Halvårsrapport Investeringsforeningen Wealth Invest. CVR nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Halvårsrapport 2012. Investeringsforeningen Wealth Invest. CVR nr. 34 48 13 77"

Transkript

1 Halvårsrapport 2012 Investeringsforeningen Wealth Invest CVR nr

2 Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger Ledelsesberetning Ledelsespåtegning Afdelingsregnskaber SEB Global Emerging Market Equities (Earnest) AKL Regnskabsnote - AKL SEB Global EME (Earnest) DKK Regnskabsnote - AKL SEB Global EME (Earnest) EUR Fælles noter Anvendt regnskabspraksis Hoved- og nøgletal Navn og hjemsted Investeringsforeningen Wealth Invest (Herefter kaldet Foreningen ) Bernstorffsgade København V CVR nr Reg. nr. FT Hjemstedskommune: København Bestyrelse Carsten Wiggers, formand Jens Frederik Jensen Preben Keil Morten Amtrup Forvaltningsselskab Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S (Herefter forkortet IFS SEBinvest A/S ) Bernstorffsgade København V Telefon: CVR nr Reg. nr. FT Direktion: Jens Lohfert Jørgensen, adm. direktør Niels Jørgen Larsen, direktør Depotselskab Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark, filial af SEB AB (publ.), Sverige (Herefter forkortet SEB DK ) Bernstorffsgade København V CVR nr Investeringsrådgiver Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark, filial af SEB AB (publ.), Sverige Bernstorffsgade København V Revision Statsautoriseret revisor John Ladekarl Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade København S Beholdningslisten kan rekvireres ved henvendelse Foreningens beholdningsliste kan rekvireres ved henvendelse til Foreningen på tlf.: eller på 2 Investeringsforeningen Wealth Invest - Halvårsrapport 2012

3 Ledelsesberetning Investeringsforeningen Wealth Invest kort fortalt Foreningen består ultimo 1. halvår 2012 af afdelingen SEB Global Emerging Market Equities (Earnest) AKL samt dennes to andelsklasser. som vist nedenfor: SEB Global Emerging Market Equities (Earnest) AKL AKL SEB Global Emerging Market Equities (Earnest) DKK AKL SEB Global Emerging Market Equities (Earnest) EUR Foreningen blev etableret den 7. februar 2012 og startede sine investeringer den 12. juni Foreningen ejes af medlemmerne. Foreningen ejer 0,01 pct. af aktierne i IFS SEBinvest A/S, som står for den daglige administration af Foreningens aktiviteter. Foreningen ledes af bestyrelsen samt direktionen for IFS SEBinvest A/S. Markedsforholdene 1. halvår 2012 Økonomisk og politisk baggrund Verdensøkonomien udviklede sig generelt ganske svagt i 1. halvår. Udviklingen var endvidere uensartet fordelt med lommer af vækst i USA og visse emerging markets lande som f.eks. Kina. I Europa var der nulvækst i Nordeuropa og fald i den økonomiske aktivitet i de fleste sydeuropæiske lande. Den amerikanske vækst var i 1. kvartal drevet af et robust privat forbrug samt et arbejdsmarked, der var stærkere end forventet. Mod slutningen af halvåret blev de amerikanske makroøkonomiske tal svagere især inden for industriproduktionen, hvor den vigtige konjunkturindikator ISM nu ligger på et niveau, der indikerer recession. Omvendt tyder det på, at det amerikanske boligmarked er i bedring. Samlet set er der altså betydelig usikkerhed om tilstanden i den vigtige amerikanske økonomi. Under alle omstændigheder, så står den amerikanske økonomi tilbage med uafklarede problemer med de ubrudte underskud på statsbudgettet og betalingsbalancen. Dette faktum overskygges ofte af de massive problemer i Sydeuropa. Netop problemerne i Sydeuropa var igen i fokus i 1. halvår. I 1. kvartal var der en vis optimisme omkring muligheden for en kontrolleret løsning af statsgældskrisen i Grækenland. De vigtige valg i Grækenland og Frankrig i maj måned mindede imidlertid markederne om, at store problemer består, og mod slutningen af halvåret så man en redefinering af krisens natur fra at være en græsk gældskrise til at være en mere udbredt europæisk vækstkrise. Det stod klart, at nok så mange tysk finansierede hjælpepakker og markedsinterventioner fra den europæiske centralbank (ECB) ikke kan fjerne årsagen til gældskrisen. Især den spanske banksektor, der siden 2008 har lidt under mange dårlige udlån til den kollapsede spanske ejendomssektor, kom mod halvårets afslutning i negativt lys. Problemerne er så massive i de spanske banker, at den spanske stat måtte træde til med støtteordninger, hvilket naturligvis belaster det i forvejen trængte spanske statsbudget. Denne negative spiral kan kun standses, hvis der skabes vækst, der øger skattegrundlaget i Spanien. Ny økonomisk vækst i Spanien og de øvrige gældsplagede lande kræver øget konkurrenceevne, og denne konkurrenceevne opnår man kun via strukturelle reformer skabt af handlekraftige politikere. Markederne reagerede endvidere med en vis apati over for de mange topmøder med højstemte beslutninger om redningsmekanismer, der efterfølgende viser sig meget svære at implementere. Udviklingen på de finansielle markeder På de finansielle markeder startede halvåret positivt for risikobehæftede aktiver med stigninger på mellem 5 pct. og 10 pct. på de betydende aktiemarkeder i USA, Europa og Asien. Aktiemarkederne i Sydeuropa fik dog ikke del i denne positive udvikling. Som beskrevet ovenfor skiftede markedet fra 2. kvartal fokus igen, og usikkerheden betød, at investorerne solgte ud af risikoaktiver. I dette markedsmiljø var det forventeligt, at de sydeuropæiske aktiemarkeder i 2. kvartal faldt med mellem 15 pct. og 20 pct. primært trukket ned af finansaktier. Det danske aktiemarked nød godt af optimismen i 1. kvartal, hvor markedet steg med ca. 15 pct., og selv i det negative 2. kvartal formåede de danske aktier at holde kursniveauet nogenlunde. Det er værd at notere sig, at det især er udviklingen i Novo Nordisk-aktien, der har betydning for afkastet på det samlede danske aktieindeks, fordi den udgør en så stor del af det noterede marked. Novo Nordisk er alene i 1. halvår steget med mere end 30 pct. og har pr. 8. august en markedsværdi på imponerende 526 mia. kr. Dermed er Novo Nordisk det mest værdifulde selskab i Norden, og markedsværdien overstiger f.eks. markedsværdien af det tyske industriflagskib Volkswagen. En ny klasse af risikoaktiver er de sydeuropæiske statsobligationer, hvor obligationskursen nu følger udviklingen på aktiemarkedet med samme fortegn. Den stigende optimisme og risikoappetit i årets start gav således købsinteresse for bl.a. spanske statsobligationer, hvorfor renten på f.eks. toårige statsobligationer faldt fra ca. 4 pct. til godt 2 pct. I 2. kvartal blev renten på de sydeuropæiske statsobligationer sendt voldsomt i vejret, og renten på to-årige spanske statsobligationer nåede op på 5,25 pct. ultimo juni. Renten på de sikre havne i nordeuropæiske statsobligationer faldt omvendt. De tilsvarende danske og tyske to-årige statspapirer blev således handlet til en negativ rente på ca. 0,20 pct. i maj måned. Globale kreditobligationer udstedt af virksomheder samt statsobligationer udstedt af emerging markets lande var blandt de aktivklasser, der gav det bedste afkast målt over halvåret. Disse typer af obligationer nyder godt af den lempelige pengepolitik, der føres verden over, og hvis udsteder det være sig virksomhed eller stat samtidig har styr på de fundamentale forhold, så kvitterer investorerne med at købe obligationerne. Det er kendetegnende for de to aktivklasser, at de leverede høje og stabile afkast i både 1. og 2. kvartal altså i perioder, hvor traditionelle aktivtyper som aktier og statsobligationer fra de udviklede lande viste meget svingende afkast. I 1. kvartal lå afkastene på kreditobligationer og emerging markets obligationer mellem 5 pct. og 7 pct., mens de i 2. kvartal lå på ca. 2 pct. På valutamarkedet kan man også aflæse udviklingen i den europæiske krise: I det positive 1. kvartal blev euroen styrket med ca. 3 pct. fra 129,61 til 133,43, men da den europæiske krise stemning igen indfandt sig i 2. kvartal blev euro hastigt svækket med næsten 10 pct. til et niveau på 126,67 ultimo juni måned. Over hele perioden har danske kroner fungeret som en tilflugtsvaluta, hvorfor kronen ligger i den stærke ende af det udsvingsbånd, som Danmarks Nationalbank opererer med i forhold til euroen. Nationalbanken har i maj og juni måned solgt danske kroner mod udenlandsk valuta for at holde kronen inden for båndet, og den danske valutareserve var ved udgangen af juni måned rekordstor med valuta for 511,6 mia. kr. Afdelingsprofil og -beretning Afdelingens investeringsprofil og ledelsens kommentarer til andelsklassernes afkast findes under afsnittet Afdelingsregnskaber. Investeringsforeningen Wealth Invest - Halvårsrapport

4 LEDELSESBERETNING Resultat og afkast i 1. halvår 2012 Afdelingen SEB Global Emerging Market Equities (Earnest) AKL kom i 1. halvår 2012 ud med et overskud på EUR. Andelsklassen i DKK leverede et underskud på kr., mens andelsklassen i EUR kunne præsentere et overskud på EUR. AKL SEB Global Emerging Market Equities (Earnest) DKK leverede det højeste afkast på 0,13 pct., mens AKL SEB Global Emerging Market Equities (Earnest) EUR kunne præsentere et afkast på 0,10 pct. Grundet den korte periode med aktivitet skal afkast tages med et vist forbehold. Formueudviklingen Foreningens formue ligger ultimo halvåret på 11,7 mio. EUR. Formuen er positivt påvirket af, at der i forbindelse med Foreningens etablering har været nettotilgang af midler svarende til 11,7 mio. EUR. Foreningens overskud på EUR har desuden påvirket formuen marginalt i positiv retning. Omkostningsudviklingen Foreningen har i perioden haft administrationsomkostninger på i alt EUR. Det relativt lave beløb skyldes, at Foreningen kun har været aktiv siden 12. juni Markedsforventninger 2. halvår 2012 I slutningen af juni måned formåede de europæiske ledere at blive enige om en krisepakke, der så ud til at adskille sig fra de mange tidligere forsøg. Pakkens vigtigste element var således planer om at etablere et fælleseuropæisk finanstilsyn, der skal søge at forhindre fremtidige kriser i finanssektoren. Pakken er blevet fulgt op af bastante udtalelser fra bl.a. ECB s chef Mario Draghi om stort set ubegrænset opbakning til især den betrængte banksektor fra ECB. Aktiemarkederne kvitterede med stigninger og den mere positive stemning har bidt sig fast. Frem til medio august er det tyske aktiemarked således steget med knap 10 pct. Den europæiske centralbank har kun få muligheder for at stimulere væksten via pengepolitiske lempelser. Det er formentlig et led i et politisk spil, at centralbanken venter med nye lempelser, fordi den derved tvinger især de sydeuropæiske politikere til at gennemføre nødvendige strukturelle reformer af arbejdsmarkeds- og pensionsområderne. Først efter at sådanne reformer er vedtaget og gennemført kan man forvente, at ECB kvitterer med pengepolitiske lempelser. De amerikanske nøgletal er henover sommeren fortsat med at vise tegn på afmatning i økonomien. Dog er der på det seneste set tegn på en bedring i arbejdsmarkedet. Det er kun naturligt, at den amerikanske økonomi på et eller andet tidspunkt rammes af vækstpausen i Europa og den lidt svagere vækst i de store emerging markets lande som Kina og Brasilien. Det amerikanske aktiemarked målt ved S&P 500 indekset er i 3. kvartal foreløbig steget med ca. 3 pct. Selv om det amerikanske præsidentvalg tegner til at blive en tæt affære, så forventer vi fortsat ikke, at udfaldet får nogen særlig betydning for udviklingen på de amerikanske finansielle markeder. Præsident Obama udgør det sikre valg, mens udfordreren, republikaneren Mitt Romney, formentlig som præsident vil føre en mere erhvervsvenlig politik, men som nyvalgt vil han også udgøre et usikkerhedselement i markedet. Ved indgangen til året 2012 forventede vi, at aktiemarkederne generelt ville levere et afkast på 5 pct. til 10 pct. for hele året. På nuværende tidspunkt i august måned er disse afkast allerede nået i flere aktiemarkeder bl.a. i USA, Tyskland, Danmark og på emerging markets. Vi har valgt at fastholde forventningen, fordi vi frygter at vækstkrisen i Sydeuropa nu er ved at sætte sig spor i de store økonomier herunder Italien og på lidt længere sigt Frankrig. Dette vil uundgåeligt være negativt for risikoaktiver som aktier. Dermed er vi af den opfattelse, at renteniveauet i USA og de velfungerende europæiske lande vil holde sig på det nuværende meget lave niveau, fordi statsobligationerne fortsat vil fungere som sikker havn. Afkastet på disse obligationsmarkeder vil dermed være tæt på 0 pct. i 2. halvår så potentialet i statsobligationer er begrænset. Vi fastholder således vores forventning om et afkast for hele året på mellem 2 pct. og 5 pct. Derimod forventer vi, at kreditobligationer og emerging markets obligationer kan levere positive afkast også i 2. halvår, og dermed forventer vi at afkastet af disse aktivklasser for hele året når op på mellem 8 pct. og 12 pct. Ved indgangen til året forventede vi, at afkastet ville ligge på mellem 5 pct. og 10 pct. Værdiansættelse Foreningens finansielle instrumenter værdiansættes til officielt noterede børs- og valutakurser. Foreningen investerer kun i meget begrænset omfang i unoterede finansielle instrumenter og andre finansielle instrumenter, der ikke er genstand for offentlig kursnotering. Priser på unoterede finansielle instrumenter eller afledte finansielle instrumenter opgøres til skønnet dagsværdi eller til beregnet dagsværdi på baggrund af underliggende noterede instrumenter. Den indre værdi af Foreningens beviser kan på den baggrund fastsættes med relativ stor nøjagtighed. I perioder, hvor omsætningen på fondsbørserne verden over er lav, og hvor mange finansielle instrumenter derfor ikke handles dagligt, kan der opstå usikkerhed ved indregning og måling af indre værdi. For sjældent handlede obligationer er det muligt løbende at beregne en kurs på baggrund af de mest handlede obligationer med samme karakteristika. Denne mulighed findes ikke for aktier, hvor kursen derfor altid opgøres som senest handlede, selv om handelsdagen ligger flere dage bagud. Som følge af de meget høje andele af likvide, noterede finansielle instrumenter i Foreningen har afdelingen ikke i 2012 haft større problemer med fastsættelse af indre værdi, ligesom det har været muligt straks at efterkomme alle ønsker om indløsninger. Tabel 1 - Afkast i de enkelte andelsklasser og deres respektive benchmark siden ) Afdelinger 1) Benchmark Afdelingens afkast (pct.) Benchmark afkast (pct.) H H H H AKL SEB Global Emerging Market Equities (Earnest) DKK AKL SEB Global Emerging Market Equities (Earnest) EUR MSCI Emerging Markets Free (net div) DKK MSCI Emerging Markets Free (net div) EUR 1) Afkastet for både andelsklasserne og deres respektive benchmark er opgjort fra 12. juni ,82 0,13-8,22 1,25-6,38 0,10-8,07 1,23-4 Investeringsforeningen Wealth Invest - Halvårsrapport 2012

5 LEDELSESBERETNING Socialt ansvarlig investeringspolitik (SRI) Foreningen samarbejder gennem IFS SEBinvest A/S med SEB-koncernen med henblik på at sikre, at de virksomheder, som Foreningen investerer i, har en ansvarlig politik omkring de etiske aspekter i samfundet. Hensigten med samarbejdet er at kunne følge FN s generelle principper for ansvarlige investeringer (PRI = Principles of Responsible Investments). Foreningens bestyrelse drøfter løbende, hvorledes Foreningen kan udøve samfundsansvar med hensyn til bl.a. menneskerettigheder, sociale forhold, miljø- og klimamæssige forhold samt bekæmpelse af korruption i forbindelse med investering af Foreningens midler. Bestyrelsen har endvidere formuleret en politik på området. Foreningens bestyrelse har jf. denne politik besluttet at følge SEB mht. at indarbejde PRI i investeringsprocessen. SEB samarbejder med firmaet Ethix SRI Advisors som konsulent på området. Foreningen modtager fra SEB/ Ethix lister over selskaber, som ikke opfylder de internationale konventioner for så vidt angår miljøforhold, menneskerettigheder og korruption m.v. med udgangspunkt i følgende konventioner: UN Global Compact OECD Guidelines for Multinational Entreprises Human rights conventions Environmental conventions Weapon-related conventions På baggrund af disse lister fra SEB/Ethix er det besluttet ikke at investere i en række selskaber, som producerer klyngebomber og landminer. Denne udelukkelsesliste opdateres som minimum to gange årligt og offentliggøres på Foreningens hjemmeside og i Foreningens prospekt. De øvrige selskaber, som ifølge SEB/Ethix ikke opfylder en eller flere af konventionerne ovenfor, optages på en intern observationsliste. SEB/Ethix søger dialog med nogle af disse virksomheder med henblik på at bringe de konkrete problematiske forhold til ophør. For så vidt angår investeringer i gældsinstrumenter udstedt af nationalstater eller offentlige enheder har Foreningen valgt af følge retningslinjerne fra det danske udenrigsministerium. Retningslinjerne, der bl.a. omfatter sanktioner mod investeringer, udarbejdes i samarbejde med de øvrige EU-lande. De aktuelle sanktioner kan findes på Udenrigsministeriets hjemmeside. Væsentlige risici og usikkerhedsfaktorer De væsentligste risici ved at investere stammer fra udviklingen på de finansielle markeder. Denne risiko benævnes markedsrisiko. De faktorer, der har betydning for markedsrisikoen, er beskrevet via de foregående afsnit om markedsforhold. Der vil normalt være en præmie i form af et højere afkast for at påtage sig markedsrisiko. Udover markedsrisiko knytter der sig andre typer af risiko til investering. Det drejer sig om operationel risiko, kreditrisiko, likviditetsrisiko samt forretningsrisiko. Disse typer af risiko vurderes løbende og søges minimeret, fordi investor ikke kan opnå en præmie for at påtage sig disse typer af risici. For at øge muligheden for at sammenligne risiko ved investering i afdelinger fra forskellige investeringsforeninger har EU indført en fælles metode for opgørelse af risiko ved investeringer. Metoden baserer sig på udsvingene i de historiske afkast. Jo større udsving i en afdelings afkast jo større risiko er der ved at investere i afdelingen. Udsvingene i de ugentlige afkast bliver målt over en periode på fem år og er udtrykt ved nøgletallet standardafvigelse. Derefter grupperes afdelingerne på en skala fra 1 til 7 efter størrelsen af deres standardafvigelse jævnfør følgende tabel. Risikoklasse Årlige afkastudsving i pct. (standardafvigelse) Lig med eller større end Mindre end 1 0,0% 0,5% 2 0,5% 2,0% 3 2,0% 5,0% 4 5,0% 10,0% 5 10,0% 15,0% 6 15,0% 25,0% 7 25,0% Risikokategori 1 udtrykker således den laveste risiko, som man f.eks. ser ved afdelinger med helt korte obligationer. Bemærk dog, at kategori 1 ikke er en risikofri investering. Afdelinger der investerer i aktier, vil normalt have en risikoindikator på 5 eller derover. Placeringen på risikoskalaen er ikke fast over tid, fordi den baserer sig på de historiske udsving i afkastet. Afdelingens placering på risikoskalaen kan altså flytte sig i fremtiden. Andelsklassernes risikoindikator er angivet under andelsklassernes stamdata ved betegnelsen Central investorinformation risikoklasse. Øvrige begivenheder På Foreningens generalforsamling den 26. marts 2012 blev direktør Morten Amtrup nyvalgt som medlem af bestyrelsen i stedet for direktør Frank Uhrenholdt, der afgik som led i et planlagt generationsskifte. Efterfølgende konstituerede bestyrelsen sig med adm. direktør Carsten Wiggers som formand. Tidligere formand Jens Frederik Jensen fortsætter som menigt bestyrelsesmedlem. IFS SEBinvest A/S udnævnte pr. 1. april underdirektør Jens Lohfert Jørgensen til ny adm. direktør i stedet for Niels Jørgen Larsen. Sidstnævnte fortsætter i direktionen med titel af direktør. Efterfølgende begivenheder Der er efter balancedagen ikke indtruffet hændelser, som vurderes at have væsentlig indflydelse på bedømmelsen af halvårsrapporten for 1. halvår Risikoindikator - en ny måde at opgøre risiko på Investering på de finansielle markeder vil som udgangspunkt påføre investor en vis risiko for at tabe penge. Risikoen for tab afhænger primært af hvilken aktivtype, der investeres i. Derfor er der større risiko tilknyttet investering i nogle typer af afdelinger end til andre typer af afdelinger. Investeringsforeningen Wealth Invest - Halvårsrapport

6 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt halvårsrapporten for 1. halvår 2012 for Investeringsforeningen Wealth Invest og erklærer hermed: At halvårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger m.v. samt bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger og specialforeninger m.v. At halvårsregnskabet for Foreningen og afdelingerne giver et retvisende billede af afdelingernes aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. At ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i Foreningen og afdelingernes aktiviteter og økonomiske forhold samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som Foreningen henholdsvis afdelingerne kan påvirkes af. København, den 29. august 2012 Carsten Wiggers Bestyrelsesformand Jens Frederik Jensen Bestyrelsesmedlem Preben Keil Bestyrelsesmedlem Morten Amtrup Bestyrelsesmedlem Jens Lohfert Jørgensen Adm. direktør Niels Jørgen Larsen Direktør 6 Investeringsforeningen Wealth Invest - Halvårsrapport 2012

7 SEB Global Emerging Market Equities (Earnest) AKL Afdelingen investerer primært i aktier eller depotbeviser i selskaber, der enten er registreret i, arbejder i, eller har hovedkontor i et emerging market land. Dog kan afdelingen for op til 20 pct. af formuen investere i ikke-emerging market aktier eller depotbeviser. Afdeling SEB Global Emerging Market Equities (Earnest) AKL Primær rådgiver Wealth Management - SEB DK - København SE-nummer Skattestatus Akkumulerende Startdato 1) 12. juni ) Startdatoen er den dato, afdelingen har påbegyndt investeringerne. Dette er ikke samme dato som stiftelsesdatoen. Afdelingen opnåede i 1. halvår 2012 et overskud på EUR, og afdelingens formue ligger ultimo 1. halvår på 11,7 mio. EUR. Det relativt lave overskud er påvirket af, at afdelingen blot har været aktiv siden 12. juni Af samme årsag forefindes sammenligningstal for 2011 ikke for hverken afdelingen eller andelsklasserne. Andelsklasserne Andelsklassen i danske kroner har i 1. halvår 2012 underperformet benchmark med 1,12 pct.-point. Underperformance skyldes primært de relativt høje omkostninger, som har været forbundet med den indledende fase af andelsklassens formueopbygning. Andelsklassens nettoresultat for perioden blev et underskud på kr., og formuen er ultimo halvåret på 48,7 mio. kr. Andelsklassen i euro har i 1. halvår 2012 underperformet benchmark med 1,13 pct.-points. Underperformance skyldes primært de relativt høje omkostninger, som har været forbundet med den indledende fase af andelsklassens formueopbygning. Andelsklassens nettoresultat for perioden blev et overskud på EUR, og formuen er ultimo halvåret på 5,1 mio. EUR. Fælles for andelsklassernes afkast i perioden er, at det er aktier inden for forbrugsvarer og telekommunikation, der har bidraget med postive afkast, mens sektorerne energi, materialer og industri har bidraget negativt til afkastet. Fordelt på lande er det Kina, der har bidraget med negative afkast, mens aktier fra Indien og Sydkorea har bidraget med de mest positive afkast. Som nævnt skal afkastfordelingen tages med et forbehold, fordi måleperioden er så kort. På baggrund af udviklingen i den forgange del af 2. halvår forventer vi, at afdelingens afkast vil ligge på 5-10 pct. for hele Resultatopgørelse Resultatopgørelse for 1. halvår (EUR 1.000) Note 2012 * Renter og udbytter 21 Kursgevinster og -tab -13 Administrationsomkostninger -4 Resultat før skat 4 Skat -2 Halvårets nettoresultat 2 * Perioden SEB Global Emerging Market Eqiuties (Earnest) AKL Balance AKTIVER (EUR 1.000) Note Likvide midler Kapitalandele 1, Andre aktiver Aktiver i alt PASSIVER (EUR 1.000) Note Medlemmernes formue Anden gæld Passiver i alt Investeringsforeningen Wealth Invest - Halvårsrapport

8 SEB Global Emerging Market Eqiuties (Earnest) AKL Noter 1 Finansielle instrumenter (pct.) 2012 Børsnoterede 100,0 Noteret på et andet reguleret marked 0,0 Nyemitterede finansielle instrumenter, der planlægges noteret på et reguleret marked 0,0 Øvrige 0,0 I alt 100,0 2 Finansielle instrumenters Noteret på Nyemitfordeling på lande pr. andet regule- terede fin- 30. juni 2012 (pct.) Børsnoterede ret marked instrumenter Øvrige I alt Bermuda 2,2 0,0 0,0 0,0 2,2 Brasilien 15,0 0,0 0,0 0,0 15,0 England 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 Frankrig 2,4 0,0 0,0 0,0 2,4 Israel 3,4 0,0 0,0 0,0 3,4 Kina 27,6 0,0 0,0 0,0 27,6 Mexico 3,4 0,0 0,0 0,0 3,4 Sverige 0,0 0,0 0,0 4,8 4,8 Syd Korea 8,9 0,0 0,0 0,0 8,9 Sydafrika 6,9 0,0 0,0 0,0 6,9 Tyrkiet 3,6 0,0 0,0 0,0 3,6 U.S.A. 20,8 0,0 0,0 0,0 20,8 Øvrige 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 I alt, alle lande 95,2 0,0 0,0 4,8 100, Medlemmernes formue (EUR 1.000) Værdi Valutakursregulering ved omregning 2 Emissioner i året Overført fra resultatopgørelsen 2 Medlemmernes formue ultimo Investeringsforeningen Wealth Invest - Halvårsrapport 2012

9 Regnskabsnote - AKL SEB Global Emerging Market Equities (Earnest) DKK Andelsklassen er denomineret i DKK. Andelsklasse AKL SEB Global Emerging Market Equities (Earnest) DKK Primær rådgiver Wealth Management - SEB DK - København Fondskode (ISIN) DK ÅOP ultimo Startdato 1) 12. juni 2012 Administrationsomk. (pct.) 0,03% Nominel kurs DKK 1.000,00 Halvårets afkast 2) 0,13% Skattestatus Akkumulerende Halvrårets referenceindeks afkast 2) 1,25% Referenceindeks MSCI Emerging Markets Free (net div) DKK Central investorinformation risikoklasse 1) Startdatoen er den dato, afdelingen har påbegyndt investeringerne. Dette er ikke samme dato som stiftelsesdatoen. 2) Halvårets afkast dækker perioden fra til Resultatopgørelse for 1. halvår Klassens resultatposter (DKK 1.000) Note 2012 * Andel af resultat af fællesporteføljen -5 Klassespecifikke transaktioner: Renter og udbytter 0 Kursgevinster og -tab -4 Administrationsomkostninger 0 Klassens nettoresultat -9 * Perioden AKL SEB Global Emerging Market Eq. (Earnest) DKK Balance AKTIVER (DKK 1.000) Note Likvide midler 3 Kapitalandele Aktiver i alt PASSIVER (DKK 1.000) Note Medlemmernes formue Passiver i alt Noter Medlemmernes formue (DKK 1.000) Nominelt Værdi Emissioner i året Overført fra resultatopgørelsen -9 Medlemmernes formue ultimo Investeringsforeningen Wealth Invest - Halvårsrapport

10 Regnskabsnote - AKL SEB Global Emerging Market Equities (Earnest) EUR Andelsklassen er denomineret i EUR. Andelsklasse AKL SEB Global Emerging Market Equities (Earnest) EUR Primær rådgiver Wealth Management - SEB DK - København Fondskode (ISIN) DK ÅOP ultimo Startdato 1) 12. juni 2012 Administrationsomk. (pct.) 0,03% Nominel kurs DKK 1.000,00 Halvårets afkast 2) 0,10% Skattestatus Akkumulerende Halvrårets referenceindeks afkast 2) 1,23% Referenceindeks MSCI Emerging Markets Free (net div) EUR Central investorinformation risikoklasse 1) Startdatoen er den dato, afdelingen har påbegyndt investeringerne. Dette er ikke samme dato som stiftelsesdatoen. 2) Halvårets afkast dækker perioden fra til Resultatopgørelse for 1. halvår Klassens resultatposter (EUR 1.000) Note 2012 * Andel af resultat af fællesporteføljen 5 Klassespecifikke transaktioner: Renter og udbytter 0 Kursgevinster og -tab 0 Administrationsomkostninger 0 Klassens nettoresultat 5 * Perioden AKL SEB Global Emer. Market Equities (Earnest) EUR Balance AKTIVER (EUR 1.000) Note Likvide midler 7 Kapitalandele Aktiver i alt PASSIVER (EUR 1.000) Note Medlemmernes formue Passiver i alt Noter Medlemmernes formue (EUR 1.000) Nominelt Værdi Emissioner i året Overført fra resultatopgørelsen 5 Medlemmernes formue ultimo Investeringsforeningen Wealth Invest - Halvårsrapport 2012

11 Fælles noter Anvendt regnskabspraksis Halvårsrapporten er udarbejdet efter de regler, der gælder ifølge lov om investeringsforeninger m.v. samt Finanstilsynets bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger og specialforeninger m.v. (regnskabsbekendtgørelsen). Resultatopgørelsen I resultatopgørelsen indregnes alle indtægter i takt med, at de indtjenes, og alle omkostninger i takt med, at de afholdes. Alle værdireguleringer, afskrivninger, nedskrivninger og tilbageførsler af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen, indregnes i resultatopgørelsen. Omregning af fremmed valuta Transaktioner i fremmed valuta omregnes til funktionel valuta efter transaktionsdagens GMT valutakurser. Renter Renteindtægter består af indtjente renter af obligationer, indestående i depotbank m.v. Kursgevinster og -tab I resultatopgørelsen medtages såvel realiserede som urealiserede kursgevinster og kurstab på valutakonti og finansielle instrumenter. De realiserede kursreguleringer opgøres som forskellen mellem salgs- og kursværdien primo eller anskaffelsesværdien, såfremt det er anskaffet i regnskabsåret. De urealiserede kursreguleringer opgøres som forskellen mellem kursværdien ultimo året og kursværdien primo året eller anskaffelsesværdien, såfremt det er anskaffet i regnskabsåret. Handelsomkostninger Handelsomkostninger opgøres som de samlede omkostninger til kurtage, afvikling m.v. ved handel med finansielle instrumenter. Administrationsomkostninger Administrationsomkostninger for Foreningen, der ikke umiddelbart kan henføres til den enkelte afdeling, er fordelt mellem afdelingerne i forhold til de enkelte afdelingers formue, men vægtet således, at der tages hensyn til både deres investerings- og administrationsmæssige ressourceforbrug. Balancen Balancen består af indregnede aktiver, indregnede forpligtelser, herunder hensatte forpligtelser, og medlemmernes formue, der udgør forskellen mellem disse aktiver og andre forpligtelser. Ved passiver forstås summen af medlemmernes formue og andre indregnede forpligtelser. Et aktiv indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde afdelingen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. En forpligtelse indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå afdelingen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved indregning og måling af aktiver og forpligtelser tages der hensyn til oplysninger, der fremkommer efter balancedagen, men inden regnskabet udarbejdes, hvis og kun hvis oplysningerne bekræfter eller afkræfter forhold, som er opstået senest på balancedagen. Likvide midler Indestående i fremmed valuta optages til GMT valutakurser pr. balancedagen. Finansielle instrumenter og afledte finansielle instrumenter Finansielle instrumenter og afledte finansielle instrumenter, der er genstand for kursnotering, måles til noterede børskurser og GMT valutakurser. Dagsværdien af investeringsforeningsandele, der handles på regulerede markeder, og hvis offentliggjorte kurs må antages ikke at afspejle andelenes dagsværdi på grund af manglende eller utilstrækkelig handel i tiden op til balancedagen, måles til seneste tilgængelige regnskabsmæssige indre værdi. Unoterede finansielle instrumenter måles efter en værdiansættelsesteknik, der har til formål at fastlægge den transaktionspris, som ville fremkomme i en handel på målingstidspunktet mellem uafhængige parter. Kapitalandele i IFS SEBinvest A/S måles efter den indre værdi. Afledte finansielle instrumenter, der ikke er genstand for offentlig kursnotering, ansættes til en beregnet handelsværdi på baggrund af de underliggende instrumenters officielt noterede kurser/handelsværdier. Afledte finansielle instrumenter opgøres som bruttopositioner. Det betyder, at afledte finansielle instrumenter vil fremgå af såvel aktiv- som passivsiden. Ved køb eller salg af finansielle instrumenter indgår henholdsvis udgår disse af beholdningen på handelstidspunktet. Andre aktiver Mellemværende vedrørende handelsafvikling består af værdien ved salg af finansielle instrumenter samt emissioner, som er foretaget før balancedagen, og hvor afregning foretages efter balancedagen. Anden gæld Mellemværende vedrørende handelsafvikling består af værdien ved køb af finansielle instrumenter samt indløsninger, som er foretaget før balancedagen, og hvor afregning foretages efter balancedagen. Afdelingen med andelsklasser Afdelingen er opdelt i andelsklasser med forskellige valutaer. Afdelingen består af en fællesportefølje, hvor der foretages fælles investering for andelsklasserne i værdipapirer. I fællesporteføljen afholdes fællesomkostninger forbundet med administration o. lign. Hertil kommer andelsklassernes klassespecifikke transaktioner for valutaafdækning, bankkonti samt omkostninger. Der udarbejdes et samlet regnskab for andelsklasserne, samt noter til de enkelte andelsklasser i den respektive andelsklasses valuta. Nøgletallene for afkast, indre værdi, omkostninger og cirkulerende kapital ultimo halvåret, beregnes for de enkelte andelsklasser. Investeringsforeningen Wealth Invest - Halvårsrapport

12 FÆLLES NOTER Ved omregning mellem andelsklassernes funktionelle valuta til præsentationsvalutaen opstår en valutaforskel, som indregnes i fællesporteføljens formue. Nøgletal I denne halvårsrapport indgår følgende nøgletal: Halvårets nettoresultat Medlemmernes formue Indre værdi pr. andel Halvårets afkast i procent Administrationsomkostninger Cirkulerende kapital/andele Sharpe Ratio Sharpe ratio er et matematisk udtryk for afkastet af en investering i forhold til risikoen. Sharpe ratio beregnes som det historiske afkast minus den risikofrie rente divideret med standardafvigelsen. Jo højere tallet er, jo bedre har investeringen været i forhold til risikoen. Sharpe ratio opgøres over 60 måneder. For afdelinger, der har eksisteret kortere end 60 måneder, opgøres Sharpe ratio siden afdelingens oprettelse. For afdelinger, der har eksisteret kortere end 36 måneder, opgøres ingen Sharpe ratio. Standardafvigelse og Sharpe ratio opgøres tillige for afdelingernes respektive benchmark. Derudover indgår følgende nøgletal: Standardafvigelse Sharpe ratio Nøgletallene er opgjort i overensstemmelse med Finanstilsynets bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger og specialforeninger m.v. og er beregnet således: Indre værdi pr. andel Medlemmernes formue*) Cirkulerende andele ultimo halvåret *) Medlemmernes formue er opgjort inklusive afsat udlodning for regnskabsåret. Udlodning pr. andel Udlodning til medlemmer/cirkulerende andele ultimo året. Afkast i procent: ( Indre værdi ultimo halvåret + geninvesteret udlodning -1 x 100 Indre værdi primo året ) Omkostningsprocent: ( Administrationsomkostninger Medlemmernes gennemsnitlige formue opgjort som et simpelt gennemsnit af formuens værdi ved udgangen af hver måned i regnskabsåret ) x 100 Standardafvigelse Standardafvigelsen er et mål for de historiske udsving i afkastene. Jo højere tallet er, jo større udsving i afkastene fra periode til periode. Ifølge Finanstilsynets definition skal standardafvigelsen opgøres som afvigelsen på mer-afkastet. Dette nøgletal benævnes ofte tracking error. Standardafvigelsen opgøres over 60 måneder. For afdelinger, der har eksisteret kortere end 60 måneder, opgøres standardafvigelsen siden afdelingens opstart. For afdelinger, der har eksisteret kortere end 36 måneder, opgøres ingen standardafvigelse. 12 Investeringsforeningen Wealth Invest - Halvårsrapport 2012

13 Hoved- og nøgletal FÆLLES NOTER Halvårets nettoresultat Andelsklasser (denomineret valuta, 1.000) 2012 AKL SEB Global Emerging Market Equities (Earnest) DKK -9 AKL SEB Global Emerging Market Equities (Earnest) EUR 5 Afkast i procent, 1. halvår Andelsklasser (pct.) 2012 AKL SEB Global Emerging Market Equities (Earnest) DKK 0,13 AKL SEB Global Emerging Market Equities (Earnest) EUR 0,10 Medlemmernes formue, ultimo halvåret (ultimo året f.s.a. sammenligningstal) Andelsklasser (denomineret valuta, 1.000) 2012 AKL SEB Global Emerging Market Equities (Earnest) DKK AKL SEB Global Emerging Market Equities (Earnest) EUR Cirkulerende kapital, ultimo halvåret (ultimo året f.s.a. sammenligningstal) Andelsklasser (nom. denomineret valuta, 1.000) 2012 AKL SEB Global Emerging Market Equities (Earnest) DKK AKL SEB Global Emerging Market Equities (Earnest) EUR Indre værdi pr. nominelt pr. andel, ultimo halvåret (ultimo året f.s.a. sammenligningstal) Andelsklasser (denomineret valuta) 2012 AKL SEB Global Emerging Market Equities (Earnest) DKK 1.001,34 AKL SEB Global Emerging Market Equities (Earnest) EUR 1.001,01 Omkostningsprocent for 1. halvår Andelsklasser (pct.) 2012 AKL SEB Global Emerging Market Equities (Earnest) DKK 0,03 AKL SEB Global Emerging Market Equities (Earnest) EUR 0,03 Investeringsforeningen Wealth Invest - Halvårsrapport

14 Rapporter kan rekvireres ved henvendelse Foreningens halvårsrapport kan rekvireres ved henvendelse til Foreningen på tlf.: eller på

Halvårsrapport Investeringsforeningen UCAP Invest. CVR nr

Halvårsrapport Investeringsforeningen UCAP Invest. CVR nr Halvårsrapport 2012 Investeringsforeningen UCAP Invest CVR nr. 34 05 30 22 Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger...................................... 2 Ledelsesberetning.........................................

Læs mere

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr.

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer CVR nr. 29 93 81 64 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Regnskabspraksis 4 Hoved- og

Læs mere

Halvårsrapport Investeringsforeningen Alternativ Invest. CVR nr

Halvårsrapport Investeringsforeningen Alternativ Invest. CVR nr Halvårsrapport 2012 Investeringsforeningen Alternativ Invest CVR nr. 29 93 81 64 Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger............................................. 2 Ledelsesberetning................................................

Læs mere

BI Bull20. Halvårsrapport 2007

BI Bull20. Halvårsrapport 2007 BI Bull20 07 Halvårsrapport 2007 Ledelsesberetning Investeringsprofil Hedgeforeningen BI Bull foretager gearede investeringer i andre af BankInvests afdelinger og foreninger. En del af markedsrisikoen

Læs mere

Afviklingsregnskab for perioden 1. januar 2015-23. marts 2015 Investeringsforeningen UCAP Invest under afvikling. CVR nr.

Afviklingsregnskab for perioden 1. januar 2015-23. marts 2015 Investeringsforeningen UCAP Invest under afvikling. CVR nr. Afviklingsregnskab for perioden 1. januar 2015-23. marts 2015 Investeringsforeningen UCAP Invest under afvikling CVR nr.: 34 05 30 22 CVR nr. 21 00 49 79 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsesberetning

Læs mere

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2010 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr. 30 80 75 45

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2010 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr. 30 80 75 45 Halvårsrapport, 30. juni 2010 Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR nr. 30 80 75 45 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskabspraksis 5 Hoved- og nøgletal 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR nr. 30 80 75 45 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Regnskabspraksis 4 Hoved- og nøgletal 4 Resultatopgørelse og balance 5 Noter

Læs mere

Halvårsrapport 2013 Investeringsforeningen UCAP Invest. CVR nr

Halvårsrapport 2013 Investeringsforeningen UCAP Invest. CVR nr Halvårsrapport 2013 Investeringsforeningen UCAP Invest CVR nr. 34 05 30 22 Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3 Ledelsespåtegning...6 Afdelingsregnskaber European

Læs mere

Halvårsrapport 2013 Investeringsforeningen Wealth Invest. CVR nr. 34 48 13 77

Halvårsrapport 2013 Investeringsforeningen Wealth Invest. CVR nr. 34 48 13 77 Halvårsrapport 2013 Investeringsforeningen Wealth Invest CVR nr. 34 48 13 77 Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3 Ledelsespåtegning...8 Afdelingsregnskaber SEB Global

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007 Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2007. Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR NR. 30 80 75 45

ÅRSRAPPORT 2007. Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR NR. 30 80 75 45 ÅRSRAPPORT 2007 CVR NR. 30 80 75 45 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse............................2 Foreningsoplysninger...........................3 Væsentlige aftaler.............................3

Læs mere

Halvårsrapport Kapitalforeningen Mermaid Nordic. CVR nr

Halvårsrapport Kapitalforeningen Mermaid Nordic. CVR nr Halvårsrapport 2014 Kapitalforeningen Mermaid Nordic CVR nr. 30 80 75 45 Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3 Ledelsespåtegning...................................

Læs mere

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Sparinvest

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Sparinvest Halvårsregnskab 2017 Værdipapirfonden Sparinvest Indholdsfortegnelse 3 Selskabsoplysninger 4 Ledelsens beretning for 1. halvår 2017 4 Resume 1. halvår 4 Ledelsens beretning 4 Udviklingen i Værdipapirfonden

Læs mere

Afviklingsregnskab - Perioden 1. januar juni 2010

Afviklingsregnskab - Perioden 1. januar juni 2010 Afdeling 1 - Verden (under afvikling) Afviklingsregnskab - Perioden 1. januar - 29. juni 2010 CVR nr. 24 25 63 40, Afd. SE nr. 21 56 24 40 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse.........................

Læs mere

Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011

Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011 Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Danske... Aktier 9 Globale... Aktier 11

Læs mere

Halvårsrapport Hedgeforeningen Mermaid CVR nr. 30 Nordic. CVR nr

Halvårsrapport Hedgeforeningen Mermaid CVR nr. 30 Nordic. CVR nr Halvårsrapport 2012 Hedgeforeningen Mermaid CVR nr. 30 Nordic 80 75 45 CVR nr. 30 80 75 45 Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger......................................2 Ledelsesberetning.........................................

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer. Halvårsrapport 2007

Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer. Halvårsrapport 2007 Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

Specialforeningen TRP Invest

Specialforeningen TRP Invest Specialforeningen TRP Invest alvårsrapport 2012 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 alvårsregnskab... 9... Global igh Yield

Læs mere

Specialforeningen TRP-Invest

Specialforeningen TRP-Invest Specialforeningen TRP-Invest Halvårsrapport 2011 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Global... High Yield Bonds 8 Anvendt...

Læs mere

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Lokalinvest

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Lokalinvest Halvårsregnskab 2017 Værdipapirfonden Lokalinvest Indholdsfortegnelse 3 Selskabsoplysninger 4 Ledelsens beretning for 1. halvår 2017 4 Resume 1. halvår 4 Ledelsens beretning 4 Udviklingen i Værdipapirfonden

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2012. Hedgeforeningen HP

Halvårsrapport 1. halvår 2012. Hedgeforeningen HP Halvårsrapport 1. halvår 2012 Hedgeforeningen HP ndholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Halvårsregnskab... 10... Danske Obligationer 10... Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Kapitalforeningen BLS Invest

Kapitalforeningen BLS Invest Kapitalforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2016 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...5 Halvårsregnskaber...7 Globale Aktier KL...7

Læs mere

Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen MS Invest. CVR nr. 31 16 85 97

Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen MS Invest. CVR nr. 31 16 85 97 Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen MS Invest CVR nr. 31 16 85 97 Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3 Ledelsespåtegning...6 Regnskab Resultatopgørelse...7

Læs mere

Investeringsforeningen StockRate Invest. Halvårsrapport 2016

Investeringsforeningen StockRate Invest. Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen StockRate Invest Halvårsrapport 2016 Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Resultat og formue.... 4 Anvendt regnskabspraksis... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab:

Læs mere

Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger

Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger Halvårsrapport 2017 Foreningsoplysninger Forening Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Badstuestræde 20 1209 København K Telefon: 38 14 66 00 Hjemmeside: www.lsmi.dk E-mail: lsmi@invest-administration.dk

Læs mere

Halvårsrapport Kapitalforeningen SEB Kontoførende. CVR nr

Halvårsrapport Kapitalforeningen SEB Kontoførende. CVR nr Halvårsrapport 2017 Kapitalforeningen SEB Kontoførende CVR nr. 33 05 91 83 Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger... 2 Ledelsesberetning... 3 Ledelsespåtegning............................. 4

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår Specialforeningen Dexia Invest. CVR nr

Halvårsrapport 1. halvår Specialforeningen Dexia Invest. CVR nr Halvårsrapport 2012 Specialforeningen Dexia Invest CVR nr. 21 27 61 89 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Halvårsregnskaber...8 Korte Obligationer...8

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2011. Investeringsforeningen Investin

Halvårsrapport 1. halvår 2011. Investeringsforeningen Investin Halvårsrapport 2011 Investeringsforeningen Investin Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Amber... Nordic Alpha 9 Amber... Energy Alpha 11 Amber...

Læs mere

Halvårsrapport Kapitalforeningen SEBinvest II. CVR nr

Halvårsrapport Kapitalforeningen SEBinvest II. CVR nr Halvårsrapport 2017 Kapitalforeningen SEBinvest II CVR nr. 28 67 45 70 Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger.... 2 Ledelsesberetning.... 3 Ledelsespåtegning............................. 4 Afdelingsregnskaber

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3. Foreningsforhold... 4. Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3. Foreningsforhold... 4. Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6 Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3 Foreningsforhold... 4 Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6 Henton Invest, Afdeling Bond Fund... 8 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Halvårsrapport 2013 Investeringsforeningen Alternativ Invest. CVR nr

Halvårsrapport 2013 Investeringsforeningen Alternativ Invest. CVR nr Halvårsrapport 2013 Investeringsforeningen Alternativ Invest CVR nr. 29 93 81 64 Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3 Afdelingsregnskaber OMNI Renteafkast...9 OMNI

Læs mere

Halvårsrapport Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest

Halvårsrapport Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Halvårsrapport 20 Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Resultat og formue.... 4 Anvendt regnskabspraksis... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab:

Læs mere

Specialforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2012

Specialforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2012 Specialforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2012 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Halvårsregnskaber... 11... Danske Aktier

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Kapitalforeningen SEBinvest II. CVR nr. 28 67 45 70

Halvårsrapport 2014. Kapitalforeningen SEBinvest II. CVR nr. 28 67 45 70 Halvårsrapport 2014 Kapitalforeningen SEBinvest II CVR nr. 28 67 45 70 Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger... 2 Ledelsesberetning... 3 Ledelsespåtegning.........................................6

Læs mere

Investeringsforeningen Alternativ Invest. CVR nr

Investeringsforeningen Alternativ Invest. CVR nr Investeringsforeningen Alternativ Invest CVR nr. 29 93 81 64 Halvårsrapport 2011 Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger............................... 2 Ledelsesberetning.................................

Læs mere

Halvårsrapport 2015. Kapitalforeningen SEB Institutionel. CVR nr. 32 14 85 49

Halvårsrapport 2015. Kapitalforeningen SEB Institutionel. CVR nr. 32 14 85 49 Halvårsrapport 2015 Kapitalforeningen SEB Institutionel CVR nr. 32 14 85 49 Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3 Ledelsespåtegning...................................

Læs mere

Halvårsrapport CVR.-Nr: Dynamisk Aktivaallokering. Investeringsforeningen Finansco

Halvårsrapport CVR.-Nr: Dynamisk Aktivaallokering. Investeringsforeningen Finansco 2016 Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen Finansco CVR.-Nr: 34208379 Dynamisk Aktivaallokering Investeringsforeningen Finansco INDHOLDSFORTEGNELSE FORENINGSOPLYSNINGER 2 DE FINANSIELLE MARKEDER I

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST Afdeling Otium+ under afvikling Afviklingsregnskab 3. november 2010 INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AMALIEGADE 3 1256 KØBENHAVN K TELEFON 3396 1000 FAX

Læs mere

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr.

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RLG (DANMARK) K/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/04/2014 Stefano Oragano Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2016 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WEALTH MANAGEMENT

HALVÅRSRAPPORT 2016 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WEALTH MANAGEMENT HALVÅRSRAPPORT 2016 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WEALTH MANAGEMENT 1 Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management Halvårsrapport 2016 INDHOLD FORENINGSOPLYSNINGER 3 Resultat og formue 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Halvårsrapport Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr

Halvårsrapport Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr Halvårsrapport 2013 Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR nr. 30 80 75 45 Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3 Ledelsespåtegning.........................................6

Læs mere

Halvårsrapport Investeringsforeningen Profil Invest Afdeling KK

Halvårsrapport Investeringsforeningen Profil Invest Afdeling KK Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen Profil Invest Afdeling KK 2 Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen Profil Invest CVR-nr. 21859206 Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Direktion Danske Invest

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015

Halvårsrapport 1. halvår 2015 Halvårsrapport 1. halvår 2015 Selskabsoplysninger Selskabet Access Small Cap c/o Skandinaviska Enskilda Banken Filial af Skandinaviska Enskilda Banken A/S (publ) Bernstorffsgade 50 1577 København V Telefon

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012 Jan Hammer Holding ApS Hagelskærvej 9, 7400 Herning CVR-nr. 26 60 09 44 Årsrapport for 2012 11. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Halvårsrapport 2015. Kapitalforeningen SEB Kontoførende. CVR nr. 33 05 91 83

Halvårsrapport 2015. Kapitalforeningen SEB Kontoførende. CVR nr. 33 05 91 83 Halvårsrapport 2015 Kapitalforeningen SEB Kontoførende CVR nr. 33 05 91 83 Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3 Ledelsespåtegning...................................

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2016. Kim

Læs mere

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015 GASA GRUPPEN A/S Lavsenvænget 1, 5200 Odense V Årsrapport for 2015 CVR-nr. 25 86 42 20 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3 /5 2016 Torben Mølkjær Dirigent

Læs mere

Halvårsrapport 2015. Kapitalforeningen KAB / Lejerbo Invest. CVR nr. 24 20 41 54

Halvårsrapport 2015. Kapitalforeningen KAB / Lejerbo Invest. CVR nr. 24 20 41 54 Halvårsrapport 2015 Kapitalforeningen KAB / Lejerbo Invest CVR nr. 24 20 41 54 Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3 Ledelsespåtegning...................................

Læs mere

DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr

DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr. 32 78 01 48 Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015. Thomas

Læs mere

Murerfirmaet Jens M S.M.B.A. Årsrapport for 2013

Murerfirmaet Jens M S.M.B.A. Årsrapport for 2013 c/o Peter Esbensen, A.F. Beyers Vej 20 C 2720 Vanløse CVR-nr. 34617066 Årsrapport for 2013 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. maj 2014

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

C. Nielsen Holding ApS Ravnsøvej Risskov. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2016

C. Nielsen Holding ApS Ravnsøvej Risskov. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2016 Ravnsøvej 52 8240 Risskov CVR-nr: 29 31 50 00 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2016 (11. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 15. februar 2017 Dirigent, Claus Loldrup Nielsen INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Nordic Theresa Partner ApS

Nordic Theresa Partner ApS Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling (dirigent) CVR-nr. 35 03 84 26 rt Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger Beretning 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Foreningsoplysninger Ledelsespåtegning uafhængige revisors påtegning Ledelsesberetning. Beholdningslister

Indholdsfortegnelse. Foreningsoplysninger Ledelsespåtegning uafhængige revisors påtegning Ledelsesberetning. Beholdningslister Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Den... uafhængige revisors påtegning 4 Ledelsesberetning... 5 Væsentlige... aftaler med samarbejdspartnere 11 Anvendt... regnskabspraksis

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

Halvårsrapport Kapitalforeningen SEB Kontoførende. CVR nr

Halvårsrapport Kapitalforeningen SEB Kontoførende. CVR nr Halvårsrapport 2016 Kapitalforeningen SEB Kontoførende CVR nr. 33 05 91 83 Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger... 2 Ledelsesberetning... 3 Ledelsespåtegning............................. 5

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Rationel Aktieinvestering A/S CVR-nr Trøjborgvej Aarhus N. Årsrapport 2015

Rationel Aktieinvestering A/S CVR-nr Trøjborgvej Aarhus N. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Rationel Aktieinvestering A/S CVR-nr.

Læs mere

P.O.K. Holding ApS CVR-nr

P.O.K. Holding ApS CVR-nr P.O.K. Holding ApS CVR-nr. 21 27 62 35 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. februar 2014. Per Oddershede Kanstrup Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport 2011. Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr. 30 80 75 45

Årsrapport 2011. Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr. 30 80 75 45 Årsrapport 2011 Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR nr. 30 80 75 45 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsens beretning for 2011 2 Bestyrelsens tillidshverv 6 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

AVD 273 ApS Weidekampsgade København S CVR-nr Årsrapport

AVD 273 ApS Weidekampsgade København S CVR-nr Årsrapport Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk AVD 273 ApS Weidekampsgade 6 2300

Læs mere

K/S Enghave Brygge CVR-nr

K/S Enghave Brygge CVR-nr CVR-nr. 33 88 46 64 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.05.13 Klaus Landstrøm Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

C/o Invest Administration A/S - Falkoner Allé 53, Frederiksberg - Tlf

C/o Invest Administration A/S - Falkoner Allé 53, Frederiksberg - Tlf C/o Invest Administration A/S - Falkoner Allé 53, 3. - 2000 Frederiksberg - Tlf. 38 14 66 00 - www.hentoninvest.dk - mail@hentoninvest.dk Rådgiver: Alm. Brand Henton - Papirfabrikken 34-8600 Silkeborg

Læs mere

Halvårsrapport Investeringsforeningen SEBinvest. CVR nr

Halvårsrapport Investeringsforeningen SEBinvest. CVR nr Halvårsrapport 2012 Investeringsforeningen SEBinvest CVR nr. 21 00 49 79 Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger......................................2 Ledelsesberetning.........................................

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

Netdania Markets ApS. Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København. Årsrapport for

Netdania Markets ApS. Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København. Årsrapport for Netdania Markets ApS Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København Årsrapport for 2015 CVR-nr. 33 06 48 29 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 2. juni 2016. Jonas

Læs mere

Årsrapport 2008. Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr. 30 80 75 45

Årsrapport 2008. Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr. 30 80 75 45 Årsrapport 2008 CVR nr. 30 80 75 45 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Foreningsoplysninger.... 3 Væsentlige aftaler... 3 Ledelsens beretning for 2008.... 4 Hoved- og nøgletal.... 5 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Halvårsrapport Kapitalforeningen KAB / Lejerbo Invest. CVR nr

Halvårsrapport Kapitalforeningen KAB / Lejerbo Invest. CVR nr Halvårsrapport 2014 Kapitalforeningen KAB / Lejerbo Invest CVR nr. 24 20 41 54 Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3 Ledelsespåtegning...................................

Læs mere

LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 15 50 75

LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 15 50 75 LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB 2014 CVR-NR. 17 15 50 75 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen Alternativ Invest. CVR nr

Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen Alternativ Invest. CVR nr Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen Alternativ Invest CVR nr. 29 93 81 64 Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3 Ledelsespåtegning......................................7

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni 2010

Halvårsrapport 1. januar juni 2010 Halvårsrapport 1. januar 2010 30. juni 2010 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, CVR nr.: 3018 6028 Pensionsvirksomheden

Læs mere

Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen UCAP Invest. CVR nr

Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen UCAP Invest. CVR nr Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen UCAP Invest CVR nr. 34 05 30 22 Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3 Ledelsespåtegning...................................

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Halvårsrapport 2015 Investeringsforeningen Wealth Invest. CVR nr. 34 48 13 77. Uddrag

Halvårsrapport 2015 Investeringsforeningen Wealth Invest. CVR nr. 34 48 13 77. Uddrag Halvårsrapport 2015 Investeringsforeningen Wealth Invest CVR nr. 34 48 13 77 Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3 Ledelsespåtegning...8 Afdelingsregnskaber SEB Global

Læs mere

Rationel Aktieinvestering A/S CVR-nr Årsrapport 2014

Rationel Aktieinvestering A/S CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Rationel Aktieinvestering A/S CVR-nr.

Læs mere

Clavis Fond I A/S. Bøgstedvej Vallensbæk Strand. Årsrapport 2. november december 2016

Clavis Fond I A/S. Bøgstedvej Vallensbæk Strand. Årsrapport 2. november december 2016 Clavis Fond I A/S Bøgstedvej 12 2665 Vallensbæk Strand Årsrapport 2. november 2015-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2017 Lars Henneberg

Læs mere

Årsrapport for regnskabsår

Årsrapport for regnskabsår Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Nifo ApS Annasvej 6, th. 2900 Hellerup CVR-nr. 32094775 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Det er blevet

Læs mere

Falcks Seniorforening CVR-nr.: Polititorvet København V. Årsregnskab 2016

Falcks Seniorforening CVR-nr.: Polititorvet København V. Årsregnskab 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Falcks Seniorforening CVR-nr.:

Læs mere

Vinding Finans ApS Flegborg 2A, 1. th 7100 Vejle

Vinding Finans ApS Flegborg 2A, 1. th 7100 Vejle Østrup Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab Søren Frichs Vej 38K, 1. 8230 Åbyhøj Cvr.nr.: 32 77 42 96 Tlf.: +45 86 26 00 26 Vinding Finans ApS Flegborg 2A, 1. th 7100 Vejle Årsrapport for 1. juli 2015-30.

Læs mere

Halvårsrapport 2015 Investeringsforeningen Wealth Invest. CVR nr. 34 48 13 77

Halvårsrapport 2015 Investeringsforeningen Wealth Invest. CVR nr. 34 48 13 77 Halvårsrapport 2015 Investeringsforeningen Wealth Invest CVR nr. 34 48 13 77 Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3 Ledelsespåtegning...8 Afdelingsregnskaber SEB Global

Læs mere

Foreningsoplysninger Overblik Påtegninger // Ledelsespåtegning Halvårsregnskab // Formuepleje Penta KL... 6

Foreningsoplysninger Overblik Påtegninger // Ledelsespåtegning Halvårsregnskab // Formuepleje Penta KL... 6 Side 1 INDHOLD Foreningsoplysninger... 3 Overblik... 4 Påtegninger // Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab // Formuepleje Penta KL... 6 Beholdninger // Formuepleje Penta KL... 8 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund CVR-nr. 35 47 53 03 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Halvårsrapport 2011. Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr. 30 80 75 45. CVR nr. 30 80 75 45

Halvårsrapport 2011. Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr. 30 80 75 45. CVR nr. 30 80 75 45 Halvårsrapport 2011 CVR nr. 30 80 75 45 CVR nr. 30 80 75 45 Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger............................... 2 Ledelsesberetning................................. 3 Ledelsespåtegning.................................

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2013

Markedskommentar Orientering Q1 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

Investeringsforvaltningsselskabet Invest Administration A/S CVR-nr

Investeringsforvaltningsselskabet Invest Administration A/S CVR-nr Investeringsforvaltningsselskabet Invest Administration A/S CVR-nr. 34 92 70 14 Halvårsrapport 2016 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger... 1 Ledelsesberetning... 2 Ledelsespåtegning... 3 Hoved-

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23

K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23 K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management

Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management Halvårsrapport 2017 Foreningsoplysninger Forening Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management Badstuestræde 20, 1209 København K Telefon: 38 14 66

Læs mere

Kræmmer Consulting ApS

Kræmmer Consulting ApS CVR-nummer 26 23 01 44 Årsrapport 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. juni 2013 Michael Kræmmer dirigent Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s CVR nummer 33 24 17 63 Kongevejen

Læs mere

TMC Group ApS. Årsrapport for 2015

TMC Group ApS. Årsrapport for 2015 Lygten 65, 4. th. 2400 København NV CVR-nr. 28308795 Årsrapport for 2015 11. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. maj 2016 Claus Holm Jacobsen

Læs mere