Som paraplyorganisation er det væsentligt for DHF at kende medlemmernes udfordringer for at kunne være mere relevante, støtte og lave bedre tilbud.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Som paraplyorganisation er det væsentligt for DHF at kende medlemmernes udfordringer for at kunne være mere relevante, støtte og lave bedre tilbud."

Transkript

1

2 Om undersøgelsen Foreningsundersøgelsen er et initiativ, som Dansk Historisk Fællesråd (DHF) har taget for at undersøge, hvordan historiske foreninger ser på fremtiden. Undersøgelsen er gennemført via en elektronisk spørgeskemaundersøgelse fra den 27. april til den 27. maj. Den er sendt ud via historie-online, samt via de landsdækkende foreninger, som har repræsentanter i Dansk Historisk Fællesråds styrelse, hvilket vil sige SSF, DIS og DLF. Der er desuden opfordret til, at også foreninger, der fx er støtteforeninger for et arkiv eller museum har kunnet besvare, hvilket kun ganske få har gjort. Som paraplyorganisation er det væsentligt for DHF at kende medlemmernes udfordringer for at kunne være mere relevante, støtte og lave bedre tilbud. Men det er også væsentligt for hele den historiske verden, at vi sammen bliver klogere på, hvordan interessen for historie udvikler sig. Ikke kun på universitetet, i skolen og i de akademiske miljøer men blandt hverdagsdanskerne, der som regel ikke er omfattet af brugerundersøgelser, rammemål osv. Undersøgelsens vigtigste konklusioner er: Den typiske forening har max 500 medlemmer (sandsynligvis omkring 250 eller derunder) Der er under 10 aktive De klassiske aktivitetstilbud passer i høj grad de nuværende medlemmer Udfordringer er at skaffe nye bestyrelsesmedlemmer, aktive og foreningsmedlemmer 49% tror på medlemsstagnation (34% forventer fremgang) Der er en meget lav udnyttelse af nye digitale platforme Foreningerne har et ønske om digital udvikling

3 Deltagerne Det fremgår ovenfor, hvilke typer af foreninger, som har deltaget i undersøgelsen, og det er tydeligt at lokalhistoriske, slægtshistoriske samt emnehistoriske foreninger er i overtal. Disse svar er ikke blevet reevaluerede, og de kategoriseringer som respondenterne har givet er således bibeholdt. Det er dog lagt fra alle, der har valgt at besvare. Der mangler især besvarelser fra arkiv- og museumsforeninger. Sammenslutningen af museumsforeninger har 72 medlemmer, men da landsorganisationen ikke er medlem af DHF har gennemslagskraften her været ringe. Dette gælder også de amatørarkæologiske foreninger, hvis landssammenslutning SDA heller ikke er medlem. Men for andre har interessen været pæn: DLF ca. 100 medlemmer og dermed en svarprocent på ca. 70 og SSF med 35 medlemmer har 26 indsendt et svar. Undersøgelsen er anonym for den enkelte forening, dvs. at det ikke offentliggøres, hvad hver enkelt forening har svaret. At besvare en undersøgelse tager tid og fordrer et vist overskud og/eller interesse for udbyttet. Det kunne derfor formodes, at foreninger med få ressourcer ikke har set sig i stand til at besvare, hvilket kan betyde, at problemstillinger og fremtidssyn fra disse foreninger ikke er repræsenterede. Desuden er der modtaget besvarelse fra et mindre antal aktører, der ikke kan kaldes klassiske foreninger. Det drejer sig fx om abbonnementsbaserede produkter og sammenslutninger med et fagligt/akademisk

4 sigte. Disse er dog medtaget efter ønske fra DHF s formand, ud fra et ønske om at belyse så stor en del af den historiske verden som muligt. Aktive i foreningen Langt de fleste angiver et antal aktive på under ti, hvilket sandsynligvis svarer meget godt til antallet af bestyrelsesmedlemmer, evt. suppleret med et skriftudvalg eller lignende, som findes i de fleste foreninger. Som "Aktive" var angivet, at der her skulle være tale om personer, der fx udfører bestyrelsesarbejde, udgiver medlemsblad, er webmaster osv. Set på denne baggrund virker det voldsomt, at over 15% angiver at have over 25 aktive. Det giver anledning til overvejelser om, hvorvidt respondenter har misforstået hensigten og i stedet svarer på hvor mange aktive der deltager i fx foreningens arrangementer. Medlemsudvikling I dette spørgsmål blev der bedt om ca. antal og tallene er derfor behæftet med en vis usikkerhed, også fordi ikke alle har udfyldt for både 2005 og 2015 således som ønsket. Det er dog tydeligt, at den typiske forening i dag har 500 medlemmer eller derunder, sandsynligvis ligger medlemsantallet mellem 100 og 250. Kun ganske få foreninger har hhv. flere/færre medlemmer.

5 NB: Der har desværre indsneget sig en fejl i skemaet, der handler om medlemstal i dag, i det en kategori optræder. Dette bør dog ikke rokke ved det samlede billede, at den typiske forening har omkring 500 medlemmer. Det er dog væsentligt at påpege, at der synes at være sket et fald i antallet af meget små foreninger med under 100 medlemmer, hvilket selvsagt er positivt. Hvor under 99 var den næsthyppigste i 2005 er denne foreningsstørrelse nu rykket ned på 3. pladsen og overhalet af foreninger med medlemmer. Det bør også påpeges, at de med henblik på medlemsantallene relativt store kategorispring godt kan rumme en ikke uvæsentlig op- eller nedgang for den enkelte forening, uden at denne har flyttet kategori. Forventninger til medlemsudvikling Ca. halvdelen af de responderende foreninger regner med, at deres medlemstal vil stagnere over de kommende år. 40% af svarene falder i denne kategori og 17% mener, at det endda vil gå tilbage med medlemstilgangen.

6 34% tror på fremgang, men det er bemærkelsesværdigt, at de foreninger, som har afgivet dette svar oplever de samme vanskeligheder som andre, ifht. de udfordringer, der ligger i at drive foreningen og dermed de aktiviteter, som skal understøtte medlemsudviklingen. Foreninger, der tror på medlemsfremgang, angiver at nye bestyrelsesmedlemmer og personer, der vil være aktive i andet end bestyrelsesarbejde er en mangelvare. Det fremgår dog også, at de foreninger, som tror på fremgang, i lidt højere grad end andre, har planer om digital oprustning samt nye medlemstilbud. 16% angiver dog også, at de ingen særlige planer har. Det er naturligvis glædeligt, at der er foreninger, som tror på fremgang, men det er samtidigt væsentligt at være opmærksom på, at stagnation kan være begyndelsen til medlemstilbagegang, ikke mindst set i sammenhæng med visse af de efterfølgende vurderinger omkring vanskeligheder i forhold til foreningens organisatoriske drift. Aktiviteter I spørgsmålet om, hvilke typer af aktiviteter, som foreningerne har, har det været muligt at afgive flere svar, idet en forening typisk har flere former for tilbud. Det er tydeligt, at det er de klassiske aktiviteter som fx foredrag, udflugter, byvandringer samt deltagelse i arrangementer, arrangeret af andre, som er populære at arrangere. Set i bakspejlet har det nok været en fejl ikke at bede om, at respondenterne angav præcis hvilke aktiviteter, der menes med Andet, idet andelen her er ligeså høj som på et klassisk tilbud som årbog. Det er markant, at så få udgiver magasiner eller lignende. Måske kan dette evt. skyldes, at behovet allerede vurderes dækket af andre herunder kommercielle - 3. parts produkter, sammenholdt med det relativt høje ressourceforbrug i magasinproduktion.

7 Vurdering af foreningernes aktiviteter I spørgsmålet om, hvilke typer af aktiviteter, som foreningerne har, har det været muligt at afgive flere svar, idet en forening typisk har flere former for tilbud.

8 Det er tydeligt, at det er de klassiske aktiviteter som fx foredrag, udflugter, byvandringer samt deltagelse i arrangementer, arrangeret af andre, som er populære at arrangere. Der er desuden et forholdsvis højt aktivitetetsniveau, hvor der mere end 5 gange årligt sker noget i foreningen. Det er desuden i høj grad foreningernes opfattelse, at de tilbud, der findes, tapper ind i de nuværende medlemmernes interesser og ønsker. Dette stemmer godt overens med, at respondenterne under udfordringer kun vurderer At få tilslutning til foreningens arrangementer som den 5. største ud af otte. Det er dog selvsagt væsentligt at påpege, at nye medlemmer og fremtidens medlemmer kan efterspørge andre aktivitetstyper. Set i bakspejlet har det nok været en fejl ikke i undersøgelsen at bede om, at respondenterne angav præcis hvilke aktiviteter, der menes med Andet, idet andelen her er næsten ligeså høj som på et klassisk tilbud som årbog. Det er markant, at så få udgiver magasiner eller lignende skyldes dette, at behovet allerede vurderes dækket af andre produkter sammenholdt med det relativt høje ressourceforbrug i magasinproduktion Foreningernes brug af digitale medier Også i forhold til dette spørgsmål var flere svar mulige. Det er tydeligt, at de seneste års digitale udvikling og brug af sociale platforme endnu ikke rigtigt har sat sig spor i denne del af foreningsverdenen.

9 Det er kun ganske få procent, som benytter andet end en gammeldags website, og sker det, er der stort set kun tale om brug af Facebook. Det er navnlig interessant, at platforme, som arbejder med visuelle kommunikationsmedier som film og foto, fx Instagram, stort set ikke benyttes. Disse svar skal ses på baggrund af, at DR s medieundersøgelse i 2014 fandt, at fx Facebook og Instagram bruges af hhv 73 og 16% af befolkningen. Største udfordringer Dette spørgsmål havde flere haft svært ved at besvare, et par enkelte mente at spørgsmålet Hvad er, efter jeres mening, foreningens største udfordring i dag? var dårligt formuleret eller havde haft vanskeligt ved at besvare. Det var angivet, at svarene skulle arrangeres, så de angav respondentens prioriterede rækkefølge. At rekruttere nye til bestyrelsesarbejde, at skaffe aktive og at få nye medlemmer blev dog af alle foreningstyper opfattet som udfordringer. Det er interessant, at At få nye medlemmer placeres på en 3. plads i betragtning af, at de fleste foreninger regner med at holde et uændret medlemstal. Dette kan afspejle en forventning om, at opgaven hermed ikke er helt enkel eller lige til. På samme måde er der grund til at bemærke, at brug af nettet og

10 brug af sociale platforme vurderes som de mindste udfordringer. Når der samtidig er et markant ønske om en opprioritering af dette arbejde, kan det undre, at dette ikke er sket før, såfremt det vurderes at være vigtigt, men ikke rumme større udfordringer. Desuden nævnte flere som kommentar til undersøgelsen, at de oplevede problemer med bl.a. lokaleforhold og vedligehold af it-materiel o.lign. Udviklingsplaner Hele 39% af respondenterne angiver at have planer om flere digitale aktiviteter, hvilket set i lyset af den meget begrænsede brug heraf kan indikere et behov for understøttelse heraf fx bl.a. DHF s side, Der er også over en fjerdedel som ikke har planer om udvikling eller nye tiltag, dog skarpt forfulgt af de foreninger, som planlægger at udvikle nye medlemstilbud de mest populære valg. Det må dog også bemærkes af 7 foreninger regner med at nedlægge sig selv eller foretage sammenlægning med andre. Dette skal ses i forhold til at 6 foreninger regner med den modsatte bevægelse, dvs. at udvidde, oprette flere lokalafdelinger eller lignende.

11 Kommentarer: Kommentarererne er ikke redigerede, men kopieret ind fra besvarelserne med oprindelig ortografi og formuleringer. Dog er navne m.m. som kan identificere enkelte foreninger udeladt. Udeladelser er markeret med XX eller / /. XX Museumsforeninge driver XX Museum. Det angivne aktivitetsniveau er baseret på offentlig tilgængelige arrangementer. Tælles bestilte rundvisninger, almindelige besøgende med er aktivitetsniveauet ugentligt. Vi arbejder med strukturændring dvs. færre foredrag med dyre foredragsholdere, men flere aktiviteter i mindre (øve)grupper Vi samarbejder med DIS-XX, Stadsarkivet, XX bibliotek, Ældresagen, Rigasarkivet / udeladt beskrivelse vdr. foreningens stiftelse og stifter / Vinterhalvåret tilbringer vi i XX, sommeren i XX. Vi har arrangementer ca. hver 14. dag. Vores program er en bred vifte af kulturelle foredrag og kunstneriske oplevelser. Det største problem vi står overfor: Stigende alder og dalende medlemstal. Engang var der 1100 medlemmer!!! Vi trænger til at der er nogen udefra som kan komme med ideer som kan gøre os mere attraktive uden at gå på kompromis med vores grundlag. Vi mangler egnede lokaler for opbevaring af foreningens arkivalier, og har erfaret, at foreninger i de mindre kommuner, der i forbindelse med kommunesammenlægningen kom under den "store" XX Kommune, får stillet betydelig bedre faciliteter til rådighed, end vi som i storkommunale sammenhænge er en "gammel" forening. Registreringsarbejde.

12 Vi låner den gamle Rytterskole i XX og der må kun være 30 personer i lokalet, så giver sig selv at vi ikke kan udvide. Vi har ca. 20 møder om året fra september til maj. Vi har problemer med at få finansieret årbogen, da vi ikke har nogen mulighed for at få tilskud. Kommunen giver alene tilskud til "events", foredrag, historiske spil, middelaldermarked m.m. Det er her et problem, at vores medlemstal ikke er større. En af udfordringerne er også udviklingen med hurtig og datadeling, som i visse tilfælde modarbejder den grundige, videnskabelige dokumentation. (Man finder noget på nettet, som man ukritisk bruger og sender videre). Det gør det svært at se, at man har brug for at lære at slægtsforske. Spørgsmål 3 & 4: Medlemskab af foreningen er et husstandsmedlemsskab. I 2005 var der ca. 140 medlemmer (husstande), mens der i 2015 er ca. 180 medlemmer (husstande). Spørgsmål 8: I perioden september til april er der ca. 3-5 møder om måneden. Herunder også studiegrupper og "værksteder". I sommerhalvåret er der kun få aktiviteter. Spørgsmål 11: At lægge et bredt program, der tiltaler både ældre og yngre (i år) samt nye og garvede slægtsforskere i alle aldre.

13 Foreningen har ikke et egentligt medlemsblad (udover Slægten fra SSF) og 2 gange årligt et lille medlemsbrev, der udsendes sammen med "Slægten". Der har ikke været overskud og interesse for det. Bestyrelsen har bestået af de samme personer på de samme poster i nu 10 år - jeg er det eneste bestyrelsesmedlem under 50 år, mens de øvrige er ca år. Spørgsmål 11 er utrolig dårlig formuleret, Men det er besvaret efter bedste evne. Sp 11. Der er ikke noget af det, der er en udfordring. Højst at vi skal have en tilgang, når nogen forsvinder. Foreningen er en lille men meget aktiv forening med en meget aktiv medlemskare der bakker godt om bestyrelsens tilbud Udgive flere bøger På nettet, især de sociale medier, opstår grupper, der på sin vis er en konkurrenter til os, i og med at de gratis (uden kontingent) forsøger at hjælpe på sammen måde som vi gør på vores webside. Nogle "nye" slægtsforskere går mere op i at skovle oplysninger ind fra nettet end at arbejde seriøst med forskningen. Det er en udfordring at holde fast i en seriøs tilgang til vores fag.

14 Håber på een forening for slægtsforskning i Danmark. Spørgsmål 11 omkring Udfordringer passer ikke på os. De fleste af de nævnte emner betragter vi ikke som udfordringer for os i dag. P.t. er vor største udfordring at finde egnede lokaler. Når man man på vore medlemsgruppe er det overvejende personer på over 55 år og derover, på sigt håber vi også at få fat i den lidt yngre gruppe; men det er ofte først når man er lidt mere moden, at interessen for vore tilbud kommer. Vi vil gøre meget for at henvende og gøre foreningen attraktiv for yngre personer. Vi ser en stor opgave i at få slægtsforskere til at indse, at arkiverne indeholder materiale, som ikke er tilgængeligt på internettet. Foreningens økonomi. At balancere mellem et udbud af aktiviteter (foredrag / udflugter / bladudgivelse) og et rimeligt kontigent, som nogle medlemmer er så sløsede med at få indbetalt, at vi op til sidste sæson måtte slette en snes medlemmer pga. kontigentrestance, så vi kom ned på 96 medlemmer. Efter kommunesammenlægningen favoriserer forvaltning og kommunalbestyrelse klart den ene af de gamle kommuner, selvom skatten tages ligeligt fra hele kommunen.

15 Foreningen blev stiftet / årstal / som en sammenlægning af Museumsforeningen for XX og XX Lokalhistoriske Forening. Derfor er der intet medlemstal i 2005, men sammenlagt var der nok ca. 400, idet ægtepar tæller for 2 Vedr. Sp. 11: De nævnte udfordringer er p.t. ikke så store i vor forening, da vi stort ikke har problemer af nævnte art og har god tilslutning til vore arrangementer stk. pr. måned. Vore største udfordring i fremtiden vil være at skaffe flere medlemmer og at øge interessen for foreningens arbejde Vi har holdt til i et af komunnens gamle huse fra XXXX Huset skal sælges, og vi er blevet smidt ud,og har nu ingen steder at være. Alt er lagt i depot.ingen weekendåbninger,med socielt samvær,samt ingen skiftende udstillinger, / /. Alt service og andet der skal benyttes til arrangementer må opbevares privat,hvilket er pokkers besværligt. Vi vil gerne støtte lokale tiltag i X og X med historisk relevans. XX (foreningen) har to formål - at være støtteforening for XX Museum - at udbrede kendskabet til og disciplinen XXX - og herunder internationalt arbejde. Foreningen har holdt internationale videnskabelige konferencer og har været med til at stifte XX - hvor foreningens formand er første præsident.

16 Foreningens største udfordring i dag er helt klart af teknisk art. Vedligehold og opdatering af PC'ere, printere og skannere, køb af nyt udstyr, backup muligheder, overførsel af ældre optagelser og billeder m.v. til digitale medier. Dette skyldes primært, at de personer der er aktive i en forening som vores er ældre, som ikke har den store erfaring med teknik og med de elektroniske muligheder. sp.4 X er en mindre landsby, derfor er medlemstallet her med for store intervaller, i 2005 havde vi 130 medlemmer i dag 160. sp.7 I X har vi et lokalt blad XX, som frivillige fra byen laver, alle kan skrive heri det gør vi med lokal historie 3-4 gange om året. På årsplan kommer der ca.350 mennesker når vi holder foredrag om den lokale historie, det synes vi er utrolig flot i forhold til byens størrelse. Åbning af gør helt sikkert at flere får øjnene op for arbejdet i lokalhistoriske arkiver. Dermed får vi også lettere ved at hverve nye medlemmer. vi er lige opstartet som forening, men har kørt i 35 år, uden at være organiseret Vi har flere igangværende bogprojekter, som forhåbentlig vil blive realiseret fra nu af og 3 år frem. Vi skal have løst et generationsskifteproblem, idet nøglepersonerne jo af naturlige årsager vil gå af pga alder inden for de næste 5-10 år.

17 Der ligger en stor opgave i at sikre og bevare arkivmaterialer. En opgave foreningen desværre kun har begrænsede ressourcer til at varetage. FORENINGEN UDGIVER EN BOG MED LOKALT EMNE OM ÅRET, DET ER ET MEGET STORT KRAV OG BELASTENDE FOR BESTYRELSEN, DERFOR VIL DET VÆRE GODT MED NYE AKTIVE DER KAN OG VIL SKRIVE, OG GØRE DE FORBEREDENDE UNDERSØGELSER. Vi har ingen store udfordringer under punkt 11. god medlemstilslutning Mange deltagere til foredragene Aktiv bestyrelse Fælles om at lave Årbog m.v. Vi arrangerer bl.a. cykelture med indlagt lokalhistorie. Vi vil besøge en by medbringende flere computere og scannere, så kan man låne os deres foto i nogle minutter. Vi har både egnsarkiv og egnsmuseum. vort problerm er at få plads til medlemmerne ved arrangementer

18 Udvide staves med to d'er, ikke tre. XX er landsdækkende med udgangspunkt i de enkelte XX samlinger og arbejdsgrupper, der arbejder med tværgående XXmæssige emner, fx indsamling af erindringer fra (tidligere) personale, støtte til bogudgivelser og møder mellem de aktive, kaldet uddannelsesdage. Der er udsigt til at foreningen skal flytte fra de nuværende lokaler, hvorfor det er vanskeligt at besvare spørgsmål 12 fyldestgørende. Vi håber at XX Kommune stadig vil støtte os med husly til foreningen i fremtiden. Vi er et videnskabeligt selskab, hvor man ikke selv kan melde sig ind, men skal vælges ind af medlemmerne. Vores møder er kun for medlemmer. Vi har i og for sig en rimelig produktion (registrering/arrangementer) fordelt ud på adskillige personer. Vi mangler spidskompentence inden for internet/sociale medier, og savner en person/uddannelse til at gå i gang med den. Der er adskillige kompetente folk i arbejdet, men de har så meget andet at lave. Så punkterne ovenfor hænger sammen. Vi kunne godt bruge flere skribenter, ligesom inspiration til nye foredrag (problemet er, at de sidste jo gerne skal være af lokal tilknytning.

19 At aktiviteterne stemmer godt med medlemmernes ønsker, er godt, men ikke godt nok. Vi skal jo gerne have nye medlemmer, og vi ved ikke, om vi stemmer med disses ønsker. Her kan vi måske få en ide gennem de sociale medier. Facebook-grupperne kunne være en mulighed, men er lettere ukendt land, især hvilke konsekvenser det får og hvordan man skal håndtere det. Et grundkursus? Personligt tror jeg at vores forening er nedlagt om 5 år, da medlemstallet falder pga % af medlemmerne er mellem 60 år og over 90 år, og afgår ved dødsfald eller ender på plejecentet, vi får ikke mange nye medlemmer under 60 år, da internettet og andre medier, gør at aller kan sidde hjemmme og søge alle de oplysninger de kan få, det er både godt og skidt. Den sociale kontakt mister man, når man ikke sidder over for hinanden og snakker sammen, det giver meget. Vi vil fortsat udgive skriftlig materiale, mest i form af hæfter. Bruge internettet mere til information og "appetitvækker" for hæfte/bogsalg og aktiviteter. XX Museumsforenings medlemmer er mest de lidt ældre (60+) De unge er optaget af andre ting, men bliver forhåbentligt medlem senere i livet. Vores Museum er et lille egnsmuseum, med knap 2000 besøgende om året.under XX Museum. Om kort tid ændres således, at alle kan låse sig selv ind fra 8.00 til (altså fri og gratis adgang) Det giver forhåbentligt flere besøgende og større interesse. Der er fejl i spørgsmål 4. Indrangeringen i spørgsmål 11 giver ingen mening for vores forening, og er formentlig fejlagtig. Vi er i skarp konkurrence med foredrag for andre foreninger. (Undersøgelsen er jo ikke anonym når navn m.v. opgives)

20 Viarbejder med at udbygge vores netværk af foreninger, institutioner og samarbejdspartnere Sp. 11 kunne ikke besvares. Sp. 12: Vi arbejder på at "få lov til", at højt kvalificerede mennesker kan blive frivillige Arkibasmedarbejdere på byens kommunale lokalarkiv. Vi forsøger at få lavet en hjemmeside - men det er svært når man mangler pc-kyndige personer. Økonomien sætter begrænsninger, da der skal fundraises, hvis vi skal øge aktiviteterne. Vi er blevet hårdt ramt af de stærkt stigende forsendelsesudgifter (faldende portostøtte/stigende porto) og den begrænsede støtte til dansksprogede kulturtidsskrifter... XX kan glæde sig over et betydeligt fremmøde til vore arrangementer og i reglen et pænt salg af de bøger, som vi udgiver, men det kniber - efter nogle år med fremgang efter udgivelsen af "XX" og "XX at holde medlemstallet. Vi får til stadighed nye medlemmer, men flere falder fra. Vi er afhængige af fondstilskud - velviljen er stadig stor, men fondenes indtægter er faldende. Vi er tillige afhængige af et tilskud fra de fire sønderjyske kommuner og fra Kulturministeriets tidsskriftspulje. Falder disse tilskud bort, får vi problemer. Navnlig med stigende portoudgifter.

21 Jeg kunne ikke sætte markering på spm. 11. Den største udfordring er at få nye medlemmer til afløsning for de mange ældre, der falder fra. I spg. 11 kan der ikke hakkes af. I spg. 8 kan en gang om året ikke vælges. Almindeligvis har Slægtshistorisk Weekend været eneste medlemsaktivitet ud over årsmødet. Den største udfordring er nok konkurrence fra XX, idet der nogle steder i landet findes lokale foreninger under begge foreninger. Desuden svært at skaffe aktive, der har EDB-kendskab nok til f.eks. at udvikle hjemmesiden. I 2014 blev XX lagt sammen med XX, i den forbindelse blev fem bestyrelsesmedlemmer fra XX indvalgt i XX bestyrelse. Fokus er derfor nu ikke udelukkende på genealogien men generelt genealogi OG historie. Største udfordring er at få fat i flere unge. Vor gennemsnitsalder er lige knap 60 og den stiger lidt år for år. Tilgangen af unge kunne være større - til gengæld god tilgang af 55-plussere.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling 21. februar 2015

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling 21. februar 2015 Mødt: ca. 60 medlemmer inkl. bestyrelsen. Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling lørdag den 21. februar 2015, Sønderborg. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Genveje til indsamling?

Genveje til indsamling? Genveje til indsamling? Spørgeskema vedr. arkivernes virksomhed - til brug for det fremtidige indsamlingsarbejde i arkiverne og i SLA Om spørgeskemaet (en vejledning) Dette spørgeskema har to formål. Det

Læs mere

LASS kursusprogram for 2015

LASS kursusprogram for 2015 700 Aabenraa, den 16. december 2014 LASS kursusprogram for 2015 Var 2014 det store jubilæumsår for arkiverne i Sønderjylland, så bliver 2015 det helt store kursusår. Arkibas 5 kræver for de fleste en introduktion

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Danske lærebøger på universiteterne

Danske lærebøger på universiteterne Danske lærebøger på universiteterne Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN) og Forlæggerforeningen har gennemført en undersøgelse blandt studielederne på landets otte universiteter om danske lærebøger

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Hvad er en forening? En forening er en sammenslutning af en gruppe mennesker med fælles interesser og med ønske om, at samarbejde omkring et fælles formål og

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. februar 2013 Der var mødt 45 personer op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN 4 Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad Som led i den løbende kvalitetsudvikling af tandplejen gennemførte vi i Lemvig kommunale tandpleje i foråret 4 en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

Hvilke øvrige idrætslige aktiviteter har jeres forening forestået eller på anden måde været med til at udøve?

Hvilke øvrige idrætslige aktiviteter har jeres forening forestået eller på anden måde været med til at udøve? Foreningens navn: Spørgeskemaet er udfyldt af, navn: Adresse: Tlf. privat: Bedste træffetid: E-mail: Spm. 1 Med henblik på at belyse jeres forenings idrætslige aktiviteter og tilhørsforhold til de idrætslige

Læs mere

Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007

Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007 Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007 Stenløse Lokalhistoriske Arkiv blev 1. januar 2007 overført til Egedal Arkiver og Museum efter at være drevet af Stenløse Historiske Forening i 39 år.

Læs mere

Resultater spørgeskemaundersøgelse:

Resultater spørgeskemaundersøgelse: Resultater spørgeskemaundersøgelse: Status opgjort 4. dec. 2013: 43 besvarelser + 6 eksterne besvarelser (de eksterne besvarelser vil i det nedenstående være angivet med rødt og er ikke regnet med i evt.

Læs mere

INDSAMLINGSORGANISATIONERNES EGENFINANSIERING

INDSAMLINGSORGANISATIONERNES EGENFINANSIERING INDSAMLINGSORGANISATIONERNES EGENFINANSIERING - En analyse af væksten af indtægtsstrømme fra 2011 versus 2012 Indholdsfortegnelse Indhold: 1. Baggrunden for analysen.... 4 2. Hovedkonklusionerne fra analysen...

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2012.

Bestyrelsens beretning 2012. Bestyrelsens beretning 2012. Et forenings år er allerede gået siden vi holdt generalforsamling i kulturhuset i Farum i 2012. Som de forrige år har dette år også være præget af rigtig mange udfordringer

Læs mere

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 Projekt Engelsk for alle. Bilag 1. Brugerundersøgelse Overordnet konklusion Engelsk for alle Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 630 brugere deltog i bibliotekets spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Sport & Fritid Foråret 2008 Side 1 af 10 Brugerundersøgelse vedr. tilfredsheden med aktivitetsstøtte og lokaletilskud Metode I november/december

Læs mere

Vedtægter for Danske Ølentusiaster

Vedtægter for Danske Ølentusiaster Vedtægter for Danske Ølentusiaster 1 Navn Stk. 1 - Foreningens navn er "Danske Ølentusiaster". 2 Formål Stk. 1 - Danske Ølentusiaster er en uafhængig landsdækkende ølforbruger- og interesseorganisation.

Læs mere

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Martinus Institut INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Kære venner af Martinus-Sagen Det er med stor glæde vi kan konstatere, at antallet af interesserede som bærer vores fælles Sag vokser stille og

Læs mere

Logo er fra Pontoppidans danske atlas år 1763. - 1 -

Logo er fra Pontoppidans danske atlas år 1763. - 1 - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Slægt & Aner ----------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Over 50. %-andel med kloakmester eksamen

Over 50. %-andel med kloakmester eksamen Uddannelsesbehovet indenfor kloakområdet Uddannelses-, kursus- og kvalitetsudvalget under Dansk Byggeris Kloaksektion har ønsket at undersøge uddannelsesforholdene for kloakmestre og øvrige medarbejdere

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt Blomsterne

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt Blomsterne Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt Blomsterne I alt 28 blomster har svaret. Dette giver en svarprocent på 62, hvilket er pænt. Svarprocenten betyder, at svarene i høj grad kan antages at afspejle

Læs mere

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm.

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm. Stabil fremgang i medlemstallet Støtteforeningen Hirtshals Fyr bag en lang række aktiviteter i 2013 398 medlemmer i Støtteforeningen Hirtshals Fyr ved årsskiftet, og det skulle være mærkeligt, hvis ikke

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

Der bliver kørt flere kilometer

Der bliver kørt flere kilometer Baggrund Business Danmark gennemfører hvert år en undersøgelse om medlemmernes kørselsmønstre og holdninger til adfærd i trafikken. Sælgere bruger generelt meget tid i deres biler. Derfor er det interessant

Læs mere

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1.

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1. Vilkår for tilbudsafgivelse Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune Bilag 1. Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning/generelle forhold... 3 1.1 Udbud... 3 1.2 Udbuddets gennemførelse... 3 1.3 Kontraktindgåelse...

Læs mere

141204z BRUGERUNDERSØGELSEN AF BORGERSERVICE.doc 1

141204z BRUGERUNDERSØGELSEN AF BORGERSERVICE.doc 1 141204z BRUGERUNDERSØGELSEN AF BORGERSERVICE.doc 1 BRUGERUNDERSØGELSE AF BORGERSERVICE I NYKØBING F, NYSTED, SAKSKØBING OG STUBBEKØBING EFTERÅRET 2014 Rapport til Byrådet fra de tre borgerorganisationer

Læs mere

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015.

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Mødt 26 (heraf 8 fra Styrelsen). Referent: Hanne Christensen, webmaster for LASS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af afholdelse af årsmødet. 3.

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse Vidensbehov Trafik, Transport og Logistik (TTL)

Spørgeskemaundersøgelse Vidensbehov Trafik, Transport og Logistik (TTL) Transportøkonomisk Forening Spørgeskemaundersøgelse Vidensbehov Trafik, Transport og Logistik (TTL) Foreløbige resultater fra undersøgelse blandt TØF s medlemmer Transportøkonomisk Forening, TØF, har i

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup.

Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup. Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup. Deltagere: Arne Jessen (AJ), Else Egholm (EE), Chr. Frederiksen (CF), Carsten Jacobsen (CJ), Frede V Jensen (FJ), Henrik Delf

Læs mere

Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004

Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004 Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004 Som led i realiseringen af IDAs IT-strategi blev IDAs hjemmeside, portalen, i august 2004 relanceret med nyt design og ny struktur. For at undersøge hvordan brugerne

Læs mere

//Nethood: Vejledning

//Nethood: Vejledning //Nethood: Vejledning Elektronisk udgave Januar 2013 Udarbejdet af Lisbet Vestergaard, Sophie Bruun og Ann Poulsen Udgivet af Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 1553 København V Telefon 33 73 33

Læs mere

Strategi for det lokalhistoriske område, vers.1 16. april 2015, side 2 af 5

Strategi for det lokalhistoriske område, vers.1 16. april 2015, side 2 af 5 Strategi for det lokalhistoriske område Version 1, vedtaget af Jammerbugt Kommune d. 16. april 2015 Baggrund Via sine vedtægter er Lokalhistorisk Samråd for Jammerbugt Kommune forpligtet til at skabe samarbejde

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Udgangspunkt og definition Status og udfordringer Løsning og fremtid Åbne spørgsmål Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Del 1: Udgangspunkt

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Idræt Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University Land: USA Periode: Fra: 20/8-2012 Til: 14/12-2012 Udvekslingsprogram: MAUI Hvorfor

Læs mere

Rundspørge om Hjortshøj Kombibibliotek, nov 2003 Respondenter: 65 á 250

Rundspørge om Hjortshøj Kombibibliotek, nov 2003 Respondenter: 65 á 250 Administration Spørgeskemaer under udarbejdelse Publicerede spørgeskemaer Arkiverede spørgeskemaer Tilbage til statistik Rundspørge om Hjortshøj Kombibibliotek, nov 2003 Respondenter: 65 á 250 1. Hvor

Læs mere

Kursusprogram. Horsens kommunes biblioteker Forår 2015. Horsens Bibliotek Tobaksgården 12

Kursusprogram. Horsens kommunes biblioteker Forår 2015. Horsens Bibliotek Tobaksgården 12 Horsens Bibliotek Tobaksgården 12 8700 Horsens Telefon: 76 29 24 00 bibliotek@horsens.dk Åbningstid med betjening: Mandag torsdag kl. 10 19 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 13 Selvbetjent morgenbibliotek:

Læs mere

Fremtidens Biblioteker Tænketanken 30.0 2013. Epinion og Pluss Leadership

Fremtidens Biblioteker Tænketanken 30.0 2013. Epinion og Pluss Leadership Fremtidens Biblioteker Tænketanken 30.0 2013 Epinion og Pluss Leadership ALLE DE PROCENTER Alt kan ikke måles og vejes! Kvantitet som udgangspunkt for: Kvalificeret debat, Udvikling og Kvalitet State of

Læs mere

Læreres erfaringer med it i undervisningen

Læreres erfaringer med it i undervisningen Læreres erfaringer med it i undervisningen Formål Denne rapport er baseret på spørgsmål til læserpanelet om deres erfaringer med brugen af it i undervisningen. Undersøgelsen har desuden indeholdt spørgsmål

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling

Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling 2013 Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling

Læs mere

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Devoteam Consulting Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Maj 26 Ledelsesresume Side 1 Maj 26 1. INDLEDNING Devoteam bistår Erhvervs-

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 Kulturstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: jba@kulturstyrelsen.dk Vejledning Du kan få vejledende

Læs mere

Medlemsønsker 2005. Resultater af spørgeskemaundersøgelse

Medlemsønsker 2005. Resultater af spørgeskemaundersøgelse Medlemsønsker 25 Resultater af spørgeskemaundersøgelse 8. november 25 Sammenfattet af Bo Kayser Holte Roklub Frederikslundsvej. Postboks 71 28 Holte Tlf. 45424232 Indholdsfortegnelse 1. SAMMENFATNING...3

Læs mere

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover:

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover: VI VIL EUROPA! Følgende dokument skal ses som forretningsudvalgets tanker om fremtidens Europabevægelse og dermed også som motivation for de vedtægtsændringer, som er stillet af forretningsudvalget på

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak)

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) Vedtægter for Fyns Skoleskak (Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Skoleskak, Fyns Kredsen i daglig tale Fyns Skoleskak. (FSS) Den udgøres af skoleskakklubber

Læs mere

A-kassernes medlemstal er stagneret trods krisen

A-kassernes medlemstal er stagneret trods krisen Akassernes medlemstal er stagneret trods krisen Efter en mindre stigning i kriseåret 2009 er de dagpengeforsikredes andel af arbejdsstyrken stagneret antallet af medlemmer i akasserne ligger under det

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014.

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslaget læses i kolonnen til venstre. I kolonnen til højre findes de gældende vedtægter, men ikke hele vejen

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Klassisk Arkæologi. Navn på universitet i udlandet: Ruhr-Universität, Bochum

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Klassisk Arkæologi. Navn på universitet i udlandet: Ruhr-Universität, Bochum US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Klassisk Arkæologi Navn på universitet i udlandet: Ruhr-Universität, Bochum Land: Tyskland Periode: Fra:01.10.2011 Til:01.02.2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Brugerundersøgelse i Borgerservice nov. 2011 2012 Side 1 Præsentation 11. januar 2012 Lars Wiinblad

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/ Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/ Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.kemin.dk/.

Læs mere

PILOTUNDERSØGELSE AF FRIVILLIGE ORGANISATIONERS BRUG AF SOCIALE MEDIER

PILOTUNDERSØGELSE AF FRIVILLIGE ORGANISATIONERS BRUG AF SOCIALE MEDIER PILOTUNDERSØGELSE AF FRIVILLIGE ORGANISATIONERS BRUG AF SOCIALE MEDIER Frivilligrådet Juni 2011 Copyright Frivilligrådet 2011 Udarbejdet af Frivilligrådet Udviklingskonsulent Sofie Billekop sb@frivilligraadet.dk

Læs mere

Folkeuniversitetet i København. Kundeundersøgelse

Folkeuniversitetet i København. Kundeundersøgelse Folkeuniversitetet i København Kundeundersøgelse Overordnet konklusion Stor tilfredshed i en relativt smal målgruppe Folkeuniversitetets kundeundersøgelse tegner et meget klart billede af en organisation,

Læs mere

Interesseorganisationer i politiske arenaer. Resultater fra et forskningsprojekt. Anne Skorkjær Binderkrantz. Institut for Statskundskab

Interesseorganisationer i politiske arenaer. Resultater fra et forskningsprojekt. Anne Skorkjær Binderkrantz. Institut for Statskundskab Interesseorganisationer i politiske arenaer Resultater fra et forskningsprojekt Anne Skorkjær Binderkrantz Institut for Statskundskab Aarhus Universitet www.interarena.dk Indledning I alle demokratier

Læs mere

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere Dirigent: Nicholas Referent: Line Stemmetællere: Mie og Julie 2. Landsbestyrelsens årsberetning ved formanden

Læs mere

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades.

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades. Gældende love. Forslag til ændringer. LOVE FOR ÅBYSKOV FORSAMLINGSHUS Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus 1 Foreningens navn er Åbyskov Forsamlingshus, Åbyskovvej 39, 5881 Skårup. uændret 2 Foreningens

Læs mere

Der er liv i interessen for kulturarven på Bornholm

Der er liv i interessen for kulturarven på Bornholm Der er liv i interessen for kulturarven på Bornholm Museer, arkiver, byforeninger og private formidler i stigende grad kulturhistorien på Internettet. Det sker via hjemmesider, og de sociale medier, især

Læs mere

Hovedresultater af spørgeskemaundersøgelse om kommunernes samarbejde med socialøkonomiske virksomheder

Hovedresultater af spørgeskemaundersøgelse om kommunernes samarbejde med socialøkonomiske virksomheder Fokus på socialøkonomiske virksomheder Bilag 1: Hovedresultater af spørgeskemaundersøgelse om kommunernes samarbejde med socialøkonomiske virksomheder BAGGRUND Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering

Læs mere

Vejle kommune. 2.0 Formål.

Vejle kommune. 2.0 Formål. Gældende vedtægter for Jelling Lokalråd 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Rådets navn er JELLING LOKALRÅD med hjemsted i Vejle kommune. 1.2 Lokalrådets geografiske virkeområde er de dele af Jelling sogn, der er

Læs mere

Referat af årsmødet 2010

Referat af årsmødet 2010 Referat af årsmødet 2010 Nordfyns Landdistriktsråd 22. juni 2010, kl. 19.00 på Kongslundskolen, Skovby. Referent: Hanne Bille, Nordfyns Kommune 1. Åbning af mødet ved formand. 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

Tabeller fra LANDSORGANISATIONSUNDERSØGELSEN gennemført i 2004

Tabeller fra LANDSORGANISATIONSUNDERSØGELSEN gennemført i 2004 Tabeller fra LANDSORGANISATIONSUNDERSØGELSEN gennemført i 2004 Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet Se analyserne i Boje, T. og Ibsen, B. (2006): Frivillighed

Læs mere

Ordinær generalforsamling i DANZ den 16. marts 2013 kl. 13.00-17.00. Landbrugsskolen, Odense

Ordinær generalforsamling i DANZ den 16. marts 2013 kl. 13.00-17.00. Landbrugsskolen, Odense Ordinær generalforsamling i DANZ den 16. marts 2013 kl. 13.00-17.00 Landbrugsskolen, Odense Dagsorden 1) Valg af dirigent. Carl Bache blev valgt som dirigent. Generalforsamlingen skal afholdes senest 4

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Side 1

VEDTÆGTER. for. Side 1 VEDTÆGTER for Side 1 Navn 1 Organisationens navn er KOOPERATIONEN - den kooperative Arbejdsgiver- og Interesseorganisation i Danmark. Kooperationen har hjemsted i Københavns Kommune. Formål 2 Kooperationen

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt Blomsterne

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt Blomsterne Rapport: Spørgeskema blandt Smørblomsterne Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt Blomsterne I denne rapport gennemgås resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen i foråret blandt Blomsterne. I alt blomster

Læs mere

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4 Indhold Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2 Resumé 3 Om undersøgelsen 4 Undersøgelsens resultater 4 Hvilke organisationer er med i undersøgelsen? 4 Organisationernes størrelse

Læs mere

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt.

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt. Fokusområder Kulturudvalget gennemfører i 2012 en temadrøftelse på kulturområdet, hvor der er fokus på en række temaområder: - udvikling af biblioteksområdet - evt. etablering af en kulturskole for børn

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 Gennemført af Gymnasieskolernes Lærerforening i samarbejde med de faglige foreninger. Undersøgelsen af de faglige foreningers kommunikation

Læs mere

Vedtægter for All Of Dance

Vedtægter for All Of Dance Vedtægter for All Of Dance 1 Navn/Hjemsted All Of Dance Halsnæs kommune. 2 Formål Foreningens formål er, at tilbyde folkeoplysende virksomhed efter folkeoplysningsloven indenfor dans - og udbrede glæden

Læs mere

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3:

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3: NOTAT Miljøteknologi J.nr. Ref. sikro Den 25. november 2013 Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmålene vedrører både enkeltprojekter og tværgående

Læs mere

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune - Virksomhedsbarometer For perioden Medio Oktober 2013 januar 2014 12. februar 2014 1 Indhold Indledning:... 3 Temperaturen på arbejdsmarkedet

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie Navn på universitet i udlandet: University of Kent at Canterbury Land: Storbritannien Periode: Fra:

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Regnetest B: Praktisk regning. Træn og Test. Niveau: 9. klasse. Med brug af lommeregner

Regnetest B: Praktisk regning. Træn og Test. Niveau: 9. klasse. Med brug af lommeregner Regnetest B: Praktisk regning Træn og Test Niveau: 9. klasse Med brug af lommeregner 1 INFA-Matematik: Informatik i matematikundervisningen Et delprojekt under INFA: Informatik i skolens fag Et forskningsprogram

Læs mere

9.1. Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget.

9.1. Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget. 9.1 Ad dagsordenens punkt 9: FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget. Under henvisning hertil vedlægges

Læs mere

Dialog på arbejdspladserne

Dialog på arbejdspladserne August 2010 Dialog på arbejdspladserne Resume De tillidsvalgte har en klar berettigelse i virksomhederne og på arbejdsmarkedet. Opbakningen til systemet med tillidsvalgte på virksomhederne kommer fra både

Læs mere

Kortype og regi. Diagram 4.14. for knap 98 % af de fastansatte er aflønning for forberedelse inkluderet i lønnen

Kortype og regi. Diagram 4.14. for knap 98 % af de fastansatte er aflønning for forberedelse inkluderet i lønnen Diagram 4.14 Aflønnes ikke for forberedelse 1,7% Aflønnes separat for forberedelse 0,3% Anden aflønningsform 0,3% for knap 98 % af de fastansatte er aflønning for forberedelse inkluderet i lønnen Forberedelse

Læs mere

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Selvstændig fysioterapeutisk rygvurdering i Medicinsk Rygcenter Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt November 212 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 2 METODE

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner Bekendtgørelse nr. 1120 af 19. december 2001 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31.

Læs mere

Rapportering (undersøgelsens resultater)

Rapportering (undersøgelsens resultater) Det frie Gymnasium 2014/15 Bruger: CM Forside Hovedmenu Tidsregistrering Stamdata Log ud Kontakt Hjælp Søg Rapportering (undersøgelsens resultater) Tilbage Vis spørgeskema Rediger spørgeskema Spørgeskemaoplysninger

Læs mere

Rapporten opsummerer fem trends og udfordringer, som undersøgelsen peger på. Dernæst præsenteres undersøgelsens resultater.

Rapporten opsummerer fem trends og udfordringer, som undersøgelsen peger på. Dernæst præsenteres undersøgelsens resultater. #medlem15 hvordan anvender medlemsorganisationer sociale medier i? OVERBLIK Vi har i undersøgt 348 medlemsorganisationers brug af sociale medier. Undersøgelsen sætter fokus på deres strategi, daglig brug,

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Dansk Skole Skak FAQ : frequently asked questions

Dansk Skole Skak FAQ : frequently asked questions LÆSEVEJLEDNING I denne FAQ finder du de oftest stillede spørgsmål med tilhørende svar. På bagsiden af brochurerne; Opstart af Skoleskak hvorfor, hvordan og hvorledes? og Børn spiller skak! finder du telefonnumre

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

Referat DK-TUG generalforsamling 25. september 2004

Referat DK-TUG generalforsamling 25. september 2004 Referat DK-TUG generalforsamling 25. september 2004 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af Dagsorden 3. Formanden aflægger beretning for det forgangne år 4. Kasseren forelægger det

Læs mere

Vedtægter. for. Kinorevuens Venner. Skørping

Vedtægter. for. Kinorevuens Venner. Skørping Vedtægter for Kinorevuens Venner Skørping Vedtægter for Kinorevuens Venner Side 2 af 4 1 Navn og hjemsted Kinorevuen's Venner er en forening med hjemsted i Rebild Kommune. 2 Formål Kinorevuens Venner har

Læs mere

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk 40 KULTUR OG OPLEVELSER KULTUR Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk vækst. José Manuel Barroso, formand for Europakommissionen

Læs mere

Vedtægter. for Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904. Fondsregister nummer 1486

Vedtægter. for Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904. Fondsregister nummer 1486 Vedtægter for Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904 Fondsregister nummer 1486 1. Navn og hjemsted 1. Fondens navn er Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904. 2. Fonden er en selvejende institution undergivet

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

Onlinerekruttering. Kom nemt i gang på FrivilligJob.dk. FrivilligJob.dk Hvor frivillige og foreninger mødes

Onlinerekruttering. Kom nemt i gang på FrivilligJob.dk. FrivilligJob.dk Hvor frivillige og foreninger mødes Onlinerekruttering Kom nemt i gang på FrivilligJob.dk FrivilligJob.dk Hvor frivillige og foreninger mødes FrivilligJob.dk dit værktøj til online-rekruttering Hvor går man hen, hvis man vil være frivillig,

Læs mere

SPØRGESKEMA OM BOTILBUD OG STØTTE MV. TIL VOKSNE HANDICAPPEDE OG SINDSLIDENDE

SPØRGESKEMA OM BOTILBUD OG STØTTE MV. TIL VOKSNE HANDICAPPEDE OG SINDSLIDENDE SPØRGESKEMA OM BOTILBUD OG STØTTE MV. TIL VOKSNE HANDICAPPEDE OG SINDSLIDENDE JUNI 2011 DEL 1: Oplysninger om antal voksne handicappede og sindslidende I denne del af spørgeskemaet beder vi om oplysninger

Læs mere

Spørgeskema om udbud og tildeling

Spørgeskema om udbud og tildeling S T Y RI NGSENTREPRENØRGRUPPEN Spørgeskema om udbud og tildeling Spørgeskemaundersøgelsen har kørt i perioden fra den 7. august til den 22. august. Undersøgelsen er sendt ud til 241 respondenter hvoraf

Læs mere