Akademiuddannelse i HR ved Professionshøjskolen UC Nordjylland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Akademiuddannelse i HR ved Professionshøjskolen UC Nordjylland"

Transkript

1 Akademiuddannelse i HR ved Professionshøjskolen UC Nordjylland i Nørresundby Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse. Ansøgt i 2011 og genansøgt (alle kriterier) i december 2012 Indstilling til Akkrediteringsrådet Maj 2013 Sagsnummer: DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

2 Akademiuddannelse i HR ved Professionshøjskolen UC Nordjylland i Nørresundby 2013 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationer er kun udgivet i elektronisk form på:

3 Indhold 1 Indstilling 4 2 Indledning 5 3 Vurdering af de enkelte kriterier 8

4 1 Indstilling Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har sammen med et panel af eksterne eksperter gennemført en akkrediteringsvurdering af nyt udbud af akademiuddannelsen i HR ved Professionshøjskolen UC Nordjylland med udbud i Nørresundby. Undervisningen vil finde sted på Lindholms Brygge 35 i Nørresundby. EVA indstiller udbuddet til: Positiv akkreditering EVA s indstilling bygger på ekspertpanelets vurdering af, om udbuddet opfylder alle de kriterier, der ligger til grund for akkreditering af nye udbud. Opfyldte kriterier Ekspertpanelet vurderer, at udbuddet opfylder kriterierne om: Efterspørgsel og aftagerkontakt (kriterium 1) Tilrettelæggelse (kriterium 3) Videngrundlag (kriterium 4) Fagligt miljø (kriterium 5) Faciliteter og ressourcer (kriterium 6) Kvalitetssikring (kriterium 7). Bemærk, at kriterium 2 om praktikpladser alene vedrører erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og derfor ikke indgår i rapporter om videregående voksenuddannelser og diplomuddannelser. Mere information I rapportens kapitel 3 findes ekspertpanelets vurdering af, om de enkelte kriterier er opfyldt. Rapportens indledning beskriver ekspertpanelets sammensætning og den faglige vurderingsproces. Akademiuddannelse i HR ved Professionshøjskolen UC Nordjylland i Nørresundby 4

5 2 Indledning Denne rapport indeholder Danmarks Evalueringsinstituts (EVA s) akkrediteringsvurdering af nyt udbud af akademiuddannelsen i HR ved Professionshøjskolen UC Nordjylland. Der er tale om en allerede godkendt uddannelse, jf. bekendtgørelse om videregående voksenuddannelser (Akademiuddannelser) nr. 367 af Rapportens formål i akkrediteringsprocessen Akkrediteringsrapporten vil danne grundlag for Akkrediteringsrådets afgørelse om positiv akkreditering eller afslag på akkreditering af uddannelsesudbuddet. Akkrediteringsrådet meddeler afgørelsen til ansøgeren og Uddannelsesministeriet. Uddannelsesministeriet beslutter på den baggrund, om udbuddet kan godkendes. En forudsætning for godkendelse er dog, at udbuddet er blevet akkrediteret positivt af Akkrediteringsrådet. Sidst i dette kapitel fremgår det, hvad der står i Undervisningsministeriets akkrediteringsbekendtgørelse om dette. Den faglige vurdering En akkrediteringsvurdering af et udbud er en faglig vurdering af, om udbuddet lever op til eksterne, foruddefinerede kriterier for relevans og kvalitet. Denne akkrediteringsvurdering er foretaget med udgangspunkt i de kriterier for udbuds relevans og kvalitet, som er fastsat i bilag 2 i Undervisningsministeriets akkrediteringsbekendtgørelse. I vejledningen til ansøgning om akkreditering af nye uddannelser og udbud findes kravene til ansøgningen og en beskrivelse af processen for akkrediteringsvurderingen. Ansøgeren har i genansøgningen anført, at der i genansøgningen er ændret i redegørelsen for alle kriterier. Derfor er akkrediteringsvurderingen udelukkende gennemført på baggrund af genansøgningen med tilhørende bilag fra Professionshøjskolen UC Nordjylland fra december Organisering EVA har nedsat et eksternt ekspertpanel til at foretage de faglige vurderinger af udbuddet. Ekspertpanelet er sammensat, så dets medlemmer tilsammen har: Fagspecifik viden og erfaring Uddannelsesmæssig og pædagogisk viden og erfaring Viden om og erfaring fra relevante beskæftigelsesområder. Se for en uddybning af EVA s krav til eksperternes kompetencer. Medlemmerne af ekspertpanelet er: Jens Overgaard Nielsen, cand.scient.pol. Direktør i Verdandi Human Resources. Tidligere personaledirektør i IC Companys og det daværende ISO Supermarked, underviser og censor på erhvervsakademi- og diplomuddannelserne inden for ledelse og HR. Har desuden deltaget i udviklingen af profilforløbet i human ressources og diplomuddannelsen i ledelse i regi af Københavns Erhvervsakademi. Akademiuddannelse i HR ved Professionshøjskolen UC Nordjylland i Nørresundby 5

6 Nils Enrum, cand.polit. Lektor på Institut for Ledelse og Forvaltning, Professionshøjskolen Metropol. Har et indgående kendskab til institutionsspecifikke forhold og til tilrettelæggelse af uddannelser på efter- og videreuddannelsesområdet. Har desuden været underviser og lektor på en række beslægtede uddannelser på bl.a. Copenhagen Business School og Roskilde Universitet. Institutionen har haft mulighed for at gøre indsigelse, hvis den har betvivlet en eller flere eksperters habilitet. Alle eksperterne har underskrevet en habilitetserklæring og en erklæring om tavshedspligt. Evalueringskonsulent Caspar Theut og evalueringsmedarbejder Mia Holm Andreasen fra EVA har haft det metodiske og praktiske ansvar for akkrediteringen og har udarbejdet denne rapport, som ekspertpanelet derefter har godkendt. Projektlederne Christian Moldt og Kirstine Westh Larsen har haft det overordnede projektansvar, bl.a. ansvaret for at sikre tværgående konsistens i forhold til EVA s øvrige akkrediteringsvurderinger af nye uddannelser. Metode og proces Akkrediteringsvurderingen bygger på metodiske elementer, som er internationalt anerkendte, og på de europæiske standarder og retningslinjer for kvalitetssikring af videregående uddannelsesudbud. Akkrediteringsvurderingen omfatter derfor: Ansøgning og bilag Ekstern vurdering ved et fagligt ekspertpanel Offentliggørelse af en rapport. EVA har tilrettelagt akkrediteringsprocessen med det formål at sikre en transparent proces og tilvejebringe et solidt dokumentationsmateriale, som ekspertpanelet kan foretage sin vurdering på baggrund af. Processen er forløbet på følgende måde: Institutionen har været inviteret til EVA s vejledende informationsmøde om akkrediteringsopgaven. Institutionen har indsendt skriftlig dokumentation (ansøgning og bilag) på grundlag af EVA s skriftlige vejledning, som findes på Ekspertpanelet og EVA har analyseret materialet ud fra de kriterier, som er fastlagt for akkreditering af nye uddannelser, jf. Undervisningsministeriets akkrediteringsbekendtgørelse, og har bedt institutionen om at indsende supplerende dokumentation ved tvivlsspørgsmål. EVA har udarbejdet akkrediteringsrapporten på baggrund af ekspertpanelets faglige vurderinger. Rapporten er efterfølgende blevet godkendt af ekspertpanelet. Institutionen har haft mulighed for at kommentere proces, metode og resultater og korrigere evt. faktuelle fejl i et udkast til rapporten. EVA har sendt den endelige akkrediteringsrapport til Akkrediteringsrådet og har samtidig offentliggjort rapporten på Det siger bekendtgørelsen Akkrediteringsvurderingen er foretaget på baggrund af Undervisningsministeriets bekendtgørelse om akkreditering og godkendelse af erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser mv. Her står der: 1. Akkrediteringsrådet træffer afgørelse om akkreditering af nye erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser samt nye videregående voksenuddannelser (VVU) og diplomuddannelser på grundlag af de kriterier, der fremgår Akademiuddannelse i HR ved Professionshøjskolen UC Nordjylland i Nørresundby 6

7 af bilag Stk. 3. EVA afgiver en akkrediteringsrapport med en samlet indstilling til Akkrediteringsrådets afgørelse om positiv akkreditering eller afslag på akkreditering. For så vidt angår et godkendt udbud kan EVA tillige indstille udbuddet til betinget positiv akkreditering. Stk. 4. EVA indstiller nye uddannelser og nye udbud til positiv akkreditering, når det eksterne ekspertpanel, jf. 5, stk. 2, vurderer, at alle kriterierne, som angivet i bilag 1 henholdsvis bilag 2, er opfyldt. 12. Akkrediteringsrådet fastlægger de overordnede rammer for rådets virksomhed og træffer afgørelse om akkreditering efter Grundlaget for rådets afgørelse efter 12, stk. 1, er en akkrediteringsrapport efter kapitel Rådet kvalitetssikrer EVA s opgavevaretagelse efter denne bekendtgørelse, herunder særligt med hensyn til: 1) udvælgelse og brug af det faglige ekspertpanel, der foretager den faglige vurdering af uddannelser og udbud i forhold til kriterierne for relevans og kvalitet og 2) sikring af at akkrediteringsrapporten indeholder vurdering af de enkelte kriterier for relevans og kvalitet, herunder at kriterierne anvendes tilstrækkeligt konsistent. Akademiuddannelse i HR ved Professionshøjskolen UC Nordjylland i Nørresundby 7

8 3 Vurdering af de enkelte kriterier Kriterium 1. Efterspørgsel og aftagerkontakt Der er behov for uddannelsesudbuddets dimittender på arbejdsmarkedet, og udbuddet baserer sig på dialog med aftagere og andre relevante interessenter om behov på arbejdsmarkedet og behovsudviklingen. Ansøger skal redegøre for og dokumentere, 1) at der er foretaget en vurdering af det aktuelle og fremtidige behov for uddannelsesudbuddet inden for det geografiske område, udbuddet tænkes at dække. Behovsvurderingen skal basere sig på tilgængelig statistik, og foreliggende relevante undersøgelser skal inddrages, 2) at aftagere og relevante interessenter fremadrettet vil blive inddraget på en hensigtsmæssig måde med henblik på løbende at sikre viden om udbuddets relevans. Vurdering Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen Ansøgeren har redegjort for, at det geografiske dækningsområde udgøres af Region Nordjylland, som omfatter Brønderslev, Frederikshavn, Hjørring, Jammerbugt, Læsø, Mariagerfjord, Morsø, Rebild, Thisted, Aalborg og Vesthimmerlands Kommuner. Udbuddet henvender sig til medarbejdere, ledere og mellemledere, der enten varetager eller ønsker at varetage HR- og personaleopgaver i private og offentlige virksomheder. Udbuddets dimittender forventes at finde ansættelse inden for offentlig administration og service, private produktions- og industrivirksomheder, bygge og anlæg samt private handels- og serviceerhverv. Ekspertpanelet vurderer, at ansøgeren har foretaget en tilfredsstillende behovsanalyse, som viser, at der vil være behov for udbuddet. I analysen har ansøgeren redegjort for udviklingsprojektet Læring i Virksomheden (LIV), som omhandler etableringen af HRfunktioner og uddannelse af HR-medarbejdere i små og mellemstore virksomheder i Nordjylland. LIV-projektet viste ifølge ansøgerens redegørelse, at de nordjyske virksomheders behov på HR-området er stigende. I tråd med dette har ansøgeren desuden henvist til foreningen Personalechefer i Danmark (PID), som udtaler, at små og mellemstore virksomheder har behov for at arbejde med HR. Ekspertpanelet vurderer inddragelsen af såvel LIV-projektet som PID positivt. I analysen har ansøgeren desuden redegjort for, Akademiuddannelse i HR ved Professionshøjskolen UC Nordjylland i Nørresundby 8

9 at der findes mere end relevante virksomheder i regionen inden for de nævnte brancher. Afslutningsvis har ansøgeren beskrevet, at der på beslægtede uddannelser opleves en stigende efterspørgsel efter HR-orienterede moduler, hvilket ansøgeren dokumenterer ved at referere til samtaler med kommunale samarbejdspartnere, herunder Aalborg, Hjørring, Brønderslev og Thisted Kommuner. Ekspertpanelet vurderer, at ansøgeren har foretaget en detaljeret redegørelse for aftagerkontakten. Ekspertpanelet finder det i denne sammenhæng positivt, at der vil blive oprettet et uddannelsesudvalg for akademiuddannelsen i HR. I den forbindelse har ansøgeren desuden redegjort for uddannelsesudvalgets opgaver og mål, og for at udvalget mødes to gange årligt. Ansøgeren har desuden redegjort for, at uddannelsesudvalget vil bestå af repræsentanter for de nordjyske kommuner og private virksomheder inden for service, byggeri og fremstilling og ledere, undervisere og studerende fra Professionshøjskolen UC Nordjylland. Ansøgeren har desuden redegjort for, at udbudsstedet har indgået en række eksterne partnerskaber, som ekspertpanelet finder relevante. Afslutningsvis har ansøgeren redegjort for, at private virksomheder og uddannelsesinstitutioner deltager i et advisory board for udbuddet. Samlet set vurderer ekspertpanelet, at det er sandsynliggjort, at aftagere og relevante interessenter fremadrettet vil blive inddraget på en hensigtsmæssig måde med henblik på løbende at tilføre udbudsstedet viden om udbuddets relevans. Dokumentation Ansøgningens redegørelse for kriterium 1 samt supplerende dokumentation og følgende bilag: Bilag 1: Region Nordjylland (2012): Regional Udviklingsplan 2012 Bilag 2: Danmarks Statistik Danmarks statistik-nordjyske arbejdspladser Bilag 3: Beskæftigelsesregion Nordjylland (2011): Tal om Nordjylland septem ber 2011 Bilag 6: Partnerskabsaftale UCN Hjørring Kommune. Akademiuddannelse i HR ved Professionshøjskolen UC Nordjylland i Nørresundby 9

10 Kriterium 2. Praktikpladser Der er tilstrækkelige relevante praktikpladser. Ansøger skal for udbud af erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser redegøre for og dokumentere, at institutionen kan tilvejebringe de fornødne praktikpladser, herunder skal der være redegjort for behovet for praktikpladser. Vurdering Ikke relevant. Akademiuddannelse i HR ved Professionshøjskolen UC Nordjylland i Nørresundby 10

11 Kriterium 3. Tilrettelæggelse Udbuddet er i overensstemmelse med uddannelsens mål for læringsudbytte. Ansøger skal redegøre for og dokumentere, 1) at udbuddets tilrettelæggelse er hensigtsmæssig, så de studerende kan nå de mål for læringsudbytte, som er fastlagt for uddannelsen, 2) at de studerende vil have mulighed for at gennemføre en eller flere dele af uddannelsen i udlandet inden for den normerede studietid. Vurdering Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen Ekspertpanelet finder det positivt, at ansøgeren har redegjort for relevante arbejdsformer, som passer til modulernes læringsmål. Med afsæt i studieordningen har ansøgeren eksempelvis beskrevet, at der i modulet den strategiske HR-funktion vil blive anvendt casestories til at undersøge og analysere HR-funktionens strategiske rolle i organisationen. I modulet strategisk kompetenceudvikling vil der blive arbejdet med en læringsportfolio, som skal give den studerende et indblik i egen læring, hvilket skal danne grundlag for, at den studerende efterfølgende kan løfte sig op på organisatorisk og strategisk niveau. Ansøgeren har desuden redegjort for, at uddannelsen vil blive tilrettelagt med action-learning som det didaktiske og metodiske grundprincip. Som følge af dette vil der i undervisningen blive arbejdet med at skabe en kobling mellem teori og praksis, hvilket vil ske, ved at den studerende inddrager organisatoriske erfaringer fra praksis i øvelser og opgaver. Afslutningsvis har ansøgeren redegjort for, at de studerende kan vælge mellem valgmoduler fra akademiuddannelsen i ledelse. På baggrund af dette vurderer ekspertpanelet, at det er sandsynliggjort, at udbuddets tilrettelæggelse fører til, at de studerende kan nå de mål for læringsudbytte, som er fastlagt for uddannelsen. Ekspertpanelet har ikke vurderet dette kriteriums punkt 2, da der for diplomuddannelser ikke er krav om, at de studerende skal have mulighed for at gennemføre en eller flere dele af uddannelsen i udlandet. Dokumentation Ansøgningens redegørelse for kriterium 3 samt følgende bilag: Bilag 3a: Studieordningen. Akademiuddannelse i HR ved Professionshøjskolen UC Nordjylland i Nørresundby 11

12 Kriterium 4. Videngrundlag Uddannelsen udbydes på et videngrundlag, der er karakteriseret ved erhvervseller professionsbasering samt udviklingsbasering. Ansøger skal redegøre for og dokumentere, 1) at uddannelsesudbuddet til stadighed vil basere sig på ny viden om centrale tendenser fra de beskæftigelsesområder, som udbuddet retter sig mod, 2) at udbuddet til stadighed vil basere sig på ny viden om relevant forsøgs- og udviklingsarbejde og aktuelle resultater fra relevante forskningsfelter. Vurdering Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen Ansøgeren har redegjort for, at udbudsstedet har indgået forskellige strategiske partnerskaber med såvel offentlige som private aftagere af HR-uddannelsen. I den forbindelse finder ekspertpanelet, at det er en mindre svaghed ved ansøgningen, at der ikke er vedlagt partnerskabsaftaler med private aftagere. Til gengæld finder ekspertpanelet det positivt, at underviserne deltager i forskellige netværk og konferencer, og at ansøgeren afsætter midler til, at underviserne kan deltage i faglige netværk og konferencer. I den forbindelse har ansøgeren fx nævnt netværket Nextwork, som har erfaring inden for bl.a. HR og ledelse. Hvad angår udviklingsbaseringen, har ansøgeren redegjort for, at underviserne deltager i en række udviklingsprojekter og konsulentopgaver. I projekterne arbejdes der sammen med Aalborg Universitet, private konsulenter og nordjyske erhvervsskoler og uddannelsesinstitutioner. I den forbindelse vurderer ekspertpanelet det i særlig grad positivt, at der deltages i projektet Talentudvikling i Børne- og Undervisningsområdet i Hjørring Kommune. Projektet omhandler strategisk kompetenceudvikling af udvalgte medarbejdere med henblik på at sikre den fremtidige pipeline af ledertalenter, og Professionshøjskolen UC Nordjylland indgår i den sammenhæng i et konsortium, der samarbejder med kommunens HR-funktion om at udvikle kommende ledere. Ekspertpanelet finder det desuden positivt, at ansøgeren har redegjort for, at der på Professionshøjskolen UC Nordjylland udgives et tidskrift, Det postmoderne lederliv, hvori der årligt vil blive publiceret to artikler, som omhandler organisationers strategiske arbejde med HR. Afslutningsvis skal det nævnes, at ansøgeren har redegjort for, at der er afsat midler til at gennemføre tre årlige koordineringsmøder mellem underviserne på uddannelsen, hvor væsentlige input fra partnerskaber m.m. kan indarbejdes i undervisningen. Der vil desuden blive afholdt kvartalsvise teammøder og 1-2 udviklingsseminarer. Ekspertpanelet vurderer det positivt, at videnarbejdet er sat i system, da det er med til at understøtte såvel erhvervs- og professionsbasering som udviklingsbasering. Dokumentation Ansøgningens redegørelse for kriterium 4 samt følgende bilag: Akademiuddannelse i HR ved Professionshøjskolen UC Nordjylland i Nørresundby 12

13 Bilag 6: Partnerskabsaftale UCN - Hjørring Kommune. Akademiuddannelse i HR ved Professionshøjskolen UC Nordjylland i Nørresundby 13

14 Kriterium 5. Fagligt miljø Uddannelsesudbuddet understøttes af et tilstrækkeligt stærkt fagligt miljø. Ansøger skal redegøre for og dokumentere, 1) at der allerede er et relevant fagligt miljø på udbudsstedet i form af relevante beslægtede uddannelser, eller 2) at der er en plan, som sandsynliggør, at et tilstrækkeligt stærkt fagligt miljø kan og vil blive tilvejebragt. Vurdering Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen Ansøgeren har redegjort for flere uddannelser på udbudsstedet, som ekspertpanelet vurderer er fagligt beslægtede med akademiuddannelsen i HR, herunder akademiuddannelsen i ledelse (77 STÅ) og diplomuddannelsen i ledelse (200 STÅ). Ansøgeren har redegjort for, at udbudsstedet kan inddrage 25 undervisere og konsulenter på fuld tid, som arbejder med HR og ledelse, og ca. 20 deltidsundervisere fra private og offentlige organisationer, som underviser mere end ti timer pr. semester. Ansøgeren har vedlagt CV er for otte udvalgte undervisere. Seks ud af de otte undervisere har en videregående uddannelse på kandidatniveau, mens de to øvrige har en videregående uddannelse på bachelorniveau. Fem af underviserne er tilknyttet Professionshøjskolen UC Nordjylland, mens de resterende er eksternt tilknyttet. Seks af underviserne underviser p.t. på HR-moduler på akademiuddannelses- og diplomuddannelsesniveau. Flere af underviserne har erfaring fra private og offentlige virksomheder, hvor de har udført HR-opgaver af forskellig karakter. Eksempelvis har en underviser fungeret som HR-leder i 25 år på Frederikshavn Handelsskole, mens en anden har haft ledelsesansvar for 50 konsulenter i en privat virksomhed. På baggrund af ansøgerens redegørelse vurderer ekspertpanelet, at underviserne samlet set besidder relevante kompetencer og erfaringer. Ekspertpanelet vurderer samlet set, at det er sandsynliggjort, at der er et relevant fagligt miljø på udbudsstedet. Dokumentation Ansøgningens redegørelse for kriterium 5 samt supplerende dokumentation. Akademiuddannelse i HR ved Professionshøjskolen UC Nordjylland i Nørresundby 14

15 Kriterium 6. Faciliteter og ressourcer De fysiske faciliteter og materielle ressourcer på udbudsstedet er tilstrækkelige til, at uddannelsesudbuddet kan gennemføres i overensstemmelse med mål for læringsudbyttet. Ansøger skal redegøre for og dokumentere, 1) hvilke faciliteter og ressourcer, der er nødvendige for, at de studerende kan realisere mål for læringsudbyttet (kan fx omfatte bibliotek, it-udstyr, lokaler, apparatur, materialer og redskaber), 2) at disse faciliteter og ressourcer er til stede på udbudsstedet. Hvis ikke, skal der fremlægges en hensigtsmæssig plan for, hvordan disse vil blive tilvejebragt. Vurdering Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen Ekspertpanelet vurderer, at der ikke kræves særlige faciliteter eller ressourcer for, at uddannelsesudbuddet kan gennemføres i overensstemmelse med målene for læringsudbytte. Ansøgeren har redegjort for, at der på udbudsadressen er nyere undervisningslokaler, kantine og fællesområder. Undervisningslokalerne har en størrelse, så bordopstillingen kan tilpasses i forhold til den ønskede undervisningsform og deltagerantallet. Undervisningslokalerne har nyere av-udstyr, projektorer, tavle eller whiteboard, flipover og internetforbindelse. Ansøgeren har desuden redegjort for, at der på adressen er adgang til trådløst internet, og at der er et bibliotek. Afslutningsvis har ansøgeren redegjort for, at der anvendes en elektronisk læringsplatform, It s learning, hvor materialer kan uploades, og hvor underviserne og de studerende kan kommunikere via holdspecifikke blogs og . Ekspertpanelet vurderer på baggrund af dette, at det er sandsynliggjort, at ansøgeren har de faciliteter og ressourcer, som er nødvendige for, at de studerende kan realisere målene for læringsudbytte. Dokumentation Ansøgningens redegørelse for kriterium 6 samt supplerende dokumentation. Akademiuddannelse i HR ved Professionshøjskolen UC Nordjylland i Nørresundby 15

16 Kriterium 7. Kvalitetssikring Der vil blive arbejdet systematisk og løbende med at sikre og udvikle kvaliteten af udbuddets aktiviteter og resultater. Ansøger skal redegøre for og dokumentere, at institutionen systematisk gennemfører aktiviteter med henblik på kvalitetssikring og -udvikling og i den forbindelse inddrager eksterne og interne interessenter, og at udbuddet vil blive kvalitetssikret som en del heraf. Vurdering Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen Ansøgeren har redegjort for, at Professionshøjskolen UC Nordjyllands kvalitetssikringssystem vil blive anvendt på udbuddet. Med udgangspunkt i kvalitetshjulet har ansøgeren beskrevet, at en evalueringsgruppe med to repræsentanter for hvert af de tre faglige områder i Professionshøjskolen UC Nordjyllands efter- og videreuddannelse har ansvaret for at planlægge evalueringerne, mens en anden gruppe har ansvaret for de administrative opgaver i SurveyXact. Ansøgeren har desuden beskrevet, at uddannelseskonsulenten har ansvaret for opfølgning og videreformidling af evalueringsresultaterne. Konsulenten tager i samarbejde med ledelsen stilling til eventuelle tiltag, som derefter forelægges uddannelsesudvalget. Hvad angår kvalitetssikringen af udbuddets undervisning, vil undervisningen blive evalueret af de studerende ved hjælp af et elektronisk spørgeskema, som vil blive sendt til deltagerne efter endt uddannelsesforløb. Derudover vil der være en mundtlig evaluering blandt de studerende i forbindelse med afslutningen af de enkelte forløb. Ansøgeren har desuden beskrevet, at underviserne og censorerne bidrager til kvalitetssikringen på forskellig vis. Underviserne evaluerer bl.a. faciliteterne på undervisningsstedet og den anvendte litteratur, mens censorerne foretager censorindberetninger til censorsekretariatet. Ansøgeren har desuden redegjort for, at aftagerne og dimittenderne deltager i kvalitetssikringen. Aftagerne får tilsendt et spørgeskema om de uddannedes kvalifikationer, mens dimittenderne vil blive inddraget via et spørgeskema eller et fokusgruppeinterview tre måneder efter endt uddannelse. Udbuddets uddannelseskonsulent har ansvaret for opfølgning og videreformidling af evalueringsresultaterne og tager i samarbejde med ledelsen for udbuddet stilling til eventuelle tiltag, som derefter forelægges uddannelsesudvalget. På baggrund af dette vurderer ekspertpanelet, at det er sandsynliggjort, at der vil blive arbejdet systematisk med løbende at sikre og udvikle kvaliteten af udbuddets aktiviteter og resultater. Dokumentation Ansøgningens redegørelse for kriterium 7 samt supplerende dokumentation og følgende bilag: Akademiuddannelse i HR ved Professionshøjskolen UC Nordjylland i Nørresundby 16

17 Bilag 4: Bilag 5: UCN s kvalitetssikringssystem Politik for undervisningsevaluering i UCN. Akademiuddannelse i HR ved Professionshøjskolen UC Nordjylland i Nørresundby 17

Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration ved Professionshøjskolen UC Nordjylland i Aalborg

Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration ved Professionshøjskolen UC Nordjylland i Aalborg Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration ved Professionshøjskolen UC Nordjylland Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2013 Sagsnummer:

Læs mere

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0127 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i Lyngby

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i Lyngby Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i Lyngby Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0129

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi ved Københavns Erhvervsakademi i København N

Uddannelse til professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi ved Københavns Erhvervsakademi i København N Uddannelse til professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi ved Københavns Erhvervsakademi i København N Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for udbuddets relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis.

Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for udbuddets relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis. Erhvervsakademi Aarhus Att.: Uddannelseschef Arne Schøtt Hansen Sendt pr. e-mail: asha@eaaa.dk info@akademiaarhus.dk Akkreditering af nyt udbud af diplomuddannelse i vurdering Akkrediteringsrådet har på

Læs mere

Udbud af profilforløb i human resources ved Erhvervsakademi Århus

Udbud af profilforløb i human resources ved Erhvervsakademi Århus Udbud af profilforløb i human resources ved Erhvervsakademi Århus Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Ansøgt i 2008 og genansøgt (kriterium 1 og 3) i august 2009 Journalnummer: 2008-0578 og 2009-0217/CFP

Læs mere

Akademiuddannelse i projektledelse i medie- og kommunikationsbranchen ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i København

Akademiuddannelse i projektledelse i medie- og kommunikationsbranchen ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i København Akademiuddannelse i projektledelse i medie- og kommunikationsbranchen ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i København Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark Erhvervsakademiet Lillebælt (Vejle) Att.: Akademichef Bruno Lindskjold Sendt pr. e-mail: bl@vejlehs.dk jmp@eal.dk Afslag på akreditering af nyt udbud af profilforløb i human resources Akkrediteringsrådet

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Aarhus Universitet i Århus

Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Aarhus Universitet i Århus Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Aarhus Universitet i Århus Akkreditering af ny udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0117 DANMARKS

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi, Østerbro

Udbud af diplomuddannelse i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi, Østerbro Udbud af diplomuddannelse i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi, Østerbro Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-0101/MDS DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Ole Gram-Olesen Sendt pr. mail: oo@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af eksisterende

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Københavns Universitet i København

Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Københavns Universitet i København Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Københavns Universitet i København Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0116 DANMARKS

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse. Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2013. Sagsnummer: 2013-68

Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse. Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2013. Sagsnummer: 2013-68 Erhvervsakademiuddannelse inden for økonomi, eksternt regnskab, revision og controlling (Financial Controller AK) ved Erhvervsakademi Kolding i Kolding Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse

Læs mere

Diplomuddannelse i it (teknisk diplomuddannelse i it) ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens

Diplomuddannelse i it (teknisk diplomuddannelse i it) ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens Diplomuddannelse i it (teknisk diplomuddannelse i it) ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse i byggeri og business (byggekoordinator AK) ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense

Erhvervsakademiuddannelse i byggeri og business (byggekoordinator AK) ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Erhvervsakademiuddannelse i byggeri og business (byggekoordinator AK) ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet November 2013 Sagsnummer:

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved University College Nordjylland

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved University College Nordjylland Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved University College Nordjylland i Aalborg Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: Erhvervsakademi Aarhus Uddannelseschef Gert Simonsen Sendt pr. e-mail: eaaa@eaaa.dk gs@eaaa.dk Afslag på akkreditering af ny uddannelse til professionsbachelor i itforretningsudvikling Akkrediteringsrådet

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Capital på Frederiksberg (Frøbel) Akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Sjælland i Slagelse

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Sjælland i Slagelse Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Sjælland i Akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2013 Sagsnummer:

Læs mere

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet Erhvervsakademiet Lillebælt Att.: Jette Mølholm Sendt pr. e-mail: jemo@tietgen.dk kvu@tietgen.dk Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet Akkrediteringsrådet

Læs mere

UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM PÆDAGOG UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, SLAGELSE

UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM PÆDAGOG UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, SLAGELSE Akkrediteringsrapport 2014 SUPPLERENDE AKKREDITERING AF EKSISTERENDE UDBUDSSTED UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM PÆDAGOG UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, SLAGELSE Uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

Diplomuddannelse i international handel og markedsføring

Diplomuddannelse i international handel og markedsføring Diplomuddannelse i international handel og markedsføring Akkreditering af ny uddannelse Journalnummer: 2008-567/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelse i international handel og markedsføring

Læs mere

Akkreditering af eksisterende udbud af uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen

Akkreditering af eksisterende udbud af uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Professionshøjskolen Metropol Att: Institutchef Thøger Johnsen Viceinstitutchef Anette Hestbæk Sendt pr. e-mail: thjo@phmetropol.dk aehe@phmetropol.dk Akkreditering af eksisterende udbud af uddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har på rådsmødet d. 18. november 2011 behandlet anmodning om akkreditering af det ansøgte profilforløb i beskæftigelse.

Akkrediteringsrådet har på rådsmødet d. 18. november 2011 behandlet anmodning om akkreditering af det ansøgte profilforløb i beskæftigelse. Professionshøjskolen Metropol Att.: Udviklingsleder Lise Jordahn Sendt pr. e-mail: lijo@phmetropol.dk info@phmetropol.dk Akkreditering af nyt profilforløb i beskæftigelse Akkrediteringsrådet har på rådsmødet

Læs mere

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG Akademiuddannelsen i automation og drift, Erhvervsakademi

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Capital i Hillerød (Nordsjælland)

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Capital i Hillerød (Nordsjælland) Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Capital i Akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2013 Sagsnummer:

Læs mere

Akademiuddannelse i hygiejne og rengøringsteknik

Akademiuddannelse i hygiejne og rengøringsteknik Akademiuddannelse i hygiejne og rengøringsteknik Akkreditering af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2013 Sagsnummer: 2013-65 DANMARKS AKKREDITERINGSINSTITUTION Akademiuddannelse

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor inden for offshore

Uddannelse til professionsbachelor inden for offshore Uddannelse til professionsbachelor inden for offshore Akkreditering af ny uddannelse Journalnummer 2008-543/JBH DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Uddannelse til professionsbachelor inden for offshore Akkreditering

Læs mere

Danmarks Biblioteksskole Att. Rektor Per Hasle. Sendt pr. e-mail: rektor@db.dk iva@iva.dk

Danmarks Biblioteksskole Att. Rektor Per Hasle. Sendt pr. e-mail: rektor@db.dk iva@iva.dk Danmarks Biblioteksskole Att. Rektor Per Hasle Sendt pr. e-mail: rektor@db.dk iva@iva.dk Akkreditering af eksisterende bacheloruddannelse i biblioteks- og informationsvidenskab Akkrediteringsrådet har

Læs mere

Bachelor- og kandidatuddannelsen i design ved Danmarks Designskole

Bachelor- og kandidatuddannelsen i design ved Danmarks Designskole Bachelor- og kandidatuddannelsen i design ved Danmarks Designskole Akkreditering af eksisterende uddannelser på Kulturministeriets område Indstilling til Akkrediteringsrådet Juli 2010 Journalnummer 2009-0189

Læs mere