Oversigt over de 62 forenklingsforslag i projekt administrativ forenkling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversigt over de 62 forenklingsforslag i projekt administrativ forenkling"

Transkript

1 Oversigt over de 62 forenklingsforslag i projekt administrativ forenkling Emne Nr Forslag Tovholder Status Udarbejdelse af arbejdsgangsbeskrivelser. Arbejdsgangsbeskrivelser og procedurer om budget, regnskab og indkøb og dertil hørende vejledninger og manualer for Opus er tilgængelige på Broen Samarbejde og rollefordeling Organ iserin g Tydeliggørelse af rollefordeling samt formål med de administrative arbejdsopgaver Udarbejdelse af principper for udlægning af nye opgaver og tiltag Der offentliggøres 5 procesbeskrivelser i løbet af foråret 2010, som indeholder beskrivelser af arbejdsgange, ansvarsfordeling og vejledningsmateriale: - autorisationsprocessen - proces for ændringer af organisationen - modtagelse og betaling af fakturaer - afgivelse af indkøbsordre, varemodtagelse og betaling - ændringer af kontoplanen Der henvises til arbejdsgangsbeskrivelser samt de udarbejdede analyser, der har været gennemført via projekt administrativ styring (KMD Opus). Eksempelvis ansættelsesprocessen, bilagshåndtering samt lokal løn. Dette har tydeliggjort rollefordelingen på en række centrale administrative opgaver. Der skal fortsat være fokus at tydeliggøre rollefordelingen, når nye opgaver udrulles. Forslag til principper behandles i fokusgruppepanelet i efteråret 2010 Overblik over organisationen. Organisationsdiagram Diagrammet er lagt på Broen og Rander.dk Overblik over netværksgrupper Personale og HR Oplysningerne ligger på Broen under Personale -> kompetenceudvikling. Sekretariatscheferne skal fremover selv opdatere. Fokuspanel af decentrale ledere og medarbejdere Udførelse af fælles administrative arbejdsopgaver Børn og Skole (fortløbende) Gruppen er nedsat. Der afholdes 4 møder årligt.. Kun én daginstitution har ønsket at indgå i et samarbejde. Sekretariatschefgruppen har derfor besluttet at der ikke skal arbejdes videre med projektet, der betragtes som afsluttet. 1

2 Kommunikation & information Forenkling af MED system Personale og HR. Evaluering af MED-aftalen er gennemført i december februar Hovedudvalget behandlede resultaterne d. 6. marts Evalueringen førte ikke til ændringer i MED-aftalen Nyhedsbreve med administrativ information Der er etableret en MED-database i sommeren 2009 i forbindelse med valget til MED-organisationen. MED-databasen giver et overblik over valgte til MED-organisationen herunder sikkerhedsrepræsentanter og arbejdsledere. MED-databasen vedligeholdes af administratorer i fagområder og stabe. (fortløbende) Nyhedsbreve er udsendt i 2009 og evalueres i marts Nyhedsbreve fra stabene udsendes 5-6 gange årligt. Samtidig overvejes, hvilke andre nyhedsbreve, f.eks. nyt om Opus, nyt om esdh, m.fl., der kan erstattes af det nye nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udsendes på mail til alle decentrale ledere. Informationsmøder Personale og HR / fortløbende. Personale og HR indbyder til informationsmøder efter behov. Fag- og stabschefer kan invitere Personale og HR til deltagelse i møder ved behov. Formidling af vigtige mødebeslutninger Formen har karakter af deltagelse i etablerede mødefora typisk ledermøder, deltagelse i kursusrække, workshop og ad hoc. / Fortløbende Proceduren er, at det er sagsbehandleren på en sag, der - efter beslutning i politisk udvalg, direktion har ansvaret for opfølgning på beslutning, herunder den målrettede formidling. Hoved-MED og Direktion udsender derudover nyhedsbreve efter møderne. Hvorledes opfølgnings-aftalen er i diverse chefgrupper og MEDudvalg vides ikke. Der opfordres til at: tage stilling til ansvaret for den målrettede opfølgning på beslutninger hvis det ikke er sket at der i hver forvaltning via forvaltningernes ledergrupper sættes fokus på, om formidling og opfølgning på beslutninger foregår som aftalt hver forvaltning finder sin måde 12 Forenkling af Personaleportalen - Pakker med relevante dokumenter Personale og HR Ovenstående drøftet i sekretariatsgruppen som var enige og bærer det videre i egen forvaltningen.. Den nye personaleportal er i drift, ligger på Broen under fanebladet 2

3 13 Forenkling af Broen Personale. - Der er nedsat arbejdsgruppe på tværs af forvaltninger, der arbejder på forbedret udnyttelse af søgemaskinen - Personaleportal er etableret - Personificeret indgang mangler - Fokusgruppe har holdt møde om Broen - Aftalt med web forvaltningsansvar at de skal følge op på struktur, mange klik etc. - Der er renset ud i bokse etc. Personaleområdet Pixibøger med vejledninger til arbejdsgange Der er udført flere forbedringer, og arbejdsgruppen er derfor ikke kørende længere. Fremover vil der være tale om en løbende proces. /fortløbende Der arbejdes løbende på forskellige områder. Vejledningerne er tilgængelige på Broen under Vedligeholdelse af distributionslister i Personale & HR /fortløbende outlook Personale- og HR afdelingen foretager pt. ændringer i distributionslister. Medarbejderdatabase IT Er igangsat Klubber på Broen, hvor relevante emner kan diskuteres Abonnement (tvungen) på relevante informationer Liste over hvem de decentrale ledere kan udarbejde ansættelsesbreve for Placering af forhandlingskompetencen hos de faglige organisationer Der er etableret en medarbejderdatabase. Hænger sammen med implementering af IP-telefoni og Public360 mht, personsager. Endnu ikke igangsat Kommunens hjemmeside får ny platform primo 2011 (CMS). Muligheder for klubber på Broen vil blive etableret i forbindelse med implementeringen af CMS. Der er nu mulighed for at abonnere på dagsordner og referater. Tilførelsen af yderligere funktioner afventer indførelsen af CMS primo Ansættelsesbreve udarbejdes decentralt for alle stillingskategorier, som fremgår af skabelonerne.. Ved et af de to årlige møder med de faglige organisationer drøftedes d. 23. marts 2009 uddelegering af forhandlingskompetencen i Randers Kommune. link til afsnit i overenskomsten Personale & HR. På Broen, Personale er der under Brug Genvejen, lavet en rolle: Jeg skal ansætte en medarbejder, som giver oversigt over alle relevante 3

4 informationer og link til nødvendige breve i forbindelse med ansættelsesarbejdet. Der er ikke lavet link fra ansættelsesbrevene til f. eks. Schultz Lovsamling, Vejledninger til lønindplacering samt udfyldning af skema til ansættelsesbreve Automatisk tilknytning af skemaer, der hører til ansættelser Personale & HR da link forsvinder ved opdatering af ansættelsesbrevene. På Broen, Personale er der under Brug Genvejen, lavet en rolle: Jeg skal ansætte en medarbejder, som giver oversigt over alle relevante informationer og link til nødvendige breve i forbindelse med ansættelsesarbejdet. Derudover er lavet en Blanket oversigt, hvor der kan søges på blanketter efter hovedemner, alfabetisk eller fritekstsøgning. Som punkt 22 Tekst på lønforbedringsskema Personale & HR Version 1 er afsluttet og sat i drift den i forbindelse med Lokal løndannelse pr Version 2, der omfatter alle typer af decentral lønforhandling er planlagt sat i drift medio april 2010 Flytning af arbejdet med revidering af lønforbedringsskema til Personale & HR Effektivisering af lønforbedringsskemaer til Lokal Løn Kortlægning og tydeliggørelse af proces for Lokal Løn Personale & HR Som punkt 24 Personale & HR (som pkt. 24) Personale & HR Personale- og HR har udarbejdet tidsplan, og laver opfølgning på processen. Kortlægning af ansættelsesprocessen Personale & HR Der er gennemført en administrativ proces vedrørende Ansættelsesprocessen I forbindelse med flytning af Personaleportalen til Broen er hovedparten af de ønsker, der fremkommer i rapporten gennemført, bortset fra den grafiske præsentation. Udbetaling a conto til nye medarbejdere Der udbetales a conto efter aftale med nærmeste leder. Der er ingen ændring i forhold til tidligere, idet udbetalinger altid har fundet sted. Letlæselige lønsedler Personale & HR KMD har det ikke som 1. prioritet. Personale- og HR afdelingen har overfor KMD tilkendegivet, at vi gerne vil være med til at komme med forslag og ønsker. 4

5 Opfølgning og kontrol Status på e-dag 2 samt øget brug af digital signatur Øget anvendelse af integreret anvisning Ikke altid anvisning af nærmeste leder for ledere Det er afklaret hvilket system, der kan foretag digital forsendelse med personlig signatur eks. ved kørsel. Men indkøb afventer drøftelse/afklaring af, om kommunen skal acceptere digitalforsendelse u. personlig identifikation Indgår løbende i undervisningen, og der arbejdes fortsat med nye tiltag på området.. I principper for økonomistyring (vedtaget i byrådet d. 8. december 2008) er der indføjet bestemmelse om, at man kan foretage udbetalinger til sig selv op til en beløbsgrænse på kr. Emnet vil også indgå i planlagt undervisning jf. punkt 32 Elektronisk indberetning Personale & HR Der arbejdes med fortsat udvikling på området. Eksempelvis: overgang til rollebaseret indgang, nyt udviklet system til lokal lønforhandling, elektronisk ny blanket på dagpengeområdet vedr. ny lovgivning (DP333) Endelig forventes det, at der i 2010 også implementeres nyt system til håndtering af fleksjobrefusioner. Tilpasning af rapporter området Sekretariaterne bistår aftaleenhederne med at udforme standardrapporter. Afventer nyt budgetmodul for yderligere tiltag. Opgaven er fremover placeret i budget og regnskabsgruppen. Let adgang til at flytte budgetmidler Tydeliggørelse af budget og budgetforudsætninger samt lønsum Minivejledninger er udarbejdet se Broen. Stadig fokus, når den nye version i budgetmodulet forventes at komme i Ved budgetændringer vil der blive anvendt budget- og årsagskoder, som fortæller, hvori ændringen består. Forslaget overgår til budget- og regnskabsgruppen, der arbejder videre med at understøtte den decentrale økonomistyring. Dialog omkring opbygning af kontoplan Decentrale ledere har været med i opbygning af kontoplanen., jf. kontoplangruppens sammensætning. Hvis der behov for yderligere dialog kan det tages op i fokuspanel, jf. forslag nr. 6. 5

6 39 Ændring af navne og tekst i. kontoplanen Gennemskuelig kontoplan På Broen ligger en intro til artskontoplanen, og budget- og regnskabsgruppen er i gang med at udarbejde en pixibog om artskonti. Forslaget overgår til Budget- og regnskabsgruppen, der arbejder videre med at understøtte den decentrale økonomistyring i form af vejledninger mv. Løbende overførsel af refusioner Ikke igangsat Forslaget overgår til budget- og regnskabsgruppen, der beskriver, hvordan processen kan foregå effektivt. Tydeliggørelse af regninger Indarbejdes i Opus, hvor hele processen om bilagshåndtering gøres elektronisk. Regningerne er yderligere tydeliggjort via den rollebaserede indgang. Flere indkøbsaftaler men fleksible / Fortløbende Faneblad og indkøb på Broen bliver løbende udvidet med Lettere tilgængelige og opdaterede indkøbsaftaler, så kendskabet øges Kortlægning og fastsættelse af autoriseringsprocedure Nyt autoriseringssystem IT. information. Indgår også i den nye indkøbsstrategi. (fortløbende) Direkte adgang til Opus E-indkøb forventes at være på plads i 2. eller 3. kvartal i Er igangsat Der er udarbejdet hjælpetekster til udfyldelse af autorisationsanmodning når det gælder Opus relaterede funktioner - via Sign flow. Der offentliggøres en procesbeskrivelse i foråret IT-afdelingen har indført et elektronisk system til autorisation af brugerne. Systemet vil løbende blive udvidet til at kunne håndtere flere typer autorisationer. 6

7 Uddannelse Introduktionsprogram for nye ledere og administrative medarbejdere Personale & HR Der afholdes løbende introduktionsdag for nye medarbejdere med følgende indhold. præsentation af Randers Kommunes overordnede værdier og politikker - hvad stræber vi efter og hvad vil vi være kendte for. introduktion til vores MED-organisation hvem er det og hvad laver de trivsel og sundhed i Randers Kommune hvilke tiltag er i gang arbejdsmiljøet i Randers Kommune ansættelsesforholdet dine pligter og rettigheder Kommunaldirektøren, næstformand for hovedudvalget, konsulenter fra personale og HR og andre relevante aktører deltager i møderne. Fast månedlig introduktionsdag for nye ledere Personale & HR Som 47 Koordinator for nye medarbejdere Personale & HR Som pkt. 50 Mentorordning Personale & HR Den enkelte forvaltning/arbejdsplads er selv ansvarlig for at etablere en mentorordning for nye/nyansatte medarbejdere og ledere. Inspirationsmateriale til dette arbejde findes på broen under Personale > kompetenceudvikling. Afklaring af lederkompetencer Personale & HR Primo 2009 blev der gennemført en analyse af ledernes kompetenceniveau. Undersøgelsen blev gennemført af COK (Center for offentlig kompetenceudvikling). Efterfølgende er der indgået aftale om Østjysk ledelsesakademi og Den nye offentlig lederuddannelse til 100 ledere i Randers kommune. Der planlægges med en række administrative kurser for ledere ligesom lederne i 2009 og 2010 kan deltage i kursus vedr. den vanskelige sygefraværssamtale Behovet for lederudvikling skal løbende vurderes og afstemmes. Dette sker i fagområderne og ved at Personale og HR gennemfører behovsanalyse eks. via programmet Def-go. Kortlægning af kursusbehov for Personale & HR, nuværende ledere og medarbejdere Som 51 Overblik over kursustilbud Personale & HR, 7

8 Personale og HR har indkøbt og implementeret kursusadministrationssystemet, som gik i luften 1. december Der er uddannet brugere på alle fagområder. Systemet giver bl.a. mulighed for én indgang til alle kurser i RK, en administrativ forenkling af Differentiering af undervisningsmetoder og afholdelse af kurser Kortlægning af fremtidig organisering af supportfunktionen Udvidet åbningstid på personaleområdet Udvidet åbningstid for IT supporten (1) IT kursusadministrationen m.v. Faste interne undervisere på MED- og arbejdsmiljøuddannelsen evalueres løbende af kursisterne Supportgruppen - både den centrale supportgruppe og de decentrale supportere i sekretariaterne, er i funktion. Den nuværende supportorganisation omfatter ikke Personale & HR pga. udsættelse af lønberegneren. Personale- og HR afdelingen følger de officielle åbningstider 9-15 Support Oversigt over kontaktpersoner inden for de enkelte specialer Generelt er åbningstiden ikke ændret. På ældreområdet er åbningstiden udvidet en anelse. Direktionen har godkendt SLA aftale for IT-afdelingen. Pt. Der føres løbende dialog med forvaltningerne om behov for evt. udvidelser. Sekretariatschefgruppen samt fokusgruppepanelet har drøftet sagen og blevet enige om, at der ikke er behov for at udarbejde oversigt. Decentral konsulent. Sekretariatschefgruppen har besluttet, at der ikke skal arbejdes videre med projektet. Mål for svartider fra supporten samt elektronisk help desk IT I forbindelse med udviklingen af IT-afdelingens SLA (serviceaftale), jf. pkt. 57, vil spørgsmålet om behovet for mål for svartider blive drøftet. Supporten kan se ledernes IT skærmbillede De teknologiske forudsætninger er til stede. IT-afdelingen kan autorisere relevante medarbejdere til at kunne se andres skærmbilleder. Indførelse af Single Sign On IT Er igangsat På hovedparten af Randers Kommunes lokale systemer (f.eks. ESDH, Broen, adgang til filer, Outlook) er Single Sign On gennemført. På en række KMD-systemer er der allerede Single Sign On. Derudover er der 8

9 fælles login på en række statslige systemer. Single Sign On i forhold til den enkelte sagsbehandler og nationale systemer, deling af brugerdata på tværs af myndigheder samt tildeling af rettigheder via roller foreligger endnu ikke. IT-afdelingen følger projektet bl.a. via deltagelse i udvalgsarbejde i KLregi, idet det ikke skønnes relevant, at Randers Kommune foretager egenudvikling. I forbindelse med større systemanskaffelser er der praksis for, at Randers Kommune stiller krav/ønske om, at løsningen skal kunne håndtere Single Sign On.. 9

Arbejdsmiljøstrategi. For Frederikshavn Kommune

Arbejdsmiljøstrategi. For Frederikshavn Kommune Arbejdsmiljøstrategi For Frederikshavn Kommune Forebyggelse af arbejdsskader Kvalitetsløft af arbejdsmiljøarbejdet Nedbringelse af sygefravær Sundhed og trivsel Godkendt af MED Hovedudvalget den 17. marts

Læs mere

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE Annoncering Intranet i responsivt design baseret på standardløsning i Sharepoint 2013 eller nyere Vallensbæk den 26. maj 2014 1 Udbudsmateriale

Læs mere

1. SAMMENFATNING... 3 2. INDLEDNING... 6 3. BAGGRUND...

1. SAMMENFATNING... 3 2. INDLEDNING... 6 3. BAGGRUND... 100 digitale projekter lige om hjørnet Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Indhold 1. SAMMENFATNING... 3 2. INDLEDNING... 6 3. BAGGRUND... 7 3.1 SITUATIONEN I NYBORG KOMMUNE... 7 3.2 VISION E2012 (DIGITAL

Læs mere

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik i Stevns Kommune spolitik spolitik Forord Forventningerne til Stevns Kommunes kommunikation stiger hele tiden: Fra borgere, brugere, erhvervsliv, samarbejdspartnere, presse og ikke mindst i forhold til

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Kommunikationspolitikken for Jammerbugt Kommune tager afsæt i kommunens visioner og værdier og understøtter disse. vi sætter dialog, involvering og åbenhed højt på dagsordenen. Dette

Læs mere

Fællessekretariat Aftale 2008

Fællessekretariat Aftale 2008 Fællessekretariat Aftale 2008 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 3 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE

Læs mere

MED-aftale 2014. Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO.

MED-aftale 2014. Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO. MED-aftale 2014 Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO. Forord MED-aftale 2014 er opdateret som følge af ændringer i den centrale

Læs mere

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune Bilag til MED-aftalen Greve Kommune 1 Indholdsfortegnelse Værdier og ledelsesgrundlag i Greve Kommune bilag 1... 3 MED orgaisationene bilag 2... 7 Bemærkninger til bilag 2... 8 Minimumsforretningsorden

Læs mere

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 0 Indhold Kapitel 1. Indledning... 1 Kapitel 2. Arbejdsgruppens opgaver og sammensætning...

Læs mere

Plejecenter Egebo. Aftale 2008

Plejecenter Egebo. Aftale 2008 Plejecenter Egebo Aftale 2008 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 1.0 INDLEDNING...2 2.0 DEN POLITISKE RAMME...3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME...4 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN...4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...5

Læs mere

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Denne vejledning beskriver, hvordan myndigheder kommunikerer med virksomheder via digital post, og hvordan myndigheder modtager digital post

Læs mere

Sager som er færdigbehandlet i MeningsSamlingen og direktionen

Sager som er færdigbehandlet i MeningsSamlingen og direktionen KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Kontoret for Organisationsudvikling NOTAT Til Socialudvalget Uddybende orientering om sager i MeningsSamlingen Dette notat indeholder en komplet oversigt over sager,

Læs mere

Erfaringer med organisering og indkøbspolitikker

Erfaringer med organisering og indkøbspolitikker UC Effektiviseringsprogrammet Indsatsprogrammet for Generel Administration Projekt Effektivt Indkøb Baseret på oplægget Fælles træk, forskelle og forslag til indsatser på indkøbsområdet udsendt til workshoppen

Læs mere

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag KL, april 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Design: Kontrapunkt

Læs mere

Tværgående initiativer

Tværgående initiativer Tværgående initiativer område: Digital borgerbetjening Dokumentation af løsningers anvendelse og funktionalitet Alle kommunale selvbetjeningsløsninger benytter inden udgangen af 2010 det fællesoffentlige

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance.

Borgerstyret Personlig Assistance. Borgerstyret Personlig Assistance. Baseline-analyse Servicestyrelsen 9. juni 2010 Udkast Revision.Skat.Consulting.Financial Advisory. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Organisering... 10 3. Arbejdsgange...

Læs mere

Strategi for borgerkommunikation

Strategi for borgerkommunikation Strategi for Borgerkommunikation, Vallensbæk Kommune Strategi for borgerkommunikation - med fokus på digitale løsninger 2013-2015 Indledning Strategi for borgerkommunikation med fokus på digitale løsninger

Læs mere

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat omkring lokalløndannelse i Kommuner, Regioner og Staten 1/ Retningslinjer til Tillidsrepræsentant og konsulenter i sekretariat: 2/

Læs mere

Arbejdsmiljø- og personalepolitisk redegørelse 2010-11

Arbejdsmiljø- og personalepolitisk redegørelse 2010-11 Arbejdsmiljø- og personalepolitisk redegørelse 2010-11 Udarbejdet af Arbejdsmiljø & HR på vegne af HovedMED. Godkendt af HovedMED 7. juni 2012. Indholdsfortegnelse Indledning 3 Arbejdsmiljø- og personalepolitisk

Læs mere

Teknik & Miljø 2012/13. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Teknik & Miljø 2012/13. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Teknik & Miljø strategipas 2012/13 Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Teknik & Miljøs strategipas Velkommen til Teknik & Miljøs strategipas. I passet finder du de mål, vi i fællesskab skal nå for at indfri

Læs mere

NYT CMS, INFORMATIONSARKITEKTUR OG RESPONSIVT WEBDESIGN TIL VALLENSBAEK.DK

NYT CMS, INFORMATIONSARKITEKTUR OG RESPONSIVT WEBDESIGN TIL VALLENSBAEK.DK NYT CMS, INFORMATIONSARKITEKTUR OG RESPONSIVT WEBDESIGN TIL VALLENSBAEK.DK Udbudsmateriale OS2web 1.0/Drupal CMS-løsning til vallensbaek.dk Vallensbæk den 7. marts 2013 1 Udbudsmateriale OS2web 1.0/Drupal

Læs mere

Selvbetjeningsløsninger til Ansøgning om lån til beboerindskud

Selvbetjeningsløsninger til Ansøgning om lån til beboerindskud Selvbetjeningsløsninger til Ansøgning om lån til beboerindskud Vejledning til gevinstrealisering Indholdsfortegnelse 1 Introduktion til vejledning til gevinstrealisering............................. 3

Læs mere

Med venlig hilsen Anders Møller Direktør

Med venlig hilsen Anders Møller Direktør Forord Parkering København har gennem de seneste fem år arbejdet systematisk med udviklingen af virksomheden. Efter at være blevet etableret som kontraktstyret virksomhed og med en ny ledelse, blev der

Læs mere

Før, under og efter samtalen... 16 Kompetenceudviklingsfonden (SCK)... 17 5. Fratrædelse... 18 Ansøgt fratrædelse... 18 Uansøgt fratrædelse...

Før, under og efter samtalen... 16 Kompetenceudviklingsfonden (SCK)... 17 5. Fratrædelse... 18 Ansøgt fratrædelse... 18 Uansøgt fratrædelse... 1 Indholdsfortegnelse 1. Formålet med politikken... 4 2. Rekruttering og ansættelse... 4 Forberedelse... 4 Analyse... 4 Jobprofil... 4 Tidsplan... 5 Ansættelsesudvalg... 5 Løn- og ansættelsesvilkår...

Læs mere

VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN

VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN 2007 Vejledning for Inspektorordningen Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Inspektor; Kvalitetssikring; Kvalitetsudvikling;

Læs mere

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.86 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bilagsoversigt...3 Forord...4 Kapitel 1. Rammeaftalens område,

Læs mere

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.)

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01 Anbefalingens betegnelse: Bygningsområdet Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Forslag 2011 2012 2013 2014 Bygningsområdet

Læs mere

På vej mod nyt OUH Konsolidering og udvikling

På vej mod nyt OUH Konsolidering og udvikling OUH - Udviklingsplan 2011-14 På vej mod nyt OUH Konsolidering og udvikling Odense, Svendborg, Ringe, Nyborg, Faaborg, Ærø Direktionen Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen Projekt Projektmandat Projekttitel: Dokumentation og effektmåling Projektleder: Henriette Holmskov Projektejer: Jesper Ulm Jessen Den brændende platform: Social- og Handicapcentret har gennem flere år

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere