Beslutninger fra mødet. Torsdag kl Ordinært møde. Økonomiudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beslutninger fra mødet. Torsdag 6.12.2007 kl. 7.30. Ordinært møde. Økonomiudvalget"

Transkript

1 Beslutninger fra mødet Torsdag kl Ordinært møde Økonomiudvalget

2 KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Teknik- og Miljøudvalget LBR = Det lokale Beskæftigelsesråd Mødet Torsdag , D2/Rådhus Fraværende: Morten Slotved (C) og Hanne Lommer (A) Bemærkninger til dagsordenen: Formand for Social- og Sundhedsudvalget Thorkild Gruelund (C) deltog i mødets behandling af punkt ØU-132/07-B om genbesættelse af direktørstillingen for Social- og Sundhed. Meddelelser: Borgmester Uffe Thorndahl orienterede om den grønlandske venskabsby Christianshåbs besøg i Hørsholm Kommune den november Borgmester Uffe Thorndahl orienterede om, at Venstre have oplyst, at partiet ønsker pr. 1. januar 2008 at ændre sin repræsentation i henholdsvis Økonomiudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget. Således ønskes Anne Ehrenreich erstattet af Michael Medom Hansen i Økonomiudvalget, og Michael Medom Hansen erstattet af Anne Ehrenreich i Kultur- og Fritidsudvalget. Sagen vil blive forelagt for Kommunalbestyrelsen den 17. december Endelig orienterede borgmesteren om, at administrationen grundet problemer med rekruttering af personale havde foreslået, at den midlertidige normering med en ingeniør til forsyningen til udgangen af december 2008 blev gjort permanent, idet det var vurderingen, at det fremtidige forsyningsselskab også ville have behov for denne normering. Økonomiudvalget var indforstået hermed. Økonomiudvalget Side 2

3 Følgende sager blev behandlet på mødet ØU-132/07-B Genbesættelse af direktørstillingen for Social- og Sundhed Der skal i forbindelse med genbesættelsen af direktørstillingen for social- og sundhed godkendes job- og personprofil samt annonce. Endvidere skal der fastlægges datoer for udvælgelse af ansøgere samt til gennemførelse af første og anden interviewrunde. KLK deltager under behandlingen af punktet. Beslutning: Udkast til annonce samt job- og personprofil blev godkendt med en række ændringer. Justeret udgave tilsendes Økonomiudvalgets medlemmer. Der arbejdes videre med, at første ansættelsesrunde søges afviklet den 18. januar 2008 og anden ansættelsesrunde 25. januar Uffe Thorndahl (C), Morten Slotved (C) og Hanne Lommer (A). Side 14 ØU-133/07-B Personsag Borgmesteren fremlægger forslag om afslutning af klage og erstatningskrav fra en borger. Beslutning: Et flertal i Økonomiudvalget (Uffe Thorndahl (C), Isabella Meyer (C), Jens Frederiksen (C), Kjeld Holm (V) og Anne Ehrenreich (V)) tilsluttede sig en indstilling til Kommunalbestyrelsen, hvorefter der bevilges den pågældende borger en økonomisk kompensation på kr. under forudsætning af, at Statsforvaltningen vil kunne godkende dispositionen. Administrationen skulle til brug for Kommunalbestyrelsens behandling af sagen udarbejde udkast til høringsbrev til Statsforvaltningen. Henrik Klitgaard (R) stemte imod, og Peter Antonsen (T) tog forbehold. Morten Slotved (C) og Hanne Lommer (A). Side 16 Økonomiudvalget Side 3

4 ØU-121/07-B Sjælsmark Kaserne - Landsplandirektiv Efter rømningen af Sjælsmark Kaserne, har en arbejdsgruppe med repræsentanter for Forsvarsministeriet, Miljøministeriet og Hørsholm Kommune arbejdet på at finde en genanvendelsesmodel der tilfredsstiller både Forsvarets forventning om indtjening ved salg af kasernearealerne og planmyndighedernes forventning om 0-vækst uden for byfingrene. Beslutning: Uffe Thorndahl (C), Isabella Meyer (C), Jens Frederiksen (C), Kjeld Holm (V), Anne Ehrenreich (V) og Henrik Klitgaard (B) stemte for følgende forhandlingsmandat: Kommunalbestyrelsen er enig om, at det primære ønske er, at kasernearealet i overensstemmelse med den overordnede planlægning blev frilagt til rekreativt grønt område. Men i erkendelse af at de eksisterende investeringer foretaget i området repræsenterer en vis samfundsmæssig økonomi, er man dog indstillet på en begrænset indpasning af blandede funktioner i området. Dette må dog ikke få et omfang, så der er tale om en egentlig markant byvækst, og der skal lægges vægt på den landskabelige indpasning, den trafikale adgang til området og den trafikale sammenhæng i form af vej- og stiforbindelser til eksisterende byområde og rekreative stiforløb, der åbner området for offentligheden. Det kan i denne sammenhæng oplyses, at antallet af eksisterende boliger i landzonen i Hørsholm Kommune udgør ca. 250 (532 personer ifølge Danmarks statistik). På denne baggrund kan Kommunalbestyrelsen anbefale, at der forhandles videre med de implicerede parter med udgangspunkt i følgende udnyttelse af arealet: Bebyggelsesprocenten nedbringes fra ca. 15 til ca. 9 (svarende til ca m2 etageareal) ved udtynding på nord, øst og sydsiden. Minimum 50 % af etagearealet (ca m2 etageareal) genanvendes til rekreative formål. Maksimum 25 % af etagearealet (ca m2 etageareal svarende til boliger) genanvendes til boligformål 25 % af etagearealet genanvendes til erhvervsformål (liberale erhverv, mindre håndværksvirksomheder mm.). Forudsætningen for beslutningen er, at kommunen ydes fuld kompensation for udgifter til nødvendige/hensigtsmæssige infrastrukturelle investeringer. Peter Antonsen (T) stemte imod, og ønskede følgende tilført Økonomiudvalget Side 4

5 protokollen: Borgerlisten kan ikke tilslutte sig, at Hørsholm Kommunalbestyrelse går videre med planer om byudvikling på Sjælsmark kaserne som foreslået af en arbejdsgruppe med repræsentanter for Forsvarsministeriet, Miljøministeriet og Hørsholm Kommune. Forslaget er i strid med al overordnet planlægning for området: Regionplan 2005, Fingerplan 2007 og Hørsholms kommuneplan (Helhedsplanen). Ifølge disse planer kan der ikke ske byudvikling i området. Borgerlisten vender sig skarpt imod planerne og ønsker fastholdt, at området efter forsvarets rømning alene skal anvendes til rekreative formål til almenvellets bedste. Der er ikke nogen planlægningsmæssig begrundelse for byudvikling på Sjælsmark Kasernes arealer. Ønsket om boligudbygning er alene begrundet i ejerens, Forsvarsministeriets, ønske om at optimere det økonomiske udbytte i forbindelse med rømningen af kasernen. En sådan begrundelse er ikke lovligt grundlag for planlægning. Arealerne er blevet erhvervet af Forsvaret ved ekspropriation for kun 56 år siden, og de søges nu solgt til formål, som de oprindelige ejere af arealerne ikke ville have fået tilladelse til. Det er uanstændigt efterfølgende at anvende en eksproprieret ejendom til statslig ejendomsspekulation. I øvrigt skal bemærkes, at indtægterne ved det foreslåede salg til boligformål skal tilgå Staten (Forsvaret), mens de ikke ubetydelige udgifter ved at etablere infrastruktur i området, offentlig transport, daginstitutioner, skoler etc. kommer til at påhvile Hørsholm Kommune. Sagen sendes til godkendelse i Kommunalbestyrelsen. Morten Slotved (C) og Hanne Lommer (A). Side 17 ØU-134/07-B Salg af ejendommen Breeltegård, endelig købsaftale og lejeaftale Kommunalbestyrelsen valgte den 29. oktober 2007 det økonomisk mest fordelagtige tilbud og besluttede, at administrationen skulle optage forhandling med byder om de nærmere vilkår for salg og leje. Resultatet af forhandlingerne foreligger nu. Økonomiudvalget Side 5

6 Beslutning: Godkendt, idet sagen splittes op i henholdsvis en åben del vedrørende bevilling på 1,06 mio. kr. og en lukket del vedrørende godkendelse af købsaftale mv. Morten Slotved (C) og Hanne Lommer (A). Side 25 ØU-135/07-B Hørsholm Bymidte - frigivelse af rammebevilling Som led i realisering af intentionerne i masterplanen for bymidten har administrationen bedt om tilbud på udførelse af en række projektarbejder. Administrationen anmoder om at der frigives bevilling. Beslutning: Godkendt. ØU-136/07-B Morten Slotved (C) og Hanne Lommer (A). Side 26 Breelte-trekanten Til Kommunalbestyrelsens stillingtagen som følge af, at licitationsresultatet vedr. projektet med ældreboligerne væsentligt overskrider rammebeløbet. Beslutning: Økonomiudvalget indstillede model 1 (forlængelse af tidsfristen) til Kommunalbestyrelsens godkendelse. Morten Slotved (C) og Hanne Lommer (A). ØU-137/07-B Side 29 Kokkedal Slot Ejeren af Kokkedal Slot har bedt om forlængelse af fristen for færdiggørelsen af renoveringen af hovedbygningens klimaskærm. Beslutning: Godkendt, idet sagen åbnes inden behandling i Kommunalbestyrelsen. Morten Slotved (C) og Hanne Lommer (A). Side 32 Økonomiudvalget Side 6

7 ØU-138/07-D Rungsted Havn A/S Rungsted Havn A/S har rettet henvendelse til kommunen om tilbagebetaling af lån. Beslutning: Følgende forslag fremsat af Henrik Klitgaard (R) blev sendt til afstemning: Hørsholm Kommune tager initiativ til, at der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling i havneselskabet med henblik på at vælge en ny bestyrelse, som vil varetage hovedaktionærens interesser ved at efterleve beslutningen om tilbagebetaling af lån inden udgangen af For stemte Henrik Klitgaard (R), mens Uffe Thorndahl (C), Isabella Meyer (C), Jens Frederiksen (C), Kjeld Holm (V), Anne Ehrenreich (V) og Peter Antonsen (T) stemte imod. Forslaget blev herefter forkastet. Et flertal i Økonomiudvalget (Uffe Thorndahl (C), Isabella Meyer (C), Jens Frederiksen (C), Kjeld Holm (V), Anne Ehrenreich (V) og Peter Antonsen (T)) besluttede at indstille til Kommunalbestyrelsen, at der svares Rungsted Havn A/S, at det samlede resterende lån skal tilbagebetales ved udgangen af I modsat fald ville kommunen tage retlige skridt til at få pengene inddraget. Henrik Klitgaard (R) var imod og fik protokolleret, at han er imod at kommunen evt. skulle afholde udgifter til inddrivelse af lånet. Morten Slotved (C) og Hanne Lommer (A). Side 33 ØU-139/07-B Afskrivninger af tilgodehavender for året 2006 Administrationen har gennemgået kommunens aktiver og passiver og anbefaler at Kommunalbestyrelsen afskriver ,96 kr. Afskrivningen vil ikke få betydning for kassebeholdningen. Beslutning: Godkendt. Morten Slotved (C) og Hanne Lommer (A). Side 34 Økonomiudvalget Side 7

8 ØU-140/07-O Delingsaftale for Frederiksborg Amt Administrationen orienterer Økonomiudvalget om at den endelige delingsaftale for Frederiksborg Amt nu er endeligt vedtaget i Region Hovedstaden. Beslutning: Taget til efterretning. Morten Slotved (C) og Hanne Lommer (A). Side 36 ØU-141/07-B Valg af ny revisor efter EU-udbudsrunden 2007 Regnskabsåret 2007 er det sidste år hvor Hørsholm Kommune har kontrakt med Ernst & Young, Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Når regnskabet for 2007 er udarbejdet er 5 års kontrakten udløbet. Grundet beløbets størrelse som forventelig er over tærskelværdien i udbudsdirektivet, har Hørsholm Kommune været i EU udbud med en ny revisionskontrakt. På baggrund af de fremsendte tilbud fra revisionsfirmaerne, har administrationen foretaget en vurdering, af det mest økonomisk fordelagtige bud. Beslutning: Godkendt. Morten Slotved (C) og Hanne Lommer (A). Side 38 ØU-142/07-B Status og plan forebyggelse 2007/08 Hørsholm Kommune har i årene mio. kr. til rådighed i forebyggelsespuljen pr. år. Økonomiudvalget (ØU) råder over en del af disse midler for at sikre en sammenhængende forebyggende indsats. Udmøntningen af midlerne sker i fællesskab med Forebyggelses- og Sundhedsfremmeudvalget (FSU). De samlede midler til rådighed i 2007/08 udgør kr. inkl. overførsel fra ubrugte midler FSU har taget initiativ til at udarbejde en samlet plan for forebyggende aktiviteter i 2007/08. Såfremt aktiviteterne realiseres og der fratrækkes faste udgifter til løn, er der i 2008 yderligere kr. til rådighed til forebyggende initiativer. Da FSU kun har et begrænset beløb til rådighed anmodes ØU om dels at udmønte kr. fra forebyggelsespuljen til gennemførelse af Økonomiudvalget Side 8

9 FSU s planlagte aktiviteter 2008 dels at overdrage halvdelen af det disponible beløb for 2008, et beløb på kr., til FSU. Beløbet skal bl.a. finansierer kampagner for sunde projekter, udarbejdelse af ny sundhedspolitik herunder borgerhøring i Trommen til foråret. Beslutning: Godkendt. Morten Slotved (C) og Hanne Lommer (A). Side 39 ØU-143/07-O Orientering til ØU vedr. LEAN på Rådhuset Kommunalbestyrelsen har på Augustkonferencen 2007 valgt at iværksætte en række LEAN-forløb på Rådhuset. LEAN-forløbene er efterfølgende budgetlagt fra 2008 til og med Direktionen har i forlængelse heraf haft en række drøftelser af projektet, hvor man blandt andet har besluttet en overordnet plan for forløbet, en intern projektorganisation samt valgt en ekstern konsulent. I det følgende orienteres ØU omkring status på LEAN på Rådhuset, herunder hvilke afdelinger der er udvalgt til første og anden LEANbølge, hvordan projektet er organiseret samt hvilke konkrete mål, der er opstillet for projektet. ØU vil modtage næste orientering omkring status på LEAN på Rådhuset når første bølge af LEAN-forløb er gennemført i begyndelsen af Efterfølgende vil ØU blive orienteret efter afslutning af hver bølge, svarende til to gange årligt Beslutning: Udsat. Morten Slotved (C) og Hanne Lommer (A). Side 42 TMU-96/07-B Usserød Kongevej - arkitektonisk grundlag Der er konstateret en stigende interesse fra grundejere og investorer i at udvikle ejendomme langs Usserød Kongevej. For at sikre at denne byudvikling sker på et fælles grundlag har Teknik og Miljøudvalget fået udarbejdet en vejledning for arkitektoniske og trafikale principper. Beslutning: Økonomiudvalget Side 9

10 Et flertal i Økonomiudvalget (Uffe Thorndahl (C), Jens Frederiksen (C), Kjeld Holm (V), Anne Ehrenreich (V) og Henrik Klitgaard (R)) godkendte Teknik- og Miljøudvalgets indstilling, idet det også blev besluttet at indstille til Kommunalbestyrelsen, at administrationen skulle gennemføre en skriftlig 4-ugers borgerhøring. Svarene skulle behandles i Teknik- og Miljøudvalget, inden sagen igen blev forelagt Økonomiudvalget. Peter Antonsen (T) var imod og fastholdt sit protokollat fremført på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 31. oktober Isabella Meyer (C), Morten Slotved (C) og Hanne Lommer (A). Side 49 TMU-102/07-B Kommentarer til fremsatte synspunkter om forslag til fredning af Usserød Ådal Kommunalbestyrelsen vedtog i juni 2006, i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening (DN), at fremsende forslag til fredning af Usserød Ådal til Fredningsnævnet. Fredningsmøde blev afholdt den 11. oktober 2006 af det daværende fredningsnævn. Fredningsnævnet har senest besigtiget området den 24. oktober 2007 og har efterfølgende bedt fredningsrejserne Hørsholm Kommune og DN om en fælles udtalelse til de modtagne bemærkninger og kommentarer ved besigtigelsen. Beslutning: Godkendt. Isabella Meyer (C), Morten Slotved (C) og Hanne Lommer (A). Side 53 TMU-103/07-B Lokalplan 135, Rungstedvej/Frihedsvej - etageboligområde På Teknik og Miljøudvalgets møde den 29. august 2007 besluttede udvalget, at et projekt for etageboligbebyggelse ved Rungstedvej/Frihedsvej kunne danne grundlag for udarbejdelse af et lokalplanforslag. Beslutning: Sagen sendes til Teknik- og Miljøudvalgets endelig godkendelse, idet bemærkninger fra Teknik- og Miljøudvalget er blevet indarbejdet i lokalplanforslaget, lige som der er foretaget redaktionelle ændringer. Økonomiudvalget Side 10

11 Morten Slotved og Hanne Lommer (A). Side 57 TMU-104/07-B Lokalplan 137 for Breeltegården Forslag til Lokalplan 137 samt Tillæg 5 til Helhedsplan har været i offentlig høring i perioden fra den 29. august 2007 til den 24. oktober Der er indkommet 3 høringssvar hvoraf et repræsenterer 13 husstande i Breeltehaven. Beslutning: Godkendt. Morten Slotved (C) og Hanne Lommer (A). Side 60 TMU-108/07-B Idefasen for søer, åer og Øresund i Hørsholm I forbindelse med at Danmark skal gennemføre miljømålsloven, foretages der indledningsvis en såkaldt idéfase fra 22. juni til 22. december 2007, som skal sætte fokus på at få skabt idéer til natur og miljøprojekter, der kan sikre, at Danmark kan få gennemført målene i vandrammedirektivet, habitatdirektivet og fuglebeskyttelsesdirektivet. Idéfasen drejer sig således om at skabe fokus i befolkningen, interesseforeninger og kommuner om konkrete forbedringer af miljøet og naturen. Det er muligt at komme med idéer frem til 22. december Beslutning: Godkendt. Morten Slotved (C) og Hanne Lommer (A). Side 63 BEU-39/07-B Seniorpolitik Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget ønsker jævnfør beslutning den 26. september at der udarbejdes et tillæg til seniorpolitikken med fokus på seniorer og arbejdsmarkedet. Beslutning: Godkendt. Morten Slotved (C) og Hanne Lommer (A). Økonomiudvalget Side 11

12 Side 67 BSU-66/07-B Kommunalisering af Mariehøj I forbindelse med indførelsen af områdeledelse på daginstitutionsområdet ønsker den selvejende institution Mariehøj at overgå til kommunalt eje og indgå i område syd pr. 1. januar Da det vurderes, at der ikke er forbundet nogen juridiske, økonomiske eller personalemæssige problemer ved dette, foreslår administrationen, at Børne- og Skoleudvalget anbefaler, at Mariehøj overgår til kommunalt ejerskab pr. 1. januar Beslutning: Godkendt. Morten Slotved (C) og Hanne Lommer (A). Side 69 KFU-96/07-B Hørsholm Badmintonklub søger om tillægsbevilling til igangværende renovering af badefaciliteter Hørsholm Badmintonklub søger om en tillægsbevilling på kr. til renovering af varmtvandsanlæg og varmtvandsfremføring til baderummene. Beslutning: Godkendt. Morten Slotved (C) og Hanne Lommer (A). Side 71 KFU-98/07-B Ridesporten i Hørsholm Økonomiudvalget besluttede den 13. september 2007, at der skulle iværksættes en undersøgelse af ridesportens forhold i Hørsholm kommune på baggrund af en ansøgning fra Hørsholm Rideklub af 2003 om tilskud til at drive en foreningsbaseret rideskole. Det blev i den forbindelse nævnt, at man nærmere bestemt ønsker en undersøgelse af de fire rideskolers økonomiske, strukturelle og organisatoriske forhold. Der er netop vedtaget en ny Lov om hold af heste, som har stor betydning for rideskolernes fysiske forhold. Beslutning: Økonomiudvalget Side 12

13 Godkendt, idet det blev besluttet, at også behovet for handicapridning skulle indgå i undersøgelsen. Morten Slotved (C) og Hanne Lommer (A). Side 73 Økonomiudvalget Side 13

14 Økonomiudvalget Punkt: ØU-132/07-B Sagsbehandler: Jens-Jakob Jakobsen Mødedato: Sagsforløb: ØU - Åben sag Genbesættelse af direktørstillingen for Social- og Sundhed Resume Der skal i forbindelse med genbesættelsen af direktørstillingen for social- og sundhed godkendes job- og personprofil samt annonce. Endvidere skal der fastlægges datoer for udvælgelse af ansøgere samt til gennemførelse af første og anden interviewrunde. KLK deltager under behandlingen af punktet. Forslag Det foreslås, at udkast til job- og personprofil samt stillingsannonce drøftes og godkendes. Endvidere foreslås det, at der fastlægges datoer for udvælgelse af ansøgere og til gennemførelse af første og anden interviewrunde. Bilag Forslag fra KLK til job- og personprofil og til annonce. Bilaget eftersendes. Sagsfremstilling I økonomiudvalgets møde den 15. november 2007 blev udvalget interviewet af KLK med henblik på udarbejdelse af job- og personprofil og annonce i forbindelse med genbesættelse af stillingen som direktør for Social- og sundhed. KLK har nu udarbejdet udkast til job- og personprofil samt til annonce. Udkastene skal drøftes med henblik på godkendelse, således at ansættelsesproceduren kan gå videre som forudsat. D.v.s. indrykning af annonce den 12. december Der skal endvidere fastlægges datoer for udvælgelse af ansøgere samt gennemførelse af første og anden interviewrunde. Følgende datoer foreslås: -udvælgelse af ansøgere 10. januar første interviewrunde 15. januar anden interviewrunde 22. januar Økonomiudvalget Side 14

15 Beslutning Udkast til annonce samt job- og personprofil blev godkendt med en række ændringer. Justeret udgave tilsendes Økonomiudvalgets medlemmer. Der arbejdes videre med, at første ansættelsesrunde søges afviklet den 18. januar 2008 og anden ansættelsesrunde 25. januar Uffe Thorndahl (C), Morten Slotved (C) og Hanne Lommer (A). Økonomiudvalget Side 15

16 Økonomiudvalget Fra: Politisk Administrativt Sekretariat Punkt: ØU-133/07-B Sagsbehandler: Susanne Esbjørn Mødedato: Sagsforløb: ØU - KB - Lukket sag GoPro Sagsnummer: Personsag Resume Borgmesteren fremlægger forslag om afslutning af klage og erstatningskrav fra en borger. Forslag LUKKET PUNKT Bilag LUKKET PUNKT Sagsfremstilling LUKKET PUNKT Beslutning Et flertal i Økonomiudvalget (Uffe Thorndahl (C), Isabella Meyer (C), Jens Frederiksen (C), Kjeld Holm (V) og Anne Ehrenreich (V)) tilsluttede sig en indstilling til Kommunalbestyrelsen, hvorefter der bevilges den pågældende borger en økonomisk kompensation på kr. under forudsætning af, at Statsforvaltningen vil kunne godkende dispositionen. Administrationen skulle til brug for Kommunalbestyrelsens behandling af sagen udarbejde udkast til høringsbrev til Statsforvaltningen. Henrik Klitgaard (R) stemte imod, og Peter Antonsen (T) tog forbehold. Morten Slotved (C) og Hanne Lommer (A). Økonomiudvalget Side 16

17 Økonomiudvalget Fra: Plan og Byg Punkt: ØU-121/07-B Sagsbehandler: Susanne Koch Mødedato: Sagsforløb: ØU - Åben sag GoPro Sagsnummer: Sjælsmark Kaserne - Landsplandirektiv Resume Efter rømningen af Sjælsmark Kaserne, har en arbejdsgruppe med repræsentanter for Forsvarsministeriet, Miljøministeriet og Hørsholm Kommune arbejdet på at finde en genanvendelsesmodel der tilfredsstiller både Forsvarets forventning om indtjening ved salg af kasernearealerne og planmyndighedernes forventning om 0-vækst uden for byfingrene. Forslag Administrationen anbefaler at Hørsholm Kommune tilslutter sig den løsningsmodel, der blev peget på i udkast til planlægningsgrundlag 14. juni 2007 med følgende indhold: Bebyggelsesprocenten nedbringes fra 15,2 til 9 ved udtynding på nord, øst og sydsiden 60 % af arealet genanvendes til rekreative formål 10 % af arealet genanvendes til boligformål 30 % af arealet genanvendes til erhvervsformål Samtidig anbefaler administrationen, at det drøftes om fordelingen mellem 30 % erhverv og 10 % bolig af den samlede genanvendelse kan forskydes til fordel for en større boligandel f.eks 30 % bolig og 10 % erhverv således at Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjenestes ønske om en større boligandel kan imødekommes i et vist omfang. Økonomiudvalget : Udsat til Økonomiudvalgets møde den 6. december Uffe Thorndahl (C), Anne Ehrenreich (V) Bilag 1. Notat om planforhold af 2. november Planlægningsgrundlag, udkast af 14. juni Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste svar af 6. juli 2007 til planlægningsgrundlaget. Økonomiudvalget Side 17

18 Sagsfremstilling Sagens tidligere behandling ØU KB 25. oktober Sagens fakta Forhistorie I forbindelse med forsvarsforliget i 2004 blev det besluttet at forsvaret skulle fraflytte Sjælsmark Kaserne i Kasernearealets mulige fremtidige anvendelse har derfor været drøftet på møder mellem Forsvarets Bygningstjeneste, Miljøministeriet og Hørsholm Kommune. Kasernearealet andrager m² og er bebygget med m² svarende til en bebyggelsesprocent på 15,6 Kasernens placering i beskyttet landskab, en genanvendelse til byformål vil være i strid arealplanlægningen. Kun hensynet til den samfundsmæssige interesse der ligger i, at samfundsmæssige værdier ikke går tabt, gør det relevant at drøfte en mulig genanvendelse med en ekstensiv udnyttelse af arealer og bygninger. Formålet med møderne har været, at finde en model for udnyttelse af kasernearealet, som sikrede en bedre landskabelig tilpasning bl.a. gennem udtynding af bebyggelsen, sikre en anvendelse af arealerne, som skabte mindst muligt konflikt med arealplanlægningen, og sikre forsvaret en vis indtægt ved salget. I arbejdsgruppen har været drøftet 3 teoretiske modeller for kasernens fremtid om henholdsvis rummelighed og arealanvendelse. 3 teoretiske modeller for fremtidig anvendelse Model 1, kasernemodellen: Det bebyggede areal reduceres fra m² til m² svarende til en bebyggelsesprocent på 12,6. Arealerne kan fordeles således: % erhverv svarende til 2740 m² bebygget areal -60 % boliger svarende til m² el 137 boliger med gennemsnitlig størrelse på 120 m² -30 % offentlige formål, rekreation svarende til 8220 m² bebygget areal eller: % erhverv svarende til 8220 m² bebygget areal -10 % boliger svarende til 2740 m² el 23 boliger med en gennemsnitlig størrelse på 120 m² -60 % til offentlig formål, rekreation svarende til m² bebygget areal Reduktion i bebyggelsen sker ved nord, øst og sydkanten af bebyggelsen således at bebyggelsen fases bedre ud i landskabet Model 2, landsbymodellen: Det bebyggede areal reduceres fra m² til m² svarende til en bebyggelsesprocent på 9. Arealerne kan fordeles således: Økonomiudvalget Side 18

19 % erhverv svarende til 1954 m² bebygget areal -60 % boliger svarende til m² el 98 boliger med gennemsnitlig størrelse på 120 m² -30 % offentlige formål, rekreation svarende til 5862 m² bebygget areal eller: % erhverv svarende til 5862 m² bebygget areal -10 % boliger svarende til 1954 m² el 16 boliger med en gennemsnitlig størrelse på 120 m² -60 % til offentlige formål, rekreation svarende til m² bebygget areal Reduktion i bebyggelsen sker ved nord, øst og sydkanten af bebyggelsen således at bebyggelsen fases bedre ud i landskabet, der skabes landskabskile øst vest og den nord sydgående midterakse udtyndes Model 3, åbent land modellen: Det bebyggede areal reduceres fra m² til m² svarende til en bebyggelsesprocent på 4,9 Arealerne kan fordeles således: % erhverv svarende til 1083 m² etageareal -60 % boliger svarende til 6498 m² el 54 boliger af en gennemsnitlig størrelse på 120 m² -30 % offentlige formål, rekreation svarende til 3249 m² bebygget areal eller: % erhverv svarende til 3249 m² etageareal -10 % boliger svarende 1083 m² el 9 boliger af en gennemsnitlig størrelse på 120 m² -60 % til offentlige formål, rekreation svarende til 6498 m² etageareal Reduktion sker ved at der udtyndes i bebyggelsen således at der bibeholdes 3 bebyggede enklaver. Alle tal baserer sig på at det bebyggede areal på kaserne i dag udgør m² bebygget areal, tallet kan være behæftet med en vis usikkerhed. Resultaterne af drøftelserne, som bl.a. inkluderede en temadag for kommunalbestyrelsen den 26. marts 2007 mundede ud i, at der blev lagt op til at model 2.2 kunne danne grundlag for et landsplandirektiv med en revision af kommuneplan og udarbejdelse af lokalplan. Imidlertid måtte Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste pege på, at model 2.2 ikke tilfredsstillede Forsvarsministeriets behov for økonomisk gevinst af salget af kasernen og at især boligandelen ønskedes øget, idet det forventedes at først og fremmest salg til boligformål ville give størst provenu. Senere er denne udmelding suppleret med at Forsvarsministeriet forventer at den eksisterende bebyggelsesprocent kan opretholdes og at mindst halvdelen af det bebyggede areal kan anvendes til boliger. På denne baggrund har Hørsholm Kommune og Miljøministerium genovervejet forholdet mellem bebyggelsens tæthed og fordeling af arealanvendelsen. Økonomiudvalget Side 19

20 Vurdering af de enkelte anvendelsesønsker Erhverv Hvis kaserneområdet skal omdannes til et blandet bolig, erhvervs- og fritidsområde, må det forudsætte at kun lette erhverv, klasse 1-3 med rimelighed kan lokaliseres på kaserneområdet. Det drejer sig typisk om kontor og administration samt f. eks elektronikvirksomheder. I Fingerplan 2007 er det fastsat at kontorbyggerier på mere end 1500 m² etageareal kun kan opføres inden for det stationsnære kerneområde dvs. 600 m fra en station. Hensigten hermed er, at sikre at det bliver nemmere og mere attraktivt at anvende kollektiv trafik til og fra arbejde, herved kan trængslen på vejnettet nedbringes. Kontorarbejdspladser rummer mange ansatte pr m² etageareal, typisk 1 medarbejder pr. 25 m². At placere kontorarbejdspladser på Sjælsmark Kaserne vil således generere ganske meget trafik og måske begrænse muligheden for at virksomheden kan rekruttere nok arbejdskraft på grund den dårlige tilgængelighed med kollektiv trafik. Normalt regnes der med 6 bilture (1 tur =tur-retur) om dagen pr 100 m² etageareal, med den dårlige beliggenhed i forhold til kollektiv trafik må der sandsynligvis regnes med en højere turrate. Egentlige produktions- og lagererhverv må forventes at belaste miljøet unødvendigt, bl.a. med tung trafik. Kreative vækst- og videnserhverv kunne måske passes ind på kaserneområdet, men fraværet af et egentlig mangesidet bymiljø gør måske, at området ikke er attraktivt for denne særlige gruppe af mindre, innovative virksomheder. En billig husleje kunne måske tiltrække disse erhverv i iværksætterfasen. Som ovenfor beskrevet vil det sandsynligvis være en begrænset kreds af erhvervsvirksomheder som kunne have interesse i at lokalisere sig på kasernen eller som kan lokaliseres uden miljømæssige problemer. Hørsholm Kommune, udkast til erhvervsstrategi august 2007 I erhvervsstrategien er udpeget 5 indsatsområder, 1. regionalt handelscenter, 2. branding og profil, 3. kultur, idræt og erhverv, 4. infrastruktur 5. erhvervsservice. Under indsatsområderne er udpeget 16 projekter til understøtning af de enkelte indsatsområder. Under indsatsområdet kultur, idræt og erhverv er udpeget projektet Sjælsmark Kaserne. I Erhvervsstrategien er der anført følgende om projektet Sjælsmark Kaserne: Der skal tages stilling til omfanget af boliger, erhvervs rekreative faciliteter mv. Det anses for væsentligt at indtænke Sjælsmarkområdets muligheder sammen med eferspørgslen efter oplevelser. Ligesom der for så vidt angår erhverv tænkes i relation til til kreative klasser, oplevelsesøkonomi og innovation og netværksdannelser. Der kunne også være tale om at anvende de faciliteter som allerede findes inden for kaserne og øvelsesområdet til f. eks. outdoor life and facilities (skydning, terrænløb, motion, bueskydning, hundetræning, agility, lerdueskydning mv.) Økonomiudvalget Side 20

21 Det er vigtigt at sikre: - at der i den igangværende proces omkring områdets fremtidige anvendelse og plangrundlag søges indarbejdet bestemmelser og retningslinier, somkan medvirke til at fremme erhvervslivets udviklingsmuligheder, attraktivitet og tiltrækning af medarbejdere. Boliger Placering af boliger på Sjælsmark Kaserne vil uanset antal generere en række problemer først og fremmest for de nye beboere på kasernearealet. Ganske vist vil nye boliger komme til at ligge i et meget attraktivt landskab, men der vil være langt til alle daglige servicetilbud af såvel offentlig som privat karakter. Det vil formodentlig betyde, at mange vil vælge individuel biltrafik. For mange vil det måske være mere attraktivt at benytte servicefaciliteter i Allerød/Blovstrød som ligger tættere på kaserneområdet, og hvor myldretidstrafikken er mindre udtalt end omkring Bymidten. Generelt regnes der med at én husstand genererer 4, 5 bilture til og fra boligen om dagen, Det kan forventes at turraten vil være højere da servicetilbud ligger længere væk end hvad der ellers regnes med i bymæssig sammenhæng. Det vil være nødvendigt at anlægge både cykel og gangstier langs Sjælsmarkvej og øge frekvensen af busafgange på ruten for at sikre beboerne en vis mobilitet uafhængig af bil. Dette vil også medvirke til at øge tilgængeligheden til det attraktive landskab. Den attraktive beliggenhed vil formodentlig gøre det nemt at sælge arealer til boligformål, men selv en mindre boligudbygning vil medføre, at der skal investeres i cykel- og gangstier og øget busfrekvens for at afhjælpe den trafikalt dårlige beliggenhed. Boliger forventes dog at medføre mindre trafik end erhverv hvor der regnes med en turrate på 6 pr. 100 m² etageareal i modsætning til boliger, hvor der regnes med en turrate på 4,5 pr. husstand på f. eks 120 m² Forsvarsministeriets seneste udmelding er, at boligandelen skal øges op i mod boliger. Hørsholm Kommune har foretaget beregninger på, hvad etablering af 167 boliger vil betyde for efterspørgsel efter pladser på skoler og institutioner indtil Med det foreløbige beregningsgrundlag vil befolkningssammensætningen med 167 boliger på Sjælsmark Kaserne se således ud i 2019: 0 årige årige 22 svarende til 2 vuggestuegrupper 3-5 årige 27 svarende til 2 børnehavegrupper 6-16 årige 61 svarende til 3 skoleklasser årige årige årige årige 34 SKIN oplyser, at med den justerede befolkningsprognose og tilbygningen af Sjælsmarks Kaserne, vil der være kapacitet til alle med dagens forudsætninger, men at der skal løbende holdes øje med udvíklingen. Offentlige formål, rekreation Generelt skal bymæssige rekreative fritidsfunktioner placeres i bymæssig sammenhæng. Det er vigtigt at idrætsanlæg, sportsbaner etc. er placeret så de er nemt tilgængelige for Økonomiudvalget Side 21

22 børn og unge, men presset på byzonejorden, ikke mindst i Hovedstadsområdet, hvor der er begrænset mulighed for at inddrage nye arealer til byzone, betyder, at visse typer af arealkrævende anlæg placeres ude i landområderne, det gælder f. eks rideskoler, golfbaner, kolonihaver etc. I Helhedsplan er kasernearealet udlagt til rekreative formål. Hørsholm Kommune behandler i forbindelse med Planstrategidebatten muligheden for at placere en 18 hullers golfbane på arealerne nord og øst for kaserneområdet. Der vil nemt kunne indrettes rideskole og ridebaner på kasernearealet og det vil være en særlig attraktion hvis/når øvelsesterrænet også kunne åbnes for ridning. Der har været en forespørgsel om at placere hestecenter/rideskole på kasernearealerne. I den aktuelle forespørgsel lå dog indbygget, at der skulle stilles arealer og bygninger vederlagsfrit til rådighed for hestecentret. Arealerne kunne anvendes til kolonihaver/nyttehaver. For at opfylde behovet for haver til hovedstadsområdets indbyggere både i den tætte indre by og i byfingrene, er der i regionplan 2005 peget på at både by og landzonearealer inden for fingerbyen kan udlægges areal til kolonihaver såfremt landzonearealerne ikke er omfattet af særlig beskyttelse. Arealerne er beliggende i en afstand af op til 4 km fra stationer i den ydre del af byfingrene, er potentielt egnede til nye haver. Kasernen ligger mindre end 4 km fra Allerød St. derfor kan indpasning af haver på arealet overvejes, dog er arealet omfattet af regionplanens bestemmelser om områder med landskabelige værdier. Da der vil være en del rejsetid forbundet med at skulle bruge haverne, må det påregnes at haverne skal have status af overnatningshaver kolonihaver. Da en af forudsætningerne for genanvendelse af kasernearealet er genbrug af eksisterende bygninger, kan det overvejes man i stedet for den traditionelle kolonihaveindretning - et hus på hver havelod - i stedet kunne eksperimenterer med andre former, f. eks kolonihave-rækkehuse. Belægningsbygninger kunne måske genbruges og opdeles i et antal kolonihavehuse med hver sit havelod i umiddelbar tilknytning til bygningen. Der findes en del bygninger med fællesfaciliteter som kunne anvendes i forbindelse med en udnyttelse til kolonihaver. Kasernearealet er placeret i grænsefeltet mellem fingerbyens grønne 4. ring og de store nordsjællandske skovområder. Der findes et stort oplevelsesmæssigt og rekreativt potentiale i dette sammenhængende og varierede landskabsområde. Det er gennem planlægningen forudsat, at der skabes bedre tilgængelighed i landskabet, det vil derfor være af interesse at reservere areal og bygninger på kasernearealet til et grønt støttepunkt som kunne indeholde f. eks naturcenter, naturskole, vandrehjem og teltpladser. Konklusion En egentlig byudvikling på området vil være i strid med den overordnede arealplanlægning, hvorfor der må opretholdes en stor andel af rekreativ, ekstensiv genanvendelse. I tilknytning til en rekreativ hovedanvendelse kan en vis andel af bygningerne og arealer anvendes til erhverv og/eller boligformål. Desuden er det ønskeligt at udtynde bebyggelsen så der sker en blødere udfasning i landskabet på øst og vestsiden af kasernen. I det forslag til udnyttelse som blev forkastet af forsvaret var der regnet med, at nedbringe bebyggelsesprocenten fra 15,6 til 9, at anvende 60 % af arealerne til rekreative offentlige formål, at anvende 10 % af arealer til boliger, at anvende 30 % til erhverv. Økonomiudvalget Side 22

23 Det er Forsvarsministeriets holdning, at salgsprisen for Sjælsmark Kaserne ville blive for lav med den skitserede udnyttelse. I stedet ønskes at bebyggelsesprocenten på 15 skal fastholdes og mindst 50 % skal anvendes til boligformål svarende til boliger. Det er administrationens opfattelse, at en udtynding i bebyggelsen fra en bebyggelsesprocent på 15,2 til 9,0 bør fastholdes, ligeledes bør andelen på 60 % til rekreativ anvendelse fastholdes. Det er samtidig administrationens opfattelse, at fordelingen mellem erhverv og boliger, 40%, kan drøftes. I vægtningen mellem erhverv og boliger er det især følgende problemstillinger der presser sig på Erhverv genererer mere trafik pr. m² etageareal end boliger Både erhverv og boliger vil afstedkomme udgifter til anlæg af cykel- og gangsti langs Sjælsmarkvej og opgradering af busforbindelse. Boliger vil afstedkomme efterspørgsel efter offentlig og privat service både i Hørsholm og Allerød, men indbyggerne betaler skat i Hørsholm. Det vil formodentlig være nemmere at sælge arealerne til boligformål end erhverv. Såfremt 30 % anvendes til boliger i stedet for 10 % boliger, vil det andrage 49 boliger med en gennemsnitlig størrelse på 120 m². Den fremtidige proces Plangrundlaget skal ændres for at tage Sjælsmark Kaserne i brug til andre formål. Ændringen skal ske igennem et landsplandirektiv som Miljøministeriet skal udarbejde, og et tillæg til Helheds(kommune)plan samt en landzonelokalplan som Hørsholm Kommune skal udarbejde. Processerne forventes at kunne forløbe sideløbende og vil som minimum tage 1 år. Lovgrundlag Planloven. Beslutning Uffe Thorndahl (C), Isabella Meyer (C), Jens Frederiksen (C), Kjeld Holm (V), Anne Ehrenreich (V) og Henrik Klitgaard (B) stemte for følgende forhandlingsmandat: Kommunalbestyrelsen er enig om, at det primære ønske er, at kasernearealet i overensstemmelse med den overordnede planlægning blev frilagt til rekreativt grønt område. Men i erkendelse af at de eksisterende investeringer foretaget i området repræsenterer en vis samfundsmæssig økonomi, er man dog indstillet på en begrænset indpasning af blandede funktioner i området. Dette må dog ikke få et omfang, så der er tale om en egentlig markant byvækst, og der skal lægges vægt på den landskabelige indpasning, den trafikale adgang til området og den trafikale sammenhæng i form af vej- og stiforbindelser til eksisterende byområde og rekreative stiforløb, der åbner området for offentligheden. Det kan i denne sammenhæng oplyses, at antallet af eksisterende boliger i landzonen i Hørsholm Kommune udgør ca. 250 (532 personer ifølge Danmarks statistik). Økonomiudvalget Side 23

24 På denne baggrund kan Kommunalbestyrelsen anbefale, at der forhandles videre med de implicerede parter med udgangspunkt i følgende udnyttelse af arealet: Bebyggelsesprocenten nedbringes fra ca. 15 til ca. 9 (svarende til ca m2 etageareal) ved udtynding på nord, øst og sydsiden. Minimum 50 % af etagearealet (ca m2 etageareal) genanvendes til rekreative formål. Maksimum 25 % af etagearealet (ca m2 etageareal svarende til boliger) genanvendes til boligformål 25 % af etagearealet genanvendes til erhvervsformål (liberale erhverv, mindre håndværksvirksomheder mm.). Forudsætningen for beslutningen er, at kommunen ydes fuld kompensation for udgifter til nødvendige/hensigtsmæssige infrastrukturelle investeringer. Peter Antonsen (T) stemte imod, og ønskede følgende tilført protokollen: Borgerlisten kan ikke tilslutte sig, at Hørsholm Kommunalbestyrelse går videre med planer om byudvikling på Sjælsmark kaserne som foreslået af en arbejdsgruppe med repræsentanter for Forsvarsministeriet, Miljøministeriet og Hørsholm Kommune. Forslaget er i strid med al overordnet planlægning for området: Regionplan 2005, Fingerplan 2007 og Hørsholms kommuneplan (Helhedsplanen). Ifølge disse planer kan der ikke ske byudvikling i området. Borgerlisten vender sig skarpt imod planerne og ønsker fastholdt, at området efter forsvarets rømning alene skal anvendes til rekreative formål til almenvellets bedste. Der er ikke nogen planlægningsmæssig begrundelse for byudvikling på Sjælsmark Kasernes arealer. Ønsket om boligudbygning er alene begrundet i ejerens, Forsvarsministeriets, ønske om at optimere det økonomiske udbytte i forbindelse med rømningen af kasernen. En sådan begrundelse er ikke lovligt grundlag for planlægning. Arealerne er blevet erhvervet af Forsvaret ved ekspropriation for kun 56 år siden, og de søges nu solgt til formål, som de oprindelige ejere af arealerne ikke ville have fået tilladelse til. Det er uanstændigt efterfølgende at anvende en eksproprieret ejendom til statslig ejendomsspekulation. I øvrigt skal bemærkes, at indtægterne ved det foreslåede salg til boligformål skal tilgå Staten (Forsvaret), mens de ikke ubetydelige udgifter ved at etablere infrastruktur i området, offentlig transport, daginstitutioner, skoler etc. kommer til at påhvile Hørsholm Kommune. Sagen sendes til godkendelse i Kommunalbestyrelsen. Morten Slotved (C) og Hanne Lommer (A). Økonomiudvalget Side 24

25 Økonomiudvalget Fra: Politisk Administrativt Sekretariat Punkt: ØU-134/07-B Sagsbehandler: Mette Clemmensen Mødedato: Sagsforløb: ØU - KB - Lukket sag GoPro Sagsnummer: Salg af ejendommen Breeltegård, endelig købsaftale og lejeaftale Resume Kommunalbestyrelsen valgte den 29. oktober 2007 det økonomisk mest fordelagtige tilbud og besluttede, at administrationen skulle optage forhandling med byder om de nærmere vilkår for salg og leje. Resultatet af forhandlingerne foreligger nu. Forslag LUKKET PUNKT Bilag LUKKET PUNKT Sagsfremstilling LUKKET PUNKT Beslutning Godkendt, idet sagen splittes op i henholdsvis en åben del vedrørende bevilling på 1,06 mio. kr. og en lukket del vedrørende godkendelse af købsaftale mv. Morten Slotved (C) og Hanne Lommer (A). Økonomiudvalget Side 25

26 Økonomiudvalget Fra: Plan og Byg Punkt: ØU-135/07-B Sagsbehandler: Flemming Nielsen Mødedato: Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: Hørsholm Bymidte - frigivelse af rammebevilling Resume Som led i realisering af intentionerne i masterplanen for bymidten har administrationen bedt om tilbud på udførelse af en række projektarbejder. Administrationen anmoder om at der frigives bevilling. Forslag Administrationen foreslår, at udvalget frigiver et rammebeløb på kr. til finansiering af projektopgaver som foreslået. Bilag Dagsordenspunkt fra PSB, den Sagsfremstilling Sagens tidligere behandling: PSB, den Den politiske styregruppe for bymidten anbefaler at nedenstående opgaver igangsætning af følgende opgaver til realisering inden udgang af 2007: Projekt- og procesledelse Kommunikation Udbudsformer og strategi Trafik- og parkeringsløsninger Parkeringsstrategi Omprofilering af Hørsholm Alle samt højresvingsbane på Hørsholm Allé. Dispositionsforslag og anlægsoverslag for p-kælder vest for gågade, herunder revurdering af varetilkørsel Fodgængertælling Administrationen anmodes om at søge frigivelse af anlægsbevilling inden for en ramme af 2,19 mio. kr. Økonomiudvalget Side 26

27 Herudover blev følgende beslutninger truffet: Der arbejdes videre efter tidsplan A dog således, at D2 og D3 udskydes i et par måneder af hensyn til parkeringskapaciteten. Der gennemføres studietur den Skitsering af gågaden startes i Der arbejdes videre med at etablere en art infoboks for borgerne placeret på gågaden eller i Trommen. Møde med borgere og beboere i området afventer yderligere afklaring af projekterne. Der skal fokuseres på, at der i videst muligt omfang er flest mulige p-pladser til rådighed i byggeperioderne. Længden af højresvingsbanen på Hørsholm Allé skal overvejes nøje. Arbejdet med udformning af Kulturtorvet igangsættes efter afholdelse af møde mellem udvalgsformændene for TMU g KFU. Lokalplan for gågaden (herunder muligheden for en 4-etage) udskydes indtil der er skabt større klarhed om udformning af arealerne øst og vest for gågaden. For anlægsbudgettet for 2007 er der afsat kr. til bymidten, der resterer kr. Nedenstående opgaver er beskrevet nærmere i bilaget. Opgave Udgift 1. Projekt og projektledelse Gågaden Kommunikation Udbudsform og strategi Trafik og parkeringsløsninger Parkeringsstrategi Hørsholm Allé - omprofilering og svingbane Disp. forslag + anlægsoverslag f. p-kælder vest for gågaden Fodgængertælling Transport, tryk mm Uforudsete udgifter I alt kr. I opgave 8 er der ikke indregnet udgift til arkitekthonorar. Administrationen skønner at denne opgave kan udføres for ca kr. Det samlede beløb for ovenstående opgaver beløber sig til ca kr. Der er ikke afsat beløb til etablering af en info-box i bymidten som den politiske styregruppe har anbefalet. Derfor anbefaler administrationen at der frigives en rammebevilling stort kr. Økonomiudvalget Side 27

28 Økonomi Forslaget forudsætter følgend bevilling (hele kr. / - betyder indtægt): Beløb Tillægsbevilling Politikområde: Drift/anlæg m.v. Indeværende år Overslagsår 1 Overslagsår 2 Overslagsår 3 Politikområde: I alt Anlægsbevilling: (igangsætningstilladelse) Politikområde: 11 Byudvikling Bymidten anlæg Politikområde: I alt Beslutning Godkendt. Morten Slotved (C) og Hanne Lommer (A). Økonomiudvalget Side 28

29 Økonomiudvalget Fra: Politisk Administrativt Sekretariat Punkt: ØU-136/07-B Sagsbehandler: Susanne Esbjørn Mødedato: Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: Breelte-trekanten Resume Til Kommunalbestyrelsens stillingtagen som følge af, at licitationsresultatet vedr. projektet med ældreboligerne væsentligt overskrider rammebeløbet. Forslag Det foreslås, at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen, hvilken konsekvens der skal drages af overskridelsen af rammebeløbet: 1. Forlængelse af tidsfristen for realisering af projektet, således at DAB annullerer licitationen med henblik på fornyet udbud ved Hørsholm Almene Boligselskab. 2. Hørsholm Kommune annullerer det betingede salg af grunden med henblik på offentlig udbud til samme eller andet formål. Samtidig skal der træffes beslutning om tidshorisonten for et offentligt udbud Samt meddeles anlægsbevilling i 2008 til betaling af forskudsinvesteringer foretaget af HAB/DAB. Bilag Hørsholm Almene Boligselskab, Breeltetrekantens redegørelse af vedr. planlægningsstatus. Sagsfremstilling Sagens tidligere behandling Salget af grunden blev behandlet af Kommunalbestyrelsen den (ØU/134/05). Sagens fakta Hørsholm Kommunalbestyrelse har udpeget DAB til driftsherre, og senere er DAB udpeget til bygherre efter udbud. Grunden er solgt til Hørsholm Almene Boligselskab på et betinget skøde, hvor en af betingelserne er, at det støttede byggeri realiseres. Som det fremgår af bilaget, har DAB gennemført licitationen af projektet med frist den Resultatet af licitationen er, at rammebeløbet i overensstemmelse med kommunens tilsagn på skema A overskrides med godt og vel 50 %. DAB vurderer, at en Økonomiudvalget Side 29

30 besparelsesrunde ikke kan bringe udgiften ned under rammebeløbet. DAB foreslår derfor, at licitationen af annulleres med henblik på et fornyet udbud ved Hørsholm Almene Boligselskab. Man kan sige, at DAB afventer bedre tider for det almene byggeri. Ud over denne mulighed nævner DAB, at Hørsholm Kommune kan vælge at indtræde i licitationen, lade handelen gå tilbage og selv gennemføre ældrebyggeriet. Dette er en mulighed, som Kommunen kunne vælge, hvis der eksisterer et akut behov for ældreboligerne, der gør, at opførelsen skal prioriteres. I den forbindelse har DAB et krav mod Kommunen på forskudsinvesteringer på ca kr.. Desuden kan Kommunen vælge efter en annullering af licitationen at lade handelen med HAB bortfalde og derefter fortage et offentligt udbud. En anden mulighed er, at Kommunen kan vælge at annullere handelen og beholde arealet med henblik på evt. anden eller senere anvendelse. I disse tilfælde vil DAB ligeledes have et krav mod Kommunen på forskudsinvesteringer, som nævnt i det foranstående afsnit. Det er administrationens vurdering, at DAB har ret i, at projektet ikke kan bringes ned til rammebeløbet. Det er endvidere administrationens vurdering, at det ikke er realistisk for Hørsholm Kommune at hjemtage byggeriet og overtage bygherrerollen. Tilbage står to muligheder, som indstilles til politisk beslutning i Kommunalbestyrelsen. Enten forlænges tidsfristen for HAB/DAB s realisering af projektet, eller salget til HAB hæves og grunden hjemtages med henblik på salg efter offentligt udbud. I det første tilfælde må påregnes en merudgift for Kommunen i størrelsesordenen 1,5 mio. kr. til kommunal grundkapital, fordi procenten siden byggeriets vedtagelse er hævet fra 7 til 14 %. I det andet tilfælde vil Kommunen som nævnt blive forelagt et krav fra DAB på kr. Lovgrundlag Lov om almene boliger. Økonomiudvalget Side 30

31 Økonomi Forslag 2 forudsætter følgende bevilling (hele kr. / - betyder indtægt): Beløb Tillægsbevilling Politikområde: 81. Køb og salg af jord og ejendom Drift/anlæg m.v. Indeværende år Overslagsår 1 Overslagsår 2 Overslagsår 3 Politikområde: Anlæg I alt Anlæg Anlægsbevilling: (igangsætningstilladelse) Politikområde: 81. Køb og salg af jord og ejendom Politikområde: Anlæg I alt Anlæg Hvis det besluttes, at forlænge fristen for DAB jf. forslag 1, vil tillægsbevillingen til den højere grundkapital blive søgt i forbindelse med godkendelse af nyt skema A. Beslutning Økonomiudvalget indstillede model 1 (forlængelse af tidsfristen) til Kommunalbestyrelsens godkendelse. Morten Slotved (C) og Hanne Lommer (A). Økonomiudvalget Side 31

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 17.12.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Lukket møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 29.10.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Lukket møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 17.12.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 27.08.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Lukket møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 30.11.2006 kl. 7.00. Ekstraordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 30.11.2006 kl. 7.00. Ekstraordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 30.11.2006 kl. 7.00 Ekstraordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne-

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget Beslutninger fra mødet Tirsdag 30.10.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Børne- og Skoleudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Masterplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest - resultat af høring

Masterplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest - resultat af høring Kommunalbestyrelsen Punkt: 68 Acadre sagsnr.: 09/2797 Journalnr.: 04.00.00G01 Sagsforløb: KFU - TMU - ØU - KB - Åben sag Mødedato: 27.04.2009 Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Flemming

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 19.06.2006 kl. 7.00. Ekstraordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 19.06.2006 kl. 7.00. Ekstraordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 19.06.2006 kl. 7.00 Ekstraordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelsesudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur-

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 31.10.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 31.10.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 31.10.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 15.11.2007 kl. 7.30. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 15.11.2007 kl. 7.30. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 15.11.2007 kl. 7.30 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Beskæftigelsesudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur- og Fritidsudvalget SSU =

Læs mere

Beskæftigelses - og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses - og Erhvervsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 21.06.2006 kl. 14.00 Ordinært møde Beskæftigelses - og Erhvervsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 26.02.2007 kl. 13.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 18.12.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 18.12.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 18.12.2006 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Ansøgning om konvertering af budgetaftalen , vedr. Hørsholm Ridehus, om til et lån

Ansøgning om konvertering af budgetaftalen , vedr. Hørsholm Ridehus, om til et lån Punkt: 2 Acadre sagsnr.: 09/14576 Journalnr.: Sagsforløb: KFU - ØU - KB - Åben sag Mødedato:.2 Sagsansvarlig enhed: Sagsbehandler: Søren Nabe-Nielsen Ansøgning om konvertering af budgetaftalen 2010-2013,

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 18.09.2006 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 24.05.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 24.05.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 24.05.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget Beslutninger fra mødet Tirsdag 27.02.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Børne- og Skoleudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag kl Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag kl Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 4.01.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 21.06.2006 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 21.06.2006 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 21.06.2006 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget Børne- og

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Onsdag 20.06.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget Børne-

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 2.01.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 2.01.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 2.01.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Tirsdag 6.06.2006 kl. 8.15. Ekstraordinært møde. Børne- og Skoleudvalget

Beslutninger fra mødet. Tirsdag 6.06.2006 kl. 8.15. Ekstraordinært møde. Børne- og Skoleudvalget Beslutninger fra mødet Tirsdag 6.06.2006 kl. 8.15 Ekstraordinært møde Børne- og Skoleudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelsesudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU

Læs mere

Økonomiudvalget. Mandag 29.06.2009 kl. 16:00 Mødelokale D2. Referat fra ekstraordinært møde 29. juni 2009. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Mandag 29.06.2009 kl. 16:00 Mødelokale D2. Referat fra ekstraordinært møde 29. juni 2009. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ekstraordinært møde 29. juni 2009 Mandag 29.06.2009 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Kokkedal Vest - status og beslutning om energiinvesteringer

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 22.01.2007 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 22.01.2007 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 22.01.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

Byrådscentret 27-02-2012

Byrådscentret 27-02-2012 NOTAT Byrådscentret 27-02-2012 Baggrundsnotat Kolonihaver Lovgivning og overordnede planer Planloven og statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 Kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for

Læs mere

Kommunalbestyrelsens udtalelse vedr. Rungsted Havn

Kommunalbestyrelsens udtalelse vedr. Rungsted Havn Statsforvaltningen Hovedstaden Borups Allé 177, blok D E 2400 København NV Kommunalbestyrelsens udtalelse vedr. Rungsted Havn Statsforvaltningen Hovedstaden har ved breve af 22-11-2010 og 01-12-2010 journal

Læs mere

Borgerlisten i Hørsholm. Mindretalsudtalelse til forslaget til. Helhedsplan 2009 2020. Hovedstruktur

Borgerlisten i Hørsholm. Mindretalsudtalelse til forslaget til. Helhedsplan 2009 2020. Hovedstruktur Borgerlisten i Hørsholm Mindretalsudtalelse til forslaget til Helhedsplan 2009 2020 Hovedstruktur juni 2009 Derfor denne mindretalsudtalelse Hørsholm & verden omkring os Kommuneplanen, som vi her i Hørsholm

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget Beslutninger fra mødet Tirsdag 3.01.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Børne- og Skoleudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

Godkendelse af masterplan for Hørsholm Idrætspak, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest på baggrund af høringssvar

Godkendelse af masterplan for Hørsholm Idrætspak, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest på baggrund af høringssvar Punkt: 11 Acadre sagsnr.: 09/2797 Journalnr.: Sagsforløb: KFU - TMU - ØU - KB - Åben sag Mødedato:.2 Sagsansvarlig enhed: Sagsbehandler: Gitte Søby Godkendelse af masterplan for Hørsholm Idrætspak, Kokkedal

Læs mere

Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse

Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelsen af den grønne kile gennem Flyvestation

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag kl Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag kl Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 23.04.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 25.09.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 25.09.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 25.09.2006 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. Onsdag 09.01.2008 kl. 8:15 Mødelokale D2. Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært møde

Teknik- og Miljøudvalget. Onsdag 09.01.2008 kl. 8:15 Mødelokale D2. Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært møde Teknik- og Miljøudvalget Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært møde Onsdag 09.01.2008 kl. 8:15 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Forslag til Lokalplan 136 for et centerområde i Hørsholm

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 10.05.2006 kl. 15.00. Ekstraordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 10.05.2006 kl. 15.00. Ekstraordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 10.05.2006 kl. 15.00 Ekstraordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget Børne-

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 20.12.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Teknik- og Miljøudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 20.12.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Teknik- og Miljøudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 20.12.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Teknik- og Miljøudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 24.04.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 24.04.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 24.04.2006 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget Børne- og

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET. for mødet den , kl. 15:00 i Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal

ØKONOMIUDVALGET. for mødet den , kl. 15:00 i Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal ØKONOMIUDVALGET DAGSORDEN for mødet den 28.02.2012, kl. 15:00 i Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal 3. Anlægsbevilling til køb og udvidelse af Schous Børnehus på Dortheavej, NV (2011-180581) 1 ØKONOMIUDVALGET

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 28.08.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2008: Budgetrevision 3 på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Notat. KULTUR OG BORGERSERVICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune

Notat. KULTUR OG BORGERSERVICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune Notat Emne: Proces for Højbjerg Bibliotek Til: Kulturudvalget den Kopi til: Forslag til proces for Højbjerg Bibliotek Side 1 af 5 KULTUR OG BORGERSERVICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune 1.

Læs mere

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus - Lokale 049 Fraværende: Bemærkninger

Læs mere

Julianelund Grundejerforening - Lovliggørelse

Julianelund Grundejerforening - Lovliggørelse 1 Nr. : Julianelund Grundejerforening - Lovliggørelse Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 08/2808 Ejendoms- og Miljøudvalget Julianelund Grundejerforening Notat Julianelund Grundejerforening - Kommentarer

Læs mere

Kommuneplan 2009. Vallensbæk - en levende by

Kommuneplan 2009. Vallensbæk - en levende by Kommuneplan 2009 Vallensbæk - en levende by Vallensbæk Kommune Marts 2010 Vallensbæk Kommune Høring Den 2. december 2009 blev Kommuneplan 2009 endeligt vedtaget af Vallensbæk Kommunes kommunalbestyrelse.

Læs mere

Boligselskabet Friheden, afdeling Lille Friheden, opførelse af alment byggeri m.m. på Teatergrunden - skema C

Boligselskabet Friheden, afdeling Lille Friheden, opførelse af alment byggeri m.m. på Teatergrunden - skema C Pkt.nr. 18 Boligselskabet Friheden, afdeling Lille Friheden, opførelse af alment byggeri m.m. på Teatergrunden skema C. 436998 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 27.09.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 27.09.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget eslutninger fra mødet Torsdag 27.09.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget K = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget EU = eskæftigelses og Erhvervsudvalget SU = ørne- og Skoleudvalget KFU = Kultur-

Læs mere

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune Ældrebolighandlingsplan 2. etape Norddjurs Kommune 17. april 2009 Dok. nr. 49984-09 / 50019-09 / 52320-09 / 56515-09 Indledning I forbindelse med udarbejdelsen af forslaget til ældrebolighandlingsplanens

Læs mere

9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé

9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé 9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé Økonomiudvalget besluttede den 8. december 2014: at der - under inddragelse af Den Selvejende Institution Kolding Lystbådehavn - arbejdes

Læs mere

Omdannelse af erhvervsområde ved Arresøvej og Lystrupvej

Omdannelse af erhvervsområde ved Arresøvej og Lystrupvej Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 30. januar 2017 Omdannelse af erhvervsområde ved Arresøvej og Lystrupvej Dette materiale omhandler et område nær dig. Området er udlagt til byomdannelse i

Læs mere

Lov om ændring af lov om planlægning. (Planlægning for almene boliger i nye boligområder)

Lov om ændring af lov om planlægning. (Planlægning for almene boliger i nye boligområder) UDKAST 17.11.2014 Forslag til Lov om ændring af lov om planlægning (Planlægning for almene boliger i nye boligområder) 1 I lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013, som ændret

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Torsdag 25.01.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget Børne-

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 2. september 2009. med Århus Kommune.

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 2. september 2009. med Århus Kommune. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 2. september 2009 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg 1. Resume OK-Fonden har købt et areal vest for Gl. Egå, der i lokalplan

Læs mere

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 16. marts 2017 Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej 1. Resume Byrådet godkendte på sit møde den 13.

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 28. april 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 66 64 Jour. nr.: M3/2003/00391 Ref.:

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 15:45 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Ekstraordinært møde - Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring

Læs mere

Notat. KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune. Udvidelse af Filmby 3 Aarhus. Kulturudvalget Orientering Kopi til

Notat. KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune. Udvidelse af Filmby 3 Aarhus. Kulturudvalget Orientering Kopi til Notat Side 1 af 6 Til Kulturudvalget Til Orientering Kopi til Udvidelse af Filmby 3 Aarhus KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune 1. Resume I forbindelse med vedtagelsen af budget

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

FREDERIKSHAVN KOMMUNE FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 18-01-2000 Mødedato: 18-01-2000 Mødetidspunkt: kl. 15.00-17.30 Mødested: B101, Børne- og ungdomsforvaltningen Fraværende: # 56136/20-01-2000 18-01-2000

Læs mere

TREHØJE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 151 Boligområde ved Kærvænget i Vildbjerg

TREHØJE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 151 Boligområde ved Kærvænget i Vildbjerg TREHØJE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 151 Boligområde ved Kærvænget i Vildbjerg INDHOLDSFORTEGNELSE side Lokalplanen... 2 Afgrænsning... 3 Zonestatus... 3 Formål... 3 BESTEMMELSER 1 Anvendelse... 5 2 Afgrænsning

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. Mandag kl. 15:00 Mødelokale D2. Referat fra fællesmøde Fællesmøde TMU og BEU. Følgende sager behandles på mødet

Teknik- og Miljøudvalget. Mandag kl. 15:00 Mødelokale D2. Referat fra fællesmøde Fællesmøde TMU og BEU. Følgende sager behandles på mødet Teknik- og Miljøudvalget Referat fra fællesmøde Fællesmøde TMU og BEU Mandag 24.08.2009 kl. 15:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Erhvervsudvikling i Hørsholm Kommune 2 Bilagsoversigt

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 17. februar 2004 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 17. februar 2004 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 17. februar 2004, kl. 18:00 Åben sag: 152. Efterretning Åben sag: 153. Aftalestyring Åben sag: 154. Midtpunktet

Læs mere

Bebyggelsen er placeret langs Carl Blochs Gade og langs en ny gade mellem lokalplanområdet og Godsbanegården, med et gårdrum imellem.

Bebyggelsen er placeret langs Carl Blochs Gade og langs en ny gade mellem lokalplanområdet og Godsbanegården, med et gårdrum imellem. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 30. august 2016 Lokalplan 1044, Etageboliger og erhverv ved Godsbanen - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr.

Læs mere

Lokalplan 1035, Boliger Aarhus Ø - Endelig

Lokalplan 1035, Boliger Aarhus Ø - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 15. maj 2017 Lokalplan 1035, Boliger Aarhus Ø - Endelig Blandet bolig og erhvervsområde ved Dagmar Petersens Gade, Aarhus Ø. 1. Resume

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde D2 Torsdag 11.10.2012 kl. 7:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Hørsholm Almene Boligselskab - Orientering om boligorganisationen

Læs mere

Lukket punkt - Projekt

Lukket punkt - Projekt Byrådet, 29-05-2012 Side 1 Lukket punkt - Projekt DIJMHA / 12/4570 Lukket sag Sagsfremstilling Kultur og Fritid og Rambøll afholdt den 6. februar 2012 licitation på byggeriet af SkateCity. 3 virksomheder

Læs mere

Mortenstrupgård - høring om bygningsfredning

Mortenstrupgård - høring om bygningsfredning Kommunalbestyrelsen 2010 Punkt: 55 Acadre sagsnr.: 09/23973 Journalnr.: 01.10.00G00 Sagsforløb: TMU - ØU - KB - Åben sag Mødedato: 25.01.2010 Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Lise Ørberg

Læs mere

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, Pkt.nr. 7 Beslutning om bygningsfornyelse for ejendommen matr.nr. 48, Hvidovre By, Hvidovre, beliggende Hvidovrevej 138. Projekt 0783. Bevillingsansøgning. 290301 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Økonomiudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 25-08-2010 Dato: 14-07-2010 Sag nr.: ØU 185 Sagsbehandler: Anne-Mette Volmer Sørensen Kompetence: Fagudvalg Økonomiudvalget

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Kultur- og Fritidsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 08-06-200 Dato: 3-05-200 Sag nr.: KFU 36 Sagsbehandler: Anne-Mette Volmer Sørensen Kompetence: Fagudvalg Økonomiudvalget

Læs mere

10 Ændring af Proces og tidsplan for revidering af kommuneplanen

10 Ændring af Proces og tidsplan for revidering af kommuneplanen Åbent punkt 10 Ændring af Proces og tidsplan for revidering af kommuneplanen 01.02.05P16-0168 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Økonomi- og Planudvalget 20-06-2017 10 Hvem beslutter Økonomi-

Læs mere

Debatoplæg Ny planlægning for en del af Laanshøj

Debatoplæg Ny planlægning for en del af Laanshøj Debatoplæg Ny planlægning for en del af Laanshøj www.furesoe.dk/hoering OBS: Ny høringsfrist den 11. marts 2016 Ny planlægning for den sydlige og sydøstlige del af Laanshøj Furesø Kommune igangsætter en

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde 03-09-2015 Torsdag 03.09.2015 kl. 8:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 1. behandling af Budget 2016-2019 3 Omdannelse af midlertidige

Læs mere

Indstilling. Grønne/rekreative områder i byen Tre pilotprojekter for perioden Resume. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Grønne/rekreative områder i byen Tre pilotprojekter for perioden Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 16. juni 2010 Grønne/rekreative områder i byen Tre pilotprojekter for perioden 2011-2012 Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune 1.

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 15. maj Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 15. maj Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 15. maj 2007 Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg køber ejendommen Skovvangsvej 97, 8200 Århus N af Magistratsafdelingen for Teknik

Læs mere

KOM MED IDEER OG KOMMENTARER

KOM MED IDEER OG KOMMENTARER KOM MED IDEER OG KOMMENTARER Forudgående høring om kommuneplantillæg for boliger nord for Banemarksvej Glostrup nse Kommunegræ dre Søn de tområ Projek j gve Rin Brøndby Glostrup og Brøndby Kommune er blevet

Læs mere

Økonomiudvalget. Mandag 30.01.2012 kl. 17:15 Borgerservice. Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært ØU møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Mandag 30.01.2012 kl. 17:15 Borgerservice. Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært ØU møde. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært ØU møde Mandag 30.01.2012 kl. 17:15 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Revurdering af kvalitetsstandarden

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. april 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian Bruun,

Læs mere

(UDKAST) Silkeborg Byråds udtalelse vedr. salg af Marienlund Plejehjem til Silkeborg Efterskole

(UDKAST) Silkeborg Byråds udtalelse vedr. salg af Marienlund Plejehjem til Silkeborg Efterskole Statsforvaltningen Midtjylland Det kommunale tilsyn E-mail: midtjylland@statsforvaltning.dk 1. marts 2013 (UDKAST) Silkeborg Byråds udtalelse vedr. salg af Marienlund Plejehjem til Silkeborg Efterskole

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune.

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret for kommuneplanlægningen, og kommuneplanen

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 13-03-2007 Dato: 15-02-2007 Sag nr.: KB 34 (ØU 45, TMU 16) Sagsbehandler: Dan Gabriel Jensen Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

Kommuneplanlægningen Status og centrale emner

Kommuneplanlægningen Status og centrale emner Kommuneplanlægningen Status og centrale emner 1. Status på Kommuneplanen opbygning og indhold 2. Befolkningsprognose og demografisk udvikling 3. Boliger og erhverv status på areal og salg af bygge grunde

Læs mere

Lokalplan 989, Boligområde i Mårslet - Endelig

Lokalplan 989, Boligområde i Mårslet - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 13. maj 2015 Lokalplan 989, Boligområde i Mårslet - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 989 - Åben lav boligbebyggelse

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Tirsdag 26.05.2009 kl. 15:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 22. april Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 22. april Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 22. april 2013 Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 924 Boligområde ved Nedergårdsvej i Gl. Skejby. Tillæg nr. 51 til Kommuneplan 2009. Aarhus

Læs mere

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 20. januar 2015 Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 992, Område syd for

Læs mere

Notat. Direktionssekretariatet. Til: Byrådet. Sagsnr.: 2009/13215 Dato: 28-01-2010/08-02-2010

Notat. Direktionssekretariatet. Til: Byrådet. Sagsnr.: 2009/13215 Dato: 28-01-2010/08-02-2010 Direktionssekretariatet Notat Til: Byrådet Sagsnr.: 2009/13215 Dato: 28-01-2010/08-02-2010 Sag: Bilag 3 - Baggrundsnotat for Boligprognose 2010-2021 Sagsbehandler: Jesper Lohse Jørgensen Notatet redegør

Læs mere

Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune

Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune Kronologisk overblik Situationen 1.6. 2014 11. august 2009 Plan og Teknikudvalget meddeler dispensation til byggeri på Kystvejen 112.

Læs mere

Kronologisk oversigt over arbejdet vedrørende Sjælsmark Kasernes fremtidige anvendelse

Kronologisk oversigt over arbejdet vedrørende Sjælsmark Kasernes fremtidige anvendelse Kronologisk oversigt over arbejdet vedrørende Sjælsmark Kasernes fremtidige anvendelse Dette papir skitserer i kronologisk rækkefølge det forløb, der har været i forhandlinger om den fremtidige planlægning

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Dato for fremsendelse til MBA Fonden Fonden om drift af lystbådehavnen, herunder bemyndigelse til Fonden til at forlænge areallejeaftaler

Læs mere