LOV OM ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE (AIFM-DIREKTIVET) Bech-Bruuns uddannelsesdag 30. maj 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOV OM ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE (AIFM-DIREKTIVET) Bech-Bruuns uddannelsesdag 30. maj 2013"

Transkript

1 LOV OM ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE (AIFM-DIREKTIVET) Bech-Bruuns uddannelsesdag 30. maj 2013

2 UNDERVISERE Partner, advokat Jens Chr. Hesse Rasmussen Advokat Anders Rubinstein Advokatfuldmægtig Michael Mejer 2

3 INTRODUKTION - OVERBLIK Finanskrisen Baggrund Ønske om fælles regulering Formål Overvåge og forhindre systemiske risici Styrket konkurrence gennem ensartede regler 30. April 2009: AIFMdirektivet fremsat 22. juli 2011: Direktivet trådte i kraft 16. maj 2013: Dansk lovforslag vedtaget 22. juli 2014: Frist for compliance og ansøgning 11. november 2010: AIFMdirektivet vedtaget December 2012: EUkommissionens tilbagemelding på Level-2 - arbejdet 22. juli 2013: Frist for national implementering 3

4 PROCESSEN - STATUS Level 1: Udkast til direktiv 30. april 2009 Løbende ændringer og revideringer Direktivet vedtaget 1. november 2010 Trådte i kraft 21. juli 2011 Level 2: ESMA Consultation papers / technical advice EU-kommisionens forordning af 19. december 2012 Level 3: (nu) ESMA Consultation papers / technical advice Samarbejde med nationale myndingheder Udstedelse af nationale bekendtgørelser (Muligvis yderligere forordninger fra EUkommissionen) 4

5 UDKAST TIL DANSKE BEKENDTGØRELSER Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring af alternative investeringsfonde fra et tredjeland. Regler for ansøgning for forvaltere, der vil markedsføre tredjelandsfond. Driftsplan, fondsbestemmelser, årsrapport og lignende dokumenter Sikre udpegning af depositar Rapportering om ændringer Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer Krav til ansøgning angående tilladelse til markedsføring overfor detailinvestorer Grundlæggende oplysninger om fondene (vedtægter, depositar, årsrapport osv.) Krav om formue i hver afdeling på min 10 mio. kr. Bekendtgørelse om registrering i Finanstilsynets register over vurderingseksperter. Regler for registrering af vurderingseksperter Generelle oplysninger (navn, cpr-nr. osv.) Typer af aktiver, som vurderingseksperten kan vurdere. Evt. interessekonflikter mv. mellem vurderingseksperten og forvalteren eller fonde Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning for forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Den øverste ledelse ansvarlig for lønpolitikken og årlig kontrol heraf. Præciseringer af den omfattede personkreds (risikotagning og kontrol) Præciseringer omkring fratrædelsesgodtgørelser, overenskomster og pension Regler for aflønning ved delegation af aktiviteter porteføljepleje og risikostyring Bekendtgørelse om alternative investeringsfonde. Enheder, der er og ikke er alternative investeringsfonde. Fritager visse enheder med formål om at følge en forretningsmæssig strategi, hovedsagligt indenfor kommerciel aktivitet med køb/salg af (rå)vare eller industriel produktion af varer eller bygninger Bekendtgørelse om form og indhold af et dokument, der indeholder væsentlig investorinformation for alternative investeringsfonde Supplerer oplysningsforpligtelserne til investorerne. Meget detaljerede regler for indhold og opsætning af dokumenter med væsentlig information til detailinvestorer. Skelner mellem fonde, der investerer i finansielle aktiver (mest omfattende), og andre aktiver (mindre omfattende). 5

6 FREMTIDEN 22. juli 2013: Implementeringsfrist 22. juli 2014: Frist for ansøgning og compliance Sidste akter fra EU / ESMA / Finanstilsynet (Level 3) Hvad mangler? Endelige bekendtgørelser af udsendte høringsudkast Bekendtgørelse omkring oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse omkring depositarer Bekendtgørelse omkring delegering Bekendtgørelse omkring gearing og beregning heraf Regler for ikke-eu-lande / løbende evalueringer 6

7 OVERBLIKSBILLEDE DE FIRE HOVEDEMNER Omfattet? Ansøgningskrav Grænseoverskridende forvaltning / markedsføring Løbende compliance

8 INTRODUKTION - MYNDIGHEDER Nationale myndigheders håndhævelse (DK: Finanstilsynet) Offentligt EUregister med godkendte Forvaltere og Fonde Koordinering med EU-Kommisionen og ESMA (European Securities and Markets Authority) 8

9 ER DU OMFATTET? Alternative investeringsfonde Specialforeninger Hedgefonde Professionelle foreninger Godkendte fåmandsforeninger Andre kollektive investeringsforeninger Holdingselskaber Pensionskasseforvaltere Single investor fonde Familieejede investeringsenheder Securisationsenheder Øvrige undtaget efter 2. Forvalter? Udøves der risikostyring og porteføljepleje for en eller flere alternative investeringsfonde? Bilag 1, nr. 1 jf. 3 nr. 3 og 28 Ja Med relation til DK? Har forvalteren den i 1 beskrevne relation til Danmark? Ja Grandfather? Er Fonden omfattet af 195 eller 196 om igangværende fonde? Nej Over tærskelværdierne? Forvaltes der investeringsfonde med aktiver på mere end 500 mio., eller 100 mio. hvis fonden anvender gearing? Jf. 6, stk. 1 Nej Nej Ja Nej Ja Investeringsforeninger SIKAVer Værdipapirfonde Opt-in? UCITS/ FIL Nej Ja Ikke omfattet Registrerings-/ oplysningspligt Omfattet

10 NYT: OM FORSTÅELSEN AF ALTERNATIV INVESTERINGSFOND Høringsnotat: en række investorer angives foreløbigt til at udgøre mindst 11 investorer (10-mands-K/S er undtages) Undtagelsen vedrørende 10-mands-K/S er fremgår ikke af forordningen eller bekendtgørelsen Hedgeforeninger, kapital- og venturefonde skal dog altid være omfattet Bekendtgørelse om alternative investeringsfonde: Omfattet: Kollektive investeringsordninger, der investerer i aktier med henblik på at erhverve kapitalselskaber og deltage i driften og ledelsen af disse (Equityfonde). Kapitalforeninger (tidligere specialforeninger, hedgeforeninger, godkendte fåmandsforeninger, ikkegodkendte fåmandsforeninger, professionelle foreninger og andre kollektive investeringsordninger) Kollektiv investeringsenhed, der rejser kapital fra en række investorer og investerer kapital i overensstemmelse med en defineret investeringspolitik til fordel for disse investorer, hvor investorerne ikke har daglige beføjelser. Endelig afklaring afventes fra EU/ESMA. Ikke omfattet: Almindelige virksomheder Formål: at følge en forretningsmæssig strategi, der hovedsageligt er: Kommerciel aktivitet, der omfatter erhvervelse, salg mv. af varer eller levering af ikke-finansielle service ydelser Industriel aktivitet, der omfatter produktionen af varer eller bygninger 10

11 TÆRSKELVÆRDIER Værdi af bruttoaktiver af forvaltede Fonde på Lovforslag: (i) 100 mio. EUR, hvis gearing + Gearing Fond EUR 100 mio. (ii) 500 mio. EUR, hvis ingen gearing i de forvaltede Fonde, og ingen indløsnings-adgang i 5 år efter første investering. Tærskelværdierne gælder ikke for forvaltere af kapitalforeninger + Gearing + Gearing Holdingselskab Porteføljeselskab EUR 100 mio. EUR 500 mio. (med mindre Fond/ Holdingselskab stiller sikkerhed) NYT: Høringsnotat: Bemærkningerne ændres således, at de ikke indeholder konkrete fortolkninger af begrebet gearing. Finanstilsynet har fortsat mulighed for at fastsætte nærmere regler omkring gearingsmetoderne, og hvordan gearingen beregnes. Forordningen: Gearing på holdingselskabsniveau medregnes Gearing opgøres efter bruttometoden og forpligtelsesmetoden Forordningen opstiller detaljerede beregningsregler

12 FORPLIGTELSER FOR REGISTREREDE FORVALTERE Selskabets navn Selskabets CVR-nummer Registrerede forvaltere Initiale oplysningskrav ved registrering hos FT ( 9, stk.2) Identifikation af de fonde der forvaltes Beskrivelse af investeringsstrategier for hver fond Forvaltede fondes investeringstrategier Forvaltede fondes eksponeringer Løbende krav Oplysninger til FT ( 9, stk.3) Forvaltede fondes koncentrationer Væsentlige ændringer i investeringsstrategi NYT: Forordningen tillader midlertidig overskrivelse af tærskelværdierne i op til 3 måneder. Herefter skal forvalteren enten ansøge om tilladelse eller dokumentere at tærskelværdierne er overholdt. Overholdelse af tærskelværdier Ved senere overskridelse af tærskelværdierne Forvalterens vigtigste handelsinstrumenter Ansøgning om tilladelse inden 30 dage ( 10)

13 ANSØGNINGSKRAV FOR GODKENDTE FORVALTERE Krav til startkapital ( 16) Kapitalkrav Krav til kapitalgrundlag ( 16) Krav til personkredsen Krav til ledelsen ( 13) Ansøgningskrav ( 11) Krav til ejerne ( 13) Selskabsforhold Krav om etablering i DK Krav til selskabsform Øvrige krav Krav til sikring af FTs mulighed for at varetage tilsynsopgaver NYT: Loven tillader, at forvaltere kan anvende selskabsformer efter selskabsloven.

14 KAPITALKRAV FORVALTER 1. Startkapital - Eksternt forvaltet: EUR - Internt forvaltet: EUR 2. Forøgelse af kapitalgrundlag 0,02% af porteføljeværdien over 250 mio. EUR. 3. MAX af 1. og mio. EUR. 50% af tillæg kan med Finanstilsynets tilladelse erstattes af garanti fra kreditinstitut eller forsikringsselskab. 4. Dog altid MIN kapitalgrundlag 25% af Forvalterens forudgående års fast omkostninger. 5. Ekstra kapitalgrundlag (udover 1-4) eller erhvervsansvarsforsikring (gælder både eksternt og internt forvaltede Fonde) Dække erstatningsansvar der påhviler Forvalter Ekstra kapitalgrundlag - Skal være passende til at dække risiko for erstatningsansvar. - Mindst 0,01% af den forvaltede portefølje. Kan med Finanstilsynets tilladelse sænkes til 0,008%. Kan også forhøjes af Finanstilsynet. - Beregnes (og om nødvendigt justeres) ved afslutning af hvert regnskabsår, og hvis værdien øges væsentligt. 14 Erhvervsansvarsforsikring Min. 0,7% af forvaltet portefølje for individuelt erstatningskrav. Dog 0,9% hvis forsikringsdækning for flere erstatningskrav. Placering af kapitalgrundlag Kontanter Kapitalandele og obligationer noteret på reguleret marked eller UCITS / Kapitalforeninger Aktiver der investeres i skal være likvide, let omsættelige og må ikke være spekulative

15 KRAV TIL PERSONKREDSEN Ledelsen Forvalterens ledelse skal have tilstrækkeligt godt omdømme og erfaring Godt omdømme? Ingen lovovertrædelser med risiko for ikke at kunne varetage hverv / stilling på betryggende måde Ingen rekonstruktionsbehandling, konkurs eller gældssanering Må ikke have påført / påføre Forvalter eller forvaltede Fonde tab eller risiko herfor Ingen adfærd der giver grund til at antage, at vedkommende ikke vil varetage hvervet på forsvarlig måde Erfaring? Teoretisk og passende praktisk erfaring med investeringsstrategierne for Fond Ejerne Personer der ejer mindst 10% af Forvalter skal være egnede til at sikre en fornuftig og forsvarlig drift af Forvalteren Finanstilsynet skal godkende: Påtænkte erhvervelser af mindst 10% af Forvalter Hvis den kvalificerede andel forøges til at udgøre eller overstige 20%, 33% eller 50% af stemmer/kapital Hvis Forvalteren bliver en dattervirksomhed Finanstilsynet forventes at udstede nærmere regler herom 15

16 LEDELSESSKIFT M.V. Forvalter skal meddele Finanstilsynet enhver udskiftning i ledelsen (navn på ud/indtrædende) Ledelsesmedlem skal besvare henvendelser fra Finanstilsynet om, hvorvidt personen har tilstrækkeligt godt omdømme og erfaring Ledelsesmedlem skal meddele Finanstilsynet, hvis denne ikke længere har tilstrækkeligt godt omdømme og erfaring Forvalter skal meddele Finanstilsynet, hvis et ledelsesmedlem ikke længere har tilstrækkeligt godt omdømme og erfaring 16

17 ANSØGNING: INDHOLD, TIDSFRISTER OG ÆNDRINGER Indhold Navne på personer med ansvar for Forvalteren Navne på personer der ejer en kvalificeret andel og ejerandel Forvalterens aktivitetsplan med Forvalterens organisatoriske struktur, og hvordan Forvalter vil overholde en lang række af bestemmelserne i AIFM-loven Oplysninger om Fondenes aflønningspolitik- og praksis Oplysninger om delegation og videredelegation til tredjemand For hver Fond, der forvaltes: Oplysninger om investeringsstrategierne (og ved fund-of-funds typerne af de underliggende fonde), Forvalterens politik om gearing og risikoprofilerne For feeder-fonde skal der oplyses om masterfonden Fondens regler/vedtægter Oplysninger om udpegning af depositar Tidsfrister Finanstilsynet skal træffe afgørelse inden for 3 måneder Kan forlænges med yderligere 3 måneder Forvalter må først begynde forvaltning når tilladelse foreligger Forvaltere der driver virksomhed den 22. juli 2013 skal overholde loven den 22. juli 2014 skal senest indsende ansøgning / lade sig registrere den 22. juni 2014 og kan da fortsætte sin virksomhed, til FT træffer afgørelse Ændringer Planlagte ændringer Meddelelse til Finanstilsynet om planlagte ændringer af væsentlige forhold oplyst ifm ansøgning om tilladelse, fx ændring af: Personer med ansvar for Forvalteren Personer der ejer en kvalificeret andel samt størrelsen heraf Forvalterens aktivitetsplan med Oplysninger om Fondens aflønningspolitik- og praksis Uforudsete ændringer Skal straks meddeles til Finanstilsynet Finanstilsynet Hvis Finanstilsynet ikke kan godkende ændringer, skal Finanstilsynet informere Forvalter inden for 1 måned (+ 1 måned yderligere). Ændringer kan iværksættes, hvis Finanstilsynet ikke modsætter sig ændringerne. 17

18 LØBENDE KRAV TIL GODKENDTE FORVALTERE Aflønning ( 20-22) Interessekonflikter ( 23) Risikostyring ( 24) Likviditetsstyring ( 25) Løbende krav til godkendte forvaltere Organisatoriske krav (Kap. 5) Værdiansættelse (Kap. 6) Delegation (Kap.7) Depositar (Kap. 8) Gennemsigtighed (Kap 9-11) Krav til årsrapport ( 61) Krav om oplysninger til investorer ( 62-66) Krav om oplysninger til FT ( 67-69) Noteret target Værdipapirhandelsloven Fonde der erhverver større ejerandele/ kontrollerende indflydelse i et targetselskab Større ejerandele Kontrol (Kap. 12) Unoteret target Noteret target Underretning om større erhvervelse eller afhændelser af kapitalandele Forbud mod selskabstømning ( 75) Oplysningsforpligtelser ( 73) Gearede fonde ( 68) Krav om gearingsloft Unoteret target Særlige krav til årsrapport ( 74) Underretning om erhvervelse af kontrol ( 72) Krav om bevis

19 AFLØNNING (1) Baggrund 19 Aflønningspolitikken skal fremme sund og effektiv risikostyring og ikke tilskynde til at løbe uforenelige risici Omfattet personkreds Medlemmer af ledelsen Andre væsentlige risikotagere: Ansatte hvis aktiviteter har væsentlig indflydelse på Forvalterens risikoprofil eller på risikoprofilen for Fonden, herunder medarbejdere i kontrolfunktioner Maksimum for variabel aflønning Ledelsesmedlemmer: Den variable løn: 50% af fast grundløn inkl. pension Optioner: 12,5% af fast grundløn inkl. pension Andre væsentlige risikotagere: Forvalter skal fastsætte et passende loft

20 AFLØNNING (2) Andel af variabel løn der skal afregnes i kapitalandele Mindst 50% af variabel løn (både den udskudte og ikkeudskudte) til ledelsen og andre væsentlige risikotagere skal bestå af ikke-kontante kapitalandele i Fondene, eller disses helejede modervirksomhed Lock-up: Kapitalandele må ikke afhændes i en passende periode. Forbud mod at afdække risikoen ved kapitalandele Udskudt udbetaling af variabel løn (både kontant + kapitalandele) 20 Udbetaling af 40% (60%) af variabel løn kan tidligst påbegyndes 1 år efter beregningstidspunktet, og udbetalingen skal ske over en periode på 4 år for ledelsen (3 år for andre væsentlige risikotagere) NYT: For personer der optjener variabel løn på max kr. om året, kan ledelsen, hvis det er forsvarligt, undtage fra ovennævnte krav, jf. udkast til bekendtgørelse

21 AFLØNNING (3) Betingelser for udbetaling af udskudt variabel løn 1) Kriterier for beregning af den variable løn er fortsat opfyldt på udbetalingstidspunktet, og 2) Forvalters og relevante Fondes økonomiske situation ikke er væsentligt forringet ift. beregningstidspunktet 3) FT har ikke givet frist om opfyldelse af kapitalgrundlag (gælder kun for variabel løn til ledelse) Bortfald 4) Forvalter kan suspendere udbetaling af variabel løndel, hvis Forvalter ikke overholder kapitalgrundlag 21

22 AFLØNNING (4) Carried interest Begrænsninger for variabel aflønning gælder ikke for carried interest, der udbetales efter indskud + carry er tilbagebetalt NYT: For fonde, der investerer i aktiver med lang (+15 år) investeringshorisont og forudsigelige betalingsstrømme, hvis formål primært er at købe og beholde aktiver, kan variabel aflønning udbetales, før indskud + carry er tilbagebetalt, hvis stor sikkerhed for tilbagebetaling af indskud + carry Eksempler: Fonde der investerer i: Infrastruktur, vedvarende energi, vindmølleparker eller fast ejendom, herunder fx OPP-projekter om opførelse af skoler og sygehuse 22

23 EKSEMPEL MED AFLØNNING TIL LEDELSESMEDLEM Fast grundløn, inkl. pension 2 mio. kr. Variabel løndel*** 1 mio. kr. (OK, da 50% af fast grundløn) 40% 60% (hævet fra 40% til 60%) kr. Ikke-udskudt udbetaling kr. Udskudt udbetaling 50% 50% 50% 50% kr. kontant kr. kapitalandele kr. kontant kr. * kapitalandele Løndel der udbetales År 0 År 1 År 2 År 3 År 4 Total Løndel der udbetales År 0 År 1 År 2 År 3 År 4 Total Kontant Kontant Kapitalandele * Kapitalandele ** * Total Total *) Lock-up **) Antallet af kapitalandele, der skal udskydes beregnes på baggrund af værdien år 0 ***) Resultatafhængige variable løndele skal fastsættes på grundlag af modtagerens / afdelingens, Fondenes og Forvalterens samlede resultater

24 AFLØNNING (5) Aflønningsudvalg Betydelige forvaltere skal nedsætte aflønningsudvalg til at forestå forberedende arbejde. Godkendelse Forvalterens øverste organ, typisk generalforsamlingen, skal godkende Forvalterens aflønningspolitik. Oplysninger om aflønning Formandens beretning: Aflønning af Forvalterens ledelse Forvalterens årsrapport: Samlede vederlag for hvert ledelsesmedlem 24

25 INTERESSEKONFLIKTER Forvalter skal træffe alle rimelige administrative og organisatoriske foranstaltninger for at undgå, påvise og overvåge interessekonflikter til skade for Fonden og investorerne Særligt interessekonflikter imellem: Forvalteren og fonden Forskellige forvaltede Fonde imellem investorerne i Fondene Fonde / dens investorer og Forvalterens andre kunder To af Forvalterens kunder Hvis der er risiko for interessekonflikt, skal dette oplyses over for investorerne Forvalter skal udarbejde passende politikker og procedurer for håndtering af interessekonflikter 25

26 RISIKOSTYRING Formål: At investor ikke udsættes for en anden risiko end den, der blev oplyst ved beslutningen om at investere i den pågældende fond Forvalterens risikostyring skal funktionelt og hierarkisk adskilles fra operative enheder, herunder porteføljeplejen Forordningen opstiller detaljerede krav til risikostyringssystemer (risk management systems) Årlig gennemgang for så vidt angår: Due diligence-procedure ved Fondens investeringer Påvise, måle og overvåge risici, herunder ved stresstests, backtests og scenarieanalyser Sikre Fondens risikoprofil svarer til Fondens struktur Risikofunktionen fastsættes og forvaltes under et proportionalitetsprincip 26

27 LIKVIDITETSSTYRING Forvalteren skal etablere og anvende et passende likviditetsstyringssystem og indføre procedurer for at overvåge Fondens likviditetsrisiko Forordningen opstiller detaljerede krav til likviditetsstyrringssystemer Sikre at likviditetsprofilen for Fondens investeringer er i overensstemmelse med de underliggende forpligtelser Forvalteren skal regelmæssigt foretage stresstest for at vurdere og overvåge Fondens likviditetsrisiko Forvalteren skal sikre, at både investeringsstrategi, likviditetsprofil og indløsningspolitik er forenelige for hver Fond under forvaltning 27

28 ORGANISATORISKE KRAV Forvalteren skal anvende tilstrækkelige og egnede menneskelige og tekniske ressourcer for at sikre en korrekt forvaltning af Fonde Forvalteren skal have: Organisatorisk struktur med en konsekvent ansvars- og arbejdsfordeling Administrative og regnskabsmæssige procedurer Kontrol- og beskyttelsesforanstaltninger for elektronisk databehandling Skriftlige forretningsgange for alle væsentlige aktivitetsområder Fyldestgørende interne kontrolmekanismer, særligt omkring arbejdstageres personlige transaktioner og investering for egen regning (transaktioner skal kunne spores) (Under hensyntagen til de Fonde, der forvaltes) 28

29 VÆRDIANSÆTTELSE Sikre en korrekt og uafhængig værdiansættelse for hver Fond Indre værdi pr. andel beregnes mindst én gang årligt Kan udføres af : ekstern enhed (formelle og materielle krav til delegering) internt (krav om uafhængighed af bl.a. aflønningspolitik og porteføljepleje) Lukkede fonde: Værdiansættelse ved kapitalforhøjelse og nedsættelse Åbne fonde: Værdiansættelse med en hyppighed der er hensigtsmæssig for Fonden Værdiansættelse skal oplyses til investorer i fonden Forvalteren er ansvarlig for værdiansættelse uanset evt. delegering 29

30 DELEGERING Strenge krav for delegering af Forvalterens opgaver, bl.a. krav om: Underretning forinden til Finanstilsynet Objektivt kunne begrunde delegeringsstrukturen Den delegerede skal være kompetent mht. ressourcer, erfaring mv. Forvalteren skal kunne godtgøre, at: den delegerede er i stand til at udføre de delegerede opgaver den delegerede blev udvalgt med passende omhu Forvalteren er i stand til at overvåge og instruere den delegerede den delegeredes ydelser løbende kontrolleres Delegeringen er til fordel for Fonden eller investorerne Kun delegering i et sådant omfang, at Forvalteren fortsat kan anses for Forvalter af Fonden Forvalteren er trods delegering ansvarlig over for Fonde og investorer Skelne mellem væsentlige opgaver og almindelige opgaver. 30

31 DEPOSITAR Forvalteren skal sikre, at der ved skriftlig aftale udpeges én depositar for hver Fond Depositaren skal være: EU-reguleret bank eller kreditinstitut værdipapircentral / fondsmæglerselskab anden enhed underlagt behørigt tilsyn og regulering (Skal som udgangspunkt have hjemsted i EU) Depositarens opgaver er primært: at føre kontrol med betalinger fra investorerne at føre kontrol med Fondens betalingsstrømme at opbevare Fondens finansielle instrumenter (også fysiske finansielle instrumenter) at kontrollere, at Fondens aktiver erhverves i overensstemmelse med lovgivningen at sikre, at andele eller aktier i Fonden behandles efter national ret at sikre, at der leveres en modydelse i Fondens transaktioner at sikre, at Fondens indtægter anvendes i overensstemmelse med vedtægterne Depositaren skal følge Forvalterens instrukser (dog Fondens mand - handlepligter) Nøje fordeling af ansvar i forhold til Fonden og investorerne Yderligere regler forventes snarligt fra Finanstilsynet 31

32 GENNEMSIGTIGHED Krav om årsrapport for hver fond Balance eller formueopgørelse Opgørelse over indtægter og udgifter Beretning om aktiviteterne Væsentlige ændringer i grundlæggende informationer Samlede lønsum (herunder carried interest) Krav om oplysning til investorerne Investorer skal modtage oplysninger om følgende inden investeringen og ved væsentlige ændringer i informationerne: Fondens investeringskarakteristika, risikoprofil, risikostyring og gearing Proceduren for at ændre investeringspolitik- eller strategi Identiteten af depositar, revisor og andre leverandører af tjenesteydelser Delegerede funktioner og identiteten på pågældende Beskrivelse af værdiansættelsesprocedure Regler for udstedelse og salg af andele Forvalteren skal regelmæssigt give investorerne oplysninger om: Den procentvise andel af Fondens aktiver, som er illikvide Foranstaltninger til styring af Fondens likviditet Fondens risikoprofil Gearingsbeløb og gearingsmaximum Krav om rapportering til Finanstilsynet Forvalter skal regelmæssigt aflægge rapport om bl.a. sine Vigtigste kategorier af investeringsaktiver Illikvide aktiver På hvilke markeder og hvilke instrumenter der handles Eksponeringer og risikokoncentration 32 Resultatet af stresstests Gearing af fonde

33 SELSKABSKONTROL Selskabskontrol (gælder ikke for SMV er og ejendomsselskaber) Krav om underretning og oplysningspligt: Forvalteren skal give meddelelse til Finanstilsynet når en Fond individuelt eller kollektivet passerer stemmerettigheder på 10%, 20%, 30%, 50% eller 75% af et unoteret selskab. Forvalteren skal give meddelelse om erhvervelsen af kontrol til selskabet, dets øvrige aktionærer og Finanstilsynet når en Fond individuelt eller kollektivet erhverver kontrollerende indflydelse (>50% af stemmerettighederne) i et unoteret selskab. Meddelelsen skal omfatte: Finans tilsynet Selskabet Aktionærer Fondens Investorer Medarbejdere i selskabet Stemmeretssituationen - ( ) Betingelser vedr. kontrol og parter - ( ) Dato for erhvervelsen af kontrol - ( ) Identifikation af forvalteren - ( ) Politikker til forebyggelse af interessekonflikter Politikker for intern og ekstern kommunikation Fremtidsplaner, herunder vedr. beskæftigelse Finansieringen vedr. erhvervelse af kontrol - ( ) - ( ) - - ( ) Forvalter skal stille årsrapporten til rådighed for medarbejdere (evt. medarbejderrepræsentanter) Yderligere krav til beskrivelse af erhvervelse af egne kapitalandele, selskabets fremtidige udvikling og de væsentligste begivenheder i årsrapporten

34 SELSKABSTØMNING Selskabstømning (gælder ikke for SMV er og ejendomsselskaber) I 2 år efter en Fond får kontrol i et unoteret selskab, skal Forvalter: afstå fra at muliggøre, beordre, støtte samt træffe foranstaltninger for at undgå, at der sker udlodninger fra target herunder udbytte, kapitalnedsættelser, indløsning af kapitalandele og erhvervelse af egne kapitalandele. Dog betinget af visse grænser i forhold til værdier i årsregnskab Frie reserver kan udloddes Egne kapitalandele kan erhverves, hvis nettoaktivernes værdi svarer til den tegnede kapital tillagt bundne reserver. 34

35 GRÆNSEOVERSKRIDENDE FORVALTNING OG MARKEDSFØRING Markedsføring Forvaltning I DK I EU Af EU-fond Af DK-fond Af EU-fond Af ikke EU-fond Af EU-fond Af ikke EU-fond DK forvalter EU forvalter DK forvalter EU forvalter DK forvalter EU forvalter DK forvalter DK forvalter EU forvalter m/u pas 108/ (med pas) Særlige krav for forvaltere af ikke-eu fonde 111 NYT: Finanstilsynet har sendt udkast til bekendtgørelser i høring: Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring af alternative investeringsfonde fra et tredjeland. Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer Bech-Bruun holder kursus herom i 2. halvår 2013

36 GRÆNSEOVERSKRIDENDE FORVALTNING OG MARKEDSFØRING EU-forvalter? ja nej ja EU-fond? nej Forvaltning ja EU-fond? nej Markedsføring Forvaltning (af fond etableret ) Markedsføring Markedsføring Forvaltning Markedsføring Forvaltning Markedsføringspas? Ved markedsføringspas Art. 40 I forvalterens hjemland (Art. 31) I anden medlemsstat (Art. 32) I anden medlemsstat (Art. 33) Krav om forudgående tilladelse ja nej Art. 39 Art. 42 forudgående tilladelse ja Markedsføringspas? nej Art. 34 I Referencemedlems staten? nej Art. 35 Art. 36 NYT: Finanstilsynet har sendt udkast til bekendtgørelser i høring: Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring af alternative investeringsfonde fra et tredjeland. Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer Art. 41 Markedsføring til detailinvestorer: Art. 43 Bech-Bruun holder kursus herom i 2. halvår 2013

37 FORHOLD TIL OVERVEJELSE: Er jeg omfattet? Kapitalgrundlaget (behøver jeg ekstra finansiering?) Korrekt ledelses- og ejerstruktur (er dette opfyldt?) Rigtige intern organisation (Riskostyring, likviditetsstyring osv.) Aflønningsforhold (skal jeg varsle ændringer for medarbejdere?) Dokumentationsprocesser (særligt ved de mange oplysningskrav) Tilvejebringe tilstrækkeligt aftalegrundlag for evt. delegeringer Forberede ansøgning til Finanstilsynet Depositar (hvem skal varetage denne funktion?) Interessekonflikter (efterse fx managementkontrakter og procedure) 37

38 NY FORORDNING FOR VENTUREKAPITAL Forordning 345/2013 af 17. april 2013 Frivillig ordning Krav og vilkår for forvaltere af venturekapitalfonde Ret til brug af betegnelsen EuVECA Ret til markedsføring i EU over for (i) professionelle kunder efter MIFID og (ii) EUR investorer Ej krav om overholdelse af nationale bestemmelser om venturekapitalfonde Finder anvendelse fra 22. juni

39 HVEM STILLER FORORDNINGEN KRAV TIL? Kvalificeret venturekapitalfond Forvalter Kvalificeret porteføljeselskab Kvalificeret investering 39

40 ANVENDELSESOMRÅDET Forvalteren Kvalificerede venture kapitalfonde Kvalificerede investeringer Kvalificerede porteføljeselskaber Etableret i EU. Forvalter af en eller flere kvalificerede venture kapitalfonde. Underlagt registreringspligt efter AIFM. Forvaltede aktiver > 500 mio. EUR AIF (efter AIFM) Etableret i EU Har til hensigt at investere mindst 70% af sin kapital i kvalificerede investeringer. Investerer højst 30% af sin kapital i ikke- kvalificerede investeringer. Egenkapitalinstrumenter eller kvasiegenkapitalinstrumenter. Visse lån til kvalificerede porteføljeselskaber Ejerandele i andre kvalificerede venturekapitalfonde, der ikke har investeret mere end 10% af deres kapital i andre kvalificerede venturekapitalfonde. Små og mellemstore virksomheder (SMV er). Mindre end 250 ansatte, og en årlig omsætning på mindre end EUR 50 mio. eller en årlig balance på mindre end EUR 43 mio. Ikke er optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet. Ikke er en kollektiv investeringsenhed, kreditinstitut, investeringsselskab, forsikringsselskab, m.v. Er etableret i EU eller et tredjeland, der ikke er registreret som et ikke-samarbejdsvilligt land ift. hvidvask, og har indgået en OECD- DBO. 40

41 KRAV TIL FORVALTERS DRIFT Organisation og udførelse af opgaver Forvalteren skal handle ærligt og redeligt og med passende dygtighed, omhu og hurtighed. Forvalteren skal sikre, at ingen investorer gives særbehandling. Gearing Gearing på fondsniveau er ikke tilladt. Fonden må ikke optage lån, udstede gældsforpligtelser og yde garantier ud over niveauet for dens forpligtede kapital. 41

42 KRAV TIL FORVALTERS DRIFT Kapitalgrundlag og ressourcer Forvalteren skal et tilstrækkeligt kapitalgrundlag og tilstrækkelige og egnede menneskelige og tekniske ressourcer 42

Ny regulering af forvaltere af alternative investeringsforeninger

Ny regulering af forvaltere af alternative investeringsforeninger November 2010 Nyhedsbrev Corporate / M&A Ny regulering af forvaltere af alternative investeringsforeninger Indledning Europa-Parlamentet har den 11. november 2010 vedtaget et direktiv (2009/0064(COD))

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF)

Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF) Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF) FAIF-reglerne og fortolkningen af dem 14. maj 2014 Johanne Daugaard Risbjerg, Vicekontorchef Kontor for Kollektive Investeringer Implementeringen

Læs mere

Lønpolitik. Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S. for. Afledt af Forretningsorden for bestyrelsen i

Lønpolitik. Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S. for. Afledt af Forretningsorden for bestyrelsen i Lønpolitik for Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Afledt af Forretningsorden for bestyrelsen i Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S 28. august 2013 Baggrund I medfør af 71, stk.

Læs mere

Maj Invest Equity A/S

Maj Invest Equity A/S Maj Invest Equity A/S 27. marts 2015 MS/MAS Lønpolitik med retningslinjer for tildeling af variabel løn, retningslinjer for fratrædelsesgodtgørelse og pensionspolitik 1. Baggrund Denne lønpolitik er udarbejdet

Læs mere

Ejendomsselskaber. - under finansielt tilsyn December 2013 FAIF

Ejendomsselskaber. - under finansielt tilsyn December 2013 FAIF Ejendomsselskaber - under finansielt tilsyn December 2013 FAIF FAIF-loven Den 22. juli 2013 trådte en ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. Loven implementerer

Læs mere

Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S Maj Invest Holding A/S

Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S Maj Invest Holding A/S Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S Maj Invest Holding A/S Lønpolitik Opdateret pr. 27. marts 2015 MS/MAS med retningslinjer for tildeling af variabel løn, retningslinjer for fratrædelsesgodtgørelse og

Læs mere

Politik og retningslinjer for DLR Kredit A/S vedrørende aflønning

Politik og retningslinjer for DLR Kredit A/S vedrørende aflønning DLR Kredit A/S Nyropsgade 21 1780 København V. Tlf.nr. 70 10 00 90 Februar 2015 Politik og retningslinjer for DLR Kredit A/S vedrørende aflønning Side 1 af 5 Lønpolitik 1) Indledning Lønpolitik for bestyrelse,

Læs mere

AFLØNNINGSPOLITIK I SEB PENSION Vedrørende indkomståret 2013

AFLØNNINGSPOLITIK I SEB PENSION Vedrørende indkomståret 2013 AFLØNNINGSPOLITIK I SEB PENSION Vedrørende indkomståret 2013 I overensstemmelse med Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder

Læs mere

LØNPOLITIK FOR PFA-KONCERNEN

LØNPOLITIK FOR PFA-KONCERNEN LØNPOLITIK FOR PFA-KONCERNEN Denne lønpolitik er udarbejdet i henhold til lov om finansiel virksomhed 71, stk. 1, nr. 9, bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle

Læs mere

Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

Læs mere

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26.

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

Kommissionen har den 7. december 2011 offentliggjort forslag til forordning om europæiske venturefonde, KOM (2011) 860.

Kommissionen har den 7. december 2011 offentliggjort forslag til forordning om europæiske venturefonde, KOM (2011) 860. HØRINGSSVAR FORSLAG TIL FORORDNING OM EUROPÆISKE VENTUREFONDE 1. INTRODUKTION Kommissionen har den 7. december 2011 offentliggjort forslag til forordning om europæiske venturefonde, KOM (2011) 860. Forslaget

Læs mere

FAIF nyhedsservice. Juni 2015

FAIF nyhedsservice. Juni 2015 FAIF nyhedsservice Juni 2015 Indledende I dette nyhedsbrev sættes der fokus på de regler der gælder, når en fond (AIF) foretager nye investeringer, herunder kravet om obligatorisk due diligence, opbevaring

Læs mere

1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S

1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S 1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S 1.1 Formål og anvendelse Formålet med denne lønpolitik er at gennemføre de regler, der er fastsat i 20-22 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde ("FAIF-loven")

Læs mere

Lønpolitik for PenSam Forsikring A/S

Lønpolitik for PenSam Forsikring A/S Målsætninger og Strategi Formålet med en lønpolitik for PenSam Forsikring A/S der modsvarer reglerne om aflønning i lov om finansiel virksomhed samt Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelse

Læs mere

MOMS, PORTEFØLJEFORVALTNING OG ALTERNATIVE INVESTERINGSSTRUKTURER

MOMS, PORTEFØLJEFORVALTNING OG ALTERNATIVE INVESTERINGSSTRUKTURER KROMANN REUMERT CVR.NR. 62606711 REG.ADR.: SUNDKROGSGADE 5 DK- 2100 KØBENHAVN Ø MOMS, PORTEFØLJEFORVALTNING OG ALTERNATIVE INVESTERINGSSTRUKTURER FONDSMÆGLERFORENINGENS ÅRSMØDE APRIL 2013 DAGSORDEN Moms

Læs mere

LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S

LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S Anvendelsesområde Denne lønpolitik for FIH Erhvervsbank A/S ("FIH") gælder for alle ansatte i FIH og fastlægger herudover inden for rammerne af lov om finansiel virksomhed

Læs mere

PRAKTISK ERFARING MED FORVALTERE AF ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE 14. MAJ 2014

PRAKTISK ERFARING MED FORVALTERE AF ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE 14. MAJ 2014 K R O M A N N R E U M E R T C V R. N R. 6 2 6 0 6 7 1 1 R E G. A D R. : S U N D K R O G S G A D E 5 DK- 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø PRAKTISK ERFARING MED FORVALTERE AF ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE 14.

Læs mere

Høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2014, og det endelige lovforslag forventes fremsat i januar 2015.

Høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2014, og det endelige lovforslag forventes fremsat i januar 2015. 9. september 2014 Nyhedsbrev Bank & Finans Implementering af Solvens II-Direktivet i dansk ret Finanstilsynet sendte den 28. august 2014 lovforslag ( Lovforslaget ) til implementering af dele af Europa-Parlamentets

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 28. marts 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 28. marts 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 28. marts 2014 27. marts 2014. Nr. 283. Bekendtgørelse om lønpolitik og oplysningsforpligtelser om aflønning i Arbejdsmarkedets Tillægspension og Lønmodtagernes Dyrtidsfond

Læs mere

Forslag til lov om investeringsforeninger m.v. 1

Forslag til lov om investeringsforeninger m.v. 1 1 Forslag til lov om investeringsforeninger m.v. 1 Afsnit I Generelle bestemmelser Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Denne lov finder anvendelse på kollektive investeringsordninger, der er danske UCITS. Stk.

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S

LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S Formål Denne lønpolitik for FIH Erhvervsbank A/S ("FIH") har til formål at: 1) være i overensstemmelse med og fremme en sund og effektiv risikostyring, som ikke tilskynder

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

FAIF nyhedsservice. September 2014

FAIF nyhedsservice. September 2014 FAIF nyhedsservice September 2014 Fokus på lukkede fonde, delegationsaftaler samt de (forventede) kommende ændringer til FAIF-loven I dette nyhedsbrev sætter vi først og fremmest fokus på lukkede fonde,

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 25.4.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 115/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 345/2013 af 17. april 2013 om europæiske venturekapitalfonde

Læs mere

Afsnit I. Generelle bestemmelser. Kapitel 1. Anvendelsesområde

Afsnit I. Generelle bestemmelser. Kapitel 1. Anvendelsesområde 1 1 Afsnit I Generelle bestemmelser Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Denne lov finder anvendelse på kollektive investeringsordninger, der er danske UCITS. Stk. 2. Danske UCITS omfatter: 1) Investeringsforeninger.

Læs mere

Nyhedsbrev. Bank & Finans

Nyhedsbrev. Bank & Finans Nyhedsbrev Nye krav til bonusordninger Ændrede betingelser for tildeling af bonus til ledende medarbejdere i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder 1. Indledning Europa-Parlamentet

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 19.2.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 47/1 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 24. maj 2012 om et udkast til Kommissionens delegerede forordning

Læs mere

OPLYSNINGER I HENHOLD TIL 62 I LOV OM FORVALTERE AF ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE

OPLYSNINGER I HENHOLD TIL 62 I LOV OM FORVALTERE AF ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE OPLYSNINGER I HENHOLD TIL 62 I LOV OM FORVALTERE AF ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE Dette dokument skal oplyse investorer om risici i forbindelse med investering Berlin IV A/S. Dokumentet følger de punkter,

Læs mere

Nyheder inden for selskabsretten. v/niels Kornerup Uddannelsesdagen 2015

Nyheder inden for selskabsretten. v/niels Kornerup Uddannelsesdagen 2015 Nyheder inden for selskabsretten v/niels Kornerup Uddannelsesdagen 2015 2 1. januar 2014 På baggrund af den forudsatte 2 års-revision af SEL: Nedsættelse af kapitalkrav for ApS fra kr. 80.000 til kr. 50.000

Læs mere

1. Hvem skal have tilladelse til at drive virksomhed som investeringsrådgiver?

1. Hvem skal have tilladelse til at drive virksomhed som investeringsrådgiver? Investeringsrådgivere 1. Hvem skal have tilladelse til at drive virksomhed som investeringsrådgiver? Efter 343 a, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal virksomheder, der udøver investeringsrådgivning

Læs mere

Forslag. Lov om investeringsforeninger m.v. 1)

Forslag. Lov om investeringsforeninger m.v. 1) Lovforslag nr. L 176 Folketinget 2012-13 Fremsat den 1. marts 2013 af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om investeringsforeninger m.v. 1) Afsnit I Generelle bestemmelser

Læs mere

1. Bestyrelsens honorering Trygs bestyrelse honoreres med et fast honorar og er ikke omfattet af nogen form for incitamentsordning.

1. Bestyrelsens honorering Trygs bestyrelse honoreres med et fast honorar og er ikke omfattet af nogen form for incitamentsordning. Lønpolitik for Tryg Forsikring A/S Lønpolitikken for Tryg Forsikring A/S (herefter Tryg ) er udarbejdet på grundlag af reglerne om aflønning i lov om finansiel virksomhed ( FIL ) 71, stk. 1, nr. 9 og 77a-d

Læs mere

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark koncernen 2014

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark koncernen 2014 Aflønningsrapport 2014 Aflønningsrapport for Realkredit Danmark koncernen 2014 Realkredit Danmark koncernens aflønningspolitik og praksis afspejler koncernens målsætning om en ordentlig governanceproces

Læs mere

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter Formuepleje Optimum A/S vedtægter FORMUE PLEJE Optimum FoRmuepleje Optimum A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 2. Selskabets kapital og aktier 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Optimum

Læs mere

1. Indledning. Lovgrundlaget

1. Indledning. Lovgrundlaget Vejledning om ansøgning om tilladelse eller registrering til at drive forvaltningsvirksomhed i henhold til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 1. Indledning Lovgrundlaget Hidtil har

Læs mere

Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Finanstilsynet

Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Finanstilsynet (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 1912-0022 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen.

Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen. 1 Aflønningsrapport for Danica koncernen 2014 Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen. Danica koncernens aflønningspolitik

Læs mere

DANSKE BANK/AFLØNNINGSRAPPORT 0

DANSKE BANK/AFLØNNINGSRAPPORT 0 DANSKE BANK/AFLØNNINGSRAPPORT 0 Aflønningsrapport for Danske Bank 2014 Danske Banks aflønningspolitik og praksis afspejler Danske Bank-koncernens målsætning om en ordentlig governance proces samt en vedvarende

Læs mere

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR 1 Formål EU-Kommissionen stillede den 20. oktober 2011 forslag til en revision af det nugældende direktiv om markeder for finansielle

Læs mere

Skandia Danmarks lønpolitik

Skandia Danmarks lønpolitik Skandia Danmarks lønpolitik Vedtaget af bestyrelsen i Skandia Asset Management, Fondsmæglerselskab A/S (SAMF), Skandia A/S, Skandia Livsforsikring A/S, Skandia Livsforsikring A A/S, Skandia Link Livsforsikring

Læs mere

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013 VEJLEDNING OM Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er opdateret generelt efter evalueringen af selskabsloven og bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af

Læs mere

BLIV OPDATERET PÅ SELSKABSRETTEN

BLIV OPDATERET PÅ SELSKABSRETTEN Addressed in the report. BLIV OPDATERET PÅ SELSKABSRETTEN Ved partner Monica Reib LOVGIVNINGSINITIATIVER PÅ DET SELSKABSRETLIGE OMRÅDE LBK nr. 322 af 11/04/11: SEL Lov nr. 477 af 30/05/12 (SEL 57 a: om

Læs mere

Høring- bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer

Høring- bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer Finanstilsynet Att.: Pia Andersen Århusgade 110 2100 København Ø Pr. mail: Pia Andersen, pia@ftnet.dk Ulla Brøns Petersen, ubp@ftnet.dk Anna Lærke Kraft, alk@ftnet.dk. Dato: 3. juni 2013 Deres ref.: Vores

Læs mere

MiFID II og MiFIR. 1 Formål

MiFID II og MiFIR. 1 Formål MiFID II og MiFIR DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EU- ROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF SAMT FORORDNING OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER 1 Formål

Læs mere

Forslag. Lov om investeringsforeninger m.v. 1)

Forslag. Lov om investeringsforeninger m.v. 1) Lovforslag nr. L 146 Folketinget 2010-11 Fremsat den 23. februar 2011 af økonomi og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Afsnit I Generelle bestemmelser Kapitel 1 Anvendelsesområde Forslag til Lov om investeringsforeninger

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0462 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0462 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0462 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 20. august 2013 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om europæiske langsigtede

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til 1 Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om forvaltere af alternative investeringsfonde

Læs mere

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder Selskabsreformen særlige regler for finansielle virksomheder Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1 trådte for hoveddelens vedkommende i kraft den 1. marts 2010. Den resterende del af loven

Læs mere

8) Bestyrelsesmedlemmernes navne og deres hovedbeskæftigelse ved angivelse af deres stilling, ansættelsessted og ansættelses- eller bopælsadresse.

8) Bestyrelsesmedlemmernes navne og deres hovedbeskæftigelse ved angivelse af deres stilling, ansættelsessted og ansættelses- eller bopælsadresse. Bekendtgørelse om oplysninger i investeringsforeningers, specialforeningers, godkendte fåmandsforeningers og hedgeforeningers prospekter 1) I medfør af 74, stk. 2, 113, 114 f, stk. 1 og 2, og 132, stk.

Læs mere

Bestyrelsens indstillinger til generalforsamlingen 2015 (fuldstændige forslag)

Bestyrelsens indstillinger til generalforsamlingen 2015 (fuldstændige forslag) Bestyrelsens indstillinger til generalforsamlingen 2015 (fuldstændige forslag) Ad dagsordenens pkt. 1 - valg af dirigent Bestyrelsen indstiller: Advokat Lisa Reinholt, LB Forsikring A/S Ad dagsordenens

Læs mere

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter:

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter: Frederiksberg, den 26. marts 2012 Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes på foreningens adresse Falkoner Allé 53, 3., 2000 Frederiksberg,

Læs mere

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finanstilsynet Mai-Brit Campos Nielsen Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget Finanstilsynets

Læs mere

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken 1 Introduktion Den 10. oktober 2008 vedtog folketinget lov om finansiel stabilitet, der introducerer en garantiordning

Læs mere

DE 4 NØGLEFUNKTIONER UNDER SOLVENS II A PUBLICATION BY FCG THE FINANCIAL COMPLIANCE GROUP

DE 4 NØGLEFUNKTIONER UNDER SOLVENS II A PUBLICATION BY FCG THE FINANCIAL COMPLIANCE GROUP DE 4 NØGLEFUNKTIONER UNDER SOLVENS II A PUBLICATION BY FCG THE FINANCIAL COMPLIANCE GROUP Made simple Solvens II udgør den mest omfattende reform af de fælleseuropæiske regler for forsikringsselskaber,

Læs mere

FAIF nyhedsservice. Maj 2015

FAIF nyhedsservice. Maj 2015 FAIF nyhedsservice Maj 2015 Indledende I dette nyhedsbrev sættes der fokus på de forskelligartede tiltag og udviklinger i praksis m.v., der har fundet sted i starten af 2015. Dette omfatter bl.a. følgende:

Læs mere

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark 2013

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark 2013 Aflønningsrapport for Realkredit Danmark 2013 Realkredit Danmarks aflønningsprincipper afspejler god selskabsledelse og målsætningen om at skabe vedvarende og langsigtet værdi for aktionæren. Aflønningsprincipperne

Læs mere

Forslag. Lov om investeringsforeninger m.v. 1)

Forslag. Lov om investeringsforeninger m.v. 1) Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om investeringsforeninger m.v. 1) Afsnit I Generelle bestemmelser Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Denne lov finder

Læs mere

Aflønning i Topdanmark koncernen Aflønningspolitik, Optioner, Medarbejderaktier og Ledelsesaflønning

Aflønning i Topdanmark koncernen Aflønningspolitik, Optioner, Medarbejderaktier og Ledelsesaflønning Aflønning i Topdanmark koncernen Aflønningspolitik, Optioner, Medarbejderaktier og Ledelsesaflønning Skadekoncernen Udvikling i lønomkostninger (Mio. kr.) Skadekoncernen Lønomkostninger i procent af præmieindtægten

Læs mere

Aflønningspolitik i Danica Pension

Aflønningspolitik i Danica Pension Aflønningspolitik i Danica Pension 1. Formål Formålet med denne politik er at fastlægge rammerne for aflønning i Danica Pension. Politikken tager udgangspunkt i aflønningspolitikken for Danske Bank-koncernen,

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 I medfør af 32, stk. 4, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013 som ændret ved lov nr. X af X

Læs mere

OPLYSNINGER TIL INVESTORER

OPLYSNINGER TIL INVESTORER 1 OPLYSNINGER TIL INVESTORER INVESTERINGSSELSKABET LUXOR A/S Sidst DETTE opdateret [INDSÆT DOKUMENT DATO] UDGØR ET SEPARAT OPLYSNINGSDOKUMENT OG SKAL EJ FORVEKSLES MED ET PROSPEKT ELLER ET TILLÆG TIL ET

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 6 i oplysningsforpligtelser for

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II

V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II NAVN OG HJEMSTED 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen SEBinvest II. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL 2.

Læs mere

FAIF nyhedsservice. Maj 2014

FAIF nyhedsservice. Maj 2014 FAIF nyhedsservice Maj 2014 Fokus på markedsføring, den seneste udvikling og udarbejdelse af FAIF-ansøgning I dette nyhedsbrev sætter vi i lyset af de seneste lovændringer fokus på reglerne om markedsføring

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro 1 I medfør af 23, stk. 7 og 8, 24, stk. 2, og 93,

Læs mere

Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS m.v.1)

Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS m.v.1) Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) I medfør af 83, stk. 5, 159, stk. 3, 171, stk. 4, og 221, stk. 3, i lov nr. 456 af 18. maj 2011 om investeringsforeninger, som ændret ved

Læs mere

CODAN FORSIKING A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012

CODAN FORSIKING A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012 CODAN FORSIKING A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012 2 http://www.trygghansa.se/privat/varaapparhttp://www.trygghansa.se/privat/anmal-en-skada/typ-avskada/pages/default.aspxhttp://www.trygghansa.se/privat/forsakringar/pages/default.aspxaflønningsrapp

Læs mere

Til offentliggørelse på hjemmesiden inden generalforsamlingerne i april 2015:

Til offentliggørelse på hjemmesiden inden generalforsamlingerne i april 2015: Til offentliggørelse på hjemmesiden inden generalforsamlingerne i april 2015: Unipension: Arkitekternes Pensionskasse, MP Pension - Pensionskassen for Magistre & Psykologer samt Pensionskassen for Jordbrugsakademikere

Læs mere

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark A/S for 2012

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark A/S for 2012 Aflønningsrapport for Realkredit Danmark A/S for 2012 Realkredit Danmark A/S er et datterselskab i Danske Bank koncernen. Danske Bank koncernens aflønningsprincipper afspejler målsætningen om god selskabsledelse

Læs mere

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Velkommen Bestyrelsen ved Direktør Poul Erik Tofte CFO Per Have Tidl. intern revisionschef Jørgen Madsen og direktionen Direktør Peter Ott, PFA Portefølje Administration

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen SmallCap Danmark

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen SmallCap Danmark V E D T Æ G T E R for Investeringsforeningen SmallCap Danmark 17. marts 2015 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen SmallCap Danmark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Bestyrelsesarbejdet. Ved partner Jens Jerslev Uddannelsesdagen 2014

Bestyrelsesarbejdet. Ved partner Jens Jerslev Uddannelsesdagen 2014 Bestyrelsesarbejdet Ved partner Jens Jerslev Uddannelsesdagen 2014 2 PROGRAM A. Indhold af bestyrelsesarbejde i bestyrelser B. Bestyrelsens 10 væsentligste fejl C. Retlige rammer for bestyrelsesarbejdet

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 Notat til statsrevisorerne om Lønmodtagernes Dyrtidsfonds engagement i Sevryba International Shipping Ltd. (SISL) I. Indledning 1. Statsrevisorerne

Læs mere

37 Redegørelse til investorerne i:

37 Redegørelse til investorerne i: i: Investeringsforeningen Sydinvest, Investeringsforeningen Sydinvest International, Investeringeforeningen Sydinvest Emerging Markets, Investeringsforeningen Strategi Invest, Investeringsforeningen Finansco,

Læs mere

Dato 25. marts 2015 SmallCap Danmark A/S Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 5

Dato 25. marts 2015 SmallCap Danmark A/S Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 5 NASDAQ OMX Nordic Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Dato 25. marts 2015 Udsteder SmallCap Danmark

Læs mere

Tilmeldingsfristen til generalforsamlingen er mandag, den 19. marts 2012, kl. 16.00.

Tilmeldingsfristen til generalforsamlingen er mandag, den 19. marts 2012, kl. 16.00. Frederiksberg, den 7. marts 2012 Kære Investor Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes hos CorpNordic Denmark A/S, Harbour House, Sundkrogsgade

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

Oversigt over gældende EU-direktiver og EU-forordninger om finansielle tjenesteydelser Den 1. november 2007

Oversigt over gældende EU-direktiver og EU-forordninger om finansielle tjenesteydelser Den 1. november 2007 Oversigt over gældende EU-direktiver og EU-forordninger om finansielle tjenesteydelser Den 1. november 2007 Oversigten indeholder en henvisning til den lov og/eller bekendtgørelse, som gennemfører et EU-direktiv

Læs mere

Følgende dele af loven forventes sat i kraft

Følgende dele af loven forventes sat i kraft Følgende dele af loven forventes sat i kraft Kapitel 1 Indledende bestemmelser De nye definitionsbestemmelser, der bl.a. er konsekvens af, at reglerne for aktie- og anpartsselskaber samles i én lov og

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne

Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne Ny selskabslov Tilgang i oplæg Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne Fravalgt visse emner, der omhandler et begrænset antal Fravalgt visse emner,

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Lov om Værdipapirhandel 27, 27a og 37 (bilag 1). Intern viden

Læs mere

29.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 385/55 KOMMISSIONEN

29.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 385/55 KOMMISSIONEN 29.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 385/55 KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS HENSTILLING af 14. december 2004 om fremme af en passende ordning for aflønning af medlemmer af ledelsen i børsnoterede selskaber

Læs mere

Nyhedsbrevet vil i overvejende grad fokusere på lånebaseret og aktiebaseret crowdfunding.

Nyhedsbrevet vil i overvejende grad fokusere på lånebaseret og aktiebaseret crowdfunding. Maj 2015 Nyhedsbrev Bank & Finans Crowdfunding i Danmark Crowdfunding er en finansieringsform, hvor projekter, virksomheder eller privatpersoner henter bidrag eller investeringer fra et stort antal personer.

Læs mere

DIREKTIV 138/2009 OM ADGANG TIL OG UDØVELSE AF FORSIKRINGS- OG GENFOR- SIKRINGSVIRKSOMHED ("SOLVENS II")

DIREKTIV 138/2009 OM ADGANG TIL OG UDØVELSE AF FORSIKRINGS- OG GENFOR- SIKRINGSVIRKSOMHED (SOLVENS II) DIREKTIV 138/2009 OM ADGANG TIL OG UDØVELSE AF FORSIKRINGS- OG GENFOR- SIKRINGSVIRKSOMHED ("SOLVENS II") 1 Formål og ikrafttræden Solvens II udgør grundstenen i den europæiske regulering af forsikrings-

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje.

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Finanshuset Demetra Fondsmæglerselskab A/S Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Nærværende almindelige forretningsbetingelser gælder i ethvert forhold

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling i Kapitalforeningen Nykredit Invest

Ekstraordinær generalforsamling i Kapitalforeningen Nykredit Invest Ekstraordinær generalforsamling i Kapitalforeningen Nykredit Invest Kapitalforeningen Nykredit Invest afholder ekstraordinær generalforsamling torsdag den 28. august 2014 kl. 14.00 hos Nykredit Portefølje

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 9. oktober 2014. Nr. 1104. Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer

Læs mere

Ændringerne vil også nødvendiggøre en ændring af bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser

Ændringerne vil også nødvendiggøre en ændring af bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 24. april 2015 Nyhedsbrev Capital Markets Nye regler vedrørende finansiel rapportering, storaktionærflagning og offentliggørelse af sanktioner Folketinget har den 21. april 2015 vedtaget et lovforslag

Læs mere

GENERALFORSAMLINGER I BØRSNOTEREDE SELSKABER. Ved advokat Trine Damsgaard Vissing

GENERALFORSAMLINGER I BØRSNOTEREDE SELSKABER. Ved advokat Trine Damsgaard Vissing GENERALFORSAMLINGER I BØRSNOTEREDE SELSKABER Ved advokat Trine Damsgaard Vissing PRAKTIK I FORBINDELSE MED GENERALFORSAMLINGER Før Under Efter SAMSPIL MELLEM FLERE REGELSÆT Børsregler Selskabsloven GF

Læs mere

Honorar- og lønpolitik. for Bestyrelse, ledelse og beslutningstagere m.fl. i Deltaq A/S

Honorar- og lønpolitik. for Bestyrelse, ledelse og beslutningstagere m.fl. i Deltaq A/S Honorar- og lønpolitik for Bestyrelse, ledelse og beslutningstagere m.fl. i Deltaq A/S Lønpolitik for bestyrelse, ledelse og beslutningstagere m.fl. i Deltaq A/S, inkl. retningslinjer for incitamentsaflønning

Læs mere

LØNPOLITIK. for følgende finansielle selskaber i Alm. Brand Koncernen:

LØNPOLITIK. for følgende finansielle selskaber i Alm. Brand Koncernen: LØNPOLITIK for følgende finansielle selskaber i Alm. Brand Koncernen: Alm. Brand af 1792 fmba Alm. Brand A/S Alm. Brand Forsikring A/S Alm. Brand Bank A/S Alm. Brand Liv og Pension A/S Gældende fra godkendelse

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 22.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 83/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 231/2013 af 19. december 2012 om udbygning af Europa-Parlamentets

Læs mere

Bank & Finans IP & Technology

Bank & Finans IP & Technology Den 7. november 2013 Nyhedsbrev Bank & Finans IP & Technology Forslag til obligatoriske interne whistleblowerordninger i finansielle virksomheder Finanstilsynet sendte den 15. august 2013 forslag til lov

Læs mere