Undersøgelse vedrørende den fremtidige færgebetjening af Samsø Rapport

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undersøgelse vedrørende den fremtidige færgebetjening af Samsø Rapport"

Transkript

1 Samsø Kommune/Trafikstyrelsen Undersøgelse vedrørende den fremtidige færgebetjening af Samsø Rapport Baggrund Brugsstruktur Evaluering Øst Sejltid Øst Evaluering Vest Samsø-Aarhus havn Samsøs position Slide 1

2 Baggrund I løbet af 2012 genudbydes færgebetjeningen af Samsø i en ny 5-årig kontraktperiode. Samsø Kommune og Trafikstyrelsen ønsker i den forbindelse en evaluering af den nuværende færgebetjening på ruterne Hou-Sælvig og Kalundborg-Kolby Kås. a) Kortlægning af brugsstrukturen for Samsøruterne samt evaluering af den nuværende færgebetjening med henblik på identifikation og prioritering af ønsker fsva. kapacitet, sejltid, pris og frekvens. Kortlægningen foretages på segment og ruteniveau. b) Måling af interessen for en hurtigfærgerute imellem Samsø og Århus havn med henblik på en vurdering af trafik- og omsætnings potentialet samt graden af trafikoverflytning fra Hou-Sælvig. c) Kortlægning af Samsøs position som ferie og udflugtsdestination samt færgeruternes betydning ift. indfrielse af det fulde besøgs potentiale og dermed også i hvilken udstrækning færgebetjeningen i dag udgør en barriere for at besøge Samsø. Samtidig ønsker Samsø Kommune at belyse potentialet for en ny passagerrute imellem Samsø og Århus-Havn. Herunder de afledte effekter i form af trafikoverflytning fra specielt Hou- Sælvig ruten. På Øst ruten overvejes det at flytte havnen fra Kolby-Kås til Ballen, hvilket giver mulighed for en betydelig reduktion af sejltiden. Betydningen af denne reduktion af sejltiden ønskes ligeledes belyst. Formålet med undersøgelsen sammenfattes som følger: d) Vurdering af effekterne af en reduceret sejltid på henholdsvis 20 og 35 minutter og den derved muliggjorte øgede frekvens i spidsbelastningsperioder på ruten Samsø-Sjælland som følge af en ny havn på østsiden af Samsø Baggrund Brugsstruktur Evaluering Øst Sejltid Øst Evaluering Vest Samsø-Aarhus havn Samsøs position Slide 2

3 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført i fire separate målgrupper: Fastboende samsinger over 15 år. Personer over 18 år med fritidshus på Samsø og bopæl på Sjælland. Personer i alderen år med bopæl i Århus, Favrskov, Silkeborg, Randers, Viborg eller Syddjurs kommune. Personer i alderen år med bopæl på Sjælland. Spørgsmålene i undersøgelsen er udformet i henhold til de overordnede formål med undersøgelsen, men vægtningen af spørgsmål varierer på tværs af de fire målgrupper. Alt i alt er der gennemført interviews. Fastboende samsinger Undersøgelsen blandt samsinger er gennemført ved, at Samsø kommune har udsendt et brev til samtlige fastboende over 15 år. Brevet beskriver formålet med undersøgelsen samt en opfordring til at besvare et elektronisk spørgeskema som tilgås på en til formålet oprettet hjemmeside Undersøgelsen er derudover blevet omtalt på kommunens hjemmeside, med mulighed for at tilgå spørgeskemaet via et link. Samtidig har der været mulighed for at få hjælp til udfyldelsen i kommunens borgerservice, på biblioteket og i erhvervs & turistcenteret. Perioden for dataindsamlingen var og i alt har 1142 samsinger over 15 år benyttet sig af muligheden for at deltage i undersøgelsen, svarende til en svarprocent på 35%. Svarprocenten vurderes at være tilfredsstillende for denne type undersøgelse. Datamaterialet for samsinger er renset for dobbeltbesvarelser. Personer med bopæl på Sjælland og fritidshus på Samsø Undersøgelsen blandt fritidssamsinger er som for samsinger gennemført ved fremsendelse af brev fra Samsø kommune til bopæl adressen, for personer der er registreret som ejere af et fritidshus på Samsø. Brevet beskriver formålet med undersøgelsen samt en opfordring til at besvare et elektronisk spørgeskema som tilgås på en til formålet oprettet hjemmeside Perioden for dataindsamlingen var ligeledes Der er i alt blevet udsendt breve og 539 fritidssamsinger over 18 år har benyttet sig af muligheden for at deltage i undersøgelsen, svarende til en svarprocent på 45%. Svarprocenten vurderes at være meget tilfredsstillende for denne type undersøgelse. Datamaterialet for personer med fritidshus på Samsø er renset for dobbeltbesvarelser. Personer med bopæl i det østlige Jylland og Sjælland Undersøgelsen blandt jyder og sjællændere er gennemført som onlineinterviews med et repræsentativt udsnit af befolkningen i de nævnte kommuner i Jylland og på Sjælland. Undersøgelsen er gennemført i perioden Der er foretaget 1272 interviews med personer fra de nævnte kommuner i Jylland og 1330 interviews med personer med bopæl på Sjælland. Baggrund Brugsstruktur Evaluering Øst Sejltid Øst Evaluering Vest Samsø-Aarhus havn Samsøs position Slide 3

4 Rapportens indhold Rapporten er struktureret i henhold til de fire hovedformål med undersøgelsen. Først gennemgås datamaterialets sammensætning på baggrundskriterier og der redegøres for den anvendte vejning. Hernæst følger kortlægningen af de forskellige segmenters brug af færgeruterne til Samsø og der redegøres for brugernes evaluering af henholdsvis øst- og vestruten. Under evalueringen af østruten beskrives potentialet ved en kortere sejltid og flere afgange på østruten. Herefter følger resultaterne vedrørende en eventuel passager hurtigfærgerute imellem Århus havn og Samsø og der afsluttes med en gennemgang af resultaterne for Samsøs position som ferie og udflugtsdestination blandt befolkningen i Jylland og på Sjælland. Bilagsoversigt : Åbne besvarelser: Evaluering af den nuværende færgebetjening - positive kommentarer Evaluering af den nuværende færgebetjening - kritiske kommentarer Årsager til at Samsø vurderes positivt som ferie og udflugtsmål (målgruppe Jylland og Sjælland) Årsager til at Samsø vurderes negativt som ferie og udflugtsmål (målgruppe Jylland og Sjælland) Forslag og idéer til forbedringer af færgebetjeningen Spørgeskema for alle fire delundersøgelser I det omfang at samme spørgsmål er stillet til flere af de fire målgrupper er resultaterne vist i samme grafik og for at lette læsningen er der forsøgt anvendt det samme farvevalg for målgrupperne igennem hele rapport. Efter hvert hovedafsnit, indeholdende en grafisk præsentation af resultaterne, følger en kort vurdering af resultaterne samt en konkluderende opsummering. Baggrund Brugsstruktur Evaluering Øst Sejltid Øst Evaluering Vest Samsø-Aarhus havn Samsøs position Slide 4

5 Vejning Fordelingen på køn og alder i hver af de fire målgrupper er gengivet nedenfor for både stikprøver og populationer. For fritidssamsinger er populationens fordeling ukendt. For målgrupperne Sjælland, Jylland og Samsø er der foretaget vejning af datamaterialet i henhold til populationens fordeling på køn og alder. For målgrupperne Sjælland og Jylland er der yderligere vejet i henhold til befolkningens størrelse i henholdsvis region Sjælland og region Hovedstaden for målgruppe Sjælland og for hver af de 6 kommuner for målgruppe Jylland. Sjælland Jylland Samsø Fritidssamsinger Køn Stikprøve Population Stikprøve Population Stikprøve Population Stikprøve Mænd 48,7% 49,7% 59,0% 50,1% 51,1% 50,8% 51,4% Kvinder 51,3% 50,3% 41,0% 49,9% 48,9% 49,2% 48,6% Alder år / år for Samsø 15,0% 21,5% 13,7% 25,7% 3,9% 11,3% 0,7% år 19,9% 20,2% 14,0% 18,9% 7,4% 9,8% 3,3% år 21,9% 21,7% 18,6% 20,0% 18,0% 15,3% 13,0% år 21,8% 17,8% 25,7% 18,0% 27,7% 20,0% 32,1% år 21,4% 18,7% 28,0% 15,5% 31,2% 22,9% 38,4% Over 70 år ,8% 20,7% 12,4% Baggrund Brugsstruktur Evaluering Øst Sejltid Øst Evaluering Vest Samsø-Aarhus havn Samsøs position Slide 5

6 Familie- og beskæftigelsessituation Datamaterialets sammensætning på de øvrige baggrundskriterier, familie og beskæftigelsessituation, fremgår af nedenstående tabel. For de tre målgrupper, hvor der er foretaget vejning er fordelingen vist efter vejningen, hvilket vil være konsekvent for resultaterne i den resterende del af indeværende rapport. Sjælland Jylland Samsø Fritidssamsinger Beskæftigelsessituation Studerende 13% 17% 7% 1% Deltidsbeskæftiget 5% 8% 8% 8% Fuldtidsbeskæftiget 57% 50% 39% 56% Pensionist 13% 13% 32% 30% Udenfor arbejdsmarkedet 7% 9% 6% 3% Andet 4% 4% 8% 3% Familiesituation Hjemmeboende 4% 4% 9% 0% Enlige 28% 25% 20% 15% Samboende med hjemmeboende børn Samboende uden hjemmeboende børn 31% 33% 21% 27% 37% 38% 49% 58% Baggrund Brugsstruktur Evaluering Øst Sejltid Øst Evaluering Vest Samsø-Aarhus havn Samsøs position Slide 6

7 Brugsstruktur for færgeruterne til Samsø Baggrund Brugsstruktur Evaluering Øst Sejltid Øst Evaluering Vest Samsø-Aarhus havn Samsøs position Slide 7

8 Samsinger - Hyppige/regelmæssige rejser Tænk nu på de rejser, som du foretager til Jylland og/eller Sjælland. Har nogle af disse rejser hyppig og regelmæssig karakter? Med hyppige/regelmæssige rejser menes rejser med samme hovedformål, der foretages mindst 1 gang pr. uge i en periode der er længere end 4 uger. 70% 60% 50% Blandt de 32% af samsingerne, som benytter vestrutenhyppigt/ regelmæssigt angives den gennemsnitlige rejsefrekvens til 6 returrejser pr. måned. 64% 40% 30% 20% 10% 32% 11% Blandt de 11% af samsingerne, som benytter østtruten hyppigt/ regelmæssigt angives den gennemsnitsligerejsefrekvens til 4,4 returrejser pr. måned. 0% Samsinger: 1142 (Alle) Rejser hyppigt/regelmæssigt Rejser hyppigt/regelmæssigt til Jylland til Sjælland Nej Baggrund Brugsstruktur Evaluering Øst Sejltid Øst Evaluering Vest Samsø-Aarhus havn Samsøs position Slide 8

9 Samsinger - Formålet med hyppige/regelmæssige rejser Hvad er hovedformålet med disse hyppige/regelmæssige rejser? Angiv gerne flere formål hvis du rejser hyppigt med forskellige formål. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Besøg af familie og venner 57% Jobrelaterede rejser 35% Privat ærinde 29% Behandlinger i sundhedssektoren 24% Indkøb 24% Rejser mellem hjem og skole/uddannelsesinstitution Rejser mellem hjem og fritidsaktivitet 10% 13% Andet formål 9% Samsinger: 419 (Alle der rejser hyppigt/regelmæssigt til henholdsvis Jylland eller Sjælland ) Baggrund Brugsstruktur Evaluering Øst Sejltid Øst Evaluering Vest Samsø-Aarhus havn Samsøs position Slide 9

10 Samsinger - Anvendelse af bilen som transportmiddel ifm. hyppige/regelmæssige rejser I hvilket omfang medbringes bilen på hyppige/regelmæssige rejser? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Jeg medbringer altid bilen 55% Jeg medbringer oftest bilen 17% Jeg medbringer bilen ca. hver anden gang 5% Jeg medbringer sjældent bilen 7% Jeg medbringer aldrig bilen 16% Ved ikke 1% Samsinger: 419 (Alle der rejser hyppigt/regelmæssigt Jylland eller Sjælland) Baggrund Brugsstruktur Evaluering Øst Sejltid Øst Evaluering Vest Samsø-Aarhus havn Samsøs position Slide 10

11 Samsinger - Øvrige rejser som ikke har hyppig/regelmæssig karakter De næste spørgsmål handler om dine øvrige rejser med færgerne, som ikke har hyppig/regelmæssig karakter. Du bedes nu tænke på hele 2011 og angive dit samlede antal rejser med henholdsvis Jylland- og Sjællandsruten. Du skal ikke medregne de hyppige/regelmæssige rejser, som du eventuelt allerede har angivet. Og du bedes angive det samlede antal returrejser så præcist som muligt. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Har kun benyttet vestruten Har kun benyttet østruten 3% 15% Det gennemsnitlige antal rejser (ekskl. rejser med hyppig/regelmæssig karakter) angives til 17,2 på vestrutenog 5,4 på østrutenfor samtlige samsinger, der har deltaget i undersøgelsen. Har benyttet begge ruter 82% Har ikke benyttet ruterne til Jylland/Sjælland i ,4% Samsinger : 1142 (Alle) Baggrund Brugsstruktur Evaluering Øst Sejltid Øst Evaluering Vest Samsø-Aarhus havn Samsøs position Slide 11

12 Samsinger - Formålet med øvrige rejser Hvad var hovedformålet med din seneste rejse, som ikke havde hyppig/regelmæssig karakter? 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Besøg hos venner og familie 41% Behandlinger i sundhedssektoren 14% Privat ærinde Forretningsrejse/tjenesterejse Ferie Rejse ifm. sport eller kulturarrangement Indkøbstur Udflugt Rejse mellem hjem og arbejdsplads Andet formål Husker ikke 9% 8% 7% 4% 4% 3% 2% 7% 1% Totalt set medbragte 78% bilen ifm. den seneste rejse, som ikke havde hyppig/ regelmæssig karakter Samsinger: 1138 (Alle der har rejst til Jylland eller Sjælland i 2011 ) Baggrund Brugsstruktur Evaluering Øst Sejltid Øst Evaluering Vest Samsø-Aarhus havn Samsøs position Slide 12

13 Samsinger - Formålet med øvrige rejser Har du på noget tidspunkt haft bopæl på Samsø og arbejdssted udenfor Samsø? Har du på noget tidspunkt haft overvejelser om at søge arbejde udenfor Samsø, samtidig med at du har haft bopæl på Samsø? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Nuværende pendlere Tidligere pendlere Har aldrig været pendler, men har overvejet at søge arbejdssted udenfor Samsø 5% 10% 16% Blandt de nuværende eller tidligere pendlere har/havde 22% arbejdssted på Sjælland, 57% i Østjylland og 36% i det øvrige Jylland eller på Fyn. Har aldrig været pendler, og har aldrig overvejet at søge arbejdssted udenfor Samsø 67% Ved ikke/husker ikke 1% Samsinger: 1142 (Alle) Baggrund Brugsstruktur Evaluering Øst Sejltid Øst Evaluering Vest Samsø-Aarhus havn Samsøs position Slide 13

14 Samsinger - Transporttiden som barriere for at pendle I hvilken grad vil du sige, at transporttiden til fastlandet udgør et problem ved at have bopæl på Samsø og arbejdssted udenfor Samsø? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% I meget høj grad 34% 54% I høj grad 26% 28% I nogen grad 11% 36% Slet ikke 2% 6% Ved ikke 2% 1% Pendler eller har tidligere været pendler Har overvejet at pendle Samsinger der pendler eller tidligere har været pendlere: 172 Samsinger der har overvejet at blive pendlere: 187 Baggrund Brugsstruktur Evaluering Øst Sejltid Øst Evaluering Vest Samsø-Aarhus havn Samsøs position Slide 14

15 Samsinger - Omfanget af Århus som destination Hvis du tænker på destinationen for dine rejser til Jylland. Hvor stor en andel af rejserne vil du vurdere har destination indenfor Århus kommune? 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 0%-25% 26%-45% 46%-75% 9% 13% 20% 23% 29% 33% Den gennemsnitlige andel af rejser med destination indenfor Århus kommune kan beregnes til 54% for de hyppige/ regelmæssige rejser og 46% for ikke hyppige regelmæssige rejser. 76%-100% 30% 41% Ved ikke 1% 2% Ikke hyppige/regelmæssige rejser Hyppige/regelmæssige rejser Samsinger der rejser hyppigt/regelmæssigt til Jylland: 357 Samsinger der har foretaget mindst én rejse til Jylland indenfor det seneste år, som ikke har hyppig/regelmæssig karakter: 1106 Baggrund Brugsstruktur Evaluering Øst Sejltid Øst Evaluering Vest Samsø-Aarhus havn Samsøs position Slide 15

16 Besøgende - Penetration Hvor længe er det siden du sidst har besøgt Samsø? Har besøgt Samsø indenfor det seneste år 1 år siden 2 år siden 3 år siden 4 år siden 5 år siden Mere end 5 år siden Jeg har aldrig besøgt Samsø Ved ikke/husker ikke 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 7% 4% 5% 3% 2% 6% 3% 0% 6% 4% 0% 2% 3% 0% 3% 3% 0% 1% 0% 3% 3% 0% 28% 32% 37% 49% 97% Blandt de der har besøgt Samsø indenfor det seneste år, angives den gennemsnitlige besøgsfrekvens til 1,9 i område Jylland, 2,8 i område Sjælland og 9,0 blandt Fritidssamsinger. Jylland: 1272 (Alle) Sjællændere: 1330 (Alle) Fritidssamsinger: 539 (Alle) Jylland totalt Sjælland Fritidssamsinger Baggrund Brugsstruktur Evaluering Øst Sejltid Øst Evaluering Vest Samsø-Aarhus havn Samsøs position Slide 16

17 Besøgende - Formålet med det seneste besøg Hvis du tænker på dit sidste besøg på Samsø. Hvad var hovedformålet med dette besøg? Rejse mellem hjem og arbejdsplads Forretningsrejse/tjenesterejse Rejse ifm. sport eller kulturarrangement Besøg hos venner og familie Udflugt Miniferie/Weekendtur Ferie Privat ærinde Andet formål Husker ikke 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 1% 0% 1% 0% 0% 1% 5% 3% 3% 2% 2% 1% 2% 0% 4% 6% 6% 9% 7% 6% 11% 9% 13% 16% 21% 19% 29% 40% 40% 42% Jylland: 834 (Alle der har besøgt Samsø) Sjællændere: 639 (Alle der har besøgt Samsø ) Fritidssamsinger: 539 (Alle) Jylland totalt Sjælland Fritidssamsinger Baggrund Brugsstruktur Evaluering Øst Sejltid Øst Evaluering Vest Samsø-Aarhus havn Samsøs position Slide 17

18 Besøgende - Opholdets længde ifm. det seneste besøg Hvor længe opholdte du dig på Samsø ifm. dit seneste besøg? 1 dag 2 dage 3 dage 4 dage 5 dage 6-9 dage dage Mere end 14 dage Husker ikke/ved ikke 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 0% 1% 0% 1% 2% 3% 4% 4% Jylland: 834 (Alle der har besøgt Samsø) Sjællændere: 639 (Alle der har besøgt Samsø ) Fritidssamsinger: 539 (Alle) 7% 7% 9% 11% 11% 11% 12% 13% 13% 15% 17% 17% 18% 18% 18% Jylland totalt Sjælland Fritidssamsinger 20% 20% 24% 26% Baggrund Brugsstruktur Evaluering Øst Sejltid Øst Evaluering Vest Samsø-Aarhus havn Samsøs position Slide 18

19 Besøgende - Rejsegruppens størrelse ifm. seneste besøg Hvor længe opholdte du dig på Samsø ifm. dit seneste besøg? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 1 person 2 personer 3 personer 4 personer 5 personer 6-10 personer 11 personer eller derover 4% 3% 13% 23% 20% 10% 10% 11% 19% 23% 16% 8% 8% 6% 13% 12% 5% 23% 23% 1% Jylland totalt Sjælland Fritidssamsinger 49% Jylland: 834 (Alle der har besøgt Samsø) Sjællændere: 639 (Alle der har besøgt Samsø ) Fritidssamsinger: 539 (Alle) Baggrund Brugsstruktur Evaluering Øst Sejltid Øst Evaluering Vest Samsø-Aarhus havn Samsøs position Slide 19

20 Besøgende - Rejsegruppens sammensætning ifm. seneste besøg Hvem rejste du sammen med ifm. dit seneste besøg? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Partner/ægtefælle Familie med små/mindre børn Familie med store børn (alle over 15 år) Familiegruppe (f.eks bedsteforældre med børnebørn) Ven/venner Kollegaer Anden gruppe Husker ikke 20% 19% 19% 19% 15% 6% 8% 12% 11% 11% 12% 18% 17% 6% 7% 5% 0% 19% 21% 2% 0% 1% 0% 54% Jylland totalt Sjælland Fritidssamsinger Jylland: 798 (Alle der har besøgt Samsø og ikke rejst alene ifm. seneste besøg) Sjællændere: 618 (Alle der har besøgt Samsø og ikke rejst alene ifm. seneste besøg ) Fritidssamsinger: 470 (Alle som ikke har rejst alene ifm. seneste besøg) Baggrund Brugsstruktur Evaluering Øst Sejltid Øst Evaluering Vest Samsø-Aarhus havn Samsøs position Slide 20

21 Besøgende - Anvendelse af bilen som transportmiddel ifm. seneste besøg Havde du/i bilen med til Samsø ifm. dit seneste besøg? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 49% Ja 53% 92% 46% Nej 44% 8% 5% Husker ikke 3% 0% Jylland: 834 (Alle der har besøgt Samsø) Sjællændere: 639 (Alle der har besøgt Samsø ) Fritidssamsinger: 539 (Alle) Jylland totalt Sjælland Fritidssamsinge Baggrund Brugsstruktur Evaluering Øst Sejltid Øst Evaluering Vest Samsø-Aarhus havn Samsøs position Slide 21

22 Summary brugsstruktur Samsinger Stort set alle (99,6%) Samsinger, der har deltaget i undersøgelsen har benyttet mindst én af de 2 færgeruter til henholdsvis Jylland og Sjælland indenfor det seneste år. Det vurderes, at undersøgelsens resultater er repræsentative for den andel af befolkningen på Samsø som rejser. Men der vil være en andel på måske 20%- 30% af Samsøs befolkning, der kun meget sjældent rejser væk fra øen og undersøgelsens resultater, vil derfor ikke være dækkende for denne andel af de fastboende på Samsø. Når der i det følgende refereres til Samsingerne totalt, menes der altså den andel af befolkningen på Samsø som rejser. 32% af Samsingerne rejser hyppigt/regelmæssigt til Jylland 11% til Sjælland, mens 64% ikke rejser hyppigt/regelmæssigt. Væsentligste formål med de hyppige/regelmæssige rejser er besøg af familie og venner. 35% af de hyppige/regelmæssige rejser er jobrelaterede rejser og 5% af Samsingerne angiver, at de er pendlere. Bilen medbringes til ca. 70% af de hyppige/regelmæssige rejser. Når det handler om rejser, som ikke har hyppig/regelmæssig karakter benytter 82% af Samsingerne begge ruter i løbet af et år, men den gennemsnitlige frekvens er ca. 3 gange så høj på vestruten som på østruten. Ca. 50% af alle rejserne til Jylland har destination indenfor Århus kommune. Udover de nuværende pendlere (5%) eller tidligere pendlere (10%), har 16% af Samsingerne overvejet at søge arbejde udenøs, men opfatter transporttiden til fastlandet som en betydelig barriere hertil. Fritidssamsinger, Jylland og Sjælland Fritidssamsingerne besøgte i gennemsnit Samsø 9 gange i løbet af 2011 og kun 3% af de deltagende fritidssamsinger har svaret, at de ikke fik aflagt Samsø et besøg i løbet af det seneste år. Undersøgelsens resultater vurderes dog at være repræsentative for samtlige fritidssamsinger med bopæl på Sjælland. Fsva. besøgende fra de 6 kommuner i Jylland og Sjælland generelt, har kun 7% af jyderne og 4% af Sjællænderne besøgt Samsø i Samtidig kan det konstateres, at hele 32% af jyderne og 49% af sjællænderne aldrig i deres liv har besøgt Samsø. Miniferie eller ferie var hovedformålet med den seneste rejse til Samsø for 59% af Sjællænderne og 50% af jyderne. Jyderne bruger i højere grad end Sjællænderne Samsø som udflugtsmål for endagsture således var 20% af jydernes Samsøbesøg endagsture i For Sjællændere udgjorde endagsture 11% af besøgene. 92% af fritidssamsingerne medbragte bilen ifm. det seneste samsøbesøg hvilket kun var tilfældet for ca. 50% af de besøgende fra Jylland og Sjælland. Ca. 3% af de besøgende fra Jylland og Sjælland rejste alene, ca. 36% som en familiegruppe, ca. 19% sammen med partner/ægtefælle og ca. 42% sammen med venner (17%), kollegaer (6%) eller anden form for gruppe (19%). Baggrund Brugsstruktur Evaluering Øst Sejltid Øst Evaluering Vest Samsø-Aarhus havn Samsøs position Slide 22

23 Evaluering af østruten (Kolby-Kås Kalundborg) Baggrund Brugsstruktur Evaluering Øst Sejltid Øst Evaluering Vest Samsø-Aarhus havn Samsøs position Slide 23

24 Overordnet vurdering Hvis du helt overordnet skal vurdere den nuværende færgebetjening af Samsø, hvor mange point vil du da give færgeruten Kolby Kås - Kalundborg på en skala fra 1 til 10, hvor 10 er højest? Beregnet gennemsnit 6,4 6,3 6,2 6,1 6 5,9 5,8 5,7 5,6 5,5 5,4 5,3 6,3 6,1 5,7 Samsinger Sjælland Fritidssamsinger Samsinger: 1142 (Alle, hvoraf 166 har svaret ved ikke og derfor ikke indgår i beregningen) Sjællændere: 137 (Har besøgt Samsø indenfor de seneste 2 år, hvoraf 14 har svaret ved ikke og derfor ikke indgår i beregningen) Fritidssamsinger: 535 (Har besøgt Samsø indenfor de seneste 2 år, hvoraf 8 har svaret ved ikke og derfor ikke indgår beregningen) Baggrund Brugsstruktur Evaluering Øst Sejltid Øst Evaluering Vest Samsø-Aarhus havn Samsøs position Slide 24

25 Overordnet vurdering for Samsinger Forskellen i vurderingen (gennemsnit) afhængig af om der rejses hyppigt og regelmæssigt til Sjælland 6,6 6,4 6,4 6,2 6 5,8 5,7 5,6 5,4 5,2 Rejser hyppigt/regelmæssigt til Sjælland Rejser ikke hyppigt/regelmæssigt til Sjælland Samsinger Samsinger 1142 (alle) Rejser hyppigt/regelmæssigt til Sjælland: 124 Rejser ikke hyppigt/regelmæssigt til Sjælland: 1018 Baggrund Brugsstruktur Evaluering Øst Sejltid Øst Evaluering Vest Samsø-Aarhus havn Samsøs position Slide 25

26 Prioritering af ønsker til den fremtidige færgebetjening Tænk på ruten Kolby Kås Kalundborg. Hvis du skulle vælge imellem lavere billetpriser, flere afgange, kortere sejltid eller mere kapacitet (større skibe) på de attraktive afgangstidspunkter hvad ville du så prioritere? 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Kortere sejltid 24% 26% 34% Flere afgange Lavere billetpriser 15% 23% 26% 22% 39% 38% Mere kapacitet på de attraktive afgangstidspunkter (større skibe) Ingen af delene jeg syntes færgebetjeningen fungerer godt. 1% 2% 3% 7% 8% 12% Ved ikke 1% 7% 11% Samsinger: 1142 (Alle) Fritidssamsinger: 535 (Har besøgt Samsø indenfor de seneste 2 år) Sjællændere: 137 (Har besøgt Samsø indenfor de seneste 2 år) Samsinger Fritidssamsinger Sjælland Baggrund Brugsstruktur Evaluering Øst Sejltid Øst Evaluering Vest Samsø-Aarhus havn Samsøs position Slide 26

27 Følsomhed overfor billetpriser Du har tidligere svaret, hvor mange returrejser du i 2011 alt i alt har foretaget med Sjællandsruten (eksklusiv pendlerrejser). Hvor mange returrejser tror du, at du ville have foretaget, hvis billetpriserne på Sjællandsruten havde været henholdsvis det dobbelte og det halve? Indeks for antal rejser ved halv pris Nuværende antal ture (indeks 100) Indeks for antal rejser ved dobbelt pris Samsinger Sjælland Fritidssamsinger Samsinger: 965 (Har foretaget en rejse med Kolby Kås Kalundborg indenfor det seneste år) Sjællændere: 52 (Har foretaget en rejse med Kolby Kås Kalundborg indenfor det seneste år) Fritidssamsinger: 523 (Har foretaget en rejse med Kolby Kås Kalundborg indenfor det seneste år ) Baggrund Brugsstruktur Evaluering Øst Sejltid Øst Evaluering Vest Samsø-Aarhus havn Samsøs position Slide 27

28 Kapacitet Har du indenfor det seneste år oplevet, at der ikke var plads på en ønsket færgeafgang på Sjællandsruten og du derfor ændrede dine rejseplaner? Fritidssamsinger 69% 29% 2% Sjælland 20% 68% 12% Ja Nej Husker ikke Samsinger 20% 75% 5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Samsinger: 1142 (Alle) Sjællændere: 52 (Har besøgt Samsø indenfor det seneste år) Fritidssamsinger: 523 (Har besøgt Samsø indenfor det seneste år) Baggrund Brugsstruktur Evaluering Øst Sejltid Øst Evaluering Vest Samsø-Aarhus havn Samsøs position Slide 28

29 Kapacitet Har du kendskab til familie, venner eller bekendte udenfor Samsø, som indenfor det seneste år har oplevet, at der ikke var plads på en ønsket færgeafgang, og som derfor ændrede deres rejseplaner? 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Samsinger: Ja, på Jyllandsruten 43% Samsinger Ja, på Sjællandsruten 37% Nej 30% Ved ikke 10% Samsinger: 1142 (Alle) Baggrund Brugsstruktur Evaluering Øst Sejltid Øst Evaluering Vest Samsø-Aarhus havn Samsøs position Slide 29

30 Sejlplan Tænk nu på dit seneste besøg på Samsø, hvor du benyttede ruten Kalundborg-Kolby Kås hvordan vil du sige at afgangstiderne på ruten (sejlplanen) passede med dine aktuelle rejsebehov? Fritidssamsinger 24% 19% 38% 18% Sjælland 16% 23% 34% 19% 8% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Sejplanen passede meget dårligt/dårligt Sejlplanen passede lidt dårligt Sejlplanen passede OK (acceptabelt) Sejlplanen passede godt/meget godt Husker ikke/ved ikke Sjælland: 52 (Har besøgt Samsø indenfor det seneste år) Fritidssamsinger: 523 (Har besøgt Samsø indenfor det seneste år) Baggrund Brugsstruktur Evaluering Øst Sejltid Øst Evaluering Vest Samsø-Aarhus havn Samsøs position Slide 30

31 Sejlplan Savnede du generelt flere afgange? Eller savnede du en afgang på et specifikt tidspunkt? 80% 70% 70% Afgange der passer til tog og bus. Mand 49, fritidssamsing 60% 50% 40% 30% 20% Senere aftenafgange Kalundborg-KK, så færgen kan nås efter normal arbejdsdag. Mand 58, fritidssamsing En afgang midt på dagen. Kvinde 47, fritidssamsing 23% Flere afgang fra Kalundborg fredag, og søndag eftermiddager det meget svært af få plads hjem fra Kålbykås. Kvinde 48, fritidssamsing 10% 7% 0% Jeg savnede generelt flere afgange Jeg savnede en specifik afgang, notér gerne retning og tidspunkt: Totalt - Fritidssamsinge og Sjælland Anden årsag til at sejlplanen passede dårligt Fritidssamsinger og Sjælland: 246 (Alle som oplevede, at sejlplanen passede lidt eller meget dårligt ifm. seneste rejse ) Baggrund Brugsstruktur Evaluering Øst Sejltid Øst Evaluering Vest Samsø-Aarhus havn Samsøs position Slide 31

32 Kritikpunkter (åbent spørgsmål) Er der noget ved færgeruten Kolby Kås Kalundborg, som du synes er mindre godt? Noget du er specielt utilfreds med? Udvalgte kommentarer Samtlige kommentarer fremgår af bilag. Alt for tæt pakning af biler, især på hængedæk. Mand 56, fritidssamsing Det er en tidsrøver. 2 timer + ventetid + transporttid fra bolig. 5 timer i alt! Hver vej. Det tager 3 timer at nå langt op i Småland. Og lige før man kan nå Skagen hurtigere. Kvinde 58, fritidssamsing. Al for lille kapacitet. I 2011 har vi ikke kunnet komme til vores fritidshus i alt 3 gange i weekender på grund af udsolgte færger. Kvinde 39, fritidssamsing Når jeg ikke har bil med, så passer tog, færge og bussen aldrig. Hverken ud eller hjem. Bussen på Samsø kører nogle gange 2 min før færgen kommer ind. Kvinde 46, fritidssamsing I det hele taget måske verdens dårligste billetsystem. Mand 66, fritidssamsing Priserne er for høje sammenlignet med jyllandssiden. Der mangler en tilsvarende færgebizzordning som jydernes. Kvinde 66, fritidssamsing Jeg mangler afgange, der gør det muligt at deltage i udenøs aftenarrangementer, og nå hjem samme dag. Mand 55, samsing Ualmindeligt ringe serviceniveau efter indførslen af billetautomater, hvor det alligevel er nødvendigt at have mandskab stående, idet passagererne ikke kan finde ud af systemet. Kvinde 47, fritidssamsing Det er urimeligt at det er meget dyrere og sejltiden er meget længere end fra Hou. Som om at sjællændere ikke er velkomne. Mand 46, Sjælland Cafeteriets mad. Det burde brande Øens friske råvarer i stedet for at være en pølse/pomfrit bar! Kvinde 50, samsing Baggrund Brugsstruktur Evaluering Øst Sejltid Øst Evaluering Vest Samsø-Aarhus havn Samsøs position Slide 32

33 Kritikpunkter (åbent spørgsmål) Er der noget ved færgeruten Kolby Kås Kalundborg, som du synes er mindre godt? Noget du er specielt utilfreds med? Kodede kommentarer 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% For langsom overfart Upassende afgangstider, for få afgange (især manglende muligehd for at nå frem og tilbage på For dyrt Dårligt/usundt cafeteria Check-in og automater Dyrt cafeteria Unfair priser for fritidssamsinge fra Sjælland ift. Jylland Billetsystem, bookingsystem generelt Kapacitet, udsolgte færger (især sommer) Problemer med 10-turskort, især køb af dette Dårlig service fra færgeselskab eller personale Rengøring, vedligeholdelse, indeklima Manglende koordinering med offentlig transport Biler pakkes for tæt, problemer med hængedæk Manglende bizz-ordning Saloner bliver sjældent åbnet trods fuld færge For få / uhensigtsmæssige pladser til folk med hunde (placeret ved legerum og spisepladser til Samsinger: 308 Sjællændere: 34 Fritidssamsinger: 477 For få siddepladser til folk, der medbringer egen mad Larm på færge, manglende stillerum Manglende arbejdsmuligheder (internet, stikkontakter, særlig zone) Forhold for gående passagerer Komfort ombord Problemer med at få ø-kort Savner venteliste Andet 9% 8% 8% 6% 6% 5% 5% 5% 5% 4% 4% 3% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 8% 13% 13% 19% 23% 29% 26% Baggrund Brugsstruktur Evaluering Øst Sejltid Øst Evaluering Vest Samsø-Aarhus havn Samsøs position Slide 33

34 Positive kommentarer omkring færgebetjeningen Tænk på færgeruten Kalundborg Kolby Kås, er der noget som du synes er specielt godt ved denne færgerute? Noget du er specielt utilfreds med? Kodede kommentarer (åbent spørgsmål) 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Stabil, holder sejlplan, tryg at sejle med Venligt personale God færge (renhold, størrelse, generelt) Hyggeligt at sejle, langsom overfart gør intet Færgen eksisterer God plads på færgen Billetsystem Faciliteter og indretning Cafeteria Passende afgangstider Antallet af afgange Nemt at få plads til bil Andet 5% 5% 4% 3% 2% 2% 2% 2% 7% 12% 16% 26% 40% Samsinger: 156 Sjællændere: 18 Fritidssamsinger: 222 Baggrund Brugsstruktur Evaluering Øst Sejltid Øst Evaluering Vest Samsø-Aarhus havn Samsøs position Slide 34

35 Summary Evaluering af østruten Tilfredshed og pris Af de tre grupper opfatter fritidssamsinger overordnet set færgebetjeningen Kolby Kås-Kalundborg dårligst, med en gennemsnitlig vurdering på 5,7 ud af 10. Sjællændere giver 6,1, mens samsinger vurderer færgebetjeningen til 6,3 for hyppigt rejsende samsinger til Sjælland er vurderingen dog nede på 5,7. De, der oftest benytter østruten, vurderer således færgebetjeningen dårligst. Der er en vis elasticitet i prisen, hvor alle gruppers rejseindeks er hhv. ca. 60 rejser og 140 rejser pr. nuværende 100 ved dobbelt og halv pris. 23% påpeger i den åbne kritik, at prisen generelt eller prisen for en særlig gruppe rejsende, er for høj. Når billigere billetter prioriteres ift. andre forbedringer, er prisen især en faktor for fritidssamsinger (39%) og sjællændere (28%), og i mindre grad for samsinger (22%), hvilket sandsynligvis hænger sammen med samsingernes rabatfordele. Af den åbne kritik fremgår det yderligere, at mange fritidssamsinger finder det unfair, at deres rabatordning ikke gælder hele året, som det er tilfældet for fritidssamsinger fra Jylland. Afgange For samsingerne er forkortet sejltid (34%) og flere afgange (23%) vigtigere end pris, men også fritidssamsinger (hhv. 24% og 26%) og sjællændere (hhv. 26% og 15%) lægger vægt på disse forbedringer. I den åbne kritik finder 29% sejltiden for lang, mens ønsket om flere afgange går igen ved, at 26% mener, at der er for få afgange generelt eller at tidspunkterne for disse er upassende og 8% peger på problemer med manglende kapacitet på færgerne. 43% fritidssamsinger og 39% sjællændere, oplevede ved seneste rejse, at sejlplanen passede dårligt. Af disse savnede 70% flere afgange generelt, mens 23% savnede en specifik afgang og der er yderligere meget lidt konsensus omkring hvilken afgang der savnes, hvilket således også kan tolkes i retning af for få afgange generelt. 69% af fritidssamsingerne har i løbet af det seneste år oplevet, at der ikke var plads på en ønsket rute og samtidig beretter 43% af samsingerne, at de har oplevet, at bekendte ikke kunne få plads på færgen. Overordnet set, og især sammenlignet med vestruten, ligger østrutens oplevede forbedringspotentiale således i tilgængelighed (sejltid og afgange) frem for pris. Oplevelse af turen I den åbne kritik peges der, ud over det allerede nævnte, især på problemer i forbindelse med check-in og billetkøb. 13% beretter om problemer med betjening af automater ved check-in, og 8% har generelle problemer med booking eller billetsystem. Derudover påpeger 6%, at systemet med 10- turskort fungerer dårligt især kritiseres det, at de kun kan købes i Sælvig. Endelig er der stor utilfredshed med færgens cafeteria. 19% finder maden usund eller af dårlig kvalitet, og 13% mener at den er for dyr især ift. den oplevede kvalitet. Mange nævner også, at det ville være oplagt at benytte og dermed markedsføre Samsøs mange glimrende råvarer om bord på færgen. Baggrund Brugsstruktur Evaluering Øst Sejltid Øst Evaluering Vest Samsø-Aarhus havn Samsøs position Slide 35

36 Reduktion af sejltiden på østruten (Kolby-Kås Kalundborg) Baggrund Brugsstruktur Evaluering Øst Sejltid Øst Evaluering Vest Samsø-Aarhus havn Samsøs position Slide 36

37 Sejltidens betydning Ved at flytte havnen for Sjællandsruten fra Kolby Kås til østsiden af Samsø kan sejltiden reduceres med ca. 20/35 minutter. Hvilken betydning tror du, at dette vil have for antallet af besøgende til Samsø via Sjællandsruten? (Halvdelen af Sjællænderne, Samsingerne og Fritidssamsingerne har svaret på spørgsmålet med 35 min., den anden halvdel har svaret med 20 min.) Samsinger - 20 min 39% 25% 32% 5% Samsinger - 35 min 55% 23% 18% 4% Fritidssamsinger - 20 min 32% 30% 36% 1% Fritidssamsinger - 35 min 53% 28% 17% 2% Sjælland - 20 min 9% 28% 51% 12% Sjælland - 35 min 21% 35% 33% 11% Samsinger: 1142 (Alle) Fritidssamsinger: 539 (Alle) Sjællændere: 1330 (Alle) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Stor eller meget stor betydning Nogen betydning Lille eller ingen betydning Ved ikke Baggrund Brugsstruktur Evaluering Øst Sejltid Øst Evaluering Vest Samsø-Aarhus havn Samsøs position Slide 37

38 Sejltidens betydning Tror du, at du ville besøge Samsø oftere/foretage flere rejser hvis sejltiden på Sjællandsruten blev reduceret med 20/35 minutter? (Halvdelen af Sjællænderne, Samsingerne og Fritidssamsingerne har svaret på spørgsmålet med 35 min, den anden halvdel har svaret med 20 min.) Samsinger - 20 min 32% 54% 15% Samsinger - 35 min 49% 39% 12% Fritidssamsinger - 20 min 33% 54% 13% Fritidssamsinger - 35 min 57% 28% 15% Sjælland - 20 min 7% 67% 26% Sjælland - 35 min 16% 55% 29% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Samsinger: 1142 (Alle) Fritidssamsinger: 539 (Alle) Sjællændere: 1330 (Alle) Ja Nej Ved ikke Baggrund Brugsstruktur Evaluering Øst Sejltid Øst Evaluering Vest Samsø-Aarhus havn Samsøs position Slide 38

39 Sejltidens betydning Forskel i andelen af Sjællændere, der svarer at de vil besøge Samsø oftere hvis sejltiden blev reduceret med 20/35 minutter afhængig af hvornår de sidst har besøgt Samsø. (Halvdelen af Sjællænderne har svaret på spørgsmålet med 35 min., den anden halvdel har svaret med 20 min.) 35% 30% 29% 25% 20% 16% 15% 13% 10% 5% 11% 9% 9% 5% 7% 0% Har besøgt Samsø for højst 5 år siden Har besøgt Samsø for mere end 5 år siden Har aldrig besøgt Samsø Totalt Sjælland: 1330 (Alle) Ja - 35 minutter Ja - 20 minutter Baggrund Brugsstruktur Evaluering Øst Sejltid Øst Evaluering Vest Samsø-Aarhus havn Samsøs position Slide 39

40 Følsomhed overfor sejltid Du har tidligere svaret, hvor mange returrejser du i 2011 alt i alt har foretaget med Sjællandsruten (eksklusiv pendlerrejser). Hvor mange årlige returrejser tror du, at du vil foretage, hvis sejltiden på Sjællandsruten reduceres med 20/35 min? (Halvdelen af Sjællænderne, Samsingerne og Fritidssamsingerne har svaret på spørgsmålet med 35 min., den anden halvdel har svaret med 20 min.) Nuværende antal ture (indeks 100) Indeks for antal rejser ved 20 min. kortere overfart Indeks for antal rejser ved 35 min. kortere overfart Samsinger: 1142 (Alle) Fritidssamsinger: 539 (Alle) Sjælland: 271 (Har besøgt Samsø indenfor de seneste 5 år) Samsinger Sjælland Fritidssamsinger Baggrund Brugsstruktur Evaluering Øst Sejltid Øst Evaluering Vest Samsø-Aarhus havn Samsøs position Slide 40

41 Summary Reduktion af sejltiden på østruten En reduktion af sejltiden på sjællandsruten vurderes at have stor betydning for både samsinger, fritidssamsinger og sjællændere generelt og specielt for samsinger og fritidssamsinger vil muligheden for flere afgange yderligere afhjælpe den nuværende frustration over frekvensniveauet på ruten. Mange kommentarer i de åbne spørgsmål i undersøgelsen omhandler således afgangstidspunkter og Samsøs tilgængelighed fra sjællandssiden. Konkret adspurgt om betydningen af sejltiden kan der ligeledes identificeres markante forskelle på om sejltiden reduceres med 20 minutter eller 35 minutter en reduktion på 35 minutter har den psykologiske effekt, at sejltiden nærmer sig én time mod tæt på to timer i dag. 55% af samsingerne, 53% af fritidssamsingerne og 21% af de adspurgte sjællændere svarer da også, at de forventer at foretage flere ture med østruten hvis sejltiden reduceres med 35 minutter. Specifikt for sjællænderne er det interessant at bemærke, at de der har besøgt Samsø indenfor de seneste 5 år og dermed med rimelighed kan erindre rejsen til og fra øen, svarer 29%, at de vil besøge Samsø oftere hvis sejltiden reduceres med 35 minutter dette mod kun 11%, hvis reduktionen er 20 minutter. Det nuværende trafikniveau på passager og biler årligt på Sjællandsruten betyder en kapacitets udnyttelse på ca. 80% i tidsrummet i juli måned samt øvrige rejsetunge dage i sommerhalvåret. Der er dermed ingen tvivl om, at specielt fritidssamsingerne reelt oplever store problemer med at få plads på de ønskede afgange, idet de typisk har behov for at rejse på de samme tidspunkter fredag og søndag. 69% svarer da også, at de i løbet af 2011 har oplevet at de ikke kunne få plads på en ønsket færgeafgang. At estimere trafikpotentialet for Sjællandsruten ved en reduktion af sejltiden på henholdsvis 20 minutter og 35 minutter er vanskeligt, men det er tydeligt, at der både er et potentiale bestående af de nuværende brugere, som med reduceret sejltid og flere afgange, ville rejse mere et såkaldt skyggemarked. Men derudover vil en styrkelse af Samsøs tilgængelighed fra Sjællandssiden også betyde væsentlig bedre muligheder for at tiltrække sjællandske turister til øen et potentiale der bekræftes flere steder i undersøgelsen og som er en kombination af lav nuværende penetration, manglende kendskab og Samsøs tilgængelighed fra Sjællandssiden i dag. Hertil kommer, at et større udbud af rabatterede billetter og en ændring af bizz ordningen for fritidssamsinger, vil kunne stimulere markedet yderligere. Volumenpotentialet syntes derfor at være ganske betydeligt måske i niveaet 50% ift. de nuværende trafikmængder. Baggrund Brugsstruktur Evaluering Øst Sejltid Øst Evaluering Vest Samsø-Aarhus havn Samsøs position Slide 41

42 Evaluering af vestruten (Sælvig Hou) Baggrund Brugsstruktur Evaluering Øst Sejltid Øst Evaluering Vest Samsø-Aarhus havn Samsøs position Slide 42

Destination Bornholm Event tracking Bornholms Kulturuge September 2014. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Bornholms Kulturuge September 2014. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Bornholms Kulturuge September 2014 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af Kulturugen 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide

Læs mere

Læsøfærgen Analyserapport - Potentialet for fremtidens færgebetjening af Læsø

Læsøfærgen Analyserapport - Potentialet for fremtidens færgebetjening af Læsø Læsøfærgen Analyserapport - Potentialet for fremtidens færgebetjening af Læsø Juni 2015 Side 1 Indhold 1 Introduktion 2 Konklusion 3 Undersøgelse i befolkningen; grafisk illustration af data 4 Undersøgelse

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

Hvad siger undersøgelserne?

Hvad siger undersøgelserne? Hvad siger undersøgelserne? I indeværende uge har pressen bl.a. refereret en opfattelse blandt nogle af de bornholmske lokalpolitikere om, at»de borgerundersøgelser, som kommunen har foretaget, viser,

Læs mere

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Sport & Fritid Foråret 2008 Side 1 af 10 Brugerundersøgelse vedr. tilfredsheden med aktivitetsstøtte og lokaletilskud Metode I november/december

Læs mere

Hvordan vi får flere med færgerne

Hvordan vi får flere med færgerne Initiativgruppen Hvordan vi får flere med færgerne En samling idéer til en bedre udnyttelse af de ærøske færgers kapacitet Indledning Initiativgruppen har hos medlemmerne på Facebook-gruppen Ærø til motorvejen

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen.

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen. 3. juni 2015 1. Indledning Dette notat sammenfatter resultaterne af Skive Kommunes brugertilfredshedsundersøgelse vedr. hjemmepleje og plejeboliger, som er gennemført i foråret 2015. Undersøgelsen er igangsat

Læs mere

SVT Sydnytt & Tv2/Lorry

SVT Sydnytt & Tv2/Lorry SVT Sydnytt & Tv2/Lorry Integration i Øresund Gennemført i August/september 2004 Udarbejdet af Pernille Bjørnholt Cand. scient. soc. JYSK ANALYSEINSTITUT A/S Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Formål

Læs mere

Videncenter for Kystturisme og Færgen

Videncenter for Kystturisme og Færgen Videncenter for Kystturisme og Færgen Eventtracking Fanø Juni-Oktober 2014 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af Fanø-events 4 Profil af rejsende til Fanø Slide

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Køn og alder: Kvinde Alder: 42 år Familie: Hjemmeboende børn under 18 år Bosted: København Handler på nettet: Mindst én gang om en Varer på nettet:

Læs mere

Brugerundersøgelse 2006

Brugerundersøgelse 2006 Brugerundersøgelse 2006 Side 1 Brugerundersøgelse Bornholms Lufthavn 2006. Generelt. Brugerundersøgelsen blandt lufthavnens fly-passagerer blev gennemført i en tre-ugers periode i slutningen af august

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Evaluering af Københavns Kommunes sommerferielukning af institutioner i uge 29 og 30, 2011

Evaluering af Københavns Kommunes sommerferielukning af institutioner i uge 29 og 30, 2011 Evaluering af Københavns Kommunes sommerferielukning af institutioner i uge 29 og 30, 2011 For Københavns Forældreorganisation (KFO) Den 4. oktober 2011 Evaluering for KFO 1 Indhold Baggrund Mål side 3

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Hurtigruteforbindelse mellem Samsø og Århus. Etablering af en hurtigrute mellem Samsø og Århus

Hurtigruteforbindelse mellem Samsø og Århus. Etablering af en hurtigrute mellem Samsø og Århus Århus Kommune Økonomisk Afdeling Den 3. september 2004 Notat Emne Til: Til: Kopi til: Udarbejdet af Tlf. nr: Hurtigruteforbindelse mellem Samsø og Århus Samsø Byråd mk 2.115 Etablering af en hurtigrute

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

Borgerpanel. Færgebetjening. Undersøgelse 3, maj 2013

Borgerpanel. Færgebetjening. Undersøgelse 3, maj 2013 Borgerpanel Færgebetjening Undersøgelse 3, maj 2013 Strategi og Analyse, maj 2013 1 2 RESUMÉ... 3 OM UNDERSØGELSEN... 4 GENEREL TILFREDSHED... 4 Tilfredshed med ruten Rønne-Ystad... 4 DESTINATIONER...

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål om passagergrundlag for ny station ved Holeby på Lolland

Besvarelse af spørgsmål om passagergrundlag for ny station ved Holeby på Lolland Notat 21.11.13 Besvarelse af spørgsmål om passagergrundlag for ny station ved Holeby på Lolland Bjarne Jensen har stillet en række spørgsmål til den metode, der er anvendt til fastsættelse af passagergrundlaget

Læs mere

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING VÆKSTHUS NORDJYLLAND RAPPORT INDHOLD Baggrund og formål Datagrundlag og metode Virksomhedernes tilfredshed Ansøgningsprocessen Resultater og effekter

Læs mere

141204z BRUGERUNDERSØGELSEN AF BORGERSERVICE.doc 1

141204z BRUGERUNDERSØGELSEN AF BORGERSERVICE.doc 1 141204z BRUGERUNDERSØGELSEN AF BORGERSERVICE.doc 1 BRUGERUNDERSØGELSE AF BORGERSERVICE I NYKØBING F, NYSTED, SAKSKØBING OG STUBBEKØBING EFTERÅRET 2014 Rapport til Byrådet fra de tre borgerorganisationer

Læs mere

SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST. Spørgeskema for face to face interview. Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview.

SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST. Spørgeskema for face to face interview. Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview. SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST Spørgeskema for face to face interview Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview. 1. Hvad er formålet med dit ophold [på/i destination]? Er du på 1. Ferie Besøg

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse Juni 203 ISBN 978-87-92689-79-5 Københavns Kommune Juni 203 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade 3 Postboks 453 Københavns

Læs mere

Medlemsundersøgelse 2013 Side 1

Medlemsundersøgelse 2013 Side 1 Medlemsundersøgelse 13 Side 1 Til: Fra: Hovedbestyrelsen Sekretariatet Notat 9.september 13 IDA Medlemsundersøgelse 13 IDA har i august 13 gennemført en undersøgelse af medlemmernes tilfredshed med IDA.

Læs mere

Sygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer

Sygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer Louise Kryspin Sørensen Maj 2010 www.dsr.dk/taloganalyse Sygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer 57% af sygeplejerskerne er tilfredse eller meget tilfredse, mens 27% er utilfredse eller meget

Læs mere

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Til Silkeborg Kommune Dokumenttype Rapport Dato November, 2010 SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Dato 2010-11-17 Udarbejdet af Karen Nørskov Jensen Kontrolleret

Læs mere

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Aarhus Kommune Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Denne rapport er en opsamlende, konkluderende sammenfatning baseret på fem undersøgelser gennemført

Læs mere

Boligselskabet Sct. Jørgen Viborg Kjellerup. O punktsmåling. Gennemført i 2012/2013 frekvens & antal u. tekst

Boligselskabet Sct. Jørgen Viborg Kjellerup. O punktsmåling. Gennemført i 2012/2013 frekvens & antal u. tekst Boligselskabet Sct. Jørgen Viborg Kjellerup O punktsmåling Gennemført i 2012/2013 frekvens & antal u. tekst Udviklingsafdelingen 04-03-2013 O punksmålingen er gennemført i 2013, hvor der er omdelt spørgeskemaer

Læs mere

Undersøgelsens overordnede resultater 2010

Undersøgelsens overordnede resultater 2010 Evaluering af hjemmehjælpen 2010 I perioden fra 18. oktober 2010 til 15. november 2010 gennemførte Sundhed- og Ældrecentret en spørgeskemaundersøgelse af de ydelser, der leveres af den kommunale hjemmehjælp

Læs mere

DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her.

DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her. DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her. BRUG LEVERING TIL AT FÅ FLERE OG MERE TILFREDSE KUNDER Når

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder

Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder 26.02.14 Nordea-fonden: Det gode liv i byen Side 1 af 5 Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder 100.000 danskere er de seneste 10 år flyttet fra land til by, og syv ud af otte

Læs mere

Hvilke af følgende beskrivelser passer bedst på det sted du bor?

Hvilke af følgende beskrivelser passer bedst på det sted du bor? Side Hvilke af følgende beskrivelser passer bedst på det sted du bor? Mand Køn Kvinde - - Alder - - + Et landdistrikt En by med under. indbyggere En by med mellem. og. indbyggere En by med mellem. og.

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

BAR Jernbanekampagne 2009 kampagnen

BAR Jernbanekampagne 2009 kampagnen BAR Jernbanekampagne 2009 kampagnen Problembaggrund Togpersonalets arbejdsmiljø påvirkes i stigende grad af passagernes opførsel Konsekvens: Sygemeldinger Længerevarende fravær Utryg arbejdsplads Målsætningen

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Brugerundersøgelse i Borgerservice nov. 2011 2012 Side 1 Præsentation 11. januar 2012 Lars Wiinblad

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE?

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? MINISTERIET FOR BØRN, UNDERVISNING OG LIGESTILLING NOTAT 31. AUGUST 2015 RESUMÉ Det er i denne kortlægning blandt landets folkeskoler blevet undersøgt, hvor stor en andel

Læs mere

Kundeanalyse 2014. Rejsekortkunder. Nordjyllands Trafikselskab

Kundeanalyse 2014. Rejsekortkunder. Nordjyllands Trafikselskab Kundeanalyse 2014 Rejsekortkunder Nordjyllands Trafikselskab Målgruppe Analysen er foretaget via elektronisk spørgeskema og udsendt til alle rejsekort kunder, der har sagt ja tak til at modtage servicebeskeder

Læs mere

Potentiale for integreret planlægning og optimering af den kollektive trafik med passageren i centrum. Otto Anker Nielsen, oan@transport.dtu.

Potentiale for integreret planlægning og optimering af den kollektive trafik med passageren i centrum. Otto Anker Nielsen, oan@transport.dtu. Potentiale for integreret planlægning og optimering af den kollektive trafik med passageren i centrum Otto Anker Nielsen, oan@transport.dtu.dk Måling af passagerpræferencer - hvad betyder noget? Rejsetid

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Der er ialt modtaget 195.788

Læs mere

Ankestyrelsens undeersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Sammenfatning af hoveddresultater september 2014

Ankestyrelsens undeersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Sammenfatning af hoveddresultater september 2014 Ankestyrelsens undersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Sammenfatning af hovedresultater september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner sammenfatning

Læs mere

Undersøgelse af kommunikationsindsatsen under oktoberstormen Allan

Undersøgelse af kommunikationsindsatsen under oktoberstormen Allan Undersøgelse af kommunikationsindsatsen under oktoberstormen Allan Beredskabsstyrelsen Rigspolitiet RAPPORT November 2013 Indhold INDHOLD 1 2 Executive summary Side 3-5 Befolkningsundersøgelsen Side 6-17

Læs mere

Status over Specialtandpleje 2014 Kommunerne i Region Midt

Status over Specialtandpleje 2014 Kommunerne i Region Midt Status over Specialtandpleje 2014 Kommunerne i Region Midt 1 Specialtandpleje i kommunerne i Region Midt 2014 Patientunderlag I 2014 var 4.043 patienter visteret til specialtandpleje i 18 af de 19 kommuner

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Test af koncept. Indholdsfortegnelse FORMÅL...2 METODE...2 SPØRGESKEMAETS UDFORMNING...4 RESULTATERNE...10

Test af koncept. Indholdsfortegnelse FORMÅL...2 METODE...2 SPØRGESKEMAETS UDFORMNING...4 RESULTATERNE...10 Test af koncept Indholdsfortegnelse FORMÅL...2 METODE...2 SPØRGESKEMAETS UDFORMNING...4 RESULTATERNE...10 UDDANNELSESVALG...11 SØGNING AF INFORMATION...12 EN HJEMMESIDE FOR EN HANDELSSKOLE...12 HJEMMESIDENS

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 153 Offentligt

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 153 Offentligt Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 153 Offentligt af Jess Jessen-Klixbüll, juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Det er de tre øers overordnede mål: 2 2. Udviklingsstrategier: 2 3.

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. DMI www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. DMI www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI www.dmi.dk Januar 2009 Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført med

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 95% ( besvarelser ud af 63 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Kundeundersøgelse 2014 - landmænd og konsulenter om Tast selv-service og kundeservice. December 2014

Kundeundersøgelse 2014 - landmænd og konsulenter om Tast selv-service og kundeservice. December 2014 Kundeundersøgelse 2014 - landmænd og konsulenter om Tast selv-service og kundeservice December 2014 1 Konklusion Tilfredsheden med Tast selv-service er øget i forhold til 2013. 62 % af konsulenterne og

Læs mere

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Undersøgelsen er en del af helårsturismeprojektet Naturen+ indsatsområdet Profilering af årstider Udviklet med støtte af Hjørring, Frederikshavn

Læs mere

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turisternes tilfredshed med det danske turistprodukt har vi en udfordring? Udgivet af: VisitDenmark August 2011 ISBN: 978-87-87393-81-2 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 91% ( besvarelser ud af 22 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5 Hvordan

Læs mere

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

Retreat for kvinder på Bjørnø

Retreat for kvinder på Bjørnø Retreat for kvinder på Bjørnø Drømmer du om: o at gøre noget godt for dig selv i en weekend o at se på dit liv med nye øjne o at komme lidt hjemmefra for at komme friskere hjem o at være på en bilfri,

Læs mere

Befordring i landdistrikter

Befordring i landdistrikter Befordring i landdistrikter udfordringer og muligheder Resultater fra Favrskovundersøgelsen Niels Agerholm Niels Agerholm Ph.d., Civilingeniør, Adjunkt Trafikforskningsgruppen Aalborg Universitet Arkitekt,

Læs mere

Danskernes nye Tv- og videovaner tiden efter OTT-tjenesternes indtog

Danskernes nye Tv- og videovaner tiden efter OTT-tjenesternes indtog Danskernes nye Tv- og videovaner tiden efter OTT-tjenesternes indtog En forbrugerundersøgelse af danskernes adfærd, holdninger og forventninger til forbrug af film og Tv-serier Metode Dataindsamling Gennemført

Læs mere

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Af Lone Juul Hune Indledning 3 Indhold

Læs mere

Kære Færgen Bizz kunde

Kære Færgen Bizz kunde Kære Færgen Bizz kunde 20.08.2015 Færgen og BroBizz A/S har indgået samarbejde. BroBizz A/S er Færgens bizz udsteder, hvilket betyder at du skal have en BroBizz for at kunne registrere en Færgen Bizz aftale.

Læs mere

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Devoteam Consulting Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Maj 26 Ledelsesresume Side 1 Maj 26 1. INDLEDNING Devoteam bistår Erhvervs-

Læs mere

På spørgsmålet, om det har betydning for vurderingen af Region Midtjylland som en attraktiv arbejdsplads svarer 63 % ja, mens 24 % svarer nej.

På spørgsmålet, om det har betydning for vurderingen af Region Midtjylland som en attraktiv arbejdsplads svarer 63 % ja, mens 24 % svarer nej. Evallueriing aff spørgeskemaundersøgellse vedr.. bruttollønsordniinger majj 2011 Evaluering af spørgeskemaundersøgelse vedr. bruttolønsordninger. Maj 2011 Konklusioner Undersøgelsen er gennemført for at

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 87% (145 besvarelser ud af 1 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

SFI Survey har i juni måned 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse. for undersøgelsen.

SFI Survey har i juni måned 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse. for undersøgelsen. Gentofte Kommune er ansvarlig for madleverance til visiterede brugere i kommunen. Målsætningen for kommunen er, at borgere visiteret til madordningen får tilbudt et måltid, der sikrer den fornødne tilførsel

Læs mere

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Projekt LUU TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Notat om spørgeskemaundersøgelse af partsudpegede medlemmer af lokale uddannelsesudvalg inden for TURs område. Gennemført april-

Læs mere

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 ØKONOMISKE EFFEKTER PÅ KORT SIGT Side 10 GÆSTERNES VURDERING AF HOLSTEBROEGNEN Side 18 BORGERNES

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering maj 2010

Undervisningsmiljøvurdering maj 2010 Undervisningsmiljøvurdering maj 2010 Ejer Anna Højgaard Andersen (AA) Udløbsdato 20-05-10 16:00 1 Undervisningsmiljø på Helsingør Gymnasium Dette spørgeskema handler om det fysiske og det psykiske undervisningsmiljø.

Læs mere

Borgernes holdning til trafik

Borgernes holdning til trafik Borgernes holdning til trafik Region Syddanmark Rapport Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Resumé af resultater Side 5 Borgerprioriteringer af trafikforbindelser Side 7 Kattegatbroens betydning Side

Læs mere

FraværsStatistik dokumentation 12. september 2008

FraværsStatistik dokumentation 12. september 2008 FraværsStatistik dokumentation 12. september 2008 Formål Kun det uregelmæssige fravær belyses Formålet med FraværsStatistikken er at belyse mønstre i fraværets sammensætning og udvikling indenfor DA-området.

Læs mere

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger Louise Kryspin Sørensen November 2012 Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger - Mellem 7-15 % af sygeplejerskerne rapporterer et fysisk arbejdsmiljø, der belaster

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

Økonomisk kortlægning af koncerter i Aarhus

Økonomisk kortlægning af koncerter i Aarhus Økonomisk kortlægning af koncerter i Aarhus Tekst: Stefan Rasmussen Udgiver: Arrangørgruppen Aarhus / Promus Foto: Bertand Ønsker du yderligere oplysninger om undersøgelsen kontakt: info@promus.dk 1 0.

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr. for manglende billet. Havde kun sedler.

Kontrolafgift på 600 kr. for manglende billet. Havde kun sedler. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0166 Klageren: XX på vegne YY 6840 Oksbøl Indklagede: ARRIVA Tog A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. for manglende billet. Havde

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

Patienters oplevelser med den siddende patientbefordring i Region Hovedstaden Kort fortalt

Patienters oplevelser med den siddende patientbefordring i Region Hovedstaden Kort fortalt Juli 2010 Enheden for Brugerundersøgelser Patienters oplevelser med den siddende patientbefordring i Region Hovedstaden Kort fortalt Enheden for Brugerundersøgelser Patienters oplevelser med den siddende

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/ Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/ Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.kemin.dk/.

Læs mere

Godtgørelse på 280 kr. for rejsens pris samt godtgørelse for ekstraudgifter til transportudgifter samt for svie og smerte og aflyst ferie.

Godtgørelse på 280 kr. for rejsens pris samt godtgørelse for ekstraudgifter til transportudgifter samt for svie og smerte og aflyst ferie. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0146 Klageren: Indklagede: XX 8000 Aarhus C Abildskou A/S Klagen vedrører: Godtgørelse på 280 kr. for rejsens pris samt godtgørelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt benchmark: Offentligt ansatte Side 23 Metode Side 29 2

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til

Læs mere

A&B ANALYSEs Danmarkspanel - MIFU - Margarine Foreningen -

A&B ANALYSEs Danmarkspanel - MIFU - Margarine Foreningen - Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del Bilag 198 Offentligt BILAG 5 til MIFUs foretræde for Fødevareudvalget 19. marts 2014 A&B ANALYSEs Danmarkspanel - MIFU - Margarine Foreningen

Læs mere

Ældre Sagen 22. maj 13. juni 2009

Ældre Sagen 22. maj 13. juni 2009 Ældre Sagen Pensionsforhold Jobno. DK2009-373 22. maj 13. juni 2009 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode Summary Tabeller Spørgeskema 2009 YouGov Zapera A/S Ryesgade 3 DK-2200 København N - Tel 70 27

Læs mere

Epinion og Pluss Leadership

Epinion og Pluss Leadership Epinion og Pluss Leadership DANSKERNES KULTUR,- FRITIDS- OG MEDIEVANER 2012 1964 1975 1987 1993 1998 2004-2012 Kvantitativ: Spørgeskema til mere end 12.000 borgere 3.600 voksne (15 +) 1.500 børn (7-14

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN 4 Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad Som led i den løbende kvalitetsudvikling af tandplejen gennemførte vi i Lemvig kommunale tandpleje i foråret 4 en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Unges brug af tandpleje

Unges brug af tandpleje Grafikrapport Unges brug af tandpleje Undersøgelse om unges brug af tandpleje Gennemført af CEM Institute Voxmeter for TANDLÆGEFORENINGEN Metode Undersøgelsen er baseret på 500 interview med et nationalt

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2012 MEC, SEPTEMBER 2012

NEMID IMAGEMÅLING 2012 MEC, SEPTEMBER 2012 NEMID IMAGEMÅLING 2012 MEC, SEPTEMBER 2012 # METODE METODE NEMID 2012 MÅLGRUPPE Målgruppen er personer i aldersgruppen 15 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere. DATAINDSAMLING Dataindsamlingerne

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder Juni 2013 ISBN 978-87-92689-80-1 Københavns Kommune Juni 2013 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade

Læs mere

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010 Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 1 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Tilfredshed og Loyalitet Vurderinger og sammenligninger 5 Hvordan skaber du større

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE. Side 1 af 9

ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE. Side 1 af 9 ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE Side 1 af 9 Forord I november 2010 gennemførte vi på SMKS en arbejdspladsvurdering (APV) blandt alle institutionens medarbejdere.

Læs mere

www.webstatus.dk Danmarks Meteorologiske Institut

www.webstatus.dk Danmarks Meteorologiske Institut Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk Danmarks Meteorologiske Institut www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på www.dmi.dk. Der er ialt

Læs mere

BornholmerFærgen. Vilkår og regler 2014. Færgen Bizz Færgen Bizz 50 Færgen Kort Færgen Bizz MC Færgen Bizz Pensionist Færgen Kort Pensionist

BornholmerFærgen. Vilkår og regler 2014. Færgen Bizz Færgen Bizz 50 Færgen Kort Færgen Bizz MC Færgen Bizz Pensionist Færgen Kort Pensionist Vilkår og regler 2014 BornholmerFærgen Færgen Bizz Færgen Bizz 50 Færgen Kort Færgen Bizz MC Færgen Bizz Pensionist Færgen Kort Pensionist BornholmerFærgens bizz og kort INDHOLD Rejser du mere end to gange

Læs mere

Destination Nordsjælland

Destination Nordsjælland Destination Nordsjælland Liseleje, Tisvildeleje, Gilleleje, Hornbæk, Humlebæk PROJEKT KYSTBYER I VÆKST Nulpunktsmåling 2013 Om analysen Denne rapportering indeholder en række særkørsler for destination

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011.

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. Side 1 af 10 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. (September 2012 Christina Falkenberg) Side 2 af 10 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012 Det Gode Liv - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Overnatninger Side 3-5 Motivation Side 7-8 Planlægning

Læs mere

Samsø 2.0. Dokumentation

Samsø 2.0. Dokumentation Samsø 2.0 Dokumentation SHARED SPACE Flinchs Hotel. Tranebjerg Fredag den 26. Oktober 2012 1 Samsø 2.0 Shared Space Indholdsfortegnelse Hvad kan vi i fællesskab? side 3 Velkommen side 3 Check-in. side

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere