BESTYRELSENS FUSIONSPLANER -REDEGØRELSER. for fusionerne (sammenlægningerne) mellem afdelingerne:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BESTYRELSENS FUSIONSPLANER -REDEGØRELSER. for fusionerne (sammenlægningerne) mellem afdelingerne:"

Transkript

1 BESTYRELSENS FUSIONSPLANER og -REDEGØRELSER for fusionerne (sammenlægningerne) mellem afdelingerne: 1. Emerging Markets Debt (ophørende) og Nye Markeder Obligationer (Investeringsforeningen Danske Invest) 2. Kommuner 5 (ophørende) og Kommuner 4 3. Flexinvest Danske Obligationer 2 (ophørende) og Flexinvest Danske Obligationer 4. Flexinvest Korte Obligationer 2 (ophørende) og Flexinvest Korte Obligationer

2 1. INDLEDNING Bestyrelserne for Investeringsforeningen Danske Invest, FT-nr , CVR-nr og Investeringsforeningen Danske Invest Select, FT-nr , CVR-nr , begge Strødamvej 46, 2100 København Ø, har besluttet med virkning pr. 1. januar 2011 at fusionere (sammenlægge): 1. Afdeling Emerging Markets Debt under Investeringsforeningen Danske Invest Select, FT-nr , SE-nr og afdeling Nye Markeder Obligationer under Investeringsforeningen Danske Invest, FT-nr , SE-nr med afdeling Nye Markeder Obligationer som fortsættende afdeling, 2. Afdeling Kommuner 5 under Investeringsforeningen Danske Invest Select, FT-nr , SE-nr og afdeling Kommuner 4 under Investeringsforeningen Danske Invest Select, FT-nr , SE-nr med afdeling Kommuner 4 som fortsættende afdeling, 3. Afdeling Flexinvest Danske Obligationer 2 under Investeringsforeningen Danske Invest Select, FT-nr , SE-nr og afdeling Flexinvest Danske Obligationer under Investeringsforeningen Danske Invest Select, FT-nr , SE-nr med afdeling Flexinvest Danske Obligationer som fortsættende afdeling, 4. Afdeling Flexinvest Korte Obligationer 2 under Investeringsforeningen Danske Invest Select, FT-nr , SE-nr og afdeling Flexinvest Korte Obligationer under Investeringsforeningen Danske Invest Select, FT-nr , SE-nr med afdeling Flexinvest Korte Obligationer som fortsættende afdeling. I den anledning har bestyrelserne udarbejdet nedenstående fusionsplaner og -redegørelser. Fusionerne (sammenlægningerne) gennemføres i henhold til lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. 78, jf. selskabslovens kapitel 15. Fusionerne (sammenlægningerne) gennemføres som skattefrie fusioner efter reglerne i fusionsskattelovens kapitel 1, jf. 14, stk. 1, nr. 7 og nr BESTYRELSERNES REDEGØRELSER Bestyrelserne skal i henhold til selskabslovens 238 forklare og begrunde fusionsplanerne samt redegøre for fastsættelsen af vederlaget til de respektive medlemmer i de ophørende afdelinger Emerging Markets Debt, Kommuner 5, Flexinvest Danske Obligationer 2 og Flexinvest Korte Obligationer 2, alle under Investeringsforeningen Danske Invest Select. 2

3 Baggrund og formål De berørte afdelinger har som udgangspunkt investeringsområder, der ligger tæt op ad hinanden, hvorfor fusion vil indebære fordele i relation til at fastholde omkostningseffektiv risikospredning og administrationsomkostninger på et tilfredsstillende niveau. Fusion 1: Emerging Markets Debt Nye Markeder Obligationer Afdeling Emerging Markets Debt investerer i udenlandske obligationer og lignende med hovedvægten på kreditobligationer og statsobligationer udstedt eller garanteret af stater med høj kreditrisiko eller virksomheder beliggende i sådanne stater. Disse stater kan f.eks. være: Algeriet, Argentina, Brasilien, Bulgarien, Chile, Colombia, Ecuador, Elfenbenskysten, Filippinerne, Hong Kong, Indien, Indonesien, Israel, Kasakhstan, Kina, Kroatien, Malaysia, Marokko, Mexico, Panama, Peru, Polen, Qatar, Rumænien, Rusland, Slovakiet, Sydafrika, Sydkorea, Tjekkiet, Tunesien, Thailand, Tyrkiet, Ukraine, Ungarn, Venezuela og Ægypten. Periodevis vil obligationer udstedt eller garanteret af den amerikanske stat eller lande i Den Europæiske Union kunne udgøre en væsentlig del af porteføljen. Det skal oplyses, at afdelingens investeringer kan indebære en høj kreditrisiko, idet der kan investeres i obligationer, hvor udstederen og/eller udstedelsen betegnes speculative grade, d.v.s. har en rating lavere end BBB- (Standard & Poor s) eller Baa3 (Moody s). Afdelingen opfylder de i aktieavancebeskatningslovens 22, stk. 3, angivne rammer for investering i fremmedmøntede fordringer. Afdelingen kan inden for sit investeringsområde investere over 35 pct. af sin formue i værdipapirer m.v. som nævnt i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. 93, stk. 1, nr. 4, efter bestemmelserne i samme lovs 94 og som specificeret i tillæg A til vedtægterne. Afdelingen, der kan anvende afledte finansielle instrumenter, er certifikatudstedende og udloddende, jf. vedtægternes 6, stk. 1. Foreningsandele udstedes gennem en værdipapircentral i stykker på kr. eller multipla heraf. Pr. 31. december 2010 var formuen i afdelingen opgjort til 2.207,3 mio. kr., og antallet af cirkulerende andele udgjorde i stykstørrelse på nominelt kr. Afdeling Nye Markeder Obligationer investerer i udenlandske obligationer med hovedvægten på kreditobligationer og statsobligationer udstedt eller garanteret af stater med høj kreditrisiko eller virksomheder beliggende i disse stater. Disse stater kan eksempelvis være: Algeriet, Argentina, Brasilien, Bulgarien, Chile, Colombia, Ecuador, Elfenbenskysten, Filippinerne, Hong Kong, Indien, Indonesien, Israel, Kasakhstan, Kina, Kroatien, Malaysia, Marokko, Mexico, Panama, Peru, Polen, Qatar, Rumænien, Rusland, Slovakiet, Sydafrika, Sydkorea, Tjekkiet, Tunesien, Thailand, Tyrkiet, Ukraine, Ungarn, Venezuela og Ægypten. Periodevis vil obligationer udstedt eller garanteret af den amerikanske stat eller lande i Den Europæiske Union kunne udgøre en væsentlig del af porteføljen. Det skal oplyses, at afdelingens investeringer kan indebære en høj kreditrisiko, idet der kan investeres i obligationer, hvor udstederen og/eller udstedelsen betegnes speculative grade, d.v.s. har en rating lavere end BBB- (Standard & Poor s) eller Baa3 (Moody s). Afdelingen kan investere på regulerede markeder, jf. 87, stk. 1 i lov om investeringsforeninger og special-foreninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. Disse markeder skal være: 1. beliggende i lande, der er medlemmer af Den Europæiske Union, eller i lande, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, eller 2. godkendt af Finanstilsynet, eller 3. fastsat i vedtægterne efter en forudgående vurdering af, at fondsbørserne/markederne lever op til en nærmere standard, jf. retningslinjer herom fra Finanstilsynet. De således godkendte fondsbørser/markeder fremgår af tillæg B til vedtægterne. Ændring af tillægget kan besluttes af bestyrelsen, jf. ovennævnte retningslinjer fra Finanstilsynet. 3

4 Afdelingen kan investere over 35 pct. af sin formue i værdipapirer udstedt eller garanteret af den danske stat eller andre medlemsstater af Den Europæiske Union dog således, at en sådan investering fordeles på værdipapirer fra mindst 6 forskellige emissioner, og at værdipapirerne fra en og samme emission ikke overstiger 30 pct. af afdelingens formue. Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter. Pr. 31. december 2010 var formuen i afdelingen opgjort til 2.998,4 mio. kr., og antallet af cirkulerende andele udgjorde i stykstørrelse på nominelt 100 kr. Afdelingerne er udloddende, og andelene er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Efter bestyrelsernes opfattelse vil der kunne opnås fordele ved en sammenlægning af afdelingerne, idet investeringsområderne er næsten identiske. Fusionen af de to afdelinger er derfor nærliggende og vil indebære fordele i relation til at fastholde en omkostningseffektiv risikospredning og administrationsomkostninger på et tilfredsstillende niveau. Fusion 2: Kommuner 5 Kommuner 4 Afdeling Kommuner 5 investerer i obligationer denomineret i danske kroner. Anbringelse kan dog kun ske i rentebærende obligationer, som er udstedt i et land, der er medlem af den Europæiske Union/Det Europæiske Økonomiske Samarbejde og noteret på en fondsbørs i et af medlemslandene. Afdelingen kan investere over 35 pct. af sin formue i værdipapirer udstedt eller garanteret af den danske stat dog således, at en sådan investering fordeles på værdipapirer fra mindst 6 forskellige emissioner, og at værdipapirerne fra en og samme emission ikke overstiger 30 pct. af afdelingens formue. Porteføljens beregnede varighed er maksimalt fem år. Afdelingen kan ikke investere i erhvervsobligationer, præmieobligationer eller konvertible obligationer, men afdelingens aktiver kan til enhver tid alene bestå af aktiver, der er kategoriseret som likvide ved opgørelse i henhold til kassekreditreglen i Indenrigsministeriets bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Afdelingen, der ikke kan anvende afledte finansielle instrumenter, er certifikatudstedende og udloddende, jf. vedtægternes 6, stk. 1. Foreningsandele udstedes gennem en værdipapircentral i stykker på 100 kr. eller multipla heraf. Minimumsindskuddet udgør kr. Pr. 31. december 2010 var formuen i afdelingen opgjort til 211,1 mio. kr., og antallet af cirkulerende andele udgjorde i stykstørrelse på nominelt 100 kr. Afdeling Kommuner 4 investerer i obligationer denomineret i danske kroner. Anbringelse kan dog kun ske i rentebærende obligationer, som er udstedt i et land, der er medlem af den Europæiske Union/Det Europæiske Økonomiske Samarbejde og noteret på en fondsbørs i et af medlemslandene. Afdelingen kan investere over 35 pct. af sin formue i værdipapirer udstedt eller garanteret af den danske stat dog således, at en sådan investering fordeles på værdipapirer fra mindst 6 forskellige emissioner og at værdipapirerne fra en og samme emission ikke overstiger 30 pct. af afdelingens formue. Porteføljens beregnede varighed er maksimalt fire år. Afdelingen kan ikke investere i erhvervsobligationer, præmieobligationer eller konvertible obligationer, men afdelingens aktiver kan til enhver tid alene bestå af aktiver, der er kategoriseret som likvide ved opgørelse i henhold til kassekreditreglen i Indenrigsministeriets bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Afdelingen, der ikke kan anvende afledte finansielle instrumenter, er certifikatudstedende og udloddende, jf. vedtægternes 6, stk. 1. Foreningsandele udstedes gennem en værdipapircentral i stykker på 100 kr. eller multipla heraf. 4

5 Minimumsindskuddet udgør kr. Pr. 31. december 2010 var formuen i afdelingen opgjort til 1.054,6 mio. kr., og antallet af cirkulerende andele udgjorde i stykstørrelse på nominelt 100 kr. Afdelingerne er udloddende, og andelene er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Efter bestyrelsens opfattelse vil der kunne opnås fordele ved en sammenlægning af afdelingerne, idet investeringsområderne er næsten identiske. Fusion af de to afdelinger er derfor nærliggende og vil indebære fordele i relation til at fastholde en omkostningseffektiv risikospredning og administrationsomkostninger på et tilfredsstillende niveau. Fusion 3: Flexinvest Danske Obligationer 2 Flexinvest Danske Obligationer Afdeling Flexinvest Danske Obligationer 2 investerer i rentebærende obligationer, der handles på et reguleret marked. Befinder markedet sig inden for et EU/EØS-land, skal markedet være omfattet af artikel 4, stk. 1, nr. 14 i direktiv 2004/39/EF (MiFID-direktivet). Befinder markedet sig uden for et EU/EØS-land, skal markedet være medlem af The World Federation of Exchanges og befinde sig i et land, der er fuldt medlem af OECD. Obligationerne skal være denomineret i danske kroner. Afdelingen kan investere over 35 pct. af sin formue i værdipapirer udstedt eller garanteret af den danske stat dog således, at en sådan investering fordeles på værdipapirer fra mindst 6 forskellige emissioner, og at værdipapirerne fra en og samme emission ikke overstiger 30 pct. af afdelingens formue. Afdelingen kan ikke investere i præmieobligationer eller konvertible obligationer og kan højst investere 50 pct. af sin formue i erhvervsobligationer. Afdelingen opfylder de i aktieavancebeskatningslovens 22, stk. 2 angivne rammer for investering i fordringer m.v. Afdelingen, der ikke kan anvende afledte finansielle instrumenter, er certifikatudstedende og udloddende, jf. vedtægternes 6, stk. 1. Foreningsandele udstedes gennem en værdipapircentral i stykker på 100 kr. eller multipla heraf. Afdelingen henvender sig til investorer, som har indgået en porteføljestyringsaftale med Danske Bank A/S. Udlodning finder sted to gange årligt, jf. vedtægternes 5, stk. 2. Pr. 31. december 2010 var formuen i afdelingen opgjort til 817,2 mio. kr., og antallet af cirkulerende andele udgjorde i stykstørrelse på nominelt 100 kr. Afdeling Flexinvest Danske Obligationer investerer i rentebærende obligationer, der handles på et reguleret marked. Befinder markedet sig inden for et EU/EØS-land, skal markedet være omfattet af artikel 4, stk. 1, nr. 14 i direktiv 2004/39/EF (MiFID-direktivet). Befinder markedet sig uden for et EU/EØS-land, skal markedet være medlem af The World Federation of Exchanges og befinde sig i et land, der er fuldt medlem af OECD. Obligationerne skal være denomineret i danske kroner. Afdelingen kan investere over 35 pct. af sin formue i værdipapirer udstedt eller garanteret af den danske stat dog således, at en sådan investering fordeles på værdipapirer fra mindst 6 forskellige emissioner, og at værdipapirerne fra en og samme emission ikke overstiger 30 pct. af afdelingens formue. Afdelingen kan ikke investere i præmieobligationer eller konvertible obligationer og kan højst investere 50 pct. af sin formue i erhvervsobligationer. Afdelingen opfylder de i aktieavancebeskatningslovens 22, stk. 2 angivne rammer for investering i fordringer m.v. Afdelingen, der ikke kan anvende afledte finansielle instrumenter, er certifikatudstedende og udloddende, jf. vedtægternes 6, stk. 1. Foreningsandele udstedes gennem en værdipapircentral i stykker på 100 kr. eller multipla heraf. Afdelingen henvender sig til investorer, som har indgået en porteføljestyringsaftale med Danske Bank A/S. Pr. 31. december 2010 var formuen i afdelingen opgjort til 2.150,6 mio. kr., og antallet af cirkulerende andele udgjorde i stykstørrelse på nominelt 100 kr. 5

6 Afdelingerne er udloddende, og andelene er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Efter bestyrelsens opfattelse vil der kunne opnås fordele ved en sammenlægning af afdelingerne, idet investeringsområderne er identiske, og der ikke længere er skattemæssige grunde til at opretholde to afdelinger. Fusion af de to afdelinger er derfor nærliggende og vil indebære fordele i relation til at fastholde en omkostningseffektiv risikospredning og administrationsomkostninger på et tilfredsstillende niveau. Fusion 4: Flexinvest Korte Obligationer 2 Flexinvest Korte Obligationer Afdeling Flexinvest Korte Obligationer 2 investerer i rentebærende obligationer, der handles på et reguleret marked. Befinder markedet sig inden for et EU/EØS-land, skal markedet være omfattet af artikel 4, stk. 1, nr. 14 i direktiv 2004/39/EF (MiFID-direktivet). Befinder markedet sig uden for et EU/EØS-land, skal markedet være medlem af The World Federation of Exchanges og befinde sig i et land, der er fuldt medlem af OECD. Obligationerne skal være denomineret i danske kroner. Investering skal ske i et sådant forhold, at beholdningens beregnede varighed er maksimalt tre år. Afdelingen kan investere over 35 pct. af sin formue i værdipapirer udstedt eller garanteret af den danske stat dog således, at en sådan investering fordeles på værdipapirer fra mindst 6 forskellige emissioner, og at værdipapirerne fra en og samme emission ikke overstiger 30 pct. af afdelingens formue. Afdelingen kan ikke investere i præmieobligationer eller konvertible obligationer og kan højst investere 50 pct. af sin formue i erhvervsobligationer. Afdelingen opfylder de i aktieavancebeskatningslovens 22, stk. 2 angivne rammer for investering i fordringer m.v. Afdelingen, der ikke kan anvende afledte finansielle instrumenter, er certifikatudstedende og udloddende, jf. vedtægternes 6, stk. 1. Foreningsandele udstedes gennem en værdipapircentral i stykker på 100 kr. eller multipla heraf. Afdelingen henvender sig til investorer, som har indgået en porteføljestyringsaftale med Danske Bank A/S. Pr. 31. december 2010 var formuen i afdelingen opgjort til 2.694,9 mio. kr., og antallet af cirkulerende andele udgjorde i stykstørrelse på nominelt 100 kr. Afdeling Flexinvest Korte Obligationer investerer i rentebærende obligationer, der handles på et reguleret marked. Befinder markedet sig inden for et EU/EØS-land, skal markedet være omfattet af artikel 4, stk. 1, nr. 14 i direktiv 2004/39/EF (MiFID-direktivet). Befinder markedet sig uden for et EU/EØSland, skal markedet være medlem af The World Federation of Exchanges og befinde sig i et land, der er fuldt medlem af OECD. Obligationerne skal være denomineret i danske kroner. Investering skal ske i et sådant forhold, at beholdningens beregnede varighed er maksimalt tre år. Afdelingen kan investere over 35 pct. af sin formue i værdipapirer udstedt eller garanteret af den danske stat dog således, at en sådan investering fordeles på værdipapirer fra mindst 6 forskellige emissioner, og at værdipapirerne fra en og samme emission ikke overstiger 30 pct. af afdelingens formue. Afdelingen kan ikke investere i præmieobligationer eller konvertible obligationer og kan højst investere 50 pct. af sin formue i erhvervsobligationer. Afdelingen opfylder de i aktieavancebeskatningslovens 22, stk. 2 angivne rammer for investering i fordringer m.v. Afdelingen, der ikke kan anvende afledte finansielle instrumenter, er certifikatudstedende og udloddende, jf. vedtægternes 6, stk. 1. Foreningsandele udstedes gennem en værdipapircentral i stykker på 100 kr. eller multipla heraf. Afdelingen henvender sig til investorer, som har indgået en porteføljestyringsaftale med Danske Bank A/S. Pr. 31. december 2010 var formuen i afdelingen opgjort til 6.675,0 mio. kr., og antallet af cirkulerende andele udgjorde i stykstørrelse på nominelt 100 kr. Afdelingerne er udloddende, og andelene er registreret i VP Securities A/S. Afdelingerne er ikke børsnoterede. 6

7 Efter bestyrelsens opfattelse vil der kunne opnås fordele ved en sammenlægning af afdelingerne, idet investeringsområderne er identiske, og der ikke længere er skattemæssige grunde til at opretholde to afdelinger. Fusion af de to afdelinger er derfor nærliggende og vil indebære fordele i relation til at fastholde en omkostningseffektiv risikospredning og administrationsomkostninger på et tilfredsstillende niveau. Fastsættelse af vederlaget Vederlaget til medlemmerne i de ophørende afdelinger Emerging Markets Debt, Kommuner 5, Flexinvest Danske Obligationer 2 og Flexinvest Korte Obligationer 2 udgøres af et antal foreningsandele a nominelt 100 kr. i de respektive fortsættende afdelinger Nye Markeder Obligationer, Kommuner 4, Flexinvest Danske Obligationer og Flexinvest Korte Obligationer. Hertil kommer udbetaling af et eventuelt, kontant restudligningsbeløb. Antallet af andele, som medlemmerne i de ophørende afdelinger vil modtage, vil afhænge af forholdet mellem indre værdi pr. foreningsandel i afdelingerne, når ombytningen af andele foretages snarest muligt efter, at Finanstilsynets godkendelser af fusionerne foreligger. Den indre værdi udregnes i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. og efter Finanstilsynets retningslinjer. For medlemmer af de ophørende afdelinger vil de nyerhvervede andele i de forsættende afdelinger betragtes som værende anskaffet på det tidspunkt, hvor andelene i de ophørende afdelinger blev anskaffet (succession), og til de oprindelige købesummer. Da ombytningsforholdet kun undtagelsesvis vil svare til et helt antal andele i den fortsættende afdeling, vil den enkelte investor i de ophørende afdelinger få udbetalt restværdien i form af et kontant udligningsbeløb. Sådanne kontante restudligningsbeløb beskattes efter reglerne i aktieavancebeskatningsloven som udbytte. De nye andele i de fortsættende afdelinger giver ret til udbytte for regnskabsåret Andre rettigheder knyttet til foreningsandelene opnås ved fusionernes gennemførelse. Bestyrelserne for Investeringsforeningen Danske Invest og Investeringsforeningen Danske Invest Select vurderer, at de foreslåede beregninger af vederlagene udgør et forretningsmæssigt korrekt grundlag for fusionerne, og at beregningsmetoden er rimeligt og sagligt begrundet. Der har ikke været særlige vanskeligheder forbundet med de foreløbige beregninger af vederlagene. Bestyrelsernes vurderinger er foretaget på grundlag af de som bilag 1 vedhæftede fusionsregnskaber, revideret af Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Grant Thornton og Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG. Der henvises i øvrigt til de af revisionsfirmaerne afgivne udtalelser om fusionsplanerne og vederlagene (bilag 2), jf. selskabslovens 241, samt revisionsfirmaernes erklæringer om kreditorernes stilling (bilag 3), jf. selskabslovens 242, hvoraf bl.a. fremgår, at vederlagene til medlemmerne i de ophørende afdelinger er rimeligt og sagligt begrundet, og at kreditorerne i de ophørende afdelinger må antages at være tilstrækkeligt sikrede efter fusionerne. 7

8 3. DEN SAMLEDE FUSIONSPLAN Bestyrelserne for Investeringsforeningen Danske Invest og Investeringsforeningen Danske Invest Select har oprettet følgende fusionsplaner i henhold til selskabslovens 237, stk. 3 og 4: De omfattede afdelinger 1. Afdeling Emerging Markets Debt (den ophørende afdeling) under Investeringsforeningen Danske Invest Select er stiftet den 13. juni 2003 og har hjemsted i Københavns Kommune. Afdelingens ISINkode er DK Afdeling Nye Markeder Obligationer (den fortsættende afdeling) under Investeringsforeningen Danske Invest er stiftet den 5. juli 2002 og har hjemsted i Københavns Kommune. Afdelingens ISIN-kode er DK Afdeling Kommuner 5 (den ophørende afdeling) under Investeringsforeningen Danske Invest Select er stiftet den 9. december 1999 og har hjemsted i Københavns Kommune. Afdelingens ISIN-kode er DK Afdeling Kommuner 4 (den fortsættende afdeling) under Investeringsforeningen Danske Invest Select er stiftet den 20. oktober 1999 og har hjemsted i Københavns Kommune. Afdelingens ISIN-kode er DK Afdeling Flexinvest Danske Obligationer 2 (den ophørende afdeling) under Investeringsforeningen Danske Invest Select er stiftet den 26. februar 2010 og har hjemsted i Københavns Kommune. Afdelingens ISIN-kode er DK Afdeling Flexinvest Danske Obligationer (den fortsættende afdeling) under Investeringsforeningen Danske Invest Select er stiftet den 30. juni 2006 og har hjemsted i Københavns Kommune. Afdelingens ISIN-kode er DK Afdeling Flexinvest Korte Obligationer 2 (den ophørende afdeling) under Investeringsforeningen Danske Invest Select er stiftet den 26. februar 2010 og har hjemsted i Københavns Kommune. Afdelingens ISIN-kode er DK Afdeling Flexinvest Korte Obligationer (den fortsættende afdeling) under Investeringsforeningen Danske Invest Select er stiftet den 30. juni 2006 og har hjemsted i Københavns Kommune. Afdelingens ISIN-kode er DK De ophørende afdelingers navne skal ikke indgå som binavne for de fortsættende afdelinger. Der sker ingen ændringer i foreningernes bestyrelser og daglige ledelser som følge af fusionerne af de ovenfor anførte afdelinger. Den daglige ledelse i investeringsforeningerne er med hjemmel i foreningernes vedtægter overdraget til investeringsforvaltningsselskabet Danske Invest Management A/S. 8

9 Vederlag til medlemmerne 6. Medlemmerne i de ophørende afdelinger vederlægges ved fusionerne med andele i de respektive fortsættende afdelinger. Ombytningerne vil ske på baggrund af opgørelser efter samme retningslinjer, som er anvendt ved udarbejdelsen af fusionsregnskaberne pr. 1. januar 2011 (bilag 1). Stykstørrelserne i de ophørende afdelinger og de fortsættende afdelinger er nominelt 100 kr., bortset fra den ophørende afdeling Emerging Markets Debt under Investeringsforeningen Danske Invest Select, som har stykstørrelsen kr. Som følge af ombytningerne kan det blive nødvendigt at udbetale kontante udligningsbeløb til medlemmerne i de ophørende afdelinger. Sådanne kontantudligninger beskattes efter reglerne i aktieavancebeskatningsloven som udbytte. Der henvises yderligere til afsnittet Fastsættelse af vederlaget på side 7 ovenfor. Fusionstidspunkt 7. For de ophørende afdelinger Emerging Markets Debt, Kommuner 5, Flexinvest Danske Obligationer 2 og Flexinvest Korte Obligationer 2 gennemføres fusionerne efter fusionsskattelovens regler om skattefri fusion med virkning pr. 1. januar 2011, fra hvilket tidspunkt de ophørende afdelingers rettigheder og forpligtelser skal anses for overgået til de fortsættende afdelinger Nye Markeder Obligationer, Kommuner 4, Flexinvest Danske Obligationer og Flexinvest Korte Obligationer. Regnskabsmæssigt har fusionerne virkning, når de gennemføres snarest muligt efter vedtagelse på generalforsamlinger og godkendelse fra Finanstilsynet. Fusionerne gennemføres på grundlag af de som bilag 1 vedlagte reviderede fusionsregnskaber. Ombytningerne af andele i de ophørende afdelinger sker på Danske Invest Management A/S' foranledning ved registrering i VP Securities A/S snarest muligt efter Finanstilsynets godkendelse af fusionerne. I de fortsættende afdelingers årsregnskaber for 2011 skal der i henhold til gældende regler i bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger og specialforeninger m.v. i en notegives relevante oplysninger om de ophørende afdelinger for perioden fra 1. januar 2011 til ombytningstidspunkterne. Vedtægter 8. De fortsættende afdelinger ændrer ikke investeringspolitik m.v. som følge af fusionerne. Omtalen af de ophørende afdelinger i 4, 6 og 26 i vedtægterne for Investeringsforeningen Danske Invest Select vil udgå i forbindelse med fusionerne. 9

10 Forslag til nye vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select med de nødvendige rettelser som følge af fusionerne vedhæftes som bilag 4. De aktuelle vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select og Investeringsforeningen Danske Invest vedhæftes som bilag 5. Øvrige bestemmelser 9. Der findes ikke i de fortsættende afdelinger foreningsandele med særlige rettigheder, og der udstedes ingen sådanne foreningsandele i forbindelse med fusionerne. Ingen bestyrelsesmedlemmer i Investeringsforeningen Danske Invest, Investeringsforeningen Danske Invest Select eller medlemmer af direktionen i Danske Invest Management A/S tillægges noget vederlag eller nogen særlig fordel i anledning af fusionerne. 10. Danske Invest Management A/S forestår offentliggørelse af fusionsplanernes oprettelse i Statstidende i henhold til den som bilag 6 vedlagte tekst. Danske Invest Management A/S indsender umiddelbart efter fusionsplanernes underskrivelse genpart af fusionsplanerne med tilhørende dokumenter (bilag 1-6) til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, jf. selskabslovens Fusionsforslagene vil efter udløbet af den i selskabslovens 245 fastsatte frist på 4 uger fra bekendtgørelsen i Statstidende, jf. 10 ovenfor, blive fremsat til vedtagelse af medlemmerne i de ophørende afdelinger på den ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen Danske Invest Select den 12. april 2011 samt eventuelt på en ekstraordinær generalforsamling i henhold til foreningens vedtægter 21. Bestyrelsen vil på generalforsamlingen informere om eventuelle begivenheder af væsentlig betydning, herunder væsentlige ændringer i aktiver og forpligtelser, der er indtruffet i tiden mellem fusionsplanernes underskrivelse og generalforsamlingen. I de fortsættende afdelinger træffes beslutning om fusionerne af foreningernes bestyrelser, jf. lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. 78, stk. 3 og selskabslovens 247, stk

11 12. Umiddelbart efter beslutningerne anmeldes fusionerne til Finanstilsynet med henblik på tilsynets godkendelse heraf. Bestyrelserne for Investeringsforeningen Danske Invest og Investeringsforeningen Danske Invest Select bemyndiges til at foretage de ændringer i fusionsplanerne, som måtte være nødvendige for at opnå Finanstilsynet godkendelse. Inden 2 uger efter Finanstilsynets godkendelse af fusionerne, anmelder Danske Invest Management A/S fusionerne til registrering i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Senest 1 måned efter Finanstilsynets godkendelse af fusionerne anmelder Danske Invest Management A/S fusionerne til SKAT. 13. Senest fra den 12. marts 2011 vil følgende dokumenter være fremlagt til eftersyn for medlemmerne på Danske Invest Management A/S' kontor, ligesom disse dokumenter efter anmodning tilstilles ethvert navnenoteret medlem: 1. Fusionsplaner og -redegørelser med tilhørende bilag 1-6, jf. bilagsoversigten nedenfor. 2. Reviderede årsrapporter for Investeringsforeningen Danske Invest og Investeringsforeningen Danske Invest Select for de seneste 3 regnskabsår. 14. Omkostningerne til udarbejdelse af disse fusionsdokumenter og fusionernes gennemførelse deles efter formuestørrelserne mellem de ophørende afdelinger og de fortsættende afdelinger, bortset fra fusionen mellem afdeling Kommuner 5 og afdeling Kommuner 4 (fusion 2), begge under Investeringsforeningen Danske Invest Select, hvor omkostningerne afholdes af den ophørende afdeling Kommuner 5, som med en faldende formueudvikling, hvor størrelsen nærmer sig grænsen for en tilfredsstillende porteføljeforvaltning, har behov for den foreslåede løsning. Fusionsomkostningerne forventes i alle fusionerne at være ubetydelige i forhold til afdelingernes formuer. 15. Vedtagelsen af hver af de i 1-4 anførte fusioner sker indbyrdes uafhængigt, idet vedtagelsen af den enkelte fusion, ikke forudsætter vedtagelse af en af de andre. Til brug for anmeldelse af fusionerne er bestyrelsen i Investeringsforeningen Danske Invest berettiget til at foretage de nødvendige ekstraheringer i fusionsdokumenterne, såfremt en af fusionerne ikke vedtages eller ikke vedtages samtidigt med en af de andre. 11

12 København, den 10. marts 2011 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Danske Invest Jørn Ankær Thomsen formand Agnete Raaschou-Nielsen næstformand Lars Fournais Birgitte Brinch Madsen Walther V. Paulsen Jens Peter Toft København, den 10. marts 2011 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Danske Invest Select Jørn Ankær Thomsen formand Agnete Raaschou-Nielsen næstformand Lars Fournais Birgitte Brinch Madsen Walther V. Paulsen Jens Peter Toft 12

13 Bilag 1. Reviderede fusionsregnskaber Afdeling Emerging Markets Debt under Investeringsforeningen Danske Invest Select og afdeling Nye Markeder Obligationer under Investeringsforeningen Danske Invest Afdeling Kommuner 5 og afdeling Kommuner 4, begge under Investeringsforeningen Danske Invest Select Afdeling Flexinvest Danske Obligationer 2 og afdeling Flexinvest Danske Obligationer, begge under Investeringsforeningen Danske Invest Select Afdeling Flexinvest Korte Obligationer 2 og afdeling Flexinvest Korte Obligationer, begge under Investeringsforeningen Danske Invest Select 2. Vurderingsmændenes udtalelse om fusionsplanerne, jf. selskabslovens 241 Afdeling Emerging Markets Debt under Investeringsforeningen Danske Invest Select og afdeling Nye Markeder Obligationer under Investeringsforeningen Danske Invest Afdeling Kommuner 5 og afdeling Kommuner 4, begge under Investeringsforeningen Danske Invest Select Afdeling Flexinvest Danske Obligationer 2 og afdeling Flexinvest Danske Obligationer, begge under Investeringsforeningen Danske Invest Select Afdeling Flexinvest Korte Obligationer 2 og afdeling Flexinvest Korte Obligationer, begge under Investeringsforeningen Danske Invest Select 3. Vurderingsmændenes erklæring om kreditorernes stilling, jf. selskabslovens 242 Afdeling Emerging Markets Debt under Investeringsforeningen Danske Invest Select og afdeling Nye Markeder Obligationer under Investeringsforeningen Danske Invest Afdeling Kommuner 5 og afdeling Kommuner 4, begge under Investeringsforeningen Danske Invest Select Afdeling Flexinvest Danske Obligationer 2 og afdeling Flexinvest Danske Obligationer, begge under Investeringsforeningen Danske Invest Select Afdeling Flexinvest Korte Obligationer 2 og afdeling Flexinvest Korte Obligationer, begge under Investeringsforeningen Danske Invest Select 4. Forslag til nye vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select 5. Aktuelle vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest og Investeringsforeningen Danske Invest Select 6. Tekst til bekendtgørelse i Statstidende 13

BESTYRELSENS FUSIONSPLANER -REDEGØRELSER. for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest:

BESTYRELSENS FUSIONSPLANER -REDEGØRELSER. for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest: BESTYRELSENS FUSIONSPLANER og -REDEGØRELSER for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest: 1. Sundhed Indeks (ophørende) og Bioteknologi 2. Danske

Læs mere

BESTYRELSENS FUSIONSPLAN -REDEGØRELSE. for fusionen (sammenlægningen) mellem afdelingerne: Korte Obligationer (ophørende) Mellemlange Obligationer,

BESTYRELSENS FUSIONSPLAN -REDEGØRELSE. for fusionen (sammenlægningen) mellem afdelingerne: Korte Obligationer (ophørende) Mellemlange Obligationer, BESTYRELSENS FUSIONSPLAN og -REDEGØRELSE for fusionen (sammenlægningen) mellem afdelingerne: Korte Obligationer (ophørende) og Mellemlange Obligationer, begge under Investeringsforeningen Danske Invest

Læs mere

BESTYRELSENS FUSIONSPLANER -REDEGØRELSER. for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest:

BESTYRELSENS FUSIONSPLANER -REDEGØRELSER. for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest: BESTYRELSENS FUSIONSPLANER og -REDEGØRELSER for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest: 1. Ejendomme Europa Indeks (ophørende), Europa Bæredygtig

Læs mere

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST (CVR-nr.: 73 41 00 10) (FT-nr.: 11024) Afdeling Lav Kuponrente (den ophørende afdeling) (SE-nr. 75

Læs mere

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST ENGROS (CVR-nr.: 13 76 00 98) (FT-nr.: 11054) Afdeling Globale aktier fokus (den ophørende afdeling)

Læs mere

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN FIONIA INVEST KORTE OBLIGATIONER (CVR-nr.: 29 93 21 66) (FT-nr.: 11162) c/o BI Management A/S Sundkrogsgade 7 Postboks

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr. 73 41 00 10, FT-nr. 11024 Fusion af afdeling: Nordea Invest Verden, SE nr. 32 53 57 71, FT nr. 1 (den ophørende afdeling)

Læs mere

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem Investeringsforeningen Nykredit Invest (CVR-nr.: 25 26 62 18) (FT-nr.: 11.122) Afdeling Erhvervsobligationer (den ophørende afdeling) (SE-nr.

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje, CVR-nr , FT-nr

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje, CVR-nr , FT-nr Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje, CVR-nr. 33 16 17 94, FT-nr. 11172 Fusion af afdelinger: Nordea Invest Portefølje Danmark, SE-nr. 32 54 16 82, FT-nr. 6,

Læs mere

FUSIONSPLAN OG FUSIONSREDEGØRELSE. INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST (CVR-nr.: ) (FT-nr.: 11024) Afdeling Korte obligationer Privat

FUSIONSPLAN OG FUSIONSREDEGØRELSE. INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST (CVR-nr.: ) (FT-nr.: 11024) Afdeling Korte obligationer Privat FUSIONSPLAN OG FUSIONSREDEGØRELSE INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST (CVR-nr.: 73 41 00 10) (FT-nr.: 11024) Afdeling Korte obligationer Privat (den ophørende afdeling) (SE-nr. 30 05 41 64), (FT-nr. 21),

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr. 73 41 00 10, FT-nr. 11024 Fusion af afdeling Nordea Invest Europæiske aktier fokus, SE-nr. 33 47 13 94, FT-nr. 59, og afdeling

Læs mere

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest 4. juni 2013 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Navn og hjemsted... 5 Formål... 5 Medlemmer... 5 Afdelinger... 6 1. Certifikatudstedende

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse

Fusionsplan og fusionsredegørelse Fusionsplan og fusionsredegørelse for flytning af Afdeling Selection (stiftet 16.11.2000, Københavns Kommune, FT. nr. 11.127.01, SE-nr. 11 88 71 55) under Investeringsforeningen Gudme Raaschou (FT-nr.

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse

Fusionsplan og fusionsredegørelse Fusionsplan og fusionsredegørelse for flytning af Afdeling Danske Aktier (stiftet 19.10.2007, Københavns Kommune, FT-nr. 11.127.06, SE-nr. 30 11 04 71) under Investeringsforeningen Gudme Raaschou (FT-nr.

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Bolig, CVR-nr , FT-nr

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Bolig, CVR-nr , FT-nr Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Bolig, CVR-nr. 21 63 49 05, FT-nr. 11.114 Fusion af afdeling Nordea Invest Bolig I, SE-nr. 32 53 53 48 (den ophørende afdeling) og

Læs mere

Fusionsplan og redegørelse for fusion af afdelingerne

Fusionsplan og redegørelse for fusion af afdelingerne Fusionsplan og redegørelse for fusion af afdelingerne Jyske Invest Indeksobligationer (ophørende afdeling) (SE-nr. 31040418) (FT-nr. 11044-36) med Jyske Invest Lange Obligationer (fortsættende afdeling)

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr. 73 41 00 10, FT-nr. 11024. Fusion af afdeling HealthCare, SE-nr. 11 86 12 53, FT-nr. 34 (den ophørende afdeling) og afdeling

Læs mere

FUSIONSPLAN OG FUSIONSREDEGØRELSE. INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST (CVR-nr.: ) (FT-nr.: 11024) Afdeling Formueforvaltning obligationer

FUSIONSPLAN OG FUSIONSREDEGØRELSE. INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST (CVR-nr.: ) (FT-nr.: 11024) Afdeling Formueforvaltning obligationer FUSIONSPLAN OG FUSIONSREDEGØRELSE INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST (CVR-nr.: 73 41 00 10) (FT-nr.: 11024) Afdeling Formueforvaltning obligationer (den ophørende afdeling) (SE-nr. 34 18 08 73), (FT-nr.

Læs mere

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest Select

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest Select Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select 4. juni 2013 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Afdelinger... 5 Aktier:... 5 AlmenBolig

Læs mere

Fusionsplan 27. marts 2014

Fusionsplan 27. marts 2014 Fusionsplan 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 5 og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 2 Bestyrelserne i Investeringsforeningen

Læs mere

Fusionsplan og redegørelse

Fusionsplan og redegørelse Fusionsplan og redegørelse for fusion af Invest Nordiske Aktier (ophørende afdeling) (SE-nr. 12258828) (FT-nr. 11044-11) og Invest Globale Ejendomsaktier (ophørende afdeling) (SE-nr. 29963983) (FT-nr.

Læs mere

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse. for fusion mellem

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse. for fusion mellem Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN SEBinvest (CVR-nr.: 21 00 49 79) (FT-nr.: 11.107) AFDELING Korte Danske Obligationer (den ophørende enhed) (SE-nr.:

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select

Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select 20. april 2016 (ii) - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Afdelinger... 4 Aktier

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select

Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select 24. april 2017 (I) - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Afdelinger... 4 Aktier KL...

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST. Afdelingen Value Japan

INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST. Afdelingen Value Japan Bestyrelsens fusionsplan og -redegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST (CVR-nr.: 73158516) (FT-nr.: 11010) Afdelingen Value Aktier (SE-nr.: 11913962) (den fortsættende afdeling) c/o

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select

Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select 24. april 2017 (II) - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Afdelinger... 4 Aktier

Læs mere

FUSIONSPLAN OG FUSIONSREDEGØRELSE

FUSIONSPLAN OG FUSIONSREDEGØRELSE FUSIONSPLAN OG FUSIONSREDEGØRELSE INVESTERINGSINSTITUTFORENINGEN NORDEA INVEST (CVR-nr.: 29 93 21 82) (FT-nr.: 16.071) Afdeling Aktiv Portefølje 2 (den ophørende afdeling) (SE-nr. 30 02 48 18), (FT-nr.

Læs mere

Ekstraordinær Generalforsamling. Dagsorden

Ekstraordinær Generalforsamling. Dagsorden INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AMALIEGADE 3 1256 KØBENHAVN K Investeringsforeningen Alfred Berg Invest afholder Ekstraordinær Generalforsamling Torsdag den 30. juni 2011 kl. 9.00 på foreningens

Læs mere

F U S I O N S P L A N

F U S I O N S P L A N F U S I O N S P L A N For Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling Sektorallokering Danmark (under navneændring til Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling Danske Aktier) CVR-nr. 18226243

Læs mere

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse. for fusion mellem

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse. for fusion mellem Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN SEBinvest (CVR-nr.: 21 00 49 79) (FT-nr.: 11.107) AFDELING Korte Danske Obligationer (den ophørende enhed) (SE-nr.:

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST. Afdelingen Value Europa. Afdelingen Value Europa Small Cap

INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST. Afdelingen Value Europa. Afdelingen Value Europa Small Cap Bestyrelsens fusionsplan og -redegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST (CVR-nr.: 73158516) (FT-nr.: 11010) Afdelingen Value Europa (SE-nr.: 32546285) (den fortsættende afdeling) c/o

Læs mere

Generalforsamling. DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.

Generalforsamling. DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. Generalforsamling Investeringsforeningen Danske Invest og Investeringsforeningen Danske Invest Select afholder fælles ordinær generalforsamling mandag den 24. april 2017, kl. 16.00 i Øksnehallen, Halmtorvet

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST. Afdelingen Klima og Miljø

INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST. Afdelingen Klima og Miljø Bestyrelsens fusionsplan og -redegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST (CVR-nr.: 73158516) (FT-nr.: 11010) Afdelingen Momentum Aktier (SE-nr.: 32546323) (den fortsættende afdeling)

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST. Afdelingen Lange Obligationer KL. Afdelingen Indeksobligationer KL

INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST. Afdelingen Lange Obligationer KL. Afdelingen Indeksobligationer KL Bestyrelsens fusionsplan og -redegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST (CVR-nr.: 73158516) (FT-nr.: 11010) Afdelingen Lange Obligationer KL (SE-nr.: 30111850) (den fortsættende afdeling)

Læs mere

Indholdsfortegnelse. DI obligationer fuldstændigt prospekt med tillæg 08 09 2009.doc

Indholdsfortegnelse. DI obligationer fuldstændigt prospekt med tillæg 08 09 2009.doc #.!,-/(!%$- -"$(%($,*+),*"&- %/5)34)2,/+3*02)/,/+)/ #&/3-) %/5)34 $6..)312031)-4 *02!" 0.,+&4,0/3&*().,/+)2 December 2008 Indholdsfortegnelse Ansvar for det fuldstændige tegningsprospekt for 3 Uafhængig

Læs mere

Fusionsredegørelse 27. marts 2014

Fusionsredegørelse 27. marts 2014 Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen CPH Capital, Afdeling Globale Aktier - KL og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling Global Minimum Variance Bestyrelsen

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv: Ad dagsordenens pkt. 5.1: [udgår] International: Omfatter

Læs mere

Fusionsplan 27. marts 2014

Fusionsplan 27. marts 2014 Fusionsplan 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen CPH Capital, Afdeling Globale Aktier - KL og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling Global Minimum Variance Bestyrelserne i

Læs mere

Generalforsamling i Investeringsforeningen Multi Manager Invest

Generalforsamling i Investeringsforeningen Multi Manager Invest Generalforsamling i Investeringsforeningen Multi Manager Invest Investeringsforeningen Multi Manager Invest afholder ordinær generalforsamling onsdag den 8. april 2015 kl. 17.00 hos Nykredit, Kalvebod

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt april 2016

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt april 2016 20. april 2016 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv. Ad dagsordenens pkt. 5.1: Bond Income Akkumulerende

Læs mere

Generalforsamling i Investeringsforeningen Multi Manager Invest

Generalforsamling i Investeringsforeningen Multi Manager Invest Generalforsamling i Investeringsforeningen Multi Manager Invest Investeringsforeningen Multi Manager Invest afholder ordinær generalforsamling torsdag den 11. april 2013 kl. 17.00 hos Nykredit, Kalvebod

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest. Fællesprospekt for 13 obligationsafdelinger

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest. Fællesprospekt for 13 obligationsafdelinger PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest Fællesprospekt for 13 obligationsafdelinger 26. juni 2013 Indholdsfortegnelse Ansvar for prospektet for 3 Uafhængig revisors erklæring om prospektet for 4

Læs mere

Fusionsredegørelse 27. marts 2014

Fusionsredegørelse 27. marts 2014 Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 7 og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 4 Bestyrelsen i Investeringsforeningen

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST. Afdelingen Nye Obligationsmarkeder. Afdelingen Nye Obligationsmarkeder Lokalvaluta

INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST. Afdelingen Nye Obligationsmarkeder. Afdelingen Nye Obligationsmarkeder Lokalvaluta Bestyrelsens fusionsplan og -redegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST (CVR-nr.: 73158516) (FT-nr.: 11010) Afdelingen Nye Obligationsmarkeder (SE-nr.: 31023688) (den fortsættende

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen BankInvest Virksomhedsobligationer

Vedtægter for Investeringsforeningen BankInvest Virksomhedsobligationer Vedtægter for Investeringsforeningen BankInvest Virksomhedsobligationer Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen BankInvest Virksomhedsobligationer. Stk. 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Fusionsredegørelse 27. marts 2014

Fusionsredegørelse 27. marts 2014 Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 5 og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 2 Bestyrelsen i Investeringsforeningen

Læs mere

Vedtægter. for. Investeringsforeningen Multi Manager Invest

Vedtægter. for. Investeringsforeningen Multi Manager Invest Vedtægter for Investeringsforeningen Multi Manager Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Investeringsforeningen Multi Manager Invest. Foreningen driver tillige virksomhed under binavnene Investeringsforeningen

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Stonehenge

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Stonehenge Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Stonehenge Investeringsforeningen Stonehenge indkalder hermed til ordinær generalforsamling den 10. april 2012, kl. 17.00 hos Ringkjøbing

Læs mere

VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST. CVR-nr. 34695644

VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST. CVR-nr. 34695644 VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST CVR-nr. 34695644 22. april 2014 Vedtægter for Investeringsforeningen PFA Invest Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen PFA Invest.

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen Handelsinvest

Vedtægter for Investeringsforeningen Handelsinvest Vedtægter for Investeringsforeningen Handelsinvest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Investeringsforeningen Handelsinvest. Foreningens binavn er Investeringsforeningen Midtinvest. Stk. 2. Foreningens

Læs mere

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse. for fusion mellem

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse. for fusion mellem Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN Maj Invest (CVR-nr.: 28 70 59 21) (FT-nr.: 11.158) AFDELING Europa Aktier (den ophørende afdeling) (SE-nr.: 30 10

Læs mere

FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT

FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest Select Fællesprospekt for afdelingerne: - Flexinvest Danske Obligationer 2 - Flexinvest Korte Obligationer 2 Afdelingerne markedsføres

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AFDELING EMERGING MARKETS OBLIGATIONER

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AFDELING EMERGING MARKETS OBLIGATIONER INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AFDELING EMERGING MARKETS OBLIGATIONER PROSPEKT 19. MARTS 2009 . Afdeling Emerging Markets Obligationer Vi skal herved erklære: - at oplysningerne i prospektet

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Stonehenge

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Stonehenge Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Stonehenge Investeringsforeningen Stonehenge indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling den 11. maj 2012, kl. 10.00 hos

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen SmallCap Danmark

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen SmallCap Danmark V E D T Æ G T E R for Investeringsforeningen SmallCap Danmark 17. marts 2015 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen SmallCap Danmark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Velkommen Bestyrelsen ved Direktør Poul Erik Tofte CFO Per Have Tidl. intern revisionschef Jørgen Madsen og direktionen Direktør Peter Ott, PFA Portefølje Administration

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Specialforeningen TRP-Invest

Ordinær generalforsamling i Specialforeningen TRP-Invest Ordinær generalforsamling i Specialforeningen TRP-Invest Specialforeningen TRP-Invest afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 11.00 hos Nykredit Portefølje Administration A/S,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST. CVR-nr

VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST. CVR-nr VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST CVR-nr. 34695644 21. april 2017 Vedtægter for Investeringsforeningen PFA Invest Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen PFA Invest.

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest. Fællesprospekt for 16 obligationsafdelinger

Investeringsforeningen Danske Invest. Fællesprospekt for 16 obligationsafdelinger PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest Fællesprospekt for 16 obligationsafdelinger Dannebrog Mellemlange Globale High Yield-Obligationer Obligationer Danske Indeksobligationer Globale Lange Indeksobligationer

Læs mere

Formuepleje LimiTTellus A/S

Formuepleje LimiTTellus A/S Formuepleje LimiTTellus A/S VEDTÆGTER LIMITTELLUS FORMUEPLEJE LIMITTELLUS A/S VEDTÆGTER 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 2. Selskabets kapital og aktier 1.1 Selskabets navn er Formuepleje LimiTTellus

Læs mere

8) Bestyrelsesmedlemmernes navne og deres hovedbeskæftigelse ved angivelse af deres stilling, ansættelsessted og ansættelses- eller bopælsadresse.

8) Bestyrelsesmedlemmernes navne og deres hovedbeskæftigelse ved angivelse af deres stilling, ansættelsessted og ansættelses- eller bopælsadresse. Bekendtgørelse om oplysninger i investeringsforeningers, specialforeningers, godkendte fåmandsforeningers og hedgeforeningers prospekter 1) I medfør af 74, stk. 2, 113, 114 f, stk. 1 og 2, og 132, stk.

Læs mere

Vedtægter. for. Investeringsforeningen Nykredit Invest. Navn og hjemsted

Vedtægter. for. Investeringsforeningen Nykredit Invest. Navn og hjemsted Vedtægter for Investeringsforeningen Nykredit Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Investeringsforeningen Nykredit Invest. Foreningen driver tillige virksomhed under binavnet Investeringsforeningen

Læs mere

emission og indløsning, jf. 13.

emission og indløsning, jf. 13. VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN BIL NORDIC INVEST Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen BIL Nordic Invest. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns kommune. Formål 2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen Sydinvest

Vedtægter for Investeringsforeningen Sydinvest Vedtægter for Investeringsforeningen Sydinvest Investeringsforening i henhold til dansk lov Januar 2009 Indholdsfortegnelse 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED... 2 2. FORMÅL... 2 3. MEDLEMMER...2 4. HÆFTELSE...

Læs mere

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter Formuepleje Optimum A/S vedtægter FORMUE PLEJE Optimum FoRmuepleje Optimum A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 2. Selskabets kapital og aktier 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Optimum

Læs mere

Plan. for FAIF i Jyske Invest om ændring af Hedgeforeningen Jyske Invest til kapitalforening

Plan. for FAIF i Jyske Invest om ændring af Hedgeforeningen Jyske Invest til kapitalforening Plan for FAIF i Jyske Invest om ændring af Hedgeforeningen Jyske Invest til kapitalforening Hedgeforeningen Jyske Invest (Etableret den 9. februar 2006 og registreret i Finanstilsynet 23. maj 2006) (CVR-nr.

Læs mere

ANSVAR FOR DET FULDSTÆNDIGE TEGNINGSPROSPEKT... 2 UAFHÆNGIG REVISORS ERKLÆRING... 3 FORENINGEN...

ANSVAR FOR DET FULDSTÆNDIGE TEGNINGSPROSPEKT... 2 UAFHÆNGIG REVISORS ERKLÆRING... 3 FORENINGEN... #.!,-/(!%$- -"$(%($,*+),*"&- %29+67+5.2-6,35+2.2-+2 # 26/+ %29+67 &+0+)7 $:00+645364+/7,35! 3(0.- 7.326,*+0.2-+5 $35+2.2-+2 1 5/+*6,;5+6 82*+5 (.2 92+2+" #-2 01 /+-)0(./ -+-) -!%-0, #-2 01 "-)/.0 #-2 01

Læs mere

Formuepleje LimiTTellus A/S. vedtægter

Formuepleje LimiTTellus A/S. vedtægter Formuepleje LimiTTellus A/S vedtægter FORMUE PLEJE LimiTTellus FoRmuepleje limittellus A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 2. Selskabets kapital og aktier 1.1 Selskabets navn er Formuepleje

Læs mere

Generalforsamling 2017 i Investeringsforeningen Gudme Raaschou

Generalforsamling 2017 i Investeringsforeningen Gudme Raaschou Generalforsamling 2017 i Gudme Raaschou Bestyrelsens forslag til generalforsamlingen Vi vil gøre foreningerne enklere og bedre De tre foreninger Gudme Raaschou, Lån & Spar Invest og Lån & Spar MixInvest

Læs mere

VI MAGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

VI MAGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Anordning om ikrafttræden for Grønland af dele af 1 i lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love som følge af forslag til lov om investeringsforeninger m.v. VI MAGRETHE DEN

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen Multi Manager Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Investeringsforeningen Multi Manager Invest. Foreningen driver tillige virksomhed under binavnene Investeringsforeningen

Læs mere

Vedtægter for. Specialforeningen TRP-Invest

Vedtægter for. Specialforeningen TRP-Invest Vedtægter for Specialforeningen TRP-Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest ---------------------------------------------------------------------------------------------- Der afholdes ekstraordinær

Læs mere

August 2012 Investeringsforening i henhold til dansk lov

August 2012 Investeringsforening i henhold til dansk lov Vedtægter for Investeringsforeningen Strategi Invest August 2012 Investeringsforening i henhold til dansk lov Indholdsfortegnelse NAVN OG HJEMSTED... 2 FORMÅL... 2 MEDLEMMER... 2 HÆFTELSE... 2 MIDLERNES

Læs mere

Vedtægter. for. Specialforeningen TRP-Invest. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest.

Vedtægter. for. Specialforeningen TRP-Invest. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest. Vedtægter for Specialforeningen TRP-Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Vedtægter for Specialforeningen TRP-Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Select Bilag til dagsordenens pkt. 5.17 5.20 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Select Bilag til dagsordenens pkt. 5.17 5.20 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv. Ad dagsordenens pkt. 5.17: 4: 4: For afdelingerne Aktier,

Læs mere

Ordinær generalforsamling i TRP-Invest

Ordinær generalforsamling i TRP-Invest Ordinær generalforsamling i TRP-Invest TRP-Invest afholder ordinær generalforsamling fredag den 29. april 2011 kl. 11.00 hos Nykredit Portefølje Administration A/S, Otto Mønsteds Plads 9, 1780 København

Læs mere

Vedtægter for Specialforeningen HP Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen HP Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Dagsorden. for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening)

Dagsorden. for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Onsdag den 21. december 2016 kl. 10.30 11.00 i Nordeas lokaler Heerings Gaard Overgaden neden

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest, Afdeling 7, Korte Obligationer, Afdeling 14, Lange Obligationer, Afdeling 20, Danske Obligationer og Afdeling 24, OMX

Læs mere

Uddrag fra fælles generalforsamling afholdt den 14. marts 2011 i Investeringsforeningen Jyske Invest og Hedgeforeningen Jyske Invest

Uddrag fra fælles generalforsamling afholdt den 14. marts 2011 i Investeringsforeningen Jyske Invest og Hedgeforeningen Jyske Invest Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Jyske Invest Fund Management A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 25 00 E-mail: jyskeinvest@jyskeinvest.dk www.jyskeinvest.dk 15.03.2011

Læs mere

Offentliggjort 26. november 2007

Offentliggjort 26. november 2007 Tegningsprospekt for Investeringsforeningen Nykredit Invest Korte obligationer Korte obligationer (Pension) Korte obligationer Akk. Lange obligationer Lange obligationer (Pension) Lange obligation Akk.

Læs mere

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest AlmenBolig

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest AlmenBolig Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest AlmenBolig 15. maj 2009 2 Investeringsforeningen Danske Invest AlmenBolig FT nr. 11.116 CVR nr. 21 81 89 33 15. maj 2009 Navn og hjemsted 1 Foreningens

Læs mere

Vedtægter. for. Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros

Vedtægter. for. Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Vedtægter for Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros. Foreningen driver tillige virksomhed under binavnet Investeringsforeningen

Læs mere

Forenklet tegningsprospekt

Forenklet tegningsprospekt Forenklet tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i

Læs mere

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest VEDTÆGTER Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest 1 Navn og hjemsted 1. Investeringsforeningens navn er Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest (herefter foreningen ). Stk. 2. Foreningen

Læs mere

Udlodning Afkast samt bestyrelsens forslag til udbytter for 2011, der udbetales i 2012, er vist i skemaet. Afdeling Afkast i 2011 (%)

Udlodning Afkast samt bestyrelsens forslag til udbytter for 2011, der udbetales i 2012, er vist i skemaet. Afdeling Afkast i 2011 (%) Frederiksberg, den 23. marts 2012 Kære Investor Investeringsforeningen Lån & Spar Invest indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Amager Boulevard

Læs mere

Ordinær generalforsamling i TRP-Invest

Ordinær generalforsamling i TRP-Invest Ordinær generalforsamling i TRP-Invest TRP-Invest afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 30. april 2013 kl. 11.00 hos Nykredit Portefølje Administration A/S, Otto Mønsteds Plads 9, 1780 København

Læs mere

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter:

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter: Frederiksberg, den 26. marts 2012 Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes på foreningens adresse Falkoner Allé 53, 3., 2000 Frederiksberg,

Læs mere

Vedtægter for. Specialforeningen Danske Invest

Vedtægter for. Specialforeningen Danske Invest Vedtægter for Specialforeningen Danske Invest 15. maj 2009 2 Specialforeningen Danske Invest FT nr. 16.012 CVR nr. 24 26 06 82 Vedtægter 15. maj 2009 Navn, hjemsted og foreningstype 1 Foreningens navn

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LD INVEST

VEDTÆGTER FOR LD INVEST VEDTÆGTER FOR LD INVEST Investeringsforeningen LD Invest Investeringsforeningen LD Invest FT nr. 11.158 CVR-nr. 28 70 59 21 Vedtægter august 2008 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Investeringsforeningen

Læs mere

Vejledning om hvilke markeder danske UCITS kan investere på i henhold til 139 i lov om investeringsforeninger m.v.

Vejledning om hvilke markeder danske UCITS kan investere på i henhold til 139 i lov om investeringsforeninger m.v. VEJ nr 9017 af 05/01/2015 Gældende Offentliggørelsesdato: 14-01-2015 Erhvervs- og Vækstministeriet Ændrer i/ophæver VEJ nr 35 af 03/05/2010 Vejledning om hvilke markeder danske UCITS kan investere på i

Læs mere

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen TEMA Kapital

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen TEMA Kapital VEDTÆGTER Investeringsforeningen TEMA Kapital 1 Navn og hjemsted 1. Investeringsforeningens navn er Investeringsforeningen TEMA Kapital Med binavne: Investeringsforeningen TEMA Invest Íløgufelagio Kaupthing

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest. Fællesprospekt for 23 aktieafdelinger

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest. Fællesprospekt for 23 aktieafdelinger PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest Fællesprospekt for 23 aktieafdelinger Bioteknologi Danmark Danmark Fokus Europa Europa Fokus Europa Højt Udbytte Europa Small Cap Fjernøsten Global Plus Global

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AFDELING HIGH YIELD OBLIGATIONER

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AFDELING HIGH YIELD OBLIGATIONER INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AFDELING HIGH YIELD OBLIGATIONER PROSPEKT 19. MARTS 2009 . Afdeling High Yield Obligationer Vi skal herved erklære: - at oplysningerne i prospektet os bekendt

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest med tilhørende afdelinger, Specialforeningen Sparinvest (Placeringsforening) med tilhørende afdelinger, Investeringsforeningen

Læs mere

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Indeksobligationer en afdeling i Placeringsforeningen Nordea Invest.

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Indeksobligationer en afdeling i Placeringsforeningen Nordea Invest. Tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Indeksobligationer en afdeling i Placeringsforeningen Nordea Invest. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere