Ny vin på gamle flasker: Lærings stile i undervisningen på de videregående uddannelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ny vin på gamle flasker: Lærings stile i undervisningen på de videregående uddannelser"

Transkript

1 Ny vin på gamle flasker: Lærings stile i undervisningen på de videregående uddannelser Karen M. Lauridsen, lektor, Institut for Sprog og Erhvervskommunikation samt Learning Styles Lab på Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Ole Lauridsen, lektor og leder af Learning Styles Lab på Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Karen M. Lauridsen er lektor og tilknyttet forskergruppe Videnskommunikation på Institut for Sprog og Erhvervskommunikation. På Learning Styles Lab arbejder hun med en række forsknings- og formidlingsopgaver og har bl.a. deltaget i udviklingen af kurser i vejledning og i anvendelsen af Dunn & Dunns læringsstilskoncept på forskellige typer af uddannelser samt i appliceringen af konceptet i organisationer og virksomheder. Ole Lauridsen er lektor og leder af Learning Styles Lab samt tilknyttet forskergruppe Videnskommunikation på Institut for Sprog og Erhvervskommunikation. Han har det overordnede ansvar for Learning Styles Labs kursus- og formidlingsopgaver internt på Handelshøjskolen og eksternt i andre uddannelsesinstitutioner, organisationer og virksomheder. Han er endvidere leder af et nyt forskningsprojekt om mulige sammenhænge mellem de studerendes individuelle læringsstilsprofiler, deres demografiske data, adgangsgivende eksamen, karakterniveau og studiegennemførelse. Endelig har han ansvaret for adjunktpædagogikum på Handelshøjskolen og indgår i samarbejde om dette med de øvrige universitetspædagogiske enheder på Aarhus Universitet. Reviewet artikel Denne artikel introducerer Dunn & Dunns læringsstilsbegreb og den nyere forskning som arbejder med at forklare, hvorfor konceptet har den beviste positive effekt på den enkelte elev/ studerendes læringsudbytte. Herefter gives der eksempler på, hvorledes viden om læringsstile kan afspejle sig i den konkrete undervisningspraksis. Introduktion Der er i disse år omsider for alvor grøde i universitetspædagogikken. Naturligvis har man til alle tider kunnet pege på fremragende undervisere, der har interesseret sig levende for pædagogisk udvikling, men for en stor del af de universitetsansatte har undervisningen når alt kommer til alt ikke været det centrale, og for nogle har den ligefrem været et kors. Dette sidste gælder til en vis grad stadig, men ikke mindst kravet om dokumenteret undervisningskompetence ved fastansættelse i lektor- og professorstillinger og de adjunktpædagogikumsprogrammer, der er blevet udviklet på baggrund af dette krav, har sammen med globaliseringsrapporten (Regeringen, 2006) givet universitetspædagogikken en platform. Pædagogiske centre og laboratorier med fast tilknyttet VIP- og TAP-personale er det synlige bevis herpå, og det samme gælder de udsagn om pædagogikkens betydning, der ses i stort set alle universiteters mission statements. Handelshøjskolen i Århus etablerede i 2008 et pædagogisk laboratorium, Learning Styles Lab. 1 Lab ets omdrejningspunkt er læringsstile efter Dunn & Dunns teori, konkret i den model der retter sig mod voksne, Building Excellence eller blot BE, udviklet af Rundle & Dunn og under stadig tilpasning. 2 Dansk Universitetspædagogisk Netværk _dut 7_r1.indd 25 5/1/09 2:50 PM

2 Ny vin på gamle flasker: Læringsstile i undervisningen på de videregående uddannelser, Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift nr. 7, 2009 Dunns og Dunns model er empirisk baseret og tog tilbage i 60 erne sit udgangspunkt i det amerikanske grundskolesystem. Op gennem 90 erne fik andre dele af uddannelsessektoren imidlertid øje for modellen, og omkring årtusindeskiftet fulgte erhvervsliv og organisationer trop, efterhånden som det blev almindelig kendt og accepteret, at læring er meget andet og mere end blot noget, der foregår i en uddannelsessammenhæng. International Learning Styles Network (ILSN), det internationale læringsstilsnetværk, der virker for at udbrede og udforske modellen, består i dag af ca. 30 centre over hele verden. Disse har primært rod i universitetsverdenen, men tæller dog også enkelte skoledistrikter og konsulentvirksomheder. 3 Af den halve snes læringsstilsteorier man kan tælle i dag (og som har affødt hen ved hundrede enkelte modeller, dvs. visualiseringer med varierende accentueringer eller udbygninger af elementerne i de tilgrundliggende teorier), er Dunn & Dunns teori den forskningsmæssigt suverænt bedst underbyggede hvad angår den læringsmæssige effekt. Alt i alt foreligger der således i hundredvis af ph.d.-afhandlinger, bøger og artikler, der dels viser fordelene ved at basere læring på Dunn & Dunns læringsstilsbegreb, dels dokumenterer, at det virker ved statistisk signifikante forbedringer af elevernes testresultater. En oversigt over denne litteratur findes på det internationale læringsstilsnetværks hjemmeside, og selv om størstedelen heraf har fokus på grundskole- og ungdomsuddannelsesniveauet, herunder fx også forskelle mellem kulturer eller læringsstile som pædagogisk værktøj til elever i specialundervisning, findes der også en del, som dækker videregående uddannelse (se bl.a. Boyle, 2000; Boyle & Dolle, 2002; Boyle & Dunn, 1998; Boyle, Russo & Lefkowitz, 2003; Burke & Shea Doolan, 2006; Cutolo & Roch ford, 2007; Dunn & Griggs, 2000; 2003; Giordano & Rochford, 2005; Ingham & Boyle, 2006; Reese & Dunn, ; Russo, 2002). En forskningsmæssig opgave for de kommende år er at måle effekten af læringsstile i erhvervs- og organisatorisk sammenhæng. Mens at et, altså at Dunn & Dunns læringsstilsbegreb virker, må siges at være tilstrækkeligt belyst og bevist, er det først gennem de senere år, at det mindst lige så interessante og relevante hvorfor, altså spørgsmålet om hvorfor Dunn & Dunns læringsstilsbegreb virker, er blevet genstand for forskningen. I forlængelse heraf er formålet med denne artikel først kort at redegøre for Dunn & Dunns teori, eksemplificeret ved BE-modellen. Herefter introduceres og diskuteres den neurobiologiske/neuropsykologiske forskning, som giver de første væsentlige bidrag til at forstå, hvorfor applikationen af Dunn & Dunns læringsstilsbegreb har så positiv en effekt på den enkeltes læringsudbytte. Og endelig gives der et eksempel på konkret undervisningspraksis (forelæsning) samt eksempler på de strategier, som de studerende kan anvende for at optimere udbyttet af deres læring. Der fokuseres således i denne del på højere uddannelse, men strategierne kan også anvendes i andre dele af uddannelsessektoren eller på arbejdspladsen. Læring og læringsstile en definition Læringsstile defineres overordnet som a biological and developmental set of personal characteristics that makes the identical instructional environments, methods, and resources effective for some learners and ineffective for others eller i Dunn & Dunns mere almene vendinger som the way each person begins to concentrate on, process, internalize, and retain new and difficult information (Dunn & Dunn, 1999, s.11). Som det ses, fokuserer Dunn & Dunn på information, men med det konstruktivistiske udgangspunkt som typisk karakteriserer moderne (universitets)pædagogik (Illeris, 2000), er mangelen på begrebet viden en udfordring. Definitionen kan dog, uden at der på nogen måde øves vold mod teori og model, ændres, så den bygger på et konstruktivistisk grundlag og har videnopbygning som endemål. Ud fra dette synspunkt bliver læringsstile den eller de metoder, vi anvender, når vi skal koncentrere os om ny og svær information, skal tage denne information ind, bearbejde den til viden, lagre denne viden og bruge denne viden igen (Lauridsen, 2007). Denne definition omfatter en meget stor del af læreprocessen, og heri adskiller den sig markant fra øvrige læringsstilsteoretikeres definitioner, der primært sigter mod indoptaget og/eller bearbejdningen af information. Building Excellence (BE) I BE, altså den konkretisering af Dunn og Dunns model, der er udarbejdet for voksne lærende, opereres der med 28 faktorer eller variable fordelt på 20 elementer samlet i 6 kategorier. De 28 faktorer kan styrke eller svække den enkeltes læring og effektivitet. De perceptuelle elementer dækker de sansekanaler, som den enkelte lærende foretrækker at anvende, når han/ hun skal optage ny information. Vi har her optag via høresansen (auditiv), via synssansen (visuel) samt via motorisk eller verbal aktivitet (dialog). Det visuelle element er fordelt på to faktorer, nemlig den billedvisuelle, hvor optaget sker via alle typer af billeder eller grafik, og den tekstvisuelle, hvor optaget sker via læsning. Den motoriske aktivitet er ligeledes fordelt på to faktorer: brug af finmotorikken (taktil), det vil sige hænder og fødder, og brug af grovmotorikken (kinæstetisk). For voksne lærende betyder en kinæstetisk styrke ofte involvering i casestudier, problembaseret læring eller rollespil. At information kan optages til bearbejdning via syns- eller høresansen er ingen nyhed, men mange overser at også kroppen er en væsentlig sansekanal, og under alle omstændigheder kan motoriske aktivite _dut_7_.indd :19:11

3 Bu i l d i n g...the Learning Individual BE Identifying Educational and Work-Based Learning Strengths and Productivity Preferences Fysiologiske elementer Psykologiske elementer Sociale elementer Småspisen Trin 1 Trin 2 Trin 3 - så overblik Analytisk Global Overblik først - så detaljer Auditiv Reflekterende Impulsiv Alene Par Lille gruppe Stor gruppe Tid på dagen Bevægelse Visuel billede Taktil Autoritet / ekspert Variation Lyd Temperatur Visuel tekst Kinæstetisk Motivation Konformitet Lys Arbejdsplads og -stilling Auditivverbal Singletasking / multitasking Struktur Miljømæssige elementer Perceptuelle elementer Emotionelle elementer Building Excellence (BE) Copyright Rundle & Dunn Graphic Design Rundle Translation by Ole Lauridsen LsLab, Aarhus School of Business, University of Aarhus Denmark ter støtte den auditive og visuelle sans afgørende. For nogle mennesker fungerer øjne og ører ganske enkelt ikke uden motorisk støtte. Den auditiv-verbale faktor kan umiddelbart synes mindre perceptuel i sin natur. Men at tale, diskutere, memorere højt osv. implicerer for det første lytning, og for det andet er der mange kropsmomenter impliceret i at tale, fx gestik, mimik og brug af taleorganerne. Den auditiv-verbale faktor samler altså elementer fra såvel det auditive som det taktile og det kinæstetiske. De psykologiske elementer dækker den lærendes enten globale eller analytiske informationsbearbejdning. I den globale bearbejdning har den enkelte behov for mere overordnede helheder for at kunne konsumere detaljen. I den analytiske bearbejdning bevæger den lærende sig modsat fra detaljen frem mod det samlede koncept i en logisk skridt for skridt-sekventiering. Derudover omfatter de psykologiske elementer den reflekterende, altså den mere tilbageholdende, og den impulsive, altså den mere fremfarende adfærd i problemløsning, beslutningstagning og besvarelse af spørgsmål. De fysiologiske elementer samler den lærendes behov for energiindtag (mad, drikke, rygning), de(t) tidsrum på dagen som den lærende foretrækker at arbejde i (morgen, midt på dagen, sidst på dagen, aftenen), og endelig den lærendes eventuelle behov for at bevæge sig under læringen. Blandt de miljømæssige elementer finder vi den lærendes behov for lyd (normalt musik) eller stilhed, for mere eller mindre lys og varme og for en traditionel eller en uformel indretning af læringsrummet (det at sidde ved et skrivebord over for det at foretrække en mere komfortabel placering og sidde/ligge i en sofa, seng eller sækkestol). De emotionelle elementer omfatter den lærendes grad af tilpassethed, altså den lærendes ønske om at følge spillereglerne vs. den lærendes behov for at udfordre status quo (konformitet); den lærendes vedholdenhed (singletasking vs. multitasking); den lærendes behov for at nogen i vores sammenhæng i reglen en underviser strukturerer det stof, der skal behandles (struktur), og endelig den lærendes behov for feedback fra underviseren over for den lærendes ønske om at undgå indblanding i læreprocessen (motivation). Betegnelsen motivation synes uheldig, da den reelt kun dækker di- Dansk Universitetspædagogisk Netværk _dut_7_.indd :19:12

4 Ny vin på gamle flasker: Læringsstile i undervisningen på de videregående uddannelser, Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift nr. 7, 2009 kotomien mellem feedback og ikke feedback, og den afspejler dermed ikke den egentlige motivation, altså al den psykiske energi, vi lægger i læringen (jf. Biggs & Tang, 2007; Lauridsen, 2007). I det hele taget er der naturligvis væsentlig flere emotionelle faktorer, der spiller en afgørende rolle for den enkeltes læring, men mange af dem (fx nedtrykthed og depression) kan ikke umiddelbart påvirkes i en læringsproces, der finder sted i samspil med andre (fx undervisning). De oplistede følelsesmæssige elementer kan til gengæld umiddelbart håndteres i undervisningssituationen, og tilgodeses de, vil de modvirke stress; dette gælder for så vidt hele paletten af elementer, men de emotionelle er i den forbindelse særlig vigtige. De sociale elementer indkredser de forskellige personkonstellationer, den lærende foretrækker at arbejde i, nemlig alene, i par, i små grupper, i egentlige teams. Desuden tages der højde for, om den enkelte foretrækker at arbejde under vejledning, og om den lærende foretrækker samme sociale konstellation konstant og/ eller i det hele taget faste rutiner (variation). Dunn & Dunns teori foreskriver på basis af et større antal undersøgelser, at man udelukkende skal arbejde med de faktorer, der styrker læringen. Dette skal ses i modsætning til de fleste andre teorier, der anbefaler, at man også arbejder med sine svagere sider for at udvikle det bredest mulige læringspotentiale. Det er således en grundlæggende tankegang hos Dunn & Dunn, at der ikke findes nogen anden rigtig måde at lære på end den enkeltes helt egen måde at lære på. Alle mennesker skal være opmærksomme på mellem seks (6) og fjorten (14) styrker i deres individuelle læringsstilsprofil, hvilket en række metaundersøgelser godtgør (jf. Dunn og Dunn, 1999, s. 12). Denne profil fastlægges online, for voksnes vedkommende via den såkaldte BE-profilering. 4 Som resultat heraf får man et overblik over profilen, der viser den enkeltes læringsstilsmæssige styrker, sammen med en lang række strategier til at omsætte profilen til praksis og dermed udnytte sit læringspotentiale (jf. nedenfor vedr. undervisningspraksis). Læringsstile og den neurobiologiske/ neuropsykologiske forskning Som allerede nævnt er spørgsmålet om, hvorfor anvendelsen af Dunn & Dunns læringsstilsbegreb virker, blevet taget op i den neurobiologiske/neuropsykologiske forskning. Given (2001) påviser således, at Dunn & Dunns teorier kobler sig direkte til hjernens fem læringssystemer (det kognitive system (vidensystemet), det emotionelle system (følelsessystemet), det sociale system (systemet for social kontakt og accept), det fysiske system (systemet for kropslig udfoldelse) og det reflektoriske system (systemet for tænkning og eftertanke)). Dermed spiller de ovenfor anførte elementer en rolle for læringen i bredeste forstand, altså omsætningen af information til viden med de ændringer, dette betyder for den enkeltes syn på sig selv og sin omverden (Given, 2001; Lauridsen, 2007). Thies et al. (2001) og Thies (2003) omgrupperer læringsstilsmodellens elementer og indplacerer dem i tre grupper svarende til de tre hjernefunktioner, der er aldeles centrale for al læring (jf. også Fredens, 2004): Arousalfunktionen varetager opmærksomhed, parathed, og homøostase; 5 eksekutivfunktionen varetager motivation, initiation, organisation, overvågning og kontrol; og processeringsfunktionen varetager informationsbearbejdning, læringsmetoder, kognitiv aktivitet, lagring af viden og brug af viden. Elementerne i BE (eller de øvrige Dunn & Dunn modeller) kan umiddelbart fordeles på Thies tre funktioner, idet arousalfunktionen dækker lyd, temperatur, lys, indretning, småspisen og tid på dagen; eksekutivfunktionen dækker motivation (± feedback), impulsiv/reflektiv, bevægelse, struktur, konformitet, vedholdenhed og indretning; og endelig dækker processeringsfunktionen informationsbearbejdningen (analytisk/global), perceptionen og alle sociale elementer. Bemærk, at elementet indretning spiller en rolle inden for to af de tre funktioner, nemlig både i arousal- og eksekutivfunktionen. Både Givens og Thies forskning cementerer læringsstilenes betydning for lærende i alle aldre, på alle niveauer og i alle sammenhænge, og selvom Thies understreger, at der for hans forsknings vedkommende foreløbig udelukkende er tale om en hypotese, virker hans arbejder aldeles overbevisende, da de baserer sig på velovervejede vurderinger af f MRI-scanninger. 6 Den neurobiologiske/neuropsykologiske forskning synes med andre ord umiddelbart at passe sammen med Dunn & Dunns empirisk baserede pædagogiskdidaktiske udgangspunkt, hvilket må siges at understøtte begge parters resultater. Dunn & Dunns teori og modeller kritiseres i akademiske kredse ofte for at være for simple og banale. Denne kritik er efter vores begreber helt forfejlet. Der arbejdes unægtelig for en stor dels vedkommende med velkendte forhold, som de fleste kan nikke genkendende til også uden at kende til Dunn & Dunn, men det i sig selv kan ikke med nogen rimelighed være et angrebspunkt. Skal alt være stærkt abstrakt for at kunne finde accept i den akademiske verden? Netop modellens enkelhed er dens styrke: Alle kan forstå hvad den drejer sig om, og alle både studerende og undervisere kan håndtere den og omsætte den til praksis. Den skaber et fælles læringssprog, og i det øjeblik man kender den og bruger den, fremmer den gensidig respekt og tolerance. Læringsstile i den konkrete undervisningspraksis Det er klart, at undervisningen og underviseren ikke kan tilgodese de mange studerendes mange stærkt forskellige profiler, og den praktiske anvendelse er på _dut_7_.indd :19:12

5 mange måder også den enkelte studerendes personlige anliggende og ansvar. Dog er der en række elementer, som langt de fleste mennesker (ca. 70 %) har repræsenteret i deres profil (Dunn & Dunn, 1978). Det drejer sig om de perceptuelle elementer, informations bearbejdningen, tid på dagen, lys og indretning, og her kan underviserne så afgjort yde deres. Materialer kan tilrettelægges, så de tager hensyn til de forskellige sanser, og informationer kan gives, så både globale og analytiske studerende får dem præsenteret på den mest hensigtsmæssige måde; undervisning og vejledning på ydertidspunkter kan undgås i videst muligt omfang (eller afstemmes for vejledningens vedkommende efter de studerendes behov), og en lidt alternativ måde at sidde på kan accepteres og ikke affærdiges som et klart tegn på manglende koncentration eller desinteresse. Desuden kan adskillige fag tilrettelægges kinæstetisk ved inddragelse af kroppen (diverse kropsbaserede indlæringsspil) eller og vigtigere i en voksen-kontekst ved at benytte cases, rollespil og andre metoder, der involverer den lærende som person. Lad os prøve at udfolde disse tanker i en mere konkret undervisningssammenhæng og som eksempel tage forelæsningen. I sin klassiske udgave understøtter denne undervisningsform ikke læringen i særlig høj grad, passiverende som den er. Imidlertid er den en nødvendighed i dagens videregående uddannelser, og for mange undervisere behagelig, fordi afviklingen er så meget mere håndterlig end studenteraktiverende undervisningsformer; man skal i øvrigt heller ikke overse, at det bekommer mange studerende vel ikke at blive inddraget og skulle stå til regnskab for viden, forståelse og meninger eller mangel på samme. En forelæsning helt uden visuel støtte i form af overhead eller en PowerPoint-præsentation henvender sig naturligvis i første række til de auditivt lærende, og de udgør faktisk et mindretal; under 30 % af en voksen befolkning er auditive, og især mænd er meget lidt auditive (Dunn & Griggs, 1998; Lauridsen, 2007). Samtidig er forelæsninger, i pagt med den vestlige tradition, i reglen stærkt analytisk opbyggede, og dermed rammer de ikke den temmelig store gruppe af globale, der er afhængige af helheder for at kunne forstå detaljen. I et overordnet perspektiv er 55 % voksne globale, 28 % analytiske og de resterende 17 % integrerede, dvs. de kan bearbejde information på både den analytiske og den globale måde. Helt foreløbige undersøgelser af Handelshøjskolens optag i 2008 viser imidlertid, at der i studentermassen er væsentlig færre globale end generelt, men stadig er der en ikke ganske ubetydelig gruppe af globale studerende, der naturligvis bør tilgodeses; i et forestående forskningsarbejde vil disse forhold blive behandlet nærmere. De her nævnte forhold har væsentlige implikationer for tilrettelæggelsen af forelæsningen. For det første er det afgørende, at alle sanser adresseres: at der tales til forsamlingen (auditivt), at der arbejdes med billede og tekst (visuelt), at de studerende får mulighed for at inddrage motorikken (taktilt/kinæstetisk), og at de selv får lejlighed til at italesætte informationsoptaget (auditiv-verbalt). Det auditive er jo et basiselement i forelæsningsdiskursen, og efterhånden benytter flertallet af forelæsere PowerPoint-præsentationer, der i princippet understøtter det visuelle. Mange PowerPointpræsentationer er imidlertid så dårligt opbyggede, at de snarere hæmmer end styrker læringen, og meget ofte interagerer forelæseren mindre hensigtsmæssigt med sin præsentation, idet han eller hun tenderer til slavisk at læse, hvad der står på skærmen; dertil kommer, at mange ikke stiller handouts til rådighed for de studerende før forelæsningen. En velkomponeret PowerPoint-præsentation skal have slides, hvis samlede informationsmængde ikke karambolerer med Millers 7±2 regel: arbejdshukommelsen kan maksimalt bearbejde ni (9) informationsenheder ad gangen og understimuleres ved færre end fem (5) (Miller, 1956). Der bør arbejdes med regulær tekst ikke stikord, og de enkelte slides skal i videst muligt omfang forsynes med underbyggende billedmateriale; Blokzijl & Andeweg (2006) har således vist at studerende husker op til 50 % mere af det gennemgåede stof, når disse ting tages i betragtning. Handoutet er naturligvis også en støtte for den visuelle og for den taktile studerende, der kan tage noter, bladre rundt osv., men samtidig gavner det i samspil med skærmpræsentationen og forelæserens»speak«informationsoptaget for både analytiske og globale. Generelt bør man tage afsæt i den analytiske tilgang dels er der som antydet antagelig flere analytiske end globale på i det mindste Handelshøjskolens uddannelser, dels viser erfaringen, at man kobler de analytiske af, hvis man starter med for overordnede udblik. Rent teknisk kan man tilgodese den analytiske informationsbearbejdning ved i PowerPoint-præsentationen at arbejde med animationer, hvorefter informationsenhederne (bullets) præsenterer en for en. Den analytiske har behov for at konfirmere den helhedsforståelse, han eller hun har fået, og det kan naturligvis ske ved at betragte den fulde skærm. Imidlertid haster forelæseren ofte videre, og det er derfor en stor fordel for den analytiske studerende at have sit handout foran sig og på basis af det cementere overblikket. Omvendt vil den globale have det meget svært med ikke at kunne kaste et blik på helheden før detaljerne præsenteres; for dem er bullet-for-bullet-fremgangsmåden alt andet end hensigtsmæssig, men her kommer så igen handoutet ind, idet det kan forsyne den globale med et hurtigt overblik. Bemærk at der ikke skal nærlæses hverken blandt analytiske eller blandt globale studerende der er alene tale om et hurtigt kig i handoutet for begge typer. Ud over dette er det centralt, at forelæseren konstant skifter mellem korte logiske fremadskridende fremstillinger af hensyn til de analytiske, og mere helhedsprægede, mere malende fremstillinger af hensyn til de globale. Dansk Universitetspædagogisk Netværk _dut_7_.indd :19:12

6 Ny vin på gamle flasker: Læringsstile i undervisningen på de videregående uddannelser, Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift nr. 7, 2009 Udformningen af PowerPoint-præsentationer behandles mere indgående hos Lauridsen (2006b). Forelæsninger er jo i hovedsagen envejskommunikation. Ganske vist åbner mange forelæsere mulighed for, at der kan stilles spørgsmål, men derved aktiveres kun et fåtal. En måde at aktivere alle studerende på er med passende mellemrum at indlægge en såkaldt nabohøring eller»think-pair-share«-aktivitet: Man beder de studerende hver især tænke på fx to for dem frapperende ting i det, de har hørt så vidt (1 minut); dernæst beder man dem»dele«det de har tænkt på med sidemanden (2 3 minutter). Dette afføder generelt en stor aktivitet i auditoriet, og herved tilgodeses de studerendes udtalte auditivt-verbale behov. Bemærk at man ikke debriefer, ikke spørger til hvad der er blevet diskuteret; kun italesættelsen og den læreproces, der igangsættes, er central. Man kan herudover også med fordel arbejde med korte timeouts under forelæsningen, sekunders pause, hvor forelæseren går på standby; dette giver alle mulighed for at få ro i tankestrømmen, og samtidig kan de studerende udveksle korte kommentarer indbyrdes. Herudover er den egentlige udnyttelse af styrkerne som nævnt op til den lærende; dog skal det fastholdes at en undervisers viden om læringsstile og det udslag forskellighederne giver, vil kunne forklare og nedtone mange af de problemer han eller hun møder i sin undervisningspraksis. Erkendelsen af, at det ene eller det andet løb af sporet, ikke nødvendigvis på grund af underviseren selv, men snarere på grund af særlige behov blandt de studerende, er en god ballast. Strategier til at udnytte den enkeltes styrker Ligesom modellen er enkel, er de strategier, som præsenteres i forbindelse med BE-profileringen og i litteraturen i det hele taget, for så vidt enkle, og de indbyder til yderligere individuel eksperimenteren. Der skal her ikke gås i dybden med strategierne, men kun gives et par eksempler. Yderligere herom findes bl.a. i Lauridsen (2007). De auditive studerende De auditive studerende (de studerende som har høresansen som deres stærkeste perceptuelle præference) lærer og husker bedst, når ny information går gennem øret. De kan medbringe en mp3 spiller, pc eller mobiltelefon til undervisning og projekt- eller vejledningsmøder og optage alt, hvad der bliver sagt. Mange undervisere og mødedeltagere vil muligvis stejle over dette, men når man forklarer hvorfor, altså henviser til læringsstile, vil de fleste acceptere det uden videre. Hvis man har lydkort og højttalere i sin computer (og det har vel de fleste), så kan man bruge programmer som Microsofts Document Imaging 7 og AdgangForAlle 8 til oplæsning af tekst fra skærmen lærebøger, rapporter, s osv. Hvis man hører teksterne eller læser dem, samtidig med at man lytter til oplæsningen, kan høresansen støtte indlæringen ganske betydeligt for den auditivt stærke studerende. I forlængelse heraf kan man anbefale de auditive studerende at læse skrevet materiale op for sig selv og evt. optage det på mp3 spiller, pc eller mobiltelefon. De kan også indtale noter og kommentarer til en tekst, som de læser, i stedet for at skrive dem ned. De auditive studerende vil endvidere have glæde af at tale højt med sig selv, når de forbereder sig, prøver at huske indhold fra undervisning eller møder osv. De kan optage det, de siger, og høre det igen. De kan fx afspille deres optagelser når de forbereder sig, men fx også mens de kører bil, eller mens de arbejder med noget praktisk: strikker, tegner, maler, graver i haven, eller løber en tur. Den auditive vil også foretrække at få information via telefon og voic i stedet for sms eller mail. De studerende med en stærk auditiv præference kan have brug for at bede folk om at sætte tempoet ned, hvis de taler for hurtigt, og om at tale tydeligere, hvis de mumler. E-learning vil næppe være godt for den stærkt auditive studerende, medmindre der er indlagt muligheder for at bruge synkron mundtlig kommunikation (fx skype) eller lydfiler. De auditive studerende kan selv råde bod på disse mangler ved at bruge Document Imaging og AdgangForAlle. Den analytiske informationsbearbejdning De analytiske studerende bearbejder information i logiske sekvenser i en ordnet fremadskridende proces frem mod det samlede koncept. De har derfor glæde af altid at gå skridtvis frem, når de kaster sig over nyt stof eller nye problemer. De skal ikke bladre rundt i omdelt materiale eller lærebøger, men tage det forfra afsnit for afsnit. De analytiske studerende har også behov for at organisere deres tid og deres arbejde. De kan derfor have glæde af aktivitetsskemaer, fx en time-manager, af at skrive arbejdsopgaver på lister med logisk nummerering ( / kl. 8 9, kl osv.) og af at udarbejde hierarkisk opbyggede mindmaps. De har brug for at satse på ræsonnement og logik, på at dyrke dette, men ikke overdrive det. De må ikke lade andres (de globales) idéstrøm bremse deres behov for detaljer, men bør sørge for at arbejde for en fornuftig balance. På samme måde bør de analytiske studerende også søge beviser og facts, men samtidig også være åbne over for mere flagrende indfald, der ofte fører en diskussion eller en udredning videre i en overraskende retning. Det nye spor kan de så tage fat på ud fra deres analytiske overvejelser. Det er en udfordring for de analytiske studerende at deres analytiske præferencer ikke må tage overhånd så at helheden drukner i detaljer. De bør derfor bryde _dut_7_.indd :19:13

7 komplekse ideer op i detaljer, som de så derefter ordner i en logisk rækkefølge; igen kan hierarkisk organiserede mindmaps være til stor hjælp. Hvis de analytiske studerende vil brainstorme, er det en god ide at bruge kartotekskort eller sticky-notes. Det giver dem mulighed for at gennemgå detaljerne på materialet og derefter sortere og ordne dem efter logiske principper (Lauridsen, 2007). Afrunding Efter en introduktion til Dunn & Dunns læringsstilsbegreb har vi både givet eksempler på, hvordan forelæseren med fordel kan indtænke læringsstile i afviklingen af forelæsningen, og på, hvorledes den enkelte studerende kan udnytte sine styrker i læreprocessen og dermed øge sit læringspotentiale. Med udgangspunkt i såvel egne erfaringer som den foreliggende litteratur om appliceringen af læringsstilsbegrebet på videregående uddannelser er der derfor grundlag for at konkludere, at læringsstile efter Dunn & Dunn er et godt redskab både for den enkelte studerende og for underviserne på de videregående uddannelser. Som vi endvidere har godtgjort, har Dunn & Dunns grundlæggende teori og metoder været genstand for omfattende forskning der viser at de virker. Det interessante er nu at se på, hvorfor det forholder sig sådan. En forklaring er samspillet med den neurobiologiske / neuropsykologiske forskning, men der er sandsynligvis også andre forklaringer, som empiriske studier af korrelationen mellem de studerendes individuelle læringsstilsprofil, demografiske faktorer og andre faktorer i læringsprocessen vil kunne afdække. Litteratur Biggs, J. & Tang, C. (2007). Teaching for Quality Learning at University, Maidenhead, Berkshire: Open University Press, McGraw Hill. Blokzijl, W. & B. Andeweg (2006). The effectiveness of visualisations compared to text slides in lectures, paper presented at the SEFI 34 th Annual Conference Sweden: Uppsala. Boyle, R.A. (2000). Bringing learning-style instructional strategies to law school: You be the judge! I: R. Dunn & S. Griggs. Practical approaches to using learning styles in higher education (pp ). Westport, Conn.: Bergin & Garvey. Boyle, R.A. & L. Dolle (2002). Providing structure to law students Introducing the programmed learning sequence as an instructional tool. Legal Writing: The Journal of the Legal Writing Institute, 8, Boyle, R.A. & Dunn, R. (1998). Teaching law students through individual learning styles. Albany Law Review, 62(1), Boyle, R.A., Russo, K. & Lefkowitz, R.F. (2003). Presenting a new instructional tool for teaching law-related courses: A Contract Activity Package for motivated and independent learners. Gonzaga Law Review, 38(1), Burke, K. & Shea Doolan, L.J. (2006). What professors need to know about their students learning styles: How can educators help to produce the best learners? I: R. Sims & S. Sims (eds.). Learning styles and learning: A key to meeting the accountability demands in education (pp ). Hauppauge, NY: Nova Science Publishers. Cutolo, A. & Rochford, R.A. (2007). An analysis of freshmen learning styles and their relationship to academic achievement. College Quarterly, 10(2), quarterly/2007 vol10 num02 spring/cutolo_rochford.html Dunn, R. & Dunn, K. (1978). Teaching students through their individual learning styles: a practical approach. Reston, Va.: Reston Pub. Co. Dunn, R. & Dunn, K. (1999). The Complete Guide to the Learning Styles Inservice System. Needham Heights, MA: Allyn & Bacon. Dunn, R. & Griggs, S. (1998). Multiculturalism and Learning Style. Westport, Conn.: Praeger Publishers. Dunn, R. & Griggs, S. (2000). Practical approaches to using learning styles in higher education. Westport, Conn.: Bergin & Garvey. Dunn, R. & Griggs, S. (red.) (2003). Synthesis of the Dunn and Dunn Learning-Style Model Research. Who, What, When, Where, and So What? New York: St. John s University. Fredens, K. (2004). Mennesket i hjernen en grundbog i neuropædagogik. Århus: Systime. Giordano, J.L. & Rochford, R. (2005). Understanding business majors learning styles. The Community College Enterprise, 11(2), Given, B. (2001). The brain s natural learning systems. Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development. Illeris, K. (2000). Læring aktuel læringsteori i spændingsfeltet mellem Piaget, Freud og Marx. Roskilde: Roskilde Universitetsforlag Ingham, J. & Boyle, R.A. (2006). Generation X in law school: How these law students are different from those who teach them. Journal of Legal Education, 56. Kastberg, P. et al. (2007). Personligt Knowledge Management. København: Samfundslitteratur. Lauridsen, K.M. (2008). Hjernen er ikke en krukke der skal fyldes, men en ild der skal tændes. Om vejledning og vejledningskurser på Handelshøjskolen, Aarhus Universitet. Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, 6, Lauridsen, O. (2006a). Læringsstile og personligt knowledge management. I: P. Andersen (red.). Læringens og tænkningens stil (s ). København: Billesø og Baltzer. Lauridsen, O. (2006b). Læringsstile og PowerPoint. En ny spændende indgangsvinkel, Microsoft Danmark. Kan downloades fra www. asb.dk/lslab. Lauridsen, O. (2007). Fokus på læring om læringsstile i dagligdagen, professionelt og privat. København: Akademisk Forlag. Miller, G. A. (1956). The magical number seven, plus or minus two: Some limits on our capacity for processing information. Psychological Review, 63, Reese, V. & Dunn, R. ( ). Learning-style preferences of a diverse freshman population in a large, metropolitan university by gender and GPA. Journal of College Student Retention. Research, Theory & Practice, 9(1), Regeringen (2006). Fremgang, fornyelse og tryghed. Danmark i den globale økonomi, Albertslund: Schultz Information. Russo, K. (2002). Teaching law students: An innovative approach. Academic Exchange Quarterly, 6(4), Thies, A. (2003). Implication of Neuroscience and Neuropsychology for the Dunn and Dunn Learning Style Theory. I: R. Dunn & S. Griggs (red.). Synthesis of the Dunn and Dunn Learning-Style Model Research. Who, What, When, Where, and So What? (pp ). New York: St. John s University. Thies, A. Dunn, R. & Honigsfeld, A. (2001). Synthesis of the Dunn and Dunn learning-style model research: analysis, New York: St John s University, Center for the Study of Learning and Teaching Styles. Noter 1 Se evt. også Lauridsen (2008). 2 Denne information kan gives på baggrund af forfatternes tætte samarbejde med Susan Rundle der administrerer og vedligeholder BE. BE 2000 Research Manual kan downloades fra Dansk Universitetspædagogisk Netværk _dut_7_.indd :19:13

8 Ny vin på gamle flasker: Læringsstile i undervisningen på de videregående uddannelser, Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift nr. 7, 2009 Learning Styles Labs hjemmeside på 3 En samlet oversigt over netværkets centre findes på www. learningstyles.net 4 Profileringerne for såvel voksne (Building Excellence) som børn tages online på Flere af profileringsværktøjerne er oversat til dansk; dette gælder også for BE. 5 Homøostase betegner en ligevægtsproces. Den enkelte stræber efter at opnå og opretholde en konstant ligevægt i forholdet til sine omgivelser ved til stadighed at tilpasse sig (Illeris 2000). I læringssammenhæng er der specielt tale om trangen til eller driften mod at dække et vidensbehov. 6 f MRI: (= funktionel magnetisk resonanstomografi) er en ny scanningsmetode, der gør det muligt at afdække processer, der ligger dybt i hjernen; ældre typer af hjernescanninger måler heroverfor udelukkende på hjernens overflade. 7 Document Imaging er en del af Office-pakken _dut_7_.indd :19:13

Læringsstile er de metoder vi bruger, når vi skal koncentrere os om ny og svær information og

Læringsstile er de metoder vi bruger, når vi skal koncentrere os om ny og svær information og Læringsstile Af Leder af ASB LearningStylesLab, lektor mag. art. Ole Lauridsen, 2010 Hvad er læringsstile? Læringsstile er de metoder vi bruger, når vi skal koncentrere os om ny og svær information og

Læs mere

INDHOLD FORORD VI LÆRER KONSTANT VI HAR KONSTANT BRUG FOR LÆRINGSSTILE DUNNS OG DUNNS LÆRINGSSTILSMODEL

INDHOLD FORORD VI LÆRER KONSTANT VI HAR KONSTANT BRUG FOR LÆRINGSSTILE DUNNS OG DUNNS LÆRINGSSTILSMODEL LÆR OM LÆRINGSSTILE Singletasking / multitasking Singletasking / multitasking Overblik først trin 1 trin 2 trin 3 så detaljer så overblik Singletasking / multitasking Singletasking / multitasking Overblik

Læs mere

Læringsstile - Forskellige mennesker lærer forskelligt

Læringsstile - Forskellige mennesker lærer forskelligt Præsentation Bente Mosgaard Jørgensen Handelshøjskolen Aarhus Universitet (bmj@asb.dk) studielektor, cand.mag., Certified Learning Styles Trainer, Seniorkonsulent i Learning Styles Lab, Handelshøjskolens

Læs mere

Hvad er læringsstile?

Hvad er læringsstile? Hvad er læringsstile? En kort indføring i Building Excellence efter Dunns og Dunns læringsstilsmodel Ole Lauridsen WWW.LEARNINGSTYLES.NET - her tages BE-profileringen. Indholdsfortegnelse: Vi lærer konstant

Læs mere

Leder af Learning Styles Lab: WWW.LSLAB.DK Medlem af ILSN s (Det internationale Læringsstilsnetværks) forretningsudvalg. Slide 1

Leder af Learning Styles Lab: WWW.LSLAB.DK Medlem af ILSN s (Det internationale Læringsstilsnetværks) forretningsudvalg. Slide 1 Præsentation Ole Lauridsen Aarhus Universitet Business and Social Sciences Center for Undervisning og Læring, lektor, mag.art., Certified Learning Styles Trainer, Building Excellence Master Trainer, Distinguished

Læs mere

Velkommen til Børnehaverklasseledernes. dag i Herning og Skive. alicedarville.dk

Velkommen til Børnehaverklasseledernes. dag i Herning og Skive. alicedarville.dk Velkommen til Børnehaverklasseledernes dag i Herning og Skive Mål med dagen Få teoretisk viden om Dunn og Dunns læringsstilsteori Få anledning til at reflektere over egen praksis Få inspiration til materialer

Læs mere

De mange Intelligenser og Læringsstile

De mange Intelligenser og Læringsstile De mange Intelligenser og Læringsstile Børn lærer på hver deres måde. Børn har forskellige styrkesider, potentialer og intelligenser. Hvert barn har sin unikke læringsstil og intelligensprofil. For at

Læs mere

Lær med stil. Af Ulla Gammelgaard, lærer

Lær med stil. Af Ulla Gammelgaard, lærer Lær med stil Af Ulla Gammelgaard, lærer Jeg sidder aldrig ved skrivebordet mere. Hvis jeg gør andre ting samtidig, føler jeg mig mere tilpas og har mere lyst til at lave lektier. Jeg har det også bedst

Læs mere

Building Excellence (BE) Teamlæringsprofil BET

Building Excellence (BE) Teamlæringsprofil BET Building xcellence (B) Teamlæringsprofil BT Teammedlemmer: BT er tilpasset og oversat til dansk af ASB LearningStylesLab med tilladelse fra Susan Rundle, Performance Concepts International. 2 B Teamlæringsprofil

Læs mere

OneNote og læringsstile en perfekt kobling. By Ole Lauridsen, LearningStylesLab, Handelshøjskolen, Aarhus Universitet

OneNote og læringsstile en perfekt kobling. By Ole Lauridsen, LearningStylesLab, Handelshøjskolen, Aarhus Universitet OneNote og læringsstile en perfekt kobling By Ole Lauridsen, LearningStylesLab, Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Indhold Hvorfor koble OneNote og læringsstile? 4 Læringsstile 5 Dunn og Dunn-modellen

Læs mere

Læringsstile og PowerPoint. En ny spændende indgangsvinkel

Læringsstile og PowerPoint. En ny spændende indgangsvinkel Læringsstile og PowerPoint En ny spændende indgangsvinkel Læringsstile og PowerPoint: En ny spændende indgangsvinkel Om hvorfor PowerPoint er bedre (meget bedre) end kridt, tavle og transparenter. Og om

Læs mere

»Hjernen er ikke en krukke der skal fyldes, men en ild der skal tændes«. Om vejledning og vejledningskurser

»Hjernen er ikke en krukke der skal fyldes, men en ild der skal tændes«. Om vejledning og vejledningskurser »Hjernen er ikke en krukke der skal fyldes, men en ild der skal tændes«. Om vejledning og vejledningskurser Karen M. Lauridsen, lektor, Institut for Sprog og Erhvervskommunikation og Learning Styles Lab

Læs mere

Undervisning/vejledning - Hvordan kan man gøre? Læringsstile/metode

Undervisning/vejledning - Hvordan kan man gøre? Læringsstile/metode 1 Undervisning/vejledning - Hvordan kan man gøre? 2 Læringsstile/metode Læringsstile/metode er udtryk for: en præference i måden man tilegner sig ny viden på måden hvorpå man bearbejder ny læring noget

Læs mere

FoU Slutkonference 29. marts 2011

FoU Slutkonference 29. marts 2011 FoU Slutkonference 29. marts 2011 Projekt: Udvikling af strategier og innovative undervisningsformer Tradiums 3 hhx afdelinger, stx Paderup Gymnasium Workshop: Hvordan kan man differentiere undervisningen

Læs mere

Tekstfeedbackspillet strukturering af peer feedbackprocessen

Tekstfeedbackspillet strukturering af peer feedbackprocessen Tekstfeedbackspillet strukturering af peer feedbackprocessen DUN konference 2012 Tine Wirenfeldt Jensen, Gry Sandholm Jensen, AU & Anker Helms Jørgensen, ITU. Program 1. Peer feedback: læringsudbytte og

Læs mere

Undervisning/vejledning - Hvordan kan man gøre?

Undervisning/vejledning - Hvordan kan man gøre? Undervisning/vejledning - Hvordan kan man gøre? 1 2 Læringsstile/metode Læringsstile/metode er udtryk for: en præference i måden man tilegner sig ny viden på måden hvorpå man bearbejder ny læring noget

Læs mere

Artikelsamling om læringsstile

Artikelsamling om læringsstile Rita Dunn Artikelsamling om læringsstile Introduktion til læringsstile Læsestile Undervisningsstil Fleksible læringsmiljøer Konkrete materialer Artikelsamling om læringsstile Artikelsamling om læringsstile

Læs mere

Lær for livet og med stil

Lær for livet og med stil Lær for livet og med stil Omsætning af information til viden, altså læring, er en proces, der bygger på den enkeltes erfaringer, interesser, motivation og den enkeltes måder at lære på. Og da vi konstant

Læs mere

Bilag Læringsstile og feedback i naturfagsundervisningen 2012

Bilag Læringsstile og feedback i naturfagsundervisningen 2012 Bilag Læringsstile og feedback i naturfagsundervisningen 2012 Bilag 1: Center for innovativ lærings perceptuelle elementer: perceptuelle præferencer Bilag 2: CPH-West introduktion til eleverne ved start

Læs mere

Læringspakke 1 Modul 1.1 Pædagogiske greb

Læringspakke 1 Modul 1.1 Pædagogiske greb //Læringsteams Uge 38-43 Læringspakke 1 Modul 1.1 Kære Læringsteam På de følgende sider vil du finde materiale, der kan være til hjælp og inspiration, når du skal tilrettelægge dine læringsaktiviteter.

Læs mere

Forskning i Haver til Maver

Forskning i Haver til Maver Forskning i Haver til Maver 1 E VA L U E R I N G, F O R S K N I N G S B A S E R I N G O G F Ø L G E F O R S K N I N G I N S P I R AT I O N S D A G K R O G E R U P 8. O K TO B E R 2 0 1 5 K A R E N W I

Læs mere

Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori

Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori Læringscyklus Kolbs model tager udgangspunkt i, at vi lærer af de erfaringer, vi gør os. Erfaringen er altså udgangspunktet, for det

Læs mere

Positiv psykologi. skaber trivsel, vækst og læring. Af Helle Fisker, psykoterapeut

Positiv psykologi. skaber trivsel, vækst og læring. Af Helle Fisker, psykoterapeut Positiv psykologi skaber trivsel, vækst og læring Af Helle Fisker, psykoterapeut 22 Børn er forskellige og som udgangspunkt nysgerrige, frie og med stor lyst til at udforske og lære. Lysten og positive

Læs mere

Fjernundervisningens bidrag til læring

Fjernundervisningens bidrag til læring Fjernundervisningens bidrag til læring FEM TING VI KAN L ÆRE FRA UNDERSØGELSER AF FJERNUNDERVISNING I DANMARK v/søren Jørgensen, pæd.råd. evidencenter Introduktion Formålet er at vise, hvad erfaringerne

Læs mere

FORSKNING I HAVER TIL MAVER MED FOKUS PÅ EFFEKTER

FORSKNING I HAVER TIL MAVER MED FOKUS PÅ EFFEKTER 10-05-2016 Karen Wistoft DPU/AU 1 FORSKNING I HAVER TIL MAVER MED FOKUS PÅ EFFEKTER Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU), Aarhus Universitet Mandag den 9. maj 14-16 Karen Wistoft, professor

Læs mere

Principper for en sundhedspædagogik for gruppebaserede patientuddannelser på sygehusene i Region Sjælland

Principper for en sundhedspædagogik for gruppebaserede patientuddannelser på sygehusene i Region Sjælland Principper for en sundhedspædagogik for gruppebaserede patientuddannelser på sygehusene i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver de sundhedspædagogiske principper, som Region Sjællands gruppebaserede

Læs mere

Cooperative Learning og Læringsstile

Cooperative Learning og Læringsstile Cooperative Learning og Læringsstile Forskningen inden for Cooperative Learning og Læringsstile, beskæftiger sig primært med at optimere elevernes muligheder for indlæring. Inden for læringsstils undervisningen,

Læs mere

Åbenhed i online uddannelser

Åbenhed i online uddannelser Åbenhed i online uddannelser Christian Dalsgaard (cdalsgaard@tdm.au.dk) Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier Aarhus Universitet Formål Hvad er de pædagogiske og uddannelsesmæssige muligheder

Læs mere

Tanker omkring kompetenceudvikling for undervisere på vores institut

Tanker omkring kompetenceudvikling for undervisere på vores institut Tanker omkring kompetenceudvikling for undervisere på vores institut Hvad er vi forpligtet til: Universitetet skal give forskningsbaseret undervisning, samt sikre et ligeværdigt samspil mellem forskning

Læs mere

Villa Venire Biblioteket. Af Marie Martinussen, Forsker ved Aalborg Universitet for Læring og Filosofi. Vidensamarbejde

Villa Venire Biblioteket. Af Marie Martinussen, Forsker ved Aalborg Universitet for Læring og Filosofi. Vidensamarbejde Af Marie Martinussen, Forsker ved Aalborg Universitet for Læring og Filosofi Vidensamarbejde - Når universitet og konsulenthus laver ting sammen 1 Mødet Det var ved et tilfælde da jeg vinteren 2014 åbnede

Læs mere

Forskningsbasering: Hvad sker der når et universitet vil sætte ord og handling bag?

Forskningsbasering: Hvad sker der når et universitet vil sætte ord og handling bag? Forskningsbasering: Hvad sker der når et universitet vil sætte ord og handling bag? Mogens Hørder Syddansk Universitet Kongelige Danske Videnskabernes Selskab Forskningspolitisk årsmøde 22 marts 2011 På

Læs mere

Bærende principper De bærende principper for uddannelse på SDU er aktiverende undervisning og aktiv læring.

Bærende principper De bærende principper for uddannelse på SDU er aktiverende undervisning og aktiv læring. Bærende principper De bærende principper for uddannelse på SDU er aktiverende undervisning og aktiv læring. De studerende, medarbejderne og ledelsen har i fællesskab ansvaret for at principperne realiseres

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Undervisning. Verdens bedste investering

Undervisning. Verdens bedste investering Undervisning Verdens bedste investering Undervisning Verdens bedste investering Lærerne har nøglen The principles show how important are design and the orchestration of learning rather than simply providing

Læs mere

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål + Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13 Formulering af forskningsspørgsmål + Læringsmål Formulere det gode forskningsspørgsmål Forstå hvordan det hænger sammen med problemformulering og formålserklæring/motivation

Læs mere

OM VIVIANE ROBINSON. Ellen Brinch Jørgensen VIA UNIVERSITY COLLEGE 1

OM VIVIANE ROBINSON. Ellen Brinch Jørgensen VIA UNIVERSITY COLLEGE 1 OM VIVIANE ROBINSON Ellen Brinch Jørgensen VIA UNIVERSITY COLLEGE 1 HYBRID?--- BEGYNDELSEN PÅ EN SLAGS KONKLUSION PÅ LÆSNINGEN Den Instruerende ledelsesform er nødvendig men ikke tilstrækkelig hvis elevernes

Læs mere

FLIPPED CLASSROOM MULIGHEDER OG BARRIERER

FLIPPED CLASSROOM MULIGHEDER OG BARRIERER FLIPPED CLASSROOM MULIGHEDER OG BARRIERER Er video vejen frem til at få de studerendes opmærksomhed? Udgivet af Erhvervsakademi Aarhus, forsknings- og innovationsafdelingen DERFOR VIRKER VIDEO 6 hovedpointer

Læs mere

Principper for en sundhedspædagogik

Principper for en sundhedspædagogik Principper for en sundhedspædagogik på gruppebaserede patientuddannelser i Region Sjælland KKR SJÆLLAND Titel: Principper for en sundhedspædagogik på gruppebaserede patientuddannelser i Region Sjælland

Læs mere

Pædagogisk kursus for instruktorer gang. Dorte Ågård

Pædagogisk kursus for instruktorer gang. Dorte Ågård Pædagogisk kursus for instruktorer 2012 1. gang Dorte Ågård Hvem er vi? Dit navn? Hvor kommer du fra? Har du undervist før? Nogen der skal i gymnasiepraktik eller på Det rullende Universitet? Sæt jer fag-

Læs mere

Om børn og unges karrierelæring

Om børn og unges karrierelæring Om børn og unges karrierelæring Rita Buhl Lektor og studie- og karrierevejleder VIA University College Hvordan kan vejledning i grundskolen understøtte, at de unge får det bedst mulige afsæt for deres

Læs mere

EVIDENSBASERET COACHING

EVIDENSBASERET COACHING EVIDENSBASERET COACHING - SAMTALER BASERET PÅ DEN BEDST TILGÆNGELIGE VIDEN VED FORMAND FOR SEBC, EBBE LAVENDT STIFTER@SEBC.DK, WWW.EVIDENSBASERETCOACHING.DK Der vil være en times forelæsning efterfulgt

Læs mere

Pjece til forældre. Lyst til at lære. - Sådan lærer dit barn

Pjece til forældre. Lyst til at lære. - Sådan lærer dit barn Pjece til forældre Lyst til at lære - Sådan lærer dit barn Kære forælder Udgivet af: Aarhus Kommune Børn og Unge Pædagogisk Afdeling Udgivet: Første udgave, januar 2011 Copyright: Aarhus Kommune Børn og

Læs mere

Elevaktivering - hvad er det og hvordan gør man? Rie Troelsen riet@sdu.dk SDU Universitetspædagogik

Elevaktivering - hvad er det og hvordan gør man? Rie Troelsen riet@sdu.dk SDU Universitetspædagogik Elevaktivering - hvad er det og hvordan gør man? Rie Troelsen riet@sdu.dk SDU Universitetspædagogik Hovedpunkter De studerende i centrum på SDU Aktiv læring og aktiverende undervisning Andre projekter

Læs mere

Active Learning in Lectures

Active Learning in Lectures Active Learning in Lectures Centre for Science Education Aarhus University Spørgsmål 1 Har du brugt clickere i din undervisning? 1. Ja, meget 2. Ja, lidt 3. Nej 4. Jeg underviser ikke Information til læreren

Læs mere

KvaN-konference. undervisningsdifferentiering

KvaN-konference. undervisningsdifferentiering KvaN-konference It og undervisningsdifferentiering Lektor, ph.d. Jeppe Bundsgaard Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU)/Aarhus Universitet Slides på www.jeppe.bundsgaard.net Er det differentiering?

Læs mere

Erfaringsopsamling fra case

Erfaringsopsamling fra case Erfaringsopsamling fra case s samt læringsteori og læringsstil Midler/program: Erfaringsopsamling fra case s Læringsteori Læringsstiltest Erfaringsopsamling fra case Case-opstart (trin -) Indsamling af

Læs mere

Når traditionel undervisning spiller fallit

Når traditionel undervisning spiller fallit Når traditionel undervisning spiller fallit Forsøg med undervisning tilpasset læringsstile på Roskilde Handelsskoles hg- uddannelse i perioden 2009 11. Ansvarlige deltagere: Klaus Puls Johansen og Kristina

Læs mere

Gør dine elever aktive i diskussioner på klassen

Gør dine elever aktive i diskussioner på klassen Susanne Bøgeløv Storm ALLE Gør dine elever aktive i diskussioner på klassen med vurderingsøvelser om forfatteren Susanne Bøgeløv Storm leder og indehaver af Æstetisk Læring Susanne er undervisningskonsulent,

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

KOMPETENT KOMMUNIKATION

KOMPETENT KOMMUNIKATION KOMPETENT KOMMUNIKATION Kræves det, at eleverne kommunikerer deres egne idéer vedrørende et koncept eller et emne? Skal kommunikationen understøttes med beviser og være designet med tanke på et bestemt

Læs mere

16/01/15. Forsøg med læring i bevægelse

16/01/15. Forsøg med læring i bevægelse WORKSHOP: EMBODIMENT NÅR KROPPEN ER MED I LÆREPROCESSEN Jørn Dam - Brian Olesen, Mona Petersen, Dorthe Kvetny, Lise Rasmussen Midtsjællands Gymnasium, Haslev 16/01/15 Embodiment - som pædagogisk, didaktisk

Læs mere

Undervisningsrum og læringsoplevelser

Undervisningsrum og læringsoplevelser Undervisningsrum og læringsoplevelser Tina Bering Keiding, lektor, ph.d. Forskningsprogrammmet for de videregående uddannelsers didaktik, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole i Aarhus, Aarhus Universitet

Læs mere

ADHD Konferencen 2016

ADHD Konferencen 2016 ADHD Konferencen 2016 Temaspor 4: Voksne med ADHD at håndtere livet med diagnosen. Autoriseret psykolog Tina Gents, Ekkenberg & Larsen Netværk København, Ekkenberg Netværk Slagelse Neuro biologisk / psykologisk

Læs mere

Hvad skal eleverne lære og hvorfor?

Hvad skal eleverne lære og hvorfor? Hvad skal eleverne lære og hvorfor? Af Karina Mathiasen Med indførelse af Folkeskolereformen og udarbejdelse af Folkeskolens nye Fælles Mål er der sat fokus på læring og på elevernes kompetenceudvikling.

Læs mere

Sådan får du anvendt dit kursus i praksis. - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus

Sådan får du anvendt dit kursus i praksis. - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus Sådan får du anvendt dit kursus i praksis - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus Introduktion Ifølge Robert Brinkerhoffs, studier om effekten af læring på kurser,

Læs mere

Nye natur/teknologilærerstuderendes læringsprogression

Nye natur/teknologilærerstuderendes læringsprogression Gør tanke til handling VIA University College Nye natur/teknologilærerstuderendes læringsprogression Martin Krabbe Sillasen 3. juli 2015 1 Plan Introduktion Teoretisk og metodisk ramme Resultater Videre

Læs mere

Beskrivelse af god undervisning for den teoretiske del af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser ved University College Lillebælt.

Beskrivelse af god undervisning for den teoretiske del af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser ved University College Lillebælt. 25. august 2008 Beskrivelse af god undervisning for den teoretiske del af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser ved University College Lillebælt. Dette dokument beskriver hvad der forstås ved

Læs mere

Pædagogisk kursus for instruktorer 2014 1. gang. Gry Sandholm Jensen gsjensen@tdm.au.dk

Pædagogisk kursus for instruktorer 2014 1. gang. Gry Sandholm Jensen gsjensen@tdm.au.dk Pædagogisk kursus for instruktorer 2014 1. gang Gry Sandholm Jensen gsjensen@tdm.au.dk Præsentationsrunde Dit navn? Hvor kommer du fra? Har du undervist før? 2 Program gang 1-3 1. Mandag d. 20. januar

Læs mere

En ny tid, en ny vidensproduktion?

En ny tid, en ny vidensproduktion? ELU og Danske Universiteters konference: Efter- og videreuddannelse på universiteterne status, udfordringer og perspektiver 1. april 2008 En ny tid, en ny vidensproduktion? Bent Gringer, SCKK bg@sckk.dk

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Den skabende skole makers mindset FabLab Innovation, Odense d. 28/4 2014 Helle Munkholm Davidsen, ph.d. Centerleder Innovation og Entreprenørskab Forskning og innovation, UCL

Læs mere

Nye veje. Kort om Hornstrup

Nye veje. Kort om Hornstrup Kort om Hornstrup Hornstrup Kursuscenter ved Vejle ejes og drives af Frie skolers Lærerforening og arbejder målrettet med læringsmiljø. Kursuscenteret har satset på innovativ kompetenceudvikling og har

Læs mere

Kolb s Læringsstil. Jeg kan lide at iagttage og lytte mine fornemmelser 2. Jeg lytter og iagttager omhyggeligt

Kolb s Læringsstil. Jeg kan lide at iagttage og lytte mine fornemmelser 2. Jeg lytter og iagttager omhyggeligt Kolb s Læringsstil Denne selvtest kan bruges til at belyse, hvordan du lærer bedst. Nedenfor finder du 12 rækker med 4 forskellige udsagn i hver række. Du skal rangordne udsagnene i hver række, sådan som

Læs mere

Pædagogisk kursus for instruktorer gang. Gry Sandholm Jensen Hanne Buhl

Pædagogisk kursus for instruktorer gang. Gry Sandholm Jensen Hanne Buhl Pædagogisk kursus for instruktorer 2013 1. gang Gry Sandholm Jensen Hanne Buhl Hvem er vi? Dit navn? Hvor kommer du fra? Har du undervist før? 2 Program gang 1-3 1. Torsdag d. 24. januar 12-15 Læreprocesser

Læs mere

Erfaringsopsamling fra case

Erfaringsopsamling fra case Erfaringsopsamling fra case s samt læringsteori og læringsstil Midler/program: Erfaringsopsamling fra case s Læringsteori Læringsstiltest Erfaringsopsamling fra case. Case-opstart (trin -). Indsamling

Læs mere

Illeris Knud 2006, Forskellige læringstyper I: Læring. Roskilde Universitetsforlag. (Grundbog for modulet kap. 4)

Illeris Knud 2006, Forskellige læringstyper I: Læring. Roskilde Universitetsforlag. (Grundbog for modulet kap. 4) TEMA 1 Studieplan DEN SUNDHED SFAGLIGE DIPLOM UDDANNELSE FORANDRINGS- OG LÆREPROCESSER Hensigten med dette tema er - at skabe forståelse for, hvilke faktorer der er i spil, når målet er at ændre viden,

Læs mere

LETTERE LEDELSE: OVERSPRINGSHANDLINGER - FAKTA, 10 GODE RÅD, FORSKNING

LETTERE LEDELSE: OVERSPRINGSHANDLINGER - FAKTA, 10 GODE RÅD, FORSKNING LETTERE LEDELSE: OVERSPRINGSHANDLINGER - FAKTA, 10 GODE RÅD, FORSKNING FAKTA: Overspringshandlinger og udskydelsesadfærd er et velkendt fænomen for mange. Forskningen viser, at det især er studerende (75

Læs mere

Rasmus Rønlev, ph.d.-stipendiat og cand.mag. i retorik Institut for Medier, Erkendelse og Formidling

Rasmus Rønlev, ph.d.-stipendiat og cand.mag. i retorik Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Rasmus Rønlev, ph.d.-stipendiat og cand.mag. i retorik Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Rasmus Rønlev CV i uddrag 2008: Cand.mag. i retorik fra Københavns Universitet 2008-2009: Skrivekonsulent

Læs mere

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student jeaneli@ruc.dk Recognition of Prior Learning in Health Educations JEANETTE LINDHOLM PHD-STUDENT Research question How do RPL students experience themselves

Læs mere

Hvad er Inquiry Based Science Education (IBSE) på dansk: UndersøgelsesBaseret NaturfagsUndervisning (UBNU) og virker det?

Hvad er Inquiry Based Science Education (IBSE) på dansk: UndersøgelsesBaseret NaturfagsUndervisning (UBNU) og virker det? Hvad er Inquiry Based Science Education (IBSE) på dansk: UndersøgelsesBaseret NaturfagsUndervisning (UBNU) og virker det? Efteruddannelseskursus 15. november, 2011 Jens Dolin IND/KU UBNU hvad taler vi

Læs mere

Om at læse! en videnskabelig artikel! som diplomstudiestarter"

Om at læse! en videnskabelig artikel! som diplomstudiestarter Om at læse! en videnskabelig artikel! som diplomstudiestarter" Anker Helms Jørgensen! IT Universitetet i København! DUN Konferencen Maj 2010! Om at læse en artikel! 1! Baggrund: It-verdenen møder akademia!

Læs mere

Sunde og glade børn lærer bedre

Sunde og glade børn lærer bedre Sunde og glade børn lærer bedre Hvorfor og hvordan? Hvad er En Børneby er en samling af alle pasnings- og skoletilbud for børn fra 0-12 år. I Ørsted er det dagplejen, børnehaven Skovsprutten og Rougsøskolen

Læs mere

Forstå hjernen. Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning. Konference Hotel Scandic Odense 23.09.

Forstå hjernen. Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning. Konference Hotel Scandic Odense 23.09. Forstå hjernen Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning Konference Hotel Scandic Odense 23.09.2013 Generator foredrag, kurser og konferencer www.foredragogkonferencer.dk

Læs mere

ADFÆRDSPROFILEN. AARHUS UNIVERSITET AU Center for Entreprenørskab og Innovation

ADFÆRDSPROFILEN. AARHUS UNIVERSITET AU Center for Entreprenørskab og Innovation ADFÆRDSPROFILEN AARHUS UNIVERSITET AU Center for Entreprenørskab og Innovation www.studentervaeksthus.au.dk DAGENS PROGRAM Velkommen Dine egne ord & succeshistorier Teorien bag Adfærdsprofilen De 4 præferencer

Læs mere

OLE ELIASEN, VIAUC LEDER AF INNOVATIONS LABORATORIET FOR PÆDAGOGIK OG BEVÆGELSE Partnerskabskonsulent Lektor

OLE ELIASEN, VIAUC LEDER AF INNOVATIONS LABORATORIET FOR PÆDAGOGIK OG BEVÆGELSE Partnerskabskonsulent Lektor OLE ELIASEN, VIAUC LEDER AF INNOVATIONS LABORATORIET FOR PÆDAGOGIK OG BEVÆGELSE Partnerskabskonsulent Lektor Kort om mig Læreruddannet 10 år i folkeskolen 22 år på Pædagoguddannelse Peter Sabroe, som underviser,

Læs mere

Synopsis oplæg. - et bud på hvordan en synopsis kan skrives. Åben Universitet 2008. Center for Visual Cognition @ www.psy.ku.

Synopsis oplæg. - et bud på hvordan en synopsis kan skrives. Åben Universitet 2008. Center for Visual Cognition @ www.psy.ku. Synopsis oplæg - et bud på hvordan en synopsis kan skrives Åben Universitet 2008 Synopsisskrivning Introduktion Hvad er en synopsis Krav Disposition Formalia Synopser og feedback Spørgsmål I er, som altid,

Læs mere

Udforskende og Eksperimenterende Læring med LEGO (UE2L)

Udforskende og Eksperimenterende Læring med LEGO (UE2L) Udforskende og Eksperimenterende Læring med LEGO (UE2L) Australia, China, Denmark, Germany, India, Japan, Malaysia, Mexico, New Zealand, Norway, Singapore, Sweden, Switzerland, Taiwan, Saudi Arabia, Germany,

Læs mere

studieordningerne Oplæg på DUN-konference 30. maj 2011 Signe Skov, uddannelseskonsulent Uddannelse og Studerende E-mail: sskov@hum.ku.

studieordningerne Oplæg på DUN-konference 30. maj 2011 Signe Skov, uddannelseskonsulent Uddannelse og Studerende E-mail: sskov@hum.ku. Skrivekompetence i studieordningerne Oplæg på DUN-konference 30. maj 2011 Signe Skov, uddannelseskonsulent Uddannelse og Studerende E-mail: sskov@hum.ku.dk 1 Dias 1 Organisatoriske niveauer i forbindelse

Læs mere

Arbejds- og Organisationspsykologi Læseplan

Arbejds- og Organisationspsykologi Læseplan Syddansk Universitet Master of Public Management Forårssemesteret 2008 Arbejds- og Organisationspsykologi Læseplan Underviser: Ekstern lektor, Cand.Psych. Aut. og MPM Hanne Klinge/Chefpsykolog LifeQuality

Læs mere

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Kapitel 5 At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Robin Millar Praktisk arbejde er en væsentlig del af undervisningen i naturfag. I naturfag forsøger vi at udvikle elevernes kendskab til naturen

Læs mere

SKOLEN FOR FREMTIDEN

SKOLEN FOR FREMTIDEN Ansøgningsskema 2009 Projekt nr.: (udfyldes af Skolen for Fremtiden) Projekt navn: Læring gennem bevægelse på ikt-baserede interaktive borde og andre relaterede brugerflader Ansøger: Skolens navn Søndervangskolen

Læs mere

FLIPPET UNDERVISNING MED PODCASTS. Hans Hüttel Undervisningens dag 2016

FLIPPET UNDERVISNING MED PODCASTS. Hans Hüttel Undervisningens dag 2016 FLIPPET UNDERVISNING MED PODCASTS Hans Hüttel Undervisningens dag 2016 Baseret på min artikel med Dorina Gnaur. MIN BAGGRUND Lektor ved Institut for datalogi (siden 1995) Begyndte med flipped classroom

Læs mere

Læringsstile og it den helt rigtige kobling. Læringsstilsbaseret it i undervisningen

Læringsstile og it den helt rigtige kobling. Læringsstilsbaseret it i undervisningen Læringsstile og it den helt rigtige kobling Læringsstilsbaseret it i undervisningen Indhold Læringsstile hvad er det?......................................... 4 Hvorfor kombinere læringsstile og it?.............................

Læs mere

Hvad er læringsplatforme?

Hvad er læringsplatforme? Læringsplatform og didaktik en introduktion Jens Jørgen Hansen, Institut for Design og Kommunikation, Syddansk Universitet Denne artikel vil introducere didaktiske begreber til refleksion omkring læringsplatforme

Læs mere

Stavtrup Dagtilbud Projektsbeskrivelse for implementering af læringsstile

Stavtrup Dagtilbud Projektsbeskrivelse for implementering af læringsstile Bilag 2 Pilotprojekt Lyst til at lære Stavtrup Dagtilbud 2009-2013 Projektsbeskrivelse for implementering af læringsstile Vi vil med dette arbejdspapir, beskrive hvordan vi vil arbejde med implementering

Læs mere

lyn kursus LYNKURSUS I SYNOPSISSKRIVNING HELLE HVASS, CAND.MAG. STINE HEGER, CAND.MAG.

lyn kursus LYNKURSUS I SYNOPSISSKRIVNING HELLE HVASS, CAND.MAG. STINE HEGER, CAND.MAG. FORÅR 2014 LYNKURSUS I SYNOPSISSKRIVNING HELLE HVASS, CAND.MAG. STINE HEGER, CAND.MAG. lyn kursus TILBUD TIL KANDIDATSTUDERENDE PÅ IUP Undervisning - vi afholder workshops for opgave- og specialeskrivende

Læs mere

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Randi Boelskifte Skovhus Lektor ved VIA University College Ph.d. studerende ved Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Denne artikel argumenterer

Læs mere

folkeskolen.dk Tema: Læringsmål DECEMBER 2013 SKOLEBØRN

folkeskolen.dk Tema: Læringsmål DECEMBER 2013 SKOLEBØRN Tema: Læringsmål 6 DECEMBER 2013 SKOLEBØRN Hvor skal jeg hen? Hvor er jeg nu? Hvad er næste skridt? Seks ud af ti forældre oplever, at der ikke er opstillet mål for, hvad deres barn skal lære i skolen.

Læs mere

Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen

Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen RAPPORT Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen Ledelsessamtaler: Resultater fra en dansk spørgeskemaundersøgelse Indholdsfortegnelse RESULTATER

Læs mere

5-årig læreruddannelse. Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau

5-årig læreruddannelse. Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau 5-årig læreruddannelse Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau Indledning Der er bred enighed om, at der er behov for at styrke lærernes kompetencer og vidensgrundlag markant. Kravene

Læs mere

Vi har behov for en diagnose

Vi har behov for en diagnose Vi har behov for en diagnose Henrik Skovhus, konsulent ved Nordjysk Læse og Matematik Center hen@vuc.nordjylland.dk I artiklen beskrives et udviklingsprojekt i region Nordjylland, og der argumenteres for

Læs mere

FAGLIG DAG. Politologisk introduktionskursus for førsteårsstuderende

FAGLIG DAG. Politologisk introduktionskursus for førsteårsstuderende FAGLIG DAG Politologisk introduktionskursus for førsteårsstuderende Institut for Statskundskab har i samarbejde med Center for Læring og Undervisning i efteråret 2010 gennemført en temadag om studieteknik

Læs mere

Studenteraktiverende undervisning og rollen som instruktor inden for de naturvidenskabelige uddannelser DUN-konferencen 2012

Studenteraktiverende undervisning og rollen som instruktor inden for de naturvidenskabelige uddannelser DUN-konferencen 2012 Studenteraktiverende undervisning og rollen som instruktor inden for de naturvidenskabelige uddannelser DUN-konferencen 2012 Thomas R.S. Albrechtsen & Claus Michelsen Center for Naturvidenskabernes og

Læs mere

IAIMTE 2015 Mønstre og perspektiver i den internationale forskning sammenholdt med danskdidaktisk forskning

IAIMTE 2015 Mønstre og perspektiver i den internationale forskning sammenholdt med danskdidaktisk forskning IAIMTE 2015 Mønstre og perspektiver i den internationale forskning sammenholdt med danskdidaktisk forskning Hver enkelt ytring er naturligvis individuel, men enhver sfære inden for sprogbrugen udvikler

Læs mere

Handlingens rum versus det sociale rum

Handlingens rum versus det sociale rum Handlingens rum versus det sociale rum Marie Louise Bjørn & Pernille Clausen Nymand Stud.mag. i Læring og Forandringsprocesser Institut for Læring og Filosofi Aalborg Universitet Abstract Formålet med

Læs mere

Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet

Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet af adjunkt Karina Skovvang Christensen, ksc@pnbukh.com, Aarhus Universitet

Læs mere

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 1: Informationsteknologi,

Læs mere

Anvendelse af ny viden i de fem kommuner

Anvendelse af ny viden i de fem kommuner Anvendelse af ny viden i de fem kommuner Af Peter Sørensen Lektor, mag.art og ph.d.-studerende University College Lillebælt & Aalborg Universitet Der er generelt gode forudsætninger for at bringe ny viden

Læs mere

Studieforløbsbeskrivelse

Studieforløbsbeskrivelse 1 Projekt: Josef Fritzl manden bag forbrydelserne Projektet på bachelormodulet opfylder de givne krav til studieordningen på Psykologi, da det udarbejdede projekts problemstilling beskæftiger sig med seksualforbryderen

Læs mere

Hvad er læring? Learning and reflecting individually and in the Team. Erfaringsbaseret læring. Erfaringsbaseret læring en realistisk (virkelig) model

Hvad er læring? Learning and reflecting individually and in the Team. Erfaringsbaseret læring. Erfaringsbaseret læring en realistisk (virkelig) model Learning and reflecting individually and in the Team PTW mm. 4 Lars Peter Jensen Hvad er læring? Den psykologiske fejlforståelse: Vi lader som om der er sammenfald mellem det der bliver undervist i og

Læs mere

IDRÆTSBØRNEHAVE. IDRÆTSBØRNEHAVEN MÆLKEBØTTEN Tommerup

IDRÆTSBØRNEHAVE. IDRÆTSBØRNEHAVEN MÆLKEBØTTEN Tommerup IDRÆTSBØRNEHAVEN MÆLKEBØTTEN Tommerup Pædagogisk idræt Leg Bevægelse Idræt Idræt: En aktivitet, spil/øvelse. Bevæger kroppen efter bestemte regler, alene eller sammen med andre, i konkurrence. Kroppen

Læs mere