Danmark i arbejde Vækstplan for fødevarer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danmark i arbejde Vækstplan for fødevarer"

Transkript

1 Danmark i arbejde Vækstplan for fødevarer December 2013

2

3 Danmark i arbejde Vækstplan for fødevarer December 2013

4

5 Indhold SAMMENFATNING... 7 Potentialer og udfordringer for vækst inden for fødevareområdet...13 Bæredygtig og ressourceeffektiv fødevareproduktion...22 Løsningsorienteret regulering og kontrol...32 Talent, dynamik og eksport i fødevareerhvervet...40 Vækstorienteret fødevareforskning og -udvikling...49 Styrket adgang til finansiering...57

6

7 SAMMENFATNING Det globale marked for fødevarer og fødevareteknologi er i hastig vækst. Udviklingen drives af en voksende global befolkning og velstandsstigninger, særligt i de nye vækstøkonomier i Asien og Afrika. Det medfører et stigende behov for en øget og mangfoldig fødevareproduktion. Udviklingen i den globale efterspørgsel lægger pres på verdens knappe naturressourcer, såsom rent vand, dyrkbar jord og fiskebestande, og vil medføre stigende ressource- og fødevarepriser. Det er derfor nødvendigt med et øget fokus på bæredygtig og ressourceeffektiv fødevareproduktion i såvel Danmark som globalt. Det er en udvikling, som Danmark har et godt udgangspunkt for at udnytte for at skabe vækst og arbejdspladser i de kommende år. Danske producenter af fødevarer og fødevareteknologi har en lang tradition for effektiv produktion samt for at afsætte fødevarer af høj kvalitet på de internationale markeder. De danske producenter er globalt orienterede og har de senere år øget eksporten og internationaliseringen markant. Fødevareerhvervet har stor betydning for dansk økonomi. I 2012 udgjorde eksporten 148 mia. kr., svarende til næsten en fjerdedel af den samlede danske vareeksport. I 2011 var der ca personer beskæftiget i fødevareerhvervet, svarende til ca. 9 pct. af den private beskæftigelse i Danmark. Der er således mange danske arbejdspladser i fødevareerhvervet for både ufaglærte, faglærte og medarbejdere med videregående uddannelser. Hvis Danmark fortsat skal have del i den fremtidige vækst på fødevareområdet, er der brug for en offensiv indsats. Konkurrenterne på de globale markeder bliver stadigt dygtigere til at håndtere de grundlæggende discipliner for moderne fødevareproduktion. Danske fødevarevirksomheder må derfor være klar til at opdyrke nye forretningsmodeller og finde veje til at sikre en øget værdiskabelse i produktionen. Ligeledes er landbrugets produktion og udviklingen af det danske råvaregrundlag væsentligt for vækstmulighederne i hele fødevareerhvervet. Det er nødvendigt at sikre gode generelle rammevilkår, der understøtter fødevarevirksomhedernes muligheder for at udnytte det internationale markedspotentiale. Regeringen har blandt andet med Aftaler om Vækstplan DK taget en række initiativer, der understøtter virksomhedernes konkurrenceevne, fx gennem lempelser af skatter og afgifter. I opfølgningen på Natur- og Landbrugskommissionens anbefalinger ser regeringen desuden på mulighederne for at udvikle en mere målrettet og differentieret miljøregulering af landbruget, som kan medvirke til at opfylde miljømål mere omkostningseffektivt og sikre den fortsatte udvikling i råvaregrundlaget. Vækstplan for Fødevarer udgør opfølgningen på anbefalingerne fra Vækstteam Fødevarer og understøtter samtidigt en række af Natur- og Landbrugskommissionens anbefalinger om vækst og udvikling i landbruget. Opfølgningen på Natur- og Landbrugskommissionen og denne vækstplan skal derfor også ses i sammenhæng, så der er balance mellem regeringens samlede vækst- og naturtiltag. 7

8 Danmark har med sin erhvervs- og forskningsmæssige viden om bæredygtig og ressource effektiv fødevareproduktion mulighed for at blive et internationalt kraftcenter på fødevareområdet, som kan tiltrække virksomheder, iværksættere, investorer og forskere. Ved at skabe gode rammer for nye investeringer samt udvikling af nye teknologier, løsninger og forretningsmodeller kan fødevareerhvervet fastholde og udvikle sin stærke position på de internationale markeder. Danmark kan ikke alene eksportere fødevarer af høj kvalitet, men også viden, rådgivning og bæredygtige løsninger til fødevareproduktion i andre lande. Grøn omstilling i fødevareerhvervet skal fortsat ske under hensyntagen til virksomhedernes konkurrenceevne, og målsætningerne kan ikke realiseres uden en fælles indsats. Det er nødvendigt med en stærk og konstruktiv dialog mellem myndigheder og erhverv for at sikre en fortsat udvikling af et konkurrencedygtigt dansk fødevareerhverv. Med vækstplanen for fødevarer vil regeringen, i samarbejde med fødevarevirksomhederne og andre aktører inden for fødevareerhvervet, styrke mulighederne for at skabe vækst og beskæftigelse på et område, hvor danske virksomheder har international konkurrencekraft, og hvor den globale efterspørgsel skaber nye muligheder. Med vækstplanen sættes der ind på fem områder: Bæredygtig og ressourceeffektiv fødevareproduktion Løsningsorienteret regulering og kontrol Talent, dynamik og eksport i fødevareerhvervet Vækstorienteret fødevareforskning og -udvikling Styrket adgang til finansiering og fokuseret, strategisk eksportindsats Regeringens vækstplan for fødevarer er udarbejdet på baggrund af anbefalingerne fra det af regeringen nedsatte vækstteam for fødevarer. Udvalgte initiativer i vækstplanen Fælles fortælling om bæredygtighed og ressourceeffektivitet En enklere og mere sammentænkt miljøregulering Støtte til udvikling og afsætning af økologiske produkter Forsøgsordning med medarbejderselskaber (M/S) Styrket vækst og beskæftigelse i fødevareerhvervet Samlet eksportstrategi på fødevareområdet Væksttjek af fødevarereguleringen Afvikle landbrugslovens barrierer for at tiltrække ny kapital til erhvervet Målrettet indsats for dansk deltagelse i Food-KIC Partnerskab om fremtidens fødevareuddannelser 8

9 Initiativer inden for bæredygtig og ressourceeffektiv fødevareproduktion Den stigende globale fødevareefterspørgsel medfører et behov for at øge verdens fødevareproduktion. Samtidig medfører det stigende pres på verdens knappe ressourcer, som vand, energi og dyrkbar jord, et behov for en mere ressourceeffektiv fødevareproduktion. Der iværksættes derfor en række initiativer, der skal understøtte fødevareerhvervets potentiale for at skabe vækst og beskæftigelse, samtidig med at ressourceeffektiviteten i fødevareproduktionen fortsat styrkes. Erhvervet skal stå sammen om at udvikle en fortælling om danske styrker inden for ressourceeffektivitet og bæredygtighed, både for at styrke samarbejdet i fødevareerhvervet og for at skabe grundlaget for en stærk identitet og genkendelighed på eksportmarkederne. Bioøkonomien rummer en række nye muligheder for at medvirke til løsningen af den overordnede bæredygtighedsudfordring og for at skabe et bredere indtjeningsgrundlag i fødevareerhvervet. Regeringen støtter derfor op om udviklingen af den biobaserede økonomi. Der skal ligeledes sikres gode rammer for, at danske fødevarevirksomheder fortsat kan effektivisere produktionen samt reducere spild og input af værdifulde ressourcer, som fx vand og energi. Der skal desuden arbejdes for, at danske interesser fremmes i relevante internationale fora. Der sættes ind på følgende områder: 1. En fælles fødevarefortælling om ressourceeffektivitet og bæredygtighed 2. Større tilgængelighed og bedre anvendelse af bæredygtig biomasse 3. Udvikling af nye forretningsmodeller, som begrænser madspild, og udnytter overskydende ressourcer 4. Sikre en bæredygtig og effektiv anvendelse af havets ressourcer 5. Skabe bæredygtig udvikling og vækst i akvakultursektoren 6. Mindre vandforbrug og bedre udnyttelse af alternative vandkilder i fødevareerhvervet 7. Fremme danske interesser og sikre et højt ambitionsniveau i internationale foras bæredygtighedsinitiativer 8. Fremme danske interesser i de europæiske miljøkrav til fødevarevirksomheder Initiativer inden for løsningsorienteret regulering og kontrol En intelligent og ansvarlig miljø- og fødevareregulering og -kontrol er afgørende for fødevarevirksomhedernes produktionsbetingelser og eksportmuligheder. Den danske fødevareproduktion skal også i fremtiden bygge på et højt niveau for miljøbeskyttelse og fødevaresikkerhed. Regeringen ønsker en offentlig regulering, der er løsningsorienteret, og som giver gode muligheder for vækst og udvikling i de danske fødevarevirksomheder. 9

10 Fødevareerhvervet er en væsentlig del af Danmark som produktionsland. Regeringen vil derfor forberede en omfattende forenkling af miljøgodkendelsesprocessen for virksom heder, der sigter på, at fire ud af fem godkendelser vil kunne undværes, og at sagsbehandlingstiden reduceres betragteligt. Regeringen fremlægger derfor en række initiativer, der skal gøre det lettere for virksomheder at starte og ændre produktionen ved at forenkle og effektivisere miljøgodkendelsesprocessen for virksomhed, uden at gå på kompromis med de danske miljøstandarder. Indsatsen vil bidrage til, at virksomhederne hurtigere kan udbygge og omstille deres produktion og øge produktiviteten. Da investeringer i nye produktionsanlæg og processer næsten altid er mere ressourceeffektive og miljøvenlige end de gamle, vil det også fremme den grønne omstilling. Indsatsen har væsentlig betydning for fødevarevirksomheder, men forenklingen vil også gavne en række andre industrier. Der opnås en yderligere samfundsøkonomisk gevinst, da virksomhederne får tilskyndelse til at investere mere i produktion og job i Danmark Ligeledes iværksættes en række initiativer, der skal sikre, at fødevarereguleringen giver gode muligheder for vækst og udvikling i danske fødevarevirksomheder. Det er væsentligt, at den konstruktive dialog mellem erhverv og myndigheder videreudvikles for at sikre en løsningsorienteret regulering, effektiv kontrol, gode rammevilkår og løsning af pludseligt opståede kriser på eksportmarkederne. Der sættes ind på følgende områder: 9. Styrke udbredelsen af rummelige miljøgodkendelser for fødevarevirksomheder m.m. reguleret af fastsatte emissionsgrænser og ikke produktionslofter 10. Fremme anvendelse af generelle standarder frem for individuelle krav 11. Enklere og hurtigere miljøgodkendelser for fødevarevirksomheder m.m. gennem en mere sammentænkt miljø regulering og effektiv, digital sagsbehandling 12. Foderoptimering giver mulighed for flere producerede slagtesvin 13. Væksttjek af væsentlig dansk fødevareregulering og -kontrol 14. Bedre vækstvilkår for erhvervet ved en styrket dialog om lovgivningen på fødevareområdet 15. Mere effektiv og dialogbaseret fødevarekontrol for at fremme innovation og iværksætteri Initiativer inden for talent, dynamik og eksport i fødevareerhvervet Danmark kan blive et internationalt kraftcenter på fødevareområdet, som kan tiltrække nye virksomheder, talenter og investorer og styrke danske muligheder for at udnytte den stigende globale efterspørgsel efter fødevarer af høj kvalitet, fødevaresikkerhed og bæredygtighed. Velkvalificerede medarbejdere og nye talenter er afgørende for fødevarevirksomhedernes konkurrenceevne og vækst. Fødevareerhvervet rummer mange jobmuligheder, blandt andet for unge med en erhvervsuddannelse, og der er behov for at sikre et stærkt rekrutteringsgrundlag gennem en målrettet uddannelsesindsats. For at bevare og videreudvikle den stærke position inden for fødevareområdet er der også behov for flere nye investeringer og nye succesfulde virksomheder, der kommer ind i solide vækstforløb. Iværksættere og nye virksomheder er med til at skabe vækst, fornyelse og arbejdspladser. Vækst hos mindre fødevareproducenter bidrager ikke mindst til beskæftigelse og indtjening i land- og yderområder, der er særligt udfordret af den strukturelle udvikling i de primære erhverv. 10

11 Regeringen igangsætter derfor en række initiativer, som skal bidrage til øget dynamik og innovation i fødevareerhvervet for at styrke vækst og beskæftigelse samt medvirke til en større mangfoldighed og kvalitet i fødevareudbuddet. Den globale efterspørgsel efter fødevarer og fødevareteknologi er i hastig vækst, og der er derfor gode muligheder for at styrke eksporten og skabe øget vækst og flere arbejdspladser i Danmark. Det er vigtigt, at danske virksomheder har de bedste muligheder for at eksportere de produkter og løsninger, som efterspørges på de udenlandske markeder. Regeringen vil derfor styrke de handelspolitiske rammevilkår med henblik på at reducere markedsbarrierer, som kan være en udfordring for danske fødevarevirksomheder. Ligeledes tager regeringen initiativ til en målrettet og langsigtet eksportindsats på fødevareområdet. Initiativerne bygger videre på det betydelige arbejde, som allerede er iværksat, for at øge mulighederne for samhandel og eksport for danske virksomheder generelt, fx gennem regeringens vækstmarkedsstrategier. Der sættes ind på følgende områder: 16. Øge rekrutteringsgrundlaget og tiltrække talenter gennem mere attraktive fødevareuddannelser 17. Bedre sammenhæng mellem uddannelser og erhvervslivets kompetencebehov 18. Styrket iværksætteri gennem støtte til udvikling og afsætning af økologiske produkter 19. Støtte op om regional indsats for udvikling af kraftcenter for fødevareerhvervet 20. Flere og bedre fødevarer på markedet 21. Bedre markedsadgang for bæredygtige og lokalt producerede fødevarer 22. Fremme eksporten gennem bedre handelspolitiske rammevilkår 23. Strategisk udnyttelse af fødevareerhvervets internationale markedspotentiale gennem udvikling af en eksportstrategi Initiativer inden for vækstorienteret fødevareforskning og -udvikling Det er afgørende for danske virksomheders vækstmuligheder, at de har adgang til den nyeste viden, der kan omsættes til nye løsninger og produkter. Et vedvarende fokus på gode og stabile rammer for forskning, udvikling, demonstration og markedsmodning er en vigtig forudsætning for, at virksomhederne også fremover kan konkurrere på de internationale markeder. Danmark har en stærk forskningstradition på fødevareområdet. Vi har forskning i international topklasse på universiteterne, de øvrige forskningsinstitutioner og i fødevarevirksomhederne. Den globale teknologiske udvikling går stærkt, og det er derfor vigtigt, at der er fokus på at udvikle nye produkter og løsninger, hvis Danmark fortsat skal være med helt fremme og skabe nye job inden for fødevareområdet. I den internationale konkurrence om at fastholde og tiltrække investeringer er det væsentligt med et stærkt og tæt samarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner, og at danske forskere og fødevarevirksomheder deltager aktivt i de internationale samarbejder. 11

12 Der sættes ind på følgende områder: 24. Styrket dansk deltagelse i europæisk forsknings- og innovationssamarbejde 25. Målrettet indsats for en stærk dansk deltagelse i det kommende europæiske viden- og innovationsfællesskab Food-KIC 26. Fortsat stærkt fokus på fødevareforskning, herunder produktions- og procesteknologi 27. Styrket forskning og innovation i virksomhederne gennem revision af rådsstrukturen 28. Styrke innovationsindsatsen gennem samfundspartnerskaber om forskning og innovation på fødevareområdet 29. Mål for øget erhvervssamarbejde i universiteternes udviklingskontrakter 30. Mere innovation og større erhvervsinddragelse i den forskningsbaserede myndighedsbetjening Initiativer inden for styrket adgang til finansiering En forudsætning for vækst og arbejdspladser i det samlede danske fødevareerhverv er et stærkt dansk landbrug og et dansk råvaregrundlag til forsyning af de danske fødevarevirksomheder. For at realisere fødevareerhvervets potentiale er det væsentligt, at der tilvejebringes den nødvendige kapital til at finansiere nye investeringer i vækst og udvikling i landbruget og fødevarevirksomhederne. Det er nødvendigt at give mulighed for en ny kapitalstruktur i dansk landbrug, og derfor skal landbrugslovens barrierer for at tiltrække ny kapital til erhvervet afvikles. Det vil åbne op for alternative ejerskabsstrukturer og nye kanaler for finansiering i landbruget. Men der er også behov for her og nu at styrke landbrugets adgang til kapital og dermed sætte skub i ejerskifter og restruktureringer. Regeringen vil derfor åbne op for nye muligheder for at investere i blandt andet fødevareproduktion. Regeringen vil etablere en forsøgsordning, hvor medarbejdere kan investere lønmidler i vækst og arbejdspladser. Landbrugets FinansieringsBank vil sammen med Vækstfonden indgå i mere risikofyldte finansieringsløsninger til landbruget. Til gengæld skal banken have del i en eventuel upside, hvis det viser sig, at landbrugene klarer sig rigtig godt. Samtidig vil Land brugets FinansieringsBank tilbyde nye lånegarantier på op til 75 pct. af et pengeinstituts udlån til landbrug. Dermed bliver det mindre risikofyldt og mere attraktivt for pengeinstitutterne at låne penge til landmænd til fx nye investeringer. Endelig afsættes yderligere 45 mio. kr. i 2013 under Landdistriktsprogrammet til investeringer i miljøvenlige staldanlæg. Der sættes ind på følgende områder: 31. Afvikling af landbrugslovens barrierer for at tiltrække ny kapital til erhvervet 32. Nye finansieringsløsninger i Landbrugets FinansieringsBank 33. Medarbejderinvesteringsselskaber (M/S) som forsøgsordning 34. Tilskud til investeringer i miljøvenlige staldanlæg 12

13 Potentialer og udfordringer for vækst inden for fødevareområdet 13

14 Verden har et stigende behov for kvalitetsfødevarer Verdens befolkning forventes at vokse markant, fra de nuværende 7 milliarder mennesker til 8 milliarder i 2025 og mere end 9 milliarder i Samtidig vil milliarder af mennesker i verden blive løftet ud af fattigdom, hvilket vil få den globale middelklasse til at vokse fra knap 2 milliarder til næsten 5 milliarder allerede i Middelklassen har et særligt højt fødevareforbrug og stiller store krav til fødevarekvalitet. Verden har derfor brug for både flere og bedre fødevarer. Efterspørgslen efter fødevarer, foder og plantemateriale forventes at stige med 70 pct. på verdensplan frem mod Særligt forbruget af kød forventes at stige, når den globale velstand stiger. 4 Befolkningstilvæksten vil være størst i Afrika og i Asien. Asien skønnes at ville stå for over 80 pct. af den globale stigning i middelklassen og i forbruget. 5 En stigende fødevareproduktion lægger pres på verdens miljø og klima og på verdens knappe ressourcer, som er nødvendige for at producere fødevarer, herunder energi, rent vand og dyrkbar jord. Det har medvirket til stigende og mere ustabile fødevare- og energi priser, jf. figur 1. Figur 1. Verdensmarkedspriser for mælke-, korn- og sukkerprodukter samt råolie, Indeks (2003 = 100) Mælk Korn Sukker Råolie Kilde: FAO 2012 og BP world energy statistical review Udviklingen betyder, at verden i stigende grad vil efterspørge løsninger, som muliggør en mere ressourceeffektiv fødevareproduktion, og som belaster miljøet mindst muligt. Der er således behov for en grøn omstilling af den globale fødevareproduktion. 1 World Population Prospects: the 2012 Revision, FN The Emerging Middle Class in Developing Countries, OECD 2010 og egne beregninger. 3 Meddelelse fra EU-Kommissionen., Roadmap to a Ressource Efficient Europe, COM (2011)571final, Livestock to 2020 the next food revolution, IFPRI, FAO, ILRI, The Emerging Middle Class in Developing Countries, OECD 2010 og egne beregninger. 14

15 Omstillingen indebærer en stigende efterspørgsel efter løsninger, der kan nedbringe spild af ressourcer i produktionen, og sikre en effektiv udnyttelse af de biologiske rest- og biprodukter fra fødevareproduktionen til fremstilling af biobaserede produkter og løsninger også kaldt bioøkonomien. Bioøkonomien er stadig i sin vorden, men biobaserede produkter og løsninger har potentiale for mange og forskelligartede formål, herunder inden for energi, plastik, tekstiler, kemikalier, medicin og biotek. Der er ikke mindst en stigende global interesse for at udnytte biobaseret energi som en vedvarende energiform. Den stigende globale velstand har i den industrialiserede verden medført en stigning i livsstilsrelaterede sygdomme, fx fedme og diabetes, i takt med at befolkningen både er blevet rigere og lever længere. Den voksende globale middelklasse kan på sigt øge efterspørgslen efter sundere og mere ernæringsrigtige fødevarer samt efter ny viden og knowhow inden for sundhed, kost og ernæring mv. Grøn omstilling af dansk fødevareproduktion Det danske fødevareerhverv har længe været i gang med en grøn omstilling for at kunne producere flere fødevarer med færre ressourcer og med mindre miljøbelastning. Omstillingen har på flere områder haft stor effekt. Udledningen af fosfor og kvælstof i landbrugsproduktionen er således begrænset væsentligt i Danmark, jf. figur 2. Figur 2. Landbrugets overskud af kvælstof og fosfor, ton ton Kvælstof (venstre akse) Fosfor (højre akse) Anm.: Overskuddet er opgjort som forskellen mellem til- og fraført af henholdsvis kvælstof og fosfor. Tre års glidende gennemsnit. Kilde: Redegørelsen om Vækst og konkurrenceevne 2013, DCE Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug. Der er ligeledes gode eksempler på, at de største fødevarevirksomheder herhjemme i høj grad har begrænset deres forbrug af vand og el i produktionen og også udleder væsentligt mindre CO 2 i dag, end de har gjort tidligere. Den grønne omstilling af fødevareerhvervet har forbedret den danske ressourceeffektivitet og skabt ressourceeffektive teknologier og løsninger inden for fødevareproduktion. Det høje niveau har styrket Danmark som produktionsland og er et godt udgangspunkt for Danmark til også i fremtiden at positionere sig i forhold til udlandets efterspørgsel efter ressourceeffektive, bæredygtige produktionsløsninger og fødevareprodukter. 15

16 Fødevareklyngen i Danmark Fødevareklyngen i Danmark har en lang tradition for produktion og eksport af fødevarer og er gennem de senere år blevet mere internationaliseret med stigende opkøb og investeringer i udlandet. Klyngen er den tredjestørste fødevareklynge i verden målt på beskæftigelse 6 og har ca fuldtidsbeskæftigede i 2011, hvilket svarer til ca. 9 pct. af den private beskæftigelse i Danmark. Fødevareerhvervet beskæftiger både ufaglært og faglært arbejdskraft samt medarbejdere med videregående uddannelser. En stor andel er beskæftiget i land- og yderkommuner. Fødevareerhvervet består af virksomheder inden for både produktion og forarbejdning af fødevarer, ingredienser, teknologi m.m. Beskæftigelsen er trods erhvervets position på de internationale markeder samlet set faldet, jf. figur 3. Tilbagegangen i beskæftigelsen kan blandt andet tilskrives en højere produktivitet i erhvervet, men den økonomiske krise har også ramt erhvervet i de seneste år. Figur 3. Beskæftigelse i fødevareerhvervets hovedområder 2011 samt gennemsnitlig årlig udvikling i beskæftigelsen, (-2,8 %) (-4,2 %) Maskiner, support m.m (-2,5 %) Vegetabilsk produktion Animalsk produktion Fiskeri og fiskeriproduktion (-4,3 %) (-6,3 %) (-2,0 %) Ferske fødevarer Andre forarbejdede føde- og drikkevarer Anm.: Engroshandel er medregnet. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. Inden for ferske fødevarer og andre forarbejdede føde- og drikkevarer, som er de mest industritunge dele af fødevareerhvervet, står et mindre antal store og globale virksomheder for størstedelen af beskæftigelsen, jf. figur 4. Blandt disse virksomheder er blandt andet mejerier, slagterier, bryggerier og enzym/ingrediensvirksomheder. 6 Set i forhold til andre regioner i verden udgør den tætte samlokalisering af fødevareerhverv i Danmark den tredjestørste fødevareklynge i verden (FORA 2010). 16

17 Figur 4. Andel af beskæftigelse fordelt på virksomhedsstørrelse, 2011 Vegetabilsk og animalsk produktion Fiskeri og fiskeriproduktion Maskiner, support m.m. Andre forarbejdede føde- og drikkevarer Ferske fødevarer Danmark i alt 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% >250 Anm.: Af diskretioneringshensyn er virksomheder med over 250 ansatte lagt sammen med kategorien for Maskiner, support m.m. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. De faglærte og ufaglærte medarbejdere udgør en forholdsvis stor andel af beskæftigelsen i fødevareerhvervet, samlet 86 pct., som ligger over landsgennemsnittet på 69 pct. I fødevareerhvervet har 14 pct. af medarbejderne en videregående uddannelse, jf. figur 5. Figur 5. Fordeling af uddannelse i fødevareerhvervet og samlede danske erhverv, % (31 %) 44 % (35 %) Videregående uddannelse Erhvervsuddannelse Ikke erhvervskompetencegivende uddannelse 42 % (34 %) Anm.: Andele for samlede danske erhverv er angivet i parentes. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 17

18 Eksport Danmark er en stor fødevareeksportør, som er repræsenteret på over 150 forskellige udenlandske markeder. Hele to tredjedele af fødevareproduktionen går til eksport, hvilket er højt i forhold til de øvrige OECD-lande. 7 I 2012 udgør fødevareklyngens eksport samlet set ca. 148 mia. kr., hvilket svarer til 24 pct. af den samlede danske vareeksport. Halvdelen af fødevareeksporten består af landbrugsvarer, blandt andet kød, korn, mælk, ost og skind. Svinekød alene står for over 20 pct. af den samlede fødevareeksport. En fjerdedel udgøres af agroindustrielle levnedsmidler, hovedsageligt forarbejdede fødevarer, blandt andet øl, chokolade, fedtstoffer og enzymer. Den sidste fjerdedel fordeler sig på eksport af fisk og fiskeriprodukter samt maskiner mv. til anvendelse i agroindustrien, jf. figur 6. Figur 6. Dansk landbrugs- og fødevareeksport, Mia. kr Landbrug Agroindustri Maskiner m.m. Fisk Anm.: Angivet i inflationskorrigerede 2012-priser. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. Fødevareeksporten er steget fra lidt mere end 120 mia. kr. i 2004 til 148 mia. kr. i 2012, når der er korrigeret for prisudviklingen, jf. figur 6. Det svarer til en stigning på 18 pct. Fødevareerhvervets andel af den samlede danske vareeksport har været nogenlunde konstant i perioden. 7 Egne beregninger på OECD International Trade by Commodity Statistics,

19 Det vigtigste marked for dansk fødevareeksport er Europa, som aftager for over 100 mia. kr., svarende til knap 70 pct. af den samlede fødevareeksport. Eksporten består hovedsageligt af svinekød, fisk og skaldyr samt mejeriprodukter. De største europæiske markeder er Tyskland, Storbritannien og Sverige. Svinekød til Tyskland udgør den største eksport af fødevarer i 2012 til over 8 mia. kr. Blandt de mest eksporterede fødevarer har eksporten af drikkevarer til Tyskland opnået den største fremgang med en stigning fra godt 700 mio. kr. i 2008 til 2 mia. kr. i 2012, svarende til en årlig stigning på 26 pct. i faste priser. Det næstvigtigste marked er Asien, som aftager for knap 30 mia. kr., svarende til 23 pct. af den samlede fødevareeksport. Det asiatiske marked er i stor vækst med en årlig stigning på 10 pct. siden 2008 i faste priser, jf. figur 4. Svinekød til Japan udgør den største eksport af fødevarer i Asien i 2012 til knap 4 mia. kr. Blandt de mest eksporterede produkter har svinekød til Kina og Hong Kong opnået størst fremgang siden 2008 fra godt 900 mio. kr. til 2 mia. kr. i 2012, svarende til en årlig stigning på 22 pct. i faste priser. På det asiatiske marked udgør pelsskind til Kina og Hong Kong desuden næsten 10 mia. kr. af eksporten og er siden 2008 steget med 21 pct. om året. Pelsskind til Kina og Hong Kong udgør næsten 90 pct. af den samlede danske pelsskindseksport. Regeringens indsats målrettet eksporten af pelsskind er beskrevet i Vækstplan for kreative erhverv design, som regeringen lancerede i februar Ud over Asien er de største vækstmarkeder for fødevareeksporten Afrika og Mellemøsten. Eksporten til Afrika er på knap 2 mia. kr. i 2012 og på niveau med eksporten til Oceanien og Sydamerika. Eksporten til Mellemøsten er på godt 5 mia. kr. i 2012 og på niveau med eksporten til Nordamerika. Eksporten på vækstmarkederne adskiller sig dog ved, at de over de seneste fire år er øget ganske markant, jf. figur 7. Danmark har således et godt udgangspunkt i forhold til forventningen om en fortsat stigende efterspørgsel på vækstmarkederne i de kommende mange år. 19

20 Figur 7. Dansk fødevareeksport (mia. kr.), 2012 og årlig vækst i faste priser, ,8 10,0% 5,4 1,1% Nordamerika 14,8% 1,0% Europa 14,3% 29,5 Asien 1,4 1,4% Sydamerika 5,2 Mellemøsten 1,9 Afrika 2,1 4,0% Oceanien Eksport Vækst Anm.: Væksten er angivet i inflationskorrigerede 2012-priser. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. Den stigende internationale efterspørgsel efter dansk svinekød og mælk er udtryk for, at der er en voksende international efterspørgsel efter produkter af høj kvalitet og med en høj fødevaresikkerhed. Ligeledes er efterspørgslen efter danske økologiske kvalitetsprodukter mere end tredoblet siden Den økologiske eksport udgør dog en mindre del af den samlede danske fødevareeksport. 8 Danske virksomheder er globalt førende i forhold til at producere og udvikle ingredienser, enzymer og kulturer, som indgår i fødevarer, foder og andre biobaserede produkter. Denne styrkeposition indebærer store potentialer i forhold til forventningen om en stigende global efterspørgsel efter sunde fødevarer, herunder for eksport af ny viden og knowhow inden for sundhed, kost og ernæring mv. Samme styrkeposition har stort potentiale i forhold til den internationale forventning om en betydelig global efterspørgsel efter biomasse til industrielle formål, som materialer og energi baseret på biologiske materialer fra rest- og biprodukter fra fødevareproduktionen. EU-Kommissionen har i den forbindelse udarbejdet en strategi for udrulning af bioøkonomien i Europa, hvor Danmark kunne spille en stor rolle. Et område med stort eksportpotentiale er fødevareteknologi og agroindustrielle produkter, som hjælpestoffer, maskiner, inventar og lignende hjælpemidler til landbruget. Den økonomiske fremgang på verdens vækstmarkeder giver store forventninger til udviklingen i eksporten af fødevareteknologi, som ellers har været hårdt ramt af den økonomiske krise. 8 I 2012 rundede den økologiske eksport 1 mia. kr., og den forventes fortsat at stige. 20

Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren

Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren DI Fødevarer November 2013 Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren af konsulent Peter Bernt Jensen Fødevaresektoren er en dansk styrkeposition En fjerdedel af den danske vareeksport

Læs mere

FØDEVAREINDUSTRIEN STÅR STÆRKT I UDLANDET

FØDEVAREINDUSTRIEN STÅR STÆRKT I UDLANDET December 214 FØDEVAREINDUSTRIEN STÅR STÆRKT I UDLANDET AF KONSULENT PETER BERNT JENSEN, PEBJ@DI.DK Danmark er en stærk fødevarenation. Den danske fødevareklynge er en unik dansk styrkeposition. Fødevareindustrien

Læs mere

Fødevareklyngens eksport rejser længere væk

Fødevareklyngens eksport rejser længere væk Peter Bernt Jensen, konsulent pebj@di.dk, 3377 3421 NOVEMBER 2016 Fødevareklyngens eksport rejser længere væk Eksporten fra fødevareklyngen retter sig i stigende grad mod Asien og øvrige globale markeder.

Læs mere

Veje til vækst i fødevarebranchen

Veje til vækst i fødevarebranchen Veje til vækst i fødevarebranchen Veje til vækst i fødevarebranchen Danmark befinder sig i en vækstklemme. Vi risikerer at falde stille og roligt ned på velstandsstigen, hvis ikke vi igen evner at blive

Læs mere

NOTAT. 16. december 2013. Fakta: Vækstplan for fødevarer. Indholdsfortegnelse

NOTAT. 16. december 2013. Fakta: Vækstplan for fødevarer. Indholdsfortegnelse NOTAT Fakta: Vækstplan for fødevarer Indholdsfortegnelse 1. Fødevareerhvervets betydning for dansk økonomi 2. Finansieringsudfordringer og -initiativer 3. Afvikling af landbrugslovens barrierer for at

Læs mere

Økonomisk analyse. Verdens fødevareforbrug stiger Gode muligheder for dansk eksport

Økonomisk analyse. Verdens fødevareforbrug stiger Gode muligheder for dansk eksport Økonomisk analyse 23. november 2012 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Verdens fødevareforbrug stiger Gode muligheder for dansk eksport Highlights:

Læs mere

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Fødevareindustrien et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Vidste du at: Fødevarebranchen bidrager med 150.000 arbejdspladser. Det svarer til 5 6 pct. af den samlede arbejdsstyrke i Danmark. Fødevarebranchen

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om:

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Udmøntning af grønne erhvervsrettede initiativer i 2013-2016 på Erhvervs- og Vækstministeriets område (27. juni 2013) 1 Udmøntning af grønne erhvervsrettede

Læs mere

VORES BIDRAG. Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv København V T F E W

VORES BIDRAG. Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv København V T F E W VORES BIDRAG Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Hvem vi er Den danske fødevareklynge er andet og meget mere end koteletter,

Læs mere

STRATEGI FOR MUDP

STRATEGI FOR MUDP STRATEGI FOR MUDP 2016-2019 INTRO Et enigt Folketing vedtog i februar 2015 lov nr. 130 om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). Med loven og den tilhørende bekendtgørelse overtog

Læs mere

POTENTIALE OG UDFORDRINGER FOR FORSKNINGEN

POTENTIALE OG UDFORDRINGER FOR FORSKNINGEN POTENTIALE OG UDFORDRINGER FOR FORSKNINGEN DCA NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG POTENTIALE OG OMVERDEN 2 BIOCLUSTER FOULUM BioCluster Foulum fremmer omstillingen til det biobaserede samfund og

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

I. En bæredygtig og ressourceeffektiv fødevareproduktion i vækst... 11. II. Løsningsorienteret regulering og kontrol... 17

I. En bæredygtig og ressourceeffektiv fødevareproduktion i vækst... 11. II. Løsningsorienteret regulering og kontrol... 17 Vækstteam for fødevarer ANBEFALINGER April 2013 Indholdsfortegnelse Forord...3 1. Fødevareklyngen: Styrker og potentialer...4 2. Vækstteamets vision...8 3. Overblik over vækstteamets anbefalinger... 10

Læs mere

Vækstteamet har i dag præsenteret sine anbefalinger til, hvordan fødevareerhvervet får skabt vækst og øget beskæftigelse.

Vækstteamet har i dag præsenteret sine anbefalinger til, hvordan fødevareerhvervet får skabt vækst og øget beskæftigelse. Side 1 af 8 Notat Dato 25. april 2013 Vækstteam for Fødevarer Vækstteam for Fødevarer blev nedsat som led i regeringens nytænkning af erhvervspolitikken, og har siden august 2012 foretaget et servicetjek

Læs mere

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Det anbefales, at du læser denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgningsskemaet. 1. Fondens formål Formålet med Grøn Omstillingsfond

Læs mere

Talen til samråd AO[om dansk svineproduktion] i Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri onsdag den 10. september 2014, kl. 14.

Talen til samråd AO[om dansk svineproduktion] i Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri onsdag den 10. september 2014, kl. 14. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del endeligt svar på spørgsmål 519 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Dep Sagsnr.:27154 Dok.: 716914

Læs mere

VORES BIDRAG. Fødevareklyngen skabte beskæftigelse til ca. 169.000 personer i 2013. Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V

VORES BIDRAG. Fødevareklyngen skabte beskæftigelse til ca. 169.000 personer i 2013. Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V Fødevareklyngen skabte beskæftigelse til ca. 169.000 personer i 2013 VORES BIDRAG Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Hvem

Læs mere

FREMLÆGGELSE AF NLK RAPPORTEN

FREMLÆGGELSE AF NLK RAPPORTEN FREMLÆGGELSE AF NLK RAPPORTEN AARHUS UNI VERSITET NLK I KORTE TRÆK Del af regeringsgrundlaget oktober 2011 Udpeget af regeringen marts 2012 Statusrapport 26. september 2012 Endelig rapport 18. april 2013

Læs mere

Strategi - Eksportfremmeindsatser for fødevareklyngen

Strategi - Eksportfremmeindsatser for fødevareklyngen Strategi - Eksportfremmeindsatser for fødevareklyngen September 2014 Kolofon Strategi - Eksportfremmeindsatser for fødevareklyngen September 2014 Denne strategi er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Samråd i FIU den 23. maj 2013 Spørgsmål Z stillet efter ønske fra Jacob Jensen (V)

Samråd i FIU den 23. maj 2013 Spørgsmål Z stillet efter ønske fra Jacob Jensen (V) Finansudvalget 2012-13 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 315 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 23. maj 2013 13-434 / Samråd i FIU den 23. maj 2013 Spørgsmål Z stillet efter ønske fra Jacob Jensen (V)

Læs mere

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri?

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Lars Nørby Johansen, formand for Danmarks Vækstråd Lægemiddelproduktion - en dansk styrkeposition

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Vækst gennem eksport. LU Workshop 8. april 2014 Anders søgaard Landbrug & Fødevarer

Vækst gennem eksport. LU Workshop 8. april 2014 Anders søgaard Landbrug & Fødevarer Vækst gennem eksport LU Workshop 8. april 2014 Anders søgaard Landbrug & Fødevarer Verdensmarkederne Fødevareklyngen (2012) Mia. kr. EUROPA 100,3 AMERIKA 7,7 ASIEN 33,5 AFRIKA 2,4 OCEANIEN 2,0 Hvad gør

Læs mere

Svinekongressen Svineproduktion er en god businesscase for Danmark. v. Cheføkonom Thomas Søby

Svinekongressen Svineproduktion er en god businesscase for Danmark. v. Cheføkonom Thomas Søby Svinekongressen 213 Svineproduktion er en god businesscase for Danmark v. Cheføkonom Thomas Søby Fødevareklyngen er stærk i Danmark Svinene spiller en væsentlig rolle i værdikæden Eksporten fra klyngen

Læs mere

Dansk landbrugs økonomiske betydning. Notat af Torben Vagn Rasmussen, december 2016.

Dansk landbrugs økonomiske betydning. Notat af Torben Vagn Rasmussen, december 2016. Mappe 1) Dansk landbrugs økonomiske betydning. Notat af Torben Vagn Rasmussen, december 2016. I dette notat bliver det danske landbrugs betydning præsenteret ud fra statistikker, data, rapporter og andet

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

PERSPEKTIVER OG INVESTERING I BIOØKONOMISK FORSKNING

PERSPEKTIVER OG INVESTERING I BIOØKONOMISK FORSKNING SCIENCE AND TECHNOLOGY AARHUS PERSPEKTIVER OG INVESTERING I BIOØKONOMISK FORSKNING FORSKNINGSPLATFORME TIL UDVIKLING AF EN BÆREDYGTIG BIOØKONOMI PRODEKAN KURT NIELSEN, AARHUS UNIVERSITET UNI VERSITy DE

Læs mere

Åbne markeder, international handel og investeringer

Åbne markeder, international handel og investeringer 14 Økonomisk integration med omverdenen gennem handel og investeringer øger virksomhedernes afsætningsgrundlag og forstærker adgangen til ny viden og ny teknologi. Rammebetingelser, der understøtter danske

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

DEN BIOBASEREDE ØKONOMI. Hvordan kan bioteknologien skabe øget bæredygtighed, effektivitet og værdiløft indenfor fødevareerhvervet?

DEN BIOBASEREDE ØKONOMI. Hvordan kan bioteknologien skabe øget bæredygtighed, effektivitet og værdiløft indenfor fødevareerhvervet? GUDP, 12-OKT-2011 DEN BIOBASEREDE ØKONOMI Hvordan kan bioteknologien skabe øget bæredygtighed, effektivitet og værdiløft indenfor fødevareerhvervet? Per Falholt, Koncernchef, Forskning og Udvikling, Novozymes

Læs mere

Økonomisk analyse. Kina et vigtigt eksportmarked for Danmark. Kinas vækstmirakel kan mærkes i Danmark

Økonomisk analyse. Kina et vigtigt eksportmarked for Danmark. Kinas vækstmirakel kan mærkes i Danmark Økonomisk analyse 11. juni 2012 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Kina et vigtigt eksportmarked for Danmark Kina har de seneste 20 år haft en

Læs mere

Vækstpotentialet i dansk landbrug hvor skal vi se mulighederne?

Vækstpotentialet i dansk landbrug hvor skal vi se mulighederne? Vækstpotentialet i dansk landbrug hvor skal vi se mulighederne? ved Henrik Zobbe, direktør/institutleder Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Det Kgl. Danske Landhusholdningsselskab. v/lars Hvidtfeldt Torsdag d. 21. november

Det Kgl. Danske Landhusholdningsselskab. v/lars Hvidtfeldt Torsdag d. 21. november Det Kgl. Danske Landhusholdningsselskab v/lars Hvidtfeldt Torsdag d. 21. november Forventninger til efterspørgslen i 2050 Befolkning 9,1 mia. Årlig kornproduktion 3 mia. t Årlig kødproduktion 470 mio.

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN RESUMÉ DANMARK STYRKET UD AF KRISEN September 2009 REGERINGEN Resumé af Danmark styrket ud af krisen Danmark og resten af verden er blevet ramt af den kraftigste og mest synkrone lavkonjunktur i mange

Læs mere

Aftalen om Vækstplan for Fødevarer fra april 2014 lagde de lange spor til et paradigmeskifte væk fra den generelle regulering af landbruget.

Aftalen om Vækstplan for Fødevarer fra april 2014 lagde de lange spor til et paradigmeskifte væk fra den generelle regulering af landbruget. FORSLAGET FRA VKO Forslag til folketingsbeslutning om fødevare- og landbrugspakke. Folketinget opfordrer regeringen til at vedtage en fødevare- og landbrugspakke, der skal sikre en dansk fødevare- og landbrugssektor

Læs mere

Tendenser for verdens fødevareproduktion og forbrug. Leif Nielsen Cheføkonom Landbrug & Fødevarer

Tendenser for verdens fødevareproduktion og forbrug. Leif Nielsen Cheføkonom Landbrug & Fødevarer Tendenser for verdens fødevareproduktion og forbrug Leif Nielsen Cheføkonom Landbrug & Fødevarer Op i helikopteren Globale megatrends i de kommende 10-20 år Fødevareproduktion Efterspørgsel Megatrends

Læs mere

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond. Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgningsskemaet.

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond. Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgningsskemaet. Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgningsskemaet. 1. Fondens formål Formålet med Grøn Omstillingsfond er at ruste

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Slotholmsgade København K Att.: Fødevareminister Mette Gjerskov. Kære Mette Gjerskov

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Slotholmsgade København K Att.: Fødevareminister Mette Gjerskov. Kære Mette Gjerskov 21. maj 2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Slotholmsgade 12 1216 København K Att.: Fødevareminister Mette Gjerskov Kære Mette Gjerskov Regeringens vækstteam for fødevarer har afleveret

Læs mere

Landbrugs- og fødevareerhvervet på vej mod vækst i balance

Landbrugs- og fødevareerhvervet på vej mod vækst i balance Landbrugs- og fødevareerhvervet på vej mod vækst i balance Søren Gade Adm. direktør, Landbrug & Fødevarer Hvad laver Landbrug & Fødevarer? Politisk interessevaretagelse Markedsåbning og afsætningsfremme

Læs mere

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i VELKOMMEN TIL ØKOLOGI i Aftenens Program Velkomst Sådan styrker du din bundlinje Oplæg og debat Økologi i Landbrug & Fødevarer Politik Viden og Rådgivning Samarbejde Mere Økologi i Danmark hvad skal der

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

Dansk fødevareforskning - et fundament for fremtidig vækst

Dansk fødevareforskning - et fundament for fremtidig vækst Ole Linnet Juul et fundament for fremtidig Branchedirektør Ole Linnet Juul DI Fødevarer Væksten skal tilbage Udviklingen i BNP Mia. kr., kædede 2005-priser, sæsonkorrigeret Mia kr. 1650 Mia kr. 1650 1600

Læs mere

Spor 1: Hvordan skaber vi stærke klynger? GLENDA NAPIER ANALYSECHEF REG X DET DANSKE KLYNGEAKADEMI

Spor 1: Hvordan skaber vi stærke klynger? GLENDA NAPIER ANALYSECHEF REG X DET DANSKE KLYNGEAKADEMI Spor 1: Hvordan skaber vi stærke klynger? GLENDA NAPIER ANALYSECHEF REG X DET DANSKE KLYNGEAKADEMI 1 Vi definerer en klynge som en gruppe af virksomheder, der har lokaliseret sig tæt ved hinanden og som

Læs mere

Danske fødevarevirksomheder investerer massivt i udlandet

Danske fødevarevirksomheder investerer massivt i udlandet November 2012 Danske fødevarevirksomheder investerer massivt i udlandet AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Dansk fødevareindustri investerer massivt i udlandet, mens omfanget af investeringer

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv.

Læs mere

Strategi for forskning og udvikling på markområdet 2014 2018

Strategi for forskning og udvikling på markområdet 2014 2018 Strategi for forskning og udvikling på markområdet 2014 2018 Landbrug & Fødevarer, Planteproduktion Planteproduktionen i dag... 4 Status... 4 Fødevareforsyning og befolkningsudvikling... 5 Rammevilkår...

Læs mere

Hvad får Danmark ud af strategisk fødevareforskning?

Hvad får Danmark ud af strategisk fødevareforskning? Hvad får Danmark ud af strategisk fødevareforskning? V. Erik Bisgaard Madsen Prodekan for erhvervs- og myndighedssamarbejde Dias 1 Strategisk forskning Udfordringsorienteret tilgang snarere end disciplinbaseret

Læs mere

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation Den 27. maj 2011 Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation 1. Indledning I dag har regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas- Møller indgået aftale

Læs mere

Danmark skal fortsat være førende inden for markedsdrevet økologisk produktion i EU.

Danmark skal fortsat være førende inden for markedsdrevet økologisk produktion i EU. Side 1 af 5 Notat Til Fra Natur- og Landbrugskommissionen Landbrug & Fødevarer Dato 7. august 2012 Frivillig hjemmeopgave Først og fremmest må det påpeges, at tankerne om en vision der rækker ud mod 2050

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Fremtidige indsatser målrettet industrien. Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Fremtidige indsatser målrettet industrien. Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Fremtidige indsatser målrettet industrien Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Regeringens vækstpakke 2014 Danmark helt ud af krisen Eksempler på initiativer: Vækstprogram for små og mellemstore

Læs mere

Danmark mangler investeringer

Danmark mangler investeringer Organisation for erhvervslivet April 21 Danmark mangler investeringer Af Økonomisk konsulent, Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk Fremtidens danske velstand afhænger af, at produktiviteten i samfundet øges,

Læs mere

Ressourceeffektive og sundhedsfremmende fødevarer

Ressourceeffektive og sundhedsfremmende fødevarer DI Den 31. maj 2016 Ressourceeffektive og sundhedsfremmende fødevarer 1. Resumé Flere sundhedsfremmende fødevarer og ingredienser samt en mere ressourceeffektiv fødevareproduktion er vigtige svar på centrale

Læs mere

Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum

Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum - en del af den Regionale Udviklingsaftale 2016-19 mellem Region Syddanmark, Trekantområdet Danmark og kommunerne Billund, Fredericia,

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskerne og fødevareudfordringen

Økonomisk analyse. Danskerne og fødevareudfordringen Økonomisk analyse 11. juni 2013 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne og fødevareudfordringen Om 30 år er der 9 mia. mennesker på jorden.

Læs mere

Et internationalt anerkendt Food Value Chain Lab for åben innovation i den danske landbrugs- og fødevaresektor

Et internationalt anerkendt Food Value Chain Lab for åben innovation i den danske landbrugs- og fødevaresektor Et internationalt anerkendt Food Value Chain Lab for åben innovation i den danske landbrugs- og fødevaresektor PROJEKTIDE PROJEKT IDE Åben læring, innovation og demonstration Food Universe et unikt miljø

Læs mere

Bilag 1 - Kommissorium for Natur- og landbrugskommissionen

Bilag 1 - Kommissorium for Natur- og landbrugskommissionen Bilag 1 - Kommissorium for Natur- og landbrugskommissionen 1 Kommissorium for Natur- og landbrugskommissionen På Danmarks areal skal der være plads til at producere sunde og velsmagende fødevarer af høj

Læs mere

Det Nationale Bioøkonomipanels EU-katalog

Det Nationale Bioøkonomipanels EU-katalog Det Nationale Bioøkonomipanels EU-katalog Hvilke EU-processer bør danske aktører have særligt fokus på for at fremme udviklingen af bioøkonomien i Danmark Danmarks nationale bioøkonomipanel har på deres

Læs mere

11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi Side 1 NOVEMBER Verden investerer vedvarende i vedvarende energi

11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi Side 1 NOVEMBER Verden investerer vedvarende i vedvarende energi 11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi Side 1 NOVEMBER 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi 11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi

Læs mere

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks Organisation for erhvervslivet September 2009 Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks velstand Danmark ligger helt fremme i feltet af europæiske lande, når det kommer til eksport af varer der indbringer

Læs mere

Vækstforum NOTAT. Grøn Vækst Hovedindhold og sammenhænge til den regionale udvikling

Vækstforum NOTAT. Grøn Vækst Hovedindhold og sammenhænge til den regionale udvikling Regionshuset Viborg Vækstforum Oplevelsesøkonomi og Landdistrikter Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk NOTAT Grøn Vækst Hovedindhold og sammenhænge til

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Bæredygtighed produktion fødevarer og udryddelse af sult

Bæredygtighed produktion fødevarer og udryddelse af sult Bæredygtighed produktion fødevarer og udryddelse af sult Professor Jørgen E. Olesen TATION 1 Mål 2: Udrydde sult, opnå fødevaresikkerhed, sikre bedre ernæring og et mere bæredygtigt landbrug 23: afslutte

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

NY STRATEGI. Invitation til workshops den 12. september 2014 og til konference den 30. oktober 2014.

NY STRATEGI. Invitation til workshops den 12. september 2014 og til konference den 30. oktober 2014. NY STRATEGI Invitation til workshops den 12. september 2014 og til konference den 30. oktober 2014. INVITATION VÆR MED TIL AT PÅVIRKE GUDP S STRATEGI Siden 2010 har Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram

Læs mere

STÆRKT VÆKSTPOTENTIALE I SUNDHEDSFREMMENDE FØDEVARER

STÆRKT VÆKSTPOTENTIALE I SUNDHEDSFREMMENDE FØDEVARER Organisation for erhvervslivet Marts 2010 STÆRKT VÆKSTPOTENTIALE I SUNDHEDSFREMMENDE FØDEVARER AF KONSULENT PETER BERNT JENSEN, PEBJ@DI.DK Salget af sundhedsfremmende fødevarer er stærkt stigende i vores

Læs mere

Økonomisk analyse. Vores vigtigste eksportmarked Tyskland skal til valg

Økonomisk analyse. Vores vigtigste eksportmarked Tyskland skal til valg Økonomisk analyse 21. september 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Vores vigtigste eksportmarked Tyskland skal til valg Et foreløbigt udramatisk

Læs mere

Økologiplan Danmark. Sammen om mere økologi Kort version

Økologiplan Danmark. Sammen om mere økologi Kort version Økologiplan Danmark Sammen om mere økologi Kort version 1 Forord Økologien er gået fra at være biodynamisk idealisme i små butikker til i dag at være en naturlig del af supermarkedernes udbud. Den udvikling

Læs mere

Erhvervet ønsker at imødegå udfordringerne og at udnytte mulighederne gennem proaktive og målrettede forsknings- og udviklingsaktiviteter.

Erhvervet ønsker at imødegå udfordringerne og at udnytte mulighederne gennem proaktive og målrettede forsknings- og udviklingsaktiviteter. Dansk akvakulturs forsknings- Indledning Moderne akvakultur er et videnbaseret erhverv understøttet af udvikling og forskning. Det bidrager til at sikre en bæredygtig vækst, og det styrker fødevarekvaliteten

Læs mere

Væksten i Thy - det regionale perspektiv. Morten Lemvigh, kontorchef Region Nordjylland

Væksten i Thy - det regionale perspektiv. Morten Lemvigh, kontorchef Region Nordjylland Væksten i Thy - det regionale perspektiv Morten Lemvigh, kontorchef Region Nordjylland Disposition Generelle og globale tendenser Væksten i Region Nordjylland Væksten i Thy Vækstforums tilbud Eksempler

Læs mere

INFORMATIONSMØDE 2014. Introduktion til GUDP v. Mette Leiholt, GUDP-sekretariatet

INFORMATIONSMØDE 2014. Introduktion til GUDP v. Mette Leiholt, GUDP-sekretariatet INFORMATIONSMØDE 2014 Introduktion til GUDP v. Mette Leiholt, GUDP-sekretariatet PROGRAMMET Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) støtter: bæredygtighed og vækst tæt samarbejde mellem forskning

Læs mere

Eksempler på nye lovende værdikæder 1

Eksempler på nye lovende værdikæder 1 Eksempler på nye lovende værdikæder 1 Biomasse Blå biomasse: fiskeudsmid (discard) og fiskeaffald Fødevareingredienser, proteinrigt dyrefoder, fiskeolie til human brug Lavværdi foder, biogas kystregioner

Læs mere

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends SDU 31. maj 12 Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends På vej mod en vedvarende energi-region Syddanmark / Schleswig-Holstein Sune Thorvildsen, DI Energibranchen Dagsorden Energiaftale af 22. marts

Læs mere

Strategiske muligheder og anbefalinger

Strategiske muligheder og anbefalinger Strategiske muligheder og anbefalinger Bilag 3, til Region Nordjyllands Regionale Vækst og Udviklingsstrategi (REVUS) - 2015 til 2018. Indledning I dette bilag gives anvisninger til erhvervspolitiske handlinger

Læs mere

Store muligheder for eksportfremme til MMV er

Store muligheder for eksportfremme til MMV er Januar 2014 Store muligheder for eksportfremme til MMV er Af chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk og chefkonsulent Marie Gad, msh@di.dk De mindre og mellemstore virksomheder står for en begrænset del

Læs mere

Kampen om at producere bæredygtigt er gået ind. Bæredygtighed er et plus-ord, som alle er enige om rummer noget godt.

Kampen om at producere bæredygtigt er gået ind. Bæredygtighed er et plus-ord, som alle er enige om rummer noget godt. Kampen om at producere bæredygtigt er gået ind. Bæredygtighed er et plus-ord, som alle er enige om rummer noget godt. Det er ikke længere et spørgsmål OM bæredygtighed - men om HVORDAN bæredygtighed. For

Læs mere

FORKORTET VERSION. Økologisk Handlingsplan 2020

FORKORTET VERSION. Økologisk Handlingsplan 2020 FORKORTET VERSION Økologisk Handlingsplan 2020 1 Forord Interessen for økologi har aldrig været større. Salget af økologiske varer har nået nye højder og øko-begivenheder, som køernes forårsfest og høstmarkeder,

Læs mere

UDVIKLING VÆKST BALANCE. Fødevareklyngens indsats i udviklingslande

UDVIKLING VÆKST BALANCE. Fødevareklyngens indsats i udviklingslande UDVIKLING VÆKST BALANCE Fødevareklyngens indsats i udviklingslande Vi skal handle mere med udviklingslande Samhandel og eksport styrker vækst og beskæftigelse i udviklingslandene, når det sker på bæredygtige

Læs mere

Rammevilkår, så landbruget klarer krisen. Martin Merrild, formand Landbrug & Fødevarer 17. november 2015

Rammevilkår, så landbruget klarer krisen. Martin Merrild, formand Landbrug & Fødevarer 17. november 2015 Rammevilkår, så landbruget klarer krisen Martin Merrild, formand Landbrug & Fødevarer 17. november 2015 Konkurrenceevne Vi skal være konkurrencedygtige, hvis vi skal være her! Hvad er det for en verden

Læs mere

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi Vækstforum Sjælland Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Telefon 70 15 50 00 E-mail vaekstforum@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Fotos: Jan Djenner Tryk: Glumsø

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Økonomisk analyse. Japan er vores 2. største marked for grisekød

Økonomisk analyse. Japan er vores 2. største marked for grisekød Økonomisk analyse 6. oktober 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Japan er vores 2. største marked for grisekød 2. største marked for grisekød

Læs mere

POLITISK OPLÆG FØDEVARE- OG LANDBRUGSPAKKE NOVEMBER 2014 MERE VÆKST MED GRØN REALISME

POLITISK OPLÆG FØDEVARE- OG LANDBRUGSPAKKE NOVEMBER 2014 MERE VÆKST MED GRØN REALISME POLITISK OPLÆG FØDEVARE- OG LANDBRUGSPAKKE NOVEMBER 2014 MERE VÆKST MED GRØN REALISME FORORD Danmarks fødevare- og landbrugssektor er stærk, men også under stigende pres fra voksende global konkurrence.

Læs mere

STRATEGI Sektor for Økologi

STRATEGI Sektor for Økologi STRATEGI Sektor for Økologi 2018-2020 Landbrug & Fødevarer Strategi Landbrug & Fødevarer VISION NYE VEJE TIL VÆKST I BALANCE Landbrug & Fødevarer vil styrke fødevareklyngens indtjening og forøge værdien

Læs mere

Hvad er bæredygtighed? Brundtland

Hvad er bæredygtighed? Brundtland Hvad er bæredygtighed? Brundtland 2... 24. januar 2014 Bæredygtighed Er ikke et videnskabeligt faktuelt begreb, men et normativt princip, ligesom f.eks. Lovgivning Er baseret på en grundtanke om naturlige

Læs mere

BIO-VALUE bestyrelsesmøde. Den 11. oktober 2013 Erik Bisgaard Madsen

BIO-VALUE bestyrelsesmøde. Den 11. oktober 2013 Erik Bisgaard Madsen BIO-VALUE bestyrelsesmøde Den 11. oktober 2013 Erik Bisgaard Madsen Kriterier for udvælgelse 1) Markant samfundsudfordring, som kan være vækstdriver i Danmark 2) Bygge på et efterspørgselstræk 3) Bidrage

Læs mere

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Peter Bernt Jensen, konsulent pebj@di.dk, 3377 3421 NOVEMBER 2017 Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Fødevarebranchen er god til robotter og automatisering, men kan blive endnu bedre til

Læs mere

Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport

Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport Marts 2013 Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK OG KONSULENT NIS HØYRUP CHRISTENSEN, NHC@DI.DK Tyrkiet har udsigt til at blive det OECD-land, der har den største

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Danmark som vækstcenter for en bæredygtig bioøkonomi

Danmark som vækstcenter for en bæredygtig bioøkonomi Det Nationale Bioøkonomipanel Danmark som vækstcenter for en bæredygtig bioøkonomi Udtalelse fra Det Nationale Bioøkonomipanel September 2014 Danmark som vækstcenter for en bæredygtig bioøkonomi Udtalelse

Læs mere

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab 21. November 2012 Anders Bækgaard Regeringen vil gøre en langt større indsats for at hjælpe virksomhederne med at få fodfæste

Læs mere

Bioøkonomien. - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse

Bioøkonomien. - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse Bioøkonomien - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse ACO Academy, Büdelsdorf 21. oktober 2013 Christian Eriksen, ProjectZero Agenda Baggrund Sønderborg-områdets ProjectZero

Læs mere

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland.

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Brobygger 2.0 Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Indledning Den danske fødevareklynge med centrum i Region Midt er i en god udvikling

Læs mere

En ny stærk økologipolitik. - på vej mod en grøn omstilling

En ny stærk økologipolitik. - på vej mod en grøn omstilling En ny stærk økologipolitik - på vej mod en grøn omstilling Fødevareministerens økologipolitiske udspil November 2011 Fødevareministerens November 2011 kologipolitiske udspil En stærk økologipolitik Økologi

Læs mere