Som paraplyorganisation er det væsentligt for DHF at kende medlemmernes udfordringer for at kunne være mere relevante, støtte og lave bedre tilbud.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Som paraplyorganisation er det væsentligt for DHF at kende medlemmernes udfordringer for at kunne være mere relevante, støtte og lave bedre tilbud."

Transkript

1

2 Om undersøgelsen Foreningsundersøgelsen er et initiativ, som Dansk Historisk Fællesråd (DHF) har taget for at undersøge, hvordan historiske foreninger ser på fremtiden. Undersøgelsen er gennemført via en elektronisk spørgeskemaundersøgelse fra den 27. april til den 27. maj. Den er sendt ud via historie-online, samt via de landsdækkende foreninger, som har repræsentanter i Dansk Historisk Fællesråds styrelse, hvilket vil sige SSF, DIS og DLF. Der er desuden opfordret til, at også foreninger, der fx er støtteforeninger for et arkiv eller museum har kunnet besvare, hvilket kun ganske få har gjort. Som paraplyorganisation er det væsentligt for DHF at kende medlemmernes udfordringer for at kunne være mere relevante, støtte og lave bedre tilbud. Men det er også væsentligt for hele den historiske verden, at vi sammen bliver klogere på, hvordan interessen for historie udvikler sig. Ikke kun på universitetet, i skolen og i de akademiske miljøer men blandt hverdagsdanskerne, der som regel ikke er omfattet af brugerundersøgelser, rammemål osv. Undersøgelsens vigtigste konklusioner er: Den typiske forening har max 500 medlemmer (sandsynligvis omkring 250 eller derunder) Der er under 10 aktive De klassiske aktivitetstilbud passer i høj grad de nuværende medlemmer Udfordringer er at skaffe nye bestyrelsesmedlemmer, aktive og foreningsmedlemmer 49% tror på medlemsstagnation (34% forventer fremgang) Der er en meget lav udnyttelse af nye digitale platforme Foreningerne har et ønske om digital udvikling

3 Deltagerne Det fremgår ovenfor, hvilke typer af foreninger, som har deltaget i undersøgelsen, og det er tydeligt at lokalhistoriske, slægtshistoriske samt emnehistoriske foreninger er i overtal. Disse svar er ikke blevet reevaluerede, og de kategoriseringer som respondenterne har givet er således bibeholdt. Det er dog lagt fra alle, der har valgt at besvare. Der mangler især besvarelser fra arkiv- og museumsforeninger. Sammenslutningen af museumsforeninger har 72 medlemmer, men da landsorganisationen ikke er medlem af DHF har gennemslagskraften her været ringe. Dette gælder også de amatørarkæologiske foreninger, hvis landssammenslutning SDA heller ikke er medlem. Men for andre har interessen været pæn: DLF ca. 100 medlemmer og dermed en svarprocent på ca. 70 og SSF med 35 medlemmer har 26 indsendt et svar. Undersøgelsen er anonym for den enkelte forening, dvs. at det ikke offentliggøres, hvad hver enkelt forening har svaret. At besvare en undersøgelse tager tid og fordrer et vist overskud og/eller interesse for udbyttet. Det kunne derfor formodes, at foreninger med få ressourcer ikke har set sig i stand til at besvare, hvilket kan betyde, at problemstillinger og fremtidssyn fra disse foreninger ikke er repræsenterede. Desuden er der modtaget besvarelse fra et mindre antal aktører, der ikke kan kaldes klassiske foreninger. Det drejer sig fx om abbonnementsbaserede produkter og sammenslutninger med et fagligt/akademisk

4 sigte. Disse er dog medtaget efter ønske fra DHF s formand, ud fra et ønske om at belyse så stor en del af den historiske verden som muligt. Aktive i foreningen Langt de fleste angiver et antal aktive på under ti, hvilket sandsynligvis svarer meget godt til antallet af bestyrelsesmedlemmer, evt. suppleret med et skriftudvalg eller lignende, som findes i de fleste foreninger. Som "Aktive" var angivet, at der her skulle være tale om personer, der fx udfører bestyrelsesarbejde, udgiver medlemsblad, er webmaster osv. Set på denne baggrund virker det voldsomt, at over 15% angiver at have over 25 aktive. Det giver anledning til overvejelser om, hvorvidt respondenter har misforstået hensigten og i stedet svarer på hvor mange aktive der deltager i fx foreningens arrangementer. Medlemsudvikling I dette spørgsmål blev der bedt om ca. antal og tallene er derfor behæftet med en vis usikkerhed, også fordi ikke alle har udfyldt for både 2005 og 2015 således som ønsket. Det er dog tydeligt, at den typiske forening i dag har 500 medlemmer eller derunder, sandsynligvis ligger medlemsantallet mellem 100 og 250. Kun ganske få foreninger har hhv. flere/færre medlemmer.

5 NB: Der har desværre indsneget sig en fejl i skemaet, der handler om medlemstal i dag, i det en kategori optræder. Dette bør dog ikke rokke ved det samlede billede, at den typiske forening har omkring 500 medlemmer. Det er dog væsentligt at påpege, at der synes at være sket et fald i antallet af meget små foreninger med under 100 medlemmer, hvilket selvsagt er positivt. Hvor under 99 var den næsthyppigste i 2005 er denne foreningsstørrelse nu rykket ned på 3. pladsen og overhalet af foreninger med medlemmer. Det bør også påpeges, at de med henblik på medlemsantallene relativt store kategorispring godt kan rumme en ikke uvæsentlig op- eller nedgang for den enkelte forening, uden at denne har flyttet kategori. Forventninger til medlemsudvikling Ca. halvdelen af de responderende foreninger regner med, at deres medlemstal vil stagnere over de kommende år. 40% af svarene falder i denne kategori og 17% mener, at det endda vil gå tilbage med medlemstilgangen.

6 34% tror på fremgang, men det er bemærkelsesværdigt, at de foreninger, som har afgivet dette svar oplever de samme vanskeligheder som andre, ifht. de udfordringer, der ligger i at drive foreningen og dermed de aktiviteter, som skal understøtte medlemsudviklingen. Foreninger, der tror på medlemsfremgang, angiver at nye bestyrelsesmedlemmer og personer, der vil være aktive i andet end bestyrelsesarbejde er en mangelvare. Det fremgår dog også, at de foreninger, som tror på fremgang, i lidt højere grad end andre, har planer om digital oprustning samt nye medlemstilbud. 16% angiver dog også, at de ingen særlige planer har. Det er naturligvis glædeligt, at der er foreninger, som tror på fremgang, men det er samtidigt væsentligt at være opmærksom på, at stagnation kan være begyndelsen til medlemstilbagegang, ikke mindst set i sammenhæng med visse af de efterfølgende vurderinger omkring vanskeligheder i forhold til foreningens organisatoriske drift. Aktiviteter I spørgsmålet om, hvilke typer af aktiviteter, som foreningerne har, har det været muligt at afgive flere svar, idet en forening typisk har flere former for tilbud. Det er tydeligt, at det er de klassiske aktiviteter som fx foredrag, udflugter, byvandringer samt deltagelse i arrangementer, arrangeret af andre, som er populære at arrangere. Set i bakspejlet har det nok været en fejl ikke at bede om, at respondenterne angav præcis hvilke aktiviteter, der menes med Andet, idet andelen her er ligeså høj som på et klassisk tilbud som årbog. Det er markant, at så få udgiver magasiner eller lignende. Måske kan dette evt. skyldes, at behovet allerede vurderes dækket af andre herunder kommercielle - 3. parts produkter, sammenholdt med det relativt høje ressourceforbrug i magasinproduktion.

7 Vurdering af foreningernes aktiviteter I spørgsmålet om, hvilke typer af aktiviteter, som foreningerne har, har det været muligt at afgive flere svar, idet en forening typisk har flere former for tilbud.

8 Det er tydeligt, at det er de klassiske aktiviteter som fx foredrag, udflugter, byvandringer samt deltagelse i arrangementer, arrangeret af andre, som er populære at arrangere. Der er desuden et forholdsvis højt aktivitetetsniveau, hvor der mere end 5 gange årligt sker noget i foreningen. Det er desuden i høj grad foreningernes opfattelse, at de tilbud, der findes, tapper ind i de nuværende medlemmernes interesser og ønsker. Dette stemmer godt overens med, at respondenterne under udfordringer kun vurderer At få tilslutning til foreningens arrangementer som den 5. største ud af otte. Det er dog selvsagt væsentligt at påpege, at nye medlemmer og fremtidens medlemmer kan efterspørge andre aktivitetstyper. Set i bakspejlet har det nok været en fejl ikke i undersøgelsen at bede om, at respondenterne angav præcis hvilke aktiviteter, der menes med Andet, idet andelen her er næsten ligeså høj som på et klassisk tilbud som årbog. Det er markant, at så få udgiver magasiner eller lignende skyldes dette, at behovet allerede vurderes dækket af andre produkter sammenholdt med det relativt høje ressourceforbrug i magasinproduktion Foreningernes brug af digitale medier Også i forhold til dette spørgsmål var flere svar mulige. Det er tydeligt, at de seneste års digitale udvikling og brug af sociale platforme endnu ikke rigtigt har sat sig spor i denne del af foreningsverdenen.

9 Det er kun ganske få procent, som benytter andet end en gammeldags website, og sker det, er der stort set kun tale om brug af Facebook. Det er navnlig interessant, at platforme, som arbejder med visuelle kommunikationsmedier som film og foto, fx Instagram, stort set ikke benyttes. Disse svar skal ses på baggrund af, at DR s medieundersøgelse i 2014 fandt, at fx Facebook og Instagram bruges af hhv 73 og 16% af befolkningen. Største udfordringer Dette spørgsmål havde flere haft svært ved at besvare, et par enkelte mente at spørgsmålet Hvad er, efter jeres mening, foreningens største udfordring i dag? var dårligt formuleret eller havde haft vanskeligt ved at besvare. Det var angivet, at svarene skulle arrangeres, så de angav respondentens prioriterede rækkefølge. At rekruttere nye til bestyrelsesarbejde, at skaffe aktive og at få nye medlemmer blev dog af alle foreningstyper opfattet som udfordringer. Det er interessant, at At få nye medlemmer placeres på en 3. plads i betragtning af, at de fleste foreninger regner med at holde et uændret medlemstal. Dette kan afspejle en forventning om, at opgaven hermed ikke er helt enkel eller lige til. På samme måde er der grund til at bemærke, at brug af nettet og

10 brug af sociale platforme vurderes som de mindste udfordringer. Når der samtidig er et markant ønske om en opprioritering af dette arbejde, kan det undre, at dette ikke er sket før, såfremt det vurderes at være vigtigt, men ikke rumme større udfordringer. Desuden nævnte flere som kommentar til undersøgelsen, at de oplevede problemer med bl.a. lokaleforhold og vedligehold af it-materiel o.lign. Udviklingsplaner Hele 39% af respondenterne angiver at have planer om flere digitale aktiviteter, hvilket set i lyset af den meget begrænsede brug heraf kan indikere et behov for understøttelse heraf fx bl.a. DHF s side, Der er også over en fjerdedel som ikke har planer om udvikling eller nye tiltag, dog skarpt forfulgt af de foreninger, som planlægger at udvikle nye medlemstilbud de mest populære valg. Det må dog også bemærkes af 7 foreninger regner med at nedlægge sig selv eller foretage sammenlægning med andre. Dette skal ses i forhold til at 6 foreninger regner med den modsatte bevægelse, dvs. at udvidde, oprette flere lokalafdelinger eller lignende.

11 Kommentarer: Kommentarererne er ikke redigerede, men kopieret ind fra besvarelserne med oprindelig ortografi og formuleringer. Dog er navne m.m. som kan identificere enkelte foreninger udeladt. Udeladelser er markeret med XX eller / /. XX Museumsforeninge driver XX Museum. Det angivne aktivitetsniveau er baseret på offentlig tilgængelige arrangementer. Tælles bestilte rundvisninger, almindelige besøgende med er aktivitetsniveauet ugentligt. Vi arbejder med strukturændring dvs. færre foredrag med dyre foredragsholdere, men flere aktiviteter i mindre (øve)grupper Vi samarbejder med DIS-XX, Stadsarkivet, XX bibliotek, Ældresagen, Rigasarkivet / udeladt beskrivelse vdr. foreningens stiftelse og stifter / Vinterhalvåret tilbringer vi i XX, sommeren i XX. Vi har arrangementer ca. hver 14. dag. Vores program er en bred vifte af kulturelle foredrag og kunstneriske oplevelser. Det største problem vi står overfor: Stigende alder og dalende medlemstal. Engang var der 1100 medlemmer!!! Vi trænger til at der er nogen udefra som kan komme med ideer som kan gøre os mere attraktive uden at gå på kompromis med vores grundlag. Vi mangler egnede lokaler for opbevaring af foreningens arkivalier, og har erfaret, at foreninger i de mindre kommuner, der i forbindelse med kommunesammenlægningen kom under den "store" XX Kommune, får stillet betydelig bedre faciliteter til rådighed, end vi som i storkommunale sammenhænge er en "gammel" forening. Registreringsarbejde.

12 Vi låner den gamle Rytterskole i XX og der må kun være 30 personer i lokalet, så giver sig selv at vi ikke kan udvide. Vi har ca. 20 møder om året fra september til maj. Vi har problemer med at få finansieret årbogen, da vi ikke har nogen mulighed for at få tilskud. Kommunen giver alene tilskud til "events", foredrag, historiske spil, middelaldermarked m.m. Det er her et problem, at vores medlemstal ikke er større. En af udfordringerne er også udviklingen med hurtig og datadeling, som i visse tilfælde modarbejder den grundige, videnskabelige dokumentation. (Man finder noget på nettet, som man ukritisk bruger og sender videre). Det gør det svært at se, at man har brug for at lære at slægtsforske. Spørgsmål 3 & 4: Medlemskab af foreningen er et husstandsmedlemsskab. I 2005 var der ca. 140 medlemmer (husstande), mens der i 2015 er ca. 180 medlemmer (husstande). Spørgsmål 8: I perioden september til april er der ca. 3-5 møder om måneden. Herunder også studiegrupper og "værksteder". I sommerhalvåret er der kun få aktiviteter. Spørgsmål 11: At lægge et bredt program, der tiltaler både ældre og yngre (i år) samt nye og garvede slægtsforskere i alle aldre.

13 Foreningen har ikke et egentligt medlemsblad (udover Slægten fra SSF) og 2 gange årligt et lille medlemsbrev, der udsendes sammen med "Slægten". Der har ikke været overskud og interesse for det. Bestyrelsen har bestået af de samme personer på de samme poster i nu 10 år - jeg er det eneste bestyrelsesmedlem under 50 år, mens de øvrige er ca år. Spørgsmål 11 er utrolig dårlig formuleret, Men det er besvaret efter bedste evne. Sp 11. Der er ikke noget af det, der er en udfordring. Højst at vi skal have en tilgang, når nogen forsvinder. Foreningen er en lille men meget aktiv forening med en meget aktiv medlemskare der bakker godt om bestyrelsens tilbud Udgive flere bøger På nettet, især de sociale medier, opstår grupper, der på sin vis er en konkurrenter til os, i og med at de gratis (uden kontingent) forsøger at hjælpe på sammen måde som vi gør på vores webside. Nogle "nye" slægtsforskere går mere op i at skovle oplysninger ind fra nettet end at arbejde seriøst med forskningen. Det er en udfordring at holde fast i en seriøs tilgang til vores fag.

14 Håber på een forening for slægtsforskning i Danmark. Spørgsmål 11 omkring Udfordringer passer ikke på os. De fleste af de nævnte emner betragter vi ikke som udfordringer for os i dag. P.t. er vor største udfordring at finde egnede lokaler. Når man man på vore medlemsgruppe er det overvejende personer på over 55 år og derover, på sigt håber vi også at få fat i den lidt yngre gruppe; men det er ofte først når man er lidt mere moden, at interessen for vore tilbud kommer. Vi vil gøre meget for at henvende og gøre foreningen attraktiv for yngre personer. Vi ser en stor opgave i at få slægtsforskere til at indse, at arkiverne indeholder materiale, som ikke er tilgængeligt på internettet. Foreningens økonomi. At balancere mellem et udbud af aktiviteter (foredrag / udflugter / bladudgivelse) og et rimeligt kontigent, som nogle medlemmer er så sløsede med at få indbetalt, at vi op til sidste sæson måtte slette en snes medlemmer pga. kontigentrestance, så vi kom ned på 96 medlemmer. Efter kommunesammenlægningen favoriserer forvaltning og kommunalbestyrelse klart den ene af de gamle kommuner, selvom skatten tages ligeligt fra hele kommunen.

15 Foreningen blev stiftet / årstal / som en sammenlægning af Museumsforeningen for XX og XX Lokalhistoriske Forening. Derfor er der intet medlemstal i 2005, men sammenlagt var der nok ca. 400, idet ægtepar tæller for 2 Vedr. Sp. 11: De nævnte udfordringer er p.t. ikke så store i vor forening, da vi stort ikke har problemer af nævnte art og har god tilslutning til vore arrangementer stk. pr. måned. Vore største udfordring i fremtiden vil være at skaffe flere medlemmer og at øge interessen for foreningens arbejde Vi har holdt til i et af komunnens gamle huse fra XXXX Huset skal sælges, og vi er blevet smidt ud,og har nu ingen steder at være. Alt er lagt i depot.ingen weekendåbninger,med socielt samvær,samt ingen skiftende udstillinger, / /. Alt service og andet der skal benyttes til arrangementer må opbevares privat,hvilket er pokkers besværligt. Vi vil gerne støtte lokale tiltag i X og X med historisk relevans. XX (foreningen) har to formål - at være støtteforening for XX Museum - at udbrede kendskabet til og disciplinen XXX - og herunder internationalt arbejde. Foreningen har holdt internationale videnskabelige konferencer og har været med til at stifte XX - hvor foreningens formand er første præsident.

16 Foreningens største udfordring i dag er helt klart af teknisk art. Vedligehold og opdatering af PC'ere, printere og skannere, køb af nyt udstyr, backup muligheder, overførsel af ældre optagelser og billeder m.v. til digitale medier. Dette skyldes primært, at de personer der er aktive i en forening som vores er ældre, som ikke har den store erfaring med teknik og med de elektroniske muligheder. sp.4 X er en mindre landsby, derfor er medlemstallet her med for store intervaller, i 2005 havde vi 130 medlemmer i dag 160. sp.7 I X har vi et lokalt blad XX, som frivillige fra byen laver, alle kan skrive heri det gør vi med lokal historie 3-4 gange om året. På årsplan kommer der ca.350 mennesker når vi holder foredrag om den lokale historie, det synes vi er utrolig flot i forhold til byens størrelse. Åbning af gør helt sikkert at flere får øjnene op for arbejdet i lokalhistoriske arkiver. Dermed får vi også lettere ved at hverve nye medlemmer. vi er lige opstartet som forening, men har kørt i 35 år, uden at være organiseret Vi har flere igangværende bogprojekter, som forhåbentlig vil blive realiseret fra nu af og 3 år frem. Vi skal have løst et generationsskifteproblem, idet nøglepersonerne jo af naturlige årsager vil gå af pga alder inden for de næste 5-10 år.

17 Der ligger en stor opgave i at sikre og bevare arkivmaterialer. En opgave foreningen desværre kun har begrænsede ressourcer til at varetage. FORENINGEN UDGIVER EN BOG MED LOKALT EMNE OM ÅRET, DET ER ET MEGET STORT KRAV OG BELASTENDE FOR BESTYRELSEN, DERFOR VIL DET VÆRE GODT MED NYE AKTIVE DER KAN OG VIL SKRIVE, OG GØRE DE FORBEREDENDE UNDERSØGELSER. Vi har ingen store udfordringer under punkt 11. god medlemstilslutning Mange deltagere til foredragene Aktiv bestyrelse Fælles om at lave Årbog m.v. Vi arrangerer bl.a. cykelture med indlagt lokalhistorie. Vi vil besøge en by medbringende flere computere og scannere, så kan man låne os deres foto i nogle minutter. Vi har både egnsarkiv og egnsmuseum. vort problerm er at få plads til medlemmerne ved arrangementer

18 Udvide staves med to d'er, ikke tre. XX er landsdækkende med udgangspunkt i de enkelte XX samlinger og arbejdsgrupper, der arbejder med tværgående XXmæssige emner, fx indsamling af erindringer fra (tidligere) personale, støtte til bogudgivelser og møder mellem de aktive, kaldet uddannelsesdage. Der er udsigt til at foreningen skal flytte fra de nuværende lokaler, hvorfor det er vanskeligt at besvare spørgsmål 12 fyldestgørende. Vi håber at XX Kommune stadig vil støtte os med husly til foreningen i fremtiden. Vi er et videnskabeligt selskab, hvor man ikke selv kan melde sig ind, men skal vælges ind af medlemmerne. Vores møder er kun for medlemmer. Vi har i og for sig en rimelig produktion (registrering/arrangementer) fordelt ud på adskillige personer. Vi mangler spidskompentence inden for internet/sociale medier, og savner en person/uddannelse til at gå i gang med den. Der er adskillige kompetente folk i arbejdet, men de har så meget andet at lave. Så punkterne ovenfor hænger sammen. Vi kunne godt bruge flere skribenter, ligesom inspiration til nye foredrag (problemet er, at de sidste jo gerne skal være af lokal tilknytning.

19 At aktiviteterne stemmer godt med medlemmernes ønsker, er godt, men ikke godt nok. Vi skal jo gerne have nye medlemmer, og vi ved ikke, om vi stemmer med disses ønsker. Her kan vi måske få en ide gennem de sociale medier. Facebook-grupperne kunne være en mulighed, men er lettere ukendt land, især hvilke konsekvenser det får og hvordan man skal håndtere det. Et grundkursus? Personligt tror jeg at vores forening er nedlagt om 5 år, da medlemstallet falder pga % af medlemmerne er mellem 60 år og over 90 år, og afgår ved dødsfald eller ender på plejecentet, vi får ikke mange nye medlemmer under 60 år, da internettet og andre medier, gør at aller kan sidde hjemmme og søge alle de oplysninger de kan få, det er både godt og skidt. Den sociale kontakt mister man, når man ikke sidder over for hinanden og snakker sammen, det giver meget. Vi vil fortsat udgive skriftlig materiale, mest i form af hæfter. Bruge internettet mere til information og "appetitvækker" for hæfte/bogsalg og aktiviteter. XX Museumsforenings medlemmer er mest de lidt ældre (60+) De unge er optaget af andre ting, men bliver forhåbentligt medlem senere i livet. Vores Museum er et lille egnsmuseum, med knap 2000 besøgende om året.under XX Museum. Om kort tid ændres således, at alle kan låse sig selv ind fra 8.00 til (altså fri og gratis adgang) Det giver forhåbentligt flere besøgende og større interesse. Der er fejl i spørgsmål 4. Indrangeringen i spørgsmål 11 giver ingen mening for vores forening, og er formentlig fejlagtig. Vi er i skarp konkurrence med foredrag for andre foreninger. (Undersøgelsen er jo ikke anonym når navn m.v. opgives)

20 Viarbejder med at udbygge vores netværk af foreninger, institutioner og samarbejdspartnere Sp. 11 kunne ikke besvares. Sp. 12: Vi arbejder på at "få lov til", at højt kvalificerede mennesker kan blive frivillige Arkibasmedarbejdere på byens kommunale lokalarkiv. Vi forsøger at få lavet en hjemmeside - men det er svært når man mangler pc-kyndige personer. Økonomien sætter begrænsninger, da der skal fundraises, hvis vi skal øge aktiviteterne. Vi er blevet hårdt ramt af de stærkt stigende forsendelsesudgifter (faldende portostøtte/stigende porto) og den begrænsede støtte til dansksprogede kulturtidsskrifter... XX kan glæde sig over et betydeligt fremmøde til vore arrangementer og i reglen et pænt salg af de bøger, som vi udgiver, men det kniber - efter nogle år med fremgang efter udgivelsen af "XX" og "XX at holde medlemstallet. Vi får til stadighed nye medlemmer, men flere falder fra. Vi er afhængige af fondstilskud - velviljen er stadig stor, men fondenes indtægter er faldende. Vi er tillige afhængige af et tilskud fra de fire sønderjyske kommuner og fra Kulturministeriets tidsskriftspulje. Falder disse tilskud bort, får vi problemer. Navnlig med stigende portoudgifter.

21 Jeg kunne ikke sætte markering på spm. 11. Den største udfordring er at få nye medlemmer til afløsning for de mange ældre, der falder fra. I spg. 11 kan der ikke hakkes af. I spg. 8 kan en gang om året ikke vælges. Almindeligvis har Slægtshistorisk Weekend været eneste medlemsaktivitet ud over årsmødet. Den største udfordring er nok konkurrence fra XX, idet der nogle steder i landet findes lokale foreninger under begge foreninger. Desuden svært at skaffe aktive, der har EDB-kendskab nok til f.eks. at udvikle hjemmesiden. I 2014 blev XX lagt sammen med XX, i den forbindelse blev fem bestyrelsesmedlemmer fra XX indvalgt i XX bestyrelse. Fokus er derfor nu ikke udelukkende på genealogien men generelt genealogi OG historie. Største udfordring er at få fat i flere unge. Vor gennemsnitsalder er lige knap 60 og den stiger lidt år for år. Tilgangen af unge kunne være større - til gengæld god tilgang af 55-plussere.

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2015 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen April 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Danske lærebøger på universiteterne

Danske lærebøger på universiteterne Danske lærebøger på universiteterne Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN) og Forlæggerforeningen har gennemført en undersøgelse blandt studielederne på landets otte universiteter om danske lærebøger

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Referat af Generalforsamling 20. februar 2016.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Referat af Generalforsamling 20. februar 2016. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse på generalforsamlingen. 4. Behandling af indkomne forslag. 5. Fastsættelse af

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

FAQ Sammenlægning mellem SSF og DIS-Danmark. Dato Del Nr. Spørgsmål? Svar. Landsforeningen

FAQ Sammenlægning mellem SSF og DIS-Danmark. Dato Del Nr. Spørgsmål? Svar. Landsforeningen FAQ Sammenlægning mellem SSF og DIS-Danmark. Dato Del Nr. Spørgsmål? Svar. Landsforeningen 5-11-2017 A 1 Hvem bestemmer om sammenlægningen skal finde sted? Det gør medlemmerne på SSFs årsmødet og DIS-Danmarks

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Medlemsbrev & program efterår 2015. Medlemsbrev som mail Slægtshistorisk Forening Sønderjyllands medlemsbrev udsendes denne gang ikke som normalt med post sammen

Læs mere

Genveje til indsamling?

Genveje til indsamling? Genveje til indsamling? Spørgeskema vedr. arkivernes virksomhed - til brug for det fremtidige indsamlingsarbejde i arkiverne og i SLA Om spørgeskemaet (en vejledning) Dette spørgeskema har to formål. Det

Læs mere

FAQ Sammenlægning mellem SSF og DIS-Danmark. Landsforeningen. Dato Del Nr. Spørgsmål? Svar.

FAQ Sammenlægning mellem SSF og DIS-Danmark. Landsforeningen. Dato Del Nr. Spørgsmål? Svar. FAQ Sammenlægning mellem SSF og DIS-Danmark. Landsforeningen Dato Del Nr. Spørgsmål? Svar. 5-11-2017 A 1 Hvem bestemmer om sammenlægningen skal finde sted? Det gør medlemmerne på SSFs årsmødet og DIS-

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling 21. februar 2015

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling 21. februar 2015 Mødt: ca. 60 medlemmer inkl. bestyrelsen. Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling lørdag den 21. februar 2015, Sønderborg. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Resumé: Tilfredshedsmåling og analyse blandt folkeoplysende foreninger og aftenskoler i Odense Kommune

Resumé: Tilfredshedsmåling og analyse blandt folkeoplysende foreninger og aftenskoler i Odense Kommune Marts, 2013 Resumé: Tilfredshedsmåling og analyse blandt folkeoplysende foreninger og aftenskoler i Odense Kommune Udarbejdet af DAMVAD til Fritidsafdelingen i Odense Kommune Indhold 1 Indledning og metode

Læs mere

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter (Der er i alt modtaget 31 besvarede skemaer) Hvordan har projektet medvirket til at nå de konkrete mål i LAG-himmerlands

Læs mere

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 Projekt Engelsk for alle. Bilag 1. Brugerundersøgelse Overordnet konklusion Engelsk for alle Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 630 brugere deltog i bibliotekets spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Den bunder i mangel på en interesseforening for slægtsforskere bosat i Storkøbenhavn. Det er det første forsøg på at finde ligesindede i området.

Den bunder i mangel på en interesseforening for slægtsforskere bosat i Storkøbenhavn. Det er det første forsøg på at finde ligesindede i området. TIL LYKKE MED DE FYRRE ÅR Ovenfor ses kopi af en efterlysning i det nu ophørte blad Hvem forsker hvad, årgang 1976. Heri kunne slægtsforskere efterlyse anesammenfald hos andre læsere, idet man opgav, hvad

Læs mere

LASS kursusprogram for 2015

LASS kursusprogram for 2015 700 Aabenraa, den 16. december 2014 LASS kursusprogram for 2015 Var 2014 det store jubilæumsår for arkiverne i Sønderjylland, så bliver 2015 det helt store kursusår. Arkibas 5 kræver for de fleste en introduktion

Læs mere

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD Ansøgning om optagelse i Muslimernes Fællesråd For at blive optaget i Muslimernes Fællesråd (MFR), skal den ansøgende forening aflevere ansøgningsskemaet i udfyldt stand sammen med en kopi af foreningens

Læs mere

KOMMUNAL TRÆNING AF ÆLDRE 2009

KOMMUNAL TRÆNING AF ÆLDRE 2009 KOMMUNAL TRÆNING AF ÆLDRE 2009 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer, Ergoterapeutforeningen og Ældre Sagen Udarbejdet af Celia Paltved-Kaznelson

Læs mere

Oplæg med scenarier for de lokalhistoriske arkiver

Oplæg med scenarier for de lokalhistoriske arkiver Opfølgning på besøg hos de lokalhistoriske arkiver Oplæg med scenarier for de lokalhistoriske arkiver Indledning: Lokalhistoriske arkiver er det lokale samfunds fælles hukommelse arkiverne indsamler og

Læs mere

Åbent referat for 17, stk.4 Lokalhistorisk Udvalg

Åbent referat for 17, stk.4 Lokalhistorisk Udvalg Åbent referat for 17, stk.4 Mødedato 05.12.2013 Tid 16:00 Sted Mødelokale 2, Rådmandshaven Medlemmer Ole Pilegaard Hansen Jørgen Andersen Lindy Nymark Christensen Søren Drost Broegaard Svend C. Dahl Mie

Læs mere

Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2013.

Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2013. Assens Kommune Landdistriktsrådet landdistrikter@assens.dk Turup 11. juni 2013 Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2013. Turup Borgergruppe ansøger hermed om at Turup Landsby bliver Årets Landsby 2013.

Læs mere

NÅR FORENINGER SAMARBEJDER

NÅR FORENINGER SAMARBEJDER Folkeoplysning i forandring Vejen Idrætscenter 23/05/2016 Analytiker Malene Thøgersen NÅR FORENINGER SAMARBEJDER Foreningslivets potentialer i yderområderne BAGGRUNDEN FOR UNDERSØGELSEN AF TVÆRGÅENDE SAMARBEJDE

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 FOA har i perioden fra 1.-12. juni 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

MEDLEMSHÅNDBOG Indhold

MEDLEMSHÅNDBOG Indhold Indhold Velkommen... 2 Klubbens historie... 2 Vedtægter... 2 Bestyrelsen:... 2 Hus regler... 3 Din rolle som medlem... 3 Årshjulet... 3 Månedskonkurrencer:... 4 Foto ture:... 4 Foredrag:... 4 Arrangementer:...

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Er arkivets samlinger dækkende? SLA s årsmøde 2015 Jens Åge S. Petersen Odense Stadsarkiv

Er arkivets samlinger dækkende? SLA s årsmøde 2015 Jens Åge S. Petersen Odense Stadsarkiv Er arkivets samlinger dækkende? SLA s årsmøde 2015 Jens Åge S. Petersen Odense Stadsarkiv Hvad er vi? Hvad er et lokalarkiv? Et lokalarkiv indsamler arkivalier, billeder m.m. af ikkestatslig proveniens

Læs mere

Brugerundersøgelse i Københavns Stadsarkiv 2016

Brugerundersøgelse i Københavns Stadsarkiv 2016 Brugerundersøgelse i Københavns Stadsarkiv 2016 10. -24. oktober 2016 afholdt Københavns Stadsarkiv en brugerundersøgelse. Det er første gang i en længere årrække at stadsarkivet afholder en brugerundersøgelse,

Læs mere

Årsberetning 2013 Frederikshavn Stadsarkiv

Årsberetning 2013 Frederikshavn Stadsarkiv Årsberetning 2013 Frederikshavn Stadsarkiv Side 1 af 7 Samlinger Indledning Den store indsamling af institutioner og skolearkiver i hele Frederikshavn kommune i 2012, har givet Stadsarkivet mulighed for

Læs mere

Mellem Egnshistorisk Forening i Gundsø og Kultur- og Idrætsudvalget er indgået aftale om driftstilskud og vilkår for tilskud

Mellem Egnshistorisk Forening i Gundsø og Kultur- og Idrætsudvalget er indgået aftale om driftstilskud og vilkår for tilskud Kultur og Idræt Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Driftsaftale 2016-2017 Egnshistorisk forening i Gundsø 1. oktober 2015

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Fremtidens Biblioteker Tænketanken 30.0 2013. Epinion og Pluss Leadership

Fremtidens Biblioteker Tænketanken 30.0 2013. Epinion og Pluss Leadership Fremtidens Biblioteker Tænketanken 30.0 2013 Epinion og Pluss Leadership ALLE DE PROCENTER Alt kan ikke måles og vejes! Kvantitet som udgangspunkt for: Kvalificeret debat, Udvikling og Kvalitet State of

Læs mere

Beretning 2014, Rougsø Lokalhistoriske Forening.

Beretning 2014, Rougsø Lokalhistoriske Forening. Beretning 2014, Rougsø Lokalhistoriske Forening. Året 2014 var et ganske særligt år, - det har jeg skrevet lidt om i Årsskriftet. Det var et særligt år, fordi det var i 1814 at der blev indført skolepligt

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

NORDIC MARINE THINK-TANK

NORDIC MARINE THINK-TANK Vedtægter 1 1. Navn, sammensætning og hjemsted 1. Tænketankens navn er Nordic Marine Think-Tank. 2. Tænketanken er et netværk af personer i de nordiske lande med erfaring i hav- og fiskerispørgsmål og

Læs mere

Vedtægter for Sønderborg Kommunes Lokalhistoriske Arkivsamvirke

Vedtægter for Sønderborg Kommunes Lokalhistoriske Arkivsamvirke Vedtægter for Sønderborg Kommunes Lokalhistoriske Arkivsamvirke Revideret på generalforsamlingen d. 20. april 2015 1. Navn stk. 1. Arkivsamvirkets navn er "Sønderborg kommunes Lokalhistoriske Arkivsamvirke"

Læs mere

Opsamling af kultur- og fritidsundersøgelse i Østerbro Borgerpanel

Opsamling af kultur- og fritidsundersøgelse i Østerbro Borgerpanel Opsamling af kultur- og fritidsundersøgelse i Østerbro Borgerpanel Spørgeskemabesvarelserne er indsamlet gennem Østerbro Borgerpanel i perioden 3.-10. oktober 2017. Spørgeskemaet er blevet sendt ud på

Læs mere

Kursusprogram. Horsens kommunes biblioteker Forår 2015. Horsens Bibliotek Tobaksgården 12

Kursusprogram. Horsens kommunes biblioteker Forår 2015. Horsens Bibliotek Tobaksgården 12 Horsens Bibliotek Tobaksgården 12 8700 Horsens Telefon: 76 29 24 00 bibliotek@horsens.dk Åbningstid med betjening: Mandag torsdag kl. 10 19 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 13 Selvbetjent morgenbibliotek:

Læs mere

Interviewundersøgelse i Faaborg

Interviewundersøgelse i Faaborg Interviewundersøgelse i Faaborg Analyse af borgernes brug af Faaborgs butikker og strøgområde November 2008 COWI A/S Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Interview

Læs mere

Velkommen som DIS-Danmark medlem

Velkommen som DIS-Danmark medlem Velkommen som DIS-Danmark medlem 3. udgave april 2013 DIS-Danmark Indholdsfortegnelse Velkommen som medlem i DIS-Danmark... 4 Hvad er DIS-Danmark?... 4 Generelt... 4 Lokalforeningerne... 4 Medlemsbladet

Læs mere

Udkast til: Vedtægter for Foreningen Nørre Djurs Egnsarkiv

Udkast til: Vedtægter for Foreningen Nørre Djurs Egnsarkiv Udkast til: Vedtægter for Foreningen Nørre Djurs Egnsarkiv Stk.1 1 Navn, hjemsted og ejerforhold Foreningens navn er: Foreningen Nørre Djurs Egnsarkiv. Stk.2 Foreningens hjemsted er: Stokkebro 85, Gjerrild,

Læs mere

Opsamlingsark for besøg hos lokalhistoriske arkiver

Opsamlingsark for besøg hos lokalhistoriske arkiver Opsamlingsark for besøg hos lokalhistoriske arkiver Bredebro og Omegn I det sidste år 198 besøgende. Medlemmer: 180 husstande Aktiviteter: Afholder hvert år genforeningsfest i forsamlingshuset. Deltager

Læs mere

Introduktion til arbejdet på et lokalhistorisk arkiv

Introduktion til arbejdet på et lokalhistorisk arkiv The medium is the message Marshall McLuhan: : Understanding Media. 1964 De kulturbevarende institutioner (ABM) ARKIVE R -Offentlig e - Private Biblioteker - Bibliotekslov en Museer - Museumslov en Private

Læs mere

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning Vallensbæk Kommune Tilfredshedsundersøgelse af hjemmeplejen Tekstrapport Maj 2013 Projektkonsulenter Connie Flausø Larsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON.

Læs mere

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 30. juni 2011 Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 1. Indledning I perioden fra 7. juni til 21. juni 2011 fik de personer der har modtaget sygedagpenge hos Silkeborg Kommune

Læs mere

Synliggørelse af arkivet

Synliggørelse af arkivet SLA Arkivuddannelse modul 4 Arkivet og dets brugere Synliggørelse af arkivet Hvorfor er det nødvendigt, og hvilke muligheder findes? PR, reklamer, arrangement, web m.v. Synliggørelse og formidling Synliggørelse

Læs mere

BREDDESTRATEGI FOR ESBJERG TAEKWONDO KLUB

BREDDESTRATEGI FOR ESBJERG TAEKWONDO KLUB 1. Erfaringer Hvad har klubben gjort indenfor breddeområdet indtil nu? Hvad har erfaringerne været? (fokusér på fakta) Hvad har betinget, at klubben har arbejdet med bredden? List i punktform. Hvad har

Læs mere

Borgerpanelundersøgelse. Kommunikation og information. Januar 2014

Borgerpanelundersøgelse. Kommunikation og information. Januar 2014 Borgerpanelundersøgelse Kommunikation og information Januar 2014 Strategi og Analyse, januar 2014 1 Indhold Metode og resultater... 3 Hovedresultater... 4 Information fra BRK til borgerne... 5 Nyheder

Læs mere

Ældres anvendelse af internet 2017 Tabeller og figurer

Ældres anvendelse af internet 2017 Tabeller og figurer ÆLDRE I TAL 2017 Ældres anvendelse af internet 2017 Tabeller og figurer Ældre Sagen December 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden

Læs mere

Lektiebusser. Evaluering af gratis internet i busser. December 2013

Lektiebusser. Evaluering af gratis internet i busser. December 2013 Lektiebusser Evaluering af gratis internet i busser December 2013 1 Indhold 1 Baggrund og formål... 3 2 Facts og metode... 4 2.1 Repræsentativitet og validitet... 5 3 Respondenter... 6 4 Konklusioner...

Læs mere

3. Udbredelse af kendskabet til kunst og kultur i Furesø Kommune specielt med fokus på skolesøgende børn.

3. Udbredelse af kendskabet til kunst og kultur i Furesø Kommune specielt med fokus på skolesøgende børn. Skovhusets bestyrelse 19.03.2015 Skovhusets oplæg til brug for møde med KFIU d. 14.4.15. 1. KFIU`s beslutning Uddrag af KFIU-referat af møde d. 6 nov. 2014: Forvaltningen indstiller: 1. At udvalget godkender

Læs mere

Der bliver kørt flere kilometer

Der bliver kørt flere kilometer Baggrund Business Danmark gennemfører hvert år en undersøgelse om medlemmernes kørselsmønstre og holdninger til adfærd i trafikken. Sælgere bruger generelt meget tid i deres biler. Derfor er det interessant

Læs mere

Brugerundersøgelse, Sabro Bibliotek, nov 2003 Respondenter: 86

Brugerundersøgelse, Sabro Bibliotek, nov 2003 Respondenter: 86 Administration Spørgeskemaer under udarbejdelse Publicerede spørgeskemaer Arkiverede spørgeskemaer Tilbage til statistik Brugerundersøgelse, Sabro Bibliotek, nov 2003 Respondenter: 86 1. Hvor tit bruger

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

Odder Kommunale Musikskole

Odder Kommunale Musikskole Odder Kommunale Musikskole Brugerundersøgelse 2006 Denne undersøgelse er sat i gang på initiativ af Odder Kommunale Musikskole. Formålet er at måle tilfredsheden med musikskolens ydelser og holdningen

Læs mere

- # - - # - Ad 2: Kurser & møder i LASS: Se nærmere omtale af kurserne samt praktiske oplysninger i programmet eller i kalenderen på

- # - - # - Ad 2: Kurser & møder i LASS: Se nærmere omtale af kurserne samt praktiske oplysninger i programmet eller i kalenderen på LASS. Indhold: 1. Fra LASS Styrelse. 2. Kurser og møder i LASS. 3. Fra medlemmerne. 4. Hjemmesiden & Nyhedsbrevet. 5. Andre arrangementer. Ad 1: Fra LASS Styrelse: Referat af Årsmødet er lagt på websitet

Læs mere

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen 2017 1 Indhold INDLEDNING... 3 UNDERSØGELSENS HOVEDKONKLUSIONER... 3 FRIVILLIGE ANTAL OG FUNKTIONER... 3 DELTAGERE I IT-AKTIVITETER... 3 UDBUDDET AF IT-AKTIVITETER...

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt Blomsterne

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt Blomsterne Rapport: Spørgeskema blandt Smørblomsterne Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt Blomsterne I denne rapport gennemgås resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen i foråret blandt Blomsterne. I alt blomster

Læs mere

Ketchersportens mangekamp. Prøv Racketlon i jeres klub.

Ketchersportens mangekamp. Prøv Racketlon i jeres klub. Ketchersportens mangekamp Prøv Racketlon i jeres klub 2 Hvad er racketlon? Hvorfor racketlon i jeres klub? 3 Racketlon er en kombination af bordtennis, badminton, squash og tennis. Racketlon er ketchersportens

Læs mere

Kan dit arkiv bruge bogen Trap Danmark topografisk atlas?

Kan dit arkiv bruge bogen Trap Danmark topografisk atlas? LASS. Indhold: 1. Fra LASS Styrelse. 2. Kurser og møder i LASS. 3. Fra medlemmerne. 4. Hjemmesiden & Nyhedsbrevet. 5. Andre arrangementer. Ad 1: Fra LASS Styrelse: Styrelsens næste møde er planlagt til

Læs mere

Bilag 15: Transskription af interview med Stephanie

Bilag 15: Transskription af interview med Stephanie 15: Transskription af interview med Stephanie I denne transskription vil Interviewer blive refereret til som Int og respondenten vil blive refereret til som Stephanie. Spørgsmål vil være i fed og svar

Læs mere

Hvorfor har du valgt at læse en periode i udlandet? For at få nogle gode oplevelser, forbedre mit sprog og have noget godt at skrive på CV et.

Hvorfor har du valgt at læse en periode i udlandet? For at få nogle gode oplevelser, forbedre mit sprog og have noget godt at skrive på CV et. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Biologi Navn på universitet i udlandet: University of Washington Land: USA Periode: Fra: 29. september 2010 Til: 17. december 2010 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Egenevaluering - slutrapport, Glade Børn 26. februar 2015 SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN.

Egenevaluering - slutrapport, Glade Børn 26. februar 2015 SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN. SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN Kolding Kommune 1 Indhold Indledning... 3 Opstart af projektet... 3 Brug af ICDP i dagligdagen... 3 Samarbejde... 5 Møder i projektgruppen...

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

2.2. Museets ansvarsområde er kvinders liv og virke i den danske kulturhistorie i nyere tid.

2.2. Museets ansvarsområde er kvinders liv og virke i den danske kulturhistorie i nyere tid. VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK 1. Museets navn og ejerforhold, art og status. 1.1. Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk specialmuseum, som ejes og drives af Kvindemuseumsforeningen.

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Interesseorganisationer i politiske arenaer. Resultater fra et forskningsprojekt. Anne Skorkjær Binderkrantz. Institut for Statskundskab

Interesseorganisationer i politiske arenaer. Resultater fra et forskningsprojekt. Anne Skorkjær Binderkrantz. Institut for Statskundskab Interesseorganisationer i politiske arenaer Resultater fra et forskningsprojekt Anne Skorkjær Binderkrantz Institut for Statskundskab Aarhus Universitet www.interarena.dk Indledning I alle demokratier

Læs mere

Evaluering af masteruddannelsen i Vejledning

Evaluering af masteruddannelsen i Vejledning Evaluering af masteruddannelsen i Vejledning På masteruddannelsen i Vejledning blev der i efteråret 2008 udbudt to moduler. Det ene,, havde 27 tilmeldte, hvoraf 15 har besvaret evalueringsskemaet. Dermed

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt Blomsterne

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt Blomsterne Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt Blomsterne I alt 28 blomster har svaret. Dette giver en svarprocent på 62, hvilket er pænt. Svarprocenten betyder, at svarene i høj grad kan antages at afspejle

Læs mere

Evaluering af suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi

Evaluering af suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi Evaluering af suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi På suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi blev der i foråret 2009 udbudt undervisning i modulet. Der var 61 studerende tilmeldt dette

Læs mere

DIGITAL ARV EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES DIGITALE ADFÆRD SAMT DERES HOLDNINGER TIL OG INTERESSE FOR DIGITALE SPOR OG ISÆR DIGITAL ARV

DIGITAL ARV EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES DIGITALE ADFÆRD SAMT DERES HOLDNINGER TIL OG INTERESSE FOR DIGITALE SPOR OG ISÆR DIGITAL ARV DIGITAL ARV EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES DIGITALE ADFÆRD SAMT DERES HOLDNINGER TIL OG INTERESSE FOR DIGITALE SPOR OG ISÆR DIGITAL ARV Rapporten er udarbejdet for Landsforeningen Liv&Død i samarbejde med

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om balancen mellem arbejdsliv og privatliv

Spørgeskemaundersøgelse om balancen mellem arbejdsliv og privatliv Område: Human Resources Afdeling: HR-sekretariat og Arbejdsmiljø Journal nr.: Dato: 20. august 2010 Udarbejdet af: Lene Jellesen E-mail: Lene.Jellesen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631752 Notat Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

L o k a L a r k i v e r n e

L o k a L a r k i v e r n e L o k a l a r k i v e r n e - hvem er vi? 3 Forord - hvorfor dette hæfte? De danske lokalhistoriske arkiver har gennem de sidste mange år op levet en stigende interesse for den lokale historie. Dermed

Læs mere

Det er MIT bibliotek!

Det er MIT bibliotek! Det er MIT bibliotek! Et rollespil for udskolingsklasser om biblioteker og demokrati Partnerne bag rollespillet Det er MIT bibliotek! er resultatet af et samarbejde mellem Esbjerg Kommunes Biblioteker

Læs mere

Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant?

Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant? HH, d.. november 2013 Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant? 3F har gennem de sidste 3 år spurgt 3F arbejdsmiljørepræsentanterne (AMR erne), hvordan de oplever det er at fungere i en arbejdsmiljøorganisation.

Læs mere

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Regnskabet er opdelt i 3. Den første er selve regnskabet, hvor udgifter og indtægter, bankkonto og saldo

Læs mere

Undersøgelser af Borgerservice

Undersøgelser af Borgerservice Undersøgelser af Borgerservice 5-6 Køge Kommune Benchmarkingrapport Køge Kommune Undersøgelser af Borgerservice 5-6 Undersøgelser af Borgerservice Rapporten resumerer de seneste tre stikprøveundersøgelser

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Program for efterår 2017. Evt. ændringer vil fremgå af foreningens website: www.shfs.dk Tirsdag den 5. september 2017, Sønderborg Bibliotek, kl. 19.00-ca. 21.00:

Læs mere

Årsberetning 2015 for Club Danois

Årsberetning 2015 for Club Danois Årsberetning 2015 for Club Danois For Club Danois blev 2015 atter et år med et højt aktivitetsniveau, med en fortsat bred vifte af de aktiviteter, vore medlemmer efterspørger, hvilket fremgår af medlemstilslutningen.

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014.

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslaget læses i kolonnen til venstre. I kolonnen til højre findes de gældende vedtægter, men ikke hele vejen

Læs mere

Rapporten opsummerer fem trends og udfordringer, som undersøgelsen peger på. Dernæst præsenteres undersøgelsens resultater.

Rapporten opsummerer fem trends og udfordringer, som undersøgelsen peger på. Dernæst præsenteres undersøgelsens resultater. #medlem15 hvordan anvender medlemsorganisationer sociale medier i? OVERBLIK Vi har i undersøgt 348 medlemsorganisationers brug af sociale medier. Undersøgelsen sætter fokus på deres strategi, daglig brug,

Læs mere

Der søges forsat fonde og andre samarbejdspartnere for nye initiativer og tilskud til eksisterende

Der søges forsat fonde og andre samarbejdspartnere for nye initiativer og tilskud til eksisterende Landsmøde 2015 Bilag 2: Regnskab 2014, forventet regnskab 2015 og budget 2016 Bemærkninger til regnskab og budgetter Af Christina Kvist Rydahl, regnskabschef i Cyklistforbundet Regnskabet for 2014 udviste

Læs mere

Referat af møde d. 12/4 2011

Referat af møde d. 12/4 2011 Referat af møde d. 12/4 2011 Til stede Monica, Bestyrelsen Mariehønen Ditte, Bestyrelsen Mariahjemmet Louise, Bestyrelsen Knasten/Stauninggården Jeanette, Bestyrelsen Abildvænget Lea, Bestyrelsen Mariahjemmet

Læs mere

Danske forældres kontrol af- og holdninger til børns og unges brug af computerspil

Danske forældres kontrol af- og holdninger til børns og unges brug af computerspil Danske forældres kontrol af- og holdninger til børns og unges brug af computerspil Medierådet for Børn og Unge Ansvarshavende: Sekretariatschef Susanne Boe Stud. Mag. Anne Rahbek Oktober 2006 Indhold Metode...

Læs mere

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 Gennemført af Gymnasieskolernes Lærerforening i samarbejde med de faglige foreninger. Undersøgelsen af de faglige foreningers kommunikation

Læs mere

Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007

Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007 Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007 Stenløse Lokalhistoriske Arkiv blev 1. januar 2007 overført til Egedal Arkiver og Museum efter at være drevet af Stenløse Historiske Forening i 39 år.

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2016/2017. Sammenslutningen af By- og Markedsfester i Danmark. v/otto Skak

Bestyrelsens beretning 2016/2017. Sammenslutningen af By- og Markedsfester i Danmark. v/otto Skak Bestyrelsens beretning 2016/2017 Sammenslutningen af By- og Markedsfester i Danmark v/otto Skak Talepunkt Velkommen til et historisk årsmøde Jan Højberg Tekst Kære alle, først og fremmest velkommen til

Læs mere

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak)

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) Vedtægter for Fyns Skoleskak (Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Skoleskak, Fyns Kredsen i daglig tale Fyns Skoleskak. (FSS) Den udgøres af skoleskakklubber

Læs mere

Forbrugerpanelet om køb af fødevarer og sæson

Forbrugerpanelet om køb af fødevarer og sæson Forbrugerpanelet om køb af fødevarer og sæson Forbrugerpanelet har i marts 2015 svaret på spørgsmål om køb af fødevarer og sæson. Resume og konklusioner Resume og konklusioner Køb af fødevarer: Næsten

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

FRIVILLIGHED I DET GRØNNE Undersøgelse af rammerne for frivilligt arbejde i Københavns Kommunes grønne områder Marts 2011

FRIVILLIGHED I DET GRØNNE Undersøgelse af rammerne for frivilligt arbejde i Københavns Kommunes grønne områder Marts 2011 FRIVILLIGHED I DET GRØNNE Undersøgelse af rammerne for frivilligt arbejde i Københavns Kommunes grønne områder Marts 2011 ISBN 978-87-92689-33-7 Københavns Kommune Marts 2011 Center for Ressourcer Teknik-

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Kortlægning af lokale it-aktiviteter 2014

Kortlægning af lokale it-aktiviteter 2014 Kortlægning af lokale it-aktiviteter Denne kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse fra oktober. Spørgeskemaet indeholdt 31 spørgsmål omkring it-aktiviteter

Læs mere

Workshop om ledelse og motivation til frivillighed

Workshop om ledelse og motivation til frivillighed Workshop om ledelse og motivation til frivillighed Oplæg ved DM i foreningsudvikling, Vejle, 28. september 2013 v/, ph.d. stipendiat Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund (CISC) Institut

Læs mere

Frederikssund Kommune

Frederikssund Kommune 2015 Frederikssund Kommune RAPPORT OM KOMMUNIKATION OG KONTAKT BORGERUNDERSØGELSE 2015 PROMONITOR www.promonitor.net Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen... 4 Undersøgelsens sikkerhed... 5 Om indeks...

Læs mere

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten Små selskaber vil have lempet revisionspligten Resume Denne undersøgelse viser, at selvstændige i halvdelen af de små og mellemstore virksomheder mener,

Læs mere

Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige?

Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige? Side 1 af 6 TDC A/S, Presse 13. oktober 2014 BWJ/IKJE Final Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige? Fra den 1. november 2014 skal vi vænne os til, at der ikke længere kommer brevpost

Læs mere