CCS Identifikation R5, juni 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CCS Identifikation R5, juni 2015"

Transkript

1 CCS Identifikation R5, juni 2015

2 Kolofon < Forrige side << Indhold Næste side > CCS Identifikation Produktblad 2 bips Lyskær Herlev Telefon Fax bips.dk bips udvikler det fælles grundlag for digitaliseret samarbejde i byggeri, anlæg og drift. Målet er øget effektivitet og produktivitet gennem bedre udveksling af informationer. Forord CCS Identifikation er en del af cuneco classification system (CCS). CCS giver bygge- og anlægsbranchen et fælles sprog og metoder til at skabe entydig udveksling af informationer gen- nem hele byggeprocessen fra idé til drift. CCS Identifikation er den del af CCS, der bruges til at identificere forekomster af objekter i form af bebyggelser, bygværker, fysi- ske rum, brugsrum, bygningsdele, aktører, byggevarer, materiel og dokumenter. Ethvert objekt kan, alt efter behov, tildeles et entydigt ID for følgende aspekter: type, produkt, placering og funktion. For Type- ID og Produkt- ID gælder, at man kan anvende både en simpel identifikation og en sammensat identifikation. Det sam- mensatte ID identificerer det betragtede objekt som en del af en helhed. området og installationsområdet. For håndtering af rum og bygningsdele findes særskilte produktblade. CCS Identifikation er koordineret med de øvrige dele af CCS, herunder klassifikation, egenskaber, informationsniveauer og måleregler. For spørgsmål eller feedback vedrørende CCS Identifikation, kan du kontakte bips sekretariat på eller telefon Se mere om CCS på bips.dk Det er op til det enkelte projekt, ud fra en værdibetragtning, at fastlægge, hvor mange og hvilke ID er man vil gøre brug af for objekterne. For anvendelsen af identifikationen er der et regelsæt, hvilket gør at ID erne entydigt kan læses af og udveksles mellem såvel byggeriets brugere som softwaresystemer. Dette produktblad indeholder definitioner, regler og eksempler på, hvordan CCS Identifikation anvendes i praksis. Som supplement til dette produktblad henvises til eksempel- samlinger og øvrige produktblade. For bygningsdele er der en eksempelsamling for henholdsvis arkitekt/konstruktions-

3 Indhold < Forrige side << Indhold Næste side > CCS Identifikation Produktblad 3 Indhold Indhold... 3 Generelle regler... 4 Type- ID... 7 Sammensat type- ID... 8 Produkt- ID... 9 Sammensat produkt- ID Placerings- ID Funktions- ID... 12

4 Generelle regler < Forrige side << Indhold Næste side > CCS Identifikation Produktblad 4 Generelle regler Formål CCS Identifikation anvendes til at identificere forekomster og typer af objekter. Objekter fra følgende klasser af objekter betragtes: bebyggel- ser, bygværker, etager, afsnit, fysiske rum, brugsrum, bygnings- dele, byggevarer, aktører, materiel og dokumenter. Definitioner Identifikation/ID Kode, der entydigt adskiller et objekt fra andre objekter eller en gruppe af objekter fra andre grupper af objekter. Skelnen mellem klasser af objekter [] Til at skelne mellem de enkelte klasser af objekter anvendes topnoder udtrykt ved et bogstav i en firkantparentes [] : [C] Bebyggelse [E] Bygværk [S] Etage [Z] Afsnit [B] Fysisk rum [A] Brugsrum [L] Bygningsdel [D] Materiel [P] Byggevare [G] Aktør [U] Dokument - Construction Complex - Construction Entity - Storey - Zone - Built Space - Activity Space - Construction Element - Construction Aid - Construction Product - Construction Agent - Document Topnoder anvendes, når der kan være tvivl om, hvilken klasse af objekter der identificeres. Det kan fx være tilfældet, hvis et dokument indeholder identifikation for flere klasser af objekter. I praksis kan topnoderne udelades, såfremt der ikke er mulig- hed for misforståelser. Alle eksempler i dette produktblad er vist med anvendelse af topnode af hensyn til konsistens på tværs af eksemplerne. For [U] dokumenter henvises til bips A104. Skelnen mellem ID er Præfix Til at skelne mellem de enkelte ID er anvendes præfix. De enkelte ID er kendetegnet ved følgende præfix: % Type- ID Sammensat type- ID # Produkt- ID - Sammensat produkt- ID + Placerings- ID = Funktions- ID For [B]+ anvendes ofte internationalt koden ++. Bogstaver og tal I den identificerende kode anvendes bogstaver og tal. Bogsta- verne angiver klassen svarende til CCS Klassifikation. Det er valgfrit, om man vil anvende klassifikationen som en del af identifikationen. Tal angiver en projektspecifikt valgt sortering. En projektspecifik sortering kan være i forhold til projekter og virksomheder. CCS klassifikation De objekter med tilknyttede koder og definitioner der indgår i CCS Klassifikation kan findes i værktøjet CCS Navigate på ccs.bips.dk. På ccs.bips.dk kan ligeledes hentes regneark med klassifikati- onstabeller samt produktblade og eksempelsamlinger.

5 Generelle regler < Forrige side << Indhold Næste side > CCS Identifikation Produktblad 5 Indenfor rammerne af [C] Bebyggelse anvendes følgende top- noder, for at angive, hvad de enkelte delelementer i en kode refererer til: defineret og dels ikke kan forveksles med de koder, CCS gør brug af, herunder at bogstaverne O og I ikke anvendes. C E S Z B A Bebyggelse Bygværk Etage Afsnit Fysisk rum Brugsrum Adskillelse af niveauer. I det Sammensatte produkt- ID, det Sammensatte type- ID, Pla- cerings- ID et og Funktions- ID et anvendes punktum. som skilletegn mellem de enkelte niveauer i strukturen. Kodeopbyg- ningen X.Y.Z forstås som: Z er det objekt, der betragtes, samti- dig med at Z er en del af Y, og Y er en del af X. Adskillelse af koder for ID er / Såfremt der for et objekt optræder koder for flere ID er, adskil- les koderne med et skråtegn /. Projektspecifikke ID er Hvis de definerede ID er ikke er tilstrækkelige, kan der projekt- specifikt etableres og defineres yderligere ID er. Disse ID er er kendetegnet ved brug af tal i topnoden, fx [L1]. Der gælder samme definition og regler som for det ID, der sup- pleres. Dvs. for [L1] gælder de samme regler som for [L] byg- ningsdele. Betydningen af de projektspecifikke ID er skal være forklaret. For projektspecifikke ID er kan anvendes projekt definerede koder for egen klassifikation. Det er vigtigt, at koderne dels er

6 Generelle regler < Forrige side << Indhold Næste side > CCS Identifikation Produktblad 6 Egenskaber som en del af identifikation Ud over anvendelse af CCS Klassifikation i identifikationen, kan identifikationen suppleres med information om objektets egen- skaber. Det sker ved at anvende koder for egenskaber. CCS egenskaber for identifikation For implementering i IT- systemer, er der defineret en række egenskabsnavne til anvendelse i forbindelse med angivelse af CCS identifikation for objekter. Egenskaber tilføjes i parentes efter identifikationen. Syntaksen er: (XXXX:Y_XXXX:Y_...) Parametrene, der indgår, er bestemt ved: XXXX Kode der angiver egenskabsnavnet Y Kode der angiver egenskabsværdien : Tegn der adskiller egenskabsnavn og egenskabsværdi _ Tegn der adskiller de enkelte egenska- ber Der er tale om følgende egenskaber og unikke egenskabsnavne. CCS identifikation Unikt egenskabsnavn Type- ID CCSTypeID Sammensat type- ID CCSMultiLevelTypeID Produkt- ID CCSSingleLevellD Sammensat produkt- ID CCSMultilevelID Placerings- ID CCSLocationID Funktions- ID CCSFunctionalID For værdier for XXXX og Y henvises til egenskabsdatabasen i CCS. For yderligere information om egenskaber henvises til produkt- bladet om CCS Egenskaber. Oversættelse af kode til tekst Generelt oversættes en kode til tekst efter følgende principper: Skilletegn / anvendes som ved kode. De enkelte niveauer i sammensat skilles ved et,, og skri- ves i samme rækkefølge som koden. Hvor der kan være tvivl om hvad koden dækker, startes med Type, Produkt, Funktion eller Placering.

7 Type- ID < Forrige side << Indhold Næste side > CCS Identifikation Produktblad 7 Type- ID Præfix % Eksempler Definition Identificerer en projektspecifik gruppe af objekter inden for samme klasse. Retningslinjer Det anbefales, at CCS Klassifikation anvendes ved identifikatio- nen. [Bygværk] Toiletbygning type 1 [E]%ACA1 [Fysisk rum] Kontor type 4 [B]%ADA4 Inden for en type af objekter er det muligt, at inddele i Under- typer. Undertyper benævnes også varianter. [Brugsrum] Møderum type 2 [A]%ADB3 Anvendelse Type- ID et kan bruges til at gruppere objekter til et projektspe- cifikt formål. [Bygningsdel] Vindue type 1 [L]%QQA1 Projektspecifikke formål kan fx være: Specifikation for objekter med sammenfaldende egenska- ber, fx i form af en bygningsdelsbeskrivelse. Herfor anven- des typisk typer. Konfiguration og beskrivelse af brugsrum. Poster på tilbudslister. Herfor anvendes typisk undertyper. [Bygningsdel] Vindue type 1, Undertype 2 [L]%QQA1.2 [Materiel] Opbevaringssystem type 5 [D]%D5

8 Sammensat type-id < Forrige side << Indhold Næste side > type- ID CCS Identifikation Produktblad 8 Sammensat type- ID Præfix Definition Identificerer en projektspecifik gruppe af objekter inden for samme klasse som en del af en projektspecifik gruppe af objek- ter inden for samme klasse. Retningslinjer Det anbefales, at CCS Klassifikation anvendes ved identifikatio- nen. Anvendelse Det Sammensatte type- ID kan anvendes til at gruppere objekter i en gruppe af objekter til et projektspecifikt formål. Eksempler [Brugsrum] Kontor type 3, Møderum type 4 [A] ADA3.ADB4 [Bygningsdel] Trappeløb type 3, Trin type 2 [L] XSB3.ULQ2 [Bygningsdel] Vægkonstruktion type 2, Sten type 1 [L] BD2.ULG1 Projektspecifikke formål kan fx være: En standardiseret type af bygningsdele, der indgår i en an- den standardiseret type af bygningsdele, fx i form af stan- dardbyggevarer.

9 Produkt- ID < Forrige side << Indhold Næste side > CCS Identifikation Produktblad 9 Produkt- ID Præfix # Eksempler Definition Identificerer et objekt betragtet som et selvstændigt objekt. [Bygværk] Toiletbygning nr. 1 [E]#ACA1 Retningslinjer Det anbefales, at CCS Klassifikation anvendes ved identifikation af bygningsdele og materiel. Det anbefales, at CCS Klassifikation ikke anvendes ved identifi- kation af bygværker, fysiske rum og brugsrum. Herved bliver identifikationen uafhængig af, hvorvidt et bygværk eller rums anvendelse ændres. Anvendelsen angives vha. egenskaber. [Fysisk rum] Nr. 10 [B]#10 [Brugsrum] Nr. 3 [A]#3 Anvendelse Produkt- ID anvendes projektspecifikt til nummerering af objek- ter uden kendskab til eller behov for strukturering. Projektspecifikke formål kan fx være: Identifikation af de enkelte bygningsdele inden for en klasse. Identifikation af de enkelte rum uden hensyntagen til klasse. [Bygningsdel] Vindue nr. 1 [L]#QQA1 [Materiel] Opbevaringssystem nr. 5 [D]%D5

10 Sammensat produkt- ID < Forrige side << Indhold Næste side > CCS Identifikation Produktblad 10 Sammensat produkt- ID Præfix - Definition Identificerer et objekt som en del af en fysisk helhed. Eksempler [Bebyggelse] Bygværk nr. 4, Etage nr. 2, Fysisk rum nr. 1 [C]- E4.S2.B1 Retningslinjer Det anbefales at CCS Klassifikation anvendes ved identifikation af bygningsdele og materiel. Der kan for de enkelte objekter anvendes samme nummerering, som anvendes ved Produkt- ID et (#), således at der er en unik sammenhæng mellem et objekts produkt- ID s nummerering og den nummerering, der anvendes for objektet i det Sammensat- te produkt- ID. [Bebyggelse] Bygværk nr. 12, Afsnit nr. 3, Etage nr. 2, Brugsrum nr. 22 [C]- E12.Z3.S2.A22 [Bygningsdel] Vægsystem nr. 2, Vindue nr. 5, Rude nr. 1 [L]- B2.QQA5.NAA1 Anvendelse Det Sammensatte produkt- ID anvendes til at identificere objek- ter ved deres indbyrdes sammenhæng. [Materiel] Opbevaringssystem nr. 5, Belysningsmateriel nr. 3 [D]- D5.AA3 Projektspecifikke formål kan fx være: Identifikation af rum i forhold til fx bygværk og etage, når placeringen af rummet er kendt. Identifikation af bygningsdele i forhold til andre bygningsde- le i et bygværk.

11 Placerings- ID < Forrige side << Indhold Næste side > CCS Identifikation Produktblad 11 Placerings- ID Præfix + Eksempler Definition Identificerer et sted. [Brugsrum] Nr. 3 / Placeret, [Bebyggelse] Fysisk rum nr. 6 [A]#3 / [C]+B6 Retningslinjer Stedet kan fx være udtrykt ved et objekt eller koordinater. Det anvendte nummer refererer altid til et Produkt- ID. Dvs. der ikke kan refereres til placering i en type. [Bygningsdel] Stikkontakt nr. 61 / Placeret, [Bygningsdel] Væg- plade nr. 5 [L]#XDB61 / [L]+ULM5 Anvendelse Placerings- ID kan fx anvendes til: Placering af en bygningsdel på en bygningsdel. Placering af en bygningsdel i et rum, en etage, et afsnit eller et bygværk. Placering af et brugsrum i et fysisk rum. Placering af et brugsrum i et brugsrum. [Bygningsdel] Toilet type 5 / Placeret, [Bebyggelse] Bygværk nr. 4, Etage nr. 2, Fysisk rum nr. 1 [L]%XLD5 / [C]+E4.S2.B1 [Materiel] Belysningsmateriel nr. 3 / Placeret, [Materiel] Færd- selssystem nr. 2 [D]%AA3 / [D]+A2

12 Funktions- ID < Forrige side << Indhold Næste side > CCS Identifikation Produktblad 12 Funktions- ID Præfix = Eksempler Definition Identificerer et objekt som en del af en funktionel helhed. Retningslinjer Det anbefales, at CCS Klassifikation anvendes ved identifikation af bygningsdele og materiel. For rum kan benyttes projektspecifikt definerede ID er. Anvendelse Funktions- ID et bruges til at identificere objekters funktionelle sammenhænge uafhængig af fysisk implementering. [Bygværk1] Organisation nr. 1, Afdeling nr. 2, Kontor nr. 3 [E1]=G1.F2.ADA3 Bemærk: Der er tale om et supplerende ID, hvilket er markeret med anvendelse af topnoden [E1]. Koderne G og F er defineret som G: Organisation og F: Afdeling. Øvrige koder i overens- stemmelse med CCS. [Bygningsdel] Ventilationssystem nr. 1, Varmeforsyningsanlæg nr. 2, Kontraventil nr. 3 [L]=J1.HD2.RMA3 Projektspecifikke formål kan fx være: bygningsdele i forbindelse med prædesign og/eller system- design af funktionelle og tekniske systemer, fx i form af pro- cesdiagrammer og konstruktive systemer. sammensætning af rum ved deres tilhørsforhold til grupper af rum ud fra en defineret funktion.

CCS Identifikation R4, januar 2015

CCS Identifikation R4, januar 2015 CCS Identifikation R4, januar 2015 Kolofon 2015-01- 09 < Forrige side CCS Identifikation Produktblad 2 bips Lyskær 1 2730 Herlev Telefon 70 23 22 37 Fax 70 23 42 37 bips@bips.dk

Læs mere

CCS Identifikation. Regler, definitioner og eksempler

CCS Identifikation. Regler, definitioner og eksempler Indhold 2 Indledning 3 Generelle regler 4 Type-ID 5 Produkt-ID 6 Sammensat produkt-id 7 Placerings-ID 8 Funktions-ID 9 Supplerende ID er 10 Eksempler på kodning af bygningsdele 11 Eksempler på kodning

Læs mere

CCS strukturelle aspekter

CCS strukturelle aspekter Indhold 2 Indledning 3 Generelle regler 4 Typeaspekt 5 Produktaspekt 6 Sammensat produktaspekt 7 Placeringsaspekt 8 Funktionsaspekt 9 Supplerende strukturelle aspekter 10 Eksempler på kodning af bygningsdele

Læs mere

CCS klassifikation og identifikation

CCS klassifikation og identifikation UDVEKSLINGSSPECIFIKATION klassifikation og identifikation Udgivet 01.09.2017 Revision 0 Molio 2017 s 1 af 19 Forord Denne udvekslingsspecifikation beskriver, hvilke egenskaber for klassifikation og identifikation,

Læs mere

CCS Informationsniveauer

CCS Informationsniveauer CCS Informationsniveauer R0, december 2014 Kolofon 2014-12- 11 < Forrige side CCS Informationsniveauer Produktblad 2 bips Lyskær 1 2730 Herlev Telefon 70 23 22 37 Fax 70 23 42 37

Læs mere

høringseksemplar CCS Informationsniveauer

høringseksemplar CCS Informationsniveauer høringseksemplar CCS Informationsniveauer januar 2014 Kolofon 2014-01-24 < Forrige side CCS Informationsniveauer Produktblad 2 cuneco en del af bips cuneco.dk bips Lyskær 1 2730

Læs mere

SYNTAKS FOR EGENSKABER I KODESTRENG

SYNTAKS FOR EGENSKABER I KODESTRENG Metode for egenskaber i kodestreng - 4. udgave.docx SYNTAKS FOR EGENSKABER I KODESTRENG cuneco en del af bips Dato 30. januar 2014 Projektnr. 12 071 Sign. SSP 1 Indledning Formålet med kodestrukturen for

Læs mere

CCS Formål Produktblad December 2015

CCS Formål Produktblad December 2015 CCS Formål Produktblad December 2015 Kolofon 2015-12-14

Læs mere

Sammenfatning opmålingsprojekter

Sammenfatning opmålingsprojekter 22. januar 2014 Sammenfatning opmålingsprojekter cuneco projektnummer: 14 021 Standardiserede og digitaliserede tilbudslister 14 031 Specifikation af data til tilbudsgivning 14 041 Måleregler [FORELØBIG

Læs mere

CCS Klasser af egenskaber

CCS Klasser af egenskaber CCS Klasser af egenskaber Oktober 2014 Kolofon 2014-10- 23 < Forrige side CCS Klasser af egenskaber Produktblad 2 Forord bips Lyskær 1 2730 Herlev Telefon 70 23 22 37 Fax 70 23

Læs mere

KOMMENTARSKABELON. ccs_- _strukturelle_aspekter_r1_ pdf Allan Dam Jepsen, CPC Center for Product Customization Aps

KOMMENTARSKABELON. ccs_- _strukturelle_aspekter_r1_ pdf Allan Dam Jepsen, CPC Center for Product Customization Aps KOMMENTARSKABELON Dato Udfyldt af: E-mail: Dokument ccs_- _strukturelle_aspekter_r1_2013-01-09.pdf Allan Dam Jepsen, CPC Center for Product Customization Aps adj@pfmp.com Navn på CPC - ADJ CPC - ADJ afsnit

Læs mere

CCS Formål Arealudnyttelse

CCS Formål Arealudnyttelse CCS Formål Arealudnyttelse Procesbeskrivelse Januar 2016 Kolofon 2016-01-05

Læs mere

cuneco en del af bips

cuneco en del af bips CCS i praksis håndtering af bygningsdele Praktikere fra branchen demonstrerer, hvordan man kan anvende cuneco classification system (CCS) til at holde styr på og udveksle informationer om bygningsdele

Læs mere

CCS en helhedsbetragtning

CCS en helhedsbetragtning CCS en helhedsbetragtning Keynote bips konference, 16. september 2013 Bent Feddersen, Rambøll, og formand for cunecos styregruppe cuneco en del af bips CCS/BF/bips konf. 2013.09.16 2 Før CCS CCS/BF/bips

Læs mere

høringseksemplar CCS Klasser af information

høringseksemplar CCS Klasser af information høringseksemplar CCS Klasser af information januar 2014 Kolofon 2014-01-24 < Forrige side CCS Klasser af information Produktblad 2 cuneco en del af bips cuneco.dk bips Lyskær 1

Læs mere

CCS en helhedsbetragtning. Bent Feddersen, Rambøll Februar 2014

CCS en helhedsbetragtning. Bent Feddersen, Rambøll Februar 2014 1 CCS en helhedsbetragtning Bent Feddersen, Rambøll Februar 2014 2 Før CCS CCS/BF/bips konf. 2013.09.16 3 ECer CCS 4 Objekter Bro Enfamilieshus Søjle Stue Vægsystem 5 Objekt over 6d Objekter er ualængig

Læs mere

WHAT S IN IT FOR ME? bips konference 2014 Mandag den 15. september Nyborg Strand. Objektet og dets informationer

WHAT S IN IT FOR ME? bips konference 2014 Mandag den 15. september Nyborg Strand. Objektet og dets informationer WHAT S IN IT FOR ME? Mandag den 15. september Nyborg Strand Objektet og dets informationer Objektet og dets informationer Tilsammen kan CCS Klassifikation, Identifikation og Egenskaber bidrage til at holde

Læs mere

cuneco en del af bips

cuneco en del af bips cuneco en del af bips Branchen sætter nye standarder Temamøde Onsdag den 20. marts 2013 Kosmopol cuneco en del af bips Objekt Et objekt kan være en bebyggelse, et bygværk, et brugsrum eller en bygningsdel.

Læs mere

Leverancespecifikationer med informationsniveauer. Kristian Birch Pedersen, Exigo Civilingeniør, Master i IT, ph.d.

Leverancespecifikationer med informationsniveauer. Kristian Birch Pedersen, Exigo Civilingeniør, Master i IT, ph.d. Leverancespecifikationer med informationsniveauer Kristian Birch Pedersen, Exigo Civilingeniør, Master i IT, ph.d. bips konference, 16. september 2013 cuneco en del af bips 2 Hvad er et hovedprojekt? 13

Læs mere

cuneco en del af bips

cuneco en del af bips CCS i praksis håndtering af rum center for produktivitet i byggeriet Praktikere fra branchen demonstrerer, hvordan man kan anvende de forskellige elementer i cuneco classification system (CCS) til at håndtere

Læs mere

CCS Formål Mangelregistrering

CCS Formål Mangelregistrering CCS Formål Mangelregistrering Procesbeskrivelse Januar 2016 Kolofon 2016-01-05

Læs mere

WHAT S IN IT FOR ME? bips konference 2014 Mandag den 15. september Nyborg Strand. Objektet og dets informa?oner

WHAT S IN IT FOR ME? bips konference 2014 Mandag den 15. september Nyborg Strand. Objektet og dets informa?oner WHAT S IN IT FOR ME? Mandag den 15. september Nyborg Strand Objektet og dets informa?oner Objektet og dets informa?oner Tilsammen kan CCS Klassifika/on, Iden/fika/on og Egenskaber bidrage /l at holde konsistens

Læs mere

Afprøvningsprojekterne er forskellige i omfang og kan involvere mange eller få aktører, alt efter projektets karakter.

Afprøvningsprojekterne er forskellige i omfang og kan involvere mange eller få aktører, alt efter projektets karakter. CUNECOS AFPRØVNINGSPROJEKTER: cuneco en del af bips HVAD OG HVORDAN? Dato 30.11. 2012 Projektnr. 15 021 Sign. MET 1 Hvem er cuneco? cuneco udvikler, afprøver og implementerer frem til 2014 en række standarder,

Læs mere

Strukturering af egenskaber

Strukturering af egenskaber Strukturering af egenskaber R0, januar 2015 Kolofon 2014-12- 18 < Forrige side CCS Egenskaber Produktblad 2 bips Lyskær 1 2730 Herlev Telefon 70 23 22 37 Fax 70 23 42 37 bips@bips.dk

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT PROJEKTBESKRIVELSE cuneco en del af bips INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT Dato 20. marts 2014 Projektnr. 13 031 Sign. SSP 1 Indledning Dette projekt vil have fokus på at specificere de informationer,

Læs mere

cuneco en del af bips

cuneco en del af bips center for produktivitet i byggeriet Hvordan håndteres data i byggeriets livscyklus? Torsdag 24. januar 2013 Indhold Data i byggeriets livscyklus Forudsætninger Implementering og anvendelse Ny IKT-bekendtgørelse

Læs mere

Notat om cuneco-projekter og sammenhæng til buildingsmart-standarder og -værktøjer 2014-04-24

Notat om cuneco-projekter og sammenhæng til buildingsmart-standarder og -værktøjer 2014-04-24 Notat om cuneco-projekter og sammenhæng til buildingsmart-standarder og -værktøjer 2014-04-24 cuneco buildingsmart Formidling og indarbejdning af cuneco-resultater i buildingsmart International CCS-klassifikation

Læs mere

Generelt Internationalisering

Generelt Internationalisering Bekendtgørelse om krav til anvendelse af Informations- og Side 1 af 7 Generelt Digital Konvergens samarbejdet, har i sit hidtidige arbejde fokuseret på at implementere vindende, digitale standarder, der

Læs mere

Definition: unikt beskrivende navn på engelsk, der entydigt refererer til egen- skaben

Definition: unikt beskrivende navn på engelsk, der entydigt refererer til egen- skaben Bilag 1 - Felter i CCS- egenskabstabel - 3. udgave.docx BESKRIVELSE AF FELTNAVNE I CCS EGENSKABSTABEL cuneco en del af bips 21. januar 2014 Projektnr. 12 061 Sign. SSP 1 Indhold 1 Indhold... 1 2 Indledning...

Læs mere

august 2016 a 102-c IKT-specifikationer, eksempelsamling aftale og kommunikation eksempler på digital aflevering til drift

august 2016 a 102-c IKT-specifikationer, eksempelsamling aftale og kommunikation eksempler på digital aflevering til drift august 2016 a 102-c IKT-specifikationer, eksempelsamling aftale og kommunikation eksempler på digital aflevering til drift Kolofon 2016-08-19

Læs mere

CCS Eksempelsamling: Konstruktioner

CCS Eksempelsamling: Konstruktioner CCS Eksempelsamling: Konstruktioner September 2014 Kolofon 2014-08- 13 < Forrige side CCS Eksempelsamling konstruktioner Eksempelsamling 2 bips Lyskær 1 2730 Herlev Telefon 70 23

Læs mere

Behovsanalysens perspektiver for cuneco

Behovsanalysens perspektiver for cuneco Behovsanalysens perspektiver for cuneco Seminar Ballerup 5. marts/aarhus 8. marts cunecos antagelser Antagelser bag ansøgningen om midler til cuneco Branchen har for at kunne samarbejde mere effektivt

Læs mere

CCS Måleregler og Prissætningsregler

CCS Måleregler og Prissætningsregler CCS Måleregler og Prissætningsregler CCS- værktøjer Iden9fika9on Klassifika9on Så vi taler om det samme objekt Så vi kan adskille objekter Prissætningsregler Så vi taler om de samme mængder og ydelser Informa9onsniveau

Læs mere

cuneco en del af bips

cuneco en del af bips center for produktivitet i byggeriet Metode & struktur for egenskabsdata Onsdag 30. maj 2012 Byggecentrum i Ballerup Høringsworkshop Agenda Velkomst Præsentation af projektet Pause Debat Afrunding Løbende

Læs mere

CCS Håndtering af rum

CCS Håndtering af rum CCS Håndtering af rum Februar 2015 Forord < Forrige side Indhold >> Næste side > 2 Forord bips Lautrupvang 1B 2750 Ballerup Telefon 70 23 22 37 Fax 70 23 42 37 bips@bips.dk bips.dk cuneco står for fællesskab.

Læs mere

Forslag til ny struktur - overblik

Forslag til ny struktur - overblik BESKRIVELSESVÆRKTØJ Forslag til ny struktur - overblik Den korte version Udarbejdet af Molio 2018-03-01 Høringsversion Molio 2018 1 Indledning og formål Molio ønsker at omlægge beskrivelsesværktøjets struktur.

Læs mere

Digitalisering har overhalet byggeprocessen

Digitalisering har overhalet byggeprocessen Digitalisering har overhalet byggeprocessen Fredag den 11. marts 2016 LEAN CONSTRUCTION DK Christian Lerche 2 bips er byggeriets digitale udviklingsforum bips er samarbejde med alle byggeriets parter om

Læs mere

Arkitekten kobler model, beskrivelser og 2lbudslister vha. CCS

Arkitekten kobler model, beskrivelser og 2lbudslister vha. CCS Arkitekten kobler model, beskrivelser og 2lbudslister vha. CCS Ronny Niemann - Produk2onsleder Jesper Pildal Hansen IT Chef BIPS konference 2015, Nyborg Strand JJW ARKITEKTER 85 medarbejdere BY OG BOLIG

Læs mere

Introduktion til egenskabsdata

Introduktion til egenskabsdata Introduktion til egenskabsdata maj 2012 Indhold 2012 05 16 < Forrige side Næste side > 1. Indhold... 1. Indhold 2. Indledning... 3. Projektet om Egenskabsdata... 4. Begrebs afklaring... 5. Scenarie 1:

Læs mere

24-03-2009. Problemstilling ved DBK integration i BIM Software Hvad skal der til. Nicolai Karved, Betech Data A/S

24-03-2009. Problemstilling ved DBK integration i BIM Software Hvad skal der til. Nicolai Karved, Betech Data A/S 24-03-2009 Problemstilling ved DBK integration i BIM Software Hvad skal der til. Nicolai Karved, Betech Data A/S Problemstilling ved DBK integration i BIM Software Domæner og aspekter Det domæne, der primært

Læs mere

cuneco en del af bips

cuneco en del af bips cuneco en del af bips center for produktivitet i byggeriet CCS klassifikation af brugsrum Mandag den 16. september 2012 bips konference 2013 cuneco en del af bips Agenda Intro til CCS klassifikation af

Læs mere

»Udbud med mængder og sammenhæng i projektmaterialet

»Udbud med mængder og sammenhæng i projektmaterialet »Udbud med mængder og sammenhæng i projektmaterialet 2013-12-16 Michael Blom Søefeldt Udbud med mængder og sammenhæng i projektmaterialet»agenda I. Hvad er udbud med mængder Hvad siger branchen om udbud

Læs mere

11 091 Klasser af bygværksanvendelse Besvarede høringskommentarer 18/08/14

11 091 Klasser af bygværksanvendelse Besvarede høringskommentarer 18/08/14 11 091 Klasser af bygværksanvendelse Besvarede hørings 18/08/14 til slide 1 figur 4 bakker op om intentionen med at skabe ét fælles sprog for byggebranchen og om projektets formål: - - at få klassificeret

Læs mere

Udarbejdelse af objektbiblioteker

Udarbejdelse af objektbiblioteker november 2015 Udarbejdelse af objektbiblioteker bips standard Kolofon 2015-11-20R0

Læs mere

Høringssvar vedr. Høring CCS kodestruktur (høringsversion 5. marts 2013)

Høringssvar vedr. Høring CCS kodestruktur (høringsversion 5. marts 2013) 2. maj 2013 Høringssvar vedr. Høring CCS kodestruktur (høringsversion 5. marts 2013) har interesse modtaget høring af CCS kodestruktur. ser det som positivt, at CCS er ved at tage form og kan formidles

Læs mere

Klassifikation af anvendelse af rum. 7. oktober 2014

Klassifikation af anvendelse af rum. 7. oktober 2014 Klassifikation af anvendelse af rum 7. oktober 2014 cuneco.dk center for produktivitet i byggeriet Klassifikation af anvendelse af rum Projektgruppe Gunnar Friborg, bips Morten Høgsbro Holm, Helsingør

Læs mere

Introduktion til Dansk ByggeKlassifikation, DBK Udvalgte slides fra Implementeringsnetværket og Gunnar Friborg, bips, 2007 Kjeld Svidt, april 2008

Introduktion til Dansk ByggeKlassifikation, DBK Udvalgte slides fra Implementeringsnetværket og Gunnar Friborg, bips, 2007 Kjeld Svidt, april 2008 Introduktion til Dansk ByggeKlassifikation, DBK Udvalgte slides fra Implementeringsnetværket og Gunnar Friborg, bips, 2007 Kjeld Svidt, april 2008 DBK 2006 er klar til brug DBK definerer og fastlægger

Læs mere

CCS i praksis. Fremtidens cuneco-services. bips konference 2012. cuneco en del af bips

CCS i praksis. Fremtidens cuneco-services. bips konference 2012. cuneco en del af bips CCS i praksis Fremtidens cunecoservices bips konference 2012 bips forretningsmodel Forretningen bips Foreningen bips Business model Business case Produkter Fora / medlemsaktiviteter Forskelligt sprog og

Læs mere

center for produktivitet i byggeriet

center for produktivitet i byggeriet center for produktivitet i byggeriet Metode og struktur for informationsniveauer cuneco en del af bips 2 Projektgruppen Kristian Birch Pedersen, Exigo Consult ApS Eigil Nybo Gert Jespersen, NCC Construction

Læs mere

Det Digitale Fundament. Digitalisering af byggeriet resultater og eksempler ved Gunnar Friborg, bips til årsmøde i Lean Construction DK 2007-03-30

Det Digitale Fundament. Digitalisering af byggeriet resultater og eksempler ved Gunnar Friborg, bips til årsmøde i Lean Construction DK 2007-03-30 Det Digitale Fundament Digitalisering af byggeriet resultater og eksempler ved Gunnar Friborg, bips til årsmøde i Lean Construction DK 2007-03-30 Det Digitale Byggeri de færdige resultater efter 3 år De

Læs mere

bim ikke i teori men i daglig praksis

bim ikke i teori men i daglig praksis bim ikke i teori men i daglig praksis Få et indblik i hvordan ALECTIA anvender BIM på urban mediaspace i Århus havn. Sammen med NCC præsenteres udbudsprojektet af råhusentreprisen, som er udbudt på mængder

Læs mere

cuneco en del af bips

cuneco en del af bips center for produktivitet i byggeriet CCS-egenskaber for hele værdikæden fra idé til producent Mandag den 16. september 2012 bips konference 2013 Agenda Intro til CCS egenskaber Anvendelse i praksis Klassificerende

Læs mere

Informationsmøde Torsdag 29. august 2013 Industriens Hus

Informationsmøde Torsdag 29. august 2013 Industriens Hus Informationsmøde Torsdag 29. august 2013 Industriens Hus Agenda 14.00 På vej mod nye standarder 14.30 Kend det, prøv det, brug det 15.00 Pause 15.15 Sådan kommer du i gang 15.30 Spørgsmål og afrunding

Læs mere

CCS kodningsregler. Kodningsregler for klassifikation og identifikation af objekter

CCS kodningsregler. Kodningsregler for klassifikation og identifikation af objekter 3. december 2012 CCS kodningsregler Kodningsregler for klassifikation og identifikation af objekter cuneco projektnummer: 11011 Afklaring af kode og struktur for bygningsdele FORELØBIG UDGAVE TIL OFFENTLIG

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE VEDR. AFPRØVNING AF CCS KLASSIFIKATION FOR BRUGSRUM

PROJEKTBESKRIVELSE VEDR. AFPRØVNING AF CCS KLASSIFIKATION FOR BRUGSRUM PROJEKTBESKRIVELSE VEDR. AFPRØVNING AF CCS KLASSIFIKATION FOR BRUGSRUM cuneco en del af bips Dato 23. oktober 2013 Projektnr.: 15 051 Sign. HR / HEL 1 Indledning Det selvejende universitet DTU og universiteterne,

Læs mere

CCS Formål Planlagt vedligehold Ventilationsanlæg

CCS Formål Planlagt vedligehold Ventilationsanlæg Formål Planlagt vedligehold Ventilationsanlæg Procesbeskrivelse December 2015 Kolofon 2015-12-14

Læs mere

center for produktivitet i byggeriet

center for produktivitet i byggeriet center for produktivitet i byggeriet Metode og struktur for informationsniveauer cuneco en del af bips 2 Projektgruppen Kristian Birch Pedersen, Exigo Consult ApS Eigil Nybo Gert Jespersen, NCC Construction

Læs mere

Klassifikation af rum

Klassifikation af rum 26. januar 2014 Klassifikation af rum cuneco projektnummer: 11091 Klassifikation af byg- værker og rum cuneco.dk center for produktivitet i byggeriet Klassifikation af rum Projektgruppe Gunnar Friborg,

Læs mere

CCS Formål Bygningsdelsbeskrivelse Vinduer

CCS Formål Bygningsdelsbeskrivelse Vinduer CCS Formål Bygningsdelsbeskrivelse Vinduer Procesbeskrivelse December 2015 Kolofon 2015-12-14

Læs mere

center for produktivitet i byggeriet Klassifikation af bygværker Torsdag 16. januar 2014 cuneco

center for produktivitet i byggeriet Klassifikation af bygværker Torsdag 16. januar 2014 cuneco 1 center for produktivitet i byggeriet Klassifikation af bygværker Torsdag 16. januar 2014 cuneco 2 Processen Indsamlet lister med rådata Omorganiseret klasser efter samme princip som for rum 16.1 31.1

Læs mere

Klassifikation af brugsrum

Klassifikation af brugsrum Klassifikation af brugsrum Offentlig høring 21. august 2013 cuneco en del af bips 2 Processen Indsamlet lister med rådata Omorganiseret klasser efter samme princip som for bygningsdele Definitioner for

Læs mere

cuneco en del af bips

cuneco en del af bips cuneco en del af bips Agenda Brug af egenskaber i dag Nyt Revit modul til Be10 energiberegning med Rockwool Energy Design BIM Checker ved aflevering Egenskaber i fremtiden Det er nødvendigt med standardisering

Læs mere

Afklaring af kodning og struktur af bygningsdele

Afklaring af kodning og struktur af bygningsdele Afklaring af kodning og struktur af bygningsdele Høringsworkshop den 15. marts 2012 VELKOMMEN Hvad præsenterer vi i dag? Et færdigt out of the box klassifikationssystem Implementeret i alle IT programmer

Læs mere

IKT-Aftale Teknisk udbudsspecifikation

IKT-Aftale Teknisk udbudsspecifikation Version 2 IKT-Aftale Teknisk udbudsspecifikation 09-01-2015 Hvidovre Kommune Indholdsfortegnelse 1. Orientering... 3 2. Opmåling af mængder generelt... 3 2.1 Tilbudslister og beskrivelser... 3 2.2 Opmåling...

Læs mere

KOMMENTARSKABELON. Høring af CCS Standardiserede og digitaliserede tilbudslister

KOMMENTARSKABELON. Høring af CCS Standardiserede og digitaliserede tilbudslister KOMMENTARSKABELON Dato Udfyldt af: E mail: Dokument Høring af 14 021 CCS Standardiserede og digitaliserede tilbudslister Bygherreforeningen, Kontaktperson HLB@bygherreforeningen.dk Navn på er Opmålings

Læs mere

KOMMENTARSKABELON. Høring af CCS Informationsstruktur. Bygherreforeningen (BHF), Kontaktperson Henrik L. Bang HLB@bygherreforeningen.

KOMMENTARSKABELON. Høring af CCS Informationsstruktur. Bygherreforeningen (BHF), Kontaktperson Henrik L. Bang HLB@bygherreforeningen. KOMMENTARSKABELON Dato Udfyldt af: E- mail: Dokument Høring af CCS Informationsstruktur Bygherreforeningen (BHF), Kontaktperson Henrik L. Bang HLB@bygherreforeningen.dk Navn på nr. Henrik L. Bang Rapport,

Læs mere

CCS i praksis - Erfaringer fra et Cuneco START projekt hos JJW

CCS i praksis - Erfaringer fra et Cuneco START projekt hos JJW CCS i praksis - Erfaringer fra et Cuneco START projekt hos JJW Danmark. Referencer Danmark. START projektet Sagen: Katrinedal Skole Nybygning Ca. 3.500 m2 Deadline: 2,5 uge Jl udbud Danmark. Forudsætninger

Læs mere

bips konference den 28. september 2011 på Hotel Nyborg Strand Denne præsentation er udarbejdet af Torben Klitgaard og Søren Spile fra cuneco.

bips konference den 28. september 2011 på Hotel Nyborg Strand Denne præsentation er udarbejdet af Torben Klitgaard og Søren Spile fra cuneco. bips konference den 28. september 2011 på Hotel Nyborg Strand Denne præsentation er udarbejdet af Torben Klitgaard og Søren Spile fra cuneco. Præsentationen redegør for formålet med og organiseringen af

Læs mere

7. oktober 2014. Klassifikation af anvendelse af bygværker

7. oktober 2014. Klassifikation af anvendelse af bygværker 7. oktober 2014 Klassifikation af anvendelse af bygværker cuneco.dk center for produktivitet i byggeriet Klassifikation af anvendelse af bygværker Projektgruppe Gunnar Friborg, bips Morten Høgsbro Holm,

Læs mere

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 4 digital projektering

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 4 digital projektering Januar 2016 a 102-4 IKT-specifikationer aftale og kommunikation del 4 digital projektering Kolofon 2016-01-08

Læs mere

KOMMENTARSKABELON. Høring af CCS Klassifikation af bygværker. Henrik L. Bang, Bygherreforeningen

KOMMENTARSKABELON. Høring af CCS Klassifikation af bygværker. Henrik L. Bang, Bygherreforeningen KOMMENTARSKABELON Dato Dokument Høring af CCS Klassifikation af bygværker Udfyldt af: E- mail: Bang, Bygherreforeningen hlb@bygherreforeningen.dk Navn på person der kommer med kommentarer Bang - 1 Henvisning

Læs mere

Håndtering af bygningsdele arkitekt- og konstruktionsområdet

Håndtering af bygningsdele arkitekt- og konstruktionsområdet Håndtering af bygningsdele arkitekt- og konstruktionsområdet Gunnar Friborg, bips bips konference 16. september 2013, Nyborg Strand Agenda for gennemgangen arkitekt og konstruktion Hvorfor CCS klassifikation

Læs mere

Velkommen til. bips beskrivelsesværktøj til renovering

Velkommen til. bips beskrivelsesværktøj til renovering Velkommen til Session 1D, bips beskrivelsesværktøj til renovering Indlægsholder: Arkitekt Ole Andersen 1 bips beskrivelsesværktøj til renovering Udviklingen af bips beskrivelsesværktøj til også at understøtte

Læs mere

Beskrivelses- og klassifika/onsværktøjet. Og dets rolle i digital projektering Michael Schou White arkitekter

Beskrivelses- og klassifika/onsværktøjet. Og dets rolle i digital projektering Michael Schou White arkitekter Beskrivelses- og klassifika/onsværktøjet Og dets rolle i digital projektering Michael Schou White arkitekter Hvem er MS og hvorfor de=e indlæg White arkitekter - beskrivelses- og klassifiak;onsværktøjer

Læs mere

Klassifikation af bygningsdele. April 2013

Klassifikation af bygningsdele. April 2013 Klassifikation af bygningsdele April 2013 2 Projektgruppen og faglig sparring Martin Uhre Mandrup COWI Kenneth Asbech NIRAS Lars Z. Hansen ALECTIA Jakob Alfast JAKON Bent Feddersen RAMBØLL Ole Bruun Pedersen

Læs mere

166 er % af er % af er % af er % af er % af er % af er % af er % af er % af 800

166 er % af er % af er % af er % af er % af er % af er % af er % af er % af 800 Navn: Klasse: 166 er % af 415 578 er % af 850 261 er % af 435 98 er % af 350 411 er % af 685 138 er % af 460 286 er % af 572 487 er % af 974 552 er % af 800 615 er % af 820 89 er % af 178 54 er % af 600

Læs mere

Cuneco Classifica-on System (ccs) Byggesektorens nye klassifika-onssystem

Cuneco Classifica-on System (ccs) Byggesektorens nye klassifika-onssystem Cuneco Classifica-on System (ccs) Byggesektorens nye klassifika-onssystem NTI CADcenter konference bips Byggeriets IKT- specifika-oner En revideret udgave udkommer, når den nye bekendtgørelse træder i

Læs mere

CCS Klassifikation Eksempelsamling: Installationer

CCS Klassifikation Eksempelsamling: Installationer CCS Klassifikation Eksempelsamling: Installationer R0, august 2014 Kolofon 2014-08- 13 < Forrige side Eksempelsamling installationer Eksempelsamling 1 bips Lyskær 1 2730 Herlev

Læs mere

CCS kodningsregler. Kodningsregler for klassifikation og identifikation af objekter

CCS kodningsregler. Kodningsregler for klassifikation og identifikation af objekter 5. marts2012 CCS kodningsregler Kodningsregler for klassifikation og identifikation af objekter cuneco projektnummer: 11011 Afklaring af kode og struktur for bygningsdele FORELØBIG UDGAVE TIL OFFENTLIG

Læs mere

KOMMENTARSKABELON. kommentarer (Noteret, afvist, delvist acceptret eller accepteret)

KOMMENTARSKABELON. kommentarer (Noteret, afvist, delvist acceptret eller accepteret) KOMMENTARSKABELON Dato Dokument 02-02-2014 Høring af CCS Klassifikation af ressourcer Udfyldt af: E-mail: Arkidata v. Peter Hauch hauch@arkidata.dk Navn på person der kommer med kommenta rer Henvisni ng

Læs mere

»BIM Universe - Håndtering og deling af information. Jette Bakgaard Stolberg BIM supervisior, fagleder

»BIM Universe - Håndtering og deling af information. Jette Bakgaard Stolberg BIM supervisior, fagleder »BIM Universe - Håndtering og deling af information Jette Bakgaard Stolberg BIM supervisior, fagleder as Kort om ALECTIA A/S Vores opfattelse af BIM Vores fokus Vores erfaringer Vores ønsker »Fakta om

Læs mere

håndtering af bygningsdele i landskab v/ Frank Hasling Pedersen, SHØNHERR A/S

håndtering af bygningsdele i landskab v/ Frank Hasling Pedersen, SHØNHERR A/S håndtering af bygningsdele i landskab v/ Frank Hasling Pedersen, SHØNHERR A/S landskabsarkitekt faget projekterer uderum i alle skalaer fra de største anlæg til de mindste sten CCS LANDSKAB DET DIGITALE

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Kontakt UBL 2.0 Contact G34 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OUOUBL Kontakt Version 1.2 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

KOMMENTARSKABELON Dato Høring CCS Klassifikation - bygningsdele Udfyldt af: Kaj A. Jørgensen (KAJ)

KOMMENTARSKABELON Dato Høring CCS Klassifikation - bygningsdele Udfyldt af: Kaj A. Jørgensen (KAJ) KOMMENTARSKABELON Dato 2013-05-05 Høring CCS Klassifikation - bygningsdele Udfyldt af: Kaj A. Jørgensen (KAJ) E-mail: kaj@m-tech.aau.dk Navn på er figur KAJ G Med tilfredshed konstateres at der nu efter

Læs mere

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 2 digital kommunikation

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 2 digital kommunikation Januar 2016 a 102-2 IKT-specifikationer aftale og kommunikation del 2 digital kommunikation Kolofon 2016-01-08

Læs mere

bips F104, Dokumenthåndtering

bips F104, Dokumenthåndtering bips F104, Dokumenthåndtering af Gunnar Friborg & Charlotte Lund Poulsen Disposition Introduktion Tidsforløb og historik Hvad erstatter anvisningen? Baggrund Struktur og tankesæt Dokumenthåndtering Genfinding

Læs mere

Klassifikation af information, egenskaber, informationsniveauer

Klassifikation af information, egenskaber, informationsniveauer januar 2014 Klassifikation af information, egenskaber, informationsniveauer og formålsgrupper Foreløbig udgave til offentlig høring cuneco.dk center for produktivitet i byggeriet Rapport Klassifikation

Læs mere

bips konference den 28. september 2011 på Hotel Nyborg Strand Denne præsentation er udarbejdet af Bent Feddersen fra Rambøll og Søren Spile fra

bips konference den 28. september 2011 på Hotel Nyborg Strand Denne præsentation er udarbejdet af Bent Feddersen fra Rambøll og Søren Spile fra bips konference den 28. september 2011 på Hotel Nyborg Strand Denne præsentation er udarbejdet af Bent Feddersen fra Rambøll og Søren Spile fra cuneco. Præsentationen indeholder dels en redegørelse for

Læs mere

KOMMENTARSKABELON. Høring CCS Klassifikation - bygningsdele Ole Berard olb@mth.dk

KOMMENTARSKABELON. Høring CCS Klassifikation - bygningsdele Ole Berard olb@mth.dk KOMMENTARSKABELON Dato Udfyldt af: E-mail: Dokument Høring CCS Klassifikation - bygningsdele Ole Berard olb@mth. Navn på er afsnit figur 5.3 Generel Hele funktionsinddelingen er ikke tilgængelig. Hvad

Læs mere

BIM Shark brugervejledning v1 Februar 2016

BIM Shark brugervejledning v1 Februar 2016 Indholdsfortegnelse 1 BIM Shark's mission... 2 2 Kom godt i gang... 2 2.1 Oprettelse af bruger... 2 2.2 Oprettelse af virksomhed... 3 2.3 Inviter medlemmer/accepter invitation/sende invitationer... 3 2.3.1

Læs mere

E V A L U E R I N G S R A P P O R T N R. 3 F E B R U A R 2 0 1 2 C U N E C O O P F Ø L G N I N G

E V A L U E R I N G S R A P P O R T N R. 3 F E B R U A R 2 0 1 2 C U N E C O O P F Ø L G N I N G E V A L U E R I N G S R A P P O R T N R. 3 F E B R U A R 2 0 1 2 C U N E C O O P F Ø L G N I N G en del af bips Dato 1. marts 2012 Projektnr. Sign. TK Evaluering og opfølgning Som led gennemførelsen af

Læs mere

CCS-værktøjer. Medlemsmøde om sammenlægning bips og Byggecentrum, januar 2016. Status og overblik over CCS-værktøjer

CCS-værktøjer. Medlemsmøde om sammenlægning bips og Byggecentrum, januar 2016. Status og overblik over CCS-værktøjer CCS-værktøjer Medlemsmøde om sammenlægning bips og Byggecentrum, januar 2016 Status og overblik over CCS-værktøjer 2 Agenda Baggrund og status for CCS-udviklingsarbejdet CCS-værktøjerne Det internadonale

Læs mere

OBJECT IDENTIFICERES OID PHMR

OBJECT IDENTIFICERES OID PHMR OBJECT IDENTIFICERES OID PHMR MedCom. Odense d. 27. feb. 2014 Thor Schliemann OID OG INTEROPERABILITET OID er et omdrejningspunktet for interoperabilitet I både teknisk og semantisk interoperabilitet er

Læs mere

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 5 digitalt udbud og tilbud

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 5 digitalt udbud og tilbud Januar 2016 a 102-5 IKT-specifikationer aftale og kommunikation del 5 digitalt udbud og tilbud Kolofon 2016-01-08

Læs mere

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 7 digital aflevering

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 7 digital aflevering Januar 2016 a 102-7 IKT-specifikationer aftale og kommunikation del 7 digital aflevering Kolofon 2016-01-08

Læs mere

Januar 2016. a 102-1. IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 1 klassifikation

Januar 2016. a 102-1. IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 1 klassifikation Januar 2016 a 102-1 IKT-specifikationer aftale og kommunikation del 1 klassifikation Kolofon 2016-01-08

Læs mere

IKT Ydelsesspecifikation

IKT Ydelsesspecifikation IKT Ydelsesspecifikation Bygningsstyrelsen Standard for statsligt byggeri Dato: 2011-06-01 Revisionsdato 2012.10.01 Indhold: 1. Grundlag 2. Digital kommunikation 3. CAD 4. Digitalt udbud 5. Digital aflevering

Læs mere

BILAG A KØBENHAVNS UNIVERSITET IKT-TEKNISK KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION

BILAG A KØBENHAVNS UNIVERSITET IKT-TEKNISK KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION KØBENHAVNS UNIVERSITET BILAG A IKT-TEKNISK KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION PROJEKT ID: KU_xxx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx.xxxx VERSION: 1.1 VERSIONSDATO: 28.03.2014 02 BILAG

Læs mere

CCS- afprøvning på DNV- Gødstrup

CCS- afprøvning på DNV- Gødstrup 18. september 2014 Afrapportering CCS- afprøvning på DNV- Gødstrup Projektnr.: 15 011 cuneco.dk center for produktivitet i byggeriet Afrapportering: CCS- afprøvning på DNV- Gødstrup cuneco en del af bips

Læs mere

Indlæg til BVU*net s erfarings-rapport om implementering af cunecos standarder i byggeriets uddannelser

Indlæg til BVU*net s erfarings-rapport om implementering af cunecos standarder i byggeriets uddannelser Indlæg til BVU*net s erfarings-rapport om implementering af cunecos standarder i byggeriets uddannelser Af Jan Fuglsig Lambrecht Opdateret 29. august 2014 Indlæg til rapportens indledning Opsummering af

Læs mere