Formålet med møderne er at orientere menighedsråd og provstiudvalg om de nye

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formålet med møderne er at orientere menighedsråd og provstiudvalg om de nye"

Transkript

1 1

2 Formålet med møderne er at orientere menighedsråd og provstiudvalg om de nye regler om målsætning og prioritering, årlige menighedsmøder, ny kontoplan mv., som blev foreslået i betænkning 1491 og som er gennemført eller bliver det i nær fremtid. Herunder ikke mindst at præsentere nogle redskaber, som menighedsrådene kan bruge til at opfylde de nye forpligtelser, både på det administrative og det indholdsmæssige område. 2

3 3

4 4

5 Nærværende materiale er det materiale som er benyttet på de 3 timers orienteringer, som er foregået i september Den øvrige undervisning vil mere dybdegående beskæftige sig med de konkrete ændringer for den lokale økonomi. 3 timeres undervisning vil blive arrangeret i samarbejde mellem Landsforeningen og distriktsforeningerne. Der vil hurtigst muligt blive meldt datoer ud for disse (nogle er allerede udmeldt). 1 dages undervisning varetages af AMU Fyn, som gerne kommer ud i landet og afholder kurser for mindre grupper. Tidspunkter for disse aftales. 2 dages undervisning varetages af AMU Fyn og foregår i Odense. Dette kursus er for regnskabsførere, som skal have det fulde indblik i de nye regler og processer. Datoer kan allerede ses på AMU Fyns hjemmeside. Der vil efter behov løbende blive oprettet nye kurser. Der vil løbende blive udsendt informationer om tidspunkter for møder og undervisning. Hold derfor øje med IT-skrivebordet. 5

6 Udvalget lagde i betænkning 1491 op til en ny formulering, som er baseret på de opgaver, som menighedsrådet har ansvaret for. 2 har både efter den tidligere og den nu gældende ikke til formål at fastlægge, hvad menighedsrådet skal, men afgrænse, hvad menighedsrådet må bruge kirkekassens midler til. Det nye i den foreslåede bestemmelse er, at den tager udgangspunkt i de formål, der er for menighedsrådets virksomhed. Der er således sket en ændring fra at 2 i Økonomiloven indeholdt 18 punkter til at den nu indeholder 7, som sætter rammen for menighedsrådenes brug af penge. 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 Kirkeskatteprocenten er i den seneste 10-årsperiode steget. I perioden 2000 til 2007 er gennemsnittet stedet med 0,04 procentpoint. Det er ikke realistisk, at kirkeskatteprocenten fortsat kan blive ved med at stige, samtidig med at medlemstallet falder på landsplan.

12 Ovenstående stablede søjlediagram viser udgiftsudviklingen i folkekirken fra 2000 til 2007 i faste priser, dvs. renset for infaltion Det fremgår af figuren at de fleste udgifter afholdes af de lokale kasser. Det kan desuden også ses at andelen af udgifter som afholdes af Staten og Fællesfonden er stabile. Det er altså hos de lokale kasser den egentlige udgiftsstigning er sket. 12

13 Ovenstående figur viser udviklingen i de lokale kassers forbrug i perioden 2000 til 2007 i faste priser. Den overordnede konklusion på denne må være, at det er lønningsudgiften som er steget, imens anlægsinvesteringer ikke ændres væsentligt og de øvrige driftsudgifter kun i begrænset omfang er steget. 13

14 Menighedsråd og provstiudvalg beslutter prioriteringen, men gør det lige nu (i mange tilfælde) på et spinkelt grundlag. Hvis der skal være tale om en reel prioritering er korrekte informationer en nødvendighed. Gennemsigtighed ligger naturligt i forlængelse af dette. Der er behov for gennemsigtige oplysninger for at træffe korrekte oplysninger 14

15

16 Menighedsrådslovens 1 stk. 1 er ændret således det er præciseret at Menighedsrådet har det administrative og det KIRKELIGE ansvar. Det er således ikke kun præsten som bestemmer i de kirkelige anliggender. 16

17 17

18 Et godt udgangspunkt for målsætningsarbejdet er at finde ud af, hvad der kendetegner vores sogn. På de følgende slides vil der blive vist eksempler på hvordan dette kan gribes an. Der vises bl.a. eksempler fra Kirkestatistikken, som kan findes på IT-skrivebordet, og fra regnskabet, som kan benyttes til at give indblik i hvordan vi bruger vores penge. Eksemplerne som er benyttet, er fra møderne som er afholdt i Københavns Stift. Sognene er valgt for at illustrere den meget store forskellighed der kan være indenfor samme stift. Forskellighed kan betyde forskelligt tilgang til arbejdet i menighedsrådene. Alle data kan enten via jeres regnskab eller kirkestatistikken også laves for jeres eget sogn (eller provsti). 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25

26

27 På baggrund af de særlige kendetegn som findes for hvert sogn, skal de konkrete mål nu diskuteres. Det vil ofte i denne sammenhæng også være nødvendigt at prioritere, da der ikke altid er ressourcer (mennesker eller økonomi) til at gennemføre alt. Specielt i denne fase er det af stor betydning, at menighedsrådet husker at inddrage medarbejderne i drøftelserne. Medarbejderne kan bidrage med deres faglighed, ideer og forslag. Og de har af gode grunde stor betydning for en senere gennemførelse af ændringer og nye prioriteringer. Som illustration af dette arbejde og nogle at de beslutninger, som allerede er truffet rundt omkring i landet, blev der på møderne fremvist en video. Denne video kan ses på under nyheder (følg evt. linket fra nyheden på itskrivebordet), hvor denne præsentation er lagt. Filmen varer 13 minutter, og kan tjene som inspiration til hvordan målsætnings og prioriteringsarbejdet kan gribes an.

28 Efter vi har fundet ud af hvad der kendetegner vores sogn og hvilke målsætninger vi vil arbejde med og opprioritere i vores sogn, skal menigheden inddrages. Det er nu indskrevet i menighedsrådsloven, at der hvert år skal afholdes et menighedsmøde (se lovtekst på næste slide) altså et møde hvor menigheden inddrages. De næste slides viser hvad der skal være indeholdt på menighedsmødet, og så har vi lavet et eksempel på hvordan man kan sætte dagsorden og underpunkter sammen til et møde. Vi vil gerne understrege at det er et forslag til dagsorden og punkter, så I har stor frihed til hvordan I ønsker at afholde det hos jer. Det kan være en meget god ide at tænke over hvordan man tiltrækker menigheden. Forslag kunne være, at det afholdes i forlængelse af en gudstjeneste, som udvidet kirkekaffe eller i forbindelse med en kirkekoncert. Det afhænger meget af menighedens sammensætning, om hvorvidt det ene eller det andet er den bedste metode. HUSK: Gør mødet informativt, åbent, og spændende og læg det i budgetprocessen om foråret, så menigheden får mulighed for indflydelse på kommende års budget. 28

29 Formål med menighedsmødet: Inddrage menigheden i arbejdet med at tegne en retning for det kirkelige arbejde i valgperioden i menigheden og i provstiet Bidrage til en bred debat om målsætningerne i sognet og de praktiske aktiviteter i tilknytning til budgetprocessen Skabe dialog mellem menighedsråd og menighed om det kommende års aktiviteter og budget Afløser den mundtlige beretning på menighedsrådets årlige offentlige budgetmøde, hvor budgettet blev endeligt vedtaget. 29

30 30

31

32 32

33 33

34 34

35

36 36

37 37

38 38

39 39

40 40

41 Ovenstående er den dagsorden som den sidste del at præsentationen var udarbejdet efter. Punktet aktiviteter og prioriteringer omhandler de punkter som allerede er gennemgået, altså målsætnings- og prioriteringsarbejdet. Den resterende del af præsentationen vil altså fokusere på de konkrete ændringer I vil komme til at opleve ude lokalt. En del af målsætningen med de nye initiativer er at understøtte prioriteringsprocessen bedste muligt. Der arbejdes således hen imod, at I frem over vil kunne få flere brugbare oplysninger i jeres regnskaber end hidtil fx hvad aktiviteter koster. 41

42 Fakta - Budgetskemaerne skal anvendes i forbindelsen med at der skal lægges budget, hvilket sker fra april Regnskabsskemaets oversigtsdel skal anvendes ved kvartalsrapport - Hele regnskabsskemaet skal anvendes ved regnskabsaflæggelsen Centrale pointer - Går fra kasseprincippet til udgiftsprincippet Betyder mere overvejelse omkring periodisering - Budget og regnskab skal aflægges på fuld formålsspecifikation - Der vil være en finansiel status, som indeholder tilgodehavender, periodeafgrænsninger, likvide beholdninger, egenkapital, lån og skyldige omkostninger. - Der skal etableres en åbningsbalance, som kan revideres. 42

43 Ovenstående er et eksempel på hvordan budget- og regnskabsskemaerne komme til at se ud. Den blå firkant er forstørret på næste slide. 43

44 De enkelte formålskonti deles op i -Udgifter, løn -Udgifter, øvrig drift -Indtægter 44

45 Fakta: - Den nye kontoplan indføres fra regnskabsåret 2011, men vil selvfølgelig ligge klar til budgetlægningen fra april Centrale pointer - Formåls- og artskontoplanen er obligatoriske - De øvrige mulige dimensioner er valgfrie. For eksempel kan sted anvendes ved flere kirker - Løn skal frem over deles op på formål, hvilket har den formål, at vi nu i regnskabet kan se hvad vores aktiviteter koster. Der udarbejdes støttesystem til dette i FLØS. - Artskontoplanen skal i videst muligt omfang understøtte den nye momsmodel 45

46 Dette er formålskontoplanens hovedgrupper. 46

47 Dette er en underopdeling af formål 3 Kirkelige aktiviteter. 47

48 Balancen indeholder aktiver og passiver. Aktiverne er delt op i værdipapirer, debitorer, likvider og mellemregningskonti. Passiverne er delt op i egenkapital, prioritetsgæld og kreditorer. 48

49 Nogen vil synes at et 6-cifret artskontonummer er langt, men for bl.a. at kunne aflægge korrekt moms-regnskab, er det nødvendigt. Ovenstående slide viser hvordan det 6-cifrede artskontonummer er opbygget med en hovedkonto, en underopdeling og en specifikation. 49

50 Fakta - Regnskabsinstruksen skal være underskrevet den 1. januar 2011, men kan med fordel implementeres før Centrale pointer - Samme regnskabsinstruks vil være gældende for alle lokale kasser - Regnskabsinstruksen indeholder 6 bilag, hvor den lokale kasse skal udfylde relevante oplysninger. Det drejer sig fx om tegningsberettigede og en oplistning af alle konti. 50

51 Fakta - Reglerne for håndtering af moms ændres fra Der har indtil nu været en aftale med SKAT om håndteringen af moms fra Den bliver pr erstattet af de normale momsregler, se evt. Centrale pointer - Momsbehandlingen bliver mere kompleks - Der sker opdeling i momsfradrag, ingen momsfradrag og delvis momsfradrag - Dele af momsbehandlingen kan komme til at hvile på skøn - Momsreguleringsforpligtelsen på fast ejendom betyder, at man over 10 år skal kunne danne delvis fradrag og overveje bygningens anvendelse. Ændrer den fælles fradrag procenten sig mere end 10% kan man komme til at betale ekstra moms. - Ændrer det fælles fradrag sig, så man kan få mere i fradrag, skal der kun 1% til (da SKAT minimum regner med 1%). 51

52 Det kræver en momspligtig opsætning på over kr. pr. år at være momsregistreret. De indtægter der er momspligtige er typisk indtægter vedrørende kirkegården, koncerter og indtægtsdækket virksomhed. 52

53 Det skal til de nye regler bemærkes, at der med det ekstra arbejde også kan ved at komme en økonomisk gevinst. Ovenstående er således et eksempel fra den virkelige verden på beregning af den fælles fradragsprocent. Den fælles fradragsprocent ville i ovenstående eksempel stige fra 72 til

54 Ovenstående er en forsimplet udgave af en beregning på et gravsted, som I kender det i dag. Ændringen fra den gamle momsmodel til den nye momsmodel medfører en merudgift i denne forsimplede model. Denne merudgift skal man være opmærksom på ude på kirkegårdene. Der vil dog, som det også kan ses ovenfor ikke blive tale om en ændring med det fulde momsbeløb. Grunden til dette er: - Momsen på renten af gravstedskapitlen bortfalder. Der skal altså frem over ikke længere betales moms af renterne. - Der skal nu i stedet betales moms ved fakturering. Momsen skal indberettes af sognet, men der sendes opgørelse fra stiftet. Der arbejdes i øjeblikket på dette system. - Som beskrevet på tidligere slide kan momsafløftnings procenten ændre sig, således at der end ikke bliver tale om et beløb i størrelsesordenen skitseret ovenfor. OBS: Beregningen er forsimplet idet der ovenfor er regnet efter en gamle model for gravstedskapital, hvor det fulde beløb faldt til udbetaling i slutningen af perioden. I den eksisterende model sker der udbetaling 2 gange om året. Dette vil i forhold til eksemplet påvirke renteberegningen, og dermed det endelige resultat. Der vil altså ikke blive tale om ændringer på 20% som afledning af den ændrede momsmodel, som vi har hørt at nogle frygter. 54

55 Hvis ikke de momspligtige aktiviteter overstiger kr skal der ikke tænkes på moms i forhold til den nye ordning. Vær opmærksom på at lejeindtægter som hovedregel er momsfrit ligesom man kan søge om momsfritagelse, hvis overskuddet fra en koncert doneres til velgørende formål. Godkendelsen skal indhentes inden afholdelse af arrangementet. 55

56 Hvis en bygning anvendes til koncerter, skal man huske at også en del af driftsomkostningerne til denne bygning kan fradrages. Idet SKAT minimum arbejder med 1%, kan der her altså være mulighed for at hente nogle penge. Det gælder især, hvis der er tale om en bygning med store etableringsomkostninger, som dermed forøger driftsudgiften. Et eksempel på et sted hvor der af momshensyn skal foretages et skriftligt skøn, er på kirkegården. Denne benyttes til såvel Kirkelige aktiviteter (momsfritaget) og Kirkegårdsaktiviteter (moms). I dette tilfælde kan man fx vælge at kigge på arealer på kirkegården, og derefter vurdere hvad de primært benyttes til. Dette kan så benyttes som dokumentation i forhold til SKAT, hvis de skulle vælge at stille spørgsmål ved momsindberetningen. 56

57 57

58 2010 Præsteembedernes kapital overføres til kirkens kapital. Ved flere sogne fordeles præsteembedes kapital efter antallet af medlemmer Præstegårdskasserne nedlægges. Budget og regnskab føres i en af pastoratets kirkekasser via en dimension. Menighedsrådet må ikke overføre midler fra præstegårdskassen til kirken. Dog kan provstiudvalget efter indstilling fra præstegårdsudvalget flytte midler. 58

59 Nærværende materiale er det materiale som er benyttet på de 3 timers orienteringer, som er foregået i september Den øvrige undervisning vil mere dybdegående beskæftige sig med de konkrete ændringer for den lokale økonomi. 3 timeres undervisning vil blive arrangeret i samarbejde mellem Landsforeningen og distriktsforeningerne. Der vil hurtigst muligt blive meldt datoer ud for disse (nogle er allerede udmeldt). 1 dages undervisning varetages af AMU Fyn, som gerne kommer ud i landet og afholder kurser for mindre grupper. Tidspunkter for disse aftales. 2 dags undervisning varetages af AMU Fyn og foregår i Odense. Dette kursus er for regnskabsførere, som skal have det fulde indblik i de nye regler og processer. Datoer kan allerede ses på AMU Fyns hjemmeside. Der vil efter behov løbende blive oprettet nye kurser. 59

Vejledning om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v.

Vejledning om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. Dokumentnr.: 559638/09 Vejledning om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. (Til menighedsråd, provstiudvalg, stiftsadministrationerne m.v.) Budgettets formål

Læs mere

Momsvejledning for De lokale kasser

Momsvejledning for De lokale kasser Dok. nr. 334/13 Momsvejledning for De lokale kasser Version januar 2013 (anvendes fra årsregnskab 2012) 1 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrund... 4 1.1. Reglerne fra og med 1. januar 2010... 4 1.2. Ændret

Læs mere

Folkekirkens. Folkekirkens Folkekirkens lokale økonomi. lokale økonomi. lokale økonomi. Betænkning. Betænkning 1491 Betænkning 1491

Folkekirkens. Folkekirkens Folkekirkens lokale økonomi. lokale økonomi. lokale økonomi. Betænkning. Betænkning 1491 Betænkning 1491 Betænkning 1491 Betænkning 1491 Betænkning 1491 Betænkning 1491 Folkekirkens Folkekirkens Folkekirkens lokale lokale Folkekirkens økonomi økonomi lokale økonomi lokale økonomi Betænkning fra Udvalget om

Læs mere

Folkekirkens. Folkekirkens Folkekirkens lokale økonomi. lokale økonomi lokale økonomi. Betænkning 1491 Betænkning 1491.

Folkekirkens. Folkekirkens Folkekirkens lokale økonomi. lokale økonomi lokale økonomi. Betænkning 1491 Betænkning 1491. Betænkning 1491 Betænkning 1491 Betænkning 1491 Betænkning 1491 Folkekirkens Folkekirkens Folkekirkens lokale Folkekirkens økonomi lokale økonomi lokale økonomi lokale økonomi Betænkning fra Udvalget om

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

Dokument nr.: 135501-12. Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2012 i lokale kirkelige kasser

Dokument nr.: 135501-12. Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2012 i lokale kirkelige kasser Dokument nr.: 135501-12 Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2012 i lokale kirkelige kasser Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Trin 1: Klargøring til årsafslutning...

Læs mere

Én folkekirke men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold til folkekirken

Én folkekirke men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold til folkekirken Én folkekirke men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold til folkekirken Kirkeministeriet Juni 2004 Én folkekirke - men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold

Læs mere

Opgaver i sogn, provsti og stift

Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning 1477 Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning fra Arbejdsgruppen om ændring af den kirkelige struktur Sammenfatning Kirkeministeriet - Juli 2006 Betænkning 1477 Opgaver i sogn, provsti og

Læs mere

Opgaver i sogn, provsti og stift

Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning 1477 Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning fra Arbejdsgruppen om ændring af den kirkelige struktur Kirkeministeriet - Juli 2006 Betænkning 1477 Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning

Læs mere

B R A N D S O F T. Vejledning til brug af ny kontoplan med art og formål.

B R A N D S O F T. Vejledning til brug af ny kontoplan med art og formål. Vejledning til brug af ny kontoplan med art og formål. Denne vejledning er beregnet til brug for de personer, som skal i gang med det nye regnskabssystem, der introduceres af Kirkeministeriet pr 1. januar

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D & A N S A T T E KIRKEMINISTERIET 2003 MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER SKJALSJRIEOWOFNSKGBSD F TALER MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk.

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk. Introduktion Du sidder med Ungdommens Røde Kors økonomimanual foran dig. Formålet med den er at give dig svar på alle de gængse spørgsmål vedrørende økonomien i URK. Heri finder du ud af, hvem der bestemmer

Læs mere

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkegårdsvedtægter En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkeministeriet 1996 Indhold Indledning... 3 1 Regler om vedtægter... 5 1.1 Vedtægtens indhold... 5 1.2 Provstiudvalgets

Læs mere

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Budget 2014 2017 1 Indledning Formålet med Mål- og Budgetfokus maj 13 er at give et samlet overblik over budgetsituationen

Læs mere

Årsafslutning 2014 - samt et kig på Budget 2016

Årsafslutning 2014 - samt et kig på Budget 2016 Årsafslutning 2014 - samt et kig på Budget 2016 Underviser: Annie Niebuhr Januar/februar 2015 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forberedelse til årsafslutning 2014 / huskeliste... 4 Periodisering... 5 Kontrol

Læs mere

KORT OG GODT. En vejledning i læsning af erhvervsskoleregnskaber for bl.a. bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere på erhvervsskolerne

KORT OG GODT. En vejledning i læsning af erhvervsskoleregnskaber for bl.a. bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere på erhvervsskolerne DANSKE ERHVERVSSKOLER DANSKE ERHVERVSSKOLER DANSKE ERHVERVSSKOLER Erhvervsskoleregnskabet DANSKE ERHVERVSSKOLER KORT OG GODT Erhvervsskoleregnskabet En vejledning i læsning af erhvervsskoleregnskaber for

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

I medfør af 4, stk. 6, 5, stk. 5, og 9, stk. 3, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 969 af 2. december 2003 fastsættes følgende:

I medfør af 4, stk. 6, 5, stk. 5, og 9, stk. 3, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 969 af 2. december 2003 fastsættes følgende: Sammenskrivning af Kirkeministeriets cirkulære nr. 133 af 22. juli 1992, cirkulære nr. 155 af 25. november 1997 og cirkulære af 18. december 2003. Cirkulære om kirke- og præstegårdskassernes budget, regnskab

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Virksomhedsordningen

Virksomhedsordningen HD 4. semester Erhvervsøkonomisk Institut Afsluttende projekt HD 1. del Forfatter: Lone Gabel Jensen Vejleder: Torben Rasmussen Virksomhedsordningen - med fokus på valg af beskatnings- og selskabsform

Læs mere

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN 2. 2-2 2.1 Start en ny skakklub... 2-2 2.1.1 Spillested... 2-2 2.1.2 Dansk Skak Union hjælper nye klubber i gang... 2-2 2.1.3 PR-arbejde... 2-2 2.2 Skakklubbens love... 2-3 2.3 Skakklubbens daglige ledelse...

Læs mere

Skolestart kræver en hjælpende hånd!

Skolestart kræver en hjælpende hånd! Skolestart kræver en hjælpende hånd! INDHOLDSFORTEGNELSE 1. HVAD SKAL DER TIL FOR, AT ØKONOMIEN KAN BÆRE?....7 Hvor kommer indtægterne fra?...8 Hvor skal vi bo?....10 Bæredygtighedsmodel....10 Økonomien

Læs mere

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Januar 2014 Indhold Forord 4 1 Indledning 5 1.1 Årsrapportens formål 5 1.2 Regelsæt 5 1.3 Dispensation 6 1.4 Aflevering og ressortdepartementernes

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

9. november 2011. Folkekirken Analyse af sognenes indkøb

9. november 2011. Folkekirken Analyse af sognenes indkøb 9. november 2011 Folkekirken Analyse af sognenes indkøb Indholdsfortegnelse Forord 1 Resumé 2 1. Indkøbspraksis 5 1.1. Rammer for strategisk indkøb 5 1.2. Indkøbsadfærd 13 1.3. Samarbejde om indkøb 17

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

FORENINGS- HÅNDBOGEN

FORENINGS- HÅNDBOGEN HÅNDBOG FOR LOKALFORENINGER OG KREDSE FORENINGS- HÅNDBOGEN En praktisk hjælp til alle områder indenfor foreningsopbygning af lokalforeningen samt opbygningen af kredsen SIDE 01 FORORD Velkommen som lokalforening

Læs mere