Dimensionering af udskiller anlæg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dimensionering af udskiller anlæg"

Transkript

1 Dimensionering af udskiller anlæg Da DS 432 kun anviser overordnede krav og forudsætninger, er der i dette materiale, valgt at beskrive de europæiske standarder. For olie udskilleranlæg er det DS/EN 858-2: 2003, der er gældende. For fedtudskilleranlæg, er det DS/EN :2002, der er gældende. Dimensionering af udskillere falder ofte uden for kloakmesterens opgaver, da afløbsprojekter i en størrelsesorden, hvor der er behov for udskillere, ofte projekteres af ingeniører mv. Det betyder, at ansvaret for korrekt dimensionering er placeret ved den projekterende ingeniør. I byggesager, hvor arbejdet er udbudt på funktionskrav, dvs. at der i udbudsmaterialet henvises til gældende regler og normer, kan kloakmesteren pådrage sig ansvaret for korrekt dimensionering. Ligeledes er der tilfælde, hvor en bygherre henvender sig direkte til en kloakmester. Her bliver kloakmesteren både projekterende og udførende og har hermed ansvaret for korrekt dimensionering. På den baggrund er der i kloakmesterens uddannelse, valgt at dimensionere udskillere efter ovennævnte standarder, for at give alle et dimensioneringsværktøj, der sikre muligheden for korrekt dimensionering til egne arbejdesopgaver.

2 DS 432:2009 Afløbs normen stiller følgende funktionskrav til udskiller anlæg: Skadelige stoffer skal tilbageholdes under normal drift og forudsigelige uheld. Afløbsinstallationer skal udføres, så udskillelse ikke foregår andre steder end i udskilleranlægget. Der må ikke anbringes vandlåse i afløbsinstallationer før olie- og benzin udskilleranlæg. Der skal være vandlåse på installationsgenstande før fedtudskilleranlæg. Udskilleren skal have en passende opsamlingskapacitet. Udskillere skal være sikret mod tømning ved hævertvirkning. Udskillere skal være tætte for ind- og udsivning. Udskilleren og afløbsinstallationer på udskillerens tilløbsside, udføres af materialer, der er modstandsdygtige over for de påvirkninger, de udsættes for. DS 432:2009 angiver ikke retningslinjer, der kan sikre, at ovennævnte krav bliver overholdt. Derfor henviser der at man tager udgangspunkt i de europæiske standarder: For olie- og benzinudskilleranlæg er det DS/EN 858-2:2003 For fedtudskilleranlæg er det DS/EN :2002

3 Side i kompendie materialet Eksempler på steder, hvor der skal anvendes /bruges olieudskilleranlæg: Påfyldningspladser for olie eller benzin, hvor der overfyldes fra tankvogn til tankanlæg. Værksteder for biler og landbrugsmaskiner m.v. Større garageanlæg. Salgspladser for dieselolie. Værksteder for undervognsbehandling. Vaskepladser for biler og maskiner. (erhverv) Vaskepladser for landbrugsmaskiner. Vaskepladser generelt, før nedsivning. Gulvområder ved kedler i større oliefyrede kedelcentraler. Oplags og rensepladser for autoskrot. Metalbearbejdnings industrier. Øvrige steder, hvor der forekommer olie benzin i afløbsvandet

4 I jeres kompendie materiale, skal i se på side Her ser i et skema, der viser valg af udskilleranlæg. Her kan i se hvilke anlægs typer man skal bruge til den valgte opgave. Ret vigtig skema at sætte sig ind i, da mange anlæg kræver man vælger det rette anlæg, samt man får små advarsler til de kemiske påvirkninger. Bemærk i kan også her se hvor det behandlende anlæg skal føres til offentlig kloak eller må tilledes en åben recipient. Et skema som erfaringsmæssig ikke bliver brugt så ofte, som ønsket.

5 Side i kompendie materialet. Dimensioneringsforudsætninger for gravitations olie-/benzinudskillere Følgende skal være oplyst: 1. Mængden af regnvand (fritliggende areal i m² x afløbskoefficient x regnintensitet). 2. Mængden af spildevand (antal tapsteder, installationsgenstande mv.) 3. Det udskilte produkts massefylde (g/cm³ v/15-20 ºC). 4. Anvendes der højtryksrensere? Hvilken type? Hvor mange? 5. Anvendes der autovaskeanlæg? Hvilken type? 6. Anvendes der reservedelsvaskemaskine? Hvilken type? 7. Anvendes der gulvvaskemaskiner? Hvilken type?

6 8. Anvendes der kemikalier, motorrens, koldaffedtning m.m.? Produkters spaltetid i minutter skal oplyses. 9. Er der fra kommunal myndighed fastlagt et udlederkrav (ppm eller mg/liter, restindhold i spildevand). De 8 punkter er dem i kan stille til den projekterende, i byggeansøgningen /tilladelsen, som kontrol punkter, for at sikre at den projekterede har været det hele igennem. Det 9. punkt skal myndigheden svare på, og huske at stille. Det er her kontrollen er, om der bliver valgt den rette udskiller type. Hvis myndigheden ikke stiller krav, vælger den projekterede jo den billigste løsning. Derfor oplever man rigtig mange klasse II OBU til opgaver hvor der vitterlig burde være anvendt en klasse I udskiller. Dette er myndigheden der er medansvarlig her. Alle de gamle OBU vi har, rundt omkring, er alle klasse II udskillere og burde for længst være udskiftet og om dimensioneret.

7 DS 432: Tilslutning til hovedafløbsledninger. Stk Sikring mod skader på hovedafløbssytem Citat: Myndigheden kan angive krav til det afløbsvand, der tilføres hovedafløbsledningerne. Såfremt der ikke stilles særlige krav, bør afløbsvandet overholde følgende: - Slamindhold < 300 mg/l (maks. Døgnmiddel) - Fedtindhold < 50 mg/l ( maks. Døgnmiddel) - Olieindhold < 25 mg/l (maks. Døgnmiddel) - ph-værdi: 6,5 < ph < 9 - vedvarende temperatur < 50 ºC. De angivne koncentrationer relaterer til middelværdier målt over et døgn.

8 Side i kompendiet Olieudskiller typer: Klasse I (coalescens) udskiller er testet, i afprøvningssituationen, til at skulle overholde et krav på 5 ppm (mg/l) efter DS/EN Klasse II (alm. gravitations) udskiller er testet, i afprøvningssituationen, til at skulle overholde et krav på 100 ppm (mg/l) efter DS/EN Der gøres opmærksom på, at det er i afprøvningssituationen, at disse kravprofiler skal overholdes, og at det ikke kan overføres direkte til de faktiske forhold og/eller målsætninger. Lad være med at bruge disse tal, som et udleder krav. Det kan ikke overholdes, og fastsætter i et udlederkrav på 5 ppm, skal i kontroller at fx 5 ppm overholdes. Hvordan gør i det? Her er det bedre man nævner hvilken klasse der ønskes, og så håbe på det bedste resultat. Erfaringer med klasse I udskillere, ligger på ca ppm, og det er flot. Erfaringer med klasse II udskillere, ligger på ca ppm.

9 Følgende formel kan anvendes: se side i kompendie materialet NS = (Qr + fx Qs)fd Formel 1 Hvor: NS = udskillerens nominelle størrelse i liter pr. sekund. Dette er ikke en hydraulisk størrelse, men en betegnelse, fabrikanterne anvender. Qr= er den dimensionsgivende regnvandsstrøm i liter pr. sekund (140 l/s/ha eller 0,014 l/s/m²) se note *) fx= rensemiddelfaktor for påvirkning af detergenter og tensider (sæbe og rensemidler) Qs = dimensionsgivende spildevandsstrøm, beregnet efter summen af de forudsatte spildevandsstrømme fra de anvendte installationsgenstande og afløb Fd = densitetsfaktor (Bruges ikke ved beregning af slamfang)

10 Nyt til EN I 2013 kom der forslag til, løsning vedr. den stigende anvendelse af biobrændstoffers tilsætning til bl.a. dieselbrændstof. Det har medført at der er kommet endnu en faktor på dimensionerings formlen: NS = (Qr + fx Qs)fd Formel 1 Så nu skal vi være forberedt på at denne formel kommer til at se således ud: NS = (Qr + fx Qs)fd x ff ff = FAME faktor, er et nyt begreb for den tilsatte let flydende biomasse, FAME. Skal bruges som ekstra faktor for massefylde, fd. Denne FAME faktor er godkendt ifølge DIN EN 858 og DIN /101, det betyder at Tyskland har indført denne FAME faktor, i deres beregninger, og England har også indført dette begreb. Så ved næste revision af DS/EN må vi forvente at FAME faktor bliver indført, også i Danmark. Hvis nogen ønsker kopi af den tyske DIN EN med FAME. Så kan vi få den eftersendt til jer.

11 FAME faktoren er givet efter hvor mange % biomasse, der er tilsat til diesel brændstoffet. Her er det igen anlægstypen der er afgørende. FAME faktor ff og massefylde fd faktor, skal ikke anvendes ved beregning af slamfang.

12 *) Note: fra DS 432 Norm for afløbsinstallationer: se side i kompendiet Regnintensitet og klimafaktor. Hvis der skal tages hensyn til de forventede kommende klimaændringer, kan regnintensiteterne ganges med følgende faktorer, der er beregnet for en fremskrivningshorisont/ forventet teknisk levetid på 100 år. Regnens Gentagelsesperiode 2 år 10 år 100 år n = 1/2 1/10 1/100 Klimafaktor 1,2 1,3 1,4 Begreb forklaring: Når der på en tegning eller beskrivelse står fx: Der dimensioneres efter n = ½ Så menes der, at det er noget der sker 1 gang hver 2. år. Klimafaktor: Det vil sige at hvis regnintensiteten er fx 140 l/sek./ha, så er det de 140 der ganges med klimafaktor 1,2 = 168 l/sek./ha. Hvilket giver et større anlæg.

13 se side og i kompendie materialet Tapventiler Hvor det ikke er muligt at fastlægge den maksimale vandstrøm ved måling, ansættes de efter nedenstående tabel. Tabellen tager udgangspunkt i sandsynligheden for, at alle tapventiler bruges samtidig uden hensyn til størrelsen. Beregningerne skal foretages ved, at første tapventil altid er den største jf. eksempel. Qs1 = Tapventiler (vandhaner) Nominel diameter i mm (tommer) Vandstrøm fra tapventiler Qs1 i l/s 1. tapventil 2. tapventil 3. tapventil 4. tapventil 5. tapventil og videre DN 15 (½ ) 0,5 0,5 0,35 0,25 0,1 DN 20 (¾ ) 1,0 1,0 0,7 0,5 0,2 DN 25 (1 ) 1,7 1,7 1,2 0,85 0,3 Værdierne er for et vandtryk i ledninger på 4 bar til 5 bar, andre forsyningstryk kan give andre Q værdier. Eksempel: 1 stk. DN 15, 1 stk. DN 20 og 2 stk. DN tapventil DN 25 = 1,7 l/s 2. tapventil DN 25 = 1,7 l/s 3. tapventil DN 20 = 0,7 l/s 4. tapventil DN 15 = 0,25 l/s Qs1 = 4,35 l/s

14 Qs2 = Autovaskeanlæg (se Note a) 2 l/sek. (minimum) pr. vaskelinie Hvis autovaskeanlæg er med højtryksspuling + 1 l/sek. for hver enhed Note a: Autovaskeanlæg kan være med indbygget renseanlæg og recirkulation af alt spildevand. For sådanne anlæg regnes kun med en spildevandsstrøm, hvis den kan forekomme, f.eks. ved driftsstop på recirkulationssystemet. Der må ikke reduceres på Qs2 for anlæg med recirkulation, hvis det har afløb til afløbsanlægget. Dimensioneringsreduktion på grund af genindvinding (recirkulation) af spildevandet er ikke tilladt. Andre anlæg regnes til den del af fabrikanters anførte værdi, dog minimum 2 l/sek. Har anlægget højtryksrenser, tillægges 1 l/sek.

15 Qs3 = Højtryksrenser: 2 l/sek. for den første + 1 l/sek. for de efterfølgende Qs4 = Andre installationer, der giver anledning til afløb, f.eks. vaskebarer, der ansættes efter den afløbsstrøm, de giver anledning til. (Se note b) Note b: Faktiske afløbsoplysninger fra leverandøren kan anvendes. Da afløbsvandet fra reservedels- og gulvvaskemaskiner normalt er stærkt emulgeret, anbefales det, at denne væske opsamles og afleveres til den kommunale ordning for indsamling af kemikalieaffald eller tilsvarende. Afløbet skal i så tilfælde ikke medregnes. Her kan anbefales at lave en pumpesump i lokalet, så afløbsvandet kan styres til opsamling. Dvs. ingen gulvafløb.

16 Qs5= Reservedelsdels vaskebar/maskine, med bundprop: skal vurderes særskilt Qs6 = Andre installationsgenstande. Note: Der foretages et kvalificeret skøn blandt andet ud fra oplysningerne for ovennævnte installationsgenstande. Ovennævnte værdier (Qs) anvendes ved dimensionering ud fra afløbstekniske kendskab og kendskab til vandinstallationerne. Kendes de virkelige vandstrømme, bør disse anvendes.

17 fx = Rensemiddelfaktor Forureningstype/ Anlægstype: fx Tabel 2 a) 2 b) Ikke relevant p.g.a. kun regnvand c) 1 Udskilleranlæg kan være installeret ved en eller flere af følgende situationer: a) Spildevand fra industri, affedtning, vask af biler, pladser ved tankstationer. Brug af højtryksrensere. b) Olieforurenet regnvand fra P-pladser, veje i industriområder. c) Tilbageholde ethvert spil af lette væsker, samt beskytte omkringliggende arealer.

18 Når der anvendes rensemidler, skal udvælgelsen foretages med omhu. Der bør altid bruges mindst mulig mængde af rensemiddel. Rensemidler skal, så vidt det er muligt, vælges således, at de ikke påvirker udskilningseffekten og ikke forårsager bestandig emulsion. Påvirkningen fra rensemidler, specielt på grund af doseringen, er meget forskellige. Hvis brugen af rensemidler ikke kan undgås, kan rensemiddelfaktoren bestemmes ud fra: tabel 2 Vi anbefaler kun at anvende produkter, der står opført i keminøglen jvnf. Miljøstyrelsens vejledning. Se Brug af højtryksrenser skaber også emulsion. Derfor skal der anvendes en høj rensemiddelfaktor a), når der anvendes højtryksrenser. Der bør altid tages forbehold for tilført eller naturligt forekommende kemi- og sæbemidler, der har en spaltetid større end 10 min. Se tabel 2.

19 Højtryksrensers indvirkning på dråbestørrelse og opstigningshastighed

20 Opdrift forhold for dråbestørrelsen

21 Stige evne efter dråbe størrelser

22 Stokes lov.

23 fd = densitetsfaktor Se side i kompendiet Førnævnte spildevandsstrømme kan anvendes, når de olier mv. der skal udskilles, har en densitet på højst 850 kg/m³. Er det tungere produkter, der skal udskilles, skal Qs+Qr ganges med fd, i ht. tabel 3. Se forskellige densiteter side i kompendie materialet Valg af olieudskilleranlægstype er afhængig af recipient kvalitetsmålsætning og de kommunale eller regionskommunale udlederkrav. Den europæiske standard DS/EN 858-1:2002 angiver to klasser af udskillertyper: Klasse I og klasse Ib med coalescenselement eller lang opholdstid og Klasse II og klasse IIb, der er almindelig gravitation. Klasse Ib og klasse IIb er med by-pass. Mere om by-pass senere.

24 Densitet faktor fd. En belastende faktor i beregningerne Udskillertype fd 850<d<900 kg/m³ Densitet Almindelige type II udskiller: <d<950 kg/m³ Type I udskiller med coalescens element, af måttetypen, eller udskiller med beregnet lang opholdstid: 1,5 2 Speciel udskiller, f.eks. udskiller med bikube coalescens element: 1 Fabrikantanvisning 1 Fabrikantanvisning Tabel 3

25 Note: I forbindelse med dimensionering af uafdækkede udendørs vaskepladser skal beregning for Qr fastsættes efter den største dimensionsberegnede genstand. Regnintensitet eller tapsteder. Eks.: 100 m² befæstiget plads, vil give 1,4 l/s. Hvis der er et ¾" tilslutningsventil/tapsted = 1,0 l/s, så skal tapstedet ikke medregnes. Eks.: 100 m² befæstiget plads, vil give 1,4 l/s. Hvis der er 4 stk. 1" tilslutningsventil/tapsted = 5,45 l/sek., så er det tapstederne, der er dimensionsgivende, og man kan se bort fra Qr På disse pladser skal der vælges et slamfang der tilpasset brugen at vaskepladsen. Det er ikke ligegyldigt om det er til personbiler eller det er entreprenørmaskiner. Se under slamfangs dimensionering side Kan i forestille jer en entreprenør maskine, der kommer hjem på en regnvejrsdag, og hele dagen har kørt i mudder. Prøv at vej denne maskine før og efter en vask. Så forstår i hvorfor der skal bruges store slamfang.

26 Opdrift forhold for densitet

27 Forklaring/beviser for begreberne i fd, gange Gennemstrømningshastighed < 0,05 m/sek. Mineralske oliedråbers opførsel, ved forskellige vægtfylde, (densitet) Samme dråbestørrelse pr. tidsenhed. Gennemstrømningshastigheden ikke større end 0,05 m/sek. Dråbestørrelse ikke mindre end ø 200 my = (0,2 mm)

28 Sammenhæng mellem dråbestørrelse, stigehastighed og temperatur.

29 I jeres kompendie materiale, skal i se på side Her ser i et skema, der viser densitetsfaktor Fd for partikulær lette væsker og kombinationer. Her kan i se produkternes densitet, og i får at vide om produktet er separerbar. Ret vigtig skema at sætte sig ind i, da mange produkter slet ikke er separerbare, på grund af densiteter er for høj eller produkter er vandopløselig. Her kan man se om man skal bruge densitetsfaktor Fd 1-1,5-2 3 i sine beregninger.

30 Funktion af olieudskiller efter EN Mineralske oliedråbers opførsel i en udskiller samme vægtfylde og størrelse Ved normal belastning er dråbestørrelsen > ø 200 my ( 0,02 mm) udskilbare. Mindre oliedråber flyder igennem udskilleren. Det er her man skal bruge en anden udskiller fx med Coalescens element

31

32 Om keminøglen

33 Krav til kemileverandøren selv test 1-2.

34 Krav til kemileverandøren selv test 2-2

35 Vi anbefaler man tager dette forbehold i projekteringen

36 Dimensionering af olie-/benzinudskilleranlæg Jeg vil anbefale kursisterne, at i ser på siderne 10.10, og i kompendie materialet. Her vil kunne se dimensioneringseksempler Side Dimensioneringseksempel 1: almindelig klasse II udskilleranlæg. Side Dimensioneringseksempel 2: Almindelig klasse I udskilleranlæg med måttecoalescens element. Side Dimensioneringseksempel 3: Almindelig klasse I udskilleranlæg med kuber/lamel element Dimensionering af slamfang, finder i på side NB! Hvis nogen af jeg har løst til give jer i kast med dimensionering af fedtudskiller anlæg. Så starter dimensionering på side Men det hører til et andet kursus.

37 Jeg har valgt kun at beskrive et dimensionerings eksempel Dimensioneringseksempel 1: almindelig klasse II udskilleranlæg: Autoværksted - ny installation 100 m2 befæstet areal, uafdækket (Qr) 1 stk. rengøringsvask, ½ bl. armatur, ført til afløbsskål(vask af autodele m.m.) (Qs1) 1 stk. 3/4" tapsted (værksted tilslutning) (Qs1) 1 stk. højtryksrenser (Qs3) Vask af autodele foregår med miljøvenlig rensevæske, udvalgt efter Der forekommer spild af smøreolie og undervognsolie (densitet < 890 kg/m³). Udskilleranlægget beregnes således: NS = l/sek Qr = 0,014 l/sek. x 100 m² = 1,4 l/sek. Qs = 1,0 + 0,5 + 2,0 = 3,5 l/sek. Qr + Qs = = 4,9 l/sek. fd = 2 Q = NS = 2 x 4,9 l/sek. = 9,8 l/sek Man vælger således en udskiller med en nominel kapacitet på mindst 9,8 l/sek.

38 Slamfang Generelt Se side i kompendiet For at beskytte udskillerens kapacitet mod slamaflejringer, skal der altid anbringes et sand-/slamfang foran denne. Sand-/slamfang skal udføres således, at spildevandet ikke tilføres fra oven, som det sker i en nedløbsbrønd. Herved vil sand og grus hvirvles op og rives med ind i udskilleren. Når sand/slam lejres på bunden af udskillerkammeret, vil vandets hastighed forøges og langsomt ødelægge udskillerens kapacitet og effekt. Det er vigtigt at fremhæve, at man i dag ved, at ca % af olierester er bundet til det bundfældende materiale (sand, grus, jord m.m.) - og at et sandkorn på ca. 1/2 mm 2, eventuelt påhæftet olie, synker ca. 6 cm pr sekund i vand hastighed. Et sand-/slamfang med overfladeareal på ca. 0,4 m 2 x I/sek. vil give en passende bundfældningsgrad. Under udløbshøjden skal der være plads til en passende mængde bundfældet materiale.

39 Anlæg under 10 l/sek. i nominel størrelse: Udskillerens nominelle størrelse i l/sek. Slamfangets Rumindhold NS 3 l/sek. 600 liter NS 3 10 l/sek liter Anlæg over 10 l/sek. I nominel størrelse: Slammængde Type af afløbsvand Slamfangets rumindhold Ringe Procesvand med minimalt 100 x NS slamindhold. fd Regnvand fra befæstet areal eller delvis befæstede arealer.

40 Anlæg over 10 l/sek. I nominel størrelse: Slammængde Type af afløbsvand Slamfangets rumindhold Middel Servicestationer. 200 x NS Vaskepladser for fd køretøjer. Reparationsværksteder. Maskinfabrikker m.m. Over middel Vaskepladser for bygge 300 x NS og anlægsmaskiner. fd Vaskepladser for lastbiler. Automatiske vaskeanlæg Slamfangets rumindhold skal dog mindst være 2500 liter, målt under Udløbsrørets underkant.

41 Slamfang dimensioneres uden densitetsfaktor. (300 NS) (fd) Ved lokaliteter, hvor der foregår vask med højtryks/damprensere, skal slamfangets rumindhold, uanset den faktiske vandmængde, være på min liter. Ved autovaskeanlæg, skal slamfangets rumindhold være på min liter. HUSK! At jo større slamfang, der er foran en olie-/fedtudskiller. Jo bedre virker udskiller anlægget. NS = Qr x m²

42 Diverse slamfangs typer, som kan fås fra 500 liter og op til uendelig størrelser

43

44 Udendørs arealer Afløb fra udendørs pladser, hvor der kan forekomme oliespild føres normalt til regnvandssystemet. Nogle kommuner forlanger afløb fra vaskepladser og andre udendørs pladser med oliespild ført til spildevandssystemet. Den lokale myndighed skal derfor altid kontaktes. Afløb fra store garager til erhvervsmæssig brug skal altid føres til den øvrige installation gennem slamfang og olieudskiller. Der må ikke være vandlukker på den del af afløbsinstallationen, der ligger før olieudskilleren. Omfang og antal af afløb i en garage afhænger af konstruktionens art, da der skal være fald mod afløbene. Et gulvafløb pr. ca. 200 m 2 gulvareal vil normalt være passende. Hvis der er sprinkleranlæg i garagen, skal afløbsinstallationen, herunder pumpeanlæg, dimensioneres for sprinkleranlæggets ydeevne, normalt l/s. Regnvand fra eventuelle ramper skal opsamles og bortledes, fx ved en afskærende afløbsrende. Det kan overvejes, at udføre garager uden afløb, hvis olien kan fjernes på anden måde. I mindre garager er det ikke nødvendigt at afvande til olieudskiller. Normalt gives garagegulvet fald mod porten til en nedløbsbrønd eller til en afløbsrende placeret ca. 1 m uden for porten. Afløb fra bilvaskepladser og bilvaskehaller skal ske til slamfang og olieudskiller som angivet i DS/EN 858 og DS 432.

45 Store udendørs anlæg, fx P-Pladser m.m. Kun slamfang Dimensionering: Man ser på hvor mange m² der skal afvandes. Her skal ses på arealet, om det er fuldt befæstet eller der er grus arealer eller græs arealer. Her henviser vi til DS 432, hvor man kan se vand gennemtrængning, for de forskellige areal typer. (Afløbskoefficienter) Hvis man har et areal på x m², skal disse m² x med den valgte regn intensitet Eksempel: m² åben plads fx P-plads, kommunen har valgt regnintensiteten til 110 l/sek/ha = 0,011/m² uden klimafaktor. Det giver: x 0,011 = 59,95 l/sek. x 100 = slamfangs volumen på 5995 liter. Dvs. man vælger et slamfang på 60 m³. Anbefalet diameter, 60 m³ l/sek x 0,4 m² = minimum 24 m² overflade i slamfanget, vil give en passende bundfældningsgrad. Det er vigtig man kontakter sin kommune for at få regn intensiteten, normalt anvendes 140 l/sek./ha men man kan jo også vælge 110 l/sek./ha det afhænger af recipient følsomheden, da de store pladser typisk skal kobles til regnvandssystemet. Der skal også bestemmes hvilken klimafaktor myndigheden har valgt der skal anvendes.

46 DS 432:2009 side 37 Afløbskoefficienter Afløbskoefficienten kan fastsættes efter følgende retningslinjer: 1,0 for tagflader og tætte terrænbelægninger, fx af asfalt, beton eller belægninger med tætte fuger. 0,8 for belægninger med grus- eller græsfuger 0,6 for grusbelægninger 0,1 for havearealer og arealer uden belægning. Den gennemsnitlige afløbskoefficient må normalt ikke overskride den, der er fastsat af myndigheden for den pågældende afløbsinstallation. Kan afløbskoefficienten ikke holdes under den af myndigheden fastsatte, etableres forsinkelsesbassin eller lignende efter nærmere aftale, med myndigheden.

47 Udskiller til regnvand. Dimensioneringseksempel til By-pass oliudskiller anlæg Her vil jeg anbefale at i læser side i kompendiet. Her kan læse om udskiller til regnvand og se et eksempel på beregning af By-pass olieudskilleranlæg, hvor i vil opdage at man nu bruger en anden formel end tidligere, hvor man sagde man skal have 1/10 del ført gennem udskilleranlægget, og 9/10 i omløb. Det er i dag 1/5 del i udskilleren og 4/5 i omløbet. Her er der vist et eksempel, hvor man kan se hvordan man bruger beregnings formlerne. Her er det vigtig man samarbejder med den lokale myndighed i valg af regnintensiteten. En anden måde er at udnytte fx et regnvands bassin, hvor vandet forsinkes og spildevandet får reduceret gennemstrømningshastigheden. På den måde bliver alt afløbsvandet behandlet.

48 By-Pass udskillere eksempler til Regnvand

49 Regnvands bassin med udskilleranlæg Padborg.

50 Regnvandsbassin Principskitse Tegnet af Lars Konradsen i samråd med fa. Miljøplan Søborg

51 Regnvandsbassin Principskitse

52

53

54 Regnvandsbassin med olieudskilleranlæg Vamdrup

55 Overfalds brønd Regnvandsbassin Vamdrup

56 CY cyklonbremsedykket opstillet Stor anvendelighed Der findes en CY regulator for enhver kapacitet mellem 8-10 l/s og 600 l/s, se diagram. Fås også i tørtopstillet udførelse (tørtopstillet: se produktblad CY/D-) Fås med fast indløbsåbning (type CY/C) eller justerbar indløbsåbning (type CY/A). Regulatorer med justerbar indløbsåbning kan reguleres til ca. +/-25% af kapaciteten i midterstilling. Kan anvendes til alle typer afløbsvand. God regulering

57 Vedr. regnvands bassiner m.m. Når man påtænker at lave en regnvands bassin i forbindelse med et udskilleranlæg, er det vigtigt man indregner de økonomiske aspekter. De store udskiller anlæg kan være temmelig dyre, og de er volumenmæssig store, det vil bevirke at de også skal tømmes. Så udskiller størrelsen skal vurderes ud fra hvor stor buffer kapacitet man har i bassinet, regnvands kassetter, eller kan opbevares på det 100 % tætte areal, hvor man bruger brønde og rør som buffer. Sidst, men ikke mindst, hvor skal regnvandet ledes hen? Beregnings modellen kan være lidt kompliceret, men jeg bruger regneark hvor jeg ligger alle oplysninger ind og får resultatet i løbet af samtalen.

58 SAG: XXXXXXX Kolding Havn 1 ha = m² Regn intensitet N: Den nedbørsmængde i liter, der kommer pr. sek. på 1 ha. beregnet på N = ½ (betyder, noget der sker 1 gang pr. andet år i 10 min..) Regn intensitet: Der er valgt 140 liter/sek./ha = 0,014/m², og der brugt klimafaktor. Der er valgt at bruge en oliudskiller på 20 l/sek. Beregnings model: Areal, der skal afvandes: 3433 m² Klimafaktor: 1,2 Det gør at de 3433 m² giver 57,7 l/sek. Vandmængde i 10 min. = 600 sek. (areal x 0,0168/m² x 600 sec.) = 34,6 m³ Opstuvning bagud til bassin, areal m.m.: Ved en max: tilladt vandmængde gennem en udskiller på: 20 l/sek = 12m³ ved gennemstrømning i 10 min. Det vil det give en rest vandmængde på: 22,6000 m³ der vil stuve op på areal eller skal opbevares i et bassin. På frie og tætte arealer vil man i ca. 10 min. Måske opleve en opstuvning. Restvandmængde: m³ divideret med areal 3433 m² = 7 mm opstuvning. Ud over denne teoretiske opstuvning over 10 min., vil der også ske en samling af vand i rør og brønde, dette skal også tages i betragtning. Det vil sige at opstuvningen sandsynligvis vil blive mindre end de 7 mm

Administrative retningslinjer for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere i Helsingør kommune. Center for Teknik og Miljø

Administrative retningslinjer for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere i Helsingør kommune. Center for Teknik og Miljø Administrative retningslinjer for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere i Helsingør kommune Center for Teknik og Miljø Marts 2013 Administrative retningslinjer for indretning og

Læs mere

Forskrift for etablering, indretning og drift af sandfang samt olie- og benzinudskillere i Odder kommune.

Forskrift for etablering, indretning og drift af sandfang samt olie- og benzinudskillere i Odder kommune. Forskrift for etablering, indretning og drift af sandfang samt olie- og benzinudskillere i Odder kommune. Forskriften er udarbejdet i henhold til 6 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 367 af 10. maj

Læs mere

Forskrift for etablering og drift af olie- og benzinudskiller, samt sandfang i Odder Kommune

Forskrift for etablering og drift af olie- og benzinudskiller, samt sandfang i Odder Kommune Forskrift for etablering og drift af olie- og benzinudskiller, samt sandfang i Odder Kommune Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Vedtaget af Miljø- og Teknikudvalget, den 25. februar 2013 01-03-2013 Sags Id.

Læs mere

olie- og benzinudskillere og sandfang

olie- og benzinudskillere og sandfang Vejledning i drift og vedligeholdelse af olie- og benzinudskillere og sandfang Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Indledning Formålet med denne vejledning er at sikre, at sandfang samt olie- og benzinudskillere

Læs mere

Neutra Olie/benzinudskillere koalescensudskillere sandfang m.v. - vi har løsningerne

Neutra Olie/benzinudskillere koalescensudskillere sandfang m.v. - vi har løsningerne Neutra Olie/benzinudskillere koalescensudskillere sandfang m.v. - vi har løsningerne Inja Miljøteknik - skaber sikre løsninger I mere end 30 år har Inja Miljøteknik A/S leveret udskillerteknik til det

Læs mere

Fedtudskillere. Retningslinier for dimensionering af fedtudskillere. Teknik og Miljøafdelingen i Silkeborg Kommune

Fedtudskillere. Retningslinier for dimensionering af fedtudskillere. Teknik og Miljøafdelingen i Silkeborg Kommune Fedtudskillere Retningslinier for dimensionering af fedtudskillere Teknik og Miljøafdelingen i Silkeborg Kommune 2 Indholdsfortegnelse 1. Hvorfor skal der etableres fedtudskillere? 2 2. Hvor skal der installeres

Læs mere

Brugervejledning for olie- og benzin udskillere i Syddjurs Kommune

Brugervejledning for olie- og benzin udskillere i Syddjurs Kommune Brugervejledning for olie- og benzin udskillere i Syddjurs Kommune Olie- og benzinudskillere i Syddjurs Kommune Hvad er en olie- og benzinudskiller? Begrundelse for krav om olie og benzinudskillere Benzin

Læs mere

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det.

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det. Falken og Co post@falkenco.dk flemming@kps-as.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 4928 2454 mka55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 03.03.2015 Sagsnr.

Læs mere

Fedtudskillere Retningslinjer for indretning og drift af slamfang og fedtudskillere

Fedtudskillere Retningslinjer for indretning og drift af slamfang og fedtudskillere Fedtudskillere Retningslinjer for indretning og drift af slamfang og fedtudskillere Teknik og Miljø, VirksomhedsMiljø November 2010 1. Indledning Spildevand, som indeholder fedt, kan give problemer i kloaksystemet,

Læs mere

Retningslinier for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere

Retningslinier for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere Retningslinier for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere Teknik og Miljø, Miljøafdelingen September 2006 Indholdsfortegnelse 1. Definitioner og tilladelser...4 1.1 Olieudskilleranlæg...4

Læs mere

Retningslinjer for udførelse af faskiner

Retningslinjer for udførelse af faskiner Fredensborg Kommune Vand og Natur Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf. 7256 5908 vandognatur@fredensborg.dk September 2012 Retningslinjer for udførelse af faskiner Tekstudkast og fotos: Teknologisk Institut

Læs mere

Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark

Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark Indhold Indhold... 1 Baggrund... 1 DEL 1: DIMENSIONERING AF LAR-ANLÆG VED HJÆLP AF REGNEARK... 2 LAR afløbsteknik eller bydesign...

Læs mere

Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune

Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune Side 1 Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges

Læs mere

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail TEKNIK OG MILJØ Udfyldt skema sendes til: Sagsnummer - udfyldes af kommunen Herning Kommune Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning e-mail: teknik@herning.dk Ansøgning om tilladelse til tilslutning

Læs mere

Byggeri 2011. Vejledning 9. Retningslinjer for udførelse af faskiner

Byggeri 2011. Vejledning 9. Retningslinjer for udførelse af faskiner Byggeri 2011 Vejledning 9 Retningslinjer for udførelse af faskiner Faskiner Vejledningen gælder faskiner i forbindelse med ukompliceret byggeri af: Enfamiliehuse og lign. Sommerhuse Garage og carporte

Læs mere

Vejledning Drift- og vedligehold ACO Benzin- & olieudskillere

Vejledning Drift- og vedligehold ACO Benzin- & olieudskillere Vejledning Drift- og vedligehold ACO Benzin- & olieudskillere Udskillere fremstillet af HDPE, præfabrikeret iht. EN 858 for installation i jord OLEOPATOR-P OLEOPASS-P www.aco.dk - Tel. +45 5766 6500 Fax

Læs mere

Bilag 2. Beregningsforudsætninger

Bilag 2. Beregningsforudsætninger Side 1 af 5 Bilag 2. Beregningsforudsætninger I dette bilag er anført en række vejledende værdier til brug ved belastningsberegning i oplandsskemaer for status og plan. For en mere detaljeret vejledning

Læs mere

Vejledning om: Nedsivning af regnvand i faskiner

Vejledning om: Nedsivning af regnvand i faskiner Teknik- og Miljøafdeling Vejledning om: Nedsivning af regnvand i faskiner August 2007 Side 1 Indhold: 1. Indledning. Nedsivning af regnvand er en god idé. Hvad er en faskine? 2. Gældende lovgivning og

Læs mere

Tilladelse til at slutte spildevand til offentlig kloak, Havnevej 2, Nykøbing Sj. Baggrund for tilladelsen:

Tilladelse til at slutte spildevand til offentlig kloak, Havnevej 2, Nykøbing Sj. Baggrund for tilladelsen: Edvars og Edvars ApS Jes Edvars Vangen 2 4500 Nykøbing Sj jes@edvars.com Den 02. juli 2014 Tilladelse til at slutte spildevand til offentlig kloak, Havnevej 2, Nykøbing Sj. Odsherred Kommune meddeler hermed

Læs mere

Kloaksystemets opbygning og funktion

Kloaksystemets opbygning og funktion Kloaksystemets opbygning og funktion Kommunens afløbssystem, eller i daglig tale kloaksystemet, kan være opbygget på to helt forskellige måder: enten som fællessystem eller som separatsystem. I Spildevandsplanen

Læs mere

Spildevandstilladelse

Spildevandstilladelse TEKNIK OG MILJØ Dato: 1. februar 2013 Sagsnr. 480-2012-63115 Dok.nr. 480-2012-85650 10236 Spildevandstilladelse Tilslutningstilladelse til udledning af spildevand til forsyningens kloak for Kæmpes Taxi

Læs mere

Håndtering af regnvand på egen grund i Nordfyns

Håndtering af regnvand på egen grund i Nordfyns Håndtering af regnvand på egen grund i Nordfyns Kommune Retningslinier for udførelse af faskiner Udarbejdet direkte fra Teknologisk Instituts Retningslinier for udførelse af faskiner Forsideillustration

Læs mere

ACO Separatorer. Produktinformation, udskillere i beton. www.aco.dk

ACO Separatorer. Produktinformation, udskillere i beton. www.aco.dk Produktinformation, udskillere i beton OLEOPASS - Olieudskiller klasse I med bypass Olieudskiller i henhold til DS /EN 858 OLEOPASS kl. I er beregnet til behandling af olieholdigt overfladevand med høje

Læs mere

Tilslutningstilladelse

Tilslutningstilladelse 1 April 2014 Tilslutningstilladelse AFLEDNING AF OVERFLADEVAND OG DRÆNVAND TIL OFFENLTIG REGNVANDSLEDNING Fra udbygning af Nordvest banen ved Vipperød station, og Sydlig omfartsvej TIL OFFENTLIG KLOAK

Læs mere

Er du frontløber? - kom nu ind i skybrudskampen... højvandssikring i stor stil! Til store boligkompleks og erhverv. Intet el-forbrug ved normal drift

Er du frontløber? - kom nu ind i skybrudskampen... højvandssikring i stor stil! Til store boligkompleks og erhverv. Intet el-forbrug ved normal drift Er du frontløber? - kom nu ind i skybrudskampen... højvandssikring i stor stil! Til store boligkompleks og erhverv Intet el-forbrug ved normal drift Ingen slitage ved normal drift Sikrer en tørskoet løsning

Læs mere

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak B.L. Gaffeltruck

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak B.L. Gaffeltruck SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak B.L. Gaffeltruck B.L. Gaffeltruck CVR nr.: 14724745 Værkstedsvænget 8, 4622 Havdrup P nr.:

Læs mere

Kloakmester Arne Thorhauge på vegne af MICODAN A/S

Kloakmester Arne Thorhauge på vegne af MICODAN A/S Center Natur og Miljø MICODAN A/S Industrimarken 4 9530 Støvring Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 06.01.15-P19-3-15 Ref.: Agnieszka Gieraltowska

Læs mere

Vejledning i ansøgning, udførelse og vedligeholdelse af regnvandsfaskiner

Vejledning i ansøgning, udførelse og vedligeholdelse af regnvandsfaskiner Vejledning i ansøgning, udførelse og vedligeholdelse af regnvandsfaskiner 2015 Hvad er en faskine? Faskiner er en alternativ måde at aflede regnvand på. En faskine er et hul i jorden, der fyldes med sten

Læs mere

Figur 1. Opbygning af en plastkassette faskine ved et parcelhus

Figur 1. Opbygning af en plastkassette faskine ved et parcelhus Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges grundvandsdannelsen, og belastningen på kloakker og ikke mindst vandløb

Læs mere

Nedsivning af tagvand fra parcelhuse

Nedsivning af tagvand fra parcelhuse Sorø Kommune Nedsivning af tagvand fra parcelhuse Vejledning til grundejere Maj 2009 Udgivelsesdato 13.maj 2009 Hvorfor nedsive tagvand? Der er af mange gode grunde til at nedsive tagvand lokalt, hvor

Læs mere

Faskine brug dit regnvand!

Faskine brug dit regnvand! Faskine brug dit regnvand! Skal du etablere en faskine til nedsivning af regnvand, er der en række regler og forhold, du skal være opmærksom på. Denne vejledning beskriver de forskellige elementer af en

Læs mere

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Akut forurening Ring 112 Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning 1. Formål 3 2. Gyldighedsområde 3 Kapitel 2: Opbevaring 3. Generelle regler

Læs mere

Afledning skal ske til en faskine, hvortil der ikke ledes andre former for spildevand.

Afledning skal ske til en faskine, hvortil der ikke ledes andre former for spildevand. Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges grundvandsdannelsen, og belastningen på kloakker og ikke mindst vandløb

Læs mere

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier Forskrift om håndtering og opbevaring af olie og kemikalier BAGGRUND Olie og kemikalier skal opbevares og håndteres forsvarligt for at undgå forurening af jord, grundvand, søer og vandløb og for at eventuelt

Læs mere

Tømning af husspildevandstanke

Tømning af husspildevandstanke Tømning af husspildevandstanke ANSVAR ADGANG AFREGNING GODE RÅD Furesø Fælles tømningsordning Alle ejendomme med en bundfældningstank også kaldet hustank, trekammertank, trixtank og septiktank er med i

Læs mere

Hydraulisk vurdering af Vildersbæk systemet i forbindelse med planlagt bolig- og golfområde nord for Frederikshavn

Hydraulisk vurdering af Vildersbæk systemet i forbindelse med planlagt bolig- og golfområde nord for Frederikshavn HYDRAULISK NOTAT Dato: 20. marts 2015 Udarbejdet af: Aske Kristensen Kvalitetssikring: Kim Skals/LAKN Modtager: Frederikshavn Forsyning (LAKN) Side: 1 af 10 Hydraulisk vurdering af Vildersbæk systemet

Læs mere

BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE

BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE GLOSTRUP KOMMUNE BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE Teknik- og Miljøforvaltningen Rådhusparken 4 2600 Glostrup Tlf.:4323 6170, Fax: 4343 2119 E-mail: teknik.miljo@glostrup.dk. April 2007 En faskine er en god

Læs mere

Faskine - brug dit regnvand!

Faskine - brug dit regnvand! Faskine - brug dit regnvand! Faskine brug dit regnvand! Skal du etablere en faskine til nedsivning af regnvand fra tagflader, er der en række regler og forhold, du skal være opmærksom på. Denne vejledning

Læs mere

Afløbsrende uden sump til beton- eller flisebelægning

Afløbsrende uden sump til beton- eller flisebelægning Type 670. arenummerdefinition 670 X X XXX-XX X X Afløbsrende uden sump til beton- eller flisebelægning Afløbsrenden fremstilles i følgende standardbredder: 147 mm, 197 mm, 297 mm og 397 mm indvendig rammemål

Læs mere

Spildevand i det åbne land Problemstillinger i den daglige sagsbehandling

Spildevand i det åbne land Problemstillinger i den daglige sagsbehandling Spildevand i det åbne land Problemstillinger i den daglige sagsbehandling Nyborg Strand 22. - 23. maj 2012 Bente Uhre 3. En virksomhed kan blive autoriseret af Sikkerhedsstyrelsen som: 3) kloakmester til

Læs mere

Flowmålingsmæssige udfordringer i regn- og spildevandssystemer Temadag om Flowmåling i udvikling Teknologisk Institut den 19.

Flowmålingsmæssige udfordringer i regn- og spildevandssystemer Temadag om Flowmåling i udvikling Teknologisk Institut den 19. Flowmålingsmæssige udfordringer i regn- og spildevandssystemer Temadag om Flowmåling i udvikling Teknologisk Institut den 19. november 2009 23-11-2009 Dias nr. 1 Hvem er jeg? Mads Uggerby - uddannelse

Læs mere

ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S

ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S Du kan kontakte os på: Aalborg Forsyning vand A/S Sønderbro 53 9000 Aalborg Telefon 7743 9143 Denne folder er udarbejdet august 2006 og

Læs mere

Fredericia Kommune Bilag 2 Spildevandsplan for det åbne land 2007-2011. Side 1

Fredericia Kommune Bilag 2 Spildevandsplan for det åbne land 2007-2011. Side 1 Spildevandsplan for det åbne land 2007-2011. Side 1 ANLÆGSTYPER 1.0 Generelt. Fredericia kommune er godkendelsesmyndighed for anlæg på 30 PE og derunder. Ansøgning ved anlæg større end 30 PE skal indsendes

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 13.08.2015 CVR-nummer 33162936 P-nummer 1017478407 e-doc journal nr. 13/026855 Virksomhed Shell Service Adresse

Læs mere

Regler for opbevaring af olie og kemikalier

Regler for opbevaring af olie og kemikalier Indledning Dette er en forskrift til dig, der opbevarer olie og kemikalier på din virksomhed eller dit landbrug. En forskrift er et regelsæt, der håndhæves af kommunen, hvis reglerne ikke overholdes. Uheld

Læs mere

Sikring mod oversvømmelse

Sikring mod oversvømmelse Sikring mod oversvømmelse 1 Nye definitioner i DS 432 i afsnit 4.6 Tilbageløbsstop: En anordning, der ved hjælp af en flyder lukker automatisk, således at der ikke kan strømme vand ind i afløbsinstallationen

Læs mere

DANVA notat om vilkår for målere til brug for afregning af spildevand

DANVA notat om vilkår for målere til brug for afregning af spildevand DANVA notat om vilkår for målere til brug for afregning af spildevand Titel: Udgiver: Udarbejdet af: Vilkår for målere DANVA Vandhuset Godthåbsvej 83 8660 Skanderborg DANVAs Normalregulativgruppe under

Læs mere

Vejledning Drift- og vedligehold ACO Fedtudskillere

Vejledning Drift- og vedligehold ACO Fedtudskillere Vejledning Drift- og vedligehold ACO Fedtudskillere Udskillere af polyethylen (HDPE), fritstående for indendørs installation i frostfri omgivelser præfabrikeret iht. EN 1825 og DIN 4040-100 ECO JET-O ECO

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 10. 03. 2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 10. 03. 2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. 03. 2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 ELEMENTBESKRIVELSER LVD DRI - AFVANDING BRØNDE OG LEDNINGER BILAG 7.7 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk

Læs mere

Tilladelser til afledning af spildevand fra Arwos Landsby

Tilladelser til afledning af spildevand fra Arwos Landsby Teknik og Miljø Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Arwos Service A/S Tlf. : 73 76 76 76 Trondhjemsvej 6 6230 Rødekro Dato: 28-10-2011 Sagsnr.: 11/2512 Dok.nr.: 19 Kontakt: Mogens Søndergaard Nielsen Direkte

Læs mere

Fuglebjerg Kommune. Arløse By, kloakering

Fuglebjerg Kommune. Arløse By, kloakering Fuglebjerg Kommune Arløse By, kloakering Information om kloakeringen Ved Holger Hansen og Kenny Kragesand, Fuglebjerg Kommune samt Henrik Bjoljahn, EnviDan Dias nr. 1 Emner Baggrunden for kloakeringen,

Læs mere

Retningslinier for etablering af højvandslukker i Esbjerg Kommune Bilag 8

Retningslinier for etablering af højvandslukker i Esbjerg Kommune Bilag 8 Retningslinier for etablering af højvandslukker i Esbjerg Kommune Bilag 8 Side 1 af 8 Generelle bestemmelser Hvis der regelmæssigt forekommer stuvning i det kommunale afløbssystem, kan den enkelte borger

Læs mere

Sikring mod opstemning Højvandslukker

Sikring mod opstemning Højvandslukker DSF/DS 432 Till.1:2012 2012.08.28 Sikring mod opstemning Højvandslukker [1] Forord Dette tillæg er udarbejdet af standardiseringsudvalget DS/S-315 Afløbsteknik i samarbejde med Energistyrelsen og Teknologisk

Læs mere

Neutra fedtudskillere Til vegetabilsk og animalsk fedt

Neutra fedtudskillere Til vegetabilsk og animalsk fedt Neutra fedtudskillere Til vegetabilsk og animalsk fedt Iht. til EN 1825 og DIN 4040-100 Neutra fedtudskillere Inja Miljøteknik - gør afløbet fedtfri med Neutra I mere end 30 år har Inja Miljøteknik A/S

Læs mere

Sikring mod kælderoversvømmelser. v/flemming Springborg, Rørcentret, Teknologisk Institut

Sikring mod kælderoversvømmelser. v/flemming Springborg, Rørcentret, Teknologisk Institut Sikring mod kælderoversvømmelser v/flemming Springborg, Rørcentret, Teknologisk Institut Regler fra gammelt afløbsregulativ 20. Højvandslukker Hvor en kælder efter Vej- og Kloakvæsenets skøn er udsat for

Læs mere

Vejledning i regnvandshåndtering. Dimensionering og etablering af faskiner samt information om regnbede

Vejledning i regnvandshåndtering. Dimensionering og etablering af faskiner samt information om regnbede Vejledning i regnvandshåndtering Dimensionering og etablering af faskiner samt information om regnbede Praktiske informationer vedr. etablering af faskiner Der skal søges om tilladelse hos Lejre Kommune

Læs mere

Tilladelse til at slutte spildevand til offentlig kloak, Rema 1000 Lumsås. Baggrund for tilladelsen:

Tilladelse til at slutte spildevand til offentlig kloak, Rema 1000 Lumsås. Baggrund for tilladelsen: Dansk Butikstjeneste A/S Nordre Strandvej 3 8240 Risskov Den 14. juli 2014 Tilladelse til at slutte spildevand til offentlig kloak, Rema 1000 Lumsås Odsherred Kommune meddeler hermed tilladelse til tilslutning

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til etablering af privat spildevandsanlæg

Ansøgning om tilladelse til etablering af privat spildevandsanlæg Natur og Miljø Ansøgning om tilladelse til etablering af privat spildevandsanlæg Ejendommen: Matrikel nr. og ejerlaug Adresse Ejendoms nr. Ejers navn, adresse, mail og tlf. nr. Ejers underskrift og dato

Læs mere

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Det beplantede filter

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Det beplantede filter Installationsadresse: Dato: er dimensioneret for personer., SOP krav, med efterfølgende nedsivning : Husets spildevand/afløb afledes til et beplantet filter, der består af en (ny) bundfældningstank og

Læs mere

Separatkloakering Vejle Spildevand

Separatkloakering Vejle Spildevand Separatkloakering Vejle Spildevand Separatkloakering grundejer Grundejerens udgifter Udgiften til separatkloakering eller privat håndtering af regnvand afhænger af: Rørføring hvor er tagnedløbene? Terrænet

Læs mere

LAR og klimasikring af bygninger

LAR og klimasikring af bygninger LAR og klimasikring af bygninger Temaaften om klimaforandringer og fremtidssikring. Boligforeningen VIBO 27.03.2012 GITTE HANSEN GIHA@orbicon.dk HVAD SKAL VI IGENNEM? Lidt om klima og kloak Vandets veje

Læs mere

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed KOMMUNE Natur & Miljø Renseriet Aps Att.: Gert Petersen 22. januar 2009 Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps Virksomhed Kontaktperson: Gert Petersen Etablering af virksomhed 1934 Etablering

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 6.2.2015 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1010680367 e-doc journal nr. 13/022862 (TS) Virksomhed Adresse Postnummer

Læs mere

Tømning af bundfældningsog samletanke

Tømning af bundfældningsog samletanke Tømning af bundfældningsog samletanke Lejre Forsyning Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd Hvorfor en tømningsordning? Formålet med en obligatorisk tømningsordning er at sikre, at alle bundfældningstanke

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.4 - Afløb i jord 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise

Læs mere

Hørsholm Kommune. Maj 2013. REDEGØRELSE FOR SEPARATKLOAKERING, RUNGSTED NORD, HØRSHOLM Vurdering af kloakeringsprincipper TILLÆG

Hørsholm Kommune. Maj 2013. REDEGØRELSE FOR SEPARATKLOAKERING, RUNGSTED NORD, HØRSHOLM Vurdering af kloakeringsprincipper TILLÆG Hørsholm Kommune Maj 2013 REDEGØRELSE FOR SEPARATKLOAKERING, RUNGSTED NORD, HØRSHOLM Vurdering af kloakeringsprincipper PROJEKT Vurdering af kloakeringsprincipper Hørsholm Kommune Projekt nr. 211521 Dokument

Læs mere

Vejledning i test af nedsivningsevne

Vejledning i test af nedsivningsevne Vejledning i test af nedsivningsevne Etablering af nedsivningsanlæg i haver Hvis du ønsker at nedsive dit regnvand i din have, kan du selv beregne, hvor stort dit nedsivningsanlæg skal være, og hvordan

Læs mere

Nedsivning af husspildevand

Nedsivning af husspildevand Nedsivning af husspildevand Revideret november 2010 Vejledning Før du etablerer nedsivningsanlæg Indhent faglig bistand Kontakt en autoriseret kloakmester, som skal vurdere, om jordbunden på ejendommen

Læs mere

SELV EN KLOAK KAN FÅ NOK

SELV EN KLOAK KAN FÅ NOK SELV EN KLOAK KAN FÅ NOK Ved du, hvad der sker med vandet, der løber ud i køkkenvasken? Eller vandet fra toilet, bad eller vaskemaskine? Her i brochuren finder du gode råd om afløb og kloak. Ved at følge

Læs mere

Brug af regnvand til wc-skyld og vaskemaskiner i boliger.

Brug af regnvand til wc-skyld og vaskemaskiner i boliger. Brug af regnvand til wc-skyld og vaskemaskiner i boliger. Af Flemming Springborg, Rørcentret, Teknologisk Institut I løbet af foråret 2000 vil vandforsyningsloven blive ændret således, at det bliver lovligt

Læs mere

Nedsivningsanlæg - i det åbne land

Nedsivningsanlæg - i det åbne land Nedsivningsanlæg - i det åbne land HVOR KAN MAN NEDSIVE? De ejendomme som ligger udenfor de kloakerede områder, kan vælge at rense deres spildevand ved f.eks. at etablere eget nedsivningsanlæg. Det drejer

Læs mere

Tømning af bundfældningstanke ANSVAR ADGANG AFREGNING ANDRE GODE RÅD

Tømning af bundfældningstanke ANSVAR ADGANG AFREGNING ANDRE GODE RÅD Tømning af bundfældningstanke ANSVAR ADGANG AFREGNING ANDRE GODE RÅD Fælles tømningsordning Fælles tømningsordning Halsnæs og Frederikssund Forsyning har indgået en ny kontrakt med en entreprenør om tømning

Læs mere

1. Tilladelse til tilslutning af spildevand til offentlig kloaknet

1. Tilladelse til tilslutning af spildevand til offentlig kloaknet Returadresse Land, By og Kultur - Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Højmark Turistfart Hoverdalvej 6A, Hover 6971 Spjald Att. Bruno B. Jensen Fremsendt med elektronisk post til CVR-nr.:

Læs mere

Afløbsinstallationer DS 432 Norm for afløbsinstallationer

Afløbsinstallationer DS 432 Norm for afløbsinstallationer Temadag om Afløbsinstallationer DS 432 Norm for afløbsinstallationer taastrup TIrsdag den 14. SEPTEMBER 2010 Regnbed ved EnergyFlexHouse på i Taastrup Klimamæssige udfordringer til afløbsinstallationer

Læs mere

Administrationsgrundlag for Lokal Afledning af Regnvand (LAR) i Svendborg i fælleskloakerede områder

Administrationsgrundlag for Lokal Afledning af Regnvand (LAR) i Svendborg i fælleskloakerede områder Administrationsgrundlag for Lokal Afledning af Regnvand (LAR) i Svendborg i fælleskloakerede områder 25. februar 2015 Sagsnr. P00059 Udarbejdet af: LIL Baggrund og formål Vand og Affald har i samarbejde

Læs mere

Hvordan beskytter jeg min kælder mod kloakvand?

Hvordan beskytter jeg min kælder mod kloakvand? Hvordan beskytter jeg min kælder mod kloakvand? Hvis der regelmæssigt forekommer stuvning også betegnet opstemning - i det kommunale afløbssystem, kan den enkelte borger beskytte sin kælder mod indtrængende

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til transport og aflevering af spildevand fra indre boreområde til godkendt renseanlæg ved Frederikshavn Spildevand A/S

Ansøgning om tilladelse til transport og aflevering af spildevand fra indre boreområde til godkendt renseanlæg ved Frederikshavn Spildevand A/S Frederikshavn Kommune Center for Teknik & Miljø Aalborgvej 93 9300 Sæby Ansøgning om tilladelse til transport og aflevering af spildevand fra indre boreområde til godkendt renseanlæg ved Frederikshavn

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 6. Indhold. Håndtering af overfladevand og dimensionering af bassiner og faskiner. Vedtaget 27.

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 6. Indhold. Håndtering af overfladevand og dimensionering af bassiner og faskiner. Vedtaget 27. Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 6 Håndtering af overfladevand og dimensionering af bassiner og faskiner Indhold 1 Regnvandsbassiner... 2 1.1 Generelt om regnvandsbassiner... 2 1.2

Læs mere

Regler for tanke til opbevaring af olieprodukter

Regler for tanke til opbevaring af olieprodukter Regler for tanke til opbevaring af olieprodukter Denne pjece er rettet mod virksomheder og landbrug, der har tanke til opbevaring af olieprodukter 1 Indledning Denne pjece er udarbejdet af Faxe Kommune,

Læs mere

LAR fra anlæg til opland og fra servicemål til skybrud

LAR fra anlæg til opland og fra servicemål til skybrud LAR fra anlæg til opland og fra servicemål til skybrud Overordnet vandhåndtering Vandet kommer fra Tag Vej Pladser Dræn Terræn Mulige recipienter Fælleskloak Separatkloak Lokal nedsivning Fordampning Lokal

Læs mere

Beholderstørrelse. 60 liter 110 liter 160 liter 200 liter

Beholderstørrelse. 60 liter 110 liter 160 liter 200 liter Energiløsning UDGIVET JUNI 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af varmtvandsbeholder Der kan opnås en energibesparelse ved at udskifte en ældre varmtvandsbeholder til en ny. Hvis varmtvandsbeholderen

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 SPILDEVANDSFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 SPILDEVANDSFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s betalingsvedtægt for spildevand, godkendt af Mariagerfjord Byråd den 19. 12. 2014. Betalingsvedtægten kan ses og downloades på Mariagerfjord

Læs mere

Tilslutningstilladelse. For. Frederikssund Pizza Burgerhouse. Ny Østergade 11, 3600 Frederikssund

Tilslutningstilladelse. For. Frederikssund Pizza Burgerhouse. Ny Østergade 11, 3600 Frederikssund Tilslutningstilladelse For Frederikssund Pizza Burgerhouse Ny Østergade 11, 3600 Frederikssund Captia journal nr.: 001180-2013 Udarbejdet af: ahjen Kvalitetssikret af: vvill Indhold Indhold Indledning/baggrund...

Læs mere

Vejledning Drift- og vedligehold ACO Benzin- & olieudskillere

Vejledning Drift- og vedligehold ACO Benzin- & olieudskillere Vejledning Drift- og vedligehold ACO Benzin- & olieudskillere Udskillere af stålarmeret beton DIN 4281, præfabrikeret iht. EN 858 OLEOPATOR OLEOPASS OLEOMAX www.aco.dk - Tel. +45 5766 6500 Fax +45 5766

Læs mere

ETABLERING AF HØJVANDS- LUKKER. Retningslinier for Københavns Kommune

ETABLERING AF HØJVANDS- LUKKER. Retningslinier for Københavns Kommune ETABLERING AF HØJVANDS- LUKKER Retningslinier for Københavns Kommune GENERELLE BESTEMMELSER Hvis der regelmæssigt forekommer stuvning i det kommunale afløbssystem, kan den enkelte borger beskytte sin kælder

Læs mere

Uponor IQ: Forsink regnvandet allerede ved kilden. Vælg et IQ forsinkelsesmagasin og få en sikker og effektiv løsning til store mængder regnvand

Uponor IQ: Forsink regnvandet allerede ved kilden. Vælg et IQ forsinkelsesmagasin og få en sikker og effektiv løsning til store mængder regnvand Uponor IQ: Forsink regnvandet allerede ved kilden Vælg et IQ forsinkelsesmagasin og få en sikker og effektiv løsning til store mængder regnvand Uponor IQ forsinkelsesmagasin Ved at anvende Uponor IQ rør

Læs mere

Tømning af bundfældningstanke. Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd

Tømning af bundfældningstanke. Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd Tømning af bundfældningstanke Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd Tømningsordning Tømningsordning Skive Kommune har af hensyn til miljøet indført en obligatorisk tømningsordning, som det ikke er muligt

Læs mere

SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION?

SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION? SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION? HVORFOR SEPARATKLOAKERE? GODT FOR MILJØET Provas og Haderslev

Læs mere

Tilslutningstilladelse

Tilslutningstilladelse Tilslutningstilladelse Tilladelse til afledning af spildevand til offentlig kloak i henhold til 28 i Bekendtgørelse af Lov om Miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven) (LBK nr. 879 af 26. juni 2010). Dato

Læs mere

Separering af regn - og spildevand. Guldborgsund Forsyning

Separering af regn - og spildevand. Guldborgsund Forsyning Separering af regn - og spildevand Guldborgsund Forsyning Baggrunden for separering af regnog spildevand. For mange kommuner herunder Guldborgsund giver det en udfordring fordi kloakledningerne, der skal

Læs mere

S P Ø R G E S K E M A

S P Ø R G E S K E M A S P Ø R G E S K E M A MILJØANSVARSFORSIKRING NB. Udfyld venligst med blokbogstaver PRAKTISKE OPLYSNINGER 1. Virksomheden, der ønskes forsikret. (Ét skema pr. forsikringssted) Navn: Adresse : Post. nr.:

Læs mere

Vilkårsændring/tilføjelse

Vilkårsændring/tilføjelse Sydvest-Sjællands Kloakservice Stenstrupvej 3 4180 Sorø Vilkårsændring/tilføjelse Miljøgodkendelse af Sydvestsjællands Kloakservice Dato 21-07-2005 Journalnr. 8-76-11-335-1034-2004 Vestsjællands Amt tilføjer

Læs mere

# Spørgsmål Svar 20. januar 2015 1 Hvad kalder man de enkelte dele som tilslutningen består af

# Spørgsmål Svar 20. januar 2015 1 Hvad kalder man de enkelte dele som tilslutningen består af Log over spørgsmål vedrørende tilslutning af kloak til spildevandsstik i Mårup Østerstrand Syd. Loggen opdateres løbende. Hvis der er fejl eller mangler i svarene, opdateres de også løbende. Opdateret

Læs mere

23. april 2015. Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund

23. april 2015. Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund 23. april 2015 Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund Bilag 3: Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2014-2018 1. Indledning Viborg Kommune ønsker med Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan

Læs mere

REGNINPUT HVAD KAN VI REGNE MED?

REGNINPUT HVAD KAN VI REGNE MED? REGNINPUT HVAD KAN VI REGNE MED? EVA TEMAMØDE 21. MAJ 2015, NYBORG: DET URBANE VANDKREDSLØB SØREN THORNDAHL, AALBORG UNIVERSITET Indhold Dimensionering af regnvandsledninger Niveau 1 jf. SVK Skrift 27

Læs mere

DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE

DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE 1 INDHOLD RESUME Resume... 2 Baggrund...3 Lokal afledning af regnvand (LAR)...4 Baunebakken...5 I forbindelse

Læs mere

TØMNINGSORDNING I LEMVIG KOMMUNE. Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd

TØMNINGSORDNING I LEMVIG KOMMUNE. Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd TØMNINGSORDNING I LEMVIG KOMMUNE Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd Hvorfor en kommunal tømningsordning? Lemvig Kommune har en obligatorisk tømningsordning, som Lemvig Vand & Spildevand A/S administrerer.

Læs mere

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2)

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2) (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-666-00045 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om påfyldning

Læs mere

Separatkloakering. på privat grund eksempelsamling

Separatkloakering. på privat grund eksempelsamling Separatkloakering på privat grund eksempelsamling den gamle fælleskloak i vejen skiftes ud 2/3 eksempler på separatkloakering Derfor separatkloakerer vi tre gode grunde Separatkloakering betyder, at vi

Læs mere