LOV OM ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE (AIFM-DIREKTIVET) Bech-Bruuns uddannelsesdag 30. maj 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOV OM ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE (AIFM-DIREKTIVET) Bech-Bruuns uddannelsesdag 30. maj 2013"

Transkript

1 LOV OM ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE (AIFM-DIREKTIVET) Bech-Bruuns uddannelsesdag 30. maj 2013

2 UNDERVISERE Partner, advokat Jens Chr. Hesse Rasmussen Advokat Anders Rubinstein Advokatfuldmægtig Michael Mejer 2

3 INTRODUKTION - OVERBLIK Finanskrisen Baggrund Ønske om fælles regulering Formål Overvåge og forhindre systemiske risici Styrket konkurrence gennem ensartede regler 30. April 2009: AIFMdirektivet fremsat 22. juli 2011: Direktivet trådte i kraft 16. maj 2013: Dansk lovforslag vedtaget 22. juli 2014: Frist for compliance og ansøgning 11. november 2010: AIFMdirektivet vedtaget December 2012: EUkommissionens tilbagemelding på Level-2 - arbejdet 22. juli 2013: Frist for national implementering 3

4 PROCESSEN - STATUS Level 1: Udkast til direktiv 30. april 2009 Løbende ændringer og revideringer Direktivet vedtaget 1. november 2010 Trådte i kraft 21. juli 2011 Level 2: ESMA Consultation papers / technical advice EU-kommisionens forordning af 19. december 2012 Level 3: (nu) ESMA Consultation papers / technical advice Samarbejde med nationale myndingheder Udstedelse af nationale bekendtgørelser (Muligvis yderligere forordninger fra EUkommissionen) 4

5 UDKAST TIL DANSKE BEKENDTGØRELSER Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring af alternative investeringsfonde fra et tredjeland. Regler for ansøgning for forvaltere, der vil markedsføre tredjelandsfond. Driftsplan, fondsbestemmelser, årsrapport og lignende dokumenter Sikre udpegning af depositar Rapportering om ændringer Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer Krav til ansøgning angående tilladelse til markedsføring overfor detailinvestorer Grundlæggende oplysninger om fondene (vedtægter, depositar, årsrapport osv.) Krav om formue i hver afdeling på min 10 mio. kr. Bekendtgørelse om registrering i Finanstilsynets register over vurderingseksperter. Regler for registrering af vurderingseksperter Generelle oplysninger (navn, cpr-nr. osv.) Typer af aktiver, som vurderingseksperten kan vurdere. Evt. interessekonflikter mv. mellem vurderingseksperten og forvalteren eller fonde Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning for forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Den øverste ledelse ansvarlig for lønpolitikken og årlig kontrol heraf. Præciseringer af den omfattede personkreds (risikotagning og kontrol) Præciseringer omkring fratrædelsesgodtgørelser, overenskomster og pension Regler for aflønning ved delegation af aktiviteter porteføljepleje og risikostyring Bekendtgørelse om alternative investeringsfonde. Enheder, der er og ikke er alternative investeringsfonde. Fritager visse enheder med formål om at følge en forretningsmæssig strategi, hovedsagligt indenfor kommerciel aktivitet med køb/salg af (rå)vare eller industriel produktion af varer eller bygninger Bekendtgørelse om form og indhold af et dokument, der indeholder væsentlig investorinformation for alternative investeringsfonde Supplerer oplysningsforpligtelserne til investorerne. Meget detaljerede regler for indhold og opsætning af dokumenter med væsentlig information til detailinvestorer. Skelner mellem fonde, der investerer i finansielle aktiver (mest omfattende), og andre aktiver (mindre omfattende). 5

6 FREMTIDEN 22. juli 2013: Implementeringsfrist 22. juli 2014: Frist for ansøgning og compliance Sidste akter fra EU / ESMA / Finanstilsynet (Level 3) Hvad mangler? Endelige bekendtgørelser af udsendte høringsudkast Bekendtgørelse omkring oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse omkring depositarer Bekendtgørelse omkring delegering Bekendtgørelse omkring gearing og beregning heraf Regler for ikke-eu-lande / løbende evalueringer 6

7 OVERBLIKSBILLEDE DE FIRE HOVEDEMNER Omfattet? Ansøgningskrav Grænseoverskridende forvaltning / markedsføring Løbende compliance

8 INTRODUKTION - MYNDIGHEDER Nationale myndigheders håndhævelse (DK: Finanstilsynet) Offentligt EUregister med godkendte Forvaltere og Fonde Koordinering med EU-Kommisionen og ESMA (European Securities and Markets Authority) 8

9 ER DU OMFATTET? Alternative investeringsfonde Specialforeninger Hedgefonde Professionelle foreninger Godkendte fåmandsforeninger Andre kollektive investeringsforeninger Holdingselskaber Pensionskasseforvaltere Single investor fonde Familieejede investeringsenheder Securisationsenheder Øvrige undtaget efter 2. Forvalter? Udøves der risikostyring og porteføljepleje for en eller flere alternative investeringsfonde? Bilag 1, nr. 1 jf. 3 nr. 3 og 28 Ja Med relation til DK? Har forvalteren den i 1 beskrevne relation til Danmark? Ja Grandfather? Er Fonden omfattet af 195 eller 196 om igangværende fonde? Nej Over tærskelværdierne? Forvaltes der investeringsfonde med aktiver på mere end 500 mio., eller 100 mio. hvis fonden anvender gearing? Jf. 6, stk. 1 Nej Nej Ja Nej Ja Investeringsforeninger SIKAVer Værdipapirfonde Opt-in? UCITS/ FIL Nej Ja Ikke omfattet Registrerings-/ oplysningspligt Omfattet

10 NYT: OM FORSTÅELSEN AF ALTERNATIV INVESTERINGSFOND Høringsnotat: en række investorer angives foreløbigt til at udgøre mindst 11 investorer (10-mands-K/S er undtages) Undtagelsen vedrørende 10-mands-K/S er fremgår ikke af forordningen eller bekendtgørelsen Hedgeforeninger, kapital- og venturefonde skal dog altid være omfattet Bekendtgørelse om alternative investeringsfonde: Omfattet: Kollektive investeringsordninger, der investerer i aktier med henblik på at erhverve kapitalselskaber og deltage i driften og ledelsen af disse (Equityfonde). Kapitalforeninger (tidligere specialforeninger, hedgeforeninger, godkendte fåmandsforeninger, ikkegodkendte fåmandsforeninger, professionelle foreninger og andre kollektive investeringsordninger) Kollektiv investeringsenhed, der rejser kapital fra en række investorer og investerer kapital i overensstemmelse med en defineret investeringspolitik til fordel for disse investorer, hvor investorerne ikke har daglige beføjelser. Endelig afklaring afventes fra EU/ESMA. Ikke omfattet: Almindelige virksomheder Formål: at følge en forretningsmæssig strategi, der hovedsageligt er: Kommerciel aktivitet, der omfatter erhvervelse, salg mv. af varer eller levering af ikke-finansielle service ydelser Industriel aktivitet, der omfatter produktionen af varer eller bygninger 10

11 TÆRSKELVÆRDIER Værdi af bruttoaktiver af forvaltede Fonde på Lovforslag: (i) 100 mio. EUR, hvis gearing + Gearing Fond EUR 100 mio. (ii) 500 mio. EUR, hvis ingen gearing i de forvaltede Fonde, og ingen indløsnings-adgang i 5 år efter første investering. Tærskelværdierne gælder ikke for forvaltere af kapitalforeninger + Gearing + Gearing Holdingselskab Porteføljeselskab EUR 100 mio. EUR 500 mio. (med mindre Fond/ Holdingselskab stiller sikkerhed) NYT: Høringsnotat: Bemærkningerne ændres således, at de ikke indeholder konkrete fortolkninger af begrebet gearing. Finanstilsynet har fortsat mulighed for at fastsætte nærmere regler omkring gearingsmetoderne, og hvordan gearingen beregnes. Forordningen: Gearing på holdingselskabsniveau medregnes Gearing opgøres efter bruttometoden og forpligtelsesmetoden Forordningen opstiller detaljerede beregningsregler

12 FORPLIGTELSER FOR REGISTREREDE FORVALTERE Selskabets navn Selskabets CVR-nummer Registrerede forvaltere Initiale oplysningskrav ved registrering hos FT ( 9, stk.2) Identifikation af de fonde der forvaltes Beskrivelse af investeringsstrategier for hver fond Forvaltede fondes investeringstrategier Forvaltede fondes eksponeringer Løbende krav Oplysninger til FT ( 9, stk.3) Forvaltede fondes koncentrationer Væsentlige ændringer i investeringsstrategi NYT: Forordningen tillader midlertidig overskrivelse af tærskelværdierne i op til 3 måneder. Herefter skal forvalteren enten ansøge om tilladelse eller dokumentere at tærskelværdierne er overholdt. Overholdelse af tærskelværdier Ved senere overskridelse af tærskelværdierne Forvalterens vigtigste handelsinstrumenter Ansøgning om tilladelse inden 30 dage ( 10)

13 ANSØGNINGSKRAV FOR GODKENDTE FORVALTERE Krav til startkapital ( 16) Kapitalkrav Krav til kapitalgrundlag ( 16) Krav til personkredsen Krav til ledelsen ( 13) Ansøgningskrav ( 11) Krav til ejerne ( 13) Selskabsforhold Krav om etablering i DK Krav til selskabsform Øvrige krav Krav til sikring af FTs mulighed for at varetage tilsynsopgaver NYT: Loven tillader, at forvaltere kan anvende selskabsformer efter selskabsloven.

14 KAPITALKRAV FORVALTER 1. Startkapital - Eksternt forvaltet: EUR - Internt forvaltet: EUR 2. Forøgelse af kapitalgrundlag 0,02% af porteføljeværdien over 250 mio. EUR. 3. MAX af 1. og mio. EUR. 50% af tillæg kan med Finanstilsynets tilladelse erstattes af garanti fra kreditinstitut eller forsikringsselskab. 4. Dog altid MIN kapitalgrundlag 25% af Forvalterens forudgående års fast omkostninger. 5. Ekstra kapitalgrundlag (udover 1-4) eller erhvervsansvarsforsikring (gælder både eksternt og internt forvaltede Fonde) Dække erstatningsansvar der påhviler Forvalter Ekstra kapitalgrundlag - Skal være passende til at dække risiko for erstatningsansvar. - Mindst 0,01% af den forvaltede portefølje. Kan med Finanstilsynets tilladelse sænkes til 0,008%. Kan også forhøjes af Finanstilsynet. - Beregnes (og om nødvendigt justeres) ved afslutning af hvert regnskabsår, og hvis værdien øges væsentligt. 14 Erhvervsansvarsforsikring Min. 0,7% af forvaltet portefølje for individuelt erstatningskrav. Dog 0,9% hvis forsikringsdækning for flere erstatningskrav. Placering af kapitalgrundlag Kontanter Kapitalandele og obligationer noteret på reguleret marked eller UCITS / Kapitalforeninger Aktiver der investeres i skal være likvide, let omsættelige og må ikke være spekulative

15 KRAV TIL PERSONKREDSEN Ledelsen Forvalterens ledelse skal have tilstrækkeligt godt omdømme og erfaring Godt omdømme? Ingen lovovertrædelser med risiko for ikke at kunne varetage hverv / stilling på betryggende måde Ingen rekonstruktionsbehandling, konkurs eller gældssanering Må ikke have påført / påføre Forvalter eller forvaltede Fonde tab eller risiko herfor Ingen adfærd der giver grund til at antage, at vedkommende ikke vil varetage hvervet på forsvarlig måde Erfaring? Teoretisk og passende praktisk erfaring med investeringsstrategierne for Fond Ejerne Personer der ejer mindst 10% af Forvalter skal være egnede til at sikre en fornuftig og forsvarlig drift af Forvalteren Finanstilsynet skal godkende: Påtænkte erhvervelser af mindst 10% af Forvalter Hvis den kvalificerede andel forøges til at udgøre eller overstige 20%, 33% eller 50% af stemmer/kapital Hvis Forvalteren bliver en dattervirksomhed Finanstilsynet forventes at udstede nærmere regler herom 15

16 LEDELSESSKIFT M.V. Forvalter skal meddele Finanstilsynet enhver udskiftning i ledelsen (navn på ud/indtrædende) Ledelsesmedlem skal besvare henvendelser fra Finanstilsynet om, hvorvidt personen har tilstrækkeligt godt omdømme og erfaring Ledelsesmedlem skal meddele Finanstilsynet, hvis denne ikke længere har tilstrækkeligt godt omdømme og erfaring Forvalter skal meddele Finanstilsynet, hvis et ledelsesmedlem ikke længere har tilstrækkeligt godt omdømme og erfaring 16

17 ANSØGNING: INDHOLD, TIDSFRISTER OG ÆNDRINGER Indhold Navne på personer med ansvar for Forvalteren Navne på personer der ejer en kvalificeret andel og ejerandel Forvalterens aktivitetsplan med Forvalterens organisatoriske struktur, og hvordan Forvalter vil overholde en lang række af bestemmelserne i AIFM-loven Oplysninger om Fondenes aflønningspolitik- og praksis Oplysninger om delegation og videredelegation til tredjemand For hver Fond, der forvaltes: Oplysninger om investeringsstrategierne (og ved fund-of-funds typerne af de underliggende fonde), Forvalterens politik om gearing og risikoprofilerne For feeder-fonde skal der oplyses om masterfonden Fondens regler/vedtægter Oplysninger om udpegning af depositar Tidsfrister Finanstilsynet skal træffe afgørelse inden for 3 måneder Kan forlænges med yderligere 3 måneder Forvalter må først begynde forvaltning når tilladelse foreligger Forvaltere der driver virksomhed den 22. juli 2013 skal overholde loven den 22. juli 2014 skal senest indsende ansøgning / lade sig registrere den 22. juni 2014 og kan da fortsætte sin virksomhed, til FT træffer afgørelse Ændringer Planlagte ændringer Meddelelse til Finanstilsynet om planlagte ændringer af væsentlige forhold oplyst ifm ansøgning om tilladelse, fx ændring af: Personer med ansvar for Forvalteren Personer der ejer en kvalificeret andel samt størrelsen heraf Forvalterens aktivitetsplan med Oplysninger om Fondens aflønningspolitik- og praksis Uforudsete ændringer Skal straks meddeles til Finanstilsynet Finanstilsynet Hvis Finanstilsynet ikke kan godkende ændringer, skal Finanstilsynet informere Forvalter inden for 1 måned (+ 1 måned yderligere). Ændringer kan iværksættes, hvis Finanstilsynet ikke modsætter sig ændringerne. 17

18 LØBENDE KRAV TIL GODKENDTE FORVALTERE Aflønning ( 20-22) Interessekonflikter ( 23) Risikostyring ( 24) Likviditetsstyring ( 25) Løbende krav til godkendte forvaltere Organisatoriske krav (Kap. 5) Værdiansættelse (Kap. 6) Delegation (Kap.7) Depositar (Kap. 8) Gennemsigtighed (Kap 9-11) Krav til årsrapport ( 61) Krav om oplysninger til investorer ( 62-66) Krav om oplysninger til FT ( 67-69) Noteret target Værdipapirhandelsloven Fonde der erhverver større ejerandele/ kontrollerende indflydelse i et targetselskab Større ejerandele Kontrol (Kap. 12) Unoteret target Noteret target Underretning om større erhvervelse eller afhændelser af kapitalandele Forbud mod selskabstømning ( 75) Oplysningsforpligtelser ( 73) Gearede fonde ( 68) Krav om gearingsloft Unoteret target Særlige krav til årsrapport ( 74) Underretning om erhvervelse af kontrol ( 72) Krav om bevis

19 AFLØNNING (1) Baggrund 19 Aflønningspolitikken skal fremme sund og effektiv risikostyring og ikke tilskynde til at løbe uforenelige risici Omfattet personkreds Medlemmer af ledelsen Andre væsentlige risikotagere: Ansatte hvis aktiviteter har væsentlig indflydelse på Forvalterens risikoprofil eller på risikoprofilen for Fonden, herunder medarbejdere i kontrolfunktioner Maksimum for variabel aflønning Ledelsesmedlemmer: Den variable løn: 50% af fast grundløn inkl. pension Optioner: 12,5% af fast grundløn inkl. pension Andre væsentlige risikotagere: Forvalter skal fastsætte et passende loft

20 AFLØNNING (2) Andel af variabel løn der skal afregnes i kapitalandele Mindst 50% af variabel løn (både den udskudte og ikkeudskudte) til ledelsen og andre væsentlige risikotagere skal bestå af ikke-kontante kapitalandele i Fondene, eller disses helejede modervirksomhed Lock-up: Kapitalandele må ikke afhændes i en passende periode. Forbud mod at afdække risikoen ved kapitalandele Udskudt udbetaling af variabel løn (både kontant + kapitalandele) 20 Udbetaling af 40% (60%) af variabel løn kan tidligst påbegyndes 1 år efter beregningstidspunktet, og udbetalingen skal ske over en periode på 4 år for ledelsen (3 år for andre væsentlige risikotagere) NYT: For personer der optjener variabel løn på max kr. om året, kan ledelsen, hvis det er forsvarligt, undtage fra ovennævnte krav, jf. udkast til bekendtgørelse

21 AFLØNNING (3) Betingelser for udbetaling af udskudt variabel løn 1) Kriterier for beregning af den variable løn er fortsat opfyldt på udbetalingstidspunktet, og 2) Forvalters og relevante Fondes økonomiske situation ikke er væsentligt forringet ift. beregningstidspunktet 3) FT har ikke givet frist om opfyldelse af kapitalgrundlag (gælder kun for variabel løn til ledelse) Bortfald 4) Forvalter kan suspendere udbetaling af variabel løndel, hvis Forvalter ikke overholder kapitalgrundlag 21

22 AFLØNNING (4) Carried interest Begrænsninger for variabel aflønning gælder ikke for carried interest, der udbetales efter indskud + carry er tilbagebetalt NYT: For fonde, der investerer i aktiver med lang (+15 år) investeringshorisont og forudsigelige betalingsstrømme, hvis formål primært er at købe og beholde aktiver, kan variabel aflønning udbetales, før indskud + carry er tilbagebetalt, hvis stor sikkerhed for tilbagebetaling af indskud + carry Eksempler: Fonde der investerer i: Infrastruktur, vedvarende energi, vindmølleparker eller fast ejendom, herunder fx OPP-projekter om opførelse af skoler og sygehuse 22

23 EKSEMPEL MED AFLØNNING TIL LEDELSESMEDLEM Fast grundløn, inkl. pension 2 mio. kr. Variabel løndel*** 1 mio. kr. (OK, da 50% af fast grundløn) 40% 60% (hævet fra 40% til 60%) kr. Ikke-udskudt udbetaling kr. Udskudt udbetaling 50% 50% 50% 50% kr. kontant kr. kapitalandele kr. kontant kr. * kapitalandele Løndel der udbetales År 0 År 1 År 2 År 3 År 4 Total Løndel der udbetales År 0 År 1 År 2 År 3 År 4 Total Kontant Kontant Kapitalandele * Kapitalandele ** * Total Total *) Lock-up **) Antallet af kapitalandele, der skal udskydes beregnes på baggrund af værdien år 0 ***) Resultatafhængige variable løndele skal fastsættes på grundlag af modtagerens / afdelingens, Fondenes og Forvalterens samlede resultater

24 AFLØNNING (5) Aflønningsudvalg Betydelige forvaltere skal nedsætte aflønningsudvalg til at forestå forberedende arbejde. Godkendelse Forvalterens øverste organ, typisk generalforsamlingen, skal godkende Forvalterens aflønningspolitik. Oplysninger om aflønning Formandens beretning: Aflønning af Forvalterens ledelse Forvalterens årsrapport: Samlede vederlag for hvert ledelsesmedlem 24

25 INTERESSEKONFLIKTER Forvalter skal træffe alle rimelige administrative og organisatoriske foranstaltninger for at undgå, påvise og overvåge interessekonflikter til skade for Fonden og investorerne Særligt interessekonflikter imellem: Forvalteren og fonden Forskellige forvaltede Fonde imellem investorerne i Fondene Fonde / dens investorer og Forvalterens andre kunder To af Forvalterens kunder Hvis der er risiko for interessekonflikt, skal dette oplyses over for investorerne Forvalter skal udarbejde passende politikker og procedurer for håndtering af interessekonflikter 25

26 RISIKOSTYRING Formål: At investor ikke udsættes for en anden risiko end den, der blev oplyst ved beslutningen om at investere i den pågældende fond Forvalterens risikostyring skal funktionelt og hierarkisk adskilles fra operative enheder, herunder porteføljeplejen Forordningen opstiller detaljerede krav til risikostyringssystemer (risk management systems) Årlig gennemgang for så vidt angår: Due diligence-procedure ved Fondens investeringer Påvise, måle og overvåge risici, herunder ved stresstests, backtests og scenarieanalyser Sikre Fondens risikoprofil svarer til Fondens struktur Risikofunktionen fastsættes og forvaltes under et proportionalitetsprincip 26

27 LIKVIDITETSSTYRING Forvalteren skal etablere og anvende et passende likviditetsstyringssystem og indføre procedurer for at overvåge Fondens likviditetsrisiko Forordningen opstiller detaljerede krav til likviditetsstyrringssystemer Sikre at likviditetsprofilen for Fondens investeringer er i overensstemmelse med de underliggende forpligtelser Forvalteren skal regelmæssigt foretage stresstest for at vurdere og overvåge Fondens likviditetsrisiko Forvalteren skal sikre, at både investeringsstrategi, likviditetsprofil og indløsningspolitik er forenelige for hver Fond under forvaltning 27

28 ORGANISATORISKE KRAV Forvalteren skal anvende tilstrækkelige og egnede menneskelige og tekniske ressourcer for at sikre en korrekt forvaltning af Fonde Forvalteren skal have: Organisatorisk struktur med en konsekvent ansvars- og arbejdsfordeling Administrative og regnskabsmæssige procedurer Kontrol- og beskyttelsesforanstaltninger for elektronisk databehandling Skriftlige forretningsgange for alle væsentlige aktivitetsområder Fyldestgørende interne kontrolmekanismer, særligt omkring arbejdstageres personlige transaktioner og investering for egen regning (transaktioner skal kunne spores) (Under hensyntagen til de Fonde, der forvaltes) 28

29 VÆRDIANSÆTTELSE Sikre en korrekt og uafhængig værdiansættelse for hver Fond Indre værdi pr. andel beregnes mindst én gang årligt Kan udføres af : ekstern enhed (formelle og materielle krav til delegering) internt (krav om uafhængighed af bl.a. aflønningspolitik og porteføljepleje) Lukkede fonde: Værdiansættelse ved kapitalforhøjelse og nedsættelse Åbne fonde: Værdiansættelse med en hyppighed der er hensigtsmæssig for Fonden Værdiansættelse skal oplyses til investorer i fonden Forvalteren er ansvarlig for værdiansættelse uanset evt. delegering 29

30 DELEGERING Strenge krav for delegering af Forvalterens opgaver, bl.a. krav om: Underretning forinden til Finanstilsynet Objektivt kunne begrunde delegeringsstrukturen Den delegerede skal være kompetent mht. ressourcer, erfaring mv. Forvalteren skal kunne godtgøre, at: den delegerede er i stand til at udføre de delegerede opgaver den delegerede blev udvalgt med passende omhu Forvalteren er i stand til at overvåge og instruere den delegerede den delegeredes ydelser løbende kontrolleres Delegeringen er til fordel for Fonden eller investorerne Kun delegering i et sådant omfang, at Forvalteren fortsat kan anses for Forvalter af Fonden Forvalteren er trods delegering ansvarlig over for Fonde og investorer Skelne mellem væsentlige opgaver og almindelige opgaver. 30

31 DEPOSITAR Forvalteren skal sikre, at der ved skriftlig aftale udpeges én depositar for hver Fond Depositaren skal være: EU-reguleret bank eller kreditinstitut værdipapircentral / fondsmæglerselskab anden enhed underlagt behørigt tilsyn og regulering (Skal som udgangspunkt have hjemsted i EU) Depositarens opgaver er primært: at føre kontrol med betalinger fra investorerne at føre kontrol med Fondens betalingsstrømme at opbevare Fondens finansielle instrumenter (også fysiske finansielle instrumenter) at kontrollere, at Fondens aktiver erhverves i overensstemmelse med lovgivningen at sikre, at andele eller aktier i Fonden behandles efter national ret at sikre, at der leveres en modydelse i Fondens transaktioner at sikre, at Fondens indtægter anvendes i overensstemmelse med vedtægterne Depositaren skal følge Forvalterens instrukser (dog Fondens mand - handlepligter) Nøje fordeling af ansvar i forhold til Fonden og investorerne Yderligere regler forventes snarligt fra Finanstilsynet 31

32 GENNEMSIGTIGHED Krav om årsrapport for hver fond Balance eller formueopgørelse Opgørelse over indtægter og udgifter Beretning om aktiviteterne Væsentlige ændringer i grundlæggende informationer Samlede lønsum (herunder carried interest) Krav om oplysning til investorerne Investorer skal modtage oplysninger om følgende inden investeringen og ved væsentlige ændringer i informationerne: Fondens investeringskarakteristika, risikoprofil, risikostyring og gearing Proceduren for at ændre investeringspolitik- eller strategi Identiteten af depositar, revisor og andre leverandører af tjenesteydelser Delegerede funktioner og identiteten på pågældende Beskrivelse af værdiansættelsesprocedure Regler for udstedelse og salg af andele Forvalteren skal regelmæssigt give investorerne oplysninger om: Den procentvise andel af Fondens aktiver, som er illikvide Foranstaltninger til styring af Fondens likviditet Fondens risikoprofil Gearingsbeløb og gearingsmaximum Krav om rapportering til Finanstilsynet Forvalter skal regelmæssigt aflægge rapport om bl.a. sine Vigtigste kategorier af investeringsaktiver Illikvide aktiver På hvilke markeder og hvilke instrumenter der handles Eksponeringer og risikokoncentration 32 Resultatet af stresstests Gearing af fonde

33 SELSKABSKONTROL Selskabskontrol (gælder ikke for SMV er og ejendomsselskaber) Krav om underretning og oplysningspligt: Forvalteren skal give meddelelse til Finanstilsynet når en Fond individuelt eller kollektivet passerer stemmerettigheder på 10%, 20%, 30%, 50% eller 75% af et unoteret selskab. Forvalteren skal give meddelelse om erhvervelsen af kontrol til selskabet, dets øvrige aktionærer og Finanstilsynet når en Fond individuelt eller kollektivet erhverver kontrollerende indflydelse (>50% af stemmerettighederne) i et unoteret selskab. Meddelelsen skal omfatte: Finans tilsynet Selskabet Aktionærer Fondens Investorer Medarbejdere i selskabet Stemmeretssituationen - ( ) Betingelser vedr. kontrol og parter - ( ) Dato for erhvervelsen af kontrol - ( ) Identifikation af forvalteren - ( ) Politikker til forebyggelse af interessekonflikter Politikker for intern og ekstern kommunikation Fremtidsplaner, herunder vedr. beskæftigelse Finansieringen vedr. erhvervelse af kontrol - ( ) - ( ) - - ( ) Forvalter skal stille årsrapporten til rådighed for medarbejdere (evt. medarbejderrepræsentanter) Yderligere krav til beskrivelse af erhvervelse af egne kapitalandele, selskabets fremtidige udvikling og de væsentligste begivenheder i årsrapporten

34 SELSKABSTØMNING Selskabstømning (gælder ikke for SMV er og ejendomsselskaber) I 2 år efter en Fond får kontrol i et unoteret selskab, skal Forvalter: afstå fra at muliggøre, beordre, støtte samt træffe foranstaltninger for at undgå, at der sker udlodninger fra target herunder udbytte, kapitalnedsættelser, indløsning af kapitalandele og erhvervelse af egne kapitalandele. Dog betinget af visse grænser i forhold til værdier i årsregnskab Frie reserver kan udloddes Egne kapitalandele kan erhverves, hvis nettoaktivernes værdi svarer til den tegnede kapital tillagt bundne reserver. 34

35 GRÆNSEOVERSKRIDENDE FORVALTNING OG MARKEDSFØRING Markedsføring Forvaltning I DK I EU Af EU-fond Af DK-fond Af EU-fond Af ikke EU-fond Af EU-fond Af ikke EU-fond DK forvalter EU forvalter DK forvalter EU forvalter DK forvalter EU forvalter DK forvalter DK forvalter EU forvalter m/u pas 108/ (med pas) Særlige krav for forvaltere af ikke-eu fonde 111 NYT: Finanstilsynet har sendt udkast til bekendtgørelser i høring: Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring af alternative investeringsfonde fra et tredjeland. Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer Bech-Bruun holder kursus herom i 2. halvår 2013

36 GRÆNSEOVERSKRIDENDE FORVALTNING OG MARKEDSFØRING EU-forvalter? ja nej ja EU-fond? nej Forvaltning ja EU-fond? nej Markedsføring Forvaltning (af fond etableret ) Markedsføring Markedsføring Forvaltning Markedsføring Forvaltning Markedsføringspas? Ved markedsføringspas Art. 40 I forvalterens hjemland (Art. 31) I anden medlemsstat (Art. 32) I anden medlemsstat (Art. 33) Krav om forudgående tilladelse ja nej Art. 39 Art. 42 forudgående tilladelse ja Markedsføringspas? nej Art. 34 I Referencemedlems staten? nej Art. 35 Art. 36 NYT: Finanstilsynet har sendt udkast til bekendtgørelser i høring: Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring af alternative investeringsfonde fra et tredjeland. Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer Art. 41 Markedsføring til detailinvestorer: Art. 43 Bech-Bruun holder kursus herom i 2. halvår 2013

37 FORHOLD TIL OVERVEJELSE: Er jeg omfattet? Kapitalgrundlaget (behøver jeg ekstra finansiering?) Korrekt ledelses- og ejerstruktur (er dette opfyldt?) Rigtige intern organisation (Riskostyring, likviditetsstyring osv.) Aflønningsforhold (skal jeg varsle ændringer for medarbejdere?) Dokumentationsprocesser (særligt ved de mange oplysningskrav) Tilvejebringe tilstrækkeligt aftalegrundlag for evt. delegeringer Forberede ansøgning til Finanstilsynet Depositar (hvem skal varetage denne funktion?) Interessekonflikter (efterse fx managementkontrakter og procedure) 37

38 NY FORORDNING FOR VENTUREKAPITAL Forordning 345/2013 af 17. april 2013 Frivillig ordning Krav og vilkår for forvaltere af venturekapitalfonde Ret til brug af betegnelsen EuVECA Ret til markedsføring i EU over for (i) professionelle kunder efter MIFID og (ii) EUR investorer Ej krav om overholdelse af nationale bestemmelser om venturekapitalfonde Finder anvendelse fra 22. juni

39 HVEM STILLER FORORDNINGEN KRAV TIL? Kvalificeret venturekapitalfond Forvalter Kvalificeret porteføljeselskab Kvalificeret investering 39

40 ANVENDELSESOMRÅDET Forvalteren Kvalificerede venture kapitalfonde Kvalificerede investeringer Kvalificerede porteføljeselskaber Etableret i EU. Forvalter af en eller flere kvalificerede venture kapitalfonde. Underlagt registreringspligt efter AIFM. Forvaltede aktiver > 500 mio. EUR AIF (efter AIFM) Etableret i EU Har til hensigt at investere mindst 70% af sin kapital i kvalificerede investeringer. Investerer højst 30% af sin kapital i ikke- kvalificerede investeringer. Egenkapitalinstrumenter eller kvasiegenkapitalinstrumenter. Visse lån til kvalificerede porteføljeselskaber Ejerandele i andre kvalificerede venturekapitalfonde, der ikke har investeret mere end 10% af deres kapital i andre kvalificerede venturekapitalfonde. Små og mellemstore virksomheder (SMV er). Mindre end 250 ansatte, og en årlig omsætning på mindre end EUR 50 mio. eller en årlig balance på mindre end EUR 43 mio. Ikke er optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet. Ikke er en kollektiv investeringsenhed, kreditinstitut, investeringsselskab, forsikringsselskab, m.v. Er etableret i EU eller et tredjeland, der ikke er registreret som et ikke-samarbejdsvilligt land ift. hvidvask, og har indgået en OECD- DBO. 40

41 KRAV TIL FORVALTERS DRIFT Organisation og udførelse af opgaver Forvalteren skal handle ærligt og redeligt og med passende dygtighed, omhu og hurtighed. Forvalteren skal sikre, at ingen investorer gives særbehandling. Gearing Gearing på fondsniveau er ikke tilladt. Fonden må ikke optage lån, udstede gældsforpligtelser og yde garantier ud over niveauet for dens forpligtede kapital. 41

42 KRAV TIL FORVALTERS DRIFT Kapitalgrundlag og ressourcer Forvalteren skal et tilstrækkeligt kapitalgrundlag og tilstrækkelige og egnede menneskelige og tekniske ressourcer 42

Ny regulering af forvaltere af alternative investeringsforeninger

Ny regulering af forvaltere af alternative investeringsforeninger November 2010 Nyhedsbrev Corporate / M&A Ny regulering af forvaltere af alternative investeringsforeninger Indledning Europa-Parlamentet har den 11. november 2010 vedtaget et direktiv (2009/0064(COD))

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

Hvem er omfattet? FAIF loven omfatter forvaltere og alternative investeringsfonde med tilknytning til Danmark. Tilknytningskravet

Hvem er omfattet? FAIF loven omfatter forvaltere og alternative investeringsfonde med tilknytning til Danmark. Tilknytningskravet Den 28. maj 2013 Nyhedsbrev Bank & Finans / Corporate/M&A Indledning Den 16. maj 2013 vedtog Folketinget en ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. (i det følgende omtalt som FAIF loven

Læs mere

Return on Knowledge AIFMD. Direktiv om forvaltere af alternative investeringsfonde. Anita Nedergaard Head of Legal & Compliance. 26.

Return on Knowledge AIFMD. Direktiv om forvaltere af alternative investeringsfonde. Anita Nedergaard Head of Legal & Compliance. 26. Return on Knowledge AIFMD Direktiv om forvaltere af alternative investeringsfonde Anita Nedergaard Head of Legal & Compliance 26. september 2012 Baggrund for direktivet The impact of AIFMs on the markets

Læs mere

Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning for forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 1

Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning for forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 1 Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning for forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 1 I medfør af 20, stk. 11, 22, stk. 4, og 189, stk. 4, i lov nr. 598 af 12. juni

Læs mere

Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF)

Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF) Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF) FAIF-reglerne og fortolkningen af dem 14. maj 2014 Johanne Daugaard Risbjerg, Vicekontorchef Kontor for Kollektive Investeringer Implementeringen

Læs mere

Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF)

Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF) Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF) Ejendomsforeningen Danmark 11. september 2013 Anna Frost-Jensen, Kontorchef Kontor for Kollektive Investeringer Indhold Introduktion Hvad er tilsynet?

Læs mere

Forslag. Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde 1

Forslag. Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde 1 Forslag til Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde 1 Afsnit I Generelle bestemmelser Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Denne lov finder anvendelse på 1) forvaltere af alternative investeringsfonde,

Læs mere

Forslag. Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 1)

Forslag. Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 1) Til lovforslag nr. L 175 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 16. maj 2013 Forslag til Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 1) Afsnit I Generelle bestemmelser

Læs mere

Lønpolitik. Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S. for. Afledt af Forretningsorden for bestyrelsen i

Lønpolitik. Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S. for. Afledt af Forretningsorden for bestyrelsen i Lønpolitik for Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Afledt af Forretningsorden for bestyrelsen i Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S 28. august 2013 Baggrund I medfør af 71, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder

Bekendtgørelse for Færøerne om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder Bekendtgørelse for Færøerne om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder I medfør af 71, stk. 2, 77 a, stk. 8, 77 d, stk. 4, og

Læs mere

Lønpolitik. Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S. for. Afledt af Forretningsorden for bestyrelsen i

Lønpolitik. Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S. for. Afledt af Forretningsorden for bestyrelsen i Lønpolitik for Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Afledt af Forretningsorden for bestyrelsen i Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S 7. marts 2017 Baggrund I medfør af 71, stk. 1,

Læs mere

Maj Invest Equity A/S

Maj Invest Equity A/S Maj Invest Equity A/S 27. marts 2015 MS/MAS Lønpolitik med retningslinjer for tildeling af variabel løn, retningslinjer for fratrædelsesgodtgørelse og pensionspolitik 1. Baggrund Denne lønpolitik er udarbejdet

Læs mere

Vejledning til indberetning af kapitalgrundlag, solvensbehov mv. for investeringsforvaltningsselskaber

Vejledning til indberetning af kapitalgrundlag, solvensbehov mv. for investeringsforvaltningsselskaber 7. juli 2014 Vejledning til indberetning af kapitalgrundlag, solvensbehov mv. for investeringsforvaltningsselskaber Denne vejledning finder anvendelse for investeringsforvaltningsselskaber samt finansielle

Læs mere

VI MAGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

VI MAGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Anordning om ikrafttræden for Grønland af dele af 1 i lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love som følge af forslag til lov om investeringsforeninger m.v. VI MAGRETHE DEN

Læs mere

NY EU-REGULERING AF KAPITALFONDE

NY EU-REGULERING AF KAPITALFONDE 15. NOVEMBER 2010 NY EU-REGULERING AF KAPITALFONDE Europa-Parlamentet har den 11. november 2010 vedtaget det såkaldte AIFM-direktiv, 1 der indebærer en omfattende regulering af blandt andet kapitalfonde.

Læs mere

Lønpolitik for PenSam A/S

Lønpolitik for PenSam A/S Lønpolitik for PenSam A/S Målsætninger og Strategi PenSam A/S er ikke er en finansiel virksomhed, men der stilles krav om, at PenSam A/S som leverandør til de øvrige selskaber i koncernen, skal være underlagt

Læs mere

Bekendtgørelse om depotselskaber 1

Bekendtgørelse om depotselskaber 1 Bekendtgørelse om depotselskaber 1 I medfør af 106, stk. 6, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012 og 221, stk. 3, i lov nr. 456 af 18. maj 2011 om

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 L 175 Bilag 6 Offentligt Æ n d r i n g s f o r s l a g til Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Af erhvervs- og vækstministeren

Læs mere

AIFMD Foreningsvinklen

AIFMD Foreningsvinklen AIFMD Foreningsvinklen Indlæg ved underdirektør Lotte Mollerup, InvesteringsForeningsRådet 3. juni 2013 - Den Danske Finansanalytikerforening Netværk for Investment & Securities Law InvesteringsForeningsRådet

Læs mere

Lønpolitik for PenSam Bank A/S

Lønpolitik for PenSam Bank A/S Lønpolitik for PenSam Bank A/S Målsætninger og Strategi Formålet med en lønpolitik for PenSam Bank A/S, der modsvarer reglerne om aflønning i lov om finansiel virksomhed samt Bekendtgørelse om lønpolitik

Læs mere

AFLØNNINGSPOLITIK I SEB PENSION Vedrørende indkomståret 2013

AFLØNNINGSPOLITIK I SEB PENSION Vedrørende indkomståret 2013 AFLØNNINGSPOLITIK I SEB PENSION Vedrørende indkomståret 2013 I overensstemmelse med Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder

Læs mere

Kunngerðablaðið B. 13. juli 2015. Nr. 901.

Kunngerðablaðið B. 13. juli 2015. Nr. 901. Kunngerðablaðið B 13. juli 2015. Nr. 901. Bekendtgørelse for Færøerne om lønpolitik og oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder samt finansielle holdingvirksomheder I medfør af 71,

Læs mere

Politik og retningslinjer for DLR Kredit A/S vedrørende aflønning

Politik og retningslinjer for DLR Kredit A/S vedrørende aflønning DLR Kredit A/S Nyropsgade 21 1780 København V. Tlf.nr. 70 10 00 90 Februar 2015 Politik og retningslinjer for DLR Kredit A/S vedrørende aflønning Side 1 af 5 Lønpolitik 1) Indledning Lønpolitik for bestyrelse,

Læs mere

om lønpolitik og aflønning i pengeinstitutter, realkreditinstitutter, finansielle holdingvirksomheder og investeringsforeninger

om lønpolitik og aflønning i pengeinstitutter, realkreditinstitutter, finansielle holdingvirksomheder og investeringsforeninger Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

Ejendomsselskaber. - under finansielt tilsyn December 2013 FAIF

Ejendomsselskaber. - under finansielt tilsyn December 2013 FAIF Ejendomsselskaber - under finansielt tilsyn December 2013 FAIF FAIF-loven Den 22. juli 2013 trådte en ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. Loven implementerer

Læs mere

Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

Læs mere

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26.

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S

1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S 1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S 1.1 Formål og anvendelse Formålet med denne lønpolitik er at gennemføre de regler, der er fastsat i 20-22 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde ("FAIF-loven")

Læs mere

Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S Maj Invest Holding A/S

Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S Maj Invest Holding A/S Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S Maj Invest Holding A/S Lønpolitik Opdateret pr. 27. marts 2015 MS/MAS med retningslinjer for tildeling af variabel løn, retningslinjer for fratrædelsesgodtgørelse og

Læs mere

Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1)

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1) BEK nr 797 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.142-0008 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

FAIF-lovens betydning for den danske ejendomsbranche. Danske Ejendomsadvokater 21. Januar 2014

FAIF-lovens betydning for den danske ejendomsbranche. Danske Ejendomsadvokater 21. Januar 2014 FAIF-lovens betydning for den danske ejendomsbranche Danske Ejendomsadvokater 21. Januar 2014 1 Hvad er FAIF-loven? FAIF står for Forvalter af Alternative InvesteringsFonde. Lov om forvaltere af alternative

Læs mere

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0009 Senere ændringer til

Læs mere

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26.

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

PFA Asset Management A/S. Aflønningsrapport for 2016

PFA Asset Management A/S. Aflønningsrapport for 2016 PFA Asset Management A/S Aflønningsrapport for 2016 Forord Denne rapport beskriver PFA Asset Managements principper for aflønning, samt hvordan gældende regler blev efterlevet i 2016. Rapporten er udformet

Læs mere

Lønpolitik for PenSam Forsikring A/S

Lønpolitik for PenSam Forsikring A/S Målsætninger og Strategi Formålet med en lønpolitik for PenSam Forsikring A/S der modsvarer reglerne om aflønning i lov om finansiel virksomhed samt Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelse

Læs mere

FAIF nyhedsservice. Juni 2015

FAIF nyhedsservice. Juni 2015 FAIF nyhedsservice Juni 2015 Indledende I dette nyhedsbrev sættes der fokus på de regler der gælder, når en fond (AIF) foretager nye investeringer, herunder kravet om obligatorisk due diligence, opbevaring

Læs mere

Lønpolitik for PenSam A/S

Lønpolitik for PenSam A/S Lønpolitik for PenSam A/S Indledning Politikken gælder for bestyrelse, direktion og alle medarbejdere i PenSam A/S. Målsætninger og Strategi PenSam A/S er ikke er en finansiel virksomhed, men der stilles

Læs mere

Høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2014, og det endelige lovforslag forventes fremsat i januar 2015.

Høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2014, og det endelige lovforslag forventes fremsat i januar 2015. 9. september 2014 Nyhedsbrev Bank & Finans Implementering af Solvens II-Direktivet i dansk ret Finanstilsynet sendte den 28. august 2014 lovforslag ( Lovforslaget ) til implementering af dele af Europa-Parlamentets

Læs mere

LØNPOLITIK FOR PFA-KONCERNEN

LØNPOLITIK FOR PFA-KONCERNEN LØNPOLITIK FOR PFA-KONCERNEN Denne lønpolitik er udarbejdet i henhold til lov om finansiel virksomhed 71, stk. 1, nr. 9, bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer I medfør af 5, stk. 7, og 190, stk. 4, i lov nr. 598 af 12. juni 2013 om forvaltere af

Læs mere

Kommissionen har den 7. december 2011 offentliggjort forslag til forordning om europæiske venturefonde, KOM (2011) 860.

Kommissionen har den 7. december 2011 offentliggjort forslag til forordning om europæiske venturefonde, KOM (2011) 860. HØRINGSSVAR FORSLAG TIL FORORDNING OM EUROPÆISKE VENTUREFONDE 1. INTRODUKTION Kommissionen har den 7. december 2011 offentliggjort forslag til forordning om europæiske venturefonde, KOM (2011) 860. Forslaget

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 1) LBK nr 1074 af 06/07/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j. nr. 141-0037 Senere ændringer til

Læs mere

Fast gage inkl. pension (mio. kr.) Variabel gage (mio. kr.) Antal. Heraf aktier eller aktielignende. Heraf kontant udbetaling. instrumenter.

Fast gage inkl. pension (mio. kr.) Variabel gage (mio. kr.) Antal. Heraf aktier eller aktielignende. Heraf kontant udbetaling. instrumenter. Lønoplysninger m.v. - regnskabsåret 2016 Jf. Bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmæglerselskaber, investeringsforvaltningsselskaber, finansielle holdingvirksomheder

Læs mere

LØNPOLITIK FOR PFA-KONCERNEN

LØNPOLITIK FOR PFA-KONCERNEN LØNPOLITIK FOR PFA-KONCERNEN Denne lønpolitik er udarbejdet i henhold til lov om finansiel virksomhed 71, stk. 1, nr. 9, bekendtgørelse om lønpolitik og oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle

Læs mere

Høringssvar vedr. diverse forslag til bekendtgørelser udstedt i medfør af Lov om Alternative Investeringsfonde mv. (LAIF)

Høringssvar vedr. diverse forslag til bekendtgørelser udstedt i medfør af Lov om Alternative Investeringsfonde mv. (LAIF) Høringssvar 3. juni 2013 Høringssvar vedr. diverse forslag til bekendtgørelser udstedt i medfør af Lov om Alternative Investeringsfonde mv. (LAIF) Indledning DVCA har i maj måned 2013 modtaget diverse

Læs mere

BEK nr 818 af 27/06/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar Senere ændringer til forskriften BEK nr 1582 af 13/12/2016

BEK nr 818 af 27/06/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar Senere ændringer til forskriften BEK nr 1582 af 13/12/2016 BEK nr 818 af 27/06/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0019 Senere ændringer til

Læs mere

Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer

Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer Finanstilsynet Att.: Pia Andersen Århusgade 110 2100 København Ø København, den 3. juni 2013 Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til

Læs mere

PRAKTISK ERFARING MED FORVALTERE AF ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE 14. MAJ 2014

PRAKTISK ERFARING MED FORVALTERE AF ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE 14. MAJ 2014 K R O M A N N R E U M E R T C V R. N R. 6 2 6 0 6 7 1 1 R E G. A D R. : S U N D K R O G S G A D E 5 DK- 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø PRAKTISK ERFARING MED FORVALTERE AF ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE 14.

Læs mere

Lønpolitik. November 2016

Lønpolitik. November 2016 Lønpolitik November 2016 Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. GENERELLE AFLØNNINGSPRINCIPPER... 3 3. AFLØNNING AF BESTYRELSEN... 4 4. AFLØNNING AF DIREKTIONEN... 4 5. VÆSENTLIGE RISIKOTAGERE M.FL.... 5 6. AFLØNNINGSUDVALG...

Læs mere

Kapitalmarked og finansielle virksomheder 29. oktober Fokus Høring af ny lovpakke på det finansielle område

Kapitalmarked og finansielle virksomheder 29. oktober Fokus Høring af ny lovpakke på det finansielle område Kapitalmarked og finansielle virksomheder 29. oktober 2013 Fokus Høring af ny lovpakke på det finansielle område I dette nyhedsbrev sætter vi fokus på lovforslaget (klik på link) om ændring af Lov om finansiel

Læs mere

Lønpolitik for Sampension KP Livsforsikring a/s

Lønpolitik for Sampension KP Livsforsikring a/s Generalforsamling 18. marts 2016 Sampension KP Livsforsikring a/s Lønpolitik for Sampension KP Livsforsikring a/s 1. Baggrund og formål Formålet med denne lønpolitik er at fastlægge principper og rammer

Læs mere

Anvendelsesområde. Lønpolitik

Anvendelsesområde. Lønpolitik Bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmæglerselskaber, investeringsforvaltningsselskaber, finansielle holdingvirksomheder og investeringsforeninger 1)

Læs mere

Investorbeskyttelse. Resumé. Høringssvar. Finanstilsynet. Att.: Carsten Stege Rasmussen. Århusgade København Ø

Investorbeskyttelse. Resumé. Høringssvar. Finanstilsynet. Att.: Carsten Stege Rasmussen. Århusgade København Ø Finanstilsynet Att.: Carsten Stege Rasmussen Århusgade 110 2100 København Ø Investorbeskyttelse Resumé B Ø R S M Æ G L E R - F O R E N I N G E N Direktivnær implementering og proportionalitet Finanstilsynet

Læs mere

LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S

LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S Anvendelsesområde Denne lønpolitik for FIH Erhvervsbank A/S ("FIH") gælder for alle ansatte i FIH og fastlægger herudover inden for rammerne af lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Vejledning om depositarer for alternative investeringsfonde. Indledning

Vejledning om depositarer for alternative investeringsfonde. Indledning Vejledning om depositarer for alternative investeringsfonde Indledning Det følger af 45, stk. 1, i lov nr. 598 af 12. juni 2013 om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v., at forvaltere af alternative

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af kvalificerede andele 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af kvalificerede andele 1) BEK nr 277 af 03/04/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1912-0006 Senere ændringer til

Læs mere

Anvendelsesområde. Definitioner

Anvendelsesområde. Definitioner Bekendtgørelse om godkendelse af ejerskab, erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele i virksomheder der søger eller har tilladelse til at forvalte alternative investeringsfonde. I medfør af 11,

Læs mere

BEK nr 1582 af 13/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017

BEK nr 1582 af 13/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 BEK nr 1582 af 13/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1910-0013 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Implementering af MiFID II og rapport om honorarmodeller for investeringsforeninger

Implementering af MiFID II og rapport om honorarmodeller for investeringsforeninger 18. december 2015 Nyhedsbrev Bank & Finans Implementering af MiFID II og rapport om honorarmodeller for investeringsforeninger Finanstilsynet sendte den 16. november 2015 tre lovforslag i høring. Lovforslagene

Læs mere

Lønpolitik for Tryg Forsikring A/S. Formål

Lønpolitik for Tryg Forsikring A/S. Formål Lønpolitik for Tryg Forsikring A/S Formål Lønpolitikken for Tryg Forsikring A/S (herefter Tryg ) er udarbejdet på grundlag af gældende regler om aflønning i finansielle virksomheder, herunder Kommissionens

Læs mere

Aflønningsregler. Finanstilsynet Maj 2014

Aflønningsregler. Finanstilsynet Maj 2014 Aflønningsregler Finanstilsynet Maj 2014 Dagsorden vedrørende aflønning 1. Aflønningsreglerne efter kapitalkravsforordningen og direktivet (CRR og CRD) og den politiske aftale 1. Lønpolitik og -praksis,

Læs mere

FAIF-håndbog for ejendomssektoren. Ejendomsforeningen Danmark 3. februar 2016

FAIF-håndbog for ejendomssektoren. Ejendomsforeningen Danmark 3. februar 2016 1 FAIF-håndbog for ejendomssektoren Ejendomsforeningen Danmark 3. februar 2016 Agenda 1. Hvorfor en FAIF-håndbog for ejendomssektoren? 2. Hvorfor blev forvaltere af ejendomsfonde underlagt finansiel regulering?

Læs mere

Forslag til lov om investeringsforeninger m.v. 1

Forslag til lov om investeringsforeninger m.v. 1 1 Forslag til lov om investeringsforeninger m.v. 1 Afsnit I Generelle bestemmelser Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Denne lov finder anvendelse på kollektive investeringsordninger, der er danske UCITS. Stk.

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Dagsorden. for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening)

Dagsorden. for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Onsdag den 21. december 2016 kl. 10.30 11.00 i Nordeas lokaler Heerings Gaard Overgaden neden

Læs mere

Resume af lønpolitik. Juni 2016

Resume af lønpolitik. Juni 2016 Juni 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Kort beskrivelse af indhold... 4 3. Ansvarlig for tildeling af løn og goder... 5 4. Tildeling af løn og goder... 5 5. Tilsyn og seneste revision af lønpolitik...

Læs mere

Lønpolitik for LB Forsikring A/S

Lønpolitik for LB Forsikring A/S Lønpolitik for LB Forsikring A/S Indledning Formål Nærværende lønpolitik omfatter alle medarbejdere samt bestyrelsen i LB Forsikring A/S. Lønpolitikken skal overordnet sikre: at aflønningen gør selskabet

Læs mere

MOMS, PORTEFØLJEFORVALTNING OG ALTERNATIVE INVESTERINGSSTRUKTURER

MOMS, PORTEFØLJEFORVALTNING OG ALTERNATIVE INVESTERINGSSTRUKTURER KROMANN REUMERT CVR.NR. 62606711 REG.ADR.: SUNDKROGSGADE 5 DK- 2100 KØBENHAVN Ø MOMS, PORTEFØLJEFORVALTNING OG ALTERNATIVE INVESTERINGSSTRUKTURER FONDSMÆGLERFORENINGENS ÅRSMØDE APRIL 2013 DAGSORDEN Moms

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER

(Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER 1.7.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 174/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2011/61/EU af 8. juni 2011 om forvaltere af alternative investeringsfonde

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Finanstilsynet

Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Finanstilsynet (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 1912-0022 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark koncernen 2014

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark koncernen 2014 Aflønningsrapport 2014 Aflønningsrapport for Realkredit Danmark koncernen 2014 Realkredit Danmark koncernens aflønningspolitik og praksis afspejler koncernens målsætning om en ordentlig governanceproces

Læs mere

DANSKE BANK/AFLØNNINGSRAPPORT 0

DANSKE BANK/AFLØNNINGSRAPPORT 0 DANSKE BANK/AFLØNNINGSRAPPORT 0 Aflønningsrapport for Danske Bank 2014 Danske Banks aflønningspolitik og praksis afspejler Danske Bank-koncernens målsætning om en ordentlig governance proces samt en vedvarende

Læs mere

Afgørelse om aktiviteter er omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.

Afgørelse om aktiviteter er omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. [Udeladt] 14. januar 2016 Ref. J.nr. Afgørelse om aktiviteter er omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. I brev af 24. april 2015 har (herefter ) redegjort for, om aktiviteter

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 28. marts 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 28. marts 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 28. marts 2014 27. marts 2014. Nr. 283. Bekendtgørelse om lønpolitik og oplysningsforpligtelser om aflønning i Arbejdsmarkedets Tillægspension og Lønmodtagernes Dyrtidsfond

Læs mere

Vedtægter for. Kapitalforeningen BI Private Equity

Vedtægter for. Kapitalforeningen BI Private Equity Vedtægter for Kapitalforeningen BI Private Equity Navn og hjemsted 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen BI Private Equity. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2.

Læs mere

Lovforslag om ændring af aflønningsreglerne i lov om finansiel virksomhed

Lovforslag om ændring af aflønningsreglerne i lov om finansiel virksomhed Lovforslag om ændring af aflønningsreglerne i lov om finansiel virksomhed Skrevet af Michael Møller Nielsen Publiceret 25 Aug 2016 Finanstilsynet har den 12. juli 2016 sendt et lovforslag i høring, der

Læs mere

1. En beskrivelse af den alternative investeringsfonds investeringsstrategi og investeringsmålsætninger

1. En beskrivelse af den alternative investeringsfonds investeringsstrategi og investeringsmålsætninger OPLYSNINGER I HENHOLD TIL FAIF-LOVENS 62 Dette dokument skal oplyse investorer om risici i forbindelse med investering i Prime Office A/S. Dokumentet følger punkter, som disse er oplistet i 62 i lov om

Læs mere

CODAN A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012

CODAN A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012 CODAN A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012 2 AFLØNNINGSRAPPORT 2012 Regler for aflønning Med virkning fra 1. januar 2011 trådte der nye regler i kraft vedrørende finansielle virksomheders forpligtelse til at fastlægge

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 25.4.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 115/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 345/2013 af 17. april 2013 om europæiske venturekapitalfonde

Læs mere

Lønpolitik for PenSam Liv forsikringsaktieselskab

Lønpolitik for PenSam Liv forsikringsaktieselskab Side 1 af 6 Indhold Indledning Formål... 1 Indhold... 1 Indledning... 1 Formål... 1 Afgrænsning... 2 Referencer... 2 Ændringshistorik... 3... 4 Indledning... 4 Aflønning af bestyrelsen, direktionen samt

Læs mere

Retningslinjer. Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611

Retningslinjer. Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611 Retningslinjer Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611 Dato: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Indholdsfortegnelse I. Anvendelsesområde 3 II. Definitioner 3 III Formål 4 IV. Opfyldelse og

Læs mere

Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen.

Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen. 1 Aflønningsrapport for Danica koncernen 2014 Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen. Danica koncernens aflønningspolitik

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young Ex ante måling af de administrative konsekvenser ved forslag til Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde samt Lov om investeringsforeninger mv. Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young Dato: 5. februar

Læs mere

FAIF FORSIKRING ELLER EGENKAPITAL? Tine Olsen, Willis

FAIF FORSIKRING ELLER EGENKAPITAL? Tine Olsen, Willis FAIF FORSIKRING ELLER EGENKAPITAL? 14.5.2014 Tine Olsen, Willis FAIF - FORSIKRING ELLER EGENKAPITAL? Agenda: Kort introduktion til Willis Afdækning af risiko Afdækning via egenkapital Afdækning via forsikring

Læs mere

Forord 3. Principper for aflønning 3. Honorar til bestyrelse, direktion og væsentlige risikotagere

Forord 3. Principper for aflønning 3. Honorar til bestyrelse, direktion og væsentlige risikotagere AFLØNNINGSRAPPORT 2011 Indholdsfortegnelse Forord 3 Principper for aflønning 3 Honorar til bestyrelse, direktion og væsentlige risikotagere 2011 3 Kvantitative oplysninger om aflønningsforhold for direktionen

Læs mere

1. Hvem skal have tilladelse til at drive virksomhed som investeringsrådgiver?

1. Hvem skal have tilladelse til at drive virksomhed som investeringsrådgiver? Investeringsrådgivere 1. Hvem skal have tilladelse til at drive virksomhed som investeringsrådgiver? Efter 343 a, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal virksomheder, der udøver investeringsrådgivning

Læs mere

Vejledning om hvilke markeder danske UCITS kan investere på i henhold til 139 i lov om investeringsforeninger m.v.

Vejledning om hvilke markeder danske UCITS kan investere på i henhold til 139 i lov om investeringsforeninger m.v. VEJ nr 9017 af 05/01/2015 Gældende Offentliggørelsesdato: 14-01-2015 Erhvervs- og Vækstministeriet Ændrer i/ophæver VEJ nr 35 af 03/05/2010 Vejledning om hvilke markeder danske UCITS kan investere på i

Læs mere

Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen.

Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen. Aflønningsrapport for Danica koncernen 2016 Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen. Danica koncernens aflønningspolitik

Læs mere

Afsnit I. Generelle bestemmelser. Kapitel 1. Anvendelsesområde

Afsnit I. Generelle bestemmelser. Kapitel 1. Anvendelsesområde 1 1 Afsnit I Generelle bestemmelser Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Denne lov finder anvendelse på kollektive investeringsordninger, der er danske UCITS. Stk. 2. Danske UCITS omfatter: 1) Investeringsforeninger.

Læs mere

OPLYSNINGER I HENHOLD TIL 62 I LOV OM FORVALTERE AF ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE

OPLYSNINGER I HENHOLD TIL 62 I LOV OM FORVALTERE AF ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE OPLYSNINGER I HENHOLD TIL 62 I LOV OM FORVALTERE AF ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE Dette dokument skal oplyse investorer om risici i forbindelse med investering Berlin IV A/S. Dokumentet følger de punkter,

Læs mere

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR 1 Formål EU-Kommissionen stillede den 20. oktober 2011 forslag til en revision af det nugældende direktiv om markeder for finansielle

Læs mere

Forslag. Lov om investeringsforeninger m.v. 1)

Forslag. Lov om investeringsforeninger m.v. 1) Lovforslag nr. L 176 Folketinget 2012-13 Fremsat den 1. marts 2013 af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om investeringsforeninger m.v. 1) Afsnit I Generelle bestemmelser

Læs mere

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 22. september 2010. Vejledning om godkendelse af erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 22. september 2010. Vejledning om godkendelse af erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele Ministerialtidende 2010 Udgivet den 22. september 2010 20. september 2010. Nr. 81. Vejledning om godkendelse af erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele 1. Indledning Vejledning om godkendelse

Læs mere

1. Bestyrelsens honorering Trygs bestyrelse honoreres med et fast honorar og er ikke omfattet af nogen form for incitamentsordning.

1. Bestyrelsens honorering Trygs bestyrelse honoreres med et fast honorar og er ikke omfattet af nogen form for incitamentsordning. Lønpolitik for Tryg Forsikring A/S Lønpolitikken for Tryg Forsikring A/S (herefter Tryg ) er udarbejdet på grundlag af reglerne om aflønning i lov om finansiel virksomhed ( FIL ) 71, stk. 1, nr. 9 og 77a-d

Læs mere

Aflønningspolitik i Topdanmark koncernen o

Aflønningspolitik i Topdanmark koncernen o Aflønningspolitik i Topdanmark koncernen o Formål: Topdanmarks aflønningspolitik er tilrettelagt med henblik på at optimere den langsigtede værdiskabelse på koncernniveau. Aktiekursen afspejler den forventede

Læs mere

Bestyrelsesudvalg - arbejdsopgaver Offentliggjort den 31. januar 2018

Bestyrelsesudvalg - arbejdsopgaver Offentliggjort den 31. januar 2018 Bestyrelsesudvalg - arbejdsopgaver Offentliggjort den 31. januar 2018 Bestyrelsen har nedsat et aflønningsudvalg, et nomineringsudvalg, et revisionsudvalg og et risikoudvalg. Efterfølgende oplyses nærmere

Læs mere

Nyhedsbrev. Bank & Finans

Nyhedsbrev. Bank & Finans Nyhedsbrev Nye krav til bonusordninger Ændrede betingelser for tildeling af bonus til ledende medarbejdere i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder 1. Indledning Europa-Parlamentet

Læs mere