LOV OM ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE (AIFM-DIREKTIVET) Bech-Bruuns uddannelsesdag 30. maj 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOV OM ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE (AIFM-DIREKTIVET) Bech-Bruuns uddannelsesdag 30. maj 2013"

Transkript

1 LOV OM ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE (AIFM-DIREKTIVET) Bech-Bruuns uddannelsesdag 30. maj 2013

2 UNDERVISERE Partner, advokat Jens Chr. Hesse Rasmussen Advokat Anders Rubinstein Advokatfuldmægtig Michael Mejer 2

3 INTRODUKTION - OVERBLIK Finanskrisen Baggrund Ønske om fælles regulering Formål Overvåge og forhindre systemiske risici Styrket konkurrence gennem ensartede regler 30. April 2009: AIFMdirektivet fremsat 22. juli 2011: Direktivet trådte i kraft 16. maj 2013: Dansk lovforslag vedtaget 22. juli 2014: Frist for compliance og ansøgning 11. november 2010: AIFMdirektivet vedtaget December 2012: EUkommissionens tilbagemelding på Level-2 - arbejdet 22. juli 2013: Frist for national implementering 3

4 PROCESSEN - STATUS Level 1: Udkast til direktiv 30. april 2009 Løbende ændringer og revideringer Direktivet vedtaget 1. november 2010 Trådte i kraft 21. juli 2011 Level 2: ESMA Consultation papers / technical advice EU-kommisionens forordning af 19. december 2012 Level 3: (nu) ESMA Consultation papers / technical advice Samarbejde med nationale myndingheder Udstedelse af nationale bekendtgørelser (Muligvis yderligere forordninger fra EUkommissionen) 4

5 UDKAST TIL DANSKE BEKENDTGØRELSER Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring af alternative investeringsfonde fra et tredjeland. Regler for ansøgning for forvaltere, der vil markedsføre tredjelandsfond. Driftsplan, fondsbestemmelser, årsrapport og lignende dokumenter Sikre udpegning af depositar Rapportering om ændringer Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer Krav til ansøgning angående tilladelse til markedsføring overfor detailinvestorer Grundlæggende oplysninger om fondene (vedtægter, depositar, årsrapport osv.) Krav om formue i hver afdeling på min 10 mio. kr. Bekendtgørelse om registrering i Finanstilsynets register over vurderingseksperter. Regler for registrering af vurderingseksperter Generelle oplysninger (navn, cpr-nr. osv.) Typer af aktiver, som vurderingseksperten kan vurdere. Evt. interessekonflikter mv. mellem vurderingseksperten og forvalteren eller fonde Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning for forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Den øverste ledelse ansvarlig for lønpolitikken og årlig kontrol heraf. Præciseringer af den omfattede personkreds (risikotagning og kontrol) Præciseringer omkring fratrædelsesgodtgørelser, overenskomster og pension Regler for aflønning ved delegation af aktiviteter porteføljepleje og risikostyring Bekendtgørelse om alternative investeringsfonde. Enheder, der er og ikke er alternative investeringsfonde. Fritager visse enheder med formål om at følge en forretningsmæssig strategi, hovedsagligt indenfor kommerciel aktivitet med køb/salg af (rå)vare eller industriel produktion af varer eller bygninger Bekendtgørelse om form og indhold af et dokument, der indeholder væsentlig investorinformation for alternative investeringsfonde Supplerer oplysningsforpligtelserne til investorerne. Meget detaljerede regler for indhold og opsætning af dokumenter med væsentlig information til detailinvestorer. Skelner mellem fonde, der investerer i finansielle aktiver (mest omfattende), og andre aktiver (mindre omfattende). 5

6 FREMTIDEN 22. juli 2013: Implementeringsfrist 22. juli 2014: Frist for ansøgning og compliance Sidste akter fra EU / ESMA / Finanstilsynet (Level 3) Hvad mangler? Endelige bekendtgørelser af udsendte høringsudkast Bekendtgørelse omkring oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse omkring depositarer Bekendtgørelse omkring delegering Bekendtgørelse omkring gearing og beregning heraf Regler for ikke-eu-lande / løbende evalueringer 6

7 OVERBLIKSBILLEDE DE FIRE HOVEDEMNER Omfattet? Ansøgningskrav Grænseoverskridende forvaltning / markedsføring Løbende compliance

8 INTRODUKTION - MYNDIGHEDER Nationale myndigheders håndhævelse (DK: Finanstilsynet) Offentligt EUregister med godkendte Forvaltere og Fonde Koordinering med EU-Kommisionen og ESMA (European Securities and Markets Authority) 8

9 ER DU OMFATTET? Alternative investeringsfonde Specialforeninger Hedgefonde Professionelle foreninger Godkendte fåmandsforeninger Andre kollektive investeringsforeninger Holdingselskaber Pensionskasseforvaltere Single investor fonde Familieejede investeringsenheder Securisationsenheder Øvrige undtaget efter 2. Forvalter? Udøves der risikostyring og porteføljepleje for en eller flere alternative investeringsfonde? Bilag 1, nr. 1 jf. 3 nr. 3 og 28 Ja Med relation til DK? Har forvalteren den i 1 beskrevne relation til Danmark? Ja Grandfather? Er Fonden omfattet af 195 eller 196 om igangværende fonde? Nej Over tærskelværdierne? Forvaltes der investeringsfonde med aktiver på mere end 500 mio., eller 100 mio. hvis fonden anvender gearing? Jf. 6, stk. 1 Nej Nej Ja Nej Ja Investeringsforeninger SIKAVer Værdipapirfonde Opt-in? UCITS/ FIL Nej Ja Ikke omfattet Registrerings-/ oplysningspligt Omfattet

10 NYT: OM FORSTÅELSEN AF ALTERNATIV INVESTERINGSFOND Høringsnotat: en række investorer angives foreløbigt til at udgøre mindst 11 investorer (10-mands-K/S er undtages) Undtagelsen vedrørende 10-mands-K/S er fremgår ikke af forordningen eller bekendtgørelsen Hedgeforeninger, kapital- og venturefonde skal dog altid være omfattet Bekendtgørelse om alternative investeringsfonde: Omfattet: Kollektive investeringsordninger, der investerer i aktier med henblik på at erhverve kapitalselskaber og deltage i driften og ledelsen af disse (Equityfonde). Kapitalforeninger (tidligere specialforeninger, hedgeforeninger, godkendte fåmandsforeninger, ikkegodkendte fåmandsforeninger, professionelle foreninger og andre kollektive investeringsordninger) Kollektiv investeringsenhed, der rejser kapital fra en række investorer og investerer kapital i overensstemmelse med en defineret investeringspolitik til fordel for disse investorer, hvor investorerne ikke har daglige beføjelser. Endelig afklaring afventes fra EU/ESMA. Ikke omfattet: Almindelige virksomheder Formål: at følge en forretningsmæssig strategi, der hovedsageligt er: Kommerciel aktivitet, der omfatter erhvervelse, salg mv. af varer eller levering af ikke-finansielle service ydelser Industriel aktivitet, der omfatter produktionen af varer eller bygninger 10

11 TÆRSKELVÆRDIER Værdi af bruttoaktiver af forvaltede Fonde på Lovforslag: (i) 100 mio. EUR, hvis gearing + Gearing Fond EUR 100 mio. (ii) 500 mio. EUR, hvis ingen gearing i de forvaltede Fonde, og ingen indløsnings-adgang i 5 år efter første investering. Tærskelværdierne gælder ikke for forvaltere af kapitalforeninger + Gearing + Gearing Holdingselskab Porteføljeselskab EUR 100 mio. EUR 500 mio. (med mindre Fond/ Holdingselskab stiller sikkerhed) NYT: Høringsnotat: Bemærkningerne ændres således, at de ikke indeholder konkrete fortolkninger af begrebet gearing. Finanstilsynet har fortsat mulighed for at fastsætte nærmere regler omkring gearingsmetoderne, og hvordan gearingen beregnes. Forordningen: Gearing på holdingselskabsniveau medregnes Gearing opgøres efter bruttometoden og forpligtelsesmetoden Forordningen opstiller detaljerede beregningsregler

12 FORPLIGTELSER FOR REGISTREREDE FORVALTERE Selskabets navn Selskabets CVR-nummer Registrerede forvaltere Initiale oplysningskrav ved registrering hos FT ( 9, stk.2) Identifikation af de fonde der forvaltes Beskrivelse af investeringsstrategier for hver fond Forvaltede fondes investeringstrategier Forvaltede fondes eksponeringer Løbende krav Oplysninger til FT ( 9, stk.3) Forvaltede fondes koncentrationer Væsentlige ændringer i investeringsstrategi NYT: Forordningen tillader midlertidig overskrivelse af tærskelværdierne i op til 3 måneder. Herefter skal forvalteren enten ansøge om tilladelse eller dokumentere at tærskelværdierne er overholdt. Overholdelse af tærskelværdier Ved senere overskridelse af tærskelværdierne Forvalterens vigtigste handelsinstrumenter Ansøgning om tilladelse inden 30 dage ( 10)

13 ANSØGNINGSKRAV FOR GODKENDTE FORVALTERE Krav til startkapital ( 16) Kapitalkrav Krav til kapitalgrundlag ( 16) Krav til personkredsen Krav til ledelsen ( 13) Ansøgningskrav ( 11) Krav til ejerne ( 13) Selskabsforhold Krav om etablering i DK Krav til selskabsform Øvrige krav Krav til sikring af FTs mulighed for at varetage tilsynsopgaver NYT: Loven tillader, at forvaltere kan anvende selskabsformer efter selskabsloven.

14 KAPITALKRAV FORVALTER 1. Startkapital - Eksternt forvaltet: EUR - Internt forvaltet: EUR 2. Forøgelse af kapitalgrundlag 0,02% af porteføljeværdien over 250 mio. EUR. 3. MAX af 1. og mio. EUR. 50% af tillæg kan med Finanstilsynets tilladelse erstattes af garanti fra kreditinstitut eller forsikringsselskab. 4. Dog altid MIN kapitalgrundlag 25% af Forvalterens forudgående års fast omkostninger. 5. Ekstra kapitalgrundlag (udover 1-4) eller erhvervsansvarsforsikring (gælder både eksternt og internt forvaltede Fonde) Dække erstatningsansvar der påhviler Forvalter Ekstra kapitalgrundlag - Skal være passende til at dække risiko for erstatningsansvar. - Mindst 0,01% af den forvaltede portefølje. Kan med Finanstilsynets tilladelse sænkes til 0,008%. Kan også forhøjes af Finanstilsynet. - Beregnes (og om nødvendigt justeres) ved afslutning af hvert regnskabsår, og hvis værdien øges væsentligt. 14 Erhvervsansvarsforsikring Min. 0,7% af forvaltet portefølje for individuelt erstatningskrav. Dog 0,9% hvis forsikringsdækning for flere erstatningskrav. Placering af kapitalgrundlag Kontanter Kapitalandele og obligationer noteret på reguleret marked eller UCITS / Kapitalforeninger Aktiver der investeres i skal være likvide, let omsættelige og må ikke være spekulative

15 KRAV TIL PERSONKREDSEN Ledelsen Forvalterens ledelse skal have tilstrækkeligt godt omdømme og erfaring Godt omdømme? Ingen lovovertrædelser med risiko for ikke at kunne varetage hverv / stilling på betryggende måde Ingen rekonstruktionsbehandling, konkurs eller gældssanering Må ikke have påført / påføre Forvalter eller forvaltede Fonde tab eller risiko herfor Ingen adfærd der giver grund til at antage, at vedkommende ikke vil varetage hvervet på forsvarlig måde Erfaring? Teoretisk og passende praktisk erfaring med investeringsstrategierne for Fond Ejerne Personer der ejer mindst 10% af Forvalter skal være egnede til at sikre en fornuftig og forsvarlig drift af Forvalteren Finanstilsynet skal godkende: Påtænkte erhvervelser af mindst 10% af Forvalter Hvis den kvalificerede andel forøges til at udgøre eller overstige 20%, 33% eller 50% af stemmer/kapital Hvis Forvalteren bliver en dattervirksomhed Finanstilsynet forventes at udstede nærmere regler herom 15

16 LEDELSESSKIFT M.V. Forvalter skal meddele Finanstilsynet enhver udskiftning i ledelsen (navn på ud/indtrædende) Ledelsesmedlem skal besvare henvendelser fra Finanstilsynet om, hvorvidt personen har tilstrækkeligt godt omdømme og erfaring Ledelsesmedlem skal meddele Finanstilsynet, hvis denne ikke længere har tilstrækkeligt godt omdømme og erfaring Forvalter skal meddele Finanstilsynet, hvis et ledelsesmedlem ikke længere har tilstrækkeligt godt omdømme og erfaring 16

17 ANSØGNING: INDHOLD, TIDSFRISTER OG ÆNDRINGER Indhold Navne på personer med ansvar for Forvalteren Navne på personer der ejer en kvalificeret andel og ejerandel Forvalterens aktivitetsplan med Forvalterens organisatoriske struktur, og hvordan Forvalter vil overholde en lang række af bestemmelserne i AIFM-loven Oplysninger om Fondenes aflønningspolitik- og praksis Oplysninger om delegation og videredelegation til tredjemand For hver Fond, der forvaltes: Oplysninger om investeringsstrategierne (og ved fund-of-funds typerne af de underliggende fonde), Forvalterens politik om gearing og risikoprofilerne For feeder-fonde skal der oplyses om masterfonden Fondens regler/vedtægter Oplysninger om udpegning af depositar Tidsfrister Finanstilsynet skal træffe afgørelse inden for 3 måneder Kan forlænges med yderligere 3 måneder Forvalter må først begynde forvaltning når tilladelse foreligger Forvaltere der driver virksomhed den 22. juli 2013 skal overholde loven den 22. juli 2014 skal senest indsende ansøgning / lade sig registrere den 22. juni 2014 og kan da fortsætte sin virksomhed, til FT træffer afgørelse Ændringer Planlagte ændringer Meddelelse til Finanstilsynet om planlagte ændringer af væsentlige forhold oplyst ifm ansøgning om tilladelse, fx ændring af: Personer med ansvar for Forvalteren Personer der ejer en kvalificeret andel samt størrelsen heraf Forvalterens aktivitetsplan med Oplysninger om Fondens aflønningspolitik- og praksis Uforudsete ændringer Skal straks meddeles til Finanstilsynet Finanstilsynet Hvis Finanstilsynet ikke kan godkende ændringer, skal Finanstilsynet informere Forvalter inden for 1 måned (+ 1 måned yderligere). Ændringer kan iværksættes, hvis Finanstilsynet ikke modsætter sig ændringerne. 17

18 LØBENDE KRAV TIL GODKENDTE FORVALTERE Aflønning ( 20-22) Interessekonflikter ( 23) Risikostyring ( 24) Likviditetsstyring ( 25) Løbende krav til godkendte forvaltere Organisatoriske krav (Kap. 5) Værdiansættelse (Kap. 6) Delegation (Kap.7) Depositar (Kap. 8) Gennemsigtighed (Kap 9-11) Krav til årsrapport ( 61) Krav om oplysninger til investorer ( 62-66) Krav om oplysninger til FT ( 67-69) Noteret target Værdipapirhandelsloven Fonde der erhverver større ejerandele/ kontrollerende indflydelse i et targetselskab Større ejerandele Kontrol (Kap. 12) Unoteret target Noteret target Underretning om større erhvervelse eller afhændelser af kapitalandele Forbud mod selskabstømning ( 75) Oplysningsforpligtelser ( 73) Gearede fonde ( 68) Krav om gearingsloft Unoteret target Særlige krav til årsrapport ( 74) Underretning om erhvervelse af kontrol ( 72) Krav om bevis

19 AFLØNNING (1) Baggrund 19 Aflønningspolitikken skal fremme sund og effektiv risikostyring og ikke tilskynde til at løbe uforenelige risici Omfattet personkreds Medlemmer af ledelsen Andre væsentlige risikotagere: Ansatte hvis aktiviteter har væsentlig indflydelse på Forvalterens risikoprofil eller på risikoprofilen for Fonden, herunder medarbejdere i kontrolfunktioner Maksimum for variabel aflønning Ledelsesmedlemmer: Den variable løn: 50% af fast grundløn inkl. pension Optioner: 12,5% af fast grundløn inkl. pension Andre væsentlige risikotagere: Forvalter skal fastsætte et passende loft

20 AFLØNNING (2) Andel af variabel løn der skal afregnes i kapitalandele Mindst 50% af variabel løn (både den udskudte og ikkeudskudte) til ledelsen og andre væsentlige risikotagere skal bestå af ikke-kontante kapitalandele i Fondene, eller disses helejede modervirksomhed Lock-up: Kapitalandele må ikke afhændes i en passende periode. Forbud mod at afdække risikoen ved kapitalandele Udskudt udbetaling af variabel løn (både kontant + kapitalandele) 20 Udbetaling af 40% (60%) af variabel løn kan tidligst påbegyndes 1 år efter beregningstidspunktet, og udbetalingen skal ske over en periode på 4 år for ledelsen (3 år for andre væsentlige risikotagere) NYT: For personer der optjener variabel løn på max kr. om året, kan ledelsen, hvis det er forsvarligt, undtage fra ovennævnte krav, jf. udkast til bekendtgørelse

21 AFLØNNING (3) Betingelser for udbetaling af udskudt variabel løn 1) Kriterier for beregning af den variable løn er fortsat opfyldt på udbetalingstidspunktet, og 2) Forvalters og relevante Fondes økonomiske situation ikke er væsentligt forringet ift. beregningstidspunktet 3) FT har ikke givet frist om opfyldelse af kapitalgrundlag (gælder kun for variabel løn til ledelse) Bortfald 4) Forvalter kan suspendere udbetaling af variabel løndel, hvis Forvalter ikke overholder kapitalgrundlag 21

22 AFLØNNING (4) Carried interest Begrænsninger for variabel aflønning gælder ikke for carried interest, der udbetales efter indskud + carry er tilbagebetalt NYT: For fonde, der investerer i aktiver med lang (+15 år) investeringshorisont og forudsigelige betalingsstrømme, hvis formål primært er at købe og beholde aktiver, kan variabel aflønning udbetales, før indskud + carry er tilbagebetalt, hvis stor sikkerhed for tilbagebetaling af indskud + carry Eksempler: Fonde der investerer i: Infrastruktur, vedvarende energi, vindmølleparker eller fast ejendom, herunder fx OPP-projekter om opførelse af skoler og sygehuse 22

23 EKSEMPEL MED AFLØNNING TIL LEDELSESMEDLEM Fast grundløn, inkl. pension 2 mio. kr. Variabel løndel*** 1 mio. kr. (OK, da 50% af fast grundløn) 40% 60% (hævet fra 40% til 60%) kr. Ikke-udskudt udbetaling kr. Udskudt udbetaling 50% 50% 50% 50% kr. kontant kr. kapitalandele kr. kontant kr. * kapitalandele Løndel der udbetales År 0 År 1 År 2 År 3 År 4 Total Løndel der udbetales År 0 År 1 År 2 År 3 År 4 Total Kontant Kontant Kapitalandele * Kapitalandele ** * Total Total *) Lock-up **) Antallet af kapitalandele, der skal udskydes beregnes på baggrund af værdien år 0 ***) Resultatafhængige variable løndele skal fastsættes på grundlag af modtagerens / afdelingens, Fondenes og Forvalterens samlede resultater

24 AFLØNNING (5) Aflønningsudvalg Betydelige forvaltere skal nedsætte aflønningsudvalg til at forestå forberedende arbejde. Godkendelse Forvalterens øverste organ, typisk generalforsamlingen, skal godkende Forvalterens aflønningspolitik. Oplysninger om aflønning Formandens beretning: Aflønning af Forvalterens ledelse Forvalterens årsrapport: Samlede vederlag for hvert ledelsesmedlem 24

25 INTERESSEKONFLIKTER Forvalter skal træffe alle rimelige administrative og organisatoriske foranstaltninger for at undgå, påvise og overvåge interessekonflikter til skade for Fonden og investorerne Særligt interessekonflikter imellem: Forvalteren og fonden Forskellige forvaltede Fonde imellem investorerne i Fondene Fonde / dens investorer og Forvalterens andre kunder To af Forvalterens kunder Hvis der er risiko for interessekonflikt, skal dette oplyses over for investorerne Forvalter skal udarbejde passende politikker og procedurer for håndtering af interessekonflikter 25

26 RISIKOSTYRING Formål: At investor ikke udsættes for en anden risiko end den, der blev oplyst ved beslutningen om at investere i den pågældende fond Forvalterens risikostyring skal funktionelt og hierarkisk adskilles fra operative enheder, herunder porteføljeplejen Forordningen opstiller detaljerede krav til risikostyringssystemer (risk management systems) Årlig gennemgang for så vidt angår: Due diligence-procedure ved Fondens investeringer Påvise, måle og overvåge risici, herunder ved stresstests, backtests og scenarieanalyser Sikre Fondens risikoprofil svarer til Fondens struktur Risikofunktionen fastsættes og forvaltes under et proportionalitetsprincip 26

27 LIKVIDITETSSTYRING Forvalteren skal etablere og anvende et passende likviditetsstyringssystem og indføre procedurer for at overvåge Fondens likviditetsrisiko Forordningen opstiller detaljerede krav til likviditetsstyrringssystemer Sikre at likviditetsprofilen for Fondens investeringer er i overensstemmelse med de underliggende forpligtelser Forvalteren skal regelmæssigt foretage stresstest for at vurdere og overvåge Fondens likviditetsrisiko Forvalteren skal sikre, at både investeringsstrategi, likviditetsprofil og indløsningspolitik er forenelige for hver Fond under forvaltning 27

28 ORGANISATORISKE KRAV Forvalteren skal anvende tilstrækkelige og egnede menneskelige og tekniske ressourcer for at sikre en korrekt forvaltning af Fonde Forvalteren skal have: Organisatorisk struktur med en konsekvent ansvars- og arbejdsfordeling Administrative og regnskabsmæssige procedurer Kontrol- og beskyttelsesforanstaltninger for elektronisk databehandling Skriftlige forretningsgange for alle væsentlige aktivitetsområder Fyldestgørende interne kontrolmekanismer, særligt omkring arbejdstageres personlige transaktioner og investering for egen regning (transaktioner skal kunne spores) (Under hensyntagen til de Fonde, der forvaltes) 28

29 VÆRDIANSÆTTELSE Sikre en korrekt og uafhængig værdiansættelse for hver Fond Indre værdi pr. andel beregnes mindst én gang årligt Kan udføres af : ekstern enhed (formelle og materielle krav til delegering) internt (krav om uafhængighed af bl.a. aflønningspolitik og porteføljepleje) Lukkede fonde: Værdiansættelse ved kapitalforhøjelse og nedsættelse Åbne fonde: Værdiansættelse med en hyppighed der er hensigtsmæssig for Fonden Værdiansættelse skal oplyses til investorer i fonden Forvalteren er ansvarlig for værdiansættelse uanset evt. delegering 29

30 DELEGERING Strenge krav for delegering af Forvalterens opgaver, bl.a. krav om: Underretning forinden til Finanstilsynet Objektivt kunne begrunde delegeringsstrukturen Den delegerede skal være kompetent mht. ressourcer, erfaring mv. Forvalteren skal kunne godtgøre, at: den delegerede er i stand til at udføre de delegerede opgaver den delegerede blev udvalgt med passende omhu Forvalteren er i stand til at overvåge og instruere den delegerede den delegeredes ydelser løbende kontrolleres Delegeringen er til fordel for Fonden eller investorerne Kun delegering i et sådant omfang, at Forvalteren fortsat kan anses for Forvalter af Fonden Forvalteren er trods delegering ansvarlig over for Fonde og investorer Skelne mellem væsentlige opgaver og almindelige opgaver. 30

31 DEPOSITAR Forvalteren skal sikre, at der ved skriftlig aftale udpeges én depositar for hver Fond Depositaren skal være: EU-reguleret bank eller kreditinstitut værdipapircentral / fondsmæglerselskab anden enhed underlagt behørigt tilsyn og regulering (Skal som udgangspunkt have hjemsted i EU) Depositarens opgaver er primært: at føre kontrol med betalinger fra investorerne at føre kontrol med Fondens betalingsstrømme at opbevare Fondens finansielle instrumenter (også fysiske finansielle instrumenter) at kontrollere, at Fondens aktiver erhverves i overensstemmelse med lovgivningen at sikre, at andele eller aktier i Fonden behandles efter national ret at sikre, at der leveres en modydelse i Fondens transaktioner at sikre, at Fondens indtægter anvendes i overensstemmelse med vedtægterne Depositaren skal følge Forvalterens instrukser (dog Fondens mand - handlepligter) Nøje fordeling af ansvar i forhold til Fonden og investorerne Yderligere regler forventes snarligt fra Finanstilsynet 31

32 GENNEMSIGTIGHED Krav om årsrapport for hver fond Balance eller formueopgørelse Opgørelse over indtægter og udgifter Beretning om aktiviteterne Væsentlige ændringer i grundlæggende informationer Samlede lønsum (herunder carried interest) Krav om oplysning til investorerne Investorer skal modtage oplysninger om følgende inden investeringen og ved væsentlige ændringer i informationerne: Fondens investeringskarakteristika, risikoprofil, risikostyring og gearing Proceduren for at ændre investeringspolitik- eller strategi Identiteten af depositar, revisor og andre leverandører af tjenesteydelser Delegerede funktioner og identiteten på pågældende Beskrivelse af værdiansættelsesprocedure Regler for udstedelse og salg af andele Forvalteren skal regelmæssigt give investorerne oplysninger om: Den procentvise andel af Fondens aktiver, som er illikvide Foranstaltninger til styring af Fondens likviditet Fondens risikoprofil Gearingsbeløb og gearingsmaximum Krav om rapportering til Finanstilsynet Forvalter skal regelmæssigt aflægge rapport om bl.a. sine Vigtigste kategorier af investeringsaktiver Illikvide aktiver På hvilke markeder og hvilke instrumenter der handles Eksponeringer og risikokoncentration 32 Resultatet af stresstests Gearing af fonde

33 SELSKABSKONTROL Selskabskontrol (gælder ikke for SMV er og ejendomsselskaber) Krav om underretning og oplysningspligt: Forvalteren skal give meddelelse til Finanstilsynet når en Fond individuelt eller kollektivet passerer stemmerettigheder på 10%, 20%, 30%, 50% eller 75% af et unoteret selskab. Forvalteren skal give meddelelse om erhvervelsen af kontrol til selskabet, dets øvrige aktionærer og Finanstilsynet når en Fond individuelt eller kollektivet erhverver kontrollerende indflydelse (>50% af stemmerettighederne) i et unoteret selskab. Meddelelsen skal omfatte: Finans tilsynet Selskabet Aktionærer Fondens Investorer Medarbejdere i selskabet Stemmeretssituationen - ( ) Betingelser vedr. kontrol og parter - ( ) Dato for erhvervelsen af kontrol - ( ) Identifikation af forvalteren - ( ) Politikker til forebyggelse af interessekonflikter Politikker for intern og ekstern kommunikation Fremtidsplaner, herunder vedr. beskæftigelse Finansieringen vedr. erhvervelse af kontrol - ( ) - ( ) - - ( ) Forvalter skal stille årsrapporten til rådighed for medarbejdere (evt. medarbejderrepræsentanter) Yderligere krav til beskrivelse af erhvervelse af egne kapitalandele, selskabets fremtidige udvikling og de væsentligste begivenheder i årsrapporten

34 SELSKABSTØMNING Selskabstømning (gælder ikke for SMV er og ejendomsselskaber) I 2 år efter en Fond får kontrol i et unoteret selskab, skal Forvalter: afstå fra at muliggøre, beordre, støtte samt træffe foranstaltninger for at undgå, at der sker udlodninger fra target herunder udbytte, kapitalnedsættelser, indløsning af kapitalandele og erhvervelse af egne kapitalandele. Dog betinget af visse grænser i forhold til værdier i årsregnskab Frie reserver kan udloddes Egne kapitalandele kan erhverves, hvis nettoaktivernes værdi svarer til den tegnede kapital tillagt bundne reserver. 34

35 GRÆNSEOVERSKRIDENDE FORVALTNING OG MARKEDSFØRING Markedsføring Forvaltning I DK I EU Af EU-fond Af DK-fond Af EU-fond Af ikke EU-fond Af EU-fond Af ikke EU-fond DK forvalter EU forvalter DK forvalter EU forvalter DK forvalter EU forvalter DK forvalter DK forvalter EU forvalter m/u pas 108/ (med pas) Særlige krav for forvaltere af ikke-eu fonde 111 NYT: Finanstilsynet har sendt udkast til bekendtgørelser i høring: Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring af alternative investeringsfonde fra et tredjeland. Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer Bech-Bruun holder kursus herom i 2. halvår 2013

36 GRÆNSEOVERSKRIDENDE FORVALTNING OG MARKEDSFØRING EU-forvalter? ja nej ja EU-fond? nej Forvaltning ja EU-fond? nej Markedsføring Forvaltning (af fond etableret ) Markedsføring Markedsføring Forvaltning Markedsføring Forvaltning Markedsføringspas? Ved markedsføringspas Art. 40 I forvalterens hjemland (Art. 31) I anden medlemsstat (Art. 32) I anden medlemsstat (Art. 33) Krav om forudgående tilladelse ja nej Art. 39 Art. 42 forudgående tilladelse ja Markedsføringspas? nej Art. 34 I Referencemedlems staten? nej Art. 35 Art. 36 NYT: Finanstilsynet har sendt udkast til bekendtgørelser i høring: Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring af alternative investeringsfonde fra et tredjeland. Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer Art. 41 Markedsføring til detailinvestorer: Art. 43 Bech-Bruun holder kursus herom i 2. halvår 2013

37 FORHOLD TIL OVERVEJELSE: Er jeg omfattet? Kapitalgrundlaget (behøver jeg ekstra finansiering?) Korrekt ledelses- og ejerstruktur (er dette opfyldt?) Rigtige intern organisation (Riskostyring, likviditetsstyring osv.) Aflønningsforhold (skal jeg varsle ændringer for medarbejdere?) Dokumentationsprocesser (særligt ved de mange oplysningskrav) Tilvejebringe tilstrækkeligt aftalegrundlag for evt. delegeringer Forberede ansøgning til Finanstilsynet Depositar (hvem skal varetage denne funktion?) Interessekonflikter (efterse fx managementkontrakter og procedure) 37

38 NY FORORDNING FOR VENTUREKAPITAL Forordning 345/2013 af 17. april 2013 Frivillig ordning Krav og vilkår for forvaltere af venturekapitalfonde Ret til brug af betegnelsen EuVECA Ret til markedsføring i EU over for (i) professionelle kunder efter MIFID og (ii) EUR investorer Ej krav om overholdelse af nationale bestemmelser om venturekapitalfonde Finder anvendelse fra 22. juni

39 HVEM STILLER FORORDNINGEN KRAV TIL? Kvalificeret venturekapitalfond Forvalter Kvalificeret porteføljeselskab Kvalificeret investering 39

40 ANVENDELSESOMRÅDET Forvalteren Kvalificerede venture kapitalfonde Kvalificerede investeringer Kvalificerede porteføljeselskaber Etableret i EU. Forvalter af en eller flere kvalificerede venture kapitalfonde. Underlagt registreringspligt efter AIFM. Forvaltede aktiver > 500 mio. EUR AIF (efter AIFM) Etableret i EU Har til hensigt at investere mindst 70% af sin kapital i kvalificerede investeringer. Investerer højst 30% af sin kapital i ikke- kvalificerede investeringer. Egenkapitalinstrumenter eller kvasiegenkapitalinstrumenter. Visse lån til kvalificerede porteføljeselskaber Ejerandele i andre kvalificerede venturekapitalfonde, der ikke har investeret mere end 10% af deres kapital i andre kvalificerede venturekapitalfonde. Små og mellemstore virksomheder (SMV er). Mindre end 250 ansatte, og en årlig omsætning på mindre end EUR 50 mio. eller en årlig balance på mindre end EUR 43 mio. Ikke er optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet. Ikke er en kollektiv investeringsenhed, kreditinstitut, investeringsselskab, forsikringsselskab, m.v. Er etableret i EU eller et tredjeland, der ikke er registreret som et ikke-samarbejdsvilligt land ift. hvidvask, og har indgået en OECD- DBO. 40

41 KRAV TIL FORVALTERS DRIFT Organisation og udførelse af opgaver Forvalteren skal handle ærligt og redeligt og med passende dygtighed, omhu og hurtighed. Forvalteren skal sikre, at ingen investorer gives særbehandling. Gearing Gearing på fondsniveau er ikke tilladt. Fonden må ikke optage lån, udstede gældsforpligtelser og yde garantier ud over niveauet for dens forpligtede kapital. 41

42 KRAV TIL FORVALTERS DRIFT Kapitalgrundlag og ressourcer Forvalteren skal et tilstrækkeligt kapitalgrundlag og tilstrækkelige og egnede menneskelige og tekniske ressourcer 42

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 22.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 83/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 231/2013 af 19. december 2012 om udbygning af Europa-Parlamentets

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010 11. august 2010. Nr. 985. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til 1 Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om forvaltere af alternative investeringsfonde

Læs mere

Kommissionen har den 7. december 2011 offentliggjort forslag til forordning om europæiske venturefonde, KOM (2011) 860.

Kommissionen har den 7. december 2011 offentliggjort forslag til forordning om europæiske venturefonde, KOM (2011) 860. HØRINGSSVAR FORSLAG TIL FORORDNING OM EUROPÆISKE VENTUREFONDE 1. INTRODUKTION Kommissionen har den 7. december 2011 offentliggjort forslag til forordning om europæiske venturefonde, KOM (2011) 860. Forslaget

Læs mere

LØNPOLITIK FOR PFA-KONCERNEN

LØNPOLITIK FOR PFA-KONCERNEN LØNPOLITIK FOR PFA-KONCERNEN Denne lønpolitik er udarbejdet i henhold til lov om finansiel virksomhed 71, stk. 1, nr. 9, bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle

Læs mere

Orientering om samspillet mellem alternativ finansiering og den finansielle regulering

Orientering om samspillet mellem alternativ finansiering og den finansielle regulering Finanstilsynet 18. november 2013 Orientering om samspillet mellem alternativ finansiering og den finansielle regulering Igennem nogle år er der i især i udlandet men også i Danmark gjort forsøg på at skaffe

Læs mere

2010 Udgivet den 30. september 2010

2010 Udgivet den 30. september 2010 Ministerialtidende 2010 Udgivet den 30. september 2010 28. september 2010. Nr. 82. Vejledning om depotselskabers pligter 1. Indledning Vejledningen er udarbejdet efter drøftelser mellem Finansrådet og

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om finansiel stabilitet, lov om en garantifond for indskydere og

Læs mere

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Nedenfor findes udvalgets udkast til forslag til lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder. Fremsat

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 2. oktober 2013 (J.nr. 2013-0033906) Inddragelse af selskabets

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

Vedtægter. for. Hedgeforeningen Formuepleje Fokus

Vedtægter. for. Hedgeforeningen Formuepleje Fokus Vedtægter for Hedgeforeningen Formuepleje Fokus Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Hedgeforeningen Formuepleje Fokus. Stk. 2. Foreningen er en hedgeforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Lov om Værdipapirhandel 27, 27a og 37 (bilag 1). Intern viden

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2013/36/EU

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2013/36/EU L 176/338 Den Europæiske Unions Tidende 27.6.2013 DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2013/36/EU af 26. juni 2013 om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut og om tilsyn med kreditinstitutter

Læs mere

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114, L 173/190 Den Europæiske Unions Tidende 12.6.2014 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/59/EU af 15. maj 2014 om et regelsæt for genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

% af cirkl. mængde(efter reduktion) Danske Obligationer 301.313.400 3.013.134 2.661.374 88,33 2.661.374 100 0 0

% af cirkl. mængde(efter reduktion) Danske Obligationer 301.313.400 3.013.134 2.661.374 88,33 2.661.374 100 0 0 Cirkulerende Alle adgangskorttilmeldt mængde i Fuldmagter til bestyrelsen Øvrige adgangskort Hedgeforeningen HP Ordinær generalforsamling, 26.04.2012 11:30 mængde stemmer stemmer (efter reduktion) stemmer

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCKRATE

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCKRATE INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCKRATE FEBRUAR 2008 Forenklet tegningsprospekt for Investeringsforeningen TEMA Kapital ANSVAR FOR PROSPEKTET Vi erklærer

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 2 og 5, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed og implementerer

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 59 Folketinget 2011-12. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 21. februar 2012. til

Forslag. Til lovforslag nr. L 59 Folketinget 2011-12. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 21. februar 2012. til Til lovforslag nr. L 59 Folketinget 2011-12 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 21. februar 2012 Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v.,

Læs mere

Indhold Forord... 2 Indledning... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 4 3. Soft law og dens betydning... 4 4. Aktivt ejerskab... 4 5.

Indhold Forord... 2 Indledning... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 4 3. Soft law og dens betydning... 4 4. Aktivt ejerskab... 4 5. UDKAST Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse [måned] 2013 Indhold Forord... 2 Indledning... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 4 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

OPLYSNINGER TIL INVESTORER

OPLYSNINGER TIL INVESTORER 1 OPLYSNINGER TIL INVESTORER INVESTERINGSSELSKABET LUXOR A/S Sidst DETTE opdateret [INDSÆT DOKUMENT DATO] UDGØR ET SEPARAT OPLYSNINGSDOKUMENT OG SKAL EJ FORVEKSLES MED ET PROSPEKT ELLER ET TILLÆG TIL ET

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse August 2011 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 3 3. Soft law og dens betydning... 3 4. Aktivt

Læs mere

MiFID II. Kontakt Claus A. Herschend Telefon: 3945 3061 Mobil: 3038 0350 E-mail: che@pwc.dk. Af Claus A. Herschend, januar 2013

MiFID II. Kontakt Claus A. Herschend Telefon: 3945 3061 Mobil: 3038 0350 E-mail: che@pwc.dk. Af Claus A. Herschend, januar 2013 MiFID II Har du styr på det forventede regelsæt i MiFID II (forslag til revision af Markets in Financial Instruments Directive )? Her får du et samlet overblik over MiFID II s målgruppe og bestemmelser.

Læs mere

Regler for udstedere af investeringsbeviser NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-07-2009

Regler for udstedere af investeringsbeviser NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-07-2009 Regler for udstedere af investeringsbeviser NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-07-2009 Regler for udstedere af investeringsbeviser 1 Indholdsfortegnelse Ordliste... 6 1 Betingelser for investeringsbevisers optagelse

Læs mere

Indledning. Bestyrelsens arbejde

Indledning. Bestyrelsens arbejde Corporate Governance i Dragsholm Sparekasse Redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse Gældende for regnskabsåret 2014 1 Indledning Det fremgår nedenfor, hvorledes Dragsholm Sparekasse

Læs mere

Jyske Banks kommentarer: Anbefalinger om god selskabsledelse Følger ja/nej

Jyske Banks kommentarer: Anbefalinger om god selskabsledelse Følger ja/nej 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse Selskabets aktionærer, medarbejdere og øvrige interessenter har en fælles interesse i, at selskabet til enhver tid er i stand til at tilpasse sig

Læs mere

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114, L 173/84 Den Europæiske Unions Tidende 12.6.2014 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 600/2014 af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af forordning (EU) nr.

Læs mere

Forretningsorden for direktionen Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28

Forretningsorden for direktionen Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 Forretningsorden for direktionen Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 Indhold: 1 Anvendelsesområde og formål... 3 2 Ansættelse af direktionen... 3 3 Direktionens sammensætning... 3 4 Direktionsmøder og

Læs mere

Anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej. Jyske Banks kommentarer:

Anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej. Jyske Banks kommentarer: Nærværende lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse er en del af Jyske Banks årsrapport 2011 Redegørelsen er ikke omfattet af revisionspåtegningen af årsrapporten Anbefalinger om god selskabsledelse

Læs mere