Ægyptisk matematik. Problemorienteret projektarbejde i, om og med matematik. Afholdt af Morten Blomhøj og Tinne Hoff Kjeldsen, IMFUFA, RUC

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ægyptisk matematik. Problemorienteret projektarbejde i, om og med matematik. Afholdt af Morten Blomhøj og Tinne Hoff Kjeldsen, IMFUFA, RUC"

Transkript

1 Ægyptisk matematik Rapport fra kursus i Problemorienteret projektarbejde i, om og med matematik Afholdt af Morten Blomhøj og Tinne Hoff Kjeldsen, IMFUFA, RUC Udarbejdet af: Peter Wulff, Rysensteen Gymnasium, 2004 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse1 1 Indledning og projektets overordnede udviklingssigte 2 2 Intentionerne for elevernes udbytte af forløbet2 3 Design af forløbet4 4 Beskrivelse af forløbet hvordan gik det 5 5 Elevernes udbytte i forhold til intentionerne6 6 Forløbet set i forhold til det overordnede udviklingssigte 8 7 Hvordan kan erfaringerne integreres i praksis 8 Bilag: Forløbsbeskrivelse9 Side 1 af 10

2 1 Indledning og projektets overordnede udviklingssigte Dette projekt blev til i forbindelse med kurset: Problemorienteret projektarbejde i, om og med matematik, som blev arrangeret af RUC i efteråret 2004 Formålet med projektet var, at udvikle, afholde og evaluere et problemorienteret projektforløb i matematik i det almene gymnasium Forløbet blev afholdt i en 1g-klasse i efteråret, dvs svarende til gymnasiereformens grundforløb og der var derfor ud over det rent matematiske også nogle studietekniske aspekter Endelig var det aftalt med klassens historielærer, at vi skulle forsøge noget fællesfagligt om det gamle Ægypten og deres matematik Forløbet blev ikke egentlig tværfagligt, hertil var vores mål (kernefaglighed) for forskellig, men forløbet i matematik blev afholdt parallelt med et forløb i historie om det gamle Ægypten Jeg valgte, at udvikle et problemorienteret historisk projektforløb i matematik med paralleller til et tilsvarende forløb i historie, som ville kunne anvendes på grundforløbet i gymnasiet efter reformens ikrafttræden Personligt har jeg meget lidt erfaring med emneforløb/projektarbejde i matematikundervisningen, og således var der også for mig som lærer tale om et udviklingsarbejde 2 Intentionerne for elevernes udbytte af forløbet En af intentionerne med det kommende grundforløb er at udvikle eleverne fra folkeskoleelev til gymnasieelev i løbet af det første halve år Og dette har også langt hen ad vejen været sigtet med dette projektforløb Forløbet haft følgende studiekompetencer som mål for elevernes udbytte: a Øget bevidsthed omkring gruppearbejde, herunder gruppedagbog som værktøj b Øget selvstændighed c Forbedret mundtlig formidling d Erfaring med PowerPoint-præsentation Ovenstående er led i en overordnet projektprogressionsplan som anvendes på Rysensteen gymnasium Denne har dele af det kommende Almen studieforberedelse Matematiske mål: Eleverne skal: e Erfare at matematikken har været meget anderledes end i dag Side 2 af 10

3 f Bevidstgøres om, at matematikken er resultat af en udvikling og ikke er statisk, som den typisk fremstår g Blive opmærksom på at matematikken udvikles i et samspil mellem kultur og samfund Kommentarer til intentionerne for elevernes udbytte: a) Gruppearbejde er en undervisningsform, som alle elever har erfaringer med fra folkeskolen Dog ikke altid gode erfaringer Ved at bevidstgøre eleverne om arbejdsformens fordele og mulige faldgruber kan udbyttet øges markant En gruppedagbog er et redskab, der skal sikre elevernes refleksion over gruppearbejdet Ved at nedskrive lektien sikrer dagbogen at eleverne/gruppen kommer videre mellem møderne b) I matematikundervisningen er vi normalt bundet meget af det skriftlige pensum og vi kan sjældent lade eleverne arbejde fuldstændig selvstændigt Eleverne skal lære, at regne eksamensopgaverne og for at opnå dette, er undervisningen typisk meget lærerstyret Matematikkens historie skal indgå i undervisningen, men der er ikke et krav om at bestemte opgavetyper skal kunne regnes Det var derfor muligt at lade grupperne arbejde meget selvstændigt, da det ikke var afgørende om alle grupper kom lige langt Omvendt var eleverne ikke i tvivl om, at den indsigt i ægyptisk matematik, som de hver især opnåede, havde de selv skaffet sig De havde selv brudt koden For netop at fremme selvstændigheden var det vigtigt at alle grupper arbejdede med noget forskelligt c, d) Frem for en afsluttende rapport henvendt til mig/læreren, syntes jeg at en mundtlig fremstilling var at foretrække Her er det oplagt, at modtageren er en på ens eget faglige niveau, som netop ikke har læst de sider, som gruppen fremlægger Formidlingen bliver derved autentisk Dette er ikke tilfældet med rapporter, der kun læses af læreren, men har den uvidende elev som teoretisk målgruppe Desuden indgår den mundtlige formidling i skolens progressionsplan og styrkelsen heraf er blevet sat i gang med et egentligt retorikkursus PowerPoint er et værktøj, som fint understøtter og strukturerer en mundtlig fremlæggelse e, f) De rent matematiske mål er mindre konkrete De handler alle sammen om at opnå nogle erkendelser om nutidens matematik, netop ved at se på en andens tid matematik Udviklingsperspektivet bliver kun i ringe grad tilgodeset af dette forløb Det samme emne blev ikke belyst i flere perioder og udviklingen/opdagelsen af en konkret matematisk teori blev ikke præsenteret Målet vil kunne nås gennem flere historiske forløb i løbet af gymnasietiden, og dette projektforløb vil kunne indgå som en del heraf Side 3 af 10

4 g) Det sidste mål er hvor historieundervisningen inddrages Ud fra en generel viden om det gamle Ægypten og samfundsforholdene dengang kan eleverne forholde sig til, hvordan samfundsforhold og kultur har været styrende for datidens matematik Samtidig er historiefagets kildekritik et væsentlig værktøj, når man skal tolke ud fra tvetydige og mangelfulde papyruser 3 Design af forløbet Jeg havde valgt, at lave en kort introduktion, og derefter lade eleverne arbejde i grupper med 7 forskellige emner (kapitler) Hvert svarende til 4-6 sider fra Jesper Frandsens udmærkede bog: Ægyptisk matematik (Systime, 1996) Som produkt skulle hver gruppe fremlægge en PowerPoint-præsentation med gruppens svar på den overordnede problemformulering: Hvordan og hvorfor regnede ægypterne? Forløbet strakte sig over i alt 7 moduler, af 90 minutter hver 1 modul var en kort introduktion til ægyptisk matematik ud fra elevernes lærebog (Carstensen og Frandsen: Mat 1) Klassen havde haft de relevante sider for, fordoblingsmetoden for multiplikation blev gennemgået ved tavlen, og en række opgaver fra opgavebogen blev regnet af eleverne i timen Eleverne havde således et fælles udgangspunkt, hvor de kendte ægypternes tal, simple regnemetoder og var stødt på ægypternes lidt fremmede måde at formulere opgaverne på Dette fælles udgangspunkt var således også den viden, grupperne kunne forudsætte af hinanden ved fremlæggelserne Ligeledes var en introduktion nødvendig for at jeg kunne sætte en gruppe i gang med et vilkårligt kapitel i Frandsens bog 2-5 modul arbejdede grupperne selv Andet modul startede med at de fik udleveret forløbsbeskrivelse med problemformulering, formål, produktkrav, emner med sidetal og gruppeinddelinger, se bilaget: Forløbsbeskrivelse Jeg havde inddelt grupperne selv Dels for at sikre, at der var elever i hver gruppe, der kunne magte de sværere emner Dels af hensyn til progressionen i gruppearbejdet, hvor det er vigtigt eleverne arbejder sammen i mange forskellige konstellationer i de forskellige fag/forløb Jeg havde ligeledes valgt på forhånd, hvilket emne (hvilke sider) hver gruppe skulle arbejde med Nogle af grupperne havde supplerende ægyptiske regneopgaver, dvs autentiske opgaver, inden for deres emne, men dette gjaldt ikke alle grupper Der var lagt op til, at disse opgaver kunne inddrages, lige som det stod grupperne frit, at inddrage materiale fra nettet eller andre kilder Det var ligeledes op til grupperne selv at afgøre, hvad de ville medtage i den afsluttende præsentation Der var dog det krav, at Side 4 af 10

5 grupperne skulle give et svar på den overordnede problemformulering: Hvordan og hvorfor regnede ægypterne? Den første del, hvordan, var afgrænset af deres emne (sider), men den anden del, hvorfor, var meget mere åben Det var min intention, at grupperne her skulle inddrage supplerende opgaver, andet materiale og deres viden fra historie Dette var således et forsøg på at gøre forløbet mere problemorienteret og mere tværfagligt For at tvinge eleverne til at reflektere over gruppearbejdet og for at sikre forberedelse hjemme skulle grupperne efter hvert modul skrive en gruppedagbog, som blev lagt i Fronter Jeg gennemlæste og kommenterede dagbøgerne samme dag Der var reserveret computere til klassen i 4 og 5 modul, men der var også ledige computere at finde til de grupper, der ønskede computer før Der var således en høj grad af lærerstyring i oplægget, men en langt højere grad af frihed i selve gruppearbejdet Her var dagbøgerne og præsentationen de eneste rammer Som lærer var min rolle konsulentens Jeg gik rundt til grupperne, svarede på spørgsmål og kommenterede gruppedagbøger, men holdt mig i øvrigt bevidst i baggrunden Det skulle være elevernes eget projekt! De to sidste moduler (6 og 7) var henlagt til et lokale med videokanon, så det var nemt at fremvise PowerPoint-præsentationerne 4 Beskrivelse af forløbet hvordan gik det Generelt gik forløbet godt Med det meget lærerstyrede oplæg kunne man frygte, at eleverne ikke ville engagere sig i forløbet Men dette synes jeg generelt de gjorde Allerede under det første modul kom det klassiske spørgsmål, hvorfor skal vi lære det? Og vi fik nu en god snak om delmålene e, f og g, hvorunder klassen tilsyneladende accepterede, at historisk matematik ud over at være interessant i sig selv kunne bidrage til et mere nuanceret syn på nutidens matematik Eleverne accepterede gruppeinddelinger og emner uden videre De gik nu i gang med at læse og prøve at forstå teksten Dette voldte store problemer Jeg forsøgte bevist ikke at hjælpe, men kun opfordre dem til at dykke ned i teksten selv Jeg tror eleverne oplevede, at her var noget, de ikke forstod, men som de selv skulle finde ud af De følgende moduler arbejdede grupperne videre og frustrationen blev for de fleste efterhånden afløst af en tilfredsstillelse ved selv, at have tilegnet sig noget, brudt koden Udarbejdelsen af PowerPoint-præsentationerne gik godt Det viste sig, at der i alle grupper var nogen, der allerede kendte programmet Min opgave var primært at betone, at formidlingen skulle være i fokus frem for alle mulige smarte effekter Side 5 af 10

6 5 Elevernes udbytte i forhold til intentionerne Nedenstående punkter svarer til inddelingen i afsnit 2 om projektforløbets mål a) Elevernes arbejde i grupperne forløb uden problemer (konflikter), men eleverne tog ikke gruppedagbogen til sig Den var en sur pligt, som flere grupper undlod, og som ikke indeholdt andet end banaliteter som: I dag arbejdede vi godt og vi aftalte at arbejde videre hjemme Det kræver meget instruktion, motivation og øvelse, at få eleverne til at blive bevidste om gruppearbejdet og kunne reflektere over dette i en gruppedagbog Og når man samtidig har et matematikfagligt sigte, prioriteres arbejdet med gruppearbejdet ikke så højt, som er nødvendigt, hvis det virkeligt skal lykkes Men et lille skub i den rigtige retning har eleverne da fået, så hvis alle fag skubber på, lykkes det nok til sidst I kommende projektarbejder vil jeg gøre meget mere ud af at introducere formålet med dagbogen, stille flere krav til, hvad den skal indeholde og give eksempler på, hvad der kan stå i den b) Eleverne arbejdede selvstændigt med deres emner De tog emnerne til sig, påtog sig ansvaret for at få forstået teksten og formidle den Jeg optrådte kun som konsulent, ikke som indpisker Eleverne gav udtryk for, at det var en tilfredsstillelse selv at have tilegnet sig et matematisk emne, uden at læreren havde gennemgået det c) Elevoplæggene var generelt svære at forstå Grupperne havde tydeligvis hver især fået en forståelse af deres emner, men når de formidlede det, kunne de ikke sætte sig ned på de andres niveau Det blev for indforstået, hvilket nok er et udtryk for at deres forståelse var overfladisk Klassen var dog gode til at spørge, og få gentaget nogle af forklaringerne i et langsommere tempo Generelt var oplæggene kortere end der var lagt op til (knap 10 min, frem for min), hvilket jeg påpegede over for grupperne Det er mit håb, at eleverne har lært at formidling er svært og kræver forberedelse Det skal foregå på et lavere niveau og i et langsommere tempo, end man tror Dette burde de have lært, ved dels selv at prøve og dels ved at opleve, hvor svært de andre grupper havde ved at formidle deres emner, så det var til at forstå d) PowerPoint-præsentationerne var generelt udmærkede, men med for spraglede baggrunde og for mange effekter Typiske begynderfejl De virkede dog alle fint som disposition for oplæggene og støtte for tilhørerne Præsentationerne blev gemt og kan derfor anvendes af eleverne som repetition før en eksamen Til at begynde med, var nogle elever imod, at skulle lære et nyt program, men efterfølgende var alle enige om, at præsentationerne havde været Side 6 af 10

7 bedre, end hvis tavlen havde været brugt Desuden var den elementære brug af PowerPoint hurtigt lært e) Mange elever gav udtryk for en undren over, hvor dumme ægypterne var Hvorfor brugte de kun stambrøker? Hvorfor skulle et tal udtrykkes som en sum af forskellige stambrøker? Omvendt var metoderne meget svære at forstå, dvs temmelig avancerede, så på den måde var de jo ikke dumme Jeg tror mange elever fik en erkendelse af, at matematik ikke altid har været som i dag, men derimod er resultat af en langvarig udvikling, hvor mange ting er blevet forenklet med tiden Efter projektarbejde har jeg i den almindelige undervisning flere gange fået historiske spørgsmål: Hvornår fandt man på det?, Hvad blev udviklet først? osv Selv om jeg også tidligere har inddraget historiske aspekter i min undervisning, har dette projektforløb helt klart givet en større historisk bevidsthed, end jeg tidligere har set f) Den matematiske udvikling blev kun illustreret som to statiske punkter (ægypterne og nu) En egentlig udvikling fremgik ikke Men projektet har lavet en historisk ramme, som feks et forløb om differentialregningens opdagelse/udvikling kan fylde ud Men at matematikken har udviklet sig og gjort fremskridt var klart Dette blev også tydeligt ved at eleverne hele tiden omskrev fra ægyptisk notation til nutidig notation med x er, formler mm Efter en gennemgang af en ægyptisk udregning kom bemærkningen: Men det svarer jo bare til hvorefter der fulgte en nutidig ligningsløsning Det var således inspirerende at se, hvordan eleverne, der normalt virker lidt fremmedgjorte over for x er og ligninger, havde taget disse til sig og pludselig opfattede ligninger som en nem måde at løse problemer på Det blev således klart for eleverne, at moderne notation gør udregningerne meget nemmere end de ellers kunne være g) Sammenkædningen med historiefaget forløb ikke så godt Eleverne havde svært ved at forholde sig til hvorfor-delen af problemformuleringen Nogle opgaver var meget konkrete, men generelt havde eleverne svært ved at forholde sig til formålet med udregningerne Selv udregningen af rumfanget af en pyramidestub kunne de ikke umiddelbart se anvendelsen af! Historieundervisningen, der mere handlede om religion, dynastier mm end om dagligdagen, gav heller ikke baggrund for at forholde sig til skriverens hverdag og arbejdsopgaver Desuden lykkedes det ikke eleverne at finde andet supplerende materiale, end svarende til bogens udregninger og papyruser Jeg føler således, at denne sidste del af forløbet, som netop skulle være den mere frie og problemorienterede faldt til jorden Samtidig er det endnu en Side 7 af 10

8 gang blevet bekræftet, at tværfagligt samarbejde kræver meget mere end lidt løs snak hen over frokostbordet Skal 2 fag mødes og drage fordel af hinanden, kræver det et stort forarbejde Ellers bliver det bare parallellæsning 6 Forløbet set i forhold til det overordnede udviklingssigte Det overordnede mål, om at udvikle et stykke problemorienteret projektarbejde i matematik, mener jeg er lykkedes Det har været et meget lærerstyret projektarbejde, men eleverne har engageret sig i problemet alligevel Jeg var den eneste på kurset, der valgte at lave et historisk forløb frem for et modelforløb, selv om de var vægtet lige højt på kurset Dette skyldes nok problemer med at finde egnede tekster, der på den ene side er på et passende niveau og samtidig ikke så gennemarbejdede, at autenticiteten forsvinder Originale kilder bliver desværre typisk for svære, specielt i 1g Jeg mener, at eleverne har haft stort udbytte af at arbejde med ægyptisk matematik, netop som mere selvstændigt projektarbejde Emnet har passet godt til niveauet i 1g 7 Hvordan kan erfaringerne integreres i praksis Gymnasiereformen kræver at vi laver fællesfaglige forløb Men emnerne for disse skal ikke ligge perifert for fagene, men derimod i fagenes kerneområder Dette projekt har vist nogle af problemerne herved At opnå synergieffekten og samtidig bevare kernefagligheden er svært og kræver meget planlægning og nøje udvalgte emner og materialer Og et gensidigt kendskab til hinandens fag Desværre var ingen af delene i tilstrækkelig høj grad tilstede ved planlægningen af dette forløb Det historiske aspekt i matematikundervisningen er bevaret efter reformen, og jeg mener i høj grad med rette Jeg har oplevet at eleverne gennem dette projektarbejde har fået en mere reflekteret og moden tilgang til matematikken end før forløbet Matematik er ikke bare noget der er, men noget der er udviklet og som man kan forholde sig til Den selvstændighed projektet gav dem, har de overført på de efterfølgende emner Andre af klassens lærere har oplevet tilsvarende i deres fag, så jeg er overbevist om, at dette projektarbejde har været med til, at føre eleverne fra folkeskoleelev til gymnasieelev Side 8 af 10

9 Bilag: Forløbsbeskrivelse Ægyptisk Matematik I skal de næste 4 moduler (27/10, 1/11 4/11 og 5/11) arbejde i grupper med følgende overordnede problem: Hvordan og hvorfor regnede ægypterne? Formålet med forløbet er, at I skal: prøve at sætte jer ind i noget matematik på egen hånd se, at matematikken ikke er statisk, men har udviklet sig gennem århundrederne erfare, at matematik kan være meget anderledes end i dag opdage, at matematikken udvikles i et samspil med kulturen og samfundet Hver gruppe tildeles et delemne (nogle sider fra en bogen: Ægyptisk matematik af Jesper Frandsen, Systime, 1996) som I skal læse og forstå Herefter kan I supplere med løsning af opgaver eller anden litteratur I skal søge at besvare det overordnede problem, hvordan og hvorfor regnede ægypterne, ud fra jeres delemne og inddrage hvad I har lært i historie Produktkrav: 1 Hver gruppe fremlægges mundtligt for klassen 9 og 10 november Alle gruppens medlemmer deltager i fremlæggelsen (husk retorikken) Til fremlæggelsen skal gruppen have lavet en PowerPoint-præsentation (PPP), der understøtter fremlæggelsen Jeres PPP lægges i Fronter, og skal senere kunne bruges som støtte for en repetition 2 Hver dag føres en gruppedagbog i gruppe-mappen i Fronter, der beskriver, hvad der er foregået i det enkelte modul og hvilke aftaler gruppen har til næste gang Desuden anføres hvis Side 9 af 10

10 gruppen ønsker min hjælp til noget specielt næste gang Jeg læser og kommenterer dagbøgerne samme dag efter klokken 20 3 Efter fremlæggelsen laver gruppen en kort evaluering af gruppens arbejdsproces, der også lægges i Fronter-mappen Praktisk: Frontermappen: 1z (lærere+elever) / Projekter / Andre projekter / Ægyptisk matematik I har også datalokalet til rådighed 4/11 og 5/11 Grupper og sidetal 1 Division, brøkregning og de røde hjælpetal: s opgaverne ; 4 navne 2 Pesu (brød/øl-mål): s opgaverne ; 4 navne 3 Ligninger (komplettering og regula falsi): s opgaverne ; 4 navne 4 Arealbestemmelse: s 62-67; 4 navne 5 Cirklen og π: s 67-73; 4 navne 6 Rumfang af pyramidestub: s 75-79; 4 navne 7 Rumfang af cylinder eller halvkugle: s 79-83; 4 navne Side 10 af 10

Lav et gameshow til tv2-zulu!

Lav et gameshow til tv2-zulu! Lav et gameshow til tv2-zulu! Et problemorienteret projektarbejde gennemført i 1. og 2.g (matematik A og B) Indhold Præsentation af klasserne og rammerne for forløbet...3 Projektets overordnede udviklingssigte...3

Læs mere

Første gang med RoboLab. RoboLab...1 Om systemet...1 Administration af klodserne...2 At bygge en robot...2 At lære programmet at kende...

Første gang med RoboLab. RoboLab...1 Om systemet...1 Administration af klodserne...2 At bygge en robot...2 At lære programmet at kende... Første gang med Robolab Af Christine Holm og Signe Kvist Mengel Virum Gymnasium, juni 2003 Indholdsfortegnelse RoboLab...1 Om systemet...1 Administration af klodserne...2 At bygge en robot...2 At lære

Læs mere

Rapport. Problemorienteret projektarbejde i matematikundervisningen YOUNG MOBILE A/S. Det optimale mobilabonnement. Gitte Iversen

Rapport. Problemorienteret projektarbejde i matematikundervisningen YOUNG MOBILE A/S. Det optimale mobilabonnement. Gitte Iversen Rapport Problemorienteret projektarbejde i matematikundervisningen YOUNG MOBILE A/S Det optimale mobilabonnement Gitte Iversen Jørgen Lerchedahl Petersen Jan de la Motte Olsen CPH West Htx afdelingen,

Læs mere

Gymnasiesprogprojekt 2011/2012

Gymnasiesprogprojekt 2011/2012 Gymnasiesprogprojekt 2011/2012 Viborg Gymnasium og Hf Sprog og Turisme - om anvendelsesorientering og motivation i spanskundervisningen på Hf Projekt og rapport af Helle Fraes Dittmann og Dorthe Hove Sørensen

Læs mere

REGNELUDO. Matematisk undervisningsplan Af Casper, Jens og Jimmie 25.8. Aalborg Seminarium

REGNELUDO. Matematisk undervisningsplan Af Casper, Jens og Jimmie 25.8. Aalborg Seminarium REGNELUDO Matematisk undervisningsplan Af Casper, Jens og Jimmie 25.8 Aalborg Seminarium Regneludo.... 3 Indledning:... 3 Arbejde med tal og algebra... 3 Kommunikation og problemløsning... 4 Leg som arbejdsproces

Læs mere

TVÆRFAGLIG SKRIVNING OG TRANSFORMATIONSSKRIVNING FAGLIGE OPLÆG TIL SKRIV SÅ DU BLIVER HØRT

TVÆRFAGLIG SKRIVNING OG TRANSFORMATIONSSKRIVNING FAGLIGE OPLÆG TIL SKRIV SÅ DU BLIVER HØRT TVÆRFAGLIG SKRIVNING OG TRANSFORMATIONSSKRIVNING FAGLIGE OPLÆG TIL SKRIV SÅ DU BLIVER HØRT Af Henning Bøtner Hansen, Merete Dejgaard og Per Høberg Frederikshavn Gymnasium & HF-Kursus Gruppen har gennemført

Læs mere

Evaluering af projekt Pitstop

Evaluering af projekt Pitstop Evaluering af projekt Pitstop Et toårigt, tværfagligt samarbejdsprojekt mellem Charlotteskolen og Fritids- og Ungdomsklubben 5 eren, med det formål at undgå eksklusion af elever fra skolen ved hjælp af

Læs mere

STILLADSERING - BEGREBETS ANVENDELIGHED I UNDERVISNINGSFORBEREDELSE OG AFHOLDELSE (Projektopgave, pædagogikum 2008 )

STILLADSERING - BEGREBETS ANVENDELIGHED I UNDERVISNINGSFORBEREDELSE OG AFHOLDELSE (Projektopgave, pædagogikum 2008 ) STILLADSERING - BEGREBETS ANVENDELIGHED I UNDERVISNINGSFORBEREDELSE OG AFHOLDELSE (Projektopgave, pædagogikum 2008 ) Anders Stubkjær, Statsskolen, Sønderborg 1. Indledning Hensigten med dette projekt er

Læs mere

It som hjælpemiddel til at styrke mundtligheden i matematik og naturvidenskabelige fag

It som hjælpemiddel til at styrke mundtligheden i matematik og naturvidenskabelige fag It som hjælpemiddel til at styrke mundtligheden i matematik og naturvidenskabelige fag Projekt eskoler Midt Rapport til region Midtjylland Forfattere: Lars Moeslund, Thao Cao og Peter Leineweber Horsens

Læs mere

Når matematik bliver sproglig

Når matematik bliver sproglig Læreruddannelsen Skive VIA University College Når matematik bliver sproglig Matematik Vejledere: Kristian Horslund & Johannes B. Iversen Antal sider: 28 Antal Typeenheder: 72.181 Lars Løvig Nielsen LK280081

Læs mere

Projektopgaven 9. klasse

Projektopgaven 9. klasse Projektopgaven 9. klasse http://www.emu.dk/elever7-10/projektarbejde/projektopgaven/ Projektopgaven i 9. klasse Projektopgaven er en tværfaglig opgave, hvor du bruger forskellige fags indhold og metoder.

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Progression og stilladsering

Progression og stilladsering D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Progression og stilladsering Forsøgs- og udviklingsprojekter vedr. skriftlighed i de gymnasiale uddannelser 2011-12

Læs mere

Fra gymnasiefremmed til student

Fra gymnasiefremmed til student Fra gymnasiefremmed til student større fagligt udbytte for elever fra gymnasiefremmede miljøer Af: Lars Ulriksen, Susanne Murning, Aase Bitsch Ebbensgaard og Birgitte Simonsen www.gl.org 2 Denne publikation

Læs mere

Kompendium til kurset i samarbejde, læring og projektstyring

Kompendium til kurset i samarbejde, læring og projektstyring Kompendium til kurset i samarbejde, læring og projektstyring - det sete afhænger af perspektivet INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INTRODUKTION OG LÆSEVEJLEDNING 4 AAU STUDIEFORM 5 Studieording

Læs mere

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime.

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller SO2 stime SO2 2009 Birgitte Merci Lund, Dorte Blicher Møller og Systime A/S Kopiering og anden gengivelse af dette værk eller dele deraf er kun tilladt efter reglerne

Læs mere

Idékatalog. Praksisorienteret

Idékatalog. Praksisorienteret Idékatalog Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? 3 Indhold Forord...5 Praksisorienteret kompetenceudvikling... 6 Systematik til praksisorienteret

Læs mere

At skabe læreprocesser i praksis

At skabe læreprocesser i praksis At skabe læreprocesser i praksis Projektrapport Del 1 og Del 2 Tværgående Udviklings Pulje under Undervisningsministeriet. Projekt 109443 Projektperiode August 2005 oktober 2006-09-21 Projektansvarlig

Læs mere

RAPPORT Læseforståelse i fag og udvikling af læsevejlederens rolle som medpraktiker Et aktionslæringsprojekt i Gladsaxe kommune efteråret 2011

RAPPORT Læseforståelse i fag og udvikling af læsevejlederens rolle som medpraktiker Et aktionslæringsprojekt i Gladsaxe kommune efteråret 2011 RAPPORT Læseforståelse i fag og udvikling af læsevejlederens rolle som medpraktiker Et aktionslæringsprojekt i Gladsaxe kommune efteråret 2011 Susanne Arne-Hansen PROFESSIONSHØJSKOLEN UCC 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 I denne vejledning er citater fra læreplanen anført i kursiv, uddybende og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter anført

Læs mere

Institut for Naturfagenes Didaktik. Jesper Bruun & Christine Holm

Institut for Naturfagenes Didaktik. Jesper Bruun & Christine Holm 2009 Institut for Naturfagenes Didaktik Jesper Bruun & Christine Holm COMPUTERASSISTERET UNDERVISNING Computerassisteret undervisning rummer en række muligheder i forbindelse med designet af undervisningsforløb

Læs mere

Bæredygtighed og innovation i skole og læreruddannelse nødvendige udfordringer

Bæredygtighed og innovation i skole og læreruddannelse nødvendige udfordringer Søren Breiting, Ulla Kjær Kaspersen og Poul Kristensen Bæredygtighed og innovation i skole og læreruddannelse nødvendige udfordringer Læreruddannelsen ved University College Lillebaelt & Forskningsprogram

Læs mere

Skriv og lær - faglig skrivning i erhvervsuddannelserne

Skriv og lær - faglig skrivning i erhvervsuddannelserne Traditionelt spiller skrivning ikke nogen stor rolle i erhvervsuddannelserne sammenlignet med grundskolen og de gymnasiale uddannelser. Skriv og lær Pointen i dette hæfte er, at skrivning kan dyrkes på

Læs mere

Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM)

Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM) Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM) Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 1 Forord... 2 Hvad er Naturfagsmaraton?... 2 Hvorfor NFM?... 2 Tidsplan for NFM... 3 Hjemmesiden, www.naturfagsmaraton.dk...

Læs mere

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse Denne blanket skal indsættes som FORSIDE i alle tre eksemplarer af eksamensopgaven. Modulnavn- og -nr.: Vejleders navn: Titel på opgaven: Ugeskema som specialpædagogisk indsats

Læs mere

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop Movements of Love - Kierkegaard, kærlighed og krop Evaluering af undervisningsprojekt 1. december 2013 31. juli 2014 Hanne Hjetting Nielsen, projektmedarbejder Bevægelsesworkshop (Hold fra UCC Sydhavn).

Læs mere

EVALUERING. Fokusgruppeinterview

EVALUERING. Fokusgruppeinterview EVALUERING. Evalueringen af den nuværende personlige uddannelsesplan er foregået ved hjælp af fokusgruppeinterview samt gennem dialog mellem praktik og skole ved erfa-gruppemøder. Denne metode er valgt,

Læs mere

Evaluering. Matematik på hhx 1/16

Evaluering. Matematik på hhx 1/16 Evaluering af Matematik på hhx Sommeren 2008 1/16 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Generelle bemærkninger... 4 Omsætningstabeller... 4 A-niveau... 4 B-niveau... 4 Årets prøve i tal... 5 Matematik A... 5

Læs mere

Kamilla Dyrving Nielsen studienr.: z090356 12. april 2013 Kan man målsætte og evaluere elevernes handlekompetence? Læreruddannelsen Zahle

Kamilla Dyrving Nielsen studienr.: z090356 12. april 2013 Kan man målsætte og evaluere elevernes handlekompetence? Læreruddannelsen Zahle 1 2 Indhold 1. Indledning... 4 1.1 Problemstilling og emnebegrundelse... 4 1.2 Problemformulering... 5 1.3 Afgrænsning... 5 2. Metodeafsnit... 5 2.1 Metodevalg... 5 3. Lærings- og fagsyn... 9 3.1 Mit læringssyn:...

Læs mere

Det gode læringsmiljø med fokus på positive relationer, klasseledelse og differentiering. Albert Astrup Christensen Jane Olesen

Det gode læringsmiljø med fokus på positive relationer, klasseledelse og differentiering. Albert Astrup Christensen Jane Olesen Det gode læringsmiljø med fokus på positive relationer, klasseledelse og differentiering Albert Astrup Christensen Jane Olesen Det gode læringsmiljø med fokus på positive relationer, klasseledelse og differentiering

Læs mere