Myten om H. C. Andersens ordblindhed og sprogmangler - stavning og syntaks i dagbøger og tidlige skrifter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Myten om H. C. Andersens ordblindhed og sprogmangler - stavning og syntaks i dagbøger og tidlige skrifter"

Transkript

1 Myten om H. C. Andersens ordblindhed og sprogmangler - stavning og syntaks i dagbøger og tidlige skrifter AF PREBEN KIHL, KIRSTEN GREGERSEN, NIELS STERUM Indledning Det var måske Hermann 1, der i 1955 var den første til at bruge udtrykket ordblind om H. C. Andersen. Topsøe-Jensen gentog påstanden i 1971 og det var på hans opfordring, at Rosendal 2, gav sig i kast med HCA s stavevanskeligheder. Rosendal foreslog ydermere i 1975 at H. C. Andersens konstitutionelle dysleksi (arvelige ordblindhed), der ytrede sig som mangelfuld stavning og syntaks, skyldtes en lettere form for dysfasi, dvs. udviklingsbestemte sprogmangler. Det havde imidlertid længe været en kendt sag, at der var noget i vejen med H. C. Andersens sprog. Hans samtid mente, at hans (skrift)sprog var ugrammatisk og dårligt. En samtidig kilde til dette er Edward Collin 3, der kendte digteren på nærmeste hold og hjalp ham med korrekturlæsning af hans skriftlige arbejder. I en anden samtidig kilde, et brev, gør en af H. C. Andersens skolekammerater grin med hans stavning. 4 Der forekom offentlig kritik af forfatterens skriftsprog i litterære tidsskrifter, og Henrik Hertz skrev i sine Gjengangerbreve [1830] nedladende om sin digterkollegas idelige plumpe Bommerter mod Grammatik. Selv beklagede H. C. Andersen sig over sine stave- og sprogproblemer i selvbiografierne. En moderne biografisk kilde til H. C. Andersens uddannelse er Bredsdorff. 5 Han hævdede, at H. C. Andersen havde vanskeligheder under sin sporadiske skolegang i Odense, at han aldrig lærte at stave ordentligt, og at man i vore dage utvivlsomt havde betegnet ham som ordblind. Efterfølgende fik han også problemer på latinskolen og bestod først sin Examen Artium ved privattutors hjælp. Bredsdorff refererer udsagn fra H. C. Andersens samtidige, såsom den litterære kritiker og grammatiker Molbech, medlemmer af H. C. Andersens mentorfamilie Collin og den engelske forfatter Dickens, om H. C. Andersens dårlige stavning og mangel på sprogfærdigheder. Bredsdorff citerer også H. C. Andersens egne beklagelser over sprogproblemer i selvbiografisk materiale som dagbøgerne fra latinskoleperioden og i breve til venner. Andre sekundære kilder med påstande om digterens sprogproblemer er f.eks. Reumert 6, indledningen til H. C. Andersens dagbøger 7 og Møller 8. Den sandsynligvis bedst dokumenterede lingvistiske undersøgelse af H. C. Andersens stavning og syntaks blev udført af Rosendal, der på grundlag af psykologen Tordrup klassificerede digteren som auditiv dyslektiker. Rosendal mente, at H. C. Andersen var

2 auditivt, men ikke visuelt ordblind, fordi han var klar over, at H. C. Andersen som dreng var en glimrende læser, der bl.a. læste Shakespeare og Holberg. Rosendal vidste dette fra selvbiografierne, der indeholder mange beskrivelser af H. C. Andersens tidlige læseadfærd, f.eks. ved 11 års alderen Jeg læste altid Historier, Alle Bøger jeg kunde faae bleve slugte; Jeg læste Alt, saasnart jeg hørte, at nogen havde Bøger, kom jeg til dem, uden at kjende dem og Jeg læste en heel Mængde Biografier af berømte Mænd. H. C. Andersen citerer sin mor for at rose hans lærenemme ved 12 års alderen min Hans Christian ser aldrig i sin Skolebog, men dog kan han den. Han forklarer derpå, hvordan han lavede sine lektier på vej til skole, men siger på samme tid at næppe et Ord forstod jeg at bogstavere korrekt. Men ifølge Rosendal var H. C. Andersens grundlæggende problem moderate, ekspressive sprogmangler, dysfasi, der manifesterede sig som stave- og syntaksfejl. Rosendal illustrerede disse vanskeligheder med mange kategoriserede fejl. Blandt disse er der stavefejl forårsaget af et forvansket ordbilledforråd p.g.a. auditive vanskeligheder, f.eks. han for ham, hundenlig for huldelig, fejl ved stumme bogstaver såsom vidskede for hviskede, viste for vidste, fejl ved dobbeltkonsonant f.eks. dise for disse, væmelige for væmmelige, fejl forårsaget af drillevokaler f.eks. tyrstig for tørstig, Stæder for Steder, fejl i velkendte navne som Shackspear, Schackspear, Schekspear, og fejl på grund af H. C. Andersens fynske dialekt, f.eks. utaget for udtaget etc. Andre problemfelter var fremmedord, sammensatte ord, bøjninger, udeladelse af ord og stavelser, reversaler (ombytninger af bogstaver i ord) og stort begyndelsesbogstav. På samme vis beskrev Rosendal H. C. Andersens syntaksfejl. Her er et af Rosendals eksempler på H. C. Andersens ubehjælpsomme og komplicerede formuleringer i et brev skrevet ved 18 års alderen (understregningerne er Rosendals): tilsidst, just da Nøden var størst for Døren, antog man sig mig mest og sendte mig herud. Fra første Øjeblik lovede jeg at stræbe alt, hvad jeg kunde, da jeg forudsaae, at uflid vilde være et Tyveri, jeg giordte en mere værdig 9. Ifølge Rosendal indeholder disse ytringer en misforstået fast vending, et kejtet udtryk og en lidt svært forståelig sætning. I 1988 forsøgte Aaron, Phillips og Larsen 10 at anvende streng videnskabelig metode ved undersøgelsen af specifik, udviklingsbestemt dysleksi (den moderne betegnelse for ordblindhed) hos fire berømte historiske personer. De analyserede fire typer af data 1) biografier, skoleoptegnelser og selvbiografier 2) kognition, dvs. stave- og syntaksfejl, og oplysninger om evner, der havde at gøre med 2

3 forarbejdningen af rækkefølge og simultan information 3) neuropsykologiske oplysninger om ufuldstændig hjerneopdeling og håndethed 4) oplysninger om nedarvede biologiske faktorer såsom familieforhold, migræne og immunsystem sygdomme i overensstemmelse med Geschwind og Behan s hypotese 11 En af de fire ordblinde var H. C. Andersen. Da de historiske kilder til digterens neuropsykologi og biologi var sparsomme, blev konklusionen at H. C. Andersen led af nedarvede indlæringsvanskeligheder og specifik dysleksi baseret på biografiske data, hovedsageligt Bredsdorffs bog, og på analyser af stave- og syntaksfejl. Aaron m.fl. undersøgte H. C. Andersens stavning i et kort digt og et formelt brev på en side skrevet ved 11 og 19 års alderen. De fastslog, at Andersen s manuscripts contain numerous spelling errors, der var vedvarende, og at dette var typisk for ordblindes stavning. Et lille udvalg af forkerte sætningskonstruktioner og morfologiske fejl fra forfatterens tidlige dagbøger illustrerede de syntaktiske problemer. Der fandtes ingen oplysninger om H. C. Andersens tankemæssige forarbejdning af rækkefølger, men hans mange fine tegninger og papirklip blev opfattet som udslag af hans overlegne evner for simultan forarbejdning. Som det ses, beskriver og definerer de ovenfor omtalte historiske kilder og moderne undersøgelser H. C. Andersens sproglige mangler på forskellig vis. Men der er bred enighed om, at noget var galt med hans sprog. I lighed med Rosendal og Aaron m.fl. anvender nærværende forfattere det, der kaldes diskrepansdefinitionen på specifik dysleksi som en arbejdshypotese i H. C. Andersens tilfælde (se for eksempel Siegel 12 ). I denne definition er specifik udviklingsbestemt dysleksi lig med uventede læse- staveproblemer hos børn. Problemerne er uventede eller overraskende, fordi der er en diskrepans (uoverensstemmelse) mellem på den ene side god intelligens, tilstrækkelig undervisning og fraværet af neurologiske og følelsesmæssige forstyrrelser og på den anden side store læse- og staveproblemer. Det er klart, at både Rosendahl og Aaron m.fl. forudsatte, at diskrepansdefinitionen gjaldt for H. C. Andersen, og at han ikke var ordblind på grund af f.eks. lav intelligenskvotient eller neurologiske vanskeligheder. Rosendal antog endvidere, at H. C. Andersen var dysfatisk, dvs. at han led af specifikke sprogmangler. Det primære symptom hos børn med specifikke sprogmangler er lydmangler, der er dysfasiens varemærke, men der kan også samtidig være vanskeligheder med grammatik (syntaks) og sprogforståelse. Samtidige og moderne oplysninger peger entydigt på, at H. C. Andersen var ordblind og måske dysfatisk. Er der grund til at betvivle dette? Vores første tvivl opstod, da vi kiggede på de offentliggjorte eksempler på forkert syntaks og morfologi hos H. C. 3

4 Andersen. Vi syntes ikke, at de var særligt overbevisende. Samtidig var vi jo klar over, at sætningsopbygningen hos det litterære geni havde forandret den danske syntaks. Vi mente endvidere, at det var nødvendigt at tage hensyn til de forhold, hvorunder han skrev. F.eks. i henhold til dagbøgerne efter en teateraften med drinks i Rom, i et dårligt oplyst kammer efter en dags vandring i de tyske skove osv. Det var også åbenlyst ud fra dagbøger og eventyr, at han elskede lange syntaktiske konstruktioner. Følgelig var det ikke særligt overraskende, at han kunne komme i vanskeligheder, når han ved 19 års alderen forsøgte at skrive et bureaukratisk brev til sin rektor eller skrev sætninger, der fyldte en halv trykt side i en dagbog. Yderligere gav en pilotundersøgelse med foreløbige stavefejloptællinger af ca ord i fire dagbøger mellem 1825 og 1839 (dvs. mellem 20 og 34 års alderen) en gennemsnitlig stavefejlprocent på ca. 2,5 varierende mellem 1,8 og 3,8%. Vi syntes ikke, at disse fejlprocenter var særlig høje. Vi fandt heller ikke i disse fire stikprøver eksempler på forkerte syntaktiske konstruktioner overhovedet. På grundlag af disse overvejelser og pilotundersøgelsen besluttede vi os for at udføre en systematisk undersøgelse H. C. Andersens stavning og syntaks. Det er imidlertid indledningsvis nødvendigt at give en oversigt over H. C. Andersens skolegang før 14 års alderen, da denne betydningsfulde periode i en ordblinds liv ikke dækkes ordentligt af de undersøgelser, der er blevet refereret. Oversigten er baseret på den nyeste information offentliggjort i en kronologisk liste af H.C. Andersen Centret på Syddansk Universitet, Odense Universitet 13. H. C. Andersens neuropsykologi og biologi vil også blive genundersøgt på grundlag af historiske kilder og interviews med danske H. C. Andersen forskere. Kilderne indikerer generelt, at hans tidlige skolegang var utilstrækkelig. Ved 5-6 års alderen kom han i en pogeskole hos en læremor i en kort periode. Samme år skiftede han skole, men denne lukkede året efter. I henhold til den kronologiske liste modtog han ikke nogen undervisning mellem 7 og 12 års alderen. Ved 12 års alderen kom han igen i skole, denne gang i fattigskolen på Odenses arbejdshus. Fagkredsen bestod af religion, skrivning og regning, men hvor meget han blev undervist, og hvor meget tid han tilbragte i skolen, vides ikke. Efter konfirmationen inklusive religionsundervisning rejste han ved 14 års alderen til København, hvor han i de næste tre år modtog uregelmæssig privatundervisning. Ved 17 års alderen gik han i gang med sine ulykkelige, men mere systematiske studier på latinskolerne i Slagelse og Helsingør. Vi fandt ingen væsentlig information om H. C. Andersens genetiske disposition til familiær ordblindhed, immunsystemsygdomme, kluntethed og talevanskeligheder. H. C. Andersens mor kunne ikke læse og skrive, men dette skyldtes sandsynligvis manglende 4

5 undervisning snarere end manglende evner. H. C. Andersen var højrehåndet, og hans papirklip og tegninger viser, at hans motoriske færdigheder mindst fra 14 års alderen lå over gennemsnittet. Beretninger om hans talesprog som voksen, f.eks. når han læste et nyt eventyr op, indikerer at han talte elegant, med lethed og med fine accentueringer 14. Nærværende undersøgelse er et forsøg på at studere H. C. Andersens stavning og syntaks systematisk og empirisk for at bedømme, om han var ordblind og dysfatisk og i givet fald i hvilken grad. Kilderne til stavning og syntaks fra 20 til 70 års alderen er de offentliggjorte, men ukorrigerede dagbøger. Stavning og syntaks fra 11 til 19 års alderen belyses v.h.a. ukorrigerede digte og breve flere af disse er ikke offentliggjort. Resultaterne af disse undersøgelser vil blive sammenlignet med data om stavningen hos digterens samtidige og med moderne oplysninger om normal og ordblind stavning. Stavning og syntaks i H. C. Andersens dagbøger fra 20 til 70 års alderen ( ) Stavning H. C. Andersens dagbøger i 10 bind er en enestående kilde til studiet af stave- og syntaksfejl. Dagbøgerne er blevet translittereret fra H. C. Andersens gotiske skrift og er trykt med hans egen ortografi og syntaks. Fodnoter angiver hans egne rettelser i teksten. Omfanget af dagbøgerne varierer og bliver længere med H. C. Andersens alder og udlandsrejser. I de originale dagbøger er H. C. Andersens skrift flydende, med store velformede bogstaver, som ser ud til at være skrevet hurtigt. Dagbøgerne er ført mellem 1825 og 1875, men H.C. Andersen skrev ikke dagbog i 6 af disse 51 år. Fra hvert dagbogsår blev der udtaget en stikprøve. Disse 45 stikprøver udgjorde hovedserien og bestod hver af 2 sammenhængende trykte sider á ca. 500 ord (bestemt udfra størrelsen af de 4 korteste dagbøger på knap 500 ord). Som kontrolserie blev der udtaget 5 nye stikprøver fra 5 tilfældige dagbogsår, hvorefter det samlede antal undersøgte ord beløb sig til ca eller ca. 2,5% af hele dagbogsmaterialet. I analysen af stikprøverne indgik alle ord inklusive forkortelser, navne og fremmedord, men ikke tal og specielle symboler. Stavefejl blev fundet ved sammenligning med en eller to ordbøger og optalt. Da dansk 1800-tals stavning i nogen grad adskiller sig fra nutidig stavning, blev H. C. Andersens stavning kontrolleret v.h.a. de to første danske ordbøger, nemlig Badens Dansk ortografisk Ordbog [1799] og Molbechs Dansk Haand-Ordbog [1813]. Figur 1 og 2 viser H. C. Andersens stavefejlprocenter i de 50 stikprøver som en funktion af tiden. 5

6 Figur 1 illustrerer spredningen af stavefejlprocenter i stikprøverne. Hovedserien har en middelværdi på 8,6 stavefejl per 500 ord, dvs. en stavefejlprocent på 1,74, med en standardafvigelse på 0,98%, varierende mellem 0 og 4,0%. Standardafvigelsen er et udtryk for stavefejlfordelingens normale variationsområde. De fem kontrolstikprøver gav et mål for fejlvariationen indenfor et givet dagbogsår og lå alle indenfor hovedseriens fejlområde. Tilsyneladende er den 20- til 70-årige forfatters stavefejl i Figur 1 tilfældigt fordelt i området mellem 0 og 4%. Men da enhver form for udviklingstendens i H. C. Andersens stavning vil være interessant, er der udført en statistisk analyse på hovedseriens data. Figur 2 viser den udviklingslinje, der bedst beskriver data. Der er imidlertid ingen sammenhæng mellem stavefejl og tid, og linjens meget svage hældning er ikke signifikant. Resultatet af undersøgelsen af H. C. Andersens stavning i dagbøgerne fra 20-års alderen til hans død som 70-årig er en gennemsnitlig stavefejlprocent på ca. 1,75 med en standardafvigelse på ca. 1% og et variationsområde mellem 0 og 4%. Syntaks Bortset fra stilistiske forskelle er der strukturel lighed mellem dansk 1800-tals syntaks og nutidig syntaks. Den syntaktiske korrekthed i stikprøverne blev derfor vurderet igennem en omhyggelig læsning og analyse af hver enkelt sætning. Sætningerne blev optalt og 6

7 analyseret, og forkerte sætninger blev markeret. Det skal tilføjes, at H. C. Andersens dagbogssætninger varierer i længde fra telegrafisk dagbogsstil såsom I Theatret Sang til komplicerede konstruktioner af en halv trykt dagbogssides længde, som nævnt. I analysen blev H. C. Andersens udeladte kommaer ikke optalt som syntaktiske fejl i betragtning af, at der var tale om en dagbog. Ligeledes blev morfologiske fejl, dvs. grammatiske bøjningsfejl, ikke optalt som syntaktiske fejl, men som stavefejl (derom senere). De 50 stikprøver indeholdt 1548 sætninger i alt. Analysen afslørede i alt 7 sætninger, der enten havde en forkert syntaks, var uforståelige eller manglede et ord. H. C. Andersens gennemsnitlige syntaktiske fejlprocent i alle stikprøver fra dagbøgerne var således 0,45. Selvom der ikke eksisterer en standard, som omfanget af H. C. Andersens syntaktiske fejl i dagbøgerne kan sammenlignes med, kan det dog konkluderes, at H. C. Andersens syntaktiske fejl fra 20 til 70 års alderen var få og ubetydelige. En konkordansundersøgelse af stavningen i H. C. Andersens dagbøger hvert femte år fra 20 til 70 års alderen Stavning Tidlig dansk 1800-tals (og nutidig) stavning er kompliceret på grund af historiske lydforandringer ofte uden tilsvarende ændringer i ortografien. Selvom der er mange ligheder mellem tidlig 1800-tals og nutidig dansk stavning, kan fejloptællinger være bedrageriske, fordi ord, der ser forkerte ud, kan være korrekt stavede, og værre, fordi tilsyneladende korrekt stavede ord kan være stavefejl. Desuden var tidlig 1800-tals stavning endnu ikke fuldstændigt standardiseret, hvad der medførte, at praksis, grammatikker og ordbøger varierede. De lærde var uenige, hvilket f.eks. fremgår af indledningen til den ortografisk konservative Molbech s ordbog. Oversigter af Boberg 15 og Gregersen 16 drøfter den tummel, som anvendelsen af forskellige ortografiske systemer medførte. Diskussionen fortsatte indtil 1888, da regeringen vedtog en fælles norm. I lyset heraf og for at udføre en ny, metodisk uafhængig vurdering af H. C. Andersens stavning sammensatte vi en konkordans af offentliggjort dansk 1800-tals litteratur fra Det Kgl. Bibliotek. Litteraturen bestod af tekster offentliggjort mellem 1826 og 1865 af fire forfattere, nemlig Ingemann, Chievitz, Goldschmidt og H. C. Andersen selv. Teksterne gav en konkordansstørrelse på ca. 1 million ord. Konkordansen blev styret af et computerprogram og fungerede som en lynhurtig ordbog, når et ord blev skrevet på tastaturet. Formålet med konkordansen var at vurdere H. C. Andersens stavning i 7

8 dagbøgerne ved at sammenligne den med tidens ortografiske sædvaner i den trykte litteratur efter korrekturlæsning af forfattere, redaktører og typografer. 11 stikprøver fra dagbøgerne i den første undersøgelse - en fra hvert femte år mellem blev kørt igennem konkordansen ord for ord. Da 1800-tals egennavne ofte er umulige at kontrollere, blev disse ikke anvendt i sammenligningerne. Når egennavnene var trukket ud af materialet, gav konkordansen utvetydige svar på langt de fleste ord. I fire tilfælde angav den to stavemåder sammen med ordenes forekomsthyppigheder, f.eks. sneg (15) og sneeg (2), og Taknemlighed (24) og Taknemmelighed (36). Disse tilfælde blev bedømt individuelt, og i eksemplerne blev H. C. Andersen s sneeg talt som en fejl, men ikke Taknemlighed. Tabel 1. H. C. Andersens stavning i 11 dagbøger mellem 20 og 70 års alderen ( ) Dagbogsår hvert femte fra1825 til 1875 Antal ord i 11stikprøver (egennavne i parentes) Antal 5448 (409) 82 Fejlstavede ord Stavefejlprocent gennemsnit 1,63 standardafvigelse 0,72 variation 0,66-2,97 Den gennemsnitlige fejlprocent, standardafvigelsen og variationsområdet i Tabel 1 svarer pænt til de tilsvarende tal fra den første undersøgelse. Men da hovedsagen er, at konkordansen giver et uafhængigt mål for H. C. Andersens stavning i forhold til optællingsmetoden i den tidligere undersøgelse, blev der udført en statistisk sammenligning af tallene i de to forskellige undersøgelser (såkaldt reliabilitetsmåling). Sammenligningen viste, at optællingerne førte til statistisk meget ens resultater, hvilket betyder, at optællingerne af, hvilke ord H. C. Andersen stavede korrekt og hvilke han stavede forkert, var yderst pålidelige. Fem fejl blandt de 82 fejlstavede ord i konkordansundersøgelsen var bøjningsfejl såsom udeladelsen af bogstavet t i værdigt stavet som værdig. Sådanne fejl blev klassificeret som almindelige fonologiske stavefejl, ikke morfologiske fejl, i overensstemmelse med Sandersen 17. H. C. Andersens stavefejlprocenter i de to foregående undersøgelser vil blive fortolket i afsnittet Sammenligninger. Næste afsnit ser på H. C. Andersens stavning før 20 års alderen. 8

9 H. C. Andersens stavning og syntaks i digte og breve fra 11 til 19 års alderen ( ). Stavning Der findes kun lidt skrevet materiale fra H. C. Andersens tidlige år, specielt fra de første teenage-år. Noget materiale er blevet translittereret og offentliggjort, f.eks. 9 digte skrevet i H. C. Andersens fars regimentsbog, fra omkring 13 års alderen, desuden breve fra H. C. Andersen til hans lærere og hans rektor ved års alderen. Men med bistand fra H. C. Andersen-museet, Odense, fik vi translittererede, ofte hidtil upublicerede tekster fra alle H. C. Andersens teenage-år undtagen et. Et af de første tre digte i tabellen nedenfor er det først kendte dokument fra H. C. Andersens hånd. Teksterne blev kontrolleret ord for ord med konkordansen, og der blev set bort fra egennavne. Tabel 2 giver resultatet. Tabel 2. H. C. Andersens stavning fra 11 til 19 års alderen ( ) Kilde Alder Genre Antal ord (egennavne i parentes) Brix 18, 11? 2 digte Det Kgl. Bibliotek 19 1 epitafium Antal stavefejl Stavefejlprocent 228 (10) 51 23,39 Brix 20 13? 9 digte 440 (5) 49 11,26 H. C. Andersens Hus digt 41 (4) 7 18,92 H. C. Andersens Hus digt 160 (4) 7 4,49 Det Kgl. Bibliotek digt 179 (12) 11 6,59 Galster brev 246 (2) 6 2,46 Galster brev 812 (2) 42 5,19 Galster brev 375 (1) 5 1,34 I alt 2481 (40) 178 Der et uregelmæssigt fald i stavefejlprocenterne fra 11 til 19 års alderen, hvor fejlprocenten nærmer sig dagbøgernes. Figur 3 viser fejlprocenterne i Tabel 2 som en kurve. 9

10 Et digt af H. C. Andersen skrevet den 19. maj 1819 kort efter hans 14 års fødselsdag. H. C. Andersens Hus. Digtet lyder: Til Madam Bertelsen Modtag o du dog den ringe Gave Blot disse korte Linnier Jeg ikke noget Bedre i mit Eje Have Kun hvad mit Hjarte Skriver her Du Rejser bort O Ak jeg Arme Maaske jeg aldrig Aldrig meer O ædle Kone dig jeg seer Dog Haaber jeg sig Gud Forbarme Og gjør mig Glad og Lykkelig Hvis Ej min da skal stedse være Og hvad jeg stedse Ønsker mig At Gaae til De Udvalgte Hære Og der er jeg saa Glad trykt Lig Huuse som paa Klipper bykt Jeg vilde men O Ak jeg kan det aldrig Nej At Takke Dig o blot med Tak Men Himlens Fader lønne dig O du maa troe at det Smerter mig I det du Rejser bort fra mig Du var tilad mig vad mit Hjarte sige Indtrofast God Veninde - O gjem dette Minde fra en maaske Ulykkelige Hans Christian Andersen Odense den 9 Maj

11 Figur 3 ligner den første del af en typisk, uregelmæssig individuel indlæringskurve fra et eksperiment i læreprocespsykologien. Når fejlprocenterne fra hovedserien og fra Tabel 2 sættes i forlængelse af hinanden, bliver resultatet den meget lange indlæringskurve i Figur 4. Forløbet af denne unikke kurve over et enkelt menneskes staveudvikling svarer til forløbet af en typisk indlæringskurve fra eksperimentalpsykologien. Den flade del af kurven fra 20 til 70 år viser det endelige niveau, hvortil H. C. Andersens stavning nåede. 11

12 Syntaks I den syntaktiske analyse af de ca ord, inklusive egennavne, i Tabel 2 var der kun én lang konstruktion, der var svær at fortolke. Vi forsøgte ikke at optælle sætningerne, da digtene før 16 års alderen bortset fra tankestreger og udråbstegn var næsten uden tegnsætning. H. C. Andersens stavning: Sammenligninger Sammenligning med samtidige Materialet i Tabel 3 består af fire offentliggjorte breve til H. C. Andersen fra hans venner. Brevskrivernes originale ortografi er bevaret i translitterationen, og stavningen er blevet checket ved hjælp af konkordansen. Derudover indeholder tabellen data fra Sandersens undersøgelse (1986,1987) af stavefejl i unge soldaters breve fra Treårskrigen. H. C. Andersens stavefejlprocenter stammer fra nærværende undersøgelse af hans dagbøger og tidlige skrifter. Tabel 3. Sammenligning af stavningen hos H. C. Andersen og hans samtidige Kilde Navn og alder på samtidig Galster 27 Hvid, 19 ven Galster 28 Randrop, 19?, ven Topsøe- Wulff, 21 Jensen 29 veninde Topsøe- Wulff, 44 Jensen 30 veninde Antal ord (egennavne i parentes) Antal stavefejl Fejlprocent hos samtidig H. C. Andersen s fejlprocent og alder Khi 2 -test* H. C. Andersen mod samtidig 563 (12) 10 1,81 > 1,34, 19 **IS 409 (3) 3 0,74 < 1,34, 19 IS 273 (3) 11 4,3 > 1,0, 21 **S 481 (21) > 1,63, 44 IS Sandersen soldater 425 per 5,75 > 2,9, S i Treårskrigen, 17-20? brev 8,50*** * Khi 2 -testen undersøger om to stikprøver statistisk set er forskellige ** IS/S = Ikke Signifikant/Signifikant *** Af hensyn til sammenligningen bør Sandersens tal efter Noesgaard 32 forhøjes med ca. 50%. 12

13 Alle data i Tabel 3 er fra breve og en statistisk sammenligning kan derfor forsvares. Som det ses er fejlprocenterne hos vennerne lig med eller højere end H. C. Andersens. I brevet fra Knud Randrop til H. C. Andersen gør han nar af H. C. Andersens stavning i det brev fra H. C. Andersen, der indgår i sammenligningen, men forskellen mellem dem er kun 0,6% og ikke statistisk pålidelig. Henriette Wullf havde ligesom H. C. Andersen ry for at være en dårlig staver. Soldaterne begår statistisk set flere stavefejl end H. C. Andersen, selvom Sandersen af forskellige grunde ser bort fra stavningen af store bogstaver, egennavne, visse vokalbogstaver, bogstavet r, fremmedord osv. Sammenligning med moderne undersøgelser Det er vanskeligt at finde absolutte stavefejlprocenter fra normale og ordblinde populationer, da de fleste undersøgelser foretrækker at udføre strukturelle, lingvistiske analyser med henblik på modelbygning og forklaringer. De danske undersøgelser i Tabel 4 og 5 nedenfor repræsenterer praktisk taget al dansk forskning om stavning. De engelske undersøgelser er dem, som denne artikels forfattere har kunnet lokalisere. Det er ikke urimeligt at sammenligne dansk og engelsk stavning, da forholdet mellem lyd og bogstav i begge sprog er meget kompliceret. H. C. Andersens fejlprocenter i de to tabeller stammer fra Tabel 2. Tabel 4. Sammenligning mellem normal stavning i moderne undersøgelser og H.C. Andersens stavning Undersøgelse Antal personer og alder Fejlprocent i moderne undersøgelse H. C. Andersen s fejlprocent og alder Bryant & Bradley 33 30, ca.7 33,33 Kihl 34 1, ,3 Elbro 35 12, ca ,5 Nelson 36 47, 7,5 42, 9,0 73,75 53,75 48, 11,2 29,38 > 23,39, 11? Tordrup , ca. 12 ca ,26, 13? Noesgaard , , ,57 17,56 > 9,0,

14 Wing & Baddeley 39 40, 18-19? ca. 1,5 5,19, 18/ 1,34, 19 (2,1)* Brown & Loosemore junior? 12 senior? ca. 79 ca. 36 * Af hensyn til sammenligningen er 40% lagt til Wing & Baddeley s tal på 1,5% i overensstemmelse med Noesgaards 37 fejlprocent for store bogstaver. Der er en lang række usikkerhedsfaktorer i sammenligninger af denne art, hvoraf de vigtigste er ordhyppighed, ordlængde og forholdet mellem lyd og bogstav. Men andre forhold som ordklasse, betydning og formel kontra uformel stavning kan også spille en rolle for stavematerialers sværhedsgrad. Og det er klart, at der er stor forskel på de moderne undersøgelser i tabellerne med hensyn til disse faktorer. Statistiske sammenligninger er derfor ikke meningsfulde. To konklusioner kan imidlertid drages af sammenligningen mellem H. C. Andersen og de normale stavere. 1) Alle normale børn, der er yngre end 11 år, begår flere stavefejl end H. C. Andersen ved 11 års alderen. 2) H. C. Andersens stavefejlprocenter er lig med eller mindre end procenterne fra de normale stavere, hvor en sammenligning er mulig. Det er værd at bemærke sig, at Wing & Baddeley s gennemsnitlige fejlprocent for engelske ansøgere til universitetet svarer til H. C. Andersens fra 19 års alderen til 70. Undersøgelse Antal personer og alder Fejlprocent i moderne undersøgelse H. C. Andersen s fejlprocent og alder Ziegler 41 8, ,9 Seymour & Evans 42 3, 11,3 67,66 > 23,39, 11? 3, 11,6 26,66 > 23,39, 11? Nelson 43 30, 11,1 70,88 > 23,39, 11? Barker m.fl. 44 4, 12 77,83 > 11,26, 13? 1, 17 36,66 > 2,46, 17 Bryant & Bradley 45 62, ca.10,5 44,44 > 23,39, 11? Tordrup , ca. 40 > 23,39, 11? Elbro 47 19, ca > 4,96, Brown & Loosemore Junior 12 Senior ca. 84 ca

15 Hovedkonklusionen af sammenligningerne i Tabel 5 er, at H. C. Andersens stavning er langt mere fejlfri end de ordblinde børns. Forholdet mellem H. C. Andersens gennemsnitlige fejlprocent og de ordblindes er 1: 2 ved 11 års alderen, 1:7 ved 13, 1:10 ved 15, og 1:15 ved 17. Disse tal er et nyt kvantitativt udtryk for den lovmæssighed, som læse- og staveforskningen længe har antaget eksisterede, nemlig at de ordblinde stavemæssigt står i stampe, mens H. C. Andersen og andre normale personer udvikler sig. Sammenligningerne viser generelt, at H. C. Andersens stavefejlprocenter i meget højere grad svarer til de normale børns fejlprocenter end til de ordblinde børns. Praktisk taget alle sammenligninger modsiger hypotesen om H. C. Andersens ordblindhed, men bestyrker en antagelse om, at han stavede normalt eller bedre på alle alderstrin. Strukturen i H. C. Andersens stavefejl Denne artikel har endnu ikke præsenteret en analyse af strukturen i og fejltyperne i H. C. Andersens stavefejl. Vi mener, at andre undersøgelser blot har gjort dette uden at stille spørgsmålet: Hvor mange stavefejl begik han præcist, og hvor vedvarende var de? Både Rosendal og Aaron m.fl. hævdede, at H. C. Andersens fejl var talrige og vedvarende, men sammenligningerne har vist, at H. C. Andersens fejltal på forskellige alderstrin ligger indenfor normale grænser og endvidere, at H. C. Andersens stavning med sikkerhed udviklede sig mellem 11 og 19 års alderen. Strukturen i H. C. Andersens stavefejl i denne undersøgelses datamaterialer 49 kan ikke desto mindre være til nytte. Der er bred enighed i forskningen om, at der er visse strukturelle forskelle mellem normal og ordblind stavning. Forskellen er blevet beskrevet på forskellig vis, men meningen er den samme. Forskellen vedrører forholdet mellem på den ene side velordnede fejlstavede ord, der er fonologisk plausible 50 i den ortografi, der er på tale, og på den anden side stavefejl, der er mere rodede, og som ikke er fonologisk plausible. Andre udtryk af samme art er fonetiske fejl, der lyder som målordet, når de læses op overfor ikke-fonetiske fejl eller fonembevarende fejl overfor ikke-fonembevarende fejl osv. Et tilbagevendende fund i sådanne undersøgelser er, at de stavefejl, der begås af normale stavere for det meste er velordnede, men at de ordblindes stavefejl er meget mere fonologisk rodede, ikke-plausible og uoplæselige. H. C. Andersens staveadfærd på denne dimension er klar. En analyse af hans stavefejl i hele datamaterialet viste, at fejlene hovedsageligt var fonologisk plausible 15

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER OG MULIGHEDER 13:16 ELSE CHRISTENSEN 13:16 UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER

Læs mere

Kapitel 2 Der findes en løsning. Læs kapitlet i sin helhed

Kapitel 2 Der findes en løsning. Læs kapitlet i sin helhed ANDET TRIN: Vi kom til den erkendelse, at en Magt større end os selv kunne give os vor sunde fornuft tilbage. Kapitel 2 Der findes en løsning Læs kapitlet i sin helhed Med sygdommen alkoholisme følger

Læs mere

Grammatisk opmærksomhed. Prøv at læs I. Sprogets verden. Ad eller af? Find femten fejl 25. ÅRGANG,AUGUST 2002. Sprogligheder

Grammatisk opmærksomhed. Prøv at læs I. Sprogets verden. Ad eller af? Find femten fejl 25. ÅRGANG,AUGUST 2002. Sprogligheder 25. ÅRGANG,AUGUST 2002 Grammatisk opmærksomhed Hvor vigtigt er det at skoleelever har viden om ordklasser og bøjningsformer, og hvordan bibringer man dem grammatisk opmærksomhed? Side 8 Prøv at læs I Et

Læs mere

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Forfatterens fremtid. Udarbejdet af Morten Hein for Biblioteksstyrelsen RAPPORTER FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 4

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Forfatterens fremtid. Udarbejdet af Morten Hein for Biblioteksstyrelsen RAPPORTER FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 4 BIBLIOTEKSSTYRELSEN Forfatterens fremtid Udarbejdet af Morten Hein for Biblioteksstyrelsen RAPPORTER FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 4 BS BIBLIOTEKSSTYRELSEN Forfatterens fremtid En analyse af forfattere, deres

Læs mere

Vejen ud. En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede

Vejen ud. En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede Vejen ud En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk

Læs mere

Unge ordblinde skriver løs med it

Unge ordblinde skriver løs med it Unge ordblinde skriver løs med it Holger Juul og Julie Kock Clausen Projektrapport Dansk Videnscenter for Ordblindhed, oktober 2009 Indhold Resume 3 Forord 4 Indledning 6 Undersøgelsens grundspørgsmål

Læs mere

Hvordan møder adoptivbarnet skolen? Hvordan møder skolen adoptivbarnet? Lars von der Lieth, psykolog

Hvordan møder adoptivbarnet skolen? Hvordan møder skolen adoptivbarnet? Lars von der Lieth, psykolog Hvordan møder adoptivbarnet skolen? Hvordan møder skolen adoptivbarnet? Lars von der Lieth, psykolog Nærværende artikel er et forsøg på at beskrive de vanskeligheder, som nogle adopterede møder i forbindelse

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis Når lærere samarbejder med forældre billeder fra skolens praksis Indhold Indledning...3 Hvad foregår der i skole-hjemsamarbejdet? Hovedresultater fra et udviklingsarbejde...5 Hvad har vi gjort?...15 Scenen

Læs mere

SPIN CITY - EN BY I RUSLAND? 1.1 Indledning 1 1.2 Problemformulering 2 1.3 Fremgangsmåde 2

SPIN CITY - EN BY I RUSLAND? 1.1 Indledning 1 1.2 Problemformulering 2 1.3 Fremgangsmåde 2 SPIN CITY - EN BY I RUSLAND? 1. Introduktion 1 1.1 Indledning 1 1.2 Problemformulering 2 1.3 Fremgangsmåde 2 2 Oversættelser vi elsker at hade 3 2.1 De professionelle tekstere 3 2.1.2 Ud med sproget (konsekvens

Læs mere

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Emneopgave Januar 2006 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sproglig kodning af bevægelse i dansk som andetsprog En typologisk undersøgelse af andetsprogstilegnelse -

Læs mere

Teorier om betydningen af social baggrund og chance ulighed Niels Ploug, Socialforskningsinstituttet

Teorier om betydningen af social baggrund og chance ulighed Niels Ploug, Socialforskningsinstituttet Nedenstående kapitel er publiceret i antologien Niels Ploug (red) Social arv og social ulighed, Hans Reitzels forlag (2007) Kapitel 2 Teorier om betydningen af social baggrund og chance ulighed Niels Ploug,

Læs mere

Hvad er læsning og hvad bør en læseunderviser vide? 1

Hvad er læsning og hvad bør en læseunderviser vide? 1 www.folkeskolen.dk maj 2006 (små rettelser nov. 2007) 1 / 17 Hvad er læsning og hvad bør en læseunderviser vide? 1 Carsten Elbro Man stiller bestandig spørgsmålet: Hvordan skal jeg undervise i læsning?

Læs mere

Mit liv som sprogmand Fra ungdomssprog til Sprognævn Om holdninger til brugen af engelske lån i dansk

Mit liv som sprogmand Fra ungdomssprog til Sprognævn Om holdninger til brugen af engelske lån i dansk Nyt fra Sprognævnet 2003/1 marts Indhold Artikler Mit liv som sprogmand Fra ungdomssprog til Sprognævn Om holdninger til brugen af engelske lån i dansk Farvel til formanden Med udgangen af 2002 trådte

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

England, der er svar på internettet. Altså egentlig et kæmpestort

England, der er svar på internettet. Altså egentlig et kæmpestort Altså egentlig et kæmpestort bibliotek, hvor man kan finde en hulens masse oplysninger og man kan også finde sjove ting og sager derinde. Jeg tror nemlig, det er England, der er svar på internettet Jeg

Læs mere

Prøver - Evaluering Undervisning

Prøver - Evaluering Undervisning Prøver - Evaluering Undervisning Dansk Maj juni 2014 Ved læringskonsulenter Pernille Tjellesen og Jette Henriksen 1 Indholdsfortegnelse Forord 4 Læsning og retskrivning 4 Retskrivning 4 De klassiske staveproblemer

Læs mere

Indledning... 3 Metode... 7 Bogens opbygning... 9 Tak... 12

Indledning... 3 Metode... 7 Bogens opbygning... 9 Tak... 12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Metode... 7 Bogens opbygning... 9 Tak... 12 1: Tre rejseberetninger... 16 Mary... 16 Fatima... 21 Susan... 24 Forskellige baggrunde, fælles vilkår... 27 2: HIV, AIDS

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere

Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF

Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Et ungdomssociologisk studie Martha Nina Ozmec & Niels-Henrik M. Hansen Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Et ungdomssociologisk

Læs mere

Statistik. Erik Vestergaard

Statistik. Erik Vestergaard Statistik Erik Vestergaard 2 Erik Vestergaard www.matematiksider.dk Erik Vestergaard www.matematiksider.dk 3 1. Grupperede observationer I statistik beskæftiger man sig med indsamling, bearbejdelse og

Læs mere

Psykologisk gruppebehandling af voldtægtsofre i alderen 13 16 år

Psykologisk gruppebehandling af voldtægtsofre i alderen 13 16 år Vi har ligesom et skæbnefællesskab Evaluering af deltageres udbytte af gruppebehandlingen i projekt: Psykologisk gruppebehandling af voldtægtsofre i alderen 13 16 år Af psykolog Birgit Bruun, konsulent

Læs mere

Unges valg og fravalg i ungdomsuddannelserne

Unges valg og fravalg i ungdomsuddannelserne Unges valg og fravalg i ungdomsuddannelserne kvantitativt perspektiveret Peter Allerup, Lars Klewe & André Torre AARHUS UNIVERSITET INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) www.forlag1.dk Unges valg

Læs mere

Statistik. Erik Vestergaard

Statistik. Erik Vestergaard Statistik Erik Vestergaard 2 Erik Vestergaard www.matematiksider.dk Erik Vestergaard, 2009. Billeder: Forside: istock.com/3pod Side 19: istock.com/cimmerian Side 25: istock.com/mihneasim Desuden egne fotos

Læs mere

1. Nogle almindelige forestillinger om den vanskelige danske ortografi s. 1. 2. Dansk Sprognævns beskrivelse af den danske ortografi 2

1. Nogle almindelige forestillinger om den vanskelige danske ortografi s. 1. 2. Dansk Sprognævns beskrivelse af den danske ortografi 2 Hvad er det særegne ved det danske skriftsystem - Er dansk ortografi sværere end andre sprogs og hvilke pædagogiske konsekvenser skal man drage af det særegne Indholdsfortegnelse 1. Nogle almindelige forestillinger

Læs mere

Overgreb på børn. Hvorfor sker det, og hvordan kan det undgås?

Overgreb på børn. Hvorfor sker det, og hvordan kan det undgås? Overgreb på børn Hvorfor sker det, og hvordan kan det undgås? Unges egne udsagn Resultater fra en landsdækkende undersøgelse blandt 6.000 elever i 9. klasse Karin Helweg-Larsen & Helmer Bøving Larsen 2006

Læs mere

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2006 Kolofon Titel: Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Forfatter: Center for Ligebehandling af Handicappede/Kira

Læs mere

Fra "Ole Bole" til intelligenser og kompetencer

Fra Ole Bole til intelligenser og kompetencer Lærervejledning Alle kan lære at læse og stave Søde ord bygger på erfaringer gjort med fire forskellige klasser fra børnehaveklasse til anden klasse over en periode på to år. Endvidere bygger materialet

Læs mere

Ordvalg 17 Bekendthed og frekvens 17 Relevans for tekstforståelsen 17

Ordvalg 17 Bekendthed og frekvens 17 Relevans for tekstforståelsen 17 Durhuus e Karen A f A m a li G C a r s te n Ve jl e d e r : // d r a a ravg E lb r o t g a m n i d i t e d r o g Ta ordf t igital f et d rståelsen a g n i o prøvn e af læsef og af t t g ø n t i s l l Udvik

Læs mere

Vejledning til de skriftlige og mundtlige prøver i dansk

Vejledning til de skriftlige og mundtlige prøver i dansk Vejledning til de skriftlige og mundtlige prøver i dansk Inerisaavik/KIIIN 2009 Colofon Udgivet af Inerisaavik / KIIIN - 2009 Udarbejdet af fagkonsulent Birthe Nielsen Redigeret af souschef Louise Richter

Læs mere