Forfatning for Europa Den læservenlige udgave

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forfatning for Europa Den læservenlige udgave"

Transkript

1 Traktat om en Forfatning for Europa Den læservenlige udgave Få flere gratis eksemplarer af denne bog hos Folketingets EU-Oplysning på tlf Brug den eller download den gratis fra og andre sprog-udgaver: Den læservenlige udgave med 3000 stikord og overblik i margen understregning af alle vigtige ord sammenligning med Nice-traktaten symboler med beslutningsform Fås GRATIS i Folketinget. Ring Kun 140 kr. i solid indbinding. Ring Download den gratis på internettet på eller hvor den findes på flere sprog. Til læseren Der er mange forskellige beslutningsmetoder i EU. I denne læservenlige udgave af EU-Forfatningen hjælper vi dig med kommentarer i margen, understregning af vigtige ord, et alfabetisk stikordsregister og symboler ved mange af artiklerne. For at lette sammenligneligheden mellem eksisterende traktater og forfatningen har vi ligeledes angivet de tilsvarende artikelnumre i de eksisterende traktater og indsat en tabel med sammenstilling af traktaterne. De fleste forfatningsmæssige ord er forklaret i den mangesprogede internetordbog med ord og begreber for EU på Alle kommentarer, symboler og tidligere artikelnumre er skrevet i kursiv for at vise, de ikke er en del af den officielle forfatnings-tekst. Vejledning 1

2 Du kan læse teksten i margen og få et hurtigt indblik i forfatningens vigtigste indhold med letforståelige forklaringer. Du kan også læse alle understregninger i selve forfatningsteksten og på denne måde skimme de vigtigste artikler igennem. Du kan læse den fulde tekst og bruge symbolerne for at få information om beslutningsprocedure i stedet for at bruge længere tid på at søge efter det. I den elektroniske udgave kan du søge på ord fra det alfabetiske stikordsregister, og du kan ligeledes foretage en systematisk søgning på beslutningsformer og begreber. Hvis du søger efter Xer skrevet med fed skrift, vil du kunne se alle ændringer til kvalificeret flertal. Hvis du søger efter 1, 2, eller 3 (***) i fed skrift, vil du kunne se, hvor meget, det folkevalgte Europa-Parlament er involveret i beslutningsprocessen. Hvis du søger efter "ny" vil du kunne se andre større ændringer og nyskabelser. NOTE: For yderligere vejledning, se boksen nedenfor: "Nøgle til symboler". Forfatningens opbygning Alle artikler starter med romertal I, II, III eller IV og efterfølges af et arabisk tal fra 1 til 448. Del I indeholder de generelle regler om Unionens værdier, mål, symboler, grundlæggende rettigheder, institutioner samt beslutningsformer. Del II består af Chartret om grundlæggende rettigheder. En særlig erklæring kan hjælpe med til forståelsen af hver enkelt artikel i Chartret. Del III indeholder de forskellige politikker og de konkrete beslutningsmetoder for alle områder. Her finder man store dele af den oprindelige Rom-Traktat. Del IV består af de afsluttende bestemmelser samt reglerne for fremtidige ændringer af Forfatningen. En særlig Slutakt giver et overblik over alle Protokoller og tilknyttede Erklæringer. Protokollerne er lige så bindende som selve artiklerne i Forfatningen. Erklæringerne er ikke juridisk bindende men kan hjælpe på forståelsen. I den trykte udgave af den Læservenlige Udgave har vi kun trykt de vigtigste protokoller og erklæringer, men de er alle tilgængelige i en online version på EUABC.dk. Det alfabetiske stikordsregister dækker ikke kun selve Forfatningen, men også de tilknyttede protokoller og erklæringer. Kilder og bidragydere Den endelige tekst til "Traktat om en Forfatning for Europa" blev vedtaget af statsoverhovederne fra EU's medlemslande fredag d.18. juni Derefter blev den kigget grundigt igennem og formelt underskrevet i Rom fredag d.29. oktober Denne udgave er gratis (i elektronisk form) til ikke-kommercielt brug. Dokumentet kan downloades fra på adskillige sprog. Du er meget velkommen til at downloade dokumentet til din computer, lægge det på din hjemmeside og sende det til personer, du tror, kunne have interesse i at læse det. 2

3 Dokumentet er baseret på det officielle dokument, der er udarbejdet af Konventet, og som har gennemgået ændringer i tre omgange: Først af Rådets Juridiske Tjeneste, dernæst af statsministre fra medlemslandene, derefter igen af juridiske specialister fra medlemslandene og Rådets Juridiske Tjeneste. Jeg vil gerne takke mange dygtige eksperter og i særdeleshed den nyligt afdøde embedsmand i Kommissionen John Fitzmaurice, EU-Parlamentets ordfører for Forfatningen, Richard Corbett, og den irske akademiker Anthony Coughlan for mange værdifulde rettelser. Jeg vil med glæde modtage forslag til flere rettelser og forbedringer fra alle læsere. Vi har anvendt arbejdsdokumenter fra EU-Kommissionen, Konventet, COSACsekretariatet, det franske Senat og det danske Folketings EU-Oplysningskontor. Jeg ønsker ligeledes at takke Klaus Heeger, Katrine Busch, Jonas Ludvigsen, Karoly Lorant, Line Sophie Munk Olsen, Kevin Ellul-Bonici, Ingvild Olsen, Hans Kloster, Bjarke Lyster, Kresten Dørup, Peter Jonasson, Anne-Mette Hjortebjerg Lund, Iben Søndergaard, Helle Fich Pedersen, Jannie Borup Larsen, Charlotte Gjellerup, Toke Skou Larsen, Sara Lilja Steensig, Thea Pedersen, Hanne Dahl og EU-Parlamentets oversættelsestjeneste for mange tusind timers assistance i udarbejdelsen af denne udgave i forskellige versioner gennem de sidste tre år. 17. juni 2005 Traktat om en FORFATNING FOR EUROPA Udgiver: Jens-Peter Bonde Omslag: Peter Hiort Tryk: Notat Grafisk 3. udgave, 1. oplag juni 2005 ISBN: xxxxxxxxxfinn nr. Denne gratis udgave findes også som rigtig bog i solidt omslag til 140 kr. udgivet af Forlaget Vindrose og forlaget Notat, tel Jens-Peter Bonde Skovbrynet 67, DK-2880 Bagsværd Tlf / / / / / 3

4 Nøgle til symboler Den vigtigste almindelige lovgivningsprocedure har tegnet: X** EU-Parlamentet - Ingen stjerne betyder at EU-Parlamentet ikke er involveret, eller informeret. - * betyder, at EU-Parlamentet skal konsulteres. Dvs. EU-Parlamentet udtaler sig, rådgiver. - ** betyder fælles beslutningstagen. EU-Parlamentet kan stille ændringsforslag og forkaste et forslag med et absolut flertal af dets medlemmer, i henhold til den almindelige lovgivningsprocedure i Art. III *** betyder, at EU-Parlamentet skal give deres støtte til en tekst, men at EU- Parlamentet ikke kan stille formelle ændringsforslag. Ministerrådet - U betyder, at alle EU-landene skal være enige i Rådet - beslutning enstemmig. - X betyder, at en afstemning sker med kvalificeret flertal. Indtil yderligere udvidelse af EU vil det sige 232 ud af 321 mulige stemmer. Fra 2009 introduceres et nyt system med et såkaldt dobbelt flertal. Herefter skal en beslutning have støtte fra 55 % af medlemsstaterne, mindst 15 lande, der dækker mindst 65 % af EU's samlede befolkning. Et blokerende mindretal skal bestå af mindst 4 lande. - XX betyder et udvidet kvalificeret flertal med mindst 72 % af medlemsstaterne. Det benyttes oftest, når et forslag ikke stammer fra Kommissionen eller den nye EU- Udenrigsminister. Ændringer i forhold til Nice-Traktaten - X betyder, at enstemmighed i Rådet ændres til kvalificeret flertal. - ** betyder, at EU-Parlamentet får medbestemmelse og ikke har nogen indflydelse i dag. - ** betyder, at EU-Parlamentet får medbestemmelsesret, hvor de i dag kun bliver hørt. - *** betyder, at EU-Parlamentet nu skal give deres tilslutning, hvor de ikke bliver konsulteret i dag. - *** betyder, at EU-Parlamentet nu skal give tilslutning, mens de kun bliver hørt i dag. Note: For at gøre det muligt at kunne sammenligne med de eksisterende traktater har vi lavet en tabel med en sammenstilling af disse. I den danske version af den læservenlige udgave af Nice-Traktaten, kan du nemt se forskelle imellem Nice- og Amsterdamtraktaterne. Alle bøger kan frit benyttes eller downloades fra EUABC.dk. Ny hjemmel: U, X eller XX kombineret med *, ** eller *** kan også definere en ny hjemmel. En sådan information kan stå enten i overskriften eller i marginteksten ud for de respektive artikler. "Passerelle" (Gangbro) Hvis forfatningen bliver ratificeret, vil et enstemmigt Europæisk Råd kunne ændre artiklerne i del III, så enstemmighed bliver til kvalificeret flertal, og særlige procedurer ændres til den almindelige lovgivningsprocedure. 4

5 Indholdsfortegnelse PRÆAMBEL 7 DEL I 13 AFSNIT I: DEFINITION AF UNIONEN OG DENS MÅL 13 AFSNIT II: GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER OG UNIONSBORGERSKAB 16 AFSNIT III: UNIONENS BEFØJELSER 17 AFSNIT IV: UNIONENS INSTITUTIONER OG ORGANER 22 Kapitel I Institutionel ramme 22 Kapitel II: Unionens andre institutioner og dens rådgivende organer 30 AFSNIT V: UDØVELSE AF UNIONENS BEFØJELSER 32 Kapitel I Fælles bestemmelser 32 Kapitel II Særlige bestemmelser 36 Kapitel III Forstærket samarbejde 40 AFSNIT VI: UNIONENS DEMOKRATISKE LIV 41 AFSNIT VII: UNIONENS FINANSER 44 AFSNIT VIII: UNIONEN OG DENS NÆROMRÅDER 46 AFSNIT IX: MEDLEMSKAB AF UNIONEN 46 DEL II DEN EUROPÆISKE UNIONS CHARTER OM GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER 50 PRÆAMBEL 50 AFSNIT I: VÆRDIGHED 51 AFSNIT II: FRIHEDER 52 AFSNIT III: LIGESTILLING 55 AFSNIT IV: SOLIDARITET 57 AFSNIT V: BORGERRETTIGHEDER 59 AFSNIT VI: RETFÆRDIGHED I RETSSYSTEMET 61 5

6 AFSNIT VII: ALMINDELIGE BESTEMMELSER VEDRØRENDE FORTOLKNING OG ANVENDELSE AF CHARTRET 62 DEL III UNIONENS POLITIKKER OG FUNKTIONSOMRÅDE 65 AFSNIT I: GENERELLE ANVENDELSESBESTEMMELSER 65 AFSNIT II: IKKE-FORSKELSBEHANDLING OG UNIONSBORGERSKAB 66 AFSNIT III: INTERNE POLITIKKER OG FORANSTALTNINGER 69 KAPITEL I DET INDRE MARKED 69 AFDELING 1 DET INDRES MARKEDS OPRETTELSE OG FUNKTION 69 AFDELING 2 FRI BEVÆGELIGHED FOR PERSONER OG TJENESTEYDELSER 70 Underafdeling 1: Arbejdskraften 70 Underafdeling 2: Fri etableringsret 72 Underafdeling 3: Fri levering af tjenesteydelser 75 AFDELING 3 FRIE VAREBEVÆGELSER 77 Underafdeling 1: Toldunion 77 Underafdeling 2: Toldsamarbejde 78 Underafdeling 3: Forbud mod kvantitative restriktioner 78 AFDELING 4 KAPITAL OG BETALINGER 79 AFDELING 5 KONKURRENCEREGLER 81 Underafdeling 1: Regler for virksomhederne 81 Underafdeling 2: Støtte fra medlemsstaterne 85 AFDELING 6 FISKALE BESTEMMELSER 87 AFDELING 7 FÆLLES BESTEMMELSER 88 KAPITEL II DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE POLITIK 91 AFDELING 1 DEN ØKONOMISKE POLITIK 92 AFDELING 2 DEN MONETÆRE POLITIK 98 AFDELING 3 INSTITUTIONELLE BESTEMMELSER 102 6

7 AFDELING 4 SPECIFIKKE BESTEMMELSER FOR MEDLEMSSTATER, DER HAR EUOREN SOM VALUTA 103 AFDELING 5 OVERGANGSBESTEMMELSER 105 KAPITEL III POLITIKKER PÅ ANDRE OMRÅDER 110 AFDELING 1 BESKÆFTIGELSE 110 AFDELING 2 SOCIAL- OG ARBEJDSMARKEDSPOLITIKKEN 113 AFDELING 3 ØKONOMISK, SOCIAL OG TERRITORIAL SAMHØRIGHED 119 AFDELING 4 LANDBRUG OG FISKERI 121 AFDELING 5 MILJØ 125 AFDELING 6 FORBRUGERBESKYTTELSE 128 AFDELING 7 TRANSPORT 128 AFDELING 8 TRANSEUROPÆISKE NET 131 AFDELING 9 FORSKNING, TEKNOLOGISK UDVIKLING OG RUMMET 133 AFDELING 10 ENERGI 137 KAPITEL IV ET OMRÅDE MED FRIHED, SIKKERHED OG RETFÆRDIGHED 137 AFDELING 1 ALMINDELIGE BESTEMMELSER 137 AFDELING 2 POLITIKKERNE FOR GRÆNSEKONTROL, ASYL OG INDVANDRING 139 AFDELING 3 RETLIG SAMARBEJDE I CIVILRETLIGE SAGER 142 AFDELING 4 RETLIGT SAMARBEJDE I STRAFFESAGER 144 AFDELING 5 POLITISAMARBEJDE 149 KAPITEL V OMRÅDER, HVOR UNIONEN KAN BESLUTTE AT GENNEMFØRE UNDERSTØTTENDE KOORDINERENDE ELLER SUPPLERENDE TILTAG 150 AFDELING 1 FOLKESUNDHED 150 AFDELING 2 INDUSTRI 152 AFDELING 3 KULTUR 153 AFDELING 4 TURISME 154 AFDELING 5 UDDANNELSE, UNGDOM, SPORT 7

8 OG ERHVERVSUDDANNELSE 155 AFDELING 6 CIVILBESKYTTELSE 157 AFDELING 7 ADMINISTRATIVT SAMARBEJDE. 158 AFSNIT IV: DE OVERSØISKE LANDES OG TERRITORIERS ASSOCIERING 158 AFSNIT V: UNIONENS OPTRÆDEN UDADTIL 161 KAPITEL I ALMINDELIGE BESTEMMELSER 161 KAPITEL II DEN FÆLLES UDENRIGS- OG SIKKERHEDSPOLITIK 163 AFDELING 1 FÆLLES BESTEMMELSER 163 AFDELING 2 DEN FÆLLES SIKKERHEDS- OG FORSVARSPOLITIK 170 AFDELING 3 FINANSIELLE BESTEMMELSER 173 KAPITEL III DEN FÆLLES HANDELSPOLITIK 174 KAPITEL IV SAMARBEJDE MED TREDJELANDE OG HUMANITÆR BISTAND 176 AFDELING 1 UDVIKLINGSSAMARBEJDE 176 AFDELING 2 ØKONOMISK, FINANSIELT OG TEKNISK SAMARBEJDE MED TREDJELANDE 177 AFDELING 3 HUMANITÆR BISTAND 178 KAPITEL V RESTRIKTIVE FORANSTALTNINGER 179 KAPITEL VI INTERNATIONALE AFTALER 179 KAPITEL VII UNIONENS FORBINDELSER MED INTERNATIONALE ORGANISATIONER OG TREDJELANDE SAMT UNIONENS DELEGATIONER 183 KAPITEL VIII GENNEMFØRELSE AF SOLIDARITETSBESTEMMELSEN 183 AFSNIT VI: UNIONENS FUNKTIONSMÅDE 184 KAPITEL I BESTEMMELSER VEDRØRENDE INSTITUTIONERNE 184 AFDELING 1 INSTITUTIONERNE 184 Underafdeling 1: Europa-Parlamentet 184 Underafdeling 2: Det Europæiske Råd 188 Underafdeling 3: Ministerrådet 189 Underafdeling 4: Europa-Kommissionen 190 8

9 Underafdeling 5: Den Europæiske Unions Domstol 192 Underafdeling 6: Den Europæiske Centralbank 202 Underafdeling 7: Revisionsretten 203 AFDELING 2 UNIONENS RÅDGIVENDE ORGANER 206 Underafdeling 1: Regionsudvalget 206 Underafdeling 2: Det Økonomiske og Sociale Udvalg 207 AFDELING 3 DEN EUROPÆISKE INVESTERINGSBANK 208 AFDELING 4 FÆLLES BESTEMMELSER FOR UNIONENS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER 209 KAPITEL II FINANSIELLE BESTEMMELSER 214 AFDELING 1 DEN FLERÅRIGE FINANSIELLE RAMME 214 AFDELING 2 UNIONENS ÅRLIGE BUDGET 215 AFDELING 3 GENNEMFØRELSE AF BUDGETTET OG DECHARGE 218 AFDELING 4 FÆLLES BESTEMMELSER 220 AFDELING 5 BEKÆMPELSE AF SVIG 221 KAPITEL III FORSTÆRKET SAMARBEJDE 222 AFSNIT VII: FÆLLES BESTEMMELSER 225 DEL IV ALMINDELIGE OG AFSLUTTENDE BESTEMMELSER 230 ALTERNATIV RAPORT 238 Stikordsregister 242 9

10 Fremhævelser og bemærkninger i margin er ikke en del af forfatningen, men kan lette læsningen TRAKTAT OM EN FORFATNING FOR EUROPA PRÆAMBEL Underskrifter fra: - Belgien - Cypern - Danmark - England - Estland - Finland - Frankrig - Grækenland - Holland - Irland - Italien - Letland - Litauen - Luxembourg - Malta - Polen - Portugal - Slovakiet - Slovenien - Spanien - Sverige - Tjekkiet - Tyskland - Ungarn - Østrig (Rumænien, Bulgarien og Tyrkiet underskrev forfatningen som kandidatlande den 29. oktober 2004) Forslag om at indsætte reference eksplicit til Gud ikke inkluderet, men religion inkluderet HANS MAJESTÆT BELGIERNES KONGE, PRÆSIDENTEN FOR DEN TJEKKISKE REPUBLIK, HENDES MAJESTÆT DANMARKS DRONNING, PRÆSIDENTEN FOR FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN ESTLAND, PRÆSIDENTEN FOR DEN HELLENSKE REPUBLIK, HANS MAJESTÆT KONGEN AF SPANIEN, PRÆSIDENTEN FOR DEN FRANSKE REPUBLIK, PRÆSIDENTEN FOR IRLAND, PRÆSIDENTEN FOR DEN ITALIENSKE REPUBLIK, PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN CYPERN, PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN LETLAND, PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN LITAUEN, HANS KONGELIGE HØJHED STORHERTUGEN AF LUXEMBOURG, PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN UNGARN, PRÆSIDENTEN FOR MALTA, HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN AF NEDERLANDENE, FORBUNDSPRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN ØSTRIG, PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN POLEN, PRÆSIDENTEN FOR DEN PORTUGISISKE REPUBLIK, PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN SLOVENIEN, PRÆSIDENTEN FOR DEN SLOVAKISKE REPUBLIK, PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN FINLAND, KONGERIGET SVERIGES REGERING, HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN AF DET FORENEDE KONGERIGE STORBRITANNIEN OG NORDIRLAND, SOM HAR LADET SIG INSPIRERE af Europas kulturelle, religiøse og humanistiske arv, der er grundlaget for udviklingen af de universelle værdier: det enkelte menneskes ukrænkelige og umistelige rettigheder samt frihed, demokrati, lighed og retsstaten. SOM ER SIKRE PÅ, at Europa, der nu er genforenet efter smertelige erfaringer, ønsker at fortsætte ad denne civilisationens, fremskridtets og velstandens vej til gavn for alle sine indbyggere, herunder de svageste og de dårligst stillede, at det fortsat vil være et kontinent, der er åbent over for kultur, viden og sociale fremskridt, og at det ønsker at uddybe det offentlige livs demokratiske og åbne karakter og virke for fred, 10

11 retfærdighed og solidaritet i verden, SOM ER OVERBEVISTE OM, at Europas folk, samtidig med at de bevarer stoltheden over deres identitet og nationale historie, er fast besluttede på at lægge tidligere tiders splittelse bag sig og i stadig tættere forening udforme deres fælles skæbne, SOM ER OVERBEVISTE OM, at et Europa "forenet i mangfoldighed" giver dem de bedste muligheder for med respekt for den enkeltes rettigheder og i bevidsthed om deres ansvar over for kommende generationer og over for verden at videreføre det store forehavende, der gør Europa til et privilegeret område for menneskenes forhåbninger, Juridisk kontinuitet SOM ER FAST BESLUTTEDE PÅ at fortsætte det arbejde, der er udført inden for rammerne af traktaterne om oprettelse af De Europæiske Fællesskaber og traktaten om Den Europæiske union og samtidig sikre fællesskabsrettens kontinuitet, SOM ER medlemmerne af Det Europæiske Konvent TAKNEMMELIGE FOR at have udformet udkastet til denne forfatning på vegne af Europas borgere og stater, Liste over 25 statsoverhoveder, statsministre og udenrigsministre HAR SOM BEFULDMÆGTIGEDE UDPEGET: HANS MAJESTÆT BELGIERNES KONGE Guy VERHOFSTADT Premierminister Karel DE GUCHT Udenrigsminister PRÆSIDENTEN FOR DEN TJEKKISKE REPUBLIK Stanislav GROSS Premierminister Cyril SVOBODA Udenrigsminister HENDES MAJESTÆT DANMARKS DRONNING Anders Fogh RASMUSSEN Statsminister Per Stig MØLLER Udenrigsminister PRÆSIDENTEN FOR FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND Gerhard SCHRÖDER Forbundskansler Joseph FISCHER Forbundsudenrigsminister og stedfortrædende forbundskansler PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN ESTLAND Juhan PARTS Premierminister 11

12 Kristiina OJULAND Udenrigsminister PRÆSIDENTEN FOR DEN HELLENSKE REPUBLIK Kostas KARAMANLIS Premierminister Petros G. MOLYVIATIS Udenrigsminister HANS MAJESTÆT KONGEN AF SPANIEN José Luis RODRÍGUEZ ZAPATERO Ministerpræsident Miguel Angel MORATINOS CUYAUBÉ Udenrigs- og samarbejdsminister PRÆSIDENTEN FOR DEN FRANSKE REPUBLIK Jacques CHIRAC Præsident Jean-Pierre RAFFARIN Premierminister Michel BARNIER Udenrigsminister PRÆSIDENTEN FOR IRLAND Bertie AHERN Premierminister (Taoiseach) Dermot AHERN Udenrigsminister PRÆSIDENTEN FOR DEN ITALIENSKE REPUBLIK Silvio BERLUSCONI Ministerpræsident Franco FRATTINI Udenrigsminister PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN CYPERN Tassos PAPADOPOULOS Præsident Gerorge IACOVOU Udenrigsminister PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN LETLAND Vaira VĪĶE FREIBERGA Præsident Indulis EMSIS Premierminister Artis PABRIKS Udenrigsminister PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN LITAUEN Valdas ADAMKUS Præsident Algirdas Mykolas BRAZAUSKAS Premierminister Antanas VALIONIS Udenrigsminister HANS KONGELIGE HØJHED STORHERTUGEN AF LUXEMBOURG 12

13 Jean-Claude JUNCKER Premierminister, Ministre d'etat Jean ASSELBORN Viceminister samt udenrigs- og indvandringsminister PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN UNGARN Ferenc GYURCSÁNY Premierminister László KOVÁCS Udenrigsminister PRÆSIDENTEN FOR MALTA The Hon Lawrence GONZI Premierminister The Hon Michael FRENDO Udenrigsminister HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN AF NEDERLANDENE Dr. J.P. BALKENENDE Ministerpræsident Dr. B.R. BOT Udenrigsminister FORBUNDSPRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN ØSTRIG Dr. Wolfgang SCHÜSSEL Forbundskansler Dr. Ursula PLASSNIK Forbundsudenrigsminister PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN POLEN Marek BELKA Premierminister Włodzimierz CIMOSZEWICZ Udenrigsminister PRÆSIDENTEN FOR DEN PORTUGISISKE REPUBLIK Pero Miguel DE SANTANA LOPES Pemierminister António Victor MARTINS MONTEIRO Udenrigsminister og minister for de portugisiske samfund i udlandet PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN SLOVENIEN Anton ROP Ministerpræsident Ivo VAJGL Udenrigsminister PRÆSIDENTEN FOR DEN SLOVAKISKE REPUBLIK Mikuláš DZURINDA Premierminister Eduard KUKAN Udenrigsminister PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN FINLAND Matti VANHANEN Statsminister Erkki TUOMIOJA Udenrigsminister 13

14 KONGERIGET SVERIGES REGERING Göran PERSSON Statsminister Laila FREIVALDS Udenrigsminister HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN AF DET FORENEDE KONGERIGE STORBRITANNIEN OG NORDIRLAND The Rt. Hon Tony BLAIR Premierminister The Rt. Hon Jack STRAW Minister for udenrigs- og Commonwealth-spørgsmål SOM, efter at have udvekslet deres fuldmagter og fundet dem i god og behørig form, er blevet enige om følgende bestemmelser: 14

15 DEL I AFSNIT I: DEFINITION AF UNIONEN OG DENS MÅL Oprettelse af Unionen Oprettet af Europas folk og stater Medlemsstaterne tildeler kompetencer til EU Åben for europæiske stater, der deler værdier Unionens værdier Værdighed, frihed, ligestilling, demokrati, retsstat, menneskerettigheder, mindretalsrettigheder - skal accepteres Unionens mål Fremme fred, værdier og velfærd Område med frihed, sikkerhed og retfærdighed uden indre grænser og et indre marked med fri konkurrence Bæredygtig udvikling, afbalanceret økonomisk vækst og prisstabilitet, social retfærdighed, fuld Artikel I-1: (ex Artikel 1, 49 TEU) Oprettelse af Unionen 1. Ved denne forfatning, der er inspireret af de europæiske borgeres og staters vilje til at skabe en fælles fremtid, oprettes Den Europæiske Union, som medlemsstaterne tildeler kompetencer for at nå deres fælles mål. Unionen samordner de politikker, medlemsstaterne fører for at nå disse mål, og udøver på fællesskabsgrundlag de kompetencer, medlemsstaterne tildeler den. 2. Unionen er åben for alle europæiske stater, der respekterer dens værdier og forpligter sig til at fremme dem i fællesskab. Artikel I-2: (ex Artikel 6(1) TEU) Unionens værdier Unionen bygger på værdierne respekt for den menneskelige værdighed, frihed, demokrati, ligestilling, retsstaten og respekt for menneskerettighederne, herunder rettigheder for personer, der tilhører mindretal. Dette er medlemsstaternes fælles værdigrundlag i et samfund præget af pluralisme, ikkeforskelsbehandling, tolerance, retfærdighed, solidaritet og ligestilling mellem kvinder og mænd. Artikel I-3: (ex Artikel 2 TEU, 2 TEF) Unionens mål 1. Unionens mål er at fremme freden, sine værdier og befolkningernes velfærd. 2. Unionen giver borgerne et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed uden indre grænser og et indre marked med fri og lige konkurrence. 3. Unionen arbejder for en bæredygtig udvikling i Europa baseret på en afbalanceret økonomisk vækst og prisstabilitet, en social markedsøkonomi med høj konkurrenceevne, hvor der tilstræbes fuld beskæftigelse og sociale fremskridt, og et højt niveau for 15

16 beskæftigelse, miljøbeskyttelse, videnskabelige og teknologiske fremskridt, bekæmpe social udstødelse, fremme social retfærdighed, lighed mellem mænd og kvinder, solidaritet mellem generationer, beskytte børn, respektere forskellighed og beskytte Europas kulturarv Fremme Unionens værdier og interesser i resten af verden Ramme for Unionens handlinger Ingen diskrimination Fri bevægelighed for personer, varer, tjenesteydelser og kapital samt etableringsfrihed Ingen diskrimination på grundlag af nationalitet Forbindelser mellem Union og medlemsstater Staternes lighed og deres nationale identiteter og statsstrukturer skal respekteres beskyttelse og forbedring af miljøkvaliteten. Den fremmer videnskabelige og teknologiske fremskridt. Den bekæmper social udstødelse og forskelsbehandling og fremmer social retfærdighed og beskyttelse, ligestilling mellem kvinder og mænd, solidaritet mellem generationerne og beskyttelse af børns rettigheder. Den fremmer økonomisk, social og territorial samhørighed og solidaritet mellem medlemsstaterne. Den respekterer medlemsstaternes rige kulturelle og sproglige mangfoldighed og sikrer, at den europæiske kulturarv beskyttes og udvikles. 4. Unionen forsvarer og fremmer i forbindelserne med den øvrige verden sine værdier og interesser. Den bidrager til fred, sikkerhed, bæredygtig udvikling af jorden, solidaritet og gensidig respekt folkene imellem, fri og fair handel, udryddelse af fattigdom og beskyttelse af menneskerettighederne, især børns rettigheder, samt nøje overholdelse og udvikling af folkeretten, navnlig overholdelse af principperne i De Forenede Nationers pagt. 5. Unionen forfølger sine mål med passende midler inden for de beføjelser, der er tildelt den i forfatningen. Artikel I-4: (ex Artikel 14(2), 12 TEF) Grundlæggende friheder og ikke-forskelsbehandling 1. Unionen sikrer, at der på dens ommåde er fri bevægelighed for personer, tjenesteydelser, varer og kapital samt etableringsfrihed i overensstemmelse med forfatningen. 2. Enhver forskelsbehandling på grundlag af nationalitet er forbudt inden for forfatningens anvendelsesområde, dog med forbehold af dens særlige bestemmelser. Artikel I-5: (ex Artikel 6(3), 33 TEU, 10 TEF) Forholdet mellem Unionen og medlemsstaterne 1. Unionen respekterer medlemsstaternes lighed over for forfatningen samt deres nationale identitet, som den kommer til udtryk i deres grundlæggende politiske og forfatningsmæssige strukturer, herunder regionalt og lokalt selvstyre. Den respekterer deres centrale statslige funktioner, herunder sikring af statens territoriale integritet, opretholdelse af lov og orden samt beskyttelse af den nationale sikkerhed. 16

17 Loyalitets-princip Medlemsstaterne skal assistere Unionen i gennemførelsen af EU-lov Forpligtelse til at integrere EU-love i den nationale lovgivning Ikke bringe målene i fare EU-rettens forrang EU-love har forrang for nationale love og nationale forfatninger, jf. EF-Domstolen - dette er omdiskuteret i forhold til forfatninger i nogle medlemsstater Juridisk person Unionen kan indgå bindende aftaler med tredjelande på alle politikområder (De tre søjler forsvinder) Unionens symboler - flag - fælles hymne - motto - mønt - Europadag 2. I medfør af princippet om loyalt samarbejde respekterer Unionen og medlemsstaterne hinanden og bistår hinanden ved gennemførelsen af de opgaver, der følger af forfatningen. Medlemsstaterne træffer alle almindelige eller særlige foranstaltninger for at sikre opfyldelsen af de forpligtelser, der følger af forfatningen eller af retsakter vedtaget af EUinstitutionerne. Medlemsstaterne bistår Unionen i gennemførelsen af dens opgaver og afholder sig fra at træffe foranstaltninger, der kan bringe virkeliggørelsen af Unionens mål i fare. Artikel I-6: (ny) EU-retten Forfatningen og den ret, der vedtages af Unionens institutioner under udøvelsen af de beføjelser, der er tildelt denne, har forrang frem for medlemsstaternes ret. Artikel I-7: (ny, ex Artikel 281 TEF) Retlig status Unionen har status som juridisk person. Artikel I-8: (ny) Unionens symboler Unionens flag indeholder en cirkel bestående af tolv gyldne stjerner på blå baggrund. Unionens hymne er hentet fra "Ode til Glæden" i Ludwig van Beethovens niende symfoni. Unionens motto er: "Forenet i mangfoldighed". Unionens mønt er euroen. Europa-dagen fejres den 9. maj overalt i Unionen. 17

18 EU- STATSBORGERSKAB AFSNIT II: GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER OG UNIONSBORGERSKAB Grundlæggende rettigheder Chartret om grundlæggende rettigheder inkluderes Ny kompetence: Tiltrædelse af Den Europæiske Konvention om menneskerettigheder med kvalificeret flertal i Rådet (se III-325(6)) Artikel I-9: (ny, ex Artikel 6(2) TEU) Grundlæggende rettigheder 1. Unionen anerkender de rettigheder, friheder og principper, der findes i chartret om grundlæggende rettigheder, som udgør del II. ***X/XX 2. Unionen tiltræder den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder. Tiltrædelse af denne konvention ændrer ikke Unionens beføjelser som fastsat i forfatningen. Ændrer ikke EU-rettens forrang (se I-6, III-375(2)) Grundlæggende rettigheder indgår som generelle principper i EU-ret EU-statsborgerskab Dobbelt statsborgerskab: nationalt og EU, supplement EU-borgeres rettigheder og pligter: - Fri bevægelighed og opholdsret i EU - Stemme og opstille til alle lokal- og EU-valg Beskyttelse fra andre medlemsstaters 3. De grundlæggende rettigheder, som de er garanteret ved den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, og som de følger af medlemsstaternes fælles forfatningsmæssige traditioner, udgør generelle principper i EU-retten. Artikel I-10: (ex Artikel TEF) Unionsborgerskab 1. Enhver, der er statsborger i en medlemsstat, har unionsborgerskab. Unionsborgerskabet er et supplement til det nationale statsborgerskab og træder ikke i stedet for dette. 2. Enhver unionsborger har de rettigheder og er underlagt de pligter, der er indeholdt i forfatningen. Enhver unionsborger a) har ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område b) har valgret og er valgbar ved valg til Europa-Parlamentet og ved kommunale valg i den medlemsstat, hvor den pågældende har bopæl, på samme betingelser som statsborgerne i denne stat c) nyder i tredjelande, hvor den medlemsstat, som den pågældende er statsborger i, ikke er repræsenteret, beskyttelse 18

19 ambassader - Skrive på ethvert EUsprog og modtage svar på samme sprog hos enhver medlemsstats diplomatiske og konsulære myndigheder på samme vilkår som statsborgere i denne medlemsstat d) har ret til at indgive andragender til Europa-Parlamentet og til at henvende sig til Den Europæiske Ombudsmand samt til Unionens institutioner og rådgivende organer på et af forfatningens sprog og få svar på samme sprog. Disse rettigheder udøves med de begrænsninger og på de betingelser, der er fastsat i forfatningen og i foranstaltninger vedtaget med henblik på dens gennemførelse. EU-KOMPETENCER AFSNIT III: UNIONENS BEFØJELSER Grundlæggende principper Principper for EU's kompetence: - Kompetencetildeling: EU-love skal have hjemmel i forfatningen, ellers medlemsstatskompetence - Nærhedsprincippet: EU handler kun, hvis mål "bedre kan nås på EUplan" (subsidiaritet på andre sprog) Nærhedsprincippet er i vedhæftet protokol Nationale parlamenter skal sikre overholdelse - Proportionalitetsprincippet: "ikke videre end nødvendigt" Artikel I-11: (ex Artikel 5 TEF, ex Artikel 2 (sidste sætning) TEU) Grundlæggende principper 1. Afgrænsningen af Unionens beføjelser er underlagt princippet om kompetencetildeling. Udøvelsen af Unionens beføjelser er underlagt nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet. 2. I medfør af princippet om kompetencetildeling handler Unionen inden for rammerne af de beføjelser, som medlemsstaterne har tildelt den i forfatningen, med henblik på at opfylde de mål, der er fastsat heri. Beføjelser, der ikke er tildelt Unionen i forfatningen, forbliver hos medlemsstaterne. 3. I medfør af nærhedsprincippet handler Unionen på de områder, der ikke hører ind under dens enekompetence, kun hvis og i det omfang målene for den påtænkte handling ikke i tilstrækkelig grad kan opfyldes af medlemsstaterne på centralt, regionalt eller lokalt plan, men på grund af den påtænkte handlings omfang eller virkninger bedre kan nås på EU-plan. Unionens institutioner anvender nærhedsprincippet i overensstemmelse med protokollen om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet. De nationale parlamenter sikrer, at dette princip overholdes i overensstemmelse med proceduren i denne protokol. 4. I medfør af proportionalitetsprincippet går indholdet og formen af Unionens handling ikke videre end nødvendigt for at nå forfatningens mål. 19

20 Unionens institutioner anvender proportionalitetsprincippet i overensstemmelse med protokollen om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet. Kompetencekategorier Enekompetencer Kun EU-lovgivning kan give medlemsstaterne ret til at lovgive Delt kompetence Både EU og medlemsstater må lovgive, men EU -love fortrænger national kompetence til at lovgive på de samme områder Medlemsstater koordinerer økonomisk politik Udenrigs- og Sikkerhedspolitik Forsvarspolitik Koordinerende tiltag Medlemsstaterne lovgiver, EU koordinerer og kan vedtage retsakter, der supplerer Ingen harmonisering ved understøttende tiltag Specifikt retsgrundlag for love i del III Enekompetencer - toldunionen - konkurrenceregler for det indre marked - monetær politik Artikel I-12: (ny) Kompetencekategorier 1. Når Unionen i forfatningen tildeles enekompetence på et bestemt område, er det kun Unionen, der kan lovgive og vedtage juridisk bindende retsakter, og medlemsstaterne har kun beføjelse hertil efter bemyndigelse fra Unionen eller med henblik på at gennemføre EU-retsakter. 2. Når Unionen i forfatningen på et bestemt område tildeles en kompetence, som den deler med medlemsstaterne, kan Unionen og medlemsstaterne lovgive og vedtage juridisk bindende retsakter på dette område. Medlemsstaterne udøver deres kompetence, i det omfang Unionen ikke har udøvet sin eller er ophørt med at udøve den. 3. Medlemsstaterne samordner deres økonomiske politikker og beskæftigelsespolitikker efter de nærmere bestemmelser i del III, som Unionen har kompetence til at fastsætte. 4. Unionen har kompetence til at definere og gennemføre en fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, herunder gradvis udformning af en fælles forsvarspolitik. 5. På visse områder og på de betingelser, der er fastlagt i forfatningen, har Unionen beføjelse til at gennemføre tiltag for at understøtte, koordinere eller supplere medlemsstaternes indsats, uden at denne beføjelse dog træder i stedet for medlemsstaternes beføjelser på disse områder. Juridisk bindende EU-retsakter vedtaget på grundlag af bestemmelserne i del III vedrørende disse områder kan ikke omfatte harmonisering af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser. 6. Omfanget af og de nærmere bestemmelser for Unionens udøvelse af beføjelser fastlægges i de specifikke bestemmelser for de enkelte områder i del III. Artikel I-13: (ny) Områder med enekompetence 1. Unionen har enekompetence på følgende områder: a) toldunionen b) fastlæggelse af de konkurrenceregler, der er nødvendige for det indre markeds funktion 20

DEN EUROPÆISKE UNION KONSOLIDEREDE TRAKTATER CHARTER OM GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER

DEN EUROPÆISKE UNION KONSOLIDEREDE TRAKTATER CHARTER OM GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER DEN EUROPÆISKE UNION KONSOLIDEREDE TRAKTATER CHARTER OM GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER MARTS 2010 30.3.2010 Den Europæiske Unions Tidende C 83/1 T E U KONSOLIDEREDE UDGAVER AF T E U F TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE

Læs mere

DET EUROPÆISKE KONVENT SEKRETARIATET. Bruxelles, den 20. juni 2003 (23.06) (OR. fr) CONV 820/03. FØLGESKRIVELSE sekretariatet

DET EUROPÆISKE KONVENT SEKRETARIATET. Bruxelles, den 20. juni 2003 (23.06) (OR. fr) CONV 820/03. FØLGESKRIVELSE sekretariatet DET EUROPÆISKE KONVENT SEKRETARIATET Bruxelles, den 20. juni 2003 (23.06) (OR. fr) CONV 820/03 FØLGESKRIVELSE fra: sekretariatet til: konventet Tidl. dok. nr.: CONV 797/1/03 REV 1 Vedr.: Udkast til traktat

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1 SLUTAKT FA/TR/EU/HR/da 1 FA/TR/EU/HR/da 2 I. SLUTAKTENS TEKST 1. De befuldmægtigede for: HANS MAJESTÆT BELGIERNES KONGE, PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN BULGARIEN, PRÆSIDENTEN FOR DEN TJEKKISKE REPUBLIK, HENDES

Læs mere

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk Københavner kriterierne: Optagelseskriterier for at kunne blive medlem af EU. Det politiske kriterium Landet

Læs mere

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER

EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER Procedurerne for valg til Europa-Parlamentet er reguleret både ved europæisk lovgivning, der fastlægger fælles regler for alle medlemsstaterne, og ved særlige nationale

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1 SLUTAKT AF/CE/BA/da 1 De befuldmægtigede for: KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK,

Læs mere

Lissabontraktaten SAMMENSKREVET MED DET GÆLDENDE TRAKTATGRUNDLAG

Lissabontraktaten SAMMENSKREVET MED DET GÆLDENDE TRAKTATGRUNDLAG Lissabontraktaten SAMMENSKREVET MED DET GÆLDENDE TRAKTATGRUNDLAG Lissabontraktaten Sammenskrevet med det gældende traktatgrundlag januar 2008 Folketingets EU-Oplysning Christiansborg DK-1240 København

Læs mere

Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os?

Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os? Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os? FREMTIDENS EUROPA NØGLESPØRGSMÅL DEN FØRSTE MAJ 2004 ER EN ENESTÅENDE HISTORISK MILEPÆL I DEN EUROPÆISKE UNIONS (EU'S) HISTORIE.

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 6.12.2010 2010/0228(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om undertegnelse af aftalen

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 7 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 7 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 7 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 4. december 2007 Forskelle mellem forfatningstraktaten og Lissabon-traktaten

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder

En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder EU s forsamling af lokale og regionale repræsentanter 1 Regionsudvalget i dag: en rolle i udvikling Vi er ambassadører for Europa i regionerne,

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1977L0249 DA 01.01.2007 005.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 22. marts 1977 om lettelser med henblik på den faktiske

Læs mere

Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014

Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014 Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014 SAMMENFATTENDE

Læs mere

TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK,

TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK, TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND,

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

I. Erklæring om artikel 7 i konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med

I. Erklæring om artikel 7 i konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med PROTOKOL I TILKNYTNING TIL UNDERTEGNELSEN AF KONVENTIONEN OM DEN TJEKKISKE REPUBLIKS, REPUBLIKKEN ESTLANDS, REPUBLIKKEN CYPERNS, REPUBLIKKEN LETLANDS, REPUBLIKKEN LITAUENS, REPUBLIKKEN UNGARNS, REPUBLIKKEN

Læs mere

Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 14. juli 2009

Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 14. juli 2009 Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del EU-note 61 Offentligt Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 14. juli 2009 Subsidiaritetstjek af forslag om

Læs mere

Traktat om en forfatning for Europa

Traktat om en forfatning for Europa Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 63 O Redegørelse til Folketinget Traktat om en forfatning for Europa som undertegnet i Rom 29. oktober 2004 Redegørelse til Folketinget: Traktat om en forfatning for

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

Europa. Rapport om Den europæriske union Kathrine Kaihøj Sørensen

Europa. Rapport om Den europæriske union Kathrine Kaihøj Sørensen Europa Rapport om Den europæriske union Kathrine Kaihøj Sørensen Indholdsfortegnelse Forord Starten Traktaterne 5 1. Traktaten om oprettelse af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab (1952) 6 2. Romtraktaten

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.10.2013 COM(2013) 680 final 2013/0327 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings-

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

H ver eneste dag informeres vi om

H ver eneste dag informeres vi om 130 Danmark - et sted i verden H ver eneste dag informeres vi om begivenheder, der foregår uden for Danmarks grænser. Når vi tænder for tv eller radio eller åbner en avis, bombarderes vi med nyheder fra

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

KONSOLIDERET UDGAVE AF TRAKTATEN OM OPRETTELSE AF DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

KONSOLIDERET UDGAVE AF TRAKTATEN OM OPRETTELSE AF DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB KONSOLIDERET UDGAVE AF TRAKTATEN OM OPRETTELSE AF DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB Traktat om oprettelse af det Europæiske Fællesskab 35 OVERSIGT I Traktatens tekst Side Præambel Første del Principperne..............................................

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 19.9.2012 2012/2223(INI) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender til Udenrigsudvalget om EU's bestemmelser

Læs mere

Frankiske Rige 700-800. Frankrig, Tyskland og Norditalien. Kejser som leder Støttes af katolske kirke

Frankiske Rige 700-800. Frankrig, Tyskland og Norditalien. Kejser som leder Støttes af katolske kirke Kalmar-unionen 1397-1523 Nordiske lande samlet under én hersker Margrete, der ønsker en stærk centralmagt: fælles konge, fælles udenrigspolitik og holde fred. Jugoslavien 1918-1995 Sovjetunionen 1917-1991

Læs mere

Parlamentets Eurobarometer (EB/PE 79.5) EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den Parlameter del SAMMENFATTENDE ANALYSE

Parlamentets Eurobarometer (EB/PE 79.5) EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den Parlameter del SAMMENFATTENDE ANALYSE Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Parlamentets Eurobarometer (EB/PE 79.5) Bruxelles, december 2013 EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 88. Offentligt. Europaudvalget 2010-11 EU-note E 12.

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 88. Offentligt. Europaudvalget 2010-11 EU-note E 12. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 88 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EU-note E 12 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt 12. april 2013 Samlenotat om Europa- Parlamentets og Rådets Forordning om den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligt Stillede. COM(2012)

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget, Retsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen indfører ny procedure til beskyttelse

Læs mere

Formand for Europa Kommissionen

Formand for Europa Kommissionen Formand for Europa Kommissionen Europa-Parlamentet Hr. formand, Ærede medlemmer, Det er en glæde at komme her igen for at tale til Dem i en uge, der er fyldt med begivenheder og løfter for vor Europæiske

Læs mere

Forslag til undervisningsforløb på baggrund af tesen: EU medfører, at det nationale demokrati svækkes.

Forslag til undervisningsforløb på baggrund af tesen: EU medfører, at det nationale demokrati svækkes. Forslag til undervisningsforløb på baggrund af tesen: EU medfører, at det nationale demokrati svækkes. INTRODUKTION: Kære underviser. I foråret 2007 rejste to delegationer af højskoleskoleelever ud i Europa

Læs mere

7161/03 HV/hm DG H I DA

7161/03 HV/hm DG H I DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 25. marts 2003 7161/03 FRONT 22 COMIX 139 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Kongeriget Spanien med henblik på vedtagelse af Rådets direktiv

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget og Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår

Læs mere

EU Hvad Nu! - Fakta, Quiz, Spørgsmål og Afstemning INDHOLD FORORD. eu.webdialog.dk

EU Hvad Nu! - Fakta, Quiz, Spørgsmål og Afstemning INDHOLD FORORD. eu.webdialog.dk 1 EU Hvad Nu! - Fakta, Quiz, Spørgsmål og Afstemning INDHOLD - Forord - Historie - Arbejdsopgaver - Økonomi - Medlemslande - Demokrati - Quiz - Spørgsmål og Afstemning FORORD EU er gået i Stand by og holder

Læs mere

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 12/07/2007-31/08/2007 Deltagelse Angiv hvilket EU/EØS-land virksomheden ligger i DA - Danmark 66 (12.9%) PL - Polen 60 (11.7%) DE - Tyskland 59 (11.5%) NL - Nederlandene

Læs mere

EUROBAROMETER OPFATTELSER AF EUROPA-PARLAMENTET I DANMARK INTERREGIONAL ANALYSE

EUROBAROMETER OPFATTELSER AF EUROPA-PARLAMENTET I DANMARK INTERREGIONAL ANALYSE NATIONALE REGIONER 1 METODOLOGISK BILAG: REGIONAL ANALYSE AF EUROBAROMETERRESULTATERNE Den følgende regionale analyse er baseret på Europa-Parlamentets Eurobarometer-undersøgelser. Eurobarometer-undersøgelser

Læs mere

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures: hjælp til at søge medarbejdere i Europa Søger du at opbygge

Læs mere

FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961)

FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961) FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961) De kontraherende stater, som handler i henhold til den af De forenede Nationers Generalforsamling den 4. december 1954 vedtagne resolution 896 (IX),

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del EU Note 3 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del EU Note 3 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del EU Note 3 Offentligt Europaudvalget EU-Oplysningen & Den Økonomiske Konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 6. august 2015 Den nye lånepakke

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Kommissionens forslag til Rådets afgørelse om den holdning,

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler.

Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler. Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler. Bekendtgørelse om Danmarks ratifikation af den af den Internationale Arbejdskonference

Læs mere

Indledning. Fields marked with * are mandatory.

Indledning. Fields marked with * are mandatory. Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas fo sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bj ejendomsmæglere (for kompetente myndigheder og andre interes offentlige

Læs mere

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER De små virksomheder er rygraden i Europas økonomi. Det er her, jobbene skabes, og her forretningsidéerne udklækkes. Europas bestræbelser på at indføre den nye økonomi

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Nr. 3/2005

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Nr. 3/2005 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Nr. 3/2005 Om: Andragende af Maria BRZEZINSKA om forskelsbehandling af polske sygeplejersker

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 31 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 31 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 31 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 EU s bankunion Sammenfatning

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Vedtaget og åbnet for underskrivelse og ratificering den 25. maj 2000 De i denne protokol deltagende

Læs mere

Livet i grænseoverskridende situationer inden for EU

Livet i grænseoverskridende situationer inden for EU GENERALDIREKTORATET FOR INTERNE POLITIKKER TEMAAFDELING C: BORGERNES RETTIGHEDER OG KONSTITUTIONELLE ANLIGGENDER RETLIGE ANLIGGENDER Livet i grænseoverskridende situationer inden for EU En sammenlignende

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til

RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten op oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig

Læs mere

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed BRIEF Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME Mere end 1000 danskere gifter sig hvert år med en borger fra

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.11.2009 KOM(2009)616 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) Skøn over forpligtelser, betalinger og

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 31.1.2014 2013/2185(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter (2013/2185(INI))

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt 13. august 2015 Samlenotat til Folketingets Europaudvalg: Nyt brofinansieringslån til Grækenland fra den europæiske mekanisme for finansiel

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa og Nordamerika Den 5. marts 2014 Rådsmøde (almindelige anliggender) den 18.

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere Du er EU-borger V E L K O M M E N t i l L u x e m b o u r g Information fra ASTI og par tnere O V E R S I G T Du bosætter dig i Luxembourg : I mindre end 3 måneder I mere end 3 måneder : - lønmodtager

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

Grønbogen om pensioner

Grønbogen om pensioner MEMO/10/302 Bruxelles, den 7. juli 2010 Grønbogen om pensioner Hvorfor offentliggør Kommissionen grønbogen nu? Befolkningens aldring lægger pres på pensionssystemerne i Europa som følge af den øgede levealder

Læs mere

Memorandum of Understanding. mellem. Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og. Republikken Iraks Udenrigsministerium

Memorandum of Understanding. mellem. Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og. Republikken Iraks Udenrigsministerium Memorandum of Understanding mellem Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og Republikken Iraks Udenrigsministerium Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og Republikken Iraks Udenrigsministerium I det

Læs mere

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Lovlig indrejse og ophold i Danmark Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Overblik Besøg (korttidsophold): Visum Visumfri EU-borgere (under 3 måneder) Opholdstilladelse: Arbejde Studie Au pair

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender * UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender * UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender FORELØBIG 2004/0141(CNS) 8.11.2004 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om

Læs mere

MLC gennemførelse i EU-retten. Søfartsstyrelsen v/specialkonsulent Philippe Bauchy, Maritim Regulering og Besætning

MLC gennemførelse i EU-retten. Søfartsstyrelsen v/specialkonsulent Philippe Bauchy, Maritim Regulering og Besætning MLC seminar 20. juni 2013 Søfartsstyrelsen v/specialkonsulent Philippe Bauchy, Maritim Regulering og Besætning Hvordan bliver MLC gennemført i EUretten? Hvor langt er arbejdet? Hvilke betydninger får EU-reglerne?

Læs mere

DAGSORDEN 31. MAJ - 1. JUNI 2006 BRUXELLES RETTELSE. Mødedokument

DAGSORDEN 31. MAJ - 1. JUNI 2006 BRUXELLES RETTELSE. Mødedokument Mødedokument RETTELSE DAGSORDEN 31. MAJ - 1. JUNI 2006 BRUXELLES MED DE ÆNDRINGER, SOM FORMANDEN VIL FORESLÅ VED BEGYNDELSEN AF MØDET ONSDAG DEN 31. MAJ 2006 30/05/06 PE DA DA Forklaring af procedurerne

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. januar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. januar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. januar 2011 Sag 336/2009 (1. afdeling) Niels Hausgaard, Hans Henningsen, Annelise Ebbe, Ib Spang Olsen, Andreas Åbling Petersen, Sven Skovmand, Hedvig Vestergaard,

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.4.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0026/2005 af Gunther Ettrich, tysk statsborger, om tilbagekaldelse på grund af alder af hans tilladelse

Læs mere

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr.

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr. Udbetaling Danmark April 2014 International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING Jf. EF FORORDNING 883/2004 ved arbejde i EØS og/eller Schweiz SAMMEN MED SKEMAET SKAL

Læs mere

Analyse 3. april 2014

Analyse 3. april 2014 3. april 2014 Indeksering af børnepenge i forhold til leveomkostningerne i barnets opholdsland Af Kristian Thor Jakobsen På baggrund af en forespørgsel fra Jyllandsposten er der i dette notat regnet på

Læs mere

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Tillægsvejledning for danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Indledning Denne vejledning er til danske private arbejdsgivere, der har ansatte i udlandet og på danske skibe.

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 8. april 2014 EU-dom giver Rådet og Parlamentet et skøn mht. at vælge mellem

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3027 - økofin Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3027 - økofin Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3027 - økofin Bilag 4 Offentligt 8. februar 2015 Supplerende samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 13. juli 2010 1. Den europæiske finansielle tilsynspakke a) (evt.)

Læs mere

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER OM HAAGERKONVENTIONEN - REGLER OG PROCEDURER NÅR ET BARN BLIVER BRAGT UD AF DANMARK AF DEN ENE FORÆLDER UDEN DEN ANDEN FORÆLDERS SAMTYKKE Denne folder I denne folder kan

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 355 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 355 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 355 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 17. september 2013

Læs mere

Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd

Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd P7_TA-PROV(2011)0427 Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd Europa-Parlamentets beslutning af 28. september 2011 om menneskerettigheder, seksuel orientering og kønsidentitet

Læs mere

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet Indkaldelse af forslag EACEA 47/2014: Europæiske platforme Gennemførelse af kulturdelprogrammets ordninger: europæiske platformsprojekter Indledning Denne

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K

Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr. 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115

Læs mere

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel Europaudvalget EU-note - E 60 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. maj 2007 EU-Konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 I medfør af 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

DET EUROPÆISKE RÅDS RESOLUTION

DET EUROPÆISKE RÅDS RESOLUTION DET EUROPÆISKE RÅDS RESOLUTION om indførelse af en valutakursmekanisme i tredje fase af Den Økonomiske og Monetære Union Amsterdam, den 16. juni 1997 (97/C 236/03) På grundlag af den enighed, der blev

Læs mere

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1459/2006 af 28. september 2006 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på visse kategorier af aftaler og samordnet

Læs mere

Menneskerettighederne

Menneskerettighederne 1 Menneskerettighederne Forenede Nationers verdenserklæring om menneskerettigheder www.visdomsnettet.dk 2 MENNESKERETTIGHEDERNE De Forenede Nationers verdenserklæring om menneskerettigheder Den 10. december

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget og Udenrigsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 1. december 2010 Grønbog om fremtidens udviklingspolitik

Læs mere

Standard Eurobarometer 78. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2012 NATIONAL RAPPORT DANMARK

Standard Eurobarometer 78. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2012 NATIONAL RAPPORT DANMARK Standard Eurobarometer 78 MENINGSMÅLING I EU Efterår 2012 NATIONAL RAPPORT DANMARK Undersøgelsen er blevet bestilt og koordineret af den Europa Kommissionen, Generaldirektoratet for Kommunikation. Denne

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget og Fødevareudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår nye regler for økologisk

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere