Mestring og ADHD kursus for voksne med ADHD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mestring og ADHD kursus for voksne med ADHD"

Transkript

1 Evalueringsnotat Mestring og ADHD kursus for voksne med ADHD Med det her kursus har jeg kunnet forstå og rumme mig selv jeg har i tusindfold meget større selvværd, det er helt vildt. Jeg har aldrig kunnet forstå, hvad der foregik med mig selv, men nu er jeg stolt af mig selv, virkelig. Og jeg kan bedre mærke mig selv hvornår jeg bliver træt, stresset og angst voksen med ADHD deltager i ADHD-foreningens kursus, 2009 ADHD-foreningen, januar 2011 Anne Berg Nielsen og Lene Buchvardt

2 Opsamling på projektet Mestring og ADHD kursus for voksne med ADHD Indhold side Baggrund.. 3 Formål.. 3 Projektets målgruppe 4 Projektets mål.. 4 Status på projektet 5 Evalueringsmetode.. 6 Opsamling på projektets mål 7 Udfordringer ved implementering Konklusion.. 13 Anbefalinger 16 Bilag Manual for voksenundervisere 2

3 Baggrund Som et led i Ny og forstærket indsats for børn, unge og voksne med ADHD ( ) har Servicestyrelsen indgået aftale med ADHD-foreningen om iværksættelse af projektet ADHD og mestring Kursus for voksne med ADHD. Projektets overordnede formål har været at afprøve et udviklet undervisningskoncept til voksne med ADHD ved forsøgsvis at implementere konceptet i to projektkommuner under Socialministeriets ADHD-satsning. De to projektkommuner er Slagelse og Vejle. Undervisningskonceptet er udviklet på baggrund af en metodeudviklende kursusrække for voksne med ADHD, som indgik i ADHD-foreningens projekt VoksenADHD ( ). De gode erfaringer fra kursusrækken er formidlet gennem Manual for voksenundervisere nye veje til læring, som ADHD-foreningen udgav i Det har været ADHD-foreningens ønske, at et lignende undervisningstilbud blev tilgængeligt for så stor en gruppe voksne med ADHD som muligt uanset geografisk placering. Foreningens tanke har været, at undervisningskonceptet til voksne med ADHD kunne implementeres i kommunerne fx i de allerede eksisterende specialundervisningstilbud for voksne. Nærværende projekt Mestring og ADHD Kursus for voksne med ADHD tager afsæt i de indhøstede erfaringer. Undervisningskonceptet, som afprøves i projektet, bygger på Manual for voksenundervisere med 15 kursusgange indeholdende 12 relevante temaer. Aktiviteterne i projektet har været fokuseret på at kvalificere medarbejdere i de to projektkommuner til at gennemføre holdundervisning for voksne med ADHD efter ovennævnte metode. Formål Voksne med ADHD lever ofte et liv i kaos og stress med utallige nederlag bag sig. Det er svært for dem at skabe overblik og struktur på hverdagens gøremål, og for mange er det en udfordring at gennemføre en uddannelse, fastholde et job samt sætte realistiske mål. Med en begrænset viden om, hvordan ADHD påvirker alle disse områder, har mennesker med ADHD svært ved, på egen hånd, at udvikle hensigtsmæssige strategier til at håndtere hverdagens mange udfordringer. Derfor er der hos 3

4 disse voksne behov for viden om ADHD, erkendelse af egen situation, indsigt i eget symptombillede, opbygning af selvtillid samt redskaber, der kan forbedre den enkeltes forudsætninger for at mestre eget dagligliv. Det udviklede kursusprogram tager højde for målgruppens særlige vanskeligheder og forudsætninger for deltagelse i undervisning og sikrer samtidig fleksibel læring, hvor rammer og indhold imødekommer og tilgodeser målgruppens individuelle behov. Formålet med nærværende projekt er at afprøve konceptet på en større gruppe af voksne med ADHD samt at afprøve, om kurset kan give tilsvarende gode resultater, når det gennemføres af kommunernes egne ansatte efter undervisning og supervision i anvendelse af metoden. Projektets målgruppe Målgruppen i dette projekt er voksne med ADHD i alle aldre og af begge køn. For at sikre optimale udviklingsbetingelser for deltagerne tilrettelægges hvert kursusforløb således, at rammerne, indholdet og de øvrige omstændigheder imødekommer den pågældende gruppe af mennesker med ADHD. Projektets mål Målet med projektet: at afprøve et udviklet undervisningskoncept til voksne med ADHD ved forsøgsvis at implementere det i allerede eksisterende specialundervisningstilbud i tre modulforløb. at undervisere fra Center for Specialundervisning for Voksne (CSV) i hver af de to projektkommuner føler sig i stand til at gennemføre holdundervisning for voksne med ADHD efter den indlærte metode, når projektet slutter. På længere sigt er det målet, at den enkelte voksne med ADHD gennem kursusforløbet får større viden om ADHD, indsigt i eget symptombillede, bedre erkendelse af egen situation, tro på egne muligheder samt redskaber, der kan gøre vedkommende bedre i stand til at mestre sit dagligliv. 4

5 Status på projektet Projektperioden var oprindelig aftalt fra til , men på grund af forskellige forhold i de to kommuner, blev processen med opstart af grupper forsinket. Gældende for begge kommuner har været, at det tiltænkte undervisningskoncept ikke blev afprøvet i sin oprindelige form. Dette uddybes i det følgende. Indledningsvist har Vejle og Slagelses udvalgte projektmedarbejdere sammen deltaget i 2 dages undervisning med en ADHD-konsulent (tidligere ansat i ADHD-foreningen og udvikler af konceptet). Med udgangspunkt i Manual for voksenundervisere er der arbejdet med viden om ADHD samt særlige opmærksomheder i forbindelse med undervisning af mennesker med ADHD. Da de to kommuner Vejle og Slagelse herefter har kørt to forskellige forløb, gives der nedenfor en individuel status på projektet. 1. Vejle Vejle har på evalueringstidspunktet på egen hånd delvist udarbejdet undervisningsmateriale til et kursus for voksne med ADHD. Tilbud om supervision, i forbindelse med udvikling af materialet, er ikke benyttet i Vejle. Forløbet blev organiseret på den måde, at undervisningen skulle foretages af medarbejdere fra to forskellige forvaltninger: Voksen Handicap og Jobcentret. Da der ikke blev opsporet mere end ca. 6. borgere med diagnosen ADHD over hele projektperioden, - nogle af dem endda først opsporet efter projektets ophør - er der ikke blevet gennemført undervisningsforløb i Vejle. Kommunen har på evalueringstidspunktet ikke borgere med ADHD til kursusforløbene, men der arbejdes på at gennemføre et forløb i starten af Dette er på evalueringstidspunktet ikke organiseret. 2. Slagelse Slagelse har efter den indledende undervisning ytret ønske om ekstra undervisning i forbindelse med udarbejdelse af undervisningsmateriale og har fået sparring ved ADHD-konsulenten. De har sammen udviklet en skabelon for kursusrækken. Timerne hertil er taget fra den planlagte supervision. 5

6 Slagelse har ønsket at oprette mestringskursus for voksne med ADHD organiseret som en integreret del af jobcentret, under Job & anerkendelse. Slagelse har ved evalueringstidspunktet igangsat to kursusforløb for voksne med ADHD forløbende over 17 uger. Hold 1 har gennemført 14 moduler, hold 2 er halvvejs i forløbet. Hold 3 er planlagt, men endnu ikke igangsat. Ved evalueringstidspunktet har Slagelse endnu ikke bedt om yderligere supervision ved ADHD-konsulenten under afvikling af undervisningsforløbet, men under interviewet i forbindelse med evalueringen ytres der ønske herom. Det aftales, at de skal rette henvendelse til ADHD-foreningen herom. Ved afslutning af projektet er dette dog ikke sket. Ingen af kommunerne har ønsket undervisningstilbuddet organiseret i Center for Specialundervisning, som oprindelig tænkt af ADHD-foreningen. Evalueringsmetode I projektkontrakten fremgår det, at der som afslutning på projektet udarbejdes en evaluering af implementeringen. Evaluering af undervisningsforløbets effekt for borgere med ADHD var oprindeligt tænkt som en integreret del af undervisningsforløbet, men det har ikke været muligt at gennemføre evaluering med måling på borgerniveau, da ingen af kommunerne på evalueringstidspunktet har fuldendt et kursusforløb. Det er derfor aftalt med Servicestyrelsen, at evalueringen i højere grad bliver en opsamling, der forholder sig til projektets mål med et implementeringssigte. Nærværende evaluering bygger på interviews med de involverede parter i de to kommuner. I Vejle er der foretaget et fokusgruppeinterview med tre undervisere. Det har ikke været muligt at få et interview med ledelse, men der indgår skriftlige kommentarer fra den daværende leder. I Slagelse er der foretaget et fokusgruppeinterview med undervisere og ledelsesperson. Fokus i interviewene har været forventninger til projektet, projektets status og indhold, undervisernes udbytte af undervisningen med konsulenten fra ADHD-foreningen samt muligheder og begrænsninger i forhold til implementering af undervisningskonceptet. 6

7 Opsamling på projektets mål Mål 1: At afprøve et udviklet undervisningskoncept til voksne med ADHD ved forsøgsvis at implementere det i allerede eksisterende specialundervisningstilbud i tre modulforløb. Projektets oprindelige tanke var som nævnt, at undervisningskonceptet skulle afprøves i CSV-regi. De to kommuner har imidlertid fundet andre løsninger, således at konceptet i Slagelse er afprøvet i Jobcenter-regi, under Job & anerkendelse, og Vejle påtænker at implementere undervisningskonceptet i et samarbejde mellem Jobcentret og Voksen Handicap. Ønsket fra Vejles sides har været at gøre erfaringer med at arbejde på tværs af forvaltningerne, at opbygge fælles viden, gøre fælles erfaringer og give mulighed for at iværksætte en mere helhedsorienteret indsats over for den enkelte borger, oplyser leder fra Vejle. I Slagelse har projektet været forankret i Job og Anerkendelsle, og der er i undervisningstilbuddet arbejdet mod en afklaring i forbindelse med job eller uddannelse. Kommunen har udvidet manualens koncept med yderligere to temaer: Rådgivning i økonomi samt Arbejdsmarkedsforhold. Begge temaer er relevante for deres målgruppe, da borgerne, sideløbende med mestringskurserne, skal aktiveres i virksomhedspraktik. Det har således i projektet ikke været muligt at afprøve, om undervisningskonceptet kan implementeres i CSV-regi. Mål 2: At undervisere fra Center for Specialundervisning for Voksne (CSV), i hver af de to projektkommuner, føler sig i stand til at gennemføre holdundervisning for voksne med ADHD efter den indlærte metode, når projektet slutter. Ifølge underviserne i henholdsvis Vejle og Slagelse har undervisningen med ADHD-konsulenten været fagligt indholdsrigt, relevant og målrettet. Begge kommuner oplyser at have fået en dybdegående indføring i manualen samt en række konkrete pædagogiske redskaber til brug i undervisningen af voksne med ADHD. Da Vejle på evalueringstidspunktet ikke har afprøvet undervisningskonceptet bygger nedenstående evaluering på Slagelses erfaringer med implementering af kurset for voksne med ADHD. Vejles udfordringer i forbindelse med afprøvningen af undervisningskonceptet belyses efterfølgende. 7

8 Slagelse er som tidligere nævnt godt i gang med at afprøve undervisningskonceptet og har allerede høstet mange erfaringer fra hold 1, hvilket har haft indflydelse på tilrettelæggelsen af de efterfølgende hold. Slagelse har tilrettelagt undervisningen efter ADHD-konsulentens anbefalinger, hvor rammerne understøtter undervisningen. Hver borger sidder fx ved eget bord med ryggen mod vinduet. Væggene i lokalet er hvide uden forstyrrende elementer. Ved hvert bord er der en Ergo Multistol med bevægelsesmuligheder, som kompenserer for borgernes kropslige uro. Underviserne anvender Time-timer til at visualisere tiden og bruger PowerPoint slideshow til at understøtte den verbale kommunikation i undervisningen. På baggrund af Slagelses erfaringer med tilrettelæggelse af undervisningsmaterialet og afprøvning af undervisningskonceptet oplyser medarbejderne, at det indledende kursus samt den ekstra sparring, de fik til udvikling af eget undervisningsmateriale, har været utrolig vigtig for undervisningskonceptets faglige niveau. På kurset fik underviserne grundlæggende viden om ADHD samt en række konkrete redskaber til undervisning af borgere med ADHD, hvilket de vurderer som afgørende for at kunne tilbyde et kvalificeret undervisningskoncept. Undervisernes erfaringer fra hold 1 har vist, hvilken betydning rammer, indhold og ressourcer har for borgernes udbytte. Underviserne fortæller, at det er vigtigt, at kommunen har konceptet helt på plads, når borgerne præsenteres for undervisningstilbuddet, da ændringer og aflysninger skaber kaos for borgerne, så disse trækker sig. På hold 1 skete der mange ændringer undervejs, hvilket muligvis var årsag til, at ca. halvdelen af deltagerne sprang fra under forløbet. Underviserne i Slagelse fortæller, at implementeringen kræver en faglig baggrund hos underviserne, grundlæggende viden om ADHD og en anerkendende tilgang til borgeren. Underviserne møder mange udfordringer, når de underviser borgere med ADHD. De vurderer, at det vil være svært at gennemføre tilbuddet med succes for borgeren uden viden om og erfaring med ADHD. En af underviserne udtrykker det således: Grundlæggende viden om ADHD og pædagogik, metoder samt en anerkendende tilgang. Ellers kommer man ingen vegne med denne målgruppe; hvis ikke de bliver mødt. Underviser i Slagelse Samtidig erfarer underviserne, at lyst til at undervise borgere med ADHD har stor betydning for succesraten, for det kræver et højt pædagogisk niveau at undervise, og det kræver, at man som underviser er 100 % på og engageret. At undervise voksne med ADHD kræver, at man hele tiden er opmærksom på, hvad der sker mellem borgerne, og at man er i stand til at stoppe en potentiel konflikt. Underviserne i Slagelse mener, at man som fagperson skal tage stilling til, hvordan man 8

9 betragter ADHD. For at undervise denne målgruppe, skal man anerkende vanskelighederne forbundet med ADHD: Man skal være etisk seriøs. Anerkende de problematikker, de står i. Ikke tænke diagnose eller ej, men et menneskeligt helhedssyn er afgørende. Det handler om at forstå deres udfordringer og ikke straffe dem for det som f.eks. at tage kontanthjælp fra dem, fordi de ikke møder op Underviser i Slagelse. Manual for voksenundervisere vurderes af underviserne som et konstruktivt og relevant udgangspunkt for udvikling og afholdelse af holdundervisning for voksne med ADHD. Slagelse erfarer, at et undervisningskoncept, med udgangspunkt i manualen, imødekommer et stort behov i landets kommuner, men manualen vurderes ikke at være tilstrækkelig til, at kommunerne selv kan udvikle materiale og implementere konceptet. For underviserne i Slagelse var det en stor udfordring at udarbejde undervisningsmaterialet, men den ekstra dag med ADHD-konsulenten gav dem indsigt i, hvordan voksenundervisning kan tilrettelægges. Slagelse anbefaler en model, hvor medarbejderne får både grundlæggende viden om ADHD, pædagogiske redskaber og konkrete eksempler på tilrettelæggelse af undervisningen. Det kan f.eks. være med udgangspunkt i et af manualens temaer, hvilket medarbejderne kan anvende som basis for den resterende undervisning. Det har, som tidligere nævnt, ikke været muligt at implementere et kursusforløb i Vejle, men underviserne fortæller, at deres udbytte af undervisningen med ADHD-konsulenten og anvendelsen af manualen vurderes som dækkende i forhold til at udarbejde undervisningsmateriale, som imødekommer målgruppens forudsætninger og behov. Leder i Vejle vurderer, at undervisningen har givet dem større bevidsthed og viden om, hvad voksne med ADHD kan magte bl.a. sansemæssigt og kognitivt, og det har givet anledning til rettelser og overvejelser rent pædagogisk i forhold til, hvordan man tilrettelægger undervisningen og lokalet. De havde dog forventet, at der forelå et færdigudviklet undervisningsmateriale, der kunne bruges fra dag 1 et færdiggjort materiale, som man kunne rette i efter behov. Både Vejle og Slagelse oplyser, at tilrettelæggelsen af undervisningsmaterialet er enormt omfangsrigt og ressourcekrævende, og at de har manglet uddybende slides som supplement til manualen. Underviserne i Vejle og Slagelse fortæller, at de på det indledende kursus fik oplevelsen af, at de ikke selv skulle udarbejde undervisningsmateriale, da de ville få en manual til undervisning. Der har således været uklarhed om, hvad manualen indeholder og mængden af 9

10 arbejde, der skal udføres ved tilrettelæggelse af undervisning for voksne med ADHD. Den uklare kommunikation omkring arbejdsbyrden samt overordnede krav og forventninger i projektet har forårsaget frustration hos underviserne, da de ikke var forberedt på at skulle bruge ressourcer på at udvikle undervisningsmateriale. Slagelse bad om yderligere sparring ved ADHD-konsulenten, hvilket har vist sig at være en konstruktiv løsning. Vejle fik tilbudt ekstra sparring, men tog ikke imod tilbuddet. I forbindelse med implementeringen ytrer underviserne i Vejle frustration over, at de har manglet ledelsesmæssig opbakning og styring i forhold til organisering af projektet. De har således haft behov for at blive fritaget for dele af deres daglige arbejde til at kunne udvikle undervisningsmateriale og afholde undervisningsforløb. I processen omkring implementering udtrykker en medarbejder fra Vejle udfordringerne herved: Gejsten forsvandt hurtigt. Da der efter vores undervisning med ADHD-konsulenten skulle handling på, var der ingen tydelighed fra ledelsen i implementeringen i forhold til, hvor og hvornår kurset skulle afholdes. Vi er blevet undervist i at bruge manualen, men ledelsesmæssigt fik vi at vide, det skulle indskrænkes til 12 timer, fx 4 undervisningsdage af 3 timer, i stedet for 12 gange á 2 eller 3 timer. Underviser i Vejle I interviewet træder det frem, at medarbejderne efter kurset med ADHD-konsulenten har følt sig i stand til at gennemføre undervisningsforløbet, men da afprøvningen af projektet er blevet udskudt adskillige gange, er undervisningsmaterialet ikke færdigudviklet. På evalueringstidspunktet er det omtrent halvandet år siden medarbejderne i Vejle har fået undervisning af ADHD-konsulenten, og en af medarbejderne ytrer behov for en opfriskning af principperne bag manualen for at kunne gennemføre et kursusforløb med borgerne. De øvrige undervisere i Vejle vurderer, at de føler sig klædt på til at gennemføre holdundervisning, men at de har brug for ledelsesmæssig opbakning. Mål på længere sigt: At den enkelte voksne med ADHD gennem kursusforløbet får mere viden om ADHD, indsigt i eget symptombillede, bedre erkendelse af egen situation, tro på egne muligheder samt redskaber, der kan gøre vedkommende bedre i stand til at mestre sit dagligliv. 10

11 Det har ikke været muligt at evaluere effekten af undervisning på borgere med ADHD, da ingen undervisningsforløb er afsluttet. Nærværende belysning af spørgsmålet om borgernes udbytte af kurserne, bygger således på udsagn fra underviserne i henholdsvis Vejle og Slagelse. I Slagelse oplyser underviserne, at der har været svingende deltagelsesniveau blandt borgerne på hold 1, men underviserne begrunder det primært med de ændringer og usikkerheder tilbuddet indebar: Undervisningsdagen blev ændret undervejs, en underviser skiftede job, og lokaliteten blev ændret. Rammerne for undervisningen er afgørende for, om borgerne kan være med. Hvis rammerne ikke er i orden, bliver borgerne væk. For Slagelse er erfaringen, at en fast ugedag skal etableres, og at tidspunktet skal være det samme hver gang. Der bør være indledende samtaler efter henvisningen, således at underviserne sikrer, at holddeltagerne matcher hinanden. Samtidig anbefales det, at der altid er tre undervisere tilknyttet et hold med 12 deltagere. Slagelse anbefaler, at der er to aktive undervisere og gerne en tredje person, der kan træde til i tilfælde af sygdom, eller hvis der opstår problemer, hvor en borger eksempelvis må følges ud. Det understreges i interviewet, at voksne med ADHD er en sårbar gruppe, der har svært ved at håndtere, at kurset aflyses på grund af sygdom hos personalet eller lignende. Det skal der tages højde for i planlægningen. Medarbejderne i Slagelse oplever på hold 1 og 2, at de borgere, der følger kurset, får stort udbytte af at være med. I takt med undervisningsforløbet oplever underviserne, at borgerne får større selvindsigt omkring egne udfordringer og styrkesider, og at de er rigtig gode til at dele deres erfaringer med hinanden. Underviserne oplever endvidere at borgernes refleksionsniveau udvikles, og der skabes fælles dialog omkring ADHD, vanskelighederne, redskaberne og motivationen. Underviserne ser en stor ressource i at tilbyde gruppeforløb frem for udelukkende individuel støtte, men det kræver at deltagerne på kurserne er matchet godt. Kursusdeltagerne deler erfaringer om redskaber, der virker, og de vil alle gerne give deres erfaringer videre til andre. Underviserne oplever ligeledes, at de øvrige borgere i højere grad lytter til anbefalinger, når det kommer fra en borger frem for en fagperson. Medarbejderne i Vejle vurderer, på baggrund af deres indgående kendskab til den pågældende målgruppe, at alle unge og voksne med ADHD vil profitere af at deltage i et sådant kursusforløb. Særligt synes forløbet at være relevant for nydiagnosticerede, der ofte ikke får tilbudt psykoedukation efter at have fået en diagnose. En medarbejder formulerer: Det er et fantastisk materiale. Det skulle ligge lige efter opsporingen af unge/voksne med ADHD. Og selv unge, som er diagnosticeret for nogle år siden, vil profitere af kurset. Underviser i Vejle 11

12 Slagelse finder endvidere undervisningsmaterialet yderst relevant også for andre målgrupper end borgere med ADHD. Underviserne vurderer, at undervisningskonceptet - bortset fra det direkte ADHD-relaterede - også vil have stor relevans for kommunernes øvrige borgere med lignende udfordringer. Udfordringer ved implementering Det fremgår hos begge kommuner, at det er afgørende for implementeringen, at de involverede undervisere får tilført ressourcer i forbindelse med planlægning, tilrettelæggelse og afholdelse af kurset. Grundet kommunale justeringer af serviceniveauet i Vejle blev medarbejderne udfordret, fordi ressourcer til nærværende projekt skulle tages fra et eksisterende pædagogisk tilbud til unge/voksne med ADHD. Ifølge underviserne har der ikke været ressourcer til at frigive medarbejdere til afprøvning af kursusforløbet. Herved bliver vigtigheden af ledelsesmæssig styring, ressourcefordeling og prioritering tydelig i forbindelse med mulighederne for at implementere et tilbud som dette projekt. Projektet er i Slagelse organiseret i Jobcentret, hvilket skaber et helhedstilbud for borgeren. Afdelingen Job & Anerkendelse fik opgaven, tilbyder undervisning og skaber direkte kontakt til jobkonsulenten, som er bindeleddet til job og uddannelse. Ligeledes får jobkonsulenten indgående kendskab til den enkelte borger, hvilket er afgørende for samarbejdet med en virksomhed og en eventuel mentor. Ledelsesmæssigt har Slagelse haft en gennemgående person, som har været den bærende kraft i implementeringen af konceptet, og det har hele tiden været tydeligt for medarbejderne, hvor projektet var på vej hen og med hvilken prioritering. Gældende for begge kommuner opstår imidlertid en finansiel udfordring i forbindelse med afprøvning af undervisningskonceptet, idet kommunerne selv finansierer en stor del af pågældende tilbud til borgerne. Større kommunale reformer har indflydelse på, hvilke midler og ressourcer kommunerne har til rådighed, når de ønsker at afprøve et projekt som dette. I forbindelse med nærværende projekt har økonomiske omstændigheder i de to projektkommuner tilsyneladende ændret sig undervejs i projektforløbet, hvilket forårsager, at kommunerne undervejs har fået reduceret ressourcerne i forbindelse med implementeringen af kursusforløbet. For Slagelse har en ændring af refusion skabt tvivl om, hvorvidt jobcentret måtte afvikle kurset, da det ikke kun er direkte jobrelateret, hvilket forårsagede forsinkelse i forhold til afprøvning af konceptet. 12

13 Det har været en udfordring for underviserne at udarbejde undervisningsmateriale fx PowerPointpræsentationer, fordi det kræver tid og ressourcer. I den forbindelse mener underviserne, at det ville være berigende for udbyttet, hvis der som supplement til manualen forelå en række undervisningsslides, som kunne være udgangspunkt for tilrettelæggelse af et kursusforløb. På baggrund heraf vurderer kommunerne, at de ville være hjulpet godt på vej og have større mulighed for at implementere holdundervisning, idet en stor del af omsætningsprocessen ville være understøttet. Konklusion og anbefalinger i forbindelse med implementering Projektets formål om at afprøve et allerede udviklet undervisningskoncept for voksne med ADHD ud fra Manual for Voksenundervisere er ikke gennemført nøjagtigt som tiltænkt i projektbeskrivelsen. Slagelse har i vid udstrækning afprøvet manualen, men har valgt at udbygge konceptet med yderligere to emner, hvilket har været hensigtsmæssigt i forhold til kommunens ønske om at integrere tilbuddet i jobcenterregi. Vejle har endnu ikke afprøvet undervisningskonceptet, men ifølge underviserne er det ledelsesmæssigt besluttet at reducere undervisningstilbuddet til 12 timer, hvorfor projektets koncept med 15 undervisningsgange omhandlende 12 temaer ikke kan gennemføres. ADHD-foreningens oprindelige tanke om at implementere undervisningskonceptet i CSV-regi er ikke afprøvet i de to kommuner. Kommunerne har valgt at integrere undervisningskonceptet i henholdsvis jobcenterregi (Slagelse) og i et samarbejde mellem Jobcentret og Voksen Handicap (Vejle), hvilket kommunerne har fundet hensigtsmæssigt, da undervisningen på den måde kommer til at indgå i en større helhed, som giver mulighed for en sammenhængende indsats for borgeren. ADHD-foreningens begrundelse for at forslå undervisningskonceptet implementeret i Specialundervisningsregi er, at kommunerne her har et tilbud målrettet personer, der som følge af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, har behov for særlig tilrettelagt undervisning og rådgivning for at afhjælpe eller begrænse virkningerne af funktionsnedsættelsen. Ifølge 2 i bekendtgørelsen om specialundervisning for voksne skal undervisningen tage sigte på at afhjælpe eller begrænse virkningerne af deltagerens funktionsnedsættelse gennem målrettet kompenserende undervisning, der er tilpasset den enkelte deltagers forudsætninger, færdigheder og behov. CSV har således i forvejen erfaring med at tilrettelægge undervisning for mennesker med særlige behov, selv om kun meget få har tilbud målrettet mennesker med ADHD. Foreningens tanke er, at 13

14 erfarne specialundervisere har gode forudsætninger for at tilegne sig den nødvendige viden og anvende de særlige pædagogiske redskaber, som undervisningskonceptet for voksne med ADHD indeholder. Enkelte kommuner har da også oprettet kurser for borgere med ADHD i CSV-regi. Flere faktorer spiller ifølge projektdeltagerne en afgørende rolle i forbindelse med implementeringen af projektet Mestring og ADHD kursus for voksne med ADHD. Vigtigheden af ledelsesmæssig styring har vist sig meget tydeligt i forbindelse med mulighederne for at implementere et tilbud som dette. Det er således afgørende, at der i de pågældende kommuner er truffet ledelsesmæssige beslutninger omkring rammerne for holdundervisningen, herunder ressourcer, midler og prioritering i forhold til kommunens øvrige tilbud. På underviserniveau vurderes det af begge kommuner, at den indledende undervisning har været fagligt indholdsrig og relevant. På kurset fik underviserne grundlæggende viden om ADHD samt en række konkrete pædagogiske redskaber til undervisning af voksne med ADHD, hvilket de vurderer som afgørende for at kunne tilbyde et kvalificeret undervisningskoncept. Undervisernes erfaringer fra hold 1 i Slagelse har endvidere vist, hvor stor betydning rammer, indhold og ressourcer har for borgernes udbytte. Det beskrives således, at kommunen skal have konceptet helt på plads, når borgerne præsenteres for undervisningstilbuddet, da ændringer og aflysninger skaber kaos for borgerne, som muligvis er årsag til, at de trækker sig fra tilbuddet. Samtidig erfarer underviserne, at lysten til at undervise borgere med ADHD, en anerkendende tilgang samt et menneskeligt helhedssyn har stor betydning for succesraten. Manual for voksenundervisere vurderes af underviserne som et konstruktivt og relevant udgangspunkt for udvikling og afholdelse af holdundervisning for voksne med ADHD. Det vurderes dog afgørende for implementeringen, at de involverede undervisere tillige får tilført viden om ADHD samt ressourcer i forbindelse med planlægning, tilrettelæggelse og afholdelse af kurset. Samtidig vurderer både Vejle og Slagelse, at Manualen for Voksenundervisere med fordel kan suppleres med PowerPoint-præsentationer gældende for manualens temaer, således at disse kan anvendes som skabelon og inspiration under tilrettelæggelse af hele undervisningsforløbet. På baggrund heraf vurderer underviserne, at de vil være hjulpet godt på vej og have større mulighed for at implementere holdundervisning. For at imødekomme dette ønske har ADHD-konsulenten efterfølgende udarbejdet en række slides som supplement til manualen. Disse kan anvendes som 14

15 skabelon for undervisningsmaterialet og bliver sammen med manualen tilgængelig på Socialstyrelsens og ADHD-foreningens hjemmesider. Det er dog helt afgørende for borgernes udbytte af kursusforløbet, at det enkelte kursusforløb tilpasses og tilrettelægges i forhold til den konkrete gruppe af deltagere, så hvert hold har fokus på netop det, der er relevant for deres gruppe af borgere. Derfor anbefales det, at PowerPoint præsentationerne kun anvendes som inspiration og en skabelon, der tilpasses hvert enkelt gruppe af voksne med ADHD. Underviserne i Slagelse vurderer, at de borgere, der følger undervisningsforløbet, får stort udbytte af at deltage bl.a. i form af større selvindsigt omkring egne udfordringer og styrkesider. Det opleves, at borgerne er rigtig gode til at dele erfaringer med hinanden, at deres refleksionsniveau udvikles, at der skabes fælles dialog omkring ADHD. Underviserne ser en stor ressource i at tilbyde gruppeforløb frem for udelukkende individuel støtte, men det kræver at deltagerne til undervisningsforløbene er matchet godt. Undervisningsforløbene synes således ud fra et fagligt perspektiv at have betydelig relevans for voksne med ADHD, og der peges på, at tilbuddet med fordel kan placeres umiddelbart efter en diagnosticering. Underviserne peger endvidere på, at undervisningskonceptet - bortset fra det direkte ADHD-relaterede - også vil have stor relevans for kommunernes øvrige borgere med lignende udfordringer. Det er dog vigtigt at understrege, at målgruppen for Manual for voksenundervisere er undervisere, der beskæftiger sig med mennesker med ADHD. 15

16 Anbefalinger Medarbejderne bør have de nødvendige ressourcer til det forberedende og udførende arbejde samt opfølgning på undervisningsforløbene. Underviserne bør have en grundlæggende viden om ADHD, en række konkrete redskaber til undervisning af mennesker med ADHD samt en anerkendende tilgang og lysten til at undervise denne målgruppe Det anbefales, at der foretages individuelle vurderinger i forhold til holdsammensætning. Den enkelte borgers forudsætninger for at deltage på et hold samt gruppens samlede fællestræk bør inddrages i holdsammensætning og tilrettelæggelse af undervisning. Hvert hold bestående af f.eks. 12 voksne med ADHD bør have 2-3 undervisere, som sammen skaber en forudsigelig ramme, hvor undervisningen kan foregå. Det er afgørende, at undervisningstilbuddet er nøje tilrettelagt inden undervisningens start, således at ændringer så vidt muligt undgås. Det anbefales, at kurset organiseres som et tilbud for nydiagnosticerede voksne med ADHD, og at kurset tilbydes kort efter opsporingen, hvorved det er muligt at imødekomme borgerens behov for viden om ADHD straks efter diagnosticering. Underviserne i Slagelse anbefaler at tilbuddet placeres som en del af Jobcentret således at det indtænkes som en del af et større tilbud med henblik på job eller uddannelse. 16

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge Als Research APS marts 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge 01 Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...

Læs mere

SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE

SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE Als Research APS juni 2012 SLUTEVALUERING SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE 01 ALS RESEARCH INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 1. Indledning... 4 1.1 Evalueringens

Læs mere

Evaluering af Diplommodul Bostøtte - Uddannelse til kvalificering af bostøtte

Evaluering af Diplommodul Bostøtte - Uddannelse til kvalificering af bostøtte Evaluering af Diplommodul Bostøtte - Uddannelse til kvalificering af bostøtte CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet Evaluering af Diplommodul

Læs mere

Evaluering af projekt Pitstop

Evaluering af projekt Pitstop Evaluering af projekt Pitstop Et toårigt, tværfagligt samarbejdsprojekt mellem Charlotteskolen og Fritids- og Ungdomsklubben 5 eren, med det formål at undgå eksklusion af elever fra skolen ved hjælp af

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

En vej til et bedre liv. fra et projekt i. Rosenhuset, Odder Kommune 2004-2008

En vej til et bedre liv. fra et projekt i. Rosenhuset, Odder Kommune 2004-2008 En vej til et bedre liv - evalueringsrapport fra et projekt i Rosenhuset, Odder Kommune 2004-2008 Team for Misbrugspsykiatri, Århus Universitetshospital Risskov, ved: Jørgen Pallesen, psykolog & Søren

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

BilagARU_130813_pkt_04.03 EVALUERINGSRAPPORT: PROJEKT MIKROLÅN 2.0

BilagARU_130813_pkt_04.03 EVALUERINGSRAPPORT: PROJEKT MIKROLÅN 2.0 EVALUERINGSRAPPORT: PROJEKT MIKROLÅN 2.0 Socialt Udviklingscenter SUS, oktober 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 Formålet med Mikrolån 2.0... 3 Evaluering af projektets resultater... 4 2. Baggrund

Læs mere

Evaluering Projekt Uddannelse til job job til uddannelse(ujju)2013-2014

Evaluering Projekt Uddannelse til job job til uddannelse(ujju)2013-2014 Evaluering Projekt Uddannelse til job job til uddannelse(ujju)2013-2014 ungepraksis organisationspraksis samarbejdspraksis Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume og anbefalinger... 4 Beskrivelse af

Læs mere

Projekt Samfund og sprog som rehabilitering. Slutevaluering

Projekt Samfund og sprog som rehabilitering. Slutevaluering Projekt Samfund og sprog som rehabilitering Slutevaluering Samfund og sprog som rehabilitering Slutevaluering Rapporten er udarbejdet af: Region Midtjylland Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé

Læs mere

Vendepunkter til arbejdsmarkedet

Vendepunkter til arbejdsmarkedet Vendepunkter til arbejdsmarkedet - et metodeudviklingsprojekt for psykisk syge Juni 2011 Finn Kenneth Hansen og Line Askgaard CASA Vendepunkter til arbejdsmarkedet - et metodeudviklingsprojekt for psykisk

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

Projekt Alkoholmisbrug hos Psykisk Udviklingshæmmede Evalueringsrapport

Projekt Alkoholmisbrug hos Psykisk Udviklingshæmmede Evalueringsrapport HOVEDVÆRKSTEDET v/ cand. scient. pol. Claus Holm Thomsen www.hovedvaerkstedet.dk tlf. 66 191590 Projekt Alkoholmisbrug hos Psykisk Udviklingshæmmede Evalueringsrapport Hovedværkstedet April 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Evalueringsrapport. Januar 2014. Udarbejdet af VIFIN

Evalueringsrapport. Januar 2014. Udarbejdet af VIFIN Evalueringsrapport Januar 2014 Udarbejdet af VIFIN Indhold 1. Indledning... 3 2. Baggrund... 4 3. Projektets forløb... 5 4. Metode og dataindsamling... 6 5. Projektets tilgang og metoder... 9 5.1 Værdier...

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Indhold 4 Forord...6 1 Resumé... 8 1.1 Projektets aktiviteter og erfaringer...8 1.2 Projektets anbefalinger...11 2 Projektets formål,

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE INDSATS TIL SVÆRT OVERVÆGTIGE BØRN OG UNGE EVALUERING AF BØRNEVÆGTSCENTRET

KØBENHAVNS KOMMUNE INDSATS TIL SVÆRT OVERVÆGTIGE BØRN OG UNGE EVALUERING AF BØRNEVÆGTSCENTRET KØBENHAVNS KOMMUNE INDSATS TIL SVÆRT OVERVÆGTIGE BØRN OG UNGE EVALUERING AF BØRNEVÆGTSCENTRET KØBENHAVNS KOMMUNE INDSATS TIL SVÆRT OVERVÆGTIGE BØRN OG UNGE EVALUERING AF BØRNEVÆGTSCENTRET Udarbejdet for

Læs mere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere En effektiv beskæftigelsesindsats for udsatte borgere New Insight A/S 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af New Insight A/S Design: Kommuneforlaget A/S Fotos: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Evaluering af Projekt Medspilleren 2009-2012. IDH Fredericia, juni 2012

Evaluering af Projekt Medspilleren 2009-2012. IDH Fredericia, juni 2012 Evaluering af Projekt Medspilleren 2009-2012 IDH Fredericia, juni 2012 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 1.1 Projektets mål og succeskriterier... 3 1.2 Evalueringens formål og aktiviteter... 4 2.

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende Om Rådgivningsmodellen en vejledning om støtte til nydiagnos ti cerede demente og familier Denne pjece om Rådgivningsmodellen forklarer trin for trin, hvordan man bruger en målrettet model for støtte til

Læs mere

Her vil jeg bo her vil jeg arbejde

Her vil jeg bo her vil jeg arbejde Kompetenceudviklingsprojektet Her vil jeg bo her vil jeg arbejde 21-212 Evalueringsrapport december 212 Kompetenceudvikling i sociale botilbud i Borgerog Socialservice, Hillerød Kommune 1 INDLEDNING...

Læs mere

I transit mod uddannelse. Evaluering af en indsats for bedre overgange til erhvervsuddannelser

I transit mod uddannelse. Evaluering af en indsats for bedre overgange til erhvervsuddannelser I transit mod uddannelse Evaluering af en indsats for bedre overgange til erhvervsuddannelser Skolen Sputnik, April 2014 1 Indhold: 1. Indledning s. 3 2. Evalueringens spørgsmål og fremgangsmåde s. 3 3.

Læs mere

Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse

Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse EVALUERING EVALUERINGAF AFPROJEKT PROJEKT Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse Resultater af to hashgruppeforløb for unge ledige Individuelle ungesamtaler & kompetenceudvikling af medarbejdere

Læs mere

Evaluering af projekt Curlingbanen

Evaluering af projekt Curlingbanen Evaluering af projekt Curlingbanen Periode 01.12.07 30.06.08 Økonomiske midler bevilget af Det Lokale Beskæftigelsesråd 1 Forord Navnet Curlingbanen er tænkt som et udtryk for, at feje forhindringerne

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere