Hvordan lærer man sprog?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvordan lærer man sprog?"

Transkript

1 Hvordan lærer man sprog? Om ordforrådstilegnelse, tekstarbejde og læreplanens krav Fagdidaktisk kursus i tysk September 2012

2 Indhold Del 1 Intro: Sprogsyn, tilegnelsessyn, læringssyn Tre hypoteser om sprogtilegnelse: Input, output og interaktion Forskellige arbejdsformers indlæringspotentiale Den sociale tilgang: Stilladsering Del 2 Ordforrådstilegnelse Hvor meget ordforråd er nødvendigt? Hvor meget ordforråd tilegnes ved at læse og lytte? Hvordan bliver ordforråd produktivt? Præsentation af opgavetypologi og demonstration af, hvordan man som en integreret del af tekstarbejde og emnelæsning kan arbejde med ordforrådstilegnelse Del 3 Hands-on: Produktion af didaktiseringer til medbragte tekster.

3 Den måde vi underviser på afhænger af vores sprogsyn, tilegnelsessyn og læringssyn Sprogsyn: Hvad er sprog? Strukturelt eller funktionelt? Tilegnelsessyn: Hvordan lærer man sprog? Input, output, interaktion? Læringssyn: Strukturalistisk eller konstruktivistisk?

4 Læreplanen (STX B) Strukturelt eller funktionelt sprogsyn? Funktionelt sprogsyn, hvor fokus er sproget i anvendelse. Centralt i faget står den praktiske dimension, som udvikler færdigheder i sprogets anvendelse, viden og bevidsthed om dets opbygning, evnen til at forstå og forholde sig til talt og skrevet tysk samt kendskab til tysktalende lande i europæiske og andre internationale sammenhænge. ( 1.1)

5 Læreplanen (STX B) Vidensorienteret eller brugsorienteret? Centralt i faget står den praktiske dimension, som udvikler færdigheder i sprogets anvendelse, viden og bevidsthed om dets opbygning, evnen til at forstå og forholde sig til talt og skrevet tysk samt kendskab til tysktalende lande i europæiske og andre internationale sammenhænge. ( 1.1) Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige og betinger gensidigt hinanden. ( 1.1) Primært vidensorienteret i forhold til kulturelle, historiske og samfundsmæssige forhold, men er brugsorienteret, hvad angår det sproglige.

6 Læreplanen (STX B) Vægtningen af receptive og produktive kompetencer

7 Læreplanen (STX B) Hvilke komponenter af kommunikativ kompetence er nævnt i målene? Lingvistisk kompetence Eleverne tilegner sig i tyskfaget sproglig kunnen, viden og bevidsthed samt kendskab til det tyske sprog i funktionelle sammenhænge, og derigennem udvikler eleverne deres kommunikative kompetencer. ( 1.2) [ ]benytter et nuanceret ordforråd samt anvender elementær morfologi og syntaks korrekt ( 2.1) Centralt i faget står den praktiske dimension, som udvikler færdigheder i sprogets anvendelse, viden og bevidsthed om dets opbygning [ ] ( 1.1) Den sproglige dimension kobles i læreplanen hele tiden til læsning, analyse og formidling tysksprogede tekster, litterære og ikke-litterære samt arbejdet med andre medier, dvs. der foretages en tydelig kobling mellem fagets discipliner.

8 Læreplanen (STX B) Hvilke komponenter af kommunikativ kompetence er nævnt i målene? Diskurskompetence: (Kohæsion og kohærens) [ ] føre en samtale på et sammenhængende og nogenlunde flydende tysk ( 2.1) Centralt i faget står den praktiske dimension, som udvikler færdigheder i sprogets anvendelse, viden og bevidsthed om dets opbygning [ ] ( 1.1)

9 Læreplanen (STX B) Hvilke komponenter af kommunikativ kompetence er nævnt i målene? Pragmatisk kompetence [ ] kendskab til det tyske sprog i funktionelle sammenhænge [ ] ( 1.2) udtrykke sig mundtligt på tysk om ikke-gennemgåede tysksprogede tekster og emner med anvendelse af et enkelt ordforråd og ofte forekommende faste vendinger og udtryk ( 2.1)

10 Læreplanen (STX B) Hvilke komponenter af kommunikativ kompetence er nævnt i målene? Strategisk kompetence [ ] anvende relevante lytte- og læsestrategier samt relevante mundtlige og skriftlige kommunikationsstrategier ( 2.1) Strategiske kompetencer i reception og produktion Produktion: Kommunikationsstrategier, fx omskrivning Reception: Gættestrategier

11 Læreplanen (STX B) Integration af de sproglige komponenter Der lægges i undervisningen vægt på, at fagets discipliner opleves som en helhed. Arbejdet med de sproglige aspekter sker med stadigt henblik på sproget i anvendelse. ( 3.1) Dvs. at den sproglige dimension i udgangspunktet kobles til læsning, analyse og formidling af tysksprogede tekster, litterære og ikke-litterære, samt arbejdet med andre medier.

12 Læreplanen (STX B) Principper for læreplansstruktur Multidimensional læreplan, der både indeholder komponenter af: Det strukturelle, grammatiske, lingvistiske Det situationelle Det funktionelt-kommunikative Funktionel læreplan Udbytte: Kommunikative kompetencer

13 Input, output og interaktion Tre hypoteser om sprogtilegnelse Hvad har størst betydning for udviklingen af intersproget? Hvilken indflydelse har de tre hypoteser på vores undervisningspraksis? Hvilke opgavetyper? (Malene Bjerre og Uffe Ladegaard (2007) Veje til et nyt sprog, kapitel 3)

14 Stephen Krashen: Inputhypotesen Antagelser: Sprog tilegnes ved modtagelse af tilstrækkeligt input Sprogtilegnelse foregår i en bestemt rækkefølge Læring sker af sig selv, hvis sprogindlæreren hører eller læser sproget i en forståelig udgave Output er et resultat af sprogtilegnelsen Inputtets optimale sværhedsgrad er i +1 ( i står for det niveau, som lørnerens intersprog befinder sig på. Under alle omstændigheder er det ikke lige meget, hvad der læses, hvorfor der læses eller hvordan der læses

15 Michael Long: Interaktionshypotesen Antagelser:: Sprogtilegnelse sker ved at deltage i sproglig interaktion Forståeligt input opnås ved interaktiv betydningsafklaring og forståeligt input fører til sprogtilegnelse (Fx forståelsescheck, omformulering) Giver mulighed for at bearbejde sprogligt input Giver mulighed for sproglig stilladsering Eksempel: Forståeligt input: apron a piece of clothing that you wear in the kitchen Men! Forskel på optag for forståelse og optag for indlæring/produktion Indflydelse på undervisningen: Kommunikativ undervisning med anvendelse af samtaleaktiviter, hvor sprogindlærerne tvinges forhandling og interaktiv betydningsafklaring (sker når samtalepartnerne i fællesskab forsøger at løse et kommunikativt problem) Dermed gøres nyt input forståeligt i samspil mellem kommunikationsparterne. Undervisning i kommunikationsstrategier

16 Merril Swain: Output-hypotesen Antagelser: Læring sker ikke kun ved input, men også ved interaktion og output Sproglig produktion kan føre til sprogtilegnelse i det øjeblik, sprogindlæreren bliver presset (pushed output) Fejl ses som en del af tilegnelsesprocessen Outputtet har tre funktioner: Noticing, dvs. at bemærke indlæringshul (gaps). Ved at bruge sproget bliver eleverne klar over huller i deres viden om sproget - Hypotesedannelse og afprøvning Eleverne afprøver om deres bud på sproget er det rigtige bud. Respons i interaktionen med andre sprogbrugere. - Metalingvistisk funktion. Bevidst refleksion Denne funktion forudsætter, at eleverne bliver sat i situationer, hvor fokus i forhandlingen er form snarere end betydning Fokus på semantik som betydningsbærende modsat form, fx syntaks og morfologi

17 Merril Swain: Output-hypotesen Betydning for undervisningen Anvende interaktive tasks, der fremmer produktion og fører til pushed output. Når output presses, fås ordet/frasen fx af samtalepartner eller eleven motiveres til selv at slå ordet op. Bevidstgørelse om huller. Organisering i par, da der her forekommer mest sprogproduktion og betydningsafklaring Elever skal bevidstgøres om fordelene ved interaktiv betydningsafklaring, da dette ikke er en strategi, som elever benytter sig ubevidst af. Man bør undervise i kommunikationsstrategier Men! Sproget kan fossillere pga. indlæringsmæssig tilfredshed.

18 Fælles for Long og Swain Anvendelse af elevcentrerede arbejdsformer - Elevsamtaler rummer flere træk af en autentisk samtale - Eleven får mere produktionstid og dermed bedre mulighed for hypoteseafprøvning og automatisering af målsproget - Øget medbestemmelse og indflydelse større ansvar for egen læring øget aktivitet øget læring?

19 Opsummering 1. Alle tre dimensioner skal tænkes ind i undervisningen 2. Input skal ligge en smule over niveau, så der udløses hypotesedannelse om eget intersprog 3. Anvende opgaver baseret på interaktion, forhandling og betydningsafklaring 4. Anvende opgaver, der fasciliterer produktion af output og hermed hypotesedannelse og -afklaring.

20 Den sociale tilgang Stilladsering Antagelser: 1. Indlæreren er et socialt væsen, der lærer sprog i samspil med andre 2. Elever kan mere, når de lærer og arbejder sammen. Man trækker på forskellige styrker og producerer mere. Kollektiv stilladsering kan føre til individuel sprogtilegnelse. Læring finder sted uanset hvilket niveau eleverne befinder sig på 3. Udvikling af sprog er bestemt af andet end sprog, fx kultur som fælles udgangspunkt. Det vil sige, at teorier om output og input ikke er nok. Definition af stilladsering Bygger på Vygotzkys ide om zone for nærmeste læring, der ligger mellem niveauet for opgaver, der kan klares selv og de opgaver, der kan klares ved hjælp fra andre. Ved at bygge et stillads op omkring den lærende, hjælpes vedkommende til at flytte sig fra sin nuværende zone ud i zonen for nærmeste læring, hvor læring finder sted Zonen skal aktiveres for at der sker indlæring. Sproglig forhandling som eksempel på stilladsering. Kollektiv stilladsering kan føre til sprogtilegnelse Processen, hvor eksperten hjælper novicen med et problem. (Malene Bjerre og Uffe Ladegaard (2007) Veje til et nyt sprog, kapitel 6)

21 Stilladsering Fordele ved stilladsering og hvordan det kommer til udtryk skaber og fastholder den andens interesse i opgaven gør opgaven nemmere markerer problemer i det sagte, der kan føre til betydningsafklaring demonstrerer en model af det sagte recasts færdiggør og hjælper med at konstruere ytringer roser og opmuntrer minimerer frustration og skaber en god stemning sker bevidst og ubevidst Fire hovedstrategier inden for interaktiv betydningsafklaring Forståelsescheck Anmodning om afklaring Bekræftelsescheck Recasts

22 Stilladsering Betydning for undervisningen Indflydelse på anvendte organisationsformer Pararbjede Gruppearbejde Inddragelse af flere kollaborative aktivitetstyper og organisationsformer, fx CL, Stationsundervisning Øget sekvensering Ændrede lærer- og elevroller

23 Forskellige arbejdsformers indlæringspotentiale

24 Summepause 1. Er din undervisning tilrettelagt ud fra en brugsorienteret eller vidensorienteret tilgang? Hvad er vigtigst for dig i din formidling af tyskfaget? 2. Hvilke organisationsformer anvender du typisk i din undervisning? Og hvorfor? 3. Hvad afgør dit valg af materialevalg i undervisningen? Og hvilken rolle spiller din viden sprogtilegnelse i denne forbindelse? 4. Hvordan arbejder du med input, output og interaktion? (bevidst eller ubevidst) 5. Hvilken rolle spiller sekvensering og stilladsering i din undervisning?

25 Ordforrådstilegnelse Hvorfor er ordforråd vigtigt? 1. Læse- og lytteforståelse korrelerer med ordforrådsstørrelse og dybdeviden (kvantitet) 2. Dybdeviden fører til, at et ord er produktivt tilgængeligt i tale og skrift. (kvalitet) Men hvor meget ordforråd er nødvendigt? Hvor meget ordforråd tilegnes ved at læse og lytte? Hvordan bliver ordforråd produktivt?

26 Definition af leksikalsk kompetence 1. Kvantitet (Bredde) Hvor mange ord kender vi? 2. Kvalitet (Dybde) Hvor godt kender vi et ord? Form: Udtale, stavemåde, orddele Betydning: Semantiske relationer Brug: Grammatik, kollokationer, brugsrestriktioner Høj grad af dybdeviden er en forudsætning for at ord kan anvendes produktivt (Henriksen, 1995)

27 Ordforrådstilegnelse Hvor meget ordforråd? Kendskab til %: Ubesværet læsning Kendskab til 95 98%: Muliggør at eleven potentielt kan gætte sig til ukendte ord ud fra betydningen Gælder både for læsning og lytning.

28 Fat City (95% coverage) In December, to the delight of many and the of many doughnut lovers, the New York City Board of Health voted to ban artificial trans fats from restaurants, school cafeterias, pushcarts, and almost every other food-service establishment it oversees, which includes most everything except hospitals. Trans fats don t occur naturally in the things people like but feel guilty eating, or at least not at high levels (there are small proportions in the fat in meat and dairy products). But artificial ones are plentiful in commercial foods, because they are easy to use, cheaper than natural fats, and keep practically forever. Trans fats are made by pumping gas into liquid fats usually in the presence of so that they will remain solid at room temperature, like butter and ; and they have the same wonderful properties in pie crusts, cookies, and cakes. Crisco, still for solid shortening made by partial (of cottonseed oil), soon became the choice for pie crust and fried chicken, making pastry almost as flaky and skin almost as crisp as does. (Norbert Schmitt, oplæg på KU 2008)

29 Fat City (95% coverage) In December, to the delight of many cardiologists and the dismay of many doughnut lovers, the New York City Board of Health voted to ban artificial trans fats from restaurants, school cafeterias, pushcarts, and almost every other food-service establishment it oversees, which includes most everything except hospitals. Trans fats don t occur naturally in the things people like but feel guilty eating, or at least not at high levels (there are small proportions in the fat in meat and dairy products). But artificial ones are plentiful in commercial foods, because they are easy to use, cheaper than natural fats, and keep practically forever. Trans fats are made by pumping hydrogen gas into liquid fats usually in the presence of nickel so that they will remain solid at room temperature, like butter and lard; and they have the same wonderful properties in pie crusts, cookies, and cakes. Crisco, still generic for solid shortening made by partial hydrogenation (of cottonseed oil), soon became the sanitary choice for pie crust and fried chicken, making pastry almost as flaky and skin almost as crisp as lard does. (Norbert Schmitt, oplæg på KU 2008)

30 The Truth About Beauty (98% coverage) Cosmetics makers have always sold hope in a jar creams and that promise youth, beauty, sex appeal, and even love for the women who use them. Over the last few years, the marketers at Dove have added some new-and-improved. They re now promising self-esteem and cultural transformation. Dove s Campaign for Real Beauty, declares a press release, is a global effort that is intended to serve as a starting point for societal change and act as a for widening the definition and discussion of beauty. Along with its thigh-firming creams, self-tanners, and hair conditioners, Dove is peddling the crowd-pleasing notions that beauty is a media creation, that recognizing plural forms of beauty is the same as declaring every woman beautiful, and that self-esteem means ignoring imperfections (Norbert Schmitt, oplæg på KU 2008)

31 The Truth About Beauty (98% coverage) Cosmetics makers have always sold hope in a jar creams and potions that promise youth, beauty, sex appeal, and even love for the women who use them. Over the last few years, the marketers at Dove have added some new-and-improved enticements. They re now promising self-esteem and cultural transformation. Dove s Campaign for Real Beauty, declares a press release, is a global effort that is intended to serve as a starting point for societal change and act as a catalyst for widening the definition and discussion of beauty. Along with its thigh-firming creams, self-tanners, and hair conditioners, Dove is peddling the crowd-pleasing notions that beauty is a media creation, that recognizing plural forms of beauty is the same as declaring every woman beautiful, and that self-esteem means ignoring imperfections. (Norbert Schmitt, oplæg på KU 2008)

32 Hvordan man tilegner ordforråd 1. Læsning, lytning 2. Integration af tekstlæsning og ordforrådsbearbejdning 3. Undervisning i emner med fokus på centralt ordforråd, gerne inden for emner 4. Progression i opgavetyperne fra en receptiv fase til en produktiv fase fra fokus på forståelse til gradvis indarbejdelse af nyt ordforråd

33 Hvordan man husker ord Variation i præsentationsformer (forskellige opgavetyper) Hyppighed: 6 10 konfrontationer Arbejde med mentale betydningsnetværk Iøjnefaldende træk ved ordet Elevens følelse af at have behov for ordet

34 Undervisning i ordforråd Tre relaterede processer i ordindlæringsprocessen 1. Fra genkendelse over delvis forståelse til præcis forståelse af ordets betydning 2. Dybdekendskab: Grader af kendskab til ordets paradigmatiske og syntagmatiske relationer ordet integreres i det mentale leksikon (Network building) 3. Fra receptiv til produktiv kontrol af ordet i skrift og tale (Automatisering) Model for ordforrådstilegnelse Model for undervisning i ordforrådstilegnelse Birgit Henriksen (1999). Three Dimension of Vocabulary Development

35 Undervisning i ordforråd Fra teori til praksis Trinvis bearbejdning af ordforråd: 1. Recognition: Matching, synonymer, kategorisering 2. Manipultation: Orddannelse 3. Interpretation: The odd done out Ubevidst sprogtilegnelse ved læsning, men øget sprogtilegnelse, hvis læsningen understøttes af ordforrådsøvelser

36 To undervisnings- og læringsfaser Inputfasen: Bemærke, forstå, bearbejde input intake L2 knowledge output træning (Model efter Rod Ellis)

37 To undervisnings- og læringsfaser Outputfasen: Konsolidere, automatisere input intake L2 knowledge output træning (Model efter Rod Ellis)

38 Forskellige opgavetyper ( Ord og tekst, 2000) 1. Problemløsningsopgaver 1. Krydsord 2. Udfyldningsopgaver 3a Sortering uden distraktorer 3b Odd one out 3c Sortering med distraktorer 4. Matching 5. Pusleopgaver(jigsaw) 6. Klassificering 7. Gradering 8. Ordassociation 9. Word tree/ word-map/ network 1o.a Wordbuilding 10.b Affixer 11. Informationskløft 2. Holdningsopgaver 1. Stillingtagen til sandt/ falsk udsagn 2. Ranking/ prioritering af udsagn 3. Pålagt holdning 4. Egen holdning 3. Social interaktion Dramatisering, hot chair, interview etc. 4. Omskrivning til anden genre eller andet medium og andre typer transformationsopgaver

39 Faser i tekstlæsningen 1. Pre-reading - Einstieg 2. While-reading Während des Lesens 3. Post-reading Nach dem Lesen (Svendsen Pedersen, 2001)

40 Faser i tekstlæsningen (Ord og tekst, 2000) Einstiegsübungen aktivere forhåndsviden, genrekendskab følelser, forventninger, scenarier ordforråd til at forstå teksten ordforråd til at tale om teksten ordforråd til at tale om emnet Ordforråd til at tale om genren

41 Faser i tekstlæsningen (Ord og tekst, 2000) Während des Lesens opfølgning på forudsigelser, forudsigelser undervejs forståelse, anvendelse, analyse scanning, nøgleord, træning i inferering opsummering tekstens centrale ordforråd: setting, plot, structure, style ord i teksten, som lægger op til tolkning

42 Faser i tekstlæsningen (Ord og tekst, 2000) Nach dem Lesen syntese (fortolkning) vurdering diskussion af personer, temaer, budskab, genre repetition og konsolidering af ordforråd, extension ordforråd: understanding/ interpretation of the total text

43 Model for udarbejdelse af opgaver (Ord og tekst, 2000) A Målsætning: - sprogligt - litterært B Planlægning Markering og udvælgelse af de ord, klassen skal arbejde med Ord, som er vanskelige at forstå Ord, som er centrale for teksten Ord, som er centrale for emnet, genren, forfatteren mm. C Plan for anvendelsen: Opgavetyper: Einstieg, Während des Lesens, Nach dem Lesen Valg af organisationsformer D Gennemførelse E Evaluering

44 Tekstlæsning og ordforråd Die Macht des Vorurteils

45 Tekstlæsning og ordforråd Die Macht des Vorurteils

46 Tekstlæsning og ordforråd Die Macht des Vorurteils

47 Tekstlæsning og ordforråd Die Macht des Vorurteils

48 Tekstlæsning og ordforråd Mir ist heute so türkisch zu Mute

49 Tekstlæsning og ordforråd über die heimat I + II

50 Wortschatzübungen über die heimat I + II

51 Tekstlæsning og ordforråd über die heimat I + II

52 Tekstlæsning og ordforråd über die heimat I + II

53 Tekstlæsning og ordforråd Eine Familie zwei Welten

54 Tekstlæsning og ordforråd Eine Familie zwei Welten

55 Tekstlæsning og ordforråd Eine Familie zwei Welten

56 Tekstlæsning og ordforråd Offenbarungen im Supermarkt

57 Tekstlæsning og ordforråd Offenbarungen im Supermarkt

58 Emnelæsning og ordforråd

59 Emnelæsning og ordforråd

60 Emnelæsning og ordforråd

61 Emnelæsning og ordforråd

62 Emnelæsning og ordforråd

63 Hands-on Vælg en tekst eller et emne og producer egne ordforrådsøvelser med fokus på: 1. Faser i tekstlæsningen (Einstieg, Während des Lesens, Nach dem Lesen) 2. Undervisnings- og læringsfaseren med fokus på input og output 3. Fra receptiv til produktiv kontrol (fra genkendelse til anvendelse) 4. Opgavetyper

64 Mere inspiration

65 Litteraturliste Bjargum, Nanna, Geist, Hanne og Vonsbæk, Merete (2003) Opgave og tekst, Tyskforlagt 2003 Bjerre, Malene og Ladegaard, Uffe (2007) Veje til et nyt sprog, Dansklærerforeningens Forlag Christensen, Birthe, Engeberg-Pedersen, Jonna, Grønvold, Mette og Henriksen, Birgit (2000) Ord og tekst, Undervisningsministeriets forlag Ellis, Rod (1994) The Study of Second Language Acquisition, Oxford University Press Henriksen, B. (1995) Hvordan husker man ord? Fokus på forskellige opgavetyper, Sprogforum nr. 3 Henriksen, B. (1995) Hvad vil det sige at kunne et ord? Ordforståelse og ordbeherskelse, Sprogforum nr. 3 Henriksen, B. (1999) Three dimensions of vocabulary development. Studies in Second Language Acquisition 21: Lund, Karen (2009) Fokus på sproglæring og pædagogiske implikationer for undervisningen. I: Michael Byram (forord), Anne Holmen, Karen Lund, Annette Søndergaard Gregersen, Lars Stenius Stæhr, Birgitte Henriksen og Merete Olsen (2009) Sprogfag i forandring. Pædagogik og praksis. Samfundslitteratur Stæhr, Lars Stenius (2009) Tilegnelse og testning af ordforråd tilegnelse og testning af ordforråd. I: Michael Byram (forord), Anne Holmen, Karen Lund, Annette Søndergaard Gregersen, Lars Stenius Stæhr, Birgitte Henriksen og Merete Olsen (2009) Sprogfag i forandring. Pædagogik og praksis. Samfundslitteratur Svendsen Pedersen, Michael: Task Force. Et bud på kommunikativ sprogundervisning, Sprogforum 2001

66 Materiale i konferencen 1. Power Point: Hvordan lærer man sprog? 2. Eksempler på ordforrådsøvelser 3. Ord og tekst v/ Christensen, Birthe, Engeberg-Pedersen, Jonna, Grønvold, Mette og Henriksen, Birgit (2000) 4. Læreplan tysk stx b fortsættersprog 5. Læreplansanalyse 6. Bilag: Forskellige arbejdsformers indlæringspotentiale 7. Bilag: Vægtningen af receptive og produktive færdigheder

Sprogindlæringsteorier og den pædagogiske praksis. Birgit Henriksen, Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, KU

Sprogindlæringsteorier og den pædagogiske praksis. Birgit Henriksen, Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, KU Sprogindlæringsteorier og den pædagogiske praksis. Birgit Henriksen, Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, KU 1. Richard s og Rodger s model (2001) 2. Patsy Lightbown og Nina Spada (1999): Seks bud

Læs mere

Ordforrådstilegnelse i fremmedsprog. CFU Hjørring

Ordforrådstilegnelse i fremmedsprog. CFU Hjørring Ordforrådstilegnelse i fremmedsprog CFU Hjørring Indhold og intention Fokus på ordforrådstilegnelsens vigtighed Hvorfor? Hvordan? Kort gennemgang af hvorfor Ideer til praksis. Hvorfor? Kommer det ikke

Læs mere

Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010

Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010 Bilag 26 Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, og de forskellige sider af faget betinger hinanden gensidigt.

Læs mere

Engelsk A stx, juni 2010

Engelsk A stx, juni 2010 Engelsk A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Faget beskæftiger sig med engelsk sprog, engelsksprogede kulturer og globale forhold.

Læs mere

Tysk fra 5.-9. klasse

Tysk fra 5.-9. klasse Tysk fra 5.-9. klasse Petra Daryai-Hansen Docent i fremmedsprogsdidaktik, UCC Lektor i fremmedsprogsdidaktik, Københavns Universitet I går: Kl. 13-15: Workshop med faglige indspark - tidligere sprogstart

Læs mere

10.2.1 1. semester. Sprog og sprogbrug

10.2.1 1. semester. Sprog og sprogbrug 10.2 Engelsk Fagets identitet Kernen i linjefaget engelsk er sprog, tekster, kultur, sprogtilegnelse og sprogundervisning i et fremmedsprogligt perspektiv. Linjefaget engelsk kvalificerer til varetagelse

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Trin - og slutmål for faget Tysk

Trin - og slutmål for faget Tysk Trin - og slutmål for faget Tysk Beskrivelse af undervisningen i 6.klasse Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes sproglige forudsætninger. Fra begyndelsen af forløbet skal undervisningen tilrettelægges,

Læs mere

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

13. EVALUERING AF FAGET ENGELSK I 8. KLASSE - SKOLEÅR 2014

13. EVALUERING AF FAGET ENGELSK I 8. KLASSE - SKOLEÅR 2014 13. EVALUERING AF FAGET ENGELSK I 8. KLASSE - SKOLEÅR 2014 Metode: I løbet af skoleåret har eleverne gennemført 3 skriftlige tests, som dækker over 4 discipliner: 1. Listening comprehension (lytteforståelse)

Læs mere

Grønlandsk som begynder- og andetsprog A. 1. Fagets rolle

Grønlandsk som begynder- og andetsprog A. 1. Fagets rolle Grønlandsk som begynder- og andetsprog A 1. Fagets rolle Grønlandsk som begynder- og andetsprog A er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der beskæftiger sig med grønlandsk sprog og kultur.

Læs mere

Tysk og fransk fra grundskole til universitet

Tysk og fransk fra grundskole til universitet hanne leth andersen og christina blach Tysk og fransk fra grundskole til universitet Sprogundervisning i et længdeperspektiv aarhus universitetsforlag Tysk og fransk fra grundskole til universitet Hanne

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

Hvorfor skal man lære om strategier i fremmedsprogsundervisningen?

Hvorfor skal man lære om strategier i fremmedsprogsundervisningen? Hvorfor skal man lære om strategier i fremmedsprogsundervisningen? Iflg. formålet for faget tysk står der, at: Undervisningen skal udvikle elevernes sproglige bevidsthed om tysk sprog og om sprogtilegnelse.

Læs mere

Endvidere vil det blive forklaret hvad lærerens og elevens rolle er i en taskbaseret undervisning og hvad formålet med taskbaseret- /kommunikativ

Endvidere vil det blive forklaret hvad lærerens og elevens rolle er i en taskbaseret undervisning og hvad formålet med taskbaseret- /kommunikativ Resume De fleste er enige om, at vi lever og bevæger os i en globaliseret verden. En verden, der er under konstant forandring. Disse forandringer kræver at vi mennesker både har kundskab til og kan kommunikere

Læs mere

Formål for faget tysk

Formål for faget tysk Formål for faget tysk Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk som andetsprog. Faghæfte 19

Fælles Mål 2009. Dansk som andetsprog. Faghæfte 19 Fælles Mål 2009 Dansk som andetsprog Faghæfte 19 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 21 2009 Fælles Mål 2009 Dansk som andetsprog Faghæfte 19 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 21 2009

Læs mere

! ÅRSPLAN!!2015/2016!!TYSK!10.klasse!! UGE EMNE MÅL MATERIALER 34-38. Berlin! Mein Leben in Kreuzberg (1,4 ns) 38 Studietur

! ÅRSPLAN!!2015/2016!!TYSK!10.klasse!! UGE EMNE MÅL MATERIALER 34-38. Berlin! Mein Leben in Kreuzberg (1,4 ns) 38 Studietur ÅRSPLAN2015/2016 TYSK10.klasse UGE EMNE MÅL MATERIALER 34-38 Berlin Mein Leben in Kreuzberg (1,4 38 Studietur Dänen in Berlin (1,0 Junge Obdachlose (0,7 Freibad (1,9 Berlinische Sprach Verwirrung (1,4

Læs mere

Årsplan Engelsk 6.a og b 2014-2015

Årsplan Engelsk 6.a og b 2014-2015 Årsplan Engelsk 6.a og b 2014-2015 Vi bygger videre på det I lærte sidste skoleår. I år vil der blive mere skriftlighed, og flere små mundtlige fremlæggelser. Vi arbejder med et bogsystem der hedder A

Læs mere

Cooperative Learning - en mulighed for at fremme elevernes mundtlige færdigheder i tyskundervisningen?

Cooperative Learning - en mulighed for at fremme elevernes mundtlige færdigheder i tyskundervisningen? Rebekka Schütze Side 1 Bacheloropgave tysk maj 2015 Cooperative Learning - en mulighed for at fremme elevernes mundtlige færdigheder i tyskundervisningen? Rebekka Schütze Side 2 Bacheloropgave tysk maj

Læs mere

aktiviteter Ordlege. Læsning, oplæsning og oversættelser af tysksprogede tekster. Gruppearbejde. Samtaler og diskussion.

aktiviteter Ordlege. Læsning, oplæsning og oversættelser af tysksprogede tekster. Gruppearbejde. Samtaler og diskussion. Fag: Tysk Hold:14 Lærer: Malene Clante 31-36 Undervisningsmål 9/10 klasse Arbejde med at lytte til tysk, som det tales i og uden for de tysktalende lande. Arbejde med at læse og bearbejde forskellige teksttyper

Læs mere

Hvordan nu med it? styrkes, og hvor det enkelte fag samtidig bidrager til elevernes generelle itkompetencer.

Hvordan nu med it? styrkes, og hvor det enkelte fag samtidig bidrager til elevernes generelle itkompetencer. Hvordan nu med it? Hanne Wacher Kjærgaard, lektor i engelsk ved Læreruddannelsen i Århus og programkoordinator i CELM VIAs videncenter for e-læring og medier I forbindelse med de ventede Fælles Mål for

Læs mere

Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner

Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING. Side 2 FORMÅL. Side 2 SLUTMÅL. Side 3 DELMÅL.. Side 4 TRINMÅL

Læs mere

Tosprogede børn i dagtilbud

Tosprogede børn i dagtilbud Tosprogede børn i dagtilbud Teksten har fokus på tosprogede børns særlige udfordringer og ressourcer. Først beskrives børnenes udfordringer i forhold til deres andetsprogstilegnelse med vægt på sprogforståelse,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

STUDIEORDNING FOR TYSK

STUDIEORDNING FOR TYSK Vejledende gennemgang af STUDIEORDNING FOR TYSK BA-centralfag 1 Indledning Denne folder er en vejledende gennemgang af studieordningen for Tysk BA-centralfag. Folderen er ikke en erstatning for den rigtige

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

Introduktion til Sprogpakken

Introduktion til Sprogpakken Introduktion til Sprogpakken Børn lærer sprog, fordi de har brug for sproget. Det har de, når de skal kommunikere med omverdenen, når de vil fortælle, at der er noget de gerne vil have, eller noget de

Læs mere

www.meretebrudholm.dk VI LÆSER FOR LIVET MERETE BRUDHOLM Hvad er faglig læsning, og hvorfor er det vigtigt at arbejde med læsning i alle fag?

www.meretebrudholm.dk VI LÆSER FOR LIVET MERETE BRUDHOLM Hvad er faglig læsning, og hvorfor er det vigtigt at arbejde med læsning i alle fag? 1 VI LÆSER FOR LIVET MERETE BRUDHOLM Hvad er faglig læsning, og hvorfor er det vigtigt at arbejde med læsning i alle fag? Skolens læsepædagogiske udfordring? 2 Det mest bekymrende problem som mellemtrinnets/overbygningens

Læs mere

Dansk som andetsprog og sproglig udvikling

Dansk som andetsprog og sproglig udvikling Dansk som andetsprog og sproglig udvikling Målgruppe: Lærere i sprogstøttecentre og modtagerklasser, lærere med tosprogede børn i klasserne samt andre interesserede Tid: 23. april kl. 15-17.30 Sted: Medborgerhuset

Læs mere

A New Life Pioneers in the American West

A New Life Pioneers in the American West A New Life Pioneers in the American West Den jyske hede var i århundreder et tyndbefolket område, hvor befolkningen møjsommeligt tjente til livets ophold på den næringsfattige jord. I 1850 ankom tusind

Læs mere

Birgit Henriksen, Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, Københavns Universitet

Birgit Henriksen, Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, Københavns Universitet Arbejdet med elevernes ordforråd en udfordring for sprogundervisningen og for skolens andre fag Birgit Henriksen, Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, Københavns Universitet Indhold nogle af de centrale

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Stx-bekendtgørelsen Tysk fortsættersprog B. Undervisningsministeriet Gymnasieafdelingen 2010

Vejledning / Råd og vink Stx-bekendtgørelsen Tysk fortsættersprog B. Undervisningsministeriet Gymnasieafdelingen 2010 Vejledning / Råd og vink Stx-bekendtgørelsen Tysk fortsættersprog B Undervisningsministeriet Gymnasieafdelingen 2010 Vejledning / Råd og vink Stx-bekendtgørelsen 2010 Tysk fortsættersprog B 1 Tysk fortsættersprog

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Faglige mundtligheder -et bud på en didaktik. Nadia R. Rathje & Tina Høegh

Faglige mundtligheder -et bud på en didaktik. Nadia R. Rathje & Tina Høegh Faglige mundtligheder -et bud på en didaktik Nadia R. Rathje & Tina Høegh Kort om oplæggets indhold Mundtlighed som undersøgelses-, lærings-og refleksionsredskab Sprogbaseret fagdidaktik Performance og

Læs mere

Job og uddannelse som løftestænger til sproglig udvikling

Job og uddannelse som løftestænger til sproglig udvikling Nordisk Alfabetiseringskonference 2010 LO skolen i Helsingør, 22. 24. september 2010 Job og uddannelse som løftestænger til sproglig udvikling Karen Lund Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Aarhus Universitet

Læs mere

Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014

Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014 Bilag 26 Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Græsk er et sprog- og kulturfag, der omhandler antikken som grundlag for europæisk kultur. Faget beskæftiger

Læs mere

Dictogloss i undervisningen

Dictogloss i undervisningen Annette Pedersen Cand. mag. i dansk og filosofi/videnskabsteori, Sprogcentret K.I.S.S. anetq@oncable.dk Rikke Jensen cand. mag. i dansk med tilvalg i musik, Sprogcentret K.I.S.S. rikkej71@hotmail.com Dictogloss

Læs mere

Medfødt grammatik. Chomskys teori om sprogtilegnelse efterlader to store stridspunkter i forståelsen af børnesprog:

Medfødt grammatik. Chomskys teori om sprogtilegnelse efterlader to store stridspunkter i forståelsen af børnesprog: Medfødt grammatik I slutningen af 1950 erne argumenterede lingvisten Noam Chomsky for, at sprogets generativitet måtte indeholde nogle komplekse strukturer. Chomskys argumentation bestod primært af spørgsmålet

Læs mere

Fonologisk læring gennem perifer legitim deltagelse

Fonologisk læring gennem perifer legitim deltagelse Fonologisk læring gennem perifer legitim deltagelse Af Ida Marie Holm Artiklen er et bud på et læringsbegreb i forhold til børn, hvis sprog er præget af fonologiske mangler. Ideen er at bruge grundlaget

Læs mere

Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen. v. adjunkt Petra Daryai-Hansen

Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen. v. adjunkt Petra Daryai-Hansen Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen v. adjunkt Petra Daryai-Hansen REPT/FREPA Flersprogede og interkulturelle kompetencer: deskriptorer og undervisningsmateriale

Læs mere

ÅRSPLAN 2009 2010 Engelsk 9.klasse. Emne Trinmål Arbejdsopgaver/ Tekster Gennemgang af årsplan og Fælles

ÅRSPLAN 2009 2010 Engelsk 9.klasse. Emne Trinmål Arbejdsopgaver/ Tekster Gennemgang af årsplan og Fælles 1 Uge 33 Emne Trinmål Arbejdsopgaver/ Tekster Gennemgang af årsplan og Fælles Eleven som medbestemmende og medansvarlig for egen mål læring Impression of Dk Eleverne formulerer deres egne mål Textbook

Læs mere

F- niveau Udbydes på grundforløbsuddannelsen og afsluttes med en standpunktskarakter. Der afholdes ikke mundtlig prøve.

F- niveau Udbydes på grundforløbsuddannelsen og afsluttes med en standpunktskarakter. Der afholdes ikke mundtlig prøve. Formål Formålet med faget er at styrke elevens sproglige bevidsthed og færdigheder, så eleven bliver bedre til at formulere sig mundtligt og skriftligt og til at lytte til og læse forskellige teksttyper

Læs mere

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk Læremidler og undervisningsmidler Et ræsonnement om læreres behov i en uophørlig omstillingstid. Læremidler er også undervisningsmidler

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

Rektormøde 2014 Status på engelsk og tysk stx/hf

Rektormøde 2014 Status på engelsk og tysk stx/hf 1. Højreklik et sted i det grå 2. Rektormøde 2014 Status på engelsk og tysk stx/hf Hanne Kær Pedersen / Bente Hansen Vælg "Gitter og 3. Vælg "Vis hjælpelinjer på Side 1 1. Højreklik et sted i det grå 2.

Læs mere

01-02-2012. Opsamling og kobling. Sprogpakken. Understøttende sprogstrategier & Samtaler i hverdagen. De 10 understøttende sprogstrategier

01-02-2012. Opsamling og kobling. Sprogpakken. Understøttende sprogstrategier & Samtaler i hverdagen. De 10 understøttende sprogstrategier Opsamling og kobling Sprogpakken Understøttende sprogstrategier & Hvad er centralt for børns sprogtilegnelse (jf. dag 1) At den voksne: skaber et rigt og varieret e sprogligt g miljø får barnet til at

Læs mere

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Engelsk

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Engelsk Fagplan for Engelsk Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig mundtligt og

Læs mere

Subjektivitet og flersprogethed

Subjektivitet og flersprogethed tidsskrift for sprogog kulturpædagogik nummer 57. oktober 2013 Subjektivitet og flersprogethed»lad være med at undervise i noget som du ikke føler stærkt for om du nu elsker eller hader det. Alt for ofte

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

PRÆSENTATIONSWORKSHOP - DAG 1: PRÆSENTATIONSTEKNIK OG FACILITERING

PRÆSENTATIONSWORKSHOP - DAG 1: PRÆSENTATIONSTEKNIK OG FACILITERING PRÆSENTATIONSWORKSHOP - DAG 1: PRÆSENTATIONSTEKNIK OG FACILITERING PROGRAM 09.00-15.00 09.00-09.30 Velkomst, program og indflyvning til dagen 10.15-10.30 PAUSE 11.45 FROKOST En indføring i grundlæggende

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK JUNI 2014 Engelsk på Nuuk Internationale Friskole Vi underviser i engelsk på alle klassetrin (1.-10. klasse). Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner

Læs mere

Læseplan for faget engelsk

Læseplan for faget engelsk Læseplan for faget engelsk Indhold Indledning 3 1. trinforløb for 1.- 4. klassetrin 4 Mundtlig kommunikation 4 Skriftlig kommunikation 6 Kultur og samfund 7 2. trinforløb for 5.- 7. klassetrin 8 Mundtlig

Læs mere

Placer jer efter sprog sid sammen med nogen du deler sprog med

Placer jer efter sprog sid sammen med nogen du deler sprog med Workshop 7 Flersproglighed som resurse Placer jer efter sprog sid sammen med nogen du deler sprog med Faglige og sproglige mål udvikling af fag og sprog følges ad * Deltagerne får ideer til at inddrage

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Japansk. - sprog og kultur

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Japansk. - sprog og kultur Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Japansk - sprog og kultur November 2014 Fælles Mål Vision og målsætning Formålet med undervisningen i japansk er, at eleverne stifter bekendtskab

Læs mere

UCL Temadøgn. Perspektivering af KMD Education ifht. undervisningsdifferentiering

UCL Temadøgn. Perspektivering af KMD Education ifht. undervisningsdifferentiering UCL Temadøgn It i folkeskolen Fra vision til didaktisk praksis Perspektivering af KMD Education ifht. undervisningsdifferentiering Lektor, ph.d. Jeppe Bundsgaard Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU)/Aarhus

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2012 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Engelsk A Trine

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Grundforløb 1 og 2 - Afsluttende prøve i Dansk Gældende ved prøver, der afholdes efter 1. august 2015 1 Indhold DANSK NIVEAU F... 3 DANSK NIVEAU E... 8 DANSK NIVEAU D...13 DANSK NIVEAU

Læs mere

Forskellige projekttyper, undersøgelsesmetoder og faser i projektet

Forskellige projekttyper, undersøgelsesmetoder og faser i projektet Forskellige projekttyper, undersøgelsesmetoder og faser i projektet Birgit Henriksen, Lektor Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, KU Gymnasieprojektet, Middelfart seminaret 14. september Metode sammenholdt

Læs mere

Hvilke strategier er i spil?

Hvilke strategier er i spil? De mundtlige sprogprøver Hvilke strategier er i spil? strategi strategi PS 4 Af Danièle Eychenne Hvordan får vi samtalen til at lykkes og hvem har ansvaret for det? Hvad sker der, når eleven går i stå

Læs mere

som genre og i et fagdidaktisk perspektiv BILLEDROMANEN

som genre og i et fagdidaktisk perspektiv BILLEDROMANEN som genre og i et fagdidaktisk perspektiv BILLEDROMANEN Program 1. Billedromanen som genre Medier og modaliteter lidt fra sidste gang I forhold til Bakhtin 2. Opgaver og øvelser omkring Engelbert H Analyse

Læs mere

FAGUNDERVISNING OG SPROGLIG UDVIKLING (I MATEMATIK)

FAGUNDERVISNING OG SPROGLIG UDVIKLING (I MATEMATIK) FAGUNDERVISNING OG SPROGLIG UDVIKLING (I MATEMATIK) Ministeriets Informationsmøde, Hotel Nyborg Strand, 5. marts 2015 Rasmus Greve Henriksen (rgh-skole@aalborg.dk) Det ambitiøse program! 1. Afsæt - Projekt

Læs mere

Læsning er en aktiv proces!

Læsning er en aktiv proces! Faglig læsning i udskolingen Når koden er knækket DGI-byen 21. januar 2015 Louise Rønberg Adjunkt, Program for Læring og Didaktik, Professionshøjskolen UCC lour@ucc.dk Læsning er en aktiv proces! Læseforståelse

Læs mere

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Praktiske oplysninger Kursus for årsvikarer Tilmeldingen til kurserne foregår elektronisk. Følg linket her Tilmeldingsfristen

Læs mere

ÅRSPLAN 2014/2015 TYSK 10.klasse UGE EMNE MÅL MATERIALER 34-40

ÅRSPLAN 2014/2015 TYSK 10.klasse UGE EMNE MÅL MATERIALER 34-40 UGE EMNE MÅL MATERIALER 34-40 uge 36 liniefagsuge uge 38 studietur Deutschland - Anvende grundlæggende viden om geografi og historie og om levevilkår, værdier og normer i tysktalende lande. - Vise forståelse

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for engelsk 8.

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for engelsk 8. www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for engelsk 8. klasse 2012-13 Hvornå r? Hvad skal der ske? (Emne) Hvordan? (Metoder)

Læs mere

INTRODUKTION OG LÆSERVEJLEDNING... 9

INTRODUKTION OG LÆSERVEJLEDNING... 9 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION OG LÆSERVEJLEDNING............... 9 1 KOMMUNIKATIONSKULTUR.................... 13 Kommunikative kompetencer............................13 Udvælgelse af information................................14

Læs mere

Konference om byggeri af fremtidens skole 2014 1. oktober 2014. It, nye læringsformer, rum og rummelighed i fremtidens skole

Konference om byggeri af fremtidens skole 2014 1. oktober 2014. It, nye læringsformer, rum og rummelighed i fremtidens skole Konference om byggeri af fremtidens skole 2014 1. oktober 2014 It, nye læringsformer, rum og rummelighed i fremtidens skole Lektor, ph.d. Jeppe Bundsgaard Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU)/Aarhus

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013

UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013 UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013 Undervisningen følger trin- og slutmål som beskrevet i Undervisningsministeriets faghæfte: Fællesmål 2009 Engelsk. De centrale kundskabs- og færdighedsområder 1. Kommunikative

Læs mere

Uddannelsesmodul for undervisere at vurdere læsefærdigheder. MODEVAL2 LdV TOI 2008 FR 117044

Uddannelsesmodul for undervisere at vurdere læsefærdigheder. MODEVAL2 LdV TOI 2008 FR 117044 Uddannelsesmodul for undervisere at vurdere læsefærdigheder MODEVAL2 LdV TOI 2008 FR 117044 Modeval2 er et Leonardo da Vinci innovation overførsel projekt, der henvises til i koden n LLP-LDV-toi-2008-FR-117.044.

Læs mere

FOKUS PÅ ESSAYET. Genreskrivning med essayet som del af genrenetværk

FOKUS PÅ ESSAYET. Genreskrivning med essayet som del af genrenetværk FOKUS PÅ ESSAYET Genreskrivning med essayet som del af genrenetværk PROGRAM 1. Opsamling fra sidst litteratursamtalen og billedromaner 2. Skriveøvelse erindringer omkring ungdommens glæder (og sorger)

Læs mere

Semantiske vanskeligheder

Semantiske vanskeligheder Semantiske vanskeligheder Ordforråd kvantitet og kvalitet samt ordmobilisering 1 Ehris interaktive model Ordkendskab Ex diaphragma Når det opfattede visuelle ordbillede bearbejdes i hjernen, genkendes

Læs mere

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge.

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge. Markedskommunikation C 1. Fagets rolle Markedskommunikation omfatter viden inden for sociologi, forbrugeradfærd, målgruppevalg, kommunikation samt markedsføringsstrategi og -planlægning. Faget beskæftiger

Læs mere

Vejledning til faget tysk

Vejledning til faget tysk Vejledning til faget tysk Foto: Børge Guldbrandt almen voksenuddannelse tysk 2 3. udgave juli 2012 Indhold Indhold... 2 1. Identitet og formål... 4 1.1. Identitet... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Nogle bemærkninger

Læs mere

BØRNS SPROGTILEGNELSE

BØRNS SPROGTILEGNELSE BØRNS SPROGTILEGNELSE Når vi ønsker at give børn mulighed og behov for at tilegne sig et stort sprog, skal vi i kommunikative sammenhænge udfordre dem sprogligt og ikke stimulere dem. Sprogtilegnelse er

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 11/12 Institution Handelsskkolen Silkeobrg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Engelsk niveau

Læs mere

FRISKOLEN I STARREKLINTE. Starreklinte, august 2011 UNDERVISNING. faget ENGELSK

FRISKOLEN I STARREKLINTE. Starreklinte, august 2011 UNDERVISNING. faget ENGELSK FRISKOLEN I STARREKLINTE Starreklinte, august 2011 UNDERVISNING i faget ENGELSK Indholdsfortegnelse: Engelsk 1. Generelt for faget engelsk..... 3 2. Formål for faget engelsk... 4 3. Slutmål.. Kommunikative

Læs mere

Læseevaluering på begyndertrinnet - hvordan kan man opdage elever i risiko for at udvikle læsevanskeligheder

Læseevaluering på begyndertrinnet - hvordan kan man opdage elever i risiko for at udvikle læsevanskeligheder 14-01-2011 Forskellige former for læsevanskeligheder OS- og SL-prøverne - kort gennemgang - hvad kan de bruges til - efterfølgende undervisning, læsbarhedsark Læseevaluering på begyndertrinnet - hvordan

Læs mere

Oversigt over ryk-ud-kurser i Frivillignet forår 2014

Oversigt over ryk-ud-kurser i Frivillignet forår 2014 1 Oversigt over ryk-ud-kurser i Frivillignet forår 2014 Workshop om dilemmaer og konflikter i arbejdet som frivillig, s. 1 Interkulturel forståelse, s. 2 Sådan kan du støtte før-skole-børns sproglige udvikling,

Læs mere

Læring i teori og praksis

Læring i teori og praksis Læring i teori og praksis Modul 2 Ph.d. i psykologi Email: rstelter@ifi.ku.dk 1 Program for dagen (Formiddag med eftermiddag med Helle Winther) kl. 09.15 Kl. 09.30 Kl. 10.45 Kl. 11.00 Kaffe og morgenbrød

Læs mere

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Mandag d. 25. februar 2002 Morten Bach Jensen / mbj@itu.dk AGENDA 09.00 09.45 MORTEN Forelæsning Branding Strategi 9.45

Læs mere

REVIEW I FAGET ENGELSK

REVIEW I FAGET ENGELSK REVIEW I FAGET ENGELSK 2015 Udarbejdet af Robert Lee Reviever, Louise Wandel og Karoline Søgaard, UCC Ifm. kurserne Få ny inspiration og viden om dit fag Indledning Dette review er en oversigt over tekster,

Læs mere

REVIEW I FAGET ENGELSK

REVIEW I FAGET ENGELSK REVIEW I FAGET ENGELSK 2015 Udarbejdet af Robert Lee Reviever, Louise Wandel og Karoline Søgaard, UCC Ifm. kurserne Få ny inspiration og viden om dit fag Indledning Dette review er en oversigt over tekster,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012. REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk

KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012. REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012 REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk OM PROGRAMMET I dag betragtes udvikling af klynger som en af de vigtigste

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Studieplan Stamoplysninger Periode Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Oversigt over planlagte undervisningsforløb

Studieplan Stamoplysninger Periode Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Oversigt over planlagte undervisningsforløb Studieplan Stamoplysninger Periode August 15 juni 16 Institution Vejen Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Engelsk-A Mikkel Z. Herold EngelskAhh1313-F16-VØ Oversigt over planlagte

Læs mere

Emner og tekster, der fænger og masser af alsidige opgaver! NYHED. 3.-4. klasse

Emner og tekster, der fænger og masser af alsidige opgaver! NYHED. 3.-4. klasse Pit Stop 3.-9. klasse Emner og tekster, der fænger og masser af alsidige opgaver! NYHED 3.-4. klasse Pædagogik Opbygning Undervisningsdifferentiering og handlefrihed En overordnet ambition med Pit Stop

Læs mere

Inspiration til arbejdet med engelske billedbøger. i 2. 3. klasse

Inspiration til arbejdet med engelske billedbøger. i 2. 3. klasse Inspiration til arbejdet med engelske billedbøger Kan bruges til følgende titler i samlingen: i 2. 3. klasse There was an Old lady who Swallowed a Fly The Very Hungry Caterpillar Itchy Bear On the Farm

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Gør det forskel at undervise i grammatik?

Gør det forskel at undervise i grammatik? Háskóli Íslands Hugvísindadeild Skor þýsku og Norðurlandamála Gør det forskel at undervise i grammatik? Fokus på form i elevtekster Ritgerð til M.Paed.-prófs Guðrún Guðjónsdóttir Kt.: 180264-2059 Leiðbeinendur:

Læs mere

Task-Based Learning i engelskundervisningen

Task-Based Learning i engelskundervisningen Task-Based Learning i engelskundervisningen Indhold Indledning... 2 Metode... 3 Begrebsafklaring... 4 Task-based Learning... 4 Baggrund for Task-Based Learning... 7 Kompetencebegrebet... 8 Kommunikativ

Læs mere

Når børnehaven skaber gode forudsætninger for læsning. Af Kirsten Rasmussen, lektor

Når børnehaven skaber gode forudsætninger for læsning. Af Kirsten Rasmussen, lektor Når børnehaven skaber gode forudsætninger for læsning Af Kirsten Rasmussen, lektor Den opmærksomhed, der vedvarende er rettet mod danske børns læse- og skrivefærdigheder, har medført en række initiativer

Læs mere

Årsplan Engelsk 5.a 2014-2015

Årsplan Engelsk 5.a 2014-2015 Årsplan Engelsk 5.a 2014-2015 Vi bygger videre på det I lærte sidste skoleår. I år vil der blive mere skriftlighed, og flere små mundtlige fremlæggelser. Vi arbejder med et bogsystem der hedder A Piece

Læs mere