Medd. fra Dansk geol. Forening. København. Bind 4 [1915]. 433

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medd. fra Dansk geol. Forening. København. Bind 4 [1915]. 433"

Transkript

1 Medd. fra Dansk geol. Forening. København. Bind 4 [1915]. 433 overlejret af Tørv:.Værebrodalen er en gammel Fjordarm (fra Roskildefjord). Med Tog fra Viksø 5n, i København 6«7. ; Mødet den 26. Oktober Hr. O. B. Bøggild <>av et Referat af nyere Undersøgelser over Krystallernes Struktur. ' H. J. P. J. Ravn holdt Foredrag om fossile Terebellider fra Danmark. Foredraget er trykt i dette Hefte S Mødet den 16. November Hr. Docent, Dr. phil. A. Hadding fra Lund holdt Foredrag om Graptolitskifrene fra Vasagaard og Hr. V. Milthers om en interglacial Aflejring ved Herning. Mødet den 14. December Hr. Lauge Koch gav en af Lysbilleder ledsaget Beretning af glacialgeologiske Undersøgelser paa Disko-Øen. Hr. R. Stamm fortalte om en Rejse i de bayersk-tyrolske Alper og fremviste Lysbilleder efter egne Fotografier fra Rejsen. Mødet den 11. Januar' Hr. Victor Madsen og Hr. V. Nordmann holdt Foredrag om Røgle Klint ved Strib. Foredragenes Indhold vil blive offentliggjort i Danmarks geolog. Undersøgelses Skrifter. Mødet den 22. Februar Hr. Victor Madsen indledede en Diskussion om Aarsagen til Dislokationerne i vore Klinter. Efter at have givet en Oversigt over de Anskuelser, der til forskellige Tider har været raadende om dette Spørgsmaal, fremhævede Taleren, at vi i de paagældende Klinter har et Snit gennem et Terrain, som er disloceret. Dislokationerne er i Reglen Overskydninger (der defineredes som Dislokationer, ved hvilke»det hængende«er hævet.i Forhold til»det liggende«). Normale Forkastninger (ved hvilke»det hængende«er sænket i Forhold til»det liggende«) og Folder er Undtagelser, men de forekommer. Overskydningerne har omtrent samme Retning; undertiden hælder dog et System af Overskydninger imod eller fra et andet System, saa at der i Klinten fremkommer, hvad PUGGAARD kaldte Synklinal- og Antiklinalpunkter.

2 434 Møder og Ekskursioner. Overskydningernes Hældning er ofte ret ringe; man ved, at ved nogle tager Hældningen til nedad. Dislokationsfladerne har i nogle Tilfælde, hvor man har kunnet undersøge Sagen, vist sig at være skæve. Overskydningerne har kun ringe Mellemrum, i Møens Klint m, paa Jasmund m, i Lønstrup Klint m, i Ristinge Klint m. Det dislocerede Terrain har en Udstrækning', maalt vinkelret paa Strygningen, af: paa Møen c. 7 km, paa Jasmund c. 5 km, ved Lønstrup Klint 3 4 km, ved Ristinge Klint 2 3 km. Dislokationerne er knyttede til Skrivekridt eller fede Lerarter: Plastisk Ler, fedt Glimmerler, Tellinaler, fedt Diluvialler. Klinternes Ender er i Reglen ikke dislocerede. Anskuelserne om Aarsagen til Dislokationerne kan deles i tre Grupper, ved hvilke Dislokationerne antages at skyldes: 1) Trykket af en Indlandsis, 2) tektoniske Processer, 3) en Samvirken af begge Dele, enten samtidig eller efter hinanden. I hvert Tilfælde er de opstaaede ved et Sidetryk, som i det væsentlige maa have haft samme Virkning, hvad enten det har tektonisk Oprindelse eller skyldes Istryk. Det, som det gælder om, er at paavise'forhold, som kun kan skyldes enten en tektonisk Proces eller et Istryk; men dette kan være en vanskelig Sag, da Virkningen af en tektonisk Proces kan være udvisket ved, at en Indlandsis senere er gaaet hen over Terrainet, ligesom det ikke er ganske let at afgrænse det Fænomen, som er Genstand for Undersøgelse, fra de Fænomener, som under alle Omstændigheder maa skyldes Istryk. Geografisk Udbredelse. Kan Fænomenet paavises udenfor de Omraader, der har været nedisede, er Sagen dermed afgjort. Dette var dog ikke lykkedes Taleren. I- Danmark findes dislocerede Klinter mange Steder; i Sønderjylland har vi Morsum Kliff paa Sild, Stensigmose Klint i Broager og mulig flere. I Nord-Tyskland kendes de adskillige Steder, og Fænomener, der vistnok hører her hen, findes saa langt Syd paa som i Oberlausitz tæt ved Bøhmen. Om Fænomenet kendes i de Egne af Tyskland, der ikke har været isdækkede, i Belgien, Nord-Frankrig eller paa de britiske Øer, havde Taleren ikke kunnet faa Rede paa. Kender man gamle, tektoniske Dislokationer, hvor Overskydningerne ligger saa tæt og har en saa ringe Hældning? I de skotske Bjerge findes der Overskydninger, der i alt Fald i denne Henseende minder en Del om Overskydningerne i vore Klinter. Taleren skulde indskrænke sig til at nævne ét Exempel: Loch Glencoul to Gnoc na Greige, hvor der findes 7

3 Medd. fra Dansk geol. Forening. København. Bind 4 [1915]. 435 Overskydninger med ringe Hældning paa en Strækning af 250 m'). Blandt de skaanske, prækvartære Dislokationer synes dér ikke at findes Overskydninger. De opfattes af de svenske Geologer som ægte Forkastninger; ERDMANN godtgør 2 ), at de Dislokationer, der i Hoganåsfåltet er trufne ved Kulbrydningen, er ægte Forkastninger. Heraf kan man dog ikke slutte, at Dislokationerne i vore Klinter ikke er tektoniske. Om der opstaar en ægte Forkastning eller en Overskydning, beror paa, om der det paagældende Sted sker en Strækning eller en Sammenpresning af Lagene, der disloceres. Man kan opfatte den Del af Jordskorpen, der ligger mellem Grundfjældet i Syd-Sverige og de mellemtyske Bjerge, som en af Trappebrud dannet, flad Geosynklinal, hvis laveste Del findes i Elb-Dalen, altsaa i store Træk som to halve Sadler med et mellemliggende Trug. I den øverste Del af en Saddel sker der en Strækning af Lagene, medens de sammenpresses i Truget. I Skaane har vi ved Grundfjældet den øverste Del af den ene halve Saddel, her sker der Strækninger af Lagene, og der opstaar ægte Forkastninger. Længere borte fra det sydsvenske Grundfjæld, i Danmark og Nord-Tyskland, har vi den nordlige Del af Truget, hvor der sker Sammenpresninger af Lagene, saa at der opstaar Overskydninger. Trykket og dets Retning. Om der ved et Tryk danner sig Folder i et Lag eller Overskydninger uden Folder, beror paa Lagets Plasticitet eller Sprødhed. I tilstrækkelig sprøde Lag vil der danne sig et System af Overskydninger, hældende mod Trykket. Ved Siderne af en vifteformig Fold kan der danne sig Overskydninger; Overskydningerne ved den af Foldens Sider, der vender mod Trykket, hælder da fra dette. Der er foretaget Forsøg af forskellige Forskere over disse Forhold; mest oplysende er CADELLS S ). Ved Overskydningerne eller selve Lagene er der iagttaget følgende Retninger for Hældningen i: Møens Klint (ifølge PUGGAARD). Sydlige Del, Syd for Dronningestolen S V. Møens Klint. Gukkenhule Vitmundsnakke N Taleren SSØ. Jydeleje SØ. _ ^ Slotsgavlene ØSØ. >) PEACH, B. N. and HORNE, J Guide to the Geological Model of the Assynt Mountains. Geological Survey and Museum. Edinburgh. S. 19. s ) Erdmann, E Beskrifning ofver Skflnes Stenkolsfalt och -grufvor. S. G. U. Ser. C. N:o 65, H. 1, S ) CADELL, HENRY, M Experimental researches in mountain building Transact. Roy. Soc. Edinburgh. Vol. 35, S. 337.

4 436 Møder og Ekskursioner. Jasmund, Rugen (PHILIPPI, KEILHACK) S V. Hiddensee (ELBERT) NØ. ' Ristinge Klint (MADSEN) S , Middeltal S Trappeskov Klint, Ærø (MADSEN) S Røgle Klint (MADSEN). Vestlige Partier N Østlige Parti S V. Æbelø. Østerhoved Spids (MADSEN) S. 15" V. Albæk Hoved ved Vejle Fjord (MADSEN) N Ørby Klint, Helgenæs (MADSEN) S Lønstrup Klint (A. JESSEN) NNØ NØ-ØNØ. Morsum Kliff (MADSEN) N Gaar man ud fra, at Trykket, der har foraarsaget Dislokationerne, har virket omtrent i de angivne Retninger, kan man ikke godt tænke sig, at dette alle disse Steder kan skyldes en Indlandsis. Af CADELLS Forsøg fremgaar det, at et Tryk ikke virker langt ind i den Masse, der udsættes for Trykket, og man kan gaa ud fra, at man i Reglen vil spore den største Virkning af Trykket der, hvor det virker. Tænker man sig, at Disloceringen af Lønstrup Klint skyldes et Istryk, der maa have virket omtrent fra NØ, maa man vente at træffe de største Forstyrrelser af Lagene i Klintens nordlige Ende, men her er Klinten ikke disloceret. Man maa tænke sig, at naar en Isrand presser Lagene op, danner der sig Folder og Sammenskydninger af Lagene fortrinsvis ved eller tæt ved Isranden og ikke et Stykke inde i den trykkede Masse. At der skulde opstaa en nedad vendt Fold (et Trug) nærmest ved Isranden, saaledes som i Røgle Klint og paa Hiddensee, forekom Taleren ubegribeligt. Dette Forhold lader sig let forklare ud fra de'tektoniske Teorier, idet der maa være Tilbøjelighed til, at en nedadvendt Fold (et Trug) danner sig over eller ved Dislokationsspalten. Bladforskydninger. Ved Bladforskydninger forstaas Forskydninger i vandret Retning ved lodrette Dislokationer. KEIL HACK angiver 1 ), at saadanne forekommer i Klinterne paa Jasmund, og slutter deraf, at Disloceringen af disse ikke kan skyldes et Istryk. Ved at gaa hans Afhandling igennem var Taleren dog ikke bleven overbevist om, at der virkelig forekommer Bladforskydninger dér, og at der er nogen Væsensforskel mellem de Dislokationer, som KEILHACK.opfatter som Bladforsk3'dninger, og de normale Overskydninger. At der f. Ex..ved Dislokationen ved Stribe 13, Syd for Kieler Bach (Tafel 12, Fig. 2), er foregaaet en vandret Forskydning, varikke Taleren indlysende;») KEILHACK, K Die Lagerungsverhaitnisse des Diluviums in der Steilkuste von Jasmund auf Rugen. Jahrb. der konigl. preuss. geol. Landesanst. fur Bd. 33, Teil 1, Heft 1, S. 114.

5 Medd, fra Dansk geol. Forening. København. Bind 4 [1915]. 437 derimod fremgaar det af Billedet, at den Del af Klinten, der findes nord for Dislokationen, er sunket'i Forhold til den Del af Klinten, der findes syd for Dislokationen. Kan en Indlandsis udøve et Tryk, der er stærkt nok til at dislocere en Klint som Møens Klint? Af PUGGAARDS Beskrivelse maa man slutte, at Møens Klint ikke har været isdækket, efter at den er blevet disloceret, og dette bekræftes af HINTZE 1 ). Man kan ikke godt tænke sig, at Høje Møens Terrainformer, dér aabenbart er fremkomne ved Disloceringen, skulde have holdt sig under et Isdække; Tænker man sig nu, at Disloceringen af Møens Klint skyldes Trykket af en Indlandsis, kan Højden af Isranden ikke sættes til mere end c. 125 m; men at en Indlandsis af saa ringe Mægtighed kan have frembragt saa mægtige Overskydninger som de, der findes i Møens Klint, over et saa stort Areal som Høje Møen, kunde Taleren ikke tænke sig. Maaske kan man komme denne Sag nærmere paa Livet ved at foretage en Beregning af det Tryk, en Indlandsis kan udøve. Dislokationernes Alder. Over de fleste af de dislocerede Klinter findes der en Moræne, der ikke er disloceret; 'herved er det muligt at danne sig et Skøn over Dislokationernes Alder. Udenfor den sidste Nedisnings Omraade ligger Morsum Kliff. Da Morænesandet, som dækker denne Klint, ikke er disloceret, maa Dislokationen være foregaaet i den næstsidste Interglacialtid. Disloceringen af Lønstrup Klint er ældre end-vendsyssels sidste Isdække. Røgle Klint og Albæk Hoved er dislocerede i den sidste Interglacialtid. Disloceringen af Ristinge Klint'er yngre, idet de Stentællinger, der er gjorte i Morænerne i Røgle Klint og i Ristinge Klint, viser, at den yngste Moræne i Røgle Klint, som ikke er disloceret dér, er samtidig med den yngste dislocerede Moræne i Ristinge Klint. Disloceringen af denne Klint ligger dog forud for det sidste Isfremstød i denne Egn, under hvilket Overfladen paa Ristinge Halvø udjævnedes, uden at der dog afsattes nogen ikke-disloceret Moræne paa Ristinge Klint. Paa Klinterne paa Jasmund findes en ikke-disloceret Moræne, men om denne skyldes dette sidstnævnte Isfremstød eller om den er ældre end dette eller yngre, lader sig for Tiden ikke afgøre. Paa Møens Klint findes ingen ikke-disloceret Moræne. HINTZE (1. c.) anser Disloceringen af Møens Klint for at være postglacial. *) HINTZE, V Kan Tidspunktet for Møens Klints Dannelse sættes i Forbindelse med arkæologisk Tidsregning? (Et Fund af Bevoksning fra før Klintedannelsen). Medd. Dansk geol. Foren. Nr. 11. Bd. 2, S HINTZE, V Der Altersunterschied zwischen den Dislokationen auf Rtigen und Møen. Medd. Dansk Geol. Foren. Bd. 4, S. 79. Dansk geol. Forening, B. 4.

6 438 Møder og Ekskursioner. Har han Ret heri^ er Sagen dermed afgjort; Disloceringen af Møens Klint kan da ikke skyldes Trykket af en Indlandsis. Hvorledes skal man tænke sig Bygningen af Undergrunden i Danmark? DEECKE og andre tyske Geologer, der har beskæftiget sig med Bygningen af Undergrunden i Pommern, antager, at der fra Smaaland gaar en Hoved-Brudlinie med Retning omtrent N. S. langs med Bornholms Østkyst ind i Oder- Mundingen. Vest for denne skal Undergrunden i Pommern bestaa af langstrakte Flager, der begrænses af, hvad Tyskerne kalder hercyniske, men som man bør kalde skaanske Brudlinier (med Retning NV. SØ.), da denne sidste Benævnelse har Prioriteten; nogle af disse Flager, deriblandt de, der danner Rugen, hælder imod SV., andre, deriblandt den, som ligger SV. for Strelasund, mod NØ. At Danmarks Undergrund maa være gennemsat af skaanske Brudlinier, antydes åf, at Formationsgrænserne adskillige Steder har samme Retning. GAGEL har godtgjort, at der ved Heide i Holsten findes nord-sydlige Brudlinier. At Brudlinier med denne Retning spiller en Rolle i Bygningen af Jylland og andre Egne i Danmark, er allerede antaget af FORCHHAMMER. I Skaane har Hoved-Brudlinierne Retningen NV. SØ., men der findes dog ogsaa'mange Brudlinier med andre Retninger: næsten V. 0., VNV. ØSØ., SV. NØ. og N. S. Lignende Brudlinie-Retninger maa man vente at træffe i Danmark. Naar Beliggenheden af de danske Brudlinier skal bestemmes, bør man sikkert i mange Tilfælde lade sig vejlede af Dislokationerne i vore Klinter. Man bør dog næppe tænke sig, at alle Dislokationerne i en Klint fortsætter sig ned i den faste Stenjordskorpe; de er sikkert et Fænomen, der for en stor Del er knyttet til Jordlagene ovenpaa denne. Naar det tangentielle Tryk i Jordskorpen bliver saa stort, at denne brister, og den ene Flage skyder sig noget op over den anden og trykker dennes Side ned, maa de overliggende løse Jordlag blive klemte. Der opstaar da i dem Overskydninger, som hælder imod Bruddet i Jordskorpen, og som kommer til Syne i vore Klinter. I Sammenhæng hermed henledede Taleren Opmærksomheden paa P. J. HOLMQUISTS Bidrag till diskussionen om den skandinaviska fjallkedjans tektonik 1 ), hvori Billederne S. 66 illustrerede en analog Proces. Hr. Hintze stod i Dag i en ny og ukendt Situation, den at være enig med Hr. MADSEN med Hensyn til Opfattelsen af i hvert Fald en Del af vore Klinter som dannede rent tektonisk, medens han i tidligere Diskussionsaftener for Aar tilbage havde '; Geol. Foren, i Stockholm Farti. Bd. 23, S. 55.

Profiler gennem Flydejord i Jylland.

Profiler gennem Flydejord i Jylland. Profiler gennem Flydejord i Jylland. Af AKSEL NØRVANG. I den danske Litteratur finder man en Del Beskrivelser af Moser, som er dækket af Aflejringer, der ikke kan være afsat af Isen eller af Smeltevandet

Læs mere

Strandvoldene ved Hornbæk og Alderen af dem.

Strandvoldene ved Hornbæk og Alderen af dem. Strandvoldene ved Hornbæk og Alderen af dem. Af VICTOR MADSEN. Højderne af Strandvoldene ved Nordsjællands Kattegatkyst er første Gang blevet maalt af K. RØRDAM. I sin Doktordisputats»Saltvandsalluviet

Læs mere

U nder det geologiske Kortlægningsarbejde paab~~ n"

U nder det geologiske Kortlægningsarbejde paab~~ n Muslingeboret Silurkalk, Strandsten fra Kridfhavet, fup.dne som Jøse Blokke paa Bornholm. af KARL A. GRONW ALL. (Meddelt med Tilladelse af Kommissionen for Danmarks g~ologiske Undersøgelse. U nder det

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET

KØBENHAVNS UNIVERSITET X FESTSKRIFT Va* UDGIVET AF KØBENHAVNS UNIVERSITET I ANLEDNING AF UNIVERSITETETS AARSFEST NOVEMBER 1922 POUL JOHS. JØRGENSEN: MANDDRABSFORBRYDELSEN I DEN SKAANSKE RET FRA VALDEMARSTIDEN UNIVERSITETET

Læs mere

Grusgravene i bakkerne ved Kalundborg

Grusgravene i bakkerne ved Kalundborg Grusgravene i bakkerne ved Kalundborg af S. A. ANDERSEN Abstract The peninsula of Roesnaes (Røsnæs) on the northwest coast of Zealand has by some authors been regarded as a series of drumlins, by other

Læs mere

Oversigt. Dansk Geologisk Forenings Møder og Exkursioner fra Januar til December 1946.

Oversigt. Dansk Geologisk Forenings Møder og Exkursioner fra Januar til December 1946. Oversigt Dansk Geologisk Forenings Møder og Exkursioner fra Januar til December 1946. Mødet 7. Januar 1946. Hr. Hilmar Ødum holdt et Foredrag med Titlen: Ledeblokstudier for 200 Aar siden. Der henvises

Læs mere

Allerød-Muld: AlIerød-Gytj ens Landfacies.

Allerød-Muld: AlIerød-Gytj ens Landfacies. Allerød-Muld: AlIerød-Gytj ens Landfacies. Foreløbig Meddelelse af N. HARTz. I Somrene 1910 og 1911 har jeg for >Danm~rks geologiske Undersøgelse«foretaget en Række Undersøgelser i Femsølyng og nogle nærliggende»skovmoser«i

Læs mere

HARALD NIELSEN IIE FEUT. H. ASCHEHOUG a CO.(W.NYGAARD) Oslo 1949

HARALD NIELSEN IIE FEUT. H. ASCHEHOUG a CO.(W.NYGAARD) Oslo 1949 HARALD NIELSEN IIE FEUT H. ASCHEHOUG a CO.(W.NYGAARD) Oslo 1949 FIRE FELTTOG HARALD NIELSEN Moderne Litteratur. Kritiske Skitser. 1904. Udsolgt. Af Tidens Træk. Litterære Afhandlinger. 1909. En moderne

Læs mere

DANSK VEJTIDSSKRIFT. REDAKTION: Professor ved den polutekniske Læreanstalt A. R. Christensen (ansv.) AFDELINGSINGENIØR EDVARD SUHR

DANSK VEJTIDSSKRIFT. REDAKTION: Professor ved den polutekniske Læreanstalt A. R. Christensen (ansv.) AFDELINGSINGENIØR EDVARD SUHR DANSK VEJTIDSSKRIFT REDAKTION: Professor ved den polutekniske Læreanstalt A. R. Christensen (ansv.) Østervoidgade 10, Opgang G, KØbenhavn IC. Telefon Palæ 6670. Amtmand P. Chr. v. Sternann og Kontorchef

Læs mere

DANSK VEJTIDSSKRIFT. Nr. 4. 1936. STIFTAMTMAND N. TROLLE FRIIS. Fnrlt (i. Àtigust (mfl 6. epi emhev 1936. REDAKTiON:

DANSK VEJTIDSSKRIFT. Nr. 4. 1936. STIFTAMTMAND N. TROLLE FRIIS. Fnrlt (i. Àtigust (mfl 6. epi emhev 1936. REDAKTiON: 1936. Ekspedition: Vestre l3oulevard 4, KjØbenhavn V. Nr. 4. Redaktion: Amagerbrogade 4, Kjøbenhavn S. REDAKTiON: DANSK VEJTIDSSKRIFT Fnrlt (i. Àtigust (mfl 6. epi emhev 1936. Ekspeditionssekretar i Ministeriet

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

HEFTE 1 AAR 1927 REDAKTION: C. FERDINANDSEN Ø.WINGE INDHOLD:

HEFTE 1 AAR 1927 REDAKTION: C. FERDINANDSEN Ø.WINGE INDHOLD: HEFTE 1 C. FERDINANDSEN REDAKTION: AAR 1927 Ø.WINGE INDHOLD: Pag. SKo KEMP: Om Frilandsdyrkning af Champignons....... 9, F. H. MØLLER: Boletus itnpoliius Fr. paa Falster 15 Forenings-Meddelelser " 18 Smaa

Læs mere

Oversigt. over. Dansk geologisk Forenings Møder og Ekskursioner fra Juni 1913 til Maj 1914. 5. Juni 1913. Ekskursion til BilIesholm-Gruberne.

Oversigt. over. Dansk geologisk Forenings Møder og Ekskursioner fra Juni 1913 til Maj 1914. 5. Juni 1913. Ekskursion til BilIesholm-Gruberne. Oversigt over Dansk geologisk Forenings Møder og Ekskursioner fra Juni 1913 til Maj 1914. 5. Juni 1913. Ekskursion til BilIesholm-Gruberne. Afrejse fra Kbhvn. KI. 7,00. Efter Ankomsten.til Lj unggård ved

Læs mere

DANSK VJTIDSSKRIFT. Jens Villadsens Fabriker 15. AARGANG. FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG A/s KØBENHAVN V.

DANSK VJTIDSSKRIFT. Jens Villadsens Fabriker 15. AARGANG. FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG A/s KØBENHAVN V. DANSK VJTIDSSKRIFT Professor ved den joigtekniske Læreanstalt A. II. Christensen (ansv.). I?EDAKTIO: Amtmand P. Chr. v. Stemann. Kontorchef i Ministeriet for offentlige Arbejder S. Garde. April fledaktinn:

Læs mere

DANSK VEJTIDSSKRIFT. Nr 6 19. AARGANG. FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN K.

DANSK VEJTIDSSKRIFT. Nr 6 19. AARGANG. FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN K. 19. AARGANG FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN K. DANSK VEJTIDSSKRIFT Professor ved den polytekniske Læreanslall A. 11. Christensen (ansv.) REDAKTION: 4rntmand P. Chr. v. Stemann. i Kontorchef

Læs mere

De slumrende Forsøgskredse.

De slumrende Forsøgskredse. TIDSSKRIFT FOR KORTBØLGETEKNIK OG AMATØR-RADIO. E. D. R. er den danske Afdeling af International Amateur Radio Union", hvis Formaal er at udbrede Kendskab til og Interesse for Kortbølgeteknik samt varetage

Læs mere

DET BORNHOLM SKE SPROG

DET BORNHOLM SKE SPROG DET BORNHOLM SKE SPROG AF P. MØLLER HAVEARKITEKT OG LA NDSl

Læs mere

DGF s sekretariat. DGF S hjemmeside: www.2dgf.dk

DGF s sekretariat. DGF S hjemmeside: www.2dgf.dk DECEMBER 2010 Geologisk Tidsskrift udgives én gang årligt i trykt form af Dansk Geologisk Forening, DGF. Artikler om alle aspekter inden for geologien optages efter invitation fra redaktionskomiteen. Tidsskiftet

Læs mere

AARS SKRIFT. Jl935. DANSK SKAKPROBLlEM KLUB FOR

AARS SKRIFT. Jl935. DANSK SKAKPROBLlEM KLUB FOR AARS SKRIFT FOR DANSK SKAKPROBLlEM KLUB Jl935 DANSK SKAKPROBLlEM KLUB r r935 Aaret fulgte de samme Retningslinier som de foregaaende, men har været usædvanligt rigt paa Begivenheder. DSK's Position herhjemme

Læs mere

Den»lollandske feber«. Af C. A. Hansen.

Den»lollandske feber«. Af C. A. Hansen. Den efterfølgende tekst stammer fra Lolland-Falsters historiske Samfunds Aarbog nr. 1 fra 1913. Forfatteren til denne tekst, Carl Adam Hansen (1847-1927) var læge fra 1875 og byrådsmedlem i Nysted, og

Læs mere

Teenagere og alkohol November 2003

Teenagere og alkohol November 2003 Teenagere og alkohol November 2003 1. FORORD... 3 2. RESUME... 4 3. TEENAGEKULTUR OG ALKOHOL... 5 AT SKABE SIN EGEN HISTORIE - IDENTITET...5 VENNER OG FORÆLDRE...5 MEDIERNES ROLLE...5 USIKKERHED...5 RAPPORTENS

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

Lokalafdelinger og Distriktrepræsentanter.

Lokalafdelinger og Distriktrepræsentanter. E. D. R. er den danske Afdeling af International Amateur RadioUnion, hvis Formaal er at udbrede Kendskab til og Interesse for Kortbølgeteknik samt varetage Amatørsendernes Interesser. Som Medlem optages

Læs mere

Tindbækvej 25 Gravhøj fra enkeltgravskultur

Tindbækvej 25 Gravhøj fra enkeltgravskultur 1 Tindbækvej 25 Gravhøj fra enkeltgravskultur Martin Mikkelsen og Mikkel Kieldsen 1cm 1cm Viborg Stiftsmuseum 2007 Bygherrerapport nr. 19 Bygherre: Asger Risgaard ISBN 978-87-87272-57-5 2 Indledning. Nogle

Læs mere

Struvit fra Limfjorden.

Struvit fra Limfjorden. Struvit fra Limfjorden. Af O. B. BØGGILD., Struviten, der er det mineralogiske Navn. paa den af alle Kemikere velkendte Forbindelse, fosforsur Magnesia-Ammoniak, NUl Mg POol, 6H20, er i Naturen fundet

Læs mere

Min Afsked. falneniilieilsiiræsi paa lors. Rasmus Lund. Konrad Jørgensens Foilag. som. Kolding. 188H. belyst navnligt ved tjenstlige Breve.

Min Afsked. falneniilieilsiiræsi paa lors. Rasmus Lund. Konrad Jørgensens Foilag. som. Kolding. 188H. belyst navnligt ved tjenstlige Breve. n r*-0 Min Afsked som falneniilieilsiiræsi paa lors belyst navnligt ved tjenstlige Breve. at Rasmus Lund. i^gi ft,! ^gpll ff^ ^^^^^^r- Kolding. Konrad Jørgensens Foilag. Hovedkommission hos Å'arl Sc/tenberg,

Læs mere

.rt. Ferskvandsftskeriforeningens Medlemsblad. 1913. 11te Aargang. Sorø Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab). 1913.

.rt. Ferskvandsftskeriforeningens Medlemsblad. 1913. 11te Aargang. Sorø Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab). 1913. .rt. F erskv an dsfisk -- eri bladet. - Ferskvandsftskeriforeningens Medlemsblad. 1913. 11te Aargang. Sorø Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab). 1913. Indholdsfortegnelse: Side Ferskvandsfiskeriforeningen :

Læs mere

Konklusion. Niels Ulrik Sørensen & Jens Christian Nielsen

Konklusion. Niels Ulrik Sørensen & Jens Christian Nielsen 13 Konklusion Niels Ulrik Sørensen & Jens Christian Nielsen 241 1. Indledning I det foregående kapitel har vi afsøgt nogle af de sammenhænge, der er mellem de forskellige nedslagspunkter i de unges trivsel

Læs mere

Høje og hjulspor i tusindvis

Høje og hjulspor i tusindvis Høje og hjulspor i tusindvis færdsel i det vestjyske landskab Af Torben Egeberg Langs moderne asfaltveje og afsides grusveje ligger der enkelte steder rækker af gravhøje. I nogle tilfælde kun med få høje

Læs mere