Akkreditering - hvorfor og hvordan?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Akkreditering - hvorfor og hvordan?"

Transkript

1 Læs om ekstern kvalitetssikring af uddannelser på universiteterne i Danmark.

2 Akkreditering anno 2012 Side 2 Danske universitetsuddannelser skal være i verdensklasse. Danmark skal kunne imødekomme kravet fra fremtidens videnssamfund om en højtuddannet og konkurrencedygtig arbejdskraft med en høj grad af mobilitet. Den danske regering præsenterede i 2006 Globaliseringsstrategien for at styrke Danmark i den øgede internationale konkurrence. For at nå dette mål skal alle videregående uddannelser leve op til internationale standarder for kvalitet og relevans - de såkaldte European Standards and Guidelines (ESG). Internationale standarder ESG erne er et sæt fælles standarder og retningslinjer for kvalitetssikring af videregående uddannelser. ESG erne blev vedtaget i 2005 og har siden da spillet en central rolle i udviklingen mod øget europæisk gennemsigtighed i sektoren for videregående uddannelser samt en professionalisering af arbejdet med kvalitetssikring rundt om på universiteterne. Standarderne indeholder både krav til universiteterne og til de eksterne kvalitetssikringsoperatører som fx ACE Denmark og Danmarks Evalueringsinstitut (EVA). Hvad er akkreditering? Som metode er akkreditering ensbetydende med en direkte kontrol af, hvorvidt en uddannelse eller institution lever op til en række foruddefinerede kriterier for kvalitet. En akkreditering resulterer i en autoritativ godkendelse/ikke-godkendelse af en uddannelse eller institution. Et resultat af den autoritative godkendelse kan være at opnå særlige rettigheder som fx retten til selv at udbyde nye uddannelser og grader. 5 kriterier for kvalitet og relevans I Danmark vurderes en uddannelses kvalitet og relevans, ud fra 5 foruddefinerede kriterier. 5 kriterier 1. Behov for uddannelsen på arbejdsmarkedet. 2. Uddannelsen er baseret på forskning og er knyttet til et aktivt forskningsmiljø af høj kvalitet. 3. Uddannelsens faglige profil og mål for læringsudbytte. 4. Uddannelsens struktur og tilrettelæggelse. 5. Løbende intern kvalitetssikring af uddannelsen. Akkreditering i Danmark gælder både eksisterende uddannelser såvel som nye, der skal akkrediteres før de kan blive oprettet. Spørgsmål til uddannelsen Akkreditering stiller en række spørgsmål til uddannelsens kvalitet, bl.a.: Følges der op på studenterevalueringer? Opnår de studerende de faglige mål? Er undervisningen baseret på forskning? Får dimittender relevant beskæftigelse? Er der en løbende kvalitetssikring af uddannelsen?

3 Side 3 Faser i akkrediteringsprocessen 1: Dokumentation 2: Vurdering 3: Afgørelse og godkendelse Indledende møde Akkrediteringspanelet læser Rådet træffer afgørelse dokumentationsrapporten Uddannelsen udformer en dokumentationsrapport Universitetsbesøg Indstilling til Uddannelsesministeriet Akkrediteringspanelet nedsættes Akkrediteringsrapport udarbejdes og sendes i høring på institutionen Afgørelsen offentliggøres Afgørelser - 3 slags Panelets sammensætning En akkreditering kan resultere i tre forskellige afgørelser: Positiv akkreditering: uddannelsen er godkendt i op til 6 år. Betinget akkreditering: uddannelsen tildeles 1-2 år til at rette op på de problematiske forhold. (Nye uddannelser kan ikke få en betinget akkreditering - kun godkendelse eller afslag). Afslag: uddannelsen lukkes. Ministeren skal lave en plan for, hvordan de studerende kan få afsluttet deres uddannelse. Hvem vurderer? ACE nedsætter et ekspertpanel der foretager den faglige vurdering af uddannelsen. ACE stiller krav om medlemmernes habilitet. Panelet har ikke en formand og alle medlemmer er ligeværdige. Universitetet kan kommentere den faglige vurdering, før Akkrediteringsrådet træffer sin afgørelse. Et ekspertpanel består af en studenterrepræsentant, en kernefaglig ekspert og en aftager: Studenterrepræsentanten er en studerende eller dimittend fra en lignende uddannelse i Danmark. Den kernefaglige ekspert er universitetsansat på et svensk eller norsk universitet og har indsigt i forskningen og fagområdet bag uddannelsen. Aftageren har et særligt blik for dimittendernes kvalifikationer og arbejdsmarkedets behov. Det føles virkelig godt at være med til at sikre, at de studerende får en uddannelse med en vis minimumsstandard. Det er relevant at have en diskussion om hvad god kvalitet er - uddannelser skal kunne tåle andres øjne. En studerende fra et panel udtaler sig om akkreditering.

4 Hvem er aktørerne? Side 4 Akkrediteringsinstitutionen Akkrediteringsinstitutionen blev oprettet som en uafhængig institution i 2007, og består af Akkrediteringsrådet som beslutningsmyndighed og ACE Denmark som faglig operatør. Akkrediteringsrådet Rådet er som beslutningsmyndighed en selvstændig enhed i Akkrediteringsinstitutionen. Med udgangspunkt i ESG erne træffer rådet afgørelse om akkreditering af alle videregående uddannelser i Danmark, både nye og eksisterende. Rådet er sammensat, så formand og medlemmer tilsammen har viden og erfaring inden for kvalitetssikring, videregående uddannelse samt forskning og arbejdsmarkedsforhold for dimittender. Rådet har i alt 9 medlemmer. Mindst 1 medlem skal have international erfaring og 1 være studerende. Kvinder og mænd er ligeligt repræsenterede. Akkrediteringsrådets afgørelser er baseret på indstillinger udarbejdet af de 2 faglige operatører ACE Denmark og EVA. Vejledninger, indstillinger og afgørelser er offentligt tilgængelige på hjemmesiden EVA EVA er faglig operatør, og akkrediterer professionsbachelorer, erhvervsakademi- og diplomuddannelser, samt profilforløb (videregående voksen- og efteruddannelser). Derudover gennemfører EVA evalueringer, udviklingsaktiviteter og undersøgelser af dagtilbud, grundskole, ungdomsuddannelser, videregående uddannelser samt voksen- og efteruddannelse. ACE Denmark ACE Denmark er den faglige operatør der akkrediterer bachelor-, kandidat- og masteruddannelser. ACE Denmark har desuden en række analyse- og formidlingsopgaver, der består af at indsamle national og international erfaring med betydning for akkreditering. ACE Denmark betjener også Akkrediteringsrådet i det daglige, fx med mødeforberedelse, kommunikation til operatører og kontakt til interessenter.

5 Bag om akkreditering Side 5 Kvalitetssikring af uddannelser er ikke et nyt fænomen i Danmark. Siden 1992 er der blevet foretaget kvalitetssikring af uddannelser ud fra forskellige metoder. Bologna-deklarationen i 1999 blev startskuddet til et systematiseret arbejde på tværs af hele Europa. Akkreditering er én metode blandt flere til at kvalitetssikre uddannelser. De første akkrediteringer i Danmark Siden oprettelsen af Evalueringscenteret i 1992 er der blevet foretaget ekstern kvalitetssikring af de danske videregående uddannelser. I perioden gennemførte Evalueringscenteret evalueringer af hovedparten af de videregående uddannelser i Danmark. På universitetsområdet var der ingen lovbunden opfølgning på evalueringerne. Før oprettelsen af Evalueringscenteret var eksterne censorer ved eksamen den eneste eksterne kvalitetssikring af videregående uddannelser. I 2000 overtog Danmarks Evalueringsinstitut, EVA, Evalueringscenterets opgave med ekstern kvalitetssikring. Siden 2004 har EVA akkrediteret uddannelser til professionsbachelortitlen. I en periode fra 2005 gennemførte EVA akkrediteringer af institutioner, der ønskede at bruge betegnelsen University College. Akkrediteringerne byggede metodisk videre på Evalueringscenterets model, men adskilte sig ved at resultere i et formelt kvalitetsstempel, hvor uddannelser blev anerkendt på professionsbachelorniveau. Bologna-processen De europæiske landes vedtagelse af Bologna-deklarationen i 1999 blev startskuddet til en proces, der sigter på at skabe et åbent rum for videregående uddannelser i Europa. For at styrke den europæiske uddannelsessektor og øge dens konkurrenceevne globalt er der fokus på forhold som fri mobilitet for studerende og undervisere, gensidig anerkendelse af struktur for akademiske grader og uddannelseskvalitet. Processen har medført forskellige konkrete tiltag som fx indførelsen af ECTS-point og et fælles europæisk fokus på etablering af en kvalifikationsramme for uddannelsesniveauer. Dansk akkreditering siden 2007 I Danmark blev denne proces fulgt op af regeringens Globaliseringsstrategi i Året efter blev akkreditering den centrale metode for ekstern kvalitetssikring i Danmark. Det skete med akkrediteringsloven og oprettelsen af Akkrediteringsinstitutionen i 2007.

6 Status på akkreditering på universitetsområdet 2012 Side 6 I løbet af Akkrediteringsinstitutionens relativt korte levetid har der været fokus på akkreditering af nye og eksisterende uddannelser og på udvikling og tilpasning af akkrediteringskonceptet. International anerkendelse Effektiv dokumentation Akkrediteringsinstitutionens arbejde og metoder undergik i efteråret 2010 en international evaluering baseret på ESG erne. På baggrund heraf har Akkrediteringsinstitutionen opnået fuldt medlemskab af både ENQA og EQAR og dermed international anerkendelse af sine metoder og procedurer. Forkortelser: ENQA: EQAR: ESG: Dokumentation, udbytte og debat I lighed med øvrige europæiske lande, hvor akkreditering er blevet introduceret som anvendt metode i et eksternt kvalitetssikringssystem, har der løbende været en debat i Danmark om, hvorvidt dokumentationsarbejdet står i et rimeligt forhold til udbyttet. I Danmark skal dette ikke mindst ses i lyset af systemets fokus på enkeltuddannelser, der indebærer, at alle de knap eksisterende universitetsuddannelser skal akkrediteres over en kort årrække. I forbindelse med udvikling af metoder og processer har studerende, universiteter og andre interessenter været inddraget. Fokus på kvalitetssikring European Association for Quality Assurance in Higher Education European Quality Assurance Register for Higher Education European Standards and Guidelines for Higher Education Med omlægningen og reduktionen af kriterierne for akkreditering er der kommet et større fokus på den interne kvalitetssikring på universiteterne. I de år institutionen har eksisteret, er der sket en løbende udvikling med det formål at smidiggøre akkrediteringskonceptet inden for rammerne af de politisk fastlagte kriterier. Det har bl.a. betydet, at de oprindelige 10 kriterier er blevet reduceret til 5. Det har gjort arbejdet med dokumentationen mere struktureret og mindre omfattende. Det er desuden blevet muligt for beslægtede uddannelser på samme universitet at benytte samme dokumentation. Der er generelt sket en løbende reduktion i omfanget af det materiale, der produceres til den enkelte akkreditering. Der produceres ca. 32 sider per akkreditering. Resultatet fra de første år På ACE Denmarks hjemmeside offentliggøres alle Rådets afgørelser om akkreditering. I perioden er der akkrediteret over 500 universitetsuddannelser: Eksisterende uddannelser: Antal i alt % Godkendte % Godkendte, betinget % Afslag 0 - Nye uddannelser: Antal i alt % Godkendte % Afslag % Kilde: ACE Denmark, januar 2012

7 Internationale tendenser Side 7 Retter man blikket mod det nære udland, ses interessante tendenser i retning af regelmæssig udskiftning af metoder, kombination af metoder og tværgående analyser. Systemer er foranderlige De nationale systemer for ekstern kvalitetssikring forandres løbende, og omlægges med jævne mellemrum. Nogle lande skifter mellem at fokusere på uddannelsesniveau og systemniveau, mens andre varierer fokus på henholdsvis proces og resultater. De nationale systemer forandres typisk, når de har haft et eller flere gennemløb og mistet noget af deres effekt. Forandringer kan være baseret på en målsætning om, at systemet skal have størst mulig træfsikkerhed i forhold til at identificere problemer på uddannelser eller institutioner. Som eksempel kan nævnes, at Nederlandene og Flandern har ændret fokus fra udelukkende at gennemføre uddannelsesakkrediteringer til at supplere uddannelsesakkrediteringer med institutionsauditeringer. I England og Skotland er systemet nu primært baseret på auditering, frem for tidligere, hvor man anvendte auditeringer og evalueringer af fagområder. I Sverige har man ligeledes vekslet mellem et fokus på institutions- og uddannelsesniveau. Her er man netop overgået til uddannelsesevalueringer som den primære metode efter en længere periode med auditeringer. Kombination af metoder Der er tendens til, at flere metoder kombineres i ét kvalitetssikringssystem. Kombinationer kan være baseret på et ønske om at balancere hensynet til institutionernes autonomi og det lokale kvalitetsarbejde overfor hensynet til at sikre et vist ensartet minimumsniveau i kvaliteten af uddannelser. Ved at kombinere flere metoder øger man samtidig muligheden for at indfange de centrale udfordringer relateret til uddannelsernes kvalitet. Tværgående analyser Faglige operatører understøtter universiteternes udvikling ved at gennemføre diverse tværgående analyser. I Skotland gennemføres blandt andet en række tværgående nationale kvalitetsprojekter. Formålet er at forbedre de studerendes vilkår for læring ved at lade universiteterne formidle god praksis gennem gensidig erfaringsudveksling. På samme måde har Norge gennemført tværgående projekter, der har til formål at undersøge temaer med betydning for uddannelseskvalitet. Mere viden......besøg vores hjemmeside: Læs mere om ACE Denmark og download publikationer om uddannelseskvalitet.

8 Definition på 3 metoder til ekstern kvalitetssikring Evaluering Akkreditering Auditering Primære formål Kvalitetsudvikling og kvalitetssikring. Kvalitetssikring. Kvalitetsudvikling, kvalitetssikring og kapacitetsopbygning. Anvendes typisk i forhold til Uddannelser, institutioner, fagområder eller tvær gående problemstillinger. Uddannelser eller institutioner. Institutioner, fakulteter eller tilsvarende. Fokus Systematisk analyse, der typisk fører til en række anbefalinger. Vurdering af, i hvilket omfang foruddefinerede kriterier opfyldes. Vurdering af kvalitetssikringssystemet og praksis. Typen af konklusion Vurdering og/eller anbefaling. Der træffes en afgørelse, fx godkendt/ikke godkendt. Vurdering suppleret med krav om opfølgning og/eller anbefalinger til udvikling. Brugt i et akkrediterings-koncept kan afgørelser benyttes. Vurderingsgrundlag Ekspertpanelets vurderinger op mod egne målsætninger. Eksternt fastsatte kriterier. Ekspertpanelets vurdering af god praksis og institutionens egne definerede målsætninger. Kriterier hvis brugt i akkrediteringskoncept. Selvevaluering Beskriver og analyserer stærke og svage sider i arbejdet med at realisere egne målsætninger. Dokumenterer om uddannelsen eller institutionen lever op til foruddefinerede kriterier. Beskriver systemerne og deres anvendelse i praksis. Ekspertpanelets sammensætning Afhænger af genstanden, og vil typisk involvere undervisere, aftagere og studerende med kendskab til evalueringens genstandsområde. Undervisere, aftagere og studerende med kendskab til uddannelsens fagområde. Ved institutionsakkreditering inddrages i særlig grad personer med kendskab til kvalitetssikring og ledelse. Studerende samt personer fra universiteter og erhvervs liv, der har erfaring med ledelse og kvalitetssikring. Besøg på institutionen Dialog med ledelse, under visere og studerende og evt. rundvisning. Dialog med ledelse, undervisere, studerende, kvalitetsansvarlige og udvalgte miljøer samt evt. rundvisning. Dialog med ledelse, kvalitetsansvarlige og udvalgte miljøer. Afrapportering Vurderinger og anbefalinger til evt. opfølgning. Vurdering af, i hvilket omfang der leves op til kriterierne. Vurdering af systemets styrker og svagheder samt anbefalinger til opfølgning. ACE Denmark Studiestræde 5 ACE Denmark DK København K Citat med kildeangivelse er tilladt Telefon: Version: 2 Sprog: Dansk Layout: ACE Denmark

UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM PÆDAGOG UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, SLAGELSE

UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM PÆDAGOG UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, SLAGELSE Akkrediteringsrapport 2014 SUPPLERENDE AKKREDITERING AF EKSISTERENDE UDBUDSSTED UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM PÆDAGOG UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, SLAGELSE Uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FRISTERNE FOR AT ANSØGE OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FRISTERNE FOR AT ANSØGE OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FRISTERNE FOR AT ANSØGE OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FINDES PÅ WWW.ACEDENMARK.DK

Læs mere

Vejledning til uddannelsesakkreditering

Vejledning til uddannelsesakkreditering Vejledning til uddannelsesakkreditering Nye uddannelser indenfor Kulturministeriets område September 2014 (Videreførelse af tidligere Vejledning til ansøgning udarbejdet af EVA i 2010) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

kandi- Sendt pr. e-mail:.dk februar 2011. 19. juni 2013 31. juli 2019 Sprog: ingeniøruddannelsen/ /elektroretning. Udbudssted: Aalborg versiteter.

kandi- Sendt pr. e-mail:.dk februar 2011. 19. juni 2013 31. juli 2019 Sprog: ingeniøruddannelsen/ /elektroretning. Udbudssted: Aalborg versiteter. Aalborg Universitet Rektor Finnn Kjærsdam Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, plj@adm.aau..dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandi- datuddannelse

Læs mere

Akkrediteringsrapport NY UDDANNELSE DEN MILITÆRE DIPLOMUDDANNELSE FORSVARSAKADEMIET

Akkrediteringsrapport NY UDDANNELSE DEN MILITÆRE DIPLOMUDDANNELSE FORSVARSAKADEMIET Akkrediteringsrapport 2014 NY UDDANNELSE DEN MILITÆRE DIPLOMUDDANNELSE FORSVARSAKADEMIET Den militære diplomuddannelse, Forsvarsakademiet Side 2 Den militære diplomuddannelse Forsvarsakademiet 14/017062

Læs mere

NYE VEJE. Fremtidens videregående uddannelsessystem. analyserapport. Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser

NYE VEJE. Fremtidens videregående uddannelsessystem. analyserapport. Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser NYE VEJE Fremtidens videregående uddannelsessystem analyserapport Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser Publikationen

Læs mere

Internationaliseringen der blev væk. Forslag til styrkelse af grundskolens internationalisering

Internationaliseringen der blev væk. Forslag til styrkelse af grundskolens internationalisering Internationaliseringen der blev væk Forslag til styrkelse af grundskolens internationalisering Rådet for Internationalisering af Uddannelserne Maj 2010 Rådet for Internationalisering af Uddannelserne Rådet

Læs mere

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura Nye veje mellem forskning og erhverv fra tanke til faktura Regeringen september 2003 Nye veje mellem forskning og erhverv - fra tanke til faktura 2 Nye veje mellem forskning og erhverv Indhold Danmark

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar. Gymnasier der rykker. En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden

Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar. Gymnasier der rykker. En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar Gymnasier der rykker En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden Publikationen Gymnasier der rykker En kvalitativ undersøgelse af udvalgte

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 < Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Udgivet

Læs mere

Grundbog i vejledning og kompetenceafklaring

Grundbog i vejledning og kompetenceafklaring Steffen Hartje John Steen Johansen Grundbog i vejledning og kompetenceafklaring fritid & samfund 1 2 Steffen Hartje John Steen Johansen Grundbog i vejledning og kompetenceafklaring Fritid & Samfunds Forlag

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Myndighed og leverandør

Myndighed og leverandør Helle Nørrelykke, Birgitte ZeeBerg og FraNk ebsen Myndighed og leverandør SaMSpil og aftaler i Socialt arbejde Med udsatte børn og unge Myndighed og Leverandør Samspil og aftaler i socialt arbejde med

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

KAN VI LÆRE AF DE ANDRE?

KAN VI LÆRE AF DE ANDRE? KAN VI LÆRE AF DE ANDRE? - udenlandske erfaringer med e-læring og blended learning i erhvervsuddannelser og læreruddannelser for erhvervsskolelærere Udarbejdet af UCSJs forskningsenhed ved Ove Christensen,

Læs mere

Forskning, der kan bruges - nyorientering af den pædagogiske forskning

Forskning, der kan bruges - nyorientering af den pædagogiske forskning Forskning, der kan bruges - nyorientering af den pædagogiske forskning Forskning, der kan bruges nyorientering af den pædagogiske forskning Indhold Forord... 3 Indledning... 5 1. Udfordringer for dansk

Læs mere

KVALITET, RELEVANS OG SAMMENHÆNGE I FORHOLD TIL DE SUNDHEDSFAGLIGE PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSER

KVALITET, RELEVANS OG SAMMENHÆNGE I FORHOLD TIL DE SUNDHEDSFAGLIGE PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSER KVALITET, RELEVANS OG SAMMENHÆNGE I FORHOLD TIL DE SUNDHEDSFAGLIGE PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSER Anbefalinger til Udvalg for kvalitet og relevans i de videregående uddannelser fra Danske Professionshøjskoler

Læs mere

EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET

EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET - HVAD SIGER DE OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER? FORUM FOR BUSINESS EDUCATION NOVEMBER 2009 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 1 Vision for fremtidens kvalitetsarbejde på sundhedsområdet Det er en hjørnesten i det danske velfærdssamfund, at vores fælles sundhedsvæsen

Læs mere

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide til kvalitative og kvantitative brugerunder søgelser i sundhedsvæsenet Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

Frafald på professionsbacheloruddannelserne

Frafald på professionsbacheloruddannelserne Kræn Blume Jensen, Christophe Kolodziejczyk og Torben Pilegaard Jensen Frafald på professionsbacheloruddannelserne Hvordan klarer uddannelsesinstitutionerne sig? Publikationen Frafald på professionsbacheloruddannelserne

Læs mere

Læring, motivation og deltagelse set fra elever og studerendes perspektiv

Læring, motivation og deltagelse set fra elever og studerendes perspektiv Læring, der rykker Læring, motivation og deltagelse set fra elever og studerendes perspektiv Udarbejdet af Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet i regi af Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

Folkebibliotekerne i vidensamfundet

Folkebibliotekerne i vidensamfundet S T Y R E L S E N F O R BIBLIOTEK OG MEDIER Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om folkebibliotekerne i vidensamfundet Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om

Læs mere