Årsrapport. (intern)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport. (intern)"

Transkript

1 Tlf: BDO Statsautorseret revsonsakteselskab haders[ev bdodk Jomfrusten 27, Box DK-6100 Haderslev CVR-nr Chrstansfeld Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Årsrapport 2010/11 (ntern) CVR.nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordnære generalfor sarnln den 26. september drgent BDO Statsautonseret revsonsakteseskab en danskejet revsons og rdgvnrgsvrksomhed, er medlem af BDO Interna tonal Lmted et UK baseret selskab med begrænset hæftelse og en del af det nternatonale BDO netværk bestående af uafhængge medlemsfrmaer

2 Indhold Ledelsespåtegnng Den uafhængge revsors påtegnng 2 Selskabsoplysnnger 3 Ledelsesberetnng 4 Anvendt regnskabsprakss 5 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Noter 10 Specfkatoner 12 Varrnelovgvnngen 18 Budget 19 Skattemæssge forhold 20

3 Ledelsespåtegnng Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2010/11 for Chrstansfeld Fjernvarmeselskab A.m.b.a., Chrstansfeld. Årsrapporten er aflagt overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vor opfattelse, at årsregnskabet gver et retvsende bllede af selskabets aktver, passver, fnanselle stllng samt resultatet. Samtdg er det vor opfattelse, at ledelsesberetnngen ndehol der en retvsende redegørelse for de forhold, beretnngen omhandler. Årsrapporten ndstlles tl generalforsamlngens godkendelse. Chrstansfeld, den 24. august 2011 Bestyrelse: I Leo Ranev Nelsen J,s,førge Madsen formand æformand 7kL7(, j Fnn Bunkenborg Hans Chrstan Fscher Ib Danelsen sekretær Hans Chrstan Petersen Henz Schneder

4 - - 7 Den uafhængge revsors påtegnng Tl andeshaverne Chrstansfeld Fjernvarmeselskab A.m.b.a., Chrstansfeld V har revderet årsregnskabet for Chrstansfeld Fjernvarmeselskab A.m.b.a. for regnskabsåret 1. jun 2010 maj 2011, omfattende anvendt regnskabsprakss, resultatopgørelse, balance og noter samt ledelsesberetnng. Ars regnskabet og ledelsesberetnngen udarbejdes efter årsregnskabsloven. 31. Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der gver et retvsende bllede overensstemmelse overensstemmelse med med årsregnskabsloven, og en ledelsesberetnng, der ndeholder en retvsende redegørelse årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformnng, mplementerng og opretholdelse af nterne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab og en ledelsesberetnng uden væsentlg fejlnformaton, uanset om fejlnformatonen skyldes besvgelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensgtsmæssg regnskabsprakss og udøvelse af regnskabsrnæssge skøn, som er rmelge efter omstændghedeme. Revsors ansvar og den udforte revson Vort ansvar er at udtrykke en konduson om årsregnskabet og ledelsesberetnngen på grundlag af vor revson. V har udført vor revson overensstemmelse med danske revsonsstandarder. Dsse standarder kræver, at v lever op tl etske krav samt planlægger og udfører revsonen med henblk på at opnå høj grad af skkerhed for, at årsregn skabet og ledelsesberetnngen kke ndeholder væsentlg fej lnformaton. En revson omfatter handlnger for at opnå revsonsbevs for de beløb og oplysnnger, der er anført og årsregnskabet årsregnskabet og ledelsesberetnngen, uanset om fejlnformatonen skyldes besvgelser ledelsesberetnngen. De valgte handlnger afhænger af revsors vurderng, herunder vurderngen af rskoen for væsentlg fejlnformaton eller fejl. Ved rskovurderngen overvejer revsor nterne kontroller. der er relevante for vrksomhedens udarbej delse og aflæggelse af et årsregnskab, der gver et retvsende bllede samt for udarbejdelse af en ledelsesberetnng, der ndeholder en retvsende redegørelse, med henblk på at udforme revsonshandlnger, der er passende efter omstæn dghederne, men kke med det formål at udtrykke en konkluson om effektvteten af vrksomhedens nterne kontrol. En revson omfatter endvdere stllngtagen tl, om den af ledelsen anvendte regnskabsprakss er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssge skøn er rmelge, samt en vurderng af den samlede præsentaton afårsregnska bet og ledelsesberetnngen. Det er vor opfattelse, at det opnåede revsonsbevs er tlstrækkelgt og egnet som grundlag for vor konkluson. Revsonen har kke gvet anlednng tl forbehold. Konkluson Det er vor opfattelse, at årsregnskabet gver et retvsende bllede af selskabets aktver, passver og den fnanselle stllng pr. 31. maj 2011 samt af resultatet af selskabets aktvteter for regnskabsåret 1. jun maj 2011 overensstemmelse med årsregnskabsloven, samt at ledelsesberetnngen ndeholder en retvsende redegørelse ensstemmelse med årsregnskabsloven. over Haderslev, den 24. august 2011 BDO Statsautofseret revsonsakteselskab f f Karl Erk Nelsen statsaut, revsor

5 Selskabsoplysnnger Selskabet Chrstansfeld Ravnhavevej 6070 Chrstansfeld Fj ernvarrneselskab A.m.b.a. 2 Telefon: Hj emmesde: www. chrstansfe1d-f ernvarme.dk E-rnal: CVR-nr.: Stftet: Hjemstedskommune: Koldng Regnskabsår: januar 1965 jun maj Bestyrelse Leo Ranlev Nelsen, formand Jens Jørgen Madsen, næstformand Ib Danelsen, sekretær Fnn Bunkenborg Hans Chrstan Fscher H.C. Jensen (udpeget af kommunen) Frede Nøhr (udpeget aftyrstrup Andesbolgforenng) Hans Chrstan Petersen Henz Schneder(udpeget af Brødrernengheden) Revson BDO Statsautorseret revsonsakteselskab Jomfrusten Haderslev Generalforsamlng Ordnær generalforsamlng afholdes 26. september 2011, på Brødremenghedens Hotel.

6 4 Ledelsesberetnng Aktvtet Selskabets er et andeshaverbaseret fjernvanneværk, hvor varrneproduktonen dels sker på kraft vanreanlæg ved sarnprodukton med el, som sælges tl elselskab, dels på kedecentral. Produkt onen sker på to forskellge adresser byen. Som energklde benyttes naturgas. Udvklngen regnskabsåret Indtjenngen regnskabsåret har udvklet sg bedre end forventet/budgetteret, dels som følge af højere afregnngsprser for el, dels besparelser på energudgfter. I foråret 2011 skete der et lejehavar på el generatoren. Det er p.t. uafklaret, hvem der skal bære tabet (herunder drfstab) som følge af dette havar. Det er bestyrelsens opfattelse, at forplgtelsen påhvler forskrngsselskabet eller reparatøren af en tlsvarende skade forrge år. Der er derfor årsrapporten kke ndregnet omkostnnger hertl. Begvenheder efter regnskabsårets afslutnng Der er efter regnskabsårets afslutnng kke ndtruffet begvenheder, som væsentlg vl kunne på vrke selskabets fnanselle stllng.

7 5 Anvendt regnskabsprakss Årsrapporten er aflagt vrksomheder. overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B- Drftsøkonomske afskrvnnger, som overstger de maksmale afskrvnnger efter varmelovgv nngen ndregnes nu dsponerngen af årets resultat og vses som en hensat forplgtelse under passver. Samnenlgnngstallene fra sdste år er tlrettet overensstemmelse hermed. Den anvendte regnskabsprakss er bortset herfra uændret forhold tl sdste år. Omregnng af fremmed valuta Transaktoner fremmed valuta omregnes tl transaktonsdagens kurs. Tlgodehavender og gæld fremmed valuta er optaget tl balancedagens kurser. Kursregulerng ndregnes resultatopgørelsen under fnanselle poster. RESULTATOPGØRELSEN Fnanselle poster Fnanselle poster omfatter rentendtægter og -omkostnnger, realserede og urealserede kursge vnster og -tab sant tllæg og godtgørelse under acontoskatteordnngen m.v. Skat af årets resultat Skat af årets resultat består af årets aktuelle skat sant forskydnng udskudt skat. BALANCEN Materelle anlægsaktver Grunde og bygnnger, produktonsanlæg, maskner og nventar sant lednngsnet måles tl kostprs med f-adrag af akkurnulerede afskrvnnger. Der foretages lneære afskrvnnger baseret på følgende vurderng af aktvemes forventede brugstder: Bygnnger 10 år Produktonsanlæg 10 år Maskner og nventar 5 år Lednngsnet 5 år Tlgodehavender Tlgodehavender måles tl nomnel værd med fradrag af en eventuel hensættelse tl mødegåelse af forventede tab.

8 6 Perodeafgrænsnngsposter Perodeafgrænsnngsposter ndregnet under aktver omfatter afholdte omkostnnger vedrørende eferfølgende regnskabsår. Værdpaprer Værdpaprer, ndregnet under omsætnngsaktver, omfatter let omsættelge paprer, der måles tl dagsværd på balancedagen. Selskabsskat og udskudt skat Aktuelle skatteforplgtelser og tlgodehavende aktuel skat ndregnes balancen som beregnet skat af årets skatteplgtge ndkomst reguleret for skat af tdlgere års skatteplgtge ndkomster samt for betalte acontoskatter. Udskudt skat måles af mdlertdge forskelle mellem regnskabsmæssg og skattemæssg værd af aktver og forplgtelser. Udskudte skatteaktver ndregnes med den værd, de forventes at kunne realseres tl. Gældsforplgtelser Gældsforplgtelser måles tl amortseret kostprs, hvlket svarer tl nomnel værd. C ljscrs CWSserve, O ksrapporldocx sog 20H

9 7 Resultatopgorelse 1. jun maj 2010/ /10 Spec Note kr. tkr. 1 Nettoomsætnng Produktonsomkostnnger Bruttoresultat Dstrbutonsomkostnnger Admnstratonsomkostnnger Resultat af prmær drft Andre drftsndtægter Drftsresultat Fnanselle ndtægter Fnanselle omkostnnger Ordnært resultat for skat Skat af årets resultat ÅRETS RESULTAT (underskud) Forslag tl resultatdsponerng Overdæknng følge varmelovgvnngen Regnskabsrnæssge afskrvnnger ud over vanelovens regler Overført tab 0-11 Dsponeret alt

10 8 Balance 31. maj AKTIVER Spec Note kr. tkr. Grunde ogbygnnger Produktonsanlæg Maskner og nventar Lednngsnet Materelle anlægsaktver ANLÆGSAKTIVER Tlgodehavenderfrasalg Andre tlgodehavender Tlgodehavender Værdpaprer Lkvde beholdnnger OMSÆTNINGSAKTIVER AKTIVER I ALT

11 9 Balance 31. maj PASSIVER Spec Note kr. tkr. Andelskaptal Overført tab EGENKAPITAL Hensættelse tl fremtdg ndregnng varmeprsen HENSATTE FORPLIGTELSER Gæld tl pengensttutter Langfrstede gældsforplgtelser Kortfrstet del aflangfrstet gæld Leverandører af varer og tjenesteydelser Overdæknng følge varrnelovgvnngen Anden gæld Kortfrstede gældsforplgtelser GÆLDSFORPLIGTELSER PASSIVER I ALT Eventualforplgtelser 6

12 10 Noter Personaleudgfter 2010/ /10 kr. tkr. Antal personer beskæftget gennemsnt 3 3 De samlede personaleudgfter udgør Lønnnger og gager Andre udgfter tl socal skrng mv Øvrge personaleudgfer Personaleudgfterne fordeler sg således Produktonsomkostnnger Dstrbutonsomkostnnger Admnstratonsomkostnnger Skat af årets resultat 2010/ /10 kr. tkr. Beregnet skat af årets skatteplgtge ndkomst Materelle anlægs aktver Grunde og Produktons- 1 Iaskner og bygnnger anlæg nventar Lednngsnet Kostprs 1.jun Tlgang Kostprs 31. maj Afskrvnnger 1.jun Årets afskrvnnger Afskrvnnger 31. maj Regnskabsmæssg værd 31. maj Ejendornsvurderng3l. maj

13 Noter 4 Egenkaptal Forslag tl årets resultat 1. jun 2010 Årets tlgang fordelng 31. maj 2011 Andelskaptal Overført tab Langfrstede gældsforplgtelser Gæld alt Afdrag Restgæld 31. maj næste år efter 5 år Gæld tl pengensttutter Eventualforplgtelser Selskabet har ndgået servceafale på kraftvarrneanlægget. Aftalen omfatter alt drftstrner.

14 12 Specfkatoner Nettoomsætnng 2010/ /10 kr. tkr. Forbrugsafgfter, rnwh Afgft for dårlg afkølng Drfsbdrag Adrnnstratonsbdrag Salg af el, kwh 6.280, C02 tlskud Produktonsomkostfnger Forbrug af naturgas m.v. Naturgas, rn Naturgas- og C02 afgft Drft af centralen Vedlgeholdelse af grund og bygnnger Vedlgeholdelse af kraftvarrneanlæg Vedlgeholdelse af kedler m.v Afskrvnng på bygnnger Afskrvnng på produktonsanlæg Kemkaler og hjælpemateraler Smøreole El Vand Renholdelse/affaldshåndterng Alarrnudstyr Værktøj rn.v Ejendomsskat og forskrnger

15 13 Specfkatoner Produktonslonnnger 2010/ /10 kr. tkr. Løn tl teknsk personale Regulerng af beregnede ferepenge Lonrefuson ATP rn.v Personaleudgfter Uddannelse, ERFA samarbejde Heraf overføres tl dstrbutonsomkostnnger Energ medgået tl produkton af kke regstreret forbrug, 18% Drftsomkostnnger tl produkton af kke regstreret forbrug, 15% Lønandel vedrørende dstrbuton, 30% Produktonsomkostnnger alt Dstrbutonsomkostnnger Energ medgået tl produkton af kke regstreret forbrug, 18% Drftsomkostnnger tl produkton af kke regstreret forbrug, 15% Lønandel vedrørende dstrbuton. 30% Vedlgeholdelse af lednngsnet Afskrvnng på lednngsnet Vedlgeholdelse afrnålere Verfkaton og stkprøvekontrol Dstrbutonspumper Styrng afnetternperatur Drft af varevogne Afskrvnng på varevogne

16 14 Specfkatoner 4 Admnstratonsomkostnnger 2010/ /10 kr. tkr. Bestyrelseshonorar Løn tl admnstratvt personale Løn rengørng Admnstratonsvederlag SE Drfslederaftale Telefon Porto, fragt og gebyrer Kontorartkler og -nventar Srnåanskaffelser Afskrvnng på kontornventar Annoncer og reklame Edb-udgfter Revson og regnskabsmæssg assstance Kontngenter Møder, rejser m.v Kørselsgodtgorelser Incassoomkostnnger Tab på debtorer Dverse Andre drftsndtægter Drftstabserstatnng for generatorhavar Lejendtægt teleselskaber Fnanselle ndtægter Udbytte fra nvesterngsforenng Kursregulerng af værdpaprer

17 15 Specfkatoner 7 Fnanselle omkostnnger 2010/ /10 kr. tkr. Renteudgft, kassekredt Renteudgft, valutalån Kursregulerng på valutalån Kursregulerng af værdpaprer

18 16 Specfkatoner 8 Tlgodehavender fra salg kr. tkr. Tlgodehavende elafregnng Tlgodehavende årsopgørelser Tlgodehavende tlslutnngsafgfter rn.v Hensættelse tl mødegåelse af tab Værdpaprer Regnskabs- Regnskabs mæssg værd / mæssg værd I kursværd kursværd Danske Invest penson mellemlange oblgatoner Danske Invest kommuner europæske oblgatoner DFF-Edb AmbA, nom kr Kostprs Regulerng tlkursværdpr. 31. maj Værdpaprer alt Gæld tl pengensttutter (langfrstet del) Danske Bank, valutalån DKK Danske Bank, valutalån CHF Afdrag det kommende år Leverandører af varer og tjenesteydelser Vare- og omkostnngskredtorer

19 17 Specfkatoner kr. tkr, 12 Anden gæld Skyldge årsopgorelser Depostum.ooo 11 Beregnet skyldg løn Beregnet ferepengeforplgtelse, funktonærer Skyldge ferepenge 28 0 A-skatrn.m ATP Beregnede skyldge renter Moms

20 18 Varmelovgvnngen Opgørelse af resultat henhold tl varrnelovgvnngen 2010/ /10 kr. tkr. Resultat følge resultatopgørelsen Andelskaptal ndbetalt året 0 11 Regnskabsrnæssge afskrvnnger på produktonsanlæg Varrnelovsmæssge afskrvnnger på produktonsanlæg Årets resultat opgjort efter varmelovgvnngens regler Overdæknng fra sdste år Overdæknng tl fremforsel I varmeprsen for det kommende år er ndregnet Produktonsanlæg Kostprs l.jun Tlgang Kostprs 31. maj Afskrvnnger 1. jun Afskrvnng, 20% Afskrvnnger 31. maj Varmelovsmæssg værd 31. maj Regnskabsmæssg værd 31. maj Tl ndregnng varmeprsen over afskrvnngsperoden

21 19 Budget for 2011/12 Budget Realseret Realseret 2011/ / /10 tkr. tkr. tkr. Forbrugsafgfter, rnwhakr Drftsbdrag rn2akr Admnstratonsbdrag, 925 forbrugere a kr Salg af el rn.v Nettoomsætnng Forbrug af naturgas rn.v Drft af centralen Produktonslonnnger Heraf overføres tl dstrbutonsomkostnnger Produktonsomkostnnger Dstrbutonsomkostnnger Admnstratonsomkostnnger Omkostnnger alt Resultat af prmær drft Andre drftsndtægter Drftsresultat Fnanselle ndtægter Fnanselle omkostnnger Ordnært resultat for skat Skat af årets resultat ÅRETS RESULTAT

22 20 Skattemæssge forhold Opgorelse af skatteplgtg ndkomst 2010/ /10 kr. tkr. Resultat før skat følge resultatopgørelsen Regnskabsmæssge afskrvnnger Regnskabsrnæssgt udgftsførte drftsmdler Hensættelse tl mødegåelse af tab på debtorer, ultrno Hensættelse tl mødegåelse af tab på debtorer, prmo Skattemæssge afskrvnnger, bygnnger 0 Skattemæssge afskrvnnger på produktonsanlæg Skattemæssge afskrvnnger på nfrastrukturanlæg Skatternæssge afskrvnnger på øvrge drftsmdler Skatteplgtg ndkomst Skattemæssgt underskud tl fremførsel Saldo pr. 1.jun Årets skattemæssge underskud Saldo 31. maj Afskrvnnger, produktonsanlæg Saldo 1.jun Tlgangåret Afskrvnng, 21 /b Saldo 31. maj

23 21 Skattemæssge forhold Afskrvnnger, nfrastrukturanlæg 2010/ /10 kr. tkr. Saldo 1.jun Afskrvnng, 7% Saldo 31. maj Afskrvnnger, øvrge drftsmdler Saldo 1.jun Drftsmæssgt udgfsførte drftsmdler Afskrvnng, 25% Saldo 31. maj Udskudt skat Bygnnger: Regnskabsmæssg værd af afskrvnngsberettgede bygnnger Skatternæssg restsaldo Drftsmdler: Regnskabsmæssg værd Skatternæssg saldo, produktonsanlæg Skatternæssg saldo, nfrastrukturanlæg Skatternæssg saldo, øvrge drftsmdler Uudnyttet skattemæssgt underskud Regnskabsmæssg hensættelse tl mødegåelse af tab på debtorer Beregnngsgrundlag Udskudt skat er 31, maj afsat med 25% af tkr., dog mndst 0 0 Udskudt skat pr. 1. jun 0 0 Regulerng af udskudt skat 0 0

24 Afskrvnnger året Anskaffelses- Anskaffelses- Afskrvnngs- Afskrvnnger, Restsaldo år sum (kontant) grundlag tdlgere år % kr. 31. maj Kongensgade 6B Grund 1) Afskrvnngsberettgede bygnnger 1) Ravnhavevej 2 Grund 1) Afskrvnngsberettgede bygnnger 1) Lagertlbygnng 2001/ Halvtag 2010/ I alt ) Som anskaffelsessum er benyttet ejendomsvurderngen pr. 1/1 2000

25 23 Skattemæssge forhold Moms 2010/ /10 kr. tkr. Sagsmoms, angvet Salgsmoms, regulernger Sagsmoms, regulernger 31. maj jun Moms afvarekøb rn.v. Moms af varekøb rn.v. udlandet, angvet udlandet, regulernger 31. maj Kobsmoms, angvet Købsmoms, regulernger 1. jun Købsmorns, regulernger 31, maj Elafgft, angvet Elafgft, regulernger 1. jun -1 Elafgft, regulernger 31. maj Gas- og C02 afgft, angvet Gas- og C02 afgft, regulernger Gas- og C02 afgft, regulernger 31. maj jun 0 Vandafgft, angvet Vandafgft, regulernger 1. jun 0 Vandafgft, regulernger 31. maj Momstlsvar for året (negatv) Skyldg pr. 1. jun Afregnet året Skyldg pr. 31. maj

26 24 Skattemæssge forhold Lonafstemnng 2010/ /10 kr. tkr. Lønudgft jfr. note Beregnet skyldg løn prrno Beregnet skyldg løn ultrno Beregnede ferepenge prmo Beregnede ferepenge ultmo Multrnedebeskatnng Pensonsbdrag og gruppelvsprærne Udbetalt A-ndkomst l.januar- 31. maj Udbetalt A-ndkornst 1. jun december Udbetalt A-ndkomst 1.januar- 31. maj Udbetalt A-ndkomst l.jun december Sum oplysnngssedler Afrundnger 1 0 C Users CWSsener 3445 l42oi l- 7 Ic9fe92bd-42Ol-8224$69c3f3)e87ba [ÅRSRAPPORTXLSM]

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG ÅRSRAPPORT

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Christiansfeld Fjernvarmeselskab A.m.b.a.

Christiansfeld Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Tlf: 74 52 41 41 www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Jomfrustien 27 6100 Haderslev CVR-nr. 20 22 26 70 Christiansfeld Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Årsrapport 2009/10 (intern) CVR.nr. 63

Læs mere

KANAL FREDERIKSHAVN APS SILOVEJ 8, 9900 FREDERIKSHAVN 1. JANUAR DECEMBER 2016

KANAL FREDERIKSHAVN APS SILOVEJ 8, 9900 FREDERIKSHAVN 1. JANUAR DECEMBER 2016 Tlf.: 96 20 76 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab frederikshavn@bdo.dk Rimmens Alle 89, Box 712 www.bdo.dk DK-9900 Frederikshavn CVR-nr. 20 22 26 7020222670 KANAL FREDERIKSHAVN APS SILOVEJ 8,

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003 Audit Kontoradresse Bruuns Galleri Århus Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 86 76 46 01 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider Indhold Påtegninger

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten er

Læs mere

HUA DENMARK ApS. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

HUA DENMARK ApS. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den HUA DENMARK ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/05/2015 De Hua Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Hovedgaard Vandværk A.m.b.a.

Hovedgaard Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 18911310 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20 dirigent Indhold Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2 Selskabsoplysninger

Læs mere

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S Tordenskjoldsgade 2, st 6700 Esbjerg Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere

J.S. Reklame, Århus ApS

J.S. Reklame, Århus ApS J.S. Reklame, Århus ApS Sødalsparken 18, 8220 Brabrand CVR-nr. 70 99 02 10 Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/9 31/8) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

PC APPS ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014

PC APPS ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014 PC APPS ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014 Peter Carlslund Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015 GASA GRUPPEN A/S Lavsenvænget 1, 5200 Odense V Årsrapport for 2015 CVR-nr. 25 86 42 20 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3 /5 2016 Torben Mølkjær Dirigent

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdaterng af Økonom- og Erhvervsmnsteret (Blag A) Aktvtetsbaseret målng af vrksomhedernes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Økonom- og Erhvervsmnsterets

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

Nordic Esports Agency A/S c/o Rasmus Wisti Simonsen, Rundholtsvej 28, 5. 4., 2300 København S

Nordic Esports Agency A/S c/o Rasmus Wisti Simonsen, Rundholtsvej 28, 5. 4., 2300 København S Nordic Esports Agency A/S c/o Rasmus Wisti Simonsen, Rundholtsvej 28, 5. 4., 2300 København S CVR-nr. 36 39 21 93 Årsrapport 25. september 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på

Læs mere

FAABORG VEST ANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT

FAABORG VEST ANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT BDO ScanRevision Assensvej 4, Box 116 Statsautoriseret revisionsaktieselskab DK-5600 Faaborg CVR-nr. 20 22 26 70 Tlf: 63 61 41 00, Fax: 63 61 41 01 www.bdo.dk E-mail: Faaborg@bdo.dk FAABORG VEST ANTENNEFORENING

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr Klestrup III ApS Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev CVR-nr. 25 72 51 23 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 24. marts 2015 Som dirigent:... Randi Bach Poulsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr

DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr. 32 78 01 48 Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015. Thomas

Læs mere

FREDERIKSHAVN ERHVERVSFORENING ÅRSRAPPORT

FREDERIKSHAVN ERHVERVSFORENING ÅRSRAPPORT BDO ScanRevision Rimmensallé 89, Box 712 Statsautoriseret revisionsaktieselskab DK-9900 Frederikshavn CVR-nr. 20 22 26 70 Tlf: 96 20 76 00, Fax: 96 20 76 01 www.bdo.dk E-mail: Frederikshavn@bdo.dk FREDERIKSHAVN

Læs mere

CETONIA TRADING APS 2012/13

CETONIA TRADING APS 2012/13 Tlf: 87 25 58 00 viborg@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Tingvej 11, 1. sal DK-8800 Viborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CETONIA TRADING APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012/13 Årsrapporten

Læs mere

Hans Øder Byg ApS Frederiksværksgade 54 A 3400 Hillerød. Årsrapport. 3. oktober 2011 til 31. december CVR-nr

Hans Øder Byg ApS Frederiksværksgade 54 A 3400 Hillerød. Årsrapport. 3. oktober 2011 til 31. december CVR-nr Hans Øder Byg ApS Frederiksværksgade 54 A 3400 Hillerød Årsrapport 3. oktober 2011 til 31. december 2012 CVR-nr. 33957106 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Hans Henning Øder Dirigent

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

VARMECENTRALEN ØRNESÆDET ÅRSRAPPORT

VARMECENTRALEN ØRNESÆDET ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 VARMECENTRALEN ØRNESÆDET ÅRSRAPPORT 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Abildvej 5 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2016

Læs mere

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/04/2014 Paw Engsbye Rasmussen

Læs mere

BYGGESELSKABET ØS9 APS STRANDVEJEN 118, 2900 HELLERUP 2014/15

BYGGESELSKABET ØS9 APS STRANDVEJEN 118, 2900 HELLERUP 2014/15 Tlf.: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 BYGGESELSKABET ØS9 APS STRANDVEJEN 118, 2900 HELLERUP ÅRSRAPPORT

Læs mere

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund CVR-nr. 35 47 53 03 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING

Læs mere

Christiansfeld Fjernvarmeselskab Å.m.b.a.

Christiansfeld Fjernvarmeselskab Å.m.b.a. Tlf: 745241 41 haderslev@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Jomfrustien 27, Box 391 DK-6100 Haderslev CVR-nr. 20 22 26 70 Christiansfeld Fjernvarmeselskab Å.m.b.a. Årsrapport

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Hjaltesvej 16 Postboks 1443 7500 Holstebro www.pwc.dk E-mail: holstebro@pwc.dk Telefon 96 11 18 00 Telefax 96 11 19 00 Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Vindenergi Danmark amba UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011

Vindenergi Danmark amba UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011 Vindenergi Danmark amba CVR-NR. 21 97 35 05 UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011 12. REGNSKABSÅR 1 Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2011 for Vindenergi Danmark amba.

Læs mere

RSMplus. A.m.b.A. i likvidation. FØVLlNG BRUGSFORENING I LIKVIDATION. CVR nr. 59340417. Afsluttende likvidationsregnskab for perioden.

RSMplus. A.m.b.A. i likvidation. FØVLlNG BRUGSFORENING I LIKVIDATION. CVR nr. 59340417. Afsluttende likvidationsregnskab for perioden. RSMplus FØVLlNG BRUGSFORENING I LIKVIDATION A.m.b.A. i likvidation CVR nr. 59340417 Arsrapport 2011 Afsluttende likvidationsregnskab for perioden 01.01.2011 til 18.12.2011 2 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider

Læs mere

BOGHOLDERIET AF 2012 ApS

BOGHOLDERIET AF 2012 ApS BOGHOLDERIET AF 2012 ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/12/2014 Peter Houlberg Dirigent Side 2 af 9 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Faster Andelsmejeri. Foreningen. fjcewtfrhouse(ajpers (I. Årsrapport for 2009

Faster Andelsmejeri. Foreningen. fjcewtfrhouse(ajpers (I. Årsrapport for 2009 fjcewtfrhouse(ajpers (I PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsakieselskab østergade 40 Postboks 160 6900 Skjern ww.pwc.dk Telefon 96 80 io 00 Telefax 96 80 io ol Foreningen Faster Andelsmejeri

Læs mere

FILMTEATERET THEATERTORVET 1, 9500 HOBRO ÅRSRAPPORT. (Opstillet uden revision eller review)

FILMTEATERET THEATERTORVET 1, 9500 HOBRO ÅRSRAPPORT. (Opstillet uden revision eller review) Tlf: 96 57 48 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hobro@bdo.dk Nytorv 12, Box 170 www.bdo.dk DK-9500 Hobro CVR-nr. 20 22 26 70 FILMTEATERET THEATERTORVET 1, 9500 HOBRO ÅRSRAPPORT 2011 (Opstillet

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2009-31. maj 2010 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Københavns Tandlægeforening

Københavns Tandlægeforening Københavns Tandlægeforening Amaliegade 17 1256 København K CVR.nr.: 18 20 84 15 Årsregnskab for 2013 Indholdsfortegnelse FORENINGSOPLYSNINGER Side 2 BESTYRELSENS UNDERSKRIFTER - 3 REVISIONSPÅTEGNING -

Læs mere

Catacap General Partner I ApS

Catacap General Partner I ApS Catacap General Partner I ApS Øster Allé 42, 7., 2100 København Ø CVR-nr. 34 88 44 98 Årsrapport for perioden 13. december 2012-31. december 2013 (13 måneder) Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling,

Læs mere

PEST ApS Mammen Byvej 32, Mammen, 8850 Bjerringbro

PEST ApS Mammen Byvej 32, Mammen, 8850 Bjerringbro Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark PEST ApS Mammen Byvej 32, Mammen, 8850 Bjerringbro CVR-nr. 33 95 47 51 Årsrapport 1. januar -

Læs mere

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 OKIM ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Anders Niels Berg Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK I/S

DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK I/S Allan Nielsen Finn Diederichsen Registrerede revisorer CVR-nr. 27 49 24 87 Aabenraavej 1A 6100 Haderslev Telefon: 7453 4220 mail@rnd-partner.dk www.rnd-partner.dk DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK

Læs mere

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2012

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2012 Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2012 CVR-nr. 17 41 95 44 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/4 2013 Jacob Hall Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK I/S

DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK I/S Allan Nielsen Finn Diederichsen Registrerede revisorer CVR-nr. 27 49 24 87 Aabenraavej 1A 6100 Haderslev Telefon: 7453 4220 mail@rnd-partner.dk www.rnd-partner.dk DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK

Læs mere

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015 GR HOLDING 2009 A/S Østre Stationsvej 1-5 5000 Odense C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Nicoline

Læs mere

Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. 6100 Haderslev CVR-nr. 34 75 53 29 ÅRSRAPPORT 2014

Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. 6100 Haderslev CVR-nr. 34 75 53 29 ÅRSRAPPORT 2014 Allan Nielsen Finn Diederichsen Registrerede revisorer CVR-nr. 27 49 24 87 Aabenraavej 1A 6100 Haderslev Telefon: 7453 4220 mail@rnd-partner.dk www.rnd-partner.dk Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. 6100

Læs mere

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2008 for Bjerge Strands Vandværk a.m.b.a.

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2008 for Bjerge Strands Vandværk a.m.b.a. Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2008 for Bjerge Strands Vandværk a.m.b.a. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

FREDERIKSBERG KOMMUNELÆRERFORENING. Gammel Kongevej 164, 4. th., 1850 Frederiksberg C. CVR nr. 73 96 78 13

FREDERIKSBERG KOMMUNELÆRERFORENING. Gammel Kongevej 164, 4. th., 1850 Frederiksberg C. CVR nr. 73 96 78 13 FREDERIKSBERG KOMMUNELÆRERFORENING Gammel Kongevej 164, 4. th., 1850 Frederiksberg C. CVR nr. 73 96 78 13 Årsregnskab for 2007 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Side Resultatopgørelse for 2007... 1

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro Årsrapport for 2012 26. regnskabsår CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

BLUEPHONE ApS. Trekronergade 126, Valby. Årsrapport 1. januar december 2016

BLUEPHONE ApS. Trekronergade 126, Valby. Årsrapport 1. januar december 2016 BLUEPHONE ApS Trekronergade 126, 3 2500 Valby Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/03/2017 Mads Kreutzer Bergmann

Læs mere

DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/1 30/6 2013 27. REGNSKABSÅR

DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/1 30/6 2013 27. REGNSKABSÅR Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/1 30/6 27. REGNSKABSÅR CVR-NR. 16 14 77 37 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ANDERSEN CPH TRADING ApS

ANDERSEN CPH TRADING ApS ANDERSEN CPH TRADING ApS Vesterfælledvej 44 1750 København V Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Michael

Læs mere

Thy Elektro Holding ApS

Thy Elektro Holding ApS Industrivej 36 C CVR-nr. 25081536 Årsrapport for 2015 17. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. marts 2016 Jacob Schousgaard Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter Forhåbningsholms Allé 2, st. 1904 Frederiksberg C CVR nr. 32082823 Årsrapport for 2015 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016 Ying

Læs mere

Census Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2

Census Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2 Majbritt Birch Ejendomsadministration ApS CVR-nr. 34 08 81 36 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. april 2014. Kate

Læs mere

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr. 27 72 35 00 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.14-30.06.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 18.01.16 Peder Malmkjær Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

ARENSBACH IVS. Bogøvænget Tilst. Årsrapport 20. maj september 2015

ARENSBACH IVS. Bogøvænget Tilst. Årsrapport 20. maj september 2015 ARENSBACH IVS Bogøvænget 21 8381 Tilst Årsrapport 20. maj 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/10/2015 Ask Arensbach Dirigent Side

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 M. Sørensen Holding ApS Dyrehavevej 24 2930 Klampenborg CVR nr. 28866992 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

LE Bolig ApS CVR-nr

LE Bolig ApS CVR-nr LE Bolig ApS CVR-nr. 32 57 17 51 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. maj 2013. Jørgen Eriksen Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 CVR-nr. 16 50 7199 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

YXENBORG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

YXENBORG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den YXENBORG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Claus Gajhede Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

FORTIUM A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015

FORTIUM A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015 FORTIUM A/S Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015 Christian Worm Mortensen Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

Hillerød Sportsrideklub

Hillerød Sportsrideklub Hillerød Sportsrideklub Årsrapport for CVR-nr. 11 95 41 46 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 15. februar 2015 Dirigent PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

Danmarks Kirketjenerforening Årsregnskab for 2013

Danmarks Kirketjenerforening Årsregnskab for 2013 Danmarks Kirketjenerforening Årsregnskab for 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Østergade 40, 6900 Skjern T: 9680 1000, F: 9680 1001, www.pwc.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 14 sider

Læs mere

KOMPLEMENTARSELSKABET WIND PARTNER 15 ApS

KOMPLEMENTARSELSKABET WIND PARTNER 15 ApS KOMPLEMENTARSELSKABET WIND PARTNER 15 ApS Københavnsvej 4 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/05/2016

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN HOLLUF PILE ÅRSREGNSKAB

GRUNDEJERFORENINGEN HOLLUF PILE ÅRSREGNSKAB BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab CVR-nr. 20 22 26 70 www.bdo.dk Fælledvej 1, Box 19 DK-5100 Odense C Tlf: 63 12 71 00, Fax: 63 12 71 01 E-mail: Odense@bdo.dk GRUNDEJERFORENINGEN HOLLUF PILE ÅRSREGNSKAB

Læs mere

KC Tex Denmark ApS. Årsrapport 2013/14. Mysundevej 4, 8930 Randers NØ CVR-nr september. Martin Abilgaard Jensen

KC Tex Denmark ApS. Årsrapport 2013/14. Mysundevej 4, 8930 Randers NØ CVR-nr september. Martin Abilgaard Jensen KC Tex Denmark ApS Mysundevej 4, 8930 Randers NØ CVR-nr. 32 29 15 97 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. september Martin Abilgaard Jensen dirigent 20

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2008 Danish Offshore Industry

ÅRSRAPPORT 2008 Danish Offshore Industry ÅRSRAPPORT 2008 Danish Offshore Industry DI nr.: 756 CVR-nr.: 26 90 82 56 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning 1 2 3 Den kritiske revisors

Læs mere

CONTEX SCANNING TECHNOLOGY JAPAN A/S

CONTEX SCANNING TECHNOLOGY JAPAN A/S CONTEX SCANNING TECHNOLOGY JAPAN A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014 Aage Snorgaard Dirigent Side

Læs mere

Årsrapport for 2013/14 6. regnskabsår

Årsrapport for 2013/14 6. regnskabsår Årsrapport for 2013/14 6. regnskabsår MA-TEK ApS Randersvej 69 8370 Hadsten CVR-nr. 31286425 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den. Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere