Revurdering af miljøgodkendelsen for Øster Grønninge Kyllingefarm Aps Øster Grønningevej 12, 7870 Roslev

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Revurdering af miljøgodkendelsen for Øster Grønninge Kyllingefarm Aps Øster Grønningevej 12, 7870 Roslev"

Transkript

1 Revurdering af miljøgodkendelsen for Øster Grønninge Kyllingefarm Aps Øster Grønningevej 12, 7870 Roslev efter 39 og 41 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, nr af 4. december 2009 Meddelt den 18. marts 2015 Revurdering af vilkårene i miljøgodkendelsen fra den , i revurderingen fra den og i revurdering fra den

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Resumé og samlet vurdering Revurdering af miljøgodkendelse Afgørelse Retsgrundlaget Ikke- teknisk resumé Offentlighed Beskrivelse af husdyrbruget Meddelelsespligt anlæg, arealer, ejerforhold Husdyrbrugets Beliggenhed og planmæssige forhold Bygge- og beskyttelseslinjer, fredninger mv Placering i landskabet Husdyrhold, staldanlæg og drift Husdyrhold og staldindretning Ventilation Fodring Energi- og vandforbrug Spildevand herunder regnvand Affald Råvarer og hjælpestoffer Driftsforstyrrelser eller uheld Gødningsproduktion og -håndtering Gødningstyper og mængder Flydende husdyrgødning Fast gødning inkl. dybstrøelse Anden organisk gødning Forurening og gener fra husdyrbruget Ammoniak og natur

3 5.2 Lugt Fluer og skadedyr Transport Støj fra anlægget og maskiner Støv fra anlæg og maskiner Lys Påvirkning fra arealerne Udbringningsarealerne Bedste tilgængelige teknik (BAT) Halmfyr Husdyrbrugets ophør Egenkontrol og dokumentation Godkendelsens gyldighed, klagevejledning og underretning Godkendelsens gyldighed Klagevejledning og søgsmål Underretning om godkendelsen Bilag Bilag 1. Situationsplan Bilag 2. Kategori 1 og 2 natur Bilag 3. Depositionskrav 2

4 Datablad Revurdering af miljøgodkendelse af husdyrbrug i henhold til lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (husdyrbrugloven). Ejer af husdyrbruget: Navn: Adresse: Jørgen Nørgaard Redsøvej 5, 9500 Hobro Telefon: / Bedrift: Navn: Adresse: Øster Grønning Kyllingefarm Aps Øster Grønningevej 12, 7870 Roslev Telefon: / Mail: CVR-nummer: P-nr.: CHR nr.: Vigtige datoer: Skive Kommune indledte revurderingen Oplysninger modtaget Revurderingen blev meddelt/annonceret 18. marts 2015 Klagefristen udløb 15. april 2015 Revurdering skal ske næste gang 2025 Revurderingen er udarbejdet af: Skive Kommune Teknisk Forvaltning Postboks 509 Rådhuspladsen Skive Sagsbehandler: Nina Sohn Hansen 3

5 1. RESUMÉ OG SAMLET VURDERING 1.1 REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE Ejendommen har adressen Øster Grønningevej 12, 7870 Roslev. Husdyrbruget har en miljøgodkendelse fra og en nyere fra Godkendelsen fra 1995 er blevet revurderet og samtidig er der givet et tillæg vedr. halmfyr. Desuden er der en afgørelse fra Natur- og Miljøklagenævnet fra , som stadfæster revurderingen og tilføjer to vilkår. Ejendommen blev ved sidste miljøgodkendelse i 1995 godkendt til en produktion på slagtekyllinger på max. 42 dage. Sidenhen er produktionen ændret, og i dag produceres der slagtekyllinger ved max. 39 dage, svarende til 413 DE efter beregningsmetoden gældende pr Ændringen i vækstperiode har medført, at perioden, hvor staldene står tomme mellem hvert hold, er øget med 3-4 dage. Siden miljøgodkendelsen i 1995 er et af farmens kyllingehuse brændt, og der blev genopført en ny bygning, hvor der bl.a. blev installeret nyt og mere tidssvarende ventilationsanlæg med undertryk. Desuden er der blevet opstillet et halmfyr til opvarmning af kyllingehusene. EU lovgivning Husdyrbruget er en IE-virksomhed (dvs. et landbrug, der betegnes 12 stk. 1 nr. 1-3 i husdyrloven) og er omfattet af lovgivningen i Industrial Emissions Direktivet. Direktivet stiller krav ved ophør af driften (se afsnit 8. Ophør) og ved vilkårsoverskridelse, se her: Bek. 1283/ : Den, som er ansvarlig for et IE-husdyrbrug, underretter straks kommunalbestyrelsen ved manglende overholdelse af godkendelsesvilkår og træffer straks de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at vilkårene igen overholdes. Revurdering Godkendelser meddelt efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 skal regelmæssigt og mindst hvert 10. år revurderes og om nødvendigt ajourføres i henhold til den teknologiske udvikling. Dog skal Kommunalbestyrelsen foretage den første regelmæssige revurdering, når der er forløbet 8 år fra det tidspunkt, hvor virksomheden første gang blev godkendt (husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen 40, stk. 1). På baggrund af et oplæg fra Skive Kommune har ejendommen den fremsendt en fiktiv IT-ansøgning (nr ) som grundlag for revurderingen. Der er anvendt skemaets version 0. Skive Kommune skal i forbindelse med revurdering af miljøgodkendelsen sikre, at kravet om BAT (Bedst Tilgængelig Teknologi) er opfyldt samt sikre, at uheld forebygges. Nærværende reviderede miljøgodkendelse er en sammenskrivning af tidligere miljøgodkendelse fra 1995, revurderingen i 2003, tillæg til revurderingen fra 2003, klage- 4

6 nævnsafgørelsen fra 2009 samt nye vilkår, som er tilføjet i forbindelse med indeværende revurdering. Vilkår skrevet med denne skrift (fed skrift) videreføres fra den tidligere miljøgodkendelse. Disse vilkår tillægges ikke ny retsbeskyttelse og kan ikke påklages. Vilkår, hvor der kun foretages sproglige eller redaktionelle ændringer, betragtes også som videreførte vilkår. De nye vilkår meddeles efter Husdyrbrugsloven nr af 4. december 2009, og meddeles som påbud efter 39. Der tillægges ikke retsbeskyttelse på disse vilkår, men vilkårene kan påklages. Nye vilkår er skrevet med almindelige skrifttype. Nogle vilkår/dele af vilkår i revurderingen fra 2003 er blevet overflødige eller uaktuelle af anden grund og er således bortfaldet. Disse vilkår er skrevet med kursiv. Nærværende revurdering indeholder således samtlige vilkår, som gælder fremover. Vilkårene og påbuddene skal efterleves fra den dato, hvor revurderingen af miljøgodkendelsen meddeles, medmindre der fremgår andet af vilkåret eller påbuddet. For god ordens skyld gøres opmærksom på, at kravene i husdyrgødningsbekendtgørelsen og andre relevante bekendtgørelser selvfølgelig også skal overholdes. Vilkårene i revurderingen er som hovedregel kun stillet for de punkter, hvor tilsynsmyndigheden vurderer, at kravene skal være mere vidtgående end bekendtgørelserne. 1.2 AFGØRELSE Skive Kommune meddeler hermed revurderet miljøgodkendelse til slagtekyllingeproduktionen på ejendommen Øster Grønningevej 12, 7870 Roslev, på de vilkår og med de forudsætninger, der fremgår af nærværende reviderede miljøgodkendelse. Udkastet til revurderingen sendes i høring hos ejer som et forvarsel om påbud. Skive Kommune meddeler i forlængelse heraf påbud om vilkårsændringer i henhold til husdyrlovens 39 og 41. Revurderingen er foretaget efter bestemmelserne i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug samt tilhørende bekendtgørelse og anden lovgivning. De nye vilkår, der stilles til produktionen ved denne revurdering, meddeles via påbud efter husdyrbrugloven, hvorved disse ikke er retsbeskyttede. Dette medfører, at Skive Kommune herefter til enhver tid kan revurdere miljøgodkendelsen, hvis dette skønnes nødvendigt og er i overensstemmelse med loven. Det kan eksempelvis ske på baggrund af, at det bliver økonomisk muligt at anvende ny forureningsbegrænsende teknologi, dvs. BAT, eller efter en årrække på op til 10 år. Næste regelmæssige revurdering skal foretages max. 10 år efter denne revurderings dato, dvs. i 2024; dog skal revurdering desuden foretages i det omfang, det er nødvendigt for at opfylde EU-retlige krav, hvorved tidspunktet kan ændres. Da ejendommen er et IE-landbrug, skal der foretages revurdering i forbindelse med kommende BAT-krav. Tidspunktet er indsat under generelle vilkår. 5

7 1.3 RETSGRUNDLAGET Revurdering af en kapitel 5 miljøgodkendelse foretages i henhold til 103 i lov nr af om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug (husdyrbrugloven) og 40 i bekendtgørelse nr af om tilladelse og godkendelse mv. af husdyrbrug Af husdyrbruglovens 40, stk. 2, fremgår, at påbud eller forbud mod fortsat drift skal meddeles, hvis 1. der er fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkning, 2. forureningen medfører miljømæssige skadevirkninger, der ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse, 3. forureningen i øvrigt går ud over det, som blev lagt til grund ved godkendelsens meddelelse, 4. væsentlige ændringer i den bedste tilgængelige teknik skaber mulighed for en betydelig nedbringelse af emissionerne, eller 5. det af hensyn til driftssikkerheden i forbindelse med processen eller aktiviteten er påkrævet, at der anvendes andre teknikker. Et af de væsentligste formål med den regelmæssige revurdering er således, at det løbende sikres, at virksomhedens indretning og drift fortsat er baseret på anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT). Overholdelsen af kravet om anvendelse af BAT skal sikre, at forurening fra husdyrbruget til stadighed begrænses mest muligt. En revurderingsafgørelse er ikke en ny godkendelseshandling. Derfor kan en revurdering ikke indebære en udvidelse eller ændring af den oprindelige godkendelse, der kan medføre øget forurening. Habitatforpligtelser. Pligten til at gennemføre en vurdering efter habitatbekendtgørelsens 7, stk. 1 og 2, gælder ikke for revurderingsafgørelser. Godkendelsesbekendtgørelsens beskyttelsesniveau. Godkendelsesbekendtgørelsens beskyttelsesniveau skal ikke lægges til grund i revurderingssager. Krav i forbindelse med revurdering af hensyn til den omkringliggende natur skal derfor udelukkende gennemføres i overensstemmelse med princippet om BAT og Miljøstyrelsens undtagelsesbestemmelse i bekendtgørelsens Bilag 3, A 5.2. Udbringningsarealer. Det revurderede husdyrbrugs arealer, der er godkendt til udbringning af husdyrgødning fra et husdyrbrug godkendt efter miljøbeskyttelseslovens kap. 5, skal ikke vurderes efter habitatbekendtgørelsen. Da beskyttelsesniveauet i forhold til ammoniak, lugt, fosforoverskud og nitrat heller ikke finder anvendelse, kan man ikke i en revurdering fastsætte nye påbud for arealer, medmindre betingelserne er opfyldt efter husdyrbrugslovens 40, stk. 2. 6

8 1.4 IKKE- TEKNISK RESUMÉ Baggrund Sundsøre Kommune har den 13. maj 1987 meddelt miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 til en slagtekyllingeproduktion på dyr årligt plus svinehold på ejendommen Øster Grønningevej 12, 7870 Roslev. Bedriften fik en ny miljøgodkendelse den 1. maj 1995 til slagtekyllinger på max. 42 dage. Der var dengang kun VVM-pligt for nyetableringer og ændringer, som kunne sidestilles med nyanlæg. I 2003 er der meddelt revurdering inkl. tillæg om halmfyr for den pågældende ejendom. Revurderingen blev påklaget, og klagenævnet stadfæstede godkendelsen med en produktion på slagtekyllinger på max. 39 dage. Dyreholdet udgør med nuværende beregningsmetode (gældende pr ) 413 DE. Driften af ejendommen er i hovedtrækkene beskrevet i revurderingen fra Placeringen af ejendommen kan ses på Bilag 1. Miljøpåvirkninger Produktionen skal fortsat finde sted inden for de eksisterende bygningsmæssige rammer. Lugt Ejendommen ligger i det åbne land. Der er ca. 140 m fra midten af staldene til nærmeste enkeltbolig uden landbrugspligt (Øster Grønningevej 15), ca. 800 m til nærmeste sommerhusområde ved Muslingevej sydvest for ejendommen, ca m til nærmeste samlede bebyggelse (ved Grønning) og ca m til nærmeste byzone (Jebjerg). Lugtberegningerne viser, at de maksimale geneafstande, der gælder for nyetablering af dyrehold, overholdes for byzone, sommerhusområde og nærmeste samlede bebyggelse, men ikke for nærmeste enkeltbolig uden landbrugspligt. Der er ikke mulighed for at stille krav til lugtbegrænsning i en revurdering, men ved en eventuel godkendelsespligtig udvidelse vil kravene skulle overholdes. Transporter til og fra ejendommen Der foretages transport af foder og kyllinger til ejendommen, samt af husdyrgødning og slagtekyllinger fra ejendommen. Den daglige transport vil normalt foregå indenfor almindelig arbejdstid. Ammoniakbelastning og særlig værdifuld natur Det nærmeste internationale naturområde er habitatområde H30 Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simsted og Nørre Ådal samt Skravad Bæk, som ligger ca. 5 km øst for staldanlægget. Naturområdet består bl.a. af ammoniakfølsomme naturtyper som overdrev (kategori 1). For ikke at påvirke området med ammoniak fra stalden, bør totaldepositionen ikke være over 0,2-0,7 kg N/ha/år. Det nærmeste kategori 2 område er et overdrev beliggende i en afstand på 2,5 km sydvest for staldanlægget. For ikke at påvirke dette område med ammoniak fra stalden, bør totaldepositionen ikke overstige 1,0 kg N/ha pr. år. Totaldepositionen er her beregnet til 0,0 kg N/ha pr. år, og det vurderes, at hverken overdrevet eller habitatområdet bliver påvirket af bedriften. 7

9 Der findes endvidere flere 3 beskyttede områder, herunder heder, overdrev, enge og moseområder i nærområdet omkring ejendommen. Lovgivningen stiller dog ikke krav om beskyttelse af disse områder i forbindelse med revurderingen. Næringsstoffer til vandmiljøet og grundvand Vurdering af udbringningsarealernes bidrag med næringsstoffer til vandmiljø og grundvand indgår ikke i revurdering af en kapitel 5 godkendelse. BAT Miljøstyrelsen har udarbejdet vejledende emissionsgrænser for, hvad der maksimalt må udsendes af ammoniak og fosfor for at kunne opfylde kravet om BAT (bedste tilgængelige teknik) for slagtekyllingeproduktion. Grænseværdien er beregnet til kg NH 3-N. Ejendommen udleder kg N/år, hvilket overskrider BAT-grænsen med 282 kg. Da der er projekteret med etablering af en ny varmeveksler, som vil reducere ammoniakudledningen betydeligt under grænseværdien, vurderer Skive Kommune, at det kan accepteres, at BAT-grænseværdien først bliver overholdt om et år, når teknologien er blevet dokumenteret på ejendommen. BAT emissionskravet for fosfor er ikke den vejledende grænseværdi, men er jf. Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af (j.nr. NMK-00006) fastlagt til at være normen for P i kyllingefoderet. For 39 dages slagtekyllinger er normen sat til 5,5 g P pr. kg foder. Det vurderes, at husdyrbrugets BAT-redegørelse i øvrigt viser, at husdyrbruget lever op til gældende BAT-normer for svinebrug. Vilkår De tilbageblevne vilkår i godkendelsen fra 1995 samt de nye vilkår i revurderingen inkl. tillæg om halmfyr fra 2003 er gennemgået enkeltvis. En del af vilkårene er bibeholdt, og nogle få er ophævet, fordi kravene fra lovgivningens side er blevet indført i bekendtgørelser. Kravene i bekendtgørelserne gælder også for ejendommen, med mindre de er skærpet i miljøgodkendelsen, og bliver derfor ikke gentaget her. Desuden er der stillet enkelte nye vilkår. 1.5 OFFENTLIGHED For at give offentligheden lejlighed til at udtale sig har Skive Kommune foretaget offentlig annoncering, da man indledte revurderingen af miljøgodkendelsen for bedriften på Øster Grønningevej 12, 7870 Roslev. Offentliggørelsen fandt sted den 20. december 2013 i Midt på Ugen og Skive Folkeblad med frist på 4 uger til at fremsende bemærkninger. Der indkom ingen bemærkninger til ansøgningen. 1.6 BESKRIVELSE AF HUSDYRBRUGET Revurdering af miljøgodkendelsen omfatter slagtekyllingeproduktionen på ejendommen Øster Grønningevej 12, 7870 Roslev. 8

10 Til ejendommen er knyttet husdyrproduktionen med CHR nr Virksomheden har CVR nr Det tilladte produktionsniveau er slagtekyllinger, max. 39 dage, svarende til 413 DE efter beregningsmetoden gældende pr For en grundigere beskrivelse af bedriften henvises til den seneste miljøgodkendelse udarbejdet i 1995 og revurderingen fra MEDDELELSESPLIGT ANLÆG, AREALER, EJERFORHOLD Ændring af anlæg eller dyrehold skal anmeldes til Skive Kommune, som afgør, om ændringerne på bedriften udløser krav om tillæg til denne miljøgodkendelse/ny miljøgodkendelse. Generelt vilkår som videreføres: 1. Der må ikke foretages slagtning af kyllinger til salg fra ejendommen. Der er indsættes et nyt generelt vilkår med hjemmel i 40 i bek. om tilladelse og godkendelse: 2. Næste regelmæssige revurdering skal foretages i 2025, med mindre tidpunktet fremskyndes med baggrund i EU-retligt krav. 2. HUSDYRBRUGETS BELIGGENHED OG PLANMÆSSIGE FOR- HOLD 2.1 BYGGE- OG BESKYTTELSESLINJER, FREDNINGER MV. MILJØTEKNISK REDEGØRELSE Husdyrbruget er placeret i landzone i det åbne land på Øster Grønningevej 12, 7870 Roslev. Situationsplanen fremgår af Bilag 1. Alle slagtekyllinger holdes i staldanlægget på ejendommen. Der sker ingen bygningsmæssige ændringer i forbindelse med revurderingen. KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING Idet der er tale om et bestående landbrug, der ikke ændres, stilles der ikke vilkår om udformning og placering af staldbygninger. Forholdet til bygge- og beskyttelseslinjer, fredninger m.v. er ikke relevant i forhold til en vurdering af, hvorvidt husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af BAT. 9

11 2.2 PLACERING I LANDSKABET MILJØTEKNISK REDEGØRELSE Der er tale om en eksisterende virksomhed i drift. Der etableres ikke nye bygninger. KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING Der er tale om en eksisterende miljøgodkendt virksomhed, som er i drift. Landskabelige forhold er ikke relevant i forhold til en vurdering af, hvorvidt husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af BAT. 3. HUSDYRHOLD, STALDANLÆG OG DRIFT 3.1 HUSDYRHOLD OG STALDINDRETNING MILJØTEKNISK REDEGØRELSE Det tilladte produktionsniveau er slagtekyllinger, max. 39 dage. I Bilag 1 er vist en situationsplan for staldens placering. Staldindretning Ejendommen blev ved den sidste miljøgodkendelse fra 1995 godkendt til en slagtekyllingeproduktion på slagtekyllinger, max. 42 dage. Sidenhen er produktionen ændret, således at vækstperioden for slagtekyllingerne nu er max. 39 dage. Ejers BAT redegørelse for produktion og driftsform: Slagtekyllingeproduktionen foregår som gulvdrift i fem dybstrøelsesstalde. Der er vedlagt et oversigtskort over ejendommen. Hus 1 er bygget i 1980 og er på 835 m2. Hus 2 og 3 er bygget i 2000 og er på 3404 m2. Hus 4 og 5 er bygget i år 1987 og er på 2540 m2. Den årlige produktion er på slagtekyllinger svarende til 413,22 DE. Produktionsformen foregår efter princippet alt ind alt ud, hvilket er med til at opretholde et højt hygiejneniveau. Efter hvert hold bliver staldene tømt for strøelsen og vasket og desinficerede, derefter følger en tomgangsperiode. Efter tomgangsperioden bliver inventaret samlet og afprøvet, og der bliver tilført nyt strøelse, inden der bliver indsat et nyt hold kyllinger. Den daglige pasning består i at tilse dyrene og sørge for foder og at vand, klima er optimalt i forhold til kyllingernes udvikling. 10

12 Ejers BAT-redegørelse for staldteknik Staldsystemer De eksisterende stalde består af fastgulv med dybstrøelse, staldsystemet påtænkes ikke ændret. Det er nævnt i teknologibladet at dette staldsystem, med den rette management medvirker til, at opretholde en høj dyrevelfærd for dyrene da de går på dybstrøelse og har mulighed for at udføre en naturlig skrabeadfærd. Af disse årsager vurderes staldsystem som tidssvarende for produktionsformen. Ejers BAT-redegørelse for renovering af eksisterende stalde Der er ingen planer om gennemgribende renovering af slagtekyllingestaldene. Inventar, fodrings og drikkevandsinstallationer bliver derimod løbende vedligeholdt. Slagtekyllingerne er fordelt i 5 kyllingehuse med samme staldsystem på Øster Grønningevej 12: KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING Vilkårene om dyreholdets størrelse og dokumentation bibeholdes. Det vurderes at BAT mht. staldsystemer for slagtekyllinger er den for tiden anvendte type. På baggrund af ovenstående videreføres følgende vilkår fra revurderingen fra 2003: 3. Der tillades en årlig produktion på maksimalt kyllinger. Produktionen må ikke overstige 413 DE pr. år opgjort i medfør af bekendtgørelse nr. 853/

13 Der må ikke produceres kyllinger, der ved levering er ældre end 39 dage (Klagenævnets afgørelse 2009). 4. Hvert år skal følgende oplysninger registreres og journaliseres. Oplysningerne skal være tilgængelige på ejendommen og kunne fremvises på tilsynsmyndighedens forlangende: Dato for indsættelse af daggamle kyllinger samt antal. Dato og klokkeslæt for påbegyndelse af afhentning af kyllinger og dato og klokkeslæt for afslutning. Desuden registreres antal afhentede kyllinger. Dato og klokkeslæt for levering af foder. Dato for bortkørsel af gødning samt mængden af gødning. 5. Uregelmæssigheder i forbindelse med produktionen, der kan have medført gener for naboer skal ligeledes registreres sammen med dokumentationen beskrevet i vilkår 4. Årsag samt afhjælpende foranstaltninger skal beskrives. 6. Kyllingeproduktionen skal finde sted i hold. Det enkelte hold skal opdrættes samtidig i tre staldbygninger, og daggamle kyllinger skal derfor indsættes samtidig. 3.2 VENTILATION MILJØTEKNISK REDEGØRELSE Ejers BAT redegørelse for teknologivalg til opfyldelse af BAT-ammoniak Installation af varmeveksler Det er planen, at der skal installeres varmevekslere. Varmeveksleren fungerer ved at opvarme den luft som skal ind i stalden med varmen fra den luft, som forlader stalden. Den opvarmede indgangsluft vil udtørre gødningen hurtigere i stalden, hvilket resulterer i en reduktion af ammoniakfordampning på % fra stalden. Varmeveksleren har endnu ikke opnået en VERA verfikation, men testen er under udarbejdelse. Ejers BAT-redegørelse for fravalg af BAT i eksisterende stalde pga. manglende proportionalitet Kemisk luftrensning I henhold til teknologibladet for kemisk luftrensning i slagtekyllingestalde er der problemer med driftssikkerheden for teknologien. Det største problem ved luftrensning i slagtekyllingestalde er tilstopning af luftfiltrene. Ved tilstopning vil ammoniakreduktion blive reduceret og energiforbruget stige. En reduktion i ventilationen kan medføre en forringelse af dyrevelfærden og dermed en højere dødelighed. Udover disse forhold vil implementering af teknologien medføre en merudgift til ændringen af ventilationsforhold og forstærkning spær som vurderes ikke at være proportional i forhold til ammoniakreduktionen. På grund af disse forhold er teknologien fravalgt. KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING 12

14 For at opfylde kravet om BAT for ammoniak, har ansøger valgt virkemidlet etablering af varmeveksler, som vil nedbringe emissionen af ammoniak fra staldene. Den vejledende BAT-grænseværdi for ammoniak er beregnet til kg NH 3-N/år. Ejendommen udleder kg NH 3-N/år, og mangler derved at reducere med 228 kg om året for at opfylde den fastsatte emissionsgrænse for ammoniak. Skive Kommune vurderer på baggrund af den information, der er indsendt den , at der vil kunne opnås en ammoniakreducerende effekt på (som gennemsnit af 3 forsøg) 1,87 kg NH 3-N/år pr kyllinger. Hvis teknologien installeres i alle 5 stalde, vil ammoniakemissionen blive reduceret med NH 3-N/år. Det er derfor sandsynligt, at anvendelse af teknikken vil kunne opfylde BAT-kravet til ammoniak. Den beskrevne teknik er udarbejdet af Rokkedahl Energi ApS, og der er indgået aftale om, at teknologien installeres i foråret 2015 på Øster Grønningevej 12 til yderligere afprøvning. I forbindelse med denne revurdering bliver den hidtidige reviderede miljøgodkendelse omfattet af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen (nr. 1283/2014) og ikke længere af listevirksomhedsbekendtgørelsen (nr. 824/2014). Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens 19 siger, at kommunen ved godkendelse af husdyrbrug kan dispensere fra de kommende EU BAT-grænseværdier. Der kan gives dispensation i en begrænset periode i forbindelse med afprøvning og anvendelse af ny teknik. Da bekendtgørelsen kun henviser til de kommende BAT grænseværdier (i 17) og ikke til de nuværende vejledende BAT grænseværdier (i 15) vurderes det, at der ikke kan gives en egentlig dispensation i forbindelse med denne revurdering. Skive Kommune vurderer imidlertid, at hensigten må være, at der også kan gives en frist for opfyldelse af BAT-kravet i forbindelse med revurdering af en miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelsesloven. Der stilles derfor vilkår om etablering og dokumentation af varmevekslerens effekt. Vilkårene stilles med baggrund i kravet om at anvende bedste tilgængelige teknik (BAT) med hjemmel i Husdyrbruglovens 40, stk. 2 nr. 4: væsentlige ændringer i den bedste tilgængelige teknik skaber mulighed for en betydelig nedbringelse af emissionerne På baggrund af ovenstående stilles følgende vilkår til ventilation: 7. Der skal installeres varmeveksler på mindst én af staldene, som omfatter mindst kyllinger om året, således at ammoniakemissionen fra ejendommen nedsættes med mindst 228 kg NH 3-N/år. 8. Varmeveksleren skal installeres senest 5 måneder efter revurderingens meddelelse. 9. Der skal senest 1 år efter revurderingens meddelelse indsendes dokumentation for kontinuert drift af varmeveksleren og for ammoniakreduktion på mindst 228 kg NH 3-N/år. 10. Dersom den forventede effekt ikke er opnået, skal der senest 1 år efter revurderingens meddelelse anvendes andet virkemiddel til at opnå den samme effekt. 13

15 3.3 FODRING MILJØTEKNISK REDEGØRELSE Ejers BAT-redegørelse for teknologivalg til opfyldelse af BAT-ammoniak Fodertiltag Alle slagtekyllinger er fasefodret. Fasefodring er med til at sikre den optimale udvikling for dyrene. Der anvendes konceptfoder som sikrer den optimale udvikling af brystkødet ved slagtekyllingerne. I teknologibladet råprotein i slagtekyllingefoder fremhæves det, at råproteinniveauet kan sænkes til 200 total råprotein, gram pr. kg foder (ved 40 dage) ved anvendelse af fasefodring. En yderligere reduktion vil medføre en øget omkostning i form af faldende produktivitet og en manglende efterlevelse af slagterikravet for anvendelse af konceptfoder hvormed slagteritillægget mistes. Af denne årsag er det ikke realistisk, at lægge sig på et lavere råproteinniveau som vil umuliggøre anvendelse af konceptfoderet i produktionen. Råproteinindholdet i foderet er ifølge normtallene for 2014 lige under det laveste niveau i teknologibladet. Ejers BAT-redegørelse for teknologivalg til opfyldelse af BAT - fosfor Foder I teknologibladet for fosforindhold i slagtekyllingefoder kan fosforindholdet i foderet ikke reduceres til under 5,7 gram fosfor pr. kg. foder for 1000 stk. 40 dages kyllinger, uden at dyrenes sundhed bliver påvirket i negativ retning. Normindholdet (2014) i slagtekyllingefoder for 1000 stk. 40 dages kyllinger er sat til 5,46 gram fosfor pr. kg. foder. Normindholdet ligger således allerede i dag under det anbefalede i teknologibladet. Husdyrgodkendelse.dk har beregnet fosforindholdet i husdyrgødningen til kg P/ år for produktionen. Efter teknologibladets tilblivelse er der kommet ny viden om mængden af fosfor som optages af kyllingerne og efterfølgende fjernes ved afsæt til slagteriet. På baggrund af denne nye viden ender derfor en større andel i husdyrgødningen, end dengang teknologibladet blev fremstillet. Dengang teknologibadet blev fremstillet, var normindholdet for 1000 stk., 40 dages kyllinger i husdyrgødningen 7,85 kg P / 1000 kyllinger ved et fosforniveau på 5,7 gram P / kg. Normindholdet i husdyrgødningen for 1000 stk. 40 dages kyllinger er i dag på 15,3 kg P. Der er således sket en fordobling af indholdet af fosfor i husdyrgødningen, i forhold til dengang teknologibladet blev lavet. Det er derfor ikke muligt at efterleve den samlede emissionsgrænseværdi for fosforen, eftersom der er sket en væsentlig ændring i indholdet af fosfor i husdyrgødningen. Til trods for dette vurderes BAT emissionsgrænseværdien for efterlevet eftersom fosforindholdet i foderet er lavere end det anbefalede niveau i teknologibladet. 14

16 KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING Ved vurderingen af hvorvidt husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af BAT i forhold til fodring tages der udgangspunkt i Miljøstyrelsens vejledende emissionsgrænseværdier opnåelige ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT). Miljøstyrelsen har udarbejdet grænseværdier for emissionen af ammoniak og fosfor fra konventionel produktion af slagtekyllinger. Beregning af den vejledende BAT-emissionsgrænseværdi efter Miljøstyrelsens vejledning af maj 2011 for eksisterende stalde fremgår af nedenstående tabel. Parameter Dyreart Antal årsdyr Standard kg N/P I alt NH 3 Slagtekyllinger, 39 dage DE 15,1 pr dyr Fosfor Slagtekyllinger, 39 dage DE 17,04 pr. DE + strøelse 0,06 pr dyr = Der er anvendt den DE-beregning, som svarer til beregningen af grænseværdierne i Miljøstyrelsens vejledning fra BAT-kravet mht. ammoniak er beskrevet under afsnit 3.2 Ventilation. Ejendommen benytter normtallet for råprotein og formår herved at overholde BAT-kravet for ammoniak emission. Det vejledende BAT-krav for fosfor er kg P/år. Den samlede husdyrgødningsproduktion af P er i IT-skemaet version 0 beregnet til kg P/år, og ejendommen udleder dermed mere end det vejledende fosforkrav. Normen for fosforudskillelse for slagtekyllinger blev imidlertid ændret ved normændringen i 2011/2012. Dette skete på baggrund af ny viden vedr. slagtekyllingernes aflejring af fosfor i 15

17 kroppen. Dette betyder, at der reelt udskilles 37,5 P pr. DE imod tidligere antaget 16,8 kg. Det er således ikke muligt for slagtekyllingeproduktioner at leve op til BAT standardvilkåret på 17,04 kg P pr. DE. Natur- og Miljøklagenævnet har i en afgørelse fra (j.nr. NMK ) fastlagt, at BAT standard vilkåret vedrørende fosfor hos slagtekyllinger fremover i stedet skal forstås på baggrund af det bagvedliggende teknologiblad vedrørende fosforindholdet i slagtekyllingefoder fra , således at BAT kravet skal fastsættes i forhold til fosforindholdet i foderet. Det betyder, at BAT kravet bliver den nugældende norm, som er 5,5 gram fosfor pr. kg foder ved 39 dages kyllinger. Ejendommen benytter normtallet for fosfor i foderet. Derved overholder ejendommen BAT kravet for fosfor. I henhold til Miljøstyrelsens vejledning stilles der ikke vilkår, når ejendommen anvender normtal. Følgende vilkår videreføres fra miljøgodkendelsen fra 1995 og revurderingen fra 2003: 11. Virksomheden skal i forbindelse med driften tilstræbe anvendelse af sådanne råvarer (foder m.v.), at omgivelserne sikres den bedst mulige beskyttelse. 3.4 ENERGI- OG VANDFORBRUG MILJØTEKNISK REDEGØRELSE Ejers BAT-redegørelse for energisparende foranstaltninger Der er ikke fastsat nogen vejledende BAT-standard krav i forhold til energiforbruget. Ifølge BREF-dokumentet er følgende at betragte som BAT: Sikre at ventilationsanlægget fungerer optimalt Anvende lavenergi-belysning Der sker ingen egenproduktion af energi fra vindmølle, biogasanlæg eller andet. Elektricitet anvendes til ventilation, fodring, belysning, samt de øvrige eldrevne maskiner som anvendes i produktionen. Der er et halmfyr og et oliefyr på ejendommen som leverer energien til opvarmning af kyllingehusene. Oliefyret anvendes som supplement til energiforsyningen. Elforbruget for bedriften ligger på omtrent kwh om året. Der anvendes omtrent 1400 baller til halmfyret og l fyringsolie. 16

18 Ventilation er med multistep som er energibesparende. Lys: Der anvendes lysstofrør i alle kyllingehusene. Derudover er der etableret dagslysstyring, som slukker lyset ved behov. Ventilation: Alle staldene er udstyret med undertryksanlæg, med indsugningsventiler placeret i væggene og afkastene er placeret i kip. Ventilationsanlægget er fuldautomatisk. Anlægget er trinvis styret med følere som registrerer temperatur og luftfugtighed. Hvormed det sikres at stalden ikke overventileres. Der findes nødstrømsgenerator i tilfælde af strømsvigt. Staldene og ventilationsanlæggene rengøres efter hvert hold kyllinger, derved fjernes snavs fra ventilationsanlæggene ellers kunne yde modstand og forhøje energiforbruget. Temperatur- og luftfugtighedsfølere kontrolleres efter hvert hold. Ejers BAT-redegørelse for vandbesparende foranstaltninger Der er ikke fastsat nogen vejledende BAT-standard krav i forhold til vandforbruget. Ifølge BREF-dokumentet er følgende at betragte som BAT: Rengøring af stalde med højtryksrenser efter hvert hold. Regelmæssig kalibrering af drikkevandsanlæg for at undgå spild. Registrering af vandforbrug Regelmæssigt eftersyn af drikkeanlæg således at lækager opdages. Det årlige vandforbrug ligger på omtrent m 3. Det forbrug dækker drikkevand til kyllingerne og vaskevand til rengøring af staldene. Ejendommen er tilsluttet et kommunalt vandværk. Der anvendes følgende tiltag for at nedbringe vandforbruget: Vask af stalde Under vask af staldene anvendes iblødsætning. Efterfølgende vaskes staldene med højtrykrenser med koldt vand. Højtrykrenseren anvender vandbesparende dyser. Drikkevand 17

19 Der anvendes drikkevandsnipler med spildbakker. Drikkevandsniplerne bliver skiftet efter behov. Vandrør og slanger Vandrør og slanger bliver løbende efterset og kontrolleret. Registrering af vandforbrug Vandforbruget registreres i regnskabet. KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING Skive Kommune vurderer, at BAT med hensyn til vand- og energiforbrug er at arbejde på at optimere energieffektiviteten på anlægget. Det vil sige at sikre, at særligt energiforbrugende anlæg løbende kontrolleres og vedligeholdes således, at de altid kører energimæssigt optimalt. Endvidere kan det betragtes som BAT at registrere vand- og energiforbruget løbende med henblik på at identificere defekter, samt vælge udstyr med fokus på vand- og energibesparende egenskaber. Skive Kommune vurderer, at ejendommen lever op til kravet om anvendelse af BAT med hensyn til vand- og energiforbrug. Følgende vilkår vedrørende energi- og vandforbrug videreføres: 12. Vanding skal foregå ved hjælp af nipler og med opsamling af spild. 3.5 SPILDEVAND HERUNDER REGNVAND MILJØTEKNISK REDEGØRELSE Der findes en vaskeplads på ejendommen Øster Grønningevej 12. Vaskepladsen er jf. tilsynsrapporten fra beliggende ved østgavlen af stald 2/3, og vaskevandet ledes til opsamlingsbeholder for vaskevand ved samme stald. Ejers BAT-redegørelse for afledning af vand Vaskevandet fra staldene opsamles i tre opsamlingsbeholdere. Vaskevandet bliver udbragt på voksende afgrøder i henhold til gældende lovgivning. Spildevand fra stuehuset afledes til septitank. Tag og overfladevand afledes diffust på ejendommen. KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING Udledning af spildevand reguleres gennem miljøbeskyttelsesloven. 18

20 Der er ikke nye forhold omkring spildevand fra stalde. Håndtering, vask og påfyldning af marksprøjte skal opfylde kravene i bekendtgørelse nr. 1598/2014 Vaskepladsbekendtgørelsen. Der er ikke opstillet vilkår vedr. spildevand og regnvand. 3.6 AFFALD MILJØTEKNISK REDEGØRELSE Jævnfør tilsynsrapporten fra sorteres bedriftens affald i en lang række fraktioner. Ejers BAT-redegørelse for affald: Døde dyr opbevares i container indtil afhentning af DAKA. Der er opstillet en 800 l container som bliver tømt hver 14. dag. Tomme dunke med sæbe og desinfektionsmiddel fra produktionen afleveres hertil. Derudover smides den plastic som anvendes til indpakning af paller i containeren. Der er ikke opbevaring af olie eller kemikalieaffald på ejendommen. Der er ikke muligt at mindske affaldsmængderne. KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING Bedriften er omfattet af reglerne i den gældende affaldsbekendtgørelse. Derfor skal affaldsproduktionen på ejendommen registreres efter de gældende regler, og bortskaffelsen skal ske i overensstemmelse med Skive Kommunes affaldsregulativ for erhverv. Skive Kommune vurderer, at de generelle regler i affaldsregulativet som hovedregel er tilstrækkelige til at regulere affaldshåndteringen på ejendommen. Hvor godkendelsens vilkår er en skærpelse i forhold til regulativet, er vilkårene dog bibeholdt. Døde dyr skal udover vilkåret i godkendelsen håndteres i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om opbevaring af døde dyr (nr. 558/2011). Her er også angivet afhentningstider. Afbrænding af affald er reguleret i affaldsbekendtgørelsen, og afbrænding af halm i bekendtgørelse nr. 1317/2006. I forbindelse med tilsyn på ejendommene skal dokumentation for korrekt bortskaffelse af affald kunne fremvises. På baggrund af ovenstående videreføres følgende vilkår for affald: 19

21 13. Døde dyr skal opbevares i tæt beholder og afleveres til destruktionsanstalt. 14. Såvel offentlige som private fællesveje, som måtte benyttes af virksomhedens landbrugsredskaber, skal straks efter endt brug og senest ved arbejdstids ophør dagligt rengøres. 15. Affaldsregistreringen udført i henhold til affaldsbekendtgørelsen skal kunne forevises efter tilsynsmyndighedens forlangende. Følgende fra miljøgodkendelsen 1995 udgår: Afbrænding af affald på virksomhedens udendørs arealer er ikke tilladt. Afbrænding af halm skal finde sted under iagttagelse af de til enhver tid gældende regler om halmafbrænding. 3.7 RÅVARER OG HJÆLPESTOFFER MILJØTEKNISK REDEGØRELSE Der opbevares og håndteres jævnfør tilsynsrapporten ( ) ikke sprøjtemidler på ejendommen Øster Grønningevej 12. Der opbevares olie og kemikalier på ejendommen. KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING Opbevaring af bekæmpelsesmidler skal opfylde kravene i bekendtgørelse nr. 151/2014, samt det eksisterende vilkår, der er en skærpelse af bekendtgørelsens krav. Olietanke skal anmeldes, placeres og sløjfes således, som det er beskrevet i olietankbekendtgørelsen nr. 1321/2011. Der er ikke stillet vilkår vedr. råvarer og hjælpestoffer. 3.8 DRIFTSFORSTYRRELSER ELLER UHELD KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING Det er BAT at have en nødfremgangsmåde til at håndtere ikke- planlagte emissioner og hændelser. Skive Kommune vurderer derfor, at udarbejdelse af en beredskabsplan for Øster Grønningevej 12 er et nødvendigt redskab for at minimere risikoen for uheld på bedriften. Vilkår om beredskabsplan stilles med hjemmel i husdyrbruglovens 40 stk. 2 nr. 5: - hvis det af hensyn til driftssikkerheden i forbindelse med processen eller aktiviteten er påkrævet, at der anvendes andre teknikker. 20

22 Der stilles et nyt vilkår vedrørende beredskabsplan på ejendommen: 16. Der skal foreligge en beredskabsplan for ejendommen. Beredskabsplanen skal være opdateret og fortælle, hvornår og hvordan der skal reageres ved uheld, som kan medføre konsekvenser for det eksterne miljø. Planen skal være tilgængelig og synlig for alle, der færdes på bedriften. Beredskabsplanen revideres/kontrolleres sammen med de ansatte mindst 1 gang om året og skal være let tilgængelig og synlig. Beredskabsplanens indhold skal være forståelig og kendt af gårdens ansatte mfl. og udleveres til evt. indsatsleder/miljømyndighed i forbindelse med uheld, forureninger, brand, ol. 4. GØDNINGSPRODUKTION OG -HÅNDTERING 4.1 GØDNINGSTYPER OG MÆNGDER MILJØTEKNISK REDEGØRELSE I nedenstående tabel er givet en oversigt over produktionen og afsætningen af N, P og DE for den eksisterende drift. Gødningsmængder til- og fraført ejendommen i ansøgt drift. Der stilles ingen vilkår til gødningsmængder. 4.2 FLYDENDE HUSDYRGØDNING MILJØTEKNISK REDEGØRELSE Der produceres og opbevares ikke flydende husdyrgødning på ejendommen. 4.3 FAST GØDNING INKL. DYBSTRØELSE MILJØTEKNISK REDEGØRELSE Kyllingerne i denne produktion går på dybstrøelse udlagt direkte på fast gulv. 21

23 Ejers BAT-redegørelse for fravalg af BAT mht. dybstrøelse Direkte udbringning af dybstrøelse I teknologibladet for direkte udbringning af dybstrøelse fra fjerkræbesætninger er der angivet flere ulemper end fordele ved teknologien. Det vil således sjældent være muligt at udbringe dybstrøelsen direkte i forhold til det optimale udbringningstidspunkt for afgrøderne. Udbringning af dybstrøelse i efterår-vinter i etablerede afgrøder kan føre til afgrøde- og strukturskader samt udvaskning af næringsstoffer. Af denne årsag er teknologien fravalgt. Ejers BAT-redegørelse for opbevaringsteknik Alt husdyrgødningen bliver afsat til tredjemand, som herefter sørger for opbevaring inden udbringning, med mindre dybstrøelsen bliver kørt direkte til marken og nedpløjet. Det er BAT at udforme lagringsfaciliteterne for svine- og fjerkrægødning med tilstrækkelig kapacitet, indtil yderligere behandling eller tilførsel på markerne kan udføres. Ansøger har tilstrækkelig opbevaringskapacitet og lever derudover op til andre aspekter af BAT mht. opbevaring af flydende husdyrgødning. Driften og indretningen af bedriften lever således op til BAT ved: At den flydende husdyrgødning opbevares i en stabil beholder, der kan modstå mekaniske, termiske, samt kemiske påvirkninger At beholderens bund og vægge er tætte og beskyttede mod tæring At beholderen tømmes regelmæssigt af hensyn til eftersyn og vedligeholdelse, fortrinsvist hvert år At der først sker omrøring af gyllebeholderen kort tid før beholderen skal tømmes f.eks. ved udspredning. At beholderen dækkes ved at bruge et flydelag, såsom snittet halm, lærred, folie, tørv, ekspanderet ler (LECA), ekspanderet polystyren (EPS) eller naturlig udtørringsskorpe Ejers BAT-redegørelse for udbringningsteknik Alt husdyrgødningen bliver afsat til tredje mand. Der bliver ikke drevet nogen arealer fra ejendommen. Udbringningen af husdyrgødningen sker ved følgende: At minimere emissionerne fra gødning til jord og grundvandet ved at afbalancere mængden af gødningen med afgrødens forventede krav. Til brug herfor kan analyser af jordbundens indhold af fosfor, reaktionstal samt analyse af N og P indhold i husdyrgødningen bruges. At tage hensyn til de pågældende markers karakteristika, når der tilføres gødning på dem; dette gælder i særdeleshed jordbundsforholdene, jordtypen og arealets hældning, klimatiske forhold, nedbør og kunstvanding, jordens anvendelse og dyrkningsmetoder, herunder vekseldrift. Det sker bl.a. ved udarbejdelse af mark- og gødningsplaner samt gennemgang af markerne med en planteavlskonsulent. KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING Skive Kommune vurderer, at det er BAT, at håndtering af dybstrøelse sker i overensstemmelse med husdyrgødningsbekendtgørelsens regler. 22

24 Direkte udbringning af 100 % af dybstrøelsen er fravalgt som virkemiddel til at overholde BAT, og der er direkte udkørsel af normen, dvs.15 %. Det eksisterende vilkår fra godkendelsen 1995 om oplag af kompost i marken udgår, da kravene nu er en del af husdyrgødningsbekendtgørelsen. Vilkåret vedrørende udmugning fra revurderingen 2003 videreføres: 17. Af hensyn til omkringboende må der kun ske udmugning, bortkøres gødning samt strøs i tidsrummet fra kl til kl på hverdage. Følgende vilkår fra godkendelsen 1995 udgår: Dybstrøelse fra opdrætsstaldene kan, med et tørstofindhold på mindst 30 %, oplagres i markstak. Oplaget skal være overdækket, således at regnvand ikke trænger gennem oplaget. Ved placering af markstakken skal afstandskravene i nævnte bekendtgørelse overholdes. 4.4 ANDEN ORGANISK GØDNING MILJØTEKNISK REDEGØRELSE Der modtages ikke anden organisk gødning. 5. FORURENING OG GENER FRA HUSDYRBRUGET 5.1 AMMONIAK OG NATUR MILJØTEKNISK REDEGØRELSE Beregninger fra it-skemaet (70782) viser, at der er en samlet emission fra stald og lager på kg N pr. år. Det vejledende BAT-krav er kg N pr. år, og grænsen er dermed overskredet med 282 kg. Overskridelsen accepteres i en -i denne sammenhæng- kortere periode, se afsnit 3.2 Ventilation. KOMMUNENS BEMÆRKNINGER Staldanlægget på Øster Grønningevej 12 ligger ca. 5 km fra natura 2000 område H30 Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simsted og Nørre ådal samt Skravad Bæk. Naturområdet består bl.a. af den ammoniakfølsomme naturtype overdrev og er derved kategoriseret som 7 kategori 1 natur. For ikke at påvirke området negativt med ammoniak fra staldanlægget, bør totaldepositionen iht. godkendelsesbekendtgørelsens Bilag 3 ikke overstige 0,2-0,7 kg N/ha pr. år, afhængigt af hvor mange andre husdyrbrug der ligger i nærheden. 23

25 Der er desuden ca.2,5 km til det nærmeste ammoniakfølsomme 3 overdrev, der er 7 kategori 2 natur. For ikke at påvirke området negativt med ammoniak fra staldanlægget, bør totaldepositionen ikke overstige 1,0 kg N/ha pr. år. Totaldepositionen fra staldanlægget på kategori 2 naturpunktet er beregnet til 0,0 kg N/ha pr. år. Depositionen på kategori 1 natur vil derfor også være 0, og det vurderes, at produktionen ikke vil påvirke områdernes naturtilstand. Se desuden Bilag 2 og 3. Der findes endvidere flere 3 beskyttede områder, herunder heder, overdrev, enge og moseområder i nærområdet omkring ejendommen. Lovgivningen stiller dog ikke krav om beskyttelse af disse områder i forbindelse med revurderingen. På baggrund af ovenstående stilles der ingen vilkår vedr. ammoniak og natur. 5.2 LUGT MILJØTEKNISK REDEGØRELSE Lugtkilder vil primært komme fra håndtering af husdyrgødning og i forbindelse med lugt fra staldanlægget. I IT-ansøgningssystemet vurderes og beregnes lugt udelukkende ud fra staldanlæggene til dyrehold. Lugtgener fra opbevaringsanlæg og lugtgener ved udbringning indgår ikke i lugtberegningen og håndteres derfor ved hjælp af de generelle regler. I tabellen her er vist de beregnede geneafstande fra IT-ansøgning nr version 0. Den faktiske gennemsnitsafstand er målt fra en tænkt staldmidte. Område Beregnings model Samlet korrigeret Faktisk gennemsnits afstand Eksisterende eller fremtidig byzone Sommerhusområde Samlet bebyggelse eller lokalplan Ny 799 m m 800 m Ny 615 m m Enkelt bolig Ny 306 m 140 m Ejendommen ligger i det åbne land. Der er ca. 140 m fra midten af staldene til nærmeste enkeltbolig uden landbrugspligt (Øster Grønningevej 15), ca. 800 m til nærmeste sommerhusområde ved Muslingevej sydvest for ejendommen, m til nærmeste samlede bebyggelse og ca m til nærmeste byzone (Jebjerg). Lugtberegningerne viser, at de maksimale geneafstande, der gælder for nyetablering af dyrehold, overholdes for byzone, sommerhusområde og nærmeste samlede bebyggelse, men ikke for nærmeste enkeltbolig uden landbrugspligt. 24

26 Ejers BAT-redegørelse for lugt Lugt er ikke en del af BREF-dokumentet. Miljøstyrelsens har ikke fastsat nogen vejledende BAT-standard krav i forhold til lugt. Der to teknologier (biologisk luftrensning) på det danske marked til reduktion af lugt. Ingen af teknologierne henvender sig dog til fjerkræproducenter. Der foreligger ikke nogen teknologiblade for lugtrensning til slagtekyllingestalde. Dermed foreligger der heller ikke nogen beskrivelse af driftssikkerheden for teknologien. Ydermere foreligger der heller ikke nogen opgørelse over omkostninger ved implementering af teknologien i produktionsanlægget. Det er et krav i BAT sammenhænge, at teknologien skal være tilgængelig og økonomisk proportional i forhold til reduktionen. Eftersom de omtalte teknologier ikke er afprøvet på slagtekyllingeproduktionen, men derimod henvender sig til svineproduktion betragtes teknologien ikke som tilgængelig. Derudover fungerer de biologiske luftrensere bedst ved kontinuerlig tilførsel af materiale, som bakterierne kan leve af. Dette er ikke tilfældet, ved slagtekyllingeproduktion som anvender alt ind alt ud princippet. Ydermere vil den høje andel af støv i slagtekyllingestalde medføre, at filtrene tilstoppes. KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERINGER Der er som udgangspunkt ikke hjemmel i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen til at bestemme, at bekendtgørelsens beskyttelsesniveauer i bilag 3 og 4 skal gælde ved revurdering af en godkendelse, og således skal lugtkravene heller ikke overholdes. Ved en eventuel senere godkendelsespligtig udvidelse vil grænserne imidlertid skulle overholdes. Revurderingens hovedformål er at sikre, at husdyrbrugets indretning og drift fortsat er baseret på anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT). Skive Kommune vurderer, at der ikke er relevante tilgængelige teknologier, der kan mindske lugt fra staldanlægget. Samtidigt er der ikke i den forgangne periode sket ændringer eller kommet nye oplysninger, som ikke forelå på godkendelsestidspunktet. Skive Kommune vurderer derfor, at der ikke er hjemmel til at stille yderligere vilkår om lugt. Det eksisterende vilkår fra klagenævnsafgørelsen i 2009 om at fremsende en handlingsplan til nedsættelse af lugtniveauet fastholdes af hensyn til fremtidige tilsyn. Der er blevet fremsendt en handlingsplan for nedsættelse af ammoniakfordampningen ved at installere en varmeveksler, som bl.a. tørrer dybstrøelseslaget inde i stalden. Det vurderes desuden, at udbringning og opbevaring af husdyrgødning ikke vil give anledning til væsentlige lugtgener, hvis reglerne vedrørende håndtering og opbevaring af husdyrgødning efterleves. 25

27 På baggrund af ovenstående videreføres følgende vilkår for lugt: 18. Virksomhedens drift må ikke give anledning til væsentlige lugtgener uden for ejendommens areal. 19. Lugtgener skal i den daglige drift begrænses mest muligt ved valg af fodertyper, håndtering af gødning, herunder overdækning ved borttransporten, og ved at gødningsmåtten holdes så tør som muligt over hele arealet (spredning af halm i tilstrækkelige mængder og indstilling af niplerne, så vandspild begrænses). 20. Hele virksomheden og dens omgivelser renholdes, således at lugtgener og andre gener begrænses mest muligt. 21. I forbindelse med tilsyn kan Skive Kommune forlange en handlingsplan for, hvordan virksomheden vil nedbringe lugtgener og ammoniakfordampning. Handlingsplanen skal som minimum indeholde en vurdering af mulighederne for at anvende gulvvarme og luftrensning. 5.3 FLUER OG SKADEDYR MILJØTEKNISK REDEGØRELSE Ejendommens skadedyrsbekæmpelse sker i henhold retningslinjerne fra Aarhus Universitet, Skadedyrsguiden. KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING I forbindelse med dyreholdet kan der forekomme gener fra skadedyr såsom rotter, som skal afhjælpes, samt gener fra fluer, der skal bekæmpes effektivt. Rottebekæmpelse er i forvejen reguleret ved bekendtgørelse nr. 696/2012. På baggrund af ovenstående bibeholdes det eksisterende vilkår for skadedyrsbekæmpelse: 22. Der skal overalt på virksomheden foretages en effektiv fluebekæmpelse i overensstemmelse med retningslinjerne fra Skadedyrsguiden, Aarhus universitet: fx TRANSPORT MILJØTEKNISK REDEGØRELSE Der vil forekomme transport af husdyrgødning, foder, fyringsolie/brændstof samt levende dyr. 26

28 KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING Skive kommune betragter det som BAT at tilrettelægge transporter, så de medfører færrest gener. Der er ikke opstillet vilkår vedrørende transport i seneste miljøgodkendelse fra 1995 eller i revurderingen fra Der stilles ingen vilkår vedrørende ventilation. 5.5 STØJ FRA ANLÆGGET OG MASKINER MILJØTEKNISK REDEGØRELSE Den primære støjkilde fra bedriften vil komme fra kørsel med lastbiler og traktorer til og fra ejendommen. Desuden vil ventilationsanlægget bidrage til støj fra ejendommen. KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING Støjvilkårene for landbrugsdrift omfatter al støj fra virksomheden, men kun støjen fra landbrugsdriften indenfor ejendommens bygningsparcel, dvs. ikke støj fra f.eks. markdrift. Støjgrænserne i miljøgodkendelsen er fastlagt ud fra Miljøstyrelsens vejledninger om ekstern støj nr. 5 og 6 fra Støjgrænserne er anbefalet for virksomheder herunder husdyrhold i det åbne land overfor nabobeboelser. Klagenævnet har i 2009 bibeholdt støjgrænserne, men har tilføjet krav om advisering af naboer. Desuden bibeholdes det eksisterende vilkår fra 2003 vedrørende støj i weekender. Vilkåret stammer fra godkendelsen i På baggrund af ovenstående videreføres følgende vilkår vedrørende støj: 23. Virksomhedens samlede bidrag til det ækvivalente, korrigerede støjniveau målt i db(a) i ethvert punkt på opholdsarealer ved nabobeboelse må ikke overstige: Områdetype Dagperiode Aftenperiode Natperiode Kl Kl Kl Referencetidsrum * 8 timer 1 timer ½ time 27

29 Områder for blandet bolig og erhvervs-bebyggelse 55 db(a) 45 db(a) 40 db(a) Grænseværdierne skal overholdes i de mest støjbelastende otte timer i dagperioden, den mest støjbelastende time i aftenperioden og den mest støjbelastende ½ time i natperioden Støjens maksimalniveau må om natten ikke overstige 55 db(a). Det tillades, at ovenstående støjgrænser overskrides i forbindelse med indfangning og afhentning af slagtekyllinger, der dog skal foretages, så der støjmæssigt tages mest hensyn til de omboende. Nærmeste naboer på Øster Grønningevej 10, 13, 14, 15, 16 og 17 skal adviseres skriftligt eller pr. senest to-tre uger inden forventet indfangnings- og afhentningsdag, evt. om flere hold ad gangen. Advisering af nabo kan undlades, hvis den pågældende frabeder sig oplysningerne. Husdyrbrugets eje skal på anmodning af Skive Kommune højst en gang årligt lade foretage en måling af støjen. Målingerne skal udføres og rapporteres som Miljømåling ekstern støj af en enhed, som er optaget på Miljøstyrelsens liste over godkendte laboratorier. 24. Til kontrol med støjvilkårenes overholdelse skal virksomheden på tilsynsmyndighedens forlangende straks lade foretage målinger af virksomhedens bidrag til støjniveauet til omgivelserne. 25. Målingerne skal foretages, når virksomheden er i fuld drift og efter retningslinjer, der er opstillet i Miljøstyrelsens vejledninger herom. Måleresultaterne skal indsendes til kommunen og være ledsaget af oplysninger til belysning af de driftsomstændigheder, hvorunder de er fremkommet. Regelmæssige målinger udover ovennævnte findes efter omstændighederne ikkefornødne, såfremt målingerne viser, at vilkårene overholdes. 26. Der må på lørdage efter kl og på søn- og helligdage ikke tilkøres foder eller ske indfangning og bortkørsel af kyllinger til slagteri, med mindre ganske særlig forhold med hensyn til driftens tilrettelæggelse og aftaler om leveringstidspunkt med slagteri gør indfangning og bortkørsel nødvendig om natten mellem søndag og mandag, og i så fald maksimalt to gange om året. I disse undtagelsessituationer skal naboer orienteres forud for den pågældende weekend/helligdag. 5.6 STØV FRA ANLÆG OG MASKINER MILJØTEKNISK REDEGØRELSE Der vil forekomme støv ved håndtering af foder samt ved transport i tørre perioder. KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING 28

30 Med hensyn til støvgener fra gården forventes det ikke at give væsentlige problemer. Støv fra foderhåndtering forventes at være uvæsentlig uden for bygningerne. Støvgener fra færdslen på markveje skal minimeres ved hensynsfuld kørsel. Der stilles ingen vilkår til støv fra anlæg og maskiner. Der er ikke stillet vilkår vedr. støv. 5.7 LYS KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING Skive Kommune vurderer, at lys fra bedriften ikke vil give anledning til væsentlige problemer eller gener for omkringboende eller for trafikken. På baggrund af ovenstående stilles ikke vilkår for lys på ejendommene. 6. PÅVIRKNING FRA AREALERNE 6.1 UDBRINGNINGSAREALERNE MILJØTEKNISK REDEGØRELSE Ejers BAT redegørelse for arealer Det er ikke nødvendigt at få vurderet arealer til husdyrgødningen i forbindelse med en revurdering. KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING Bedriften skal overholde reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen om tilstrækkeligt harmoniareal til at udbringe husdyrgødningen på. Bedriften på 413 DE (jf. beregningsmetode pr ) skal normalt bruge mindst 295 ha. Det nødvendige harmoniareal vil ændres løbende med eventuelle udsving i dyreholdets størrelse. Harmoniarealet for bedriften kan ses i gødningsregnskaberne. Natur- og Miljøklagenævnet har i en række sager i 2012 afgjort, at godkendelsesbekendtgørelsen ikke giver hjemmel til at stille krav om opfyldelse af det særlige beskyttelsesniveau i bilag 3 og 4 angående blandt andet nitratudvaskning og fosforudledning fra markerne i forbindelse med revurderinger. Arealerne skal heller ikke vurderes efter habitatbekendtgørelsen. Derfor kan man som hovedregel ikke i en revurdering fastsætte nye vilkår for arealer. 29

31 Ved fremtidige godkendelsespligtige ændringer af produktionen på Øster Grønningevej 12, vil husdyrbrugslovens beskyttelsesniveau blive gjort gældende. Skive Kommune vurderer, at det er BAT, at udbringning af husdyrgødning sker i overensstemmelse med husdyrgødningsbekendtgørelsens regler. Der er ikke stillet vilkår vedr. udbringningsarealerne. 7. BEDSTE TILGÆNGELIGE TEKNIK (BAT) BAT er en fællesbetegnelse for teknik, som kan begrænse forurening fra stalde eller lager. Teknik, der har opnået betegnelsen BAT, er også vurderet med hensyn til miljø, økonomi (hvis nybyggeri) og dyrevelfærd. Under de enkelte afsnit 1-6 er der foretaget en vurdering i forhold til BAT. I dette afsnit 7 foretages en vurdering af forhold, der ikke er behandlet i de tidligere afsnit, dvs. angående Management af husdyrholdet. MILJØTEKNISK REDEGØRELSE Ejers BAT redegørelse for management på husdyrbruget Management indebærer den mest hensigtsmæssige tilrettelæggelse af arbejdet således at produktionen anvender færrest mulige hjælpestoffer og kører mest optimalt, samtidig med at forureningen begrænses. Der er ikke fastsat nogen vejledende BAT-standard krav i forhold til management. I henhold til BREF-dokumentet er følgende en del af godt landmandsskab: Uddannelsesplan for bedriftspersonale Føre journal over vand-, energi- og foderforbrug. Fremgangsmåde til at håndtere ikke planlagte hændelser og emissioner Reparations og vedligeholdelsesprogram for at sikre at udstyr og bygninger fungerer optimalt Planlægge arbejdsopgaver således at spild undgås På ejendommen anvendes følgende arbejdsrutiner med henblik på optimal drift af husdyrbruget. Elektricitets, Vand- og energiforbrug opgøres årligt i regnskabet Der udarbejdes effektivitetsrapport over forbruget af foder. Der udarbejdes foderplaner Staldene tilses dagligt for at sikre optimal drift Løbende service på ventilations- og foderanlæg 30

32 Der udarbejdes mark og gødningsplan for at dokumentere husdyrbrugets størrelse og forbrug af gødning. Rengøring af staldene og ventilationsanlæg efter fastlagt plan Ejer vurderer på baggrund af ovenstående at husdyrbruget lever op til BAT vedr. management i henhold til BREF-dokumentet. KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING Ved fastlæggelsen af den bedste tilgængelige teknik tages udgangspunkt i definitionen i 14 i godkendelsesbekendtgørelsen nr. 1283/2014: 14. Kommunalbestyrelsen skal ved fastlæggelsen af den bedste tilgængelige teknik i forbindelse med godkendelse eller revurdering af husdyrbrug anvende BAT-standardvilkårene og tage særligt hensyn til følgende kriterier: 1) Anvendelse af teknologi, der resulterer i mindst muligt affald. 2) Anvendelse af mindre farlige stoffer. 3) Fremme af teknikker til nyttiggørelse og genanvendelse af stoffer, der produceres og forbruges i processen, og affald, hvor det er hensigtsmæssigt. 4) Sammenlignelige processer, indretninger eller driftsmetoder, som er gennemprøvet med et tilfredsstillende resultat i industriel målestok. 5) Teknologiske fremskridt og udviklingen i den videnskabelige viden. 6) De pågældende emissioners art, virkninger og omfang. 7) Datoerne for nye eller bestående anlægs ibrugtagning. 8) Den tid, der er nødvendig for indførelse af den bedste tilgængelige teknik. 9) Forbruget og arten af råstoffer, herunder vand, der forbruges i processen, og energieffektiviteten. 10) Behovet for at forhindre eller begrænse emissionernes samlede påvirkning af miljøet til et minimum. 11) Behovet for at forhindre uheld og begrænse følgerne heraf for miljøet. 12) Informationer, som offentliggøres af offentlige internationale organisationer, herunder BAT-referencedokumenter, i det omfang disse er relevante for den pågældende type af husdyrbrug. Referencedokumenter for BAT er ikke udgivet på nuværende tidspunkt. Skive Kommune vurderer på baggrund af oplysningerne i den modtagne BAT redegørelse, tilsynsrapporten af og de beskrevne virkemidler, at bedriften lever op til det BAT niveau, som herved fastlægges for denne bedrift. Der stilles vilkår om beredskabsplan og bl.a. om dokumentation af produktionen. Ved vurderingen af, hvorvidt husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af BAT, vil man desuden tage udgangspunkt i Miljøstyrelsens vejledende emissionsgrænseværdier opnåelige ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT). BAT-kravet for ammoniak, beregnet som maksimal emissionsgrænseværdi, er kg NH 3- N/år. Den samlede emission fra produktionen er i den fiktive IT-ansøgning version 0 beregnet til kg N/år. Idet bedriften har planlagt afprøvning og etablering af en varme- 31

33 veksler på staldene, gives der en frist på 1 år til at opfylde BAT-kravet (se afsnit 3.2 Ventilation). Ejendommen forventes derved at overholde den fastsatte grænse for ammoniak ved anvendelse af virkemidlet: Varmeveksler i staldene BAT-kravet for fosfor, er beregnet som maksimal emissionsgrænseværdi, på kg P/år. Den beregnede udledning af fosfor i den fiktive IT-ansøgning version 0 er kg P/år. Som redegjort for i afsnit 3.3 er det som følge af normændringer for fosforudskillelse for slagtekyllinger ikke muligt for ejendommen at overholde den vejledende grænseværdi, og Skive Kommune sætter i stedet BAT-kravet til at være normfodringen, iht. Klagenævnsafgørelse. Da kravet er overholdelse af normen, er det ikke i egentlig forstand virkemidler, og der stilles ikke vilkår herom. Samlet set vurderer Skive Kommune, at bedriften på Øster Grønningevej 12 lever op til kravene i 14 om BAT. På baggrund af ovenstående stilles der ikke yderligere vilkår vedr. BAT. 8. HALMFYR KOMMUNENS BEMÆRKNINGER Der er i november 2003 udarbejdet et tillæg til miljøgodkendelsen fra 1995 vedr. halmfyr, hvori der er opstillet en række vilkår for halmfyret. Disse er valgt medtaget samlet i nærværende afsnit. Skive Kommune har ændret kravet om indsendelse af registreringer til kommunen hvert år den 1. marts til, at oplysningerne skal kunne fremvises på tilsynsmyndighedens forlangende. På baggrund af ovenstående er følgende vilkår vedr. halmfyr videreført: 27. Virksomheden skal etableres og drives som det er beskrevet i ansøgningen og de supplerende oplysninger og som det er sammenfattet i godkendelsens miljøtekniske beskrivelse, med mindre vilkårene i denne godkendelse og senere afgørelser foreskriver andet. 28. Medarbejdere med ansvar for den del af driften, der er omfattet af miljøvilkår, skal være bekendt med de pågældende vilkår. 32

34 29. Hvis virksomhedens ejerforhold eller forholdene omkring ansvaret for virksomhedens miljøforhold ændres, skal dette meddeles Teknisk Forvaltning i Skive kommune. 30. Der må udelukkende fyres med rughalm eller hvedehalm. Halmballerne må maksimalt have et fugtindhold på gennemsnitligt 17 %. Lokale våde spots må indeholde op til 20 % fugt. 31. Virksomheden skal ved levering kontrollere at den leverede halm kan overholde kravene med hensyn til indholdet af fugt. Minimum hver 12. halmballe skal kontrolleres. Kontrollen foretages ved, at fugtmåleren stikkes helt ind 5 forskellige steder i halmballen. Målingen skal foretages med et anerkendt fugtmålespyd. Datoen for kontrollen samt resultaterne skal indskrives i en journal. 32. Virksomheden skal ved miljøtilsyn, på kommunens forlangende, foretage måling af fugt-% i halmballer, der er på lageret. 33. Smeden skal, som det beskrives i ansøgningen, udføre et eftersyn på anlægget imellem hvert hold kyllinger. Der skal føres journal over hvem, der har udført eftersynet, dato for eftersynet samt hvad der blev foretaget ved eftersynet. 34. Derudover skal øvrige reparationer og andre uregelmæssigheder i forbindelse med anlæggets drift registreres med dato, beskrivelse af hændelsen, hvad der er blevet foretaget i den forbindelse samt opgivelse af hvem, der evt. har foretaget reparationen. Registreringen skal journaliseres. 35. Registreringer i henhold til affaldsbekendtgørelsen skal ligeledes journaliseres. 36. Alle registreringer og journaler skal fremvises på Skive Kommunes forlangende. Følgende fra miljøgodkendelsen 2003 udgår: Den årlige indsendelse af dokumentation skal fortsætte indtil Sundsøre Kommune meddeler andet. 9. HUSDYRBRUGETS OPHØR KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING Skive Kommune vurderer, at tiltag såsom rengøring af stalde er nødvendige for at undgå forureningsfare ved ophør og for at sikre, at ejendommen ikke vil blive et attraktivt levested for eksempelvis rotter. Skive Kommune vurderer derfor, at der skal stilles et nyt vilkår for at undgå forureningsfare ved ophør. Vilkåret stilles med hjemmel i 40 stk. 2 nr. 2: - forureningen medfører miljømæssige skadevirkninger, der ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse. 33

35 Der gøres desuden opmærksom på, at der fra 7. januar 2013 er kommet nye krav i forbindelse med dyreholdets ophør ( 43 i godkendelsesbekendtgørelsen nr. 1283/2014): 43. Ved ophør af aktiviteter, der er omfattet af 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, finder kapitel 4 b i jordforureningsloven anvendelse. Stk. 2. Ved ophør forstås 1) når et IE-husdyrbrug har meddelt kommunalbestyrelsen, at alle aktiviteter på husdyrbruget ophører, 2) når et IE-husdyrbrug har meddelt kommunalbestyrelsen, at kapaciteten eller udnyttelsen af kapaciteten permanent nedsættes til under stipladsgrænserne i 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, eller 3) situationer omfattet af 33, stk. 3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, når godkendelsen er bortfaldet helt eller for den del, der ligger over stipladsgrænserne i 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Stk. 3. IE-husdyrbrug skal senest fire uger efter driftsophør anmelde dette til kommunalbestyrelsen med et oplæg til vurdering efter 38 k, stk. 1, i lov om jordforurening. Vurderingen skal indeholde en risikovurdering med hensyn til menneskers sundhed og miljøet. Viser risikovurderingen, at det ikke kan afvises, at forureningen udgør en væsentlig risiko for menneskers sundhed eller miljøet, skal vurderingen tillige indeholde et oplæg til foranstaltninger, der sikrer, at forureningen ikke udgør en sådan risiko.«på baggrund af ovenstående opstilles følgende nye vilkår i forhold til husdyrbrugets ophør: 39. Ved virksomhedens ophør skal der udføres følgende forureningsbegrænsende foranstaltninger: Alle staldafsnit skal tømmes for husdyrgødning, der bortskaffes efter regler om udbringning af husdyrgødning. Alle olietanke skal tømmes. Olieaffald, medicinaffald mv. skal bortskaffes i henhold til Skive Kommunes affaldsregulativer. 10. EGENKONTROL OG DOKUMENTATION KOMMUNENS BEMÆRKNINGER OG VURDERING Skive Kommune vurderer, at ejer i forbindelse med tilsyn skal kunne dokumentere, at de stillede vilkår overholdes, uanset at der ikke er særskilt vilkår om egenkontrol og dokumentation. Der er ikke opstillet vilkår vedr. egenkontrol og dokumentation i miljøgodkendelsen fra 1995 eller revurderingen fra 2003, udover de, der er nævnt under de enkelte afsnit.. 34

36 11. GODKENDELSENS GYLDIGHED, KLAGEVEJLEDNING OG UN- DERRETNING 11.1 GODKENDELSENS GYLDIGHED Virksomheden må i henhold til Lovbekendtgørelse om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, 12, ikke udvides eller ændres bygnings- eller driftsmæssigt, herunder med hensyn til affaldsfrembringelsen, på en måde, der indebærer forøget forurening i forhold til det hermed tilladte, før udvidelsen eller ændringerne er godkendt af Skive Kommune. Hvis virksomheden ønskes ændret eller udvidet, skal Skive Kommune i henhold til lovbekendtgørelsen 12, stk. 3 have meddelelse herom, inden ændringen eller udvidelsen foretages. Tilsynsmyndigheden skal tage godkendelsen op til revurdering og om nødvendigt meddele påbud eller forbud, jf. Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug 39, hvis: der er fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkning, forureningen medfører miljømæssige skadevirkninger, der ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse, forureningen i øvrigt går ud over det, som blev lagt til grund ved godkendelsens meddelelse, væsentlige ændringer i den bedste tilgængelige teknik skaber mulighed for en betydelig nedbringelse af emissionerne, det af hensyn til driftssikkerheden i forbindelse med processen eller aktiviteten er påkrævet, at der anvendes andre teknikker, Tilsynsmyndigheden skal tage godkendelsen op til revurdering mindst hvert 10. år og om nødvendigt ændre vilkårene ved påbud efter Lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug m.v. 41. Vilkårene kan dog i henhold til Lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug m.v. 53, stk. 2, til enhver tid ændres for at forbedre virksomhedens kontrol med egen forurening eller for at opnå et mere hensigtsmæssigt tilsyn. Opmærksomheden henledes på, at denne revurdering efter Lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug m.v. ikke fritager virksomheden for de nødvendige tilladelser/anmeldelser i henhold til anden lovgivning. Skive Kommune skal som tilsynsmyndighed påse, at denne revurdering og den øvrige miljølovgivning overholdes. Der skal i henhold til 71 i Lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug m.v. altid være adgang for de personer, der af Skive Kommune er bemyndiget til at føre tilsyn KLAGEVEJLEDNING OG SØGSMÅL Den revurderede godkendelse (dvs. påbuddene efter 39) kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af ejer, klageberettigede myndigheder og organisationer samt enhver, der har en væ- 35

37 sentlig, individuel interesse i sagens udfald, jf. Lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug En eventuel klage skal indgives elektronisk og stiles til Natur- og Miljøklagenævnet, men sendes til Skive Kommune således: Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af Klageportalen ligger på og Du logger på eller ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Klagefristen er fire uger fra offentliggørelsen. Offentliggørelsen finder sted den 18. marts 2015, hvilket betyder, at en eventuel klage skal være Skive Kommune i hænde senest den 15. april Såfremt der indkommer en klage, og Skive Kommune ønsker at fastholde sin afgørelse om godkendelse, skal kommunen senest 3 uger efter klagefristens udløb fremsende klagen til Natur- og Miljøklagenævnet ledsaget af sagens akter samt en udtalelse fra kommunen med sine bemærkninger til sagen og de anførte klagepunkter. Samtidig med fremsendelse af klagen sender kommunen kopi af sin udtalelse til de i klagesagen involverede med en frist for at afgive bemærkninger til Natur- og Miljøklagenævnet på 3 uger fra modtagelsen. Ansøgeren vil ved klagefristens udløb få besked, hvis Skive Kommune modtager en klage. Eventuel klage har opsættende virkning ifølge husdyrlovens 80, dvs. at de nye vilkår er ikke gældende, før klagen er færdigbehandlet, med mindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet. Søgsmål kan anlægges for domstolene i henhold til 90 i Lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug m.v. Fristen er 6 måneder fra godkendelsen er meddelt UNDERRETNING OM GODKENDELSEN Underretning om revurderingen er sendt til: - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd - Danmarks Fiskeriforening - Danmarks Sportsfiskerforbund - Dansk Ornitologisk Forening - Det Økologiske Råd - Danmarks Naturfredningsforening - Ferskvandsfiskeriforeningen - Forbrugerrådet 36

38 - Friluftsrådet i Region Limfjord Syd - Kulturarvsstyrelsen - Naturstyrelsen Vestjylland - Museum Salling - Sundhedsstyrelsen - AGRI Nord, Christian Bach Knudsen Revurderingen er udarbejdet af Skive Kommune Med venlig hilsen Nina Sohn Hansen Biolog 37

39 12. BILAG Bilag 1. Oversigtskort og situationsplan. 38

40 39

41 Bilag 2. Kategori 1 og 2 natur. Naturpunkter NH3 dep. beregning i skema Her vises det relevante naturpunkt, som skemaet har beregnet deposition for. Det er det nærmeste kategori 2 naturpunkt, beliggende sydvest for stalden, og udgøres af et overdrev som er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens 3. Området ligger ca. 2,5 km syd for staldanlægget. 40

42 Det nærmeste kategori 1 punkt ligger inde i habitatområde nr. 30 Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simsted og Nørre Ådal samt Skravad Bæk. Her ligger bl.a. et område med naturtype 6230 surt overdrev, som er ammoniakfølsomt. Habitatområdet ligger ca. 5 km øst for staldanlægget. 41

Revurdering af miljøgodkendelse af svinebruget Badskærvej Dybvad

Revurdering af miljøgodkendelse af svinebruget Badskærvej Dybvad Revurdering af miljøgodkendelse af svinebruget Badskærvej 60 9352 Dybvad I medfør af Lovbekg. nr. 442 af 13. maj 2016 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Dato for gyldighed 29-08-2016 * INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelsen for slagtekyllingeproduktionen Grundvadvej 10, 7860 Spøttrup

Revurdering af miljøgodkendelsen for slagtekyllingeproduktionen Grundvadvej 10, 7860 Spøttrup Revurdering af miljøgodkendelsen for slagtekyllingeproduktionen Grundvadvej 10, 7860 Spøttrup efter 39 og 41 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, nr. 1486 af 4. december 2009 Meddelt den 18. marts

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071 Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger CVR.nr 29806071 30. maj 2013 Miljøgodkendelse Baggrund Enghavegård ApS har den 21. september 2010 fået

Læs mere

BAT-redegørelse til IT - ansøgning nr.: 3211, Flemming Thomsen, Bygballevej 4, 8530 Hjortshøj

BAT-redegørelse til IT - ansøgning nr.: 3211, Flemming Thomsen, Bygballevej 4, 8530 Hjortshøj BAT-redegørelse til IT - ansøgning nr.: 3211, Flemming Thomsen, Bygballevej 4, 8530 Hjortshøj Management Bedriften drives ud fra et højt fagligt niveau. Ejer deltager således i ERFA-gruppe med andre svineproducenter.

Læs mere

Revurderinger - Eksempel fra Hedensted og Esbjerg Kommuner

Revurderinger - Eksempel fra Hedensted og Esbjerg Kommuner Revurderinger - Eksempel fra Hedensted og Esbjerg Kommuner Nye tider for revurderinger - Praksis i Esbjerg Kommune - Praksis i Hedensted Kommune - Diskussion af specifikke emner: - Generelle forhold -

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Billund Kommune modtog den 5. februar 2014 en ansøgning om miljøgodkendelse

Læs mere

Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12

Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12 Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Ansøgnings nr.: 54975 Claus Vinther-Nielsen Langagervej 6 4780 Stege Dato: 22. juli 2013. Opdateret

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelsen for svinebruget Spøttrup Østergaard Grundvadvej 21, 7860 Spøttrup

Revurdering af miljøgodkendelsen for svinebruget Spøttrup Østergaard Grundvadvej 21, 7860 Spøttrup Revurdering af miljøgodkendelsen for svinebruget Spøttrup Østergaard Grundvadvej 21, 7860 Spøttrup efter 39 og 41 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, nr. 1486 af 4. december 2009 Meddelt den

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af svineproduktionen på Vestre Skivevej 130a, Sjørup 8800 Viborg

Revurdering af miljøgodkendelse af svineproduktionen på Vestre Skivevej 130a, Sjørup 8800 Viborg af svineproduktionen på Vestre Skivevej 130a, Sjørup 8800 Viborg efter 39 og 41 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, Lov nr. 1486 af 4. december 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Resumé og samlet vurdering...

Læs mere

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen 4. november 2005 JKR/htk 190283 Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion omfattende 249 DE på ejendommen matrikel nr. 4A, Ravnebjerg by, Sanderum Ravnebjerggyden 75, 5491 Blommenslyst (CVR-nr.: 15777990)

Læs mere

Miljøgodkendelse. Ændring af svineproduktion Kalvslundvej 18, 6760 Ribe Marts 2014

Miljøgodkendelse. Ændring af svineproduktion Kalvslundvej 18, 6760 Ribe Marts 2014 Miljøgodkendelse Ændring af svineproduktion Kalvslundvej 18, 6760 Ribe Marts 2014 ESBJERG KOMMUNE Natur & Vandmiljø Torvegade 74 6700 Esbjerg Telefon 7616 1616 E-mail miljo@esbjergkommune.dk Web www.esbjergkommune.dk

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelsen for kvægbruget Dølbyvej 171, 7800 Skive

Revurdering af miljøgodkendelsen for kvægbruget Dølbyvej 171, 7800 Skive Revurdering af miljøgodkendelsen for kvægbruget Dølbyvej 171, 7800 Skive efter 39 og 41 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, nr. 1486 af 4. december 2009 Meddelt den 18. marts 2015 Revurdering

Læs mere

Bo Saxdorff Brinkmann Brænderupvej 12 5892 Gudbjerg Sydfyn

Bo Saxdorff Brinkmann Brænderupvej 12 5892 Gudbjerg Sydfyn Bo Saxdorff Brinkmann Brænderupvej 12 5892 Gudbjerg Sydfyn Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse om ikke godkendelsespligt for

Læs mere

Torben Andreasen Langemarken 26 5762 V. Skerninge

Torben Andreasen Langemarken 26 5762 V. Skerninge Torben Andreasen Langemarken 26 5762 V. Skerninge Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse om ikke godkendelsespligt for udvidelse

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Teknik- og Miljøafdeling Frans Lange Spanggårdsvej 1 5853 Ørbæk Dato: 12-08-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 08/3702. Vurdering af anmeldelse om etablering

Læs mere

Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på ejendommen Ladegård Mark 53, 5560 Aarup.

Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på ejendommen Ladegård Mark 53, 5560 Aarup. KHL/LEA/2016-11-09 Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på ejendommen Ladegård Mark 53, 5560 Aarup. Der ansøges om tillæg ift. gældende miljøgodkendelse fra den 23. august 2010, samt tillæg fra den

Læs mere

Tidsbegrænset dispensation til hestepension i byzone. I henhold til 9 i lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug

Tidsbegrænset dispensation til hestepension i byzone. I henhold til 9 i lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug CENTER FOR MILJØ OG ENERGI Teknik og Miljø Aarhus Kommune Tidsbegrænset dispensation til hestepension i byzone I henhold til 9 i lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug Preben Dahl Jørgensen Koltvej

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted Dato: 22. september 2017 Billund Kommune modtog den 12. juli 2017 en ansøgning

Læs mere

Dato Type Kommentar. 24-11-2011 Indskærpelser Indskærpelse vedr. dyrehold fastholdes.

Dato Type Kommentar. 24-11-2011 Indskærpelser Indskærpelse vedr. dyrehold fastholdes. Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport til offentliggørelse efter

Læs mere

Bilag 1. Lokalisering af husdyrbruget, samt aftale- og udbringningsarealerne.

Bilag 1. Lokalisering af husdyrbruget, samt aftale- og udbringningsarealerne. Bilag 1. Lokalisering af husdyrbruget, samt aftale- og udbringningsarealerne. Bilag 2. Situationsplan med husdyrbrugets indretning Bilag 3. Tjekskema for på: Gilbjergvej 51 Tjekskema vedr. ansøgning efter

Læs mere

Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens Have 15, 5762 V. Skerninge, CVR nr.:

Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens Have 15, 5762 V. Skerninge, CVR nr.: Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens

Læs mere

REVURDERINGER ENVINA DEN 16. MAJ 2013

REVURDERINGER ENVINA DEN 16. MAJ 2013 REVURDERINGER ENVINA DEN 16. MAJ 2013 v/advokat Mai-Britt Bruun dk.linkedin.com/in/maibrittbruun/ OVERGANGSREGEL HBL 103, stk. 3: Reglerne i denne lov og regler udstedt i medfør af loven finder endvidere

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Teknik- og Miljøafdeling Bjørn Ø. Nielsen Vældegaard Sulkendrupvej 19 5800 Nyborg Dato: 03-07-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 08/1094. Vurdering af anmeldelse

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af antal husdyr i eksisterende stald på Sentvedvej 20B, 5853 Ørbæk, cvr-nr.

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af antal husdyr i eksisterende stald på Sentvedvej 20B, 5853 Ørbæk, cvr-nr. Teknik- og Miljøafdelingen Natur og Miljø Kaj Andersen Sentvedvej 20A 5853 Ørbæk Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Bo Clausen Tlf. 6333 7159 E-mail: bcl@nyborg.dk

Læs mere

AFGØRELSE i sag om godkendelse til udvidelse svineproduktionen på en ejendom i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om godkendelse til udvidelse svineproduktionen på en ejendom i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 13. februar 2013 J.nr.: NMK-131-00098 (tidl. MKN-130-01153) Ref.: JANBN/XPSAL AFGØRELSE i sag om godkendelse til udvidelse

Læs mere

Du skal også sikre dig, at du har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder meddelelse om byggeanmeldelse.

Du skal også sikre dig, at du har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder meddelelse om byggeanmeldelse. Jeppe Elmer Neergaard Pedersen Borgergade 74 9620 Ålestrup Teknik & Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Fax: 87 87 90 00 virksomhedsmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk Dato:

Læs mere

Tilsynsrapport for tilsyn på ejendom med fjerkræproduktion udført den 27-02- 2015 - Anton Sønniksen Jensen, Bæk Skovvej 6, 6500 Vojens

Tilsynsrapport for tilsyn på ejendom med fjerkræproduktion udført den 27-02- 2015 - Anton Sønniksen Jensen, Bæk Skovvej 6, 6500 Vojens Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport for tilsyn på ejendom

Læs mere

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme Morten Dyrehauge Christiansen Tingvejen 443 7200 Grindsted Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme Billund Kommune har den 16. juni 2015

Læs mere

TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE TIL SLAGTEKALVEPRODUKTION PÅ BRARUPVEJ 16, 4840 NR. ALSLEV GULDBORGSUND KOMMUNE JULI 2013 SAGSNR.:13/28470 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Resume, vurdering

Læs mere

Billund Kommunes vurdering

Billund Kommunes vurdering Ingolf Elvin Moff Vinding Bækgårdsvej 4 7200 Grindsted Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Bækgårdsvej 4, 7200 Grindsted Billund Kommune har den 17. juni 2014 modtaget

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af udvidelse

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold skift af dyretype Haveskovvej 2, 5932 Humble, CVR nr. 17128485

Afgørelse om ændring af dyrehold skift af dyretype Haveskovvej 2, 5932 Humble, CVR nr. 17128485 Mogens Elnegaard Haveskovvej 2 5932 Humble Læring og Vækst Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 21-04-2015

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse om udvidelse af antal dyr i eksisterende stalde efter 32 på

Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse om udvidelse af antal dyr i eksisterende stalde efter 32 på POSTBOKS 19 ØSTERGADE 11-15 7600 STRUER T: 96 84 84 84 F: 96 84 81 09 E: STRUER@STRUER.DK WWW.STRUER.DK Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse om udvidelse af antal dyr i eksisterende stalde

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse for Ilbjergvej 17, 7870 Roslev

Tillæg til miljøgodkendelse for Ilbjergvej 17, 7870 Roslev Tillæg til miljøgodkendelse for Ilbjergvej 17, 7870 Roslev efter 12, stk. 3 i Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Meddelt d. 24. februar 2014 Tillægget

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Grønlund, Vidtskuevej 8, 7160 Tørring

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Grønlund, Vidtskuevej 8, 7160 Tørring Niels Erik Grønlund Nielsen Vidtskuevej 8 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Nina Rosendahl Larsen Direkte nr.: 7975 5617 nina.r.larsen@hedensted.dk Lok.id.:

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold på ejendommene Kædebyvej 28, 5932 Humble.

Afgørelse om ændring af dyrehold på ejendommene Kædebyvej 28, 5932 Humble. Bjarne Larsen Kædebyvej 28 5932 Humble Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 17-02-2016 J. nr. 16/1084 Ref:

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af skift

Læs mere

Husk kvægbesætning og opl. herom. Der er jf. CHR fra den 5-5-2015: - 2 handyr - 2 kvier - 2 køer

Husk kvægbesætning og opl. herom. Der er jf. CHR fra den 5-5-2015: - 2 handyr - 2 kvier - 2 køer Haderslev Kommune Teknik og Miljø Miljø Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn

Læs mere

Vejledning til udfyldning af skema for anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder

Vejledning til udfyldning af skema for anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Vejledning til udfyldning af skema for anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Anmeldelse Etablering, udvidelse eller ændring af staldanlæg og husdyrhold for erhvervsmæssigt dyrehold må ikke

Læs mere

Bilag 1: Lokalisering af husdyrbruget

Bilag 1: Lokalisering af husdyrbruget Bilag 1: Lokalisering af husdyrbruget Bilag 2: Situationsplan med husdyrbrugets indretning Bilag 3: Kvægbrug - Checkskema for på: Fittingvej 19, 6623 Vorbasse Checkskema vedr. ansøgning om godkendelse

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Nordre Fælledvej

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Nordre Fælledvej Niels Erik Grønlund Nielsen Vidtskuevej 8 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Nina Rosendahl Larsen Direkte nr.: 7975 5617 nina.r.larsen@hedensted.dk Lok.id.:

Læs mere

Tillæg til arealgodkendelse

Tillæg til arealgodkendelse Teknik og MIljø 15. oktober 2013 Tillæg til arealgodkendelse Udbringningsarealer på Bøstrupvej 32, 4270 Høng Arealgodkendelse er givet til: CVR-nummer: 11197299 v. Roland Pedersen Bøstrupvej 32 4270 Høng

Læs mere

Afgørelsen er truffet efter 31 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen 1.

Afgørelsen er truffet efter 31 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen 1. I/S Landbruget Karlshøj Vandrigsvej 19-21 4660 St. Heddinge 25. JUNI 2016 JOURNALNUMMER 09.17.44-K08-3-16 Afgørelse om skift af dyretype på husdyrbruget Vandrigsvej 19-21, 4660 St. Heddinge. Stevns Kommune

Læs mere

4. august 2011. Peter Juhl Friedriksen Felstedvej 39 6300 Gråsten. Miljøtilsyn på husdyrbruget, Felstedvej 39, 6300 Gråsten

4. august 2011. Peter Juhl Friedriksen Felstedvej 39 6300 Gråsten. Miljøtilsyn på husdyrbruget, Felstedvej 39, 6300 Gråsten 4. august 2011 Peter Juhl Friedriksen Felstedvej 39 6300 Gråsten Miljøtilsyn på husdyrbruget, Felstedvej 39, 6300 Gråsten Ved tilsyn den 25. maj 2011, gennemgik jeg miljøforholdene på din ejendom. I den

Læs mere

Høring af udkast til ændring af anmeldeordning efter 32 i bekendtgørelse nr af 8. december 2014 om tilladelse og godkendelse m.v.

Høring af udkast til ændring af anmeldeordning efter 32 i bekendtgørelse nr af 8. december 2014 om tilladelse og godkendelse m.v. Erhverv J.nr. MST-1240-00608 Ref. CAHEL Den 20. februar 2015 Høring af udkast til ændring af anmeldeordning efter 32 i bekendtgørelse nr. 1283 af 8. december 2014 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Tingvejen 304, 7200 Grindsted

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Tingvejen 304, 7200 Grindsted Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Tingvejen 304, 7200 Grindsted Dato: 23. november 2017 Billund Kommune modtog den 29. august 2017 en ansøgning

Læs mere

Jan Have Rettrup Kærvej Skive Den 28. oktober 2014

Jan Have Rettrup Kærvej Skive Den 28. oktober 2014 Jan Have Rettrup Kærvej 21 7800 Skive have@post5.tele.dk Den 28. oktober 2014 Næsbækvej 4 7860 Spøttrup - Anmeldelse 31 - Skift i dyretype - Afgørelse - uden nabo høring. Skive Kommune har den 23. oktober

Læs mere

Revurderinger i praksis. Hvordan griber vi det an i Herning?

Revurderinger i praksis. Hvordan griber vi det an i Herning? Revurderinger i praksis Hvordan griber vi det an i Herning? Program Opbygningen af tillæg til eksisterende godkendelser Hvor sker der ændringer? Vilkår i gammel godkendelse erstattes af nye, resten bibeholdes.

Læs mere

Under tilsynet deltog Jan Jacobsen fra husdyrbruget, og Anni Nielsen fra Randers Kommune.

Under tilsynet deltog Jan Jacobsen fra husdyrbruget, og Anni Nielsen fra Randers Kommune. Jan og Johanne Jacobsen Overgårdsvej 2 8970 Havndal Miljø og Teknik Landbrug Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 8915 1843 Anni.Nielsen@Randers.dk www.randers.dk 10-07-2015 / 09.17.60-K08-23-15

Læs mere

Afgørelse vedrørende udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, 2. anmeldelse

Afgørelse vedrørende udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, 2. anmeldelse ASHØJGÅRD V/LARS THOMSEN Kåtrupvej 52 8990 Fårup Miljø og Teknik Miljø natur og landbrug Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 89151507 www.randers.dk 11 3 2016 / 09.17.46 P19 1 16 Afgørelse

Læs mere

Afgørelse om udvidelse af dyrehold (fulde stalde) Bjergvej 8, 5900 Rudkøbing. CVR nr p.nr og CHR nr

Afgørelse om udvidelse af dyrehold (fulde stalde) Bjergvej 8, 5900 Rudkøbing. CVR nr p.nr og CHR nr Bjerggården I/S Bjergvej 8 Illebølle 5900 Rudkøbing Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 03-03-2016 J. nr.

Læs mere

Tilsynsrapport for tilsyn på ejendom med fjerkræproduktion udført den 10-03- 2015 - Simon Mark Simonsen, Raade Bygade 21, 6100 Haderslev

Tilsynsrapport for tilsyn på ejendom med fjerkræproduktion udført den 10-03- 2015 - Simon Mark Simonsen, Raade Bygade 21, 6100 Haderslev Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport for tilsyn på ejendom

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse efter godkendelsesbekendtgørelsens 1 32 på ejendommen Hobrovej 10, 9550 Mariager

Afgørelse vedr. anmeldelse efter godkendelsesbekendtgørelsens 1 32 på ejendommen Hobrovej 10, 9550 Mariager BGAGRO I/S Fjelstedvej 4 9550 Mariager Natur og Miljø Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 09.17.46-P19-3-14 Ref.: Charlotte

Læs mere

Bemærk at denne afgørelse ikke omfatter eventuelle yderligere nødvendige tilladelser. Herunder fx byggetilladelser og lignende.

Bemærk at denne afgørelse ikke omfatter eventuelle yderligere nødvendige tilladelser. Herunder fx byggetilladelser og lignende. LARS TOLBORG Løgstørvej 96B 9500 Hobro Natur og Miljø Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 09.17.48-P19-1-16 Ref.: Kristina

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelsen til husdyrproduktion på ejendommen Hesselbjergvej

Revurdering af miljøgodkendelsen til husdyrproduktion på ejendommen Hesselbjergvej Assens Kommune Rådhus Allé 5 5610 Assens Sendt til mail: Ove Johansen, jojoh@assens.dk Odense, den 8. februar 2017 Revurdering af miljøgodkendelsen til husdyrproduktion på ejendommen Hesselbjergvej 18,

Læs mere

10 miljøtilladelse. af græssende kvæghold. Sønderskov. beliggende Sønderskovvej 9, Venø. meddelt den 14. september 2016

10 miljøtilladelse. af græssende kvæghold. Sønderskov. beliggende Sønderskovvej 9, Venø. meddelt den 14. september 2016 POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK 10 miljøtilladelse af græssende kvæghold Sønderskov beliggende Sønderskovvej 9, Venø meddelt den

Læs mere

Ansøgning tillæg til miljøgodkendelse Skovsbjergvej 22, 5631 Ebberup.

Ansøgning tillæg til miljøgodkendelse Skovsbjergvej 22, 5631 Ebberup. Assens Kommune Miljø og Natur (Vedhæftet skema 87.959 i husdyrgodkendelse.dk) Vissenbjerg, den 02.05.2016 Ansøgning tillæg til miljøgodkendelse Skovsbjergvej 22, 5631 Ebberup. På vegne af Steen Stenskrog,

Læs mere

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Tolstrupvej 68, 9320 Hjallerup

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Tolstrupvej 68, 9320 Hjallerup #split# SVINEAVL - V/BRIAN MARTIN SØRENSEN V Thorupvej 19 9330 Dronninglund Plan og Miljø Dato: 03-05-2016 Sags. nr.: 09.17.44-P19-4-16 Sagsbeh.: Lise Laursen Lokaltlf.: +4599455520 Ny Rådhusplads 1 9700

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold på ejendommene Snøde Udflyttervej 2, 5953 Tranekær.

Afgørelse om ændring af dyrehold på ejendommene Snøde Udflyttervej 2, 5953 Tranekær. Michael Hansen Snøde Udflyttervej 2 5953 Tranekær Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 08-11-2016 J. nr.

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse for svinebruget på Store Hejbølvej 11, 6870 Ølgod

Revurdering af miljøgodkendelse for svinebruget på Store Hejbølvej 11, 6870 Ølgod Revurdering af miljøgodkendelse for svinebruget på Store Hejbølvej 11, 6870 Ølgod I henhold til 41 stk 3 i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Godkendt den 11. oktober 2016 Udarbejdet

Læs mere

Vejledning til revurdering af miljøgodkendelser

Vejledning til revurdering af miljøgodkendelser Vejledning til revurdering af miljøgodkendelser Nedenstående tabel er en oversigt over mulige emner, der skal vurderes i forbindelse med en revurdering som foretages, fordi der er forløbet 8 år ( tvungen

Læs mere

Jilke Arentoft A. Andersensvej 1E 8600 Silkeborg. Afgørelse af skift i dyretype i eksisterende stalde på Ringkøbingvej 320, 6800 Varde

Jilke Arentoft A. Andersensvej 1E 8600 Silkeborg. Afgørelse af skift i dyretype i eksisterende stalde på Ringkøbingvej 320, 6800 Varde Jilke Arentoft A. Andersensvej 1E 8600 Silkeborg Teknik og Miljø Erhvervscenteret Bytoften 2 6800 Varde Tlf. 79946800 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk Afgørelse af skift i dyretype i eksisterende

Læs mere

Udfyldning af skema til ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder)

Udfyldning af skema til ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Udfyldning af skema til ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Tilladelsesordningen Etablering, udvidelse eller ændring af husdyrbrug for mere end 15 DE og op til 75 DE

Læs mere

Brian Nordahl Simonsen Gedevejlevej 8 8722 Hedensted. Tillæg til miljøgodkendelse på Gedevejlevej 8, 8722 Hedensted

Brian Nordahl Simonsen Gedevejlevej 8 8722 Hedensted. Tillæg til miljøgodkendelse på Gedevejlevej 8, 8722 Hedensted Brian Nordahl Simonsen Gedevejlevej 8 8722 Hedensted Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Sagsbeh.: Mette Højby Direkte nr.: 7975 5678 mette.hoejby@hedensted.dk Lok.id.:

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til skift mellem dyretyper - Odensevej 50, 5540 Ullerslev.

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til skift mellem dyretyper - Odensevej 50, 5540 Ullerslev. Teknik- og Miljøafdelingen Natur og Miljø Til sagens parter Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk sikkerepost@nyborg.dk Sagsansvarlig: Elisabeth Oxenbøll Sørensen Tlf. 6333 6835

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse for Sejstrupvej 13, 7840 Ørum

Tillæg til miljøgodkendelse for Sejstrupvej 13, 7840 Ørum Tillæg til miljøgodkendelse for Sejstrupvej 13, 7840 Ørum v/frank Jessen, Sejstrupvej 13, 7840 Ørum, efter 12, stk. 3 i LBK nr. 1486 af 4. december 2009. Meddelt d. 9. september 2013 Tillæg til godkendelse

Læs mere

10-tilladelse til genoptagelse af. husdyrproduktionen på. Vollingvej 5, 7860 Spøttrup

10-tilladelse til genoptagelse af. husdyrproduktionen på. Vollingvej 5, 7860 Spøttrup 10-tilladelse til genoptagelse af husdyrproduktionen på Vollingvej 5, 7860 Spøttrup 12. marts 2015 1 Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (lbk. nr. 1486 af 04. december 2009) og Miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø. CVR.nr.:

Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø. CVR.nr.: Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø CVR.nr.: 19724174 Februar 2013 Indholdsfortegnelse ANMELDELSE AF UDVIDELSE AF DYREHOLD I EKSISTERENDE STALDE. 4 BAGGRUND...

Læs mere

TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE, HILTVEJ 4, 4891 TOREBY L. GULDBORGSUND KOMMUNE APRIL 2014 SAGSNR.:14/11732 Tillæg til miljøgodkendelse til svinebesætning på Hiltvej 4, 4891

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse

Tillæg til miljøgodkendelse Tillæg til miljøgodkendelse af kvægbruget på Veggerbyvej 69, Hyllested, 9541 Suldrup - Ændringer i dyreholdet og kalvestald, samt bygning af møddingsplads og vaskeplads.. 12 Lov nr. 1486 af 4. december

Læs mere

Dato for gyldighed 8. januar 2014

Dato for gyldighed 8. januar 2014 Tillæg til miljøgodkendelse af husdyrbruget Rævdalvej 11A 9900 Frederikshavn * 12,stk. 3 Lovbekg. nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Dato for gyldighed 8. januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Trolddal Aps Trolddalsvej Solbjerg. Natur og Miljø. Den 15. marts 2013

Trolddal Aps Trolddalsvej Solbjerg. Natur og Miljø. Den 15. marts 2013 Trolddal Aps Trolddalsvej 7 8355 Solbjerg Den 15. marts 2013 Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Afgørelse om ikke godkendelsespligtig ændring af ejendommen Bøgeskovvej 18, 8355 Solbjerg Aarhus

Læs mere

Jilke Arentoft A Andersensvej 1E 8600 Silkeborg. Afgørelse af skift i dyretype i eksisterende stalde på Gunderupvej 61, 6800 Varde

Jilke Arentoft A Andersensvej 1E 8600 Silkeborg. Afgørelse af skift i dyretype i eksisterende stalde på Gunderupvej 61, 6800 Varde Jilke Arentoft A Andersensvej 1E 8600 Silkeborg Teknik og Miljø Erhvervscenteret Bytoften 2 6800 Varde Tlf. 79946800 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk Afgørelse af skift i dyretype i eksisterende

Læs mere

#split# Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Ålborgvej 440, 9382 Tylstrup

#split# Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Ålborgvej 440, 9382 Tylstrup #split# Michael og Henrik Basso Sørensen Langbrokrovej 60 9310 Vodskov Kopi sendt til LandboNord, att. Anna Birgitte Thing Plan og Miljø Dato: 24-04-2014 Sags. nr.: 09.17.44-G01-2-14 Sagsbeh.: Martin Engsig

Læs mere

Revurdering. af miljøgodkendelse af slagtekyllingebrug på. I/S Jensen Knabervej 20 9620 Aalestrup v. Per Jensen

Revurdering. af miljøgodkendelse af slagtekyllingebrug på. I/S Jensen Knabervej 20 9620 Aalestrup v. Per Jensen Revurdering af miljøgodkendelse af slagtekyllingebrug på I/S Jensen Knabervej 20 9620 Aalestrup v. Per Jensen Revurderingsdato 7. maj 2014 Revurdering af miljøgodkendelse af slagtekyllingebrug Knabervej

Læs mere

REVURDERING AF EKSISTERENDE MILJØGODKENDELSE FRA MAJ 1991 I HENHOLD TIL KAP. 5 I MILJØBESKYTTELSESLOVEN

REVURDERING AF EKSISTERENDE MILJØGODKENDELSE FRA MAJ 1991 I HENHOLD TIL KAP. 5 I MILJØBESKYTTELSESLOVEN REVURDERING AF EKSISTERENDE MILJØGODKENDELSE FRA MAJ 1991 I HENHOLD TIL KAP. 5 I MILJØBESKYTTELSESLOVEN Landbrugets navn og beliggenhed: Art: Matrikel nr.: Ejer af ejendommen: Driftsansvarlig: Listebetegnelse:

Læs mere

Miljøstyrelsens BAT- standardvilkår. Dialogmøder marts 2010

Miljøstyrelsens BAT- standardvilkår. Dialogmøder marts 2010 Miljøstyrelsens BAT- standardvilkår Dialogmøder marts 2010 1 Dagens emner Husdyraftalen BAT - Standardvilkår Metode til fastlæggelse af emissionsgrænseværdier Proportionalitet BAT- standardvilkår for slagtesvin

Læs mere

Sådan reduceres staldemissionen billigst

Sådan reduceres staldemissionen billigst Sådan reduceres staldemissionen billigst Anders Leegaard Riis, projektchef Rune Røjgaard Andreasen, projektleder Foredrag nr. 54, Kongres for svineproducenter 2014 1 Disposition Miljøregulering i DK Miljøteknologier

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 11 Godkendelse Ansøgningsnummer 58647 Version 1 Dato 12-11-2013 00:00:00 Navn Henrik Terkelsen Adresse Bøllemosevej 21 Telefon 62262910 Mobil 20896407 E-Mail terkelsen.dairy@gmail.com

Læs mere

Status på BAT Teknologibeskrivelse og branchenorm. Sabro Kro, onsdag d. 2.december 2009. v/ Lene Andersen, Miljøstyrelsen Erhverv, Århus

Status på BAT Teknologibeskrivelse og branchenorm. Sabro Kro, onsdag d. 2.december 2009. v/ Lene Andersen, Miljøstyrelsen Erhverv, Århus Status på BAT Teknologibeskrivelse og branchenorm Sabro Kro, onsdag d. 2.december 2009 v/ Lene Andersen, Miljøstyrelsen Erhverv, Århus 1 Disposition Husdyraftalen - Rejseholdene Husdyraftalen BAT-sekretariat

Læs mere

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Lars Remme Larsen Stradevej 1 7550 Sørvad Afgørelsesdato:

Læs mere

Antal dyr DE Antal dyr DE Ammekøer over 600 kg, dybstrøelse 40 28,57 Småkalve, st race,

Antal dyr DE Antal dyr DE Ammekøer over 600 kg, dybstrøelse 40 28,57 Småkalve, st race, BOUKE HUIZINGA Ll Urlundvej 9 7500 Holstebro Dato: 07.01.2016 Sagsnr.: 08.17.44-P19-18-15 Henv. til: Christian Westergaard Natur og Miljø Direkte tlf.: 96 11 78 18 Afdeling tlf.: 96 11 75 57 naturogmiljo@holstebro.dk

Læs mere

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på husdyrbruget beliggende Nebelvej 32, 6623 Vorbasse. Billund Kommunes vurdering

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på husdyrbruget beliggende Nebelvej 32, 6623 Vorbasse. Billund Kommunes vurdering HENDRIK GERRIT NEULEMAN Nebelvej 32 6623 Vorbasse Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på husdyrbruget beliggende Nebelvej 32, 6623 Vorbasse Billund Kommune har den 31. marts 2017 modtaget

Læs mere

I/S Hyldgård Dellerupvej 2, 7500 Holstebro. 31 afgørelse om skift i dyretype

I/S Hyldgård Dellerupvej 2, 7500 Holstebro. 31 afgørelse om skift i dyretype Side 1/5 I/S Hyldgård Dellerupvej 2, 7500 Holstebro Dato: 12-03-2014 Sagsnr.: 09.17.44-P19-8-14 Henv. til: Christian Skaaning Laursen Natur og Miljø Direkte tlf.: 96 11 7792 Afdeling tlf.: 96 11 75 57

Læs mere

Arealgodkendelse. Plan, Byg og Miljø 16. august 2010. Udbringningsarealer på Byvej 25, 4591 Føllenslev

Arealgodkendelse. Plan, Byg og Miljø 16. august 2010. Udbringningsarealer på Byvej 25, 4591 Føllenslev Plan, Byg og Miljø 16. august 2010 Arealgodkendelse Udbringningsarealer på Byvej 25, 4591 Føllenslev Arealgodkendelse er givet til: CVR-nummer: 85949411 Sognefogedgård v/ Vagn Andersen Byvej 25 4591 Føllenslev

Læs mere

Niels Overgaard Sørensen Elmegårdsvej Odder Sags Id

Niels Overgaard Sørensen Elmegårdsvej Odder Sags Id Niels Overgaard Sørensen Elmegårdsvej 102 8300 Odder Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Anmeldelse af udvidelse i eksisterende stalde Odder Kommune har den 12. december 2011 modtaget anmeldelse fra Niels Overgaard

Læs mere

Ivan Skov Viborgvej 123 Dommerby 7800 Skive calinaskov@fiberpost.dk. Den 17. juni 2013

Ivan Skov Viborgvej 123 Dommerby 7800 Skive calinaskov@fiberpost.dk. Den 17. juni 2013 Ivan Skov Viborgvej 123 Dommerby 7800 Skive calinaskov@fiberpost.dk Den 17. juni 2013 Viborgvej 123 7800 Skive - Afgørelse - 19 d - Skift i dyretype. Skive Kommune har den 22. april & 21. maj 2013 modtaget

Læs mere

Miljøregulering af virksomheder. Advokat (H), Partner Håkun Djurhuus

Miljøregulering af virksomheder. Advokat (H), Partner Håkun Djurhuus Miljøregulering af virksomheder Advokat (H), Partner Håkun Djurhuus Kategorisering 1. Godkendelsespligtige a) Bilag 1-virksomheder ( de store ) a1) IPPC a2) Få andre typer b) Bilag 2 ( de forenklede )

Læs mere

Salling produktion v. Helle Jensen Havbakkervej 2 A 7870 Roslev. henrik@havbakke2a.dk. Den 25. august 2015

Salling produktion v. Helle Jensen Havbakkervej 2 A 7870 Roslev. henrik@havbakke2a.dk. Den 25. august 2015 Salling produktion v. Helle Jensen Havbakkervej 2 A 7870 Roslev henrik@havbakke2a.dk Den 25. august 2015 Havbakkervej 2 A 7870 Roslev - Anmeldelse 31 Skift i dyretype - ingen nabohøring. Skive Kommune

Læs mere

Henrik Bo Winther Bakkevej 1 Lading 8471 Sabro. Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved skift i dyretype på Bakkevej 1, 8471 Sabro

Henrik Bo Winther Bakkevej 1 Lading 8471 Sabro. Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved skift i dyretype på Bakkevej 1, 8471 Sabro Henrik Bo Winther Bakkevej 1 Lading 8471 Sabro Favrskov Kommune Landbrug og Natur Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved skift

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Østerenden 19, 8762 Flemming

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Østerenden 19, 8762 Flemming Torben Sommer Lindbækvej 16 8763 Rask Mølle Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Aino Hvam Direkte nr.: 7975 5619 aino.hvam@hedensted.dk Lok.id.: 627-L04-000790 Sagsnr.:

Læs mere

Charlotte og Jesper Gosvig Ll. Thorumvej Roslev. CVR-nr Den 20. juli Ll. Thorumvej 27 - Anmeldelse 29 Skift i dyretype.

Charlotte og Jesper Gosvig Ll. Thorumvej Roslev. CVR-nr Den 20. juli Ll. Thorumvej 27 - Anmeldelse 29 Skift i dyretype. Charlotte og Jesper Gosvig Ll. Thorumvej 25 7870 Roslev CVR-nr. 19473384 Den 20. juli 2017 Ll. Thorumvej 27 - Anmeldelse 29 Skift i dyretype. Skive Kommune har modtaget en anmeldelse om skift i dyretype

Læs mere

Afgørelse. efter 12 i lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug (lovbekendtgørelse nr af 4. december 2009).

Afgørelse. efter 12 i lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug (lovbekendtgørelse nr af 4. december 2009). MILJØKLAGENÆVNET Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 11 00 Telefax: 72 54 11 01 mkn@mkn.dk www.mkn.dk Den 27. maj 2010 J.nr. MKN-130-00147 Afgørelse efter 12 i lov om miljøgodkendelse mv.

Læs mere

Miljøtilsyn på Landbrug

Miljøtilsyn på Landbrug Jørgen P. Felstedt Vestergade 51 6330 Padborg Miljøtilsyn på Landbrug 1. Baggrunden for tilsynet Baggrunden for dette tilsyn er Aabenraa Kommunes miljøtilsynsplan for virksomheder og husdyrbrug 2013-2017,

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse Forlængelse af udnyttelsesfrist. Udvidelse af kvægproduktion Gørklintvej 12, 6670 Holsted Marts 2014

Tillæg til miljøgodkendelse Forlængelse af udnyttelsesfrist. Udvidelse af kvægproduktion Gørklintvej 12, 6670 Holsted Marts 2014 Tillæg til miljøgodkendelse Forlængelse af udnyttelsesfrist Udvidelse af kvægproduktion Gørklintvej 12, 6670 Holsted Marts 2014 ESBJERG KOMMUNE Natur & Vandmiljø Torvegade 74 6700 Esbjerg Telefon 7616

Læs mere

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Torupvej 27, 9700 Brønderslev

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Torupvej 27, 9700 Brønderslev #split# Torben Carton-Sørensen Torupvej 27 9700 Brønderslev Plan og Miljø Dato: 25-08-2015 Sags. nr.: 09.17.44-P19-5-15 Sagsbeh.: Martin Engsig Lokaltlf.: +4599455205 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev

Læs mere

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden: Lars Ypkendanz Østkystvejen 416 9340 Aså Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 tf@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Miljøtilsyn med Østkystvejen

Læs mere

Udkast til Tillæg til Miljøgodkendelse

Udkast til Tillæg til Miljøgodkendelse Udkast til Tillæg til Miljøgodkendelse Af Minkfarmen Bredkærvej 54, Vrå Ændring til udvidelse i etaper Husdyrgodkendelsesloven 12 Dato for gyldighed: Dag måned 2016 Journalnummer 09.17.17-P19-1-17 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag 1: Oversigtskort for husdyrbrugets anlæg

Bilag 1: Oversigtskort for husdyrbrugets anlæg Bilag 1: Oversigtskort for husdyrbrugets anlæg Bilag 2: Oversigt over husdyrhold i de enkelte staldafsnit Erstatter bilag 6 i 11-godkendelsen (2010) Bilag 3: Udspredningsarealer fra husdyrgodkendelse.dk

Læs mere