Myten om H. C. Andersens ordblindhed og sprogmangler - stavning og syntaks i dagbøger og tidlige skrifter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Myten om H. C. Andersens ordblindhed og sprogmangler - stavning og syntaks i dagbøger og tidlige skrifter"

Transkript

1 Myten om H. C. Andersens ordblindhed og sprogmangler - stavning og syntaks i dagbøger og tidlige skrifter AF PREBEN KIHL, KIRSTEN GREGERSEN, NIELS STERUM Indledning Det var måske Hermann 1, der i 1955 var den første til at bruge udtrykket ordblind om H. C. Andersen. Topsøe-Jensen gentog påstanden i 1971 og det var på hans opfordring, at Rosendal 2, gav sig i kast med HCA s stavevanskeligheder. Rosendal foreslog ydermere i 1975 at H. C. Andersens konstitutionelle dysleksi (arvelige ordblindhed), der ytrede sig som mangelfuld stavning og syntaks, skyldtes en lettere form for dysfasi, dvs. udviklingsbestemte sprogmangler. Det havde imidlertid længe været en kendt sag, at der var noget i vejen med H. C. Andersens sprog. Hans samtid mente, at hans (skrift)sprog var ugrammatisk og dårligt. En samtidig kilde til dette er Edward Collin 3, der kendte digteren på nærmeste hold og hjalp ham med korrekturlæsning af hans skriftlige arbejder. I en anden samtidig kilde, et brev, gør en af H. C. Andersens skolekammerater grin med hans stavning. 4 Der forekom offentlig kritik af forfatterens skriftsprog i litterære tidsskrifter, og Henrik Hertz skrev i sine Gjengangerbreve [1830] nedladende om sin digterkollegas idelige plumpe Bommerter mod Grammatik. Selv beklagede H. C. Andersen sig over sine stave- og sprogproblemer i selvbiografierne. En moderne biografisk kilde til H. C. Andersens uddannelse er Bredsdorff. 5 Han hævdede, at H. C. Andersen havde vanskeligheder under sin sporadiske skolegang i Odense, at han aldrig lærte at stave ordentligt, og at man i vore dage utvivlsomt havde betegnet ham som ordblind. Efterfølgende fik han også problemer på latinskolen og bestod først sin Examen Artium ved privattutors hjælp. Bredsdorff refererer udsagn fra H. C. Andersens samtidige, såsom den litterære kritiker og grammatiker Molbech, medlemmer af H. C. Andersens mentorfamilie Collin og den engelske forfatter Dickens, om H. C. Andersens dårlige stavning og mangel på sprogfærdigheder. Bredsdorff citerer også H. C. Andersens egne beklagelser over sprogproblemer i selvbiografisk materiale som dagbøgerne fra latinskoleperioden og i breve til venner. Andre sekundære kilder med påstande om digterens sprogproblemer er f.eks. Reumert 6, indledningen til H. C. Andersens dagbøger 7 og Møller 8. Den sandsynligvis bedst dokumenterede lingvistiske undersøgelse af H. C. Andersens stavning og syntaks blev udført af Rosendal, der på grundlag af psykologen Tordrup klassificerede digteren som auditiv dyslektiker. Rosendal mente, at H. C. Andersen var

2 auditivt, men ikke visuelt ordblind, fordi han var klar over, at H. C. Andersen som dreng var en glimrende læser, der bl.a. læste Shakespeare og Holberg. Rosendal vidste dette fra selvbiografierne, der indeholder mange beskrivelser af H. C. Andersens tidlige læseadfærd, f.eks. ved 11 års alderen Jeg læste altid Historier, Alle Bøger jeg kunde faae bleve slugte; Jeg læste Alt, saasnart jeg hørte, at nogen havde Bøger, kom jeg til dem, uden at kjende dem og Jeg læste en heel Mængde Biografier af berømte Mænd. H. C. Andersen citerer sin mor for at rose hans lærenemme ved 12 års alderen min Hans Christian ser aldrig i sin Skolebog, men dog kan han den. Han forklarer derpå, hvordan han lavede sine lektier på vej til skole, men siger på samme tid at næppe et Ord forstod jeg at bogstavere korrekt. Men ifølge Rosendal var H. C. Andersens grundlæggende problem moderate, ekspressive sprogmangler, dysfasi, der manifesterede sig som stave- og syntaksfejl. Rosendal illustrerede disse vanskeligheder med mange kategoriserede fejl. Blandt disse er der stavefejl forårsaget af et forvansket ordbilledforråd p.g.a. auditive vanskeligheder, f.eks. han for ham, hundenlig for huldelig, fejl ved stumme bogstaver såsom vidskede for hviskede, viste for vidste, fejl ved dobbeltkonsonant f.eks. dise for disse, væmelige for væmmelige, fejl forårsaget af drillevokaler f.eks. tyrstig for tørstig, Stæder for Steder, fejl i velkendte navne som Shackspear, Schackspear, Schekspear, og fejl på grund af H. C. Andersens fynske dialekt, f.eks. utaget for udtaget etc. Andre problemfelter var fremmedord, sammensatte ord, bøjninger, udeladelse af ord og stavelser, reversaler (ombytninger af bogstaver i ord) og stort begyndelsesbogstav. På samme vis beskrev Rosendal H. C. Andersens syntaksfejl. Her er et af Rosendals eksempler på H. C. Andersens ubehjælpsomme og komplicerede formuleringer i et brev skrevet ved 18 års alderen (understregningerne er Rosendals): tilsidst, just da Nøden var størst for Døren, antog man sig mig mest og sendte mig herud. Fra første Øjeblik lovede jeg at stræbe alt, hvad jeg kunde, da jeg forudsaae, at uflid vilde være et Tyveri, jeg giordte en mere værdig 9. Ifølge Rosendal indeholder disse ytringer en misforstået fast vending, et kejtet udtryk og en lidt svært forståelig sætning. I 1988 forsøgte Aaron, Phillips og Larsen 10 at anvende streng videnskabelig metode ved undersøgelsen af specifik, udviklingsbestemt dysleksi (den moderne betegnelse for ordblindhed) hos fire berømte historiske personer. De analyserede fire typer af data 1) biografier, skoleoptegnelser og selvbiografier 2) kognition, dvs. stave- og syntaksfejl, og oplysninger om evner, der havde at gøre med 2

3 forarbejdningen af rækkefølge og simultan information 3) neuropsykologiske oplysninger om ufuldstændig hjerneopdeling og håndethed 4) oplysninger om nedarvede biologiske faktorer såsom familieforhold, migræne og immunsystem sygdomme i overensstemmelse med Geschwind og Behan s hypotese 11 En af de fire ordblinde var H. C. Andersen. Da de historiske kilder til digterens neuropsykologi og biologi var sparsomme, blev konklusionen at H. C. Andersen led af nedarvede indlæringsvanskeligheder og specifik dysleksi baseret på biografiske data, hovedsageligt Bredsdorffs bog, og på analyser af stave- og syntaksfejl. Aaron m.fl. undersøgte H. C. Andersens stavning i et kort digt og et formelt brev på en side skrevet ved 11 og 19 års alderen. De fastslog, at Andersen s manuscripts contain numerous spelling errors, der var vedvarende, og at dette var typisk for ordblindes stavning. Et lille udvalg af forkerte sætningskonstruktioner og morfologiske fejl fra forfatterens tidlige dagbøger illustrerede de syntaktiske problemer. Der fandtes ingen oplysninger om H. C. Andersens tankemæssige forarbejdning af rækkefølger, men hans mange fine tegninger og papirklip blev opfattet som udslag af hans overlegne evner for simultan forarbejdning. Som det ses, beskriver og definerer de ovenfor omtalte historiske kilder og moderne undersøgelser H. C. Andersens sproglige mangler på forskellig vis. Men der er bred enighed om, at noget var galt med hans sprog. I lighed med Rosendal og Aaron m.fl. anvender nærværende forfattere det, der kaldes diskrepansdefinitionen på specifik dysleksi som en arbejdshypotese i H. C. Andersens tilfælde (se for eksempel Siegel 12 ). I denne definition er specifik udviklingsbestemt dysleksi lig med uventede læse- staveproblemer hos børn. Problemerne er uventede eller overraskende, fordi der er en diskrepans (uoverensstemmelse) mellem på den ene side god intelligens, tilstrækkelig undervisning og fraværet af neurologiske og følelsesmæssige forstyrrelser og på den anden side store læse- og staveproblemer. Det er klart, at både Rosendahl og Aaron m.fl. forudsatte, at diskrepansdefinitionen gjaldt for H. C. Andersen, og at han ikke var ordblind på grund af f.eks. lav intelligenskvotient eller neurologiske vanskeligheder. Rosendal antog endvidere, at H. C. Andersen var dysfatisk, dvs. at han led af specifikke sprogmangler. Det primære symptom hos børn med specifikke sprogmangler er lydmangler, der er dysfasiens varemærke, men der kan også samtidig være vanskeligheder med grammatik (syntaks) og sprogforståelse. Samtidige og moderne oplysninger peger entydigt på, at H. C. Andersen var ordblind og måske dysfatisk. Er der grund til at betvivle dette? Vores første tvivl opstod, da vi kiggede på de offentliggjorte eksempler på forkert syntaks og morfologi hos H. C. 3

4 Andersen. Vi syntes ikke, at de var særligt overbevisende. Samtidig var vi jo klar over, at sætningsopbygningen hos det litterære geni havde forandret den danske syntaks. Vi mente endvidere, at det var nødvendigt at tage hensyn til de forhold, hvorunder han skrev. F.eks. i henhold til dagbøgerne efter en teateraften med drinks i Rom, i et dårligt oplyst kammer efter en dags vandring i de tyske skove osv. Det var også åbenlyst ud fra dagbøger og eventyr, at han elskede lange syntaktiske konstruktioner. Følgelig var det ikke særligt overraskende, at han kunne komme i vanskeligheder, når han ved 19 års alderen forsøgte at skrive et bureaukratisk brev til sin rektor eller skrev sætninger, der fyldte en halv trykt side i en dagbog. Yderligere gav en pilotundersøgelse med foreløbige stavefejloptællinger af ca ord i fire dagbøger mellem 1825 og 1839 (dvs. mellem 20 og 34 års alderen) en gennemsnitlig stavefejlprocent på ca. 2,5 varierende mellem 1,8 og 3,8%. Vi syntes ikke, at disse fejlprocenter var særlig høje. Vi fandt heller ikke i disse fire stikprøver eksempler på forkerte syntaktiske konstruktioner overhovedet. På grundlag af disse overvejelser og pilotundersøgelsen besluttede vi os for at udføre en systematisk undersøgelse H. C. Andersens stavning og syntaks. Det er imidlertid indledningsvis nødvendigt at give en oversigt over H. C. Andersens skolegang før 14 års alderen, da denne betydningsfulde periode i en ordblinds liv ikke dækkes ordentligt af de undersøgelser, der er blevet refereret. Oversigten er baseret på den nyeste information offentliggjort i en kronologisk liste af H.C. Andersen Centret på Syddansk Universitet, Odense Universitet 13. H. C. Andersens neuropsykologi og biologi vil også blive genundersøgt på grundlag af historiske kilder og interviews med danske H. C. Andersen forskere. Kilderne indikerer generelt, at hans tidlige skolegang var utilstrækkelig. Ved 5-6 års alderen kom han i en pogeskole hos en læremor i en kort periode. Samme år skiftede han skole, men denne lukkede året efter. I henhold til den kronologiske liste modtog han ikke nogen undervisning mellem 7 og 12 års alderen. Ved 12 års alderen kom han igen i skole, denne gang i fattigskolen på Odenses arbejdshus. Fagkredsen bestod af religion, skrivning og regning, men hvor meget han blev undervist, og hvor meget tid han tilbragte i skolen, vides ikke. Efter konfirmationen inklusive religionsundervisning rejste han ved 14 års alderen til København, hvor han i de næste tre år modtog uregelmæssig privatundervisning. Ved 17 års alderen gik han i gang med sine ulykkelige, men mere systematiske studier på latinskolerne i Slagelse og Helsingør. Vi fandt ingen væsentlig information om H. C. Andersens genetiske disposition til familiær ordblindhed, immunsystemsygdomme, kluntethed og talevanskeligheder. H. C. Andersens mor kunne ikke læse og skrive, men dette skyldtes sandsynligvis manglende 4

5 undervisning snarere end manglende evner. H. C. Andersen var højrehåndet, og hans papirklip og tegninger viser, at hans motoriske færdigheder mindst fra 14 års alderen lå over gennemsnittet. Beretninger om hans talesprog som voksen, f.eks. når han læste et nyt eventyr op, indikerer at han talte elegant, med lethed og med fine accentueringer 14. Nærværende undersøgelse er et forsøg på at studere H. C. Andersens stavning og syntaks systematisk og empirisk for at bedømme, om han var ordblind og dysfatisk og i givet fald i hvilken grad. Kilderne til stavning og syntaks fra 20 til 70 års alderen er de offentliggjorte, men ukorrigerede dagbøger. Stavning og syntaks fra 11 til 19 års alderen belyses v.h.a. ukorrigerede digte og breve flere af disse er ikke offentliggjort. Resultaterne af disse undersøgelser vil blive sammenlignet med data om stavningen hos digterens samtidige og med moderne oplysninger om normal og ordblind stavning. Stavning og syntaks i H. C. Andersens dagbøger fra 20 til 70 års alderen ( ) Stavning H. C. Andersens dagbøger i 10 bind er en enestående kilde til studiet af stave- og syntaksfejl. Dagbøgerne er blevet translittereret fra H. C. Andersens gotiske skrift og er trykt med hans egen ortografi og syntaks. Fodnoter angiver hans egne rettelser i teksten. Omfanget af dagbøgerne varierer og bliver længere med H. C. Andersens alder og udlandsrejser. I de originale dagbøger er H. C. Andersens skrift flydende, med store velformede bogstaver, som ser ud til at være skrevet hurtigt. Dagbøgerne er ført mellem 1825 og 1875, men H.C. Andersen skrev ikke dagbog i 6 af disse 51 år. Fra hvert dagbogsår blev der udtaget en stikprøve. Disse 45 stikprøver udgjorde hovedserien og bestod hver af 2 sammenhængende trykte sider á ca. 500 ord (bestemt udfra størrelsen af de 4 korteste dagbøger på knap 500 ord). Som kontrolserie blev der udtaget 5 nye stikprøver fra 5 tilfældige dagbogsår, hvorefter det samlede antal undersøgte ord beløb sig til ca eller ca. 2,5% af hele dagbogsmaterialet. I analysen af stikprøverne indgik alle ord inklusive forkortelser, navne og fremmedord, men ikke tal og specielle symboler. Stavefejl blev fundet ved sammenligning med en eller to ordbøger og optalt. Da dansk 1800-tals stavning i nogen grad adskiller sig fra nutidig stavning, blev H. C. Andersens stavning kontrolleret v.h.a. de to første danske ordbøger, nemlig Badens Dansk ortografisk Ordbog [1799] og Molbechs Dansk Haand-Ordbog [1813]. Figur 1 og 2 viser H. C. Andersens stavefejlprocenter i de 50 stikprøver som en funktion af tiden. 5

6 Figur 1 illustrerer spredningen af stavefejlprocenter i stikprøverne. Hovedserien har en middelværdi på 8,6 stavefejl per 500 ord, dvs. en stavefejlprocent på 1,74, med en standardafvigelse på 0,98%, varierende mellem 0 og 4,0%. Standardafvigelsen er et udtryk for stavefejlfordelingens normale variationsområde. De fem kontrolstikprøver gav et mål for fejlvariationen indenfor et givet dagbogsår og lå alle indenfor hovedseriens fejlområde. Tilsyneladende er den 20- til 70-årige forfatters stavefejl i Figur 1 tilfældigt fordelt i området mellem 0 og 4%. Men da enhver form for udviklingstendens i H. C. Andersens stavning vil være interessant, er der udført en statistisk analyse på hovedseriens data. Figur 2 viser den udviklingslinje, der bedst beskriver data. Der er imidlertid ingen sammenhæng mellem stavefejl og tid, og linjens meget svage hældning er ikke signifikant. Resultatet af undersøgelsen af H. C. Andersens stavning i dagbøgerne fra 20-års alderen til hans død som 70-årig er en gennemsnitlig stavefejlprocent på ca. 1,75 med en standardafvigelse på ca. 1% og et variationsområde mellem 0 og 4%. Syntaks Bortset fra stilistiske forskelle er der strukturel lighed mellem dansk 1800-tals syntaks og nutidig syntaks. Den syntaktiske korrekthed i stikprøverne blev derfor vurderet igennem en omhyggelig læsning og analyse af hver enkelt sætning. Sætningerne blev optalt og 6

7 analyseret, og forkerte sætninger blev markeret. Det skal tilføjes, at H. C. Andersens dagbogssætninger varierer i længde fra telegrafisk dagbogsstil såsom I Theatret Sang til komplicerede konstruktioner af en halv trykt dagbogssides længde, som nævnt. I analysen blev H. C. Andersens udeladte kommaer ikke optalt som syntaktiske fejl i betragtning af, at der var tale om en dagbog. Ligeledes blev morfologiske fejl, dvs. grammatiske bøjningsfejl, ikke optalt som syntaktiske fejl, men som stavefejl (derom senere). De 50 stikprøver indeholdt 1548 sætninger i alt. Analysen afslørede i alt 7 sætninger, der enten havde en forkert syntaks, var uforståelige eller manglede et ord. H. C. Andersens gennemsnitlige syntaktiske fejlprocent i alle stikprøver fra dagbøgerne var således 0,45. Selvom der ikke eksisterer en standard, som omfanget af H. C. Andersens syntaktiske fejl i dagbøgerne kan sammenlignes med, kan det dog konkluderes, at H. C. Andersens syntaktiske fejl fra 20 til 70 års alderen var få og ubetydelige. En konkordansundersøgelse af stavningen i H. C. Andersens dagbøger hvert femte år fra 20 til 70 års alderen Stavning Tidlig dansk 1800-tals (og nutidig) stavning er kompliceret på grund af historiske lydforandringer ofte uden tilsvarende ændringer i ortografien. Selvom der er mange ligheder mellem tidlig 1800-tals og nutidig dansk stavning, kan fejloptællinger være bedrageriske, fordi ord, der ser forkerte ud, kan være korrekt stavede, og værre, fordi tilsyneladende korrekt stavede ord kan være stavefejl. Desuden var tidlig 1800-tals stavning endnu ikke fuldstændigt standardiseret, hvad der medførte, at praksis, grammatikker og ordbøger varierede. De lærde var uenige, hvilket f.eks. fremgår af indledningen til den ortografisk konservative Molbech s ordbog. Oversigter af Boberg 15 og Gregersen 16 drøfter den tummel, som anvendelsen af forskellige ortografiske systemer medførte. Diskussionen fortsatte indtil 1888, da regeringen vedtog en fælles norm. I lyset heraf og for at udføre en ny, metodisk uafhængig vurdering af H. C. Andersens stavning sammensatte vi en konkordans af offentliggjort dansk 1800-tals litteratur fra Det Kgl. Bibliotek. Litteraturen bestod af tekster offentliggjort mellem 1826 og 1865 af fire forfattere, nemlig Ingemann, Chievitz, Goldschmidt og H. C. Andersen selv. Teksterne gav en konkordansstørrelse på ca. 1 million ord. Konkordansen blev styret af et computerprogram og fungerede som en lynhurtig ordbog, når et ord blev skrevet på tastaturet. Formålet med konkordansen var at vurdere H. C. Andersens stavning i 7

8 dagbøgerne ved at sammenligne den med tidens ortografiske sædvaner i den trykte litteratur efter korrekturlæsning af forfattere, redaktører og typografer. 11 stikprøver fra dagbøgerne i den første undersøgelse - en fra hvert femte år mellem blev kørt igennem konkordansen ord for ord. Da 1800-tals egennavne ofte er umulige at kontrollere, blev disse ikke anvendt i sammenligningerne. Når egennavnene var trukket ud af materialet, gav konkordansen utvetydige svar på langt de fleste ord. I fire tilfælde angav den to stavemåder sammen med ordenes forekomsthyppigheder, f.eks. sneg (15) og sneeg (2), og Taknemlighed (24) og Taknemmelighed (36). Disse tilfælde blev bedømt individuelt, og i eksemplerne blev H. C. Andersen s sneeg talt som en fejl, men ikke Taknemlighed. Tabel 1. H. C. Andersens stavning i 11 dagbøger mellem 20 og 70 års alderen ( ) Dagbogsår hvert femte fra1825 til 1875 Antal ord i 11stikprøver (egennavne i parentes) Antal 5448 (409) 82 Fejlstavede ord Stavefejlprocent gennemsnit 1,63 standardafvigelse 0,72 variation 0,66-2,97 Den gennemsnitlige fejlprocent, standardafvigelsen og variationsområdet i Tabel 1 svarer pænt til de tilsvarende tal fra den første undersøgelse. Men da hovedsagen er, at konkordansen giver et uafhængigt mål for H. C. Andersens stavning i forhold til optællingsmetoden i den tidligere undersøgelse, blev der udført en statistisk sammenligning af tallene i de to forskellige undersøgelser (såkaldt reliabilitetsmåling). Sammenligningen viste, at optællingerne førte til statistisk meget ens resultater, hvilket betyder, at optællingerne af, hvilke ord H. C. Andersen stavede korrekt og hvilke han stavede forkert, var yderst pålidelige. Fem fejl blandt de 82 fejlstavede ord i konkordansundersøgelsen var bøjningsfejl såsom udeladelsen af bogstavet t i værdigt stavet som værdig. Sådanne fejl blev klassificeret som almindelige fonologiske stavefejl, ikke morfologiske fejl, i overensstemmelse med Sandersen 17. H. C. Andersens stavefejlprocenter i de to foregående undersøgelser vil blive fortolket i afsnittet Sammenligninger. Næste afsnit ser på H. C. Andersens stavning før 20 års alderen. 8

9 H. C. Andersens stavning og syntaks i digte og breve fra 11 til 19 års alderen ( ). Stavning Der findes kun lidt skrevet materiale fra H. C. Andersens tidlige år, specielt fra de første teenage-år. Noget materiale er blevet translittereret og offentliggjort, f.eks. 9 digte skrevet i H. C. Andersens fars regimentsbog, fra omkring 13 års alderen, desuden breve fra H. C. Andersen til hans lærere og hans rektor ved års alderen. Men med bistand fra H. C. Andersen-museet, Odense, fik vi translittererede, ofte hidtil upublicerede tekster fra alle H. C. Andersens teenage-år undtagen et. Et af de første tre digte i tabellen nedenfor er det først kendte dokument fra H. C. Andersens hånd. Teksterne blev kontrolleret ord for ord med konkordansen, og der blev set bort fra egennavne. Tabel 2 giver resultatet. Tabel 2. H. C. Andersens stavning fra 11 til 19 års alderen ( ) Kilde Alder Genre Antal ord (egennavne i parentes) Brix 18, 11? 2 digte Det Kgl. Bibliotek 19 1 epitafium Antal stavefejl Stavefejlprocent 228 (10) 51 23,39 Brix 20 13? 9 digte 440 (5) 49 11,26 H. C. Andersens Hus digt 41 (4) 7 18,92 H. C. Andersens Hus digt 160 (4) 7 4,49 Det Kgl. Bibliotek digt 179 (12) 11 6,59 Galster brev 246 (2) 6 2,46 Galster brev 812 (2) 42 5,19 Galster brev 375 (1) 5 1,34 I alt 2481 (40) 178 Der et uregelmæssigt fald i stavefejlprocenterne fra 11 til 19 års alderen, hvor fejlprocenten nærmer sig dagbøgernes. Figur 3 viser fejlprocenterne i Tabel 2 som en kurve. 9

10 Et digt af H. C. Andersen skrevet den 19. maj 1819 kort efter hans 14 års fødselsdag. H. C. Andersens Hus. Digtet lyder: Til Madam Bertelsen Modtag o du dog den ringe Gave Blot disse korte Linnier Jeg ikke noget Bedre i mit Eje Have Kun hvad mit Hjarte Skriver her Du Rejser bort O Ak jeg Arme Maaske jeg aldrig Aldrig meer O ædle Kone dig jeg seer Dog Haaber jeg sig Gud Forbarme Og gjør mig Glad og Lykkelig Hvis Ej min da skal stedse være Og hvad jeg stedse Ønsker mig At Gaae til De Udvalgte Hære Og der er jeg saa Glad trykt Lig Huuse som paa Klipper bykt Jeg vilde men O Ak jeg kan det aldrig Nej At Takke Dig o blot med Tak Men Himlens Fader lønne dig O du maa troe at det Smerter mig I det du Rejser bort fra mig Du var tilad mig vad mit Hjarte sige Indtrofast God Veninde - O gjem dette Minde fra en maaske Ulykkelige Hans Christian Andersen Odense den 9 Maj

11 Figur 3 ligner den første del af en typisk, uregelmæssig individuel indlæringskurve fra et eksperiment i læreprocespsykologien. Når fejlprocenterne fra hovedserien og fra Tabel 2 sættes i forlængelse af hinanden, bliver resultatet den meget lange indlæringskurve i Figur 4. Forløbet af denne unikke kurve over et enkelt menneskes staveudvikling svarer til forløbet af en typisk indlæringskurve fra eksperimentalpsykologien. Den flade del af kurven fra 20 til 70 år viser det endelige niveau, hvortil H. C. Andersens stavning nåede. 11

12 Syntaks I den syntaktiske analyse af de ca ord, inklusive egennavne, i Tabel 2 var der kun én lang konstruktion, der var svær at fortolke. Vi forsøgte ikke at optælle sætningerne, da digtene før 16 års alderen bortset fra tankestreger og udråbstegn var næsten uden tegnsætning. H. C. Andersens stavning: Sammenligninger Sammenligning med samtidige Materialet i Tabel 3 består af fire offentliggjorte breve til H. C. Andersen fra hans venner. Brevskrivernes originale ortografi er bevaret i translitterationen, og stavningen er blevet checket ved hjælp af konkordansen. Derudover indeholder tabellen data fra Sandersens undersøgelse (1986,1987) af stavefejl i unge soldaters breve fra Treårskrigen. H. C. Andersens stavefejlprocenter stammer fra nærværende undersøgelse af hans dagbøger og tidlige skrifter. Tabel 3. Sammenligning af stavningen hos H. C. Andersen og hans samtidige Kilde Navn og alder på samtidig Galster 27 Hvid, 19 ven Galster 28 Randrop, 19?, ven Topsøe- Wulff, 21 Jensen 29 veninde Topsøe- Wulff, 44 Jensen 30 veninde Antal ord (egennavne i parentes) Antal stavefejl Fejlprocent hos samtidig H. C. Andersen s fejlprocent og alder Khi 2 -test* H. C. Andersen mod samtidig 563 (12) 10 1,81 > 1,34, 19 **IS 409 (3) 3 0,74 < 1,34, 19 IS 273 (3) 11 4,3 > 1,0, 21 **S 481 (21) > 1,63, 44 IS Sandersen soldater 425 per 5,75 > 2,9, S i Treårskrigen, 17-20? brev 8,50*** * Khi 2 -testen undersøger om to stikprøver statistisk set er forskellige ** IS/S = Ikke Signifikant/Signifikant *** Af hensyn til sammenligningen bør Sandersens tal efter Noesgaard 32 forhøjes med ca. 50%. 12

13 Alle data i Tabel 3 er fra breve og en statistisk sammenligning kan derfor forsvares. Som det ses er fejlprocenterne hos vennerne lig med eller højere end H. C. Andersens. I brevet fra Knud Randrop til H. C. Andersen gør han nar af H. C. Andersens stavning i det brev fra H. C. Andersen, der indgår i sammenligningen, men forskellen mellem dem er kun 0,6% og ikke statistisk pålidelig. Henriette Wullf havde ligesom H. C. Andersen ry for at være en dårlig staver. Soldaterne begår statistisk set flere stavefejl end H. C. Andersen, selvom Sandersen af forskellige grunde ser bort fra stavningen af store bogstaver, egennavne, visse vokalbogstaver, bogstavet r, fremmedord osv. Sammenligning med moderne undersøgelser Det er vanskeligt at finde absolutte stavefejlprocenter fra normale og ordblinde populationer, da de fleste undersøgelser foretrækker at udføre strukturelle, lingvistiske analyser med henblik på modelbygning og forklaringer. De danske undersøgelser i Tabel 4 og 5 nedenfor repræsenterer praktisk taget al dansk forskning om stavning. De engelske undersøgelser er dem, som denne artikels forfattere har kunnet lokalisere. Det er ikke urimeligt at sammenligne dansk og engelsk stavning, da forholdet mellem lyd og bogstav i begge sprog er meget kompliceret. H. C. Andersens fejlprocenter i de to tabeller stammer fra Tabel 2. Tabel 4. Sammenligning mellem normal stavning i moderne undersøgelser og H.C. Andersens stavning Undersøgelse Antal personer og alder Fejlprocent i moderne undersøgelse H. C. Andersen s fejlprocent og alder Bryant & Bradley 33 30, ca.7 33,33 Kihl 34 1, ,3 Elbro 35 12, ca ,5 Nelson 36 47, 7,5 42, 9,0 73,75 53,75 48, 11,2 29,38 > 23,39, 11? Tordrup , ca. 12 ca ,26, 13? Noesgaard , , ,57 17,56 > 9,0,

14 Wing & Baddeley 39 40, 18-19? ca. 1,5 5,19, 18/ 1,34, 19 (2,1)* Brown & Loosemore junior? 12 senior? ca. 79 ca. 36 * Af hensyn til sammenligningen er 40% lagt til Wing & Baddeley s tal på 1,5% i overensstemmelse med Noesgaards 37 fejlprocent for store bogstaver. Der er en lang række usikkerhedsfaktorer i sammenligninger af denne art, hvoraf de vigtigste er ordhyppighed, ordlængde og forholdet mellem lyd og bogstav. Men andre forhold som ordklasse, betydning og formel kontra uformel stavning kan også spille en rolle for stavematerialers sværhedsgrad. Og det er klart, at der er stor forskel på de moderne undersøgelser i tabellerne med hensyn til disse faktorer. Statistiske sammenligninger er derfor ikke meningsfulde. To konklusioner kan imidlertid drages af sammenligningen mellem H. C. Andersen og de normale stavere. 1) Alle normale børn, der er yngre end 11 år, begår flere stavefejl end H. C. Andersen ved 11 års alderen. 2) H. C. Andersens stavefejlprocenter er lig med eller mindre end procenterne fra de normale stavere, hvor en sammenligning er mulig. Det er værd at bemærke sig, at Wing & Baddeley s gennemsnitlige fejlprocent for engelske ansøgere til universitetet svarer til H. C. Andersens fra 19 års alderen til 70. Undersøgelse Antal personer og alder Fejlprocent i moderne undersøgelse H. C. Andersen s fejlprocent og alder Ziegler 41 8, ,9 Seymour & Evans 42 3, 11,3 67,66 > 23,39, 11? 3, 11,6 26,66 > 23,39, 11? Nelson 43 30, 11,1 70,88 > 23,39, 11? Barker m.fl. 44 4, 12 77,83 > 11,26, 13? 1, 17 36,66 > 2,46, 17 Bryant & Bradley 45 62, ca.10,5 44,44 > 23,39, 11? Tordrup , ca. 40 > 23,39, 11? Elbro 47 19, ca > 4,96, Brown & Loosemore Junior 12 Senior ca. 84 ca

15 Hovedkonklusionen af sammenligningerne i Tabel 5 er, at H. C. Andersens stavning er langt mere fejlfri end de ordblinde børns. Forholdet mellem H. C. Andersens gennemsnitlige fejlprocent og de ordblindes er 1: 2 ved 11 års alderen, 1:7 ved 13, 1:10 ved 15, og 1:15 ved 17. Disse tal er et nyt kvantitativt udtryk for den lovmæssighed, som læse- og staveforskningen længe har antaget eksisterede, nemlig at de ordblinde stavemæssigt står i stampe, mens H. C. Andersen og andre normale personer udvikler sig. Sammenligningerne viser generelt, at H. C. Andersens stavefejlprocenter i meget højere grad svarer til de normale børns fejlprocenter end til de ordblinde børns. Praktisk taget alle sammenligninger modsiger hypotesen om H. C. Andersens ordblindhed, men bestyrker en antagelse om, at han stavede normalt eller bedre på alle alderstrin. Strukturen i H. C. Andersens stavefejl Denne artikel har endnu ikke præsenteret en analyse af strukturen i og fejltyperne i H. C. Andersens stavefejl. Vi mener, at andre undersøgelser blot har gjort dette uden at stille spørgsmålet: Hvor mange stavefejl begik han præcist, og hvor vedvarende var de? Både Rosendal og Aaron m.fl. hævdede, at H. C. Andersens fejl var talrige og vedvarende, men sammenligningerne har vist, at H. C. Andersens fejltal på forskellige alderstrin ligger indenfor normale grænser og endvidere, at H. C. Andersens stavning med sikkerhed udviklede sig mellem 11 og 19 års alderen. Strukturen i H. C. Andersens stavefejl i denne undersøgelses datamaterialer 49 kan ikke desto mindre være til nytte. Der er bred enighed i forskningen om, at der er visse strukturelle forskelle mellem normal og ordblind stavning. Forskellen er blevet beskrevet på forskellig vis, men meningen er den samme. Forskellen vedrører forholdet mellem på den ene side velordnede fejlstavede ord, der er fonologisk plausible 50 i den ortografi, der er på tale, og på den anden side stavefejl, der er mere rodede, og som ikke er fonologisk plausible. Andre udtryk af samme art er fonetiske fejl, der lyder som målordet, når de læses op overfor ikke-fonetiske fejl eller fonembevarende fejl overfor ikke-fonembevarende fejl osv. Et tilbagevendende fund i sådanne undersøgelser er, at de stavefejl, der begås af normale stavere for det meste er velordnede, men at de ordblindes stavefejl er meget mere fonologisk rodede, ikke-plausible og uoplæselige. H. C. Andersens staveadfærd på denne dimension er klar. En analyse af hans stavefejl i hele datamaterialet viste, at fejlene hovedsageligt var fonologisk plausible 15

16 på alle alderstrin og havde samme struktur og fejltyper som stavefejlene i de vigtigste danske undersøgelser af normal stavning 51. Forholdet mellem H. C. Andersens fonologisk plausible fejl overfor de fonologisk mindre plausible fejl var 96% : 4% fra 11 til 19 års alderen og 91,6% : 8,3% fra 20 til 70. Disse procenter svarer til forholdene hos normale stavere hos i en række kendte undersøgelser, f.eks. Frith 52, men ikke til procenterne hos de ordblinde i de samme undersøgelser. Når H. C. Andersens stavefejl klassificeres udfra det danske stavesystem, er fordelingen af hans fejltyper lig med fordelingen af fejltyper hos hans venner og lig med fordelingen af fejltyper i Noesgaards og Kihls undersøgelser. Yderligere analyse af strukturen i H. C. Andersens stavefejl ville være meningsløs. Når alt kommer til alt, så har denne undersøgelse vist, at han på ethvert tidspunkt staver normalt. Konklusion Hvis H. C. Andersen havde levet i dag, kunne en skolepsykolog bevæbnet med standardiserede stave- og læseprøver have stillet en foreløbig diagnose på et par timer. På grund af historisk kildemateriales natur og begrænsninger er posthume diagnoser langt mere krævende. Den interesserede læser henvises til den amerikanske udgave af denne artikel 53 for langt flere detaljer samt en metodisk og statistisk gennemgang af grundlaget for de resultater, der er fremlagt her. I den amerikanske version diskuteres det f.eks., hvor sandsynligt det er, at H. C. Andersen læste meget tidligt. Endvidere vurderes den metodiske status af dagbøgernes gennemsnitlige fejlprocent statistisk, f.eks. hvor repræsentative stikprøverne er for hele dagbogsmaterialet, men også andre forhold, såsom hvordan H. C. Andersens hurtige skrivemåde i dagbøgerne og translitterationsfejl kan påvirke resultaterne. Tilladeligheden af den anvendte statistik diskuteres også. Her følger en oversigt over denne artikels oplysninger om H. C. Andersen af relevans for spørgsmålet om hans påståede ordblindhed og sprogmangler. Det er blevet vist at, at han 1. ikke har fået ret meget systematisk skoleundervisning 2. på trods heraf lærer sig selv at læse og skrive 3. fra en tidlig alder løber rundt til naboer for at låne avanceret litteratur 4. læser fra morgen til aften 5. skriver digte fra mindst 11 års alderen 6. er en produktiv skribent fra mindst omkring 14 års alderen og skriver om nordisk og 16

17 græsk mytologi, dansk folklore, teaterstykker og andre sofistikerede emner 7. ikke begår flere stavefejl end andre børn, ja er måske lidt dygtigere end børn er flest 8. begår overvejende fonologisk plausible stavefejl, men næsten ingen rodefejl 9. overstår sin staveudvikling ved års alderen på et normalt niveau 10. har en god finmotorik, da han er dygtig tegner og papirklipper 11. elsker at skrive alenlange sætninger fyldt med fremmedord, navne og stednavne 12. på trods heraf praktisk taget ikke begår syntaktiske fejl eller bøjningsfejl 13. som voksen har et upåfaldende, ja endog velartikuleret, velformet talesprog Er dette en karakteristisk af en ordblind med sprogmangler? Vi håber, at det forstås, at dette ikke er tilfældet. Ordblinde mennesker med udviklingsbestemte sprogmangler har et helt andet adfærdsmønster. På trods af en passende skolegang læser de langsomt og helst ikke på eget initiativ, de skriver ikke meget, og når de gør, kan der f.eks. være en stavefejlprocent på 70 mens de er børn, og på 25 når de er voksne. Rodede, uforståelige stavefejl er ordblindhedens varemærke, og disse fejl er vedvarende, de forsvinder ikke på noget tidspunkt i personens liv. Ordblinde mennesker kan ikke lide fremmedord, lange ord og sætninger og søger at undgå dem. Nogle, men ikke alle, ordblinde er kluntede, vælter ting og falder over deres egne ben. Såfremt de også har sprogmangler, vil der også altid tidligt have været fonologiske mangler, i visse tilfælde også syntaks- og forståelsesproblemer, og eventuelt senere komme læseforståelsesproblemer, som visse forskere foreslår. Om fonologiske mangler hos H. C. Andersen ved man intet, men de er ikke sandsynlige. H. C. Andersen ville formentlig selv have skrevet om sine lydmangler, hvis han havde haft dem, f.eks. at folk ikke forstod, hvad han sagde, da han var lille. Dysfatiske børn er helt bevidst om, at andre mennesker har svært ved at forstå dem. Endvidere bør ideen om syntaks- og forståelsesproblemer på dette tidspunkt være endegyldigt aflivet. Bortset fra at der er en sammenhæng mellem dysfasi og senere læseog staveproblemer, er Rosendals antagelse om H. C. Andersens dysfasi højst besynderlig. I almindelighed må man sige, at der skal en livlig fantasi til at påstå, at en forfatter af H. C. Andersens kaliber led af sprogmangler, hvad han selvfølgelig heller ikke gjorde. Læseforståelsesproblemer har der heller ikke været tale om hos H. C. Andersen i betragtning af hans læseudviklingshistorie, læselyst og senere bogsamling. Men hvordan opstod egentlig myten om H. C. Andersen dårlige sprog med de deraf følgende efterrationaliseringer og fortolkninger: at han var ordblind, dysfatisk, specifik dyslektiker osv.? Da vi nu står på fastere videnskabelig grund m.h.t. forståelsen af, at der ingenting var i vejen med ham i lyset af sine opvækstforhold klarede han sig faktisk 17

18 glimrende kan man spekulere over, hvordan det kunne komme så vidt. Måske kan denne viden anvendes til at kaste lys over de offentliggjorte oplysninger om hans livshistorie og forholdene i det tidlige 1800-tals Danmark. I Odense er der sikkert ingen udover H. C. Andersen selv og hans forældre, der har lagt mærke til hans læse-staveudvikling. Dog blev han ifølge Bredsdorff opfattet som talentfuld af prominente folk i Odense, og har formentlig været gammelklog og forud for andre børn. Mytens begyndelse skal sikkert tidsfæstes til hans tre år fra 14 til 17 års alderen i København, hvor hans talent, sociale færdigheder, pågåenhed og karisma gjorde, at han fik kontakt til den danske kulturelle elite. Han var produktiv og præsenterede sine breve, petitioner, digte og skuespil, inklusive stavefejl, for alle og enhver. Husk på, at de 14 årige børn i Noesgards undersøgelse begik ca. 17,5 % stavefejl i gennemsnit, og at H. C. Andersens egen fejlprocent lå på et lignende niveau. Stavefejl af den størrelsesorden i tekster er noget, man lægger mærke til. Det er ret almindeligt, at voksne, f.eks. forældrene til et barn i 6. klasse, bliver opskræmte over barnets stavefejl, selvom barnets læse- og staveudvikling i øvrigt er ganske normal. Det ved enhver skolepsykolog. Men de fleste voksne er ikke klar over, at børn begår mange stavefejl, mens de er i færd med at lære skriftsproget. Stavefejl, uanset hvor få, gør af ukendte grunde et stort indtryk på os, idet vi ofte samtidig tror, at vi selv staver fejlfrit. H. C. Andersens ungdommelige skrifter er givet blevet mødt af dette reaktionsmønster hos hans københavnske kontakter. Det forhold, at han var i stand til at vække opmærksomhed, kom ham også til skade. Man kan sige, at der var uoverensstemmelse mellem hans begavelse og de udviklingsbestemte skriftlige midler, hvorigennem hans talent kom til udtryk. Overklassen i København anerkendte, at han var talentfuld og støttede ham finansielt og på andre måder, men morede sig også over hans fremtoning, umodenhed og mangel på formel dannelse. De har utvivlsomt om sig selv ment, at deres (skrift)sprog var godt, ja ligefrem fejlfrit. Sproglig korrekthed og pedanteri var utvivlsomt en væsentlig del af de højere klassers identitet, dengang som nu. Desuden talte han fynsk, dengang der endnu var rigtige dialekter til, hvad der ikke har gjort sagen bedre i københavnernes øjne. I litteraturen om H. C. Andersens ordblindhed anvendes dialekt ofte til at forklare nogle af hans stavefejl, idet antagelsen er, at rigsmål, dvs. københavnsk, ligger nærmere ved ortografien end de regionale mundarter. Denne forklaring er imidlertid også en myte, idet de bornholmske børn var de dygtigste stavere i Danmarks Pædagogiske Instituts landsdækkende undersøgelse fra 1979 af, hvordan danske børn klarede sig i retskrivningsprøven efter 9. klasse. Dialekt har intet med sagen at gøre, og desuden ved vi nu, at H. C. Andersen ikke begik flere stavefejl end han skulle. Det er f.eks. også 18

19 blevet fremført, at han skulle have specielle problemer med navnestof. Bortset fra at egennavne formentlig er vanskeligere at stave end andet ordstof, har denne påstand heller intet på sig. For det første kan sagsforholdet ikke undersøges, da tidlige 1800-tals egennavne ikke kan kontrolleres ordentligt, for det andet findes der ikke videnskabeligt belæg for, at en speciel ordblindhed for egennavne skulle eksistere. Den kulturelle overklasse i København kendte ikke begrebet ordblindhed, men de misbilligede stavningen og syntaksen i H. C. Andersens autodidaktiske skrifter og klassificerede hans sprog som ugrammatisk. H. C. Andersen var klar over dette og troede selv på det - husk på, at han selv havde været nødt til at lære sig færdighederne og kun havde mødt fordomme og uvidenhed om børns skriftsprogsudvikling - en tro der blev forstærket af hans oplevelser i latinskolen. Da H. C. Andersen publicerede sine skrifter, f.eks. i avisen, blev hans sproglige handicap offentligt på grund af mangelfuld korrekturlæsning. Rygtet om den underlige dreng var sikkert allerede udbredt i byen. København var ikke stor, og alle kendte alle. Senere og moderne undersøgelser fortsatte traditionen. Den blotte tilstedeværelse af stavefejl og eksempler på mærkelig syntaks var et tilstrækkeligt grundlag for diagnosen ordblindhed. Ingen undersøgelser gjorde sig den ulejlighed at tælle, hvad der var rigtigt og forkert i H. C. Andersens skrifter og at sammenligne disse tal med relevante data. Forfatterne takker vores historiske rådgivere Johan de Mylius, Odense Universitet, og Ejnar Askgaard, H. C. Andersen Museet, Odense, for værdifuld assistance med litteratur, dataindsamling og oversættelse. Forfatterne står også i gæld til de lærere, der i 1997 studerede til tale-hørepædagog på Danmarks Lærerhøjskole, Odense, for deres hjælp med dataindsamlingen. Carsten Rosenberg Hansen og Gunnar Top på Danmarks Pædagogiske Universitet rådgav os om statistiske metoder. 19

20 Litteraturhenvisning 1 Hermann, K.: Om medfødt ordblindhed. Munksgaard, København 1955, p Se også Topsøe-Jensen: H.C. Andersens dagbøger. Foredrag i Videnskabernes Selskab. 2. April 1971 i Anderseniana, 3. rk., I,3 (1972), pp Rosendal, A.: Årsagerne til H.C. Andersens stavevanskeligheder i Anderseniana, 3. rk., II,2 (1975), pp (p. 161, p.164). 3 Collin, E.: H.C. Andersen og Det Collinske Huus. C. A. Reitzels Forlag, København Galster, K.: H.C. Andersen og hans Rektor. Konrad Jørgensens Forlag, Kolding 1933, pp Bredsdorff, E.: Hans Christian Andersen. Charles Schribner, New York Reumert, E.: H.C. Andersen som han var. H. Hagerups Forlag, København Olsen, K.: H.C. Andersens dagbøger Vol. I. K. Olsen & H. Topsøe-Jensen (red.). København: Gads Forlag Møller, T.B.: Teaterdigteren Hans Christian Andersen og Meer end perler og guld, En dramaturgisk-musikalsk undersøgelse. Odense Universitetsforlag, Odense Dokumentets fulde ordlyd findes i Galster (1933) p Aaron, P.G., Phillips, S., & Larsen, S.: Specific reading disability in historically famous persons i Journal of Learning Disability, 21, 1988, pp Geschwind, N., & Behan, P.O. Laterality, hormones and immunity i N. Geschwind & A.M. Galaburda (red.), Cerebral dominance. The biological foundations. Harvard University Press. Cambridge, Massachusetts and London, England 1984, pp se for eksempel Siegel, L.S.: The discrepancy formula. Its use and abuse i B.K. Shapiro, P.J. Accardo & A.J. Capute (red.), Specific reading disability. York Press, Timoneum, Maryland 1998, pp Mylius, Johan de: H.C. Andersens liv og forfatterskab. En tekst- og informationsbase [ 14 se for eksempel Rode, E.: Man lyttede, Berlingske Aftenavis, 26. Marts 1955, pp Boberg, V.: Dansk retskrivnings historie i de sidste 200 år.: Gjellerups Forlag, København Gregersen, F.: Skriftsprogenes formelle udvikling på baggrund af øget læse- og skrivefærdighed og udvidet produktion af læsestof i De Nordiske skriftspråkenes utvikling på 1800-tallet 4. Nordisk språksekretariat, Oslo 1984, pp Sandersen, V.: Stavefærdigheden hos bondesoldater i treårskrigen i K. Ringgaard (red.), 1. Møde om udforskningen af dansk sprog. Århus Universitet, Århus 1987, pp

Ib Hedegaard Larsen, afdelingsleder og cand. pæd. psych., Østrigsgades Skole, København. Afskaf ordblindhed!

Ib Hedegaard Larsen, afdelingsleder og cand. pæd. psych., Østrigsgades Skole, København. Afskaf ordblindhed! Ib Hedegaard Larsen, afdelingsleder og cand. pæd. psych., Østrigsgades Skole, København Afskaf ordblindhed! Forældre kræver i stigende grad at få afklaret, om deres barn er ordblindt. Skolen er ofte henholdende

Læs mere

Evaluering af dansk på Ahi Internationale Skole. (2013-2014) Det talte sprog. Indskoling.

Evaluering af dansk på Ahi Internationale Skole. (2013-2014) Det talte sprog. Indskoling. Fællesmål efter bruge talesproget i samtale og samarbejde og kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig udvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk fremlægge, referere, fortælle og dramatisere give

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

Fuldstændig fantastisk?

Fuldstændig fantastisk? Fuldstændig fantastisk? Holger Juul, lektor, ph.d., Center for Læseforskning, Københavns Universitet Enten-eller vs. både-og I marts-nummeret af Nyt om Ordblindhed tager Erik Arendal afstand fra det han

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Analyse af PISA data fra 2006.

Analyse af PISA data fra 2006. Analyse af PISA data fra 2006. Svend Kreiner Indledning PISA undersøgelsernes gennemføres for OECD og de har det primære formål er at undersøge, herunder rangordne, en voksende række af lande med hensyn

Læs mere

Formål & Mål. Ingeniør- og naturvidenskabelig. Metodelære. Kursusgang 1 Målsætning. Kursusindhold. Introduktion til Metodelære. Indhold Kursusgang 1

Formål & Mål. Ingeniør- og naturvidenskabelig. Metodelære. Kursusgang 1 Målsætning. Kursusindhold. Introduktion til Metodelære. Indhold Kursusgang 1 Ingeniør- og naturvidenskabelig metodelære Dette kursusmateriale er udviklet af: Jesper H. Larsen Institut for Produktion Aalborg Universitet Kursusholder: Lars Peter Jensen Formål & Mål Formål: At støtte

Læs mere

sproget.dk en internetportal for det danske sprog

sproget.dk en internetportal for det danske sprog sproget.dk en internetportal for det danske sprog Ida Elisabeth Mørch, Dansk Sprognævn Lars Trap-Jensen, Det Danske Sprog- og Litteratuselskab 1 Baggrunden 2003 Sprog på spil 2005 Ekstrabevilling 2006

Læs mere

Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag.

Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag. TYSK Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag. Formål: Det er formålet med undervisning i tysk, at eleverne tilegner sig færdigheder og kundskaber, der gør det muligt for dem

Læs mere

Hvad ved jeg om H.C. Andersen?

Hvad ved jeg om H.C. Andersen? Før jeg læser bogen Hvad ved jeg om? Tænk dig godt om. Kig på mindmappet. Kig i bogen. Skriv eller tegn alt, hvad du ved om. Nina Sahl Gyldendal Hvor har du hørt om ham? Hvad lavede han? Hvad har du hørt

Læs mere

Seminaropgave: Præsentation af idé

Seminaropgave: Præsentation af idé Seminaropgave: Præsentation af idé Erik Gahner Larsen Kausalanalyse i offentlig politik Dagsorden Opsamling på kausalmodeller Seminaropgaven: Praktisk info Præsentation Seminaropgaven: Ideer og råd Kausalmodeller

Læs mere

IT og Ordblindhed, projektets formål

IT og Ordblindhed, projektets formål Ordblindes It støtte brug af til it støtte ordblinde elever En langtidsundersøgelse med ordblinde elever på mellemtrinnet En langtidsundersøgelse med ordblinde elever på mellemtrinnet Dorthe Klint Petersen

Læs mere

Læs selv om LOGIK. Erik Bjerre og Pernille Pind Forlaget Pind & Bjerre

Læs selv om LOGIK. Erik Bjerre og Pernille Pind Forlaget Pind & Bjerre Læs selv om LOGIK Erik Bjerre og Pernille Pind Forlaget Pind & Bjerre Læs selv om LOGIK Erik Bjerre og Pernille Pind Forlaget Pind & Bjerre 2 Logik Sandt eller falsk? Lyver han? Taler hun sandt? Det ville

Læs mere

Klar, parat, læsestart...

Klar, parat, læsestart... Klar, parat, læsestart... 1 SKOLEOMRÅDET Kom godt i gangmg... Nogle af de vigtigste færdigheder, vi skal lære i skolen, er at læse og stave. At kunne læse og skrive har stor betydning for alle ikke kun

Læs mere

Forældre - vigtige samarbejdspartnere i barnets læseudvikling

Forældre - vigtige samarbejdspartnere i barnets læseudvikling Forældre - vigtige samarbejdspartnere i barnets læseudvikling Indhold Forældre - vigtige samarbejdspartnere i barnets læseudvikling..... 3 Gode læseforudsætninger..... 5 Læselyst..................................................................

Læs mere

Manuskriptvejledning De Studerendes Pris

Manuskriptvejledning De Studerendes Pris Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået i det annoncerede tidsrum, kan deltage i konkurrencen om De Studerendes Pris. Det er kun muligt at

Læs mere

Læseevaluering på begyndertrinnet - hvordan kan man opdage elever i risiko for at udvikle læsevanskeligheder

Læseevaluering på begyndertrinnet - hvordan kan man opdage elever i risiko for at udvikle læsevanskeligheder 14-01-2011 Forskellige former for læsevanskeligheder OS- og SL-prøverne - kort gennemgang - hvad kan de bruges til - efterfølgende undervisning, læsbarhedsark Læseevaluering på begyndertrinnet - hvordan

Læs mere

Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. H.C. Andersens liv

Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. H.C. Andersens liv E T E R OPGAVER TIL H.C. Andersens liv NAVN: Før du læser bogen OPGAVE 1 Instruktion: Hvad ved du om H.C. Andersen? Skriv stikord til de fire overskrifter i cirklen. Se eksemplet. P E R S O N E R T I N

Læs mere

Indholdsanalyse af opgaver

Indholdsanalyse af opgaver Indholdsanalyse af opgaver Den anden evalueringen af Det Refleksive Læringsmiljø består som nævnt af to ben. Det første ben er den kvalitative analyse med udgangspunkt i interview af interessenterne. Det

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Dette er et uddrag fra: Lis og Torben Pøhler: "Hu Hej - Vild med dyr" - en læsevejledning Maaholms Forlag 2000.

Dette er et uddrag fra: Lis og Torben Pøhler: Hu Hej - Vild med dyr - en læsevejledning Maaholms Forlag 2000. LET-tallet Dette er et uddrag fra: Lis og Torben Pøhler: "Hu Hej - Vild med dyr" - en læsevejledning Maaholms Forlag 2000. Langt de fleste letlæsningsbøger i Danmark er i dag»lix'et«, det vil sige, at

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

on. 1. jun kl. 08: Auditiv feedback kan få ordblinde elever til at skrive bedre

on. 1. jun kl. 08: Auditiv feedback kan få ordblinde elever til at skrive bedre on. 1. jun. 2016 kl. 08:52 170 Auditiv feedback kan få ordblinde elever til at skrive bedre "Antagelsen er, at det fremmer elevernes skriftsproglige udvikling, når det, de hører, stemmer med skriftsprogets

Læs mere

Læseplan med del- og slutmål for faget dansk på Bøvling Friskole

Læseplan med del- og slutmål for faget dansk på Bøvling Friskole Efter 2. klasse prioriteres følgende højt: Sproglig opmærksomhed Bogstavindlæring/repetition Angrebsteknikker til stavning/læsning stavelsesdeling (prikke vokaler) morfemdeling (deling efter ordets stamme)

Læs mere

Delma l for Danish. Det talte sprog. Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen

Delma l for Danish. Det talte sprog. Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen Delma l for Danish Det talte Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen Fortælle hvad man har oplevet Fremlægge, fortælle, forklare og interviewe

Læs mere

En undersøgelse af elevernes stavefærdighed i FSA 2008, retskrivning

En undersøgelse af elevernes stavefærdighed i FSA 2008, retskrivning ~ Uden for tema En undersøgelse af elevernes stavefærdighed i FSA 2008, retskrivning Af Jørgen Schack, seniorforsker ved Dansk Sprognævn og medlem af Opgavekommissionen for Dansk - Læsning og Retskrivning.

Læs mere

Læsning og skrivning i 3. og 4. klasse

Læsning og skrivning i 3. og 4. klasse Læsning og skrivning i 3. og 4. klasse Center for Skoler og Dagtilbud FAKTA Læse- og skriveudvikling De fleste børn kan i starten af 3. kl. læse og forstå lette aldersvarende tekster, dvs. tekster, hvor

Læs mere

Udviklings risici ved at vokse op med Triple-X

Udviklings risici ved at vokse op med Triple-X Udviklings risici ved at vokse op med Triple-X På dansk ved Erik Frandsen, M. Sc. Human Biologi Hanna Swaab Sophie van Rijn Suus van Rijn Hannah, Sophie og Suus arbejder ved Department of Special Education

Læs mere

Rita Lenstrup. Kritiske bemærkninger til artikel af Henning Bergenholtz, Helle Dam og Torben Henriksen i Hermes 5 l990, side

Rita Lenstrup. Kritiske bemærkninger til artikel af Henning Bergenholtz, Helle Dam og Torben Henriksen i Hermes 5 l990, side Rita Lenstrup 109 Kritiske bemærkninger til artikel af Henning Bergenholtz, Helle Dam og Torben Henriksen i Hermes 5 l990, side 127-136. 1. Indledning I Hermes nr. 5 præsenteredes en sammenlignende vurdering

Læs mere

En fagperson fa r ordet: Interview med Hans Basbøll

En fagperson fa r ordet: Interview med Hans Basbøll En fagperson fa r ordet: Interview med Hans Basbøll Kort faglig baggrund: Hans Basbøll er uddannet cand.mag. fra Københavns Universitet i dansk og fonetik 1969. Herudover har han læst fransk og lingvistik

Læs mere

Hattersly s hjælp til billedkritik

Hattersly s hjælp til billedkritik Hattersly s hjælp til billedkritik Hvad gør man, hvis man har svært ved at udtrykke sig uden om billeder, man skal bedømme? Hvor får man hjælp til at analysere et billede og formulere sin mening herom?

Læs mere

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL Kirsten Wandahl BLÅ ØJNE LÆSEPRØVE Forlaget Lixi Bestil trykt bog eller ebog på på www.lixi.dk 1. Kapitel TO BLÅ ØJNE Din mobil ringer. Anna hørte Felicias stemme. Den kom

Læs mere

FOKUS PÅ DET SPROGLIGE MINDRE FRAFALD

FOKUS PÅ DET SPROGLIGE MINDRE FRAFALD 30. MAJ 2012 FOKUS PÅ DET SPROGLIGE MINDRE FRAFALD INA SCHMIDT/LEKTIOLOG/RÅDGIVNINGS- OG STØTTEENHEDEN, CENTER FOR UNDERVISNINGSUDVIKLING OG DIGITALE MEIDER (CUDIM) AARHUS PER LYSGAARD/STUDIELEDER/AARHUS

Læs mere

Periode Emne Beskrivelse Mål

Periode Emne Beskrivelse Mål Årsplan for Dansk for 5. Klasse 2012-13 Bogsystem: Alle tiders dansk 5. klasse, oplevelsesbog Alle tiders dansk 5. klasse, aktivitetsbog Der anvendes desuden supplerende materialer, til ekstra arbejde

Læs mere

14. søndag efter trinitatis 21. september 2014

14. søndag efter trinitatis 21. september 2014 Kl. 9.00 Kl. 10.00 Ravsted Kirke Burkal Kirke Tema: Gud blev menneske for vores skyld Salmer: 751, 60; 157, 656 754, 658, 656; 157, 371 Evangelium: Joh. 5,1-15 B.E. Murillo (1670): Helbredelsen af den

Læs mere

Bakkeskolens læsefolder. En forældre-guide til læseudvikling

Bakkeskolens læsefolder. En forældre-guide til læseudvikling Bakkeskolens læsefolder En forældre-guide til læseudvikling Indhold Hvorfor denne folder?...s 3 Hvad er læsning?... s 4 Daglig læsning er vigtig.. s 5 - Hvad kan jeg som forælder gøre?.... s 5 Begynderlæsning.

Læs mere

Årsplan for dansk i 3.A og 3.B 2015/2016

Årsplan for dansk i 3.A og 3.B 2015/2016 Davut Kücükavci & Fatma Uzun 1 Årsplan for dansk i 3.A og 3.B 2015/2016 Status: Fagligt går det fremad med begge klasser. Generelt er der en god faglig udvikling, hvor de grundlæggende læse- og skrivefærdigheder

Læs mere

3.600 kg og den gennemsnitlige fødselsvægt kg i stikprøven.

3.600 kg og den gennemsnitlige fødselsvægt kg i stikprøven. PhD-kursus i Basal Biostatistik, efterår 2006 Dag 1, onsdag den 6. september 2006 Eksempel: Sammenhæng mellem moderens alder og fødselsvægt I dag: Introduktion til statistik gennem analyse af en stikprøve

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

www.ollerupfriskole.dk Sådan lærer dit barn at læse på Ollerup Friskole

www.ollerupfriskole.dk Sådan lærer dit barn at læse på Ollerup Friskole www.ollerupfriskole.dk Sådan lærer dit barn at læse på Ollerup Friskole www.ollerupfriskole.dk Sådan lærer dit barn at læse og skrive på Ollerup Friskole Når dit barn begynder i skolen er det allerede

Læs mere

Læringsmål: Årsplan 2015-2016. Dansk. 2.klasse. Mål

Læringsmål: Årsplan 2015-2016. Dansk. 2.klasse. Mål Årsplan 2015-2016 Dansk 2.klasse Mål Formålet med undervisningen i dansk er, at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder til udvikling af personlig

Læs mere

Peter får hjælp til at styre sin ADHD

Peter får hjælp til at styre sin ADHD Peter får hjælp til at styre sin ADHD Skrevet og tegnet af: Jan og Rikke Have Odgaard Rikke og Jan Have Odgaard, har konsulentfirmaet JHO Consult De arbejder som konsulenter på hele det specalpædagogiske

Læs mere

LÆS OG LÆR IT - TWEENS 3.-6. kl. beskrivelse til skoler. Inklusionscenter for læsning

LÆS OG LÆR IT - TWEENS 3.-6. kl. beskrivelse til skoler. Inklusionscenter for læsning LÆS OG LÆR IT - TWEENS 3.-6. kl. beskrivelse til skoler. Inklusionscenter for læsning 2 Indholdsfortegnelse Elevgrundlag... 4 Formål... 5 Målet er... 5 Undervisningen vil være rettet mod... 6 Opfølgning

Læs mere

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til.

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til. Tekster: Sl 84, Rom 12,1-5, Luk 2,41-52 Salmer: Evangeliet, vi lige har hørt åbner i flere retninger. Det har en dobbelttydighed, som er rigtigt vigtig ikke bare for at forstå dagens evangelium, men det

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

KOMPETENT KOMMUNIKATION

KOMPETENT KOMMUNIKATION KOMPETENT KOMMUNIKATION Kræves det, at eleverne kommunikerer deres egne idéer vedrørende et koncept eller et emne? Skal kommunikationen understøttes med beviser og være designet med tanke på et bestemt

Læs mere

Lille John. En måned med Johannesevangeliet

Lille John. En måned med Johannesevangeliet Lille John En måned med Johannesevangeliet Lille John stor forklaring Jeg mødte engang statsministeren i det lokale supermarked. Han gik sammen med en lille pige, som muligvis var hans datter eller barnebarn

Læs mere

Indhold. Indhold... 2

Indhold. Indhold... 2 Efterårskurser 2017 ... 2 Se kursusoversigt og læs om tilmelding her: (Klik på punkterne nedenfor - du kan bladre med piletaster ) Skema - dansk... 3 Skema - engelsk... 4 Velkommen til Hovedstadens Ordblindeskole...

Læs mere

Forsøgslæreplan for latin A stx, marts 2014

Forsøgslæreplan for latin A stx, marts 2014 Bilag 33 Forsøgslæreplan for latin A stx, marts 2014 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Latin er et sprog- og kulturfag. På grundlag af væsentlige latinske tekster og romerskarkæologisk materiale beskæftiger

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

Barnets sproglige miljø fra ord til mening

Barnets sproglige miljø fra ord til mening Ann-Katrin Svensson Barnets sproglige miljø fra ord til mening Oversat af Anna Garde Bearbejdet af Birgit Svarre Barnets sproglige milj.indd 1 12/20/2010 11:36:31 AM Ann-Katrin Svensson Barnets sproglige

Læs mere

Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014

Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014 Bilag 26 Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Græsk er et sprog- og kulturfag, der omhandler antikken som grundlag for europæisk kultur. Faget beskæftiger

Læs mere

Fremstillingsformer i historie

Fremstillingsformer i historie Fremstillingsformer i historie DET BESKRIVENDE NIVEAU Et referat er en kortfattet, neutral og loyal gengivelse af tekstens væsentligste indhold. Du skal vise, at du kan skelne væsentligt fra uvæsentligt

Læs mere

Læsning og skrivning i 1. og 2. klasse

Læsning og skrivning i 1. og 2. klasse Læsning og skrivning i 1. og 2. klasse Center for Skoler og Dagtilbud Kære forælder Børn begynder i skolen og glæder sig til at lære at læse. Dit barn glæder sig sikkert også til at lære at læse og få

Læs mere

H. C. Andersens liv 7. aug, 2014 by Maybritt

H. C. Andersens liv 7. aug, 2014 by Maybritt H. C. Andersens liv 7. aug, 2014 by Maybritt H.C. Andersen er Odenses berømte bysbarn. Næsten alle mennesker i hele verden kender H. C. Andersens eventyr. I Odense ligger det hus, hvor han voksede op.

Læs mere

Årsplan for dansk i 4.klasse

Årsplan for dansk i 4.klasse Årgang 13/14 Side 1 af 7 Årsplan for dansk i 4.klasse Formål for faget dansk: Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Omvendt husker jeg fra gamle dage, da der fandtes breve. Jeg boede i de varme lande, telefonen var for dyr. Så jeg skrev

Omvendt husker jeg fra gamle dage, da der fandtes breve. Jeg boede i de varme lande, telefonen var for dyr. Så jeg skrev 1 Prædiken til Kr. Himmelfart 2014 på Funder-siden af Bølling Sø 723 Solen stråler over vang 257 Vej nu dannebrog på voven 392 Himlene Herre 260 Du satte dig selv Er du der? Er der sommetider nogen, der

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Det betyder at du skal formidle den viden som du er kommet i besiddelse

Læs mere

Marts Undervisning & Kultur Tofteskovvej Juelsminde

Marts Undervisning & Kultur Tofteskovvej Juelsminde Marts 2015 Procedure i forbindelse med undersøgelse af ordblindhed i Hedensted kommune Undervisning & Kultur Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde 1 Hedensted kommune har udarbejdet en procedure for at sikre,

Læs mere

Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012

Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012 Årgang 11/12 Side 1 af 9 Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012 Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som

Læs mere

Læsning og skrivning i 7. - 9. klasse

Læsning og skrivning i 7. - 9. klasse Læsning og skrivning i 7. - 9. klasse BØRN & UNGE Kære forælder Udvikling af gode læse- og skrivefærdigheder er en livslang proces. Derfor får dit barn stadig læse- og skriveundervisning, så dit barn bliver

Læs mere

Danskopgaven skriftlig årsprøve

Danskopgaven skriftlig årsprøve Danskopgaven skriftlig årsprøve I denne opgave skal I skrive 5-6 siders analyse og fortolkning af et selvvalgt værk. Danskopgaven skal ses som første prøve på de større opgaver, der skrives i gymnasiet.

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse).

Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse). Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse). De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: Det talte sprog (lytte og tale)

Læs mere

DYSLEKSI - alles ansvar

DYSLEKSI - alles ansvar DYSLEKSI - alles ansvar Strategi og handleplan for ordblinde børn i Frederikshavn Kommune Forvaltning og forældre 1 Indhold Dysleksi alles ansvar... 3 Hvad er skriftsproglige vanskeligheder?... 3 Hvad

Læs mere

Konstruktiv Kritik tale & oplæg

Konstruktiv Kritik tale & oplæg Andres mundtlige kommunikation Når du skal lære at kommunikere mundtligt, er det vigtigt, at du åbner øjne og ører for andres mundtlige kommunikation. Du skal opbygge et forrådskammer fyldt med gode citater,

Læs mere

DANSK. Basismål i dansk på 1. klassetrin: Basismål i dansk på 2. klassetrin:

DANSK. Basismål i dansk på 1. klassetrin: Basismål i dansk på 2. klassetrin: DANSK Basismål i dansk på 1. klassetrin: at kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig at udvikle ordforrådet, bl.a. ved at fortælle om et hændelsesforløb at gengive og udtrykke sig i tegning, drama eller

Læs mere

MIN PSYKISKE FØDSELSDAG ER DEN 15. APRIL 2009 DET VAR EN ONSDAG

MIN PSYKISKE FØDSELSDAG ER DEN 15. APRIL 2009 DET VAR EN ONSDAG MIN PSYKISKE FØDSELSDAG ER DEN 15. APRIL 2009 DET VAR EN ONSDAG AF JOURNALIST IBEN BAADSGAARD AL-KHALIL, 2013 21 årige Osman Sari er kurder og blind. Da han kom til Danmark fra Tyrkiet for fem år siden,

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Hvordan er dit selvværd?

Hvordan er dit selvværd? 1. kapitel Hvordan er dit selvværd? Hvad handler kapitlet om? Dette kapitel handler om, hvad selvværd er. Det handler om forskellen på selvværd og selvtillid og om, at dét at være god til tennis eller

Læs mere

ER MIT BARN KLAR TIL SKOLE?

ER MIT BARN KLAR TIL SKOLE? ER MIT BARN KLAR TIL SKOLE? At skulle starte skole kan være en stor omvæltning for både jer og jeres børn. I forældre har måske tanker som er mit barn nu skoleparat og hvad skal han/ hun egentlig kunne,

Læs mere

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling.

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling. Årsplan for dansk i yngste klasse. 1. halvdel af skoleåret 2013/2014 Årsplanen tager udgangspunkt i Fælles mål 2009 - Dansk, Trinmål efter 2. klassetrin Ret til ændringer forbeholdes Danskundervisningen

Læs mere

Inklusion af elever i læsevanskeligheder

Inklusion af elever i læsevanskeligheder Inklusion af elever i læsevanskeligheder Indhold Inklusion af elever i læsevanskeligheder.... 3 Hvad er læsevanskeligheder?... 4 Undervisning af elever i læsevanskeligheder.... 9 At skabe sammenhæng....

Læs mere

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation.

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. Indledning Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. John Stott Det var en dejlig søndag morgen lige efter gudstjenesten.

Læs mere

Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet?

Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet? 1 Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet? I en højde af 30.000 fod et eller andet sted mellem Buffalo og Dallas stak han bladet i stolelommen foran mig, vendte sig mod mig og spurgte:»hvad arbejder

Læs mere

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Indhold Formalia, opsætning og indhold... Faser i opgaveskrivningen... Første fase: Idéfasen... Anden fase: Indsamlingsfasen... Tredje fase: Læse- og bearbejdningsfasen...

Læs mere

Forstå hjernen. Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning. Konference Hotel Scandic Odense 23.09.

Forstå hjernen. Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning. Konference Hotel Scandic Odense 23.09. Forstå hjernen Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning Konference Hotel Scandic Odense 23.09.2013 Generator foredrag, kurser og konferencer www.foredragogkonferencer.dk

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling.

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling. En vinders mindset Du er hvad du tænker Spørgsmålet er, hvad tænker du? Holder du dit potentiale tilbage? Og kan du påvirke, hvordan du eller dine medarbejdere tænker? Kan du støtte dine medarbejdere i

Læs mere

Indhold. Side 2 af 21

Indhold. Side 2 af 21 Forårskurser 2018 ... 2 Velkommen til Hovedstadens Ordblindeskole... 3 Skema - dansk... 4 Skema - engelsk... 5 Stavning... 6 Læsning og læsestrategier... 7 Lyt til lyden... 8 Få styr på endelserne... 9

Læs mere

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt SKYLD En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt H en ad vejen så man en lille fyr komme gående. Han var ikke særlig stor, nærmest lidt lille. Bare 45 cm høj. Han var bleg at se på. Hans øjne

Læs mere

Vid at de arbejder i dig og at du hele tiden kan gå tilbage til dem, når du har lyst.

Vid at de arbejder i dig og at du hele tiden kan gå tilbage til dem, når du har lyst. Kald 4: Hvad er dit behov lige nu. Nu er det tid til at ligge ønskerne lidt væk. Vid at de arbejder i dig og at du hele tiden kan gå tilbage til dem, når du har lyst. Men i dag skal vi tale om dit behov.

Læs mere

TIPS OM LÆSNING PÅ 1. OG 2. KLASSETRIN PILEGÅRDSSKOLEN

TIPS OM LÆSNING PÅ 1. OG 2. KLASSETRIN PILEGÅRDSSKOLEN TIPS OM LÆSNING PÅ 1. OG 2. KLASSETRIN PILEGÅRDSSKOLEN TAL MED DIT BARN Et godt talesprog og et solidt kendskab til ords betydning er en vigtig forudsætning for at lære at læse. Når man foretager sig en

Læs mere

Dit barn skal stadig undervises i at læse, så det bliver en bedre og hurtigere læser, og dit barn skal øve sig i at læse.

Dit barn skal stadig undervises i at læse, så det bliver en bedre og hurtigere læser, og dit barn skal øve sig i at læse. ~ 2 ~ Læsefolder til forældrene i 3. og 4. klasse Kære forælder I 3. og 4. klasse er dit barn godt i gang med at læse og skrive. Barnets læsning vil i løbet af 3. og 4. klasse udvikle sig, så barnet læser

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Prædiken til 12. s. e. trin kl. 10.00 og Engesvang. Dåb.

Prædiken til 12. s. e. trin kl. 10.00 og Engesvang. Dåb. 1 Prædiken til 12. s. e. trin kl. 10.00 og Engesvang. Dåb. 749 I østen stiger solen op 448 fyldt af glæde 396 Min mund og mit hjerte 443 Op til Guds hus vi gå Knud Jeppesen 468 v. 45 af O Jesus på din

Læs mere

Prædiken til Påskedag kl. 10.00 i Engesvang 1 dåb

Prædiken til Påskedag kl. 10.00 i Engesvang 1 dåb Prædiken til Påskedag kl. 10.00 i Engesvang 1 dåb 240 - Dig være ære 448 Fyldt af glæde 236 - Påskeblomst 224 Stat op min sjæl Nadververs: 245 v, 5 Opstandne herre du vil gå 218 Krist stod op af døde Jeg

Læs mere

Læseletbøger. Hvad er let? Hvad er svært? Dorthe Klint Petersen Center for Grundskoleforskning DPU, Aarhus Universitet. dkp@dpu.dk

Læseletbøger. Hvad er let? Hvad er svært? Dorthe Klint Petersen Center for Grundskoleforskning DPU, Aarhus Universitet. dkp@dpu.dk Læseletbøger. Hvad er let? Hvad er svært? Dorthe Klint Petersen Center for Grundskoleforskning DPU, Aarhus Universitet. dkp@dpu.dk Automatiseret afkodning eksostevenderen betydning buklere lyd Ortografisk

Læs mere

Prædiken til 5. søndag efter påske.

Prædiken til 5. søndag efter påske. Prædiken til 5. søndag efter påske. Salmer: Indgangssalme: DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide Salme mellem læsninger: DDS 636: Midt i alt det meningsløse Salme før prædikenen: DDS 367: Vi rækker

Læs mere

Lær med stil. Af Ulla Gammelgaard, lærer

Lær med stil. Af Ulla Gammelgaard, lærer Lær med stil Af Ulla Gammelgaard, lærer Jeg sidder aldrig ved skrivebordet mere. Hvis jeg gør andre ting samtidig, føler jeg mig mere tilpas og har mere lyst til at lave lektier. Jeg har det også bedst

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Læsning og skrivning i 3. og 4. klasse

Læsning og skrivning i 3. og 4. klasse Læsning og skrivning i 3. og 4. klasse BØRN & UNGE FAKTA Læse- og skriveudvikling De fleste børn kan i starten af 3. kl. bruge bogstavernes lyd, når de læser, og de kan forstå, hvad de læser. De fleste

Læs mere

Dialogisk oplæsning - og højtlæsningens betydning for børns sprogtilegnelse

Dialogisk oplæsning - og højtlæsningens betydning for børns sprogtilegnelse Dialogisk oplæsning - og højtlæsningens betydning for børns sprogtilegnelse Hvorfor læse med børn? Den gode oplevelse æstetisk/litterær Hyggeligt og rart. Nærhed og fællesskab Litteratur og kultur Viden

Læs mere

PIRLS 2011. Hæfte. PIRLS & TIMSS Danmark Tuborgvej 164, 2400 København NV IEA, 2011

PIRLS 2011. Hæfte. PIRLS & TIMSS Danmark Tuborgvej 164, 2400 København NV IEA, 2011 PIRLS 20 Hæfte L PIRLS & TIMSS anmark Tuborgvej 64, 2400 København NV IEA, 20 Vejledning I dette hæfte skal du læse nogle tekster og svare på spørgsmål om det, du læser. u vil måske synes, at noget af

Læs mere

Forlaget BB KULTUR. Påvirkninger fra græske myter H.C. Andersen og far og mor.

Forlaget BB KULTUR. Påvirkninger fra græske myter H.C. Andersen og far og mor. Påvirkninger fra græske myter H.C. Andersen og far og mor. Med afsløring af de psykologiske spil, der spilles i familien og på arbejdspladsen. Forlaget BB KULTUR 1 KOPI eller ÆGTE Bodil Brændstrup, 2009

Læs mere

Årsplan for dansk i 6.klasse

Årsplan for dansk i 6.klasse Årgang 13/14 Side 1 af 7 Årsplan for dansk i 6.klasse Formål for faget dansk: Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Kompetenceområdet fremstilling. Mandag den 3. august 2015

Kompetenceområdet fremstilling. Mandag den 3. august 2015 Kompetenceområdet fremstilling Mandag den 3. august 2015 Færdigheds- og vidensmål I kan planlægge et læringsmålsstyret forløb inden for kompetenceområdet Fremstilling I har viden om kompetenceområdet Fremstilling

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan for 2.kl, dansk 2011-2012 Udarbejdet af Jesper Jørgensen, Aalborg Friskole. UGE Emne Faglige formål? Sociale formål? Hvordan (metoder)? 33 Ryste sammen uge Introdag fredag! Lære at bruge pc erne

Læs mere