Velkommen til Vejlederkursus 2014 IKV, SDU

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til Vejlederkursus 2014 IKV, SDU"

Transkript

1 Velkommen til Vejlederkursus 2014 IKV, SDU

2 Vejlederfunktionen hvad tænker du? Hvad er den største udfordring/det svære ved at være vejleder? Hvad er det sjove/spændende ved at være vejleder? Skriv det ned, da det skal bruges i en øvelse inden længe. 2

3 Mål for uddannelsen At uddanne reflekterende praktikere, som er i stand til at forstå og udvikle undervisning gennem inddragelse af forskning og teorier om relevante emner At give kandidaten refleksionskompetence både i forhold til egen undervisning og til samarbejdet med andre fag og kolleger Et velfungerende samarbejde mellem de fagdidaktiske kurser, de almendidaktiske kurser og de fem workshops Kunne støtte progressionen i praktisk pædagogikum og dermed styrke den samlede uddannelses vekselsuddannelsesprincip, herunder sammenhængen mellem teori og praksis styrkes At involvere vejledere og kursusledere i kandidatens arbejde med stoffet til bl.a. de enkelte workshopmoduler. Bl.a. Via digitale medier og netmedieret kommunikation 3

4 Vekseluddannelse: Struktur teoretisk pædagogikum, 1/3 praktisk pædagogikum, 1/3 undervisning i egne klasser, 1/3 Praktisk og teoretisk pædagogikum skal bestås Bestået pædagogikum giver undervisningskompetence i alle gymnasiale uddannelser 4

5 Struktur og omfang - Tre spor Teoretisk pædagogikum 15 kursusdage + fem lokale workshopdage Undervisning i vejlederes klasser I kort tid overværer kandidaten vejlederens undervisning, og gradvist tager kandidaten nogle timer og vejleder andre. Egen-undervisning Undervisning i egne klasser. 5

6 Teoretisk pædagogikum Kurserne EFTERÅR Kursus: Almen didaktik 1: elever, motivation, klasseledelse og planlægning Kursus: Fagdidaktik i begge fag 4 workshops FORÅR 1 workshop Kursus: Fagenes samspil Kursus: Almen didaktik 2: Læringsteori og socialisationsteori Eksamen i teoretisk pædagogikum 6

7 Almendidaktik 1 Praktisk tilrettelæggelse og gennemførelse Mål: Mål, stofvalg og progression Kompetence og dannelse Arbejdsformer og evalueringsformer Klasseledelse, lærerroller, elevforudsætninger, kommunikation i undervisningen Motivation Særfaglige problemstillinger og faggruppers repræsentationsformer Kendskab til de gymnasiale uddannelser Relation mellem fagdidaktik og almendidaktik

8 Fem didaktiske valg Formål Indhold Metode Materiale Evaluering 8

9 Den didaktiske trekant (Jens Dolin, Gymnasiepædagogik) STOF Tilgang til undervisning LÆRER ELEV Lærer/elevsamspilsorienteret position 9 9

10 Den røde tråd

11 Lokale enkeltdage Workshops kandidater i samme geografiske område den 1. eller 2. mandag i måneden. Workshopformen: Kandidaterne skal til hver workshop lave en hjemmeopgave, hvor kandidaten analyserer sin vinkel på dagens tema ud fra fx en undersøgelse, en evaluering eller et forløb. På workshoppen diskuteres og perspektiveres kandidaternes input, så teori og praksis kombineres. Vejlederens opgave: at støtte kandidaten i udarbejdelsen af hjemmeopgaven og efterfølgende diskutere perspektiverne. 11

12 Workshoptemaer Workshop 1: Arbejdsformer og organisationsformer Workshop 2: Evaluering Workshop 3: Undervisningsdifferentiering Workshop 4: Netmedieret undervisning og digital dannelse Workshop 5: Undervisning gennem vejledning 12

13 Ikke på skolen På Skolen Efterår AD1 W1 W2 W3 W4 Forår W5 AD2 (aug..(3)) (sept.(1)) (okt.(1)) (nov.(1)) (dec.(1)) ((marts(1)) (april(3)) Fagdidaktik fag 1(3 dage) & fag 2(3 dage) - introduktion til: - observation - undervisning Sektoren/skolen Lærersamarbejde/team - vejledning / særlige vejledningsopgaver - møder o.l. Kursus i samspil mellem fagene. 3 dage i januar Observation på andre udd. Inst. Fagspecifik it-anvendelse 1. besøg 2. besøg 3. besøg Teo- Pæd. Eks. 4.maj- 11. maj Udtalelse 13

14 Vejledningen til pædagogikumbekendtgørelsen, side 12 Sammenhæng mellem praktisk og teoretisk pædagogikum Det er af afgørende betydning, at kursusleder og vejledere medvirker til, at pædagogikumkandidaten får sammenhæng mellem undervisningspraksis og de teoretiske pædagogiske overvejelser. Det er derfor væsentligt, at vejlederne har indsigt i det stof, som gennemgås på pædagogikumkandidatens kurser i almenpædagogik og fagdidaktik. Vejlederne kan på denne baggrund kvalificere såvel pædagogikumkandidatens arbejde i praktikklasserne som vejledningssamtalerne ved, at begreber og temaer fra kurserne inddrages. 14

15 Materialer og mailingliste Materialer ved teoretisk pædagogikum: se link: Paedagogikum1/Kursusmateriale/Optag+2014 Tilmelding til mailingliste for vejledere: Paedagogikum1/Mailinglister 15

16 Netmedieret undervisning mellem kursusgangene Netmedierede fora og brug af digitale medier, fx vodcasts. Workshop 4 om IT, netmedieret undervisning og digitale medier Diskussion på et teoretisk grundlag om værktøjernes potentiale egen undervisning. 16

17 Hjemmeopgaven: Øvelse: Workshop 2 om Evaluering Foretag selv eller sammen med andre pædagogikumkandidater på din skole følgende to små interviews: Udvælg et par erfarne kolleger som du/i ikke deler fag med. Spørg åbent og nysgerrigt ind til hvad dine kolleger anvender som belæg for karaktergivning? Spørg desuden ind til, hvordan kollegerne sikrer sig, at eleverne ved, hvordan de kan forbedre sig. Overvej i forlængelse heraf om/hvordan faget spiller en rolle. Udvælg herudover et par elever og spørg ind til hvad de mener, lærerne anvender som belæg ved karaktergivning, og om eleverne ved, hvordan de kan forbedre sig? N.B. Hvis du er HF/VUC-lærer spørges i stedet ind til grundlaget for de kommentarer, der skrives i kursistens studiebog. Medbring herudover 1-2 eksempler på formativ evaluering fra din og/eller din vejleders undervisning om muligt en skriftlig og kortfattet beskrivelse i 6 eksemplarer. Vurdér eksemplet/et af eksemplerne ud fra de kriterier om pålidelighed og gyldighed, som Jens Dolin opstiller i den vodcast, I skal have set på forhånd. Brainstorm over muligheder for formative elementer i din undervisning/dit fag. 17

18 Øvelse 1: Individuelt : Tænkeskrivning om hvordan du ville støtte din kandidat ifm denne opgave (5 min) Parvis: A fortæller B om sine overvejelser B lytter aktivt (5 min) Dernæst: B fortæller A lytter aktivt (5 min) 18

19 Aktørerne i praktikken På skolen Kandidaten En kursusleder på skolen Vejlederne på skolen Fra ministeriet En tilsynsførende beskikket af ministeriet 19

20 Kursuslederens rolle Sørger for den overordnede tilrettelæggelse af kandidatens forløb på skolen (I nogle tilfælde kan det være skolens leder eller en uddannelsesleder). Lægger skema og (kan) udpege vejledere, Udarbejder uddannelsesplanen, Følger kandidatens undervisning og sikrer, at der løbende udpeges/arbejdes med fokuspunkter. Planlægger de tre besøg, Laver udkast til udtalelsen. 20

21 Vejledernes rolle Introducerer til den praktiske undervisning i faget Rådgiver og vejleder om, hvordan man planlægger, gennemfører og evaluerer undervisning Drøfter mål og metoder med kandidaten Hjælper kandidaten til at reflektere over sin undervisning. Deltager i kandidatens forberedelse til workshop ved at give respons på en mindre opgave Deltager i de to (tre) besøg og evaluerer løbende kandidaten 21

22 Tilsynsførendes rolle FØRER TILSYN MED KANDIDATENS UDDANNELSESFORLØB: Godkender uddannelsesplanen Deltager i de tre besøg, overværer kandidatens undervisning og udpeger fokusområder for den kommende tid. Afgør sammen med kursuslederen, om kandidaten består, Skriver sammen med kursuslederen en udtalelse. Dokumentation for pædagogikumkandidatens uddannelse (eksamensbevis, [ ] og forhåndsgodkendelse af eventuelt speciale) skal foreligge ved første besøg. 22

23 Skabelon for udtalelsen A. Generelle kompetencer Lærerpersonligheden B. Den fungerende praksis En udvidet praksis-definition Faglighed og kernefaglighed Tværfaglighed Planlægning, gennemførelse og evaluering af uv. Anvende forskellige undervisnings- og arbejdsformer Variation og progression i undervisningen Skriftlighed Planlægge og gennemføre forskellige evaluerings- og prøveformer C. Den reflekterende praksis Refleksion Kritisk analyse af / refleksion over egen praksis D. Lærersamarbejdet og udviklingsaktiviteter Organisationsniveauet Samarbejdsevne / lærersamarbejde Skoleudvikling 23

24 Vejledningens felter ift. kandidatens undervisning Praksiskompetence: K1 At gennemføre undervisning, den daglige pædagogiske praksis Didaktisk kompetence:k2 At kunne planlægge, overveje og evaluere undervisning i forhold til fastsatte rammer Refleksionskompetence: K3 At kunne begrunde sin praksis. Diskutere og begrunde pædagogisk og konstruere didaktisk teori. Hvad er de rigtige pædagogiske handlinger for os? 24

25 Øvelse 1a: Fang en makker Find den seddel, som du skrev tidligere, og find der de punkter, som du synes er udfordringen ved at være vejleder. Fang en makker - og bed om et godt råd til, hvordan du tackler denne udfordring. Du skal nå at have snakket med mindst 3 kolleger (10 minutter) 25

26 26 Forslag til fokuspunkter i vejledningen Målformulering (forløb/lektion) Materialevalg, stofudvælgelse Niveau differentiering Sekvensering Progression Undervisningsprincipper, induktiv - deduktiv Arbejdsformer Undervisning/læring Taksonomier Elevroller lærerroller Spørgeteknik Brug af tavle, Smartboard, projektor mv. Motivation Start afslutning Perceptionstyper, læringsstil Kommunikation, verbal nonverbal Klasseledelse Skriftlighed Evaluering

27 Koblingen mellem teori og praksis Hvordan kan man støtte kandidaten? Lade kandidaterne pege dele af pensum fra teo-pæd. ud, og læs og diskuter dem i fællesskab: - fx om arbejdsformer, om evaluering, om pædagogiske grundholdninger eller om læringsteori Tale med kandidaten om læreplanen/vejledningen i faget, fx: - Hvilken pædagogisk grundholdning udtrykker de? - Hvilken læringsteori og hvilket syn på læring ligger aflejret i læreplanen? 27

28 Teori og praksis ud i faget Start en fagdidaktisk diskussion om, hvordan elementerne fra de almendidaktiske kurser kan bruges i netop dette fag. Kandidaten refererer kort fra kurset, og I diskuterer anvendeligheden for jeres vejledningsforløb Giv kandidaten tid i faggruppen til at fortælle om indholdet af de fagdidaktiske kurser for på den måde at bidrage til den fagdidaktiske diskussion 28

29 Supervision i pædagogikum Mulighed for at kandidaten kan tilbydes vejledning hos en anden kollega, der er kompetent inden for et eller andet område Ikke nødvendigvis ind og observere kan også være samtale Fx forsøgsopstillinger i fysik, skriftlighed i faget, rettestrategier, formativ evaluering, andre niveauer, dialogbaseret undervisning, IT, særlige elever 29

Pædagogikumrelaterede kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum. Syddansk Universitet Institut for Kulturvidenskaber

Pædagogikumrelaterede kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum. Syddansk Universitet Institut for Kulturvidenskaber Pædagogikumrelaterede kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum 1 Vejledning af kandidater, modul 1: vejledningens elementer og værktøjer Målgruppen er vejledere for kandidater i praktisk

Læs mere

ALT OM SKOLEPERIODEN 2014/15 LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS

ALT OM SKOLEPERIODEN 2014/15 LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS PRAKTIKSKOLENS PRAKTIKHÅNDBOG OM 4. STUDIEÅR ALT OM SKOLEPERIODEN 2014/15 (LU07-lovgivningen) LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS Indhold Indledning... 3 Fakta om skoleperioden... 4 Det særlige ved skoleperioden...

Læs mere

Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer

Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer Syddansk Universitet Institut for filosofi, Pædagogik og Religionsstudier 2011 Vejledning af kandidater, modul 1: Vejledningens elementer

Læs mere

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Vejledning

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Vejledning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Vejledning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Vejledning Udarbejdet af Undervisningsministeriet i samarbejde med UCC, VIAUC, UC Sjælland og Institut

Læs mere

Sankt Annæ Gymnasium. Navn og kontaktoplysninger til praktikansvarlig Merete Emcken me@sag.dk Tlf : 36140164. Skolen som uddannelsessted

Sankt Annæ Gymnasium. Navn og kontaktoplysninger til praktikansvarlig Merete Emcken me@sag.dk Tlf : 36140164. Skolen som uddannelsessted Sankt Annæ Gymnasium Uddannelsesplan for Sankt Annæ Gymnasium Navn og kontaktoplysninger til praktikansvarlig Merete Emcken me@sag.dk Tlf : 36140164 Skolen som uddannelsessted Sankt Annæ Gymnasium er København

Læs mere

Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015

Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 1 Indhold Velkommen til modulet... 3 Hovedtemaer for modulet... 3 Læringsmål... 4 Indhold... 5 Modulets

Læs mere

elevens elever. Ved elevens læring. Kan kan en elevplan. henblik på Kan Kan ven er desu- i evaluetydelige, ngen bliver som

elevens elever. Ved elevens læring. Kan kan en elevplan. henblik på Kan Kan ven er desu- i evaluetydelige, ngen bliver som [ Evalueringshåndbogen CMK 1] 2011 INSPIRATION TIL EVALUERING I DIN UNDERVISNING TEST OG PRØVER Test og prøver bruges som bekendt ofte afsluttende på et forløb (summativ evaluering), som fx grundforløbseksamen,

Læs mere

Differentieret samarbejde mellem faglærere og mentor om differentieret undervisning

Differentieret samarbejde mellem faglærere og mentor om differentieret undervisning Inspirationshæfte Differentieret samarbejde mellem faglærere og mentor om differentieret undervisning Indhold Indledning - om undervisningsintern og undervisningsekstern inklusion... 1 Læsevejledning...

Læs mere

Studieordning 2010. De pædagogiske fag

Studieordning 2010. De pædagogiske fag De pædagogiske fag De pædagogiske fag beskæftiger sig med lærerens arbejde, med undervisning, opdragelse og læring i skolen. Der anlægges såvel et analytisk som et handlingsrettet blik på pædagogisk virksomhed.

Læs mere

Oversigt over bekendtgørelsens indhold og fortegnelse over bilag 27.6.2007

Oversigt over bekendtgørelsens indhold og fortegnelse over bilag 27.6.2007 Bilag 1 Stx, juni 2007 Oversigt over bekendtgørelsens indhold og fortegnelse over bilag 27.6.2007 Bekendtgørelsens indhold Kapitel 1 Uddannelsens formål ( 1-3) Kapitel 2 Uddannelsens varighed og omfang

Læs mere

Idékatalog. Praksisorienteret

Idékatalog. Praksisorienteret Idékatalog Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? 3 Indhold Forord...5 Praksisorienteret kompetenceudvikling... 6 Systematik til praksisorienteret

Læs mere

Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere

Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere Skoleåret 2014/15 Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere Kurser fra GL-E, IKV - Syddansk Universitet, og de faglige foreninger FOTO: Efteruddannelse til fremtidens undervisning Stig Nørhald Jacob

Læs mere

3. Undervisningskompetence til de gymnasiale uddannelser Faglig kompetence Pædagogisk kompetence (pædagogikum)

3. Undervisningskompetence til de gymnasiale uddannelser Faglig kompetence Pædagogisk kompetence (pædagogikum) Rapport om videreuddannelse af folkeskolelæ rere til gym nasielæ rere Marts 2010 2 Indholdsfortegnelse Forord Resumé 1. Indledning Projektbeskrivelse Gruppens bemærkninger til kommissoriet 2. Folkeskolelæreruddannelsen

Læs mere

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Notat Til Styregruppen bag projekt Lige muligheder for alle Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Baggrunden for notatet Dette notat er en

Læs mere

Handleplan for Kvalitetsarbejdet på SOSU C 2010-2011

Handleplan for Kvalitetsarbejdet på SOSU C 2010-2011 Handleplan for Kvalitetsarbejdet på SOSU C 2010-2011 Udvikling af kvalitets- og evalueringskulturen på SOSU C Arbejdet med at fastholde og udvikle kvaliteten på SOSU C er allerede godt i gang via forskellige

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere

Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere Skoleåret 2013/14 Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere Kurser fra GL-E, IKV - Syddansk Universitet, DPU - Aarhus Universitet og de faglige foreninger 2 FOTO: Efteruddannelse til fremtidens undervisning

Læs mere

A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden

A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden SÆRLIGE FORHOLD DEN STUDERENDES PLACERING PÅ PRAKTIKSTEDET Tilknytning til gruppe/stue/afdeling Afhængigt af praktikperioden, hvem der har nyansættelser og andre forhold,

Læs mere

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige - et læringsgrundlag Januar 2011 Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 10-14 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet

Læs mere

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Det sidste AT-forløb i 3.g indebærer, at du skal udarbejde en synopsis, der skal være oplæg til den mundtlige eksamen i AT. Der er

Læs mere

Praktikkens mål og indhold. De involverede parters roller. Praktik i læreruddannelsen

Praktikkens mål og indhold. De involverede parters roller. Praktik i læreruddannelsen Praktikkens mål og indhold Det er din uddannelsesinstitution, der skal tilrettelægge praktikken sådan, at der gennem alle praktikperioder sker en uddannelsesmæssig progression i forhold til praktikkens

Læs mere

Kamilla Dyrving Nielsen studienr.: z090356 12. april 2013 Kan man målsætte og evaluere elevernes handlekompetence? Læreruddannelsen Zahle

Kamilla Dyrving Nielsen studienr.: z090356 12. april 2013 Kan man målsætte og evaluere elevernes handlekompetence? Læreruddannelsen Zahle 1 2 Indhold 1. Indledning... 4 1.1 Problemstilling og emnebegrundelse... 4 1.2 Problemformulering... 5 1.3 Afgrænsning... 5 2. Metodeafsnit... 5 2.1 Metodevalg... 5 3. Lærings- og fagsyn... 9 3.1 Mit læringssyn:...

Læs mere

Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009

Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009 1 Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009 1. Indledning Nærværende rapport er igangsat i Studievejledernetværket i foråret 2009, som en del af flere projekter, der har til formål at

Læs mere

Hvorfor gør man det man gør?

Hvorfor gør man det man gør? Hvorfor gør man det man gør? Ulla Kofoed, lektor ved Professionshøjskolen UCC Inddragelse af forældrenes ressourcer - en almendidaktisk udfordring Med projektet Forældre som Ressource har vi ønsket at

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

NYT GRUND- FORLØB. Grundforløbets 1. og 2. del. Undervisningsministeriet

NYT GRUND- FORLØB. Grundforløbets 1. og 2. del. Undervisningsministeriet Undervisningsministeriet NYT GRUND- FORLØB 7. maj 2014 Grundforløbets 1. og 2. del Fagtyper, erhvervsfag, fagretninger, overgangskrav, uddannelsesspecifikke fag og pædagogiske begreber. Nyt grundforløb

Læs mere

Konference for matematikvejledere og andre ressourcepersoner

Konference for matematikvejledere og andre ressourcepersoner for matematikvejledere og andre ressourcepersoner 26. maj 2014 i Odense Congress Center 1 Indholdsfortegnelse Velkommen til konference for matematikvejledere Forord 3 Undervisningsministeriet Hvorfor konference

Læs mere

Studieordning for meritlæreruddannelsen 07, Blaagaard/KDAS

Studieordning for meritlæreruddannelsen 07, Blaagaard/KDAS Studieordning for meritlæreruddannelsen 07, Blaagaard/KDAS INDHOLD Lovgrundlag, formål og formalia... 2 Tilrettelæggelse... 2 Meritlæreruddannelsen, tilrettelæggelse... 3 Praktik... 3 Merit for fag i meritlæreruddannelsen...

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere