Ny karakterskala nye mål?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ny karakterskala nye mål?"

Transkript

1 Ny karakterskala nye mål? Workshop Camilla Rump Lene Møller Madsen

2 Mål for workshoppen Efter workshoppen skal deltagerne kunne Lave en operationel mål- og kriteriebeskrivelse af 12-tallet og 2-tallet for kurser man er kursusansvarlig for der kan bruges i planlægningen af undervisning og eksamen og som pejlemærke for de studerende i deres læringsproces Afgøre om der er alignment mellem målbeskrivelse, eksamen og undervisning i et kursus Angive kriterier for god undervisning Beskrive træk ved undervisningssituationer der fremmer dyb tilgang hhv. overfladisk tilgang til læring hos studerende Lave et udtræk af målbeskrivelsen for 12-tallet til studieordningen der er tilstrækkeligt præcist til at danne grundlag for bedømmelse, men ikke så detaljeret at det fastlåser underviseren uhensigtsmæssigt meget i tilrettelæggelsen af undervisningen.

3 Den ny skala overholder ECTS-kravene graden af målopfyldelse ++ ikke-bestået bestået (ift. "ECTS-skalaens relative fordeling"; Tabel 11, p. 27) A: 10% B: 25% C: 30% D: 25% E: 10% 10% 25% 30% 25% 10% 0 (laveste) 22,5 (interval-midtpkt) 50 (interval-midtpkt) 77,5 (interval-midtpkt) 100 (højeste) dividér med 10 og afrund symmetrisk spejling af beståede karakterer undgå "psykogisk effekt" ved negative tal læg 2 til 00

4 7-trinsskalaen Den fremragende præstation Den fortrinlige præstation Den gode præstation Den jævne præstation Den tilstrækkelige præstation Den utilstrækkelige præstation Den ringe præstation Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler. 12 A Karakteren 10 gives for fortrinlige præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre væsentlige mangler. 10 B Karakteren 7 gives for den gode præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål, med en del mangler. 7 C Karakteren 4 gives for den jævne præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål, med adskillige væsentlige mangler. 4 D Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål. 02 E Karakteren 00 gives for den utilstrækkelige præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål. 00 Fx Karakteren -3 gives for den helt uacceptable præstation. -3 F

5 Målbeskrivelse: Statistik 1 At give deltagerne en indføring i statistisk tankegang og metoder med henblik på at give dem forståelse af tilfældig variation og af brugen af statistiske modeller herfor. Vigtige statistiske principper for indsamling og undersøgelse af data introduceres, herunder metoder for valg af en egnet model for data, estimation, testning og verifikation af valgt model. Deltagerne lærer at behandle et antal enkle problemer, som forekommer hyppigt i praksis Efter kurset skal de studerende kunne: 1) regne med sandsynligheder og tætheder, 2) beregne middelværdi og varians af stokastiske variable, 3) vurdere hvilken sandsynlighedsmekanisme der har frembragt data og herfra opstille en statistisk model i simple datasituationer, 4) opstille hypoteser ud fra en faglig problemstilling, 5) udregne testsandsynligheder i de benyttede modeller, og formulere faglige konklusioner, 6) udregne konfidensintervaller i de benyttede modeller, 7) lave simple programmer i SAS, 8) forholde sig kritisk og refleksivt til kvantitative analyser, herunder: kunne vurdere brug og misbrug af kvantitative metoder og argumenter i den offentlige debat Hvilken målbeskrivelse er bedst? Efter hvilke kriterier er den bedst?

6 Alignment Hvis man ønsker at de studerende skal opnå en kompetence skal de studerende have lejlighed til at øve sig på det i undervisningen: Kompetencemål stiller krav til undervisningen. Hvis de studerende skal tage en aktivitet i undervisningen alvorligt skal den være en del af bedømmelsen: Eksamen styrer de studerendes arbejdsindsats på godt og ondt. Der bør altså være en sammenhæng mellem mål, undervisning og eksamen der samlet set understøtter de studerendes indlæring.

7 God undervisning? Nævn et kriterium I finder afgørende for hvornår undervisning er god undervisning. Sum med din sidemand i 2 minutter.

8 God undervisning mit bud Undervisning er rammer om studerendes læring God undervisning er undervisning der resulterer i at studerende lærer mest muligt altså opnår højest mulige niveau af faglig kompetence - som beskrevet ved de faglige mål Pensum definerer indholdet, men det er de opgaver de studerende har arbejdet med der i sidste ende bestemmer deres faglige niveau

9 Undervisning som et spil Guy Brousseau Undervisning er et spil hvor vinderstrategien er at lære stoffet. Eller?

10 Tilgange til at studere Dyb - søger mening: Overfladisk - reproducerende: Fokus på forståelse Aktiv stofbearbejdelse Nye ideer relateres til eksisterende viden Begreber relateres til erfaring Kritisk vurdering af konklusioner og argumentation Fokus på eksamenskrav Opgaver opleves som udefra kommende krav Manglende fokus på formål Ingen generelle principper udledes af det specifikke Satses på at huske eksamensstof

11 Årsager: Hvad i undervisningen og rammerne om undervisningen kan tænkes at fremme dyb tilgang hos studerende? overfladisk tilgang hos studerende? Sum med din sidemand i 2 minutter

12 Træk ved undervisningssituationer Dyb tilgang - fremmes af: Undervisning der fremelsker aktivt engagement Klare forventninger Demonstration af stoffets relevans for deltagerne Hyppig formativ feedback Mulighed for valg af metode og indhold Tidligere erfaringer med denne type undervisning Overfladisk tilgang - fremmes af: Eksamen lægger vægt på algoritmisk kompetence/ reproduktion Modstridende signaler om hvad der belønnes Manglende kontekstualisering af stoffet Alt for meget stof Manglende feedback på fremskridt Ingen selvstændighed i indlæringssituationen Tidligere erfaringer med denne type undervisning

13 NanoBio1 mål for karakteren 2 En studerende som har fulgt og bestået NanoBio1 med karakteren 2: Biofysisk Kemi: Kan skitsere kemiske og 3-dimensionelle strukturer af biologisk relevante molekyler (fx amfifiler, kulhydrater, DNA, RNA, aminosyrer og proteiner) Kan beskrive molekylers vekselvirkninger i vand kvalitativt Kan skelne mellem hydrofobe og hydrofile egenskaber, og hvordan disse egenskaber påvirker amfifilers strukturer i vand Kan genkende simple kinetiske udtryk og deres temperaturafhængighed Kan kvantitativt beskrive enzymkinetik ved hjælp af Michaelis-Mentenmekanismen Kan anvende klassisk termodynamik på makroskopiske systemer Kan identificere kolligative egenskaber Kan skelne mellem aktiv og passiv membrantransport Cellebiologi: [Tilsvarende 11-punktsliste for cellebiologi] Artikellæsning: Kan læse og formidle (mundtligt og skriftligt) indholdet af en videnskabelig artikel inden for nanoteknologi/biologi til andre studerende på samme niveau Kan søge information om teknikker og metoder som ligger ud over pensum Kan bruge litteratursøgningsprogrammer til at finde relevant anden litteratur Laboratorieøvelser: [Beskrivelse af kompetence efter laboratorieøvelser]

14 NanoBio1 udtræk til studieordningen Formål: Kurset bibringer de studerende i nanoteknologi grundlæggende kendskab til basale begreber indenfor biofysisk kemi og cellebiologi, der dels sætter dem i stand til at udnytte relevant litteratur indenfor området og dels giver dem færdigheder i at udføre simple laboratorieforsøg indenfor biofysisk kemi og cellebiologi. Kurset er obligatorisk for studerende i nanoteknologi og forudsætning for videre studier indenfor området nano-bioteknologi. Mål: Den studerende skal kunne beregne og beskrive fysisk-kemiske vekselvirkninger i vandige miljøer Den studerende skal kunne beskrive og skelne de mest basale begreber indenfor cellebiologi og genetik Den studerende skal kunne begribe videnskabelige artikler om nanobioteknologi, og kunne forklare og formidle de anvendte metoder og de opnåede resultater for andre studerende Den studerende skal kunne udføre simple laboratorieøvelser i biofysisk kemi og cellebiologi efter forskrift, samt kunne beskrive og analysere de opnåede resultater i laboratorierapporter Obs! Det er 12-tallet der målbeskrives i studieordningen! Også for kurser der bedømmes som bestået / ikke-bestået

15 Når I nu skal i gang taksonomier Blooms taksonomi SOLO-taksonomi Vurdering Syntese Analyse Anvendelse Forståelse Begribelse Viden Genkaldelse Forslag til adfærdsverber Vurdere, bedømme, graduere, kritisere, Sammensætte, konkludere, designe, konstruere, Analysere, diagnosticere, differentiere, sammenligne, Anvende, oversætte, bruge, demonstrere, beregne, Forklare, udtrykke, beskrive, udpege, identificere, Opskrive, nævne, reproducere, definere, gentage, Undgå kendskab og forstå hvad vil det sige at forstå? Beskriv hvad man kan når man har forstået kig i eksamensopgaver/spørgsmål Se side 5 og 6 i DidakTips 8

16 Matematik A gymnasiet (stx)

17 Resten af programmet Oplæg om karakterskala Eksempel fra jeres eget fag Gruppearbejde om beskrivelse af eget kursus Grupper udveksler erfaringer og spørgsmål Opsamling eksempler og spørgsmål

18 Resten af programmet Oplæg om karakterskala Camilla Ø Rump Eksempel fra jeres eget fag Gruppearbejde om beskrivelse af eget kursus Grupper udveksler erfaringer og spørgsmål Opsamling eksempler og spørgsmål

19 Resten af programmet Oplæg om karakterskala Eksempel fra jeres eget fag Gruppearbejde om beskrivelse af eget kursus Grupper udveksler erfaringer og spørgsmål Opsamling eksempler og spørgsmål

Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G

Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G Det Informationsvidenskabelige Akademi 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Uddannelseschef... 3 Formål og kompetenceprofil...

Læs mere

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Juli 2012 Side 1 Tillæg til studieordninger for akademiuddannelser vedrørende prøveformer/bedømmelsesgrundlag, opgavetyper

Læs mere

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Vejledning

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Vejledning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Vejledning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Vejledning Udarbejdet af Undervisningsministeriet i samarbejde med UCC, VIAUC, UC Sjælland og Institut

Læs mere

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime.

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller SO2 stime SO2 2009 Birgitte Merci Lund, Dorte Blicher Møller og Systime A/S Kopiering og anden gengivelse af dette værk eller dele deraf er kun tilladt efter reglerne

Læs mere

Optagelse på videregående uddannelser sker ud fra eksamensgennemsnittet fra ansøgernes adgangsgivende eksamener udtrykt ved 7-trinsskalaen.

Optagelse på videregående uddannelser sker ud fra eksamensgennemsnittet fra ansøgernes adgangsgivende eksamener udtrykt ved 7-trinsskalaen. Notat Modtager(e): Kopi: Fra 13 skalaen til en 20. februar 2014 Med Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse indførtes i 2005 7- trinsskalaen. Som konsekvens heraf foregik optagelse til de videregående

Læs mere

Læse- og skrivekrav i forbindelse med BA-projektet på et pædagogseminarium metode og analyse.

Læse- og skrivekrav i forbindelse med BA-projektet på et pædagogseminarium metode og analyse. Læse- og skrivekrav i forbindelse med BA-projektet på et pædagogseminarium metode og analyse. Elisabeth Arnbak & Trine Gandil for Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte, 2010. 1. Indledning... 4 1.1.

Læs mere

Hvorfor IT i skolens matematik?

Hvorfor IT i skolens matematik? INFA-Småtryk 1999-2 Hvorfor IT i skolens matematik? Til INFA-skolernes forældre Indhold 1. Skolelov og læseplaner... 3 2. Skolens matematik i et IT-samfund... 6 3. Samspil mellem IT og matematik... 9 4.

Læs mere

1. Identitet og formål 2 1.1 Identitet 2 1.2 Formål 2. 2. Faglige mål og fagligt indhold 3 2.1 Faglige mål 3 2.2 Fagligt indhold 6

1. Identitet og formål 2 1.1 Identitet 2 1.2 Formål 2. 2. Faglige mål og fagligt indhold 3 2.1 Faglige mål 3 2.2 Fagligt indhold 6 Naturvidenskabeligt grundforløb - Stx Vejledning / Råd og vink Gymnasieafdelingen 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Planlægning af aktivitetsværksteder i undervisningen af elever med forskellige forudsætning En vejledning til lærere på alle klassetrin og i alle fag

Planlægning af aktivitetsværksteder i undervisningen af elever med forskellige forudsætning En vejledning til lærere på alle klassetrin og i alle fag Planlægning af aktivitetsværksteder i undervisningen af elever med forskellige forudsætning En vejledning til lærere på alle klassetrin og i alle fag R. Soleste Hilberg, Ji-Mei Chang, Georgia Epaloose,

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Radiografuddannelsen Pædagogisk grundlag

Radiografuddannelsen Pædagogisk grundlag 22. februar 2013 Indhold 1. Formål med beskrivelse af radiografuddannelsens pædagogiske grundlag... 3 2. s pædagogiske grundlag... 3 2.1 Uddannelsesmål... 4 2.2 Læring... 5 2.2.1 Et konstruktivistisk perspektiv

Læs mere

Klik på det fag, du vil se!

Klik på det fag, du vil se! Klik på det fag, du vil se! Fransk... 2 Biologi/Kemi/NV... 4 Matematik... 9 Engelsk B... 11 Dansk... 13 Dansk særligt for STX... 15 Samfundsfag... 17 Fysik... 19 Psykologi... 20 Historie... 21 Musik...

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

Undervisningsvejledning for Virksomhedsøkonomi, niveau B

Undervisningsvejledning for Virksomhedsøkonomi, niveau B Undervisningsvejledning for Virksomhedsøkonomi, niveau B Om de almene pædagogiske principper i undervisningen. Første del af undervisningsvejledningen omhandler de overordnede og almene pædagogiske principper,

Læs mere

It i Fælles mål 2009- Matematik

It i Fælles mål 2009- Matematik It i Fælles mål 2009- Matematik Markeringer af hvor it er nævnt. Markeringen er ikke udtømmende og endelig. Flemming Holt, PITT Aalborg Kommune Fælles Mål 2009 - Matematik Faghæfte 12 Formål for faget

Læs mere

Fælles Mål i folkeskolen. En undersøgelse af lærernes brug af Fælles Mål

Fælles Mål i folkeskolen. En undersøgelse af lærernes brug af Fælles Mål Fælles Mål i folkeskolen En undersøgelse af lærernes brug af Fælles Mål Fælles Mål En undersøgelse af lærernes brug af Fælles Mål 2012 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Fælles Mål 2012 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

STUDIEORDNING 2010. Kultur og formidling UDDANNELSEN ER UDBUDT AF DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK

STUDIEORDNING 2010. Kultur og formidling UDDANNELSEN ER UDBUDT AF DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK STUDIEORDNING 2010 Kultur og formidling kandidatuddannelsen UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR Dansk, Litteratur, Kultur og Medier, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Iben Bolvig, Astrid Kiil og Nicolai Kristensen. Videreudvikling af Vis Kvalitet

Iben Bolvig, Astrid Kiil og Nicolai Kristensen. Videreudvikling af Vis Kvalitet Iben Bolvig, Astrid Kiil og Nicolai Kristensen Videreudvikling af Vis Kvalitet Videreudvikling af Vis Kvalitet kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne Mindre uddrag, herunder figurer,

Læs mere

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Trin 1 og trin 2. Generelle del

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Trin 1 og trin 2. Generelle del Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 og trin 2 Generelle del LUU Nov. 2012 Rev. Juni 2014 Bjergparken Bjerggade 4 M DK-6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 Telefax 73 33 43 01 www.sosu-syd.dk

Læs mere

P Æ D A G O G I S K C E N T E R S A M F U N D S V I D E N S K A B. Lær fra dig Tips & tricks til undervisning

P Æ D A G O G I S K C E N T E R S A M F U N D S V I D E N S K A B. Lær fra dig Tips & tricks til undervisning P Æ D A G O G I S K C E N T E R S A M F U N D S V I D E N S K A B KØBENHAVNS UNIVERSITET Lær fra dig Tips & tricks til undervisning Vi har valgt at samle vores tips og tricks, råd og redskaber samt gode

Læs mere

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink 1 Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

International økonomi A Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010

International økonomi A Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 International økonomi A Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Rie Troelsen og Lotte Rienecker (red.)

Rie Troelsen og Lotte Rienecker (red.) 17 ting du kan gøre ved din undervisning I maj 2012 afholdtes Dansk Universitetspædagogisk Netværks 18. årlige konference. Temaet for denne konference var Gode undervisnings- og vejledningspraksisser hvordan?,

Læs mere

Målsætning. Se hovedmål for scenariet og hovedmål for færdighedslæring her. Økonomi

Målsætning. Se hovedmål for scenariet og hovedmål for færdighedslæring her. Økonomi Målsætning Økonomiske beregninger som baggrund for vurdering af konkrete problemstillinger. Målsætningen for temaet Hvordan får jeg råd? er, at eleverne gennem arbejde med scenariet udvikler matematiske

Læs mere

Studieåret 2011/2012

Studieåret 2011/2012 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I IT OG SUNDHED 17. juni 2008 Opdateret 12-05-2011 Denne studieordning træder i kraft den 1. september 2008

Læs mere

Betydningen af studenternes sociale baggrund før og efter reformen. Effekter af gymnasiereformen

Betydningen af studenternes sociale baggrund før og efter reformen. Effekter af gymnasiereformen Betydningen af studenternes sociale baggrund før og efter reformen Effekter af gymnasiereformen Betydningen af studenternes sociale baggrund før og efter reformen Effekter af gymnasiereformen 2012 DANMARKS

Læs mere

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Introduktion til forenklede Fælles Mål og læringsmålstyret undervisning

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Introduktion til forenklede Fælles Mål og læringsmålstyret undervisning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Introduktion til forenklede Fælles Mål og læringsmålstyret undervisning Indhold 1 Fælles Mål 4 2 Et kig ind i den læringsmålstyrede undervisning 8 3 Undervisningens

Læs mere

Evaluering. Matematik på hhx 1/16

Evaluering. Matematik på hhx 1/16 Evaluering af Matematik på hhx Sommeren 2008 1/16 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Generelle bemærkninger... 4 Omsætningstabeller... 4 A-niveau... 4 B-niveau... 4 Årets prøve i tal... 5 Matematik A... 5

Læs mere

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Et interventionsprojekt blandt modul 4 studerende på Herlev Hospital. August 2011 Marts 2012. Institut for sygepleje Dorte Vilstrup, Anne Prip

Læs mere