Mestring og ADHD kursus for voksne med ADHD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mestring og ADHD kursus for voksne med ADHD"

Transkript

1 Evalueringsnotat Mestring og ADHD kursus for voksne med ADHD Med det her kursus har jeg kunnet forstå og rumme mig selv jeg har i tusindfold meget større selvværd, det er helt vildt. Jeg har aldrig kunnet forstå, hvad der foregik med mig selv, men nu er jeg stolt af mig selv, virkelig. Og jeg kan bedre mærke mig selv hvornår jeg bliver træt, stresset og angst voksen med ADHD deltager i ADHD-foreningens kursus, 2009 ADHD-foreningen, januar 2011 Anne Berg Nielsen og Lene Buchvardt

2 Opsamling på projektet Mestring og ADHD kursus for voksne med ADHD Indhold side Baggrund.. 3 Formål.. 3 Projektets målgruppe 4 Projektets mål.. 4 Status på projektet 5 Evalueringsmetode.. 6 Opsamling på projektets mål 7 Udfordringer ved implementering Konklusion.. 13 Anbefalinger 16 Bilag Manual for voksenundervisere 2

3 Baggrund Som et led i Ny og forstærket indsats for børn, unge og voksne med ADHD ( ) har Servicestyrelsen indgået aftale med ADHD-foreningen om iværksættelse af projektet ADHD og mestring Kursus for voksne med ADHD. Projektets overordnede formål har været at afprøve et udviklet undervisningskoncept til voksne med ADHD ved forsøgsvis at implementere konceptet i to projektkommuner under Socialministeriets ADHD-satsning. De to projektkommuner er Slagelse og Vejle. Undervisningskonceptet er udviklet på baggrund af en metodeudviklende kursusrække for voksne med ADHD, som indgik i ADHD-foreningens projekt VoksenADHD ( ). De gode erfaringer fra kursusrækken er formidlet gennem Manual for voksenundervisere nye veje til læring, som ADHD-foreningen udgav i Det har været ADHD-foreningens ønske, at et lignende undervisningstilbud blev tilgængeligt for så stor en gruppe voksne med ADHD som muligt uanset geografisk placering. Foreningens tanke har været, at undervisningskonceptet til voksne med ADHD kunne implementeres i kommunerne fx i de allerede eksisterende specialundervisningstilbud for voksne. Nærværende projekt Mestring og ADHD Kursus for voksne med ADHD tager afsæt i de indhøstede erfaringer. Undervisningskonceptet, som afprøves i projektet, bygger på Manual for voksenundervisere med 15 kursusgange indeholdende 12 relevante temaer. Aktiviteterne i projektet har været fokuseret på at kvalificere medarbejdere i de to projektkommuner til at gennemføre holdundervisning for voksne med ADHD efter ovennævnte metode. Formål Voksne med ADHD lever ofte et liv i kaos og stress med utallige nederlag bag sig. Det er svært for dem at skabe overblik og struktur på hverdagens gøremål, og for mange er det en udfordring at gennemføre en uddannelse, fastholde et job samt sætte realistiske mål. Med en begrænset viden om, hvordan ADHD påvirker alle disse områder, har mennesker med ADHD svært ved, på egen hånd, at udvikle hensigtsmæssige strategier til at håndtere hverdagens mange udfordringer. Derfor er der hos 3

4 disse voksne behov for viden om ADHD, erkendelse af egen situation, indsigt i eget symptombillede, opbygning af selvtillid samt redskaber, der kan forbedre den enkeltes forudsætninger for at mestre eget dagligliv. Det udviklede kursusprogram tager højde for målgruppens særlige vanskeligheder og forudsætninger for deltagelse i undervisning og sikrer samtidig fleksibel læring, hvor rammer og indhold imødekommer og tilgodeser målgruppens individuelle behov. Formålet med nærværende projekt er at afprøve konceptet på en større gruppe af voksne med ADHD samt at afprøve, om kurset kan give tilsvarende gode resultater, når det gennemføres af kommunernes egne ansatte efter undervisning og supervision i anvendelse af metoden. Projektets målgruppe Målgruppen i dette projekt er voksne med ADHD i alle aldre og af begge køn. For at sikre optimale udviklingsbetingelser for deltagerne tilrettelægges hvert kursusforløb således, at rammerne, indholdet og de øvrige omstændigheder imødekommer den pågældende gruppe af mennesker med ADHD. Projektets mål Målet med projektet: at afprøve et udviklet undervisningskoncept til voksne med ADHD ved forsøgsvis at implementere det i allerede eksisterende specialundervisningstilbud i tre modulforløb. at undervisere fra Center for Specialundervisning for Voksne (CSV) i hver af de to projektkommuner føler sig i stand til at gennemføre holdundervisning for voksne med ADHD efter den indlærte metode, når projektet slutter. På længere sigt er det målet, at den enkelte voksne med ADHD gennem kursusforløbet får større viden om ADHD, indsigt i eget symptombillede, bedre erkendelse af egen situation, tro på egne muligheder samt redskaber, der kan gøre vedkommende bedre i stand til at mestre sit dagligliv. 4

5 Status på projektet Projektperioden var oprindelig aftalt fra til , men på grund af forskellige forhold i de to kommuner, blev processen med opstart af grupper forsinket. Gældende for begge kommuner har været, at det tiltænkte undervisningskoncept ikke blev afprøvet i sin oprindelige form. Dette uddybes i det følgende. Indledningsvist har Vejle og Slagelses udvalgte projektmedarbejdere sammen deltaget i 2 dages undervisning med en ADHD-konsulent (tidligere ansat i ADHD-foreningen og udvikler af konceptet). Med udgangspunkt i Manual for voksenundervisere er der arbejdet med viden om ADHD samt særlige opmærksomheder i forbindelse med undervisning af mennesker med ADHD. Da de to kommuner Vejle og Slagelse herefter har kørt to forskellige forløb, gives der nedenfor en individuel status på projektet. 1. Vejle Vejle har på evalueringstidspunktet på egen hånd delvist udarbejdet undervisningsmateriale til et kursus for voksne med ADHD. Tilbud om supervision, i forbindelse med udvikling af materialet, er ikke benyttet i Vejle. Forløbet blev organiseret på den måde, at undervisningen skulle foretages af medarbejdere fra to forskellige forvaltninger: Voksen Handicap og Jobcentret. Da der ikke blev opsporet mere end ca. 6. borgere med diagnosen ADHD over hele projektperioden, - nogle af dem endda først opsporet efter projektets ophør - er der ikke blevet gennemført undervisningsforløb i Vejle. Kommunen har på evalueringstidspunktet ikke borgere med ADHD til kursusforløbene, men der arbejdes på at gennemføre et forløb i starten af Dette er på evalueringstidspunktet ikke organiseret. 2. Slagelse Slagelse har efter den indledende undervisning ytret ønske om ekstra undervisning i forbindelse med udarbejdelse af undervisningsmateriale og har fået sparring ved ADHD-konsulenten. De har sammen udviklet en skabelon for kursusrækken. Timerne hertil er taget fra den planlagte supervision. 5

6 Slagelse har ønsket at oprette mestringskursus for voksne med ADHD organiseret som en integreret del af jobcentret, under Job & anerkendelse. Slagelse har ved evalueringstidspunktet igangsat to kursusforløb for voksne med ADHD forløbende over 17 uger. Hold 1 har gennemført 14 moduler, hold 2 er halvvejs i forløbet. Hold 3 er planlagt, men endnu ikke igangsat. Ved evalueringstidspunktet har Slagelse endnu ikke bedt om yderligere supervision ved ADHD-konsulenten under afvikling af undervisningsforløbet, men under interviewet i forbindelse med evalueringen ytres der ønske herom. Det aftales, at de skal rette henvendelse til ADHD-foreningen herom. Ved afslutning af projektet er dette dog ikke sket. Ingen af kommunerne har ønsket undervisningstilbuddet organiseret i Center for Specialundervisning, som oprindelig tænkt af ADHD-foreningen. Evalueringsmetode I projektkontrakten fremgår det, at der som afslutning på projektet udarbejdes en evaluering af implementeringen. Evaluering af undervisningsforløbets effekt for borgere med ADHD var oprindeligt tænkt som en integreret del af undervisningsforløbet, men det har ikke været muligt at gennemføre evaluering med måling på borgerniveau, da ingen af kommunerne på evalueringstidspunktet har fuldendt et kursusforløb. Det er derfor aftalt med Servicestyrelsen, at evalueringen i højere grad bliver en opsamling, der forholder sig til projektets mål med et implementeringssigte. Nærværende evaluering bygger på interviews med de involverede parter i de to kommuner. I Vejle er der foretaget et fokusgruppeinterview med tre undervisere. Det har ikke været muligt at få et interview med ledelse, men der indgår skriftlige kommentarer fra den daværende leder. I Slagelse er der foretaget et fokusgruppeinterview med undervisere og ledelsesperson. Fokus i interviewene har været forventninger til projektet, projektets status og indhold, undervisernes udbytte af undervisningen med konsulenten fra ADHD-foreningen samt muligheder og begrænsninger i forhold til implementering af undervisningskonceptet. 6

7 Opsamling på projektets mål Mål 1: At afprøve et udviklet undervisningskoncept til voksne med ADHD ved forsøgsvis at implementere det i allerede eksisterende specialundervisningstilbud i tre modulforløb. Projektets oprindelige tanke var som nævnt, at undervisningskonceptet skulle afprøves i CSV-regi. De to kommuner har imidlertid fundet andre løsninger, således at konceptet i Slagelse er afprøvet i Jobcenter-regi, under Job & anerkendelse, og Vejle påtænker at implementere undervisningskonceptet i et samarbejde mellem Jobcentret og Voksen Handicap. Ønsket fra Vejles sides har været at gøre erfaringer med at arbejde på tværs af forvaltningerne, at opbygge fælles viden, gøre fælles erfaringer og give mulighed for at iværksætte en mere helhedsorienteret indsats over for den enkelte borger, oplyser leder fra Vejle. I Slagelse har projektet været forankret i Job og Anerkendelsle, og der er i undervisningstilbuddet arbejdet mod en afklaring i forbindelse med job eller uddannelse. Kommunen har udvidet manualens koncept med yderligere to temaer: Rådgivning i økonomi samt Arbejdsmarkedsforhold. Begge temaer er relevante for deres målgruppe, da borgerne, sideløbende med mestringskurserne, skal aktiveres i virksomhedspraktik. Det har således i projektet ikke været muligt at afprøve, om undervisningskonceptet kan implementeres i CSV-regi. Mål 2: At undervisere fra Center for Specialundervisning for Voksne (CSV), i hver af de to projektkommuner, føler sig i stand til at gennemføre holdundervisning for voksne med ADHD efter den indlærte metode, når projektet slutter. Ifølge underviserne i henholdsvis Vejle og Slagelse har undervisningen med ADHD-konsulenten været fagligt indholdsrigt, relevant og målrettet. Begge kommuner oplyser at have fået en dybdegående indføring i manualen samt en række konkrete pædagogiske redskaber til brug i undervisningen af voksne med ADHD. Da Vejle på evalueringstidspunktet ikke har afprøvet undervisningskonceptet bygger nedenstående evaluering på Slagelses erfaringer med implementering af kurset for voksne med ADHD. Vejles udfordringer i forbindelse med afprøvningen af undervisningskonceptet belyses efterfølgende. 7

8 Slagelse er som tidligere nævnt godt i gang med at afprøve undervisningskonceptet og har allerede høstet mange erfaringer fra hold 1, hvilket har haft indflydelse på tilrettelæggelsen af de efterfølgende hold. Slagelse har tilrettelagt undervisningen efter ADHD-konsulentens anbefalinger, hvor rammerne understøtter undervisningen. Hver borger sidder fx ved eget bord med ryggen mod vinduet. Væggene i lokalet er hvide uden forstyrrende elementer. Ved hvert bord er der en Ergo Multistol med bevægelsesmuligheder, som kompenserer for borgernes kropslige uro. Underviserne anvender Time-timer til at visualisere tiden og bruger PowerPoint slideshow til at understøtte den verbale kommunikation i undervisningen. På baggrund af Slagelses erfaringer med tilrettelæggelse af undervisningsmaterialet og afprøvning af undervisningskonceptet oplyser medarbejderne, at det indledende kursus samt den ekstra sparring, de fik til udvikling af eget undervisningsmateriale, har været utrolig vigtig for undervisningskonceptets faglige niveau. På kurset fik underviserne grundlæggende viden om ADHD samt en række konkrete redskaber til undervisning af borgere med ADHD, hvilket de vurderer som afgørende for at kunne tilbyde et kvalificeret undervisningskoncept. Undervisernes erfaringer fra hold 1 har vist, hvilken betydning rammer, indhold og ressourcer har for borgernes udbytte. Underviserne fortæller, at det er vigtigt, at kommunen har konceptet helt på plads, når borgerne præsenteres for undervisningstilbuddet, da ændringer og aflysninger skaber kaos for borgerne, så disse trækker sig. På hold 1 skete der mange ændringer undervejs, hvilket muligvis var årsag til, at ca. halvdelen af deltagerne sprang fra under forløbet. Underviserne i Slagelse fortæller, at implementeringen kræver en faglig baggrund hos underviserne, grundlæggende viden om ADHD og en anerkendende tilgang til borgeren. Underviserne møder mange udfordringer, når de underviser borgere med ADHD. De vurderer, at det vil være svært at gennemføre tilbuddet med succes for borgeren uden viden om og erfaring med ADHD. En af underviserne udtrykker det således: Grundlæggende viden om ADHD og pædagogik, metoder samt en anerkendende tilgang. Ellers kommer man ingen vegne med denne målgruppe; hvis ikke de bliver mødt. Underviser i Slagelse Samtidig erfarer underviserne, at lyst til at undervise borgere med ADHD har stor betydning for succesraten, for det kræver et højt pædagogisk niveau at undervise, og det kræver, at man som underviser er 100 % på og engageret. At undervise voksne med ADHD kræver, at man hele tiden er opmærksom på, hvad der sker mellem borgerne, og at man er i stand til at stoppe en potentiel konflikt. Underviserne i Slagelse mener, at man som fagperson skal tage stilling til, hvordan man 8

9 betragter ADHD. For at undervise denne målgruppe, skal man anerkende vanskelighederne forbundet med ADHD: Man skal være etisk seriøs. Anerkende de problematikker, de står i. Ikke tænke diagnose eller ej, men et menneskeligt helhedssyn er afgørende. Det handler om at forstå deres udfordringer og ikke straffe dem for det som f.eks. at tage kontanthjælp fra dem, fordi de ikke møder op Underviser i Slagelse. Manual for voksenundervisere vurderes af underviserne som et konstruktivt og relevant udgangspunkt for udvikling og afholdelse af holdundervisning for voksne med ADHD. Slagelse erfarer, at et undervisningskoncept, med udgangspunkt i manualen, imødekommer et stort behov i landets kommuner, men manualen vurderes ikke at være tilstrækkelig til, at kommunerne selv kan udvikle materiale og implementere konceptet. For underviserne i Slagelse var det en stor udfordring at udarbejde undervisningsmaterialet, men den ekstra dag med ADHD-konsulenten gav dem indsigt i, hvordan voksenundervisning kan tilrettelægges. Slagelse anbefaler en model, hvor medarbejderne får både grundlæggende viden om ADHD, pædagogiske redskaber og konkrete eksempler på tilrettelæggelse af undervisningen. Det kan f.eks. være med udgangspunkt i et af manualens temaer, hvilket medarbejderne kan anvende som basis for den resterende undervisning. Det har, som tidligere nævnt, ikke været muligt at implementere et kursusforløb i Vejle, men underviserne fortæller, at deres udbytte af undervisningen med ADHD-konsulenten og anvendelsen af manualen vurderes som dækkende i forhold til at udarbejde undervisningsmateriale, som imødekommer målgruppens forudsætninger og behov. Leder i Vejle vurderer, at undervisningen har givet dem større bevidsthed og viden om, hvad voksne med ADHD kan magte bl.a. sansemæssigt og kognitivt, og det har givet anledning til rettelser og overvejelser rent pædagogisk i forhold til, hvordan man tilrettelægger undervisningen og lokalet. De havde dog forventet, at der forelå et færdigudviklet undervisningsmateriale, der kunne bruges fra dag 1 et færdiggjort materiale, som man kunne rette i efter behov. Både Vejle og Slagelse oplyser, at tilrettelæggelsen af undervisningsmaterialet er enormt omfangsrigt og ressourcekrævende, og at de har manglet uddybende slides som supplement til manualen. Underviserne i Vejle og Slagelse fortæller, at de på det indledende kursus fik oplevelsen af, at de ikke selv skulle udarbejde undervisningsmateriale, da de ville få en manual til undervisning. Der har således været uklarhed om, hvad manualen indeholder og mængden af 9

10 arbejde, der skal udføres ved tilrettelæggelse af undervisning for voksne med ADHD. Den uklare kommunikation omkring arbejdsbyrden samt overordnede krav og forventninger i projektet har forårsaget frustration hos underviserne, da de ikke var forberedt på at skulle bruge ressourcer på at udvikle undervisningsmateriale. Slagelse bad om yderligere sparring ved ADHD-konsulenten, hvilket har vist sig at være en konstruktiv løsning. Vejle fik tilbudt ekstra sparring, men tog ikke imod tilbuddet. I forbindelse med implementeringen ytrer underviserne i Vejle frustration over, at de har manglet ledelsesmæssig opbakning og styring i forhold til organisering af projektet. De har således haft behov for at blive fritaget for dele af deres daglige arbejde til at kunne udvikle undervisningsmateriale og afholde undervisningsforløb. I processen omkring implementering udtrykker en medarbejder fra Vejle udfordringerne herved: Gejsten forsvandt hurtigt. Da der efter vores undervisning med ADHD-konsulenten skulle handling på, var der ingen tydelighed fra ledelsen i implementeringen i forhold til, hvor og hvornår kurset skulle afholdes. Vi er blevet undervist i at bruge manualen, men ledelsesmæssigt fik vi at vide, det skulle indskrænkes til 12 timer, fx 4 undervisningsdage af 3 timer, i stedet for 12 gange á 2 eller 3 timer. Underviser i Vejle I interviewet træder det frem, at medarbejderne efter kurset med ADHD-konsulenten har følt sig i stand til at gennemføre undervisningsforløbet, men da afprøvningen af projektet er blevet udskudt adskillige gange, er undervisningsmaterialet ikke færdigudviklet. På evalueringstidspunktet er det omtrent halvandet år siden medarbejderne i Vejle har fået undervisning af ADHD-konsulenten, og en af medarbejderne ytrer behov for en opfriskning af principperne bag manualen for at kunne gennemføre et kursusforløb med borgerne. De øvrige undervisere i Vejle vurderer, at de føler sig klædt på til at gennemføre holdundervisning, men at de har brug for ledelsesmæssig opbakning. Mål på længere sigt: At den enkelte voksne med ADHD gennem kursusforløbet får mere viden om ADHD, indsigt i eget symptombillede, bedre erkendelse af egen situation, tro på egne muligheder samt redskaber, der kan gøre vedkommende bedre i stand til at mestre sit dagligliv. 10

11 Det har ikke været muligt at evaluere effekten af undervisning på borgere med ADHD, da ingen undervisningsforløb er afsluttet. Nærværende belysning af spørgsmålet om borgernes udbytte af kurserne, bygger således på udsagn fra underviserne i henholdsvis Vejle og Slagelse. I Slagelse oplyser underviserne, at der har været svingende deltagelsesniveau blandt borgerne på hold 1, men underviserne begrunder det primært med de ændringer og usikkerheder tilbuddet indebar: Undervisningsdagen blev ændret undervejs, en underviser skiftede job, og lokaliteten blev ændret. Rammerne for undervisningen er afgørende for, om borgerne kan være med. Hvis rammerne ikke er i orden, bliver borgerne væk. For Slagelse er erfaringen, at en fast ugedag skal etableres, og at tidspunktet skal være det samme hver gang. Der bør være indledende samtaler efter henvisningen, således at underviserne sikrer, at holddeltagerne matcher hinanden. Samtidig anbefales det, at der altid er tre undervisere tilknyttet et hold med 12 deltagere. Slagelse anbefaler, at der er to aktive undervisere og gerne en tredje person, der kan træde til i tilfælde af sygdom, eller hvis der opstår problemer, hvor en borger eksempelvis må følges ud. Det understreges i interviewet, at voksne med ADHD er en sårbar gruppe, der har svært ved at håndtere, at kurset aflyses på grund af sygdom hos personalet eller lignende. Det skal der tages højde for i planlægningen. Medarbejderne i Slagelse oplever på hold 1 og 2, at de borgere, der følger kurset, får stort udbytte af at være med. I takt med undervisningsforløbet oplever underviserne, at borgerne får større selvindsigt omkring egne udfordringer og styrkesider, og at de er rigtig gode til at dele deres erfaringer med hinanden. Underviserne oplever endvidere at borgernes refleksionsniveau udvikles, og der skabes fælles dialog omkring ADHD, vanskelighederne, redskaberne og motivationen. Underviserne ser en stor ressource i at tilbyde gruppeforløb frem for udelukkende individuel støtte, men det kræver at deltagerne på kurserne er matchet godt. Kursusdeltagerne deler erfaringer om redskaber, der virker, og de vil alle gerne give deres erfaringer videre til andre. Underviserne oplever ligeledes, at de øvrige borgere i højere grad lytter til anbefalinger, når det kommer fra en borger frem for en fagperson. Medarbejderne i Vejle vurderer, på baggrund af deres indgående kendskab til den pågældende målgruppe, at alle unge og voksne med ADHD vil profitere af at deltage i et sådant kursusforløb. Særligt synes forløbet at være relevant for nydiagnosticerede, der ofte ikke får tilbudt psykoedukation efter at have fået en diagnose. En medarbejder formulerer: Det er et fantastisk materiale. Det skulle ligge lige efter opsporingen af unge/voksne med ADHD. Og selv unge, som er diagnosticeret for nogle år siden, vil profitere af kurset. Underviser i Vejle 11

12 Slagelse finder endvidere undervisningsmaterialet yderst relevant også for andre målgrupper end borgere med ADHD. Underviserne vurderer, at undervisningskonceptet - bortset fra det direkte ADHD-relaterede - også vil have stor relevans for kommunernes øvrige borgere med lignende udfordringer. Udfordringer ved implementering Det fremgår hos begge kommuner, at det er afgørende for implementeringen, at de involverede undervisere får tilført ressourcer i forbindelse med planlægning, tilrettelæggelse og afholdelse af kurset. Grundet kommunale justeringer af serviceniveauet i Vejle blev medarbejderne udfordret, fordi ressourcer til nærværende projekt skulle tages fra et eksisterende pædagogisk tilbud til unge/voksne med ADHD. Ifølge underviserne har der ikke været ressourcer til at frigive medarbejdere til afprøvning af kursusforløbet. Herved bliver vigtigheden af ledelsesmæssig styring, ressourcefordeling og prioritering tydelig i forbindelse med mulighederne for at implementere et tilbud som dette projekt. Projektet er i Slagelse organiseret i Jobcentret, hvilket skaber et helhedstilbud for borgeren. Afdelingen Job & Anerkendelse fik opgaven, tilbyder undervisning og skaber direkte kontakt til jobkonsulenten, som er bindeleddet til job og uddannelse. Ligeledes får jobkonsulenten indgående kendskab til den enkelte borger, hvilket er afgørende for samarbejdet med en virksomhed og en eventuel mentor. Ledelsesmæssigt har Slagelse haft en gennemgående person, som har været den bærende kraft i implementeringen af konceptet, og det har hele tiden været tydeligt for medarbejderne, hvor projektet var på vej hen og med hvilken prioritering. Gældende for begge kommuner opstår imidlertid en finansiel udfordring i forbindelse med afprøvning af undervisningskonceptet, idet kommunerne selv finansierer en stor del af pågældende tilbud til borgerne. Større kommunale reformer har indflydelse på, hvilke midler og ressourcer kommunerne har til rådighed, når de ønsker at afprøve et projekt som dette. I forbindelse med nærværende projekt har økonomiske omstændigheder i de to projektkommuner tilsyneladende ændret sig undervejs i projektforløbet, hvilket forårsager, at kommunerne undervejs har fået reduceret ressourcerne i forbindelse med implementeringen af kursusforløbet. For Slagelse har en ændring af refusion skabt tvivl om, hvorvidt jobcentret måtte afvikle kurset, da det ikke kun er direkte jobrelateret, hvilket forårsagede forsinkelse i forhold til afprøvning af konceptet. 12

13 Det har været en udfordring for underviserne at udarbejde undervisningsmateriale fx PowerPointpræsentationer, fordi det kræver tid og ressourcer. I den forbindelse mener underviserne, at det ville være berigende for udbyttet, hvis der som supplement til manualen forelå en række undervisningsslides, som kunne være udgangspunkt for tilrettelæggelse af et kursusforløb. På baggrund heraf vurderer kommunerne, at de ville være hjulpet godt på vej og have større mulighed for at implementere holdundervisning, idet en stor del af omsætningsprocessen ville være understøttet. Konklusion og anbefalinger i forbindelse med implementering Projektets formål om at afprøve et allerede udviklet undervisningskoncept for voksne med ADHD ud fra Manual for Voksenundervisere er ikke gennemført nøjagtigt som tiltænkt i projektbeskrivelsen. Slagelse har i vid udstrækning afprøvet manualen, men har valgt at udbygge konceptet med yderligere to emner, hvilket har været hensigtsmæssigt i forhold til kommunens ønske om at integrere tilbuddet i jobcenterregi. Vejle har endnu ikke afprøvet undervisningskonceptet, men ifølge underviserne er det ledelsesmæssigt besluttet at reducere undervisningstilbuddet til 12 timer, hvorfor projektets koncept med 15 undervisningsgange omhandlende 12 temaer ikke kan gennemføres. ADHD-foreningens oprindelige tanke om at implementere undervisningskonceptet i CSV-regi er ikke afprøvet i de to kommuner. Kommunerne har valgt at integrere undervisningskonceptet i henholdsvis jobcenterregi (Slagelse) og i et samarbejde mellem Jobcentret og Voksen Handicap (Vejle), hvilket kommunerne har fundet hensigtsmæssigt, da undervisningen på den måde kommer til at indgå i en større helhed, som giver mulighed for en sammenhængende indsats for borgeren. ADHD-foreningens begrundelse for at forslå undervisningskonceptet implementeret i Specialundervisningsregi er, at kommunerne her har et tilbud målrettet personer, der som følge af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, har behov for særlig tilrettelagt undervisning og rådgivning for at afhjælpe eller begrænse virkningerne af funktionsnedsættelsen. Ifølge 2 i bekendtgørelsen om specialundervisning for voksne skal undervisningen tage sigte på at afhjælpe eller begrænse virkningerne af deltagerens funktionsnedsættelse gennem målrettet kompenserende undervisning, der er tilpasset den enkelte deltagers forudsætninger, færdigheder og behov. CSV har således i forvejen erfaring med at tilrettelægge undervisning for mennesker med særlige behov, selv om kun meget få har tilbud målrettet mennesker med ADHD. Foreningens tanke er, at 13

14 erfarne specialundervisere har gode forudsætninger for at tilegne sig den nødvendige viden og anvende de særlige pædagogiske redskaber, som undervisningskonceptet for voksne med ADHD indeholder. Enkelte kommuner har da også oprettet kurser for borgere med ADHD i CSV-regi. Flere faktorer spiller ifølge projektdeltagerne en afgørende rolle i forbindelse med implementeringen af projektet Mestring og ADHD kursus for voksne med ADHD. Vigtigheden af ledelsesmæssig styring har vist sig meget tydeligt i forbindelse med mulighederne for at implementere et tilbud som dette. Det er således afgørende, at der i de pågældende kommuner er truffet ledelsesmæssige beslutninger omkring rammerne for holdundervisningen, herunder ressourcer, midler og prioritering i forhold til kommunens øvrige tilbud. På underviserniveau vurderes det af begge kommuner, at den indledende undervisning har været fagligt indholdsrig og relevant. På kurset fik underviserne grundlæggende viden om ADHD samt en række konkrete pædagogiske redskaber til undervisning af voksne med ADHD, hvilket de vurderer som afgørende for at kunne tilbyde et kvalificeret undervisningskoncept. Undervisernes erfaringer fra hold 1 i Slagelse har endvidere vist, hvor stor betydning rammer, indhold og ressourcer har for borgernes udbytte. Det beskrives således, at kommunen skal have konceptet helt på plads, når borgerne præsenteres for undervisningstilbuddet, da ændringer og aflysninger skaber kaos for borgerne, som muligvis er årsag til, at de trækker sig fra tilbuddet. Samtidig erfarer underviserne, at lysten til at undervise borgere med ADHD, en anerkendende tilgang samt et menneskeligt helhedssyn har stor betydning for succesraten. Manual for voksenundervisere vurderes af underviserne som et konstruktivt og relevant udgangspunkt for udvikling og afholdelse af holdundervisning for voksne med ADHD. Det vurderes dog afgørende for implementeringen, at de involverede undervisere tillige får tilført viden om ADHD samt ressourcer i forbindelse med planlægning, tilrettelæggelse og afholdelse af kurset. Samtidig vurderer både Vejle og Slagelse, at Manualen for Voksenundervisere med fordel kan suppleres med PowerPoint-præsentationer gældende for manualens temaer, således at disse kan anvendes som skabelon og inspiration under tilrettelæggelse af hele undervisningsforløbet. På baggrund heraf vurderer underviserne, at de vil være hjulpet godt på vej og have større mulighed for at implementere holdundervisning. For at imødekomme dette ønske har ADHD-konsulenten efterfølgende udarbejdet en række slides som supplement til manualen. Disse kan anvendes som 14

15 skabelon for undervisningsmaterialet og bliver sammen med manualen tilgængelig på Socialstyrelsens og ADHD-foreningens hjemmesider. Det er dog helt afgørende for borgernes udbytte af kursusforløbet, at det enkelte kursusforløb tilpasses og tilrettelægges i forhold til den konkrete gruppe af deltagere, så hvert hold har fokus på netop det, der er relevant for deres gruppe af borgere. Derfor anbefales det, at PowerPoint præsentationerne kun anvendes som inspiration og en skabelon, der tilpasses hvert enkelt gruppe af voksne med ADHD. Underviserne i Slagelse vurderer, at de borgere, der følger undervisningsforløbet, får stort udbytte af at deltage bl.a. i form af større selvindsigt omkring egne udfordringer og styrkesider. Det opleves, at borgerne er rigtig gode til at dele erfaringer med hinanden, at deres refleksionsniveau udvikles, at der skabes fælles dialog omkring ADHD. Underviserne ser en stor ressource i at tilbyde gruppeforløb frem for udelukkende individuel støtte, men det kræver at deltagerne til undervisningsforløbene er matchet godt. Undervisningsforløbene synes således ud fra et fagligt perspektiv at have betydelig relevans for voksne med ADHD, og der peges på, at tilbuddet med fordel kan placeres umiddelbart efter en diagnosticering. Underviserne peger endvidere på, at undervisningskonceptet - bortset fra det direkte ADHD-relaterede - også vil have stor relevans for kommunernes øvrige borgere med lignende udfordringer. Det er dog vigtigt at understrege, at målgruppen for Manual for voksenundervisere er undervisere, der beskæftiger sig med mennesker med ADHD. 15

16 Anbefalinger Medarbejderne bør have de nødvendige ressourcer til det forberedende og udførende arbejde samt opfølgning på undervisningsforløbene. Underviserne bør have en grundlæggende viden om ADHD, en række konkrete redskaber til undervisning af mennesker med ADHD samt en anerkendende tilgang og lysten til at undervise denne målgruppe Det anbefales, at der foretages individuelle vurderinger i forhold til holdsammensætning. Den enkelte borgers forudsætninger for at deltage på et hold samt gruppens samlede fællestræk bør inddrages i holdsammensætning og tilrettelæggelse af undervisning. Hvert hold bestående af f.eks. 12 voksne med ADHD bør have 2-3 undervisere, som sammen skaber en forudsigelig ramme, hvor undervisningen kan foregå. Det er afgørende, at undervisningstilbuddet er nøje tilrettelagt inden undervisningens start, således at ændringer så vidt muligt undgås. Det anbefales, at kurset organiseres som et tilbud for nydiagnosticerede voksne med ADHD, og at kurset tilbydes kort efter opsporingen, hvorved det er muligt at imødekomme borgerens behov for viden om ADHD straks efter diagnosticering. Underviserne i Slagelse anbefaler at tilbuddet placeres som en del af Jobcentret således at det indtænkes som en del af et større tilbud med henblik på job eller uddannelse. 16

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD Servicestyrelsen, fungerende chef i Handicapenheden Bente Meunier ADHD

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...

Læs mere

Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse

Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse Kriminalforsorgens Uddannelsescenter startede i slutningen af 2005 projekt om selvmordsforebyggelse i Kriminalforsorgen for midler bevilliget

Læs mere

K^Si H Nørtoft Trivsel

K^Si H Nørtoft Trivsel K^Si H Nørtoft Trivsel,^'S en personlig relation W Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd i Faaborg-Midtfyn: "Proaktive Unge" Rette valg af uddannelse Ansøgeroplysninger: Nørtoft Trivsel Sdr. Højrupvejen

Læs mere

Evalueringsnotat. August 2011

Evalueringsnotat. August 2011 Evalueringsnotat August 2011 Socialt Udviklingscenter SUS: www.sus.dk ADHD-Foreningen: www.adhd.dk Evaluering af projektet Unge med ADHD - fastholdelse i job Baggrund Socialt Udviklingscenter SUS har i

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune Albertslund Kommune Albertslund Kommune Kontaktperso n Line Friis Brorholt/Cec ilie Engell Tlf. nr. 43686115/43686 525 Line.friis.brorholt@albertslund.dk/cecilie.engell@alb Mail.: ertslund.dk Skemaet er

Læs mere

Virkningsteori og virkningsevaluering

Virkningsteori og virkningsevaluering Virkningsteori og virkningsevaluering Hvad er en virkningsteori? En virkningsteori er en beskrivelse af sammenhængene mellem en organisations eller et projekts aktiviteter og den virkning som er målet

Læs mere

Evaluering af Projekt God Familiestart

Evaluering af Projekt God Familiestart Evaluering af Projekt God Familiestart I april 2013 godkendte byrådet Projekt God familiestart. God familiestart er et fødsels- og familieforberedende kursus, udviklet på baggrund af Leksand-modellen fra

Læs mere

Pædagogisk vejledning. Industriens LEAN-kørekort

Pædagogisk vejledning. Industriens LEAN-kørekort Pædagogisk vejledning Industriens LEAN-kørekort Indholdsfortegnelse Indledning 3 Læsevejledning 3 1. Forudsætninger 3 1.1. Målgruppe 3 1.2. Deltagerforudsætninger 4 1.3. AMU kurserne i LEAN-kørekortet

Læs mere

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet Jobcoach-konceptet Håndværksrådet ser gode perspektiver for, at andre aktører kan have gavn af at arbejde videre med det grundlæggende koncept for Jobcoach. Det konkrete arbejde med jobcoach-projektet

Læs mere

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk Projekt fra behandling til beskæftigelse 2 Psykiatrifonden 2013 indhold 1. RESUME Målgruppe 2. METODE Parallelindsats Overlappet: De tre samtaler

Læs mere

Blandt de centrale indholdselementer vil være information og vejledning om:

Blandt de centrale indholdselementer vil være information og vejledning om: Baggrund Medborgerskab handler om, at den enkelte borger har mulighed for at bruge de rettigheder, som den pågældende har i henhold til lovgivningen og samfundets tilbud. Desuden handler det om, at den

Læs mere

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af TILBAGE TIL FREMTIDEN - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af HVAD ER TILBAGE TIL FREMTIDEN? Tilbage til Fremtiden

Læs mere

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE Dette notat beskriver mentorfunktionen i virksomhedscentrene. Denne funktion omfatter mange andre elementer end mentorfunktionen i individuelle virksomhedsforløb

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

Status den frivillige mentorindsats

Status den frivillige mentorindsats For unge der har et spinkelt voksent netværk, er ensomme eller er i en anden sårbar livssituation, vil det at have en frivillig mentor give den unge tryghed og styrke den unges selvværd og tillid til sig

Læs mere

KL`s konference: Børn og Unge med Handicap 2015 9. sep. 2015 Tværsektoriel psykoedukation

KL`s konference: Børn og Unge med Handicap 2015 9. sep. 2015 Tværsektoriel psykoedukation KL`s konference: Børn og Unge med Handicap 2015 9. sep. 2015 Tværsektoriel psykoedukation Tove Bech, ledende socialrådgiver, Region Hovedstadens Psykiatri Susanne Kragh, specialkonsulent, Københavns Kommune

Læs mere

Kurser 2015. www.autismecenter.dk

Kurser 2015. www.autismecenter.dk Kurser 2015 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 7 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 8 Grundlæggende viden om autisme og ADHD

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Handlingsplan for læseindsats

Handlingsplan for læseindsats Handlingsplan for læseindsats 2015 under før efter ude inde inde kan ikke kan næsten kan selv Erhvervsuddannelser og AMU Jordbrugets UddannelsesCenter Århus Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Evaluering

Læs mere

Kurser 2014 www.autismecenter.dk

Kurser 2014 www.autismecenter.dk Kurser 2014 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 Autismecenter Storstrøm s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 6 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 7 Grundlæggende

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

Gladsaxe Kommunes SATS-projekt. Rummelige og kompetente skolemiljøer. Projektbeskrivelse. Skole: Egegård

Gladsaxe Kommunes SATS-projekt. Rummelige og kompetente skolemiljøer. Projektbeskrivelse. Skole: Egegård Gladsaxe Kommunes SATS-projekt Rummelige og kompetente skolemiljøer Projektbeskrivelse Skole: Egegård Indsendes til forvaltningen senest 1. april 2009 1 1. Skolens overordnede programteori (mål og sammenhænge)

Læs mere

Sammenfattende evaluering af Faxe LBR projekt Unge på Vej

Sammenfattende evaluering af Faxe LBR projekt Unge på Vej Sammenfattende evaluering af Faxe LBR projekt Unge på Vej INDHOLD Beskrivelse af projektet... Projektets formål... Projektets succeskriterier... Projektets aktiviteter... Projektets gennemførelse... Om

Læs mere

Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune

Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune 1. Hvad var problemstillingen/udfordringen som I gerne ville gøre noget ved? (brændende platform) Begrundet i gode erfaringer fra tidligere

Læs mere

Drama som pædagogisk metode til trivsel

Drama som pædagogisk metode til trivsel Drama som pædagogisk metode til trivsel 9 dramaworkshops á 2 dage på 9 skoler fordelt på: Region Hovedstaden Sønderbro Skole Risbjergskolen Hedelyskolen Region Syddanmark 4kløverskolen Issøskolen Rinkenæs

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Årsmøde for Socialtilsyn 2015

Årsmøde for Socialtilsyn 2015 Årsmøde for Socialtilsyn 2015 Forebyggende arbejde og tidlig opsporing af overgreb på anbringelsessteder Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus 21 maj 2015 Program vedr. Socialstyrelsens konsulentbistand

Læs mere

GRUPPEPSYKOEDUKATION. Introduktion til facilitator. Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6

GRUPPEPSYKOEDUKATION. Introduktion til facilitator. Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6 Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6 Her kan du læse om: Gruppepsykoedukation hvad er det? Program for gruppeforløbet Gode råd til planlægning af forløbet Facilitatorens rolle i forløbet Gruppepsykoedukation

Læs mere

4. At give eleverne et rum for fri samtale om venskab og relation

4. At give eleverne et rum for fri samtale om venskab og relation Beskrivelse af den vidtgående specialundervisning på Rudehøj Efterskole Rudehøj Efterskole (RE) arbejder med et undervisningstilbud til normaltbegavede unge med handicap. Af skolens ca. 100 elever er der

Læs mere

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Puljens midler skal finansiere udvikling, afprøvning og implementering af et antal peer-støtte modeller, herunder: Rekruttering og uddannelse

Læs mere

Den socialfaglige værktøjskasse

Den socialfaglige værktøjskasse Den socialfaglige værktøjskasse Et dialog- og styringskoncept, der sikrer sammenhæng og understøtter kvaliteten af den faglige praksis på voksen-/handicapområdet i dialogbaseret BUM Den Socialfaglige værktøjskasse

Læs mere

Resultatet af projektet: kursusdeklarationer / Kompetenceudvikling

Resultatet af projektet: kursusdeklarationer / Kompetenceudvikling Afrapportering i fb. med bevilling af udviklingsmidler fra Dansk Folkeoplysnings Samråd (UVM) Aalborg d. 5. december 2005 Resultatet af projektet: kursusdeklarationer / Kompetenceudvikling FO-Aalborg FO-AALBORG,

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

med ADHD på arbejde INFORMATION TIL MEDARBEJDERE I JOBCENTRE

med ADHD på arbejde INFORMATION TIL MEDARBEJDERE I JOBCENTRE med ADHD på arbejde INFORMATION TIL MEDARBEJDERE I JOBCENTRE VÆRD AT VIDE OM ADHD OG ARBEJDE Med ADHD på arbejde Mange unge og voksne med ADHD har svært ved at leve op til de krav og forventninger, der

Læs mere

IDA Mentor. 1:1 sparring

IDA Mentor. 1:1 sparring IDA Mentor 1:1 sparring IDA Mentor Større indsigt i og bedre muligheder for udvikling af dig selv Søger du erfaringsudveksling og personlig udvikling i en fortrolig atmosfære, er du på rette vej med en

Læs mere

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE LÆRING, LEG & BEVÆGELSE Præsentation af oplægsholdere Dagtilbudsleder Karin Andreasen, som vil præsentere de overordnet visioner og tanker bag projektet. Pædagogisk leder Nete Rosenkilde, som vil præsentere

Læs mere

Tilbud til elever i læsevanskeligheder

Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder i Faaborg-Midtfyn Kommune - en beskrivelse Faaborg-Midtfyn Kommune opretter pr. 1. august 2014 et tilbud til elever i vanskeligheder

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder. Indsatsområde: Udvikling/træning

Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder. Indsatsområde: Udvikling/træning Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder Indsatsområde: Udvikling/træning 1.2.1 At kommunikere Indsats med henblik på at afhjælpe og begrænse de handicappende virkninger af funktionsnedsættelser, der

Læs mere

Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse

Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse For dig der har lyst til at gennemføre et Lean Six Sigma DMAIC-projekt på en konkret problemstilling i egen organisation 1 Dit udbytte En Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse

Læs mere

INKLUSIONSSTRATEGI FOR SKADS SKOLE

INKLUSIONSSTRATEGI FOR SKADS SKOLE INKLUSIONSSTRATEGI FOR SKADS SKOLE INKLUSIONSSTRATEGI for SKADS SKOLE Esbjerg Kommune har vedtaget vision for den inkluderende skole. Inklusion betyder, at alle elever som udgangspunkt modtager et kvalificeret

Læs mere

- Tidlig indsats (kontakt inden for de første tre måneder efter kommunen har fået kendskab til familien).

- Tidlig indsats (kontakt inden for de første tre måneder efter kommunen har fået kendskab til familien). Ansøgning Terapeutisk bistand til forældre til børn med handicap Kommune Københavns Kommune Puljens formål: Formålet med puljen er at styrke kommunernes mulighed for at iværksætte, udbrede og afprøve længerevarende

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Projektbeskrivelse. Projektets titel Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Baggrund/ problembeskrivelse Kommissionen om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem fremlagde i sin

Læs mere

Den gode handleplan og borgerinddragelse hvad er gode mål for en indsats og hvordan får man borgeren inddraget?

Den gode handleplan og borgerinddragelse hvad er gode mål for en indsats og hvordan får man borgeren inddraget? Den gode handleplan og borgerinddragelse hvad er gode mål for en indsats og hvordan får man borgeren inddraget? VUM superbrugerseminar 2015 - Pia Laursen Pollard, Aalborg Kommune - Dorte From, Socialstyrelsen

Læs mere

Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse. For dig der har lyst til at afprøve Lean Six Sigma-metoden på en konkret problemstilling i egen organisation.

Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse. For dig der har lyst til at afprøve Lean Six Sigma-metoden på en konkret problemstilling i egen organisation. Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse For dig der har lyst til at afprøve Lean Six Sigma-metoden på en konkret problemstilling i egen organisation. 1 Dit udbytte En Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning.

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning. Tak fordi du vil deltage. Instruktioner: Du bedes besvare skemaet ud fra dine egne erfaringer fra arbejdet med sygedagpengesager. Du bedes så vidt muligt tage udgangspunk i den nuværende situation i dit

Læs mere

Velkommen til uddannelsen i sundhedspædagogik Region Sjælland 2012

Velkommen til uddannelsen i sundhedspædagogik Region Sjælland 2012 Velkommen til uddannelsen i sundhedspædagogik Region Sjælland 2012 En detaljeret beskrivelse af uddannelsen i sundhedspædagogik. Denne beskrivelsen er et supplement til informationsmaterialet om uddannelsen

Læs mere

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Indhold 1. Indledning 2. Hovedaktiviteter 3. Læringspunkter 4. Bilag 1. Indledning I slutrapporten redegøres for forprojektets

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

ADHD i et socialt perspektiv

ADHD i et socialt perspektiv ADHD i et socialt perspektiv ADHD i et socialt perspektiv En livslang sårbarhed ikke nødvendigvis livslange problemer ADHD betegnes ofte som et livslangt handicap. Det betyder imidlertid ikke, at en person

Læs mere

Psykisk rehabilitering. Udkast april 2013 v/ Lotte Mose

Psykisk rehabilitering. Udkast april 2013 v/ Lotte Mose Psykisk rehabilitering Udkast april 2013 v/ Lotte Mose Undervisning Projektet er baseret på undervisning om psykisk sårbarhed i en arbejdsmæssig sammenhæng, herunder årsager, symptomer, behandling og forebyggelse

Læs mere

Inkluderende praksis - et uddannelsesforløb for medarbejdere og ledere i Greve Kommune

Inkluderende praksis - et uddannelsesforløb for medarbejdere og ledere i Greve Kommune Sorø, den 7. januar 2011 Inkluderende praksis - et uddannelsesforløb for medarbejdere og ledere i Greve Kommune Formål og baggrund Greve kommune ønsker i de kommende år at sætte fokus på inklusion. Dette

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP er et kommunalt beskæftigelsesprojekt, som sammen med UngeGuiden skal skabe det bedst kvalificerede tilbud til de unge uddannelsesparate, således at de

Læs mere

Projekt Intensive Vejledningsforløb

Projekt Intensive Vejledningsforløb Projekt Intensive Vejledningsforløb Gennemført for Fastholdelseskaravanen af Schultz og CPH WEST 2010-2012 Afsluttende projektrapport Indhold 1 Baggrund... 3 2 Vidensopsamling... 5 3 Koncept: Inspirationshæfte/Manual...

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger I skoleåret 2012-13 har vi på Viby Skole fem specialklasser. 3 klasser for elever med specifikke vanskeligheder

Læs mere

Bilag 6 Strategi og plan for it-understøttelse af folkeskolereformen

Bilag 6 Strategi og plan for it-understøttelse af folkeskolereformen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk IT NOTAT 20-05-2014 Sagsnr. 2014-0080885 Bilag 6 Strategi og plan for it-understøttelse af folkeskolereformen It i undervisningen skal bidrage

Læs mere

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads 1. Baggrund Delprojektet Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads udspringer af det oprindelige projekt 11 om attraktive arbejdspladser.

Læs mere

Nanoq Akademi 6. feb. 2015. Lederudvikling. Træn dine ledermuskler. Nanoq Akademi, side 1

Nanoq Akademi 6. feb. 2015. Lederudvikling. Træn dine ledermuskler. Nanoq Akademi, side 1 Lederudvikling Træn dine ledermuskler Nanoq Akademi, side 1 Er du ny leder? Eller vil du genopfriske dine lederevner? - Træn derfor dine Ledermuskler Et skræddersyet lederudviklingsforløb i Grønland på

Læs mere

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Denne manual kan bruges af lederen eller arbejdsmiljøgruppen, alt efter hvordan I fordeler opgaven. Indholdsfortegnelse Før dialogmødet: Tjekliste til din

Læs mere

Fremtidens udfordringer på det specialiserede socialområde

Fremtidens udfordringer på det specialiserede socialområde Fremtidens udfordringer på det specialiserede socialområde Fremtidens udfordringer på det specialiserede socialområde Udgifter til det specialiserede socialområde er stigende. Derfor er det vigtigere end

Læs mere

Systemisk proces med Firkløverskolen

Systemisk proces med Firkløverskolen Systemisk proces med Firkløverskolen I 2005 blev et samarbejde mellem konsulentfirmaet MacMann Berg og specialskolen Firkløverskolen påbegyndt. Samarbejdet førte til et procesforløb på halvandet år, hvor

Læs mere

"Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov

Klik her og indsæt billede eller slet teksten Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov "Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov En ny Sundhedspolitik I forbindelse med at Egedal Kommune er i gang med at udarbejde en

Læs mere

Projekt Virker Hverdagen Projektbeskrivelse

Projekt Virker Hverdagen Projektbeskrivelse Projekt Virker Hverdagen Projektbeskrivelse Bente Bech, leder af hjemmeplejen, Frederiksberg Kommune Lene Holst Merrild, leder af Flintholm plejeboliger, Frederiksberg Kommune Margit Jensen, leder af Plejecenter

Læs mere

IT-Strategi 2012-15, revision 28. maj 2013

IT-Strategi 2012-15, revision 28. maj 2013 Indsatsområde: IT-udvikling opfølgning og tilføjelser med rødt, den 29.juni 2013 It er en naturlig og IT og læring får høj prioritet i det effektiv del af det udviklingsarbejde 2012-15 arbejde således

Læs mere

Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Nej

Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Nej Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Sneglehuset Bøgevej 7 9670 Løgstør Normeret børnetal

Læs mere

AUTENTISK LEDERSKAB. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske

AUTENTISK LEDERSKAB. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske AUTENTISK Et intensivt udviklingsforløb for ledere, der ønsker at fordybe og forstærke deres autentiske lederskab. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA Analyse handleplan formidling Kommunikation i praksis med PAS som redskab er en

Læs mere

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Vordingborg Kommune aflagt

Læs mere

Gennemsnitsalderen for rygestart er 16,8 år i Region Syddanmark.

Gennemsnitsalderen for rygestart er 16,8 år i Region Syddanmark. Rygestop i Vejen Kommune 2014 Tabellerne 4.1.2 og 4.1.3 fra Sundhedsprofilen 2013 1 viser, at tre ud af fire rygere gerne vil holde op med at ryge og mere end en tredjedel af disse ønsker hjælp og støtte

Læs mere

Velkommen. Uddannelse af kursusleder

Velkommen. Uddannelse af kursusleder v/ 2 Velkommen Tusinde tak for at du har valgt at blive frivillig kursusleder. Gennem dit frivillige arbejde er du med til at sikre, at forældre til børn med ADHD, voksne med ADHD og søskende til børn

Læs mere

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Notat Til Styregruppen bag projekt Lige muligheder for alle Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Baggrunden for notatet Dette notat er en

Læs mere

Årsrapport 2013. Forebyggende hjemmebesøg

Årsrapport 2013. Forebyggende hjemmebesøg Årsrapport 2013 Forebyggende hjemmebesøg 1 Beskrivelse af de forebyggende hjemmebesøg De forebyggende hjemmebesøg sætter fokus på forebyggelse og sundhedsfremme, hos borgere der er fyldt 75 år, og som

Læs mere

Manual i udarbejdelse af en trivselspolitik

Manual i udarbejdelse af en trivselspolitik Manual i udarbejdelse af en trivselspolitik Skabelon til en stress og trivselshåndteringspolitik Som et led i organisationens overordnede strategi med at fremme trivsel, er det vigtigt at have nogle gennemarbejdede

Læs mere

Projektledelse - og ledelse af mennesker

Projektledelse - og ledelse af mennesker Projektledelse - og ledelse af mennesker Udvikling/ Mennesker/ Resultater Projekter er en arbejdsform, der kan fremme innovation, udvikling, samarbejde og helhedsorienterede løsninger. Arbejdsformer og

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning - VSU Udarbejdet af: Job og Aktiv Dato: 1. oktober 2012 Sagsid.: std Version nr.: 6 Kvalitetsstandard for Område Specialundervisning for voksne Kompenserende

Læs mere

UDBUD. Udbud af konsulentydelser for Erhvervsskolen Nordsjælland. 6. maj 2015

UDBUD. Udbud af konsulentydelser for Erhvervsskolen Nordsjælland. 6. maj 2015 UDBUD Udbud af konsulentydelser for Erhvervsskolen Nordsjælland 6. maj 2015 ormål Erhvervsskolen Nordsjælland (Esnord) har siden januar 2015 arbejdet med gennemførelse af et ca. 2 årigt projekt, der skal

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

Socialstyrelsen. Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt om implementering af De Utrolige År dagpleje 15.26.01.10

Socialstyrelsen. Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt om implementering af De Utrolige År dagpleje 15.26.01.10 Socialstyrelsen Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt om implementering af De Utrolige År dagpleje 15.26.01.10 Ansøgningsfrist d. 1. oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Socialstyrelsen... 1 1 Indledning...

Læs mere

Evaluering/Status - projekt Studie til job uden stop VIA UC Psykomotorikuddannelsen

Evaluering/Status - projekt Studie til job uden stop VIA UC Psykomotorikuddannelsen Projektets organisering og baggrund Projektet er ledet af en styregruppe bestående af repræsentanter fra Danske Psykomotoriske Terapeuter, a-kassen FTF-a samt VIA Psykomotorikuddannelsen herunder uddannelsesleder

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

Ledelse: Skoleleder / aftaleholder Afdelingsleder med ansvar for administrativ og pædagogisk ledelse af specialklasserne Viceskoleleder

Ledelse: Skoleleder / aftaleholder Afdelingsleder med ansvar for administrativ og pædagogisk ledelse af specialklasserne Viceskoleleder Specialklasserække på Ådalsskolen Ådalsskolen er en kommunal folkeskole med ca. 350 elever beliggende i den vestlige del af Syddjurs kommune. På Ådalsskolen er der desuden en specialklasserække, der er

Læs mere

PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed

PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed i ældreplejen Om Kurset Etnisk mangfoldighed i ældreplejen Plads til forskellighed - etnisk mangfoldighed i ældreplejen er et kursus udviklet i samarbejde mellem

Læs mere

Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide

Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide Nordsjællands Hospital Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide Afslutningsrapport Conny Kuhlman Jordemoder 01-10-2014 B1 - evaluering - HIH Afslutningsrapport Projekt Efterfødselssamtaler til gruppe

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Udkast til overordnet procesplan November 2014 Baggrund Det er af det forrige Byråd besluttet, at der skal iværksættes en evaluering af Skolestrukturen i

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. og 3. PRAKTIKPERIODE, SOCIAL- OG SPECIALPÆDAGOGIK

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. og 3. PRAKTIKPERIODE, SOCIAL- OG SPECIALPÆDAGOGIK PRAKTIKBESKRIVELSE 2. og 3. PRAKTIKPERIODE, SOCIAL- OG SPECIALPÆDAGOGIK jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Beskrivelse af praktikstedet Institutionens navn: VEGA Adresse: Godhavnsvej 2 B 3220 Tisvilde Tlf.: 72 49 92 10 E-mailadresse: acril@gribskov.dk Hjemmesideadresse: www.vega-vega.dk Åbningstider:

Læs mere

Lean Six Sigma Black Belt-uddannelse

Lean Six Sigma Black Belt-uddannelse Lean Six Sigma For dig, der arbejder med meget komplekse problemstillinger og derfor har behov for et højt kompetenceniveau til at udføre komplekse forbedringsprojekter, der involverer store mængder data

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Selv-evalueringsrapport for Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen, forår 2014 Heldagsskolen juni 2014

Selv-evalueringsrapport for Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen, forår 2014 Heldagsskolen juni 2014 Selv-evalueringsrapport for Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen, forår 2014 Heldagsskolen juni 2014 1. Indledning Gennemførelsesprocenten på heldagsskoleholdene ligger i de fleste tilfælde højere

Læs mere