DV S VEJLEDNING TIL KØBEKONTRAKT AF 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DV S VEJLEDNING TIL KØBEKONTRAKT AF 2014"

Transkript

1 DV S VEJLEDNING TIL KØBEKONTRAKT AF 2014 Indledende bemærkninger Købekontrakten er udarbejdet af Dansk Varmblod i samarbejde med LETT Advokatpartnerselskab og har til formål at undgå, at der opstår tvister ved køb og salg af heste, eller hvis en tvist måtte opstå, at denne løses hurtigst muligt og for mindst mulige omkostninger. Købekontrakten er udarbejdet med udgangspunkt i en handel mellem to private (civilkøb). Der gælder særlige regler for forbrugerkøb (handel mellem en erhvervsdrivende sælger og en privat køber), hvilket er beskrevet separat. Det anbefales, at købekontrakten indgås og underskrives inden handelsundersøgelsen. Købekontrakten findes i tre versioner: 1) En kontrakt på dansk benævnt Købekontrakt, som anvendes ved handler i Danmark 2) En kontrakt på engelsk benævnt Purchase Agreement (EU), som anvendes ved salg til købere i andre EU-lande. 3) En kontrakt på engelsk benævnt Purchase Agreement (outside the European Union), som anvendes ved salg til købere i lande udenfor EU. Version 1 og 2 tager udgangspunkt i den danske købelov, mens version 3 (handel udenfor EU) tager udgangspunkt i den internationale købelov, CISG (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods). For så vidt angår salg til købere udenfor Danmark, henvises særligt til det anførte om lovvalg og værneting under afsnit 13 om tvistløsning. Denne vejledning gælder for alle tre versioner af købekontrakten og har til formål at vejlede parterne ved udfyldelsen af kontrakten, samt at fungere som fortolkningsbidrag til kontraktens forståelse. Vejledningens systematik følger købekontraktens punkter. Hvor der gælder særlige regler for henholdsvis salg til købere i lande indenfor EU og udenfor EU, er dette angivet i et særskilt underafsnit. Hvor der refereres til særlige regler for forbrugerkøb, er der tale om regler, der kun vil være aktuelle

2 ved salg til en dansk køber eller til en køber indenfor EU, og således ikke regler, der gælder i henhold til CISG. 1. Baggrund og formål Dette afsnit har til formål at afklare, om der er tale om et forbrugerkøb. 1.1 Oplysninger om sælger Hvis sælger er helt eller delvist erhvervsdrivende med handel med heste, sættes kryds i ja. En erhvervsdrivende sælger er en sælger, der driver en virksomhed med et ikke ubetydeligt omfang, og omfatter også tilfælde, hvor sælger kun har virksomheden som bibeskæftigelse. Omvendt er enkeltstående salg ikke tilstrækkeligt til at anse sælger for erhvervsdrivende. I gråzonetilfælde vil det altid være en konkret vurdering, og det kan i sådanne tilfælde være vejledende, men ikke afgørende, om sælgeren er momsregistreret, bogføringspligtig og/eller registreret i CVR-registeret. 1.2 Oplysninger om køber Generelt Hvis køber har indkøbt hesten til privat brug, sættes kryds i ja. En forbrugerkøber defineres ud fra formålet med det konkrete køb, dvs. om køberen indkøber hesten med henblik på privat brug eller til fx erhvervsmæssigt videresalg eller anden erhvervsmæssig anvendelse. Såfremt der senere opstår tvivl om købets karakter, skal punkt 1.1 og punkt 1.2 tages som udtryk for Parternes opfattelse på købstidspunktet. Svares der ja i både punkt 1.1 og 1.2 vil købet som udgangspunkt blive karakteriseret som et forbrugerkøb Særlige bemærkninger ved salg udenfor EU (CISG) CISG finder ikke anvendelse på køb til personlig brug eller til brug for købers familie, medmindre sælgeren før eller ved aftalens indgåelse hverken vidste eller burde have vidst, at hesten var købt til en sådan anvendelse. Side 2

3 CISGs definition af forbrugerkøb er således anderledes end definitionen i den danske købelov, idet det ikke er afgørende om sælger og køber er henholdsvis en erhvervsdrivende og en privatperson (forbruger). CISG vil eksempelvis ikke automatisk finde anvendelse på en handel mellem to private parter (i forskellige CISG stater), da køber i sådanne tilfælde vil have købt hesten til personligt brug. Parterne kan imidlertid aftale, at CISG skal finde anvendelse på købet. Der kan dog være nationale ufravigelige regler, der gør, at CISG alligevel ikke finder anvendelse i fuldt omfang og derfor bør punkt 1.1 og punkt 1.2 også udfyldes ved salg til udlandet. 1.3 Sælgers anvendelse af hesten I dette afsnit kan sælger angive, hvad han/hun har anvendt hesten til, eksempelvis springning på MB-niveau. Parterne kan overveje at vedlægge en oversigt over hestens stævneresultater som bilag til købekontrakten og henvise hertil i punkt Hestens fremtidige anvendelse Hvis hesten fx udelukkende sælges som avlshoppe på grund af en skade, er det vigtigt, at det præciseres i aftalen i dette afsnit. Oplysninger om tidligere skader mv. anføres i punkt 6.2, og der bør henvises hertil i dette afsnit. 1.5 Købers momsregistrering (ved salg indenfor EU) I Purchase Agreement (EU) er indsat et pkt. 1.5, hvor Køber erklærer at være momsregistreret i sit hjemland. Er sælger professionel (momsregistreret) skal købesummen ikke tillægges dansk moms, hvis køberen er momsregistreret i et andet EU-land, og hesten eksporteres ud af Danmark. Betingelserne er nærmere beskrevet nedenfor under punkt 3.2. Der gælder ikke et tilsvarende krav om, at køber skal være momsregistreret ved salg til en køber udenfor EU, jf. punkt Professionel bistand 2.1 Generelt Hvis en professionel part (hestehandler, berider eller lignende) på vegne af sælger har medvirket ved salget af hesten, kan købet blive omfattet af forbrugerkøbsreglerne i købeloven, selvom sælger er en Side 3

4 almindelig privatperson. Reglen, der kun er relevant, når både køber og sælger er privatpersoner i relation til handel med heste, kaldes populært formidlingsreglen. Den professionelle skal være sælgers mand, for at handlen kan blive omfattet af formidlingsreglen. Såfremt køber har haft professionel bistand i forbindelse med handlen, har det ikke betydning i relation til formidlingsreglen. Formidlingsreglen kræver, at den professionelle part har haft en aktiv rolle i forbindelse med aftalens indgåelse. Det kan ved vurderingen heraf være et moment, om købers prisforhandlinger er foregået med den professionelle eller direkte med sælger. Det er næppe tilstrækkeligt, at den professionelle blot har vist hesten frem for køber, men det vil altid være en konkret afvejning af de samlede omstændigheder. Har den professionelle modtaget et honorar/kommission for sit arbejde i forbindelse med salget, kan det være et moment, der taler for, at købet er omfattet af formidlingsreglen. Den private sælger, der har sin hest i træning hos en professionel, bør således være opmærksom på denne regel, såfremt den professionelle skal bistå med at sælge hesten Særlige bemærkninger ved salg udenfor EU (CISG) I kontrakten til brug for salg til købere udenfor EU er bestemmelsen om professionel bistand erstattet af en bestemmelse om mellemhandlere, således at det præciseres, at eventuelle udgifter til en af køber antaget mellemhandler, er sælger uvedkommende og tilsvarende at eventuelle udgifter til en af sælger antaget mellemhandler, er køber uvedkommende. 3. Købesummen 3.1 Generelt Købesummen bør altid betales kontant, samtidig med at hesten leveres til køber. Parterne skal være opmærksomme på, om købet er inklusiv eller eksklusiv moms. Når en erhvervsdrivende giver en prisoplysning til en forbruger, antages prisen at være inklusiv moms. 3.2 Særlige bemærkninger ved salg indenfor EU Er sælgeren professionel (momsregistreret) skal købet ikke tillægges moms, når følgende to betingelser er opfyldt: 1) Køberen skal være momsregistreret Side 4

5 Sælger skal sikre sig, at køber er momsregistreret og skal verificere, om købers momsnummer i det andet EU-land er gyldigt, ligesom Sælger også skal indhente en elektronisk bekræftelse af købers navn og adresse. Dette kan ske ved opslag på: Hvis det viser sig, at momsnummeret ikke er gyldigt, hæfter sælger for momsen over for SKAT. Sælgeren skal på fakturaen angive købers momsnummer og anføre free of VAT due to export to [land]. 2) Hesten skal eksporteres ud af Danmark umiddelbart efter handlen Det er en betingelse for at sælge hesten uden moms, at den eksporteres ud af Danmark umiddelbart efter handlen. Sælger skal sørge for at modtage dokumentation for eksporten i form af eksempelvis faktura fra vognmand eller lignende dokumentation, samt en erklæring fra køber med oplysning om, at hesten er transporteret fra Danmark hestens bestemmelsessted transportmiddel og registreringsnummer på transportmidler at hesten er modtaget på leveringsadressen Det er sælger, der skal kunne dokumentere eksporten over for SKAT. Er ovennævnte betingelser ikke opfyldt, skal sælger afregne dansk moms til SKAT. Sælger skal i 5 år opbevare dokumentation for eksporten, samt dokumentation for købers henholdsvis købers repræsentants (transportørens) identitet, herunder dokumentation for at sælger har verificeret momsnummeret på salgstidspunktet. 3.3 Særlige bemærkninger ved salg udenfor EU (CISG) Ved salg til en køber udenfor EU, skal der ikke afregnes dansk moms, hvis hesten eksporteres ud af EU umiddelbart efter leveringen. Modsat ved salg indenfor EU, er det ikke en betingelse, at køberen er momsregistreret. Sælgeren skal være registreret som eksportør og have et EORI- nummer for at kunne sælge hesten til eksport. Side 5

6 Det er sælger, der skal kunne dokumentere, at hesten rent faktisk er eksporteret. Sælger skal derfor sørge for at modtage dokumentation for eksporten, dvs. kopi af fragtpapirer og udpassageattest, samt evt. en erklæring fra køber om at hesten er modtaget i købers land (eller et andet land udenfor EU). 4. Levering 4.1 Leveringstidspunktet Leveringstidspunktet er afgørende for, hvornår risikoen for hesten overgår til køber, det vil sige, hvornår køber bærer risikoen for hestens hændelige undergang eller tilskadekomst. Det er endvidere hestens sundhedstilstand på leveringstidspunktet, der er afgørende for, om man senere anser hesten for at være behæftet med en køberetlig mangel. Er manglen opstået efter leveringstidspunktet, vil den ikke være en mangel i købelovens forstand, hvorimod en mangel, der kan tilbagedateres til leveringstidspunktet eller hvor kimen til manglen har været til stede på leveringstidspunktet, vil udgøre en køberetlig mangel. Det er som udgangspunkt køber, der har bevisbyrden for, at en mangel eller kimen hertil kan tilbagedateres til leveringstidspunktet. Dette gælder dog ikke i forbrugerkøb, hvor sælger de første 6 måneder efter leveringen har bevisbyrden for, at en eventuel mangel eller kimen hertil ikke var til stede på leveringstidspunktet. Efter de første 6 måneder er det også i forbrugerkøb køberen, der har bevisbyrden. Hvis køber ønsker, at hesten skal forblive opstaldet samme sted, er det fortsat vigtigt, at der aftales et leveringstidspunkt, så der ikke senere opstår tvivl om på hvilket tidspunkt risikoen gik over til køber eller tvivl om, på hvilket tidspunkt mangelsbedømmelsen skal foretages Særlige bemærkninger ved salg udenfor EU (CISG) Ifølge CISG er det også leveringstidspunktet, der er afgørende for mangelsbedømmelsen, ligesom det er køber, der har bevisbyrden for, at manglen eller kimen hertil var til stede på leveringstidspunktet. 4.2 Hestens papirer Ved leveringen af hesten skal sælger samtidig overdrage samtlige papirer på hesten. Der skal i dette punkt afkrydses, hvilke dokumenter køber vil få udleveret ved leveringen af hesten. 5. Ejerskifte Side 6

7 Siden 1. januar 2010 har det været lovpligtigt at ejerskifte heste, jf. 5 i bekendtgørelse nr Ejerskiftet skal ske senest 30 dage fra handlens indgåelse. Det er købers ansvar at foretage ejerskiftet rettidigt. Yderligere oplysninger om ejerskifte kan findes på SEGES, Hests hjemmeside; Det bemærkes for en god ordens skyld, at det er købekontrakten, der afgør ejerskabet til hesten og ikke den formelle ejerregistrering. 6. Sælgers oplysninger om hesten 6.1 Oplysning om sælgers dyrlæge Bestemmelsen er medtaget for, at køber får adgang til at gøre sig bekendt med de behandlinger, der tidligere har været af hesten, og ikke mindst at køberens dyrlæge bliver bekendt hermed. Dette er et led i sælgerens loyale oplysningspligt. Når køberens dyrlæge har modtaget oplysningerne, vil denne også have bedre mulighed for at vurdere hestens aktuelle sundhedstilstand. 6.2 Oplysninger om hestens sundhedstilstand Selvom køber har fået adgang til hestens journalmateriale, anbefales det, at sælger oplyser hvilke skader eller sygdomme, hesten tidligere har haft. Sælger skal oplyse alle forhold, som kan have betydning for købers bedømmelse af hesten. Det er ikke sælgers opgave at sortere i hvilke oplysninger, der måtte være relevante for køber. Sælger kan overveje af egen drift at vedlægge et udskrift fra hestens journal som bilag til købekontrakten. I så fald kan det anføres i dette punkt. 7. Sælgers ansvarsfraskrivelser 7.1 Salg til danske købere og købere indenfor EU I forbrugerkøb skal en ansvarsfraskrivelse være konkret og afgrænset for at være gyldig. Det vil være en konkret afvejning, hvor grænsen går, men eksempelvis vil på baggrund af oplysningerne i punkt 6.2 fraskriver sælger sig ansvaret for højre forbens kode være gyldig. Sælger kan derimod Side 7

8 ikke i forbrugerkøb gyldigt fraskrive sig ansvaret for fx alle hestens fire ben. Jo mere specifik og begrundet ansvarsfraskrivelsen er, desto mindre risiko er der for, at den bliver tilsidesat. I andre køb end forbrugerkøb, dvs. i handler mellem to private eller to professionelle, kan der godt aftales en generel ansvarsfraskrivelse, der medfører, at køberen ikke kan gøre noget mangelsansvar gældende overfor sælgeren. Det er i givet fald vigtigt, at ansvarsfraskrivelsen er klar og utvetydig. Sælger kan alternativt udenfor forbrugerkøb - overveje, at begrænse sit ansvar til købesummen, således at han maksimalt kan blive pligtig at erstatte køberen købesummen, hvis der senere måtte vise sig mangler ved hesten. Hvis sælgeren er bekendt med en mangel, men ikke oplyser om denne, vil en ansvarsfraskrivelse ikke fritage en (ondtroende) sælger ansvaret for den kendte mangel. 7.2 Særlige bemærkninger ved salg udenfor EU (CISG) CISG opstiller ikke begrænsninger i mulighederne for at lave ansvarsfraskrivelser, dog gælder der altid den begrænsning, at såfremt sælger er i ond tro, kan en ansvarsfraskrivelse ikke fritage for ansvar. Som nævnt under pkt kan der være tilfælde, hvor nationale præceptive forbrugerbeskyttelsesregler overruler CISG, og derfor anbefales det, at sælger såfremt han ønsker at lave en generel ansvarsfraskrivelse altid specificerer de forhold, som han konkret har kendskab til, eksempelvis Hesten sælges som beset og som den er og forefindes, hvorfor sælger fraskriver sig ethvert ansvar for fejl og mangler ved hesten, herunder, men ikke begrænset til, mangler ved hestens højre bagkode. Køber accepterer således, at der ikke kan rettes noget krav mod Sælger i anledning af mangler ved hesten Også ved salg til købere udenfor EU kan det overvejes, som alternativ til en fuldstændig ansvarsfraskrivelse, at sælger begrænser sit økonomiske ansvar til kun at angå købesummen og eksempelvis hjemtransporten af hesten, hvis ophævelsen måtte vise sig berettiget. 8. Betingelser Det anbefales, at aftalen både fra købers og sælgers side er betinget af, at hesten gennemgår en klinisk og røntgenologisk handelsundersøgelse. Både køber og sælger har en interesse i at få afklaret, om der er mangler ved hesten, som kan konstateres ved en dyrlægeundersøgelse. Konsekvensen af at hesten ikke gennemgår en sådan undersøgelse (punkt 8.1) er, at handlen ikke gennemføres. Side 8

9 Konsekvensen af at undersøgelsens resultat ikke kan accepteres af køber (punkt 8.3) er ligeledes, at handlen ikke gennemføres. 9. Købers undersøgelse af hesten 9.2 Købers dyrlæge Som anført under punkt 8.1, er det en betingelse fra sælgers side, at hesten skal handelsundersøges, og at det skal være købers dyrlæge, der forestår handelsundersøgelsen, dvs. en af køber valgt, rekvireret og betalt dyrlæge. Når det er købers dyrlæge, der undersøger hesten, vil køber blive identificeret med dyrlægen og den viden, dyrlægen har fået ved handelsundersøgelsen eller burde have fået ved handelsundersøgelsen. Identifikationen har den konsekvens, at de forhold, som dyrlægen konstaterer ved sin undersøgelse, eller burde have konstateret ved sin undersøgelse af hesten, ikke senere kan påberåbes af køber som en mangel over for sælger. Køber vil i sådanne tilfælde kunne rette et erstatningskrav mod den handelsundersøgende dyrlæge, såfremt denne har begået en dyrlægefaglig fejl. I forbrugerkøb gælder en for køberen mere lempelig regel, da køberen kun er afskåret fra at gøre mangler gældende, som køberen måtte have konstateret. Her er det ikke tilstrækkeligt, at køberen burde have konstateret manglen. 9.3 Handelsundersøgelsens omfang Parterne bør overveje, om der også skal foretages en røntgenologisk undersøgelse af hestens hals og ryg, eller der er omstændigheder, der tilsiger yderligere undersøgelser. 9.4 Købers forpligtelser forud for handelsundersøgelsen Det er vigtigt, at køberen sørger for at give den handelsundersøgende dyrlæge de oplysninger, som køber har tilgængelig om hesten, herunder oplysninger modtaget fra sælger i punkt 6.2, information om sælgers ansvarsfraskrivelser i punkt 7.2, samt information om tilgængeligt journalmateriale for hesten. 9.5 Købers manglende iagttagelse af forpligtelsen i punkt 9.4. Såfremt køber ikke giver den handelsundersøgende dyrlæge alle de informationer om hesten, som køber måtte have modtaget, er det udgangspunktet, at konsekvensen heraf er, at køber ikke kan rette Side 9

10 et krav mod sælger for eventuelle mangler, der kunne have været konstateret, hvis køber havde givet de aftalte oplysninger til dyrlægen. Dette må også antages at gælde i forbrugerkøb, medmindre der i situationen er nogle konkrete forhold, der taler for at beskytte forbrugerkøberen. 9.6 Refusion af udgiften til handelsundersøgelse Det bør som nævnt altid være køberen, der betaler handelsundersøgelsen, uanset resultatet af undersøgelsen. Såfremt handelsundersøgelsen afdækker mangler hos hesten, som køber ikke kan eller skal acceptere, må køberen kræve udgiften til handelsundersøgelsen refunderet af sælger. Ved denne fremgangsmåde undgås tvivl om, at dyrlægen er køberens rådgiver. 10. Reklamation 10.1 Reklamation Da der er tale om et levende dyr, er det afgørende, at en tvist afklares hurtigst muligt, og derfor bør der også reklameres straks efter, at køberen er bekendt med eller burde være bekendt med, at hesten lider af en mangel, der kan tilbagedateres til leveringstidspunkt. Ved straks menes typisk indenfor nogle få dage eller en uge. Det er både i sælgers og købers interesse, at parterne hurtigst muligt kommer i dialog om de forhold, der måtte opstå ved hesten, herunder navnlig også af hensyn til muligheden for at tilbagedatere manglen eller kimen hertil til leveringstidspunktet. I forbrugerkøb skal køberen reklamere over mangler inden rimelig tid fra manglen rent faktisk blev konstateret, og det er bestemt i købeloven, at 2 måneder fra den faktiske konstatering af manglen altid er rettidig reklamation. Bestemmelsen viser, at forbrugerkøbsloven ikke er hensigtsmæssig ved handel med heste, men det ændrer ikke på, at denne reklamationsfrist ikke kan aftales til at være kortere end angivet i loven. Forbrugerkøberen har imidlertid også en interesse i at reklamere hurtigst muligt Den ultimative reklamationsfrist Salg til danske købere og købere indenfor EU Side 10

11 I henhold til købeloven er den ultimative reklamationsfrist fastsat til 2 år, hvilket betyder at såfremt køber ikke har reklameret over mangler senest 2 år efter leveringstidspunktet, kan disse ikke gøres gældende over for sælger, medmindre sælger har handlet svigagtigt. I civilkøb og handelskøb er der adgang til at aftale en kortere ultimativ reklamationsfrist end 2 år, hvilket parterne bør overveje, idet der som tidligere beskrevet er tale om et levende dyr, der hele tiden undergår forandringer. I forbrugerkøb kan der ikke aftales en ultimativ reklamationsfrist, der er kortere end 2 år Særlige bemærkninger ved salg udenfor EU (CISG) Den ultimative reklamationsfrist er også 2 år i CISG, men kan aftales kortere, hvilket parterne således bør overveje. 11. Sælgers afhjælpningsret I forbrugerkøb giver købeloven sælger afhjælpningsret, mens det i civilkøb og handelskøb er noget parterne selv må aftale. Når sælger påberåber sig sin afhjælpningsret, afværger han foreløbigt købers eventuelle ophævelse af handlen. Afhjælpningsretten betyder, at sælger har ret til at forsøge at afhjælpe en mangel ved hesten, fx ved at betale for behandling. Dette vil typisk give mening ved skader, hvor prognosen for behandling er god. Hvis sælger vil påberåbe sig afhjælpningsretten, skal han gøre det straks, han modtager købers reklamation. 12. Sælgers ret til at opbevare hesten under en tvist I retssager er det ofte følgeudgifterne til hestens opbevaring (opstaldning, smed, dyrlæge mv.) fra reklamationstidspunktet og til der afsiges endelig dom, der gør, at sagerne beløbsmæssigt løber løbsk, og som medfører, at sælger kan risikere at blive dømt til at betale et krav, der langt overstiger købesummen. Formålet med punkt 12 er at give sælger mulighed for at begrænse denne beløbsmæssige risiko. 13. Tvistløsning 13.1 Generelt Side 11

12 Det er altid i begge parters interesse at få en hurtig afklaring. Måtte det ikke være muligt for parterne at finde en fornuftig løsning på tvisten ved dialog og forhandling, anbefales det, at parterne løser tvisten ved Hestevoldgiften (Videncentret for Landbrug, Hest) i stedet for i det almindelige domstolssystem. I det almindelige domstolssystem er der erfaring for, at en retssag ved byretten kan vare mellem 1-2 år, når der skal afholdes syn og skøn, og hvis sagen ankes til landsretten kan der gå yderligere 1-2 år. Domstolene er derfor af tidsmæssige årsager ikke egnet til en hensigtsmæssig løsning af tvister vedrørende hestehandler. Hestevoldgiften har som mål, at en afgørelse skal foreligge inden 6 måneder fra sagen anlæggelse, hvilket medfører en meget hurtigere sagsbehandlingstid end ved domstolene. Man skal være opmærksom på, at en voldgiftsafgørelse ikke kan ankes, og der kan også være visse udfordringer, hvis den handelsundersøgende dyrlæge skal medinddrages under sagen. Det bemærkes, at en aftale om voldgift ikke er bindende for en forbrugerkøber, hvorfor forbrugerkøberen, når tvisten opstår, kan vælge at anlægge sagen ved domstolene, selvom der er aftalt voldgift i købekontrakten Særlige bemærkninger ved salg indenfor EU En forbrugerkøber kan altid anlægge sag mod sælger i sit eget land, såfremt begge parter er bosiddende i EU. Derfor vil forbrugerkøberen ikke være bundet af hverken bestemmelsen om, at dansk ret finder anvendelse, eller at sagen skal afgøres ved Hestevoldgiften Særlige bemærkninger ved salg udenfor EU Det står som udgangspunkt parterne frit for at aftale hvilken lov, der skal regulere kontrakten og hvor en eventuel tvist skal afgøres. Der kan imidlertid være nationale (forbruger)beskyttelsesregler, som ikke kan fraviges og som betyder, at forbrugeren ikke vil være bundet af bestemmelsen i pkt i købekontrakten, og som endvidere kan bevirke, at nogle af de aftalte forhold i kontrakten, eksempelvis reklamationsfristens længde, vil blive tilsidesat. Side 12

13 14. DV s vejledning til købekontrakt af 2014 Hvis den indgåede kontrakt skal fortolkes i overensstemmelse med denne vejledning, sættes kryds i ja Særlige bemærkninger ved salg indenfor og udenfor EU Afsnit 14 er i Purchase Agreement (EU) og Purchase Agreement (outside the European Union) erstattet af et afsnit vedrørende fortolkning af købekontrakten. Bestemmelsen har til formål at begrænse eventuelle nationale særreglers indvirkning på parternes aftale, jf. ovenfor under punkt Øvrige bemærkninger Her kan fx oplyses, hvis køber skal overtage den tegnede forsikring på hesten, angivelse af udstyr der følger eller andre forhold, som ikke er reguleret i de ovenfor anførte bestemmelser. Side 13

DV S VEJLEDNING TIL KØBEKONTRAKT AF 2014

DV S VEJLEDNING TIL KØBEKONTRAKT AF 2014 DV S VEJLEDNING TIL KØBEKONTRAKT AF 2014 Indledende bemærkninger Købekontrakten er udarbejdet af Dansk Varmblod i samarbejde med LETT Advokatpartnerselskab og har til formål at undgå, at der opstår tvister

Læs mere

Købekontrakt RIDEHESTEN.COM. Dansk Varmblod. Udarbejdet af Dansk Varmblod i samarbejde med LETT Advokatpartnerselskab. Navn: Navn: Mellem.

Købekontrakt RIDEHESTEN.COM. Dansk Varmblod. Udarbejdet af Dansk Varmblod i samarbejde med LETT Advokatpartnerselskab. Navn: Navn: Mellem. købekontrakt Udarbejdet af Dansk Varmblod i samarbejde med LETT Advokatpartnerselskab Mellem Navn: og Navn: Adresse: Adresse: By: By: Land: Land: E-mail: E-mail: CVR nr.: CVR nr.: (herefter benævnt Køber

Læs mere

KØBEKONTRAKT. Udarbejdet af Dansk Varmblod i samarbejde med LETT Advokatpartnerselskab. Mellem

KØBEKONTRAKT. Udarbejdet af Dansk Varmblod i samarbejde med LETT Advokatpartnerselskab. Mellem KØBEKONTRAKT Udarbejdet af Dansk Varmblod i samarbejde med LETT Advokatpartnerselskab Mellem Navn: Adresse: By: Land: E-mail: CVR nr.: (herefter benævnt Køber ) og Navn: Adresse: By: Land: E-mail: CVR

Læs mere

Denne vejledning knytter sig til KØBEKONTRAKT og SUNDHEDSERKLÆ- RING, juli 2011.

Denne vejledning knytter sig til KØBEKONTRAKT og SUNDHEDSERKLÆ- RING, juli 2011. VEJLEDNING OM KØB OG SALG AF HESTE af advokat Pernille Skinnerup Denne vejledning knytter sig til KØBEKONTRAKT og SUNDHEDSERKLÆ- RING, juli 2011. Generelt Når køber har fundet hesten, han gerne vil købe,

Læs mere

VEJLEDNING OM KØB OG SALG AF HESTE af advokat Pernille Skinnerup, revideret udgave, marts 2013.

VEJLEDNING OM KØB OG SALG AF HESTE af advokat Pernille Skinnerup, revideret udgave, marts 2013. VEJLEDNING OM KØB OG SALG AF HESTE af advokat Pernille Skinnerup, revideret udgave, marts 2013. Denne vejledning knytter sig til KØBEKONTRAKT og SUNDHEDSERKLÆRING, marts 2013. De bestemmelser ( ), der

Læs mere

Vejledning om køb og salg af heste

Vejledning om køb og salg af heste Vejledning om køb og salg af heste Af landskonsulent Eric Clausen I denne vejledning kan du læse mere om, hvordan købeloven som udgangspunkt stiller dig som køber eller sælger af en hest, og hvilke undersøgelser

Læs mere

KØBEKONTRAKT til hestehandel mellem to private.

KØBEKONTRAKT til hestehandel mellem to private. KØBEKONTRAKT til hestehandel mellem to private. Mellem By: Land: Tlf: herefter benævnt køber og By: Land: Tlf: herefter benævnt sælger er der indgået aftale på nedenstående betingelser om købers erhvervelse

Læs mere

KØBEKONTRAKT til hestehandel mellem erhvervsdrivende og privat.

KØBEKONTRAKT til hestehandel mellem erhvervsdrivende og privat. KØBEKONTRAKT til hestehandel mellem erhvervsdrivende og privat. Mellem By: Land: Tlf: herefter benævnt køber og By: Land: Tlf: Cvr.nr.: herefter benævnt sælger er der indgået aftale på nedenstående betingelser

Læs mere

PERNILLE SKINNERUP. Når salgsgenstanden er levende/4 - Mangler ved heste.

PERNILLE SKINNERUP. Når salgsgenstanden er levende/4 - Mangler ved heste. Når salgsgenstanden er levende/4 - Mangler ved heste. Indledning Denne artikel er nummer fire i rækken af artikler om mangler ved heste. De foregående artikler har omhandlet (1) de forhold og problemstillinger,

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

K Ø B E K O N T R A K T

K Ø B E K O N T R A K T Hestegalleri.dk K Ø B E K O N T R A K T Sælger Navn: CPR-nr.: CVR-nr. (hvis erhvervsdrivende) Adresse: Postnr./by: Telefonnr. E-mail: (i det følgende omtalt som sælger) og køber Navn: CPR-nr.: CVR-nr.

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

K Ø B E K O N T R A K T

K Ø B E K O N T R A K T Side 1 af 8 K Ø B E K O N T R A K T Mellem [sælger] Navn: CPR-nr.: CVR-nr. (hvis erhvervsdrivende): Adresse: Postnr/by: E-mail: Telefonnr.: (i det følgende benævnt sælger) og [køber] Navn: CPR-nr.: CVR-nr.

Læs mere

UNDEROVERSKRIFT; Hvad kan du gøre, hvis køber misligholder kontrakten og ikke betaler, som aftalt? --- o0o ---

UNDEROVERSKRIFT; Hvad kan du gøre, hvis køber misligholder kontrakten og ikke betaler, som aftalt? --- o0o --- JURA OM HESTE Hillerød d. 10. november 2014 Artikel til Tølt, december 2014 OVERSKRIFT; Salg på kredit/afdrag er det en god idé? UNDEROVERSKRIFT; Hvad kan du gøre, hvis køber misligholder kontrakten og

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK 1. Generelle oplysninger 1.1 Disse salgsbetingelser gælder for alle værdibeviser, der købes på Groupons websted. 1.2 Groupon betyder Groupon ApS, der

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade 5 8000 Aarhus C Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Kunsulentydelser...

Læs mere

Vejledning til købekontrakt for heste

Vejledning til købekontrakt for heste Vejledning til købekontrakt for heste 1 Her udfyldes oplysninger om køber og sælger. Købes hesten af flere i fællesskab, anføres kun en af køberne. Køberne opfordres herefter til samtidigt at udforme et

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS 1 Aftalens grundlag 1.1. Nærværende generelle salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem

Læs mere

10-ÅRIGT PROJEKTANSVAR FOR ARKITEKTER OG INGENIØRER

10-ÅRIGT PROJEKTANSVAR FOR ARKITEKTER OG INGENIØRER 10-ÅRIGT PROJEKTANSVAR FOR ARKITEKTER OG INGENIØRER Men ved at aftale ABR 89 begrænses ansvarsperioden til 5 år for de fleste sager af advokat Christian Molt Wengel, www.moltwengel.dk. Den 1. januar trådte

Læs mere

Værdien af en handelsundersøgelse gør dig umage inden dyrlægen kommer

Værdien af en handelsundersøgelse gør dig umage inden dyrlægen kommer Artikel bragt i Tölt, december 2013 Værdien af en handelsundersøgelse gør dig umage inden dyrlægen kommer af Pernille Skinnerup, advokat Baggrund I forbindelse med mit arbejde som advokat med hestejura

Læs mere

Købekontrakt for heste

Købekontrakt for heste Købekontrakt for heste 1. Parterne Købekontrakten indgås mellem Sælger: Navn: CPR-nr.: CVR-nr.(For erhvervsdrivende): Adresse: E-mail: Telefonnr.: Og køber Navn: CPR-nr.: CVR-nr.(For erhvervsdrivende):

Læs mere

Disposition. Overblik og baggrund. Gennemgang af udvalgte ændringer. Særligt vedr. udvidet reklamationsret

Disposition. Overblik og baggrund. Gennemgang af udvalgte ændringer. Særligt vedr. udvidet reklamationsret TUN12 1 Disposition Overblik og baggrund Gennemgang af udvalgte ændringer Særligt vedr. udvidet reklamationsret Præsentation af www.tun12.dk 2 Hvorfor nye TUN-salgsbetingelser? TUN 2002 har været gældende

Læs mere

Medlemsmøde i Randers. Købelov. Købelov. Købelov og aftaler Onsdag den 7. januar 2009

Medlemsmøde i Randers. Købelov. Købelov. Købelov og aftaler Onsdag den 7. januar 2009 Medlemsmøde i Randers Købelov og aftaler Onsdag den 7. januar 2009 Ole Amstrup www.felesgrata.dk/seminar Købelove gælder for alle handler også kattehandler Opdrættere bliver betragtet som erhvervsdrivende

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder

Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder LYNGHOLM KLOAK-SERVICE LYNGHOLM KLOAK-RENOVERING A/S LYNGHOLM TV INSPEKTION ApS 1. Anvendelsesområde 1.1. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER 1. ANVENDELSE 1. Disse forretningsbetingelser (herefter Betingelserne ) finder anvendelse på aftaler indgået mellem Quickimport ApS, CVR-nr. 33 86 87 23 (herefter Quick ) og kunden

Læs mere

1.3 Ved eventuel uoverensstemmelse med købers generelle handelsvilkår går PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser forud.

1.3 Ved eventuel uoverensstemmelse med købers generelle handelsvilkår går PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser forud. Panda Print ApS 1. Indledning: 1.1 PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet er aftalt skriftligt mellem kunden og PANDA

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

Køb I. Copenhagen Business School, 24 October 2006. Jan Trzaskowski Copenhagen Business School

Køb I. Copenhagen Business School, 24 October 2006. Jan Trzaskowski Copenhagen Business School Køb I Copenhagen Business School, 24 October 2006 Jan Trzaskowski Copenhagen Business School 1 Nogle indledende bemærkninger Forholdet til aftaleretten Parternes forpligtelser Sælgers misligholdelse Forsinkelse,

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Fodboldagentens fulde navn CPR-nr. Fodboldagentvirksomhedens fulde navn CVR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "fodboldagenten")

Læs mere

SLUTSEDDEL. Handel med brugt båd mellem private (kontantsalg)

SLUTSEDDEL. Handel med brugt båd mellem private (kontantsalg) SLUTSEDDEL Handel med brugt båd mellem private (kontantsalg) Dansk Sejlunion håber, at dette udkast kan være til gavn i forbindelse med indgåelse af aftaler. Der kan naturligvis være individuelle forhold,

Læs mere

Vedtagelse af leveringsbetingelser herunder ejendomsforbehold

Vedtagelse af leveringsbetingelser herunder ejendomsforbehold Vedtagelse af leveringsbetingelser herunder ejendomsforbehold 1. Hvordan indgår man en gyldig aftale? Efter aftaleloven er såvel mundtlige som skriftlige aftaler bindende, så længe der er afgivet en med

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

Notatet har udelukkende til formål at behandle de nye regler vedrørende levering af ydelser, der trådte i kraft 1. januar 2010.

Notatet har udelukkende til formål at behandle de nye regler vedrørende levering af ydelser, der trådte i kraft 1. januar 2010. Århus 20. december 2010 J.nr. 222644/MEA Delacour Dania Danske Havne NOTAT Notat vedr. moms på ydelser Den 1. januar 2010 blev der gennemført en ændring af den danske momslov. Ændringen har væsentlig betydning

Læs mere

SLUTSEDDEL For handel med kolonihave /hus

SLUTSEDDEL For handel med kolonihave /hus SLUTSEDDEL For handel med kolonihave /hus Fødselsdato: Sælger: Navn Adresse Postnr. By: Telefon Mobil Mail Fødselsdato: Køber: Navn Adresse Postnr. By: Telefon Mobil Mail SLUTSEDDEL KOLONIHAVE/HUS 1 /

Læs mere

L Å N E K O N T R A K T

L Å N E K O N T R A K T Side 1 af 9 L Å N E K O N T R A K T Mellem [ejer] Navn: CPR-nr.: CVR-nr. (hvis erhvervsdrivende): Adresse: Postnr/by: E-mail: Telefonnr.: (i det følgende benævnt ejer) og [låntager] Navn: CPR-nr.: CVR-nr.

Læs mere

Almindelige Salgs- og leveringsbetingelser for reservedele og værkstedsydelser

Almindelige Salgs- og leveringsbetingelser for reservedele og værkstedsydelser Almindelige Salgs- og leveringsbetingelser for reservedele og værkstedsydelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for reservedele og værkstedsydelser 1. ANVENDELSESOMRÅDE Mercedes-Benz CPH A/S

Læs mere

Rammeaftale om indkøb og levering af mobilt sortereanlæg for Forsyning Helsingør Affald A/S

Rammeaftale om indkøb og levering af mobilt sortereanlæg for Forsyning Helsingør Affald A/S Rammeaftale om indkøb og levering af mobilt sortereanlæg for Forsyning Helsingør Affald A/S Januar 2018 Sagsnr. 18/00 Dok.nr. 18/00/1 Side 1 af 8 Parterne Mellem Forsyning Helsingør Affald A/S Haderslevvej

Læs mere

Leverandørkontrakten beskriver Væksthusets og Leverandørens forpligtelser og rettigheder. Kontraktgrundlaget består i prioriteret rækkefølge af:

Leverandørkontrakten beskriver Væksthusets og Leverandørens forpligtelser og rettigheder. Kontraktgrundlaget består i prioriteret rækkefølge af: LEVERANDØRKONTRAKT Emne Mellem Væksthus Sjælland Marienbergvej 132, 1. sal 4760 Vordingborg CVR 30 08 94 64 (herefter benævnt Væksthuset ) Og (indsæt navn) (indsæt registreret adresse) (indsæt

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

Opstaldningssted:... (Navn, adresse, telefonnummer, evt. CPR eller CVR-nr.) Opstalder:... (Navn, adresse, telefonnumre)

Opstaldningssted:... (Navn, adresse, telefonnummer, evt. CPR eller CVR-nr.) Opstalder:... (Navn, adresse, telefonnumre) 1. Parterne Imellem Opstaldningssted:... (Navn, adresse, telefonnummer, evt. CPR eller CVR-nr.) og Opstalder:... (Navn, adresse, telefonnumre) er dags dato indgået følgende aftale om opstaldning af Hesten:...

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER 1. BAGGRUND 1.1 Klienten ønsker at modtage økonomisk rådgivning og er derfor blevet enig med Konsulenten om, at denne mod betaling af vederlag skal varetage Klientens økonomi.

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Mellemmandens fulde navn CPR-nr. Mellemmandsvirksomhedens fulde navn CVR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "mellemmanden")

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

AFTALE OM APPORTINDSKUD

AFTALE OM APPORTINDSKUD J.nr. 211797 Udkast 09/06/2010 AFTALE OM APPORTINDSKUD mellem Svendborg Spildevand A/S og Svendborg Forsyningsservice A/S vedrørende overdragelsen og grenspaltningen af den servicevirksomhed, som hidtil

Læs mere

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. FD Sikring A/S (FD Alarmer) cvr. nr. 11 77 76 00 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle aftaler

Læs mere

Vejledning til forpagtnings- & samarbejdsaftale mellem golfklub/driftsselskab og pro

Vejledning til forpagtnings- & samarbejdsaftale mellem golfklub/driftsselskab og pro Vejledning til forpagtnings- & samarbejdsaftale mellem golfklub/driftsselskab og pro Denne vejledning udstikker nogle generelle retningslinjer til den af PGA og DGU udarbejdede forpagtnings- & samarbejdsaftale

Læs mere

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leverings-betingelser, herefter betingelserne,

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. TROLDHEDE INSTALLATIONSFORRETNING A/S CVR. NR. 35 52 64 47 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle

Læs mere

Gode råd om... KLAGEHÅNDTERING

Gode råd om... KLAGEHÅNDTERING Gode råd om... KLAGEHÅNDTERING INDHOLD God klagehåndtering vejen til loyale kunder 3 Kend købelovens regler om reklamation 3 Reklamation over tjenesteydelser 5 God klagehåndtering og tilfredse kunder 6

Læs mere

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr. 26 10 37 97, Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

Nogle indledende bemærkninger. Købeloven. Købeloven

Nogle indledende bemærkninger. Købeloven. Købeloven Nogle indledende bemærkninger Forholdet til aftaleretten Parternes forpligtelser Sælgers misligholdelse Forsinkelse, mangler eller vanhjemmel Købers misligholdelse Forsinkelse eller manglende betalingsevne

Læs mere

Side 1. Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S. 1. Anvendelse

Side 1. Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S. 1. Anvendelse Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S 1. Anvendelse Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse for samtlige tilbud, salg og leveringer foretaget af ALPHA-elektronik A/S (AE) til

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

KONTRAKT Oktober 2012

KONTRAKT Oktober 2012 KONTRAKT Oktober 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold mellem Aarhus Universitet Indkøbskontoret Katrinebjergvej

Læs mere

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation Regler for mediation J.nr.: K-53 2015 Regler for mediation Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende mediationsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende

Læs mere

2008 gode råd om klagehåndtering GODE RÅD OM. Klagehåndtering. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 gode råd om klagehåndtering GODE RÅD OM. Klagehåndtering. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Klagehåndtering 2008 gode råd om klagehåndtering Udgivet af DANSK ERHVERV Læs i denne pjece om: Indholdsfortegnelse God klagehåndtering vejen til loyale kunder 3 Kend købelovens regler om reklamation

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med Routes,

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT DATABEHANDLERAFTALE Aftale omkring behandling af persondata Udarbejdet af: Mentor IT Aftalen Denne databehandleraftale (Aftalen) er er et tillæg til den indgåede kontrakt mellem kunden (Dataansvarlig)

Læs mere

Springende regres. Køb af fast ejendom. C vil gøre beføjelser gældende direkte overfor A

Springende regres. Køb af fast ejendom. C vil gøre beføjelser gældende direkte overfor A Indledning Udgangspunkt kontrakters relativitet Springende regres Køb af fast ejendom Kontrakter skaber alene rettigheder og pligter for dennes parter. Spørgsmålet omhandler A B C Ejendommen sælger fra

Læs mere

Misligholdelse fra købers side

Misligholdelse fra købers side Misligholdelse fra købers side Køb af fast ejendom Indledning Køb af fast ejendom er ulovreguleret, og reguleres derfor af almindelige obligationsretlige regler. Forpligtelser Købers forpligtigelse er

Læs mere

Hesteejer 1:... (Navn, adresse, telefonnummer, evt. CPR-nr.) Hesteejer 2:... (Navn, adresse, telefonnumre)

Hesteejer 1:... (Navn, adresse, telefonnummer, evt. CPR-nr.) Hesteejer 2:... (Navn, adresse, telefonnumre) 1. Parterne Imellem Hesteejer 1:... (Navn, adresse, telefonnummer, evt. CPR-nr.) og Hesteejer 2:... (Navn, adresse, telefonnumre) er dags dato indgået følgende aftale om sameje af Hesten:... (Navn, registreringsnummer,

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Fulde navn CPR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "spilleragenten") og Fulde navn CPR-nr. Adresse Postnr./By/Land (i det

Læs mere

3. Købers udskydelse eller annullering af ordren 4. Priser 5. Betaling

3. Købers udskydelse eller annullering af ordren 4. Priser 5. Betaling Standardbetingelser for Skysolution ApS vedrørende levering af IT drift, softwareudvikling, brug af software, konsulentbistand, rådgivning, øvrige tjenesteydelser og materiale. Nedenstående betingelser

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

2.4 Alle estimater angivet i forbindelse med tilbud eller aftale, er med mindre andet specifikt er anført afgivet uden forbindtlighed.

2.4 Alle estimater angivet i forbindelse med tilbud eller aftale, er med mindre andet specifikt er anført afgivet uden forbindtlighed. 1. Indledning 1.1 Med mindre andet er skriftligt aftalt, er nærværende generelle vilkår gældende for alle tilbud, salg og leverancer fra Capto A/S (herefter Leverandøren ). Såfremt der i forbindelse med

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

Hesteejer:... (Navn, adresse, telefonnummer, evt. CPR-nr.) Lejer:... (Navn, adresse, telefonnummer, evt. CPR-nr.)

Hesteejer:... (Navn, adresse, telefonnummer, evt. CPR-nr.) Lejer:... (Navn, adresse, telefonnummer, evt. CPR-nr.) 1. Parterne Imellem Hesteejer:... (Navn, adresse, telefonnummer, evt. CPR-nr.) og Lejer:... (Navn, adresse, telefonnummer, evt. CPR-nr.) er dags dato indgået følgende aftale om leje/lån af Hesten:... (Navn,

Læs mere

Afgørelse fra Ankenævn for biler

Afgørelse fra Ankenævn for biler Afgørelse fra Ankenævn for biler Klagesag nr.: 14726 Klager: N.N Indklaget: CVR-nr.: 34881995 Kinnerup Autokommission A/S Grindstedvej 2 9310 Vodskov Klagen vedrører: Køb af bil Modtagne dokumenter: 1.

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

Bilag 7: Protokollat til Flora Danias Handelsbetingelser vedrørende Reklamationer

Bilag 7: Protokollat til Flora Danias Handelsbetingelser vedrørende Reklamationer Flora Danias Vilkår for levering af potteplanter fra gartnerier i Danmark Bilag 7: Protokollat til Flora Danias Handelsbetingelser vedrørende Reklamationer Formål Formålet med dette protokollat er at fastholde

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Brugerregler for Swipp - Erhverv Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg af varer

Læs mere

Fortrolighedsaftale. Innovathy panel

Fortrolighedsaftale. Innovathy panel j.nr.43267/jhb Fortrolighedsaftale Innovathy panel ADVODAN Thisted I/S, Frederiksgade 14, 7700 Thisted, tlf. 97 92 28 88, thisted@advodan.dk INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Parterne side 3 2.0 Baggrund, formål

Læs mere

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE STANDARD SAMARBEJDSAFTALE MELLEM (herefter benævnt Designvirksomheden ) OG (herefter benævnt Kunden ) (i det følgende samlet benævnt "Parterne" og hver for sig en "Part") Standard samarbejdsaftalen ( Aftalen

Læs mere

Uddrag af foredrag i DKK Kreds 6 med DKK s formand Jørgen Hindse. Artiklen er bearbejdet til brug for Islandshunden af Jørgen Metzdorff.

Uddrag af foredrag i DKK Kreds 6 med DKK s formand Jørgen Hindse. Artiklen er bearbejdet til brug for Islandshunden af Jørgen Metzdorff. Ret og vrang Uddrag af foredrag i DKK Kreds 6 med DKK s formand Jørgen Hindse. Artiklen er bearbejdet til brug for Islandshunden af Jørgen Metzdorff. Det, at man køber noget der ser helt anderledes ud

Læs mere

Bestemmelserne pkt. 2.1. og 2.2 er indbyrdes uklare, hvilket giver tvivl om, hvornår der er indgået en endelig aftale.

Bestemmelserne pkt. 2.1. og 2.2 er indbyrdes uklare, hvilket giver tvivl om, hvornår der er indgået en endelig aftale. Dansk Byggeris kommentarer til DB-12 (tidligere TUN-12) Brancheforeningen Danske Byggecentre (tidligere Trælasthandlerunionen TUN) har udarbejdet DB-12 ( Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for

Læs mere

Gode råd om Forældelse

Gode råd om Forældelse Gode råd om Forældelse Fra den 1. januar 2008 gælder helt nye forældelsesregler dette notat hjælper dig med at få overblik over reglerne! Læs om: 1. Hvorfor er forældelsesregler relevante? 2. Forældelsesfrister

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

Generelle vilkår og betingelser for køb, der foretages i online-shoppen på www.grohe.dk.

Generelle vilkår og betingelser for køb, der foretages i online-shoppen på www.grohe.dk. Generelle vilkår og betingelser for køb, der foretages i online-shoppen på www.grohe.dk. 1 Generelt, de generelle vilkår og betingelsers anvendelsesområde 1.1 Alle leverancer og serviceydelser fra Grohe

Læs mere

De til enhver tid gældende bilag er at betragte som værende en integreret del af aftalen:

De til enhver tid gældende bilag er at betragte som værende en integreret del af aftalen: Version 3 Aftale om køb af adgang til e-cmr Aftale indgået via ecmr.dk selvregistrering med NemID. 1. Aftalens genstand 1.1 Adgang, programmel og applikationer tilhørende produktet e-cmr til, at oprette,

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Definitioner... 3 2. Gyldighed... 3 3. Indgåelse... 4 4. Priser og fakturering... 4 5. Betaling... 5 6. Levering og risikoens overgang...

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE

TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE INDLEVELSE SKABER UDVIKLING TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE WWW.BDO.DK KONSULENTAFTALE VEDR. PROJEKT: Gennemgang af forudsætninger og beregninger til skolestrukturrapportens bilag I Vurdering af økonomisk

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Generelt Medmindre andet skriftligt er aftalt, gælder nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for Responsfabrikken A/S, Vestergade

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende. Side 1 af 6

Vejledning til. Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende. Side 1 af 6 Vejledning til Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende Side 1 af 6 Indledende bemærkninger: Hvis du har selvstændig virksomhed og er momsregistret, skal du anføre

Læs mere

Afgørelse fra Ankenævn for biler

Afgørelse fra Ankenævn for biler Afgørelse fra Ankenævn for biler Klagesag nr.: 15161 Klager: NN Indklaget: CVR-nr.: 33359853 Storby Biler ApS Roskildevej 409 2605 Brøndby Klagen vedrører: Køb af bil Modtagne dokumenter: 1. Forbrugerens

Læs mere

Handelsbetingelser (v. 130722)

Handelsbetingelser (v. 130722) Handelsbetingelser (v. 130722) Anvendelighed Nærværende handelsbetingelser finder anvendelse på alle salg af værdibeviser fra Pro-Deals Danmark ApS. Handelsbetingelserne gælder således for alle aftaler

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. marts 2011 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Åløkken ApS v/ advokat Lars Høj Andersson Hunderupvej 71, Boks 1311 5100 Odense C Nævnet har modtaget klagen den 14. april 2010. Klagen

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

2.2.Til identifikation og kommunikation med budvinderen, er det nødvendigt med den pågældendes personlige oplysninger.

2.2.Til identifikation og kommunikation med budvinderen, er det nødvendigt med den pågældendes personlige oplysninger. AUKTIONSVILKÅR ON-LINE AUKTIONER. 1. Forord: 1.1.Ethvert salg på Hillerød Auktioners on-line auktionsside (i det følgende kaldet online) er underlagt den til enhver tid gældende danske lovgivning. 1.2.Betingelserne

Læs mere