Evaluering af sundhedspædagogisk kompetenceudviklingskursus i Region Hovedstaden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af sundhedspædagogisk kompetenceudviklingskursus i Region Hovedstaden"

Transkript

1 Evaluering af sundhedspædagogisk kompetenceudviklingskursus i Region Hovedstaden Publikation Mikka Nielsen Anne Hjøllund Christiansen Jakob Hansen Det Nationale Analyse- og Forskningsinstitut for Kommuner og Regioner

2 Det Nationale Analyse- og Forskningsinstitut for Kommuner og Regioner Dampfærgevej København Ø Telefon: Det Nationale Analyse- og Forskningsinstitut for Kommuner og Regioner, som er en sammenlægning af DSI, AKF og KREVI, blev etableret den 1. juli Det Nationale Analyse- og Forskningsinstitut for Kommuner og Regioner og forfatterne Mindre uddrag, herunder figurer, tabeller og citater, er tilladt med tydelig kildeangivelse. Skrifter, der omtaler, anmelder, citerer eller henviser til nærværende, bedes sendt til Det Nationale Analyse- og Forskningsinstitut for Kommuner og Regioner. Forlag: Det Nationale Analyse- og Forskningsinstitut for Kommuner og Regioner ISBN: Projekt 3351 August 2012 Det Nationale Analyse- og Forskningsinstitut for Kommuner og Regioner Dampfærgevej 27-29, Postboks København Ø Telefon:

3 Forord De seneste år har patientundervisning udviklet sig til at være et fast element i den øgede indsats over for patienter med kronisk sygdom. Formålet med patientundervisning er at styrke borgernes egenomsorg og evne til at håndtere deres liv med kronisk sygdom. Hvis patientundervisningen skal have den ønskede virkning, stiller det store krav til patientundervisernes sundhedspædagogiske kompetencer. Region Hovedstaden har udviklet et kursus, der netop har til formål at forøge disse kompetencer hos patientunderviserne. Denne rapport beskriver Det Nationale Analyse- og Forskningsinstitut for Kommuner og Regioners evaluering af Region Hovedstadens kompetenceudviklingskursus for patientundervisere. Rapporten har fokus på både patientundervisernes læring på kurset og på mulighederne for at overføre det lærte til en ny undervisningspraksis. Rapporten indeholder hovedresultater af evalueringen og opstiller en række forslag til, hvordan kurset fremadrettet kan udvikles og forbedres. Vi vil gerne sende en stor tak til alle patientundervisere på kompetenceudviklingskurset, der har bidraget til evalueringen både ved at lade sig interviewe, besvare spørgeskemaer samt ved at åbne dørene og lade os følge patientundervisningen tæt på. Tak til Peopleway for udtræk af data samt for assistance til tolkning af data. Endelig tak til de personer, der har været repræsenteret i styregruppen, og som har givet konstruktive kommentarer til rapporten. Evalueringen er finansieret af Region Hovedstaden som opdragsgiver. Rapporten har gennemgået internt review af undertegnede. Jes Søgaard Direktør, professor Evaluering af sundhedspædagogisk kompetenceudviklingskursus i Region Hovedstaden 1

4 Indhold Forord... 1 Resumé Indledning Kompetenceudviklingskurset Evalueringens formål Metoder Deltagerne på kompetenceudviklingskurset Erfaring med patientundervisning Deltagernes sundhedspædagogiske udfordringer Deltagernes oplevelser af kompetenceudviklingskurset Tilfredshed med kurset Relevant indhold Kompetente undervisere Udbytterigt samspil med de øvrige deltagere Stor interesse i netværksdannelse Målgruppen for kurset Øvelser og anvendelsen deraf Rollespil lærerige eller fortænkte? Hjemmeøvelse Forbilledlig undervisning? Konkret planlægning Supervision Ændringer i tilgang og praksis Effekt, læring og transformation Vurdering af egne evner Bekræftelse og kvalificering: At få sat teori på praksis Styrkelse af faglig identitet Anvendelse af sundhedspædagogiske principper og ændringer i praksis Eksperimentering med undervisningen Ændringer i undervisningspraksis Hæmmende og fremmende faktorer for anvendelse af kursets principper Rammer for overførsel af det tillærte Praktiske øvelser og eksempler fra praksis For meget teori og for lidt kobling til praksis Manglende redskaber Manglende tid og ressourcer til refleksion Opsamlende diskussion: Fokuspunkter og relevante spørgsmål Pædagogisk faglighed og forslag om udvikling af manual Holdninger og tilgange til patientuddannelse Målgruppen for kurset behov for differentiering? Forskellige skoler og begreber Forslag til forbedringer Litteratur Bilag 1: Undersøgelsesdesign, metoder og definitioner Bilag 2: Spørgeskemaer Evaluering af sundhedspædagogisk kompetenceudviklingskursus i Region Hovedstaden

5 Resumé Patientundervisere kan få styrket deres oplevelse af egne kompetencer og få mod på og inspiration til at ændre deres undervisningspraksis gennem deltagelse i et kursus i sundhedspædagogik. Det viser denne evaluering af målrettet videreuddannelse i sundhedspædagogik for sundhedsfaglige patientundervisere i Region Hovedstaden. I dette resumé vil evalueringens vigtigste resultater og forslag til forbedringer af kurset blive fremstillet. Tilfredshed Evalueringen viser, at tilfredsheden med kurset gennemgående er høj. Patientunderviserne oplever, at det faglige indhold er relevant og sætter fokus på væsentlige problemstillinger i arbejdet med målgruppen. Den gennemsnitlige vurdering af relevansen er 4,1 ud af maksimalt 5. Patientundervisernes vurdering af deres samlede udbytte af hele undervisningsforløbet ligger på gennemsnitligt 3,7. Tilfredsheden med underviserne er meget høj med et gennemsnit på 4,3. Læring og transformation Det afgørende for kursets succes er, at deltagerne kan overføre det, de lærer på kurset, til deres job. Evalueringen viser, at hovedparten af deltagernes læring og transformation kan tilskrives ændringer i deres vurdering af egne evner samt et større vidensniveau om patienundervisning. Vurderingerne af egne evner er blevet markant større efter kursets afslutning, og deltagere angiver i højere grad at være i stand til at håndtere sundhedspædagogiske udfordringer ved blandt andet at lade patienternes hverdagsliv være omdrejningspunktet i undervisningen. Evalueringen viser, at det er vigtigt at have fokus på, at deltagerne på kurset har en konkret forandringsplan for, hvad de vil gøre anderledes i deres undervisning af patienter, da det i modsat fald kan virke hæmmende for, at deltagerne ændrer deres undervisning. Desuden er det vigtigt, at der er den nødvendige tid og ressourcer til, at deltagerne kan reflektere over egen praksis og foretage ændringer. Ændringer i undervisningspraksis Deltagerne oplever overvejende, at kurset har skabt refleksion over egen praksis og skærpet deres opmærksomhed på egen praksis. Samtidig har kurset også i høj grad bekræftet undervisernes eksisterende måder at gennemføre patientundervisning på. De fleste patientundervisere gennemfører i forvejen patientinddragede undervisning, men oplever det som en tryghed at få bekræftet deres undervisningspraksis. Lidt over halvdelen af patientunderviserne angiver, at kurset rent faktisk har fået dem til at tage initiativ til at foretage ændringer i den patientundervisning, de står for. Deltagerne fortæller, at de i højere grad nu har fokus på patientdeltagelse i deres undervisning, og at denne tilgang kan være med til at afklare patienternes vidensniveau. Evalueringen viser også, at en højere andel af tiden i patientundervisning går med at lade patienten tale og have fokus på deres behov og motivation, så undervisningen kan tage udgangspunkt i hverdagslivsperspektivet. Holdning og tilgang til patientundervisning Generelt set kan vi ikke se store ændringer i deltagernes holdninger til patientundervisning. Det kan dog skyldes, at kurset er ét i rækken af flere kurser, som arbejder ud fra det samme paradigme, og at holdningsbearbejdelsen således allerede har været i gang inden dette kursus. Pædagogiske udfordringer Patientunderviserne oplever, at det er en stor udfordring af differentiere deres undervisning, så alle patienter rammes på deres respektive videns- og motivationsniveau. Kurset har som mål at give patientunderviserne kompetencer til at arbejde med patienternes handlekompetence og self-efficacy, men flere deltagerne oplever stadig, at det er svære begreber at arbejde med i praksis. Derfor kan kurset i højere grad arbejde med at skabe større sammenhæng mellem de teoretiske begreber og den praktiske udførelse af patientundervisningen. Forbedringsforslag Evalueringen af kompetenceudviklingskurset peger på, at man med fordel kunne overveje følgende punkter: Kurset kan med fordel indeholde flere øvelser og eksempler fra praksis, da det er det væsentligste led i at oversætte den teoretiske viden til praksis og kunne anvende teori og begreber fra kurset. Deltagerne efterspørger desuden, at kursusunderviserne udfører mere forbilledlig undervisning, som deltagerne kan bruge i deres egen patientundervisning. Deltagerne efterspørger flere konkrete redskaber. Det kan overvejes at udforme en manual med pædagogiske redskaber og praktiske øvelser, som deltagerne kan tage udgangspunkt i efter kursets afslutning. Manglen på en konkret forandringsplan for ændringer i patientundervisningen efter kurset kan virke hæmmende for, at deltagerne får ændret noget i praksis. Derfor kan der med fordel sættes ind på dette i løbet af kurset gennem mere praktisk teori og mere instruktion i planlægningsarbejde med patientundervisning og lignende. Oplægget om supervision får en blandet modtagelse, og der hersker uvished om, hvordan supervision skal udmøntes i praksis. Derfor kan det overvejes, om dette element skal tages ud, forkortes, eller om det skal formidles klarere, hvad formålet med supervisionen er. Målgruppen opleves af flere deltagere som for bred. Et forslag er derfor, at kurset i højere grad benytter sig af undervisningsdifferentiering, så undervisningen kan rumme deltagernes forskellige erfaringsniveauer. n Evaluering af sundhedspædagogisk kompetenceudviklingskursus i Region Hovedstaden 3

6 1 Indledning Det stigende antal kronisk syge patienter og det øgede fokus på egenomsorg betyder, at patientundervisning bliver et stadig mere udbredt og vigtigt værktøj i sundhedsvæsenet. Det er derfor vigtigt at sikre, at patientundervisning foregår på et højt niveau, samt at patientundervisere har de rette kompetencer til at stå for undervisningen. Den seneste MTV-rapport fra Sundhedsstyrelsen påpeger behovet for større systematik og sammenhæng mellem uddannelsens teoretiske grundlag og pædagogiske praksis. Det vil sige, at den teori, der ligger til grund for uddannelsen, hænger sammen med den pædagogiske tilgang og praktiske gennemførelse af patientuddannelsen (1). Yderligere peger rapporten på, at der er et væsentligt behov for, at patienternes hverdagsliv inddrages i den fremtidige tilrettelæggelse og afvikling af patientuddannelser (1). Som led i kronikerprogrammet har Region Hovedstaden besluttet at tilrettelægge et sundhedspædagogisk kompetenceudviklingskursus for sundhedsprofessionelle, der sikrer, at patientunderviserne bliver i stand til at leve op til målet for sygdomsspecifik patientuddannelse Kompetenceudviklingskurset Kompetenceudviklingskurset i Region Hovedstaden tager afsæt i forløbsprogrammerne og har til formål at skabe et teoretisk grundlag for sundhedspædagogisk undervisning i patientuddannelse. En sundhedspædagogisk tilgang er valgt, da den handler om at støtte patienterne til at reflektere over deres situation og til at tage beslutninger og handle i relation til deres sundhed og sygdom (2). Den sundhedspædagogiske tilgang i kompetenceudviklingsforløbet baserer sig på tre nøglebegreber: Self-efficacyi (3), deltagelseii og videniii (4) og en overordnet hverdagslivsorienteret tilgangiv i ambitionen om såvel inddragelse af patienternes erfaringer som i formidlingen af viden 1. Kompetenceudviklingsforløbet søger således at imødekomme nogle af de fokuspunkter, som MTV en peger på i udviklingen og styrkelsen af patientuddannelse. Kompetenceudviklingskurset består af to kursusgange på henholdsvis to og en dag. Foreløbig er kurset udviklet til undervisere af patienter med diagnoserne type 2-diabetes, KOL og hjerte-karsygdom 3. Kurset udbydes til sundhedsfaglige patientundervisere i regioner, kommuner og almen praksis på tværs af faggrupper. Undervisningen er udformet ud fra et ønske om at skabe eksemplarisk læring, hvilket betyder, at både form og indhold i kurset er del af læringsmålene. Dermed er det tanken, at deltagerne i kompetenceudviklingsforløbet skal kunne anvende de undervisningsmetoder, der benyttes, som inspiration til egen undervisning. 1.2 Evalueringens formål Kompetenceudviklingskurset er det første af sin art i Region Hovedstaden. Derfor ønsker Region Hovedstaden at gennemføre en evaluering af konceptet med henblik på at lære af erfaringerne, således at Regionen fremover bliver bedre til at tilrettelægge kompetenceudviklingsforløb for patientundervisere. Evalueringen viser: om deltagerne tilegner sig den ønskede viden om principper for sundhedspædagogik om deltagerne opnår kompetencer til at kunne formidle deres sundhedsfaglige viden og give patienterne redskaber om deltagerne motiverer patienterne til deltagelse og egenomsorg om der er potentiale for forbedring af kompetenceudviklingsforløbet. 1.3 Metoder Vi har valgt at kombinere kvantitative og kvalitative metoder til evalueringen af kurset. Evalueringen er derfor baseret på dels spørgeskemaundersøgelser, dels individuelle interview, fokusgruppeinterview samt observation. I rapporten vil disse metoder supplere hinanden, og vi vil derfor i vidt omfang præsentere resultaterne herfra parallelt. I det følgende vil de anvendte metoder blive beskrevet kort 4. Spørgeskemaundersøgelser Formålet med den kvantitative del af evalueringen er at dokumentere, i hvilken grad deltagerne tilegner sig de planlagte læringsmål, og hvor tilfredse deltagerne er med kurset. De kvantitative resultater præsenterer de væsentligste fund fra flere spørgeskemaundersøgelser, der er foretaget blandt deltagerne på alle hold på følgende tidspunkter: Før-måling: Data indsamlet inden kursusstart. Spørgeskemaet afdækker baseline, det vil sige deltagernes læringsmæssige niveau før kurset. 1 Sygdomsspecifik patientuddannelse indgår som en del af Region Hovedstadens forløbsprogram for patienter med KOL, type 2-diabetes, hjerte-karsygdomme eller lænde-ryglidelser. Sygdomsspecifik patientuddannelse skal ses som én blandt mange indsatser, der er målrettet patienter med kronisk sygdom. Uddannelsen kan bidrage til, at patienterne får redskaber til at håndtere livet med en eller flere kroniske sygdomme. Uddannelsen kan samtidig hjælpe patienten med at skelne mellem de grundvilkår, den kroniske sygdom skaber, og de muligheder patienten har for at ændre sit liv. Underviserne på patientuddannelsen klædes på til at styrke patienterne i deres indsats (2). 2 Se forklaringer af begreberne i Bilag 1. 3 Undervisning af patienter med hjerte-karsygdom er startet, efter indsamling af data til denne evaluering er afsluttet, hvorfor evalueringen kun omhandler KOL og type 2-diabetes. 4 Mere uddybende beskrivelser af metoder kan ses i Bilag 1. 4 Evaluering af sundhedspædagogisk kompetenceudviklingskursus i Region Hovedstaden

7 Indledning Efter-måling: Data indsamlet efter kursusafslutning. Spørgeskemaet afdækker deltagernes læringsniveau kort efter sidste kursusdag. Job-måling: Afsluttende måling, som afdækker, hvorvidt læringen er fastholdt 4-6 måneder efter kursets afslutning, om kurset har sat spor i deltagernes adfærd, samt om der er faktorer, der har hæmmet brugen af det lærte i jobbet. Tilfredshedsundersøgelse: Data om deltagernes tilfredshed med kurset indsamlet umiddelbart efter kursets afslutning. I resultaterne fra spørgeskemaundersøgelserne ser vi på deltagernes læringsmæssige niveau før kurset, deltagernes læring på kurset, samt hvorvidt læringen er blevet indlejret og overført fra kursusforløb til job. Rapporten indeholder besvarelser fra de deltagere, der har gennemført forløbet, og som har besvaret mindst ét spørgeskema. Udarbejdelse af spørgsmål er foretaget af DSI/Det Nationale Analyse- og Forskningsinstitut for Kommuner og Regioner 5 i tæt samarbejde med Region Hovedstaden. Spørgeskemadelen af evalueringen er baseret på Peopleways koncept til evaluering af læringsaktiviteter, hvor der fokuseres på kategorierne holdninger, viden, adfærd og selvevaluering. Pepleway har stået for den praktiske gennemførsel af undersøgelsen og har leveret det samlede datasæt. Svarprocenterne på evalueringsspørgeskemaerne ligger generelt godt, dog med en lavere svarprocent ved job-målingen i forhold til før- og efter-målingen. Tabel 1: Svarprocenter. I parentes ses antallet af deltagere, der har besvaret det pågældende spørgeskema. Trods de tilfredsstillende svarprocenter er vilkåret ved det relativt lille datasæt med få deltagere, at der er nogle begrænsninger i forhold til at kunne lave analyser med stor statistisk styrke. Interview og observation Formålet med den kvalitative del af evalueringen er at undersøge, i hvilken grad deltagerne på kompetenceudviklingskurset underviser i overensstemmelse med de målsætninger, der ligger i kompetenceudviklingskurset. Evalueringen har samtidig til formål at identificere, hvilke faktorer der er afgørende for, at deltagerne i praksis kan gennemføre patientundervisning i overensstemmelse med principperne på kurset, samt hvilke faktorer der kan have negativ og hæmmende indflydelse i forhold til, at patientunderviserne i praksis kan gennemføre patientundervisning ud fra disse principper. Desuden afdækker den kvalitative evaluering kursusdeltagernes overvejelser i forbindelse med deltagelse på kompetenceudviklingskurset. Den kvalitative del af evalueringen er baseret på individuelle interview, fokusgruppeinterview samt observationsstudier. Der er foretaget observationer af otte undervisningsgange på patientuddannelser og efterfølgende lavet enkeltinterview med de otte patientundervisere. Udover otte individuelle interview er der foretaget tre fokusgruppeinterview med i alt otte patientundervisere. Informanter til interview og observation er udvalgt, så der er en spredning på patientundervisernes sundhedsfaglige baggrund, type af undervisning (henholdsvis teoretisk, fysisk eller praktisk undervisning), samt hvilket kursushold de repræsenterer. n Spørgeskema Svarprocent (N)* Før-måling 93,5 % (115) Tilfredshedsmåling 79,7 % (98) Efter-måling 79,1 % (91) Job-måling 59,3 % (54) * Før-målingen og tilfredshedsmålingen blev sendt ud til alle 123 deltagere, hvoraf henholdsvis 115 og 98 besvarede. Svarprocenterne på eftermålingen er baseret på, hvor mange der har besvaret før-målingen, da deltagerne kun får tilsendt de eftefølgende skemaer, hvis de har besvaret før-målingen. Svarprocenten på job-målingen er baseret på, hvor mange der har besvaret efter-målingen. 5 Dansk Sundhedsinstitut (DSI) er lagt sammen med AKF og KREVI pr 1. juli 2012 og hedder nu Det Nationale Analyse- og Forskningsinstitut for Kommuner og Regioner. Evaluering af sundhedspædagogisk kompetenceudviklingskursus i Region Hovedstaden 5

8 2 Deltagerne på kompetenceudviklingskurset Deltagerne på kompetenceudviklingskurset har hovedsageligt en baggrund som sygeplejersker, fysioterapeuter og kliniske diætister. Derudover er også ergoterapeuter, sundhedskonsulenter m.fl. repræsenteret. Fordelingen af deltagere på stillingsniveau ses i Tabel 2. Tabel 2: Deltagernes stilling. I parentes ses antallet af deltagere med den pågældende stilling. Stilling Procent (N)* Sygeplejerske 44 % (50) Fysioterapeut 35 % (40) Klinisk diætist 7 % (8) Andet (herunder blandt andre ergoterapeuter og sundhedskonsulenter) 15 % (17) * Opgørelsen er baseret på, hvem der har besvarelset før-målingen. Deltagerne er ansat i kommuner (74 %), hospitaler (25 %) og almen praksis (1 %). Der er en nogenlunde ligelig fordeling mellem deltagere, der arbejder med KOL-patienter (48 %), og deltagere der arbejder med diabetes-patienter (52 %). 2.1 Erfaring med patientundervisning Der er stor forskel på, hvor meget erfaring deltagerne har med undervisning af patienter, hvilket ses af Tabel 3 nedenfor. Ved starten af kurset (før-målingen) har cirka halvdelen af deltagerne kun lille erfaring med at gennemføre undervisningsforløb på en gruppebaseret patientuddannelse. Derimod har hele 77 % af deltagerne meget erfaring med individuelle patientrådgivningssamtaler. Erfaringsniveauet med individuelle patientrådgivningssamtaler er nogenlunde det samme i jobmålingen. Derimod er der en større procentandel af deltagerne, der siden afslutningen af kurset har fået meget erfaring med gruppebaseret patientuddannelse. Både ved starten af kompetenceudviklingskurset og ved jobmålingen angiver 95 % af deltagerne, at de forventer, at gruppebaseret patientundervisning vil indgå i deres fremtidige opgaver. 2.2 Deltagernes sundhedspædagogiske udfordringer Kurset i sundhedspædagogik har til formål at opkvalificere patientundervisernes sundhedspædagogiske kompetencer. Deltagerne er derfor i begyndelsen af interviewene blevet spurgt til, hvilke sundhedspædagogiske udfordringer de i hverdagen oplever i undervisningen af patienter. Mangel på konkrete pædagogiske redskaber En sundhedspædagogisk udfordring, som flere deltagere fortæller om, er manglen på konkrete pædagogiske redskaber. Med en ambition om at skabe inddragelse af patienterne oplever patientunderviserne at mangle redskaber til at gøre patienterne aktive og deltagende i undervisningen. I denne forbindelse efterspørger deltagerne redskaber til at identificere, hvad patienterne finder relevant, og således give patienterne den undervisning der bedst muligt motiverer dem til at deltage i undervisningen og involvere sig i egen sundhed. Bred gruppe differentieret undervisning At gruppen af patienter motiveres af forskellige ting, kræver differentieret undervisning. Flere patienter har tidligere været på diagnosespecifikke kurser og har tilegnet sig stor viden om sygdommen, mens andre er nydiagnosticerede og efterspørger konkret viden. Andre faktorer som forskel i erfaringsniveau eller grad af smerter, invaliditet og aktivitet betyder ligeledes, at undervisningen skal tilrettelægges med øje for alle deltagernes forskelligheder. Tabel 3: Deltagernes erfaring med patientundervisning opgjort i før- og jobmåling. I parentes ses antallet af deltagere med den pågældende erfaring. Erfaringsniveau Før-måling: Gruppebaseret patientuddannelse (N) Før-måling: Individuelle patientrådgivningssamtaler (N) Job-måling: Gruppebaseret patientuddannelse (N) Job-måling: Individuelle patientrådgivningssamtaler (N) Lille erfaring (0-5 gange) 47 % (54) 18 % (21) 37 % (20) 19 % (10) Middel erfaring (6-15 gange) 18 % (21) 5 % (6) 22 % (12) 6 % (3) Meget erfaring (over 15 gange) 35 % (40) 77 % (88) 41 % (22) 76 % (41) Kilde: Egne beregninger baseret på data leveret fra Peopleway. 6 Evaluering af sundhedspædagogisk kompetenceudviklingskursus i Region Hovedstaden

9 Deltagerne på kompetenceudviklingskurset Flere patientundervisere fortæller, at det er vanskeligt at fange hver enkelt patient, hvor de er i deres hverdag og sygdomsforløb og skabe interesse for alle i den gruppebaserede undervisning. At skabe motivation Næsten alle interviewede nævner motivationsarbejdet med patienterne som den største udfordring i deres arbejde med patientundervisning. At skabe motivation beskrives både som en udfordring undervejs i undervisningen af patienterne og i relation til en længerevarende motivation og fastholdelse af sunde vaner. Samtidig består udfordringen i motivationsarbejdet i, at gruppen af patienter ofte er bred, og derfor motiveres af forskellige ting. Nogle motiveres af viden om effekter ved sund kost og motion, mens andre motiveres ved erfaringsudveksling med andre deltagere og brugen af hinanden som rollemodeller. Patientunderviserne ser det derfor som en udfordring at skabe motivation hos alle deltagere i samme undervisning. Deltagerne fremhæver således en række udfordringer, som også kan ses som en vigtig parameter for deltagernes oplevelse af kursets succes, selvom adressering af disse udfordringer ikke nødvendigvis står eksplicit i kursets målsætninger, jf. afsnit 1.1. Vi vil derfor vende tilbage til disse nævnte sundhedspædagogiske udfordringer i kapitel 5-7, hvor vi vil se på, om det lykkedes kompetenceudviklingskurset at adressere nogle af udfordringerne. n Evaluering af sundhedspædagogisk kompetenceudviklingskursus i Region Hovedstaden 7

10 3 Deltagernes oplevelser af kompetenceudviklingskurset Deltagerne på kurset er både i spørgeskemaerne og interviewene blevet spurgt til deres tilfredshed med og oplevelse af kompetenceudviklingskurset. Gennemgående er patientunderviserne tilfredse med kurset både med hensyn til kursets længde, undervisernes kompetencer og kursets indhold. Kurset kan være med til at klargøre, hvad der forventes af patientunderviserne, og hvad der opfattes som god sundhedspædagogik. En deltager på kurset forklarer: Det var rart at høre, hvad der forventes af en, når man har et sundhedspædagogisk ansvar. Det var ikke, fordi jeg oplevede den store frustration inden. Men jeg kunne se, at der var ting, jeg kunne gøre bedre. Men man ved jo heller ikke, hvad man ikke ved. (Interview med patientunderviser) 3.1 Tilfredshed med kurset I spørgeskemaet er deltagerne blevet bedt om at vurdere deres tilfredshed med kurset som helhed på en skala fra 1 til 5, hvor 1 betyder slet ikke tilfreds og 5 betyder meget tilfreds. Størstedelen af deltagerne vælger 4. Den gennemsnitlige tilfredshed blandt deltagerne er 3,8, hvilket er tilfredsstillende. Vi ser en lille tendens til, at deltagere, som er ansat på sygehuse, generelt vurderer deres samlede udbytte af kurset lidt lavere end deltagere, som er ansat i en kommune, men fundet er ikke statistisk signifikant. Ser vi på, hvordan deltagerne vurderer deres samlede udbytte af hele undervisningsforløbet, finder vi her et gennemsnit på 3,7. Også her er der flest deltagere, der har valgt 4. Tilfredsheden med og udbyttet af kurset ser i spørgeskemaundersøgelsen ikke ud til at hænge sammen med profession. Gennemgående er der en høj tilfredshed med kurset uanset deltagerne erfaring med at undervise patienter. Af spørgeskemaerne finder vi dog, at der er statistisk stærk sammenhæng mellem stor erfaring med at have gennemført individuelle patientrådgivningssamtaler og høj grad af både tilfredshed med kurset og udbytte af kurset. Dem, der har meget erfaring med gruppeundervisning, er lidt mindre tilfredse og vurderer deres udbytte af kurset lavere. I interviewene var der en tendens til, at dem, der havde arbejdet meget med gruppebaseret undervisning, syntes, at kurset er en smule gentagelse af eksisterende viden, og det kan måske være forklaringen på den lidt lavere tilfredshed. Imidlertid syntes de patientundervisere, der havde lille erfaring med gruppebaseret undervisning, at kurset var en smule for teoretisk, men de var begejstrede for at få nogle retningslinjer at arbejde ud fra. 3.2 Relevant indhold Det fremgår både af tilfredshedsmålingerne og interviewene, at kursets indhold er relevant i forhold til deltagernes oplevede udfordringer med patientundervisning. Det faglige indhold vurderes som højt og sætter fokus på væsentlige problemstillinger i arbejdet med målgruppen. 81 % af deltagerne angiver således, at indholdet på kurset er relevant i forhold til deres daglige arbejde 6, og deltagerne vurderer niveauet af relevansen til et gennemsnit på 4,1 på en skala fra 1 til 5. Tilfredsheden med det faglige indhold på kurset er tilfredsstillende med et gennemsnit på 3,7. Det fremgår af interviewene, at specielt perspektivet om inddragelse af hverdagslivet i undervisningen har været tankevækkende og interessant: At få fokus på hverdagslivet, synes jeg, var det største budskab. At de [patienterne] skal kunne relatere det til deres liv. Man skal dykke ned og få nogen erfaringer frem: Hvis du nu skal hjem, hvad skal du så gøre? I stedet for, at det bare bliver sådan en generalisering og man skal og det anbefales. (Interview med patientunderviser) Udover hverdagslivsperspektivet nævner patientunderviserne øvelsen om planlægning af en undervisningssession og diskussionen omkring håndtering af meget dominernede og talende borgere som gode, fordi øvelserne er konkrete og direkte anvendelige i egen undervisning. Størstedelen af de interviewede patientundervisere peger på, at indholdet og øvelserne på kurset hovedsageligt retter sig mod den gruppebaserede undervisning. Eftersom det også er i gruppesammenhæng, at de største problematikker udspiller sig, er det passende, at de fleste øvelser har dette som fokus. De deltagere på kurset, der har en uddannelsesmæssig baggrund med et pædagogisk fokus (fx diplomuddannelser og kandidatgrader i ernæring eller pædagogik), fortæller, at elementer i undervisningen var relevante, men at de oplevede mange gentagelser fra tidligere uddannelse og kurser. Det er derfor ikke nyt for dem at tale om handlekompetence og inddragelse af patienterne, men det er et relevant fokus for patientuddannelse. 3.3 Kompetente undervisere Underviserne på kurset bliver rost for deres faglige viden. Det giver en god dynamik i undervisningen, at underviserne kan supplere hinanden i deres oplæg, og det skaber nogle gode brud i fremlæggelserne. Undervisernes kendskab til målgruppen og den sygdomsspecifikke viden bliver samtidig fremhævet som essentielt i formidlingen af den rette viden, og det virker troværdigt, at de kender til specifikke problematikker for patientgruppen. 6 Spørgsmålet besvares på en skala fra 1-5, hvor 1 betyder slet ikke relevant og 5 betyder meget relevant. Her er 4 og 5 slået sammen til "relevant". 8 Evaluering af sundhedspædagogisk kompetenceudviklingskursus i Region Hovedstaden

11 Deltagernes oplevelser af kompetenceudviklingskurset Det er også en fordel, at undervisningskompetencerne for de to undervisere både baserer sig på teoretisk og praktisk viden og erfaring. Specielt erfaringer fra praksis og anvendelsen af denne i den teoretiske fremlæggelse værdsættes af flere af deltagerne: Det var godt, at den ene var underviser selv, så hun har fingeren på pulsen og kunne gøre undervisningen praksisnær. Den anden underviser var rigtig god til det med kommunikation. (Interview med patientunderviser) Resultaterne fra spørgeskemaet understøtter den store tilfredshed med undervisernes faglige kompetencer. Her finder vi en meget høj gennemsnitlig tilfredshed på 4,3 på en skala fra 1 til 5. Af interviewene fremgår det, at specielt deltagere med blot et par års erfaring med patientundervisning fandt den praksisnære undervisning relevant, mens de mere erfarne patientundervisere tillagde den teoretiske del af undervisning stor betydning. Alle deltagerne efterspørger dog praksisnær undervisning. Balancen mellem praksisnær og teoretisk undervisning har været et vigtigt tema og vil blive uddybet i afsnit 6.2 og Udbytterigt samspil med de øvrige deltagere Samspillet med de øvrige deltagere på holdet opleves som frugtbart. En deltager fortæller, hvordan erfaringsudvekslingen med andre deltagere fra egen faggruppe gav det største udbytte fra kurset. Både under øvelserne to og to og de større gruppeøvelser kunne deltagerne udveksle idéer og konkrete forslag til tilrettelæggelsen af undervisningen og håndtering af svære problematikker. Patientunderviserne er dog underlagt meget forskellige rammer for undervisning i forhold til tid, frihed til tilrettelæggelse af undervisning og målgruppe, og det er derfor mest givtigt at diskutere med patientundervisere, der fagmæssigt og sektormæssigt befinder sig i en lignende situation. Det er derfor også vigtigt, påpeger en ergoterapeut, at der er deltagere med samme faglige baggrund på kurset. Dette bør muligvis tænkes ind i øvelserne og inddelingen af deltagerne på de forskellige hold. Deltagerne på kurset har forskelligt erfaringsniveau i forhold til patientundervisning. De erfarne patientundervisere giver udtryk for, at de ikke oplever at få så meget ud af samspillet med de uerfarne, der til gengæld udtrykker, at de høster stor viden fra de erfarne. Det bør derfor optimalt overvejes, hvordan holdene sammensættes for at kunne tilbyde noget til begge grupper af patientundervisere. 3.5 Stor interesse i netværksdannelse Deltagerne er i spørgeskemaet blevet spurgt til, i hvor høj grad de er interesserede i at danne et fagligt netværk på baggrund af kursusdeltagelsen. Tilbagemeldingen på dette er meget positiv fra omkring 60 % deltagere, hvilket ses af nedenstående Figur 1. Figur 1: Deltagernes interesse i at danne fagligt netværk fordelt på en skala fra 1-5 med angivelse af procentandele af deltagerne.* 30% 29% 18% 20% 3% 1 = Slet ikke interesseret = Meget interesseret *Procentandelene er beregnet ud fra de 98 deltagere, der har besvaret tilfredsmålingen. Kilde: Egne beregninger baseret på data leveret fra Peopleway. Evaluering af sundhedspædagogisk kompetenceudviklingskursus i Region Hovedstaden 9

Velkommen til uddannelsen i sundhedspædagogik Region Sjælland 2012

Velkommen til uddannelsen i sundhedspædagogik Region Sjælland 2012 Velkommen til uddannelsen i sundhedspædagogik Region Sjælland 2012 En detaljeret beskrivelse af uddannelsen i sundhedspædagogik. Denne beskrivelsen er et supplement til informationsmaterialet om uddannelsen

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Sammenfatning af rapport fra Dansk Sundhedsinstitut: Lær at leve med kronisk sygdom Evaluering af udbytte, selvvurderet effekt og rekruttering Anders Brogaard Marthedal Katrine Schepelern Johansen Ann

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

PATIENTER SOM UNDERVISERE

PATIENTER SOM UNDERVISERE PATIENTER SOM UNDERVISERE - i praksis Anne Marie Rieffestahl, konceptansvarlig Judit Vibe Madsen, konceptansvarlig CEKU den 27.5.2015 Netværksarrangement ViBIS Konceptet: Patienter som undervisere Baggrund:

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber

Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber Bilag 2 - Baggrund Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber Formål med projektet Litteraturen nationalt

Læs mere

Tidlig opsporing af sygdomstegn

Tidlig opsporing af sygdomstegn Et kompetenceudviklingsforløb der levendegør viden i handling Tidlig opsporing af sygdomstegn Indledning Har du prøvet at komme hjem fra et kursus med rygsækken fuld af ny viden og lyst til at komme tilbage

Læs mere

Forebyggelse af hjertekarsygdomme

Forebyggelse af hjertekarsygdomme Sammenfatning af publikation fra : Forebyggelse af hjertekarsygdomme Hvilke interventioner er omkostningseffektive, og hvor får man mest sundhed for pengene? Notat til Hjerteforeningen Jannie Kilsmark

Læs mere

Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014.

Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014. Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014. Kan indgå i tværprofessionelt samarbejde med respekt for og anerkendelse af egen professions ansvar og kompetence såvel som øvrige sundhedsprofessioners og

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb efter transfermetoden

Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb efter transfermetoden TEAMLEDERE Et kompetenceudviklingsforløb der levendegør viden i handling Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb efter transfermetoden 2 Indledning Mange medarbejdere oplever at komme

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

SIV engelsk Kursusevaluering foråret 2014

SIV engelsk Kursusevaluering foråret 2014 SIV engelsk Kursusevaluering foråret 2014 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) Speciale i

Læs mere

Efteruddannelse i inklusion

Efteruddannelse i inklusion Efteruddannelse i inklusion Af: Helle Skjerk, Nordisk NLP Akademi Foto: Personale ved Løgstrup Skole Inklusion er velkommen på Løgstrup Skole At en skole skal inkludere de børn, der er i skoledistriktet,

Læs mere

Diplomuddannelse er ikke en privat sag

Diplomuddannelse er ikke en privat sag Transfer fra diplomuddannelse - en pædagogisk ledelsesopgave Anne-Birgitte Rohwedder. Pædagogisk leder på Randers Social - og Sundhedsskole. Master I pædagogisk udviklingsarbejde fra DPU, Aarhus Universitet,

Læs mere

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Notat Til Styregruppen bag projekt Lige muligheder for alle Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Baggrunden for notatet Dette notat er en

Læs mere

Drama som pædagogisk metode til trivsel

Drama som pædagogisk metode til trivsel Drama som pædagogisk metode til trivsel 9 dramaworkshops á 2 dage på 9 skoler fordelt på: Region Hovedstaden Sønderbro Skole Risbjergskolen Hedelyskolen Region Syddanmark 4kløverskolen Issøskolen Rinkenæs

Læs mere

Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune

Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune Landskursus for Diabetessygeplejersker Charlotte Dorph Lyng Projektleder, sygeplejerske Fredericia 3.november 2012 Hvordan startede det?

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Eksempel på interviewguide sociale tilbud

Eksempel på interviewguide sociale tilbud Eksempel på interviewguide sociale tilbud Læsevejledning Nedenstående interviewguide er et eksempel på, hvordan interview kan konstrueres til at belyse kriterium 10 i kvalitetsmodellen vedrørende sociale

Læs mere

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010 Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 1 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Tilfredshed og Loyalitet Vurderinger og sammenligninger 5 Hvordan skaber du større

Læs mere

FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION.

FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION. FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION. Med udgangspunkt i politik for inklusion og tidlig indsats, faglig vision på skole -dagtibudsområdet,

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

UNDERVISNING OG LÆRING

UNDERVISNING OG LÆRING PRÆSENTERER I SAMARBEJDE MED UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT: UNDERVISNING OG LÆRING - SKRÆDDERSYET TIL EUD-REFORMEN - Bestående af kompetenceudviklingsforløbet Motivationspædagogik og Progressiv læring i

Læs mere

Evaluering af Fusionspraksis

Evaluering af Fusionspraksis Sammenfatning af publikation fra : Evaluering af Fusionspraksis Region Midtjyllands tilbud om støtte til almen praksisenheder der fusionerer Baseret på interview med deltagende læger og kvalitetskonsulenter

Læs mere

Kommunikationskursus

Kommunikationskursus Kommunikationskursus Kursets formål: At øge kursisternes bevidsthed om psykologiske, sociale og kulturelle faktorers betydning for kommunikation mellem læge og patient/pårørende At forbedre kursisternes

Læs mere

Kvalitetsinitiativer (FL 2013)

Kvalitetsinitiativer (FL 2013) Kvalitetsinitiativer (FL 2013) Til inspiration Regeringen indgik den 8. november 2012 en finanslovsaftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om: Bedre erhvervsuddannelser

Læs mere

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014 Afdeling for Folkeskole og Internationale opgaver Frederiksholms Kanal 26 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Præsentation af projekt Udvikling af

Læs mere

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014 Definition af pædagogiske begreber I tekster om reformen af erhvervsuddannelserne anvendes en række pædagogiske begreber. Undervisningsministeriet beskriver i dette notat, hvordan ministeriet forstår og

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Evaluering af 'Mindfulness '

Evaluering af 'Mindfulness ' 4. oktober 211 Evaluering af 'Mindfulness ' I perioden 13-5-211 til 16-9-211 blev kurset 'Mindfulness ' afholdt for 41 deltagere. I forbindelse med kurset er der foretaget en evaluering. Resultaterne af

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Resultatrapport. Modulevaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Foråret 2014. Ref.: TRHJ Dato: 04.11.

Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Resultatrapport. Modulevaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Foråret 2014. Ref.: TRHJ Dato: 04.11. Resultatrapport evaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus Foråret 2014 Ref.: TRHJ Dato: 04.11.14 1 1. Indledning Hvert modul skal evalueres minimum 1 gang årligt. I foråret 2014 er der foretaget

Læs mere

Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme

Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme Af Jytte Vinther Andersen, konsulent, og Helle Plauborg, ph.d.-stipendiat 20 Denne artikel handler om aktionslæring. Aktionslæring er

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Kommentarsamling for Ambulante patienter på ARBEJDSMEDICINSK KLINIK Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide

Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide Nordsjællands Hospital Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide Afslutningsrapport Conny Kuhlman Jordemoder 01-10-2014 B1 - evaluering - HIH Afslutningsrapport Projekt Efterfødselssamtaler til gruppe

Læs mere

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE August 2014 For at give inspiration og support til teamene på skolerne har Kreds 29 samlet en række oplysninger og gode ideer til det fortsatte teamsamarbejde.

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold.

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold. Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen Indhold. 1. Indledning v. Hanne Nørskov 2. Målinger opsummeret 3.

Læs mere

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Det tværfaglige kursus Den motiverende samtale blev en øjenåbner for 20 medarbejdere i Sundhedsafdelingen i

Læs mere

Lederrunder - Tips og tricks. Guide til dig som vil gå lederrunder

Lederrunder - Tips og tricks. Guide til dig som vil gå lederrunder Lederrunder - Tips og tricks Guide til dig som vil gå lederrunder 1 Lederrunder - Derfor Lederrunder har en positiv effekt på patienten, medarbejderne får feedback på deres arbejde, og lederen får en unik

Læs mere

Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014

Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014 Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014 Afrapportering af to fokusgrupper med studerende der har deltaget i UDDX eksperiment 2.1.2 i sundhedsklinikken Professionshøjskolen

Læs mere

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Nedenstående er en beskrivelse af den kvantitative evaluering af projekt Trivsel gennem bevægelseslæring og forflytningskundskab. Vær opmærksom

Læs mere

Instruktør i Psykisk Førstehjælp

Instruktør i Psykisk Førstehjælp Instruktør i Psykisk Førstehjælp Psykisk Førstehjælpsinstruktør Som uddannet instruktør i Psykisk Førstehjælp kan du udbyde Psykisk Førstehjælpskurser og være med til at udbrede kendskabet til psykisk

Læs mere

Pædagogisk vejledning. Industriens LEAN-kørekort

Pædagogisk vejledning. Industriens LEAN-kørekort Pædagogisk vejledning Industriens LEAN-kørekort Indholdsfortegnelse Indledning 3 Læsevejledning 3 1. Forudsætninger 3 1.1. Målgruppe 3 1.2. Deltagerforudsætninger 4 1.3. AMU kurserne i LEAN-kørekortet

Læs mere

Sammenhængende sundhedstilbud på Vestegnen www.sundpåvestegnen.dk

Sammenhængende sundhedstilbud på Vestegnen www.sundpåvestegnen.dk Vestegnsprojektet Mikael Esmann, kursist Diabetes hold i Ishøj kommune og Dorte Jeppesen, udviklingschef Glostrup hospital Seminar Dansk Selskab for Interprofessionel læring og samarbejde Kolding 1 december

Læs mere

Elevens mål Elevens mål vil afhænge af det eleven udfordres med og målene kan deles i følgende tre kategorier:

Elevens mål Elevens mål vil afhænge af det eleven udfordres med og målene kan deles i følgende tre kategorier: Den 19. januar 2015 Elevcoaching Elevcoaching er 1 af de 6 indsatser, som projektet Læring for alle afprøver i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem et intensivt læringsforløb og skolens almene

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Den landsdækkende beboerundersøgelse på socialpsykiatriske botilbud

Den landsdækkende beboerundersøgelse på socialpsykiatriske botilbud Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Beboerne har ordet Landsrapport Den landsdækkende beboerundersøgelse på socialpsykiatriske botilbud Juni 2012 På vegne af Region

Læs mere

Musik, mobning, inklusion, komposition og sang

Musik, mobning, inklusion, komposition og sang Musik, mobning, inklusion, komposition og sang Undersøgelsen er lavet af MusikrGodt v/ Peter Lærke-Engelschmidt, Konsulent, Cand.merc.(jur.) Phd. Ingelise Hallengren, forfatter, anmelder og lærer Manuela

Læs mere

Uddannelsesforløb for ledere implementering og kliniske retningslinjer Uge/dato Tema Metode Opgaver i mellemperioden Uge 3 dag 1 15/1-2013 10.00-12.

Uddannelsesforløb for ledere implementering og kliniske retningslinjer Uge/dato Tema Metode Opgaver i mellemperioden Uge 3 dag 1 15/1-2013 10.00-12. Uge 3 dag 1 15/1-2013 10.00-12.30 Introduktion til uddannelsen v/ PUP - uddannelsens formål, indhold, pædagogiske principper og metoder - uddannelsens indhold koblet til implementeringsprocessens faser:

Læs mere

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Af Nina B. Schriver og Eva Skytte At naturen kan øge vores sundhed og livskvalitet er de fleste enige om. Men hvis man vil arbejde

Læs mere

Inkluderende praksis - et uddannelsesforløb for medarbejdere og ledere i Greve Kommune

Inkluderende praksis - et uddannelsesforløb for medarbejdere og ledere i Greve Kommune Sorø, den 7. januar 2011 Inkluderende praksis - et uddannelsesforløb for medarbejdere og ledere i Greve Kommune Formål og baggrund Greve kommune ønsker i de kommende år at sætte fokus på inklusion. Dette

Læs mere

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV 2007 GODE RÅD OM Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Hvad er MUS? 3 Hvorfor afholde MUS? 3 Hvordan forberedes MUS-samtalen?

Læs mere

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA Analyse handleplan formidling Kommunikation i praksis med PAS som redskab er en

Læs mere

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse 1 Morgendagens mellemledere 2010 - den fleksible mellemlederuddannelse 2 Mellemlederen i krydsfeltet I det moderne vidensamfund, der er præget af konstant forandring, skal mellemlederen løbende kunne tilpasse

Læs mere

evaluering af 16 åben skole-piloter

evaluering af 16 åben skole-piloter evaluering 16 åben skole-piloter April 2015 indhold Resumé og evalueringens vigtigste konklusioner... 3 Om evalueringen... 4 Forløbene har indfriet forventningerne skolerne er mest tilfredse... 4 Foreningerne

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Hvorfor gør man det man gør?

Hvorfor gør man det man gør? Hvorfor gør man det man gør? Ulla Kofoed, lektor ved Professionshøjskolen UCC Inddragelse af forældrenes ressourcer - en almendidaktisk udfordring Med projektet Forældre som Ressource har vi ønsket at

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

--> Året der gik --> Opgaver og udvikling --> Trivsel og samarbejde -->

--> Året der gik --> Opgaver og udvikling --> Trivsel og samarbejde --> Hvad er MUS? En systematisk, periodisk, planlagt og velforberedt dialog mellem en medarbejder og den leder, som medarbejderen refererer til MUS er en samtale om mål og muligheder Formålet er at medarbejderens

Læs mere

Evaluering af kursusforløb om sex og kærlighed

Evaluering af kursusforløb om sex og kærlighed Evaluering af kursusforløb om sex og kærlighed Et gruppeforløb efteråret 2012 Evalueringsrapporten er udarbejdet november 2012 af Irene Bendtsen 1 Resume 20 borgere deltager på kurset om sex og kærlighed,

Læs mere

Ind i uddannelse og ud af misbrug

Ind i uddannelse og ud af misbrug Ind i uddannelse og ud af misbrug Et kursustilbud til dig der vil have inspiration og redskaber til arbejdet med unge, der har problemer med rusmidler. Kurset er tilrettet indsatser i de unges hverdagsliv.

Læs mere

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2013 ODENSE KOMMUNE

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2013 ODENSE KOMMUNE EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2013 ODENSE KOMMUNE 1 Denne rapport dækker over besvarelser fra spørgeskemaer udleveret til kursister på kurset Lær at tackle kroniske smerter i Odense Kommune

Læs mere

Fakta om motivationsundersøgelse 1 April 2007

Fakta om motivationsundersøgelse 1 April 2007 KVALITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 92 00 - Fax 11 1 Fakta om motivationsundersøgelse 1 April 2007 Et stort flertal af de

Læs mere

Udvalgte udviklingstendenser i dansk retspsykiatri

Udvalgte udviklingstendenser i dansk retspsykiatri Sammenfatning af publikation fra : Udvalgte udviklingstendenser i dansk retspsykiatri Charlotte Bredahl Jacobsen Katrine Schepelern Johansen Januar 2011 Hele publikationen kan downloades gratis fra DSI

Læs mere

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 BESKRIVELSE AF AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Daginstitutionsområdet side 3 1.1. Intensivt udviklingsforløb - 12 uger side 3 1.2. Længerevarende støtteforløb side

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

Kommunikation med patienter og kolleger

Kommunikation med patienter og kolleger Kommunikation med patienter og kolleger FSOS Landskursus 20.-21. marts 2012 Birgitte Nørgaard, cand.cur., ph.d. Ortopædkirurgisk Afdeling, Kolding Sygehus, Enhed for Sundhedstjenesteforskning, Sygehus

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

Anvendelse af antropologiske metode og analyse til undersøgelse af frafald og fastholdelse

Anvendelse af antropologiske metode og analyse til undersøgelse af frafald og fastholdelse Anvendelse af antropologiske metode og analyse til undersøgelse af frafald og fastholdelse Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium marts 2015 2 Introduktion til antropologisk frafalds- og fastholdelsesundersøgelser

Læs mere

Uddannelse som talentvejleder

Uddannelse som talentvejleder Uddannelse som talentvejleder et efteruddannelsestilbud hos ScienceTalenter Vi skal sikre en bedre grundskole, der giver alle børn mulighed for at lære så meget som muligt og få et højere fagligt udbytte

Læs mere

Patient empowerment erfaringer fra et udviklingsforløb

Patient empowerment erfaringer fra et udviklingsforløb Patient empowerment erfaringer fra et udviklingsforløb Gode patientoplevelser, 30 april i DGI byen Patientrepræsentant Jette Bay, Maj Pedersen m.fl, Fysio- og Ergoterapien Hvidovre Hospital, Arne Simonsen,

Læs mere

Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014

Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014 Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014 Indhold Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 FU-møde den 25. marts 2014... 3 Elektronisk semesterevaluering...

Læs mere

Beskrivelse af Små Skridt

Beskrivelse af Små Skridt Beskrivelse af Små Skridt Indledning De sidste 1½ år har Hanne Folsø og Ditte Østenkær, to specialuddannede jordemødre ved Aalborg Jordemodercenter, kørt et projekt for overvægtige gravide. De har haft

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014 Overordnet tema: Overordnede mål: Sociale kompetencer X Krop og bevægelse Almene Kompetencer Natur og naturfænomener Sproglige kompetencer Kulturelle kompetencer De overordnede mål er, at den pædagogiske

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen?

Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen? Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen? Version 3 Mette Davidsen, projektleder, HR & Uddannelse, Region Hovedstaden Aino Homann Nielsen, projektmedarbejder, HR & Uddannelse, Region Hovedstaden

Læs mere

PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed

PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed i ældreplejen Om Kurset Etnisk mangfoldighed i ældreplejen Plads til forskellighed - etnisk mangfoldighed i ældreplejen er et kursus udviklet i samarbejde mellem

Læs mere

Kursusevaluering efteråret 2012 IT Kommunikation

Kursusevaluering efteråret 2012 IT Kommunikation Kursusevaluering efteråret 2012 IT Kommunikation Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilke kurser på 5. semester Interpersonel kommunikation: Kender du læringsmålene for kurset? Interpersonel

Læs mere

Organisation og ledelse Kursusevaluering efteråret 2014

Organisation og ledelse Kursusevaluering efteråret 2014 Organisation og ledelse Kursusevaluering efteråret 2014 55,8 % har besvaret skemaet om dette tilvalg. Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

SundhedsPÆDAGOGIK. i i sundhedsfremme. (red.) (red.) Venka SimoVSka Jeanette magne JenSen

SundhedsPÆDAGOGIK. i i sundhedsfremme. (red.) (red.) Venka SimoVSka Jeanette magne JenSen SundhedsPÆDAGOGIK i i sundhedsfremme (red.) (red.) Venka SimoVSka Jeanette magne JenSen G G a a d d s s F F o o r r lll a a G G SundhedsPÆDAGOGIK i sundhedsfremme SundhedsPÆDAGOGIK i sundhedsfremme Venka

Læs mere

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Baggrund LUP er en årlig spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt indlagte og ambulante patienter. Den omfatter alle hospitalsforløb, både private og

Læs mere

Stresshåndtering på Mulernes Legatskole en trivselsundersøgelse.

Stresshåndtering på Mulernes Legatskole en trivselsundersøgelse. Mulernes Legatskole 15/6-2011 Stresshåndtering på Mulernes Legatskole en trivselsundersøgelse. På Mulernes Legatskole har der været meget få stressproblemer, og ingen der har ført til længerevarende sygemeldinger,

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen

Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen - resultater og erfaringer fra Region Hovedstaden Chefkonsulent ph.d. Anne Hvenegaard Forløbsprogrammerne hvad er målet - og forudsætningerne? 1. Målet

Læs mere

Velkommen til Vejlederkursus 2014 IKV, SDU

Velkommen til Vejlederkursus 2014 IKV, SDU Velkommen til Vejlederkursus 2014 IKV, SDU Vejlederfunktionen hvad tænker du? Hvad er den største udfordring/det svære ved at være vejleder? Hvad er det sjove/spændende ved at være vejleder? Skriv det

Læs mere

Lotte Ekstrøm Petersen Fysioterapeut Master i Sundhedspædagogik og Sundhedsfremme

Lotte Ekstrøm Petersen Fysioterapeut Master i Sundhedspædagogik og Sundhedsfremme Lotte Ekstrøm Petersen Fysioterapeut Master i Sundhedspædagogik og Sundhedsfremme Workshop ved Årskursus for myndighedspersoner i Svendborg 17. november 2014 Formålet med workshoppen En præcisering af

Læs mere

Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse

Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse For dig der har lyst til at gennemføre et Lean Six Sigma DMAIC-projekt på en konkret problemstilling i egen organisation 1 Dit udbytte En Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse

Læs mere

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Selvstændig fysioterapeutisk rygvurdering i Medicinsk Rygcenter Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt November 212 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 2 METODE

Læs mere

Økonomisk evaluering af Længst Muligt i Eget Liv i Fredericia Kommune

Økonomisk evaluering af Længst Muligt i Eget Liv i Fredericia Kommune Sammenfatning af publikation fra : Økonomisk evaluering af Længst Muligt i Eget Liv i Fredericia Kommune Jakob Kjellberg Rikke Ibsen, itracks September 2010 Hele publikationen kan downloades gratis fra

Læs mere

Læring med effekt. effekt af kompetenceudvikling i SKAT. Inspirationsseminar om kompetenceudvikling i praksis. NCE-Metropol 19.

Læring med effekt. effekt af kompetenceudvikling i SKAT. Inspirationsseminar om kompetenceudvikling i praksis. NCE-Metropol 19. Læring med effekt effekt af kompetenceudvikling i SKAT Inspirationsseminar om kompetenceudvikling i praksis NCE-Metropol 19. februar 2013 Dorthe Solberg, SKAT - HR Udvikling Læring med effekt Målet med

Læs mere

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager?

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager? Teamledelse Teamledelse Skab optimale rammer for dit team, og opnå bedre resultater Giv dit team god grund til at følge dig Fysiske teams, teams på distancen, nationale og globale teams skal ikke bare

Læs mere

Kommunale institutioner med særlige palliative tilbud (KISPT)

Kommunale institutioner med særlige palliative tilbud (KISPT) Kommunale institutioner med særlige palliative tilbud (KISPT) en specialiseret palliativ indsats? Mette Raunkiær Introduktion PAVI har fulgt udviklingen indenfor den basale palliative indsats i danske

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende.

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende. Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende. Sclerosehospitalet i Ry Ergoterapien Klostervej 136 8680 Ry Der tilbydes klinisk undervisning i modul 1, 3, 6 og 9. Tlf.: Ergoterapien:

Læs mere

UDEVA - Set med andre øjne

UDEVA - Set med andre øjne UDEVA - Set med andre øjne Temaeftermiddag på Gentofte Sygehus 17. September 2013 V/ Rikke Sørup, Danmarks Evalueringsinstitut rs@eva.dk www.eva.dk Slagplan Evaluering og tilfredshedsmålinger Hvordan omsættes

Læs mere

Fælles udvikling og gennemførelse af ny uddannelsespraksis til mennesker med leddegigt

Fælles udvikling og gennemførelse af ny uddannelsespraksis til mennesker med leddegigt Indlæg v.ulla Møller Ølgaard, Carsten Dalegaard, Kim Hørslev-Petersen Projekt DUPAL, Forskningsenheden, Kong Christian X`s Gigthospital, Gråsten. Fælles udvikling og gennemførelse af ny uddannelsespraksis

Læs mere