Martin B. Josefsen Deborah Falla. First: Sept 2010 Updated: February 22, Curriculum Cx Headache and Dizziness Courses

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Martin B. Josefsen Deborah Falla. First: Sept 2010 Updated: February 22, 2012. Curriculum Cx Headache and Dizziness Courses"

Transkript

1 Fordybelseskursus: Cervikogen Hovedpine og Svimmelhed Kernekursus (Part I), Supervisionskursus (Part II) og klinisk vejledning / supervision (Part III) Undersøgelse, diagnostik, differentialdiagnostik og behandling MasterClass: Cervicogenic Headache and Dizziness Core Course (Part I), Supervised Course (Part II) and mentored clinical practice / supervision (Part III) Assessment, diagnosis, differential diagnosis and treatment Web: Mail: Martin B. Josefsen Deborah Falla First: Sept 2010 Updated: February 22, 2012 MIG Nakkebesvær, Hovedpine og Svimmelhed Interessegruppe MIG Neck Pain, Headache and Dizziness Interest Group MIG site: (Choose this MIG / vælg denne MIG). Facebook Page: Info site (DK): Page 1 of 8

2 Indhold i dette curriculum som uddybes på de næste sider Contents in this curriculum that are described on the following pages Dansk English Kernekursus Part I (3 dage) Emner på kurset: Undersøgelse, diagnostik, differentialdiagnostik og behandling af cervikogen hovedpine samt svimmelhed med fokus på klinisk ræsonnering og specialiserede tilgange for fysioterapeuter. Kursusbeskrivelse Lektionsplan Supervisionskursus Part II (3 dage) Kurset har fokus på: klinisk problemløsning med supervision og repetition af relevante undersøgelses- og behandlingsmetoder. Kurset tager udgangspunkt i deltagernes erhvervede kundskaber og erfaringer siden hovedkurset (Part I). Kursusbeskrivelse Klinisk Vejledning / Supervision Part III ( timer) Dette udgør sidste del af fordybelseskurset (minimum 8 individuelle timer og 16 gruppe timer). Kort beskrivelse Core Course Part I (3 days) Topics on the course: Assessment, differential diagnosis and treatment of cervicogenic headache and dizziness with an emphasis on clinical reasoning and specialized approaches for physiotherapists. Course description Lecture plan Supervised Course Part II (3 days) This course focuses on: clinical problem solving with supervised practice and repetition of relevant examination- and treatment techniques. This course is for participants who have taken the Core Course (Part I). Course description Mentored Clinical Practice / Supervision Part III ( hours) This comprises the last part of the MasterClass (minimum 8 individual hours and 16 group hours). Short description Page 2 of 8

3 CeH & CeDizz Kernekursus: Part I (3 dage) - Kursusbeskrivelse CeH & CeDizz Core Course: Part I (3 days) - Course description Nyeste viden og best practice tilgang til undersøgelse, diagnostik, differentialdiagnostik og behandling af cervikogen hovedpine og svimmelhed samt øvre nakke i det hele taget. På dette 3- dages kursus præsenteres et samlet "approach" med fokus på klinisk ræsonnering og specialiserede tilgange for fysioterapeuter. Undervisere: Martin B. Josefsen og Deborah Falla På dette kursus præsenteres en samlet tilgang med fokus på klinisk ræsonnering og elementer af segmentale ledteknikker, bløddelsteknikker, funktionel stabilitet og neuromuskulær træning - samt sikkerhedsmæssige procedurer. Syndromer som cervikogen hovedpine og svimmelhed gennemgås vedrørende undersøgelse, klassifikation og behandling. Den nyeste evidens på området præsenteres og integreres i den praktiske gennemgang, som relateres til deltagernes praksis og dagligdag. Kurset er kernekurset i fordybelseskurset og henvender sig til alle fysioterapeuter med lidt eller nogen erfaring med MT - inklusive fysioterapeuter der har taget MT uddannelsen eller tilsvarende. Undervisere - Martin B. Josefsen, Muskuloskeletal Fysioterapeut, DipMT. - Deborah Falla, Professor, PhD, Physiotherapist. Mål for kurset At udvikle kursisternes forudsætninger for at kunne undersøge og differentiere hyppige hovedpine- og svimmelhedsformer samt undersøge og behandle patienter med nakkerelateret hovedpine og svimmelhed herunder anvende elementer i den kliniske ræsonneringsproces og kunne: Vurdere anamnesen relateret til udvalgte hovedpineformer samt svimmelhedsformer og herunder inddrage differentialdiagnostiske overvejelser. Planlægge funktionelle samt mere specifikke undersøgelser med fokus på symptomer og dysfunktioner relateret til cervikalcolumna og det Latest evidence and best practice approach to assessment, differential diagnosis and treatment of cervicogenic headache and dizziness and the upper neck in general. On this 3- day course there will be an emphasis on clinical reasoning and specialized methods will be presented to physiotherapists. Teachers: Martin B. Josefsen and Deborah Falla On this course a united approach with focus on clinical reasoning and elements of segmental joint techniques, soft tissue techniques, functional stability and neuromuscular training as well as safety procedures are presented. Syndromes such as cervicogenic headache and dizziness are addressed regarding examination, classification and treatment. The latest evidence in the field is presented and integrated in the practical sessions, which relate to participants daily clinical practice. The course is the Core Course of the MasterClass and is relevant to all physiotherapists with little or some experience with MT including physiotherapists that have taken the MT educational programme or similar approaches. Teachers - Martin B. Josefsen, Musculoskeletal Physiotherapist, DipMT - Deborah Falla, Professor, PhD, Physiotherapist. Aims of the course To develop participant s skills and competencies to be able to examine and differentiate common headache and dizziness types and to diagnose and treat patients with neck related headache and dizziness. At the end of the course, the participants will be able to : Evaluate history taking related to selected types of headache and dizziness and as part of this include a differential diagnosis evaluation. Plan functional and more specific examination and testing with an emphasis on symptoms and dysfunctions related to the cervical spine Page 3 of 8

4 vestibulære apparat. Anvende specifikke undersøgelses- og behandlingsteknikker for cervikal columnas led, muskler, nerver og neuromotoriske kontrol / funktionel stabilitet. Vurdere den samlede undersøgelse - herunder strukturdiagnose, smertemekanismer, vedligeholdende faktorer og differentialdiagnostiske overvejelser samt patientens ressourcer - og herudfra kunne planlægge behandlingen samt prognosen. Indhold på kurset Nyeste viden omkring hyppige, udvalgte hovedpine- og svimmelhedsformer (ætiologi, symptomer, prævalens, undersøgelses- og behandlingsmuligheder). Klinisk ræsonnering, klassifikations- og undersøgelsesmuligheder inkl. differentialdiagnostiske overvejelser relateret til hovedpine og svimmelhed. Undersøgelse og behandling af øvre cervicalcolumna inkl. særlige undersøgelser som indgår i klassificeringen af cervikogen hovedpine og cervikogen svimmelhed; herunder o Specifikke ledteknikker (accessoriske/fysiologiske/kombinerede bevægelser med og uden involveret patientaktiviteret). o Myofascielle strukturer. o Neuromuskulær funktion og funktionel stabilitet. o Nakke- øje koordination. o Udvalgte neurodynamiske test. o Udvalgte neurologiske undersøgelser. Screening for og håndtering af buegangssvimmelhed (BPPV/Otholit). "Red flags" overvejelser relateret til hovedpine og svimmelhed samt afprøvning af udvalgte specialtest. Kliniske cases og gruppearbejder. and the vestibular apparatus. Apply specific examination- and treatment techniques for the joints of the cervical spine, muscles, nerves and neuromotor control / functional stability system. Evaluate the whole examination structural diagnosis, pain mechanisms, perpetuating factors and possible differential diagnosis along with the patient resources and from this evaluation be able to plan treatment and prognosis. Contents of the course Latest evidence regarding common, selected types of headache and dizziness (etiology, symptoms, prevalence, examination- and treatment methods). Clinical reasoning, classification and examination possibilities including differential diagnosis related to headache and dizziness. Examination and treatment of the upper cervical spine including special tests that are included in the classification of cervicogenic headache and cervicogenic dizziness; o Specific joint techniques (accessory/physiological/combined movements with and without patient actitivity). o Myofascial structures. o Neuromuscular function and functional stability. o Neck- eye coordination. o Selected neurodynamic tests. o Selected neurological examinations. Screening for and treatment of vestibular dizziness (BPPV/Otholite). Red Flags considerations related to headache and dizziness along with the practice of selected special tests. Clinical cases and group works. Page 4 of 8

5 Lecture Plan Core Course: Part I Lecture Indhold Contents Purpose / Aims Paedagogical Lecture 1 0,5 hour Lecture 2 Lecture 3 Lecture 4 2 hours Introduktion Introduction Presentations (participants/teachers), Expectations and experiences, aims. Teori: hyppige hovedpineformer inkl. CeH; Theory: Common Headache Types including CeH; Present latest evidence and clinically oriented ætiologi, epidemiologi, diagnostik / klassifikation, etiology, epidemiology, diagnosis / classification, details regarding signs, symptoms and clinical undersøgelse og behandling, evidens. examination, treatment, evidence. findings etc and to facilitate clinical reasoning regarding headache types and classification Teori: Cervikogen hovedpine og neuromuskulær kontrol. Praktik: Undersøgelse og træning af cervikal neuromuskulær kontrol. Theory: Cervicogenic Headache and neuromuscular control. Practical: Examination and training of cervical neuromuscular control. Detailed evidence regarding neuromuscular changes, diagnostic tools and rehabilitation principles. Skill training as relates to the topic Plenary, oral Plenary, Oral presentation Powerpoint. Handout: common headaches scheme (mind map) to fill out. Plenary, Oral presentation Powerpoint Guided / supervised 2 and 2 / groups Lecture 5 Lecture 8 Lecture 6 Lecture 7 Teori: Svimmelhed; Svimmelhedstyper, ætiologi, epidemiologi, diagnostik, behandling. Theory: Dizziness types, aethiology, epidemiology, diagnosis, treatment. Present latest evidence and clinically oriented details regarding signs, symptoms and clinical findings etc. Praktik: Test og behandling af BPPV / Otholit. Practical: Test and treatment of BPPV / Otholite. Skill training as relates to the topic. Relevant issues regarding handling and differentiation of inner ear dizziness vs cervicogenic or VBI related dizziness are discussed during the practical testing. Teori: Cervikogen svimmelhed og nakke- øje koordination. Praktik: Test og træning af nakke- øje koordination. Theory: Cervicogenic dizziness and sensory- motor dysfunction. Practical: Test and training of neck- eye coordination and proprioception. Detailed evidence regarding changes in neck- eye control and proprioception diagnostic tools and rehabilitation principles. Skill training as relates to the topic Plenary, oral Demo + 2 and 2. Plenary, oral Guided / supervised 2 and 2 / groups Lecture 9 Teori / Praktik: Screening for VBI og øvre ligament skader - C/O VBI + LI. - P/E VBI + LI. Theory / practical: Screening of VBI og and upper ligament injuries - C/O VBI + LI. - P/E VBI + LI. Theoretical and practical presentation + discussion as relates to the topic. Plenary, Oral presentation (ppt) + 2 and 2 / group Demo / supervised Lecture 10 Lecture 11 Praktik: Palpation og af øvre nakke. Practical: Palpation upper neck. Detailed palpation of accessible joint surfaces, relevant myofascial and bony structures and to get acquainted with the area. Praktik: Cervical ledundersøgelse og behandling - PAIVMs. - PPIVMs. Practical: Cervical joint examination and treatment - PAIVMs. - PPIVMs. Skill training as relates to the topic with an emphasis on techniques that are used in cervicogenic headache examination and treatment. Guided / supervised 2 and 2 Powerpoint / spine model as needed Demo + supervised 2 and 2 Lecture 12 Teori / Praktik: Cervikal ledundersøgelse og behandling - kombinerede bevægelser (specifik / generel Theory / Practical: Cervical joint examination and treatment - combined movements (specific / general mob). Theoretical introduction to combined movements and the principles. Skill training as relates to the topic with an Oral presentation of the topic + principles. Demo + supervised Page 5 of 8

6 Lecture 13 s Lecture 14 Lecture 15 mob). Praktik: Kombinerede manuelle teknikker (mobilisering, MFR, MET). Teori/Praktik: Udvalgte neurodynamiske test - SLUMP + sensitiveret SLUMP +/- PNF og ULNT. Teori/Praktik: Neurologisk screening CNS/kranienerver. Practical: Combined manual techniques (mobilization, MFR, MET). Theory/Practical: Selected neurodynamic tests - SLUMP + sensitized SLUMP +/- PNF and ULNT. Theory / Practical: Neurological screening CNS / cranial nerves. emphasis on techniques that are used in cervicogenic headache examination and treatment. To introduce a broader hands on approach where different techniques are combined more intuitively. Skill training as relates to the topic. Skill training as relates to the topic with an emphasis on differentiating between neurogenic symptoms and referred symptoms from the neck. To foster the emphasis on differential diagnosis regarding neurological conditions that could relate to headache and dizziness symptoms + introductory skill training related to the topic. 2 and 2 practs. Demo Supervised Plenary introduction / theory / duscussion. Demo + 2 and 2 / group training. Theoretical Practical screening group + supervised. Discussion. Lecture 16 Case / Patient demo HP eller Svim: Ud fra anamnese eller patient demo: klassifikation af mulig(e) hovedpinetype(r) / svimmelhedstype(r). - Planlæg videre anamnese og undersøgelse. Case / Patient demo Headache or Dizziness: From a history taking or patient demo: classify possible headache / dizziness type(s). - Plan further C/O and P/E. To foster clinical reasoning processes related to a common history taking of a headache patient. Patient demo Or Papers / cases. Lecture 17 20,5 teaching hours = 27 lectures Repetition teknikker Repetition techniques Repetition round about Groups 2 and 2 supervised 20,5 teaching hours + 4,5 break hours = 25 hours Preparations (participants) - Clinical case headache or dizziness: o History taking details from clinical case (C/O) + evt. P/E findings (on paper preferred) for personal reflection and evt. Case and group work. o Write down 3 most important challenges / questions regarding the clinical case, and fill out solutions / answers at the end of the course. - Read articles / references sent out with the program. - Consider buying book(s) as listed in the program / references. Literature / references: Details and references can be found in the handouts for theoretical and/or practical sessions Page 6 of 8

7 CeH & CeDizz Supervisionskursus: Part II (3 dage) - Kursusbeskrivelse CeH & CeDizz - Supervised Course: Part II (3 days) Course description Kurset har fokus på: klinisk problemløsning med supervision og repetition af relevante undersøgelses- og behandlingsmetoder. Kurset tager udgangspunkt i deltagernes erhvervede kundskaber og erfaringer siden hovedkurset (Part I). Undervisere Undervisere fra kernekurset (Part I) og evt. andre undervisere fra DFFMF s undervisergruppe eller andre faggrupper efter behov. Evt. andre undervisere er beskrevet under de enkelte kursusannonceringer. Mål for kurset At videre udvikle kursisternes forudsætninger for at kunne undersøge og differentiere hyppige hovedpine- og svimmelhedsformer samt undersøge og behandle patienter med nakkerelateret hovedpine og svimmelhed. Indhold på kurset Kurset er et supervisionskursus hvor der indgår praktiske patientdemonstrationer samt superviseret undersøgelse og behandling af patienter - med fokus på at udvikle klinisk ræsonnering, beslutningstagen og færdigheder relateret til håndteringen af hovedpine og svimmelhed. Supervisionsseancerne foregår i grupper med efterfølgende reflektionsopgaver, diskussion og planlægning af yderligere undersøgelse og behandling. Kliniske cases, gruppearbejder og enkelte teoretiske oplæg indgår på kurset. Repetition af undersøgelses- og behandlingsteknikker. This course focuses on: clinical problem solving with supervised practice and repetition of relevant examination- and treatment techniques. This course is for participants who have taken the core course (Part I). Teachers Teachers from the Core Course (Part I) and eventually other teachers from DFFMF or other health professions as needed. Eventual other teachers are described in the individual course announcements. Aims of the course To further develop participant s skills and competencies to be able to examine and differentiate common headache and dizziness types and to diagnose and treat patients with neck related headache and dizziness. Contents of the course The course is a supervised course with practical patient demonstrations and supervised examination and treatment of patients with a focus on developing clinical reasoning, decision- making and practical skills related to assessment and treatment of headache and dizziness. Supervised sessions take place in groups with following time for reflection, discussion and planning of further examination and treatment. Clinical cases, group works and single theoretical sessions are part of the course. Repetition of examination- and treatment techniques. Page 7 of 8

8 Klinisk vejledning / Supervision: Part III ( timer) * Mentored Clinical Practice / Supervision: Part III ( hours) * Individuel- og gruppesupervision med fokus på nakkebesvær, hovedpine og svimmelhed tilbydes alle fysioterapeuter / behandlere; inkl. Kursister, der har deltaget på Part I (hovedkurset) og/eller Part II (supervisionskurset). Individual- and group supervision related to neck pain, headache and dizziness is offered to all physiotherapists / health care practicioners; including course participants with Part I (Core Course) and/or Part II (supervised course). Anbefalet minimum antal timer for gennemført Part III (og dermed hele fordybelseskurset, såfremt både Part I og Part II er gennemført): - Individuelle supervisionstimer: 8 - Gruppesupervisionstimer: 16 Gruppesupervision: 3-5 personer. Praktisk set kan minimumskravet f.eks. opnås med 4 fulde dages supervision i en gruppe med 3 supervisanter; den supervisant der ser patienten får individuel supervision, mens resten i gruppen får gruppesupervision imens. Dette går på skift i gruppen, og det er typisk muligt at se 3 patienter (a 2 timer) på en fuld dag. * Klinisk vejledning / supervision tæller som en gyldig del af MT- uddannelsen, når supervisionen udføres undervejs i MT- uddannelsen og supervisor er fuldt gyldig MT- underviser i DFFMF. Hvis det er tilfældet, så kan dokumentationen overføres til din MT- Portefølje / supervisionsskema. Udenlandske kursister / supervisanter: venligst kontakt mht. Kvalificeret udførsel af klinisk vejledning / supervision i andre lande. Recommended minimum amount of hours for fulfillment Part III (and thus the full MasterClass, as long as Part I and Part II are completed): - Individual hours: 8 - Group hours: 16 Group sessions: 3-5 participants. In practice it is possible to reach the minimum level e.g. through 4 full days with a group of 3 participants; the one that sees the patient obtains individual supervised hours, and the rest in the group obtain group supervised hours at the same time. This goes by turn in the group, and it is typically possible to see 3 patients (of 2 hours) in one full day. * Mentored Clinical Practice counts as a formal part of the MT- program, when the supervision takes place during completion of the MT- program and the supervisor is a member of the DFFMF MT- Teacher staff. If so, the documentation can be transferred to your MT- portfolio. International course participants / supervisors: please contact regarding qualified clinical mentored practice in other countries. Kontakt venligst Martin B. Josefsen Please contact Martin B. Josefsen Page 8 of 8

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Etiske regler. Etiske regler i forbindelse med kurser afholdt af Danske Fysioterapeuters Fagforum for Muskuloskeletal Terapi:

Etiske regler. Etiske regler i forbindelse med kurser afholdt af Danske Fysioterapeuters Fagforum for Muskuloskeletal Terapi: Etiske regler 0,00 Etiske regler i forbindelse med kurser afholdt af Danske Fysioterapeuters Fagforum for Muskuloskeletal Terapi: Under henvisning til straffelovens paragraf 264a-d omhandlende privatlivets

Læs mere

Studieordning del 3,

Studieordning del 3, Studieordning del 3, 2014-2016 Autoteknolog, Valgfri Uddannelseselementer Academy Profession Degree in Automotive Technology Version 0.1 Revideret 19. august 2015 Side 0 af 6 Indhold Studieordningens del

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Brug af logbog i undervisning Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Motivation og projektidé Modsætning mellem undervisningsideal (deltagende og reflekterende studerende

Læs mere

Bedømmelse af kliniske retningslinjer

Bedømmelse af kliniske retningslinjer www.cfkr.dk Bedømmelse af kliniske retningslinjer - CLEARINGHOUSE Preben Ulrich Pedersen, professor, phd Center for kliniske retningslinjer er placeret ved. Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi,

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter)

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Link til retningslinjen Resumé Formål Fagmålgruppe Anbefalinger Patientmålgruppe Implementering

Læs mere

Ansøgningen vedrører udstedelse af

Ansøgningen vedrører udstedelse af Ansøgning om Aero-medical examiner Certificate Ansøgningen vedrører udstedelse af class 2, LAPL og CC rettigheder class 1 rettigheder (kræver to års erfaring som class 2 undersøger samt advanced flymedicinsk

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps

Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps Health apps give patients better control User Data Social media Pharma Products User behaviour Relatives www Self monitoring (app) data extract Healthcare specialists

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Litteraturliste Uddannelsen i Muskuloskeletal Fysioterapi - DFFMF

Litteraturliste Uddannelsen i Muskuloskeletal Fysioterapi - DFFMF Litteraturliste Uddannelsen i Muskuloskeletal Fysioterapi - DFFMF Opdateret: Februar 2013 Introduktion Oversigt over obligatorisk litteratur til den samlede uddannelse - gældende til eksamen. Litteraturlisten

Læs mere

Bachelorprojekt. Forår 2013 DMD10

Bachelorprojekt. Forår 2013 DMD10 + Bachelorprojekt Forår 2013 DMD10 +! 1. Om at skrive bachelorprojekt! 2. Typer af bachelorprojekter! 3. To eksempler på DMD-projekter! 4. Overvejelser over samarbejdsformer, proces, sprog! 5. ITUs generelle

Læs mere

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems På masteruddannelsen i Leadership and Innovation in Complex Systems blev der i efteråret 2009 udbudt undervisning i følgende to moduler:

Læs mere

Metoder i vaskulær biologi

Metoder i vaskulær biologi Metoder i vaskulær biologi Dette kursus afholdes af Århus Universitet i samarbejde med forskerskolen Danish Cardiovascular Research Academy. Formål og indhold: Kurset tager sigte på give de ph.d.-studerende

Læs mere

Please report absence, also if you don t plan to participate in dinner to Birgit Møller Jensen Telephone: /

Please report absence, also if you don t plan to participate in dinner to Birgit Møller Jensen   Telephone: / Annex 01.01 Board Meeting - Draft Agenda Wednesday, 24 th April 2013 at 15.00-20.00 in the Meetery, AADK, Fælledvej 12, 2200 Copenhagen N Agenda Status Time (proposed) Annex Comments 1. Welcome and approval

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

Ledersession for ældreomsorgs-,

Ledersession for ældreomsorgs-, Ledersession for ældreomsorgs-, sundhedschefer Agenda High Impact Leadership Behaviors Self-Assessment Tool Which of these factors do you want to focus on? Which do you not find important? Improvement

Læs mere

Motorisk kontrol set i sammenhæng med bevægeapparatsbesvær

Motorisk kontrol set i sammenhæng med bevægeapparatsbesvær Vidensbaseret undersøgelse af motorisk kontrol i fysioterapi - symposium fagkongres 2015 Motorisk kontrol set i sammenhæng med bevægeapparatsbesvær Martin B. Josefsen Muskuloskeletal Fysioterapeut Dansk

Læs mere

Svimmelhed. Henrik Bach & Martin B. Josefsen Muskuloskeletal Fysioterapeut Dip MT

Svimmelhed. Henrik Bach & Martin B. Josefsen Muskuloskeletal Fysioterapeut Dip MT Svimmelhed Henrik Bach & Martin B. Josefsen Muskuloskeletal Fysioterapeut Dip MT Disposition Definitioner Årsager Symptomer Prævalens? Hvad gør jeg?? Cervikogen / BPPV/ VBI differential diagnostiske overvejelser

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek

Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek English version below Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek Udfyld Sundhedsprocenten Sæt mål og lav en handlingsplan Book tid til Sundhedstjek Log ind på www.falckhealthcare.dk/novo Har du problemer

Læs mere

Studieplan Manuel vævsundersøgelse og behandling Modul 6 FYS 315 Forår 2016 Emne Dato Lektion Lokale

Studieplan Manuel vævsundersøgelse og behandling Modul 6 FYS 315 Forår 2016 Emne Dato Lektion Lokale Studieplan Manuel vævsundersøgelse og behandling Modul 6 FYS 315 Forår 2016 Emne Dato Lektion Lokale Underviser Introduktion til modul 6 Skulder us. metodik og teknik 26.04 2 L2.01 & 02 SAM Litteratur

Læs mere

Litteraturliste Uddannelsen i Muskuloskeletal Fysioterapi - DFFMF Opdateret: November 2015

Litteraturliste Uddannelsen i Muskuloskeletal Fysioterapi - DFFMF Opdateret: November 2015 Litteraturliste Uddannelsen i Muskuloskeletal Fysioterapi - DFFMF Opdateret: November 2015 Introduktion Oversigt over obligatorisk litteratur til den samlede uddannelse - gældende til eksamen. Litteraturlisten

Læs mere

F YS 111(211 og 311) Undervisningsplan for Fysioterapiteori og metode - Whiplas Associated Disorders/nakke (WAD)

F YS 111(211 og 311) Undervisningsplan for Fysioterapiteori og metode - Whiplas Associated Disorders/nakke (WAD) F YS 111(211 og 311) Undervisningsplan for Fysioterapiteori og metode - Whiplas Associated Disorders/nakke (WAD) Formål: Belyse WAD ud fra en klassisk naturvidenskabelig synsvinkel samt ud fra andre sociologiske

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere

NOTIFICATION. - An expression of care

NOTIFICATION. - An expression of care NOTIFICATION - An expression of care Professionals who work with children and young people have a special responsibility to ensure that children who show signs of failure to thrive get the wright help.

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

International Community. Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus

International Community. Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus International Community er Netværket for udenlandske medarbejdere og deres medfølgende familier i Østjylland Serviceportalen

Læs mere

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer?

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? Kandidatuddannelsen i Informationsvidenskab - Aalborg 2 respondenter 5 spørgeskemamodtagere Svarprocent: 40% Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? I hvilken grad har uddannelsen

Læs mere

CURRICULUM VITAE. McKenzie Credentialling Examination, april 1996 (Cert. MDT) Manuel Terapi- eksamen, Del 1, 25. maj 1997.

CURRICULUM VITAE. McKenzie Credentialling Examination, april 1996 (Cert. MDT) Manuel Terapi- eksamen, Del 1, 25. maj 1997. CURRICULUM VITAE PERSONLIGE DATA Navn Inge Merete Husum Bopæl: Jagtvej 15, 9000 Aalborg Telefon: 98124484/20974484 Mail: jagtvej-15@stofanet.dk UDDANNELSE OG EKSAMINER Autorisation som fysioterapeut fra

Læs mere

Implementing SNOMED CT in a Danish region. Making sharable and comparable nursing documentation

Implementing SNOMED CT in a Danish region. Making sharable and comparable nursing documentation Implementing SNOMED CT in a Danish region Making sharable and comparable nursing documentation INTRODUCTION Co-operation pilot project between: The Region of Zealand Their EHR vendor - CSC Scandihealth

Læs mere

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites.

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites. English Information about the race. Practise Friday oct. 9 from 12.00 to 23.00 Saturday oct. 10. door open at 8.00 to breakfast/coffee Both days it will be possible to buy food and drinks in the racecenter.

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Solvency II Clarification of current regulations

Solvency II Clarification of current regulations www.pwc.dk Clarification of current regulations SIX Financial Information 24th of Jette Lunding Sandqvist, Actuary, Director Revision. Skat. Rådgivning. Agenda What s in focus? A view from an actuary What

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Process Mapping Tool

Process Mapping Tool Process Mapping Tool Summary of Documentation Selected recommendations from PA Mål, midler og indsatser: Det bør fremgå hvilke målsætninger, der vedrører kommunens ydelser/indsatser og hvilke målsætninger,

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

X M Y. What is mediation? Mediation analysis an introduction. Definition

X M Y. What is mediation? Mediation analysis an introduction. Definition What is mediation? an introduction Ulla Hvidtfeldt Section of Social Medicine - Investigate underlying mechanisms of an association Opening the black box - Strengthen/support the main effect hypothesis

Læs mere

State Examinations Commission

State Examinations Commission State Examinations Commission 5 Marking schemes published by the State Examinations Commission are not intended to be standalone documents. They are an essential resource for examiners who receive training

Læs mere

Martin B. Josefsen Muskuloskeletal Fysioterapeut, ExamMT. Center for Muskuloskeletal Fysioterapi, Fyn. www.cfmf.dk. www.nakkehovedpine.

Martin B. Josefsen Muskuloskeletal Fysioterapeut, ExamMT. Center for Muskuloskeletal Fysioterapi, Fyn. www.cfmf.dk. www.nakkehovedpine. Martin B. Josefsen Muskuloskeletal Fysioterapeut, ExamMT Center for Muskuloskeletal Fysioterapi, Fyn www.cfmf.dk www.nakkehovedpine.dk Cervikogen Hovedpine - Årsmøde 2008 1 To comfort always, to alleviate

Læs mere

Leverandørdialog. R2 Group A/S. R2 Group A/S. Nøglen til at være REACH parat V. Jan Skov Nørby

Leverandørdialog. R2 Group A/S. R2 Group A/S. Nøglen til at være REACH parat V. Jan Skov Nørby Leverandørdialog Nøglen til at være REACH parat V. Jan Skov Nørby R2 Group A/S Slide 1 Leverandørdialog 30-01-2008 R2 Group A/S Handels- og distributions-virksomhed (80%) Produktion (20%) Foder og fødevarer

Læs mere

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Link til retningslinjen Resumé Klinisk retningslinje for anvendelse af kold fugtet kontra

Læs mere

About the course: (Please comment to your right) - To which degree has the course facilitated learning the skills outlined in the academic aims?

About the course: (Please comment to your right) - To which degree has the course facilitated learning the skills outlined in the academic aims? Course: Monetary Policy % 48 % 7 % Overall Status New % Distributed 54% Partially Complete % Complete 4% Rejected % % 7 % (Please comment to your right) - To which degree has the course facilitated learning

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed Betjent sendte beredskab ud ved en fejl En betjent fra alarmcentralen fra Aarhus skulle bare øve

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Aktiv lytning - som kompetence hos ph.d.-vejledere

Aktiv lytning - som kompetence hos ph.d.-vejledere Downloaded from orbit.dtu.dk on: Oct 09, 2016 Aktiv lytning - som kompetence hos ph.d.-vejledere Godskesen, Mirjam Irene; Wichmann-Hansen, Gitte Publication date: 2012 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

Agenda Subject Time Status Annex Comments

Agenda Subject Time Status Annex Comments Board Meeting - Draft Agenda Wednesday, January, 30 th From 15.00 to 20.00 19.30: Dinner Agenda 1, Annex 01 Agenda Subject Time Status Annex Comments 1. Welcome and approval of the agenda 15.00 15.10 01

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Cooperation between LEADER groups and fisheries groups (FLAGS) René Kusier, National Network Unit, Denmark Focus group 3, Estonia February 2010

Cooperation between LEADER groups and fisheries groups (FLAGS) René Kusier, National Network Unit, Denmark Focus group 3, Estonia February 2010 Cooperation between LEADER groups and fisheries groups (FLAGS) René Kusier, National Network Unit, Denmark Focus group 3, Estonia February 2010 Why cooperation between rural (LEADER) and fisheries groups

Læs mere

Læring & Medier (LOM) nr. 12-2014 ISSN: 1903-248X. Læring og Medier (LOM) nr. 12, 2014: Digitalisering af færdighedstræning og laboratorieøvelser

Læring & Medier (LOM) nr. 12-2014 ISSN: 1903-248X. Læring og Medier (LOM) nr. 12, 2014: Digitalisering af færdighedstræning og laboratorieøvelser Call (dansk) Læring og Medier (LOM) nr. 12, 2014: Digitalisering af færdighedstræning og laboratorieøvelser Peter Fridorff-Jens E-læringskonsulent Center for Online og Blended learning Københavns Universitet.

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: Under denne sag har advokat A, København, på vegne X klaget over advokat C, England.

K E N D E L S E. Sagens parter: Under denne sag har advokat A, København, på vegne X klaget over advokat C, England. København, den 1. december 2004 J.nr.02-0401-04-0593 bj-jm K E N D E L S E Sagens parter: Under denne sag har advokat A, København, på vegne X klaget over advokat C, England. Sagens tema: Klagen vedrører

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 English version further down Johnny Nielsen med 8,6 kg laks Laksen blev fanget seks sømil ud for Tejn. Det var faktisk dobbelthug, så et kig ned i køletasken

Læs mere

Are you hiring Newcomers?

Are you hiring Newcomers? Are you hiring Newcomers? Newcomer Service offers free support You are welcome to contact Newcomer Service when you wish to: Forward information on life in Esbjerg to attract newcomers Receive advise on

Læs mere

Learnings from the implementation of Epic

Learnings from the implementation of Epic Learnings from the implementation of Epic Appendix Picture from Region H (2016) A thesis report by: Oliver Metcalf-Rinaldo, oliv@itu.dk Stephan Mosko Jensen, smos@itu.dk Appendix - Table of content Appendix

Læs mere

Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission. Leaving Certificate Marking Scheme. Danish. Higher Level

Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission. Leaving Certificate Marking Scheme. Danish. Higher Level Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission Leaving Certificate 2016 Marking Scheme Danish Higher Level Note to teachers and students on the use of published marking schemes Marking schemes

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Introduktion til "Systematic Review" Hans Lund University of Southern Denmark Bergen University College

Introduktion til Systematic Review Hans Lund University of Southern Denmark Bergen University College Introduktion til "Systematic Review" Hans Lund University of Southern Denmark Bergen University College 1 Program 11.30-12.00 Præsentation af SR hvad er det og hvad kan det bruges til? 12.00-12.10 Summe:

Læs mere

ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL

ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL til Passata Light ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL Berit Eika, professor, MD, Ph.D. r 2. linje i overskriften til Passata Light

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

Curriculum for The International Bachelor Study Programme in Social Science

Curriculum for The International Bachelor Study Programme in Social Science ROSKILDE UNIVERSITY Study Board for the Bachelor Study Programme in Social Science Curriculum for The International Bachelor Study Programme in Social Science DATE/REFERENCE JOURNAL NO. 1 September 2017

Læs mere

SAS Corporate Program Website

SAS Corporate Program Website SAS Corporate Program Website Dear user We have developed SAS Corporate Program Website to make the administration of your company's travel activities easier. You can read about it in this booklet, which

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Contract for the Trainee Service Period for Students for the Bachelor of Technology Management and Marine Engineering

Contract for the Trainee Service Period for Students for the Bachelor of Technology Management and Marine Engineering Contract for the Trainee Service Period for Students for the Bachelor of Technology Management and Marine Engineering This contract is agreed upon by Fredericia School of Technology Management and Marine

Læs mere

Studieplan Manuel vævsundersøgelse og behandling Modul 6 FYS 715 Efterår 2016

Studieplan Manuel vævsundersøgelse og behandling Modul 6 FYS 715 Efterår 2016 Emne Dato Lektion Nr. Introduktion til modul 6 Skulder us. metodik og teknik Studieplan Manuel vævsundersøgelse og behandling Modul 6 FYS 715 Efterår 2016 Lokale Underviser 21.11 1-2 L2.01 & 02 SAM Litteratur

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Værdi eller politisk korrekt (formentlig krav i fremtidige fondsansøgninger) Hurtigere, effektivere,

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student jeaneli@ruc.dk Recognition of Prior Learning in Health Educations JEANETTE LINDHOLM PHD-STUDENT Research question How do RPL students experience themselves

Læs mere

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup SEPA Direct Debit Mandat Vejledning 2013.03.15 Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Tilknyttet dokumentation... 3 1.2 Kontakt til Nets... 3 2. Krav til SEPA

Læs mere

Patientinddragelse i forskning. Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor

Patientinddragelse i forskning. Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor Patientinddragelse i forskning Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor BMC Health Services Research 2014, 14:89 142 studies that described a spectrum of engagement Engagement was feasible in most settings

Læs mere

Handout 1: Eksamensspørgsmål

Handout 1: Eksamensspørgsmål Handout 1: Eksamensspørgsmål Denne vejledning er udfærdiget på grundlag af Peter Bakkers vejledning til jeres eksamensspørgsmål. Hvis der skulle forekomme afvigelser fra Peter Bakkers vejledning, er det

Læs mere

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan:

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede kan: Den studerende har udviklingsbaseret viden om og forståelse for Den studerende kan Den studerende kan Den studerende har udviklingsbaseret

Læs mere

EA evaluering af DANAK Maj Erik Øhlenschlæger, DANAK april 2016

EA evaluering af DANAK Maj Erik Øhlenschlæger, DANAK april 2016 EA evaluering af DANAK Maj 2016 Erik Øhlenschlæger, DANAK april 2016 1 Omfang af peer evaluering for laboratorieområdet - 2 prøvningslaboratorier (1 aflyst pga. sygdom) - 2 kalibreringslaboratorier - 1

Læs mere

Aalborg Psychiatric Summer School 2017

Aalborg Psychiatric Summer School 2017 Forskningsenheden Mølleparkvej 10 9000 Aalborg Velkommen til Aalborg Psychiatric Summer School 2017 Mandag den 4. september fredag den 8. september 2017 hos Enheden for Psykiatrisk Forskning, Aalborg Universitetshospital,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik

Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik Syddansk Universitet Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik Publication date: 2009 Document version Final published version Citation for pulished version (APA):

Læs mere

Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE

Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE SCIENCE Forskningsdokumentation Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE SFU 12.03.14 Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE Hvad er WoS s ResearcherID? Hvad

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

Tork Aftørringspapir Standard, M1. Fordel. Produktspecifikation. Beskrivelse. Farve: Hvid Type: Mini Centerfeed Rulle

Tork Aftørringspapir Standard, M1. Fordel. Produktspecifikation. Beskrivelse. Farve: Hvid Type: Mini Centerfeed Rulle Fordel Allround aftørringspapir Ideel til rengøring af glas Velegnet til håndaftørring Godkendt til kontakt med fødevarer Tork Easy Handling, emballage som er let at løfte, åbne og folde sammen, når du

Læs mere

VPN VEJLEDNING TIL MAC

VPN VEJLEDNING TIL MAC VPN VEJLEDNING TIL MAC MAC OS X 1 VPN VEJLEDNING TIL MAC Formålet med en VPN forbindelse er, at du kan tilgå nogle af Aarhus Universitets services hjemmefra, som ellers kun er tilgængelige, når du er på

Læs mere

MultiProgrammer Manual

MultiProgrammer Manual MultiProgrammer Manual MultiProgrammeren bruges til at læse og skrive værdier til ModBus register i LS Controls frekvensomformer E 1045. Dansk Version side 2 til 4 The MultiProgrammer is used for the writing

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere