Salg af pesticider til brug i private haver 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Salg af pesticider til brug i private haver 2011"

Transkript

1 Salg af pesticider til brug i private haver 0 Miljøstyrelsen, august 0

2

3 Indhold INDLEDNING 5 PESTICIDSALGET TIL PRIVATE I 0 6. GRUNDLAG FOR OPGØRELSEN AF SALGET I 0 6. OVERSIGT OVER SALGET I 0 FORDELT PÅ PRODUKTGRUPPER 6.3 DETALJERET OPGØRELSE AF SALGET AF DE ENKELTE AKTIVSTOFFER OG PRODUKTER I KLAR-TIL-BRUG PRODUKTER 8 3 PRIVATES PESTICIDBELASTNING I UDVIKLINGEN I SALGET TIL PRIVATE FRA 00 TIL 0 OPGJORT I FORHOLD TIL PESTICIDERNES MILJØBELASTNING 0 4 HISTORISK UDVIKLING I SALGET AF PESTICIDER TIL PRIVATE 4. HISTORISK OVERBLIK OVER SALG TIL PRIVATE FREM TIL 0 4. DETALJERET OPGØRELSE AF SALG TIL PRIVATE FOR PERIODEN 007 TIL 0 3 3

4 4

5 Indledning Landbruget tegner sig for langt størstedelen af den mængde pesticider, der sælges i Danmark til bekæmpelse af ukrudt, sygdomme og skadedyr i afgrøder. Der forekommer dog også ukrudt, skadedyr og plantesygdomme i private haver (herunder i indkørsler, rabatter, stier og terrassearealer samt i væksthuse), som kan ønskes fjernet eller kontrolleret. I private haver benyttes i vid udstrækning lugning eller andre mekaniske eller fysiske metoder til disse formål, men der er også et begrænset antal kemiske midler til rådighed for det private marked. Det samlede salg af aktivstoffer til plantebeskyttelse i private haver udgør typisk kun nogle få procent af den mængde, der anvendes professionelt. Miljøstyrelsen har siden 007 årligt opgjort pesticidforbruget i private haver som led i at skabe et overblik over den samlede anvendelse af midler til plantebeskyttelsesformål i Danmark. Denne opgørelse omhandler forbruget i 0, men indeholder desuden et kort resumé af hovedresultaterne for Opgørelsen af pesticidsalget til private er foretaget af COWI for Miljøstyrelsen, mens vurderingen af den tilhørende miljøbelastning er udført af Miljøstyrelsen. 5

6 Pesticidsalget til private i 0. Grundlag for opgørelsen af salget i 0 Grundlaget for denne opgørelse af forbruget af pesticider i private haver er godkendelsesindehavernes (typisk kemikaliefirmaer) indberetninger til Miljøstyrelsen af salget i 0 af afgiftsbelagte midler inden for dette område, dvs. ukrudtsmidler, svampemidler, insektmidler mod skadedyr på planter og kombinerede svampe- og insektmidler, der er godkendt af Miljøstyrelsen til brug i private haver. Da opgørelsen alene omhandler pesticider og ikke biocider indgår der ikke fx midler til myrebekæmpelse mv. Opgørelsen angiver et groft skøn over salg af pesticider til private. Dette forbehold skyldes, at der ikke foreligger konkrete oplysninger om, hvorvidt disse midler faktisk udelukkende er anvendt af private. Et mindre antal af midlerne har lidt bredere godkendelsesområder og kan derfor delvis være benyttet til andre formål. Derfor skal nedenstående oplysninger betragtes som anslåede værdier for det private forbrug. Det skal endvidere bemærkes, at opgørelsen er baseret på godkendelseshavernes årlige salg til detailleddet (dvs. til havecentre, byggemarkeder m.fl.), og at dette årlige salg ikke nødvendigvis er ensbetydende med, at alle midlerne er solgt videre fra detailleddet til deres kunder (de private haveejere m.fl.) i samme kalenderår. Haveejernes indkøb og efterfølgende brug af pesticiderne har altså ikke nødvendigvis den samme årlige relativt store variation, som fremkommer af de årlige salgstal til detailleddet.. Oversigt over salget i 0 fordelt på produktgrupper Tabel - giver en oversigt over antal produkter og solgte mængder for hovedgrupperne af midler til privatmarkedet i 0, mens den relative fordeling af salget på hovedgrupper er vist i Figur -. Tabel - Anslået salg af pesticider til anvendelse i private haver i 0 Hovedgruppe Ukrudtsmidler Mosmidler Svampemidler Insektmidler Antal produkter* Mængde (kg a.s.) I alt * Kun antal produkter med indberettet salg > 0 for 0 (dvs. ikke alle registrerede produkter) 6

7 Figur - Relativ fordeling af privatforbruget af pesticider i 0.3 Detaljeret opgørelse af salget af de enkelte aktivstoffer og produkter i 0 Salget af pesticider i 0 til anvendelse i private haver omfattede 4 aktivstoffer, der fordelte sig på i alt 53 midler, hvoraf 34 var såkaldte klar-tilbrug (k-t-b) midler. Dette er aktivstof og 5 midler flere end i 00. Af de 53 midler var de 0 ukrudtsmidler (mosmidler fraregnet), mens 9 var insektmidler. Der kan have været flere midler til salg i butikkerne i 0, men som ikke har været solgt af godkendelsesindehaverne (kemikaliefirmaerne) sidste år. De detaljerede salgsoplysningerne til det private marked opgjort for aktivstofferne fremgår af tabel.. Den samlede mængde af pesticider solgt til anvendelse i private haver blev næsten fordoblet fra 00 til 0 (60, tons aktivstoffer i 00 mod 8,6 tons i 0). 00 var samlet set et år med et lille salg af pesticider til private, men også i forhold til de foregående år (se tabel 4. sidst i notatet) er der for 0 tale om en meget voldsom stigning, der overvejende skyldes et stort mersalg af mosmidler. Salget af mosmidler (altovervejende jern(ii)sulfat) steg således fra 8,6 tons aktivstoffer i 00 til 85 tons i 0, mens de solgte mængder i årene varierede mellem 5,5 og 60,5 tons. Mængden af ukrudtsmidler til private var stort set uændret fra 00 til 0, idet det kun steg med 0,8 tons til i alt 3,8 tons aktivstoffer svarende til en stigning på,7 %. Salget af glyphosatprodukter faldt med mere end 0 % i forhold til 00, men til gengæld steg salget af flere andre midler betydeligt. Der var kun et beskedent salg af svampemidler, idet der kun er solgt et enkelt middel til bekæmpelse af svampeangreb i roser. Salget af insektmidler var usædvanligt lavt i 00. Der forekom en betydelig stigning (mere end 3-dobling af mængden) til en samlet mængde på,7 tons aktivstoffer i 0. Stigningen kan stort set henføres til det større salg af hhv. jern (III)fosfat (sneglemidler) og midler baseret på kaliumoleat (insektsæbe). 7

8 Mosmidlet jern(ii)sulfat var med en mængde på 85, tons lige som de foregående år det mest solgte aktivstof til private. Denne mængde svarer til over 70 % af det samlede salg i 0. Glyphosat var med 3,8 tons (7,5 tons i 00) det næstmest solgte aktivstof, mens MCPA på tredjepladsen tegnede sig for 8,4 tons (7, tons i 00) og pelargonsyre (fedtsyre) på fjerdepladsen for,7 tons (,6 tons i 00). Uden for gruppen af ukrudtsmidler var insektsæben kaliumoleat det mest solgte aktivstof med,4 tons (mod knapt 0,4 tons i 00). For enkelte af midlerne er der formodentlig en mindre del af salget, der er anvendt professionelt eller semi-professionelt. F.eks. vurderes visse ukrudtsmidler at være anvendt af kommuner og offentlige institutioner, på golfbaner eller i boligforeninger mv., eller enkelte insektsæber i økologisk produktion, men størsteparten vurderes at være solgt til private haver..4 Klar-til-brug produkter Der er udviklet en del såkaldte klar-til-brug produkter (k-t-b) specielt til det private marked (i modsætning til koncentrater, der skal fortyndes i forbindelse med den enkelte behandling). Blandt andet forhandles mosmidlet jern(ii)sulfat som et klar-til-brug produkt, og det er hovedårsagen til, at denne produkttype udgør hovedparten af det mængdemæssige samlede salg af pesticider til private. Der blev i 0 således solgt i alt 94,0 tons aktivstoffer formuleret som k-t-bmidler svarende til ca. 79 % af det samlede salg til private, men kun,5 tons hvis man regner jernsulfatmidlerne fra. Størstedelen af de,5 tons var k-t-bglyphosatprodukter, der tegnede sig for 9,0 tons i 0. I 0 var det kun 9 ud af 0 ukrudtsmidler (uden mosmidler), der var k-t-bprodukter, mens andelen blandt insektmidlerne var større. Her var 4 ud af 9 midler k-t-b-produkter. Det mest solgte insektmiddel, en "insektsæbe" baseret på kaliumoleat (900 kg a.s.), forhandles dog som et koncentrat. Med hensyn til de koncentrerede insektsæber skal det bemærkes, at de også er godkendt til anvendelse i økologisk jordbrug. Det kan derfor ikke afvises, at noget af forbruget af disse midler har fundet sted uden for de private haver. En oversigt over mængden af aktivstoffer i klar-til-brug produkter i 0 indgår i tabel.. 8

9 Tabel - Salget af de enkelte aktivstoffer i 0, samlet og i form af klar-tilbrug (k-t-b) produkter. Aktivstofferne er opdelt efter anvendelsesområder. Anvendelse Aktivstof (a.s.) Antal produkter, Ukrudtsmidler,4-D clopyralid dicamba dichlorprop-p diflufenican fedtsyrer (pelargonsyre) fluroxypyr glyphosat maleinhydrazid MCPA mechlorprop-p Mosmidler fedtsyrer (C 8 -C 8 ) jern(ii)sulfat Heraf antal k-t-b produkter Mængde (kg a.s.) Heraf mængde k-t-b (kg a.s.) Svampemidler tebuconazol Insektmidler acetamiprid cypermethrin fedtsyrer (linolsyre) imidacloprid kaliumoleat mercaptodimethur pyrethrin I og II rapsolie thiacloprid , ,4 3 Sneglemidler Jern(III)fosfat Kun produkter med indberettet salg > 0 for 0 (dvs. ikke alle registrerede produkter). Bemærk, at der i flere tilfælde er tale om produkter med mere end et aktivstof, hvorfor antallet af produkter nævnt under de enkelte aktivstoffer ikke blot kan summeres til ét samlet antal produkter. 5 0, ,4 3 9

10 3 Privates pesticidbelastning i Udviklingen i salget til private fra 00 til 0 opgjort i forhold til pesticidernes miljøbelastning Salget af ukrudtsmidler til anvendelse på græsplæner er steget fra 00 til 0. Det er produkter indeholdende phenoxysyrer (,4-D, dichlorprop-p, MCPA og mechlorprop-p), der er steget med 35 %. Til anvendelse på udyrkede arealer er det totale salg faldet. Salget af glyphosatprodukter er faldet med 3 %, hvorimod salget af de mindst miljøog sundhedsbelastende fedtsyreprodukter er steget med næsten 70 %. Salget af insektmidler er steget. Det skyldes, at produkter indeholdende de mindst miljø- og sundhedsbelastende aktivstoffer, fedtsyrer, kaliumoleat (insektsæbe) eller jern(iii)fosfat er steget. Og disse anvendes i større doser pr. arealenhed for at resultere i samme effekt. Ligeledes steg salget af mosmidler baseret på den uorganiske jernforbindelse jern(ii)sulfat ton aktivstof Mest belastende Middel belastende Mindst belastende Belastningsgrad Figur 3- Fordeling af salget af pesticider til private i 00 og 0 baseret på graden af miljøbelastning. I nedenstående Tabel 3-4 er vist en oversigt over aktivstofferne opdelt efter deres anvendelse og belastningsgrad. Generelt anbefales det at anvende aktivstoffer som nedbrydes hurtigt eller grundstoffer, som indgår i det naturlige kredsløb. Visse af de kemiske aktivstoffer nedbrydes hurtigt, men deres øvrige egenskaber gør, at de vurderes at udgøre en større belastning for miljø eller sundhed. Aktivstofferne er på dette grundlag opdelt i tre 0

11 belastningsgrupper mest belastende, middel belastende og mindst belastende. Tabellen viser, at det øgede salg i 0 skyldes øget salg af de mindst belastende midler, og at salget af de mest belastende midler er reduceret. Udviklingen i belastning i salget fra 00 til 0 er vist i figur 3. ovenfor. Tabel 3- Sammenligning af de solgte mængder af aktivstoffer i 00 og 0for så vidt angår der miljøbelastning. Aktivstofferne er opdelt efter anvendelsesområder og en vurdering af deres egenskaber, i forhold til belastning for miljøet og er herefter opdelt i tre grupper mest belastende, middel belastende og mindst belastende. Anvendelse Ukrudtsmidler, anvendes på græsplænen Ukrudtsmidler, anvendes på udyrkede arealer Mosmidler Svampemidler Insektmidler Aktivstof Mest belasten de 00 0 Middel belasten de Mindst belasten de Mest belasten de Middel belasten de,4-d clopyralid dicamba 5 86 dichlorprop-p fluroxypyr 4 5 MCPA mechlorprop-p Mindst belasten de glyphosat maleinhydrazid diflufenican fedtsyrer (pelargon) fedtsyrer (C 8 -C 8 ) jern(ii)sulfat svovl - tebuconazol acetamiprid - 6 cypermethrin 0,7 0, fedtsyrer (linolsyre) 35 8 imidacloprid 0,06 4 kaliumoleat (insektsæbe) mercaptodimethur 3 pyrethrin I og II 0,33 0,4 rapsolie - thiacloprid 34 3 Sneglemidler jern(iii)fosfat 77 6 Salg i alt (kg a.s.)

12 4 Historisk udvikling i salget af pesticider til private 4. Historisk overblik over salg til private frem til 0 Den første opgørelse af salget af pesticider til brug i private haver blev udarbejdet i 986 af firmaet Agro-kemi a/s, der opgjorde det samlede privatforbrug til ca. 34,5 tons aktivstoffer (a.s.) i 985. Der er efterfølgende foretaget opgørelser af privathaveforbruget i forbindelse med bekæmpelsesmiddelstatistikken for 996 og 00. Siden 007 er privathaveforbruget blevet opgjort årligt ud fra det registrerede salg af plantebeskyttelsesmidler i Danmark. Hovedtallene for salgene fra årene er sammenfattet i nedenstående tabel 4. og herunder følger figur 4., der viser udviklingen i salget af de to middelgrupper, som mængdemæssigt udgør den største del af salget, dvs. ukrudtsmidler og mosmidler. Tabel 4.. Salget af pesticider til private fra 007 til 0 fordelt på middeltyper. Hovedgruppe Salg (tons aktivstoffer) Ukrudtsmidler 9, 5,9,7 3,0 3 Mosmidler 54,0 60,5 5,5 8,6 85 Svampemidler 0, 0, 0, 0, 0,05 Insektmidler 3,8,3,0 0,5,7 I alt 87, 87,7 74, 60, 8,6

13 ton aktivstof ukrudtsmidler mosmidler Årstal Figur 4- Udvikling i salget af ukrudtsmidler og mosmidler til private fra 007 til 0 4. Detaljeret opgørelse af salg til private for perioden 007 til 0 Tabel 4. viser detaljerede oplysninger om det årlige salg af pesticider til private fra 007 til 0. Generelt fluktuerer salget af de enkelte aktivstoffer en hel del fra år til år, og også det samlede salg af midler inden for hver enkelt hovedgruppe varierer betydeligt. Den samlede mængde af ukrudtsmidler steg fra 009 til 0, primært på grund af et stort mersalg af glyphosat fra 009 til 00. Glyphosatsalget faldt noget igen fra 00 til 0, men det reducerede salg af dette aktivstof blev modvirket af et stigende salg af kombinationsmidler baseret på forskellige phenoxysyrer (,4-D, dichlorprop-p, MCPA og mechlorprop-p) samt pelargonsyremidler. Salget af mosmidler (jern(ii)sulfat) dykkede i 00 i forhold til de foregående år, men opnåede i 0 det største salg, der er registreret til dato især pga. tilkomsten af et nyt produkt på markedet. Salget af insektmidler var konstant faldende fra 007 til 00, men steg igen i 0 til et niveau tæt på gennemsnittet for hele perioden siden 007. Forbruget af svampemidler til privathaveformål har konstant været lavt fra

14 Anvendelse Ukrudtsmidler, anvendes på græsplænen Ukrudtsmidler, anvendes på udyrkede arealer Mosmidler Svampemidler Insektmidler Tabel 4- Anslået salg af pesticider til anvendelse i private haver i Aktivstofferne er opdelt efter anvendelsesområder. Aktivstof Mængde aktivstof (kg a.s.)* ,4-D clopyralid Dicamba dichlorprop-p fluroxypyr MCPA mechlorprop mechlorprop-p glyphosat Hvidløg maleinhydrazid diflufenican fedtsyrer (pelargon) fedtsyrer (C 8 -C 0 ) fedtsyrer (C 8 -C 8 ) Ukrudtsmidler i alt fedtsyrer (C 8 -C 8 ) jern(ii)sulfat Mosmidler ialt Svovl tebuconazol Svampemidler i alt acetamiprid cypermethrin - - 0,4 0,7 0, fedtsyrer (linolsyre) imidacloprid 9 4 0,06 4 kaliumoleat (insektsæbe) mercaptodimethur pyrethrin I og II 0,8 8 0,33 0,4 Rapsolie thiacloprid Sneglemidler jern(iii)fosfat Insektmidler i alt I alt (kg a.s.) Angivelse med en streg( "-") betyder, at der ikke har været noget salg af stoffet, herunder også, at stoffet eventuelt slet ikke har været på markedet i det pågældende år. 4

Salg af pesticider til brug i private haver 2010

Salg af pesticider til brug i private haver 2010 Miljøudvalget 0 MIU alm. del Bilag 55 Offentligt Salg af pesticider til brug i private haver 00 Notat udarbejdet for Miljøstyrelsen af Cowi. Indhold INDLEDNING 7 TIDLIGERE OPGØRELSER AF PESTICIDFORBRUGET

Læs mere

Salg af sprøjtemidler til brug i private haver 2013. Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 8, 2015

Salg af sprøjtemidler til brug i private haver 2013. Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 8, 2015 Salg af sprøjtemidler til brug i private haver 2013 Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 8, 2015 Titel: Salg af sprøjtemidler til brug i private haver 2013 Redaktion: Lise Samsøe-Petersen, Pesticider & Genteknologi,

Læs mere

Salg af sprøjtemidler til brug i private haver Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 1, 2014

Salg af sprøjtemidler til brug i private haver Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 1, 2014 Salg af sprøjtemidler til brug i private haver 2012 Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 1, 2014 Titel: Salg af sprøjtemidler til brug i private haver 2012 Redaktion: Lise Samsøe-Petersen Anita Fjelsted

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forbruget af pesticider til plantebeskyttelse i private haver i Miljøstyrelsen, Pesticider og Genteknologi.

Indholdsfortegnelse. Forbruget af pesticider til plantebeskyttelse i private haver i Miljøstyrelsen, Pesticider og Genteknologi. Miljøstyrelsen, Pesticider og Genteknologi Forbruget af pesticider til plantebeskyttelse i private haver i 00 Notat COWI A/S Parallelvej 00 Kongens Lyngby Telefon 4 97 Telefax 4 97 wwwcowidk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Salg af sprøjtemidler til brug i private haver 2015 og 2016

Salg af sprøjtemidler til brug i private haver 2015 og 2016 Salg af sprøjtemidler til brug i private haver 2015 og 2016 Orientering fra MIljøstyrelsen nr. 19 April 2017 Udgiver: Miljøstyrelsen Redaktion: Jesper Kjølholt, COWI A/S (udarbejdelse af rapport for 2015)

Læs mere

Salg af sprøjtemidler til brug i private haver 2014. Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 14, 2016

Salg af sprøjtemidler til brug i private haver 2014. Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 14, 2016 Salg af sprøjtemidler til brug i private haver 2014 Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 14, 2016 Titel: Salg af sprøjtemidler til brug i private haver 2014 Redaktion: Jesper Kjølholt, COWI A/S Henriette

Læs mere

Væsentlige konklusioner og oplysninger i Bekæmpelsesmiddelstatistikken

Væsentlige konklusioner og oplysninger i Bekæmpelsesmiddelstatistikken Væsentlige konklusioner og oplysninger i Bekæmpelsesmiddelstatistikken 2011 Behandlingshyppigheden Behandlingshyppigheden angiver det antal gange, det konventionelt dyrkede landbrugsareal i gennemsnit

Læs mere

Sammenfatning og konklusioner

Sammenfatning og konklusioner Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 97 Offentligt Sammenfatning og konklusioner Rapporten omfatter bekæmpelsesmiddelstatistikken baseret på salgstal for kalenderåret 2013 samt sprøjtemiddelstatistik

Læs mere

Udviklingen i pesticiders belastning af miljøet i perioden

Udviklingen i pesticiders belastning af miljøet i perioden Miljøstyrelsen, Miljøprojekt Nr. 1244 2008 Udviklingen i pesticiders belastning af miljøet i perioden 1986-2006 Kim Gustavson, DHI Peter Borgen Sørensen, DMU, Århus Universitet Martine Reinhold Kildeby,

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af plantebeskyttelsesmidler på golfbaner 1)

Bekendtgørelse om anvendelse af plantebeskyttelsesmidler på golfbaner 1) BEK nr 127 af 06/02/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-666-00101 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Der er forskel på. Gå efter produkter med fedt syrer. Brug færdigblandede produkter - klar til brug. Undgå produkter med faremærker

Der er forskel på. Gå efter produkter med fedt syrer. Brug færdigblandede produkter - klar til brug. Undgå produkter med faremærker Der er forskel på ukrudtsmidler Gå efter produkter med fedt syrer Brug færdigblandede produkter - klar til brug Undgå produkter med faremærker t Tjek sprøjtemidler til hele haven på godthavemiljø.dk og

Læs mere

Bekæmpelse af bjørneklo med pesticider

Bekæmpelse af bjørneklo med pesticider Bekæmpelse af bjørneklo med pesticider muligheder, problematikker og miljøbelastning herunder præsentation af nyt værktøj til udregning af miljøbelastningen Anne Mette Dahl Jensen Seniorrådgiver - IGN

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 2. Afdeling

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 2. Afdeling ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 2. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den 7. september 2004 via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Nat/01/00025 Ref.: Orientering om anvendelse af sprøjtegifte i Århus Kommune

Læs mere

Evaluering af belastningslofterne for anvendelse af sprøjtemidler på golfbaner

Evaluering af belastningslofterne for anvendelse af sprøjtemidler på golfbaner NOTAT Pesticider og Genteknologi J.nr. MST-666-00090 Ref. louln Den 12. december 2014 Evaluering af belastningslofterne for anvendelse af sprøjtemidler på golfbaner Skrappere krav til golfbanerne er et

Læs mere

Bilag Sprøjtning golfbane

Bilag Sprøjtning golfbane Bilag Sprøjtning golfbane Aftale mellem Dansk Golf Union, miljøministeren og Kommunernes Landsforening om at afvikle brugen af plantebeskyttelsesmidler i golfklubber. 21. juni 2005 Formål og område 1.

Læs mere

Vejledning til Bekendtgørelse om anvendelse af plantebeskyttelsesmidler på golfbaner. Opdateret 30. januar 2014. Formål og definitioner ( 1-2)

Vejledning til Bekendtgørelse om anvendelse af plantebeskyttelsesmidler på golfbaner. Opdateret 30. januar 2014. Formål og definitioner ( 1-2) Pesticider og Genteknologi J.nr. Ref. anfje Den 30. januar 2014 Vejledning til Bekendtgørelse om anvendelse af plantebeskyttelsesmidler på golfbaner Opdateret 30. januar 2014 Formål og definitioner ( 1-2)

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om anvendelse af plantebeskyttelsesmidler på golfbaner

Vejledning til bekendtgørelse om anvendelse af plantebeskyttelsesmidler på golfbaner Pesticider og Genteknologi J.nr. MST-666-00090 Ref. anfje/louln Den 19. december 2014 Vejledning til bekendtgørelse om anvendelse af plantebeskyttelsesmidler på golfbaner Opdateret 19. december 2014 Formål

Læs mere

Undersøgelse af pesticidforbruget på offentlige arealer i 2010. Carsten Ellegaard, Nis Vilhelm Benn og Jesper Kjølholt COWI

Undersøgelse af pesticidforbruget på offentlige arealer i 2010. Carsten Ellegaard, Nis Vilhelm Benn og Jesper Kjølholt COWI Undersøgelse af pesticidforbruget på offentlige arealer i 2010 Carsten Ellegaard, Nis Vilhelm Benn og Jesper Kjølholt COWI Miljøprojekt Nr. 1399 2011 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 2. Afdeling

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 2. Afdeling ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 2. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den. via Magistraten Tlf. nr.: 8940 2799 Jour. nr.: Nat/01/00025 Ref.: Dieter Delling Orientering om anvendelse af sprøjtegifte i Århus

Læs mere

Undersøgelse af pesticidforbruget på offentlige arealer 2002

Undersøgelse af pesticidforbruget på offentlige arealer 2002 Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 23 2003 Undersøgelse af pesticidforbruget på offentlige arealer 2002 Palle Kristoffersen og Stine Rytter Forskningscentret for Skov og Landskab Miljøstyrelsen vil,

Læs mere

Vejledning til Bekendtgørelse om anvendelse af plantebeskyttelsesmidler på golfbaner. Formål og definitioner ( 1-2)

Vejledning til Bekendtgørelse om anvendelse af plantebeskyttelsesmidler på golfbaner. Formål og definitioner ( 1-2) Pesticider og Genteknologi J.nr. Ref. anfje Den 7. august 2013 Vejledning til Bekendtgørelse om anvendelse af plantebeskyttelsesmidler på golfbaner Formål og definitioner ( 1-2) 2 Definitioner af baneelementer:

Læs mere

Undersøgelse af pesticidforbruget på offentlige arealer i 2006. Palle Kristoffersen og Anne Merete Rask Skov & Landskab, Københavns Universitet

Undersøgelse af pesticidforbruget på offentlige arealer i 2006. Palle Kristoffersen og Anne Merete Rask Skov & Landskab, Københavns Universitet Undersøgelse af pesticidforbruget på offentlige arealer i 2006 Palle Kristoffersen og Anne Merete Rask Skov & Landskab, Københavns Universitet Miljøprojekt Nr. 1171 2007 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden

Læs mere

Hvordan optimerer vi den kemiske ukrudtsbekæmpelse med henblik på kløver?

Hvordan optimerer vi den kemiske ukrudtsbekæmpelse med henblik på kløver? Hvordan optimerer vi den kemiske ukrudtsbekæmpelse med henblik på kløver? Sammenfatning af forsøg og erfaringer fra plænegræs og frøgræs A A R H U S U N I V E R S I T E T Peter Hartvig, Forskningscenter

Læs mere

Undersøgelse af pesticidforbruget på offentlige arealer i 1999 og 2000

Undersøgelse af pesticidforbruget på offentlige arealer i 1999 og 2000 Bekæmpelsesmiddelforskning fra Miljøstyrelsen Nr. 54 2001 Undersøgelse af pesticidforbruget på offentlige arealer i 1999 og 2000 Palle Kristoffersen og Jacob Møller Forskningscentret for Skov & Landskab

Læs mere

Bilag 1. »Bilag 6. acetamiprid Substral Gødning med insektmiddel april april juli juli 2014.

Bilag 1. »Bilag 6. acetamiprid Substral Gødning med insektmiddel april april juli juli 2014. Bilag 1»Bilag 6 Liste over plantebeskyttelsesmidler, der er meddelt afviklingsperioder for efter plantebeskyttelsesmiddelforordningens artikel 46, jf. 3, stk. 3 Aktivstof Produktnavn Reg. nr. Forbud mod

Læs mere

University of Copenhagen. Hvad fortæller sprøjtejournalerne? Ørum, Jens Erik; Jørgensen, Lise Nistrup; Kudsk, Per. Published in: Sammendrag af indlæg

University of Copenhagen. Hvad fortæller sprøjtejournalerne? Ørum, Jens Erik; Jørgensen, Lise Nistrup; Kudsk, Per. Published in: Sammendrag af indlæg university of copenhagen University of Copenhagen Hvad fortæller sprøjtejournalerne? Ørum, Jens Erik; Jørgensen, Lise Nistrup; Kudsk, Per Published in: Sammendrag af indlæg Publication date: Document Version

Læs mere

Udviklingen i miljøbelastningen med pesticider

Udviklingen i miljøbelastningen med pesticider 14. november 2012 Udviklingen i miljøbelastningen med pesticider Highlights: Der er kommet en ny indikator for pesticidbelastningen fra jordbruget, den såkaldte Pesticidbelastningsindikator (PBI). Med

Læs mere

Undersøgelse af forbruget af sprøjtemidler på offentlige arealer i 2013. Miljøprojekt nr. 1641, 2015

Undersøgelse af forbruget af sprøjtemidler på offentlige arealer i 2013. Miljøprojekt nr. 1641, 2015 Undersøgelse af forbruget af sprøjtemidler på offentlige arealer i 2013 Miljøprojekt nr. 1641, 2015 Titel: Undersøgelse af forbruget af sprøjtemidler på offentlige arealer i 2013 Redaktion: Carsten Ellegaard,

Læs mere

NOTAT. Udvikling i ilandbragte mængder torsk samt kvoter fordelt på bestande

NOTAT. Udvikling i ilandbragte mængder torsk samt kvoter fordelt på bestande Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri L 19 - Svar på Spørgsmål 6 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet Den 22. februar 27 J.nr.: NOTAT Vedr.: Pris- og mængdeudviklingen

Læs mere

Pesticidindsatsen

Pesticidindsatsen Pesticidindsatsen 2010-15 Kontorchef Lea Frimann Hansen Pesticider & Genteknologi Miljøstyrelsen Tre nye EU retsakter på pesticidområdet Revision af direktivet om plantebeskyttelsesmidler til en ny forordning

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse. Lidt, effektivt og alternativt. Landskonsulent Hans Kristensen. Afsnit B, C og D

Ukrudtsbekæmpelse. Lidt, effektivt og alternativt. Landskonsulent Hans Kristensen. Afsnit B, C og D Ukrudtsbekæmpelse Lidt, effektivt og alternativt Landskonsulent Hans Kristensen Afsnit B, C og D Lidt 1999 bød på! Lavere afgrødepriser! Højere pesticidafgift! Lavere nettomerudbytter Lidt! Færre behandlinger!

Læs mere

Belastningsindeks (B pr. BI) Solgte mængder (bilag 6) 1,39 0,29 0,21 Indberettede sprøjtejournaldata (bilag7) 1,32 0,28 0,21 (BH)

Belastningsindeks (B pr. BI) Solgte mængder (bilag 6) 1,39 0,29 0,21 Indberettede sprøjtejournaldata (bilag7) 1,32 0,28 0,21 (BH) Miljø- og Fødevareudvalget 2014-15 (2. samling) MOF Alm.del Bilag 111 Offentligt Effekterne på pesticidbelastningen ved indførelse af glyfosat-resistent majs Notat udarbejdet til Miljøstyrelsen (MST) Jens

Læs mere

Pesticider i grundvand. Nina Tuxen

Pesticider i grundvand. Nina Tuxen Pesticider i grundvand Nina Tuxen Tilbage Fund i grundvand Stoffer Punktkilder Prøv lykken 100 100 100 100 200 200 200 200 300 300 300 300 400 400 400 400 Fund i grundvand 100 Hvilken kemisk årsag er hyppigst

Læs mere

Statistikdokumentation for Pesticidsalget og pesticidanvendelsen i landbrugets planteavl 2014

Statistikdokumentation for Pesticidsalget og pesticidanvendelsen i landbrugets planteavl 2014 Statistikdokumentation for Pesticidsalget og pesticidanvendelsen i landbrugets planteavl 2014 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er at producere en statistik, der viser den samlede udvikling

Læs mere

de illegale indvandrere i danmark, 2016 Jan Rose Skaksen og Troels Mandøe Glæsner

de illegale indvandrere i danmark, 2016 Jan Rose Skaksen og Troels Mandøe Glæsner de illegale indvandrere i danmark, 2016 Jan Rose Skaksen og Troels Mandøe Glæsner arbejdspapir 51 december 2017 ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir nr. 51 De illegale indvandrere i danmark, 2016

Læs mere

Konkursanalyse procent færre konkurser i andet kvartal 2017

Konkursanalyse procent færre konkurser i andet kvartal 2017 20 procent færre konkurser i andet kvartal 2017 Efter et rekordhøjt antal konkurser i 2016 er konkurstallet faldet med 20 procent fra andet kvartal 2016 til andet kvartal 2017. Antallet af konkurser er

Læs mere

Bekæmpelsesmiddel statistik 2011

Bekæmpelsesmiddel statistik 2011 Bekæmpelsesmiddel statistik 2011 Behandlingshyppighed og belastning Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 5, 2012 Titel: Bekæmpelsesmiddelstatistik 2011 Redaktion: Jesper Kjølholt COWI A/S, Jens Erik Ørum

Læs mere

Pesticidrester i fødevarer resultater for 2004

Pesticidrester i fødevarer resultater for 2004 Pesticidrester i fødevarer resultater for 2004 Indledning Pesticider eller sprøjtemidler er kemiske stoffer, som bliver brugt på marker eller i haver for at bekæmpe ukrudt, beskytte afgrøder mod angreb

Læs mere

RANGERING AF SPRØJTEMIDLER TIL HUS OG HAVE

RANGERING AF SPRØJTEMIDLER TIL HUS OG HAVE RANGERING AF SPRØJTEMIDLER TIL HUS OG HAVE MILJØSTYRELSEN HAR INDDELT ALLE SPRØJTEMIDLER EFTER, HVOR MEGET DE PÅVIRKER MILJØET OG SUNDHEDEN. DEN BEDSTE SCORE ER FEM FLUEBEN OG LAVESTE ER NUL. UKRUDTSMIDLER

Læs mere

ÅRS- STATISTIK. Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk

ÅRS- STATISTIK. Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk ÅRS- STATISTIK 2013 Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk Forlagenes omsætning 2013 Omsætning 2013 på niveau med 2012 Forlagenes omsætning

Læs mere

Resultater fra Lif og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark

Resultater fra Lif og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark Resultater fra Lif og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2012 2 September 2013 / Kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2012 September 2013 / Kliniske forskningsaktiviteter

Læs mere

Europaudvalget EUU alm. del Bilag 372 Offentligt

Europaudvalget EUU alm. del Bilag 372 Offentligt Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del Bilag 372 Offentligt MILJØstyrelsen 6. Maj 2009 Pesticider & genteknologi JL(mst)/japed (dep) GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Kommissionsdirektiver

Læs mere

Elevtal for grundskolen 2010/2011

Elevtal for grundskolen 2010/2011 Elevtal for grundskolen 2010/2011 Af Mathilde Ledet Molsgaard I 2010/11 er der ca. 713.000 elever i grundskolen. Andelen af elever i frie grundskoler og efterskoler har været stigende i perioden siden

Læs mere

Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler

Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler Af Det pædagogiske personale i folkeskoler 1 og frie grundskoler talte godt 69.000 medarbejdere 2 i skoleåret 2009/10. Lærerne udgør langt den største

Læs mere

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8 LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Aktuelle bekæmpelsesmidler opdatering på midler, regler, afgifter, og nye mindre anvendelser til sæson 2014

Aktuelle bekæmpelsesmidler opdatering på midler, regler, afgifter, og nye mindre anvendelser til sæson 2014 Aktuelle bekæmpelsesmidler opdatering på midler, regler, afgifter, og nye mindre anvendelser til sæson 2014 SCIENCE AND TECHNOLOGY Peter Hartvig og Klaus Paaske, AU Flakkebjerg Aktuelle bekæmpelsesmidler

Læs mere

Uddrag af ændringsbekendtgørelse juli Bilag 6

Uddrag af ændringsbekendtgørelse juli Bilag 6 Uddrag af ændringsbekendtgørelse juli 2013 Bilag 6 Liste over plantebeskyttelsesmidler, der er meddelt afviklingsperioder for efter plantebeskyttelsesmiddelforordningens artikel 46, jf. 3, stk. 3 Aktivstof

Læs mere

Grønt Regnskab 2012. Fredericia Kommune. Som virksomhed

Grønt Regnskab 2012. Fredericia Kommune. Som virksomhed Grønt Regnskab 212 Fredericia Kommune Som virksomhed Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 3 Elforbrug... 4 Varmeforbrug... 6 Transport... 7 Klima... 8 Vandforbrug... 1 Forbrug af sprøjtemidler... 11 Indledning

Læs mere

Teknisk dokument. www.ecostyle.dk. Hvad er Ultima ProFF? Hvorfor vælge Ultima ProFF? Er dette et pesticid?

Teknisk dokument. www.ecostyle.dk. Hvad er Ultima ProFF? Hvorfor vælge Ultima ProFF? Er dette et pesticid? Kl. 13.00 Kl. 17.00 Kl. 20.00 Teknisk dokument Kl. 11.00 Hvad er Ultima ProFF? Ultima ProFF er det ultimative ukrudtsmiddel, der effektivt bekæmper det synlige ukrudt over jorden og samtidig hindrer genvækst

Læs mere

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014 Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014 August 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund 3 2. Samlede konklusioner - Medlemmer af Lif og

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater 2016

De gymnasiale eksamensresultater 2016 De gymnasiale eksamensresultater 2016 Resumé: I 2016 dimitterede i alt 49.000 studenter fra de gymnasiale uddannelser fordelt på eux, hf, hf-e, hhx, htx og stx. Andelen af studenter fra stx udgør, ligesom

Læs mere

NOTAT Sagsbehandler: Helene Vinther Seidler / Peter Heltoft Schaarup Oprettet:

NOTAT Sagsbehandler: Helene Vinther Seidler / Peter Heltoft Schaarup Oprettet: NOTAT Sagsbehandler: Helene Vinther Seidler / Peter Heltoft Schaarup Oprettet: 15-03-2016 Sagsnr.: 16/1513 Dokumentnr.: Notat om de miljømæssige og økonomiske konsekvenser af spotsprøjtning på belægninger

Læs mere

Danmarks salg af handelsgødning 2012/2013

Danmarks salg af handelsgødning 2012/2013 Danmarks salg af handelsgødning 2012/2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Danmarks salg af handelsgødning 2012/2013 Denne statistik er udarbejdet af Ministeriet

Læs mere

Elektronisk tilgængelighed i almen praksis, belyst gennem statistisk undersøgelse af e-konsultationer.

Elektronisk tilgængelighed i almen praksis, belyst gennem statistisk undersøgelse af e-konsultationer. Opgang Afsnit Telefon Direkte Fax Mail Web EAN-nr: Giro: Bank: CVR/SE-nr: Journal nr.: Ref.: Dato:12. april 2012 Elektronisk tilgængelighed i almen praksis, belyst gennem statistisk undersøgelse af e-konsultationer.

Læs mere

VIII Skadedyr i landbrugsafgrøder Klaus Paaske

VIII Skadedyr i landbrugsafgrøder Klaus Paaske Pesticidafprøvning 2010 VIII Skadedyr i landbrugsafgrøder Klaus Paaske Der er i 2010 gennemført 9 forsøg med insektmidler til landbrugsafgrøder og de afprøvede midler, afgrøder og skadegørere er vist i

Læs mere

Markedsudvikling for forsikringsmæglervirksomhed i 2008

Markedsudvikling for forsikringsmæglervirksomhed i 2008 Markedsudvikling for forsikringsmæglervirksomhed i 2008 1. Konklusioner: Forsikringsmæglerne præsterede samlet en omsætning fra forsikringsformidling i 2008 på lidt over en milliard kr. svarende til en

Læs mere

Voksne hjemmeboende børn i perioden Københavns Kommune Statistisk Kontor

Voksne hjemmeboende børn i perioden Københavns Kommune Statistisk Kontor Voksne i perioden 1997-21 Københavns Kommune Statistisk Kontor April 23 Voksne i perioden 1997-21 Baggrund I ierne er det blevet drøftet, om ene i Danmark i stigende grad bliver boende hjemme hos forældrene

Læs mere

Talmateriale vedr. landbrugets og skovbrugets udledninger til vandløb

Talmateriale vedr. landbrugets og skovbrugets udledninger til vandløb Talmateriale vedr. landbrugets og skovbrugets udledninger til vandløb Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 7. december 2011 Poul Nordemann Jensen DCE Nationalt Center for Miljø og

Læs mere

Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk

Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk 2014 Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk Forlagenes omsætning 2014 Bogbranchen - en gradvis digital udvikling Forlagenes omsætning i

Læs mere

Integrerede producenter

Integrerede producenter Integrerede producenter De integrerede producenter havde i gennemsnit et driftsresultat på knap en halv mio. kr. > > Niels Vejby Kristensen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien for integrerede

Læs mere

Kvantitativ spørgeskemaundersøgelse blandt 1000 repræsentativt udvalgte haveejere

Kvantitativ spørgeskemaundersøgelse blandt 1000 repræsentativt udvalgte haveejere Forundersøgelse Kvantitativ spørgeskemaundersøgelse blandt 1000 repræsentativt udvalgte haveejere 21.1.2011 1 Baggrund Der er gennemført en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse blandt 1032 repræsentativt

Læs mere

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse)

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse) LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 5 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kemikalier 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om kemikalier 1) 2012/1 LSF 173 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-029-00131 Fremsat den 28. februar 2013 af miljøministeren (Ida Auken)

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Bekæmpelsesmidler. Ændrede og nye godkendelser Regler Pesticidstrategi Flakkebjerg

AARHUS UNIVERSITET. Bekæmpelsesmidler. Ændrede og nye godkendelser Regler Pesticidstrategi Flakkebjerg Bekæmpelsesmidler Ændrede og nye godkendelser Regler Pesticidstrategi 2013-2015 Peter Hartvig Klaus Paaske Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Flakkebjerg Herbicid sprøjteblade (1) Væsentligste

Læs mere

ÅRS- STATISTIK Danske Forlag Børsen 1217 København K Tlf

ÅRS- STATISTIK Danske Forlag Børsen 1217 København K Tlf ÅRS- STATISTIK 2016 Danske Forlag Børsen 1217 København K Tlf. 33 15 66 88 info@danskeforlag.dk Forlagenes omsætning 2016 Stabil omsætning i 2016 Danske Forlags samlede omsætning i 2016 var stort set uændret

Læs mere

RAPPORT, SEPTEMBER 2017

RAPPORT, SEPTEMBER 2017 RAPPORT, SEPTEMBER 2017 PRODUKTFORDELINGEN PÅ DET DANSKE DETAILMARKED FOR NATURGAS I 2016 Side 2/6 ENERGITILSYNET PRODUKTFORDELINGEN PÅ DET DANSKE DETAILMARKED FOR NATURGAS I 2016 INDHOLD RESUMÉ... 3 PRODUKTFORDELINGEN

Læs mere

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Dette modul fortæller om de begreber og principper, der er vigtige i økologisk landbrug i Danmark. Noter til dette afsnit ser du på sidste side.

Læs mere

MILJØstyrelsen 14. februar 2008 Pesticider

MILJØstyrelsen 14. februar 2008 Pesticider Europaudvalget (2. samling) EUU alm. del - Bilag 138 Offentligt MILJØstyrelsen 14. februar 2008 Pesticider JL Grundnotat til FEU og FMPU Forslag til Kommissionsdirektiver om optagelse af aktivstofferne,

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. AB og AD stillet af Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. AB og AD stillet af Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 106 Offentligt Den 22. november 2006 Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. AB og AD stillet af Folketingets Udvalg for Fødevarer,

Læs mere

Markedsanalyse. Da det er femte år i træk, at Landbrug & Fødevarer gennemfører undersøgelsen om danskernes holdninger og adfærd i forbindelse med

Markedsanalyse. Da det er femte år i træk, at Landbrug & Fødevarer gennemfører undersøgelsen om danskernes holdninger og adfærd i forbindelse med Markedsanalyse 9. juni 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Langt flere danskere købere oftere økologi Siden 2013 har Landbrug & Fødevarer

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende regeringens udspil til sprøjtemiddelstrategi Beskyt vand, natur og sundhed 13.01.2013

Spørgsmål og svar vedrørende regeringens udspil til sprøjtemiddelstrategi Beskyt vand, natur og sundhed 13.01.2013 Spørgsmål og svar vedrørende regeringens udspil til sprøjtemiddelstrategi Beskyt vand, natur og sundhed 13.01.2013 Miljøstyrelsen besvarer her en række spørgsmål til regeringens udspil til ny sprøjtemiddelstrategi.

Læs mere

Danskernes fuldkornsindtag 2011-2012

Danskernes fuldkornsindtag 2011-2012 Danskernes fuldkornsindtag 2011-2012 Af Heddie Mejborn, Karin Hess Ygil, Sisse Fagt, Ellen Trolle og Tue Christensen Afdeling for Ernæring, DTU Fødevareinstituttet DTU Fødevareinstituttet har i samarbejde

Læs mere

Det samlede antal dyreenheder Samlet for alle bedrifter giver beregningen af dyreenheder følgende tal.

Det samlede antal dyreenheder Samlet for alle bedrifter giver beregningen af dyreenheder følgende tal. Sammenligning af i CHR og gødningsregnskab i 2002 Inge T. Kristensen - Danmarks JordbrugsForskning - 23. februar 2004. Det samlede antal dyreenheder--------------------------------------------------------------------2

Læs mere

INSTITUT FOR JORDBRUGSPRODUKTION OG MILJØ DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

INSTITUT FOR JORDBRUGSPRODUKTION OG MILJØ DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET INSTITUT FOR JORDBRUGSPRODUKTION OG MILJØ DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET Natur- og miljøklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 Købnehavn NV Spørgsmål til Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet til kortet

Læs mere

Trafikuheld. Året 2007

Trafikuheld. Året 2007 Trafikuheld Året 007 Juli 008 Vejdirektoratet Niels Juels Gade Postboks 908 0 København K Tlf.: 7 Fax.: 5 65 Notat: Trafikuheld Året 007 (Alene elektronisk) Dato:. juli 008 Forfatter: Stig R. Hemdorff

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt 23. november 2015 J.nr. 15-2816833 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 133 af 23.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kemikalier 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om kemikalier 1) Lovforslag nr. L 173 Folketinget 2012-13 Fremsat den 28. februar 2013 af miljøministeren (Ida Auken) Forslag til Lov om ændring af lov om kemikalier 1) (Opbevaring af bekæmpelsesmidler ved salg, autorisationsordning

Læs mere

Markedsfordeling for salg af bøger i Danmark Et ikke-afslutteligt notat

Markedsfordeling for salg af bøger i Danmark Et ikke-afslutteligt notat Markedsfordeling for salg af bøger i Danmark Et ikke-afslutteligt notat Indhold: Om notatet... 1 Indledning... 2 Bogbarometret... 4 2008-9... 4 Forlagenes salg fordelt på salgskanaler ifl. Bogbarometret

Læs mere

Forbruget af pesticider i landbrugets planteavl

Forbruget af pesticider i landbrugets planteavl Ha 2. semester Seminarhold nr. Forfatter Seminarvejleder Forbruget af pesticider i landbrugets planteavl Handelshøjskolen i Århus 2001 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 1 2 Salget af pesticider 2 2.1 Årsager

Læs mere

Teknisk dokument. www.ecostyle.dk. Hvad er TopGun Finalsan? Hvorfor vælge TopGun Finalsan? Er dette et pesticid?

Teknisk dokument. www.ecostyle.dk. Hvad er TopGun Finalsan? Hvorfor vælge TopGun Finalsan? Er dette et pesticid? Kl. 13.00 Kl. 17.00 Kl. 20.00 Teknisk dokument Kl. 11.00 Hvad er TopGun Finalsan? TopGun Finalsan er et flydende, effektivt og meget hurtigt virkende ukrudtsmiddel mod et bredt spektrum af en- og tokimbladede

Læs mere

estatistik Januar 2015 Opdateret eksportstatistik skaber overblik over eksportvirksomhederne i Danmark

estatistik Januar 2015 Opdateret eksportstatistik skaber overblik over eksportvirksomhederne i Danmark Opdateret eksportstatistik skaber overblik over eksportvirksomhederne i Danmark I samarbejde med Eksportrådet har estatistik videreudviklet eksportstatistikken over små og mellemstore eksportvirksomheder.

Læs mere

Danmarks salg af handelsgødning 2010/2011

Danmarks salg af handelsgødning 2010/2011 Danmarks salg af handelsgødning 2010/2011 Kolofon Danmarks salg af handelsgødning 2010/2011 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2012 Fotograf(er): Colurbox.com

Læs mere

Affaldsanalyse Småt brændbart Randers

Affaldsanalyse Småt brændbart Randers Affaldsanalyse Småt brændbart Randers Rapport udarbejdet for Randers Kommune Econet AS, Claus Petersen 27. juni 2012 Projekt nr. A418 Indhold 1 INDLEDNING 4 1.1 FORMÅL 4 1.2 LOKALISERING 4 1.3 SORTERINGSKRITERIER

Læs mere

Analyse af den vederlagsfri fysioterapi - 2014

Analyse af den vederlagsfri fysioterapi - 2014 Analyse af den vederlagsfri fysioterapi - 2014 1. Stiger udgifterne år for år? På baggrund af tal fra det Fælleskommunale Sundhedssekretariat ser udviklingen i udgifterne til vederlagsfri fysioterapi i

Læs mere

Forbrug af økologiske fødevarer holdninger, værdier og faktisk købsadfærd

Forbrug af økologiske fødevarer holdninger, værdier og faktisk købsadfærd Forbrug af økologiske fødevarer holdninger, værdier og faktisk købsadfærd Af Mette Wier og Laura Mørch Andersen, AKF I et FØJO-projekt om forbrugernes interesse i økologiske fødevarer kortlægges danskernes

Læs mere

Hvidvasksekretariatet og Sporingsgruppen. Aktiviteter i tal 2014

Hvidvasksekretariatet og Sporingsgruppen. Aktiviteter i tal 2014 Hvidvasksekretariatet og Sporingsgruppen Aktiviteter i tal 2014 Underretninger og transaktioner Antallet af underretninger om mistænkelige transaktioner er tilsvarende tidligere år også steget i 2014.

Læs mere

Dosisovervågning af stråleudsatte arbejdstagere - Resultater for 2002

Dosisovervågning af stråleudsatte arbejdstagere - Resultater for 2002 Juni 2003 Dosisovervågning af stråleudsatte arbejdstagere - Resultater for 2002 Baggrund Løbende individuel dosisovervågning af arbejdstagere, som udsættes for ioniserende stråling som følge af deres arbejde

Læs mere

Folkeskolens planlagte undervisningstimetal perioden 2007/ /10 1

Folkeskolens planlagte undervisningstimetal perioden 2007/ /10 1 Folkeskolens planlagte undervisningstimetal perioden 2007/08-2009/10 1 Af Katja Behrens Skolerne planlægger med flere timer end minimumstimetallet Samlet set planlægger skolerne med langt flere timer til

Læs mere

Udgiftspres på voksenhandicapområdet

Udgiftspres på voksenhandicapområdet Udgiftspres på voksenhandicapområdet Hovedpointer: Kommunerne melder om stigende udgiftspres på området for voksne handicappede. 56 pct. forventer, at den demografiske udvikling på området vil give øgede

Læs mere

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del Bilag 261 Offentligt MILJØstyrelsen 7. marts 2013 Pesticider og genteknologi J. nr. VM/NSH/kirst GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Kommissionsforordning

Læs mere

Udvikling i dansk vindenergi siden 2009

Udvikling i dansk vindenergi siden 2009 Udvikling i dansk vindenergi siden 2009 De vigtigste faktorer for de seneste års vindenergi i Danmark - Færre, men større møller - Vindens energiindhold, lavt i 2009, 2010 og 2013 - højere i 2011 og 2012.

Læs mere

Social arv i de sociale klasser i 2012

Social arv i de sociale klasser i 2012 Social arv i de sociale klasser i 2012 Denne analyse er den del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. I analysen undersøges social arv i form af sammenhængen mellem social klasse som barn

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

Planteskoleforsøg Svampe og insektmidler

Planteskoleforsøg Svampe og insektmidler AARHUS UNIVERSITET Planteskoleforsøg Svampe og insektmidler Klaus Paaske Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Flakkebjerg Forsøgsaktiviteter senere år Svampe og insektmidler til anvendelse i planteskoler

Læs mere

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013. Sammenfatning

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013. Sammenfatning Turisme Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013 Sammenfatning Færre flypassagerer Flere overnattende gæster Flere overnatninger Figur 1. Antallet af flypassagerer til Grønland er i sæsonen 1. oktober

Læs mere

Kvælstofreducerende tiltags effekt på kvælstofprognosen

Kvælstofreducerende tiltags effekt på kvælstofprognosen 1 Kvælstofreducerende tiltags effekt på kvælstofprognosen Finn P. Vinther og Kristian Kristensen, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet NaturErhvervstyrelsen (NEST) har d. 12. juli bedt DCA Nationalt

Læs mere

Resultatet af den kommunale test i matematik

Resultatet af den kommunale test i matematik Resultatet af den kommunale test i matematik Egedal Kommune 2012 Udarbejdet af Merete Hersløv Brodersen Pædagogisk medarbejder i matematik Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Resultaterne for hele Egedal

Læs mere

Landbrugets anvendelse af pesticider

Landbrugets anvendelse af pesticider Landbrugets anvendelse af pesticider Landbrugets brug af pesticider påvirker omgivelserne langt mindre end tidligere. Der er en række grunde hertil. For det første har Danmark gennemført en meget skrap

Læs mere

Årlig status for industrisamarbejde med udenlandske leverandører til Forsvaret 2016

Årlig status for industrisamarbejde med udenlandske leverandører til Forsvaret 2016 27. september 2017 Årlig status for industrisamarbejde med udenlandske leverandører til Forsvaret 2016 1. Resumé Udenlandske leverandører af forsvarsmateriel blev i 2016 pålagt nye forpligtelser til at

Læs mere