Bilag 4 Fastlæggelse af parkeringsdækning for biler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 4 Fastlæggelse af parkeringsdækning for biler"

Transkript

1 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT 20. juni 2018 Bilag 4 Fastlæggelse af parkeringsdækning for biler I dette notat redegøres først for fastlæggelse af parkeringsdækning for biler. Dernæst redegøres for lokalplanforslagets løsning af renovation m.m., herunder omdannelse af vejareal på Kornblomstvej. 1. Fastlæggelse af parkeringsdækning for biler B-områder Parkeringsnormen i Kommuneplan 2015 Parkeringsdækningen for B-områder skal være mindst 1 pr. 200 m 2 og højst 1 pr. 100 m 2. Hvis det aktuelle lokalplansområde ligger inden for 300 m fra en station, kan dækningen være mindst 1 pr. 250 m 2 og højst 1 pr. 100 m 2. I vurderingen af det konkrete antal pladser skal ifølge kommuneplanen indgå ejendommens/områdets beliggenhed i forhold til kollektiv trafik samt projektets karakteristika i forhold til boligstørrelser, bebyggelsesplan og boligtype. Parkeringsnormen i forslag til lokalplan Forvaltningen foreslår, at parkeringsdækningen for denne lokalplan fastsættes til 1 pr. 175 m 2. Forvaltningen forslår, at beboerhuset fraviger lokalplanens parkeringsdækning og fastsættes til 0 pladser. 1.1 Begrundelse Området ligger ca. 500m fra Amagerbro metrostation, hvorfor parkeringsdækningen fastsættes til mindst 1 pr. 200 m 2 og højst 1 pr. 100 m 2. Området ligger op til gode kollektive transportmuligheder med et højt serviceniveau i form af en A-buslinje og to metrostationer, dog ligger disse ca. 500m fra området. Når man medregner gå- eller cykelafstanden til krydsningsmulighederne op til de nærliggende veje, bliver afstanden og barrieren større. Desuden ligger området ud til Sundholmsvej, som i visse perioder kan have kapacitetsproblemer, derfor vil forvaltningen ikke fastsætte en høj p-norm, så projektet forværrer eksisterende vejnet. Både Sundholmsvej og Amagerbrogade er anlagt med cykelstier, og dermed giver cykelnetværket op til området også gode muligheder for et andet transportvalg. Byplan Syd Njalsgade 13 Postboks København S EAN nummer

2 Forvaltningen vurderer på denne baggrund, at serviceniveauet på de kollektive muligheder er meget højt, men forholdene ikke er til den laveste p-norm pga. afstanden. Det vurderes, at der ikke er behov for nye parkeringspladser til beboerhuset i forslaget, da dette er en eksisterende funktion i området, som ikke vurderes til at tiltrække et nævneværdigt antal af besøgende. Vurderingsparametre: Lokalisering i forhold til kollektiv trafik Karakteristika i forhold til boligstørrelser, bebyggelsesplan og boligtype Bemærkninger: Buslinje 5A ligger ca. 400m væk fra lokalplansgrænsen, Amagerbro metro st. ligger ca. 500m fra lokalplansgrænsen. Derudover ligger området lige i grænsen for stationsnærhed. (Taler for en lavere p-norm end udgangspunktet på 1 pr. 150m 2 ) Der bygges lejligheder med en boligstørrelse for enhederne, der ligger mellem 65 m 2 og 110 m 2. Gennemsnittet for boligstørrelserne ligger på 95 m 2. Det er forvaltningens faglige vurdering at parkeringsbehovet i områder med denne boligtype vil være ca. 1 plads pr m 2. (Taler for en lavere p-norm end udgangspunktet på 1 pr. 150m 2 ) Byggeri til offentlige og almene formål. Kommuneplan 2015 Parkeringsdækningen for offentlig anvendelse herunder bemandende legepladser fastsættes efter en konkret vurdering på baggrund af ejendommens/områdets anvendelse og beliggenhed i byen, antal ansatte og besøgende m.v. Parkeringsnormen i forslag til lokalplan Forvaltningen forslår, at parkeringsdækningen fastsættes til 0 pladser. Begrundelse: Forvaltningen har en eksisterende praksis for ikke at kræve parkeringspladser til de ansatte på en bemandet legeplads, fordi antallet af samtidige ansatte er minimalt, og dermed ikke vil have en mærkbar effekt på det omkringliggende vejnet. De omkringliggende parkeringspladser i området har i dag en belægningsgrad på ca. 55% i formiddagstimerne og på ca. 70% i eftermiddagstimerne. Side 2 af 6

3 2. Løsning af renovation og varelevering på kommunal vej med forventning om nedlæggelse af offentlige parkeringspladser Det har vist sig at være vanskeligt at løse renovation og varelevering på egen grund i forbindelse med lokalplanens matr.nr. 143 og 168, da kommuneplanens bestemmelser om huludfyldning stiller krav om friarealer med en tilfredsstillende kvalitet. Udfordringerne skyldes, at løsning af renovation og varelevering på egen matrikel vil optage % af friarealerne til gennemkørende renovationsbil op til 2 gange dagligt, hvilket ikke vil give tilfredsstillende kvalitet af friarealer for beboerne. Derudover vurderes løsning af renovation på egen matrikel at være en trafikal løsning, som er meget usikker og utryg for bløde trafikanter, da renovationsbilen i disse scenarier krydser både cykelsti og fortov. I forhold til at finde en løsning, har forvaltningen gennemgået en lang række scenarier (se nedenfor) og vægtet følgende parametre højest: Friarealernes kvalitet i overensstemmelse med kommuneplanens bestemmelse om huludfyldning. Trafiksikre løsninger til parkering, renovation og varelevering. Eventuel forskønnelse af området og merværdi for byen. 2.1 Løsning i lokalplanforslag Forvaltningen har på denne baggrund vurderet, at renovation, varelevering og overkørsel til parkeringskælder bedst løses på Kornblomstvej, som er kommunal vej (Se løsning A neden for). Parkering løses på egen matrikel Begrundelse Begrundelserne for at løsning A vurderes bedst er: Løsning A opfylder huludfyldningsbestemmelsens krav om tilfredsstillende kvalitet af friarealerne, da disse friholdes for gennemkørende trafik. Løsning A er den mest trafiksikre i forhold til at skabe mest hensyn til bløde trafikanter og bedst mulige oversigtsforhold for udkørende biler fra parkeringskælder. Løsning A vil desuden forskønne strækningen langs Kornblomstvej og styrke bylivet og trygheden i området, der er udpeget til udsat by. En forudsætning for løsning A er, at bygherre anlægger ny kantzone og bredere fortov på Kornblomstvej langs ny bebyggelse, som løfter området og sikrer udsyn for opkørsel fra parkeringskælder. Side 3 af 6

4 Forvaltningen vurderer, at dette vil bidrage til at give værdi tilbage til byen i form af bedre vilkår for byliv samt bevægelse gennem området, som er udpeget til udsat by. Bygherre står desuden for reetablering af vejforholdene på Kornblomstvej, som ligger inden for blå parkeringszone, hvor de eksisterende 9 skråparkeringspladser vil blive omdannet til længdeparkering, hvilket vil betyde nedlæggelse af offentlige parkeringspladser. Forvaltningen har undersøgt belægningsgraden i området, som ligger mellem %. Derfor vil man kunne finde erstatningspladser for de få nedlagte pladser i nærområdet, hvorfor forvaltningen ikke vurderer, at løsningen vil betyde et mærkbart indtægtstab. Nogle af parkeringspladserne vil desuden kunne opretholdes i aftentimerne og kun være reserveret i dagtimerne. Den endelige udformning af vejarealet og omfanget af nedlæggelse af parkeringspladser kendes først i forbindelse med projekteringen af vejprojektet. Forvaltningen vil gerne understrege, at dette er en særlig situation, hvor kommuneplanens mulighed for huludfyldning anvendes i en særlig kontekst, og at renovation på egen matrikel fortsat vil være forvaltningens praksis fremadrettet. 2.2 Afklaring af muligheder Følgende scenarier er gennemgået: A Beskrivelse af løsning, herunder princippet om løsning på egen grund Renovation løses på Kornblomstvej, som er offentlig vej. Parkering løses på egen grund med op- og nedkørsel via Kornblomstvej. Fraviger princippet om løsning af Vurdering 1. Planmæssig og juridisk vurdering: Forvaltningen vurderer, at de ubebyggede arealer vil være af en tilfredsstillende kvalitet, da friarealet friholdes for gennemkørende trafik. Side 4 af 6

5 B C D E renovation på egen grund. Renovationsbil har én ind- og udkørsel via Sundholmsvej til ny bebyggelses gårdrum. Renovation løses på egen grund. Renovationsbil har adskilt indog udkørsel via Sundholmsvej til ny bebyggelses gårdrum. Renovation løses på egen grund. Renovationsbil kører via Sundholmsvej, krydser gårdrummet og kører via matr.nr. 27. Renovation løses på egen grund. Renovationsbil kører via Sundholmsvej, krydser gårdrummet og kører via Kornblomstvej. Renovation løses på egen grund. 2.Trafikal vurdering: Forvaltningen vurderer, at dette er den mest trafiksikre løsning, da Kornblomstvej er mindre trafikeret end Sundholmsvej og renovationsbilen ikke vil krydse fortov eller cykelsti. 3.Eventuel merværdi: Omlægningen af skråparkering til bredere fortov giver kvalitet tilbage til byen i form af ny kantzone. vurdering: Er ikke i overensstemmelse med bestemmelsen om huludfyldning, da 30 % af friarealet optages til vej og parkering til renovationsbil op til 2 gange dagligt. Arealet vil have begrænset kvalitet som friareal for boligerne. 2.Trafikal vurdering: Forvaltningen kan ikke anbefale denne løsning, da renovationsbilen skal krydse cykelsti og fortov på Sundholmsvej, som er klassificeret som bydelsgade med en stor del kørende cykel- og biltrafik. 3. Eventuel merværdi: - vurdering: Er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens bestemmelse om huludfyldning, da ca. 50% af friarealet optages til vej og parkering til renovationsbil op til 2 gange dagligt. Trafikal vurdering: Kan ikke anbefales se løsning B. 3. Eventuel merværdi: - Dette scenarie er ikke muligt, da grundejer af matr.nr. 27 ikke ønsker, at stille arealet til disposition. vurdering: Er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens bestemmelse om huludfyldning, da ca. 1/3 af beboerne Side 5 af 6

6 F Renovationsbil holder på Sundholmsvej. Krydser cykelsti og fortov. Renovationsbil holder på egen grund. i stueetagen ikke vil have udgang til friarealet. Løsningen vil optage ca. 20% af friarealet til vej og parkering til renovationsbil op til 2 gange dagligt. Trafikal vurdering: Kan ikke anbefales se løsning B. vurdering: De ubebyggede arealer vil være af en tilfredsstillende kvalitet, da friarealet friholdes fra gennemkørende trafik. 2.Trafikal løsning: Kan ikke anbefales. Dette er en trafikal løsning, der er meget usikker og utryg for trafikanterne. 3. Eventuel merværdi: - Side 6 af 6

Fastsættelse af parkeringsdækning samt af- og påsætning for biler

Fastsættelse af parkeringsdækning samt af- og påsætning for biler NOTAT Bilag 5 11. januar 2018 Sagsnr. 2017-0304651 Fastsættelse af parkeringsdækning samt af- og påsætning for biler Kommuneplan 2015 Parkeringsdækningen for skoler fastlægges i lokalplaner efter Kommuneplan

Læs mere

Fastsættelse af parkeringsdækning for biler i forslag til lokalplan for Femøren St.

Fastsættelse af parkeringsdækning for biler i forslag til lokalplan for Femøren St. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT 6. april 2018 Bilag 5 - Parkeringsnotat Fastsættelse af parkeringsdækning for biler i forslag til lokalplan for Femøren St. I det

Læs mere

Fastsættelse af parkeringsdækning for biler og cykler i forslag til lokalplantillæg for BørneRiget

Fastsættelse af parkeringsdækning for biler og cykler i forslag til lokalplantillæg for BørneRiget KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT 9. oktober 2018 Bilag 5 Fastsættelse af parkeringsdækning for biler og cykler i forslag til lokalplantillæg for BørneRiget Sagsnr.

Læs mere

Fastsættelse af parkeringsdækning for biler og cykler i forslag til lokalplan for Kvarteret ved Bella Center II

Fastsættelse af parkeringsdækning for biler og cykler i forslag til lokalplan for Kvarteret ved Bella Center II KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT 9. april 2018 Bilag 5 Fastsættelse af parkeringsdækning for biler og cykler i forslag til lokalplan for Kvarteret ved Bella Center

Læs mere

Bilag 8 - Notat vedrørende behovet for ændrede parkeringsnormer

Bilag 8 - Notat vedrørende behovet for ændrede parkeringsnormer KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Bilag 8 - Notat vedrørende behovet for ændrede parkeringsnormer Baggrund Der er fastsat normer for bilparkering i kommuneplanen. Kommuneplannormerne

Læs mere

Parkering i Den Hvide Kødby

Parkering i Den Hvide Kødby KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byplanlægning BILAG 5 Parkering i Den Hvide Kødby Der er i alt 635 p-pladser på terræn i Den Hvide Kødby fordelt med: 107 pladser på offentlig

Læs mere

Bilag 7 - Referat af borgermøde vedr. lokalplan Bomhusvej maj 2018

Bilag 7 - Referat af borgermøde vedr. lokalplan Bomhusvej maj 2018 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling REFERAT Bilag 7 - Referat af borgermøde vedr. lokalplan Bomhusvej 18 4. maj 2018 Dato: 20. marts 2018 Tid: 17.00-19.00 Sted: Ungdomsboligerne,

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalgets høringssvar til Økonomiudvalget om forslag til Kommuneplan Verdensby med ansvar

Teknik- og Miljøudvalgets høringssvar til Økonomiudvalget om forslag til Kommuneplan Verdensby med ansvar KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Bilag 2 22. marts 2019 Teknik- og Miljøudvalgets høringssvar til Økonomiudvalget om forslag til Kommuneplan 2019 - Verdensby med ansvar

Læs mere

Analyse af bil- og cykelparkeringsnormerne i København. Økonomiforvaltningen, Center for Byudvikling 27. februar 2019

Analyse af bil- og cykelparkeringsnormerne i København. Økonomiforvaltningen, Center for Byudvikling 27. februar 2019 Analyse af bil- og cykelparkeringsnormerne i København Økonomiforvaltningen, Center for Byudvikling 27. februar 2019 Indhold 1. Sammenfatning 2. Nye parkeringsnormer for bilparkering 3. Justering af parkeringsnormer

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ Center for Byudvikling og Mobilitet Aarhus Kommune

TEKNIK OG MILJØ Center for Byudvikling og Mobilitet Aarhus Kommune Side 1 af 7 Forslag til besvarelse af synspunkter og idéer indkommet i forudgående offentlig høring om ny bebyggelse på hjørnet af Ryhavevej og Klokkerbakken i Hasle TEKNIK OG MILJØ Center for Byudvikling

Læs mere

Hvidbog. 1. offentlige høring VVM-redegørelse for ny IKEA ved Kalvebod Brygge. november 2015 BILAG 3

Hvidbog. 1. offentlige høring VVM-redegørelse for ny IKEA ved Kalvebod Brygge. november 2015 BILAG 3 BILAG 3 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Hvidbog 1. offentlige høring VVM-redegørelse for ny IKEA ved Kalvebod Brygge november 2015 Center for Miljøbeskyttelse Njalsgade

Læs mere

UDKAST. Skanderborg Kommune. 0 Indholdsfortegnelse. 1 Baggrund. Søtoften, Ovenvande Trafikal vurdering til lokalplan. NOTAT 28. august 2017 adp/llj

UDKAST. Skanderborg Kommune. 0 Indholdsfortegnelse. 1 Baggrund. Søtoften, Ovenvande Trafikal vurdering til lokalplan. NOTAT 28. august 2017 adp/llj UDKAST Skanderborg Kommune Søtoften, Ovenvande Trafikal vurdering til lokalplan NOTAT 28. august 2017 adp/llj 0 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 1 Baggrund... 1 2 Parkering... 3 3 Krydset Vestergade/Søtoften...

Læs mere

Bilag 6 Referat af borgermøde på AAU d. 9. december 2015

Bilag 6 Referat af borgermøde på AAU d. 9. december 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT 10-10-2016 Bilag 6 Referat af borgermøde på AAU d. 9. december 2015 På AAU i Sydhavnen. Borgere til stede ca.: 48 Jacob Matzen (JM)

Læs mere

Startredegørelse. "Amagerfælledvej" Bilag 1

Startredegørelse. Amagerfælledvej Bilag 1 Startredegørelse "Amagerfælledvej" Bilag 1 Bilag 1 til indstilling om Redegørelse for igangsætning af 6 lokalplanforslag - Amagerfælledvej, "Ragnhildgade Vest", "Beauvaisgrunden", "Østre Gasværk", "Torveporten"

Læs mere

Ændringerne medfører ikke krav om supplerende høring. Metroselskabet henvendelse nr. 9 Metroselskabet har ingen bemærkninger til lokalplanforslaget.

Ændringerne medfører ikke krav om supplerende høring. Metroselskabet henvendelse nr. 9 Metroselskabet har ingen bemærkninger til lokalplanforslaget. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT 15. juni 2018 Bilag 5 Notat om henvendelser modtaget i høringsperioden Der er modtaget 24 henvendelser, jf. bilag 4. På baggrund af

Læs mere

Ad 1. Lene Vennits (LV) bød velkommen. Herefter var der en kort rundvisning i området.

Ad 1. Lene Vennits (LV) bød velkommen. Herefter var der en kort rundvisning i området. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT 12. oktober 2018 Bilag 6 Referat fra borgermøde den 23. januar 2018 vedr. lokalplanforslaget Store Torv, Tingbjerg. Antal deltagere

Læs mere

Det medfører et samlet krav om at etablere 207 parkeringspladser på området.

Det medfører et samlet krav om at etablere 207 parkeringspladser på området. UDKAST Arkitema Udvikling af Lygten Vurdering af parkeringsbehov NOTAT 13. december 2017 TVO/JKD 1 Indledning DSB Ejendomme og Bispebjerg Kollegie påtænker at udvikle det ubebyggede område ved Lygten til

Læs mere

Bilag 3: Udfordringer med parkering i Nordvest, Valby og på Islands Brygge

Bilag 3: Udfordringer med parkering i Nordvest, Valby og på Islands Brygge KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NOTAT Bilag 3: Udfordringer med parkering i Nordvest, Valby og på Islands Brygge Nordvest ved Fuglekvarteret og Lygten Området oplever

Læs mere

KOLLEGIE- OG UNGDOMSBOLIGER

KOLLEGIE- OG UNGDOMSBOLIGER TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KOLLEGIE- OG UNGDOMSBOLIGER GENERELLE BESTEMMELSER Vedtaget af Borgerrepræsentation den 10. april 2014. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG? Kommuneplantillæg Kommuneplanen

Læs mere

Notat fra borgermøde om forslag til lokalplan Faste Batteri II, torsdag den 28. oktober 2010 kl. 19-21.

Notat fra borgermøde om forslag til lokalplan Faste Batteri II, torsdag den 28. oktober 2010 kl. 19-21. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for NOTAT Bilag 3 Notat fra borgermøde om forslag til lokalplan Faste Batteri II, torsdag den 28. oktober 2010 kl. 19-21. 06-12-2010 Sagsnr. 2010-25364

Læs mere

Bilag 5 Referat af borgermøde - Lindgreens Allé januar 2017

Bilag 5 Referat af borgermøde - Lindgreens Allé januar 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling BILAG 5 Til Teknik- og Miljøudvalget Bilag 5 Referat af borgermøde - Lindgreens Allé - 16. januar 2017 07-03-2017 Sagsnr. 2017-0116928 Dokumentnr.

Læs mere

Applebys plads Karréen

Applebys plads Karréen Applebys plads Karréen Placering i byen Applebys Plads karréen ligger indenfor gåafstand af 500 m til Christianshavns Torv med indkøbsmuligheder, metro og gode busforbindelser. Langs med Christianshavns

Læs mere

Høje Taastrup C. Bilag 1 Parkering Emne: Parkering Sideantal: 9

Høje Taastrup C. Bilag 1 Parkering Emne: Parkering Sideantal: 9 Høje Taastrup C Bilag 1 Parkering 2016.08.14 Emne: Parkering Sideantal: 9 600M -250-150 -72-77 - 742-385 - 119 Stationsnærhed Nyt byggeri P-hus Mulig placering af p-hus Nedlagt parkering 2 1:4000 0m 50m

Læs mere

7 spørgsmål vedr. placering af 3-sporet skole ved Sjællandsgade

7 spørgsmål vedr. placering af 3-sporet skole ved Sjællandsgade KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Byggeri København NOTAT 8. august 2018 7 spørgsmål vedr. placering af 3-sporet skole ved Sjællandsgade På baggrund af at lokale beboere udtrykker bekymring over,

Læs mere

Naboorientering vedrørende dispensation fra lokalplan nr i forbindelse med nybyggeri ved Islands Brygge Syd

Naboorientering vedrørende dispensation fra lokalplan nr i forbindelse med nybyggeri ved Islands Brygge Syd KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling 30-03-2016 Sagsnr. 2016-0037941 Dokumentnr. 2016-0037941-6 Naboorientering vedrørende dispensation fra lokalplan nr. 410-1 i forbindelse

Læs mere

Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg

Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg Forslag til lokalplan nr. 435 har været i offentlig høring fra den 8. maj til

Læs mere

Notat om vejforhold og parkering, Fischers Plads

Notat om vejforhold og parkering, Fischers Plads Bilag nr. 5 til Økonomiudvalgets møde den 16. oktober 2011 Notat om vejforhold og parkering, Fischers Plads Vejforhold Der er udarbejdet en trafikvurdering for Fischers Plads (bilag nr. 4) for at undersøge,

Læs mere

Bilag nr. 2 Notat om principper for ny planlægning ved Prinsens Allé og Feltbanen

Bilag nr. 2 Notat om principper for ny planlægning ved Prinsens Allé og Feltbanen Bilag nr. 2 Notat om principper for ny planlægning ved Prinsens Allé og Feltbanen Teknisk Udvalg besluttede den 5. januar 2011 (sag nr. 10) at igangsætte udarbejdelsen af en ny lokalplan for en omlægning

Læs mere

Bilag februar Sagsnr Dokumentnr Naboorientering om dispensation vedrørende byggefelt L på Sluseholmen

Bilag februar Sagsnr Dokumentnr Naboorientering om dispensation vedrørende byggefelt L på Sluseholmen KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling Bilag 2 7. februar 2018 Sagsnr. 2017-0365837 Dokumentnr. 2017-0365837-5 om dispensation vedrørende byggefelt L på Sluseholmen Bygherren

Læs mere

Rammer for lokalplanlægningen i fire bykommuner

Rammer for lokalplanlægningen i fire bykommuner Notat 18. januar 2017 Sagsbeh.: AT By Byggeri og Ejendomme Rammer for lokalplanlægningen i fire bykommuner I det følgende gennemgås rammer for lokalplanlægningen i fire bykommuner - København, Aarhus,

Læs mere

I bedes forholde jer til det nedenfor beskrevne om dispensation og beskrivelse af byggeprojektet og indsend jeres bemærkninger.

I bedes forholde jer til det nedenfor beskrevne om dispensation og beskrivelse af byggeprojektet og indsend jeres bemærkninger. Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse 20. maj 2015 Orientering Vi har modtaget et byggeprojekt som er omfattet af lokalplan og servitut og herefter følger en beskrivelse af hvilke bestemmelser,

Læs mere

Bilag 2 - Beskrivelse af trafikforsøg i Vestergade og Studiestræde

Bilag 2 - Beskrivelse af trafikforsøg i Vestergade og Studiestræde KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Trafik NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Bilag 2 - Beskrivelse af trafikforsøg i Vestergade og Studiestræde Hvorfor trafikforsøg i Vestergade

Læs mere

Notat om modtaget henvendelse i forbindelse med den supplerende høring om cykelparkeringskrav til lokalplanforslag Faste Batteri III

Notat om modtaget henvendelse i forbindelse med den supplerende høring om cykelparkeringskrav til lokalplanforslag Faste Batteri III KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byplanlægning BILAG 11 Notat om modtaget henvendelse i forbindelse med den supplerende høring om cykelparkeringskrav til lokalplanforslag Faste

Læs mere

Bach Gruppen, som ejer ejendommene ovenfor, har fået udarbejdet et nyt projekt, som Bach Gruppen ønsker at opføre bygning H på området.

Bach Gruppen, som ejer ejendommene ovenfor, har fået udarbejdet et nyt projekt, som Bach Gruppen ønsker at opføre bygning H på området. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byplanlægning BILAG 1 Til ejere, lejere og brugere af ejendommene Ørestads Boulevard 4-5 Svend Aukens Plads 1, 3, 5, 7, 9 og 11 Njalsgade 58,

Læs mere

Oversigt over politisk behandling

Oversigt over politisk behandling Oversigt over politisk behandling Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler, 1.at godkende forslag til lokalplan

Læs mere

UDARBEJDELSE AF FORSLAG TIL TILLÆG 2 TIL LOKALPLAN NR. 425 KRIMSVEJ INTERNT HØRINGSBREV

UDARBEJDELSE AF FORSLAG TIL TILLÆG 2 TIL LOKALPLAN NR. 425 KRIMSVEJ INTERNT HØRINGSBREV KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling 22-10-2015 Sagsnr. 2015-0224600 UDARBEJDELSE AF FORSLAG TIL TILLÆG 2 TIL LOKALPLAN NR. 425 KRIMSVEJ INTERNT HØRINGSBREV Dokumentnr. 2015-0224600-1

Læs mere

Der er modtaget 10 henvendelser i den høringsperioden, jf. bilag 4 Henvendelser modtaget i høringsperioden.

Der er modtaget 10 henvendelser i den høringsperioden, jf. bilag 4 Henvendelser modtaget i høringsperioden. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Bilag 5 - Notat om henvendelser Der er modtaget 10 henvendelser i den høringsperioden, jf. bilag 4 Henvendelser modtaget i høringsperioden.

Læs mere

Bilag 3 Revideret procesplan for undersøgelse af mulighed for højhuse i Ydre Nordhavn

Bilag 3 Revideret procesplan for undersøgelse af mulighed for højhuse i Ydre Nordhavn KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT 21. marts 2018 Bilag 3 Revideret procesplan for undersøgelse af mulighed for højhuse i Ydre Nordhavn Dette notat beskriver en revideret

Læs mere

Der er ikke efter planloven pligt til at regulere alle de emner, som fremgår af lokalplankataloget.

Der er ikke efter planloven pligt til at regulere alle de emner, som fremgår af lokalplankataloget. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Bilag 1 Den lovgivningsmæssige ramme for lokalplaner mv. Formålet med dette notat er at belyse det retlige grundlag for lokalplaner

Læs mere

P-aftale 2011 aftalens elementer

P-aftale 2011 aftalens elementer KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Parkering Bilag 2 P-aftale 2011 aftalens elementer Socialdemokraterne, Radikale Venstre, Konservative, Venstre og Dansk Folkepart indgik den

Læs mere

Bach Gruppen, som ejer ejendommene ovenfor, har fået udarbejdet et nyt projekt, som Bach Gruppen ønsker at opføre bygning H på området.

Bach Gruppen, som ejer ejendommene ovenfor, har fået udarbejdet et nyt projekt, som Bach Gruppen ønsker at opføre bygning H på området. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byplanlægning Til ejere, lejere og brugere af ejendommene Ørestads Boulevard 4-5 Svend Aukens Plads 1, 3, 5, 7, 9 og 11 Njalsgade 58, 60, 62,

Læs mere

Bilag 5 Notat om henvendelser modtaget i høringsperioden. Lokalplanforslag for Ny Islands Brygge Skole

Bilag 5 Notat om henvendelser modtaget i høringsperioden. Lokalplanforslag for Ny Islands Brygge Skole KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT 11. april 2018 Bilag 5 Notat om henvendelser modtaget i høringsperioden. Lokalplanforslag for Ny Islands Brygge Skole Der er modtaget

Læs mere

Til Teknik- og Miljøudvalget (TMU) Sagsnr Dokumentnr

Til Teknik- og Miljøudvalget (TMU) Sagsnr Dokumentnr KØBENHAVNS KOUNE Teknik- og iljøforvaltningen Center for Trafik Bilag 4 NOTAT Til Teknik- og iljøudvalget (TU) 28-02-13 Sagsnr. 2013-5760 Jernbanegade muligheder for fremtidig udformning uden busser i

Læs mere

Parkeringsanalysen viser, at der inden for de eksisterende veje vil kunne etableres 64 erstatningspladser i Fuglekvarteret uden for projektområdet.

Parkeringsanalysen viser, at der inden for de eksisterende veje vil kunne etableres 64 erstatningspladser i Fuglekvarteret uden for projektområdet. NOTAT Projekt Skybrudssikring Ørnevej, Vibevej og Glentevej Kunde Teknik og Miljøforvaltningen Dato 21/03/2018 Til Fra Kopi til Søren Them Parnas Simon Vindis Jesper Rasmussen Lars Testmann 1. Parkeringsanalyse

Læs mere

BILAG 4: Skema over foreslåede ændringer Ny lokalplan i forhold til gældende lokalplaner Gammel Køge Landevej

BILAG 4: Skema over foreslåede ændringer Ny lokalplan i forhold til gældende lokalplaner Gammel Køge Landevej BILAG 4: Skema over foreslåede ændringer Ny lokalplan i forhold til gældende lokalplaner Gammel Køge Landevej OMRÅDE I Matr. 1474 Gammel Køge Landevej 59-65 Lokalplan nr. 73 Carl Jacobsens Vej ophæves

Læs mere

Orientering om forudgående høring om udvikling af Bella Center

Orientering om forudgående høring om udvikling af Bella Center KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til Økonomiudvalget Orientering om forudgående høring om udvikling af Bella Center har igangsat en forudgående høring om ændring af kommuneplanens rammer for Bella Center. Den

Læs mere

Lokalplan 1062 for et multihus på Lellinge Stadion

Lokalplan 1062 for et multihus på Lellinge Stadion Lokalplan 1062 for et multihus på Lellinge Stadion Indsigelser og ændringsforslag Dette er et kort sammendrag af hovedindholdet i indkomne indsigelser og ændringsforslag. For den fulde ordlyd henvises

Læs mere

Bilag 5. Notat om henvendelser modtaget i høringsperioden

Bilag 5. Notat om henvendelser modtaget i høringsperioden KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT 20. november 2018 Sagsnr. 2018-0303791 Bilag 5. Notat om henvendelser modtaget i høringsperioden Dokumentnr. 2018-0303791-1 Der er

Læs mere

Høringsbrev om ændring af vejudlæg

Høringsbrev om ændring af vejudlæg KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Til ejere af matr. nr. 57, 123a, 123c, 647, 648, 649, 950, 1367 og 1379 Utterslev, København 23-02-2017 Sagsnr. 2017-0102970 Dokumentnr.

Læs mere

Jakob Næsager har den 16. august efterspurgt de nominelle tal på udviklingen på parkeringsområdet.

Jakob Næsager har den 16. august efterspurgt de nominelle tal på udviklingen på parkeringsområdet. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Svar på opfølgende spørgsmål fra Jakob Næsager vedr. nominelle tal på udviklingen på parkeringsområdet til indstillingen Forslag til

Læs mere

Vedr. Indstilling om Cykelruten Fælledparken-Guldbergshave, 2. etape gennem De Gamles By alternative forslag til sydlige del af cykelruten

Vedr. Indstilling om Cykelruten Fælledparken-Guldbergshave, 2. etape gennem De Gamles By alternative forslag til sydlige del af cykelruten KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Udførelse af Anlæg NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Vedr. Indstilling om Cykelruten Fælledparken-Guldbergshave, 2. etape gennem De Gamles By

Læs mere

Alle indsigelser vil i deres helhed blive fremlagt til gennemsyn for udvalgets medlemmer.

Alle indsigelser vil i deres helhed blive fremlagt til gennemsyn for udvalgets medlemmer. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign BILAG 2 Notat om indsigelser Ansøgningen om dispensation har i overensstemmelse med planlovens 20 været i naboorientering i perioden

Læs mere

At i alt er der således tale om et ganske omfattende byggeprojekt, som uundgåeligt vil påvirke omgivelserne i byggeperioden..

At i alt er der således tale om et ganske omfattende byggeprojekt, som uundgåeligt vil påvirke omgivelserne i byggeperioden.. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NOTAT Notat om byggeri på Emdrupvej 22 Baggrund Forvaltningen har den 30. marts 2017 givet byggetilladelse til nedrivning af ca. 600 m²

Læs mere

Frihedsvej 2-8. Startredegørelse. Projektforslag vedr. etablering af 8 tagboliger på eksisterende boligblok

Frihedsvej 2-8. Startredegørelse. Projektforslag vedr. etablering af 8 tagboliger på eksisterende boligblok Startredegørelse Projektforslag vedr. etablering af 8 tagboliger på eksisterende boligblok Startredegørelse Projektforslag vedr. etablering af 8 tagboliger Baggrund Baggrunden for denne startredegørelse

Læs mere

Bornholms Regionskommune Campus Bornholm & Åvangsskolen Trafikal vurdering sammendrag og anbefaling

Bornholms Regionskommune Campus Bornholm & Åvangsskolen Trafikal vurdering sammendrag og anbefaling Campus Bornholm & Åvangsskolen Trafikal vurdering sammendrag og anbefaling NOTAT/Styregruppe November 2017 1 Baggrund De videregående uddannelser på Bornholm har hidtil været fordelt på flere adresser

Læs mere

Bilag 4. Notat om henvendelser modtaget i høringsperioden. Der er modtaget 11 henvendelser, jf. bilag 3 Henvendelser modtaget i høringsperioden.

Bilag 4. Notat om henvendelser modtaget i høringsperioden. Der er modtaget 11 henvendelser, jf. bilag 3 Henvendelser modtaget i høringsperioden. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT 02-10-2017 Bilag 4. Notat om henvendelser modtaget i høringsperioden Der er modtaget 11 henvendelser, jf. bilag 3 Henvendelser modtaget

Læs mere

Bilag 4. Notat om henvendelser modtaget i høringsperioden

Bilag 4. Notat om henvendelser modtaget i høringsperioden KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT 31-03-2017 Sagsnr. 2017-0076219 Bilag 4. Notat om henvendelser modtaget i høringsperioden Der er modtaget i alt 9 henvendelser, jf.

Læs mere

Indsendt af: Indsigelse Forvaltningens vurdering Ændringsforslag til lokalplan

Indsendt af: Indsigelse Forvaltningens vurdering Ændringsforslag til lokalplan Hvidbog med indkomne bemærkninger til forslag til lokalplan 13.6 og forslag til kommuneplantillæg 8 - Blokland Kommunen har modtaget i alt 8 høringssvar. Denne hvidbog indeholder samtlige høringssvar,

Læs mere

Sagsnr Dokumentnr

Sagsnr Dokumentnr Ejere, lejere og brugere Nørrebrogade 205-209 D, Nørrebrogade 194-218, Baldersgade 2, Bragesgade 1-5, Bragesgade 2-4, Farumgade 1-15, Farumgade 4-6, Esromgade 1-15 samt interesseorganisationer og lignende

Læs mere

Østerbro Lokaludvalgs høringssvar og Teknik- og Miljøforvaltningens kommentarer til høringssvar. Sagsnr

Østerbro Lokaludvalgs høringssvar og Teknik- og Miljøforvaltningens kommentarer til høringssvar. Sagsnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Bilag 5 Østerbro Lokaludvalgs høringssvar og Teknik- og Miljøforvaltningens kommentarer til høringssvar Høringssvar vedr. Svanemøllerutens 3. etape (af

Læs mere

Lokalplan 1062 for et multihus på Lellinge Stadion

Lokalplan 1062 for et multihus på Lellinge Stadion Lokalplan 1062 for et multihus på Lellinge Stadion Indsigelser og ændringsforslag Dette er et kort sammendrag af hovedindholdet i indkomne indsigelser og ændringsforslag. For den fulde ordlyd henvises

Læs mere

Gennemgangen af indsigelser og bemærkninger er i det følgende foretaget emnevis. Numrene i parentes henviser til bilagsnumrene.

Gennemgangen af indsigelser og bemærkninger er i det følgende foretaget emnevis. Numrene i parentes henviser til bilagsnumrene. Bilag 14 Bilag til byrådsindstilling af indsigelser og bemærkninger, lp 972 Forslag til lokalplan, forslag til kommuneplantillæg, forslag til udbygningsaftale og forslag til miljørapport har været fremlagt

Læs mere

Ringstedgade - Køgevej. Rammeområde 1.CR.15. Tillæg 1 til Roskilde Kommuneplan 2017 forslag

Ringstedgade - Køgevej. Rammeområde 1.CR.15. Tillæg 1 til Roskilde Kommuneplan 2017 forslag Ringstedgade - Køgevej. Rammeområde 1.CR.15 Tillæg 1 til Roskilde Kommuneplan 2017 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde

Læs mere

1. november Sagsnr Bilag 7 - Notat om parkering. Dokumentnr

1. november Sagsnr Bilag 7 - Notat om parkering. Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NOTAT 1. november 2018 Bilag 7 - Notat om parkering Notatet redegør nærmere for lovgrundlaget ved etablering af tagboliger i forhold til

Læs mere

Bemærkninger i forbindelse med forhøring af ændret anvendelse af erhvervs- og centerområdet omkring Tavleholmsvej og Hovedvejen

Bemærkninger i forbindelse med forhøring af ændret anvendelse af erhvervs- og centerområdet omkring Tavleholmsvej og Hovedvejen Bemærkninger i forbindelse med forhøring af ændret anvendelse af erhvervs- og centerområdet omkring Tavleholmsvej og Hovedvejen Forhøring Ændret anvendelse af erhvervs- og centerområdet omkring Tavleholsvej

Læs mere

Til Teknik og Miljøudvalget, Københavns Kommune, Købehavns Rådhus. Byggeriet på Provstevej 5, København NV

Til Teknik og Miljøudvalget, Københavns Kommune, Købehavns Rådhus. Byggeriet på Provstevej 5, København NV Til Teknik og Miljøudvalget, Københavns Kommune, Købehavns Rådhus Byggeriet på Provstevej 5, København NV side 1 / 4 Bispebjerg Lokaludvalg har fulgt sagen nøje fra start. Vi har også tilkendegivet vores

Læs mere

Bilag 5 Notat om henvendelser modtaget i høringsperioden

Bilag 5 Notat om henvendelser modtaget i høringsperioden KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT 7. december 2018 Bilag 5 Notat om henvendelser modtaget i høringsperioden Der er modtaget 11 henvendelser, jf. bilag 4. Der foreslås

Læs mere

Notat med ændringsforslag til forslag til lokalplan 275 for Firskovvej samt Nørgaardsvej 40

Notat med ændringsforslag til forslag til lokalplan 275 for Firskovvej samt Nørgaardsvej 40 1: Brug af illustrationer og eksempler i lokalplan - Ny tekst i redegørelsen - Lokalplanen er udarbejdet i samarbejde med Johannes Fog A/S på baggrund at et projektforslag, der er udarbejdet af Ole Hagen

Læs mere

Referat fra borgermøde

Referat fra borgermøde KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling BILAG 5 Referat fra borgermøde Dato: 14.3.2016 Tid: Kl. 19-21 Sted: Østerbrohuset, Århusgade, Kbh Ø Mødedeltagere: Ca. 35 Kim Vindbjerg

Læs mere

Tillæg nr. 22 til Københavns Kommuneplan 2005

Tillæg nr. 22 til Københavns Kommuneplan 2005 Tillæg nr. 22 til Københavns Kommuneplan 2005 I medfør af Lov om Planlægning (lovbekendtgørelse 81 af 21. juni 2007) ændres hovedstrukturens retningslinier for byudviklingspolitik, for rækkefølge for byudvikling

Læs mere

Resumé. Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 580 for erhvervsareal Trekroner Syd

Resumé. Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 580 for erhvervsareal Trekroner Syd Teknik og Miljø Plan og Byggesag Planafsnittet Sagsnr. 86665 Brevid. 1072876 Ref. LED Dir. tlf. 46 31 35 06 gunillasr@roskilde.dk Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 580 for erhvervsareal

Læs mere

I forbindelse med den offentlige høring i perioden fra den 27. oktober til den 22. december 2014 er der modtaget 8 henvendelser.

I forbindelse med den offentlige høring i perioden fra den 27. oktober til den 22. december 2014 er der modtaget 8 henvendelser. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byplanlægning NOTAT 29-01-2015 Sagsnr. 2013-0257039 Bilag 6 Notat om henvendelser I forbindelse med den offentlige høring i perioden fra den

Læs mere

Maj 2015 Oversigt over høringssvar til lokalplan 34 Boliger ved Flodvej Jr. Nr. Ac 14/13039

Maj 2015 Oversigt over høringssvar til lokalplan 34 Boliger ved Flodvej Jr. Nr. Ac 14/13039 Maj 2015 Oversigt over høringssvar til lokalplan 34 Boliger ved Flodvej Jr. Nr. Ac 14/13039 Høringssvar fra: Indsigelser: Administrationens bemærkninger Forslag til ændringer i lokalplan 1. Susanne Pedersen

Læs mere

Naboorientering vedrørende dispensation fra lokalplan nr i forbindelse med nyt plejeboligbyggeri Følager 13

Naboorientering vedrørende dispensation fra lokalplan nr i forbindelse med nyt plejeboligbyggeri Følager 13 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byplanlægning 25-08-2016 Sagsnr. 2016-0277288 Naboorientering vedrørende dispensation fra lokalplan nr. 448-1 i forbindelse med nyt plejeboligbyggeri

Læs mere

Bilag 4 - Nedrivning af bygning med høj bevaringsværdi og friareal i forbindelse med udvidelse af Oehlenschlægersgades Skole

Bilag 4 - Nedrivning af bygning med høj bevaringsværdi og friareal i forbindelse med udvidelse af Oehlenschlægersgades Skole KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Bilag 4 - Nedrivning af bygning med høj bevaringsværdi og friareal i forbindelse med udvidelse af Oehlenschlægersgades

Læs mere

Henvendelse fra Metroselskabet Metroselskabet har ingen bemærkninger til det fremsendte materiale.

Henvendelse fra Metroselskabet Metroselskabet har ingen bemærkninger til det fremsendte materiale. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NOTAT 3. maj 2019 Bilag 5 til høringssvar I forbindelse med byggeansøgning om indretning af i alt 32 ungdomsboliger og etablering tagterrasse

Læs mere

For alle tallene gælder det, at de ikke er endeligt verificerede, og der er behov for yderligere undersøgelser

For alle tallene gælder det, at de ikke er endeligt verificerede, og der er behov for yderligere undersøgelser KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Notat om muligheder for flere nye pladser hurtigere Notatet beskriver mulighederne for en accelereret oprettelse af nye parkeringspladser

Læs mere

bilag 2 nybyggeri af almene boliger

bilag 2 nybyggeri af almene boliger bilag 2 nybyggeri af almene boliger NOVEMBER 2018 Indhold: OVERSIGT s. 2 STORE SOLVÆNGET s. 3 baggrund OG ØKonomi s. 4 Illustration: Store Solvænget, 3B ONV Arkitekter / JAJA Architects oversigt Intro

Læs mere

REFERAT. Borgermøde den 25. september 2017 om lokalplan 279 for boliger ved Akademivej

REFERAT. Borgermøde den 25. september 2017 om lokalplan 279 for boliger ved Akademivej LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Miljø og Plan Plan og Erhverv Journalnr. : 01.02.05-P16-2-17 Dato : 25-09-2017 Skrevet af : CAMIV REFERAT Borgermøde den 25. september 2017 om lokalplan 279 for boliger

Læs mere

Behandling af de væsentlige emner fra høringsperioden

Behandling af de væsentlige emner fra høringsperioden Plan og Udvikling Sagsnr. 285421 Brevid. 2715171 Ref. CH Dir. tlf. 46 31 35 44 cecilieh@roskilde.dk NOTAT: Behandling af bemærkninger og indsigelser til lokalplan 654 og kommuneplantillæg 3 for boliger

Læs mere

I HØRINGSPERIODEN. Bilag 4. Offentlig høringsperiode fra den 15. november 2017 til den 10. januar Til Østergade 27 forslag til lokalplan

I HØRINGSPERIODEN. Bilag 4. Offentlig høringsperiode fra den 15. november 2017 til den 10. januar Til Østergade 27 forslag til lokalplan henvendelser MODTAGET I HØRINGSPERIODEN Til Østergade 27 forslag til lokalplan Offentlig høringsperiode fra den 15. november 2017 til den 10. januar 2018 Bilag 4 Høringssvar Besvarelser indkommet på anden

Læs mere

19. april Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Mikkel Vinther Jensen

19. april Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Mikkel Vinther Jensen KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT 19. april 2018 Bilag 5 - Notat om modtagne henvendelser i høringsperioden Lokalplan Bomhusvej 18 Der er modtaget 81 henvendelser jf.

Læs mere

11. marts Sagsnr

11. marts Sagsnr KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT 11. marts 2019 Bilag 2. Administrationsgrundlag for almene boliger - anvendelse af krav om almene boliger i lokalplaner og udmøntning

Læs mere

Kære André Just Vedgren

Kære André Just Vedgren From: TMFKP BA Rådhuspost Sent: 23. oktober 2017 14:53 To: 'andre@avlu.dk' Cc: Anne Sofie Sand Subject: Politikerspørgsmål om den nedlægningstruede Nabohave i Telemarksgade - 2017-0309324 Attachments:

Læs mere

Ombygning fra erhverv til boliger, Ny Munkegade 74

Ombygning fra erhverv til boliger, Ny Munkegade 74 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. juni 2014 Ny Munkegade 74 Tilladelse til at indrette 10 boliger i eksisterende erhvervsbygninger i baggården på ejendommen 1. Resume

Læs mere

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 21. november 2014 Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 977, Boligområde ved Dollerupvej,

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 372 for et institutionsområde ved Lupinmarken i Viborg

Forslag til lokalplan nr. 372 for et institutionsområde ved Lupinmarken i Viborg Bilag 1: Høringssvar Forudgående offentlighed Forslag til lokalplan nr. 372 for et institutionsområde ved Lupinmarken i Viborg Der har været gennemført forudgående offentlig høring fra den 13.08.09 til

Læs mere

Nr. Afsender Datofor modtagelse

Nr. Afsender Datofor modtagelse Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 431 for en erhvervsvirksomhed ved Hovedgaden i Løgstrup samt forslag til tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune

Læs mere

BILAG 1. Planmæssig baggrund for nedlæggelse af forbud mod etablering af parkeringsanlæg på Kvæsthusbroen 22-07-2008. Sagsnr.

BILAG 1. Planmæssig baggrund for nedlæggelse af forbud mod etablering af parkeringsanlæg på Kvæsthusbroen 22-07-2008. Sagsnr. BILAG 1 Planmæssig baggrund for nedlæggelse af forbud mod etablering af parkeringsanlæg på Kvæsthusbroen 22-07-2008 Sagsnr. 2007-112334 Dokumentnr. 2008-302699 Kommuneplan 2005 - rammerne for lokalplanlægningen

Læs mere

Resumé. Behandling af høringssvar. NOTAT: Behandling af indsigelser og bemærkninger lp 570 for boliger i Vindinge Øst

Resumé. Behandling af høringssvar. NOTAT: Behandling af indsigelser og bemærkninger lp 570 for boliger i Vindinge Øst Teknik og Miljø Plan og Byggesag Plan og Udvikling Sagsnr. 187314 Brevid. 1209004 Ref. AV Dir. tlf. 46 31 35 41 adamv@roskilde.dk NOTAT: Behandling af indsigelser og bemærkninger lp 570 for boliger i Vindinge

Læs mere

Bilag 4 - Notat om henvendelser modtaget i høringsperioden. Henvendelser fra myndigheder og andre offentlige instanser

Bilag 4 - Notat om henvendelser modtaget i høringsperioden. Henvendelser fra myndigheder og andre offentlige instanser KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT 17. september 2018 Bilag 4 - Notat om henvendelser modtaget i høringsperioden Der er modtaget 11 henvendelser, jf. bilag 3. Sagsnr.

Læs mere

Referat fra borgermøde om lokalplan for Ny Islands Brygge Skole 18. april 2018

Referat fra borgermøde om lokalplan for Ny Islands Brygge Skole 18. april 2018 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling REFERAT Referat fra borgermøde om lokalplan for Ny Islands Brygge Skole 18. april 2018 Dato: Den 12. marts 2018 Tid: 19:00-21:00 Sted: Teknik-

Læs mere

Bilag 4 til indstilling om hastighedsdæmpende foranstaltninger i byrummet terrorsikring

Bilag 4 til indstilling om hastighedsdæmpende foranstaltninger i byrummet terrorsikring KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydækkende Strategier NOTAT Bilag 4 til indstilling om hastighedsdæmpende foranstaltninger i byrummet terrorsikring Lukning af middelalderbyen

Læs mere

Startredegørelse Lokalplan for Slangerupgade 48 B-D

Startredegørelse Lokalplan for Slangerupgade 48 B-D Startredegørelse Lokalplan for Slangerupgade 48 B-D 26. februar 2019 Startredegørelsen beskiver i korte træk det konkrete projekt, baggrunden for at udarbejde en ny lokalplan for området, de væsentlige

Læs mere

Bilag 2. Sagsnr Dokumentnr Udkast til Administrationsgrundlag

Bilag 2. Sagsnr Dokumentnr Udkast til Administrationsgrundlag KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Bilag 2 Udkast til Administrationsgrundlag Formål Dette notat beskriver administrationsgrundlaget for afgørelser om dispensation til

Læs mere

FORTÆTNINGSSTRATEGI. - en del af Kommuneplan

FORTÆTNINGSSTRATEGI. - en del af Kommuneplan FORTÆTNINGSSTRATEGI - en del af Kommuneplan 2017-2029 FORTÆTNINGSSTRATEGI - en del af Kommuneplan 2017-2029 Retningslinjekort for fortætning 3 Retningslinjer for fortætning 1.2.1 Fortætningsområderne afgrænses

Læs mere

Detailhandel i bydelscentre i Viborg by

Detailhandel i bydelscentre i Viborg by Detailhandel i bydelscentre i Viborg by Bilag nr. 1 til Økonomiudvalgets møde den 15. maj 2013 Som frikommuneforsøg godkendes, at Viborg Byråd ved afgrænsning af bydelscentre i Viborg by kan fravige planlovens

Læs mere

1. Ordstyrer byder velkommen. De fire forskellige borgermøder gennemgås. Det fjerde er det, der holdes i aften.

1. Ordstyrer byder velkommen. De fire forskellige borgermøder gennemgås. Det fjerde er det, der holdes i aften. BILAG 14 Borgermøde om Ved Amagerbanen Syd Borgere til stede: Ca. 60 Onsdag d. 24.8.2016 Programmet: Kl. 19.00 Ordstyrer Johan Bramsen byder velkommen på vegne af TMF, Lokaludvalget og grundejerne. Kl.

Læs mere