ASF - Autismespektrumforstyrrelser. Lissen Tønnies Langagerskolen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ASF - Autismespektrumforstyrrelser. Lissen Tønnies Langagerskolen"

Transkript

1 ASF - Autismespektrumforstyrrelser Lissen Tønnies Langagerskolen 1

2 Hvorfor er viden vigtig? Som fagpersoner og forældre har vi mulighed for at hjælpe ved at tilegne os viden og færdigheder på flere forskellige niveauer: Hvad ser vi? Hvorfor ser vi det? Hvad kan vi gøre? Hvordan kan vi gøre det? 2

3 Model Krav Fysiske omgivelser Adfærd Kommunikation? Gener Forudsætninger Fødsel Opvækst Graviditet 3

4 Autismespektrumforstyrrelser 4

5 Autismespektrumforstyrrelser - Forskellige betegnelser Der findes flere forskellige betegnelser for denne gruppe af forstyrrelser: Autismespektrumforstyrrelser (ASF) Autismespektrum tilstande (AST) Gennemgribende udviklingsforstyrrelser (GUF) Autisme 5

6 Autismespektrumforstyrrelser - Forskellige betegnelser De internationale diagnosesystemer (ICD-10 og DSM-IV) bruger betegnelsen Gennemgribende udviklingsforstyrrelser I Danmark benytter fagfolk og forældre primært betegnelsen Autismespektrumforstyrrelser (ASF) 6

7 ASF - Hvad er det? ASF er, som nævnt, en gennemgribende udviklingsforstyrrelse. En udviklingsforstyrrelse er en forstyrrelse/forsinkelse af udviklingen af en eller flere psykiske eller fysiske funktioner. Forstyrrelsen skyldes biologiske forhold i hjernen En gennemgribende udviklingsforstyrrelse er en udviklingsforstyrrelse, der præger individets udfoldelser i alle situationer 7

8 ASF er karakteriseret ved: ASF - Hvad er det? Svære og gennemgribende forringelser inden for tre domæner: - Social interaktion - Kommunikation - Stereotyp adfærd, interesse og aktivitet (forestillingsevnen) Der er tale om kvalitative forringelser, der er yderst afvigende i forhold til individets udviklingsmæssige niveau eller mentale alder. 8

9 ASF - den autistiske triade Forestillingsevne 9

10 ASF - den autistiske triade Personer med ASF kan f.eks. have svært ved, at: Forstå andre personer som sociale individer frem for objekter Relatere sig til andre Orientere sig mod social stimuli og sociale cues Imitere andre Forstå andres emotioner Udtrykke egne emotioner 10

11 ASF - den autistiske triade Personer med ASF kan f.eks. have svært ved, at: Kigge/lytte/reagere på andre Bruge lyde/tegn som social kommunikation Svare/imitere andre Skiftes til at tage tur i en samtale Time sin kommunikation Udveksle idéer/forestillinger/tanker Forstå abstrakte begreber og overførte betydninger 11

12 Personer med ASF udviser f.eks.: ASF - den autistiske triade Gentagende og stereotype bevægelser og adfærd (rutiner, ritualer, mannerismer) Snævre (ofte intense) interesseområder Optagethed af delelementer og detaljer Forestillingsevne 12

13 ASF - Den kognitive stil Man siger, at personer med ASF har en anderledes kognitiv stil - dvs., deres hjerne bearbejder sanseindtryk på en anderledes måde. Mange er enige om, at det særligt er følgende tre områder, hvor der ses en kvalitativ forringelse: Theory of Mind Central koheræns Eksekutive funktioner 13

14 ASF - Theory of Mind (mentaliseringsevnen) Handler om at forstå at andre mennesker har deres egne tanker, følelser og forestillinger, og at man ved at aflæse disse kan forstå/påvirke/forudsige andres adfærd 14

15 Øvelse Theory of Mind Forestil dig, at vi viser denne lille tegneserie til en person med ASF. Hvor vil denne person højst sandsynlig vis gætte på, at Sally vil lede efter sin marmorkugle?

16 Central koheræns: ASF - Den kognitive stil Henviser til en hos mennesket stærk tendens til at tolke stimuli på en relativ global måde (se meningen i sammenhængen), der tager højde for den bredere kontekst. Personer med ASF siges at have svag central koheræns og bearbejder derfor informationer i små bider. De ser detaljerne frem for at se det store billede. 16

17 Eksekutive funktioner De eksekutive funktioner er hjernens styrende og udførende funktioner. De er ansvarlige for målrettet og målbevidst adfærd. Betegnelsen eksekutive funktioner en et paraplybegreb, der inkluderer en samling processer, der håndterer, kontrollerer, integrerer og styrer de kognitive, emotionelle og adfærdsmæssige funktioner, især i forbindelse med aktiv og ny problemløsning. De eksekutive funktioner er derfor særligt på hårdt arbejde, når vi skal udføre en adfærd, der endnu ikke er automatiseret. Man kan tænke på de eksekutive funktioner som hjernens direktør. 17

18 Eksekutive funktioner I litteraturen og forskningen beskrives flere forskellige: Impulshæmning Fleksibilitet Emotionel kontrol Initiering (igangsætning) Arbejdshukommelse Planlægning/Organisering Organisering af materialer Monitorering 18

19 Eksekutive funktioner Udvikling Nogle af de eksekutive funktionerne modnes allerede i 3-4- års alderen, mens andre først modnes senere (særligt i års alderen). De mest komplekse af funktionerne modnes først i puberteten eller senere. 19

20 Eksekutive funktioner Opdeling i Kolde og varme eksekutive funktioner: Kolde De kolde eksekutive funktioner er relateret til kognitive evner. Varme De varme eksekutive funktioner er relateret til sociale og kommunikative evner. De er afhængige af personens brug af input fra og interaktion med omgivelserne. De er ofte mere følelsesorienterede. 20

21 Eksekutive funktioner De kolde Kolde Opmærksomhed (herunder vedvarende opmærksomhed, selektiv opmærksomhed og impulshæmning) Målsætning (herunder initiering, planlægning, organisering, problemløsning, stratetisk adfærd) Kognitiv fleksibilitet (herunder arbejdshukommelse, opmærksomhedsskift, generalisering) 21

22 Eksekutive funktioner De varme Varme Opmærksomhed rettet mod sig selv (eng. self-awareness) Empatisk tænkning (Theory of Mind) Følelsesmæssig regulering Moralsk dømmekraft 22

23 Eksekutive funktioner De eksekutive funktioner er primært placeret i det præfrontale område, der ligger i hjernens forreste del, frontallapperne. 23

24 Kort historisk oprids Begrebet autisme blev oprindeligt brugt af den schweiziske psykiater Eugen Bleuler. Han brugte betegnelsen om et symptom, problemer med at kontakte andre mennesker, i forbindelse med en skizofreni (en psykotisk tilstand) i voksenpsykiatrien. Autos kommer fra det græske selv ( i en selv ) 24

25 Kanner (1943): Kort historisk oprids Beskrev en gruppe børnepatienter med tidlig infantil autisme: - Manglende evne til at indgå i et naturligt forhold til andre personer - Forstyrret sproglig udvikling med ekkolali - Tvangsmæssigt krav om uforanderlighed - Overfølsomhed over for ydre stimuli - Begrænset spontan aktivitet - Stort kognitivt potentiale 25

26 Kort historisk oprids Asperger (midten af 1900-tallet): Benyttede betegnelse autistisk psykopati om en gruppe af sine patienter, han beskrev således: - Begrænsning i sociale situationer - Dårlig blikkontakt - Forstyrret sproglig udvikling - Verbale og motoriske stereotypier - Isolerede særinteresser - Spontan tænkning med originale orddannelser - Motorisk klodsethed - Forstyrret forhold til ting 26

27 Infantil autisme Diagnoser i ICD-10 Karakteriseres ved mangelfuld udvikling af socialt samspil, af kommunikationsfærdigheder og ved begrænset, stereotyp repetitiv adfærd. Tegn på forstyrrelsen ses før 3-års alderen inden for mindst ét af de tre områder. Forklares ikke ved skizofreni, specifik forstyrrelse af sprogopfattelsen eller tilknytningsforstyrrelse Mindst 6 af følgende symptomer, hvoraf mindst 2 fra (1), og mindst 1 fra både (2) og (3) (fortsættes) 27

28 Infantil autisme (fortsat) Diagnoser i ICD-10 (1) Afvigende socialt samspil med hensyn til (min. 2 symptomer): (fortsættes) (a) blikkontakt, mimik, kropsholdning, gestikulation (b) udvikling af fælles interesser, aktiviteter og emotioner med jævnaldrende (c) emotionel respons, situationsfornemmelse eller integration af social, emotionel og kommunikativ adfærd (d) spontan delagtiggørelse af andre i fornøjelser, interesser eller aktiviteter 28

29 Infantil autisme (fortsat): Diagnoser i ICD-10 (2) Kvalitativt afvigende kommunikation med hensyn til: (a) talesprog, som mangler eller er tilbagestående, uden forsøg på at kompensere herfor ved mimik eller gestikulation (b) evne til spontan samtale (c) brug af ord og sætninger, som er stereotype, repetitive eller ideosynkratiske (d) spontan deltagelse i varieret som-om leg eller for de yngste social imitationsleg (fortsættes) 29

30 Diagnoser i ICD-10 Infantil autisme (fortsat) (3) Indsnævrede repetitive og stereotype adfærdsinteresse- og aktivitetsmønstre: (a) udtalt optagethed af 1 eller flere stereotype, indsnævrede interesser, afvigende med hensyn til indhold eller fokus eller intensitet og afgrænsning (b) tvangspræge fastholden ved specifikke, formålsløse rutiner eller ritualer (c) stereotype, repetitive motoriske manerismer, omfattende hånd- eller finger-basken eller vriden eller komplekse kropsbevægelser (d) optagethed af delelementer eller detaljer uden funktionel betydning (så som legetøjets lugt, konsistens, berøringsfornemmelse eller lyde) 30

31 Atypisk autisme Diagnoser i ICD-10 Afviger fra Infantil autisme enten ved senere begyndelsestidspunkt eller/og ved ikke at udvise forstyrrelser fra alle de tre domæner. Atypisk autisme ses ofte ved dyb mental retardering eller svær impressiv sprogforstyrrelse 31

32 Aspergers syndrom Diagnoser i ICD-10 Afviger fra Infantil autisme ved, at der ikke ses generel forsinkelse af den sproglige eller kognitive udvikling 32

33 Diagnoser i ICD-10 Andre gennemgribende udviklingsforstyrrelser (GUA) Nogle børn opfylder nogle af kriterierne for autisme spektrum forstyrrelse, men afviger fra andre. GUA anvendes for at beskrive og forstå denne gruppe af børn og unge. Kriterierne for diagnosen GUA er ikke entydige, og der kan forekomme varierende diagnostiske beskrivelser. 33

34 Prævalens Prævalensen vurderes til at være ca. 0,6-1,2 % Kønsratioen (drenge pige) vurderes i dag til ca. 3:1 måske helt op til 10:1 blandt de højere fungerende personer med ASF Det vurderes, at ca. 25 % af personerne med ASF falder inden for kategorien Infantil autisme, og at resten falder inden for de andre autisme-kategorier primært Aspergers Syndrom 34

35 De nye diagnostiske kriterier Det forventes, at ICD-11 ligger klar til brug i DK i Kriterierne vil højst sandsynligt komme til at ligge tæt op af kriterierne i den nye DSM-5, der udkommer maj

36 De nye diagnostiske kriterier DSM-5 Der benyttes nu betegnelsen Autismespektrumforstyrrelser Erfaringerne fra klinisk praksis tyder på, at det er klinisk svært at skelne mellem de forskellige typer af autisme, hvorfor det hele slås sammen til én kategori Der skal ud fra funktionsniveau (ikke kun IQ) foretages en vurdering af sværhedsgrad (svær-moderat-let) 36

37 De nye diagnostiske kriterier DSM-5 Severity Level for ASD Social Communication Restricted interests & repetitive behaviors Level 3 Requiring very substantial support Level 2 Requiring substantial support Level 1 Requiring support Severe deficits in verbal and nonverbal social communication skills cause severe impairments in functioning; very limited initiation of social interactions and minimal response to social overtures from others. Marked deficits in verbal and nonverbal social communication skills; social impairments apparent even with supports in place; limited initiation of social interactions and reduced or abnormal response to social overtures from others. Without supports in place, deficits in social communication cause noticeable impairments. Has difficulty initiating social interactions and demonstrates clear examples of atypical or unsuccessful responses to social overtures of others. May appear to have decreased interest in social interactions. Preoccupations, fixated rituals and/or repetitive behaviors markedly interfere with functioning in all spheres. Marked distress when rituals or routines are interrupted; very difficult to redirect from fixated interest or returns to it quickly. RRBs and/or preoccupations or fixated interests appear frequently enough to be obvious to the casual observer and interfere with functioning in a variety of contexts. Distress or frustration is apparent when RRB s are interrupted; difficult to redirect from fixated interest. Rituals and repetitive behaviors (RRB s) cause significant interference with functioning in one or more contexts. Resists attempts by others to interrupt RRB s or to be redirected from fixated interest. 37

38 De nye diagnostiske kriterier DSM-5 Noget tyder på, at kriteriet omkring tilstedeværelse før 3-års alderen frafalder, da det kan være svært at se så tidligt, at der er noget, der er anderledes. Dog beskrives det, at der skal være symptomer tilstede i tidlig barndom. Den sproglige og sociale komponent slås sandsynligvis sammen til social-kommunikation/socialinteraktionsdomæne 38

39 De nye diagnostiske kriterier DSM-5 Sensoriske regulationsforstyrrelser kommer ind som et kriterium: Hyper-or hypo-reactivity to sensory input or unusual interest in sensory aspects of environment; (such as apparent indifference to pain/heat/cold, adverse response to specific sounds or textures, excessive smelling or touching of objects, fascination with lights or spinning objects). 39

40 De nye diagnostiske kriterier DSM-5 Der skal registreres komorbiditet herunder f.eks. sproglige vanskeligheder ADHD forsvinder som eksklusionsdiagnose Ny eksklusionsdiagnose: Social Communication Disorder 40

41 Must meet criteria A, B, C, and D: De nye diagnostiske kriterier DSM-5 A. Persistent deficits in social communication and social interaction across contexts, not accounted for by general developmental delays, and manifest by all 3 of the following: 1. Deficits in social-emotional reciprocity; ranging from abnormal social approach and failure of normal back and forth conversation through reduced sharing of interests, emotions, and affect and response to total lack of initiation of social interaction, 2. Deficits in nonverbal communicative behaviors used for social interaction; ranging from poorly integrated- verbal and nonverbal communication, through abnormalities in eye contact and body-language, or deficits in understanding and use of nonverbal communication, to total lack of facial expression or gestures. 3. Deficits in developing and maintaining relationships, appropriate to developmental level (beyond those with caregivers); ranging from difficulties adjusting behavior to suit different social contexts through difficulties in sharing imaginative play and in making friends to an apparent absence of interest in people 41

42 De nye diagnostiske kriterier DSM-5 B. Restricted, repetitive patterns of behavior, interests, or activities as manifested by at least two of the following: 1. Stereotyped or repetitive speech, motor movements, or use of objects; (such as simple motor stereotypies, echolalia, repetitive use of objects, or idiosyncratic phrases). 2. Excessive adherence to routines, ritualized patterns of verbal or nonverbal behavior, or excessive resistance to change; (such as motoric rituals, insistence on same route or food, repetitive questioning or extreme distress at small changes). 3. Highly restricted, fixated interests that are abnormal in intensity or focus; (such as strong attachment to or preoccupation with unusual objects, excessively circumscribed or perseverative interests). 4. Hyper-or hypo-reactivity to sensory input or unusual interest in sensory aspects of environment; (such as apparent indifference to pain/heat/cold, adverse response to specific sounds or textures, excessive smelling or touching of objects, fascination with lights or spinning objects). 42

43 De nye diagnostiske kriterier DSM-5 C. Symptoms must be present in early childhood (but may not become fully manifest until social demands exceed limited capacities) D. Symptoms together limit and impair everyday functioning. 43

44 Forskellige forklaringsmodeller: Forklaringsteorier Psykoanalytiske (første halvdel af 1900-tallet) Kommunikationsteorier/relationsteorier ( erne) Perceptuelle og kognitive (fra 1960 erne og 1970 erne og frem) (f.eks. arousal-teorier, teorier om sproglig dysfunktion, ToM, Central Coherence) 44

45 Forklaringsteorier Fysiologiske/biologiske forklaringsteorier De fleste er i dag enige om, at autisme er biologisk baseret, men man har endnu ikke fundet én bestemt biologisk markør, der kan forklare, hvorfor nogle individer udvikler autisme. Man har i dag en formodning om, at der ses en anderledes udvikling af flere forskellige hjernestrukturer hos personer med autisme. 45

46 Frontallapperne/Pandelapperne Eksekutive funktioner 46

47 Temporallapperne/Tindingelapperne Sproglig bearbejdning Sanseindtryk (lugt, smag, hørelse Lagring af hukommelse 47

48 Involveret i emotionel regulering, indlæring og hukommelse Amygdala Den sociale hjerne, alle sanseindtryk bliver følelsesmæssigt farvet her Hippocampus Følelsesmæssig indlæring og hukommelse Det limbiske system 48

49 Cerebellum/Lillehjernen Motorisk koordination, holdning, ligevægt Involveret i sprog, indlæring, emotioner, tanker og opmærksomhed 49

50 Relaterede vanskeligheder Arten og graden af de relaterede vanskeligheder kan variere efter barnets funktionsniveau: Svagt til moderat fungerende børn med ASF: Oftere selvskadende adfærd, aggressiv adfærd, ødelæggelsestendenser, søvnforstyrrelser, og sanseforstyrrelser Normalt begavede børn med ASF: Lignende former for problemadfærd, men i mindre grad + ledsagende forstyrrelser som f.eks. OCD, depression, angstforstyrrelser og ADHD Kilde: Haracopoc (2009) 50

51 Relaterede vanskeligheder Eksekutive vanskeligheder Lavt selvværd Selvskadende adfærd Aggressiv adfærd Sproglige vanskeligheder Sociale vanskeligheder Opmærksomhedsmæssige vanskeligheder Retardering og/eller skæv kognitiv profil 51

52 Sproglige vanskeligheder Nogle børn med ASF mangler verbalt sprog Nogle har enkelte ord Andre har et nogenlunde verbalt sprog Andre igen har et tilsyneladende alderssvarende sprogniveau, men har svært ved den mere pragmatiske del (= brugen af sproget i interaktionen med andre) 52

53 Sociale vanskeligheder 1) Den fjerne type 2) Den passive type 3) Den aktive, men mærkelige type 4) Den formelle type (senere tilføjelse) Kilde: Wing & Gould (1979) 53

54 Opmærksomhedsmæssige vanskeligheder Opmærksomhed er udtryk for en relation mellem en begivenhed og organismens direkte reaktion på denne begivenhed med henblik på at opnå en umiddelbar ændring (et udfald eller en konsekvens) Citat, Barkley (1997) 54

55 Opmærksomhedsmæssige vanskeligheder Der findes flere forskellige typer af opmærksomhed: Vedvarende opmærksomhed Selektiv opmærksomhed Delt/samtidig opmærksomhed Fleksibel opmærksomhed 55

56 Normalfordelingskurve - fordeling af personer med ASF (IQ) Ca. 50 % af ASF vurderes til at være mentalt retarderede Ca % af ASF har en høj IQ og udviser særlige mentale evner 56

57 Retardering og/eller skæv kognitiv profil Forskning peger på, at autistiske symptomer (især stereotype bevægelser) varierer som en funktion af kognitive funktioner, idet sværhedsgraden af symptomerne øges i takt med lavere IQ. 57

58 Skæv kognitiv profil Den mest anvendte intelligenstest (Wechlers) indbefatter 4 forskellige indeks: 1. Verbal Forståelse 2. Perceptuel Ræsonnering 3. Arbejdshukommelse 4. Forarbejdningshastighed Hos mange personer med ASF, vil man ofte se en kognitiv profil, hvor der er stor forskel på de fire indeks, mens man hos de fleste andre oftere vil se en mere jævn profil. 58

59 Hvad betyder komorbiditet? Komorbiditet Komorbiditet betyder, at der foruden den primære forstyrrelse er én eller flere andre forstyrrelser tilstede hos individet 59

60 Komorbiditet Typiske komorbide forstyrrelser hos personer med ASF: Søvnforstyrrelser Sansemotoriske forstyrrelser Angst og OCD (tvangstanker/-handlinger) Depression ADHD 60

61 Komorbiditet - Søvnforstyrrelser Forældre til børn med ADHD rapporterer 2-3 gange hyppigere om søvnvanskeligheder hos barnet, end forældre til klinisk normale børn. Det drejer sig primært om besvær med at falde i søvn, urolig søvn og øget morgentræthed % af børn med ADHD vurderes til at have søvnvanskeligheder. Kilde: Allan Hvolby 61

62 Komorbiditet - Sansemotoriske forstyrrelser Eksempler på sansemotoriske forstyrrelser hos børn med ASF, er: - Ujævnt sansemotorisk funktionsniveau - Nedsat udholdenhed og kondition - Svært ved at justere og afpasse kraft - Koordinations vanskeligheder (fin- og grovmotoriske) - Sansemæssig over- eller underreaktion Kilde: Kirsten Bundgaard 62

63 Panikangst Generaliseret angst Fobier OCD Komorbiditet - Angst og OCD 63

64 Symptomer kan f.eks. være - Nedtrykthed - Nedsat interesse - Nedsat energi - Nedsat selvtillid - Selvbebrejdelse - Tanker om død/selvmord Komorbiditet - Depression 64

65 Komorbiditet - ADHD For at få diagnosen Forstyrrelse af aktivitet og opmærksomhed, skal man opfylde følgende diagnostiske kriterier: Opmærksomhedsforstyrrelse gennem mindst 6 mdr. med 6 af de beskrevne symptomer (se liste senere) Hyperaktivitet gennem mindst 6 mdr. med 3 af de beskrevne symptomer (se liste senere) Impulsivitet gennem mindst 6 mdr. med 1 af de beskrevne symptomer (se liste senere) (fortsættes) 65

66 Komorbiditet - ADHD Begyndelse før 7 årsalderen Forstyrrelserne optræder i flere forskellige situationer, f.eks. Både i skolen og hjemmet såvel som ved klinisk undersøgelse Forstyrrelserne forårsager betydelige vanskeligheder eller vanskeliggør sociale, skole- og beskæftigelsesmæssige funktioner Skyldes ikke affektive lidelser, angsttilstande og opfylder ikke kriterierne for gennemgribende udviklingsforstyrrelse 66

67 Komorbiditet - ADHD Forskning omkring overlap med ADHD-symptomer hos børn med ASF: Mellem % af børn med ASF møder de diagnostiske kriterier for ADHD De fleste af børnene med ASF + ADHD mødte kriterierne for ADHD-K eller ADHD-U Noget tyder på, at børn med højt fungerende ASF oftere møder kriterierne for ADHD-U, og at børn med lavt fungerende ASF og yngre børn med ASF oftere møder kriterierne for ADHD-K Kilde: bl.a. Sinzig, Walter & Doepfner, 2009; Gadow & De Vincent, 2009; Frazier et al.,

68 De forskellige elementer i diagnosticeringsprocessen Indledende samtale med forældre og barn Anamneseoptagelse Klinisk observation (leg, samtale m. barnet) Observation i skole/børnehave Samtale m. lærer/pædagog Besvarelse af spørgeskemaer (f.eks. BRIEF, SCQ) Psykologisk undersøgelse Lægeundersøgelse 68

69 Psykologisk undersøgelse Den psykologiske undersøgelse kan f.eks. bestå af: Opgørelse af spørgeskemaer Beskrivelse af klinisk indtryk WPPSY/WISC-IV/WAIS (test af kognitivt funktionsniveau) TEA-Ch (opmærksomhedstest) ADOS (Autism Diagnostic Observation Schedule) ADI (Autisme diagnostisk interview) 69

70 Uformel assessment Ved uformel assessment vurderer man færdigheder gennem interaktion med barnet. Vurderingen kan f.eks. omhandle: - Fag-faglige færdigheder - Kommunikation/sprog - Sociale færdigheder - Selvhjælpsfærdigheder - Huslige færdigheder - Fritids- og pausefærdigheder - Erhvervsfærdigheder 70

71 Uformel assessment 1. Først bestemmes fokusfærdigheden/-området (f.eks. at kunne spille brætspil med en anden person) 2. Dernæst vurderes, hvilke del-færdigheder, der er nødvendige for at kunne udføre fokusfærdigheden (f.eks. lære regler, huske regler, turtagning, vedholdende opmærksomhed) 3. Del-færdighederne vurderes efter mestringsniveau: Kan, Kan næsten og Kan ikke 4. Man har efterfølgende primært fokus på de delfærdigheder, der ligger i kategorien Kan næsten dvs. den nærmeste udviklingszone 71

72 Uformel assessment Eksempel på skema: Fokusfærdighed: At spille brætspil med en anden person Del-færdighed Kan Kan næsten Kan ikke Lære regler Huske regler Turtagning Vedholdende opmærksomhed X X X X 72

73 Behandling De mest almindelige former for behandling i dag er: Specialpædagogisk indsats Psykoedukation Vejledning af forældre (forældretræning) Vejledning af lærere/pædagoger 73

74 Litteraturliste til inspiration Growing up With Autism af Gabriels & Hill (eds.) (2007) Autism, Brain and Environment af Richard Lathe (2006) Abnormal Child Psychology af Mash og Wolfe (2005) Autisme en gådes afklaring (2. ed.) af Uta Frith (2003) Autisme fra teoretisk forståelse til pædagogisk praksis af Theo Peeters (1997) 74

Det nye diagnosesystem DSM-5. 21. november 2013 LOS Torsten Warrer

Det nye diagnosesystem DSM-5. 21. november 2013 LOS Torsten Warrer Det nye diagnosesystem DSM-5 21. november 2013 LOS Torsten Warrer 1 ud af 176 diagnoser har ens kriterier: Forbigående tics DSM-IV Vs. ICD-10 Moderne diagnoser "looking forward, laying the groundwork

Læs mere

Børn med social-kognitive vanskeligheder

Børn med social-kognitive vanskeligheder Børn med social-kognitive vanskeligheder Hvordan håndterer vi dette i spejderarbejdet? 01-03-2013 LIMBIS / Mikala Lousdal Liemann 1 Model for diagnoserne ADHD 3-12 af 100 Aggressiv adfærd ASF 3-15 af 1000

Læs mere

PROBLEMADFÆRD OG LEDSAGENDE FORSTYRRELSER. Demetrious Haracopos Center for Autisme

PROBLEMADFÆRD OG LEDSAGENDE FORSTYRRELSER. Demetrious Haracopos Center for Autisme PROBLEMADFÆRD OG LEDSAGENDE FORSTYRRELSER Demetrious Haracopos Center for Autisme Håndtering af problemadfærd og ledsagende af forstyrrelser Hos mennesker med autisme, ADHD og andre psykiske lidelser Af

Læs mere

Handicapfaggruppens Handicapkonference 2010. Workshop om Børnesamtalen - børn med udviklingsforstyrrelser. torsdag d.11.marts 2010

Handicapfaggruppens Handicapkonference 2010. Workshop om Børnesamtalen - børn med udviklingsforstyrrelser. torsdag d.11.marts 2010 Handicapfaggruppens Handicapkonference 2010 Workshop om Børnesamtalen - børn med torsdag d.11.marts 2010 Inge Louv Socialrådgiver handicapkonsulent www.ingelouv.dk Kort gennemgang af grundlæggende forstyrrelser

Læs mere

Fuglsangcentret marts 2010 Jens Wilbrandtjensw@email.dk

Fuglsangcentret marts 2010 Jens Wilbrandtjensw@email.dk Fuglsangcentret marts 2010 Jens Wilbrandtjensw@email.dk Ud af 430 børn har forældrene til 262 givet tilsagn om, at deres børn må deltage.. hos 31 fandt man adfærdsmæssige risikotegn, der ville kunne føre

Læs mere

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen Hvad er ADHD? Bogstaverne ADHD står for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder - det vil sige forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. ADHD er en

Læs mere

Tine Houmann 1 ADHD OG KOMORBIDITET. Tine Houmann Overlæge, studielektor Børne- og ungdomspsykiatrisk Center Hovedstaden, Københavns Universitet

Tine Houmann 1 ADHD OG KOMORBIDITET. Tine Houmann Overlæge, studielektor Børne- og ungdomspsykiatrisk Center Hovedstaden, Københavns Universitet Tine Houmann 1 ADHD OG KOMORBIDITET Tine Houmann Overlæge, studielektor Børne- og ungdomspsykiatrisk Center Hovedstaden, Københavns Universitet Tine Houmann 2 Komorbiditet ved ADHD Over 50%: Adfærdsforstyrrelser,

Læs mere

Unge med psykiske vanskeligheder.! Inge Lorenzen Psykolog, Firkløverskolen

Unge med psykiske vanskeligheder.! Inge Lorenzen Psykolog, Firkløverskolen Unge med psykiske vanskeligheder Inge Lorenzen Psykolog, Firkløverskolen Dagens program. Diagnoserne autisme og ADHD. Erfaringer fra gymnasier og HF med specialtilbud. Den gode undervisning eksempler.

Læs mere

Autisme spektrum forstyrrelser (ASF) herunder Aspergers Syndrom (AS)

Autisme spektrum forstyrrelser (ASF) herunder Aspergers Syndrom (AS) Autisme spektrum forstyrrelser (ASF) herunder Aspergers Syndrom (AS) Historie Autisme og Asperger diagnosen Funktionsforstyrrelse kontra handicap Komorbiditet Forekomst og årsager Hjernens opbygning og

Læs mere

Må jeg få din opmærksomhed?

Må jeg få din opmærksomhed? Gravene 1, 1. sal, 8800 Viborg Tlf. 8660 1171 www.psykologcentret.dk Må jeg få din opmærksomhed? Opmærksomhed kan i vores moderne tidsalder betragtes som en knap ressource 3 4 Et utal af mennesker, situationer,

Læs mere

Sansepåvirkning, der kan stresse

Sansepåvirkning, der kan stresse Sansepåvirkning, der kan stresse Autismeforeningen, Region Østjylland Onsdag d. 18. september 2013 Kirsten Bundgaard og Inge Moody Frier Opfattelse af verden Når hjernen skal skabe en relevant virkelighedsopfattelse,

Læs mere

KOGNITIVE GENER VED DEPRESSION HVORDAN HJÆLPES PATIENTERNE? LOUISE MELDGAARD BRUUN

KOGNITIVE GENER VED DEPRESSION HVORDAN HJÆLPES PATIENTERNE? LOUISE MELDGAARD BRUUN KOGNITIVE GENER VED DEPRESSION HVORDAN HJÆLPES PATIENTERNE? LOUISE MELDGAARD BRUUN KERNE-FORSTYRRELSER VED AFFEKTIV LIDELSE Basale funktioner - aktivering af opmærksomheden Tempoet Opmærksomheden Spændvidde

Læs mere

PIGER MED ADHD NEUROPSYKOLOGISKE OG SOCIALE ASPEKTER. Dorte Damm

PIGER MED ADHD NEUROPSYKOLOGISKE OG SOCIALE ASPEKTER. Dorte Damm PIGER MED ADHD NEUROPSYKOLOGISKE OG SOCIALE ASPEKTER Dorte Damm Projekt deltagere Dorte Damm Per Hove Thomsen Ellen Stenderup Lisbeth Laursen Rikke Lambek Piger med ADHD Underdiagnosticeret gruppe Få studier

Læs mere

Komorbiditet og ADHD Hvor meget, hvornår og hvorfor?

Komorbiditet og ADHD Hvor meget, hvornår og hvorfor? Komorbiditet og ADHD Hvor meget, hvornår og hvorfor? ADHD konferencen 2014, Kolding Christina Mohr Jensen Psykolog Forskningsenheden for Børne- og Ungdomspsykiatri Aalborg Vi skal se på følgende emner:

Læs mere

Kognitive vanskeligheder Hvad kan du selv gøre?

Kognitive vanskeligheder Hvad kan du selv gøre? Kognitive vanskeligheder Hvad kan du selv gøre? Depressionsforeningen GF 26 marts Valby Klinisk psykolog Krista Nielsen Straarup Klinik for Mani og Depression Århus Universitetshospital, Risskov krisstra@rm.dk

Læs mere

Ved Anne Heurlin, overlæge, speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri

Ved Anne Heurlin, overlæge, speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri Ved Anne Heurlin, overlæge, speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri ADHD Starter før det 7 år, symptomer skal have stået på i mindst 6 måneder Opmærksomhedsforstyrrelse Hyperaktivitet: sidder uroligt,

Læs mere

Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen?

Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen? Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen? Faglig temadag d. 2. marts 2010 Ledende psykolog Joanna Wieclaw Psykolog Rikke Lerche Psykolog Finn Vestergård www.socialmedicin.rm.dk

Læs mere

Årsagsmodel Der er behov for at kende de underliggende årsager for at finde de rigtige adfærdsmæssige mål!

Årsagsmodel Der er behov for at kende de underliggende årsager for at finde de rigtige adfærdsmæssige mål! Miljø Årsagsmodel Der er behov for at kende de underliggende årsager for at finde de rigtige adfærdsmæssige mål! Neurologiske forskelle Hjerne Kognitive vanskeligheder Tænkning Adfærdsmæssige symptomer

Læs mere

Landsforeningen Autisme FeBRUAR 2014. Autisme hos voksne

Landsforeningen Autisme FeBRUAR 2014. Autisme hos voksne Landsforeningen Autisme FeBRUAR 2014 Autisme hos voksne AUTISME HOS VOKSNE Infantil autisme, atypisk autisme, Aspergers syndrom, gennemgribende udviklingsforstyrrelser, GUA, GUU, NLD m.fl. Autismeområdet

Læs mere

UNGE OG DEPRESSION. Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing. Klinisk psykolog

UNGE OG DEPRESSION. Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing. Klinisk psykolog UNGE OG DEPRESSION Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing Klinisk psykolog Krista Nielsen Straarup krisstra@rm.dk Ambulatorium for Mani og Depression Aarhus Universitetshospital Risskov Dagsorden Forekomst og forløb

Læs mere

Unges trivsel. Et neuropsykiatrisk perspektiv. Overlæge Jakob Ørnberg

Unges trivsel. Et neuropsykiatrisk perspektiv. Overlæge Jakob Ørnberg Unges trivsel Et neuropsykiatrisk perspektiv Overlæge Jakob Ørnberg Ideologisk programerklæring Det enkelte menneske skal have mulighed for at udfolde sig og sine drømme i en gensidig forpligtigelse med

Læs mere

Autismespektrum forstyrrelser (ASD) - definition, diagnostik og behandling

Autismespektrum forstyrrelser (ASD) - definition, diagnostik og behandling Autismespektrum forstyrrelser (ASD) - definition, diagnostik og behandling Niels Bilenberg, M.D., Professor, Ph.D. Child and Adolescent Psychiatric Department University of Southern Denmark e-mail: niels.bilenberg@rsyd.dk

Læs mere

Psykiatri og søfart. - om lægeundersøgelse af søfolk og fiskere og psykiske lidelser

Psykiatri og søfart. - om lægeundersøgelse af søfolk og fiskere og psykiske lidelser Psykiatri og søfart - om lægeundersøgelse af søfolk og fiskere og psykiske lidelser Oplægeholder: Ledende embedslæge, Ph.D., Henrik L Hansen Lægefaglig sagkyndig i Ankenævnet for Søfartsanliggender MSSM

Læs mere

PSYKIATRIFONDEN. Kognition: Opmærksomhed, hukommelse og tænkning. Aalborg, den 30. september 2014. ved cand.psych., Ph.d. Peter Jørgensen Krag

PSYKIATRIFONDEN. Kognition: Opmærksomhed, hukommelse og tænkning. Aalborg, den 30. september 2014. ved cand.psych., Ph.d. Peter Jørgensen Krag PSYKIATRIFONDEN Et godt liv til flere Kognition: Opmærksomhed, hukommelse og tænkning ved cand.psych., Ph.d. Peter Jørgensen Krag Aalborg, den 30. september 2014 Begrebet kognition Ordet kognition kommer

Læs mere

LANDSFORENINGEN AUTISME. Aspergers syndrom hos voksne

LANDSFORENINGEN AUTISME. Aspergers syndrom hos voksne LANDSFORENINGEN AUTISME Aspergers syndrom hos voksne Landsforeningen Autisme April 2011 Aspergers syndrom hos voksne Aspergers syndrom (AS) er en ret ny diagnose, der blev taget i brug i Danmark i 1994,

Læs mere

Intro Den kognitive Børnesamtale

Intro Den kognitive Børnesamtale Intro Den kognitive Børnesamtale Marts 2012 Christina Sommer www.psyk-ressource.dk cso@psyk-ressource.dk tlf. 31664661 Børn med og uden diagnoser * Autisme og Aspergers Syndrom - GUA * ADHD og ADD (opmærksomhedsforstyrrelse)

Læs mere

Vejledningen indeholder først en oversigt over de 10 takstgruppers niveaudeling i venstre kolonne støtteniveauet og i højre kolonne typen af ydelse

Vejledningen indeholder først en oversigt over de 10 takstgruppers niveaudeling i venstre kolonne støtteniveauet og i højre kolonne typen af ydelse Vejledning til Ydelsesbeskrivelser Indhold Vejledningen indeholder først en oversigt over de 10 takstgruppers niveaudeling i venstre kolonne støtteniveauet og i højre kolonne typen af ydelse Herefter følger

Læs mere

Empatiforstyrrelser eller forstyrrelser af mentaliseringsevnen - "Theory of Mind"

Empatiforstyrrelser eller forstyrrelser af mentaliseringsevnen - Theory of Mind De grundlæggende psykologiske forstyrrelser Klinisk børneneuropsykolog Lennart Pedersen og psykolog Demetrious Haracopos (fra bogen "Aspergers syndrom - Fra diagnose til behandling) - ISBN: 87-90479-40-8)

Læs mere

Sådan kommer ADHD til udtryk

Sådan kommer ADHD til udtryk Fakta om ADHD Bag om bogstaverne ADHD står for Attention Deficit Hyperactivity Disorder det kan oversættes til forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. ADHD var tidligere en diagnose for

Læs mere

f o r e n i n g e n Voksne med ADHD

f o r e n i n g e n Voksne med ADHD f o r e n i n g e n Voksne med ADHD Fra kontroversiel til accepteret diagnose Udgiver ADHD-foreningen Kongensgade 68, 2. sal 5000 Odense C. Tlf: 70 21 50 55 Fax: 66 13 55 12 E-mail: info@adhd.dk Hjemmeside:

Læs mere

Sproglege Pragmatisk sprogtræning med fokus på børnefællesskaber

Sproglege Pragmatisk sprogtræning med fokus på børnefællesskaber Sproglege Pragmatisk sprogtræning med fokus på børnefællesskaber Ulla Runge Bertelsen Charlotte Gørtz Andersen Lundagerskolen Perspektiver på pragmatik Et sprogvidenskabeligt perspektiv: Sproget inddeles

Læs mere

Diagnostisk afgrænsning mellem autisme - Aspergers syndrom set i voksenpsykiatrisk lys

Diagnostisk afgrænsning mellem autisme - Aspergers syndrom set i voksenpsykiatrisk lys Diagnostisk afgrænsning mellem autisme - Aspergers syndrom set i voksenpsykiatrisk lys af Lennart Pedersen, faglig leder og specialist i børneneuropsykolog Offentliggjort i Autismebladet nr. 3 1998 Indledning

Læs mere

Værktøjer til støtte for unge og voksne med ADHD og ASF

Værktøjer til støtte for unge og voksne med ADHD og ASF Værktøjer til støtte for unge og voksne med ADHD og ASF Mandag den 25. november 2013 Aftenens indhold Intro til ADHD Intro til ASF (Autismespektrumforstyrrelse) Hjernen Eksekutive funktioner Værktøjer?

Læs mere

Hvilke diagnoser? Diagnose af piger med AST. Piger og autisme i praksis. Autisme triaden. Landsforeningen Autisme 4. februar 2012

Hvilke diagnoser? Diagnose af piger med AST. Piger og autisme i praksis. Autisme triaden. Landsforeningen Autisme 4. februar 2012 Piger og autisme i praksis Landsforeningen Autisme 4. februar 2012 Kirsten Callesen, psykolog Psykologisk Ressource Center Hvor mange piger? Miljø det er svært at genkende de sociale og kommunikative vanskeligheder

Læs mere

Opgaven er udarbejdet uden uretmæssig hjælp. Vejleder: Inger Ottesen. Anslag 70.641

Opgaven er udarbejdet uden uretmæssig hjælp. Vejleder: Inger Ottesen. Anslag 70.641 Opgaven er udarbejdet uden uretmæssig hjælp. Vejleder: Inger Ottesen Rikke Jensen, HV08027 Maria V Brønholt, HS09009 Anslag 70.641 Side 1 af 34 Indholdsfortegnelse Indledning (fælles)... 3 Metodeafsnit

Læs mere

LANDSFORENINGEN AUTISME. Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF) Børn med ASF Diagnoser Behandling Rådgivning og nyttige adresser Kontaktpersoner

LANDSFORENINGEN AUTISME. Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF) Børn med ASF Diagnoser Behandling Rådgivning og nyttige adresser Kontaktpersoner LANDSFORENINGEN AUTISME Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF) Børn med ASF Diagnoser Behandling Rådgivning og nyttige adresser Kontaktpersoner Landsforeningen Autisme April 2012 Hvad er ASF? Autisme Spektrum

Læs mere

Autisme og seksualitet

Autisme og seksualitet Autisme og seksualitet af Lennart Pedersen; bidrag til bogen Sex, kærlighed og autisme. Udgivet af Sex og Sundhed, Odense, 2010. Hvorledes forstår vi i dag autisme? Der er i dag bred enighed om at definere

Læs mere

There is a crack in everything, that s how the light gets in. You can add up the parts, but you won t have the sum. Leonard Cohen Anthem, 1992

There is a crack in everything, that s how the light gets in. You can add up the parts, but you won t have the sum. Leonard Cohen Anthem, 1992 There is a crack in everything, that s how the light gets in You can add up the parts, but you won t have the sum Leonard Cohen Anthem, 1992 9. Nordiske Kongres i Familieterapi Visby, Sverige Symposium:

Læs mere

Oversigt over tests og iagttagelsesmaterialer på Egebakken. Nationale Tests. Psykologiske tests mv.

Oversigt over tests og iagttagelsesmaterialer på Egebakken. Nationale Tests. Psykologiske tests mv. Egebakken Marts 2012 Oversigt over tests og iagttagelsesmaterialer på Egebakken Nationale Tests I udgangspunktet er alle elever tilmeldt nationale tests, men der kan ansøges om fritagelse. Psykologiske

Læs mere

Afklaring. Grundlaget for uddannelses- og beskæftigelsesrettede forløb der virker!

Afklaring. Grundlaget for uddannelses- og beskæftigelsesrettede forløb der virker! Afklaring Grundlaget for uddannelses- og beskæftigelsesrettede forløb der virker! Virkeligheden vi står overfor: Psykiske lidelser Psykiske lidelser Fra: rapporten: Ulighed i Sundhed: Modtagere af indkomstoverførsler

Læs mere

Folketinget. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15. november 2014. Professor, overlæge, dr.med.

Folketinget. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15. november 2014. Professor, overlæge, dr.med. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 134 Offentligt Folketinget Per Per Hove Hove Thomsen Sundheds-og forebyggelsesudvalget, november 2014 Børne-og Ungdomspsykiatri anno 2014 Følgende

Læs mere

Screening i sikret regi. v/ Jan From Kristensen Cand.psych. Aut.

Screening i sikret regi. v/ Jan From Kristensen Cand.psych. Aut. Screening i sikret regi v/ Jan From Kristensen Cand.psych. Aut. Indhold Præsentation Projektet Proceduren Et udsnit af virkeligheden Præsentation Jan From Kristensen Psykolog Egely Projekt nr. 59 204 Screening

Læs mere

Nyt om mentalt helbred hos unge Konference med Det Sociale Netværk i Roskilde 4. maj 2015

Nyt om mentalt helbred hos unge Konference med Det Sociale Netværk i Roskilde 4. maj 2015 Nyt om mentalt helbred hos unge Konference med Det Sociale Netværk i Roskilde 4. maj 2015 Pernille Due, professor, dr.med. Forskningsleder for Forskningsprogrammet Børn og Unges Sundhed og Trivsel Statens

Læs mere

VEJLE den 6. november 2014

VEJLE den 6. november 2014 VEJLE den 6. november 2014 Irene Oestrich, Psykolog., Ph.D. Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI 1 retten til at blive elsket uden at skulle gøre noget for

Læs mere

Spørgeskema: Autism-Good-Feeling (udkast)

Spørgeskema: Autism-Good-Feeling (udkast) Spørgeskema: Autism-Good-Feeling (udkast) Peter Vermeulen, PhD Autisme Centraal, Gent, Belgium, 2014 Baggrund: Spørgeskemaet Autisme-Good-Feeling er et uformelt assessment værktøj. Formålet med værktøjet

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 16-08-2012 02-10-2012 158-12 4300069-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 16-08-2012 02-10-2012 158-12 4300069-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 16-08-2012 02-10-2012 158-12 4300069-12 Status: Gældende Principafgørelse om: anbragt uden for hjemmet - egenbetaling - fritagelse

Læs mere

Neuroaffektiv udviklingspsykologi

Neuroaffektiv udviklingspsykologi Neuroaffektiv udviklingspsykologi Her er en meget kort sammenfatning af, hvad neuroaffektiv udviklingspsykologi er. Bagerst er en liste med ordforklaringer, samt lidt om nogle af de nævnte personer. Neuroaffektiv

Læs mere

LANDSFORENINGEN AUTISME. Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF) Barnet med ASF Diagnoser Behandling Rådgivning og nyttige adresser Kontaktpersoner

LANDSFORENINGEN AUTISME. Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF) Barnet med ASF Diagnoser Behandling Rådgivning og nyttige adresser Kontaktpersoner LANDSFORENINGEN AUTISME Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF) Barnet med ASF Diagnoser Behandling Rådgivning og nyttige adresser Kontaktpersoner Hvad er ASF? ASF er en gennemgribende udviklingsforstyrrelse.

Læs mere

Social og kommunikativ udvikling hos autistiske børn og de pædagogiske konsekvenser

Social og kommunikativ udvikling hos autistiske børn og de pædagogiske konsekvenser Social og kommunikativ udvikling hos autistiske børn og de pædagogiske konsekvenser v/psykolog Lennart Pedersen og forstander Demetrious Haracopos, begge ved Sofieskolen (tekst stammer fra Børn, unge og

Læs mere

Evidens i familiebehandling er det besværet værd?

Evidens i familiebehandling er det besværet værd? Evidens i familiebehandling er det besværet værd? med udgangspunkt i PMTO Parent Management Training Oregon Socialrådgiverdage 25.-26. nov. 213 Programmer med evidens ( I Socialstyrelsens forståelse af

Læs mere

Indledning. 1. Hjernens natur

Indledning. 1. Hjernens natur Indledning 1. Hjernens natur Forholdet mellem arv og miljø Mennesker har et biologisk beredskab til at deltage i kulturen Arv er miljøpåvirkelig Sårbarhed og miljøpåvirkning Genernes betydning Den hierarkiske

Læs mere

HARLØSE SKOLE 2014-2015 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE

HARLØSE SKOLE 2014-2015 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE HARLØSE SKOLE 2014-2015 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE Børn med særlige behov har brug for voksne med særlig viden Harløse Skole i Hillerød kommune er en specialskole for

Læs mere

Få styr på stressen! Workshop nr. 5 v. Hans Kastbjerg og Line Skovbjerg - Langagerskolen

Få styr på stressen! Workshop nr. 5 v. Hans Kastbjerg og Line Skovbjerg - Langagerskolen Få styr på stressen! Workshop nr. 5 v. Hans Kastbjerg og Line Skovbjerg - Langagerskolen Præsenta@on af os selv Hvordan tænker vi overordnet om stress Vi begynder hos os selv Hvad er stress? Hvor ser vi

Læs mere

Hvad er sygdom. og hvorfor virker behandling? IRF 2012. Peter W. Jepsen Overlæge, lic.med.

Hvad er sygdom. og hvorfor virker behandling? IRF 2012. Peter W. Jepsen Overlæge, lic.med. Hvad er sygdom og hvorfor virker behandling? IRF 2012 Peter W. Jepsen Overlæge, lic.med. Det etiske spørgsmål Er (psykiske) sygdomme ikke-andet-end tilstande, som er uønskede for samfundet? Suiting the

Læs mere

ADHD hos voksne. Udarbejdet af professor Per Hove Thomsen, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital, Risskov

ADHD hos voksne. Udarbejdet af professor Per Hove Thomsen, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital, Risskov ADHD hos voksne Udarbejdet af professor Per Hove Thomsen, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital, Risskov Indhold Hvad er ADHD? 3 Voksne med ADHD kan med den rette forståelse og behandling i langt de fleste

Læs mere

modstand Når sproget gør

modstand Når sproget gør Når sproget gør modstand For de fleste danske børn går udviklingen af sprog og generelle kommunikative færdigheder let. Hos nogle børn forløber den sproglige udvikling dog langsomt, eller tilegnelsen af

Læs mere

Vejledning for forældre hvis barn har en autismeproblematik

Vejledning for forældre hvis barn har en autismeproblematik Vejledning for forældre hvis barn har en autismeproblematik Vejledning til forældre hvis barn har en autismeproblematik Denne vejledning giver en kort introduktion til de forskellige forstyrrelser inden

Læs mere

Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks

Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks David Glasscock, Arbejds- og Miljømedicinsk Årsmøde Nyborg d. 17. marts 2011 Klinisk vejledning: Tilpasnings- og belastningsreaktioner

Læs mere

Børn med særlige behov!

Børn med særlige behov! Ninna Olsen ninnaolsen84@gmail.com Børn med særlige behov! Hvordan rummer vi dem? Oplæg for FDF Roskilde d. 8/1 2014 Ninna Olsen Uddannet pædagog KFUM-spejder i 24 år Leder i 11 år, assistent 5 år Kursusleder

Læs mere

Store Praksisdag 2014

Store Praksisdag 2014 Store Praksisdag 2014 Anne Heurlin Ovl. Børne- og ungdomspsykiatri, Klinik 2 Roskilde Bernadette Buhl-Nielsen Ovl. Børne- og ungdomspsykiatri, klinik for psykoterapi, Roskilde Kontroverser Er det vigtigt

Læs mere

Inklusion af børn. (med ADHD) Viden Struktur Organisering

Inklusion af børn. (med ADHD) Viden Struktur Organisering Inklusion af børn (med ADHD) Viden Struktur Organisering Inklusionssyn Barnet er inkluderet når: * Fysisk inklusion har adgang til almengruppen og barnets behov for fysiske hjælpemidler er dækket * Akademisk

Læs mere

Det Europæiske Netværk for Posttraumatisk. Træning & Praksis. www.tentsproject.eu

Det Europæiske Netværk for Posttraumatisk. Træning & Praksis. www.tentsproject.eu Det Europæiske Netværk for Posttraumatisk Stress Træning & Praksis www.tentsproject.eu Post-traumatisk Stressforstyrrelse (PTSD): Diagnose Ask Elklit, Denmark 2 Kort oversigt over traumets historie Railway

Læs mere

KURSUSTILBUD forår 2015

KURSUSTILBUD forår 2015 KURSUSTILBUD forår 2015 Om os Rådgivningsafdelingen Rådgivningsafdelingen er en afdeling under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefaglig rådgivning, supervision, vejledning og undervisning både internt

Læs mere

Idræt for børn med autisme og ADHD om inklusion i forskellige idrætsmiljøer.

Idræt for børn med autisme og ADHD om inklusion i forskellige idrætsmiljøer. Idræt for børn med autisme og ADHD om inklusion i forskellige idrætsmiljøer. Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi, d.9. oktober 2014, Odense v/idrætslærer, fysioterapeut og PhD. stud. Anette Bentholm

Læs mere

Højtfungerende autisme, Identitetsdannelse & depression

Højtfungerende autisme, Identitetsdannelse & depression Forfatter: Anja Hende; har diagnoserne AS, ADHD og Savant syndrom Uddannelse og baggrund: Bachelor i pædagogik, forfatter, foredragsholder, Autismwhisper Arbejdssted: www.autismwhisper.com Titel på artikel:

Læs mere

ADHD. Birgit Laungaard Psykolog Handi info 20.05.2014

ADHD. Birgit Laungaard Psykolog Handi info 20.05.2014 ADHD og konflikthåndtering Birgit Laungaard Psykolog Handi info 20.05.2014 ADHD -karakteristika Attention Deficit Hyperactivity Disorder (Hyperkinetisk forstyrrelse) Vanskeligheder inden for kerneområderne:

Læs mere

Neuropædagogik og demens

Neuropædagogik og demens - Hvad kan neuropædagogikken byde ind med?? 1 Indhold Hvad er neuropædagogik? Neuropsykologiske processer: - Arousal - Sansning og perception - Venstre og højre hjernehalvdel - Hukommelse - Eksekutive

Læs mere

Udviklingsforstyrrelser

Udviklingsforstyrrelser Udviklingsforstyrrelser - baggrund og vanskeligheder Bo Hejlskov Elvén Autoriseret psykolog Normalitet Vi definerer unormalitet på forskellige måder - Psykiatrisk: Når det er uforståeligt for den definerende

Læs mere

Neuropsykologiske betragtninger over APD.

Neuropsykologiske betragtninger over APD. Klinisk psykolog Christian Worsøe, Kolding Kommune, Børnerådgivningen Nicolaiplads 6, 6000 Kolding chwo@kolding.dk Neuropsykologiske betragtninger over APD. Testresultater, der opfordrer til en audiologisk

Læs mere

Diagnoser, symptomer mv.

Diagnoser, symptomer mv. Psykotraumatologi Diagnoser, symptomer mv. Kognitiv Terapi Stress og Traumer Thomas Iversen, aut. psykolog Personalepsykolog, ekstern lektor F 43 Reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktioner F

Læs mere

ADHD i et socialt perspektiv

ADHD i et socialt perspektiv ADHD i et socialt perspektiv ADHD i et socialt perspektiv En livslang sårbarhed ikke nødvendigvis livslange problemer ADHD betegnes ofte som et livslangt handicap. Det betyder imidlertid ikke, at en person

Læs mere

Disse og andre emner, vi selv bestemmer os for, tager vi fædre op i netværksgruppen. Her kan vi tale tvangsfrit og gå i dybden - hvis vi vil!

Disse og andre emner, vi selv bestemmer os for, tager vi fædre op i netværksgruppen. Her kan vi tale tvangsfrit og gå i dybden - hvis vi vil! Søndag, 30/6 Fælles oplæg Autisme og familien - 2 brødre - én diagnose v/teit og Tore Bang Heerup Oplægget fokuserer på hvordan det er at leve med autisme i familien. Som overskriften siger, handler oplægget

Læs mere

Stress, vold og trusler: En giftig cocktail

Stress, vold og trusler: En giftig cocktail Stress, vold og trusler: En giftig cocktail v. Kasper Kock Pædagogisk vejleder/ afdelingsleder & Michael Harboe Specialpædagogisk konsulent/ projektleder Begge Atlass & Studio III instruktører Emner Præsentation

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel den sikrede institution Koglen

Den danske kvalitetsmodel den sikrede institution Koglen Den danske kvalitetsmodel den sikrede institution Koglen Retningsgivende dokument Retningslinje for individuelle planer: Overordnet Udarbejdelse af den individuelle plan skal som minimum omfatte: 1. Udredning

Læs mere

Familieliv med ADHD ADHD KONFERENCE 2014. Cand. Psych. Dorte Damm Specialist i børneneuropsykologi og psykoterapi

Familieliv med ADHD ADHD KONFERENCE 2014. Cand. Psych. Dorte Damm Specialist i børneneuropsykologi og psykoterapi Familieliv med ADHD ADHD KONFERENCE 2014 Cand. Psych. Dorte Damm Specialist i børneneuropsykologi og psykoterapi Familier med ADHD Høj grad af arvelighed Familiens funktion Familiens forståelse af barnet

Læs mere

UNGE OG DIAGNOSERNES HIMMELFLUGT

UNGE OG DIAGNOSERNES HIMMELFLUGT UNGE OG DIAGNOSERNES HIMMELFLUGT SØREN LANGAGER ADHD Opsporingskurser unge og voksne Mennesker med ADHD har ofte vanskeligheder med at gennemføre en uddannelse, og mange har kun en løs tilknytning til

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

Piger med autisme og piger med ADHD en dag med Svenny Kopp på Riget

Piger med autisme og piger med ADHD en dag med Svenny Kopp på Riget Piger med autisme og piger med ADHD en dag med Svenny Kopp på Riget Kort før jul sidste år tog vi en hurtig tur til Køben havn i forbindelse med en temadag med den svenske specialist i børneneuropsykiatri,

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere

Af Torsten Bjørn Jacobsen, Dansk Psykiatrisk Selskab Diagnosens validitet 2 0 B e s t P r a c t i c e

Af Torsten Bjørn Jacobsen, Dansk Psykiatrisk Selskab Diagnosens validitet 2 0 B e s t P r a c t i c e ADHD hos voksne Af Torsten Bjørn Jacobsen, speciallægekonsulent, ph.d., Direktoratet for Kriminalforsorgen, Københavns Fængsler. Formand for Dansk Psykiatrisk Selskabs Udvalg for udarbejdelse af retningslinjer

Læs mere

Velkommen til Center for ADHD. Jo før jo bedre...

Velkommen til Center for ADHD. Jo før jo bedre... og hvad så? Velkommen til Center for ADHD Jo før jo bedre... Børn med ADHD skal have hjælp så tidligt som muligt. Center for ADHDs formål er at forebygge de negative følgevirkninger, som symptomer på ADHD

Læs mere

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger Indhold Stress og Hovedpine Bruno Vinther, Cand. Psych. Aut. Dansk Hovevdpinecenter Neurlogisk afdeling Glostrup Hospital Stress, afklaring, udredning og behandling Trods- og acceptadfærd Den kognitive

Læs mere

University of Copenhagen

University of Copenhagen University of Copenhagen Krop og spiseforstyrrelser- Kroppen som altings centrum Tandlægernes årsmøde, 31. marts 2011 Susanne Lunn Krop og spiseforstyrrelser Hvad er det i ungdomslivet, der gør, at mange,

Læs mere

Udviklingshæmning og Psykiatrisk Overbygning Erhvervspsykologisk Center

Udviklingshæmning og Psykiatrisk Overbygning Erhvervspsykologisk Center Kursus Katalog Udviklingshæmning og Psykiatrisk Overbygning Erhvervspsykologisk Center Emner 4 Udviklingshæmning 5 Autismespektrumforstyrrelser 6 Angst 7 OCD 8 Depression og Bipolar lidelse 9 Personlighedsforstyrrelser

Læs mere

Forklaring til de 6 sider med 10 spørgsmål.

Forklaring til de 6 sider med 10 spørgsmål. Forklaring til de 6 sider med 10 spørgsmål. Lav altid en udviklingsprofil ud fra Susanne Freltoftes: Udviklingsalder hos voksne udviklingshæmmede, inden du begynder på de 6 sider med 10 spørgsmål, da du

Læs mere

Motorisk/kropslig aktivitet i musikterapi med kontaktsvage brn { fokus pa `modstands' begrebet

Motorisk/kropslig aktivitet i musikterapi med kontaktsvage brn { fokus pa `modstands' begrebet Motorisk/kropslig aktivitet i musikterapi med kontaktsvage brn { fokus pa `modstands' begrebet Margrete Bach Madsen Cand. mag. i musikterapi, barselsvikar ved Videnscenter for demens, Vejle kommune. Kontakt:

Læs mere

ADHD-foreningens konference 2014, Comwell, Kolding; 4.-5. september SAFARI. Studie Af Førskole-ADHD Risiko Indikatorer

ADHD-foreningens konference 2014, Comwell, Kolding; 4.-5. september SAFARI. Studie Af Førskole-ADHD Risiko Indikatorer ADHD-foreningens konference 2014, Comwell, Kolding; 4.-5. september SAFARI Studie Af Førskole-ADHD Risiko Indikatorer Delstudie under Odense Børnekohorte Professor Niels Bilenberg Børne- og ungdomspsykiatri,

Læs mere

Voksne med ADHD. Et PET-studie af den dopaminerge neurobiologi

Voksne med ADHD. Et PET-studie af den dopaminerge neurobiologi Voksne med ADHD Et PET-studie af den dopaminerge neurobiologi Hvem? Hvorfor? Hvad? Hvordan? Hvorhen? Helle Møller Søndergaard Cand. psych. aut., forskningsmedarbejder Forskningsenhed Vest, Herning Center

Læs mere

2010-2011 KASPERSKOLENS KOMPETENCECENTER FRA TEORI TIL PRAKSIS AD/HD- AUTISME K U RSER OG KONSU L E N T BISTA N D B A L L E R U P

2010-2011 KASPERSKOLENS KOMPETENCECENTER FRA TEORI TIL PRAKSIS AD/HD- AUTISME K U RSER OG KONSU L E N T BISTA N D B A L L E R U P 2010-2011 KASPERSKOLENS KOMPETENCECENTER FRA TEORI TIL PRAKSIS AD/HD- AUTISME K U RSER OG KONSU L E N T BISTA N D B A L L E R U P Sådan fi nder du Kasperskolen: Ballerup station P Gangsti til skolen Kasperskolen

Læs mere

Intro Den kognitive Børnesamtale

Intro Den kognitive Børnesamtale Intro Den kognitive Børnesamtale Sikon 2012 Christina Sommer www.psyk-ressource.dk cso@psyk-ressource.dk tlf. 31664661 Selvforståelsesforløb * Hvordan fungerer hjernen * Personlighed sociale evner * Kognitiv

Læs mere

Nyhedsbrev. Pilotprojekt med Københavns Universitet. Flere piger og yngre kvinder på STU og netværksgrupper. Spændende Mindfulness konference side 4

Nyhedsbrev. Pilotprojekt med Københavns Universitet. Flere piger og yngre kvinder på STU og netværksgrupper. Spændende Mindfulness konference side 4 Nyhedsbrev Pilotprojekt med Københavns Universitet Vi deltager aktuelt i et projekt med Ministeriet for børn og unge og Københavns universitet. Det er et pilotprojekt med unge med Aspergers syndrom, som

Læs mere

Kolding 16.4.2012. Diagnosesamfundet - i psykiatrisk perspektiv

Kolding 16.4.2012. Diagnosesamfundet - i psykiatrisk perspektiv Kolding 16.4.2012 Diagnosesamfundet - i psykiatrisk perspektiv Theser: Diagnosesamfundet gavner ikke den svageste, men den mindre syge del af klientellet. Diagnosesamfundet er udtryk for befolkningens

Læs mere

Konflikthåndtering i arbejdet med børn med autisme

Konflikthåndtering i arbejdet med børn med autisme (Conflict resolution in the work with children with autism) University College Sjælland Casper Beck 3s09138, ps2010vab. Bachelorprojekt Vejleder: Camilla Glæsner Anslag: 49.206 Indhold Indledning (1.906)...

Læs mere

Kognition og kognitive forstyrrelser ved affektive lidelser. Seniorforsker, ph.d. Kamilla Miskowiak Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet

Kognition og kognitive forstyrrelser ved affektive lidelser. Seniorforsker, ph.d. Kamilla Miskowiak Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet Kognition og kognitive forstyrrelser ved affektive lidelser Seniorforsker, ph.d. Kamilla Miskowiak Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet Hvad er kognition? Mentale processer som inkluderer opmærksomhed,

Læs mere

Kommunikative forstyrrelser... og om hvordan man bedst kommunikerer

Kommunikative forstyrrelser... og om hvordan man bedst kommunikerer Kommunikative forstyrrelser... og om hvordan man bedst kommunikerer Ved Trine Thyrsted Klinkby Audiologopæd Center for Hjerneskade Hvilke kommunikative forestyrrelser kan forekomme som følge af en hjerneskade?

Læs mere

Udadreagerende adfærd - Fra overlevelse til overskud. Cand.psych. Petra Patzwaldt

Udadreagerende adfærd - Fra overlevelse til overskud. Cand.psych. Petra Patzwaldt Udadreagerende adfærd - Fra overlevelse til overskud Cand.psych. Petra Patzwaldt Aftenens program kl. 19-21:00 Lidt om mig selv Vi starter med en fortælling Forskellige tanker om udfordringerne ved børn

Læs mere

Autismespektrum forstyrrelser (ASD) - definition, diagnostik, ætiologi og behandling

Autismespektrum forstyrrelser (ASD) - definition, diagnostik, ætiologi og behandling Autismespektrum forstyrrelser (ASD) - definition, diagnostik, ætiologi og behandling Niels Bilenberg, M.D., Professor, Ph.D. Child and Adolescent Psychiatric Department University of Southern Denmark Cathriona

Læs mere

Målgruppe Pædagoger, specialpædagoger, AKT-lærere, speciallærere, pædagogiske vejledere.

Målgruppe Pædagoger, specialpædagoger, AKT-lærere, speciallærere, pædagogiske vejledere. KURSUSFORLØB for lærere og pædagoger GUA - en kompleks autismespektrumforstyrrelse onsdag d. 20. og torsdag d. 21. november 2013 GUA-ramte anskues ofte ud fra en autisme-tilgang. De gennemgribende udviklingsforstyrrelser

Læs mere

Definition af svære specifikke sprogvanskeligheder

Definition af svære specifikke sprogvanskeligheder Definition af svære specifikke sprogvanskeligheder Ulla Lahti Cand. mag., logopæd, ekstern lektor Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet Oversigt 1. Sprogbeskrivelse 2.

Læs mere

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse.

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Ikke en lægelig veldefineret tilstand. Nogle oplever det i forbindelse med behandling

Læs mere