ISOBRO Betænkning om Indsamlingslov Moms

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ISOBRO Betænkning om Indsamlingslov Moms"

Transkript

1 ISOBRO Betænkning om Indsamlingslov Moms Informationsmøde 11. april 2012 Diakonissestiftelsen Generalsekretær Robert Hinnerskov Sekretariatschef Mette Holm

2 Program Kort om ISOBRO Indsamlingslov Indsamlingsnævn Indsamlingsetik Regeringens fokus på Frivilligcharter Moms i tre dimensioner Kompensation (købsmoms) Sag mod Danmark (salgsmoms) Grønbog (salgsmoms)

3 ISOBRO Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation ISOBRO oprettet d. 25. april En sammenslutning af indsamlingsorganisationer godkendt efter ligningslovens 8A. Repræsenterer 150 medlemsorganisationer, der omsætter ca. 6 mia. kr., heraf indsamler 2,6 mia. kr. invalide- og handicaporganisationer internationale hjælpeorganisationer, kirkelige organisationer, dvs. organisationer med tilknytning til folkekirke og frikirkerne natur, miljø- og dyreværnsorganisationer, sociale hjælpeorganisationer, sygdomsbekæmpende organisationer, almennyttige organisationer

4 Indsatsområder ISOBRO vil arbejde for udvikling af indsamlingssektoren ved at skabe bedre vilkår for medlemsorganisationernes fremskaffelse af ressourcer. ISOBRO vil indfri sin mission i tre skikkelser: som lobbyist, (lovgivning, moms, skat, indsamling) som entreprenør (uddannelse,kurser, rabataftaler) som kontrollant (indsamlingsetik)

5 Historik, indsamlingsloven SF beslutningsforslag december 2009 Folketingsdrøftelse februar 2010 Just. min. Brian Mikkelsen, kommissorium Just. min. Lars Barfoed, nedsætter udvalg Formand for ISOBROs Indsamlingsnævn bliver udvalgsformand (Sys Rovsing) ISOBRO får to udvalgspladser Udvalget færdiggør betænkning december 2011 Just. Min. Morten Bødskov, marts 2012 hurtigst muligt

6 Hovedlinjerne indsamlingsloven Processen i ISOBRO Indsamlingsudvalget Offentlig indsamling Krav til offentlige indsamlinger Overordnet ramme for indsamlingsloven Politiets rolle Gade og husindsamling Gadehvervning (F2F og TM) Indsamlingsnævn Nye indsamlingsformer

7 Processen ISOBRO Arbejdsgrupper og underarbejdsgrupper april 2010 > Etik- og lovudvalget Bestyrelsen Medlemsmøder: februar 2010; april, oktober og november 2011 Repræsentantskabet 2010 og 2011 Ekstraordinært december 2011 Justitsministeriet Indsamlingsudvalget oktober 2010 juni 2011 december 2011 Samarbejde med ISOBRO om forberedelse Retsudvalget Fmd. Peter Skaarup > Fmd. Anne Baastrup

8 Offentlige indsamlinger Gældende ret En indsamling er offentlig, såfremt opfordring til at yde bidrag rettes til andre end personer, der er indbyderne personlig bekendte, eller som har særlig tilknytning til de personer eller institutioner, til hvis fordel indsamlingen sker. Bestemmelsen beskriver ikke, hvornår der er tale om en indsamling, men hvornår en indsamling er offentlig.

9 Indsamlinger Betænkning Således vil alle indsamlinger som udgangspunkt være omfattet af loven, hvis der er tale om en opfordring til at yde bidrag til et forud angivet formål.

10 Politiets rolle Nuværende opgaver Udvalget finder imidlertid ikke, at modtagelse af anmeldelser om indsamlinger og kontrol af regnskaber mv. er opgaver, der nødvendigvis skal løses af politiet Indsamlingsnævnet (eller sekretariatet) bør derfor anmelde eventuelle strafbare forhold efter reglerne i retsplejeloven til politiet, som herefter iværksætter efterforskning, når der er en rimelig formodning om, at et strafbart forhold, der forfølges af det offentlige, er begået.

11 Hvidvask (!) Danmark er medlem af Financial Action Task Force (FATF), som er et mellemstatsligt samarbejde om bekæmpelse af hvidvask og finansiering af terrorisme. Justitsministeriet har i den forbindelse vurderet, at indsamlingsloven og indsamlingsbekendtgørelsen lever op til FATFs rekommandationer vedrørende finansiering af terrorisme

12 Gade- og husindsamling Gældende liste

13 Gade- og husindsamling Objektive kriterier for afgrænsningen af, hvilke organisationer der fremover skal kunne afholde offentlige gade- og husindsamlinger. Dynamisk model, der sikrer, de organisationer adgang som opfylder de gældende kriterier under hensyntagen til det fastlagte antal indsamlingsdage. Hensigtsmæssigt ind- og udfasningsforløb. Indsamlingsnævnet tager stilling til organisationen opfylder kriterierne for at kunne foretage en gadeog/eller husindsamling. Godkendte organisationer tiltræder et udvalg, som fordeler de godkendte indsamlinger. Nævnet træffer afgørelse.

14 Gade- og husindsamling Niveau 1- indsamling En landsdækkende organisation, en eller flere landsdækkende organisationer i fællesskab, eller en eller flere organisationer med landsdækkende sigte, gennemfører én landsdækkende årlig gadeog husindsamling. Niveau 2- indsamling En landsdækkende organisation, en eller flere landsdækkende organisationer i fællesskab, eller en eller flere organisationer med landsdækkende sigte, gennemfører én årlig gade- og husindsamling på regionalt plan. Der er tale om et nærmere defineret geografisk område. Niveau 3- indsamling I forbindelse med mærkedage, hvor en organisation er til stede i gaderummet med en række forskellige aktiviteter, må samme organisation kontakte borgere i gaderummet om bidrag (indsamlingsbøsse). Der må ikke stemmes dørklokker.

15 Gade- og husindsamling Krav til organisationen Godkendt efter Ligningslovens 8a Et vist niveau af privatindsamlede midler / organisationens samlede omsætning Antal bidragsydere/ medlemmer/ frivillige Krav til indsamlingen Sandsynliggøre, at organisationen kan mønstre et tilstrækkeligt antal indsamlere, hvilket svarer til en dækningsgrad på omtrent 25 % Sandsynliggøre, at organisationen kan generere en tilstrækkelig overskudsgrad, svarende til 66,6 %

16 Gade- og husindsamling Indfasning af nye organisationer. Tidsfrist på 3 år for opfyldelse af de stillede krav. Udviklingsmuligheder: nye ansøgere kan få en Niveau 2- indsamling og sidenhen vokse sig til en størrelse, der gør det muligt at ansøge om en Niveau 1-indsamling. Organisationer med en størrelse og en struktur, der kan magte at gennemføre en Niveau 1-indsamling, vil etablere sig med en sådan. Samtlige niveauer bør vurderes i forbindelse med en periodisk ansøgning for at sikre opfyldelse af de gældende kriterier samt for at give mulighed for at vurdere, hvorvidt en given organisation eksempelvis kan indplaceres på et højere niveau.

17 Gade- og husindsamling Der skal udvikles en måde at kvalificere nye organisationer på. Hertil har arbejdsgruppen udviklet et redskab. Hvordan stilles en organisation, der over en given periode måtte ligge under de fastsatte kriterier? Skal den kunne søge om en ny periode på lige fod med andre organisationer, eller skal den vige pladsen? Anbefaler tidsperiode for godkendelse jfr. Ligningslovens 8A (3 år). Rotationssystem ikke hensigtsmæssigt Fokus på folkelig forankring.

18 F2F og TM Drøftelse af ny afgrænsning Desuden anmodes udvalget om at overveje, om der kan være anledning til at ændre den nuværende afgrænsning mellem lovlig medlemshvervning og den ulovlige gadehvervning. Medlemshvervningens betydning for indtægtsgrundlaget

19 F2F og TM ISOBROs oplæg Frivilligcharteret anno 2001 Civilsamfundsstrategien anno 2010, Indsamlingsdanmark positioneres og vigtigheden af den folkelige forankring betones. Regringen nyt frivilligcharter (!) Redegørelse for F2F og TM anno 2011 Teknologiens betydning for definitionen på mødet med borgerne samt på forskellige begreber. Afgrænsningsproblematikken og diskussion af potentialet i bekendtgørelsen om 8A og 12, stk. 3 Den nuværende retstilstand og de kontaktmæssige og indsamlingsøkonomiske konsekvenser heraf (først medlem og så bidragyder).

20 F2F og TM ISOBROs oplæg Konsolidere den nuværende retstilstand (medlemshvervning) Estimat: 60 % væksten i indtægter fra medlemsbidrag og gaver jfr. Indtægtsundersøgelsen tilskrives F2F og TM! Fokus på kvalitet og udvikling af F2F og TM for at fremtidssikre området samt for at lægge distance til andre former for henvendelser Diskutere overbygning med en ny typologi, kaldet Donoren, den borger der der gerne vil hjælpe ønsker passende indsigt i organisation, vedkommende støtter får visse modydelser Kommentarer til justitsministeriets notat forbud, frigivelse eller bibeholdelse af den nuværende retstilstand.

21 Indsamlingslov og etik i dag Institutioner eller aktører i dag? Indsamlingslov, nugældende Justitsministeriet Politikredsene Indsamlingsetik Indsamlingsetisk Nævn ISOBROs bestyrelse (kontrollant) Mødevirksomhed F2F, byer, kommuner, org. Instrukser under del B (F2F og TM).

22 Indsamlingsnævn (5 pers.) Oprettelsen af et nyt Indsamlingsnævn og hovedprincipperne for nævnets organisation og virksomhed bør efter udvalgets opfattelse reguleres i indsamlingsloven, mens den nærmere regulering bør fastsættes i administrative forskrifter.

23 Indsamlingsnævn Der bør efter udvalgets opfattelse være tale om et offentligt nævn, som i hele sin virksomhed er omfattet af forvaltningsloven, offentlighedsloven samt forvaltningsretlige grundprincipper som f.eks. officialmaksimen (af egen drift skaffer oplysninger om en sag) og princippet om ligebehandling og proportionalitet (begrænset indgreb).

24 Indsamlingsnævn Der bør endvidere efter udvalgets opfattelse være tale om et uafhængigt nævn, som står uden for det sædvanlige administrative hierarki, og dermed ikke vil være underlagt instruktionsbeføjelser fra Justitsministeriet. Indsamlingsnævnets afgørelser vil derfor ikke kunne påklages til Justitsministeriet eller andre administrative myndigheder. Nævnet bør dog administrativt være underlagt Justitsministeriet.

25 Indsamlingsnævn Justitsministeriets opgaveliste (udkast) modtage anmeldelser af påtænkte indsamlinger. påse, at der er tale om indsamling til lovligt formål godkende organisationer, som kan foretage indsamlinger uden anmeldelse. meddele tilladelser til afholdelse af husindsamlinger. meddele tilladelser til afholdelse af gadeindsamlinger. behandle klager over overtrædelse af god indsamlingsskik. ajourføre hjemmeside med relevante oplysninger, herunder lister. modtage regnskab for indsamlinger.

26 Indsamlingsnævn (forts.) Justitsministeriets opgaveliste (udkast) kontrollere regnskaber. offentliggøre regnskaber. kontrollere, at kravene i indsamlingsbekendtgørelsen er opfyldt. melde overtrædelser af loven og bekendtgørelsen til politiet. meddele tilladelser til anvendelse af indsamlede midler til andre formål end angivet i anmeldelsen. vurdere om administrationsomkostningerne for indsamlinger har et rimeligt niveau. vurdere om der er tale om en indsamling, der er omfattet af loven.

27 Overtrædelse Især ved grove og måske gentagne overtrædelser af de etiske regler, kan det forekomme utilfredsstillende at skulle nøjes med den reaktion, der ligger i en offentliggørelse heraf. Udvalget finder imidlertid, at en organisations frygt for at få kritik og dermed risikere en væsentlig nedgang i omfanget af indsamlede midler, må antages at være tilstrækkelig sanktion for organisationen, der har stor præventiv effekt.

28 Sekretariat for Indsamlingsnævnet Indsamlingsnævnet, repræsentanter for Dansk Erhverv, Forbrugerrådet, ISOBRO. Nævnets sekretariat kan ligge to steder I justitsministeriet ISOBRO Bestyrelsen anbefaler, ISOBRO optager forhandling med Justitsministeriet om løsning af opgaven Præmisser: uden meromkostninger for Indsamlingsorganisationerne

29 Ikrafttræden Oprindelig plan, betænkning juni 2011 udskudt til januar 2012 Betænkningen indeholder lovforslag Høring 6 uger (efter påske) Høringssvar sammenfattes Lovforslag fremsættes efteråret 2012 Loven træder i kraft senest juli 2013

30 Public affairs Betænkning inkl. lovforslag og bekendtgørelse er på plads pr. marts Alle partier bakker op om en ny lov. Hvordan får ISOBRO lovforslaget øverst i bunken hos en presset regering? Hvilke konkrete aktiviteter planlægges hvornår? Folkemødet Hovedlinjerne i loven Hvorledes iagttages nutidens foreninger?

31 Public affairs Konsensus om hovedlinjerne i lovtekst PA-strategi klar Tidsvis pressekontakt om delelementer af loven Operation X 12. april 2012 MeningsMinisteriet, Folkemødet, juni 2012

32 Ny regering og ISOBRO Generelt om den politiske situaiton efter regeringsskiftet samt ISOBROs planer Revitalisering af charter for frivilligt arbejde Det danske foreningsliv og det frivillige Danmark som sådan er en del af fundamentet for vores demokrati. Regeringen vil give det frivillige foreningsliv og folkeoplysningen frie udfoldelsesmuligheder og vil revitalisere chartret for samarbejde mellem det frivillige Danmark og det offentlige.

33 Købsmoms Kompensation Historik Potentiale Politisk realitet Kommissionen Rapporten VAT IN THE PUBLIC SECTOR AND EXEMPTIONS IN THE PUBLIC INTEREST

34 Salgsmoms Sagen mod Danmark

35 Moms - grønbogen Grønbogen Q3 Forhindringer Q 6 Bortfald af undtagelser Q 13 Forlade direktiv-niveauet? Q 14 Udgive vejledning, snarere end direktiver? Q 16 Bredere involvering af interessenter? Q 33 Emner, der mangler?

36 Skatteudvalget - grønbogen Flertallet opfordrer til, at hensynet til de almen velgørende foreningers virke inddrages i Kommissionens videre arbejde. Der skal sikres gode rammer for udfoldelsen af de almen velgørende foreningers virke, herunder f.eks. i forhold til hjælpeorganisationers drift af genbrugsbutikker og musikfestivaler, der uddeler overskud til almenvelgørende formål.

37 Parlamentet - grønbogen understreger, at almennyttige foreninger spiller en afgørende og meget positiv rolle for demokrati, vækst og velstand i Europa; opfordrer Kommissionen til at foreslå en mekanisme, der gør det muligt for medlemsstater, der ønsker at styrke civilsamfundet, generelt at fritage samtlige eller størstedelen af disse foreningers aktiviteter og transaktioner; mener, at i det mindste de små almennyttige foreninger bør være begunstiget af denne mekanisme;

38 Øvige emner rådgivning og strategi.... Moms Skat Kurser Uddannelse Presse CSR, Partnership 2012, Kofi Annan Opsamlet viden

Foreningsdanmark - 8a godkendte Opdatering på nye love og bekendtgørelser

Foreningsdanmark - 8a godkendte Opdatering på nye love og bekendtgørelser Foreningsdanmark - 8a godkendte Opdatering på nye love og bekendtgørelser ISOBRO 15. april 2015 Wifi Konference_AP - 1Avocado Generalsekretær Robert Hinnerskov Sekretariatschef Mette Grovermann ISOBRO

Læs mere

BESTYRELSES- OG UDVALGSBERETNING

BESTYRELSES- OG UDVALGSBERETNING 2013 2014 BESTYRELSES- OG UDVALGSBERETNING Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation ISOBRO April 2014 1 Indhold Forord... 3 Ny indsamlingslov: Lovproces endelig igangsat... 4 Fundraisingkonference

Læs mere

Betænkning om åbenhed om økonomisk støtte til politiske partier. Betænkning nr. 1550

Betænkning om åbenhed om økonomisk støtte til politiske partier. Betænkning nr. 1550 Betænkning om åbenhed om økonomisk støtte til politiske partier Betænkning nr. 1550 Kronologisk fortegnelse over betænkninger 1513 Betænkning om optagelse og protokollering af forklaringer i straffesager

Læs mere

FORVALTNINGENS KONTROL STATUS 2014-15

FORVALTNINGENS KONTROL STATUS 2014-15 FORVALTNINGENS KONTROL STATUS 2014-15 FORVALTNINGENS KONTROL STATUS 2014-15 Denne delrapport er en del af Institut for Menneskerettigheders rapport Menneskerettigheder i Danmark, Status 2014. Rapporten

Læs mere

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Nedenfor findes udvalgets udkast til forslag til lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder. Fremsat

Læs mere

Samlenotat for Rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 20. maj 2013

Samlenotat for Rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 20. maj 2013 Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3247 - beskæftigelse m.v. Bilag 2 Offentligt Samlenotat for Rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 20. maj 2013 Social- og Integrationsministeriets

Læs mere

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn)

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven (Forenkling af revisionspligten og styrket offentligt tilsyn med revisorer

Læs mere

Revisors ansvar. Fokus på det offentlige tilsyn i Danmark på baggrund af EU-reguleringen. Troels Grundtvig Abildskov, 283844 Cand.Merc.

Revisors ansvar. Fokus på det offentlige tilsyn i Danmark på baggrund af EU-reguleringen. Troels Grundtvig Abildskov, 283844 Cand.Merc. Revisors ansvar Fokus på det offentlige tilsyn i Danmark på baggrund af EU-reguleringen Troels Grundtvig Abildskov, 283844 Cand.Merc.Aud Kandidata andling, November 2013 Aarhus School of Business and Social

Læs mere

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 INDLEDNING 1.1-1.5 2 REGULERING AF LOVPLIGTIG REVISION PÅ EU-PLAN 2-2.10 OG BEHOVET FOR

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

EN NY STRUKTUR DEBATOPLÆG ADVOKATRÅDETS STRUKTURUDVALG 25. APRIL 2007

EN NY STRUKTUR DEBATOPLÆG ADVOKATRÅDETS STRUKTURUDVALG 25. APRIL 2007 EN NY STRUKTUR DEBATOPLÆG AF ADVOKATRÅDETS STRUKTURUDVALG 25. APRIL 2007 I. INDLEDNING 4 1. UDVALGETS KOMMISSORIUM 4 2. UDVALGETS SAMMENSÆTNING 7 3. UDVALGETS ARBEJDE 8 II. RESUMÉ 9 III. ADVOKATSAMFUNDETS

Læs mere

STATSADVOKATEN FOR SÆRLIG ØKONOMISK KRIMINALITET HVIDVASKSEKRETARIATET ÅRSBERETNING 2009

STATSADVOKATEN FOR SÆRLIG ØKONOMISK KRIMINALITET HVIDVASKSEKRETARIATET ÅRSBERETNING 2009 STATSADVOKATEN FOR SÆRLIG ØKONOMISK KRIMINALITET HVIDVASKSEKRETARIATET ÅRSBERETNING 2009 Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet, den 27. januar 2010 2 FORORD Arbejdet i Hvidvasksekretariatet

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.5.2003 KOM (2003) 284 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET om modernisering af selskabsretten og forbedret

Læs mere

Forslag. Lov om spil

Forslag. Lov om spil Skatteministeriet J.nr. 2009-511-0041 12. februar 2010 Forslag til Lov om spil (Spilleloven) Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde 1. Lovens formål er, 1) at holde forbruget af spil om penge på

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Dato: 28. januar 2015 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven)

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til 1 Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om forvaltere af alternative investeringsfonde

Læs mere

Forslag. til. Stk. 3. Erhvervs og Selskabsstyrelsen fastsætter nærmere regler om opfyldelse af oplysningspligten i stk. 1 og 2.

Forslag. til. Stk. 3. Erhvervs og Selskabsstyrelsen fastsætter nærmere regler om opfyldelse af oplysningspligten i stk. 1 og 2. Forslag til Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom, lov om leje af erhvervslokaler m.v. og lov om leje (oprettelse af et disciplinærnævn for ejendomsmæglere, skærpelse af oplysningspligt m.v.)

Læs mere

Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Samlenotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Samlenotat for telepunkter på rådsmøde

Læs mere

Samlenotat vedr. rådsmøde for beskæftigelse og sociale anliggender den 17. juni 2011

Samlenotat vedr. rådsmøde for beskæftigelse og sociale anliggender den 17. juni 2011 Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3099 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt B e s k æ f t i g e l s e s m i n i s t e r i e t S o c i a l m i n i s t e r i e t Samlenotat vedr. rådsmøde for beskæftigelse

Læs mere

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014.

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014. NOTAT 28. januar 2015 Høringsnotat ad L 117 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love (Reduktion af administrative byrder, tilpasning til de internationale regnskabsstandarder,

Læs mere

Betænkning om om om revision af af af hundeloven

Betænkning om om om revision af af af hundeloven Betænkning om om om revision af af af hundeloven Betænkning nr. nr. 1524 nr. 1524 1524 Kronologisk fortegnelse over betænkninger 1499 Betænkning om offentligt hasardspil i turneringsform 1500 Betænkning

Læs mere

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. maj 2013 Samlenotat vedr. rådsmødet (konkurrenceevne) den 29. maj 2013 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning om særlige krav til revision af virksomheder af offentlig interesse

Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning om særlige krav til revision af virksomheder af offentlig interesse Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 116 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning

Læs mere

Opgaver i sogn, provsti og stift

Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning 1477 Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning fra Arbejdsgruppen om ændring af den kirkelige struktur Sammenfatning Kirkeministeriet - Juli 2006 Betænkning 1477 Opgaver i sogn, provsti og

Læs mere

Spil i fremtiden. overvejelser om en samlet spillelovgivning SKATTEMINISTERIET ERHVERVSMINISTERIET JUSTITSMINISTERIET

Spil i fremtiden. overvejelser om en samlet spillelovgivning SKATTEMINISTERIET ERHVERVSMINISTERIET JUSTITSMINISTERIET Spil i fremtiden Spil i fremtiden overvejelser om en samlet spillelovgivning SKATTEMINISTERIET ERHVERVSMINISTERIET JUSTITSMINISTERIET Spil i fremtiden Udgiver: Skatteministeriet København, april 2001

Læs mere

Det er alene de væsentligste punkter fra høringssvarene, der er medtaget i notatet.

Det er alene de væsentligste punkter fra høringssvarene, der er medtaget i notatet. Afdeling for Folkeskole og Internationale opgaver Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Høringsnotat om 10 bekendtgørelser

Læs mere

Intern revision. - i danske pengeinstitutter. VtÅ ÄÄt açüáàxw mxâà{xç 9 häät ^ÉÑÑ _tüáxç

Intern revision. - i danske pengeinstitutter. VtÅ ÄÄt açüáàxw mxâà{xç 9 häät ^ÉÑÑ _tüáxç Intern revision - i danske pengeinstitutter VtÅ ÄÄt açüáàxw mxâà{xç 9 häät ^ÉÑÑ _tüáxç Aalborg Universitet 2007 1 Intern revision i danske pengeinstitutter Kandidatafhandling Revisorkandidatuddannelsen

Læs mere

Opgaver i sogn, provsti og stift

Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning 1477 Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning fra Arbejdsgruppen om ændring af den kirkelige struktur Kirkeministeriet - Juli 2006 Betænkning 1477 Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning

Læs mere