Vedtægtsændringer DRS generalforsamling Afstemning foretages for hver enkelt paragraf

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægtsændringer DRS generalforsamling 2013. Afstemning foretages for hver enkelt paragraf"

Transkript

1 Vedtægtsændringer DRS generalforsamling 2013 Afstemning foretages for hver enkelt paragraf

2 1 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Dansk Radiologisk Selskab (Danish Society of Radiology, Société Danoise de Radiologie). Hjemstedet er den til enhver tid fungerende formands adresse. 1.2 Dansk Radiologisk Selskab er medlem af European Association of Radiology (EAR) og International Society of Radiology (ISR). 1 Navn 1.1Selskabets navn er Dansk Radiologisk Selskab (Danish Society of Radiology, Société Danoise de Radiologie). Hjemstedet er den til enhver tid fungerende formands adresse. 1.2 (Flyttes til 3)

3 2 2 Formål 2.1 Selskabets formål er at fremme, styrke og bidrage til videnskabeligt arbejde, uddannelse og samarbejde indenfor faget, samt at repræsentere dansk radiologi i nordiske, europæiske og internationale sammenhænge. 2 Formål 2.1 Selskabets formål er at fremme, styrke og bidrage til videnskabeligt arbejde, uddannelse og samarbejde indenfor faget, samt at repræsentere dansk radiologi i nordiske, europæiske og internationale sammenhænge.

4 3 3 Medlemmer 3.1 Selskabet udgøres af følgende medlemskategorier : - ordinære lægelige medlemmer - ordinære ikke-lægelige medlemmer - ekstraordinære ikke-lægelige medlemmer - korresponderende medlemmer - passive udenlandske medlemmer - æresmedlemmer 3.2 Som ordinært lægeligt medlem kan optages enhver læge, der ved sin uddannelse, sit forskningsarbejde eller påanden måde har vist interesse for den radiologiske videnskab. 3.3 Som ordinært ikke-lægeligt medlem kan optages enhver, der har eksamen fra universitet eller anden højere læreanstalt og som er tilknyttet en forskningsinstitution eller anden offentlig institution eller som ved forskningsarbejde har vist interesse for den radiologiske videnskab. 3.4 Ordinære lægelige og ikke-lægelige medlemmer optages efter skriftlig anmodning til sekretæren, som løbende bekendtgør anmodningen i selskabets medlemsblad eller påselskabets hjemmeside. Såfremt der ikke inden ordinær generalforsamling fremkommer indsigelse mod vedkommendes medlemskab, finder endelig optagelse sted på generalforsamlingen. 3.5 Som ekstraordinært ikke-lægeligt medlem kan optages andre med interesse for radiologi. 3 Medlemmer 3.1 Selskabet udgøres af følgende medlemskategorier : -ordinære lægelige medlemmer - ekstraordinære ikke-lægelige medlemmer - korresponderende medlemmer - æresmedlemmer 3.2 Som ordinært lægeligt medlem kan optages enhver læge, der ved sin uddannelse, sit forskningsarbejde eller påanden måde har vist interesse for den radiologiske videnskab. 3.3 Som ekstraordinærtikke-lægeligt medlem kan optages enhver, der har eksamen fra universitet eller anden højere læreanstalt og som er tilknyttet en forskningsinstitution eller anden offentlig institution eller som ved forskningsarbejde har vist interesse for den radiologiske videnskab. 3.4 Som korresponderende medlemmer kan optages andre med interesse for radiologi.

5 3 3.6 Ekstraordinære ikke-lægelige medlemmer, korresponderende medlemmer og passive udenlandske medlemmer optages efter skriftlig anmodning til bestyrelsen, forudsat bestyrelsensanbefaling og efter forudgående bekendtgørelse i medlemsbladeteller påselskabets hjemmeside.såfremt der ikke inden ordinær generalforsamling ( 4) fremkommer indsigelse mod medlemskab, finder optagelse sted på generalforsamlingen. 3.7 Fremkommer der til bestyrelsen indsigelse mod optagelse fra blot ét medlem, henvises spørgsmålet til skriftlig, hemmelig afstemning ved den følgende ordinære generalforsamling. Optagelse kan da ikke finde sted, hvis blot l/3 af de afgivne stemmer er imod dette. 3.8 Æresmedlemmer udnævnes af Selskabets bestyrelse. 3.9 Udmeldelse sker efter skriftlig henvendelse til sekretæren og er gyldig ved udløb af et regnskabsår. Medlemmer, der ikke har betalt kontingent i et år, betragtes som udmeldt ( 8.3) Et medlem kan udelukkes af Selskabet ved skriftlig, hemmelig urafstemning besluttet af en generalforsamling. Til udelukkelse kræves 2/3 majoritet af afgivne stemmer Ethvert ordinært medlem af Selskabet er tillige medlem af Nordisk Forening for Medicinsk Radiologi (NFMR), og ethvert ordinært lægeligt medlem er desuden medlem af Dansk Medicinsk Selskab (DMS). 3.5 Ordinære lægelige, ekstraordinære ikke-lægelige medlemmer og korresponderende medlemmer kan anmode om medlemskab ved fremsendelse af skriftlig anmodning med oplysning om stilling og personlige data til sekretæren, Optagelse sker efter bestyrelsens beslutning. Er der indenfor bestyrelsen ikke enighed om vedkommendes optagelse som medlem, forelægges sagen ved førstkommende generalforsamling. Optagelse kan finde sted, hvis mindst 2/3 af de ved en generalforsamling tilstedeværende medlemmer stemmer herfor. 3.6 Æresmedlemmer udnævnes af Selskabets bestyrelse. 3.7 Udmeldelse sker efter skriftlig henvendelse til sekretæren og er gyldig ved udløb af et regnskabsår. Medlemmer, der ikke har betalt kontingent i et år, betragtes som udmeldt ( 8.3). 3.8 Et medlem kan udelukkes af Selskabet ved skriftlig, hemmelig urafstemning besluttet af en generalforsamling. Til udelukkelse kræves 2/3 majoritet af afgivne stemmer. 3.9 Ethvert ordinært lægeligt medlem af Selskabet er tillige medlem af Nordisk Forening for Medicinsk Radiologi (NFMR), Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) samt European Society of Radiology (ESR)

6 4 4 Generalforsamling 4.1 Selskabets højeste myndighed er generalforsamlingen. 4.2 Pågeneralforsamling har kun ordinære medlemmer stemmeret. I spørgsmål, der vedrører DMS har kun lægelige ordinære medlemmer stemmeret og i spørgsmål vedrørende tilforordnede og kontaktpersoner til Sundhedsstyrelsen ( l2 og l3) har kun ordinære medlemmer, der er speciallæger i radiologi, stemmeret. 4.3 Ordinær generalforsamling skal afholdes en gang årligt senest ved udgangen af april måned. Tidspunktet for generalforsamlingen skal være offentliggjort på selskabets hjemmeside senest 10 uger før generalforsamlingen. Foreløbig dagsorden samt bestyrelsens kandidatforslag skal være bekendtgjort i medlemsbladet eller påselskabets hjemmeside senest fire uger før generalforsamlingen. Forslag fra medlemmer til den endelige dagsorden skal være sekretæren i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen. Endelig dagsorden inklusive indkomne forslag skal være udsendt til medlemmerne senest en uge før generalforsamlingen. På generalforsamlingen kan ikke træffes beslutning om forslag, der ikke forud er optaget som punkt på dagsordenen. 4 Generalforsamling 4.1 Selskabets højeste myndighed er generalforsamlingen. 4.2 Pågeneralforsamling har kun ordinære lægelige medlemmer samt æresmedlemmer som tidligere har været ordinære lægelige medlemmer stemmeret 4.3 Ordinær generalforsamling skal afholdes en gang årligt senest ved udgangen af april måned. Tidspunktet for generalforsamlingen skal være offentliggjort på selskabets hjemmeside senest 10 uger før generalforsamlingen. Foreløbig dagsorden samt bestyrelsens kandidatforslag skal være bekendtgjort i medlemsbladet eller påselskabets hjemmeside senest fire uger før generalforsamlingen. Forslag fra medlemmer til den endelige dagsorden skal være sekretæren i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen. Endelig dagsorden inklusive indkomne forslag skal være udsendt til medlemmerne eller tilgængelig påselskabets hjemmeside senest en uge før generalforsamlingen. Pågeneralforsamlingen kan ikke træffes beslutning om forslag, der ikke forud er optaget som punkt på dagsordenen.

7 4 4.4 Dagsordenen for generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter (de med kursiv angivne punkter kun i de år, hvor valg skal foretages ifølge nærværende vedtægter) 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Beretning fra udvalg 4. Aflæggelse af det reviderede regnskab 5. Redegørelse for budget samt fastsættelse af kontingent 6. Rettidigt indkomne forslag 7. Valg til bestyrelsen ( 7) 8. Valg til udvalg og repræsentationer ( 9 -l 1) 9. Valg af revisor og -suppleant ( 8) 10.Indstilling af Sundhedsstyrelsens tilforordnede i uddannelsesspørgsmål ( 12) 11. Valg af kontaktpersoner til Sundhedsstyrelsen ( 13) 12. Optagelse af ekstraordinære ikke-lægelige medlemmer, korresponderende medlemmer og passive udenlandske medlemmer ( 3) 13. Eventuelt. 4.5 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er lovligt indvarslet. 4.6 Stemmeafgivelse sker normalt ved håndsoprækning, men skal ske skriftligt ved alle valg, hvor der er flere kandidater end ledige poster, og i øvrigt når mindst ét medlem kræver det. Stemmeafgivning ved fuldmagt kan ikke finde sted. 4.7 Generalforsamlingen afgør alt ved simpel majoritet, medmindre nærværende vedtægter kræver andet ( 3, 15 og16). Ved stemmelighed ved valg foranstalter dirigenten en ny afstemning. Er der ogsåstemmelighed ved denne afstemning, kan dirigenten foretage lodtrækning. 4.4 Dagsordenen for generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter (de med kursiv angivne punkter kun i de år, hvor valg skal foretages ifølge nærværende vedtægter) 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Beretning fra udvalg 4. Aflæggelse af det reviderede regnskab 5. Redegørelse for budget samt fastsættelse af kontingent 6. Rettidigt indkomne forslag 7. Valg til bestyrelsen ( 7) 8. Valg til udvalg og repræsentationer ( 9 13) 10 Valg af revisor og -suppleant ( 8) 11. Eventuelt 4.5 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er lovligt indvarslet. 4.6 Stemmeafgivelse sker normalt ved håndsoprækning, men skal ske skriftligt ved alle valg, hvor der er flere kandidater end ledige poster, og i øvrigt når mindst ét medlem kræver det. Stemmeafgivning ved fuldmagt kan ikke finde sted. 4.7 Generalforsamlingen afgør alt ved simpel majoritet, medmindre nærværende vedtægter kræver andet ( 3, 14 og15). Ved stemmelighed ved valg foranstalter dirigenten en ny afstemning. Er der ogsåstemmelighed ved denne afstemning, kan dirigenten foretage lodtrækning.

8 5 5 Ekstraordinær generalforsamling 5.1 Ekstraordinær generalforsamling kan sammenkaldes af bestyrelsen og skal sammenkaldes, når mindst 1/10 af Selskabets ordinære medlemmer skriftligt fremsætter krav herom. Den ekstraordinære generalforsamling sammenkaldes af bestyrelsen ved skriftlig indkaldelse til medlemmerne med mindst to ugers varsel, og den skal afholdes senest fire uger efter, at der er fremsat krav derom. I ganske særlige tilfælde kan de fastsatte frister fraviges. Indkaldelsen skal indeholde en nærmere redegørelse for den eller de sager, der ønskes behandlet. 5.2 Dagsordenen for ekstraordinær generalforsamling skal indeholde følgende punkter : l. Valg af dirigent. 2. Behandling af den eller de sager, der har foranlediget ekstraordinær generalforsamling indkaldt, samt eventuel afstemning herom. Forretningsordenen er som ved ordinær generalforsamling ( 4. stk. 2, 6 og 7). 5 Ekstraordinær generalforsamling 5.1 Ekstraordinær generalforsamling kan sammenkaldes af bestyrelsen og skal sammenkaldes, når mindst 1/10 af Selskabets ordinære medlemmer skriftligt fremsætter krav herom. Den ekstraordinære generalforsamling sammenkaldes af bestyrelsen ved skriftlig indkaldelse til medlemmerne med mindst to ugers varsel, og den skal afholdes senest fire uger efter, at der er fremsat krav derom. I ganske særlige tilfælde kan de fastsatte frister fraviges. Indkaldelsen skal indeholde en nærmere redegørelse for den eller de sager, der ønskes behandlet. 5.2 Dagsordenen for ekstraordinær generalforsamling skal indeholde følgende punkter : l. Valg af dirigent. 2. Behandling af den eller de sager, der har foranlediget ekstraordinær generalforsamling indkaldt, samt eventuel afstemning herom. Forretningsordenen er som ved ordinær generalforsamling ( 4. stk. 2, 6 og 7).

9 6 6 Møder 6.1 Selskabets møder afholdes fortrinsvis i månederne september til maj. 6.2 Selskabets møder annonceres i medlemsbladets mødekalender. Endeligt program annonceres i medlemsbladet og i Ugeskrift for Læger. 6.3 Reviderede regnskaber fra alle møder indgår i Selskabets årlige regnskab. 6 Møder 6.1 Selskabets møder afholdes fortrinsvis i månederne september til maj. 6.2 Selskabets møder Annonceres påhjemmesidens mødekalender og endeligt program annonceres på selskabets hjemmeside 6.3 Reviderede regnskaber fra alle møder indgår i Selskabets årlige regnskab.

10 7 7 Bestyrelsen 7.1 Selskabet ledes af en bestyrelse, der varetager Selskabets interesser og repræsenterer Selskabet udadtil. 7.2 Bestyrelsen består af fem medlemmer, der vælges blandt de ordinære lægelige medlemmer påden ordinære generalforsamling i alle ulige år. 7.3 Både den Storkøbenhavnske område og provinsen skal være repræsenteret i bestyrelsen, og mindst ét bestyrelsesmedlem skal vælges blandt selskabets overenskomstansatte yngre læger, som ikke er ansat i slutstilling. 7.4 Formanden vælges først og særskilt, herefter vælges de fire øvrige medlemmer under hensyn til ovenstående. Genvalg til samme funktion i bestyrelsen kan finde sted én gang Inden udgangen af maj afholdes bestyrelsesmøde med både hidtidige og nyvalgte medlemmer, hvorefter den nyvalgte bestyrelse fungerer. Pådette møde konstituerer den nyvalgte bestyrelse sig med næstformand, sekretær og kasserer, hvilket meddeles Selskabets medlemmer i medlemsbladet sammen med generalforsamlings referatet. 7 Bestyrelsen 7.1 Selskabet ledes af en bestyrelse, der varetager Selskabets interesser og repræsenterer Selskabet udadtil. 7.2 Bestyrelsen består af fem medlemmer, der vælges blandt de ordinære lægelige medlemmer påden ordinære generalforsamling 7.3 Både den Storkøbenhavnske område og provinsen skal være repræsenteret i bestyrelsen, og mindst ét bestyrelsesmedlem skal vælges blandt selskabets overenskomstansatte yngre læger, som ikke er ansat i slutstilling. 7.4 Formanden vælges først og særskilt, herefter vælges de fire øvrige medlemmer under hensyn til ovenstående. Genvalg til samme funktion i bestyrelsen kan finde sted én gang. Valgperioden er 2 år. Højst tre bestyrelsesposter er på valg pr. generalforsamling. Det tilstræbes at formand og næstformand ikke er påvalg samme år 7.5 Senest 2 måneder efter generalforsamlingen afholdes bestyrelsesmøde med både hidtidige og nyvalgte medlemmer, hvorefter den nyvalgte bestyrelse fungerer. Pådette møde konstituerer den nyvalgte bestyrelse sig med næstformand, sekretær og kasserer, hvilket meddeles Selskabets medlemmer på hjemmesiden og i medlemsbladet sammen med generalforsamlings referatet.

11 7 7.6 Ved vakance kan bestyrelsen supplere sig selv frem til førstkommende generalforsamling. 7.7 Formanden leder Selskabets møder og forhandlinger samt bestyrelsens møder. Næstformanden træder i formandens sted ved dennes forfald. 7.8 Sekretæren redigerer Selskabets medlemsblad. Sekretæren refererer Selskabets generalforsamlinger og sørger for offentliggørelse af disse samt øvrige meddelelser af betydning i medlemsbladet efter bestyrelsens beslutninger. Endelig arkiverer sekretæren Selskabets korrespondance og medlemsblad. 7.9 Kassereren forestår Selskabets regnskab, orienterer resten af bestyrelsen påalle bestyrelsesmøder og fremlægger det reviderede årsregnskab samt budget for det kommende år påselskabets ordinære generalforsamling. Kassereren er ansvarlig for arkivering af selskabets årsregnskab i henhold til gældende lovgivning Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc -grupper til vejledende, rådgivende og praktiske funktioner. 7.6 Ved vakance kan bestyrelsen supplere sig selv frem til førstkommende generalforsamling. 7.7 Formanden leder Selskabets møder og forhandlinger samt bestyrelsens møder. Næstformanden træder i formandens sted ved dennes forfald. 7.8 Bestyrelsen udpeger en webmaster og en redaktør af medlemsbladet enten blandt bestyrelsesmedlemmerne eller blandt selskabets ordinære lægelige medlemmer. 7.9 Sekretæren refererer Selskabets generalforsamlinger og sørger for offentliggørelse af disse samt øvrige meddelelser af betydning i medlemsbladet og på hjemmesiden efter bestyrelsens beslutninger Kassereren forestår Selskabets regnskab, orienterer resten af bestyrelsen påalle bestyrelsesmøder og fremlægger det reviderede årsregnskab samt budget for det kommende år påselskabets ordinære generalforsamling. Kassereren er ansvarlig for arkivering af selskabets årsregnskab i henhold til gældende lovgivning Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc -grupper til vejledende, rådgivende og praktiske funktioner.

12 8 8 Kontingent og økonomi 8.1 Kontingentet til Selskabet fastsættes for det indeværende regnskabsår på den ordinære generalforsamling. 8.2 Medlemmer, der pågrund af alder eller sygdom er fratrådt deres stilling, samt æresmedlemmer og korresponderende medlemmer er kontingentfrie. Passive udenlandske medlemmer betaler et reduceret kontingent svarende til halvdelen af årskontingentet. 8.3 Kontingentrestance udover ét år betragtes som udmeldelse ( 3.9), men under særlige omstændigheder kan bestyrelsen tilståordinære og ekstraordinære medlemmer kontingentfrihed. 8.4 Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet revideres af en af generalforsamlingen valgt revisor, som er ordinært medlem af selskabet. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse. Hvis det skønnes nødvendigt kan bestyrelsen benytte sig af et anerkendt revisionsfirma. 8.5 Selskabets midler skal indeståpåkonti i pengeinstitutter anerkendt af Finanstilsynet. 8.6 Ret til at hæve påselskabets konti har kassereren samt i undtagelsestilfælde - næstformanden. 8 Kontingent og økonomi 8.1 Kontingentet til Selskabet fastsættes for det indeværende regnskabsår påden ordinære generalforsamling. 8.2 Medlemmer, der pågrund af alder eller sygdom er fratrådt deres stilling, samt æresmedlemmer er kontingentfrie. Korresponderende medlemmer betaler et reduceret kontingent svarende til halvdelen af årskontingentet. 8.3 Kontingentrestance udover ét år betragtes som udmeldelse ( 3.9), men under særlige omstændigheder kan bestyrelsen tilståordinære og ekstraordinære medlemmer kontingentfrihed. 8.4 Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet revideres af en af generalforsamlingen valgt revisor, som er ordinært medlem af selskabet. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse. Hvis det skønnes nødvendigt kan bestyrelsen benytte sig af et anerkendt revisionsfirma. 8.5 Selskabets midler skal indeståpåkonti i pengeinstitutter anerkendt af Finanstilsynet. 8.6 Ret til at hæve påselskabets konti har kassereren og - formanden.

13 9 9 Vurderings- og specialist-uddannelsesudvalget 9.1 Vurderingsudvalget består af speciallæger og uddannelsessøgende indenfor specialet. Vurderingsudvalgets opgave er udfra speciallægebestemmelserne og de af Sundhedsstyrelsens fastlagte supplerende kriterier at afgøre, hvilke ansøgere der er kvalificerede til ansættelse i undervisningsstilling. 9.2 Vurderingsudvalget består af 8 personer: 2 repræsentanter udpeget af selskabet, deraf skal den ene være en uddannelsessøgende yngre læge. 3 repræsentanter fra universitetsafdelingerne : 1 repræsentant region nord, 1 repræsentant for region syd og 1 repræsentant for region øst 3 repræsentanter fra ikke-universitetsafdelinger: 1 repræsentant for region nord, 1 repræsentant for region syd og 1 repræsentant for region øst Selve ansættelsesproceduren foregår efter Sundhedsstyrelsens regler. 9.3 Specialistuddannelsesudvalget er ansvarlig for den faglige tilrettelæggelse af det teoretiske uddannelsesprogram i samarbejde med specialistnævnet og Sundhedsstyrelsens uddannelsesafdeling. Hovedkursuslederen er formand for dette udvalg, og er ansvarlig for den praktiske gennemførelse af de teoretiske kurser. 9.4 Specialistuddannelsesudvalget består af: Formanden, som er hovedkursusleder, alle delkursusledere, samt Sundhedsstyrelsens tilforordnede i uddannelsesspørgsmål ( 12) 9.5 Formanden for specialistuddannelsesudvalget og de 2 repræsentanter i vurderingsudvalget vælges påden ordinære generalforsamling for tre år og genvalg kan ske én gang. I tilfælde af vakance supplerer udvalget sig frem til næste generalforsamling 9 Det Koordinerende Uddannelsesråd. 9.1Formål DRS koordinerende Uddannelsesråd skal sikre en kvalificeret faglig rådgivning af Dansk Radiologisk Selskab i uddannelsesspørgsmål, blandt andet ved forespørgsler fra SST og andre institutioner. Desuden skal rådet sikre en landsdækkende implementering af forandringer i speciallægeuddannelsen. 9.2 Medlemmer DRS koordinerende uddannelsesudvalg består af en repræsentant fra hvert af de regionale uddannelsesråd, hovedkursuslederen, en læge, som har medvirket ved beskrivelse af kompetencer i tidligere udgave af målbeskrivelsen vedrørende speciallægeuddannelse i specialet og en læge i hoveduddannelsesstilling i Diagnostisk Radiologi. Gruppen vælger en formand, som er den primære kontaktperson for Dansk Radiologisk Selskabs bestyrelse. 9.3 Valg Medlemmerne vælges påden ordinære generalforsamling. Lægen i hoveduddannelsesstilling skal efter endt hoveduddannelse gåaf ved førstkommende ordinære generalforsamling, hvor der vælges en ny repræsentant. De øvrige medlemmer vælges for 4 år af gangen. Genvalg kan ske. 9.4 Opgavetyper Rådet påtager sig opgaver af følgende art: -løbende revision af målbeskrivelserne for speciallægeuddannelsen i diagnostisk radiologi - kontakt og koordinering af uddannelsen på tværs af regionerne -kontakt mellem de regionale uddannelsesråd i diagnostisk radiologi og uddannelsesudvalget -etablerer faglig profil i forbindelse med nye besættelser af nye hoveduddannelsesstillinger -rådgivning i forbindelse med DRS s hjemmeside om uddannelsesspørgsmål -udvalget kan påeget initiativ påtage sig ad hoc opgaver indenfor speciallægeuddannelsen -udvalget involverer specialets postgraduate kliniske lektorer efter behov

14 10 10 Uddannelsesudvalget Formål Udvalget skal sikre det faglige indhold i og den pædagogiske tilrettelæggelse af de specialespecifikke kurser under hoveduddannelsen i diagnostisk radiologi Medlemmer Udvalget består af hovedkursuslederen (formand), kursuslederne for de enkelte kurser (delkursuslederne) og et yngre læge medlem. Hovedkursuslederen er DRS s kontaktperson og ansvarlige i forhold til Sundhedsstyrelsen vedrørende de teoretiske specialespecifikke kurser Valg Hovedkursuslederen vælges pågeneralforsamlingen for 4 år, og kan genvælges én gang. Der vælges samtidig en suppleant Opgaver Udvalget har ansvaret for den praktiske og teoretiske afvikling af de specialespecifikke kurser. Det drejer sig om kursusrækkens faglige indhold, rammer for undervisningsmateriale, de pædagogiske metoder, vurdering af kursisterne, evaluering af kurserne, samt justering af kursusrækken i forhold til evaluering, målbeskrivelsen og specialets udvikling. Udvalget involverer specialets postgraduate kliniske lektorer efter behov.

15 11 10 Efteruddannelsesudvalget 10.1 Efteruddannelsesudvalget varetager efteruddannelse indenfor Selskabets rammer i samarbejde med bestyrelsen Efteruddannelsesudvalget består af højst seks medlemmer. Et medlem af bestyrelsen er født medlem af efteruddannelsesudvalget, de øvrige medlemmer vælges påden ordinære generalforsamling i ulige år for to år, genvalg kan ske én gang. Efter valg konstituerer udvalget sig med formand, næstformand og sekretær. 11 Efteruddannelsesudvalget 11.1 Efteruddannelsesudvalget varetager efteruddannelse indenfor Selskabets rammer i samarbejde med bestyrelsen Efteruddannelsesudvalget består af højst seks medlemmer. Et medlem af bestyrelsen er født medlem af efteruddannelsesudvalget, de øvrige medlemmer vælges påden ordinære generalforsamling for fire år, genvalg kan finde sted. Efter valg konstituerer udvalget sig med formand

16 12 11 Selskabets repræsentationer 11.1 Selskabet er repræsenteret i følgende Selskaber/Foreninger : Nordisk Forening for Medicinsk Radiologi (NFMR), to repræsentanter (samt generalsekretæren, når denne er dansk), en suppleant. European Association of Radiology (EAR), tre repræsentanter, en suppleant. International Society of Radiology (ISR), tre repræsentanter, en suppleant. EAR's Education Commission, en repræsentant, en suppleant. Dansk Medicinsk Selskab (DMS) 1 repræsentant pr. påbegyndt 100 lægelige medlemmer, 1 suppleant. Acta Radiologica, en repræsentant, en suppleant ( 14) Repræsentanter og suppleanter til ovenstående Selskaber/Foreninger vælges for fire år påden ordinære generalforsamling som regel i ulige år, i henhold til de pågældende Selskabers/ Foreningers love og vedtægter. Genvalg kan ske én gang. 12 Selskabets repræsentationer 12.1 Selskabet er repræsenteret i følgende Selskaber/Foreninger : Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) 1 repræsentant pr. påbegyndt 100 lægelige medlemmer, 1 suppleant. Nordisk Forening for Medicinsk Radiologi (NFMR), to repræsentanter (samt generalsekretæren, når denne er dansk), en suppleant. Acta Radiologica, en repræsentant, en suppleant ( 13). European Society of Radiology ESR 3 repræsentanter, 1 suppleant. ESR's Education Committee, 1 repræsentant, 1 suppleant. ESR` Professional organization Committee 1 repræsentant 1 suppleant ESR National Societies Committee 1 repræsentant ESR Research Committee 1 repræsentant International Society of Radiology (ISR), EN repræsentant, en suppleant. The European Union of Medical Specialist -Radiology Section (UEMS) 1 repræsentant og 1 suppleant 12.2 Repræsentanter og suppleanter til ovenstående Selskaber/Foreninger vælges for fire år påden ordinære generalforsamling som regel i ulige år, i henhold til de pågældende Selskabers/ Foreningers love og vedtægter.

17 12 Specialistnævnets tilforordnede i uddannelsesspørgsmål 12.1 Tilforordnede udpeges for fire år ad gangen af Sundhedsstyrelsen (Lov om udøvelse af lægegerning 4 og Sundhedsministeriets bekendtgørelse vedrørende specialistnævnet nr. 777) efter indstilling fra Selskabet Kun ordinære lægelige medlemmer af Selskabet, der er speciallæger i radiologi, kan indstilles som tilforordnede Der vælges to tilforordnede og to suppleanter. En tilforordnet og en suppleant skal arbejde indenfor det storkøbenhavnske område og en tilforordnet og en suppleant skal arbejde i provinsen. Tilforordnede og suppleanter vælges for fire år påordinær generalforsamling i ulige år, genvalg kan ske én gang. 13 Kontaktpersoner til Sundhedsstyrelsen 13.1 Kontaktpersoner udpeges for 4 år ad gangen af Sundhedsstyrelsen (overlægevurderingsudvalget) efter indstilling fra selskabet 13.2 Kun ordinære lægelige medlemmer af selskabet, der er speciallæger i radiologi og er ansat som overlæger kan indstilles som kontaktpersoner til overlægevurderingsudvalget. Kontaktpersoner til øvrige udvalg i Sundhedsstyrelsen skal være speciallæger i diagnostisk radiologi 13.3 Der vælges to kontaktpersoner og en suppleant til overlægevurderingsudvalget for 4 år påordinær generalforsamling. Genvalg kan ske én gang. Kontaktpersoner til de øvrige udvalg i Sundhedsstyrelsen vælges ligeledes for 4 år påordinær generalforsamling, genvalg kan ske én gang. Valgperioden skal tilpasses Sundhedsstyrelsens valgperiode. Udgår

18 13 14 Acta Radiologica 14.1 Dansk Radiologisk Selskab har sammen med Svensk Förening för Medicinsk Radiologi, Radiologföreningen i Finland, Norsk Forening for Medisinsk Radiologi og Félag Islenskra Röntgenlaekna dannet Stiftelsen Acta Radiologica, hvis formål det er, at støtte den radiologiske forskning gennem udgivelse af tidsskriftet Acta Radiologica Stiftelsen Acta Radiologica's styrelse består af én repræsentant fra hvert af ovennævnte Selskaber/Foreninger samt hovedredaktøren. De nationale repræsentanter, samt en suppleant for hver, vælges af de respektive Selskaber/Foreninger for fire år, genvalg kan ske én gang. 13 Acta Radiologica 13.1 Dansk Radiologisk Selskab har sammen med Svensk Förening för Medicinsk Radiologi, Radiologföreningen i Finland, Norsk Forening for Medisinsk Radiologi og Félag Islenskra Röntgenlaekna dannet Stiftelsen Acta Radiologica, hvis formål det er, at støtte den radiologiske forskning gennem udgivelse af tidsskriftet Acta Radiologica Stiftelsen Acta Radiologica's styrelse består af én repræsentant fra hvert af ovennævnte Selskaber/Foreninger samt hovedredaktøren. De nationale repræsentanter, samt en suppleant for hver, vælges af de respektive Selskaber/Foreninger for fire år, genvalg kan ske én gang.

19 14 15 Vedtægtsændringer 15.1 Vedtægtsændringer kan kun vedtages påordinær generalforsamling, når de er optaget pådagsordenen og med mindst 2/3 majoritet af de afgivne stemmer. 14 Vedtægtsændringer 14.1 Vedtægtsændringer kan kun vedtages påordinær generalforsamling, når de er optaget pådagsordenen og med mindst 2/3 majoritet af de afgivne stemmer.

20 15 16 Opløsning af selskabet Beslutning om Selskabets opløsning kan kun træffes påen generalforsamling, hvor mindst l/2 af Selskabets stemmeberettigede medlemmer er til stede, og hvor mindst 2/3 af de fremmødte stemmer derfor. Opnås der påen generalforsamling vel 2/3 majoritet for Selskabets opløsning,men der er ikke et tilstrækkeligt antal medlemmer til stede, skal forslaget sendes til urafstemning blandt alle Selskabets ordinære medlemmer, og så betids, at urafstemning kan være afsluttet inden 3 måneder efter generalforsamlingen. Til vedtagelse kræves 2/3 af de afgivne stemmer Ved opløsning af Selskabet træffer generalforsamlingen afgørelse om Selskabets formue. 15 Opløsning af selskabet Beslutning om Selskabets opløsning kan kun træffes påen generalforsamling, hvor mindst l/2 af Selskabets stemmeberettigede medlemmer er til stede, og hvor mindst 2/3 af de fremmødte stemmer derfor. Opnås der påen generalforsamling vel 2/3 majoritet for Selskabets opløsning,men der er ikke et tilstrækkeligt antal medlemmer til stede, skal forslaget sendes til urafstemning blandt alle Selskabets ordinære medlemmer, og så betids, at urafstemning kan være afsluttet inden 3 måneder efter generalforsamlingen. Til vedtagelse kræves 2/3 af de afgivne stemmer Ved opløsning af Selskabet træffer generalforsamlingen afgørelse om Selskabets formue.

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Foreningens formål 1. Foreningens navn er Nordjysk Kampsportscenter og dens hjemsted er Aalborg Kommune. Foreningen er stiftet den 1. februar 1972. Nordjysk Kampsportscenter

Læs mere

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser.

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser. Vedtægter for Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er LandboForeningen Midtjylland og er stiftet med virkning fra 1. januar 2011 ved en fusion af Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt. Dens

Læs mere

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania 1. Navn, stiftelse og hjemsted 1.1. Foreningens navn er: Københavns Døves Idrætsforening "Døvania". Døvanias farver er primært hvid/rød, dog kan der

Læs mere

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde - 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. 1. Stk. 1. Den almene boligorganisations navn er: Arbejdernes Andels-Boligforening. Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten.

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten. Vedtægter for IK Aarhus 1 Klubbens navn og hjemsted 1.1. Klubbens navn er Ishockey Klubben Aarhus, derefter kaldet IK Aarhus. Klubben har hjemsted i Aarhus Kommune og er stiftet den 22. juli 2008. 2 Klubbens

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning.

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Kommunale Park- og Naturforvaltere (Municipal Park and Nature Managers). Foreningens hjemsted er foreningens sekretariatsadresse, der er placeret hos formanden.

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013.

Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013. Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013. 1. Navn, hjemsted og adresse. Klubbens navn er Aalborg Studenternes Idrætsforening fork. AASI (Student

Læs mere

Vedtægter for. Dansk Retriever Klub

Vedtægter for. Dansk Retriever Klub Vedtægter for Dansk Retriever Klub 1 INDHOLD 1 Navn og hjemsted...side 3 2 Organisation...side 3 3 Klubbens formål...side 3 4 Avlsarbejde...side 4 5 Medlemsskab...side 4 6 Kontingent...side 4 7 Stemmeret

Læs mere

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 VEDTÆGTER For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 1 1. NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED, MEDLEMSKAB. 1.1 NAVN: Aalborg Tegnsprogsforening (skiftet navn fra Aalborg Døveforening d. 18.

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København. Stk. 2.

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN ØST A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN ØST A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN ØST A.M.B.A. NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Skovdyrkerforeningen Øst a.m.b.a. Foreningens hjemsted er Fulbyvej 15, 4180 Sorø. Foreningens virkeområde dækker overvejende

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 1: Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Aalborg Pipe Band (APB forkortet). Foreningen, er stiftet i september 2001 i Brønderslev, under navnet The Northern

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen STA

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen STA Vedtægt for Arbejdsløshedskassen STA Afsnit 1 Formål og hjemsted 1. Arbejdsløshedskasse STA har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde af ledighed og at administrere

Læs mere