Undersøgelse vedrørende den fremtidige færgebetjening af Samsø Rapport

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undersøgelse vedrørende den fremtidige færgebetjening af Samsø Rapport"

Transkript

1 Samsø Kommune/Trafikstyrelsen Undersøgelse vedrørende den fremtidige færgebetjening af Samsø Rapport Baggrund Brugsstruktur Evaluering Øst Sejltid Øst Evaluering Vest Samsø-Aarhus havn Samsøs position Slide 1

2 Baggrund I løbet af 2012 genudbydes færgebetjeningen af Samsø i en ny 5-årig kontraktperiode. Samsø Kommune og Trafikstyrelsen ønsker i den forbindelse en evaluering af den nuværende færgebetjening på ruterne Hou-Sælvig og Kalundborg-Kolby Kås. a) Kortlægning af brugsstrukturen for Samsøruterne samt evaluering af den nuværende færgebetjening med henblik på identifikation og prioritering af ønsker fsva. kapacitet, sejltid, pris og frekvens. Kortlægningen foretages på segment og ruteniveau. b) Måling af interessen for en hurtigfærgerute imellem Samsø og Århus havn med henblik på en vurdering af trafik- og omsætnings potentialet samt graden af trafikoverflytning fra Hou-Sælvig. c) Kortlægning af Samsøs position som ferie og udflugtsdestination samt færgeruternes betydning ift. indfrielse af det fulde besøgs potentiale og dermed også i hvilken udstrækning færgebetjeningen i dag udgør en barriere for at besøge Samsø. Samtidig ønsker Samsø Kommune at belyse potentialet for en ny passagerrute imellem Samsø og Århus-Havn. Herunder de afledte effekter i form af trafikoverflytning fra specielt Hou- Sælvig ruten. På Øst ruten overvejes det at flytte havnen fra Kolby-Kås til Ballen, hvilket giver mulighed for en betydelig reduktion af sejltiden. Betydningen af denne reduktion af sejltiden ønskes ligeledes belyst. Formålet med undersøgelsen sammenfattes som følger: d) Vurdering af effekterne af en reduceret sejltid på henholdsvis 20 og 35 minutter og den derved muliggjorte øgede frekvens i spidsbelastningsperioder på ruten Samsø-Sjælland som følge af en ny havn på østsiden af Samsø Baggrund Brugsstruktur Evaluering Øst Sejltid Øst Evaluering Vest Samsø-Aarhus havn Samsøs position Slide 2

3 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført i fire separate målgrupper: Fastboende samsinger over 15 år. Personer over 18 år med fritidshus på Samsø og bopæl på Sjælland. Personer i alderen år med bopæl i Århus, Favrskov, Silkeborg, Randers, Viborg eller Syddjurs kommune. Personer i alderen år med bopæl på Sjælland. Spørgsmålene i undersøgelsen er udformet i henhold til de overordnede formål med undersøgelsen, men vægtningen af spørgsmål varierer på tværs af de fire målgrupper. Alt i alt er der gennemført interviews. Fastboende samsinger Undersøgelsen blandt samsinger er gennemført ved, at Samsø kommune har udsendt et brev til samtlige fastboende over 15 år. Brevet beskriver formålet med undersøgelsen samt en opfordring til at besvare et elektronisk spørgeskema som tilgås på en til formålet oprettet hjemmeside Undersøgelsen er derudover blevet omtalt på kommunens hjemmeside, med mulighed for at tilgå spørgeskemaet via et link. Samtidig har der været mulighed for at få hjælp til udfyldelsen i kommunens borgerservice, på biblioteket og i erhvervs & turistcenteret. Perioden for dataindsamlingen var og i alt har 1142 samsinger over 15 år benyttet sig af muligheden for at deltage i undersøgelsen, svarende til en svarprocent på 35%. Svarprocenten vurderes at være tilfredsstillende for denne type undersøgelse. Datamaterialet for samsinger er renset for dobbeltbesvarelser. Personer med bopæl på Sjælland og fritidshus på Samsø Undersøgelsen blandt fritidssamsinger er som for samsinger gennemført ved fremsendelse af brev fra Samsø kommune til bopæl adressen, for personer der er registreret som ejere af et fritidshus på Samsø. Brevet beskriver formålet med undersøgelsen samt en opfordring til at besvare et elektronisk spørgeskema som tilgås på en til formålet oprettet hjemmeside Perioden for dataindsamlingen var ligeledes Der er i alt blevet udsendt breve og 539 fritidssamsinger over 18 år har benyttet sig af muligheden for at deltage i undersøgelsen, svarende til en svarprocent på 45%. Svarprocenten vurderes at være meget tilfredsstillende for denne type undersøgelse. Datamaterialet for personer med fritidshus på Samsø er renset for dobbeltbesvarelser. Personer med bopæl i det østlige Jylland og Sjælland Undersøgelsen blandt jyder og sjællændere er gennemført som onlineinterviews med et repræsentativt udsnit af befolkningen i de nævnte kommuner i Jylland og på Sjælland. Undersøgelsen er gennemført i perioden Der er foretaget 1272 interviews med personer fra de nævnte kommuner i Jylland og 1330 interviews med personer med bopæl på Sjælland. Baggrund Brugsstruktur Evaluering Øst Sejltid Øst Evaluering Vest Samsø-Aarhus havn Samsøs position Slide 3

4 Rapportens indhold Rapporten er struktureret i henhold til de fire hovedformål med undersøgelsen. Først gennemgås datamaterialets sammensætning på baggrundskriterier og der redegøres for den anvendte vejning. Hernæst følger kortlægningen af de forskellige segmenters brug af færgeruterne til Samsø og der redegøres for brugernes evaluering af henholdsvis øst- og vestruten. Under evalueringen af østruten beskrives potentialet ved en kortere sejltid og flere afgange på østruten. Herefter følger resultaterne vedrørende en eventuel passager hurtigfærgerute imellem Århus havn og Samsø og der afsluttes med en gennemgang af resultaterne for Samsøs position som ferie og udflugtsdestination blandt befolkningen i Jylland og på Sjælland. Bilagsoversigt : Åbne besvarelser: Evaluering af den nuværende færgebetjening - positive kommentarer Evaluering af den nuværende færgebetjening - kritiske kommentarer Årsager til at Samsø vurderes positivt som ferie og udflugtsmål (målgruppe Jylland og Sjælland) Årsager til at Samsø vurderes negativt som ferie og udflugtsmål (målgruppe Jylland og Sjælland) Forslag og idéer til forbedringer af færgebetjeningen Spørgeskema for alle fire delundersøgelser I det omfang at samme spørgsmål er stillet til flere af de fire målgrupper er resultaterne vist i samme grafik og for at lette læsningen er der forsøgt anvendt det samme farvevalg for målgrupperne igennem hele rapport. Efter hvert hovedafsnit, indeholdende en grafisk præsentation af resultaterne, følger en kort vurdering af resultaterne samt en konkluderende opsummering. Baggrund Brugsstruktur Evaluering Øst Sejltid Øst Evaluering Vest Samsø-Aarhus havn Samsøs position Slide 4

5 Vejning Fordelingen på køn og alder i hver af de fire målgrupper er gengivet nedenfor for både stikprøver og populationer. For fritidssamsinger er populationens fordeling ukendt. For målgrupperne Sjælland, Jylland og Samsø er der foretaget vejning af datamaterialet i henhold til populationens fordeling på køn og alder. For målgrupperne Sjælland og Jylland er der yderligere vejet i henhold til befolkningens størrelse i henholdsvis region Sjælland og region Hovedstaden for målgruppe Sjælland og for hver af de 6 kommuner for målgruppe Jylland. Sjælland Jylland Samsø Fritidssamsinger Køn Stikprøve Population Stikprøve Population Stikprøve Population Stikprøve Mænd 48,7% 49,7% 59,0% 50,1% 51,1% 50,8% 51,4% Kvinder 51,3% 50,3% 41,0% 49,9% 48,9% 49,2% 48,6% Alder år / år for Samsø 15,0% 21,5% 13,7% 25,7% 3,9% 11,3% 0,7% år 19,9% 20,2% 14,0% 18,9% 7,4% 9,8% 3,3% år 21,9% 21,7% 18,6% 20,0% 18,0% 15,3% 13,0% år 21,8% 17,8% 25,7% 18,0% 27,7% 20,0% 32,1% år 21,4% 18,7% 28,0% 15,5% 31,2% 22,9% 38,4% Over 70 år ,8% 20,7% 12,4% Baggrund Brugsstruktur Evaluering Øst Sejltid Øst Evaluering Vest Samsø-Aarhus havn Samsøs position Slide 5

6 Familie- og beskæftigelsessituation Datamaterialets sammensætning på de øvrige baggrundskriterier, familie og beskæftigelsessituation, fremgår af nedenstående tabel. For de tre målgrupper, hvor der er foretaget vejning er fordelingen vist efter vejningen, hvilket vil være konsekvent for resultaterne i den resterende del af indeværende rapport. Sjælland Jylland Samsø Fritidssamsinger Beskæftigelsessituation Studerende 13% 17% 7% 1% Deltidsbeskæftiget 5% 8% 8% 8% Fuldtidsbeskæftiget 57% 50% 39% 56% Pensionist 13% 13% 32% 30% Udenfor arbejdsmarkedet 7% 9% 6% 3% Andet 4% 4% 8% 3% Familiesituation Hjemmeboende 4% 4% 9% 0% Enlige 28% 25% 20% 15% Samboende med hjemmeboende børn Samboende uden hjemmeboende børn 31% 33% 21% 27% 37% 38% 49% 58% Baggrund Brugsstruktur Evaluering Øst Sejltid Øst Evaluering Vest Samsø-Aarhus havn Samsøs position Slide 6

7 Brugsstruktur for færgeruterne til Samsø Baggrund Brugsstruktur Evaluering Øst Sejltid Øst Evaluering Vest Samsø-Aarhus havn Samsøs position Slide 7

8 Samsinger - Hyppige/regelmæssige rejser Tænk nu på de rejser, som du foretager til Jylland og/eller Sjælland. Har nogle af disse rejser hyppig og regelmæssig karakter? Med hyppige/regelmæssige rejser menes rejser med samme hovedformål, der foretages mindst 1 gang pr. uge i en periode der er længere end 4 uger. 70% 60% 50% Blandt de 32% af samsingerne, som benytter vestrutenhyppigt/ regelmæssigt angives den gennemsnitlige rejsefrekvens til 6 returrejser pr. måned. 64% 40% 30% 20% 10% 32% 11% Blandt de 11% af samsingerne, som benytter østtruten hyppigt/ regelmæssigt angives den gennemsnitsligerejsefrekvens til 4,4 returrejser pr. måned. 0% Samsinger: 1142 (Alle) Rejser hyppigt/regelmæssigt Rejser hyppigt/regelmæssigt til Jylland til Sjælland Nej Baggrund Brugsstruktur Evaluering Øst Sejltid Øst Evaluering Vest Samsø-Aarhus havn Samsøs position Slide 8

9 Samsinger - Formålet med hyppige/regelmæssige rejser Hvad er hovedformålet med disse hyppige/regelmæssige rejser? Angiv gerne flere formål hvis du rejser hyppigt med forskellige formål. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Besøg af familie og venner 57% Jobrelaterede rejser 35% Privat ærinde 29% Behandlinger i sundhedssektoren 24% Indkøb 24% Rejser mellem hjem og skole/uddannelsesinstitution Rejser mellem hjem og fritidsaktivitet 10% 13% Andet formål 9% Samsinger: 419 (Alle der rejser hyppigt/regelmæssigt til henholdsvis Jylland eller Sjælland ) Baggrund Brugsstruktur Evaluering Øst Sejltid Øst Evaluering Vest Samsø-Aarhus havn Samsøs position Slide 9

10 Samsinger - Anvendelse af bilen som transportmiddel ifm. hyppige/regelmæssige rejser I hvilket omfang medbringes bilen på hyppige/regelmæssige rejser? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Jeg medbringer altid bilen 55% Jeg medbringer oftest bilen 17% Jeg medbringer bilen ca. hver anden gang 5% Jeg medbringer sjældent bilen 7% Jeg medbringer aldrig bilen 16% Ved ikke 1% Samsinger: 419 (Alle der rejser hyppigt/regelmæssigt Jylland eller Sjælland) Baggrund Brugsstruktur Evaluering Øst Sejltid Øst Evaluering Vest Samsø-Aarhus havn Samsøs position Slide 10

11 Samsinger - Øvrige rejser som ikke har hyppig/regelmæssig karakter De næste spørgsmål handler om dine øvrige rejser med færgerne, som ikke har hyppig/regelmæssig karakter. Du bedes nu tænke på hele 2011 og angive dit samlede antal rejser med henholdsvis Jylland- og Sjællandsruten. Du skal ikke medregne de hyppige/regelmæssige rejser, som du eventuelt allerede har angivet. Og du bedes angive det samlede antal returrejser så præcist som muligt. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Har kun benyttet vestruten Har kun benyttet østruten 3% 15% Det gennemsnitlige antal rejser (ekskl. rejser med hyppig/regelmæssig karakter) angives til 17,2 på vestrutenog 5,4 på østrutenfor samtlige samsinger, der har deltaget i undersøgelsen. Har benyttet begge ruter 82% Har ikke benyttet ruterne til Jylland/Sjælland i ,4% Samsinger : 1142 (Alle) Baggrund Brugsstruktur Evaluering Øst Sejltid Øst Evaluering Vest Samsø-Aarhus havn Samsøs position Slide 11

12 Samsinger - Formålet med øvrige rejser Hvad var hovedformålet med din seneste rejse, som ikke havde hyppig/regelmæssig karakter? 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Besøg hos venner og familie 41% Behandlinger i sundhedssektoren 14% Privat ærinde Forretningsrejse/tjenesterejse Ferie Rejse ifm. sport eller kulturarrangement Indkøbstur Udflugt Rejse mellem hjem og arbejdsplads Andet formål Husker ikke 9% 8% 7% 4% 4% 3% 2% 7% 1% Totalt set medbragte 78% bilen ifm. den seneste rejse, som ikke havde hyppig/ regelmæssig karakter Samsinger: 1138 (Alle der har rejst til Jylland eller Sjælland i 2011 ) Baggrund Brugsstruktur Evaluering Øst Sejltid Øst Evaluering Vest Samsø-Aarhus havn Samsøs position Slide 12

13 Samsinger - Formålet med øvrige rejser Har du på noget tidspunkt haft bopæl på Samsø og arbejdssted udenfor Samsø? Har du på noget tidspunkt haft overvejelser om at søge arbejde udenfor Samsø, samtidig med at du har haft bopæl på Samsø? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Nuværende pendlere Tidligere pendlere Har aldrig været pendler, men har overvejet at søge arbejdssted udenfor Samsø 5% 10% 16% Blandt de nuværende eller tidligere pendlere har/havde 22% arbejdssted på Sjælland, 57% i Østjylland og 36% i det øvrige Jylland eller på Fyn. Har aldrig været pendler, og har aldrig overvejet at søge arbejdssted udenfor Samsø 67% Ved ikke/husker ikke 1% Samsinger: 1142 (Alle) Baggrund Brugsstruktur Evaluering Øst Sejltid Øst Evaluering Vest Samsø-Aarhus havn Samsøs position Slide 13

14 Samsinger - Transporttiden som barriere for at pendle I hvilken grad vil du sige, at transporttiden til fastlandet udgør et problem ved at have bopæl på Samsø og arbejdssted udenfor Samsø? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% I meget høj grad 34% 54% I høj grad 26% 28% I nogen grad 11% 36% Slet ikke 2% 6% Ved ikke 2% 1% Pendler eller har tidligere været pendler Har overvejet at pendle Samsinger der pendler eller tidligere har været pendlere: 172 Samsinger der har overvejet at blive pendlere: 187 Baggrund Brugsstruktur Evaluering Øst Sejltid Øst Evaluering Vest Samsø-Aarhus havn Samsøs position Slide 14

15 Samsinger - Omfanget af Århus som destination Hvis du tænker på destinationen for dine rejser til Jylland. Hvor stor en andel af rejserne vil du vurdere har destination indenfor Århus kommune? 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 0%-25% 26%-45% 46%-75% 9% 13% 20% 23% 29% 33% Den gennemsnitlige andel af rejser med destination indenfor Århus kommune kan beregnes til 54% for de hyppige/ regelmæssige rejser og 46% for ikke hyppige regelmæssige rejser. 76%-100% 30% 41% Ved ikke 1% 2% Ikke hyppige/regelmæssige rejser Hyppige/regelmæssige rejser Samsinger der rejser hyppigt/regelmæssigt til Jylland: 357 Samsinger der har foretaget mindst én rejse til Jylland indenfor det seneste år, som ikke har hyppig/regelmæssig karakter: 1106 Baggrund Brugsstruktur Evaluering Øst Sejltid Øst Evaluering Vest Samsø-Aarhus havn Samsøs position Slide 15

16 Besøgende - Penetration Hvor længe er det siden du sidst har besøgt Samsø? Har besøgt Samsø indenfor det seneste år 1 år siden 2 år siden 3 år siden 4 år siden 5 år siden Mere end 5 år siden Jeg har aldrig besøgt Samsø Ved ikke/husker ikke 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 7% 4% 5% 3% 2% 6% 3% 0% 6% 4% 0% 2% 3% 0% 3% 3% 0% 1% 0% 3% 3% 0% 28% 32% 37% 49% 97% Blandt de der har besøgt Samsø indenfor det seneste år, angives den gennemsnitlige besøgsfrekvens til 1,9 i område Jylland, 2,8 i område Sjælland og 9,0 blandt Fritidssamsinger. Jylland: 1272 (Alle) Sjællændere: 1330 (Alle) Fritidssamsinger: 539 (Alle) Jylland totalt Sjælland Fritidssamsinger Baggrund Brugsstruktur Evaluering Øst Sejltid Øst Evaluering Vest Samsø-Aarhus havn Samsøs position Slide 16

17 Besøgende - Formålet med det seneste besøg Hvis du tænker på dit sidste besøg på Samsø. Hvad var hovedformålet med dette besøg? Rejse mellem hjem og arbejdsplads Forretningsrejse/tjenesterejse Rejse ifm. sport eller kulturarrangement Besøg hos venner og familie Udflugt Miniferie/Weekendtur Ferie Privat ærinde Andet formål Husker ikke 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 1% 0% 1% 0% 0% 1% 5% 3% 3% 2% 2% 1% 2% 0% 4% 6% 6% 9% 7% 6% 11% 9% 13% 16% 21% 19% 29% 40% 40% 42% Jylland: 834 (Alle der har besøgt Samsø) Sjællændere: 639 (Alle der har besøgt Samsø ) Fritidssamsinger: 539 (Alle) Jylland totalt Sjælland Fritidssamsinger Baggrund Brugsstruktur Evaluering Øst Sejltid Øst Evaluering Vest Samsø-Aarhus havn Samsøs position Slide 17

18 Besøgende - Opholdets længde ifm. det seneste besøg Hvor længe opholdte du dig på Samsø ifm. dit seneste besøg? 1 dag 2 dage 3 dage 4 dage 5 dage 6-9 dage dage Mere end 14 dage Husker ikke/ved ikke 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 0% 1% 0% 1% 2% 3% 4% 4% Jylland: 834 (Alle der har besøgt Samsø) Sjællændere: 639 (Alle der har besøgt Samsø ) Fritidssamsinger: 539 (Alle) 7% 7% 9% 11% 11% 11% 12% 13% 13% 15% 17% 17% 18% 18% 18% Jylland totalt Sjælland Fritidssamsinger 20% 20% 24% 26% Baggrund Brugsstruktur Evaluering Øst Sejltid Øst Evaluering Vest Samsø-Aarhus havn Samsøs position Slide 18

19 Besøgende - Rejsegruppens størrelse ifm. seneste besøg Hvor længe opholdte du dig på Samsø ifm. dit seneste besøg? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 1 person 2 personer 3 personer 4 personer 5 personer 6-10 personer 11 personer eller derover 4% 3% 13% 23% 20% 10% 10% 11% 19% 23% 16% 8% 8% 6% 13% 12% 5% 23% 23% 1% Jylland totalt Sjælland Fritidssamsinger 49% Jylland: 834 (Alle der har besøgt Samsø) Sjællændere: 639 (Alle der har besøgt Samsø ) Fritidssamsinger: 539 (Alle) Baggrund Brugsstruktur Evaluering Øst Sejltid Øst Evaluering Vest Samsø-Aarhus havn Samsøs position Slide 19

20 Besøgende - Rejsegruppens sammensætning ifm. seneste besøg Hvem rejste du sammen med ifm. dit seneste besøg? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Partner/ægtefælle Familie med små/mindre børn Familie med store børn (alle over 15 år) Familiegruppe (f.eks bedsteforældre med børnebørn) Ven/venner Kollegaer Anden gruppe Husker ikke 20% 19% 19% 19% 15% 6% 8% 12% 11% 11% 12% 18% 17% 6% 7% 5% 0% 19% 21% 2% 0% 1% 0% 54% Jylland totalt Sjælland Fritidssamsinger Jylland: 798 (Alle der har besøgt Samsø og ikke rejst alene ifm. seneste besøg) Sjællændere: 618 (Alle der har besøgt Samsø og ikke rejst alene ifm. seneste besøg ) Fritidssamsinger: 470 (Alle som ikke har rejst alene ifm. seneste besøg) Baggrund Brugsstruktur Evaluering Øst Sejltid Øst Evaluering Vest Samsø-Aarhus havn Samsøs position Slide 20

21 Besøgende - Anvendelse af bilen som transportmiddel ifm. seneste besøg Havde du/i bilen med til Samsø ifm. dit seneste besøg? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 49% Ja 53% 92% 46% Nej 44% 8% 5% Husker ikke 3% 0% Jylland: 834 (Alle der har besøgt Samsø) Sjællændere: 639 (Alle der har besøgt Samsø ) Fritidssamsinger: 539 (Alle) Jylland totalt Sjælland Fritidssamsinge Baggrund Brugsstruktur Evaluering Øst Sejltid Øst Evaluering Vest Samsø-Aarhus havn Samsøs position Slide 21

22 Summary brugsstruktur Samsinger Stort set alle (99,6%) Samsinger, der har deltaget i undersøgelsen har benyttet mindst én af de 2 færgeruter til henholdsvis Jylland og Sjælland indenfor det seneste år. Det vurderes, at undersøgelsens resultater er repræsentative for den andel af befolkningen på Samsø som rejser. Men der vil være en andel på måske 20%- 30% af Samsøs befolkning, der kun meget sjældent rejser væk fra øen og undersøgelsens resultater, vil derfor ikke være dækkende for denne andel af de fastboende på Samsø. Når der i det følgende refereres til Samsingerne totalt, menes der altså den andel af befolkningen på Samsø som rejser. 32% af Samsingerne rejser hyppigt/regelmæssigt til Jylland 11% til Sjælland, mens 64% ikke rejser hyppigt/regelmæssigt. Væsentligste formål med de hyppige/regelmæssige rejser er besøg af familie og venner. 35% af de hyppige/regelmæssige rejser er jobrelaterede rejser og 5% af Samsingerne angiver, at de er pendlere. Bilen medbringes til ca. 70% af de hyppige/regelmæssige rejser. Når det handler om rejser, som ikke har hyppig/regelmæssig karakter benytter 82% af Samsingerne begge ruter i løbet af et år, men den gennemsnitlige frekvens er ca. 3 gange så høj på vestruten som på østruten. Ca. 50% af alle rejserne til Jylland har destination indenfor Århus kommune. Udover de nuværende pendlere (5%) eller tidligere pendlere (10%), har 16% af Samsingerne overvejet at søge arbejde udenøs, men opfatter transporttiden til fastlandet som en betydelig barriere hertil. Fritidssamsinger, Jylland og Sjælland Fritidssamsingerne besøgte i gennemsnit Samsø 9 gange i løbet af 2011 og kun 3% af de deltagende fritidssamsinger har svaret, at de ikke fik aflagt Samsø et besøg i løbet af det seneste år. Undersøgelsens resultater vurderes dog at være repræsentative for samtlige fritidssamsinger med bopæl på Sjælland. Fsva. besøgende fra de 6 kommuner i Jylland og Sjælland generelt, har kun 7% af jyderne og 4% af Sjællænderne besøgt Samsø i Samtidig kan det konstateres, at hele 32% af jyderne og 49% af sjællænderne aldrig i deres liv har besøgt Samsø. Miniferie eller ferie var hovedformålet med den seneste rejse til Samsø for 59% af Sjællænderne og 50% af jyderne. Jyderne bruger i højere grad end Sjællænderne Samsø som udflugtsmål for endagsture således var 20% af jydernes Samsøbesøg endagsture i For Sjællændere udgjorde endagsture 11% af besøgene. 92% af fritidssamsingerne medbragte bilen ifm. det seneste samsøbesøg hvilket kun var tilfældet for ca. 50% af de besøgende fra Jylland og Sjælland. Ca. 3% af de besøgende fra Jylland og Sjælland rejste alene, ca. 36% som en familiegruppe, ca. 19% sammen med partner/ægtefælle og ca. 42% sammen med venner (17%), kollegaer (6%) eller anden form for gruppe (19%). Baggrund Brugsstruktur Evaluering Øst Sejltid Øst Evaluering Vest Samsø-Aarhus havn Samsøs position Slide 22

23 Evaluering af østruten (Kolby-Kås Kalundborg) Baggrund Brugsstruktur Evaluering Øst Sejltid Øst Evaluering Vest Samsø-Aarhus havn Samsøs position Slide 23

24 Overordnet vurdering Hvis du helt overordnet skal vurdere den nuværende færgebetjening af Samsø, hvor mange point vil du da give færgeruten Kolby Kås - Kalundborg på en skala fra 1 til 10, hvor 10 er højest? Beregnet gennemsnit 6,4 6,3 6,2 6,1 6 5,9 5,8 5,7 5,6 5,5 5,4 5,3 6,3 6,1 5,7 Samsinger Sjælland Fritidssamsinger Samsinger: 1142 (Alle, hvoraf 166 har svaret ved ikke og derfor ikke indgår i beregningen) Sjællændere: 137 (Har besøgt Samsø indenfor de seneste 2 år, hvoraf 14 har svaret ved ikke og derfor ikke indgår i beregningen) Fritidssamsinger: 535 (Har besøgt Samsø indenfor de seneste 2 år, hvoraf 8 har svaret ved ikke og derfor ikke indgår beregningen) Baggrund Brugsstruktur Evaluering Øst Sejltid Øst Evaluering Vest Samsø-Aarhus havn Samsøs position Slide 24

25 Overordnet vurdering for Samsinger Forskellen i vurderingen (gennemsnit) afhængig af om der rejses hyppigt og regelmæssigt til Sjælland 6,6 6,4 6,4 6,2 6 5,8 5,7 5,6 5,4 5,2 Rejser hyppigt/regelmæssigt til Sjælland Rejser ikke hyppigt/regelmæssigt til Sjælland Samsinger Samsinger 1142 (alle) Rejser hyppigt/regelmæssigt til Sjælland: 124 Rejser ikke hyppigt/regelmæssigt til Sjælland: 1018 Baggrund Brugsstruktur Evaluering Øst Sejltid Øst Evaluering Vest Samsø-Aarhus havn Samsøs position Slide 25

26 Prioritering af ønsker til den fremtidige færgebetjening Tænk på ruten Kolby Kås Kalundborg. Hvis du skulle vælge imellem lavere billetpriser, flere afgange, kortere sejltid eller mere kapacitet (større skibe) på de attraktive afgangstidspunkter hvad ville du så prioritere? 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Kortere sejltid 24% 26% 34% Flere afgange Lavere billetpriser 15% 23% 26% 22% 39% 38% Mere kapacitet på de attraktive afgangstidspunkter (større skibe) Ingen af delene jeg syntes færgebetjeningen fungerer godt. 1% 2% 3% 7% 8% 12% Ved ikke 1% 7% 11% Samsinger: 1142 (Alle) Fritidssamsinger: 535 (Har besøgt Samsø indenfor de seneste 2 år) Sjællændere: 137 (Har besøgt Samsø indenfor de seneste 2 år) Samsinger Fritidssamsinger Sjælland Baggrund Brugsstruktur Evaluering Øst Sejltid Øst Evaluering Vest Samsø-Aarhus havn Samsøs position Slide 26

27 Følsomhed overfor billetpriser Du har tidligere svaret, hvor mange returrejser du i 2011 alt i alt har foretaget med Sjællandsruten (eksklusiv pendlerrejser). Hvor mange returrejser tror du, at du ville have foretaget, hvis billetpriserne på Sjællandsruten havde været henholdsvis det dobbelte og det halve? Indeks for antal rejser ved halv pris Nuværende antal ture (indeks 100) Indeks for antal rejser ved dobbelt pris Samsinger Sjælland Fritidssamsinger Samsinger: 965 (Har foretaget en rejse med Kolby Kås Kalundborg indenfor det seneste år) Sjællændere: 52 (Har foretaget en rejse med Kolby Kås Kalundborg indenfor det seneste år) Fritidssamsinger: 523 (Har foretaget en rejse med Kolby Kås Kalundborg indenfor det seneste år ) Baggrund Brugsstruktur Evaluering Øst Sejltid Øst Evaluering Vest Samsø-Aarhus havn Samsøs position Slide 27

28 Kapacitet Har du indenfor det seneste år oplevet, at der ikke var plads på en ønsket færgeafgang på Sjællandsruten og du derfor ændrede dine rejseplaner? Fritidssamsinger 69% 29% 2% Sjælland 20% 68% 12% Ja Nej Husker ikke Samsinger 20% 75% 5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Samsinger: 1142 (Alle) Sjællændere: 52 (Har besøgt Samsø indenfor det seneste år) Fritidssamsinger: 523 (Har besøgt Samsø indenfor det seneste år) Baggrund Brugsstruktur Evaluering Øst Sejltid Øst Evaluering Vest Samsø-Aarhus havn Samsøs position Slide 28

29 Kapacitet Har du kendskab til familie, venner eller bekendte udenfor Samsø, som indenfor det seneste år har oplevet, at der ikke var plads på en ønsket færgeafgang, og som derfor ændrede deres rejseplaner? 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Samsinger: Ja, på Jyllandsruten 43% Samsinger Ja, på Sjællandsruten 37% Nej 30% Ved ikke 10% Samsinger: 1142 (Alle) Baggrund Brugsstruktur Evaluering Øst Sejltid Øst Evaluering Vest Samsø-Aarhus havn Samsøs position Slide 29

30 Sejlplan Tænk nu på dit seneste besøg på Samsø, hvor du benyttede ruten Kalundborg-Kolby Kås hvordan vil du sige at afgangstiderne på ruten (sejlplanen) passede med dine aktuelle rejsebehov? Fritidssamsinger 24% 19% 38% 18% Sjælland 16% 23% 34% 19% 8% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Sejplanen passede meget dårligt/dårligt Sejlplanen passede lidt dårligt Sejlplanen passede OK (acceptabelt) Sejlplanen passede godt/meget godt Husker ikke/ved ikke Sjælland: 52 (Har besøgt Samsø indenfor det seneste år) Fritidssamsinger: 523 (Har besøgt Samsø indenfor det seneste år) Baggrund Brugsstruktur Evaluering Øst Sejltid Øst Evaluering Vest Samsø-Aarhus havn Samsøs position Slide 30

31 Sejlplan Savnede du generelt flere afgange? Eller savnede du en afgang på et specifikt tidspunkt? 80% 70% 70% Afgange der passer til tog og bus. Mand 49, fritidssamsing 60% 50% 40% 30% 20% Senere aftenafgange Kalundborg-KK, så færgen kan nås efter normal arbejdsdag. Mand 58, fritidssamsing En afgang midt på dagen. Kvinde 47, fritidssamsing 23% Flere afgang fra Kalundborg fredag, og søndag eftermiddager det meget svært af få plads hjem fra Kålbykås. Kvinde 48, fritidssamsing 10% 7% 0% Jeg savnede generelt flere afgange Jeg savnede en specifik afgang, notér gerne retning og tidspunkt: Totalt - Fritidssamsinge og Sjælland Anden årsag til at sejlplanen passede dårligt Fritidssamsinger og Sjælland: 246 (Alle som oplevede, at sejlplanen passede lidt eller meget dårligt ifm. seneste rejse ) Baggrund Brugsstruktur Evaluering Øst Sejltid Øst Evaluering Vest Samsø-Aarhus havn Samsøs position Slide 31

32 Kritikpunkter (åbent spørgsmål) Er der noget ved færgeruten Kolby Kås Kalundborg, som du synes er mindre godt? Noget du er specielt utilfreds med? Udvalgte kommentarer Samtlige kommentarer fremgår af bilag. Alt for tæt pakning af biler, især på hængedæk. Mand 56, fritidssamsing Det er en tidsrøver. 2 timer + ventetid + transporttid fra bolig. 5 timer i alt! Hver vej. Det tager 3 timer at nå langt op i Småland. Og lige før man kan nå Skagen hurtigere. Kvinde 58, fritidssamsing. Al for lille kapacitet. I 2011 har vi ikke kunnet komme til vores fritidshus i alt 3 gange i weekender på grund af udsolgte færger. Kvinde 39, fritidssamsing Når jeg ikke har bil med, så passer tog, færge og bussen aldrig. Hverken ud eller hjem. Bussen på Samsø kører nogle gange 2 min før færgen kommer ind. Kvinde 46, fritidssamsing I det hele taget måske verdens dårligste billetsystem. Mand 66, fritidssamsing Priserne er for høje sammenlignet med jyllandssiden. Der mangler en tilsvarende færgebizzordning som jydernes. Kvinde 66, fritidssamsing Jeg mangler afgange, der gør det muligt at deltage i udenøs aftenarrangementer, og nå hjem samme dag. Mand 55, samsing Ualmindeligt ringe serviceniveau efter indførslen af billetautomater, hvor det alligevel er nødvendigt at have mandskab stående, idet passagererne ikke kan finde ud af systemet. Kvinde 47, fritidssamsing Det er urimeligt at det er meget dyrere og sejltiden er meget længere end fra Hou. Som om at sjællændere ikke er velkomne. Mand 46, Sjælland Cafeteriets mad. Det burde brande Øens friske råvarer i stedet for at være en pølse/pomfrit bar! Kvinde 50, samsing Baggrund Brugsstruktur Evaluering Øst Sejltid Øst Evaluering Vest Samsø-Aarhus havn Samsøs position Slide 32

33 Kritikpunkter (åbent spørgsmål) Er der noget ved færgeruten Kolby Kås Kalundborg, som du synes er mindre godt? Noget du er specielt utilfreds med? Kodede kommentarer 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% For langsom overfart Upassende afgangstider, for få afgange (især manglende muligehd for at nå frem og tilbage på For dyrt Dårligt/usundt cafeteria Check-in og automater Dyrt cafeteria Unfair priser for fritidssamsinge fra Sjælland ift. Jylland Billetsystem, bookingsystem generelt Kapacitet, udsolgte færger (især sommer) Problemer med 10-turskort, især køb af dette Dårlig service fra færgeselskab eller personale Rengøring, vedligeholdelse, indeklima Manglende koordinering med offentlig transport Biler pakkes for tæt, problemer med hængedæk Manglende bizz-ordning Saloner bliver sjældent åbnet trods fuld færge For få / uhensigtsmæssige pladser til folk med hunde (placeret ved legerum og spisepladser til Samsinger: 308 Sjællændere: 34 Fritidssamsinger: 477 For få siddepladser til folk, der medbringer egen mad Larm på færge, manglende stillerum Manglende arbejdsmuligheder (internet, stikkontakter, særlig zone) Forhold for gående passagerer Komfort ombord Problemer med at få ø-kort Savner venteliste Andet 9% 8% 8% 6% 6% 5% 5% 5% 5% 4% 4% 3% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 8% 13% 13% 19% 23% 29% 26% Baggrund Brugsstruktur Evaluering Øst Sejltid Øst Evaluering Vest Samsø-Aarhus havn Samsøs position Slide 33

34 Positive kommentarer omkring færgebetjeningen Tænk på færgeruten Kalundborg Kolby Kås, er der noget som du synes er specielt godt ved denne færgerute? Noget du er specielt utilfreds med? Kodede kommentarer (åbent spørgsmål) 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Stabil, holder sejlplan, tryg at sejle med Venligt personale God færge (renhold, størrelse, generelt) Hyggeligt at sejle, langsom overfart gør intet Færgen eksisterer God plads på færgen Billetsystem Faciliteter og indretning Cafeteria Passende afgangstider Antallet af afgange Nemt at få plads til bil Andet 5% 5% 4% 3% 2% 2% 2% 2% 7% 12% 16% 26% 40% Samsinger: 156 Sjællændere: 18 Fritidssamsinger: 222 Baggrund Brugsstruktur Evaluering Øst Sejltid Øst Evaluering Vest Samsø-Aarhus havn Samsøs position Slide 34

35 Summary Evaluering af østruten Tilfredshed og pris Af de tre grupper opfatter fritidssamsinger overordnet set færgebetjeningen Kolby Kås-Kalundborg dårligst, med en gennemsnitlig vurdering på 5,7 ud af 10. Sjællændere giver 6,1, mens samsinger vurderer færgebetjeningen til 6,3 for hyppigt rejsende samsinger til Sjælland er vurderingen dog nede på 5,7. De, der oftest benytter østruten, vurderer således færgebetjeningen dårligst. Der er en vis elasticitet i prisen, hvor alle gruppers rejseindeks er hhv. ca. 60 rejser og 140 rejser pr. nuværende 100 ved dobbelt og halv pris. 23% påpeger i den åbne kritik, at prisen generelt eller prisen for en særlig gruppe rejsende, er for høj. Når billigere billetter prioriteres ift. andre forbedringer, er prisen især en faktor for fritidssamsinger (39%) og sjællændere (28%), og i mindre grad for samsinger (22%), hvilket sandsynligvis hænger sammen med samsingernes rabatfordele. Af den åbne kritik fremgår det yderligere, at mange fritidssamsinger finder det unfair, at deres rabatordning ikke gælder hele året, som det er tilfældet for fritidssamsinger fra Jylland. Afgange For samsingerne er forkortet sejltid (34%) og flere afgange (23%) vigtigere end pris, men også fritidssamsinger (hhv. 24% og 26%) og sjællændere (hhv. 26% og 15%) lægger vægt på disse forbedringer. I den åbne kritik finder 29% sejltiden for lang, mens ønsket om flere afgange går igen ved, at 26% mener, at der er for få afgange generelt eller at tidspunkterne for disse er upassende og 8% peger på problemer med manglende kapacitet på færgerne. 43% fritidssamsinger og 39% sjællændere, oplevede ved seneste rejse, at sejlplanen passede dårligt. Af disse savnede 70% flere afgange generelt, mens 23% savnede en specifik afgang og der er yderligere meget lidt konsensus omkring hvilken afgang der savnes, hvilket således også kan tolkes i retning af for få afgange generelt. 69% af fritidssamsingerne har i løbet af det seneste år oplevet, at der ikke var plads på en ønsket rute og samtidig beretter 43% af samsingerne, at de har oplevet, at bekendte ikke kunne få plads på færgen. Overordnet set, og især sammenlignet med vestruten, ligger østrutens oplevede forbedringspotentiale således i tilgængelighed (sejltid og afgange) frem for pris. Oplevelse af turen I den åbne kritik peges der, ud over det allerede nævnte, især på problemer i forbindelse med check-in og billetkøb. 13% beretter om problemer med betjening af automater ved check-in, og 8% har generelle problemer med booking eller billetsystem. Derudover påpeger 6%, at systemet med 10- turskort fungerer dårligt især kritiseres det, at de kun kan købes i Sælvig. Endelig er der stor utilfredshed med færgens cafeteria. 19% finder maden usund eller af dårlig kvalitet, og 13% mener at den er for dyr især ift. den oplevede kvalitet. Mange nævner også, at det ville være oplagt at benytte og dermed markedsføre Samsøs mange glimrende råvarer om bord på færgen. Baggrund Brugsstruktur Evaluering Øst Sejltid Øst Evaluering Vest Samsø-Aarhus havn Samsøs position Slide 35

36 Reduktion af sejltiden på østruten (Kolby-Kås Kalundborg) Baggrund Brugsstruktur Evaluering Øst Sejltid Øst Evaluering Vest Samsø-Aarhus havn Samsøs position Slide 36

37 Sejltidens betydning Ved at flytte havnen for Sjællandsruten fra Kolby Kås til østsiden af Samsø kan sejltiden reduceres med ca. 20/35 minutter. Hvilken betydning tror du, at dette vil have for antallet af besøgende til Samsø via Sjællandsruten? (Halvdelen af Sjællænderne, Samsingerne og Fritidssamsingerne har svaret på spørgsmålet med 35 min., den anden halvdel har svaret med 20 min.) Samsinger - 20 min 39% 25% 32% 5% Samsinger - 35 min 55% 23% 18% 4% Fritidssamsinger - 20 min 32% 30% 36% 1% Fritidssamsinger - 35 min 53% 28% 17% 2% Sjælland - 20 min 9% 28% 51% 12% Sjælland - 35 min 21% 35% 33% 11% Samsinger: 1142 (Alle) Fritidssamsinger: 539 (Alle) Sjællændere: 1330 (Alle) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Stor eller meget stor betydning Nogen betydning Lille eller ingen betydning Ved ikke Baggrund Brugsstruktur Evaluering Øst Sejltid Øst Evaluering Vest Samsø-Aarhus havn Samsøs position Slide 37

38 Sejltidens betydning Tror du, at du ville besøge Samsø oftere/foretage flere rejser hvis sejltiden på Sjællandsruten blev reduceret med 20/35 minutter? (Halvdelen af Sjællænderne, Samsingerne og Fritidssamsingerne har svaret på spørgsmålet med 35 min, den anden halvdel har svaret med 20 min.) Samsinger - 20 min 32% 54% 15% Samsinger - 35 min 49% 39% 12% Fritidssamsinger - 20 min 33% 54% 13% Fritidssamsinger - 35 min 57% 28% 15% Sjælland - 20 min 7% 67% 26% Sjælland - 35 min 16% 55% 29% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Samsinger: 1142 (Alle) Fritidssamsinger: 539 (Alle) Sjællændere: 1330 (Alle) Ja Nej Ved ikke Baggrund Brugsstruktur Evaluering Øst Sejltid Øst Evaluering Vest Samsø-Aarhus havn Samsøs position Slide 38

39 Sejltidens betydning Forskel i andelen af Sjællændere, der svarer at de vil besøge Samsø oftere hvis sejltiden blev reduceret med 20/35 minutter afhængig af hvornår de sidst har besøgt Samsø. (Halvdelen af Sjællænderne har svaret på spørgsmålet med 35 min., den anden halvdel har svaret med 20 min.) 35% 30% 29% 25% 20% 16% 15% 13% 10% 5% 11% 9% 9% 5% 7% 0% Har besøgt Samsø for højst 5 år siden Har besøgt Samsø for mere end 5 år siden Har aldrig besøgt Samsø Totalt Sjælland: 1330 (Alle) Ja - 35 minutter Ja - 20 minutter Baggrund Brugsstruktur Evaluering Øst Sejltid Øst Evaluering Vest Samsø-Aarhus havn Samsøs position Slide 39

40 Følsomhed overfor sejltid Du har tidligere svaret, hvor mange returrejser du i 2011 alt i alt har foretaget med Sjællandsruten (eksklusiv pendlerrejser). Hvor mange årlige returrejser tror du, at du vil foretage, hvis sejltiden på Sjællandsruten reduceres med 20/35 min? (Halvdelen af Sjællænderne, Samsingerne og Fritidssamsingerne har svaret på spørgsmålet med 35 min., den anden halvdel har svaret med 20 min.) Nuværende antal ture (indeks 100) Indeks for antal rejser ved 20 min. kortere overfart Indeks for antal rejser ved 35 min. kortere overfart Samsinger: 1142 (Alle) Fritidssamsinger: 539 (Alle) Sjælland: 271 (Har besøgt Samsø indenfor de seneste 5 år) Samsinger Sjælland Fritidssamsinger Baggrund Brugsstruktur Evaluering Øst Sejltid Øst Evaluering Vest Samsø-Aarhus havn Samsøs position Slide 40

41 Summary Reduktion af sejltiden på østruten En reduktion af sejltiden på sjællandsruten vurderes at have stor betydning for både samsinger, fritidssamsinger og sjællændere generelt og specielt for samsinger og fritidssamsinger vil muligheden for flere afgange yderligere afhjælpe den nuværende frustration over frekvensniveauet på ruten. Mange kommentarer i de åbne spørgsmål i undersøgelsen omhandler således afgangstidspunkter og Samsøs tilgængelighed fra sjællandssiden. Konkret adspurgt om betydningen af sejltiden kan der ligeledes identificeres markante forskelle på om sejltiden reduceres med 20 minutter eller 35 minutter en reduktion på 35 minutter har den psykologiske effekt, at sejltiden nærmer sig én time mod tæt på to timer i dag. 55% af samsingerne, 53% af fritidssamsingerne og 21% af de adspurgte sjællændere svarer da også, at de forventer at foretage flere ture med østruten hvis sejltiden reduceres med 35 minutter. Specifikt for sjællænderne er det interessant at bemærke, at de der har besøgt Samsø indenfor de seneste 5 år og dermed med rimelighed kan erindre rejsen til og fra øen, svarer 29%, at de vil besøge Samsø oftere hvis sejltiden reduceres med 35 minutter dette mod kun 11%, hvis reduktionen er 20 minutter. Det nuværende trafikniveau på passager og biler årligt på Sjællandsruten betyder en kapacitets udnyttelse på ca. 80% i tidsrummet i juli måned samt øvrige rejsetunge dage i sommerhalvåret. Der er dermed ingen tvivl om, at specielt fritidssamsingerne reelt oplever store problemer med at få plads på de ønskede afgange, idet de typisk har behov for at rejse på de samme tidspunkter fredag og søndag. 69% svarer da også, at de i løbet af 2011 har oplevet at de ikke kunne få plads på en ønsket færgeafgang. At estimere trafikpotentialet for Sjællandsruten ved en reduktion af sejltiden på henholdsvis 20 minutter og 35 minutter er vanskeligt, men det er tydeligt, at der både er et potentiale bestående af de nuværende brugere, som med reduceret sejltid og flere afgange, ville rejse mere et såkaldt skyggemarked. Men derudover vil en styrkelse af Samsøs tilgængelighed fra Sjællandssiden også betyde væsentlig bedre muligheder for at tiltrække sjællandske turister til øen et potentiale der bekræftes flere steder i undersøgelsen og som er en kombination af lav nuværende penetration, manglende kendskab og Samsøs tilgængelighed fra Sjællandssiden i dag. Hertil kommer, at et større udbud af rabatterede billetter og en ændring af bizz ordningen for fritidssamsinger, vil kunne stimulere markedet yderligere. Volumenpotentialet syntes derfor at være ganske betydeligt måske i niveaet 50% ift. de nuværende trafikmængder. Baggrund Brugsstruktur Evaluering Øst Sejltid Øst Evaluering Vest Samsø-Aarhus havn Samsøs position Slide 41

42 Evaluering af vestruten (Sælvig Hou) Baggrund Brugsstruktur Evaluering Øst Sejltid Øst Evaluering Vest Samsø-Aarhus havn Samsøs position Slide 42

LUP Akutmodtagelse. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser. - akut ambulante patienter

LUP Akutmodtagelse. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser. - akut ambulante patienter Spørgeskemaundersøgelse blandt 15.610 akut ambulante patienter 2014 LUP Akutmodtagelse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser - akut ambulante patienter Udarbejdet af Enhed for Evaluering

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

Indhold. Forord. 1. Baggrund og formål. 2. Metode. 3. Turisme i Midtjylland. 4. Turisme på Samsø. 5. Markedsundersøgelse

Indhold. Forord. 1. Baggrund og formål. 2. Metode. 3. Turisme i Midtjylland. 4. Turisme på Samsø. 5. Markedsundersøgelse Indhold Forord 1. Baggrund og formål 2. Metode 3. Turisme i Midtjylland 4. Turisme på Samsø 5. Markedsundersøgelse 5.1 Interessenters vurdering af potentiale 5.2 Erhvervsturisme 5.3 Ferieturisme 6. Konkurrentanalyse

Læs mere

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre evaluering af grupper for unge som har mistet forældre April 2010 ledede samtalegrupper Frivilligt terapigrupper Lukkede Teenagegrupper Evaluering af grupper for unge som har mistet forældre - Frivilligt

Læs mere

Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor

Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor Indhold 1. Formålet med undersøgelsen 2. Undersøgelsesmetoden 3. Konklusion på undersøgelsen 4. Resultater

Læs mere

Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer

Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer MARTS 2015 TRANSPORTMINISTERIET OG REALDANIA Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99

Læs mere

"Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden"

Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden Gymnasieskolernes Lærerforening "Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden" - en undersøgelse af inspektorernes arbejdsforhold September 2008 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45

Læs mere

DECEMBER 2014 SEKRETARIATET FOR SUPERCYKELSTIER FARUMRUTEN EVALUERING

DECEMBER 2014 SEKRETARIATET FOR SUPERCYKELSTIER FARUMRUTEN EVALUERING DECEMBER 2014 SEKRETARIATET FOR SUPERCYKELSTIER FARUMRUTEN EVALUERING ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER 2014 SEKRETARIATET

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening.

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening. Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Danmarks Lærerforening Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk -

Læs mere

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER OG MULIGHEDER 13:16 ELSE CHRISTENSEN 13:16 UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER

Læs mere

Kundetilfredshedsundersøgelse 2002

Kundetilfredshedsundersøgelse 2002 Kundetilfredshedsundersøgelse 2002 Skadesforsikring Side 1 Indledning Indledning Side 2-6 Hovedresultater Indledning Datagrundlag EPSI-modellen Side 7-14 Spørgsmål Side 15-22 Appendiks Side 23-28 Side

Læs mere

Brugerundersøgelse af universitetsbiblioteksfunktionen på Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige

Brugerundersøgelse af universitetsbiblioteksfunktionen på Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Brugerundersøgelse af universitetsbiblioteksfunktionen på Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek København 2003 Indhold Indledning...3 1. Brugerprofil...4

Læs mere

Rapport Synovate Danmark Tel +45 33 19 39 00 Frederiksborggade 18 Fax +45 33 19 39 90 DK-1360 København K www.synovate.com Se no (DK)14747788

Rapport Synovate Danmark Tel +45 33 19 39 00 Frederiksborggade 18 Fax +45 33 19 39 90 DK-1360 København K www.synovate.com Se no (DK)14747788 Rapport Synovate Danmark Tel +45 33 19 39 00 Frederiksborggade 18 Fax +45 33 19 39 90 DK-1360 København K www.synovate.com Denmark Se no (DK)14747788 Brugerundersøgelse af tilskudsordninger Statens Kunstfond

Læs mere

Om at være elitespiller i dansk kvindefodbold

Om at være elitespiller i dansk kvindefodbold Om at være elitespiller i dansk kvindefodbold En undersøgelse af stipendieordningens betydning for engagement og fastholdelse Laila Ottesen Glen Nielsen Marianne Brandt-Hansen I samarbejde med DBU Januar

Læs mere

UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR

UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR 2010 Undersøgelse om uønskede graviditeter og valg af abort blandt kvinder under 25 år - udarbejdet for Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø blandt medlemmer af Danmarks Lærerforening

Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø blandt medlemmer af Danmarks Lærerforening Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø blandt medlemmer af Danmarks Lærerforening Maj 2007 Jørgen Møller Christiansen og Inge Larsen CASA Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse

Læs mere

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole?

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? Vallerødvænge 23 2960 Rungsted Kyst tlf.: 33 17 96 00 fax 33 91 96 60 post@strategisk-netvaerk.dk www.strategisk-netvaerk.dk DAMUSA-undersøgelsen

Læs mere

Elektrikernes arbejdsmiljø

Elektrikernes arbejdsmiljø Elektrikernes arbejdsmiljø - en spørgeskemaundersøgelse af det psykiske og fysiske arbejdsmiljø, ulykker og helbred Oktober 010 Jørgen Møller Christiansen, Henning Hansen og Claus Syberg Henriksen CASA

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Finansforbundet. Marts 2008

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Finansforbundet. Marts 2008 Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Finansforbundet Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk - www.ftf.dk

Læs mere

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde med Grøn Puls Systemanalyse Institut for Systemer, Produktion og Ledelse Danmarks

Læs mere

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato Februar 2009 Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation FRA FRITID TIL JOB FRA FRITID

Læs mere

Benchmark af medlemstilfredsheden i arbejdsløshedskasserne 2009

Benchmark af medlemstilfredsheden i arbejdsløshedskasserne 2009 Benchmark af medlemstilfredsheden i arbejdsløshedskasserne 09 November 09 Rapport for a-kasserne samlet Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 4 Tilfredshed og

Læs mere

EVALUERING AF ENERGIKLASSERNE 2015 OG 2020 I BR10

EVALUERING AF ENERGIKLASSERNE 2015 OG 2020 I BR10 S TATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN EVALUERING AF ENERGIKLASSERNE 05 OG 00 I BR0 OPLEVELSER BLANDT EJERE AF NYE LAVENERGI-ENFAMILIEHUSE OG ERFARINGER BLANDT AKTØRER I BYGGEBRANCHEN

Læs mere

Ældres hjælperelationer og sociale relationer over ti år

Ældres hjælperelationer og sociale relationer over ti år Eigil Boll Hansen Ældres hjælperelationer og sociale relationer over ti år Udviklingen over tid og med stigende alder fra til Publikationen Ældres hjælperelationer og sociale relationer over ti år Udviklingen

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

UNGE TRAFIKANTER. Delrapport 3. En sociologisk analyse om unges mobilitet, fællesskaber og risikoopfattelse

UNGE TRAFIKANTER. Delrapport 3. En sociologisk analyse om unges mobilitet, fællesskaber og risikoopfattelse UNGE TRAFIKANTER Delrapport 3 En sociologisk analyse om unges mobilitet, fællesskaber og risikoopfattelse Oktober 2002 Unge trafikanter - en sociologisk analyse af unges mobilitet, fællesskaber og risikoopfattelser

Læs mere

NR. 7-2010. Lederpejling. FTF-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation

NR. 7-2010. Lederpejling. FTF-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation NR. 7-2010 Lederpejling FTF-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, kommunikationschef i FTF Foto: Colourbox Layout: FTF Kommunikation

Læs mere

Danskernes brug af naturen - og omfanget af generende oplevelser i mødet med andre brugere

Danskernes brug af naturen - og omfanget af generende oplevelser i mødet med andre brugere Danskernes brug af naturen - og omfanget af generende oplevelser i mødet med andre brugere Oktober 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resumé af analyseresultaterne... 4 1. Hvor meget bruger danskerne

Læs mere

Teenagere og alkohol November 2003

Teenagere og alkohol November 2003 Teenagere og alkohol November 2003 1. FORORD... 3 2. RESUME... 4 3. TEENAGEKULTUR OG ALKOHOL... 5 AT SKABE SIN EGEN HISTORIE - IDENTITET...5 VENNER OG FORÆLDRE...5 MEDIERNES ROLLE...5 USIKKERHED...5 RAPPORTENS

Læs mere