Mestring og ADHD kursus for voksne med ADHD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mestring og ADHD kursus for voksne med ADHD"

Transkript

1 Evalueringsnotat Mestring og ADHD kursus for voksne med ADHD Med det her kursus har jeg kunnet forstå og rumme mig selv jeg har i tusindfold meget større selvværd, det er helt vildt. Jeg har aldrig kunnet forstå, hvad der foregik med mig selv, men nu er jeg stolt af mig selv, virkelig. Og jeg kan bedre mærke mig selv hvornår jeg bliver træt, stresset og angst voksen med ADHD deltager i ADHD-foreningens kursus, 2009 ADHD-foreningen, januar 2011 Anne Berg Nielsen og Lene Buchvardt

2 Opsamling på projektet Mestring og ADHD kursus for voksne med ADHD Indhold side Baggrund.. 3 Formål.. 3 Projektets målgruppe 4 Projektets mål.. 4 Status på projektet 5 Evalueringsmetode.. 6 Opsamling på projektets mål 7 Udfordringer ved implementering Konklusion.. 13 Anbefalinger 16 Bilag Manual for voksenundervisere 2

3 Baggrund Som et led i Ny og forstærket indsats for børn, unge og voksne med ADHD ( ) har Servicestyrelsen indgået aftale med ADHD-foreningen om iværksættelse af projektet ADHD og mestring Kursus for voksne med ADHD. Projektets overordnede formål har været at afprøve et udviklet undervisningskoncept til voksne med ADHD ved forsøgsvis at implementere konceptet i to projektkommuner under Socialministeriets ADHD-satsning. De to projektkommuner er Slagelse og Vejle. Undervisningskonceptet er udviklet på baggrund af en metodeudviklende kursusrække for voksne med ADHD, som indgik i ADHD-foreningens projekt VoksenADHD ( ). De gode erfaringer fra kursusrækken er formidlet gennem Manual for voksenundervisere nye veje til læring, som ADHD-foreningen udgav i Det har været ADHD-foreningens ønske, at et lignende undervisningstilbud blev tilgængeligt for så stor en gruppe voksne med ADHD som muligt uanset geografisk placering. Foreningens tanke har været, at undervisningskonceptet til voksne med ADHD kunne implementeres i kommunerne fx i de allerede eksisterende specialundervisningstilbud for voksne. Nærværende projekt Mestring og ADHD Kursus for voksne med ADHD tager afsæt i de indhøstede erfaringer. Undervisningskonceptet, som afprøves i projektet, bygger på Manual for voksenundervisere med 15 kursusgange indeholdende 12 relevante temaer. Aktiviteterne i projektet har været fokuseret på at kvalificere medarbejdere i de to projektkommuner til at gennemføre holdundervisning for voksne med ADHD efter ovennævnte metode. Formål Voksne med ADHD lever ofte et liv i kaos og stress med utallige nederlag bag sig. Det er svært for dem at skabe overblik og struktur på hverdagens gøremål, og for mange er det en udfordring at gennemføre en uddannelse, fastholde et job samt sætte realistiske mål. Med en begrænset viden om, hvordan ADHD påvirker alle disse områder, har mennesker med ADHD svært ved, på egen hånd, at udvikle hensigtsmæssige strategier til at håndtere hverdagens mange udfordringer. Derfor er der hos 3

4 disse voksne behov for viden om ADHD, erkendelse af egen situation, indsigt i eget symptombillede, opbygning af selvtillid samt redskaber, der kan forbedre den enkeltes forudsætninger for at mestre eget dagligliv. Det udviklede kursusprogram tager højde for målgruppens særlige vanskeligheder og forudsætninger for deltagelse i undervisning og sikrer samtidig fleksibel læring, hvor rammer og indhold imødekommer og tilgodeser målgruppens individuelle behov. Formålet med nærværende projekt er at afprøve konceptet på en større gruppe af voksne med ADHD samt at afprøve, om kurset kan give tilsvarende gode resultater, når det gennemføres af kommunernes egne ansatte efter undervisning og supervision i anvendelse af metoden. Projektets målgruppe Målgruppen i dette projekt er voksne med ADHD i alle aldre og af begge køn. For at sikre optimale udviklingsbetingelser for deltagerne tilrettelægges hvert kursusforløb således, at rammerne, indholdet og de øvrige omstændigheder imødekommer den pågældende gruppe af mennesker med ADHD. Projektets mål Målet med projektet: at afprøve et udviklet undervisningskoncept til voksne med ADHD ved forsøgsvis at implementere det i allerede eksisterende specialundervisningstilbud i tre modulforløb. at undervisere fra Center for Specialundervisning for Voksne (CSV) i hver af de to projektkommuner føler sig i stand til at gennemføre holdundervisning for voksne med ADHD efter den indlærte metode, når projektet slutter. På længere sigt er det målet, at den enkelte voksne med ADHD gennem kursusforløbet får større viden om ADHD, indsigt i eget symptombillede, bedre erkendelse af egen situation, tro på egne muligheder samt redskaber, der kan gøre vedkommende bedre i stand til at mestre sit dagligliv. 4

5 Status på projektet Projektperioden var oprindelig aftalt fra til , men på grund af forskellige forhold i de to kommuner, blev processen med opstart af grupper forsinket. Gældende for begge kommuner har været, at det tiltænkte undervisningskoncept ikke blev afprøvet i sin oprindelige form. Dette uddybes i det følgende. Indledningsvist har Vejle og Slagelses udvalgte projektmedarbejdere sammen deltaget i 2 dages undervisning med en ADHD-konsulent (tidligere ansat i ADHD-foreningen og udvikler af konceptet). Med udgangspunkt i Manual for voksenundervisere er der arbejdet med viden om ADHD samt særlige opmærksomheder i forbindelse med undervisning af mennesker med ADHD. Da de to kommuner Vejle og Slagelse herefter har kørt to forskellige forløb, gives der nedenfor en individuel status på projektet. 1. Vejle Vejle har på evalueringstidspunktet på egen hånd delvist udarbejdet undervisningsmateriale til et kursus for voksne med ADHD. Tilbud om supervision, i forbindelse med udvikling af materialet, er ikke benyttet i Vejle. Forløbet blev organiseret på den måde, at undervisningen skulle foretages af medarbejdere fra to forskellige forvaltninger: Voksen Handicap og Jobcentret. Da der ikke blev opsporet mere end ca. 6. borgere med diagnosen ADHD over hele projektperioden, - nogle af dem endda først opsporet efter projektets ophør - er der ikke blevet gennemført undervisningsforløb i Vejle. Kommunen har på evalueringstidspunktet ikke borgere med ADHD til kursusforløbene, men der arbejdes på at gennemføre et forløb i starten af Dette er på evalueringstidspunktet ikke organiseret. 2. Slagelse Slagelse har efter den indledende undervisning ytret ønske om ekstra undervisning i forbindelse med udarbejdelse af undervisningsmateriale og har fået sparring ved ADHD-konsulenten. De har sammen udviklet en skabelon for kursusrækken. Timerne hertil er taget fra den planlagte supervision. 5

6 Slagelse har ønsket at oprette mestringskursus for voksne med ADHD organiseret som en integreret del af jobcentret, under Job & anerkendelse. Slagelse har ved evalueringstidspunktet igangsat to kursusforløb for voksne med ADHD forløbende over 17 uger. Hold 1 har gennemført 14 moduler, hold 2 er halvvejs i forløbet. Hold 3 er planlagt, men endnu ikke igangsat. Ved evalueringstidspunktet har Slagelse endnu ikke bedt om yderligere supervision ved ADHD-konsulenten under afvikling af undervisningsforløbet, men under interviewet i forbindelse med evalueringen ytres der ønske herom. Det aftales, at de skal rette henvendelse til ADHD-foreningen herom. Ved afslutning af projektet er dette dog ikke sket. Ingen af kommunerne har ønsket undervisningstilbuddet organiseret i Center for Specialundervisning, som oprindelig tænkt af ADHD-foreningen. Evalueringsmetode I projektkontrakten fremgår det, at der som afslutning på projektet udarbejdes en evaluering af implementeringen. Evaluering af undervisningsforløbets effekt for borgere med ADHD var oprindeligt tænkt som en integreret del af undervisningsforløbet, men det har ikke været muligt at gennemføre evaluering med måling på borgerniveau, da ingen af kommunerne på evalueringstidspunktet har fuldendt et kursusforløb. Det er derfor aftalt med Servicestyrelsen, at evalueringen i højere grad bliver en opsamling, der forholder sig til projektets mål med et implementeringssigte. Nærværende evaluering bygger på interviews med de involverede parter i de to kommuner. I Vejle er der foretaget et fokusgruppeinterview med tre undervisere. Det har ikke været muligt at få et interview med ledelse, men der indgår skriftlige kommentarer fra den daværende leder. I Slagelse er der foretaget et fokusgruppeinterview med undervisere og ledelsesperson. Fokus i interviewene har været forventninger til projektet, projektets status og indhold, undervisernes udbytte af undervisningen med konsulenten fra ADHD-foreningen samt muligheder og begrænsninger i forhold til implementering af undervisningskonceptet. 6

7 Opsamling på projektets mål Mål 1: At afprøve et udviklet undervisningskoncept til voksne med ADHD ved forsøgsvis at implementere det i allerede eksisterende specialundervisningstilbud i tre modulforløb. Projektets oprindelige tanke var som nævnt, at undervisningskonceptet skulle afprøves i CSV-regi. De to kommuner har imidlertid fundet andre løsninger, således at konceptet i Slagelse er afprøvet i Jobcenter-regi, under Job & anerkendelse, og Vejle påtænker at implementere undervisningskonceptet i et samarbejde mellem Jobcentret og Voksen Handicap. Ønsket fra Vejles sides har været at gøre erfaringer med at arbejde på tværs af forvaltningerne, at opbygge fælles viden, gøre fælles erfaringer og give mulighed for at iværksætte en mere helhedsorienteret indsats over for den enkelte borger, oplyser leder fra Vejle. I Slagelse har projektet været forankret i Job og Anerkendelsle, og der er i undervisningstilbuddet arbejdet mod en afklaring i forbindelse med job eller uddannelse. Kommunen har udvidet manualens koncept med yderligere to temaer: Rådgivning i økonomi samt Arbejdsmarkedsforhold. Begge temaer er relevante for deres målgruppe, da borgerne, sideløbende med mestringskurserne, skal aktiveres i virksomhedspraktik. Det har således i projektet ikke været muligt at afprøve, om undervisningskonceptet kan implementeres i CSV-regi. Mål 2: At undervisere fra Center for Specialundervisning for Voksne (CSV), i hver af de to projektkommuner, føler sig i stand til at gennemføre holdundervisning for voksne med ADHD efter den indlærte metode, når projektet slutter. Ifølge underviserne i henholdsvis Vejle og Slagelse har undervisningen med ADHD-konsulenten været fagligt indholdsrigt, relevant og målrettet. Begge kommuner oplyser at have fået en dybdegående indføring i manualen samt en række konkrete pædagogiske redskaber til brug i undervisningen af voksne med ADHD. Da Vejle på evalueringstidspunktet ikke har afprøvet undervisningskonceptet bygger nedenstående evaluering på Slagelses erfaringer med implementering af kurset for voksne med ADHD. Vejles udfordringer i forbindelse med afprøvningen af undervisningskonceptet belyses efterfølgende. 7

8 Slagelse er som tidligere nævnt godt i gang med at afprøve undervisningskonceptet og har allerede høstet mange erfaringer fra hold 1, hvilket har haft indflydelse på tilrettelæggelsen af de efterfølgende hold. Slagelse har tilrettelagt undervisningen efter ADHD-konsulentens anbefalinger, hvor rammerne understøtter undervisningen. Hver borger sidder fx ved eget bord med ryggen mod vinduet. Væggene i lokalet er hvide uden forstyrrende elementer. Ved hvert bord er der en Ergo Multistol med bevægelsesmuligheder, som kompenserer for borgernes kropslige uro. Underviserne anvender Time-timer til at visualisere tiden og bruger PowerPoint slideshow til at understøtte den verbale kommunikation i undervisningen. På baggrund af Slagelses erfaringer med tilrettelæggelse af undervisningsmaterialet og afprøvning af undervisningskonceptet oplyser medarbejderne, at det indledende kursus samt den ekstra sparring, de fik til udvikling af eget undervisningsmateriale, har været utrolig vigtig for undervisningskonceptets faglige niveau. På kurset fik underviserne grundlæggende viden om ADHD samt en række konkrete redskaber til undervisning af borgere med ADHD, hvilket de vurderer som afgørende for at kunne tilbyde et kvalificeret undervisningskoncept. Undervisernes erfaringer fra hold 1 har vist, hvilken betydning rammer, indhold og ressourcer har for borgernes udbytte. Underviserne fortæller, at det er vigtigt, at kommunen har konceptet helt på plads, når borgerne præsenteres for undervisningstilbuddet, da ændringer og aflysninger skaber kaos for borgerne, så disse trækker sig. På hold 1 skete der mange ændringer undervejs, hvilket muligvis var årsag til, at ca. halvdelen af deltagerne sprang fra under forløbet. Underviserne i Slagelse fortæller, at implementeringen kræver en faglig baggrund hos underviserne, grundlæggende viden om ADHD og en anerkendende tilgang til borgeren. Underviserne møder mange udfordringer, når de underviser borgere med ADHD. De vurderer, at det vil være svært at gennemføre tilbuddet med succes for borgeren uden viden om og erfaring med ADHD. En af underviserne udtrykker det således: Grundlæggende viden om ADHD og pædagogik, metoder samt en anerkendende tilgang. Ellers kommer man ingen vegne med denne målgruppe; hvis ikke de bliver mødt. Underviser i Slagelse Samtidig erfarer underviserne, at lyst til at undervise borgere med ADHD har stor betydning for succesraten, for det kræver et højt pædagogisk niveau at undervise, og det kræver, at man som underviser er 100 % på og engageret. At undervise voksne med ADHD kræver, at man hele tiden er opmærksom på, hvad der sker mellem borgerne, og at man er i stand til at stoppe en potentiel konflikt. Underviserne i Slagelse mener, at man som fagperson skal tage stilling til, hvordan man 8

9 betragter ADHD. For at undervise denne målgruppe, skal man anerkende vanskelighederne forbundet med ADHD: Man skal være etisk seriøs. Anerkende de problematikker, de står i. Ikke tænke diagnose eller ej, men et menneskeligt helhedssyn er afgørende. Det handler om at forstå deres udfordringer og ikke straffe dem for det som f.eks. at tage kontanthjælp fra dem, fordi de ikke møder op Underviser i Slagelse. Manual for voksenundervisere vurderes af underviserne som et konstruktivt og relevant udgangspunkt for udvikling og afholdelse af holdundervisning for voksne med ADHD. Slagelse erfarer, at et undervisningskoncept, med udgangspunkt i manualen, imødekommer et stort behov i landets kommuner, men manualen vurderes ikke at være tilstrækkelig til, at kommunerne selv kan udvikle materiale og implementere konceptet. For underviserne i Slagelse var det en stor udfordring at udarbejde undervisningsmaterialet, men den ekstra dag med ADHD-konsulenten gav dem indsigt i, hvordan voksenundervisning kan tilrettelægges. Slagelse anbefaler en model, hvor medarbejderne får både grundlæggende viden om ADHD, pædagogiske redskaber og konkrete eksempler på tilrettelæggelse af undervisningen. Det kan f.eks. være med udgangspunkt i et af manualens temaer, hvilket medarbejderne kan anvende som basis for den resterende undervisning. Det har, som tidligere nævnt, ikke været muligt at implementere et kursusforløb i Vejle, men underviserne fortæller, at deres udbytte af undervisningen med ADHD-konsulenten og anvendelsen af manualen vurderes som dækkende i forhold til at udarbejde undervisningsmateriale, som imødekommer målgruppens forudsætninger og behov. Leder i Vejle vurderer, at undervisningen har givet dem større bevidsthed og viden om, hvad voksne med ADHD kan magte bl.a. sansemæssigt og kognitivt, og det har givet anledning til rettelser og overvejelser rent pædagogisk i forhold til, hvordan man tilrettelægger undervisningen og lokalet. De havde dog forventet, at der forelå et færdigudviklet undervisningsmateriale, der kunne bruges fra dag 1 et færdiggjort materiale, som man kunne rette i efter behov. Både Vejle og Slagelse oplyser, at tilrettelæggelsen af undervisningsmaterialet er enormt omfangsrigt og ressourcekrævende, og at de har manglet uddybende slides som supplement til manualen. Underviserne i Vejle og Slagelse fortæller, at de på det indledende kursus fik oplevelsen af, at de ikke selv skulle udarbejde undervisningsmateriale, da de ville få en manual til undervisning. Der har således været uklarhed om, hvad manualen indeholder og mængden af 9

10 arbejde, der skal udføres ved tilrettelæggelse af undervisning for voksne med ADHD. Den uklare kommunikation omkring arbejdsbyrden samt overordnede krav og forventninger i projektet har forårsaget frustration hos underviserne, da de ikke var forberedt på at skulle bruge ressourcer på at udvikle undervisningsmateriale. Slagelse bad om yderligere sparring ved ADHD-konsulenten, hvilket har vist sig at være en konstruktiv løsning. Vejle fik tilbudt ekstra sparring, men tog ikke imod tilbuddet. I forbindelse med implementeringen ytrer underviserne i Vejle frustration over, at de har manglet ledelsesmæssig opbakning og styring i forhold til organisering af projektet. De har således haft behov for at blive fritaget for dele af deres daglige arbejde til at kunne udvikle undervisningsmateriale og afholde undervisningsforløb. I processen omkring implementering udtrykker en medarbejder fra Vejle udfordringerne herved: Gejsten forsvandt hurtigt. Da der efter vores undervisning med ADHD-konsulenten skulle handling på, var der ingen tydelighed fra ledelsen i implementeringen i forhold til, hvor og hvornår kurset skulle afholdes. Vi er blevet undervist i at bruge manualen, men ledelsesmæssigt fik vi at vide, det skulle indskrænkes til 12 timer, fx 4 undervisningsdage af 3 timer, i stedet for 12 gange á 2 eller 3 timer. Underviser i Vejle I interviewet træder det frem, at medarbejderne efter kurset med ADHD-konsulenten har følt sig i stand til at gennemføre undervisningsforløbet, men da afprøvningen af projektet er blevet udskudt adskillige gange, er undervisningsmaterialet ikke færdigudviklet. På evalueringstidspunktet er det omtrent halvandet år siden medarbejderne i Vejle har fået undervisning af ADHD-konsulenten, og en af medarbejderne ytrer behov for en opfriskning af principperne bag manualen for at kunne gennemføre et kursusforløb med borgerne. De øvrige undervisere i Vejle vurderer, at de føler sig klædt på til at gennemføre holdundervisning, men at de har brug for ledelsesmæssig opbakning. Mål på længere sigt: At den enkelte voksne med ADHD gennem kursusforløbet får mere viden om ADHD, indsigt i eget symptombillede, bedre erkendelse af egen situation, tro på egne muligheder samt redskaber, der kan gøre vedkommende bedre i stand til at mestre sit dagligliv. 10

11 Det har ikke været muligt at evaluere effekten af undervisning på borgere med ADHD, da ingen undervisningsforløb er afsluttet. Nærværende belysning af spørgsmålet om borgernes udbytte af kurserne, bygger således på udsagn fra underviserne i henholdsvis Vejle og Slagelse. I Slagelse oplyser underviserne, at der har været svingende deltagelsesniveau blandt borgerne på hold 1, men underviserne begrunder det primært med de ændringer og usikkerheder tilbuddet indebar: Undervisningsdagen blev ændret undervejs, en underviser skiftede job, og lokaliteten blev ændret. Rammerne for undervisningen er afgørende for, om borgerne kan være med. Hvis rammerne ikke er i orden, bliver borgerne væk. For Slagelse er erfaringen, at en fast ugedag skal etableres, og at tidspunktet skal være det samme hver gang. Der bør være indledende samtaler efter henvisningen, således at underviserne sikrer, at holddeltagerne matcher hinanden. Samtidig anbefales det, at der altid er tre undervisere tilknyttet et hold med 12 deltagere. Slagelse anbefaler, at der er to aktive undervisere og gerne en tredje person, der kan træde til i tilfælde af sygdom, eller hvis der opstår problemer, hvor en borger eksempelvis må følges ud. Det understreges i interviewet, at voksne med ADHD er en sårbar gruppe, der har svært ved at håndtere, at kurset aflyses på grund af sygdom hos personalet eller lignende. Det skal der tages højde for i planlægningen. Medarbejderne i Slagelse oplever på hold 1 og 2, at de borgere, der følger kurset, får stort udbytte af at være med. I takt med undervisningsforløbet oplever underviserne, at borgerne får større selvindsigt omkring egne udfordringer og styrkesider, og at de er rigtig gode til at dele deres erfaringer med hinanden. Underviserne oplever endvidere at borgernes refleksionsniveau udvikles, og der skabes fælles dialog omkring ADHD, vanskelighederne, redskaberne og motivationen. Underviserne ser en stor ressource i at tilbyde gruppeforløb frem for udelukkende individuel støtte, men det kræver at deltagerne på kurserne er matchet godt. Kursusdeltagerne deler erfaringer om redskaber, der virker, og de vil alle gerne give deres erfaringer videre til andre. Underviserne oplever ligeledes, at de øvrige borgere i højere grad lytter til anbefalinger, når det kommer fra en borger frem for en fagperson. Medarbejderne i Vejle vurderer, på baggrund af deres indgående kendskab til den pågældende målgruppe, at alle unge og voksne med ADHD vil profitere af at deltage i et sådant kursusforløb. Særligt synes forløbet at være relevant for nydiagnosticerede, der ofte ikke får tilbudt psykoedukation efter at have fået en diagnose. En medarbejder formulerer: Det er et fantastisk materiale. Det skulle ligge lige efter opsporingen af unge/voksne med ADHD. Og selv unge, som er diagnosticeret for nogle år siden, vil profitere af kurset. Underviser i Vejle 11

12 Slagelse finder endvidere undervisningsmaterialet yderst relevant også for andre målgrupper end borgere med ADHD. Underviserne vurderer, at undervisningskonceptet - bortset fra det direkte ADHD-relaterede - også vil have stor relevans for kommunernes øvrige borgere med lignende udfordringer. Udfordringer ved implementering Det fremgår hos begge kommuner, at det er afgørende for implementeringen, at de involverede undervisere får tilført ressourcer i forbindelse med planlægning, tilrettelæggelse og afholdelse af kurset. Grundet kommunale justeringer af serviceniveauet i Vejle blev medarbejderne udfordret, fordi ressourcer til nærværende projekt skulle tages fra et eksisterende pædagogisk tilbud til unge/voksne med ADHD. Ifølge underviserne har der ikke været ressourcer til at frigive medarbejdere til afprøvning af kursusforløbet. Herved bliver vigtigheden af ledelsesmæssig styring, ressourcefordeling og prioritering tydelig i forbindelse med mulighederne for at implementere et tilbud som dette projekt. Projektet er i Slagelse organiseret i Jobcentret, hvilket skaber et helhedstilbud for borgeren. Afdelingen Job & Anerkendelse fik opgaven, tilbyder undervisning og skaber direkte kontakt til jobkonsulenten, som er bindeleddet til job og uddannelse. Ligeledes får jobkonsulenten indgående kendskab til den enkelte borger, hvilket er afgørende for samarbejdet med en virksomhed og en eventuel mentor. Ledelsesmæssigt har Slagelse haft en gennemgående person, som har været den bærende kraft i implementeringen af konceptet, og det har hele tiden været tydeligt for medarbejderne, hvor projektet var på vej hen og med hvilken prioritering. Gældende for begge kommuner opstår imidlertid en finansiel udfordring i forbindelse med afprøvning af undervisningskonceptet, idet kommunerne selv finansierer en stor del af pågældende tilbud til borgerne. Større kommunale reformer har indflydelse på, hvilke midler og ressourcer kommunerne har til rådighed, når de ønsker at afprøve et projekt som dette. I forbindelse med nærværende projekt har økonomiske omstændigheder i de to projektkommuner tilsyneladende ændret sig undervejs i projektforløbet, hvilket forårsager, at kommunerne undervejs har fået reduceret ressourcerne i forbindelse med implementeringen af kursusforløbet. For Slagelse har en ændring af refusion skabt tvivl om, hvorvidt jobcentret måtte afvikle kurset, da det ikke kun er direkte jobrelateret, hvilket forårsagede forsinkelse i forhold til afprøvning af konceptet. 12

13 Det har været en udfordring for underviserne at udarbejde undervisningsmateriale fx PowerPointpræsentationer, fordi det kræver tid og ressourcer. I den forbindelse mener underviserne, at det ville være berigende for udbyttet, hvis der som supplement til manualen forelå en række undervisningsslides, som kunne være udgangspunkt for tilrettelæggelse af et kursusforløb. På baggrund heraf vurderer kommunerne, at de ville være hjulpet godt på vej og have større mulighed for at implementere holdundervisning, idet en stor del af omsætningsprocessen ville være understøttet. Konklusion og anbefalinger i forbindelse med implementering Projektets formål om at afprøve et allerede udviklet undervisningskoncept for voksne med ADHD ud fra Manual for Voksenundervisere er ikke gennemført nøjagtigt som tiltænkt i projektbeskrivelsen. Slagelse har i vid udstrækning afprøvet manualen, men har valgt at udbygge konceptet med yderligere to emner, hvilket har været hensigtsmæssigt i forhold til kommunens ønske om at integrere tilbuddet i jobcenterregi. Vejle har endnu ikke afprøvet undervisningskonceptet, men ifølge underviserne er det ledelsesmæssigt besluttet at reducere undervisningstilbuddet til 12 timer, hvorfor projektets koncept med 15 undervisningsgange omhandlende 12 temaer ikke kan gennemføres. ADHD-foreningens oprindelige tanke om at implementere undervisningskonceptet i CSV-regi er ikke afprøvet i de to kommuner. Kommunerne har valgt at integrere undervisningskonceptet i henholdsvis jobcenterregi (Slagelse) og i et samarbejde mellem Jobcentret og Voksen Handicap (Vejle), hvilket kommunerne har fundet hensigtsmæssigt, da undervisningen på den måde kommer til at indgå i en større helhed, som giver mulighed for en sammenhængende indsats for borgeren. ADHD-foreningens begrundelse for at forslå undervisningskonceptet implementeret i Specialundervisningsregi er, at kommunerne her har et tilbud målrettet personer, der som følge af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, har behov for særlig tilrettelagt undervisning og rådgivning for at afhjælpe eller begrænse virkningerne af funktionsnedsættelsen. Ifølge 2 i bekendtgørelsen om specialundervisning for voksne skal undervisningen tage sigte på at afhjælpe eller begrænse virkningerne af deltagerens funktionsnedsættelse gennem målrettet kompenserende undervisning, der er tilpasset den enkelte deltagers forudsætninger, færdigheder og behov. CSV har således i forvejen erfaring med at tilrettelægge undervisning for mennesker med særlige behov, selv om kun meget få har tilbud målrettet mennesker med ADHD. Foreningens tanke er, at 13

14 erfarne specialundervisere har gode forudsætninger for at tilegne sig den nødvendige viden og anvende de særlige pædagogiske redskaber, som undervisningskonceptet for voksne med ADHD indeholder. Enkelte kommuner har da også oprettet kurser for borgere med ADHD i CSV-regi. Flere faktorer spiller ifølge projektdeltagerne en afgørende rolle i forbindelse med implementeringen af projektet Mestring og ADHD kursus for voksne med ADHD. Vigtigheden af ledelsesmæssig styring har vist sig meget tydeligt i forbindelse med mulighederne for at implementere et tilbud som dette. Det er således afgørende, at der i de pågældende kommuner er truffet ledelsesmæssige beslutninger omkring rammerne for holdundervisningen, herunder ressourcer, midler og prioritering i forhold til kommunens øvrige tilbud. På underviserniveau vurderes det af begge kommuner, at den indledende undervisning har været fagligt indholdsrig og relevant. På kurset fik underviserne grundlæggende viden om ADHD samt en række konkrete pædagogiske redskaber til undervisning af voksne med ADHD, hvilket de vurderer som afgørende for at kunne tilbyde et kvalificeret undervisningskoncept. Undervisernes erfaringer fra hold 1 i Slagelse har endvidere vist, hvor stor betydning rammer, indhold og ressourcer har for borgernes udbytte. Det beskrives således, at kommunen skal have konceptet helt på plads, når borgerne præsenteres for undervisningstilbuddet, da ændringer og aflysninger skaber kaos for borgerne, som muligvis er årsag til, at de trækker sig fra tilbuddet. Samtidig erfarer underviserne, at lysten til at undervise borgere med ADHD, en anerkendende tilgang samt et menneskeligt helhedssyn har stor betydning for succesraten. Manual for voksenundervisere vurderes af underviserne som et konstruktivt og relevant udgangspunkt for udvikling og afholdelse af holdundervisning for voksne med ADHD. Det vurderes dog afgørende for implementeringen, at de involverede undervisere tillige får tilført viden om ADHD samt ressourcer i forbindelse med planlægning, tilrettelæggelse og afholdelse af kurset. Samtidig vurderer både Vejle og Slagelse, at Manualen for Voksenundervisere med fordel kan suppleres med PowerPoint-præsentationer gældende for manualens temaer, således at disse kan anvendes som skabelon og inspiration under tilrettelæggelse af hele undervisningsforløbet. På baggrund heraf vurderer underviserne, at de vil være hjulpet godt på vej og have større mulighed for at implementere holdundervisning. For at imødekomme dette ønske har ADHD-konsulenten efterfølgende udarbejdet en række slides som supplement til manualen. Disse kan anvendes som 14

15 skabelon for undervisningsmaterialet og bliver sammen med manualen tilgængelig på Socialstyrelsens og ADHD-foreningens hjemmesider. Det er dog helt afgørende for borgernes udbytte af kursusforløbet, at det enkelte kursusforløb tilpasses og tilrettelægges i forhold til den konkrete gruppe af deltagere, så hvert hold har fokus på netop det, der er relevant for deres gruppe af borgere. Derfor anbefales det, at PowerPoint præsentationerne kun anvendes som inspiration og en skabelon, der tilpasses hvert enkelt gruppe af voksne med ADHD. Underviserne i Slagelse vurderer, at de borgere, der følger undervisningsforløbet, får stort udbytte af at deltage bl.a. i form af større selvindsigt omkring egne udfordringer og styrkesider. Det opleves, at borgerne er rigtig gode til at dele erfaringer med hinanden, at deres refleksionsniveau udvikles, at der skabes fælles dialog omkring ADHD. Underviserne ser en stor ressource i at tilbyde gruppeforløb frem for udelukkende individuel støtte, men det kræver at deltagerne til undervisningsforløbene er matchet godt. Undervisningsforløbene synes således ud fra et fagligt perspektiv at have betydelig relevans for voksne med ADHD, og der peges på, at tilbuddet med fordel kan placeres umiddelbart efter en diagnosticering. Underviserne peger endvidere på, at undervisningskonceptet - bortset fra det direkte ADHD-relaterede - også vil have stor relevans for kommunernes øvrige borgere med lignende udfordringer. Det er dog vigtigt at understrege, at målgruppen for Manual for voksenundervisere er undervisere, der beskæftiger sig med mennesker med ADHD. 15

16 Anbefalinger Medarbejderne bør have de nødvendige ressourcer til det forberedende og udførende arbejde samt opfølgning på undervisningsforløbene. Underviserne bør have en grundlæggende viden om ADHD, en række konkrete redskaber til undervisning af mennesker med ADHD samt en anerkendende tilgang og lysten til at undervise denne målgruppe Det anbefales, at der foretages individuelle vurderinger i forhold til holdsammensætning. Den enkelte borgers forudsætninger for at deltage på et hold samt gruppens samlede fællestræk bør inddrages i holdsammensætning og tilrettelæggelse af undervisning. Hvert hold bestående af f.eks. 12 voksne med ADHD bør have 2-3 undervisere, som sammen skaber en forudsigelig ramme, hvor undervisningen kan foregå. Det er afgørende, at undervisningstilbuddet er nøje tilrettelagt inden undervisningens start, således at ændringer så vidt muligt undgås. Det anbefales, at kurset organiseres som et tilbud for nydiagnosticerede voksne med ADHD, og at kurset tilbydes kort efter opsporingen, hvorved det er muligt at imødekomme borgerens behov for viden om ADHD straks efter diagnosticering. Underviserne i Slagelse anbefaler at tilbuddet placeres som en del af Jobcentret således at det indtænkes som en del af et større tilbud med henblik på job eller uddannelse. 16

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD Servicestyrelsen, fungerende chef i Handicapenheden Bente Meunier ADHD

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet Jobcoach-konceptet Håndværksrådet ser gode perspektiver for, at andre aktører kan have gavn af at arbejde videre med det grundlæggende koncept for Jobcoach. Det konkrete arbejde med jobcoach-projektet

Læs mere

Implementering af samtaleredskabet Spillerum. Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud

Implementering af samtaleredskabet Spillerum. Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud Implementering af samtaleredskabet Spillerum Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 1.1 Hvad er inspirationskataloget for ledere 1 1.2 Kort om Spillerum 2 2.

Læs mere

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen BYDELSMOR grunduddannelse DEL 1 Intro til grunduddannelsen DEL 2 DEL 3 Plan for grunduddannelsen Materialeliste DEL 4 Aktiviteter til grunduddannelsen INTRO til grunduddannelsen for Bydelsmødre 1 I introen

Læs mere

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af TILBAGE TIL FREMTIDEN - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af HVAD ER TILBAGE TIL FREMTIDEN? Tilbage til Fremtiden

Læs mere

Pædagogisk vejledning. Industriens LEAN-kørekort

Pædagogisk vejledning. Industriens LEAN-kørekort Pædagogisk vejledning Industriens LEAN-kørekort Indholdsfortegnelse Indledning 3 Læsevejledning 3 1. Forudsætninger 3 1.1. Målgruppe 3 1.2. Deltagerforudsætninger 4 1.3. AMU kurserne i LEAN-kørekortet

Læs mere

Gentofte Skole elevers alsidige udvikling

Gentofte Skole elevers alsidige udvikling Et udviklingsprojekt på Gentofte Skole ser på, hvordan man på forskellige måder kan fremme elevers alsidige udvikling, blandt andet gennem styrkelse af elevers samarbejde i projektarbejde og gennem undervisning,

Læs mere

Masterplan for Rødovrevej 382

Masterplan for Rødovrevej 382 2011 Masterplan for Rødovrevej 382 Kompetenceudvikling i botilbud i Rødovre Kommune og Hvidovre Kommune Introduktion Denne masterplan er udarbejdet på baggrund af det kompetenceudviklingsforløb, som personalet

Læs mere

Handlingsplan for læseindsats 2016

Handlingsplan for læseindsats 2016 Handlingsplan for læseindsats 2016 Erhvervsuddannelser og AMU Jordbrugets UddannelsesCenter Århus Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Evaluering af læseindsatsen i 2015... 3 3. Overordnet beskrivelse

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune Torsdag den 23. februar 2012 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Malmhøj. Generelt er formålet

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune Albertslund Kommune Albertslund Kommune Kontaktperso n Line Friis Brorholt/Cec ilie Engell Tlf. nr. 43686115/43686 525 Line.friis.brorholt@albertslund.dk/cecilie.engell@alb Mail.: ertslund.dk Skemaet er

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune. Mandag den 9. august 2010 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune. Mandag den 9. august 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune Mandag den 9. august 2010 fra kl. 9.00. Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Aabybro Plejehjem.

Læs mere

Evalueringsnotat. August 2011

Evalueringsnotat. August 2011 Evalueringsnotat August 2011 Socialt Udviklingscenter SUS: www.sus.dk ADHD-Foreningen: www.adhd.dk Evaluering af projektet Unge med ADHD - fastholdelse i job Baggrund Socialt Udviklingscenter SUS har i

Læs mere

Virkningsteori og virkningsevaluering

Virkningsteori og virkningsevaluering Virkningsteori og virkningsevaluering Hvad er en virkningsteori? En virkningsteori er en beskrivelse af sammenhængene mellem en organisations eller et projekts aktiviteter og den virkning som er målet

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Formål og metode... 2 Patientgrundlaget... 2 Årsager til nedlukning af projektet... 3 Læring til lignende projekter... 4

Formål og metode... 2 Patientgrundlaget... 2 Årsager til nedlukning af projektet... 3 Læring til lignende projekter... 4 Evalueringsrapport Nedlukning af Videobaseret udskrivningskonference Telemedicinsk forebyggelsesprojekt på Frederikssund Hospital afd. B1/B2 i samarbejde med Halsnæs Kommune og praktiserende læger. Indhold

Læs mere

Ydelseskatalog vedrørende eksterne ydelser til dagtilbud i Aarhus Kommune

Ydelseskatalog vedrørende eksterne ydelser til dagtilbud i Aarhus Kommune 2013-03-25 Ydelseskatalog vedrørende eksterne ydelser til dagtilbud i Aarhus Kommune Indholdsfortegnelse 1. Præsentation og grundlag 2. Erfaringer og kompetencer 3. Mål med eksterne ydelser 4. Det kan

Læs mere

Kurser 2014 www.autismecenter.dk

Kurser 2014 www.autismecenter.dk Kurser 2014 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 Autismecenter Storstrøm s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 6 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 7 Grundlæggende

Læs mere

Projektets udviklingsfase løb fra september til december 2011.

Projektets udviklingsfase løb fra september til december 2011. 2. marts 2012 Læring fra udviklingsfasen i udviklingsprojektet På vej med en plan i Greve Kommune projekt medfinansieret af Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Målet for projektet er at udvikle

Læs mere

Psykiatriafdelingens tilbudskatalog 2016/2017

Psykiatriafdelingens tilbudskatalog 2016/2017 Indhold Tilbudskataloget CSU-Slagelse Kontakt Om centret CSU- Slagelse Tilbudskataloget præsenterer de tilbud, der udbydes i Psykiatriafdelingen på CSU-Slagelse. Kataloget ligger desuden på vores hjemmeside:

Læs mere

Projektlederskab II. - Fra planlægning til gennemførelse og læring. Projektlederskab II

Projektlederskab II. - Fra planlægning til gennemførelse og læring. Projektlederskab II Projektlederskab II - Fra planlægning til gennemførelse og læring Projektlederskab handler både om mennesker og metoder. På Projektlederskab I var fokus i høj grad på, hvordan man får den optimale start

Læs mere

Bilag 1. Metodebeskrivelse, peer-støtte og krav til projektorganisationer

Bilag 1. Metodebeskrivelse, peer-støtte og krav til projektorganisationer Enhed Center for Økonomiog Tilskudsforvaltning Sagsnr. 2017-5187 Dato 09-06-2017 Bilag 1. Metodebeskrivelse, peer-støtte og krav til projektorganisationer I det følgende beskrives den indsats, som skal

Læs mere

Aktivitetsoversigt for virksomhedscenterkampagnen - Nordjylland

Aktivitetsoversigt for virksomhedscenterkampagnen - Nordjylland Aktivitetsoversigt for virksomhedscenterkampagnen - Nordjylland Indledning Arbejdsmarkedsstyrelsen (AMS) og beskæftigelsesregionerne har i september 2009 igangsat en landsdækkende 2 årig kampagne med det

Læs mere

HARLØSE SKOLE KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE

HARLØSE SKOLE KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE HARLØSE SKOLE 2017-2018 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE Børn med særlige behov har brug for voksne med særlig viden Harløse Skole i Hillerød kommune er en specialskole for

Læs mere

Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse

Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse Kriminalforsorgens Uddannelsescenter startede i slutningen af 2005 projekt om selvmordsforebyggelse i Kriminalforsorgen for midler bevilliget

Læs mere

Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune

Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune 1. Hvad var problemstillingen/udfordringen som I gerne ville gøre noget ved? (brændende platform) Begrundet i gode erfaringer fra tidligere

Læs mere

K^Si H Nørtoft Trivsel

K^Si H Nørtoft Trivsel K^Si H Nørtoft Trivsel,^'S en personlig relation W Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd i Faaborg-Midtfyn: "Proaktive Unge" Rette valg af uddannelse Ansøgeroplysninger: Nørtoft Trivsel Sdr. Højrupvejen

Læs mere

Projektbeskrivelse. Baggrund og formål

Projektbeskrivelse. Baggrund og formål Projektbeskrivelse Baggrund og formål Alle elever skal blive så dygtige som de kan. Dét er et af de nationale mål for folkeskolereformen. For at imødekomme det mål har vi i Norddjurs og Skanderborg kommuner

Læs mere

Inkluderende pædagogik og specialundervisning

Inkluderende pædagogik og specialundervisning 2013 Centrale videnstemaer til Inkluderende pædagogik og specialundervisning Oplæg fra praksis- og videnspanelet under Ressourcecenter for Inklusion og Specialundervisning viden til praksis. Indholdsfortegnelse

Læs mere

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 2014-2016 PSYKIATRIFONDEN.DK VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 WHO-5 Sundhedsstyrelsen skriver: WHO-5 er et mål for trivsel.

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...

Læs mere

Introduktion til redskaber

Introduktion til redskaber December 2007 Indholdsfortegnelse Indledning...1 Projekt "Sammenhængende Børnepolitik"...1 Lovgrundlag...2 Vejledning til redskabssamlingen...3 Hvordan bruges redskabssamlingen?...3 Læsevejledning...4

Læs mere

Fokus på læring. Gennem undervisningsdifferentiering og løbende evaluering

Fokus på læring. Gennem undervisningsdifferentiering og løbende evaluering Fokus på læring Gennem undervisningsdifferentiering og løbende evaluering Undervisningsdifferentiering og løbende evaluering i folkeskolen Undervisningsdifferentiering og løbende evaluering er centrale

Læs mere

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Puljens midler skal finansiere udvikling, afprøvning og implementering af et antal peer-støtte modeller, herunder: Rekruttering og uddannelse

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Opfordringsskrivelse vedrørende eksterne undervisere til satspuljeprojekt

Opfordringsskrivelse vedrørende eksterne undervisere til satspuljeprojekt Opfordringsskrivelse vedrørende eksterne undervisere til satspuljeprojekt Styrket indsats til beskyttelse af børn mod seksuelle overgreb med særligt fokus på indsatsen i dagtilbud 1 Opfordringsskrivelse

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

GRUPPEPSYKOEDUKATION. Introduktion til facilitator. Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6

GRUPPEPSYKOEDUKATION. Introduktion til facilitator. Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6 Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6 Her kan du læse om: Gruppepsykoedukation hvad er det? Program for gruppeforløbet Gode råd til planlægning af forløbet Facilitatorens rolle i forløbet Gruppepsykoedukation

Læs mere

Favrskov-modellen Favrskov Kommune har siden oktober 2014 afprøvet en model for arbejdsfastholdelse

Favrskov-modellen Favrskov Kommune har siden oktober 2014 afprøvet en model for arbejdsfastholdelse NOTAT 11. maj 2017 Sammen om fastholdelse J.nr. 16/17959 Arbejdsmarkedsfastholdelse GBH/CFR Baggrund Det er omdrejningspunktet i sygedagpengereformen, at sygemeldte skal hurtigere tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Evaluering af Ung Mor

Evaluering af Ung Mor Evaluering af Ung Mor Et gruppetibud til unge gravide/mødre i Vejen Kommune Evaluering udarbejdet af praktikant Sofie Holmgaard Olesen, juni 2015. 1 Projekt Ung Mor er et gruppetilbud til unge gravide/mødre

Læs mere

Evaluering af Avu-didaktik og pædagogisk. Projektbeskrivelse fra EVA, maj 2015

Evaluering af Avu-didaktik og pædagogisk. Projektbeskrivelse fra EVA, maj 2015 Evaluering af Avu-didaktik og pædagogisk ledelse' Projektbeskrivelse fra EVA, maj 2015 Projektbeskrivelse Dette er Danmarks Evalueringsinstituts (EVA s) projektbeskrivelse for evaluering af et kompetenceudviklingsforløb

Læs mere

Årsrapport Kommunalt Tilsyn Specialundervisning for voksne

Årsrapport Kommunalt Tilsyn Specialundervisning for voksne Årsrapport Kommunalt Tilsyn 2015 Specialundervisning for voksne Tilsynsenheden Afdelingsleder Pia Strandbygaard Tilsynsførende Mia Mortensen Tilsynsførende Joan Dahl Nørgaard Indledning Tilsynsenheden

Læs mere

Nanoq Akademi 6. feb. 2015. Lederudvikling. Træn dine ledermuskler. Nanoq Akademi, side 1

Nanoq Akademi 6. feb. 2015. Lederudvikling. Træn dine ledermuskler. Nanoq Akademi, side 1 Lederudvikling Træn dine ledermuskler Nanoq Akademi, side 1 Er du ny leder? Eller vil du genopfriske dine lederevner? - Træn derfor dine Ledermuskler Et skræddersyet lederudviklingsforløb i Grønland på

Læs mere

Ansøgning. Samarbejde mellem Center for Sundhed og Omsorg og Center for Arbejdsmarked om opstart af indsatserne LÆR AT TACKLE angst

Ansøgning. Samarbejde mellem Center for Sundhed og Omsorg og Center for Arbejdsmarked om opstart af indsatserne LÆR AT TACKLE angst Sundhedsudvalgets puljemidler 2016 Samarbejde mellem Center for Sundhed og Omsorg og Center for Arbejdsmarked om opstart af indsatserne LÆR AT TACKLE angst og depression og LÆR AT TACKLE job og sygdom

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Projekt Next step Projektperiode: 1.11.2011 31.12.2012 Målgruppe: Projektansvarlig

Læs mere

Dato 25.10.2013. Journalnummer. Dato for Tilsynsbesøg 21.10.2013.. Mødested Huset Trappebæksvej. Mødedeltagere

Dato 25.10.2013. Journalnummer. Dato for Tilsynsbesøg 21.10.2013.. Mødested Huset Trappebæksvej. Mødedeltagere Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn og målgruppe Huset Trappebæksvej. Psykiatrisk botilbud 107 Journalnummer Dato 25.10.2013 Udarbejdet af Hanne Karlskov

Læs mere

Driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2014 på Socialområdet

Driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2014 på Socialområdet Dato: 27. maj 2014 Brevid: 2309476 Driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2014 på Socialområdet I dette notat gives en endelig opfølgning på Driftaftale for Socialområdet 2013 og den afledte effekt for målopfyldelsen

Læs mere

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS fremtiden starter her... Gode råd om... Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS INDHOLD Hvad er MUS 3 Fordele ved at holde MUS 4 De fire trin 5 Forberedelse 6 Gennemførelse 7 Opfølgning 10 Evaluering 10

Læs mere

ALLE MED. skole og hjem et partnerskab. d. 10. marts 2015. Uddybning af ansøgning til A. P. Møller Fonden

ALLE MED. skole og hjem et partnerskab. d. 10. marts 2015. Uddybning af ansøgning til A. P. Møller Fonden ALLE MED skole og hjem et partnerskab d. 10. marts 2015 Uddybning af ansøgning til A. P. Møller Fonden Udarbejdet af Børne- og Ungdomsforvaltningen, Københavns Kommune i samarbejde med zoomstory Uddybning

Læs mere

Hvordan bestiller man en Temapakke? Hvor kan man få yderligere information om Temapakker? Greve Kommune

Hvordan bestiller man en Temapakke? Hvor kan man få yderligere information om Temapakker? Greve Kommune Hvordan bestiller man en Temapakke? Bestilling af temapakker sker ved henvendelse til PPR mail: pprgreve@greve.dk, eller på telefon 43 97 84 44. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Hvor kan man få yderligere

Læs mere

Kurser 2015. www.autismecenter.dk

Kurser 2015. www.autismecenter.dk Kurser 2015 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 7 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 8 Grundlæggende viden om autisme og ADHD

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

STYRK KLUBBENS TRÆNINGSMILJØ

STYRK KLUBBENS TRÆNINGSMILJØ STYRK KLUBBENS TRÆNINGSMILJØ Oplevelsen af leg med fjerbolden Oplevelsen af glæde, når tingene lykkedes Oplevelsen af udvikling, når forbedringerne over tid mærkes Oplevelsen af fællesskab, når vi sammen

Læs mere

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner 1 Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN SAMARBEJDSMODELLEN 4. Samarbejdsmodellen som metode 2 INDHOLD Vejen til uddannelse

Læs mere

Læservejledning til resultater og materiale fra

Læservejledning til resultater og materiale fra Læservejledning til resultater og materiale fra Forsknings- og udviklingsprojektet Potentielt udsatte børn en kvalificering af det forebyggende og tværfaglige samarbejde mellem daginstitution og socialforvaltning

Læs mere

Forskning: Sådan møder praksis de nye lærere.

Forskning: Sådan møder praksis de nye lærere. Forskning: Sådan møder praksis de nye lærere. Af Lisbeth Lunde Frederiksen. Ph.d. Forsknings-og udviklingsleder VIA Profession og uddannelse Det er ikke uden betydning, hvordan praksis møder de nye lærere,

Læs mere

Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige

Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige Projektansøgning LBR s styregruppe behandlede på møde den 24. juni et forslag til en aktivitet

Læs mere

Hvad er Specialrådgivningen?

Hvad er Specialrådgivningen? Specialrådgivningen Råd- og vejledningsforløb til forældre til børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne jf. serviceloven 11 stk. 7 og 8. Hvad er Specialrådgivningen? Specialrådgivningen

Læs mere

Kurser 2016. www.autismecenter.dk

Kurser 2016. www.autismecenter.dk Kurser 2016 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 7 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 8 Grundlæggende viden om autisme og ADHD

Læs mere

Bilag 1 En tidlig indsats til sårbare og udsatte familier

Bilag 1 En tidlig indsats til sårbare og udsatte familier Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETNOTAT Bilag 1 En tidlig indsats til sårbare og udsatte familier Baggrund I ønsket om at fremme chanceligheden blandt børn og unge er det helt centralt med en tidlig

Læs mere

Anmeldt tilsyn På Hjørnet, Svendborg kommune. Fredag den 24. oktober 2008 fra kl. 13.00

Anmeldt tilsyn På Hjørnet, Svendborg kommune. Fredag den 24. oktober 2008 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn På Hjørnet, Svendborg kommune Fredag den 24. oktober 2008 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt anmeldt tilsynsbesøg På Hjørnet. Formålet med

Læs mere

Ramme for Tilsyn 2010 Bh. Rømersvej September

Ramme for Tilsyn 2010 Bh. Rømersvej September Dagtilbudsområdet Ramme for Tilsyn 2010 Bh. Rømersvej September Udfyldes af institutionen Tilsynets tilføjelser Evaluering læreplanstemaer Hvilke erfaringer gjorde I jer med evalueringen af læreplanstemaerne?

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Aktiv Ferie. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle

Aktiv Ferie. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle Aktiv Ferie Case rapport Evaluering af Idræt for Alle 8 Indhold 1. Introduktion...... 9 2. Projektets aktiviteter....... 10 3. Projektets resultater..... 10 4. Projektets virkning.......... 11 5. Læring

Læs mere

Evalueringsrapport LBR Svendborg Projekt Dynamisk mentornetværk. MENTOR company September 2010

Evalueringsrapport LBR Svendborg Projekt Dynamisk mentornetværk. MENTOR company September 2010 Evalueringsrapport LBR Svendborg Projekt Dynamisk mentornetværk MENTOR company September 2010 Indhold Sammendrag af projektet Forudsætning for fortsat drift Elementer i fremadrettet strategi og handlingsplan

Læs mere

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE Dette notat beskriver mentorfunktionen i virksomhedscentrene. Denne funktion omfatter mange andre elementer end mentorfunktionen i individuelle virksomhedsforløb

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune. Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00

Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune. Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Sejs Plejecenter. Generelt

Læs mere

Evalueringer Der gennemføres 3 evalueringer i løbet af det samlede uddannelsesforløb for alle skolens elever.

Evalueringer Der gennemføres 3 evalueringer i løbet af det samlede uddannelsesforløb for alle skolens elever. EVALUERING AF UNDERVISNING HVORFOR OG HVORNÅR EVALUERES DER? SOSU Sjælland ønsker at målrette evalueringen undervisningen for at opnå et fælles evalueringsgrundlag og -kultur for hele organisationen. Hensigten

Læs mere

VUM & Kognitive vanskeligheder

VUM & Kognitive vanskeligheder Tiden går med.. Præsentation ADHD og kognitive vanskeligheder Kender du nogen, hvor du ikke så det? (gruppedialog) Cases 20 spørgsmål til professoren Barbara Kender du nogen, hvor du virkelig fik fat?

Læs mere

Kejserdal. Uanmeldt tilsyn 2011

Kejserdal. Uanmeldt tilsyn 2011 Kejserdal Uanmeldt tilsyn 2011 CareGroup 15-06-2011 Indledning... 3 Baggrund for tilsyn:... 3 Metode og kommentarer til metoden... 3 Tilsynets samlede vurdering... 4 Vurdering... 4 Tilsynets anbefalinger...

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Helhedsorienteret undervisning.

Helhedsorienteret undervisning. Helhedsorienteret Undervisning Indledning Helhedsorienteret undervisning er et af fire pædagogiske værktøjer, som er udviklet på initiativ af Fastholdelseskaravanen. I perioden 2013-2016 indgår FastholdelsesTaskforce

Læs mere

Handlingsplan for læseindsats

Handlingsplan for læseindsats Handlingsplan for læseindsats 2015 under før efter ude inde inde kan ikke kan næsten kan selv Erhvervsuddannelser og AMU Jordbrugets UddannelsesCenter Århus Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Evaluering

Læs mere

Den socialfaglige værktøjskasse

Den socialfaglige værktøjskasse Den socialfaglige værktøjskasse Et dialog- og styringskoncept, der sikrer sammenhæng og understøtter kvaliteten af den faglige praksis på voksen-/handicapområdet i dialogbaseret BUM Den Socialfaglige værktøjskasse

Læs mere

Udvikling, planlægning, afholdelse samt evaluering af kurser i DUÅ og PMTO med fokus på ADHD.

Udvikling, planlægning, afholdelse samt evaluering af kurser i DUÅ og PMTO med fokus på ADHD. Enhed Center for Børn, Unge og Familier Sagsnr. 2016-7482 Dato 05-01-2017 Bilag 1. Opgavebeskrivelse Udvikling, planlægning, afholdelse samt evaluering af kurser i DUÅ og PMTO med fokus på ADHD. Tilbudsindhentningen

Læs mere

EVALURING AF FRIKOMMUNE FORSØG

EVALURING AF FRIKOMMUNE FORSØG EVALURING AF FRIKOMMUNE FORSØG Fritagelse for frit valg på hjælpemidler ( 112) og boligændringer ( 116) Marts 2016 INDHOLD 1.0 Indledning 2 1.1 Sammenfatning 2 1.2 Beskrivelse af forsøget 2 2.0 Evalueringsmetode

Læs mere

EN HJERNERYSTELSE, DER VARER VED

EN HJERNERYSTELSE, DER VARER VED EN HJERNERYSTELSE, DER VARER VED En undersøgelse af effekten af et rehabiliteringsforløb for personer, der lider af postcommotionelt syndrom Projektet er gennemført i perioden 1. januar 2012 19. august

Læs mere

GENEREL INDLEDNING. Udvikling af god virksomhedsservices

GENEREL INDLEDNING. Udvikling af god virksomhedsservices GENEREL INDLEDNING Den foreløbige erfaring i initiativet Udvikling af god virksomhedsservice er, at der er fire områder, der i praksis er i fokus for udviklingen af god virksomhedsservice i de seks medvirkende

Læs mere

Stepping Stones programmet

Stepping Stones programmet Stepping Stones programmet Et tilbud til forældre til et barn med handicap Hvem og hvad er Stepping Stones for? Hvis I er forældre til et barn med et handicap i alderen 2-12 år, så kan Stepping Stones

Læs mere

Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål?

Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Meget kvalificerede undervisere og udbytterige forelæsninger måden stoffet er blevet formidlet på har gjort, at jeg

Læs mere

Indledning til Projekt VoksenADHD 1. Evaluatorerklæring 3. Projektoversigt 4. Forord til programteori for delprojekt 1 5

Indledning til Projekt VoksenADHD 1. Evaluatorerklæring 3. Projektoversigt 4. Forord til programteori for delprojekt 1 5 Indhold: Side Indledning til Projekt VoksenADHD 1 Evaluatorerklæring 3 Projektoversigt 4 Forord til programteori for delprojekt 1 5 Programteori for delprojekt 1 6 Forord til progranteori for delprojekt

Læs mere

Vejledning til implementering af styringsgrundlaget

Vejledning til implementering af styringsgrundlaget Vejledning til implementering af styringsgrundlaget Indledning Implementering og forankring af styringsgrundlaget er afgørende for, at grundlaget bliver anvendt i praksis. Det er med andre ord centralt

Læs mere

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP er et kommunalt beskæftigelsesprojekt, som sammen med UngeGuiden skal skabe det bedst kvalificerede tilbud til de unge uddannelsesparate, således at de

Læs mere

med ADHD på arbejde INFORMATION TIL MEDARBEJDERE I JOBCENTRE

med ADHD på arbejde INFORMATION TIL MEDARBEJDERE I JOBCENTRE med ADHD på arbejde INFORMATION TIL MEDARBEJDERE I JOBCENTRE VÆRD AT VIDE OM ADHD OG ARBEJDE Med ADHD på arbejde Mange unge og voksne med ADHD har svært ved at leve op til de krav og forventninger, der

Læs mere

13-09-2011. Sprogpakkens 6-dages kursus. Introduktion og præsentation 1. dag. Introduktion og præsentation. Velkomst. Sprogpakkens 6- dages kursus

13-09-2011. Sprogpakkens 6-dages kursus. Introduktion og præsentation 1. dag. Introduktion og præsentation. Velkomst. Sprogpakkens 6- dages kursus Sprogpakkens 6-dages kursus Introduktion og præsentation 1. dag 1 Introduktion og præsentation Velkomst Præsentation af deltagerne Praktiske informationer om kurset Evaluering Sprogpakkens baggrund 6-dages

Læs mere

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Denne manual kan bruges af lederen eller arbejdsmiljøgruppen, alt efter hvordan I fordeler opgaven. Indholdsfortegnelse Før dialogmødet: Tjekliste til din

Læs mere

Motivation Factor JobEdu

Motivation Factor JobEdu Kursus i Jobcoaching med Motivation Factor metoden Motivation Factor JobEdu Med Motivation Factor JobEdu arbejder vi fra nutiden mod fremtiden. Vi ser muligheder frem for begrænsninger. Vi fastsætter mål

Læs mere

Specialundervisning med fokus på sprog og relationer. Evaluering af forsøg med familieklasse

Specialundervisning med fokus på sprog og relationer. Evaluering af forsøg med familieklasse Specialundervisning med fokus på sprog og relationer Evaluering af forsøg med familieklasse Gribskov Kommune, maj 2011 Indledning Evaluering af 'Specialundervisning med fokus på sprog og relationer' er

Læs mere

Værktøj 5 løsningsfokuseret vejledning Evaluering

Værktøj 5 løsningsfokuseret vejledning Evaluering Værktøj 5 løsningsfokuseret vejledning Evaluering Udarbejdet af Plambech & Bøgedal December 2012 Indhold Indledning... 3 Konklusion... 3 Forslag til tilpasninger af værktøj 5... 3 Programteori... 4 Evalueringsspørgsmål...

Læs mere

Voksenudredningsmetoden.

Voksenudredningsmetoden. Voksenudredningsmetoden. Pjece om metoden Maj 2011 1 Voksenudredningsmetoden en ny metode til sagsbehandling og udredning på handicap- og udsatte voksneområdet Socialministeriet og KL har udviklet en ny

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Redegørelse for spørgsmål fra Ungdomsskolens bestyrelsesmøde

Redegørelse for spørgsmål fra Ungdomsskolens bestyrelsesmøde Børne- og Ungdomsforvaltningen Ledelsessekretariatet NOTAT 10. marts 2006 Redegørelse for spørgsmål fra Ungdomsskolens bestyrelsesmøde den 9. december 2005 vedrørende Den selvstændige skole Grupperne 1.

Læs mere

Virksomhedsgrundlag. Heldagshuset. Oktober 2013

Virksomhedsgrundlag. Heldagshuset. Oktober 2013 Virksomhedsgrundlag Heldagshuset Oktober 2013 1 Målgruppe Målgruppen er normaltbegavede elever, der er præget af adfærdsmæssige, følelsesmæssige eller sociale problematikker; AKT-problematikker. Der er

Læs mere

Workshop og møderække: Ledelse af den koordinerende sagsbehandler

Workshop og møderække: Ledelse af den koordinerende sagsbehandler Workshop og møderække: Ledelse af den koordinerende sagsbehandler Den tværsektorielle organisering og de ledelsesmæssige rammer er centrale for driften af den koordinerende sagsbehandlerfunktion. Rammevilkår,

Læs mere

M U S. Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide

M U S. Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide Indhold HVORFOR MUS?....................... 4 STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING............... 4 HVAD ER MUS?....................... 5 RAMMER FOR SAMTALEN 5 LØN

Læs mere

Kommunikation, trivsel og læring

Kommunikation, trivsel og læring Overskrift: Kommunikation, trivsel og læring - et udviklingsforløb med udgangspunkt i en narrative samtalepraksis i skoleåret 2015-2017 Baggrund: Gødvad Efterskole er en specialefterskole for 95 unge mellem

Læs mere

Projektbeskrivelse Socialrådgivere i daginstitutioner

Projektbeskrivelse Socialrådgivere i daginstitutioner Socialforvaltningen NOTAT Projektbeskrivelse Socialrådgivere i daginstitutioner Baggrund for projektet Et af fokusområderne i SOF s strategi for udviklingen af arbejdet med udsatte børn, unge og deres

Læs mere