Indsigt i den kommunale administration

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indsigt i den kommunale administration"

Transkript

1 Indsigt i den kommunale administration for kommunalbestyrelsen, revisionen, kommunaltilsynet og Indenrigs- og Sundhedsministeriet Betænkning afgivet af den af indenrigs- og sundhedsministeren i maj 2002 nedsatte ekspertgruppe under ledelse af professor, dr. jur. Jens Peter Christensen Betænkning nr December 2002

2 Kronologisk fortegnelse over betænkninger Straffelovens 289 m.v. berigelseskriminalitet rettet mod offentlige midler 1397 Betænkning fra Erhvervs- og Bypolitisk udvalg 1398 Betænkning fra Domstolenes Strukturkommission 1399 Sammenlignelig brugerinformation 1400 Betænkning om e-signatur og formkrav i lovgivningen 1401 Reform af den civile retspleje I 1402 Betænkning om arbejdsskadesikring 1403 Gennemførelse af forbrugerkøbsdirektivet 1404 Revision af arkivloven 1405 Forenklingsudvalgets delbetænkning II 1406 Forskningskommissionens betænkning 1407 Inkorporering af menneskerettighedskonventioner i dansk ret 1408 Rapport fra kulbrintebeskatningsudvalget Betænkning om politiets struktur 1410 Betænkning om politilovgivning 1411 Ny revisorlovgivning 1412 Godtgørelse til efterladte ved dødsfald 1413 Betænkning fra udvalget vedrørende revision af lov om et videnskabsetisk komitesystem 1414 Redegørelse om biobanker 1415 Straffelovens 296 og Forskning i økonomisk kriminalitet 1417 IT-kriminalitet 1418 Betænkning om arbejdsskadesikring 1419 Udvalget om eksklusivbestemmelser 1420 Gennemførelse af straffesager om seksuelt misbrug af børn 1421 Betænkning fra arbejdsgruppen om pantsætning og udlæg i andele i andelsboligforeninger 1422 Gennemførelsen i Dansk ret af direktivet om etnisk ligebehandling 1423 Betænkning om forsikringsaftaleloven 1424 Straffelovrådets betænkning om straffastsættelse om strafferammer IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63, 2100 København Ø Telefon Fax

3 Betænkning nr Indsigt i den kommunale administration for kommunalbestyrelsen, revisionen, kommunaltilsynet og Indenrigs- og Sundhedsministeriet Betænkning afgivet af den af indenrigs- og sundhedsministeren i maj 2002 nedsatte ekspertgruppe under ledelse af professor, dr. jur. Jens Peter Christensen December 2002

4 Betænkning nr Indsigt i den kommunale administration for kommunalbestyrelsen, revisionen, kommunaltilsynet og Indenrigsog Sundhedsministeriet. Udgiver: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmsgade København K Tryk: Oplag: Schultz Grafisk eksemplarer ISBN: (internetversion) Publikationen kan bestilles hos: Danmarks.dk s netboghandel IT- og Telestyrelsen Telefon Pris: 200 kr. inkl. moms Betænkningen er tilgængelig på

5 Indholdsfortegnelse Kapitel l Indledning...7 A. Ekspertgruppens nedsættelse og kommissorium...7 B. Ekspertgruppens sammensætning...10 C. Ekspertgruppens arbejde...11 Kapitel II Sammenfatning af Ekspertgruppens overvejelser og anbefalinger...13 Kapitel III Beskrivelse af gældende ret...49 A. Indledning...49 B. Styrelseslovens regler om kommunens økonomiske forvaltning Procedure og indhold vedrørende aflæggelse af årsbudgettet herunder budgettets relation til den økonomiske forvaltning Procedure og indhold vedrørende aflæggelse af årsregnskabet, herunder procedurer vedrørende revision Revisionens indhold Tilsyn...57 C. Lånebekendtgørelsen Historik Den første lånebekendtgørelse Lovgrundlaget for de gældende regler Indholdet af de gældende låneregler og tilsynet Motiver for de kommunale låneregler Kassekreditreglen Dispensationspraksis genopretning af økonomien...68 D. Kommunalbestyrelsesmedlemmers rettigheder Ret til at forlange ekstraordinært møde afholdt Adgang til gennemsyn af materiale med ikkekommunalbestyrelsesmedlemmer Sagsindsigt og ret til at modtage kopi af sagsmateriale Initiativret Retten til at forlange oplysninger Retten til at få tilført sin afvigende mening til beslutningsprotokollen Adgang til at overvære visse af økonomiudvalgets møder Adgang til at få tilsendt materiale fra udvalg, hvori medlemmet ikke selv har sæde Ret til at få ordet til dagsordenen

6 E. Visse andre styrelsesretlige forhold Udvalgenes ret til at lade ansatte og andre personer overvære udvalgenes møder og forhandlinger Borgmesterens ret til at træffe beslutninger på kommunalbestyrelsens vegne Borgmesterens ret til at udøve den øverste daglige ledelse af kommunens administration Borgmesterens ret til at deltage i udvalgenes møder...84 F. Kommunaltilsynets adgang til indsigt i den kommunale administration Officialmaksimen Kommunalbestyrelsens pligt til at afgive oplysninger til kommunaltilsynet Pligtens indhold Selvinkriminering Regelgrundlaget Overvejelser om, hvorvidt princippet finder anvendelse i tilfælde, hvor kommunaltilsynet anmoder kommunalbestyrelsen om oplysninger Inhabilitet Regelgrundlaget Overvejelser om, hvorvidt inhabilitet må antages at foreligge, når kommunaltilsynet anmoder om oplysninger...96 G. Opgavefordeling mellem revision, kommunaltilsyn og ministerium på det økonomiske område Indledning Revisionens rolle Finansiel revision Forvaltningsrevision Opdeling af revisionens bemærkninger Kommunaltilsynets rolle Legalitetstilsyn Særligt om erstatningsansvar Kommunaltilsynets reaktionsmuligheder på baggrund af revisionens bemærkninger Kommunaltilsynets pligt til selvstændig vurdering af revisionens bemærkninger Indenrigs- og Sundhedsministeriets rolle som ressortmyndighed Kapitel IV Ekspertgruppens overvejelser og anbefalinger A. Indledning

7 B. Ekspertgruppens overvejelser om rammerne for Ekspertgruppens arbejde Generelt Afgrænsning i forhold til Klagereformudvalget Afgrænsning i forhold til Budget- og regnskabsudvalget Revisionens uafhængighed C. Ekspertgruppens overvejelser om de enkelte problemstillinger Ad 1. Giver reguleringen af kommuner og amtskommuners økonomiske forhold det enkelte kommunalbestyrelsesmedlem, revisionen, kommunaltilsynet og Indenrigs- og Sundhedsministeriet som ressortmyndighed et tilstrækkelig grundlag for at kunne vurdere en kommunes reelle økonomiske situation og udvikling? Manglende oversigt over kommunernes værdier Formkrav for præsentationen af årsregnskabet i en egentlig årsrapport Vurdering af aktiver og passiver samt registrering af finansiel leasing Udsendelse af løbende likviditetsopgørelse til kommunalbestyrelsen Udsendelse af revisionens beretninger til kommunalbestyrelsen Indholdet af kasse- og regnskabsregulativet Kommunalbestyrelsens godkendelse af andre økonomiske dispositioner end lån og påtagelse af garantiforpligtelser Ad 2. Er regelgrundlaget vedrørende og kravene til den kommunale revision i styrelsesloven tilstrækkelige? Regler for revisionens indhold og omfang Revisionens ret til at mødes med kommunalbestyrelsen Ad 3. Har kommunalbestyrelsens medlemmer efter styrelsesloven de fornødne redskaber til at få indsigt i den kommunale forvaltning, således at medlemmerne kan reagere, såfremt de har grund til at antage, at kommunen handler ulovligt? Adgang til at få tilvejebragt nye oplysninger og materiale Øget adgang til at gennemse sagsmateriale i forvaltningen

8 3.3. Adgang til at overvære møder i udvalg, kommunalbestyrelsesmedlemmet ikke er medlem af Øget adgang til at tilkalde andre end udvalgsmedlemmer til at overvære udvalgsmøder (bisidderordning) Initiativret for udvalgsmedlemmer Adgang til at fastsætte tid og sted for afholdelse af ekstraordinære kommunalbestyrelsesmøder Borgmesterens pligt til at orientere kommunalbestyrelsen om afgørelser truffet på kommunalbestyrelsens vegne Ad 4. Har kommunaltilsynet - og Indenrigs- og Sundhedsministeriet som ressortmyndighed - efter styrelsesloven de fornødne redskaber til at få indsigt i og reagere over for den kommunale administration? Tilrettelæggelsen af det økonomiske tilsyn med kommuner og amtskommuner Økonomisk genopretning Tilsynsmyndighedens faglige ekspertise Kommunalbestyrelsens forpligtelse til at give tilsynsmyndigheden præcise/fyldestgørende svar Kommunaltilsynets adgang til at foretage ransagning og beslaglæggelse Kommunaltilsynets mulighed for at aftvinge de enkelte kommunalbestyrelsesmedlemmer, kommunalt ansatte og udenforstående (borgere og private virksomheder) svar, herunder mulighed for at foranstalte afhøringer af relevante personer under vidneansvar Kommunaltilsynets mulighed for at pålægge kommunen at gennemføre en ekstern undersøgelse af kommunens forhold Kommunaltilsynets sanktionsanvendelse Formaliseret samspil mellem revisionen og tilsynsmyndigheden Styrket løbende information om kommunernes likviditet til ministeriet som ressortmyndighed Bilag I Forløbet i Farumsagen Bilag II Kommuner under administration

9 Kapitel I Indledning A. Ekspertgruppens nedsættelse og kommissorium Den 3. maj 2002 nedsatte indenrigs- og sundhedsministeren en ekspertgruppe om kommunalbestyrelsens, revisionens, kommunaltilsynets og Indenrigs- og Sundhedsministeriets indsigt i den kommunale administration navnlig på det økonomiske område (Ekspertgruppen). Ekspertgruppen fik følgende kommissorium: I. Baggrund for nedsættelsen af Ekspertgruppen De påståede uregelmæssigheder i den kommunale administration i Farum Kommune (den såkaldte Farum-sag) gør det aktuelt at overveje, om de redskaber, den kommunale styrelseslovgivning giver kommunalbestyrelsen, den kommunale revision, tilsynet og Indenrigs- og Sundhedsministeriet er tilstrækkelige. Dette gælder navnlig for så vidt angår den kommunale økonomi. De forslag til ændringer af den kommunale styrelseslovs regler for tilsynets opgaver og struktur, som er indeholdt i Klagereformudvalgets betænkning nr. 1395/2000 om Statens tilsyn med kommunerne, der blev afgivet ved årsskiftet 2000/2001, indeholder på en række punkter forslag til en styrkelse af tilsynets funktion, men indeholder ikke forslag specifikt vedrørende kommunaltilsynets funktion på det økonomiske område. II. Ekspertgruppens opgaver Det er Ekspertgruppens opgave i forlængelse af Klagereformudvalgets betænkning at vurdere, om de redskaber, den kommunale styrelseslovgivning giver kommunalbestyrelsen, den kommunale revisi- 7

10 on, tilsynet og Indenrigs- og Sundhedsministeriet bl.a. med henblik på at få indsigt i den kommunale administration, er utilstrækkelige, og i givet fald at stille forslag til ændringer af den kommunale styrelseslovgivnings regler herom. Navnlig følgende områder ønskes kortlagt og analyseret med henblik på overvejelser om behovet for eventuelle nye lovgivningsinitiativer: Har kommunalbestyrelsesmedlemmerne redskaber nok til at være rustet til deres ansvar for kommunens økonomi? Er der en tilstrækkelig klar kompetencefordeling mellem den kommunale revisions opgaver, den kommunale tilsynsmyndigheds opgaver og Indenrigs- og Sundhedsministeriets beføjelser i forhold til kommunernes økonomi? Har den kommunale revision, den kommunale tilsynsmyndighed og Indenrigs- og Sundhedsministeriet ved udøvelsen af ministeriets kommunaløkonomiske funktion redskaber nok til at sikre kommunernes overholdelse af lovgivningen på det kommunaløkonomiske område? Herudover ønskes en vurdering af, om den kommunale tilsynsmyndighed i øvrigt har tilstrækkelige redskaber til at få indsigt i den kommunale administration. III. Ekspertgruppens sammensætning: Ekspertgruppens formand bliver professor, dr.jur. Jens Peter Christensen. Ekspertgruppens øvrige medlemmer vil - ud over embedsmænd fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet - blive udpeget efter indstilling fra KL, Amtsrådsforeningen, Københavns og Frederiksberg Kommuner, Kommunernes Revision, Foreningen af Statsautoriserede Revisorer, Foreningen af Statsamtmænd samt Justitsministeriet og Finansministeriet. Endvidere vil Ekspertgruppen kunne bestå af andre eksperter. Ekspertgruppen har mulighed for at igangsætte undersøgelser af praksis m.v. inden for de emneområder, gruppen skal kortlægge og analysere, og kan både udbede sig skriftligt materiale samt anmode 8

11 andre myndigheder, eksperter m.fl. om at bidrage til gruppens kortlægnings- og analysearbejde. Sekretariatsbetjeningen forestås af Indenrigs- og Sundhedsministeriet. IV. Tidsplan: Ekspertgruppen skal færdiggøre sit arbejde inden udgangen af 2002 med henblik på, at lovforslag kan fremsættes i næste samling. 9

12 B. Ekspertgruppens sammensætning Ekspertgruppen har haft følgende medlemmer: Formand: Professor, dr. jur. Jens Peter Christensen. Medlemmer: Kontorchef Hans Otto Jørgensen, indstillet af KL. Juridisk konsulent Birgitte Sørensen, indstillet af Amtsrådsforeningen. Chefkonsulent Vibeke Iversen, indstillet af Københavns og Frederiksberg Kommuner. Viceadministrerende direktør Steen Andersen, indstillet af Kommunernes Revision. Statsautoriseret revisor Peter Meisner Sørensen, indstillet af Foreningen af Statsautoriserede Revisorer. Statsamtmand Bente Flindt Sørensen, indstillet af Foreningen af Statsamtmænd. Kontorchef Jørgen Steen Sørensen, indstillet af Justitsministeriet. Afløst i september 2002 af kontorchef Ole Hasselgaard. Kontorchef Kristian Wendelboe, indstillet af Finansministeriet. Afdelingschef Thorkil Juul og afdelingschef Hans B. Thomsen, indstillet af Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Sekretariatsbetjeningen af Ekspertgruppen har været varetaget af fire kontorer i Indenrigs- og Sundhedsministeriet 1. økonomiske kontor, 1. kommunekontor, 2. økonomiske kontor og 2. kommunekontor. 2. kommunekontor har koordineret sekretariatsbetjeningen. 10

13 Ekspertgruppens sekretariat har bestået af kontorchef Pernille Christensen, kontorchef Christian Schønau, kontorchef Niels Jørgen Mau, kontorchef Paul Schüder (indtil oktober 2002 ), specialkonsulent Christina Ekmann (sekretær), specialkonsulent Sanne Nielsen, chefkonsulent Bjarne Simonsen og fuldmægtig Karsten Stentoft. C. Ekspertgruppens arbejde Ekspertgruppen har i perioden fra den 22. maj 2002 holdt i alt 6 møder. Jens Peter Christensen (formand) København, den 11. december 2002 Steen Andersen Vibeke Iversen Hans Otto Jørgensen Peter Meisner Sørensen Hans B. Thomsen Ole Hasselgaard Thorkil Juul Bente Flindt Sørensen Birgitte Sørensen Kristian Wendelboe Pernille Christensen 11

14 12

15 Kapitel II Sammenfatning af Ekspertgruppens overvejelser og anbefalinger Som det fremgår af kommissoriet, har de påståede uregelmæssigheder i den kommunale administration i Farum Kommune (Farumsagen) gjort det aktuelt at nedsætte Ekspertgruppen med henblik på at overveje, om de redskaber, den kommunale styrelseslovgivning giver kommunalbestyrelsen, den kommunale revision, tilsynet og Indenrigsog Sundhedsministeriet, med henblik på at få indsigt i den kommunale administration, herunder navnlig den kommunale økonomi, er tilstrækkelige, eller om der er behov for lovgivningsinitiativer m.v. En del af baggrunden for Ekspertgruppens overvejelser er således Farumsagen, men Ekspertgruppens overvejelser er ikke begrænset heraf, idet Ekspertgruppen ikke gennemgår og vurderer de enkelte sager i sagskomplekset vedrørende Farum Kommune. Overvejelserne er således af generel karakter og kan ikke punkt for punkt henføres til forhold i Farum Kommune. Ekspertgruppen har fundet følgende problemstillinger centrale for sine overvejelser: 1. Giver reguleringen af kommuner og amtskommuners økonomiske forhold det enkelte kommunalbestyrelsesmedlem, revisionen, kommunaltilsynet og Indenrigs- og Sundhedsministeriet som ressortmyndighed et tilstrækkelig grundlag for at kunne vurdere en kommunes reelle økonomiske situation og udvikling? 2. Er regelgrundlaget vedrørende og kravene til den kommunale revision i styrelsesloven tilstrækkelige? 3. Har kommunalbestyrelsens medlemmer efter styrelsesloven de fornødne redskaber til at få indsigt i den kommunale forvaltning, således at medlemmerne kan reagere, såfremt de har grund til at antage, at kommunen handler ulovligt? 13

16 4. Har kommunaltilsynet og Indenrigs- og Sundhedsministeriet som ressortmyndighed efter styrelsesloven de fornødne redskaber til at få indsigt i og reagere over for den kommunale administration? Ekspertgruppens anbefalinger om ændringer af gældende lovgivning m.v. kan i skemaform sammenfattes som følger: Forslag Forslaget skal sikre Hvordan gennemføres forslaget Formkravene for indholdet af kommunernes årsregnskab skal konkretiseres. Se pkt. b. Ekspertgruppen anbefaler, at de nærmere regler herfor udarbejdes af Budget- og regnskabsudvalget. Det bør overvejes, om der i kommunerne bør benyttes samme vurderingsprincip ved opgørelsen af finansielle aktiver og passiver som i den private sektor. Se pkt. c. Det gøres obligatorisk regelmæssigt at udarbejde likviditetsoversigter efter kassekreditreglen til kommunalbestyrelsen. Se pkt. d. At præsentationen af årsregnskabet bygger på generelt anerkendte - og for en bred kreds af interessenter bekendte - principper for præsentation af årsregnskaber. At forudsigelige værditab og gevinster indregnes tidligere. Herved vil eventuelle risici i forhold til eksterne parter i højere grad fremgå af regnskabet. At forbedre kommunalbestyrelsens indseende med og kontrol af kommunens økonomiske forvaltning. Ekspertgruppen henstiller, at der udarbejdes regler herfor af Budget- og regnskabsudvalget. Ændring af lov om kommunernes styrelse. Ekspertgruppen henstiller, at Budget- og regnskabsudvalget udarbejder en beskrivelse i budget- og regnskabssystemet af, præcist hvorledes disse oversigter skal se ud, og i hvilket omfang oversigten skal være ledsaget af forklarende bemærkninger. 14

17 Forslag Forslaget skal sikre Hvordan gennemføres forslaget Revisionens beretninger og delberetninger skal udleveres af kommunen til samtlige kommunalbestyrelsesmedlemmer, f.eks. senest en uge efter modtagelsen. Se pkt. e. At der ikke forløber en lang periode, inden det enkelte medlem er sikker på at blive gjort bekendt med beretningernes indhold. Ændring af lov om kommunernes styrelse. Kommunernes kasseog regnskabsvæsen skal bestyres i overensstemmelse med god bogføringsskik. Se pkt. f. Større leje- og leasingaftaler skal godkendes af kommunalbestyrelsen. Se pkt. g. Revisionen gives ret til at mødes med kommunalbestyrelsen i særlige tilfælde i forbindelse med revisionens afgivelse af kritiske beretninger og delberetninger med henblik på en mundtlig forelæggelse af disse. Se pkt. i. Kommunalbestyrelsens medlemmer gives med visse begrænsninger ret til sagsindsigt i en ubestemt flerhed af sager. Se pkt. k. En fastsættelse af regler herom skal sikre, at god bogføringsskik følges i kommunerne. At sådanne dispositioner, der kan være et alternativ til lånoptagelse og indebærer de samme forpligtelser mange år frem, behandles ligesom lånoptagelse. At kommunalbestyrelsen forud for sin behandling af en kritisk beretning eller delberetning får de oplysninger og den indsigt, der er nødvendig for medlemmernes varetagelse af deres hverv. At et kommunalbestyrelsesmedlem har mulighed for at få generel indsigt i en bestemt type sager i en angiven periode. Ekspertgruppen henstiller, at Budget- og regnskabsudvalget udarbejder regler herom. Ændring af lov om kommunernes styrelse. Ekspertgruppen henstiller, at afgrænsningen af hvilke større leje- og leasingaftaler, der skal forelægges, fortages af Budget- og regnskabsudvalget. Ændring af lov om kommunernes styrelse. Ændring af lov om kommunernes styrelse. 15

18 Interne kommunale forskrifter, der er hjemlet eller foreskrevet i lovgivningen, bør omfattes af det kommunale tilsyn. Se pkt. q. Det skal fastslås i lovgivningen, at kommunaltilsynet kan pålægge kommunalbestyrelsen at tilvejebringe oplysninger m.v., ligesom det bør overvejes at fastslå adgangen til at fastsætte en frist herfor. Se pkt. t. Kommunaltilsynet skal i særlige tilfælde kunne foranstalte afhøringer under vidneansvar Forslag Forslaget skal sikre Hvordan gennemføres forslaget Borgmesteren gives pligt til at orientere kommunalbestyrelsen om afgørelser truffet på kommunalbestyrelsens vegne. Se pkt. p. At kommunalbestyrelsen bliver orienteret om de meget vidtrækkende beslutninger, som borgmesteren kan træffe efter 31, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse i sager, som ikke tåler opsættelse eller ikke giver anled- Ændring af lov om kommunernes styrelse. ning til tvivl. At bl.a. kommunernes overholdelse af kasseog regnskabsregulativet bliver omfattet af det kommunale tilsyn. At kommunaltilsynets adgang til indsigt udtrykkeligt sikres. At kommunaltilsynet får mulighed for at tilvejebringe oplysninger, hvor kommunaltilsynets (indenretslige afhøringer). almindelige oplys- Se pkt. v. ningsskridt ikke er til- strækkelige. Ændring af lov om kommunernes styrelse. Ændring af lov om kommunernes styrelse. Ændring af lov om kommunernes styrelse. 16

19 Forslag Forslaget skal sikre Hvordan gennemføres forslaget Kommunaltilsynet skal kunne anvende sanktioner direkte over for borgmesteren i visse tilfælde, hvor borgmesteren i lovgivningen er tillagt selvstændig kompetence. Se pkt. x. At borgmesterens undladelse af at indkalde til ordinære og ekstraordinære møder kan sanktioneres. En overvejelse af, hvorvidt muligheden for at sanktionere borgmesterens beslutninger efter 31, stk. 1, i sager, som ikke tåler opsættelse eller ikke giver anledning til tvivl, bør fremgå direkte Ændring af lov om kommunernes styrelse. Ophævelse af bestemmelsen i 61 c, stk. 2, i lov om kommunernes styrelse, hvorefter strafferetlig påtale for kommunalbestyrelsesmedlemmers grove pligtforsømmelse kun kan ske efter tilsynsmyndighedens begæring. Se pkt. x. Tilsynsmyndigheden skal på kommunens regning have mulighed for i særlige tilfælde at pålægge kommunalbestyrelsen at bede revisionen om bemærkninger vedrørende et forhold, der er omfattet af revisionens beretninger. Se pkt. y. af lovteksten. At opnå større klarhed om kommunalbestyrelsesmedlemmernes rettigheder set i sammenhæng med princippet om forbud mod selvinkriminering og større klarhed i kompetencefordelingen mellem tilsynsmyndighed og anklagemyndighed. Endvidere at undgå forsinkende led i sagsbehandlingen. At det undgås, at en kommunes utilstrækkelige opfølgning på revisionens bemærkninger fører til, at kommunen lider et væsentlig økonomisk tab, eller at kommunen fortsætter en ulovlig praksis. Ændring af lov om kommunernes styrelse. Ændring af lov om kommunernes styrelse. 17

20 Forslag Forslaget skal sikre Hvordan gennemføres forslaget Revisionen skal orientere tilsynsmyndigheden om, at revisionen har afgivet en delberetning. Se pkt. y. At tilsynsmyndigheden bliver bekendt med, at der er afgivet en delberetning, og har mulighed for at reagere, hvis delberetningen ikke fremsendes til tilsynsmyndigheden i overensstemmelse med de Ændring af lov om kommunernes styrelse. Kommunernes likviditetsopgørelser efter kassekreditreglen videresendes til Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Se pkt. z. gældende regler. At ministeriet modtager bedre information om kommunernes likviditet opgjort efter kassekreditreglen. Ministeriet vil sørge for, at opgørelserne videresendes til ministeriet via Danmarks Statistik. Ekspertgruppens overvejelser, herunder forslag og anbefalinger vedrørende de ovenfor nævnte fire problemstillinger kan sammenfattes som følger: Ad 1. Giver reguleringen af kommuner og amtskommuners økonomiske forhold det enkelte kommunalbestyrelsesmedlem, revisionen, kommunaltilsynet og Indenrigs- og Sundhedsministeriet som ressortmyndighed et tilstrækkelig grundlag for at kunne vurdere en kommunes reelle økonomiske situation og udvikling? a) Ekspertgruppen har overvejet behovet for udarbejdelsen af oversigter over kommunernes værdier og reelle ressourceforbrug (jf. pkt i kap. IV. C). Ekspertgruppen kan konstatere, at der i det under Indenrigs- og Sundhedsministeriet nedsatte Budget- og regnskabsudvalg er taget en række initiativer til at tilpasse de kommunale regnskabsregler til reglerne, som anvendes i den private sektor, herunder vedrørende opgørelse af kommunernes værdier og reelle ressourceforbrug. Ekspertgruppen tager dette til efterretning. 18

21 b) Ekspertgruppen har overvejet behovet for formkrav for præsentationen af kommunernes årsregnskab i en egentlig årsrapport (jf. pkt i kap. IV. C). Ekspertgruppen erfarer, at en lang række kommuner allerede i dag frivilligt udarbejder årsrapporter, der er inspireret af de overordnede formkrav til elementerne i en årsrapport, som kendes fra årsregnskabsloven, hvilket indebærer at regnskabet præsenteres på en informativ og tilgængelig måde. Ekspertgruppen er enig om, at reglerne for kommunernes præsentation af årsregnskabet bør bygge på generelt anerkendte og for en bred kreds af interessenter bekendte principper for præsentation af årsregnskaber. Ekspertgruppen anbefaler i den forbindelse, at Budget- og regnskabsudvalgets kommissorium udvides til også at omfatte et arbejde med henblik på at konkretisere formkravene for indholdet af kommunernes årsregnskab. c) Ekspertgruppen har overvejet behovet for, at kommunernes regnskab i større udstrækning afdækker kommunernes aktiver og passiver samt registrerer finansiel leasing (jf. pkt i kap. IV. C). Ekspertgruppen mener, at der som udgangspunkt bør være en regnskabsmæssig sidestilling af kommuner, der henholdsvis vælger at gøre brug af finansiel leasing eller vælger at anskaffe aktiver. På den baggrund bør finansiel leasing fremover optages i regnskabet som såvel et aktiv som en forpligtelse i lighed med reglerne i den private sektor. Ekspertgruppen erfarer, at der som led i Budget- og regnskabsudvalgets arbejde med oprettelsen af en samlet statusbalance, jf. a), er taget initiativ til at udarbejde regler for indregning af finansiel leasing i lighed med reglerne for den private sektor. Ekspertgruppen tager til efterretning, at der i statusbalancen hermed vil være en regnskabsmæssig sidestilling af kommuner, der henholdsvis vælger at gøre brug af finansiel leasing eller vælger at anskaffe aktiver. Det er derudover Ekspertgruppens opfattelse, at det bør overvejes, om der i kommunerne bør benyttes samme vurderingsprincip ved opgørelsen af finansielle aktiver og passiver som i den private sektor. Således bør forudsigelige værditab og gevinster indregnes og ikke 19

22 nødvendigvis afvente en udmøntning i betalingsstrømme. Herved vil eventuelle risici i forhold til eksterne parter i højere grad fremgå af regnskabet. Ekspertgruppen henstiller, at der udarbejdes regler herfor af Budget- og regnskabsudvalget. d) Ekspertgruppen har overvejet behovet for obligatorisk udsendelse til kommunalbestyrelsen af løbende likviditetsopgørelser for dermed at forbedre kommunalbestyrelsens indseende og kontrol med kommunens økonomiske forvaltning (jf. pkt i kap. IV. C). Ekspertgruppen kan anbefale, at det gøres obligatorisk regelmæssigt at udarbejde likviditetsoversigter efter kassekreditreglen til kommunalbestyrelsen, f.eks. mindst en gang i kvartalet. Ekspertgruppen henstiller, at Budget- og regnskabsudvalget udarbejder en beskrivelse i budget- og regnskabssystemet af, præcist hvorledes disse oversigter skal se ud og i hvilket omfang oversigten skal være ledsaget af forklarende bemærkninger, og anbefaler, at der i den kommunale styrelseslov indsættes den fornødne hjemmel hertil. e) Ekspertgruppen har overvejet, om det er hensigtsmæssigt, at der kan forløbe en så relativt lang periode fra kommunen modtager en revisionsberetning, til det enkelte medlem af kommunalbestyrelsen i forbindelse med kommunalbestyrelsens behandling af sagen er sikker på at blive gjort bekendt med beretningens indhold (jf. pkt i kap. IV. C). Revisionens beretninger er et centralt redskab for kommunalbestyrelsens medlemmer, da de afspejler revisionens kritiske gennemgang af kommunens regnskab og de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen og revisionens vurdering af, om udførelsen af kommunalbestyrelsens og udvalgenes beslutninger og den øvrige forvaltning af kommunens anliggender er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde. Ekspertgruppen kan derfor anbefale, at det gøres obligatorisk, at revisionens beretninger og delberetninger udleveres til samtlige medlemmer af kommunalbestyrelsen, f.eks. senest en uge efter modtagelsen. 20

23 f) Ekspertgruppen har overvejet behovet for nærmere regler om indholdet af kommunernes kasse- og regnskabsregulativ, herunder om god bogføringsskik, samt behovet for, at kasse- og regnskabsregulativet skal godkendes af den kommunale revision eller tilsynsmyndigheden (jf. pkt i kap. IV. C.) Ekspertgruppen finder, at formålene med kasse- og regnskabsregulativet understøttes bedst muligt, ved at regulativet udarbejdes under hensyntagen til de særlige forhold, som gælder for de enkelte kommuner, herunder kommunens organisation. Ekspertgruppen mener endvidere, at en fastsættelse af krav om indholdet af kasse- og regnskabsregulativet kan indebære en utilsigtet fokusering på regulativets obligatoriske indhold, hvorved andre elementer i regulativet kan blive nedprioriteret. På den baggrund finder Ekspertgruppen ikke, at der skal fastsættes krav til indholdet af kasse- og regnskabsregulativet. Det er Ekspertgruppens opfattelse, at det fulde ansvar for udformningen af kasse- og regnskabsregulativet fortsat skal ligge hos kommunalbestyrelsen. Ekspertgruppen har her lagt til grund, at såfremt regulativet skulle godkendes af revisionen, ville ansvaret for regulativet i et vist omfang kunne tillægges revisionen. Tilsvarende ville et krav om tilsynsmyndighedens godkendelse af kasse- og regnskabsregulativet påvirke kommunalbestyrelsens ellers entydige ansvar for kasse- og regnskabsregulativet. Ekspertgruppen mener derfor ikke, at kasse- og regnskabsregulativet skal godkendes af den kommunale revision eller tilsynsmyndighederne. Ekspertgruppen mener derimod og henstiller på den baggrund, at der i Budget- og regnskabsudvalget med hjemmel i den bemyndigelse, ministeren efter styrelseslovens 46 har til at fastsætte regler for bestyrelsen af kommunens kasse- og regnskabsvæsen, udarbejdes regler for, at kommunernes kasse- og regnskabsvæsen bestyres i overensstemmelse med god bogføringsskik, og at der i den forbindelse inddrages overvejelser i forhold til begrebet god bogføringsskik, jf. bogføringslovens 6, stk. 1. g) Ekspertgruppen har overvejet behovet for krav om kommunalbestyrelsens godkendelse af andre økonomiske dispositioner end lån og optagelse af garantiforpligtelser (jf. pkt kap. IV. C). 21

Offentligt S 523 endeligt svar

Offentligt S 523 endeligt svar .i w u. no==ä=mma xo33::m_:a

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Regulativ for Lokaludvalg i Københavns Kommune

Regulativ for Lokaludvalg i Københavns Kommune Regulativ for Lokaludvalg i Københavns Kommune Opgaver til selvstændig opgavevaretagelse 1. I henhold til 65d, stk. 2, nr. 10, i lov om kommunernes styrelse henlægger Københavns Borgerrepræsentation følgende

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Regulativ for Lokaludvalg i Københavns Kommune

Regulativ for Lokaludvalg i Københavns Kommune Regulativ for Lokaludvalg i Københavns Kommune af 6. februar 2014 Opgaver til selvstændig opgavevaretagelse 1. I henhold til 65d, stk. 2, nr. 10, i lov om kommunernes styrelse henlægger Københavns Borgerrepræsentation

Læs mere

Forretningsorden for Økonomiudvalget

Forretningsorden for Økonomiudvalget Forretningsorden for Økonomiudvalget 1 Udvalgets møder Udvalget udøver sin virksomhed i møder. Dog kan udvalget i særlige tilfælde beslutte, at en sag kan afgøres ved skriftlig cirkulation, såfremt der

Læs mere

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Revisionsregulativ Godkendt den Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Den sagkyndige revision... 2 Revisionens virksomhed... 2 Revisionens formål... 2 Revisionens område...

Læs mere

REBILD KOMMUNE FORRETNINGSORDEN

REBILD KOMMUNE FORRETNINGSORDEN REBILD KOMMUNE FORRETNINGSORDEN Udvalget For Kultur og Fritid Forretningsorden for fagudvalgene i Rebild Kommune 1. januar 2018 INDHOLDSFORTEGNELSE Konstituering...3 Udvalgets møder...3 Dagsorden, fremlæggelse...3

Læs mere

Forretningsorden for Hørsholm Kommune

Forretningsorden for Hørsholm Kommune Forretningsorden for Hørsholm Kommune November 2001 Indholdsfortegnelse 1 Kapitel I... 1 1.1 Kommunalbestyrelsens møder... 1 2 Kapitel II... 1 2.1 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse... 1

Læs mere

1.Sager, hvis afgørelse forudsætter en bedømmelse af personlige forhold. 3.Overslag og tilbud vedrørende bygningsarbejder og leverancer.

1.Sager, hvis afgørelse forudsætter en bedømmelse af personlige forhold. 3.Overslag og tilbud vedrørende bygningsarbejder og leverancer. Forretningsorden for Fredericia kommunalbestyrelse Bilag 2 til cirk. nr. 129 af 27. juni 1969 Kommunalbestyrelsens møder 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme,

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S INDHOLD 1. Bestyrelsens valg og sammensætning 1 2. Konstitution 1 3. Bestyrelsesmøder 1 4. Beslutningsprotokol 2 5. Bestyrelsens forpligtelser 2

Læs mere

Dette notat beskriver borgmesterens formelle kompetence set i forhold til udvalget og forvaltningen tegnet ved direktionen.

Dette notat beskriver borgmesterens formelle kompetence set i forhold til udvalget og forvaltningen tegnet ved direktionen. NOTAT Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Parlamentariske aspekter ved arbejdet som borgmester i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Dette notat beskriver borgmesterens formelle kompetence

Læs mere

UDKAST. til. Forretningsorden for Sundheds- og Omsorgsudvalget Valgperioden

UDKAST. til. Forretningsorden for Sundheds- og Omsorgsudvalget Valgperioden KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Ledelsessekretariatet FORRETNINGSORDEN UDKAST til Forretningsorden for Sundheds- og Omsorgsudvalget Valgperioden 2018-2021 Formand og næstformand 1.

Læs mere

Regulativ for Christianshavn Lokaludvalg

Regulativ for Christianshavn Lokaludvalg Regulativ for Christianshavn Lokaludvalg Opgaver til selvstændig opgavevaretagelse 1. I henhold til 65d, stk. 2, nr. 10, i lov om kommunernes styrelse henlægger Københavns Borgerrepræsentation følgende

Læs mere

Sagsnr Forretningsorden for Børne- og Ungdomsudvalget. Dokumentnr Konstituering

Sagsnr Forretningsorden for Børne- og Ungdomsudvalget. Dokumentnr Konstituering KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Ledelsessekretariatet NOTAT 15-12-2017 Forretningsorden for Børne- og Ungdomsudvalget Sagsnr. 2017-0389176 Dokumentnr. 2017-0389176-1 Konstituering 1.

Læs mere

Forretningsorden for Udvalget for Plan og Miljø i Haderslev Kommune. gældende fra 1. april 2014

Forretningsorden for Udvalget for Plan og Miljø i Haderslev Kommune. gældende fra 1. april 2014 Forretningsorden for Udvalget for Plan og Miljø i Haderslev Kommune gældende fra 1. april 2014 Forretningsorden for Stående udvalg Valg af formand 1. Udvalget vælger selv sin formand, udvalget kan vælge

Læs mere

Forretningsorden til Udvalget for Børn og Unge Revideret maj 2016 Indholdsfortegnelse

Forretningsorden til Udvalget for Børn og Unge Revideret maj 2016 Indholdsfortegnelse Forretningsorden til Udvalget for Børn og Unge Revideret maj 2016 Indholdsfortegnelse Politiske udvalgs møder... 2 Forespørgelser... 2 Pressekontakt og formidling af beslutninger... 3 Dagsorden... 3 Udsendelse

Læs mere

Socialudvalgets forretningsorden

Socialudvalgets forretningsorden KØBENHAVNS KOMMUNE Socialudvalget FORRETNINGSORDEN Socialudvalgets forretningsorden Udvalgets formand og næstformand 1. Socialborgmesteren er formand for udvalget. På udvalgets konstituerende møde vælges

Læs mere

1 Universitetsdirektørudvalget vælger ud af sin midte en formand og en næstformand for en periode på 3 år.

1 Universitetsdirektørudvalget vælger ud af sin midte en formand og en næstformand for en periode på 3 år. 25. februar 2011 J.nr. 2011-4001-01 MD Forretningsorden for Universitetsdirektørudvalget Formandskab 1 Universitetsdirektørudvalget vælger ud af sin midte en formand og en næstformand for en periode på

Læs mere

Forretningsorden. For. Kommunalbestyrelsen. i Lejre Kommune

Forretningsorden. For. Kommunalbestyrelsen. i Lejre Kommune Forretningsorden For Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune Kommunalbestyrelsens møder. 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Forretningsorden for Revisionsudvalg Topdanmark Forsikring A/S

Forretningsorden for Revisionsudvalg Topdanmark Forsikring A/S Forretningsorden for Revisionsudvalg Topdanmark Forsikring A/S Nedsat af bestyrelsen i Topdanmark Forsikring A/S ( Selskabet ) 1. Formål Revisionsudvalget er et bestyrelsesudvalg, der skal overvåge selskabets

Læs mere

Forretningsorden for Aabenraa Byråd

Forretningsorden for Aabenraa Byråd Forretningsorden for Aabenraa Byråd Fra 1. maj 2014 Indholdsfortegnelse Byrådets møder... 1 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse... 1 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes forelæggelse...

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN ANTI DOPING DANMARK

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN ANTI DOPING DANMARK BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I ANTI DOPING DANMARK 2 Revideret 2013 Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i Anti Doping Danmark. Afholdelse af bestyrelsesmøder 1. 1.1 Bestyrelsen afholder

Læs mere

Telefonnotat om indkaldelse af stedfortræder til uformelle møder i kommunalbestyrelse og udvalg

Telefonnotat om indkaldelse af stedfortræder til uformelle møder i kommunalbestyrelse og udvalg Enhed Kommunaljura Sagsbehandler LBH Koordineret med Sagsnr. 2014-17894 Doknr. 164890 Dato 04-09-2014 Telefonnotat om indkaldelse af stedfortræder til uformelle møder i kommunalbestyrelse og udvalg En

Læs mere

REVISIONSREGULATIV 1

REVISIONSREGULATIV 1 REVISIONSREGULATIV 1 For kontraktperioden der begynder 1. december 2014 1 Revisor Aalborg Byråd har i henhold til 42 i Lov om kommunernes styrelse antaget PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse REVISIONSREGULATIV 1. Den sagkyndige revision og revisionens virksomhed I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse antaget Deloitte & Touche Statsautoriseret

Læs mere

Vedtægt for lokaludvalg i Kommuneqarfik Sermersooq. Kapitel 1 Formål

Vedtægt for lokaludvalg i Kommuneqarfik Sermersooq. Kapitel 1 Formål Vedtægt for lokaludvalg i Kommuneqarfik Sermersooq I medfør af 31, stk. 3 i inatsisartutlov nr. 22 af 18. november 2010 om den kommunale styrelse, som senest ændret ved inatsisartutlov nr. 6 af 29. november

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for. Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget. Vordingborg Kommune

FORRETNINGSORDEN. for. Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget. Vordingborg Kommune FORRETNINGSORDEN for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget i Vordingborg Kommune Godkendt på Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde den.. 2 Valg til Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 1 Udvalgets

Læs mere

Forretningsorden Langeland Kommunalbestyrelse

Forretningsorden Langeland Kommunalbestyrelse Forretningsorden Langeland Kommunalbestyrelse Forretningsorden for Kommunalbestyrelsen i Langeland Kommune Kommunalbestyrelsens møder. 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan

Læs mere

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Åben dagsorden Økonomiudvalget 2018-2021 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus Fraværende:

Læs mere

Vejledende udtalelse om rækkevidden af retten til sagsindsigt i medfør af 9 i lov om kommunernes styrelse

Vejledende udtalelse om rækkevidden af retten til sagsindsigt i medfør af 9 i lov om kommunernes styrelse Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7228 2400 F +45 7228 2401 M im@im.dk W oim.dk Statsforvaltningen Nordjylland nordjylland@statsforvaltning.dk Att. Jytte Terkildsen Kopi til Frederikshavn

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune.

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune. Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en kommune. 30-10- 2008 TILSYNET Vedrørende godkendelse af ændrede vedtægter for det kommunale fællesskab Fælleskøkkenet Elbo I/S. Fredericia Kommune har

Læs mere

Direktionssekretariatet. Forretningsorden for kommunalbestyrelsen Norddjurs Kommune

Direktionssekretariatet. Forretningsorden for kommunalbestyrelsen Norddjurs Kommune Direktionssekretariatet Forretningsorden for kommunalbestyrelsen Norddjurs Kommune Indholdsfortegnelse. Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse... 1 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes

Læs mere

Forretningsorden Herlev Kommunalbestyrelse

Forretningsorden Herlev Kommunalbestyrelse Forretningsorden Herlev Kommunalbestyrelse Kommunalbestyrelsens møder 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr.

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18.

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. februar 2013) 1 Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i den offentlige

Læs mere

Forretningsorden for Haderslev Byråd

Forretningsorden for Haderslev Byråd Forretningsorden for Haderslev Byråd (Gældende fra den 1. januar 2018) Indholdsfortegnelse Byrådets møder... 2 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse... 2 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og

Læs mere

Forretningsorden for Roskilde Byråd. Byrådets møder.

Forretningsorden for Roskilde Byråd. Byrådets møder. Forretningsorden for Roskilde Byråd Byrådets møder. 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr. lov om kommunernes styrelse 10. Stk. 2.

Læs mere

1. Selskabets navn er Midttrafik. Stk. 2. Selskabets hjemsted er i Århus Kommune, og selskabet har en afdeling i Videbæk i Ringkøbing-Skjern

1. Selskabets navn er Midttrafik. Stk. 2. Selskabets hjemsted er i Århus Kommune, og selskabet har en afdeling i Videbæk i Ringkøbing-Skjern VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND Godkendt af Midttrafiks repræsentantskab 5. januar 2007 Godkendt af Trafikstyrelsen 5. september 2007 Præambel Region Midtjylland etablerer med virkning

Læs mere

Orientering om 30. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 30. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Samtlige kommunalbestyrelser Orientering om 30. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Sagsnr. 2013-11322 Doknr. 180108 Dato 12-12-2013 Hermed orienteres om ændringer af Budget-

Læs mere

Samsø Kommunalbestyrelse Langgade 1 Tranebjerg 8305 Samsø. Kommunalbestyrelsers ret til information ved kommunalbestyrelsens

Samsø Kommunalbestyrelse Langgade 1 Tranebjerg 8305 Samsø. Kommunalbestyrelsers ret til information ved kommunalbestyrelsens Samsø Kommunalbestyrelse Langgade 1 Tranebjerg 8305 Samsø 10-11- 2010 Kommunalbestyrelsers ret til information ved kommunalbestyrelsens budgetbehandling samt postlister TILSYNET Medlemmer af den daværende

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

REVISIONSREGULATIV. for VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

REVISIONSREGULATIV. for VESTHIMMERLANDS KOMMUNE REVISIONSREGULATIV for VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Den sagkyndige revision 1 Vesthimmerlands Kommune skal have en sagkyndig revision, der skal være godkendt af tilsynsmyndigheden. Vesthimmerlands Kommunes

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR REBILD BYRÅD 1. januar 2007

FORRETNINGSORDEN FOR REBILD BYRÅD 1. januar 2007 FORRETNINGSORDEN FOR REBILD BYRÅD 1. januar 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE Byrådets møder... 3 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse.... 3 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes forelæggelse....

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR NORDFYNS KOMMUNALBESTYRELSE

FORRETNINGSORDEN FOR NORDFYNS KOMMUNALBESTYRELSE FORRETNINGSORDEN FOR NORDFYNS KOMMUNALBESTYRELSE Kommunalbestyrelsens møder 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre,

Læs mere

Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C

Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C I henhold til Vedtægternes 14 fastsætter bestyrelsen forretningsorden og instrukser for sit virke. Forretningsorden skal sikre, at bestyrelsen gennem sit arbejde

Læs mere

Bestyrelsens forretningsorden

Bestyrelsens forretningsorden Bestyrelsens forretningsorden ARC - I/S Amager Ressourcecenter Bestyrelsens forretningsorden I medfør af 11, stk. 2, i vedtægten fastsættes denne forretningsorden for bestyrelsen for ARC - I/S Amager

Læs mere

B y r å d s m e d l e m m e r n e s r e t t i g h e d e r o g p l i g t e r

B y r å d s m e d l e m m e r n e s r e t t i g h e d e r o g p l i g t e r B y r å d s m e d l e m m e r n e s r e t t i g h e d e r o g p l i g t e r Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Byrådsmedlemmers rettigheder... 2 - om sagsindsigt, initiativret og standsningsret.

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ODSHERRED BYRÅD

FORRETNINGSORDEN FOR ODSHERRED BYRÅD BORGMESTERSEKRETARIATET FORRETNINGSORDEN FOR ODSHERRED BYRÅD GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 Byrådets møder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede

Læs mere

Forretningsorden for regionsrådet i Region Syddanmark

Forretningsorden for regionsrådet i Region Syddanmark Regionsrådets møder 1. Regionsrådets møder er offentlige. Regionsrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. 12 i lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommuner (i det følgende

Læs mere

Forretningsorden. for. Fredensborg Byråd

Forretningsorden. for. Fredensborg Byråd Forretningsorden for Fredensborg Byråd 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog beslutte at behandle enkelte sager for lukkede døre. Stk. 2. Byrådet behandler følgende sager for lukkede døre, medmindre

Læs mere

På bestyrelsens første møde vælges en formand og en næstformand efter bestemmelsen i vedtægtens 12.

På bestyrelsens første møde vælges en formand og en næstformand efter bestemmelsen i vedtægtens 12. Forretningsorden for bestyrelsen for University College Sjælland I henhold til bekendtgørelse af lov om professionshøjskoler for videregående uddannelse nr. 215 af 27. februar 2013 og vedtægt for Professionshøjskolen

Læs mere

Forretningsorden for Næstved Byråd

Forretningsorden for Næstved Byråd Forretningsorden for Næstved Byråd Byrådets møder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. kommunestyrelsesloven 10. Stk. 2. Følgende

Læs mere

Forretningsorden for Byrådet i Favrskov Kommune

Forretningsorden for Byrådet i Favrskov Kommune Forretningsorden for Byrådet i Favrskov Kommune Byrådets møder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. lov om kommunernes styrelse 10.

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR HVIDOVRE KOMMUNALBESTYRELSE

FORRETNINGSORDEN FOR HVIDOVRE KOMMUNALBESTYRELSE FORRETNINGSORDEN FOR HVIDOVRE KOMMUNALBESTYRELSE Forretningsordenen for Hvidovre Kommunalbestyrelse Kommunalbestyrelsens møder Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse Beslutningsdygtighed, mødeledelse

Læs mere

SORØ KOMMUNE FORRETNINGSORDEN

SORØ KOMMUNE FORRETNINGSORDEN Dok. nr. 340-2014-78032 SORØ KOMMUNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden for Byrådet i Sorø Kommune Byrådets møder 1 Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for

Læs mere

Holbæk Kommune. Forretningsorden for byrådet i Holbæk Kommune

Holbæk Kommune. Forretningsorden for byrådet i Holbæk Kommune Holbæk Kommune Forretningsorden for byrådet i Holbæk Kommune Byrådsmøder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. 10 i lov om kommunernes

Læs mere

Forretningsorden for Ringsted Byråd

Forretningsorden for Ringsted Byråd Forretningsorden for Ringsted Byråd Byrådets møder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr. 10 i lov om kommunernes styrelse. Stk. 2.

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for Thisted Kommunalbestyrelse

FORRETNINGSORDEN. for Thisted Kommunalbestyrelse FORRETNINGSORDEN for Thisted Kommunalbestyrelse Marts 2015 Dok. 1896067 2 Indholdsfortegnelse Side Kommunalbestyrelsens møder ------------------------------------------------------------ 4 Udsendelse af

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 7. april 2010 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 7. april 2010 til en kommune Statsforvaltningens brev af 7. april 2010 til en kommune 07-04- 2010 TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK Middelfart Kommune har på egne og Fredericia Kommunes vegne anmodet statsforvaltningen om

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget

Kommissorium for revisionsudvalget Kommissorium for revisionsudvalget Vestas Wind Systems A/S Kommissorium for revisionsudvalget 1 Indholdsfortegnelse Rolle 3 Formål 3 Medlemmer Ansvarsområder 3 4 Møder 6 Beslutningsdygtighed Vederlag til

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Dokumentdato: 27.03.2008 Dokumentansvarlig: MIC 1 Konstituering Bestyrelsen består af 14 medlemmer, der udpeges

Læs mere

Nedenfor følger en nærmere redegørelse for ministeriets opfattelse.

Nedenfor følger en nærmere redegørelse for ministeriets opfattelse. Statsforvaltningen tilsynet@statsforvaltningen.dk Sagsnr. 2014-6189 Doknr. 217161 Dato 27-04-2015 Orientering til Statsforvaltningen om Økonomi- og Indenrigsministeriets retsopfattelse vedrørende det kommunale

Læs mere

2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget.

2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget. 2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget. Resumé: udtalt, at det forhold, at et på mødet omdelt afstemningstema ikke har været tilgængeligt

Læs mere

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 TORSDAG DEN 5. JANUAR 2006, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, RÅDSSALEN Sammenlægningsudvalget 5. januar 2006 Side: 8 Fraværende: Tessa Gjødesen,

Læs mere

Almindelige bestemmelser

Almindelige bestemmelser Lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab (Lov nr. 537 af 24. juni 2005) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning,

Læs mere

Forretningsorden for Thisted Byråd

Forretningsorden for Thisted Byråd Forretningsorden for Thisted Byråd Side 0 Indholdsfortegnelse Byrådets møder --------------------------------------------------------- 3 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse -- 4 Side Beslutningsdygtighed,

Læs mere

Assens Byråds Forretningsorden

Assens Byråds Forretningsorden Assens Byråds Forretningsorden Forretningsorden Assens Byråd 2014 Forretningsorden for Assens Byråd Byrådets møder. 1 Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles

Læs mere

Forretningsorden for Regionsrådet

Forretningsorden for Regionsrådet Forretningsorden for Regionsrådet Regionsrådets møder 1. Regionsrådets møder er offentlige. Regionsrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. 51 i lov om regioner og om nedlæggelse

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010 Forretningsorden Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening Godkendt den 02. september 2010 C:\Users\sb\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\WD98V9XV\2010 09 06 Bestyrelsens

Læs mere

Opgørelse og dokumentation af tabt arbejdsfortjeneste

Opgørelse og dokumentation af tabt arbejdsfortjeneste Opgørelse og dokumentation af tabt arbejdsfortjeneste Side 1 af 9 1. Tabt arbejdsfortjeneste Medlemmer af Byrådet kan vælge at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste. Ordningen er

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 Sagsbehandlingstiden i straffesager. Klager fra sigtede over lang sagsbehandlingstid

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Den selvejende institution Brandts

Forretningsorden for bestyrelsen i Den selvejende institution Brandts Forretningsorden for bestyrelsen i Den selvejende institution Brandts Konstitution Bestyrelsen er valgt/udpeget for 2 år ad gangen. Bestyrelsesmedlemmerne har forskudte valgperioder, som anført i vedtægterne,

Læs mere

Lov om kommunernes styrelse. Kapitel I Almindelige bestemmelser. Kapitel II Kommunalbestyrelsen

Lov om kommunernes styrelse. Kapitel I Almindelige bestemmelser. Kapitel II Kommunalbestyrelsen 581 af 24/06 2009. Lov om kommunernes styrelse (Kommunale styrelseslov) Lov om kommunernes styrelse (Kommunale styrelseslov) Nr. 223 af 31. maj 1968 Indenrigsministeriet Jf. lovbek. nr. 581 af 24. juni

Læs mere

FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Frederikshavn Forsyning A/S

FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Frederikshavn Forsyning A/S FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Frederikshavn Forsyning A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forretningsordenens hjemmel... 3 2. Aktiebesiddelse... 3 3. Bestyrelsens konstitution... 3 4. Tiltrædelse af forretningsorden...

Læs mere

Tilsynsmyndighedernes kompetence til at tage stilling til kommunalbestyrelsesmedlemmers krænkelse af tavshedspligt

Tilsynsmyndighedernes kompetence til at tage stilling til kommunalbestyrelsesmedlemmers krænkelse af tavshedspligt Tilsynsmyndighedernes kompetence til at tage stilling til kommunalbestyrelsesmedlemmers krænkelse af tavshedspligt Udtalt over for indenrigsministeriet, at der ikke forelå det fornødne retsgrundlag for

Læs mere

Vejledning om. rettigheder og pligter for medlemmer af kommunalbestyrelsen. og om. møder i kommunalbestyrelsen og udvalg

Vejledning om. rettigheder og pligter for medlemmer af kommunalbestyrelsen. og om. møder i kommunalbestyrelsen og udvalg Vejledning om rettigheder og pligter for medlemmer af kommunalbestyrelsen og om møder i kommunalbestyrelsen og udvalg 1 Indhold: 1. Indledning... 3 2. Medlemsrettigheder 2.1. Sagsindsigt... 4 2.2. Initiativret...

Læs mere

Forretningsorden. for. Nærdemokratiudvalget

Forretningsorden. for. Nærdemokratiudvalget Forretningsorden for Nærdemokratiudvalget Nærdemokratiudvalget er nedsat under Økonomi- og Erhvervsudvalget i henhold til 10, stk. 10, nr. 3 i Styrelsesvedtægt for Silkeborg Kommune, jfr. Styrelseslovens

Læs mere

Forretningsorden for Den Danske Naturfonds bestyrelse

Forretningsorden for Den Danske Naturfonds bestyrelse Side 1/6 Forretningsorden for Den Danske Naturfonds bestyrelse 1. Bestyrelsens valg, konstitution og honorar 1.1. Indstilling og valg af bestyrelsesmedlemmer sker i overensstemmelse med pkt. 7 og 8 i fondens

Læs mere

Iflg. aftale fremsendes hoslagt forretningsorden for bestyrelsen i Viby Andelsboligforening. Anette Degn :01 cc: Vedr.

Iflg. aftale fremsendes hoslagt forretningsorden for bestyrelsen i Viby Andelsboligforening. Anette Degn :01 cc: Vedr. Iflg. aftale fremsendes hoslagt forretningsorden for bestyrelsen i Viby Andelsboligforening. Med venlig hilsen Ole Maltesen ----- Videresendt af Ole Maltesen/VAB - 02-12-05 11:12 ----- Anette Degn Til:

Læs mere

UU-Nord. Reviderede vedtægter. Resumé: statsforvaltningens bemærkninger til reviderede vedtægter for det kommunale fællesskab UU-Nord.

UU-Nord. Reviderede vedtægter. Resumé: statsforvaltningens bemærkninger til reviderede vedtægter for det kommunale fællesskab UU-Nord. 2008-02-19. UU-Nord. Reviderede vedtægter. Resumé: statsforvaltningens bemærkninger til reviderede vedtægter for det kommunale fællesskab UU-Nord. 19-02- 2008 UU-Nord Rustenborgvej 3 2800 Lyngby STATSFORVALTNINGEN

Læs mere

Forretningsorden for Movias bestyrelse

Forretningsorden for Movias bestyrelse Forretningsorden for Movias bestyrelse Gældende tekst Forslag til ny tekst A. Bestyrelsens møder 1 Bestyrelsen udøver sin virksomhed i møder. Der fastsættes inden 1. november en mødeplan for bestyrelsens

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 18. november 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 18. november 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 18. november 2008 til en borger Denne sag vedrører spørgsmålet om lovligheden af en indkaldelse til et ekstraordinært møde i et stående udvalg. Det er statsforvaltningens opfattelse,

Læs mere

Forretningsorden for Studienævn for Medicin ved Syddansk Universitet

Forretningsorden for Studienævn for Medicin ved Syddansk Universitet Forretningsorden for Studienævn for Medicin ved Syddansk Universitet Nærværende forretningsorden er udarbejdet i henhold til Standardforretningsorden for de kollegiale organer ved Syddansk Universitet,

Læs mere

Forretningsorden for Kommunalbestyrelsen for Stevns Kommune. Kommunalbestyrelsens møder.

Forretningsorden for Kommunalbestyrelsen for Stevns Kommune. Kommunalbestyrelsens møder. Forretningsorden for Kommunalbestyrelsen for Stevns Kommune Kommunalbestyrelsens møder. 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for

Læs mere

Kommissorium for Revisionsudvalget. Danske Bank A/S CVR-nr

Kommissorium for Revisionsudvalget. Danske Bank A/S CVR-nr Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 1 Anvendelsesområde og formål 1.1 I dette kommissorium fastsættes Danske Banks Revisionsudvalgs opgaver og beføjelser. 1.2 Revisionsudvalget

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Byrådets møder Side 3. Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse Side 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Byrådets møder Side 3. Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse Side 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Byrådets møder Side 3 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse Side 3 Beslutningdygtighed, mødeledelse og sagernes forelæggelse Side 3 Underudvalg Side 4 Medlemmernes deltagelse

Læs mere

Forretningsorden VEJEN BYRÅD

Forretningsorden VEJEN BYRÅD Forretningsorden VEJEN BYRÅD Indhold Vejen Byråds møder.................................................. 2 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse........................ 3 Beslutningsdygtighed,

Læs mere

Trafikselskabet Fynbus Vedtægter 20. december 2006

Trafikselskabet Fynbus Vedtægter 20. december 2006 Præambel Region Syddanmark etablerer med virkning fra 1. januar 2007 et trafikselskab, der dækker Ny Assens Kommune, Faaborg-Midtfyns Kommune, Kerteminde Kommune, Langelands Kommune, Ny Middelfart Kommune,

Læs mere

Forretningsorden for Studienævn for Audiologi

Forretningsorden for Studienævn for Audiologi Forretningsorden for Studienævn for Audiologi Studienævnets møder 1. Studienævnet udøver sin virksomhed i møder. Rutinesager kan dog afgøres ved skriftlig behandling, hvis alle organets medlemmer tiltræder

Læs mere

I den kommunale styrelseslov er der to paragraffer med særlig relevans for dette notat:

I den kommunale styrelseslov er der to paragraffer med særlig relevans for dette notat: NOTAT Forespørgsler fra politikere til forvaltningen Allerød Kommune Direktionen Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Indledende bemærkninger I

Læs mere

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=124591

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=124591 Side 1 af 19 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel I Almindelige bestemmelser Kapitel II Kommunalbestyrelsen Kapitel III Udvalg m.v. LBK nr 581 af 24/06/2009 Gældende (Kommunestyrelsesloven) Offentliggørelsesdato:

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole Forretningsorden for bestyrelsen på Waldemarsbo Efterskole 1. BESTYRELSENS OPGAVER Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af skolen, herunder: Ansætter og afskediger den daglige ledelse af skolen

Læs mere

Åben. Byrådsmedlemmers mulighed for at tilføje bemærkninger til beslutninger i beslutningsprotokollen

Åben. Byrådsmedlemmers mulighed for at tilføje bemærkninger til beslutninger i beslutningsprotokollen Beslutningsdokument Magistraten Mødet den 14.03.2016 Åben Punkt 8. Byrådsmedlemmers mulighed for at tilføje bemærkninger til beslutninger i beslutningsprotokollen 2016-007516 Borgmesterens Forvaltning

Læs mere

Dragør Kommunes Kommunalbestyrelse. Forretningsorden. for Dragør Kommunalbestyrelse

Dragør Kommunes Kommunalbestyrelse. Forretningsorden. for Dragør Kommunalbestyrelse Dragør Kommunes Kommunalbestyrelse Forretningsorden for Dragør Kommunalbestyrelse KOMMUNALBESTYRELSENS MØDER. 1 Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere