Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B: Begrebsmodel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B: Begrebsmodel"

Transkript

1 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B: Begrebsmodel MBBL-REF: Version: 1.21 Status: Godkendt af styregruppen Oprettet: 24. juni 2013 Fil:GD1 Ejendomsdata - Målarkitektur - Bilag B Begrebsmodel ver 1.2.docx

2 Dokument historie Version Dato Beskrivelse Initialer Grundskabelon med udkast til model og initiel beskrivelse af begreber primært i forhold til MBBL Tilrettet efter begrebsworkshop Noter i forhold til den videre proces indføjet i dokumentet Udkast til kapitel 2 og 5 udarbejdet. Beskrivelser og livscyklusdiagrammer fra MBBL indarbejdet Rettelser og uddybning af beskrivelser fra GST og MBBL indarbejdet Kommentarer fra skriftlig kvalitetssikring indarbejdet i dokumentet (med ændringsmarkering). Største ændring er, at Fordelingsareal og Rum udgår af modellen på dette niveau. De forventes genindført i den mere detaljerede Informationsmodel sammen med Byggesag m.m Kommentarer fra skriftlig kvalitetssikring afstemt og indføjet. Klargjort som bilag C i forhold til målarkitekturdokumentet Indarbejdet kommentarer fra skriftlig kvalitetssikring. Klargjort til behandling på styregruppemøde. S&D KH S&D LF S&D KH S&D LF S&D KH S&D KH S&D KH S&D LF S&D KH S&D LF S&D LF S&D KH Godkendt af styregruppe MBBL PLL Afklaring af udeståender vedrørende ejerskab indarbejdet, herunder ændring af informationsindhold i Aktuelt ejerskab og Ejendomsadministrator S&D LF Godkendt af styregruppen MBBL PLL Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING DOKUMENTETS FORMÅL AFGRÆNSNING UDESTÅENDER METODE Begrebs- og informationsmodel Beskrivelse af begreber Beskrivelse af relationer Navngivning og præsentation PROCES af 33 - MBBL-REF:

3 1.6 LÆSEVEJLEDNING BEGREBSOVERBLIK GRUNDDATA NUVÆRENDE EJENDOMSBEGREBER HOVEDELEMENTER I FORANDRINGEN BEGREBSOVERBLIK FAST EJENDOM BEGREBSMODEL BEGREBSMODEL FAST EJENDOM BEGREBERNES LIVSCYKLUS Livscyklus for ejerforhold Livscyklus for Bestemt fast ejendom og matrikulære forhold Livscyklus for Bygninger og boliger BEGREBER TINGLYSNINGSRETTEN Tinglyst ejerskab Aktuelt ejerskab Ejendomsadministrator GST/MATRIKLEN Bestemt fast ejendom Samlet fast ejendom Bygning på fremmed grund Ejerlejlighed Jordstykke MBBL/BBR Bygning Teknisk anlæg Samlet enhed Enhed Etage EKSTERNE BEGREBER Adresse Person Virksomhed RELATIONER RELATIONSANSVAR RELATIONSBESKRIVELSER Tinglysningsretten GST/Matriklen MBBL/BBR af 33 - MBBL-REF:

4 1. Indledning 1.1 Dokumentets formål Dokumentets formål er at give et overblik over den fælles begrebsmodel i forhold til etablering af en effektiv ejendomsforvaltning med genbrug af ejendomsdata. Scope for modellen er de begreber, som er en del af de fælles grunddata ikke modeller for den interne registeropbygning hos de enkelte aktører. Grunddata handler som navnet siger grundlæggende om data og udstilling af disse, så de kan anvendes på tværs af fagområder og systemer. Til dette formål er der behov for modeller over grunddata på forskellige abstraktionsniveauer. Den overordnede model hertil begrebsmodellen beskrevet i dette dokument - anvendes som et fælles styringsredskab i forhold til grunddata på ejendomsområdet, og danner således rammerne for det efterfølgende arbejde hos de enkelte aktører med en detaljering af begrebsmodellen til informationsmodeller m.m. Dokumentet er et bilag til ejendomsdataprogrammets målarkitektur. 1.2 Afgrænsning Begrebsmodellen har fokus på begreber af betydning for udstilling af grunddata. Derfor er interne forretningsbegreber hos den enkelte aftalepartner ikke medtaget i modellen kun de begreber som kommunikeres til andre gennem grunddataudstilling. Begreber i relation til sagsbehandling eksempelvis ifm. byggesagsbehandling er ikke medtaget i modellen. Eventuelt behov for at udstille disse data afklares af de enkelte aftalepartnere I forbindelse med en efterfølgende udarbejdelse af løsningsarkitektur i forhold til den enkelte aftalepartners løsning. Det definerede informationsindhold er den foreløbige antagelse som i arbejdet med løsningsarkitekturen i hhv. BBR, Ejerfortegnelsen og Matriklen kan blive ændret. Begrebsmodellen kan f.eks. blive ændret i forlængelse af fastlæggelsen af myndighedsbehandlingen og datavasken. 1.3 Udeståender I relation til Bestemt fast ejendom skal der defineres en beliggenhedsadresse. Om dette kan gøres som en adresseanvendelse af en adresse fra adressedataprogrammet (GD2) eller om der er behov for et selvstændigt begreb hertil er p.t. ikke endeligt afklaret. - 4 af 33 - MBBL-REF:

5 1.4 Metode Begrebs- og informationsmodel Begrebsmodellen indeholder en beskrivelse af de enkelte forretningsbegreber, væsentligt informationsindhold knyttet til disse samt relationer mellem begreber. Der er fokus på overblik med henblik på en samlet beskrivelse ud fra en forretningsmæssig vinkel. I forhold til normal praksis omkring begrebsmodeller er der her fokus på også at få beskrevet det vigtigste informationsindhold knyttet til hvert enkelt begreb. Årsagen hertil er, at der I forbindelse med grunddataprogrammet ændres grundlæggende på de registre, som tilsammen indeholder ejendomsdata. I stedet for sammenstilling af ejendomsdata gennem oprettelse af en række kopiregistre, vil det sammenhængende overblik fremover blive etableret gennem services, der sammenstiller informationer fra forskellige grundregistre. Det er derfor vigtigt, at der skabes et overblik over denne sammenhæng, hvilket netop er formålet med den fælles begrebsmodel. For at kunne leve op til dette formål er det nødvendigt, at begrebsmodellen medtager det vigtigste informationsindhold knyttet til hvert enkelt begreb. Informationsmodellen vil indeholde elementer, som detaljeret beskriver de enkelte forretningsbegreber, disses informationsindhold og relationer mellem begreber. Der er fokus på detaljer og på at opnå en samlet beskrivelse ud fra en forretningsmæssig vinkel. Inden for den givne kontekst medtages alle forretningsbegreber med en uddybende og fyldestgørende beskrivelse inkl. alt væsentligt forretningsmæssigt informationsindhold. Informationsmodellen anvendes i forbindelse med udarbejdelse af servicebeskrivelser og andre snitflade beskrivelser, til kravspecificering m.m. Der udarbejdes en (lagrings) informationsmodel til beskrivelse af registeropbygningen og en (udvekslings) informationsmodel, som beskriver strukturen i de udstillede services (hhv. grunddata og vedligeholdelsesservices). Disse to typer af informationsmodeller kan være identiske, men der vil også være situationer, hvor de udstillede data har en anden struktur end den der anvendes i de enkelte registre Beskrivelse af begreber Beskrivelse af de enkelte begreber gennemføres i nedenstående skabelon, som er etableret under hensyntagen til at beskrivelsen skal anvendes på delprogramniveau. Begrebsnavn Ejerskab: Synonymer: Forretningsnøgle: Den myndighed, som har ansvaret for det pågældende begreb. Alternative termer for begrebet eksempelvis som følge af forskellig praksis i de eksisterende systemer eller forskellige termer i lovgivningen. Kort definition af begrebet Uddybende beskrivelse af begrebet herunder væsentlige forretningsregler, som ikke direkte fremgår af tilhørende relationer. Begrebets forretningsmæssige identifikation/nøgle identificeret gennem relationer (fremmednøgler fra andre begreber) og/eller nogle af begrebets attributter (informationsindhold) Informationsindhold: Attributnavn Kort beskrivelse af attribut/gruppe af attributter af 33 - MBBL-REF:

6 Eksempler: Et par eksempler på forekomster af begrebet Beskrivelse af relationer Beskrivelse af de enkelte relationer gennemføres i nedenstående skabelon. <Begrebsnavn> <Relationsnavn> <Begrebsnavn> Relationsansvar: Det begreb, som har ansvaret for oprettelse og vedligeholdelse af den pågældende relation. Kort definition af relationen Navngivning og præsentation Uddybende beskrivelse af relationen herunder væsentlige forretningsregler af betydning for oprettelse og vedligeholdelse af relationen. De enkelte begreber er navngivet i ental eksempelvis Jordstykke. Når der i beskrivelser i dokumentet refereres til det pågældende begreb gøres dette ved anvendelse af kursiv eksempelvis Jordstykke. På de enkelte relationer i de grafiske modeller, er der I forbindelse med navngivningen angivet en læseretning, som angiver hvor fremmednøgler i forhold til relationen placeres. Eksempelvis er relation mellem begreberne Bygning og Jordstykke angivet som: og skal læses som Bygning er opført på Jordstykke. Identifikation (UUID) af Jordstykke placeres i dette eksempel på begrebet Bygning. I de grafiske modeller er der anvendt nedenstående symboler: Begreber inden for scope af Fast ejendom. Begreber med tilknyttet geoobjekt i form af et punkt eller en flade. Betyder at det er muligt at skabe relationer mellem disse objekter gennem disses geografiske placering (via en spatiel analyse ). Eksterne begreber begreber med en ansvarsplacering hos andre delprogrammer, er angivet med stiplet kant. 1.5 Proces Begrebsmodellen og dokumentet her er etableret med udgangspunkt i resultaterne fra forstudieprojektet 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata, som blev gennemført 4. kvartal 2012, som oplæg til vedtagelsen af grunddataprogrammet. Bearbejdningen af dette udgangspunkt frem til modellen beskrevet i dokumentet her er gennemført i følgende hovedproces: Afholdelse af 1. begrebsworkshop den 10. januar Her blev hovedbegreber, dokumentationsstruktur og den videre proces fastlagt. Fokus var på hovedbegreber, de vigtigste relationer mellem disse samt myndigheds - 6 af 33 - MBBL-REF:

7 ansvarsplacering af de enkelte begreber i forhold til Tinglysningsretten, Geodatastyrelsen og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Begrebsmodelen blev på denne workshop fastlagt tilstrækkeligt detaljeret til, at de enkelte aftalepartnere efterfølgende kunne arbejde videre med hvert deres scope. Detaljering af begrebsmodel med beskrivelse af begreber og det mest væsentlige informationsindhold i forhold til til disse. Dette arbejde foregik hos de enkelte aftalepartnere med sparring fra sekretariatet i det omfang behov herfor blev identificeret. Sammenskrivning og udsendelse af begrebsmodel. Kommentarer og beskrivelser fra de forskellige aftalepartnere indarbejdet, og den opdaterede begrebsmodel udsendt til skriftlig kvalitetssikring. Indarbejdelse af kommentarer fra 2. workshop. Kommentarer fra den skriftlige kvalitetssikring afstemt mellem parterne og indarbejdet i dokumentet. 1.6 Læsevejledning Udover dette indledende kapitel indeholder dokumentet følgende kapitlet: Kapitel 2 Begrebsoverblik Indeholder et overblik over hovedbegreber inden for Fast ejendom samt en kort beskrivelse af forandringen i forhold til de nuværende ejendomsbegreber. Overbliksmodellen er beskrevet på et politiker niveau. Kapitel 3 Begrebsmodel. Indeholder en grafisk begrebsmodel beskrevet vha. UML. Ud over selve modellen er livscyklus for de enkelte begreber beskrevet i dette kapitel. Kapitel 4 Begrebsbeskrivelser. Indeholder en beskrivelse af de enkelte begreber grupperet i forhold til myndighedsansvar for de pågældende begreber. Kapitel 5 Relationsbeskrivelser. indeholder en beskrivelse af de enkelte relationer herunder ansvarsplacering for de enkelte relationer. - 7 af 33 - MBBL-REF:

8 2. Begrebsoverblik 2.1 Grunddata Moderniseringen af grunddata omfatter i første omgang personer, virksomheder, fast ejendom (ejerskab, matrikler, bygninger m.m.), adresser og geografiske data jf. nedenstående overordnede model. Figur 1. Grunddataprogrammets overordnede begreber. De forskellige oplysninger hænger naturligt sammen og vil med grunddataprogrammet blive harmoniseret både teknisk og begrebsmæssigt, således disse passer sammen og kan anvendes i digitale sags- og forretningsgange både inden for det offentlige og hos de private aktører. Scope for begrebsmodellen i dette dokument er det begreb, som i den overordnede model kaldes for Fast Ejendom inkl. relationer til ejere (personer og/eller virksomheder) af fast ejendom samt til adresser hørende til forskellige enheder i den faste ejendom. 2.2 Nuværende ejendomsbegreber Der er i dag en meget kompleks sammenhæng mellem ejendomsdata i de primære statslige ejendomsregistre. Årsagen hertil er, at de enkelte registre er skabt i en tid uden det store behov for en dynamisk dataudveksling mellem disse registre. Konsekvensen heraf er, at de tre grundlæggende registre anvender hver sit ejendomsbegreb og forskellige nøgler til identifikation af fast ejendom: Matriklen anvender begrebet Samlet fast ejendom, hvor nøglen er SFE nummeret. En Samlet fast ejendom kan bestå af flere Jordstykker, der identificeres ved matrikelbetegnelsen. Har til formål at identificere og geografisk stedfæste jordstykker/arealer på jordoverfladen, hvortil der kan stiftes ejendomsret og andre rettigheder. Samlet fast ejendom er et ejendomsretligt begreb defineret i Udstykningsloven. - 8 af 33 - MBBL-REF:

9 Tingbogen anvender begrebet Bestemt fast ejendom, hvor nøglen er en matrikelbetegnelse eventuelt suppleret med et løbenummer i forhold til ejerlejligheder, bygninger på fremmed grund m.m. Begrebet dækker Tinglysningens behov for identifikation og afgrænsning af ejendomme, hvorover der kan stiftes og registreres rettigheder. Bestemt fast ejendom er et ejendomsretligt begreb med et ophav i Tinglysningsloven. Vurderingen anvender begrebet Vurderingsejendom med det 10-cifrede kommunale ejendomsnummer som nøgle. Begrebet "Vurderingsejendom anvendes af SKAT og en række andre myndigheder. Vurderingsejendom er et økonomisk funderet begreb, som omfatter den økonomiske enhed, der skal undergives beskatning. Vurderingsejendom har sit hjemmelsmæssige afsæt i ejendomsvurderingen og er juridisk hægtet op på vurderingsloven. 2.3 Hovedelementer i forandringen Et væsentligt element i grunddataprogrammets begrebsmodel er, at fast ejendom samles omkring begrebet Bestemt fast ejendom, som identificerer: En Samlet fast ejendom omfattende et eller flere matrikulerede arealer inkl. bygninger herpå med samme ejer. En bestemt fast ejendom - i tingbogens forstand - men som er fysisk afgrænset. Omfatter ejendomstyperne ejerlejlighed og bygning på fremmed grund (bygning opført på et matrikuleret areal med anden ejer end bygningen). Indtil videre vil begrebet Vurderingsejendom blive bibeholdt hos SKAT - dels af hensyn til historiske vurderinger dels fordi den nuværende samvurdering af flere ejendomme ikke forventes afskaffet på kort sigt. - 9 af 33 - MBBL-REF:

10 2.4 Begrebsoverblik Fast ejendom Nedenstående model illustrerer hovedbegreber inden for scope af Fast ejendom : Figur 2. Ejendomsdatabegreber i forhold til grunddata begreb Fast ejendom. Under Tinglysningsretten etableres begreber til håndtering af ejerforhold til fast ejendom. Det drejer sig grundlæggende om tre begreber: Tinglyst ejerskab, som indeholder en tinglysning af et ejerskab/ejerskabsandel med dertil hørende servitutter. Aktuelt ejerskab, som normalt er identisk med det tinglyste ejerskab, men da der kan være tale om ejerskifter (eksempelvis ved dødsfald eller virksomhedsovertagelse), som ikke tinglyses, kan den aktuelle ejer være en anden end den tinglyste ejer. Det aktuelle ejerskab anvendes bl.a. ved opkrævning af ejendomsskat m.v. Ejendomsadministrator. En ejer eller alle ejere i fællesskab kan vælge ikke selv at håndtere administration af en fast ejendom, men overlade dette til en administrator (person eller virksomhed). Hos Geodatastyrelsen registreres alle faste ejendomme, som Bestemt fast ejendom. Der kan her være tale om tre former for Bestemt fast ejendom: Samlet fast ejendom, som omfatter et eller flere Jordstykker med derpå opførte Bygninger og Tekniske anlæg, såfremt Bygningerne og de Tekniske anlæg ikke er registreret som Bygning på fremmed grund. Bygning på fremmed grund, som identificerer én Bygning opført på et Jordstykke, som ejes af en tredje person/virksomhed. Bygning på fremmed grund kan også placeres på et umatrikuleret areal, der kan være optaget i matriklen (litreret offentlig vej) og et umatrikuleret areal der ikke er optaget i matriklen af 33 - MBBL-REF:

11 Ejerlejlighed, som omfatter en samling af en eller flere Enheder, Bygninger og/eller Tekniske anlæg registreret i Bygnings- og boligregistret (BBR), samt ejerlejlighedens andel af fællesarealerne og grunden i forhold til ejerlejlighedens fordelingstal. Derudover er der hos Geodatastyrelsen begrebet Jordstykke, som beskriver et areal på jordoverfladen som er afgrænset af matrikelskel. Hos Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (MBBL) registreres i BBR de fysiske ejendomme i form af bygninger, lejligheder, tekniske anlæg m.m.: Bygning, som omfatter den fysiske bygning med en eventuel detaljering i etager, enheder, rum og arealer til fordeling mellem flere enheder. Tekniske anlæg, som beskriver en stedfast, klart afgrænset teknisk konstruktion, der er opført til et bestemt formål. Samlet enhed, som omfatter en administrativ samling af en eller flere Bygninger, Enheder, og/eller Tekniske anlæg eksempler på Samlet enhed kan være ejerlejligheder, andelslejligheder lejelejligheder, sammenbyggede bygninger og annekser til sommerhuse af 33 - MBBL-REF:

12 3. Begrebsmodel 3.1 Begrebsmodel Fast ejendom Nedenstående begrebsmodel illustrerer de væsentligste begreber inden for scope af Fast ejendom med de vigtigste relationer mellem disse begreber: Figur 3. Begrebsmodel for ejendomsdata. Relationerne til Adresse er detaljeres i GD2 Under Tinglysningsrettens ansvar etableres følgende begreber: Tinglyst ejerskab Indeholder en tinglysning af et ejerskab/ejerskabsandel med dertil hørende servitutter. Aktuelt ejerskab Indeholder det ejerskab, som anvendes I forbindelse med opkrævning af ejendomsskat, kommunikation til ejendommens ejer, m.v. Normalt identisk med tinglyst ejerskab. Der kan være ejerskifter (eksempelvis ved dødsfald eller virksomhedsovertagelse), som ikke tinglyses, hvorfor den aktuelle ejer kan være en anden end den tinglyste ejer af 33 - MBBL-REF:

13 Ejendomsadministrator Indeholder oplysninger i forhold til en fast ejendom, som ikke administreres af ejeren selv, men af en administrator (person eller virksomhed herunder også udlændinge uden CPR-nummer og foreninger uden CVR-nummer). En ejer eller alle ejere i fællesskab kan vælge ikke selv at håndtere administration af en fast ejendom, men overlade dette til en administrator. Under Geodatastyrelsens ansvar etableres følgende begreber: Bestemt fast ejendom Identificerer de tre hovedejendomstyper i forhold til fast ejendom: - En Samlet fast ejendom omfattende et eller flere Jordstykker inkl. bygninger herpå med samme ejer. - Bygning på fremmed grund bygning på fremmed grund består normalt af én bygning. Er to bygninger sammenbygget, således at de ikke kan nedrives hver for sig, vil Bygning på fremmed grund bestå af begge bygninger. - Ejerlejlighed, hvor ejeren ejer selve Ejerlejligheden som særejendom. Jordstykke Areal på jordoverfladen som er afgrænset af matrikelskel. Jordstykker kan selvstændigt eller i forening danne en Samlet fast ejendom. Under Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters ansvar etableres følgende begreber: Bygning En Bygning består af en eller flere konstruktioner, der udgør en rumlig helhed, og som skærmer mod vejliget. En Bygning består som minimum af en overdækning (et tag) Teknisk anlæg Et Teknisk anlæg er en stedfast, klart afgrænset konstruktion, der er opført til et bestemt formål, og som ikke karakteriseres som en Bygning. Samlet enhed Ved en Samlet enhed forstås en administrativ samling af BBR begreber, og kan bestå af en eller flere Bygninger, Enheder og Tekniske anlæg Enhed Ved en Enhed forstås et sammenhængende areal i en bygning med selvstændig adgang. Enheden skal være afgrænset og skal være fysisk adskilt fra andre Enheder. Etage Ved en Etage forstås et sammenhængende vandret bærende etageplan i en Bygning. Etager, der opdeles af et niveauspring på mere end en halv etage højde, regnes ikke som en samlet Etage. Endvidere er det under overvejelse at indføre begreberne Rum (Et rum er det mindste volumen i en bygning, som er fysisk afgrænset af loft, vægge og gulv, og som ikke yderligere fysisk er opdelt) og Fordelingsareal (Ved fordelingsarealet forstås det fællesareal, der skal fordeles imellem et antal enheder). Dette vil blive nærmere afklaret i det videre arbejde af 33 - MBBL-REF:

14 3.2 Begrebernes livscyklus Livscyklus for ejerforhold Livscyklus for ejerforhold er beskrevet ens på tværs de underliggende begreber Aktuelt ejerskab, Tinglyst ejerskab og Ejendomsadministrator. Figur 4. Livscyklus for Ejerforhold Livscyklus for Bestemt fast ejendom og matrikulære forhold Livscyklus for Bestemt fast ejendom er beskrevet ens på tværs de underliggende begreber Samlet fast ejendom, Bygning på fremmed grund og Ejerlejlighed. Indholdet i de enkelte statusskift vil være forskelligt for hhv. Samlet fast ejendom, Bygning på fremmed grund og Ejerlejlighed. I afsnit beskrives de enkelte statusskift nærmere. Jordstykke har samme livscyklus som Samlet fast ejendom. Figur 5. Livscyklus for begrebet Bestemt fast ejendom og de underliggende begreber i Matriklen Livscyklus for Bygninger og boliger Livscyklus de enkelte begrebet defineret som beskrevet nedenfor: - 14 af 33 - MBBL-REF:

15 Begrebet Bygning : Figur 6. Livscyklus for begrebet Bygning. Begrebet Teknisk anlæg : Figur 7. Livscyklus for begrebet Teknisk anlæg af 33 - MBBL-REF:

16 Begrebet Samlet enhed : Figur 8. Livscyklus for begrebet Samlet enhed. Begrebet Enhed : Figur 9. Livscyklus for begrebet Enhed af 33 - MBBL-REF:

17 Begrebet Etage : Figur 10. Livscyklus for begrebet Etage af 33 - MBBL-REF:

18 4. Begreber 4.1 Tinglysningsretten Tinglyst ejerskab Tinglyst ejerskab Ejerskab: Synonymer: Forretningsnøgle: Informationsindhold: Eksempler: Tinglysningsretten En tinglysning af en Person eller Virksomheds adkomst og ejerskab til en Bestemt fast ejendom med dertil hørende servitutter tilknyttet Jordstykket. Sammensættes af Bestemt fast ejendom og Person/Virksomhed Slutseddel dato Skøde dato Tinglyst dato Aktuelt ejerskab Aktuelt ejerskab Ejerskab: Synonymer: Forretningsnøgle: Tinglysningsretten En Person eller Virksomheds (herunder udlændinge og andre uden et CPR/CVR-nummer) ejerskabsandel i forhold til en Bestemt fast ejendom. Definerer den andel af en Bestemt fast ejendom, som ejes af en given Person eller Virksomhed - uanset om ejerskabet er tinglyst eller ej. Begreberne Person og Virksomhed er defineret som alle personer og virksomheder, uanset om disse er identificeret ved CPR- / CVR nummer eller ej, hvorfor der ikke er behov for alternative ejeroplysninger. Til en given Bestemt fast ejendom vil summen af Ejerskaber udgøre 100% Der kan til ejerskabet være tilknyttet en Administrator. Sammensættes af Bestemt fast ejendom og Person/Virksomhed. Informationsindhold: Status/livscyklus I henhold til livscyklusdiagrammet. Tinglyst Ejerskifteoplysninger Ejerandel Ja Nej Købt andel, Overtagelsesdato, Overdragelsesmåde, Afståelsesdato, Slutseddel-/Købsaftaledato, Skøde- /Anmeldelsesdato, Betalingsforpligtelsesdato Ejerens andel af den samlede ejendom - 18 af 33 - MBBL-REF:

19 Ejers statuskode Ejet før Hovedejer 1 Ligestillingsejer 2 Medejer Eksempler: Person ejer 50% af en Bestem fast ejendom (BFE-nummer ###) Virksomhed ejer 100% af en Bestem fast ejendom (BFE-nummer ###). Enke der sidder i uskiftet bo, uden tinglyst skifteretsattest, er både den juridiske og faktiske ejer af boets faste ejendomme Ejendomsadministrator Ejendomsadministrator Ejerskab: Synonymer: Forretningsnøgle: Eksempler: Tinglysningsretten Identifikation af en Person eller Virksomhed (herunder udlændinge og andre uden et CPR/CVR-nummer) som er administrator i forhold til et Aktuelt ejerskab. Ejendomsadministratoren er knyttet til et eller flere Ejendomsejerskab og administrere således ikke nødvendigvisen hel Bestemt fast ejendom. Begreberne Person og Virksomhed er defineret som alle personer og virksomheder, uanset om disse er identificeret ved CPR- / CVR nummer eller ej, hvorfor der ikke er behov for alternative administratoroplysninger. Bestemmes af Person/Virksomhed Status/livscyklus Administratorkode I henhold til livscyklusdiagrammet. Løs Fast Boligadministrator A/S administrere en given Bestemt fast ejendom for en enke der sidder i uskiftet bo. 4.2 GST/Matriklen Bestemt fast ejendom Bestemt fast ejendom Ejerskab: Geodatastyrelsen Synonymer: Identificerer en fast ejendom Identificerer de tre grundlæggende ejendomstyper i forhold til fast ejendom: En Samlet fast ejendom omfattende et eller flere Jordstykker inkl. bygninger herpå med samme ejer se nedenfor under subtypen. Bygning på fremmed grund se nedenfor under subtypen. Ejerlejlighed se nedenfor under subtypen. Forretningsnøgle: BFE-nummer Informationsindhold: Entydig unik nøgle UUID BFE-nummer Unik forretningsvendt nøgle af 33 - MBBL-REF:

20 Status/livscyklus I henhold til livscyklusdiagrammet. Til hvert statusskift skal der være tilknyttet metadata der beskriver tilstanden og dermed anvendelsesområdet. Overordnet kan statusskiftene inddeles i to kategorier: Information noget er på vej Kvalificeret kan anvendes aktivt De to første statusskift Oprettet og Myndighedshøring skal kun anvendes aktivt af parterne der indgår direkte i processen. Der er tale om kategori "Information" og der vil ikke blive stiftet rettigheder og truffet afgørelser på dette grundlag. Når status er Myndighedsgodkendt vil der kunne tinglyses betinget skøde på de fremtidige ejendomme. Pant kan først lyses når status er GSTgodkendt. Eksempler: Samlet fast ejendom: Matrikelbetegnelse 12 b, Åby By, Åby (parcelhusgrund) bebygget med ét parcelhus Samlet fast ejendom Samlet fast ejendom Ejerskab: Synonymer: Bygning på fremmed grund: 2 bygninger benævnt bygn.nr. 42a og 42b Sundbyøster, København opført på matrikelbetegnelsen 18 bs, Sundbyøster, København med en anden ejer end den der ejer det matrikulerede areal. Ejerlejlighed: ejerlejlighed på adressen Gimles Alle 25, 6.th, 2300 Kbh. S Geodatastyrelsen Ét matrikelnummer (jordstykke) eller flere matrikelnumre (jordstykker), der ifølge notering i Matriklen skal holdes forenet - 20 af 33 - MBBL-REF:

21 Forretningsnøgle: Informationsindhold: Eksempler: Samlet fast ejendom er Matriklens ejendomsbegreb. Udstykningsloven definerer en samlet fast ejendom som: 1) ét matrikelnummer (jordstykke) eller 2) flere matrikelnumre (jordstykker), der ifølge notering i Matriklen skal holdes forenet. Arealer optaget som offentlige veje med matrikelnummer 7000 med tilhørende litra omfattes af begrebet. I Udstykningslovens forstand er der ikke tale om Samlet fast ejendom. Arealer uden matrikelbetegnelse og vejlitra (umatrikulerede arealer er ikke omfattet af begrebet). Begrebet er knyttet til arealer på jordoverfladen, som er afgrænset af et matrikelskel og her fået tildelt en matrikelbetegnelse. Hvis der til en Samlet fast ejendom hører andel i en fælleslod, udgør andelen en del af den samlede faste ejendom Parcelhusgrunde vil normalt kun bestå af et Jordstykke, hvorimod landbrugsejendomme ofte består af flere Jordstykker. En Samlet fast ejendom, f.eks. en landbrugsejendom, kan omfatte arealer i forskellige ejerlav og kommuner. Det skal besluttes, om Samlet fast ejendom skal stilles til rådighed som selvstændigt objekt. Subtype af Bestemt fast ejendom Notering på ejendomsniveau Ejendomstype Arbejderbolig, Landbrugsejendom, Familiejendom og Landbrug uden beboelse. Skal evt. tilføje typerne: Hovedejendom opdelt i ejerlejligheder Hovedreglen, hvor bygningerne er samejede forventes ikke noteret. Matrikelbetegnelse 12 b, Åby By, Åby er en parcelhusgrund bebygget med ét parcelhus og udgør én Samlet fast ejendom Bygning på fremmed grund Bygning på fremmed grund Ejerskab: Synonymer: Forretningsnøgle: Geodatastyrelsen En bygning opført på et areal eller på søterritoriet/havet med anden ejer end bygningen. En Bygning på fremmed grund består normalt af én bygning. Er to bygninger sammenbygget, således at de ikke kan nedrives hver for sig, vil Bygning på fremmed grund bestå af begge bygninger. En Bygning på fremmed grund kan også bestå af et selvstændigt Teknisk anlæg (ikke vist som relation i begrebsmodellen, idet der er tale om et specialtilfælde). Subtype af Bestemt fast ejendom Informationsindhold: Konturareal Areal som det er indberettet til matriklen at bygningen dækker Ejendomstype Bygning på fremmed grund Bygning på fremmed grund, opdelt i ejerlejligheder Bygning på søterritoriet og umatrikuleret areal - 21 af 33 - MBBL-REF:

22 Eksempler: Bygningsnummer Geometri Fortløbende nummer evt. med litra indenfor moderejendommen eller ejerlavet afhængig af praksis i den tidligere retskreds. Informationen ajourføres ikke for nyoprettelser af Bygning på fremmed grund, men bevares bagudrettet af hensyn til sammenhængen til de tinglyste dokumenter. Bygningens geometriske afgrænsning foot-print. Pilotprojektet for datavasken vil vise i hvilket omfang der kan etableres geometri bagudrettet. Fremadrettet forventes der at blive etableret bygningsgeometri. Bygn.nr. 42a Sundbyøster, København opført på Jordstykket med matrikelbetegnelsen 20 bs, Sundbyøster, København med en anden ejer end den Jordstykket. Begrebet dækker tillige visse tekniske anlæg bestemt til varig forbliven på stedet, herunder også visse anlæg på søterritoriet og i den eksklusive økonomiske zone Ejerlejlighed Ejerlejlighed Ejerskab: Synonymer: Forretningsnøgle: Geodatastyrelsen En Ejerlejlighed er en selvstændig Bestemt fast ejendom, som altid er en del af et ejerlejlighedsfællesskab bestående af mindst 2 ejerlejligheder. Typisk er der flere ejerlejligheder som fx i en etageboligbebyggelse eller en erhvervsejendom. Hver Ejerlejlighed har en selvstændig identitet, således at der kan tinglyses rettigheder på hver enkelt Ejerlejlighed. Ejeren af en Ejerlejlighed ejer selve lejligheden som særejendom, mens jordstykke, trapper m.v. normalt ejes af alle ejerlejlighedsejere i fælles sameje efter ejerlejlighedernes fordelingstal. Subtype af Bestemt fast ejendom Informationsindhold: Fordelingstal tæller Udgør sammen med nævneren ejerlejlighedens medejendomsret som ideel anpart af moderejendommen. Eksempler: Fordelingstal nævner Ejerlejlighedsnummer Samlet areal Ejendomstype l Udgør sammen med tælleren ejerlejlighedens medejendomsret som ideel anpart af moderejendommen. Fortløbende nummer indenfor moderejendommen. Det samlede areal i kvadratmeter af den særejendom, som ejerlejligheden omfatter (svarer til det tidligere begreb tinglyst areal).. Ejerlejlighed (medejer af grunden) Ejerlejlighed i bygning på fremmed grund Ejerlejlighed på adressen Gimles Alle 25, 6.th, 2300 Kbh. S - 22 af 33 - MBBL-REF:

23 4.2.5 Jordstykke Jordstykke Ejerskab: Synonymer: Forretningsnøgle: Geodatastyrelsen Areal på jordoverfladen som er afgrænset af matrikelskel. Jordstykker kan selvstændigt eller i forening danne en Bestemt fast ejendom. Matrikulerede arealer er registreret i Matriklen. Som Jordstykker registreres også umatrikulerede arealer i form af offentlige veje optaget i matriklen med litra. Jordstykke-ID eller Matrikelbetegnelsen Informationsindhold: Matrikelbetegnelsen Består af matrikelnummer (tal plus litra) og ejerlav (landsejerlavsnummer). Eksempler: Entydig unik nøgle Jordstykke-ID Status/livscyklus Arealtype Registreret areal Vejareal Noteret areal Notering på jordstykkeniveau Geometri Administrativt tilhørsforhold UUID Heltal Matrikelbetegnelse: 12 b, Åby By, Åby. I henhold til livscyklusdiagrammet. Offentlig vej, Privat vej, Jernbane, Kirke, Kirkegård, Byens gade, Fælles grusgrav, Dige/dæmning, Fælles drift, Kanal, Strand, Fælles vanding; Brugsretsareal og Fælleslod. Det autoritative registerareal. Adskiller sig oftest fra kortarealet. Det autoritative registerareal. Adskiller sig oftest fra kortarealet. F.eks. Fredskovsareal, Strandareal, Klitareal. Disse adskiller sig oftest fra kortarealet. Jordrente, Stormfald, Fredskov, Strandbeskyttelse, Klitfredning og Jordforurening registreres med forskellige attributter tilknyttes afhængig af type. SFE-tilhørsforhold. Jordstykkets geometriske afgrænsning. F.eks. Kommune, Region og Kirkesogn. 4.3 MBBL/BBR Bygning Bygning Ejerskab: Synonymer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter - 23 af 33 - MBBL-REF:

24 Forretningsnøgle: En Bygning består af en eller flere konstruktioner, der udgør en rumlig helhed, og som skærmer mod vejliget. En Bygning skal som minimum bestå af en overdækning (et tag). Bygning ID eller Bygningsnummer i forhold til det Jordstykke Bygning er opført på. Informationsindhold: Bygning ID UUID Status/livscyklus I henhold til livscyklusdiagrammet. Bygningsnummer Fortløbende nummer der identificerer bygningen i relation til andre bygninger på samme jordstykke. Eksempler: Teknisk anlæg Teknisk anlæg Ejerskab: Synonymer: Forretningsnøgle: Klassifikation Byggedatoer Materialer Arealer Indretning Byggesag Forsyningsoplysninger Sikringsoplysninger Energioplysninger Sikkerhedsklassifikation Anvendelse (helårsbeboelse, produktion, lager, handel, institution), form (fritliggende hus i et plan, etagebygning, parkeringshus, hal, garage, etc.) Opførelsesdato, seneste om-/tilbygningsdato etc. Ydervæg, tag, asbestholdig etc. Samlet bygningsareal, samlet boligareal, samlet erhvervsareal, adgangsareal, areal carport, areal af udnyttet del af tagetage, areal af lovligbeboelse i kælder, etc. Antal etager, afvigende etager, sikringsrum pladser, antal lejligheder, etc. Byggetilladelsesdato, Dato for nabohøring Afløb, opvarmning, varmeinstallation Forsikring, selvrisiko, dato for pålæg, etc. Fjernvarme-, el-, olie-, naturgasforbrug Fritliggende enfamiliehus til helårsbeboelse på Gjorslevvej 11A, 2720 Vanløse Garage på Stubbegårdsparken 230, Næsby Strand Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter En stedfast, klart afgrænset konstruktion, der er opført til et bestemt formål, og som ikke karakteriseres som en bygning. Et Teknisk anlæg kan være fritstående eller placeret inde i en Bygning. Et fritstående Teknisk anlæg kan i specielle tilfælde være en Bygning på fremmed grund.(fremgår ikke pt. af begrebsmodellen) Entydig unik nøgle eller Anlægsnummer i forhold til Jordstykke Teknisk anlæg er opført på Informationsindhold: Entydig unik nøgle UUID Status/livscyklus I henhold til livscyklusdiagrammet. Anlægsnummer Fortløbende nummer der identificerer det tekniske anlæg i relation til andre tekniske anlæg på samme jordstykke. Byggedatoer Etableringsdato, til-/ombygningsdato, etc. Klassifikation Tank, el-skab, swimmingpool, etc. Anvendelse Indhold, effekt, etc af 33 - MBBL-REF:

25 Eksempler: Enhedsspecifikation Udformning Sikkerhedsklassifikation Olietanke Vindmøller Gylletanke Siloer Fabrikat, type, fabrikationsnr., typegodkendelsesnr., ekstern reference Placering, størrelsesklasse, højde, rumfang, placering, sløjfning etc Samlet enhed Samlet enhed Ejerskab: Synonymer: Forretningsnøgle: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Samlet boligenhed, Samlet erhvervsenhed En Samlet enhed er en administrativ samling af BBR begreber, og kan bestå af en eller flere Bygninger, Enheder og Tekniske anlæg En Samlet Enhed kan omfatte en eller flere Enheder, bygninger og Tekniske anlæg. Entydig unik nøgle Informationsindhold: Entydig unik nøgle UUID Status/livscyklus I henhold til livscyklusdiagrammet. Eksempler: En andels- eller ejerlejlighed med tilhørende loftsrum. Et sommerhus med anneks En sammenbygget bygning Et butikslokale med lagerlokaler i en bagbygning Enhed Enhed Ejerskab: Synonymer: Forretningsnøgle: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Et sammenhængende areal i en bygning med selvstændig adgang. Enheden skal være afgrænset og skal være fysisk adskilt fra andre enheder. En enhed kan være opdelt i rum. Entydig unik nøgle Informationsindhold: Entydig unik nøgle UUID Status/livscyklus Klassifikation Sikkerhedsklassifikation Arealer Indretning I henhold til livscyklusdiagrammet. Anvendelse (helårsbeboelse, produktion, lager, handel, institution), boligtype (beboelseslejlighed, blandet erhverv og bolig, enkeltværelse, fællesbolig, fritidsbolig etc.) Samlet areal, beboelsesareal, erhvervsareal, overdækket areal etc. Antal værelser, toiletforhold, badeforhold etc af 33 - MBBL-REF:

26 Tilladelser Dato for indflytning Godkendt tom bolig, lovlig anvendelse, delvis ibrugtagelse, kondemneret boligenhed etc. Eksempler: Offentlig støtte Villa på adressen Astrupvej 19, 2700 Brønshøj Ejerlejlighed på adressen Gimles Alle 25, 6.th, 2300 Kbh. S. Lejelejlighed på adressen Gimles Alle 40, st., 2300 Kbh. S. Butikslokaler på adressen Jernbane Alle 45, 2720 Vanløse. Lagerlokale i bagbygning på adressen Jernbane Alle 45 A, 2720 Vanløse Etage Etage Ejerskab: Synonymer: Forretningsnøgle: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Et sammenhængende vandret bærende etageplan i en bygning. Etager, der opdeles af et niveauspring på mere end en halv etage højde, regnes ikke som en samlet etage. Definition af de enkelte Etager tilfører ikke forretningsmæssigværdi til beskrivelsen af alle typer Bygninger. Entydig unik nøgle eller Etagebetegnelse i forhold til Etagens opdeling af Bygning Informationsindhold: Entydig unik nøgle UUID Eksempler: Status/livscyklus Etagebetegnelse Arealer Sikkerhedsklassifikation I henhold til livscyklusdiagrammet. Kælder, stue, 1 sal, etc. Samlet areal af etage, areal af udnyttet del af tagetage, areal af lovligbeboelse i kælder, etc af 33 - MBBL-REF:

27 4.4 Eksterne begreber I relation til grunddataprogrammets overordnede begreber er der tre hovedbegreber, som ejendomsdata har relationer til. Begreberne er defineret og beskrevet uden de respektive aftaler under grunddataprogrammet, hvorfor de ikke defineres nærmere her. Dokumentet begrænser sig til en kort definition af disse begreber baseret på definitionen i den fællesoffentlige begrebsmodel Adresse Adresse Ejerskab: MBBL (Grunddataprogrammets delaftale 2) Person Person Sammensat betegnelse som anvendes til at beskrive beliggenheden af en ejendom, bygning, lejlighed el., almindeligvis ved at referere til administrative enheder, postnumre, vejnavne ol., suppleret af en mere præcis identifikation som fx husnummer og lejlighedsbetegnelse. Adresse er opdelt i subtyperne Adresse i Danmark og Adresse i udlandet. I forhold til ejendomsdata er det Adresse i Danmark, som anvendes. Ejerskab: CPR-kontoret (Grunddataprogrammets delaftale 5) Virksomhed Virksomhed En specifik fysisk person, som er genstand for offentlig forvaltning. Bemærk! I forhold til ejendomsdata kan en Person både være personer med et tildelt CPR-nummer og personer uden et sådant eksempelvis udlændinge. Ejerskab: Erhvervsstyrelsen (Grunddataprogrammets delaftale 6) En virksomhed er en enhed, uanset dens retlige form, der udøver en økonomisk aktivitet, og er genstand for offentlig forvaltning. Bemærk! I forhold til ejendomsdata kan en Virksomhed både være en virksomhed med et tildelt CVR-nummer og en virksomhed uden et sådant eksempelvis foreninger og udenlandske administratorer af 33 - MBBL-REF:

28 5. Relationer 5.1 Relationsansvar I forbindelse med de forskellige begreber og relationerne imellem disse er det vigtigt at få fastlagt hvor ansvaret for oprettelse og vedligeholdelse de enkelte relationer er placeret hvilke begreber holder relationen (fremmednøglen til det andet begreb). Dette ansvar er defineret i de enkelte relationsbeskrivelser i afsnit 5.2 og på oversigtsform her nedenfor. Ejerforhold - Eksterne relationer: Relationer til Matriklen: Relationer til eksterne begreber: (Person og Virksomhed) Matriklen - Eksterne relationer: Relationer til Ejerforhold: Relationer til BBR: Relationer til eksterne begreber: (Adresse) BBR - Eksterne relationer: Relationer til Matriklen: Relationer til eksterne begreber: (Adresse) Begreberne Tinglyst ejerskab og Aktuelt ejerskab har ansvaret for vedligehold af relationer til Bestemt fast ejendom. Begreberne Tinglyst ejerskab, Aktuelt ejerskab og Ejendomsadministrator har ansvaret for vedligehold af relationer til de eksterne begreber Person og Virksomhed. Vedligeholdes I forbindelse med Tinglysningsrettens begreber. (Tinglyst Ejerskab og Aktuelt ejerskab) Vedligeholdes I forbindelse med BBR s begreber (Bygning, Teknisk anlæg og Samlet enhed) hhv. gennem geografisk placeringer i det omfang geokodning er gennemført. Adresseoplysninger i forhold til Jordstykke vedligeholdes gennem geografisk placeringer i Adresseregistret. Begreberne Bygning, Teknisk anlæg og Samlet enhed har ansvaret for at vedligehold af relationer til Matriklens begreber omkring Bestemt fast ejendom og Jordstykke. I det omfang Bygning og Teknisk anlæg er geokodet vedligeholdes relationen gennem geografisk placering. Begreberne Enhed og Samlet enhed har ansvaret for at vedligehold af relationer til det ekstern begreb Adresse. Adresse (Grunddataprogrammets delaftale 2) har ansvaret for at vedligeholde adresser i forhold til begrebet Bygning og Teknisk anlæg (der ikke er beliggende i en bygning) enten som en direkte - 28 af 33 - MBBL-REF:

29 adresserelation eller gennem den geografiske placering, når geokodning er gennemført. 5.2 Relationsbeskrivelser Tinglysningsretten Tinglyst ejerskab tinglyser Bestemt fast ejendom Relationsansvar: Tinglyst ejerskab har ansvaret for relationen Relationen udpeger den Bestemte faste ejendom, som det Tinglyste ejerskab vedrører. Ikke alle Bestemt fast ejendom noteres i tingbogen bl.a. findes BPFG ikke i tingbogen med mindre der er tinglyst en rettighed i ejendommen. Aktuelt ejerskab omfatter Bestemt fast ejendom Relationsansvar: Aktuelt ejerskab har ansvaret for relationen Relationen udpeger den Bestemte faste ejendom, som det Aktuelle ejerskab vedrører. Der skal altid være mindst én ejer til en Bestemt fast ejendom. Ejerskabet kan være delt mellem flere ejere efter givne forholdstal. Relationen udpeger den ejer/de ejere, som skal undergives opkrævning af ejendomsskat m.v. Aktuelt ejerskab administreres af Ejendomsadministrator Relationsansvar: Aktuelt ejerskab har ansvaret for relationen Relationen udpeger den Ejendomsadministratorer der varetager administrationen af en Bestemt fast ejendom, på vegne af et Aktuelt ejerskab. En Ejendomsadministrator kan være udpeget for flere aktuelle ejerskaber både i forhold til den enkelte ejendom og i forhold til flere ejendomme af 33 - MBBL-REF:

30 5.2.2 GST/Matriklen Jordstykke samles i Samlet fast ejendom Relationsansvar: Jordstykke har ansvaret for relationen Relationen udpeger den Samlede faste ejendom, som Jordstykke er en del af. Jordstykker, som tilsammen udgør en Bestemt fast ejendom, samles i begrebet samlet fast ejendom. Denne relation udpeger denne sammenhæng. Et Jordstykke skal altid indgå i netop én Samlet fast ejendom. En Samlet fast ejendom skal altid bestå af mindst ét Jordstykke. Bestemt fast ejendom ligger på Bestemt fast ejendom Relationsansvar: Bestemt fast ejendom har ansvaret for relationen Relationen udpeger den Bestemt faste ejendom, som en anden Bestemt fast ejendom ligger på. For en Ejerlejlighed eller en Bygning på fremmed grund udpeger relationen den Bestemt fast ejendom, som denne er beliggende på MBBL/BBR Bygning er opført på Jordstykke Relationsansvar: Bygning har ansvaret for relationen. Relationen udpeger de Jordstykker som Bygning er placeret på. Relationen kan enten være en egentlig registrering af hvilke(t) Jordstykke(r) Bygningen er opført på, eller en indirekte relation, udledt ud fra Bygningens og Jordstykkets geografiske placering, når Bygning geokodes. Bygning beskriver Bygning på fremmed grund Relationsansvar: Bygning har ansvaret for relationen. Relationen udpeger den Bygning på fremmed grund som Bygning er den fysiske beskrivelse af. En bygning som tillige er en bygning på fremmed grund kendes ved, at bygningen er knyttet til anden bestemt fast ejendom end den ejendom, hvorpå bygningen er beliggende af 33 - MBBL-REF:

31 Bygning indgår i Samlet enhed Relationsansvar: Bygning har ansvaret for relationen. Relationen udpeger den Samlede enhed som Bygningen indgår i, når der er tale om en Bygning, som ikke er opdelt i Enheder. Ikke alle Bygninger er opdelt i Enheder. Relationen anvendes til at knytte sådanne Bygninger til en Samlet enhed, når dette er relevant. F.eks. hvis en garage indgår i en Ejerlejlighed. Teknisk anlæg er opført på Jordstykke Relationsansvar: Teknisk anlæg har ansvaret for relationen. Relationen udpeger de Jordstykker som Teknisk anlæg er placeret på. Relationen er kun relevant for Tekniske anlæg, der ikke er placeret i en Bygning, da Tekniske anlæg placeret i en Bygning, følger Bygningens placering på Jordstykke. Relationen kan enten være en egentlig registrering af hvilke(t) Jordstykke(r) det Tekniske anlæg er opført på, eller en indirekte relation, udledt ud fra det Tekniske anlægs og Jordstykkets geografiske placering, såfremt Teknisk anlæg geokodes. Placeringen i forhold til Jordstykke er ikke kendt for alle Tekniske anlæg. Teknisk anlæg beskriver Bygning på fremmed grund Relationsansvar: Teknisk anlæg har ansvaret for relationen. Relationen udpeger den Bygning på fremmed grund som Teknisk anlæg er den tekniske beskrivelse af. Relationen er kun relevant for Tekniske anlæg, der ikke er placeret i en Bygning, da Tekniske anlæg placeret i en Bygning, følger Bygningens placering på Jordstykke. Et teknisk anlæg som tillige er en bygning på fremmed grund kendes ved, at anlægget er knyttet til en anden bestemt fast ejendom end den ejendom, hvorpå anlægget er beliggende. Teknisk anlæg placeret i Bygning Relationsansvar: Teknisk anlæg har ansvaret for relationen. For de Tekniske anlæg, som er placeret inde i en Bygning, udpeger relationen Bygningen. Tekniske anlæg kan være opført inde i en Bygning eller som et selvstændigt Teknisk anlæg af 33 - MBBL-REF:

32 Teknisk anlæg indgår i Samlet enhed Relationsansvar: Teknisk anlæg har ansvaret for relationen. Relationen udpeger den Samlede enhed som det Tekniske anlæg indgår i. Relationen benyttes når et Teknisk anlæg indgår i en Samlet enhed fx en ejerlejlighed Samlet enhed beskriver Ejerlejlighed Relationsansvar: Samlet enhed har ansvaret for relationen. For de Samlede enheder, som er en selvstændig Bestemt faste ejendom af typen Ejerlejligheden, udpeger relationen denne. Alle Ejerlejligheder skal gennem Samlet enhed udpege de Enheder, Bygninger m.m., som Ejerlejligheden består af. Enhed ligger i Bygning Relationsansvar: Enhed har ansvaret for relationen. Relationen udpeger den Bygning som Enheden ligger i. Det er ikke relevant for alle typer Bygninger, at beskrive en Bygnings opdeling i Enheder. Eksempelvis vil det ikke altid være relevant for carporte m.m., ligesom det ikke altid er relevant at opdele Bygninger til erhvervsformål. Enhed indgår i Samlet enhed Relationsansvar: Enhed har ansvaret for relationen. Relationen udpeger den Samlede enhed som Enheden er en del af. Når en Bygning er opdelt i mere en 1 Enhed anvendes relationen til at knytte de enkelte Enheder til en Samlet enhed. Enhed ligger på Etage Relationsansvar: Enhed har ansvaret for relationen. Relationen udpeger de Enheder som beskriver Etagens opdeling. Ved Enheder over flere Etager udpeger relationen den primære Etage. Etage opdeler Bygning Relationsansvar: Etage har ansvaret for relationen. Relationen udpeger den Bygning, som Etagen er en del af. Relationen er en del af den forretningsvendte identifikation af Etage af 33 - MBBL-REF:

33 Slutnoter 1) Hvis der opnås enighed mellem DSST/TLR og GST, og der derfor kan påvises en positiv business case, vil der på sigt kunne ske en forenkling af sagstyperne sammenlægning og arealoverførsel ved tilføjelse af en ny fase TLR-attestation. Fasen vil tillige kunne finde anvendelse ved ejendomsforandringer ved Bygning på fremmed grund og Ejerlejligheder, hvor forudgående dommerattest er nødvendig. 2) Yderligere detaljering/nedbrydning af Jordstykker relateret til Landinspektør opgaver f.eks. i forbindelse med areal overføring specificeres bilateralt mellem GST og PLF af 33 - MBBL-REF:

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B: Begrebsmodel

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B: Begrebsmodel Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B:

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B: Begrebsmodel

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B: Begrebsmodel Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B:

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur - Bilag B: Begrebsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur - Bilag B: Begrebsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015 3. Begrebsmodel 3.1 Begrebsmodel Fast ejendom Nedenstående begrebsmodel illustrerer de væsentligste begreber inden for scope af Fast ejendom med de vigtigste relationer mellem disse begreber: Brugsenhed

Læs mere

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015

Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015 Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015 22. juni 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning

Læs mere

Denne FAQ giver svar på de oftest stillede spørgsmål angående GD1, Ejendomsdataprogrammet.

Denne FAQ giver svar på de oftest stillede spørgsmål angående GD1, Ejendomsdataprogrammet. FAQ GD1, Ejendomsdataprogrammet Denne FAQ giver svar på de oftest stillede spørgsmål angående GD1, Ejendomsdataprogrammet. FAQ en er inddelt i fire dele: først spørgsmål/svar om række generelle emner,

Læs mere

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag B Informationsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag B Informationsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

Ejendomstyper i ESR 910c Notat om ejendomstyper. Beskrivelse af ejendomstyper i ESR

Ejendomstyper i ESR 910c Notat om ejendomstyper. Beskrivelse af ejendomstyper i ESR Ejendomstyper i ESR 910c Notat om ejendomstyper Beskrivelse af ejendomstyper i ESR Dokumentets metadata: Projektnavn: Ejendomstyper i ESR Projektejer: Thomas Christiansen Projektfase: 2 - Analyse & Plan

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag C Processer

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag C Processer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag C: Processer

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag C: Processer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag C:

Læs mere

Introduktion til matrikulære data

Introduktion til matrikulære data Introduktion til matrikulære data Matrikulære data kan deles op i tre grupper: - elementer i basismatriklen - temaer - øvrige elementer Elementer i basismatriklen omfatter elementer, der indgår i den matrikulære

Læs mere

Løsningsarkitektur - Bilag A 1 Sammenstillede services

Løsningsarkitektur - Bilag A 1 Sammenstillede services Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Bilag 14 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 1: Effektiv

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Version:

Læs mere

Ejere Hovedejer Reimer Møller Due, Bakken 214, 7441 Bording Skøde: 09-06-11 Købesum: 900.000 Andel: 1/2 Ejerforhold: Privatpersoner, incl.

Ejere Hovedejer Reimer Møller Due, Bakken 214, 7441 Bording Skøde: 09-06-11 Købesum: 900.000 Andel: 1/2 Ejerforhold: Privatpersoner, incl. , Bakken 214, 7441 Bording : 756 Ejendomsnummer: 7839 Beliggenhed: Bakken 214 Adresse: Bakken 214 Postnummer: 7441 Bording Vurderingskreds: 3 Benyttelse: Beboelsesejendom Ejere Hovedejer Reimer Møller

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag A Servicebeskrivelser og integrationer

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag A Servicebeskrivelser og integrationer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur

Læs mere

Grunddataprogrammet. Side 1 af 11. Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen

Grunddataprogrammet. Side 1 af 11. Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen Grunddataprogrammet Side 1 af 11 Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen Side 1 af 11 11. oktober 2013 SAR Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen Formål Formålet med aftalen er at sikre

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet (GD1)

Ejendomsdataprogrammet (GD1) Ejendomsdataprogrammet (GD1) skaber sammenhæng på tværs af siloerne Peter Lindbo Larsen chefkonsulent, MBBL Ejendomsdataprogrammets centrale udfordringer TINGBOG Ident Adkomst Byrder Pant 4a NN - NoCredit

Læs mere

Gevinsterne i initiativet Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata

Gevinsterne i initiativet Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER 19. okt. 2012 Gevinsterne i initiativet Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata Sag: /pll-mbbl Baggrund Som en del af den fællesoffentlige

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag B Informationsmodel

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag B Informationsmodel Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur

Læs mere

Den fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi

Den fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi Den fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata v/ Peter Lindbo Larsen 15-02-2016 1 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ejendom og bygning Adresser

Læs mere

Matrikulære registerdata

Matrikulære registerdata Matrikulære registerdata Matrikulære registerdata Kort & Matrikelstyrelsen version 2008-07-03 side 1 af 12 Matrikulære registerdata Kort & Matrikelstyrelsen version 2008-07-03 side 2 af 12 Matrikulære

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur Bilag C Processer

Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur

Læs mere

Bilag A - Milepælsplan for GD1

Bilag A - Milepælsplan for GD1 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Bilag A - Milepælsplan for GD1 Dette bilag indeholder

Læs mere

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Version: 1.0 Status: Godkendt af styregruppen

Læs mere

Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 - Bilag A: Matriklen Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015

Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 - Bilag A: Matriklen Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015 Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 - Bilag A: Matriklen Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015 22. juni 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv

Læs mere

Ejer. Ingen administrator ESR Matrikelliste: 2 matrikelnumre LandsejerlavKom. ejerlav Matrnr. Areal Zone Notering Artskode

Ejer. Ingen administrator ESR Matrikelliste: 2 matrikelnumre LandsejerlavKom. ejerlav Matrnr. Areal Zone Notering Artskode , Firhuse 7, 7441 Bording : 756 Ejendomsnummer: 8861 Beliggenhed: Firhuse 7 Adresse: Firhuse 7 Postnummer: 7441 Bording Vurderingskreds: 3 Benyttelse: Landbrug, bebygget, mindst,55 Ha. Ejer Christian Hessel

Læs mere

Jysk-Fynsk GIS konference 2013

Jysk-Fynsk GIS konference 2013 Ejendomsdataprogrammet Jysk-Fynsk GIS konference 2013 Spor: Digitaliseringsstrategi Titel: Ejendomsområdet forbedrede arbejdsgange og datagrundlag til gavn for kommunerne Peter Knudsen Projektleder Matriklens

Læs mere

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Arbejdspakke 3 - Processer ift. BBRregistrering

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A:

Læs mere

Adresseregister Løsningsarkitektur

Adresseregister Løsningsarkitektur Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseregister Løsningsarkitektur

Læs mere

BBR. Bygnings- og Boligregisteret. - Version 2.0, marts Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016

BBR. Bygnings- og Boligregisteret. - Version 2.0, marts Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016 BBR Bygnings- og Boligregisteret - Version 2.0, marts 2017 - Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016 Parterne bag BBR 2 Baggrunden for BBR 2.0 Grunddataprogrammet og planerne for ny ejendomsvurdering

Læs mere

Side 1. Langebyende 21

Side 1. Langebyende 21 Langebyende 21 Generelle oplysninger Beliggenhed Langebyende 21 Ejendomsnummer 15872 Moderejendomsnummer 0 Ejendommen benyttes til Anden kommunal ejendom (Skole, rådhus m.v.). Ejerforhold Ejerforhold Den

Læs mere

Side 1. Mundbergs Alle 1. Generelle oplysninger Beliggenhed Mundbergs Alle 1. Matrikelnummer Ejendomsnummer Moderejendomsnummer 0

Side 1. Mundbergs Alle 1. Generelle oplysninger Beliggenhed Mundbergs Alle 1. Matrikelnummer Ejendomsnummer Moderejendomsnummer 0 Mundbergs Alle 1 Generelle oplysninger Beliggenhed Mundbergs Alle 1 Ejendomsnummer 96622 Moderejendomsnummer 0 Ejendommen benyttes til Anden kommunal ejendom (Skole, rådhus m.v.). Ejerforhold Ejerforhold

Læs mere

Beskrivelse af matrikelflader med matrikelregister.

Beskrivelse af matrikelflader med matrikelregister. Beskrivelse af matrikelflader med matrikelregister. Følgende tabel beskriver matrikelflader og de tilknyttede attributter fra matrikelregistret, samt de værdier de enkelte attributter kan antage. Redigering

Læs mere

Faktaark for BBR 2.0

Faktaark for BBR 2.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for BBR 2.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for BBR 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 BBR i dag... 3 Fremtidige BBR 2.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer og integrationer

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer og integrationer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A:

Læs mere

Gevinster ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet. Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1)

Gevinster ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet. Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1) Gevinster ved grunddataforbedringer på Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1) 1 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ejendom og bygning Adresser Publiceret 19. august 2011 2 Grunddataprogrammets

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur

Læs mere

Dækningsafgift, erhverv

Dækningsafgift, erhverv , Dørslundvej 89 og 92, 733 Brande : 756 Ejendomsnummer: 7135 Beliggenhed: Dørslundvej 89 og 92 Adresse: Dørslundvej 89 Postnummer: 733 Brande Vurderingskreds: 2 Benyttelse: Ejer Hovedejer Kjeld Jensen,

Læs mere

Maj konferencen 2013

Maj konferencen 2013 Ejendomsdataprogrammet Maj konferencen 2013 Spor: Digitaliseringsstrategi Titel: Ejendomsområdet forbedrede arbejdsgange og datagrundlag til gavn for kommunerne Peter Knudsen Projektleder Matriklens udvidelse

Læs mere

Ejer Hovedejer Banedanmark, Amerika Plads 15, 2100 København Ø Skøde: Købesum: Andel: 1/1 Ejerforhold: Staten CVR:

Ejer Hovedejer Banedanmark, Amerika Plads 15, 2100 København Ø Skøde: Købesum: Andel: 1/1 Ejerforhold: Staten CVR: Køge kommune, Ejbyvej 19, : 259 Køge kommune Ejendomsnummer: 15331 Beliggenhed: Ejbyvej 19 Adresse: Ejbyvej 19 Postnummer: Vurderingskreds: 2 Benyttelse: Beboelsesejendom Ejer Hovedejer Banedanmark, Amerika

Læs mere

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi GD2 - Adresseprogrammet Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Implementerings regler og eksempler på dobbelthistorik MBBL- REF: Version:

Læs mere

# # # % )*+, - ,5 7-3-"*"!

# # # % )*+, - ,5 7-3-*! !"!"""!$! %"% % )*+, -.!*-0! 123"!45*+6,,55 23"!4,*+5-*",5 7-3-"*"! 32"!0!"%3"!$!*+ 3-"%343+*"3-+ *2-+!*+!%3"*+*%* %3%38 1. EndeligtSkøde 2. EndeligtSkødeMageskifte 3. BetingetSkødeKøbesum 4. BetingetSkødeAndet

Læs mere

Beskrivelse af de 10 faste rapporter

Beskrivelse af de 10 faste rapporter Beskrivelse af de 10 faste rapporter Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af indholdet af de 10 fast definerede rapporter. Som beskrevet i kapitel 10 Rapporter drejer det sig om disse 10

Læs mere

Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata

Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata Enkel og effektiv ejendomsregistrering Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata Marts 2012 Forord Indhold Fremtidens ejendomsregistrering 3 Tre vigtige forbedringer

Læs mere

BBR. Bygnings- og Boligregisteret. - Version 2.0, marts Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016

BBR. Bygnings- og Boligregisteret. - Version 2.0, marts Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016 BBR Bygnings- og Boligregisteret - Version 2.0, marts 2017 - Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016 Parterne bag BBR 05-09-2016 2 Baggrunden for BBR 2.0 Grunddataprogrammet og planerne for

Læs mere

Beskrivelse af de 12 faste rapporter

Beskrivelse af de 12 faste rapporter Beskrivelse af de 12 faste rapporter Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af indholdet af de 12 fast definerede rapporter. Som beskrevet i kapitel 10 Rapporter drejer det sig om disse 12

Læs mere

I medfør af 54, stk. 2, og 56, stk. 2, i ejendomsvurderingsloven, lov nr. 654 af 8. juni 2017, fastsættes: Anvendelsesområde

I medfør af 54, stk. 2, og 56, stk. 2, i ejendomsvurderingsloven, lov nr. 654 af 8. juni 2017, fastsættes: Anvendelsesområde Skatteministeriet J.nr. 2017-7370 Bekendtgørelse om indberetning efter ejendomsvurderingslovens 54 I medfør af 54, stk. 2, og 56, stk. 2, i ejendomsvurderingsloven, lov nr. 654 af 8. juni 2017, fastsættes:

Læs mere

Underbilag 3.3 LA. Ver 1.0.docxx

Underbilag 3.3 LA. Ver 1.0.docxx Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Løsningsarkitektur Ejerfortegnelsen

Læs mere

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Arbejdspakke 5 - Processer ift. ejendomsvurdering

Læs mere

Gevinsterne ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet

Gevinsterne ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet Gevinsterne ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet Peter Lindbo Larsen, Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering Grunddataprogrammets delprogrammer Grunddatamodellen GD1 -Ejendomsdataprogrammet

Læs mere

Grunddataprogrammet. Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata

Grunddataprogrammet. Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata Grunddataprogrammet Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata 1 Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata Version: 0.5 Status: Godkendt 2 Versionshistorik Version Dato Status Bemærkninger 0.1

Læs mere

Side 1. Bystævnet 3. Generelle oplysninger Beliggenhed Bystævnet 3 Veflinge By, Veflinge Matrikelnummer Ejendomsnummer Moderejendomsnummer 0

Side 1. Bystævnet 3. Generelle oplysninger Beliggenhed Bystævnet 3 Veflinge By, Veflinge Matrikelnummer Ejendomsnummer Moderejendomsnummer 0 Bystævnet 3 Generelle oplysninger Beliggenhed Bystævnet 3 Ejendomsnummer 11726 Moderejendomsnummer 0 Ejendommen benyttes til Anden kommunal ejendom (Skole, rådhus m.v.). Ejerforhold Ejerforhold Den kommune,

Læs mere

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Arbejdspakke 2: Processer ift. ejerskifte

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Produktbeskrivelser Bilag B - Produktbeskrivelser

Ejendomsdataprogrammet - Produktbeskrivelser Bilag B - Produktbeskrivelser Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Produktbeskrivelser Bilag

Læs mere

Løsningsarkitektur Bilag A Servicebeskrivelser og integrationer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Løsningsarkitektur Bilag A Servicebeskrivelser og integrationer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag C - Processer

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag C - Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Målarkitektur

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur Bilag A Servicebeskrivelser

Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur Bilag A Servicebeskrivelser Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur

Læs mere

Faktaark for DAR 1.0

Faktaark for DAR 1.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for DAR 1.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for DAR 1.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 DAR i dag... 3 Fremtidige DAR 1.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Via Kommunedata's Videregivelsessystem er det muligt at videregive ejendomsrelaterede oplysninger til private, halv- og heloffentlige brugere.

Via Kommunedata's Videregivelsessystem er det muligt at videregive ejendomsrelaterede oplysninger til private, halv- og heloffentlige brugere. ADMINISTRATIV INFORMATION BA/1 1. ADMINISTRATIV INFORMATION 1.1. Videregivelse af ejendomsrelaterede oplysninger Via Kommunedata's Videregivelsessystem er det muligt at videregive ejendomsrelaterede oplysninger

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A:

Læs mere

Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata

Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata Enkel og effektiv ejendomsregistrering Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata Marts 2012 Forord Fremtidens ejendomsregistrering begreber. Det fungerer, men

Læs mere

2016/1 LSF 65 (Gældende) Udskriftsdato: 25. februar Forslag. til. (Effektivisering af ejendomsregistrering og -forvaltning m.v.

2016/1 LSF 65 (Gældende) Udskriftsdato: 25. februar Forslag. til. (Effektivisering af ejendomsregistrering og -forvaltning m.v. 2016/1 LSF 65 (Gældende) Udskriftsdato: 25. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin. Fremsat den 9. november 2016 af energi-,

Læs mere

Lov om ændring af lov om udstykning og anden registrering i matriklen, lov om Geodatastyrelsen, lov om tinglysning og forskellige andre love

Lov om ændring af lov om udstykning og anden registrering i matriklen, lov om Geodatastyrelsen, lov om tinglysning og forskellige andre love LOV nr 80 af 24/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., j.nr. KMS-620-00049 Senere ændringer

Læs mere

Programstyringsdokument

Programstyringsdokument Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 1: Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata Programstyringsdokument MBBL-REF: 2012-3715 Version:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om udstykning og anden registrering i matriklen, lov om Geodatastyrelsen, lov om tinglysning og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om udstykning og anden registrering i matriklen, lov om Geodatastyrelsen, lov om tinglysning og forskellige andre love Lovforslag nr. L 65 Folketinget 2016-17 Fremsat den 9. november 2016 af energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt) Forslag til Lov om ændring af lov om udstykning og anden registrering

Læs mere

Registrering af offentligretlige rådighedsindskrænkninger

Registrering af offentligretlige rådighedsindskrænkninger Registrering af offentligretlige rådighedsindskrænkninger i matriklen Af specialkonsulent LARS BUHL, Kort & Matrikelstyrelsen I artiklen beskrives de nye registreringer i matriklen af strandbeskyttelses-

Læs mere

Oplysninger om grunde

Oplysninger om grunde DANKØBING KOMMUNE -Registerudskrift (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender DANKØBING KOMMUNE NYVEJ 1, 3460 DANKØBING Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 881

Læs mere

Adresseprogrammet - Målarkitektur

Adresseprogrammet - Målarkitektur Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Målarkitektur

Læs mere

Samlet Vigtigste matrikel. Evt. ejendom bygning ligger her. 1140163 VORK BY, EGTVED 39a 10830 Landzone. Andre matrikler på ejendommen Sum 83292

Samlet Vigtigste matrikel. Evt. ejendom bygning ligger her. 1140163 VORK BY, EGTVED 39a 10830 Landzone. Andre matrikler på ejendommen Sum 83292 Vejle, Vorkvej 73, 64 Egtved : 63 Vejle Ejendomsnummer: 3117 Beliggenhed: Vorkvej 73 Postnummer: 64 Egtved Vurderingskreds: 6 Benyttelse: Andre vurderinger. Ejer Hovedejer GILDECENTERFONDEN, c/o SCT GEORGS

Læs mere

Det lejeretlige ejendomsbegreb

Det lejeretlige ejendomsbegreb Dansk Selskab for Boligret den 13. november 2013 Det lejeretlige ejendomsbegreb v/advokat Katja Paludan og advokat Anne Louise Husen Udstykningslovens 2 Ved en samlet fast ejendom forstås i denne lov 1)

Læs mere

Oplysninger om grunde

Oplysninger om grunde Silkeborg Kommune BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 1, 8600 Silkeborg Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

-,." Center for (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret)

-,. Center for (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) c *.Å. * Københavns Kommune BBR-Meddelelse -,." Center for (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) AM ~,Kommune nr. Ejdendoms. nr. llgskritt dato. 101 311562 27-02-2010 Afsender Københavns

Læs mere

Matrikulære data. Matrikulære data - Kort & Matrikelstyrelsen version 2009-02-13 side 1 af 40

Matrikulære data. Matrikulære data - Kort & Matrikelstyrelsen version 2009-02-13 side 1 af 40 Matrikulære data Matrikulære data - Kort & Matrikelstyrelsen version 2009-02-13 side 1 af 40 Matrikulære data - Kort & Matrikelstyrelsen version 2009-02-13 side 2 af 40 Matrikulære data med geografisk

Læs mere

Adresseregister - løsningsarkitektur Bilag B - Informationsmodel

Adresseregister - løsningsarkitektur Bilag B - Informationsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 202 205 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseregister - løsningsarkitektur

Læs mere

Gode ejendomsdata på vej Dataforbedringer på ejendomsdataområdet. Peter Lindbo Larsen,

Gode ejendomsdata på vej Dataforbedringer på ejendomsdataområdet. Peter Lindbo Larsen, Gode ejendomsdata på vej Dataforbedringer på ejendomsdataområdet EJENDOMSDATAPROGRAMMET Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1) 23-05-2016 1 Ejendomsdataprogrammet vil gøre det

Læs mere

Adresseregister - løsningsarkitektur Bilag A - Servicebeskrivelser

Adresseregister - løsningsarkitektur Bilag A - Servicebeskrivelser Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseregister - løsningsarkitektur

Læs mere

Side 1. Æblerosevej 11. Generelle oplysninger Beliggenhed Æblerosevej 11

Side 1. Æblerosevej 11. Generelle oplysninger Beliggenhed Æblerosevej 11 Æblerosevej 11 Generelle oplysninger Beliggenhed Æblerosevej 11 Ejerlav Yderby By, Odden Matrikelnummer Ejendomsnummer 37867 Moderejendomsnummer 0 Ejendommen benyttes til Ubebygget areal (Ikke landbrugsareal),

Læs mere

Svar på spørgsmål om Nyt BBRs adresser og adressekonvertering

Svar på spørgsmål om Nyt BBRs adresser og adressekonvertering 28. oktober 2009 Rev. 6./11. november 2009 Svar på spørgsmål om Nyt BBRs adresser og adressekonvertering Sag 07/ mli 1. Indledning Dette notat skal søge at svare på en række spørgsmål som KL har modtaget,

Læs mere

Bolig- og ejerformer. Poul Moesgaard. PLF - Byggeprojekter - maj 2015

Bolig- og ejerformer. Poul Moesgaard. PLF - Byggeprojekter - maj 2015 Bolig- og ejerformer Poul Moesgaard Ejendom - ejerformer/begreber Samlet fast ejendom Matriklens definition - 1,9 mio Bestemt fast ejendom Tingbogen, 13 ejendomstyper - 2,1 mio Matriklens SFE plus bl.a.

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR BBR. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR BBR. Oplysninger om grunde Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR Postboks 416, 1504 København V Modtager:

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Datavaskstrategi

Ejendomsdataprogrammet - Datavaskstrategi Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Datavaskstrategi Version:

Læs mere

Syddjurs Kommune. Niels Holm Bøgelund Nielsen Lyngbakken Skanderborg. Birkevej 21, 8400 Ebeltoft. KLnr: P19 B

Syddjurs Kommune. Niels Holm Bøgelund Nielsen Lyngbakken Skanderborg. Birkevej 21, 8400 Ebeltoft. KLnr: P19 B Ansøgning Ansvarlig myndighed Syddjurs Kommune Indsendt af Niels Holm Bøgelund Nielsen Lyngbakken 41 8660 Skanderborg E-mail: niels.bogelund@antalis.com Telefon 21417525 Indsendt: 23-08-2016 09:41 Ansøgningsnr.:

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur

Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur

Læs mere

Korsør Sygehus Møllebjergvej 11, 4225 Korsør (Matr.nr. 92x Korsør Markjorder)

Korsør Sygehus Møllebjergvej 11, 4225 Korsør (Matr.nr. 92x Korsør Markjorder) Korsør Sygehus Møllebjergvej 11, 4225 Korsør (Matr.nr. 92x Korsør Markjorder) Bygningsarealer (på bygningsniveau med angivelse af Trappe- og /adgangsarealer) Opmålt september 2015 Rapport Udarbejdet: 22.09.2015

Læs mere

Fritliggende enfamilieshus (parcelhus). (Anvendelseskode: 120) Samlet areal: 92 m2 Egentlig beboelseslejlighed (boligenhed med eget køkken)

Fritliggende enfamilieshus (parcelhus). (Anvendelseskode: 120) Samlet areal: 92 m2 Egentlig beboelseslejlighed (boligenhed med eget køkken) -Medd-Data Ejendommens beliggenhed: Kommunenr./Ejendomsnr.: Aale Bygade 34A (Vejkode: ), 716 Tørring 766/17246 Oplysninger om grunde Adresse: Aale Bygade 34A (vejkode: 6), 716 Tørring Ejerforhold: Privatpersoner

Læs mere

Projektinitieringsdokument (PID) Anvenderforum for GD1. 6. december 2013

Projektinitieringsdokument (PID) Anvenderforum for GD1. 6. december 2013 Projektinitieringsdokument (PID) for GD1 6. december 2013 [Projektinitieringsdokument] Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Stamdata... 3 2. Den forretningsmæssige begrundelse for projektet... 3 3. Projektets

Læs mere

Fredericia Kommune Plan & Byg. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) BBR. Oplysninger om grunde

Fredericia Kommune Plan & Byg. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) BBR. Oplysninger om grunde Fredericia Kommune Plan & Byg BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Fredericia Kommune Plan & Byg Gothersgade 20, 7000 Fredericia Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

1 Begrebsmodel for Ydelsesindeks

1 Begrebsmodel for Ydelsesindeks 1 Begrebsmodel for Ydelsesindeks Ydelsesindeks skal indeholde metadata om tildelte ydelser, samt nøgler til andre relaterede forretningsobjekter fra Afsendersystemer, således at der kan leveres et tværgående

Læs mere

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag B Begrebsmodel

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag B Begrebsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Målarkitektur

Læs mere

Faktaark for BBR 2.0

Faktaark for BBR 2.0 4. april 2014 SRS Faktaark for BBR 2.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for BBR 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 BBR i dag... 3 Fremtidige BBR 2.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Aabenraa Kommune Teknik og Miljø. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) BBR. Oplysninger om grunde

Aabenraa Kommune Teknik og Miljø. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) BBR. Oplysninger om grunde Aabenraa Kommune Teknik og Miljø BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Aabenraa Kommune Teknik og Miljø Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

Tinglyst areal fra ESR: Areal Bolig/Erhverv/ Andet

Tinglyst areal fra ESR: Areal Bolig/Erhverv/ Andet Københavns Kommune Byens Anvendelse, -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Københavns Kommune Byens Anvendelse, Postboks 416, 1504 København V Modtager: Kommune

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) VIBORG KOMMUNE, TEKNIK & MILJØ BBR. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) VIBORG KOMMUNE, TEKNIK & MILJØ BBR. Oplysninger om grunde VIBORG KOMMUNE, TEKNIK & MILJØ BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender VIBORG KOMMUNE, TEKNIK & MILJØ PRINSENS ALLE 5, 8800 VIBORG Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

Oplysninger om grunde

Oplysninger om grunde DANKØBING KOMMUNE -Registerudskrift (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender DANKØBING KOMMUNE NYVEJ 1, 3460 DANKØBING Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 881

Læs mere

Side 1 ud af 5. Josip Bajlovic. Syddjurs Kommune. Landevejen 84, 8543 Hornslet Rodskov By, Hornslet 6k KLnr: P19 B

Side 1 ud af 5. Josip Bajlovic. Syddjurs Kommune. Landevejen 84, 8543 Hornslet Rodskov By, Hornslet 6k KLnr: P19 B Ansvarlig myndighed Syddjurs Kommune Indsendt af Josip Bajlovic E-mail: jb@consult-ing.dk CVR / RID CVR:29119996-RID:16501135 Indsendt: 10-06-2015 13:26 Ansøgningsnr.: byg-2015-23586 Indsendelse nr.: 3

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Fredericia Kommune Plan & Byg BBR. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Fredericia Kommune Plan & Byg BBR. Oplysninger om grunde Fredericia Kommune Plan & Byg -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Fredericia Kommune Plan & Byg Gothersgade 20, 7000 Fredericia Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

Ansøgning. Ansvarlig myndighed. Indsendt af. Ansøgning for Enfamiliehuse, større carporte, garager m.v. Sted(er) Ansøgere.

Ansøgning. Ansvarlig myndighed. Indsendt af. Ansøgning for Enfamiliehuse, større carporte, garager m.v. Sted(er) Ansøgere. Ansøgning Ansvarlig myndighed Syddjurs Kommune Indsendt af Torben Lading Ravnhøjvej 3 8543 Hornslet E-mail: torbenlading@webspeed.dk Telefon 40266866 CVR / RID CVR:31177987-RID:58084859 Indsendt: 22-02-2017

Læs mere

Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen. Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af

Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen. Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapporten ejes af projektets

Læs mere

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt.

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. 8. april 2013 19-Partskontakt => Kontaktdata Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. I de oprindelige oplæg med visionen

Læs mere