Ægyptisk matematik. Problemorienteret projektarbejde i, om og med matematik. Afholdt af Morten Blomhøj og Tinne Hoff Kjeldsen, IMFUFA, RUC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ægyptisk matematik. Problemorienteret projektarbejde i, om og med matematik. Afholdt af Morten Blomhøj og Tinne Hoff Kjeldsen, IMFUFA, RUC"

Transkript

1 Ægyptisk matematik Rapport fra kursus i Problemorienteret projektarbejde i, om og med matematik Afholdt af Morten Blomhøj og Tinne Hoff Kjeldsen, IMFUFA, RUC Udarbejdet af: Peter Wulff, Rysensteen Gymnasium, 2004 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse1 1 Indledning og projektets overordnede udviklingssigte 2 2 Intentionerne for elevernes udbytte af forløbet2 3 Design af forløbet4 4 Beskrivelse af forløbet hvordan gik det 5 5 Elevernes udbytte i forhold til intentionerne6 6 Forløbet set i forhold til det overordnede udviklingssigte 8 7 Hvordan kan erfaringerne integreres i praksis 8 Bilag: Forløbsbeskrivelse9 Side 1 af 10

2 1 Indledning og projektets overordnede udviklingssigte Dette projekt blev til i forbindelse med kurset: Problemorienteret projektarbejde i, om og med matematik, som blev arrangeret af RUC i efteråret 2004 Formålet med projektet var, at udvikle, afholde og evaluere et problemorienteret projektforløb i matematik i det almene gymnasium Forløbet blev afholdt i en 1g-klasse i efteråret, dvs svarende til gymnasiereformens grundforløb og der var derfor ud over det rent matematiske også nogle studietekniske aspekter Endelig var det aftalt med klassens historielærer, at vi skulle forsøge noget fællesfagligt om det gamle Ægypten og deres matematik Forløbet blev ikke egentlig tværfagligt, hertil var vores mål (kernefaglighed) for forskellig, men forløbet i matematik blev afholdt parallelt med et forløb i historie om det gamle Ægypten Jeg valgte, at udvikle et problemorienteret historisk projektforløb i matematik med paralleller til et tilsvarende forløb i historie, som ville kunne anvendes på grundforløbet i gymnasiet efter reformens ikrafttræden Personligt har jeg meget lidt erfaring med emneforløb/projektarbejde i matematikundervisningen, og således var der også for mig som lærer tale om et udviklingsarbejde 2 Intentionerne for elevernes udbytte af forløbet En af intentionerne med det kommende grundforløb er at udvikle eleverne fra folkeskoleelev til gymnasieelev i løbet af det første halve år Og dette har også langt hen ad vejen været sigtet med dette projektforløb Forløbet haft følgende studiekompetencer som mål for elevernes udbytte: a Øget bevidsthed omkring gruppearbejde, herunder gruppedagbog som værktøj b Øget selvstændighed c Forbedret mundtlig formidling d Erfaring med PowerPoint-præsentation Ovenstående er led i en overordnet projektprogressionsplan som anvendes på Rysensteen gymnasium Denne har dele af det kommende Almen studieforberedelse Matematiske mål: Eleverne skal: e Erfare at matematikken har været meget anderledes end i dag Side 2 af 10

3 f Bevidstgøres om, at matematikken er resultat af en udvikling og ikke er statisk, som den typisk fremstår g Blive opmærksom på at matematikken udvikles i et samspil mellem kultur og samfund Kommentarer til intentionerne for elevernes udbytte: a) Gruppearbejde er en undervisningsform, som alle elever har erfaringer med fra folkeskolen Dog ikke altid gode erfaringer Ved at bevidstgøre eleverne om arbejdsformens fordele og mulige faldgruber kan udbyttet øges markant En gruppedagbog er et redskab, der skal sikre elevernes refleksion over gruppearbejdet Ved at nedskrive lektien sikrer dagbogen at eleverne/gruppen kommer videre mellem møderne b) I matematikundervisningen er vi normalt bundet meget af det skriftlige pensum og vi kan sjældent lade eleverne arbejde fuldstændig selvstændigt Eleverne skal lære, at regne eksamensopgaverne og for at opnå dette, er undervisningen typisk meget lærerstyret Matematikkens historie skal indgå i undervisningen, men der er ikke et krav om at bestemte opgavetyper skal kunne regnes Det var derfor muligt at lade grupperne arbejde meget selvstændigt, da det ikke var afgørende om alle grupper kom lige langt Omvendt var eleverne ikke i tvivl om, at den indsigt i ægyptisk matematik, som de hver især opnåede, havde de selv skaffet sig De havde selv brudt koden For netop at fremme selvstændigheden var det vigtigt at alle grupper arbejdede med noget forskelligt c, d) Frem for en afsluttende rapport henvendt til mig/læreren, syntes jeg at en mundtlig fremstilling var at foretrække Her er det oplagt, at modtageren er en på ens eget faglige niveau, som netop ikke har læst de sider, som gruppen fremlægger Formidlingen bliver derved autentisk Dette er ikke tilfældet med rapporter, der kun læses af læreren, men har den uvidende elev som teoretisk målgruppe Desuden indgår den mundtlige formidling i skolens progressionsplan og styrkelsen heraf er blevet sat i gang med et egentligt retorikkursus PowerPoint er et værktøj, som fint understøtter og strukturerer en mundtlig fremlæggelse e, f) De rent matematiske mål er mindre konkrete De handler alle sammen om at opnå nogle erkendelser om nutidens matematik, netop ved at se på en andens tid matematik Udviklingsperspektivet bliver kun i ringe grad tilgodeset af dette forløb Det samme emne blev ikke belyst i flere perioder og udviklingen/opdagelsen af en konkret matematisk teori blev ikke præsenteret Målet vil kunne nås gennem flere historiske forløb i løbet af gymnasietiden, og dette projektforløb vil kunne indgå som en del heraf Side 3 af 10

4 g) Det sidste mål er hvor historieundervisningen inddrages Ud fra en generel viden om det gamle Ægypten og samfundsforholdene dengang kan eleverne forholde sig til, hvordan samfundsforhold og kultur har været styrende for datidens matematik Samtidig er historiefagets kildekritik et væsentlig værktøj, når man skal tolke ud fra tvetydige og mangelfulde papyruser 3 Design af forløbet Jeg havde valgt, at lave en kort introduktion, og derefter lade eleverne arbejde i grupper med 7 forskellige emner (kapitler) Hvert svarende til 4-6 sider fra Jesper Frandsens udmærkede bog: Ægyptisk matematik (Systime, 1996) Som produkt skulle hver gruppe fremlægge en PowerPoint-præsentation med gruppens svar på den overordnede problemformulering: Hvordan og hvorfor regnede ægypterne? Forløbet strakte sig over i alt 7 moduler, af 90 minutter hver 1 modul var en kort introduktion til ægyptisk matematik ud fra elevernes lærebog (Carstensen og Frandsen: Mat 1) Klassen havde haft de relevante sider for, fordoblingsmetoden for multiplikation blev gennemgået ved tavlen, og en række opgaver fra opgavebogen blev regnet af eleverne i timen Eleverne havde således et fælles udgangspunkt, hvor de kendte ægypternes tal, simple regnemetoder og var stødt på ægypternes lidt fremmede måde at formulere opgaverne på Dette fælles udgangspunkt var således også den viden, grupperne kunne forudsætte af hinanden ved fremlæggelserne Ligeledes var en introduktion nødvendig for at jeg kunne sætte en gruppe i gang med et vilkårligt kapitel i Frandsens bog 2-5 modul arbejdede grupperne selv Andet modul startede med at de fik udleveret forløbsbeskrivelse med problemformulering, formål, produktkrav, emner med sidetal og gruppeinddelinger, se bilaget: Forløbsbeskrivelse Jeg havde inddelt grupperne selv Dels for at sikre, at der var elever i hver gruppe, der kunne magte de sværere emner Dels af hensyn til progressionen i gruppearbejdet, hvor det er vigtigt eleverne arbejder sammen i mange forskellige konstellationer i de forskellige fag/forløb Jeg havde ligeledes valgt på forhånd, hvilket emne (hvilke sider) hver gruppe skulle arbejde med Nogle af grupperne havde supplerende ægyptiske regneopgaver, dvs autentiske opgaver, inden for deres emne, men dette gjaldt ikke alle grupper Der var lagt op til, at disse opgaver kunne inddrages, lige som det stod grupperne frit, at inddrage materiale fra nettet eller andre kilder Det var ligeledes op til grupperne selv at afgøre, hvad de ville medtage i den afsluttende præsentation Der var dog det krav, at Side 4 af 10

5 grupperne skulle give et svar på den overordnede problemformulering: Hvordan og hvorfor regnede ægypterne? Den første del, hvordan, var afgrænset af deres emne (sider), men den anden del, hvorfor, var meget mere åben Det var min intention, at grupperne her skulle inddrage supplerende opgaver, andet materiale og deres viden fra historie Dette var således et forsøg på at gøre forløbet mere problemorienteret og mere tværfagligt For at tvinge eleverne til at reflektere over gruppearbejdet og for at sikre forberedelse hjemme skulle grupperne efter hvert modul skrive en gruppedagbog, som blev lagt i Fronter Jeg gennemlæste og kommenterede dagbøgerne samme dag Der var reserveret computere til klassen i 4 og 5 modul, men der var også ledige computere at finde til de grupper, der ønskede computer før Der var således en høj grad af lærerstyring i oplægget, men en langt højere grad af frihed i selve gruppearbejdet Her var dagbøgerne og præsentationen de eneste rammer Som lærer var min rolle konsulentens Jeg gik rundt til grupperne, svarede på spørgsmål og kommenterede gruppedagbøger, men holdt mig i øvrigt bevidst i baggrunden Det skulle være elevernes eget projekt! De to sidste moduler (6 og 7) var henlagt til et lokale med videokanon, så det var nemt at fremvise PowerPoint-præsentationerne 4 Beskrivelse af forløbet hvordan gik det Generelt gik forløbet godt Med det meget lærerstyrede oplæg kunne man frygte, at eleverne ikke ville engagere sig i forløbet Men dette synes jeg generelt de gjorde Allerede under det første modul kom det klassiske spørgsmål, hvorfor skal vi lære det? Og vi fik nu en god snak om delmålene e, f og g, hvorunder klassen tilsyneladende accepterede, at historisk matematik ud over at være interessant i sig selv kunne bidrage til et mere nuanceret syn på nutidens matematik Eleverne accepterede gruppeinddelinger og emner uden videre De gik nu i gang med at læse og prøve at forstå teksten Dette voldte store problemer Jeg forsøgte bevist ikke at hjælpe, men kun opfordre dem til at dykke ned i teksten selv Jeg tror eleverne oplevede, at her var noget, de ikke forstod, men som de selv skulle finde ud af De følgende moduler arbejdede grupperne videre og frustrationen blev for de fleste efterhånden afløst af en tilfredsstillelse ved selv, at have tilegnet sig noget, brudt koden Udarbejdelsen af PowerPoint-præsentationerne gik godt Det viste sig, at der i alle grupper var nogen, der allerede kendte programmet Min opgave var primært at betone, at formidlingen skulle være i fokus frem for alle mulige smarte effekter Side 5 af 10

6 5 Elevernes udbytte i forhold til intentionerne Nedenstående punkter svarer til inddelingen i afsnit 2 om projektforløbets mål a) Elevernes arbejde i grupperne forløb uden problemer (konflikter), men eleverne tog ikke gruppedagbogen til sig Den var en sur pligt, som flere grupper undlod, og som ikke indeholdt andet end banaliteter som: I dag arbejdede vi godt og vi aftalte at arbejde videre hjemme Det kræver meget instruktion, motivation og øvelse, at få eleverne til at blive bevidste om gruppearbejdet og kunne reflektere over dette i en gruppedagbog Og når man samtidig har et matematikfagligt sigte, prioriteres arbejdet med gruppearbejdet ikke så højt, som er nødvendigt, hvis det virkeligt skal lykkes Men et lille skub i den rigtige retning har eleverne da fået, så hvis alle fag skubber på, lykkes det nok til sidst I kommende projektarbejder vil jeg gøre meget mere ud af at introducere formålet med dagbogen, stille flere krav til, hvad den skal indeholde og give eksempler på, hvad der kan stå i den b) Eleverne arbejdede selvstændigt med deres emner De tog emnerne til sig, påtog sig ansvaret for at få forstået teksten og formidle den Jeg optrådte kun som konsulent, ikke som indpisker Eleverne gav udtryk for, at det var en tilfredsstillelse selv at have tilegnet sig et matematisk emne, uden at læreren havde gennemgået det c) Elevoplæggene var generelt svære at forstå Grupperne havde tydeligvis hver især fået en forståelse af deres emner, men når de formidlede det, kunne de ikke sætte sig ned på de andres niveau Det blev for indforstået, hvilket nok er et udtryk for at deres forståelse var overfladisk Klassen var dog gode til at spørge, og få gentaget nogle af forklaringerne i et langsommere tempo Generelt var oplæggene kortere end der var lagt op til (knap 10 min, frem for min), hvilket jeg påpegede over for grupperne Det er mit håb, at eleverne har lært at formidling er svært og kræver forberedelse Det skal foregå på et lavere niveau og i et langsommere tempo, end man tror Dette burde de have lært, ved dels selv at prøve og dels ved at opleve, hvor svært de andre grupper havde ved at formidle deres emner, så det var til at forstå d) PowerPoint-præsentationerne var generelt udmærkede, men med for spraglede baggrunde og for mange effekter Typiske begynderfejl De virkede dog alle fint som disposition for oplæggene og støtte for tilhørerne Præsentationerne blev gemt og kan derfor anvendes af eleverne som repetition før en eksamen Til at begynde med, var nogle elever imod, at skulle lære et nyt program, men efterfølgende var alle enige om, at præsentationerne havde været Side 6 af 10

7 bedre, end hvis tavlen havde været brugt Desuden var den elementære brug af PowerPoint hurtigt lært e) Mange elever gav udtryk for en undren over, hvor dumme ægypterne var Hvorfor brugte de kun stambrøker? Hvorfor skulle et tal udtrykkes som en sum af forskellige stambrøker? Omvendt var metoderne meget svære at forstå, dvs temmelig avancerede, så på den måde var de jo ikke dumme Jeg tror mange elever fik en erkendelse af, at matematik ikke altid har været som i dag, men derimod er resultat af en langvarig udvikling, hvor mange ting er blevet forenklet med tiden Efter projektarbejde har jeg i den almindelige undervisning flere gange fået historiske spørgsmål: Hvornår fandt man på det?, Hvad blev udviklet først? osv Selv om jeg også tidligere har inddraget historiske aspekter i min undervisning, har dette projektforløb helt klart givet en større historisk bevidsthed, end jeg tidligere har set f) Den matematiske udvikling blev kun illustreret som to statiske punkter (ægypterne og nu) En egentlig udvikling fremgik ikke Men projektet har lavet en historisk ramme, som feks et forløb om differentialregningens opdagelse/udvikling kan fylde ud Men at matematikken har udviklet sig og gjort fremskridt var klart Dette blev også tydeligt ved at eleverne hele tiden omskrev fra ægyptisk notation til nutidig notation med x er, formler mm Efter en gennemgang af en ægyptisk udregning kom bemærkningen: Men det svarer jo bare til hvorefter der fulgte en nutidig ligningsløsning Det var således inspirerende at se, hvordan eleverne, der normalt virker lidt fremmedgjorte over for x er og ligninger, havde taget disse til sig og pludselig opfattede ligninger som en nem måde at løse problemer på Det blev således klart for eleverne, at moderne notation gør udregningerne meget nemmere end de ellers kunne være g) Sammenkædningen med historiefaget forløb ikke så godt Eleverne havde svært ved at forholde sig til hvorfor-delen af problemformuleringen Nogle opgaver var meget konkrete, men generelt havde eleverne svært ved at forholde sig til formålet med udregningerne Selv udregningen af rumfanget af en pyramidestub kunne de ikke umiddelbart se anvendelsen af! Historieundervisningen, der mere handlede om religion, dynastier mm end om dagligdagen, gav heller ikke baggrund for at forholde sig til skriverens hverdag og arbejdsopgaver Desuden lykkedes det ikke eleverne at finde andet supplerende materiale, end svarende til bogens udregninger og papyruser Jeg føler således, at denne sidste del af forløbet, som netop skulle være den mere frie og problemorienterede faldt til jorden Samtidig er det endnu en Side 7 af 10

8 gang blevet bekræftet, at tværfagligt samarbejde kræver meget mere end lidt løs snak hen over frokostbordet Skal 2 fag mødes og drage fordel af hinanden, kræver det et stort forarbejde Ellers bliver det bare parallellæsning 6 Forløbet set i forhold til det overordnede udviklingssigte Det overordnede mål, om at udvikle et stykke problemorienteret projektarbejde i matematik, mener jeg er lykkedes Det har været et meget lærerstyret projektarbejde, men eleverne har engageret sig i problemet alligevel Jeg var den eneste på kurset, der valgte at lave et historisk forløb frem for et modelforløb, selv om de var vægtet lige højt på kurset Dette skyldes nok problemer med at finde egnede tekster, der på den ene side er på et passende niveau og samtidig ikke så gennemarbejdede, at autenticiteten forsvinder Originale kilder bliver desværre typisk for svære, specielt i 1g Jeg mener, at eleverne har haft stort udbytte af at arbejde med ægyptisk matematik, netop som mere selvstændigt projektarbejde Emnet har passet godt til niveauet i 1g 7 Hvordan kan erfaringerne integreres i praksis Gymnasiereformen kræver at vi laver fællesfaglige forløb Men emnerne for disse skal ikke ligge perifert for fagene, men derimod i fagenes kerneområder Dette projekt har vist nogle af problemerne herved At opnå synergieffekten og samtidig bevare kernefagligheden er svært og kræver meget planlægning og nøje udvalgte emner og materialer Og et gensidigt kendskab til hinandens fag Desværre var ingen af delene i tilstrækkelig høj grad tilstede ved planlægningen af dette forløb Det historiske aspekt i matematikundervisningen er bevaret efter reformen, og jeg mener i høj grad med rette Jeg har oplevet at eleverne gennem dette projektarbejde har fået en mere reflekteret og moden tilgang til matematikken end før forløbet Matematik er ikke bare noget der er, men noget der er udviklet og som man kan forholde sig til Den selvstændighed projektet gav dem, har de overført på de efterfølgende emner Andre af klassens lærere har oplevet tilsvarende i deres fag, så jeg er overbevist om, at dette projektarbejde har været med til, at føre eleverne fra folkeskoleelev til gymnasieelev Side 8 af 10

9 Bilag: Forløbsbeskrivelse Ægyptisk Matematik I skal de næste 4 moduler (27/10, 1/11 4/11 og 5/11) arbejde i grupper med følgende overordnede problem: Hvordan og hvorfor regnede ægypterne? Formålet med forløbet er, at I skal: prøve at sætte jer ind i noget matematik på egen hånd se, at matematikken ikke er statisk, men har udviklet sig gennem århundrederne erfare, at matematik kan være meget anderledes end i dag opdage, at matematikken udvikles i et samspil med kulturen og samfundet Hver gruppe tildeles et delemne (nogle sider fra en bogen: Ægyptisk matematik af Jesper Frandsen, Systime, 1996) som I skal læse og forstå Herefter kan I supplere med løsning af opgaver eller anden litteratur I skal søge at besvare det overordnede problem, hvordan og hvorfor regnede ægypterne, ud fra jeres delemne og inddrage hvad I har lært i historie Produktkrav: 1 Hver gruppe fremlægges mundtligt for klassen 9 og 10 november Alle gruppens medlemmer deltager i fremlæggelsen (husk retorikken) Til fremlæggelsen skal gruppen have lavet en PowerPoint-præsentation (PPP), der understøtter fremlæggelsen Jeres PPP lægges i Fronter, og skal senere kunne bruges som støtte for en repetition 2 Hver dag føres en gruppedagbog i gruppe-mappen i Fronter, der beskriver, hvad der er foregået i det enkelte modul og hvilke aftaler gruppen har til næste gang Desuden anføres hvis Side 9 af 10

10 gruppen ønsker min hjælp til noget specielt næste gang Jeg læser og kommenterer dagbøgerne samme dag efter klokken 20 3 Efter fremlæggelsen laver gruppen en kort evaluering af gruppens arbejdsproces, der også lægges i Fronter-mappen Praktisk: Frontermappen: 1z (lærere+elever) / Projekter / Andre projekter / Ægyptisk matematik I har også datalokalet til rådighed 4/11 og 5/11 Grupper og sidetal 1 Division, brøkregning og de røde hjælpetal: s opgaverne ; 4 navne 2 Pesu (brød/øl-mål): s opgaverne ; 4 navne 3 Ligninger (komplettering og regula falsi): s opgaverne ; 4 navne 4 Arealbestemmelse: s 62-67; 4 navne 5 Cirklen og π: s 67-73; 4 navne 6 Rumfang af pyramidestub: s 75-79; 4 navne 7 Rumfang af cylinder eller halvkugle: s 79-83; 4 navne Side 10 af 10

Evaluering af modulet i sin helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål?

Evaluering af modulet i sin helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema LFG, hold 1, E10 Evaluering af modulet i sin helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Jeg er

Læs mere

Projektarbejde vejledningspapir

Projektarbejde vejledningspapir Den pædagogiske Assistentuddannelse 1 Projektarbejde vejledningspapir Indhold: Formål med projektet 2 Problemstilling 3 Hvad er et problem? 3 Indhold i problemstilling 4 Samarbejdsaftale 6 Videns indsamling

Læs mere

Christianshavns Gymnasium. Evaluering af grundforløbet i skoleåret 2014-2015

Christianshavns Gymnasium. Evaluering af grundforløbet i skoleåret 2014-2015 Christianshavns Gymnasium Evaluering af grundforløbet i skoleåret 2014-2015 Hensigt Hensigten med evalueringen er at få et helhedsbillede af 1.g-elevernes opfattelse af og tilfredshed med grundforløbet

Læs mere

Problemorienteret projektarbejde i, om og med matematik Vodkaklovnen, et modelleringsprojekt

Problemorienteret projektarbejde i, om og med matematik Vodkaklovnen, et modelleringsprojekt Problemorienteret projektarbejde i, om og med matematik Vodkaklovnen, et modelleringsprojekt Udarbejdet af: Helle Laursen EUC-vest Spangsbjergmøllevej 72 6700 Esbjerg 0 Indholdsfortegnelse Indledning.side

Læs mere

1: Hvilket studium er du optaget på: 2: Hvilke af nedenstående forelæsninger har du deltaget i?

1: Hvilket studium er du optaget på: 2: Hvilke af nedenstående forelæsninger har du deltaget i? 1: Hvilket studium er du optaget på: 2: Hvilke af nedenstående forelæsninger har du deltaget i? 3: Hvis du har deltaget i mindre end halvdelen af kursusgangene bedes du venligst begrunde hvorfor har deltaget

Læs mere

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14 Elevhæfte Tårnby Gymnasium & HF 3g Skoleåret 2013-14 Redaktionen afsluttet juni/ 2013 Elevhæfte for årgang 2011-2014 3g erne vises dette hæfte (august 2013) Dette hæfte er en oversigt over særlige forløb

Læs mere

Gode studievaner og -mønstre og om gymnasiets studieforberedende sigte

Gode studievaner og -mønstre og om gymnasiets studieforberedende sigte Gode studievaner og -mønstre og om gymnasiets studieforberedende sigte Eller: Hvad der skal til for at klare sig godt i gymnasiet og Hvordan forbereder man sig bedst muligt på en videregående uddannelse

Læs mere

Studieforløbsbeskrivelse

Studieforløbsbeskrivelse Studieforløbsbeskrivelse Refleksion og læring Da vi startede på vores første projekt her på RUC, var det med blandede forventninger. På den ene side var der et ønske om at en god karakter, men på den anden

Læs mere

Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat)

Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat) København den 2.4.2014. Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat) Af lektor Albert Astrup Christensen På Handelsskolen Learnmark i Horsens lykkedes det ikke altid at skabe

Læs mere

Et kompetencekatalog med øvelser. Et kompetencekatalog med øvelser

Et kompetencekatalog med øvelser. Et kompetencekatalog med øvelser Et kompetencekatalog med øvelser Et kompetencekatalog med øvelser Knæk studiekoden! Et kompetencekatalog med øvelser Af Hanne Heimbürger 1. e-udgave, 2009 ISBN 978-87-625-0310-6 2008 Gyldendalske Boghandel,

Læs mere

Hvad er matematik? Case: Logaritmer

Hvad er matematik? Case: Logaritmer Hvad er matematik? Case: Logaritmer et forløb om matematikfagets identitet og metoder Skole Deltagende lærer(e) og klasse(r) Kontaktoplysninger Emne for forløbet Indgående fag Niveau og studieretning Læringsmål

Læs mere

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster.

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster. Projekt edidaktik Forsøg med multimodal tekstproduktion På Viden Djurs er der I to klasser blevet gennemført et forsøg med anvendelse af Microsoft Office 365. Hensigten har været at træne de studerende

Læs mere

AT på Aalborg Katedralskole 2013-14

AT på Aalborg Katedralskole 2013-14 AT på Aalborg Katedralskole 2013-14 Alle AT forløb har deltagelse af to til tre fag, som for nogle forløbs vedkommende kan være fra samme hovedområde (AT 3, 5 og 7). I så tilfælde skal det sikres, at eleverne

Læs mere

Gentofte Skole elevers alsidige udvikling

Gentofte Skole elevers alsidige udvikling Et udviklingsprojekt på Gentofte Skole ser på, hvordan man på forskellige måder kan fremme elevers alsidige udvikling, blandt andet gennem styrkelse af elevers samarbejde i projektarbejde og gennem undervisning,

Læs mere

Historie i matematikundervisningen:

Historie i matematikundervisningen: DMUK Forårsmøde 14 maj 2013 Historie i matematikundervisningen: matematiklæring og historiebevidsthed. Tinne Hoff Kjeldsen IMFUFA Department of Science, Systems and Models, RUC thk@ruc.dk Indgang til forskning

Læs mere

Evaluering MPA13, 1. sem. E13, Økonomi. Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål?

Evaluering MPA13, 1. sem. E13, Økonomi. Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? 1 Var kurset fagligt interessant? Evaluering MPA13, 1. sem. E13, Økonomi Jeg havde håbet at der var tættere forbindelse

Læs mere

Det gyldne snit, forløb i 1. g

Det gyldne snit, forløb i 1. g Det gyldne snit, forløb i 1. g Mål - Træne at skrive elementære matematiske tekster på computer inkl. billeder, formler og tabeller - Bruge geometriprogram - Læse en elementær tekst selv om et fagligt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for matematik C

Undervisningsbeskrivelse for matematik C Termin Termin hvor undervisnings afsluttes: maj-juni skoleåret 12/13 Institution Thisted Gymnasium og HF-kursus Uddannelse STX Fag og niveau Matematik C Lære Mads Lundbak Severinsen Hold 1.d Oversigt over

Læs mere

1g - Progressionsplan for AT

1g - Progressionsplan for AT 1g - Progressionsplan for AT AT1: Politisk kommunikation (samfundsfag og dansk) De første to forløb alternerer imellem uge 41 og 46, således at halvdelen af 1g-klasserne har AT1, den anden halvdel har

Læs mere

AT på Aalborg Katedralskole 2011-12

AT på Aalborg Katedralskole 2011-12 AT på Aalborg Katedralskole 2011-12 Alle AT forløb har deltagelse af to til tre fag, som for nogle forløbs vedkommende kan være fra samme hovedområde (AT 3, 5 og 7). I så tilfælde skal det sikres, at eleverne

Læs mere

Sådan er regler, krav og anbefalinger til dansk historieopgaven

Sådan er regler, krav og anbefalinger til dansk historieopgaven Sådan er regler, krav og anbefalinger til dansk historieopgaven Fra STX bekendtgørelsen Ens for læreplanen til dansk og historie: 3.2. Arbejdsformer [ ] Der udarbejdes i 1.g eller 2.g en opgave i dansk

Læs mere

Undervisningsevaluering Kursus

Undervisningsevaluering Kursus Undervisningsevaluering Kursus Fag: Matematik A / Klasse: tgymaauo / Underviser: Peter Harremoes Antal besvarelser: ud af = / Dato:... Elevernes vurdering af undervisningen Grafen viser elevernes overordnede

Læs mere

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87.

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. Side 1 af 10 Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. At skrive At skrive er en væsentlig del af både din uddannelse og eksamen. Når du har bestået din eksamen,

Læs mere

3. og 4. årgang evaluering af praktik

3. og 4. årgang evaluering af praktik 3. og 4. årgang evaluering af praktik Februar 2013 52% af de spurgte har svaret 1. Hvor mange klasser har du haft timer i? Respondenter Procent 1 klasse 27 11,6% 2 klasser 73 31,3% 3 klasser 50 21,5% 4

Læs mere

Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål?

Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål? Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål? jeg synes, at det var et rigtigt godt semester med engagerede undervisere og relevant materiale og diskussioner, og

Læs mere

Kurset: Elektriske og magnetiske felter i nanostrukturer

Kurset: Elektriske og magnetiske felter i nanostrukturer Kurset: Elektriske og magnetiske felter i nanostrukturer Gruppe: Nano 3 Grp. 64 OK Bogen: Ganske udemærket, den virker dog lidt tør. Et andet forslag til en bog er: "Introduction to Elctrodynamics, af

Læs mere

Evaluering MPA13, 1. sem. E13, Organisation og ledelse. Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af faget i forhold til de opstillede mål?

Evaluering MPA13, 1. sem. E13, Organisation og ledelse. Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af faget i forhold til de opstillede mål? Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af faget i forhold til de opstillede mål? Meget dygtige forelæsere - en enkelt undtagelse som kom med 75 slides og nåede en tredjedel Var undervisningen faglig interessant?

Læs mere

Evaluering Arbejdsmiljøledelse, F14

Evaluering Arbejdsmiljøledelse, F14 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

LÆRINGSMÅL PÅ NIF GRØNLANDSK 2014-15

LÆRINGSMÅL PÅ NIF GRØNLANDSK 2014-15 LÆRINGSMÅL PÅ NIF GRØNLANDSK 2014-15 Formål på kalaallisut på NIF På NIF undervises der fra modersmålsundervisning til begynder niveau, derfor undervises der i niveaudeling. Mål og delmål I begynderundervisningen

Læs mere

Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen

Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen AT Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen Indhold: 1. Den tredelte eksamen s. 2 2. Den selvstændige arbejdsproces med synopsen s. 2 3. Skolen anbefaler, at du udarbejder synopsen

Læs mere

Naturvidenskabeligt grundforløb 2014-15

Naturvidenskabeligt grundforløb 2014-15 Naturvidenskabeligt grundforløb 2014-15 Naturvidenskabeligt grundforløb strækker sig over hele grundforløbet for alle 1.g-klasser. NV-forløbet er et samarbejde mellem de naturvidenskabelige fag sat sammen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2017 HANSENBERG

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Evaluering på Mulernes Legatskole

Evaluering på Mulernes Legatskole Evaluering på Mulernes Legatskole Undervisningsevaluering i STX og HF 1. Optimalt bør alle forløb evalueres formativt, men som minimum skal det ske på alle hold mindst to gange om året, og mindst én af

Læs mere

Almen studieforberedelse. - Synopsiseksamen 2015

Almen studieforberedelse. - Synopsiseksamen 2015 Almen studieforberedelse - Synopsiseksamen 2015 - En vejledning Thisted Gymnasium - stx og hf Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium.dk post@thisted-gymnasium.dk tlf. 97923488 - fax 97911352 REGLERNE

Læs mere

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014 Overordnet tema: Overordnede mål: Sociale kompetencer X Krop og bevægelse Almene Kompetencer Natur og naturfænomener Sproglige kompetencer Kulturelle kompetencer De overordnede mål er, at den pædagogiske

Læs mere

Eleverne vil have udformet fem synopser inden den afsluttende eksamen.

Eleverne vil have udformet fem synopser inden den afsluttende eksamen. AT på Aalborg Katedralskole 2017-18 (2.g og 3.g) Alle AT-forløb har som udgangspunkt deltagelse af to fag, som for enkelte forløbs vedkommende kan være fra samme hovedområde. I så tilfælde skal det sikres,

Læs mere

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Evaluering af Industriøkonomi forelæsninger, forår 2003. Underviser: Christian Schulz

Evaluering af Industriøkonomi forelæsninger, forår 2003. Underviser: Christian Schulz Evaluering af Industriøkonomi forelæsninger, forår 2003 Underviser: Christian Schulz Er dine generelle forudsætninger for at følge faget tilstrækkelige? Meget gode 9 11,3% Gode 53 66,3% Middel 17 21,3%

Læs mere

UCC - Matematikdag - 08.04.14

UCC - Matematikdag - 08.04.14 UCSJ Målstyret + 21 PD - UCC - 25.02.14 www.mikaelskaanstroem.dk Der var engang. Skovshoved Skole Hvad svarer du på elevspørgsmålet: Hvad skal jeg gøre for at få en højere karakter i mundtlig matematik?

Læs mere

Almen studieforberedelse stx, juni 2013

Almen studieforberedelse stx, juni 2013 Bilag 9 Almen studieforberedelse stx, juni 2013 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Almen studieforberedelse er et samarbejde mellem fag inden for og på tværs af det almene gymnasiums tre faglige hovedområder:

Læs mere

Faglige delmål og slutmål i faget Matematik. Trin 1

Faglige delmål og slutmål i faget Matematik. Trin 1 Faglige delmål og slutmål i faget Matematik. Trin 1 Faglige delmål for matematik i 1. og 2. klasse. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne efter 2. klasse har tilegnet sig kundskaber og færdigheder,

Læs mere

Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) Hvilke kurser på 6. semester

Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) Hvilke kurser på 6. semester EvalOrgLedF-12 Navn: Organisation/ledelse kursus F2012 Dato: 2012-05-07 11:29:16 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering,

Læs mere

2013 Serious Games Interactive ApS, All Rights Reserved

2013 Serious Games Interactive ApS, All Rights Reserved 2013 Serious Games Interactive ApS, All Rights Reserved INDHOLD Introduktion 3 Målgruppen for materialet 4 Hjælp til materialet 4 Grundlæggende læringsprincipper for President for a Day 5 Sådan kommer

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse 1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold maj-juni 06 Marie Kruses Skole Hf matematik C Lars Petersen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2015 Institution Vestegnens HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Matematik C Jack

Læs mere

Fokuseret videobrug med fokus på formidling og elevaktivering

Fokuseret videobrug med fokus på formidling og elevaktivering Fokuseret videobrug med fokus på formidling og elevaktivering Elevproduktion af materiale hvor eleverne formidler kildebearbejdelse og aktiverer de øvrige elever i forhold til kildearbejde med specifikke

Læs mere

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 1: Informationsteknologi,

Læs mere

SNAK Spillet om dansk talesprog

SNAK Spillet om dansk talesprog SNAK Spillet om dansk talesprog Lærervejledning Indholdsfortegnelse Introduktion...3 Fagligt indhold i SNAK...4 Sprogholdninger...4 Samtalemekanismer...4 Sammentrækninger...4 Sociale medier...5 Bandeord...5

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December 2015 Institution Kolding HF og VUC, Kolding Åpark 16, 6000 Kolding Uddannelse Flexhold Matematik

Læs mere

IT og Kommunikation Kursusevaluering efteråret 2014

IT og Kommunikation Kursusevaluering efteråret 2014 IT og Kommunikation Kursusevaluering efteråret 2014 54,5 % har besvaret skemaet til tilvalgslinjens fag. Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester?

Læs mere

Dansk D - 2014-15 Evaluering af Danskundervisningen i DD

Dansk D - 2014-15 Evaluering af Danskundervisningen i DD Dansk D - 2014-15 Evaluering af Danskundervisningen i DD Lærer: Michael Krakus Generelt: Det har været et spændende år, at være dansk-, historie- og klasselærer i DD for første gang. Det har været en stor

Læs mere

Eksempler på temaopgaver i matematik indenfor geometri

Eksempler på temaopgaver i matematik indenfor geometri Eksempler på temaopgaver i matematik indenfor geometri Med udgangspunkt i begrebsafklaringen fra dokumentet Matematik og den ny skriftlighed gives her fem eksempler på, hvordan de forskellige opgavetyper,

Læs mere

Projektarbejde. AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik

Projektarbejde. AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik Projektarbejde AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik Ønske for dagen Jeg håber, at i får et indblik i: Hvad studieprojekter er for noget Hvordan projektarbejdet

Læs mere

Evalueringsplan Vordingborg Gymnasium & HF

Evalueringsplan Vordingborg Gymnasium & HF Evalueringsplan Vordingborg Gymnasium & HF Indhold 1. Indledning side 1 2. Evaluering af undervisningen 2.1. Evaluering af studieplanen. side 2 2.2. Evaluering af planlægning og gennemførelse af undervisningen

Læs mere

Udarbejdelse af synopsis: 17. april 8. maj. Kære elev i 2g.

Udarbejdelse af synopsis: 17. april 8. maj. Kære elev i 2g. Kære elev i 2g. AT7 er en forsmag på næste års AT-eksamen. Du skal derfor udarbejde en synopsis og til mundtlig årsprøve i AT. På de næste sider får du den nødvendige generelle information. Med venlig

Læs mere

Flipped Classroom. Erfaringsoplæg: Henning Romme lundaringoplæg

Flipped Classroom. Erfaringsoplæg: Henning Romme lundaringoplæg Flipped Classroom Erfaringsoplæg: Henning Romme lundaringoplæg Henning Romme Lund Lektor i samfundsfag og historie Pædaogisk IT-vejleder Forfatter til Flipped classroom kom godt i gang, Systime 2015. http://flippedclassroom.systime.dk/

Læs mere

Undervisningsdifferentiering - fælles mål, forskellige veje. Bodil Nielsen Lektor, ph.d.

Undervisningsdifferentiering - fælles mål, forskellige veje. Bodil Nielsen Lektor, ph.d. Undervisningsdifferentiering - fælles mål, forskellige veje Bodil Nielsen Lektor, ph.d. Fælles Mål som udgangspunkt for elevernes medbestemmelse for kollegialt samarbejde for vurdering af undervisningsmidler

Læs mere

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE Skolelederens beretning: Skoleåret 2009/2010 Indledning: I Danmark har vi en helt speciel ordning, som gør vores skolesystem til noget helt unikt. Man har mulighed for at vælge, hvilken skole ens barn

Læs mere

Synopsisvejledning til Almen Studieforberedelse

Synopsisvejledning til Almen Studieforberedelse 1 Synopsisvejledning til Almen Studieforberedelse Dette papir er en vejledning i at lave synopsis i Almen Studieforberedelse. Det beskriver videre, hvordan synopsen kan danne grundlag for det talepapir,

Læs mere

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret. Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret. Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne Almen Studieforberedelse En forståelsesramme, en værktøjskasse og en opgavegennemgang Henning Sørensen Almen studieforberedelse En forståelsesramme, en værktøjskasse og en opgavegennemgang Frydenlund

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvor studieforløbet afsluttes: Foråret 2011 Institution HTX- Sukkertoppen, Københavns Tekniske Skole

Læs mere

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14 Elevhæfte Tårnby Gymnasium & HF 1g Skoleåret 2013-14 Redaktionen afsluttet juni/2013 1 Elevhæfte for årgang 2013-2016 Dette hæfte er en oversigt over særlige forløb og opgaver i løbet af de tre år, du

Læs mere

Tilsynsrapport. NGG Skolekode 227008 2014/2015

Tilsynsrapport. NGG Skolekode 227008 2014/2015 Tilsynsrapport NGG Skolekode 227008 2014/2015 Som tilsynsførende på NGG, har jeg været på besøg på skolen 4 gange i skoleåret 2014/2015. Jeg har haft møder med skolens ledelse, elevrådet og har ved klassebesøg

Læs mere

Evaluering af modulet i sin helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål?

Evaluering af modulet i sin helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema LFG, hold 2, E10 Evaluering af modulet i sin helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? I relation

Læs mere

kompetencer Grundforløbet Processkrivning Progressionsplan for de store skriftlige opgaver Munkensdam Gymnasium 2011 Skrivekursus

kompetencer Grundforløbet Processkrivning Progressionsplan for de store skriftlige opgaver Munkensdam Gymnasium 2011 Skrivekursus Progressionsplan for de store skriftlige opgaver Munkensdam Gymnasium 2011 Opgavetype Skrivekursus 4 moduler i grundforløbet Introduktion til grundlæggende begreber og metoder af betydning for skriveprocessen

Læs mere

Forældreskolen Projektopgaven Elevfolder. Projektopgaven. - Hvad skal du huske. Side 1 af 10

Forældreskolen Projektopgaven Elevfolder. Projektopgaven. - Hvad skal du huske. Side 1 af 10 - Hvad skal du huske Side 1 af 10 Hvad er projektarbejde? Du skal være nysgerrig, når du laver projektarbejde Du skal: Undersøge forhold i din omverden, samfundet, eller din hverdag Tænke over sammenhænge

Læs mere

Evaluering af virtuel undervisning den 30. januar 2008

Evaluering af virtuel undervisning den 30. januar 2008 Virtuel undervisning 1 Side 1 af 7 1v Helsingør Gymnasium Evaluering af virtuel undervisning den 30. januar 2008 Oversigt over spørgsmål 1. Var opgaven i engelsk af passende længde? 2. Var opgaven i engelsk

Læs mere

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 TE/30.11.15 Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 Hotel Park Middelfart Viaduktvej 28 5500 Middelfart 2. november 2015 Velkomst og opfølgning på mødet i juni Tina og Kristian bød

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

Formalia AT 2 på Svendborg Gymnasium og HF

Formalia AT 2 på Svendborg Gymnasium og HF Formalia AT 2 på Svendborg Gymnasium og HF AT 2 ligger lige i foråret i 1.g. AT 2 er det første AT-forløb, hvor du arbejder med et skriftligt produkt. Formål Omfang Produktkrav Produktbedømmelse Opgavens

Læs mere

Mia Søiberg Trine Teglhus Anni Pedersen EFFEKTIV EFTERUDDANNELSE. Til deltagere der vil lære nyt i praksis. Dansk Psykologisk Forlag

Mia Søiberg Trine Teglhus Anni Pedersen EFFEKTIV EFTERUDDANNELSE. Til deltagere der vil lære nyt i praksis. Dansk Psykologisk Forlag Mia Søiberg Trine Teglhus Anni Pedersen EFFEKTIV EFTERUDDANNELSE Til deltagere der vil lære nyt i praksis Dansk Psykologisk Forlag Mia Søiberg, Trine Teglhus og Anni Pedersen EFFEKTIV EFTERUDDANNELSE Til

Læs mere

SIV engelsk Kursusevaluering foråret 2014

SIV engelsk Kursusevaluering foråret 2014 SIV engelsk Kursusevaluering foråret 2014 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) Speciale i

Læs mere

Læreplansændringer & Nye eksamensformer mulige scenarier

Læreplansændringer & Nye eksamensformer mulige scenarier Læreplansændringer & Nye eksamensformer mulige scenarier Læreplansændringer? Nye kernestofemner? Færre? Flere? Specielt: Trigonometri og statistik hvordan? Eksamensopgaver? Programmering? Bindinger på

Læs mere

Engelsk, basis. a) forstå hovedindhold og specifik information af talt engelsk om centrale emner fra dagligdagen

Engelsk, basis. a) forstå hovedindhold og specifik information af talt engelsk om centrale emner fra dagligdagen avu-bekendtgørelsen, august 2009 Engelsk Basis, G-FED Engelsk, basis 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Faget beskæftiger sig med engelsk sprog,

Læs mere

Fagbog om kæledyr - 2. klasse - 30 lektioner

Fagbog om kæledyr - 2. klasse - 30 lektioner Fagbog om kæledyr - 2. klasse - 30 lektioner FRA FÆLLES MÅL Kompetanceområde: Fremstilling Kompetancemål: Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billeder i nære og velkendte situationer. Færdigheds-

Læs mere

1: Hvilket studium er du optaget på: 2: Hvilke af nedenstående forelæsninger har du deltaget i?

1: Hvilket studium er du optaget på: 2: Hvilke af nedenstående forelæsninger har du deltaget i? 1: Hvilket studium er du optaget på: 2: Hvilke af nedenstående forelæsninger har du deltaget i? 3: Hvis du har deltaget i mindre end halvdelen af kursusgangene bedes du venligst begrunde hvorfor har deltaget

Læs mere

Mundtlighed i matematikundervisningen

Mundtlighed i matematikundervisningen Mundtlighed i matematikundervisningen 1 Mundtlighed Annette Lilholt Side 2 Udsagn! Det er nemt at give karakter i færdighedsregning. Mine elever får generelt højere standpunktskarakter i færdighedsregning

Læs mere

Det dialogiske læringsrum -refleksion, repetition og videndeling

Det dialogiske læringsrum -refleksion, repetition og videndeling Det dialogiske læringsrum -refleksion, repetition og videndeling DUNK 2012 Program Læringsforståelse Baggrund for øvelsen Øvelsen i praksis Studerendes feedback Diskussion Samspilsproces Læringens fundamentale

Læs mere

AT på Aalborg Katedralskole

AT på Aalborg Katedralskole AT på Aalborg Katedralskole 2014-15 Alle AT forløb har deltagelse af to til tre fag, som for nogle forløbs vedkommende kan være fra samme hovedområde (AT 3, 5 og 7). I så tilfælde skal det sikres, at eleverne

Læs mere

7.klasse historie Årsplan for skoleåret 2013/2014.

7.klasse historie Årsplan for skoleåret 2013/2014. Ahi Internationale Skole 7.klasse historie Årsplan for skoleåret 2013/2014. Formål: Formålet med undervisningen er at udvikle elevernes kronologiske overblik, styrke deres viden om og forståelse af historiske

Læs mere

Billedkunst B stx, juni 2010

Billedkunst B stx, juni 2010 Billedkunst B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fagets primære genstandsfelt er billedkunst og arkitektur. Faget inddrager fænomener fra hele det visuelle felt. Kunst og arkitektur tjener

Læs mere

Organisation og ledelse Kursusevaluering efteråret 2014

Organisation og ledelse Kursusevaluering efteråret 2014 Organisation og ledelse Kursusevaluering efteråret 2014 55,8 % har besvaret skemaet om dette tilvalg. Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet

Læs mere

En Maple time med efterfølgende elevgruppe diskussion og refleksionssamtale med lærer.

En Maple time med efterfølgende elevgruppe diskussion og refleksionssamtale med lærer. Bilag 5 En Maple time med efterfølgende elevgruppe diskussion og refleksionssamtale med lærer. Indledning Vi har som led i projektet observeret en del lektioner, med helt eller delvis fokus på Maple-brug.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2016 Institution VUC- Vestegnen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Enkeltfag Matematik B Jens

Læs mere

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Forudsætninger for at deltage i klinisk undervisning modul 12 At den studerende har bestået ekstern og intern

Læs mere

prøven i almen studieforberedelse

prøven i almen studieforberedelse 2015 prøven i almen studieforberedelse Der er god mulighed for at få vejledning. Du skal blot selv være aktiv for at lave aftale med din vejleder. AT-eksamen 2015 Prøven i almen studieforberedelse er som

Læs mere

Organisationspsykologi, F14. Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet Hvordan vurderer du planlægningen af modulet?

Organisationspsykologi, F14. Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

UCC - Matematiklærerens dag 28.04.15.

UCC - Matematiklærerens dag 28.04.15. UCC - Matematiklærerens dag 28.04.15. 1 UCSJ FFM + 21+Ude-demoer UCC - Matematiklærerens dag 28.04.15. 2 www.mikaelskaanstroem.dk Og det er jer.! UCSJ 10. klasse 25. August 2014 3 UCC - Matematiklærerens

Læs mere

Colofon. Udgivet af Inerisaavik 2009 Udarbejdet af fagkonsulent Erik Christiansen Redigeret af specialkonsulent Louise Richter Elektronisk udgave

Colofon. Udgivet af Inerisaavik 2009 Udarbejdet af fagkonsulent Erik Christiansen Redigeret af specialkonsulent Louise Richter Elektronisk udgave Colofon Udgivet af Inerisaavik 2009 Udarbejdet af fagkonsulent Erik Christiansen Redigeret af specialkonsulent Louise Richter Elektronisk udgave Indhold Evaluering af matematik 2008 2 Tekstopgivelser 2

Læs mere

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? det handler om det jeg laver! og jeg kan sætte teorierne på min dagligdag Jeg har kun deltaget på 2 af modulets 6 gange, derfor kan jeg ikke vurdere det i

Læs mere

Gør vi det rigtige med praksisnær undervisning? Vibe Aarkrog Danmars Pædagogiske Universitetsskole 22.8.07

Gør vi det rigtige med praksisnær undervisning? Vibe Aarkrog Danmars Pædagogiske Universitetsskole 22.8.07 Gør vi det rigtige med praksisnær undervisning? Vibe Aarkrog Danmars Pædagogiske Universitetsskole 22.8.07 Formål og indhold Formålet er, at I finder inspiration til at diskutere og især videreudvikle

Læs mere

Københavns åbne Gymnasium Elevudsagn fra spørgeskemaundersøgelsen i 2q

Københavns åbne Gymnasium Elevudsagn fra spørgeskemaundersøgelsen i 2q Københavns åbne Gymnasium Elevudsagn fra spørgeskemaundersøgelsen i 2q 1.7 Overraskelser ved gymnasiet eller hf! Er der noget ved gymnasiet eller hf som undrer dig eller har undret dig? 20 Det har overrasket

Læs mere

Lærervejledning til OPFINDELSER

Lærervejledning til OPFINDELSER Lærervejledning til OPFINDELSER Af Mette Meltinis og Anette Vestergaard Nielsen Experimentarium 2013 Indholdsfortegnelse OPFINDELSER+...+1+ OPFINDELSER+...+3+ MÅLGRUPPE+...+3+ FAGLIGHED+...+3+ FAGLIGE+BEGREBER:+...+3+

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2014 Marie

Læs mere

Skriftlige eksamener: I teori og praksis. Kristian J. Sund Lektor i strategi og organisation Erhvervsøkonomi. Agenda

Skriftlige eksamener: I teori og praksis. Kristian J. Sund Lektor i strategi og organisation Erhvervsøkonomi. Agenda Skriftlige eksamener: I teori og praksis Kristian J. Sund Lektor i strategi og organisation Erhvervsøkonomi Agenda 1. Hvad fortæller kursusbeskrivelsen os? Øvelse i at læse kursusbeskrivelse 2. Hvordan

Læs mere

Arktisk teknologi C. 1. Fagets rolle

Arktisk teknologi C. 1. Fagets rolle Arktisk teknologi C 1. Fagets rolle Arktisk teknologi C omfatter sammenhængen mellem teknologiske løsninger og samfundsmæssige problemstillinger. Faget belyser samspillet mellem teknologiudviklingen og

Læs mere

Kursusevaluering efteråret 2012 IT Kommunikation

Kursusevaluering efteråret 2012 IT Kommunikation Kursusevaluering efteråret 2012 IT Kommunikation Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilke kurser på 5. semester Interpersonel kommunikation: Kender du læringsmålene for kurset? Interpersonel

Læs mere

Projekt: Anvendelsesorienteret undervisning Netværk: Innovative undervisningsformer IBC Handelsgymnasiet Aabenraa

Projekt: Anvendelsesorienteret undervisning Netværk: Innovative undervisningsformer IBC Handelsgymnasiet Aabenraa Projekt: Anvendelsesorienteret undervisning Netværk: Innovative undervisningsformer IBC Handelsgymnasiet Aabenraa Beskrivelse af undervisningslaboratorium i fag: Afsætning A Klasse: HH1c Lærer: KIL Sammenhæng

Læs mere

Evaluering af 10. kl. undervisning skoleåret 2014-15

Evaluering af 10. kl. undervisning skoleåret 2014-15 Som et led i undervisningen skal skolen mindst en gang årligt evaluere elevernes udbytte af undervisningen, ligesom resultatet af evalueringen og opfølgningsplan skal offentliggøres på skolens hjemmeside.

Læs mere