Martin B. Josefsen Deborah Falla. First: Sept 2010 Updated: February 22, Curriculum Cx Headache and Dizziness Courses

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Martin B. Josefsen Deborah Falla. First: Sept 2010 Updated: February 22, 2012. Curriculum Cx Headache and Dizziness Courses"

Transkript

1 Fordybelseskursus: Cervikogen Hovedpine og Svimmelhed Kernekursus (Part I), Supervisionskursus (Part II) og klinisk vejledning / supervision (Part III) Undersøgelse, diagnostik, differentialdiagnostik og behandling MasterClass: Cervicogenic Headache and Dizziness Core Course (Part I), Supervised Course (Part II) and mentored clinical practice / supervision (Part III) Assessment, diagnosis, differential diagnosis and treatment Web: Mail: Martin B. Josefsen Deborah Falla First: Sept 2010 Updated: February 22, 2012 MIG Nakkebesvær, Hovedpine og Svimmelhed Interessegruppe MIG Neck Pain, Headache and Dizziness Interest Group MIG site: (Choose this MIG / vælg denne MIG). Facebook Page: Info site (DK): Page 1 of 8

2 Indhold i dette curriculum som uddybes på de næste sider Contents in this curriculum that are described on the following pages Dansk English Kernekursus Part I (3 dage) Emner på kurset: Undersøgelse, diagnostik, differentialdiagnostik og behandling af cervikogen hovedpine samt svimmelhed med fokus på klinisk ræsonnering og specialiserede tilgange for fysioterapeuter. Kursusbeskrivelse Lektionsplan Supervisionskursus Part II (3 dage) Kurset har fokus på: klinisk problemløsning med supervision og repetition af relevante undersøgelses- og behandlingsmetoder. Kurset tager udgangspunkt i deltagernes erhvervede kundskaber og erfaringer siden hovedkurset (Part I). Kursusbeskrivelse Klinisk Vejledning / Supervision Part III ( timer) Dette udgør sidste del af fordybelseskurset (minimum 8 individuelle timer og 16 gruppe timer). Kort beskrivelse Core Course Part I (3 days) Topics on the course: Assessment, differential diagnosis and treatment of cervicogenic headache and dizziness with an emphasis on clinical reasoning and specialized approaches for physiotherapists. Course description Lecture plan Supervised Course Part II (3 days) This course focuses on: clinical problem solving with supervised practice and repetition of relevant examination- and treatment techniques. This course is for participants who have taken the Core Course (Part I). Course description Mentored Clinical Practice / Supervision Part III ( hours) This comprises the last part of the MasterClass (minimum 8 individual hours and 16 group hours). Short description Page 2 of 8

3 CeH & CeDizz Kernekursus: Part I (3 dage) - Kursusbeskrivelse CeH & CeDizz Core Course: Part I (3 days) - Course description Nyeste viden og best practice tilgang til undersøgelse, diagnostik, differentialdiagnostik og behandling af cervikogen hovedpine og svimmelhed samt øvre nakke i det hele taget. På dette 3- dages kursus præsenteres et samlet "approach" med fokus på klinisk ræsonnering og specialiserede tilgange for fysioterapeuter. Undervisere: Martin B. Josefsen og Deborah Falla På dette kursus præsenteres en samlet tilgang med fokus på klinisk ræsonnering og elementer af segmentale ledteknikker, bløddelsteknikker, funktionel stabilitet og neuromuskulær træning - samt sikkerhedsmæssige procedurer. Syndromer som cervikogen hovedpine og svimmelhed gennemgås vedrørende undersøgelse, klassifikation og behandling. Den nyeste evidens på området præsenteres og integreres i den praktiske gennemgang, som relateres til deltagernes praksis og dagligdag. Kurset er kernekurset i fordybelseskurset og henvender sig til alle fysioterapeuter med lidt eller nogen erfaring med MT - inklusive fysioterapeuter der har taget MT uddannelsen eller tilsvarende. Undervisere - Martin B. Josefsen, Muskuloskeletal Fysioterapeut, DipMT. - Deborah Falla, Professor, PhD, Physiotherapist. Mål for kurset At udvikle kursisternes forudsætninger for at kunne undersøge og differentiere hyppige hovedpine- og svimmelhedsformer samt undersøge og behandle patienter med nakkerelateret hovedpine og svimmelhed herunder anvende elementer i den kliniske ræsonneringsproces og kunne: Vurdere anamnesen relateret til udvalgte hovedpineformer samt svimmelhedsformer og herunder inddrage differentialdiagnostiske overvejelser. Planlægge funktionelle samt mere specifikke undersøgelser med fokus på symptomer og dysfunktioner relateret til cervikalcolumna og det Latest evidence and best practice approach to assessment, differential diagnosis and treatment of cervicogenic headache and dizziness and the upper neck in general. On this 3- day course there will be an emphasis on clinical reasoning and specialized methods will be presented to physiotherapists. Teachers: Martin B. Josefsen and Deborah Falla On this course a united approach with focus on clinical reasoning and elements of segmental joint techniques, soft tissue techniques, functional stability and neuromuscular training as well as safety procedures are presented. Syndromes such as cervicogenic headache and dizziness are addressed regarding examination, classification and treatment. The latest evidence in the field is presented and integrated in the practical sessions, which relate to participants daily clinical practice. The course is the Core Course of the MasterClass and is relevant to all physiotherapists with little or some experience with MT including physiotherapists that have taken the MT educational programme or similar approaches. Teachers - Martin B. Josefsen, Musculoskeletal Physiotherapist, DipMT - Deborah Falla, Professor, PhD, Physiotherapist. Aims of the course To develop participant s skills and competencies to be able to examine and differentiate common headache and dizziness types and to diagnose and treat patients with neck related headache and dizziness. At the end of the course, the participants will be able to : Evaluate history taking related to selected types of headache and dizziness and as part of this include a differential diagnosis evaluation. Plan functional and more specific examination and testing with an emphasis on symptoms and dysfunctions related to the cervical spine Page 3 of 8

4 vestibulære apparat. Anvende specifikke undersøgelses- og behandlingsteknikker for cervikal columnas led, muskler, nerver og neuromotoriske kontrol / funktionel stabilitet. Vurdere den samlede undersøgelse - herunder strukturdiagnose, smertemekanismer, vedligeholdende faktorer og differentialdiagnostiske overvejelser samt patientens ressourcer - og herudfra kunne planlægge behandlingen samt prognosen. Indhold på kurset Nyeste viden omkring hyppige, udvalgte hovedpine- og svimmelhedsformer (ætiologi, symptomer, prævalens, undersøgelses- og behandlingsmuligheder). Klinisk ræsonnering, klassifikations- og undersøgelsesmuligheder inkl. differentialdiagnostiske overvejelser relateret til hovedpine og svimmelhed. Undersøgelse og behandling af øvre cervicalcolumna inkl. særlige undersøgelser som indgår i klassificeringen af cervikogen hovedpine og cervikogen svimmelhed; herunder o Specifikke ledteknikker (accessoriske/fysiologiske/kombinerede bevægelser med og uden involveret patientaktiviteret). o Myofascielle strukturer. o Neuromuskulær funktion og funktionel stabilitet. o Nakke- øje koordination. o Udvalgte neurodynamiske test. o Udvalgte neurologiske undersøgelser. Screening for og håndtering af buegangssvimmelhed (BPPV/Otholit). "Red flags" overvejelser relateret til hovedpine og svimmelhed samt afprøvning af udvalgte specialtest. Kliniske cases og gruppearbejder. and the vestibular apparatus. Apply specific examination- and treatment techniques for the joints of the cervical spine, muscles, nerves and neuromotor control / functional stability system. Evaluate the whole examination structural diagnosis, pain mechanisms, perpetuating factors and possible differential diagnosis along with the patient resources and from this evaluation be able to plan treatment and prognosis. Contents of the course Latest evidence regarding common, selected types of headache and dizziness (etiology, symptoms, prevalence, examination- and treatment methods). Clinical reasoning, classification and examination possibilities including differential diagnosis related to headache and dizziness. Examination and treatment of the upper cervical spine including special tests that are included in the classification of cervicogenic headache and cervicogenic dizziness; o Specific joint techniques (accessory/physiological/combined movements with and without patient actitivity). o Myofascial structures. o Neuromuscular function and functional stability. o Neck- eye coordination. o Selected neurodynamic tests. o Selected neurological examinations. Screening for and treatment of vestibular dizziness (BPPV/Otholite). Red Flags considerations related to headache and dizziness along with the practice of selected special tests. Clinical cases and group works. Page 4 of 8

5 Lecture Plan Core Course: Part I Lecture Indhold Contents Purpose / Aims Paedagogical Lecture 1 0,5 hour Lecture 2 Lecture 3 Lecture 4 2 hours Introduktion Introduction Presentations (participants/teachers), Expectations and experiences, aims. Teori: hyppige hovedpineformer inkl. CeH; Theory: Common Headache Types including CeH; Present latest evidence and clinically oriented ætiologi, epidemiologi, diagnostik / klassifikation, etiology, epidemiology, diagnosis / classification, details regarding signs, symptoms and clinical undersøgelse og behandling, evidens. examination, treatment, evidence. findings etc and to facilitate clinical reasoning regarding headache types and classification Teori: Cervikogen hovedpine og neuromuskulær kontrol. Praktik: Undersøgelse og træning af cervikal neuromuskulær kontrol. Theory: Cervicogenic Headache and neuromuscular control. Practical: Examination and training of cervical neuromuscular control. Detailed evidence regarding neuromuscular changes, diagnostic tools and rehabilitation principles. Skill training as relates to the topic Plenary, oral Plenary, Oral presentation Powerpoint. Handout: common headaches scheme (mind map) to fill out. Plenary, Oral presentation Powerpoint Guided / supervised 2 and 2 / groups Lecture 5 Lecture 8 Lecture 6 Lecture 7 Teori: Svimmelhed; Svimmelhedstyper, ætiologi, epidemiologi, diagnostik, behandling. Theory: Dizziness types, aethiology, epidemiology, diagnosis, treatment. Present latest evidence and clinically oriented details regarding signs, symptoms and clinical findings etc. Praktik: Test og behandling af BPPV / Otholit. Practical: Test and treatment of BPPV / Otholite. Skill training as relates to the topic. Relevant issues regarding handling and differentiation of inner ear dizziness vs cervicogenic or VBI related dizziness are discussed during the practical testing. Teori: Cervikogen svimmelhed og nakke- øje koordination. Praktik: Test og træning af nakke- øje koordination. Theory: Cervicogenic dizziness and sensory- motor dysfunction. Practical: Test and training of neck- eye coordination and proprioception. Detailed evidence regarding changes in neck- eye control and proprioception diagnostic tools and rehabilitation principles. Skill training as relates to the topic Plenary, oral Demo + 2 and 2. Plenary, oral Guided / supervised 2 and 2 / groups Lecture 9 Teori / Praktik: Screening for VBI og øvre ligament skader - C/O VBI + LI. - P/E VBI + LI. Theory / practical: Screening of VBI og and upper ligament injuries - C/O VBI + LI. - P/E VBI + LI. Theoretical and practical presentation + discussion as relates to the topic. Plenary, Oral presentation (ppt) + 2 and 2 / group Demo / supervised Lecture 10 Lecture 11 Praktik: Palpation og af øvre nakke. Practical: Palpation upper neck. Detailed palpation of accessible joint surfaces, relevant myofascial and bony structures and to get acquainted with the area. Praktik: Cervical ledundersøgelse og behandling - PAIVMs. - PPIVMs. Practical: Cervical joint examination and treatment - PAIVMs. - PPIVMs. Skill training as relates to the topic with an emphasis on techniques that are used in cervicogenic headache examination and treatment. Guided / supervised 2 and 2 Powerpoint / spine model as needed Demo + supervised 2 and 2 Lecture 12 Teori / Praktik: Cervikal ledundersøgelse og behandling - kombinerede bevægelser (specifik / generel Theory / Practical: Cervical joint examination and treatment - combined movements (specific / general mob). Theoretical introduction to combined movements and the principles. Skill training as relates to the topic with an Oral presentation of the topic + principles. Demo + supervised Page 5 of 8

6 Lecture 13 s Lecture 14 Lecture 15 mob). Praktik: Kombinerede manuelle teknikker (mobilisering, MFR, MET). Teori/Praktik: Udvalgte neurodynamiske test - SLUMP + sensitiveret SLUMP +/- PNF og ULNT. Teori/Praktik: Neurologisk screening CNS/kranienerver. Practical: Combined manual techniques (mobilization, MFR, MET). Theory/Practical: Selected neurodynamic tests - SLUMP + sensitized SLUMP +/- PNF and ULNT. Theory / Practical: Neurological screening CNS / cranial nerves. emphasis on techniques that are used in cervicogenic headache examination and treatment. To introduce a broader hands on approach where different techniques are combined more intuitively. Skill training as relates to the topic. Skill training as relates to the topic with an emphasis on differentiating between neurogenic symptoms and referred symptoms from the neck. To foster the emphasis on differential diagnosis regarding neurological conditions that could relate to headache and dizziness symptoms + introductory skill training related to the topic. 2 and 2 practs. Demo Supervised Plenary introduction / theory / duscussion. Demo + 2 and 2 / group training. Theoretical Practical screening group + supervised. Discussion. Lecture 16 Case / Patient demo HP eller Svim: Ud fra anamnese eller patient demo: klassifikation af mulig(e) hovedpinetype(r) / svimmelhedstype(r). - Planlæg videre anamnese og undersøgelse. Case / Patient demo Headache or Dizziness: From a history taking or patient demo: classify possible headache / dizziness type(s). - Plan further C/O and P/E. To foster clinical reasoning processes related to a common history taking of a headache patient. Patient demo Or Papers / cases. Lecture 17 20,5 teaching hours = 27 lectures Repetition teknikker Repetition techniques Repetition round about Groups 2 and 2 supervised 20,5 teaching hours + 4,5 break hours = 25 hours Preparations (participants) - Clinical case headache or dizziness: o History taking details from clinical case (C/O) + evt. P/E findings (on paper preferred) for personal reflection and evt. Case and group work. o Write down 3 most important challenges / questions regarding the clinical case, and fill out solutions / answers at the end of the course. - Read articles / references sent out with the program. - Consider buying book(s) as listed in the program / references. Literature / references: Details and references can be found in the handouts for theoretical and/or practical sessions Page 6 of 8

7 CeH & CeDizz Supervisionskursus: Part II (3 dage) - Kursusbeskrivelse CeH & CeDizz - Supervised Course: Part II (3 days) Course description Kurset har fokus på: klinisk problemløsning med supervision og repetition af relevante undersøgelses- og behandlingsmetoder. Kurset tager udgangspunkt i deltagernes erhvervede kundskaber og erfaringer siden hovedkurset (Part I). Undervisere Undervisere fra kernekurset (Part I) og evt. andre undervisere fra DFFMF s undervisergruppe eller andre faggrupper efter behov. Evt. andre undervisere er beskrevet under de enkelte kursusannonceringer. Mål for kurset At videre udvikle kursisternes forudsætninger for at kunne undersøge og differentiere hyppige hovedpine- og svimmelhedsformer samt undersøge og behandle patienter med nakkerelateret hovedpine og svimmelhed. Indhold på kurset Kurset er et supervisionskursus hvor der indgår praktiske patientdemonstrationer samt superviseret undersøgelse og behandling af patienter - med fokus på at udvikle klinisk ræsonnering, beslutningstagen og færdigheder relateret til håndteringen af hovedpine og svimmelhed. Supervisionsseancerne foregår i grupper med efterfølgende reflektionsopgaver, diskussion og planlægning af yderligere undersøgelse og behandling. Kliniske cases, gruppearbejder og enkelte teoretiske oplæg indgår på kurset. Repetition af undersøgelses- og behandlingsteknikker. This course focuses on: clinical problem solving with supervised practice and repetition of relevant examination- and treatment techniques. This course is for participants who have taken the core course (Part I). Teachers Teachers from the Core Course (Part I) and eventually other teachers from DFFMF or other health professions as needed. Eventual other teachers are described in the individual course announcements. Aims of the course To further develop participant s skills and competencies to be able to examine and differentiate common headache and dizziness types and to diagnose and treat patients with neck related headache and dizziness. Contents of the course The course is a supervised course with practical patient demonstrations and supervised examination and treatment of patients with a focus on developing clinical reasoning, decision- making and practical skills related to assessment and treatment of headache and dizziness. Supervised sessions take place in groups with following time for reflection, discussion and planning of further examination and treatment. Clinical cases, group works and single theoretical sessions are part of the course. Repetition of examination- and treatment techniques. Page 7 of 8

8 Klinisk vejledning / Supervision: Part III ( timer) * Mentored Clinical Practice / Supervision: Part III ( hours) * Individuel- og gruppesupervision med fokus på nakkebesvær, hovedpine og svimmelhed tilbydes alle fysioterapeuter / behandlere; inkl. Kursister, der har deltaget på Part I (hovedkurset) og/eller Part II (supervisionskurset). Individual- and group supervision related to neck pain, headache and dizziness is offered to all physiotherapists / health care practicioners; including course participants with Part I (Core Course) and/or Part II (supervised course). Anbefalet minimum antal timer for gennemført Part III (og dermed hele fordybelseskurset, såfremt både Part I og Part II er gennemført): - Individuelle supervisionstimer: 8 - Gruppesupervisionstimer: 16 Gruppesupervision: 3-5 personer. Praktisk set kan minimumskravet f.eks. opnås med 4 fulde dages supervision i en gruppe med 3 supervisanter; den supervisant der ser patienten får individuel supervision, mens resten i gruppen får gruppesupervision imens. Dette går på skift i gruppen, og det er typisk muligt at se 3 patienter (a 2 timer) på en fuld dag. * Klinisk vejledning / supervision tæller som en gyldig del af MT- uddannelsen, når supervisionen udføres undervejs i MT- uddannelsen og supervisor er fuldt gyldig MT- underviser i DFFMF. Hvis det er tilfældet, så kan dokumentationen overføres til din MT- Portefølje / supervisionsskema. Udenlandske kursister / supervisanter: venligst kontakt mht. Kvalificeret udførsel af klinisk vejledning / supervision i andre lande. Recommended minimum amount of hours for fulfillment Part III (and thus the full MasterClass, as long as Part I and Part II are completed): - Individual hours: 8 - Group hours: 16 Group sessions: 3-5 participants. In practice it is possible to reach the minimum level e.g. through 4 full days with a group of 3 participants; the one that sees the patient obtains individual supervised hours, and the rest in the group obtain group supervised hours at the same time. This goes by turn in the group, and it is typically possible to see 3 patients (of 2 hours) in one full day. * Mentored Clinical Practice counts as a formal part of the MT- program, when the supervision takes place during completion of the MT- program and the supervisor is a member of the DFFMF MT- Teacher staff. If so, the documentation can be transferred to your MT- portfolio. International course participants / supervisors: please contact regarding qualified clinical mentored practice in other countries. Kontakt venligst Martin B. Josefsen Please contact Martin B. Josefsen Page 8 of 8

Etiske regler. Etiske regler i forbindelse med kurser afholdt af Danske Fysioterapeuters Fagforum for Muskuloskeletal Terapi:

Etiske regler. Etiske regler i forbindelse med kurser afholdt af Danske Fysioterapeuters Fagforum for Muskuloskeletal Terapi: Etiske regler 0,00 Etiske regler i forbindelse med kurser afholdt af Danske Fysioterapeuters Fagforum for Muskuloskeletal Terapi: Under henvisning til straffelovens paragraf 264a-d omhandlende privatlivets

Læs mere

Litteraturliste Uddannelsen i Muskuloskeletal Fysioterapi - DFFMF

Litteraturliste Uddannelsen i Muskuloskeletal Fysioterapi - DFFMF Litteraturliste Uddannelsen i Muskuloskeletal Fysioterapi - DFFMF Opdateret: Februar 2013 Introduktion Oversigt over obligatorisk litteratur til den samlede uddannelse - gældende til eksamen. Litteraturlisten

Læs mere

Bedømmelse af kliniske retningslinjer

Bedømmelse af kliniske retningslinjer www.cfkr.dk Bedømmelse af kliniske retningslinjer - CLEARINGHOUSE Preben Ulrich Pedersen, professor, phd Center for kliniske retningslinjer er placeret ved. Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed Betjent sendte beredskab ud ved en fejl En betjent fra alarmcentralen fra Aarhus skulle bare øve

Læs mere

CURRICULUM VITAE. McKenzie Credentialling Examination, april 1996 (Cert. MDT) Manuel Terapi- eksamen, Del 1, 25. maj 1997.

CURRICULUM VITAE. McKenzie Credentialling Examination, april 1996 (Cert. MDT) Manuel Terapi- eksamen, Del 1, 25. maj 1997. CURRICULUM VITAE PERSONLIGE DATA Navn Inge Merete Husum Bopæl: Jagtvej 15, 9000 Aalborg Telefon: 98124484/20974484 Mail: jagtvej-15@stofanet.dk UDDANNELSE OG EKSAMINER Autorisation som fysioterapeut fra

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL

ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL til Passata Light ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL Berit Eika, professor, MD, Ph.D. r 2. linje i overskriften til Passata Light

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

Report on the 1 st National Workshop in Denmark

Report on the 1 st National Workshop in Denmark : Development of sustainable heat markets for biogas plants in Europe Project No: IEE/11/025/SI2.616366 Report on the 1 st National Workshop in Denmark Forbedret udnyttelse af varme fra Biogasanlæg Tirsdag

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Skadeanmeldelse. Claims form. Hesteforsikring. Equine Insurance Accident/Illness

Skadeanmeldelse. Claims form. Hesteforsikring. Equine Insurance Accident/Illness First Horse Nytorv 3 1450 København K Skadeanmeldelse Claims form Hesteforsikring Equine Insurance Accident/Illness Det er vigtigt, at De udfylder anmeldelse så udførligt som muligt. Er anmeldelsen udfyldt

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker The art of developing software cheaper, in good quality and at schedule Software-Pro Agenda Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Mange har

Læs mere

Interkulturelle Markedsstudier

Interkulturelle Markedsstudier Udkast til Kandidatuddannelse Interkulturelle Markedsstudier Sprog, Kultur og Markeder KU og CBS 2016 Fælles kommissorium....universiteterne ønsker at udvikle en eller flere fælles kandidatuddannelser

Læs mere

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Disposition: Flere fødselskomplikationer hos kvinder der har anvendt

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

Undersøgelse. Refererede smerter facetled. Refererede smerter disci. 1. Alvorlig patologi 2. Nerverods smerter. 3. Refererede smerter

Undersøgelse. Refererede smerter facetled. Refererede smerter disci. 1. Alvorlig patologi 2. Nerverods smerter. 3. Refererede smerter 1. Alvorlig patologi 2. Nerverods smerter 3. Refererede smerter Refererede smerter facetled Stimulering af facetled C0 C7 og dorsale rami C3 C7 61 patienter med occipital, nakke og skulder smerter Stimulering

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Green Care: Status from Denmark

Green Care: Status from Denmark AARHUS UNIVERSITET Karen Thodberg 27. juni 2012 Green Care: Status from Denmark Senior scientist Karen Thodberg, Institute of Animal Science, Aarhus Universitet, og Carsten Ørting Andersen, Grøn Omsorg

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk Page 1 Agenda Berendsen Textile Service who we are How do we use the transponders The future Page 2 You have most probably used our products,

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country 10364 Stockholm Sweden

Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country 10364 Stockholm Sweden Application Applicants Institution Institution name ViS, Vuxenutbildning i samverkan Institution type Adult Education Association Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country

Læs mere

LÆR DANSK / LEARN DANISH. Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen

LÆR DANSK / LEARN DANISH. Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen LÆR DANSK / LEARN DANISH Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen november 2014 / november 2014 LÆR DANSK Udenlandske statsborgere,

Læs mere

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation Iben Steiness Director, Carlsberg Investor Relations Agenda Introduktion Ekstern kommunikation i Carlsberg IR vs medier Praktiske eksempler Page 2

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Efter login får man en side med følgende symptom- diagnoser i bogstavsrækkefølge.

Efter login får man en side med følgende symptom- diagnoser i bogstavsrækkefølge. Swiss Emergency Protocols Emergency Standards 1. Baggrund Prof. Roland Bingisser, Head Emergency Department, University Hospital Basel har sendt DASEM et link til en hjemmeside med de schweiziske retningslinjer

Læs mere

Department meeting, 31 October 2012

Department meeting, 31 October 2012 Department meeting, 31 October 2012 Introduction and presentation of programme (by CT) Presentation and discussion of budget/fc 3 2012 and budget 2013 (by Martha Berdiin, Head of Finance, BSS) Presentation

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 Opvarmning Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 I alle nedenstående opvarmningsøvelser arbejdes sammen 2 og 2 Begge spillere har en uden bold, 1. Spillerne står over for hinanden med front mod

Læs mere

Velkommen til HHX HTX. Handelsgymnasiet. Teknisk Gymnasium. Studentereksaminer der giver adgang til alle videregående uddannelser

Velkommen til HHX HTX. Handelsgymnasiet. Teknisk Gymnasium. Studentereksaminer der giver adgang til alle videregående uddannelser Velkommen til HHX Handelsgymnasiet HTX Teknisk Gymnasium Studentereksaminer der giver adgang til alle videregående uddannelser Erhvervsskolen Nordsjælland Rasmus Knudsens Vej 9 3000 Helsingør telefon 4829

Læs mere

4. Oktober 2011 EWIS

4. Oktober 2011 EWIS 4. Oktober 2011 EWIS EWIS 1.Hvad betyder EWIS 2.Historien bag bestemmelserne 3.Implementering i Part M / 145 4.Konklusion Hvad er EWIS Electrical Wiring Interconnection System Men i denne sammenhæng: Særlig

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

Bilag 2. International evaluering af Det Tekniske Fakultets ph.d.-skole og vurdering af ph.d.-afhandlinger

Bilag 2. International evaluering af Det Tekniske Fakultets ph.d.-skole og vurdering af ph.d.-afhandlinger Bilag 2. International evaluering af Det Tekniske Fakultets ph.d.-skole og vurdering af ph.d.-afhandlinger Baggrund og valg af metode: TEK har valgt at gennemføre den internationale evaluering som en løbende,

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Forskning med Danske Bank CFIR-arrangement om forskning og innovation

Forskning med Danske Bank CFIR-arrangement om forskning og innovation Forskning med Danske Bank CFIR-arrangement om forskning og innovation 16 JUNI 2011 UDI Datalogi og Informatik, CBIT Roskilde Universitet Universitetsvej 1 Postboks 260 4000 Roskilde Telefon: 4674 2000

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

ICT and assessment in Denmark. Steen Lassen, Danish Ministry of Education steen.lassen@uvm.dk

ICT and assessment in Denmark. Steen Lassen, Danish Ministry of Education steen.lassen@uvm.dk ICT and assessment in Denmark Steen Lassen, Danish Ministry of Education steen.lassen@uvm.dk Fig. 1: Student in the classroom Fig. 2: Student at exam Upper secondary education Age 16-19, preparation for

Læs mere

Temperaturer på varme overflader, det er sandsynligt man kan komme til at berøre Vejledning til Tekniske Komitéer og fabrikanter

Temperaturer på varme overflader, det er sandsynligt man kan komme til at berøre Vejledning til Tekniske Komitéer og fabrikanter DS-information DS/CLC Guide 29 1. udgave 2007-07-12 Temperaturer på varme overflader, det er sandsynligt man kan komme til at berøre Vejledning til Tekniske Komitéer og fabrikanter Temperatures of hot

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

Om mundtlig eksamen. Bedømmelseskriterier v/ Anne Hvejsel

Om mundtlig eksamen. Bedømmelseskriterier v/ Anne Hvejsel + Om mundtlig eksamen Bedømmelseskriterier v/ Anne Hvejsel + Agenda n Kl. 10.00 Mundtlig eksamen n Bedømmelseskriterier n Individuel eksamen n Gruppe eksamen n Kl. 11.00 Workshop III: Mundtligt oplæg n

Læs mere

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 Dagsorden 1.Sidste nyt fra uddannelsen 2.Valg Vl af formand for udvalget 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 5.Valg af faglige repræsentanter til udvalget

Læs mere

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 Sociale Medier - kom tættere på kunderne Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 I dag Hvorfor engagerer VELUX Gruppen sig i social media? VELUX Social media strategi Social

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 Marts 2014 Forventningen til renteniveauet om 1

Læs mere

Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk. Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S

Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk. Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S Om NNIT A/S Hvem er NNIT A/S (kort!) Hvem er NNIT A/S Agenda Introduktion Hvad er Globeshare?

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet den 12. august 2014. Dealer Pernille Linnerup Kristensen

Læs mere

Udvikling af forskningsorienterede miljøer

Udvikling af forskningsorienterede miljøer Udvikling af forskningsorienterede miljøer - Strategiske valg, hvordan kommer vi i gang og lavthængende frugter Erhvervsakademiernes Rektorkollegium Seminar Nyborg Strand Den 13. jan. 2013 Søren Barlebo

Læs mere

Fælles kandidatuddannelse. KU og CBS (1.) & 2.

Fælles kandidatuddannelse. KU og CBS (1.) & 2. Fælles kandidatuddannelse KU og CBS (1.) & 2. Kommissorium....universiteterne ønsker at udvikle en eller flere fælles kandidatuddannelser fx som en ny form for cand.ling.merc. eller en anden form for sprogspecialistoverbygning

Læs mere

INVITATION. For. Nordisk MLASC Mesterskab 2012. The Nordic MLASC Championship 2012.

INVITATION. For. Nordisk MLASC Mesterskab 2012. The Nordic MLASC Championship 2012. INVITATION For Nordisk MLASC Mesterskab 2012 The Nordic MLASC Championship 2012. When: 20th 22nd July 2012. Where: Københavns Skytte Center (KSC) Selinevej 5, DK 2300 KBH. S. DENMARK GPS: N 55 38.173 E

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication with Nets Danmark A/S P. 1-9 Index General information... 3 Introduction... 3 Rights... 3 Limitations... 3 Prerequisites... 3 Preparations...

Læs mere

Kliniske retningslinjer for udredning og klassificering af personer med nakkebesvær og smerter

Kliniske retningslinjer for udredning og klassificering af personer med nakkebesvær og smerter Kliniske retningslinjer for udredning og klassificering af personer med nakkebesvær og smerter Et résumé Dette er et resumé. Det er udarbejdet så du hurtigt kan få et overblik over de kliniske retningslinjer

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet d. 3 marts 2015. Lars Kruse Brixler Indhold Ordforklaring

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

Overblik Program 17. nov

Overblik Program 17. nov Overblik Program 17. nov Oplæg, diskussion og sketchnoting af artikler Pencils before pixels, Drawing as... og Learning as reflective conversation... Intro til markers Øvelser: Formundersøgelser & idegenerering

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

PRINCE2 Certificeringsforløb. PRINCE2 Foundation PRINCE2 Practitioner. Knowledge that sets you apart

PRINCE2 Certificeringsforløb. PRINCE2 Foundation PRINCE2 Practitioner. Knowledge that sets you apart PRINCE2 Certificeringsforløb PRINCE2 Foundation PRINCE2 Practitioner PRINCE2 Certificeringsprogrammer Indhold PRINCE2 (Projects In Controlled Environments) er en procesbaseret tilgang til projektledelse,

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Teknisk produktdokumentation Dokumenttyper

Teknisk produktdokumentation Dokumenttyper Dansk standard DS/ISO 29845 1. udgave 2011-09-30 Teknisk produktdokumentation Dokumenttyper Technical product documentation Document types DS/ISO 29845 København DS projekt: M245068 ICS: 01.110 Første

Læs mere

The size of the project.

The size of the project. Apartment type B System integrator - COWI Prices from 3-6 million kr. per The size of the project. Suppl. package kr. 400-1,000,000 Why smart-house? The most user-friendly bus- Delivered by DUPLINE The

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Rapportering Rapport udarbejdet den 9. januar 2014 Dealer Pernille Linnerup Kristensen Indhold Ordforklaring side 3 Kommentarer til risiko side 4 Nøgletal til risikostyring side

Læs mere

DOFT Efterårskursus 2014

DOFT Efterårskursus 2014 DOFT Efterårskursus 2014 på Nyborg Stand d.25. og 26. september 2014 Forord Vi har i år valgt at give efterårskursus titlen: Nutidens cariologi og fremtidens tandpleje. Det betyder, at vi sætter fokus

Læs mere

KONFERENCE INDBYDELSE T I L 21.-22. MARTS 2014 HOTEL SCANDI C, KOLDI NG. Key Speaker Dr. Jeremy Lewis PhD., MSc., UK.

KONFERENCE INDBYDELSE T I L 21.-22. MARTS 2014 HOTEL SCANDI C, KOLDI NG. Key Speaker Dr. Jeremy Lewis PhD., MSc., UK. IMDT 2014 INDBYDELSE T I L KONFERENCE 21.-22. MARTS 2014 HOTEL SCANDI C, KOLDI NG Fra discus-model til muskuloskeletal diagnose og differential diagnostik Internationale skulder-opdateringer fra Jeremy

Læs mere

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forårssolen skinner i Nordjylland og dagene er mærkbart lysere til stor glæde for vores omdelere. Valg til arbejdsmiljøorganisationen,

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk Aarhus, Regional Miljøkonference 2012.10.31 Klimatilpasning og Skybrudsplan Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg Arne Bernt Hasling abh@cowi.dk 1 The basic assumptions Development in

Læs mere

Klædt på til fremtidens udfordringer?

Klædt på til fremtidens udfordringer? Klædt på til fremtidens udfordringer? Tema: Uddannelse med fokus på risiko og risikostyring. Institution: Aalborg Universitet, Institut for Byggeri & Anlæg Geografisk placering: Esbjerg Forfattere: Lars

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Bestyrelser og revisors rolle Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Antallet af pengeinstitutter før og efter krisen 160 140 120 100 80 60 40 20 Øvrige ophørte institutter Ophørt efter FT kapitalkrav

Læs mere

EuroForm OCR-B Installation Guide

EuroForm OCR-B Installation Guide EuroForm OCR-B Installation Guide Dansk For HP LaserJet Printers Installation Guide NOTE The information contained in this document is subject to change without notice. EuroForm makes no warranty of any

Læs mere