Indsigt i den kommunale administration

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indsigt i den kommunale administration"

Transkript

1 Indsigt i den kommunale administration for kommunalbestyrelsen, revisionen, kommunaltilsynet og Indenrigs- og Sundhedsministeriet Betænkning afgivet af den af indenrigs- og sundhedsministeren i maj 2002 nedsatte ekspertgruppe under ledelse af professor, dr. jur. Jens Peter Christensen Betænkning nr December 2002

2 Kronologisk fortegnelse over betænkninger Straffelovens 289 m.v. berigelseskriminalitet rettet mod offentlige midler 1397 Betænkning fra Erhvervs- og Bypolitisk udvalg 1398 Betænkning fra Domstolenes Strukturkommission 1399 Sammenlignelig brugerinformation 1400 Betænkning om e-signatur og formkrav i lovgivningen 1401 Reform af den civile retspleje I 1402 Betænkning om arbejdsskadesikring 1403 Gennemførelse af forbrugerkøbsdirektivet 1404 Revision af arkivloven 1405 Forenklingsudvalgets delbetænkning II 1406 Forskningskommissionens betænkning 1407 Inkorporering af menneskerettighedskonventioner i dansk ret 1408 Rapport fra kulbrintebeskatningsudvalget Betænkning om politiets struktur 1410 Betænkning om politilovgivning 1411 Ny revisorlovgivning 1412 Godtgørelse til efterladte ved dødsfald 1413 Betænkning fra udvalget vedrørende revision af lov om et videnskabsetisk komitesystem 1414 Redegørelse om biobanker 1415 Straffelovens 296 og Forskning i økonomisk kriminalitet 1417 IT-kriminalitet 1418 Betænkning om arbejdsskadesikring 1419 Udvalget om eksklusivbestemmelser 1420 Gennemførelse af straffesager om seksuelt misbrug af børn 1421 Betænkning fra arbejdsgruppen om pantsætning og udlæg i andele i andelsboligforeninger 1422 Gennemførelsen i Dansk ret af direktivet om etnisk ligebehandling 1423 Betænkning om forsikringsaftaleloven 1424 Straffelovrådets betænkning om straffastsættelse om strafferammer IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63, 2100 København Ø Telefon Fax

3 Betænkning nr Indsigt i den kommunale administration for kommunalbestyrelsen, revisionen, kommunaltilsynet og Indenrigs- og Sundhedsministeriet Betænkning afgivet af den af indenrigs- og sundhedsministeren i maj 2002 nedsatte ekspertgruppe under ledelse af professor, dr. jur. Jens Peter Christensen December 2002

4 Betænkning nr Indsigt i den kommunale administration for kommunalbestyrelsen, revisionen, kommunaltilsynet og Indenrigsog Sundhedsministeriet. Udgiver: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmsgade København K Tryk: Oplag: Schultz Grafisk eksemplarer ISBN: (internetversion) Publikationen kan bestilles hos: Danmarks.dk s netboghandel IT- og Telestyrelsen Telefon Pris: 200 kr. inkl. moms Betænkningen er tilgængelig på

5 Indholdsfortegnelse Kapitel l Indledning...7 A. Ekspertgruppens nedsættelse og kommissorium...7 B. Ekspertgruppens sammensætning...10 C. Ekspertgruppens arbejde...11 Kapitel II Sammenfatning af Ekspertgruppens overvejelser og anbefalinger...13 Kapitel III Beskrivelse af gældende ret...49 A. Indledning...49 B. Styrelseslovens regler om kommunens økonomiske forvaltning Procedure og indhold vedrørende aflæggelse af årsbudgettet herunder budgettets relation til den økonomiske forvaltning Procedure og indhold vedrørende aflæggelse af årsregnskabet, herunder procedurer vedrørende revision Revisionens indhold Tilsyn...57 C. Lånebekendtgørelsen Historik Den første lånebekendtgørelse Lovgrundlaget for de gældende regler Indholdet af de gældende låneregler og tilsynet Motiver for de kommunale låneregler Kassekreditreglen Dispensationspraksis genopretning af økonomien...68 D. Kommunalbestyrelsesmedlemmers rettigheder Ret til at forlange ekstraordinært møde afholdt Adgang til gennemsyn af materiale med ikkekommunalbestyrelsesmedlemmer Sagsindsigt og ret til at modtage kopi af sagsmateriale Initiativret Retten til at forlange oplysninger Retten til at få tilført sin afvigende mening til beslutningsprotokollen Adgang til at overvære visse af økonomiudvalgets møder Adgang til at få tilsendt materiale fra udvalg, hvori medlemmet ikke selv har sæde Ret til at få ordet til dagsordenen

6 E. Visse andre styrelsesretlige forhold Udvalgenes ret til at lade ansatte og andre personer overvære udvalgenes møder og forhandlinger Borgmesterens ret til at træffe beslutninger på kommunalbestyrelsens vegne Borgmesterens ret til at udøve den øverste daglige ledelse af kommunens administration Borgmesterens ret til at deltage i udvalgenes møder...84 F. Kommunaltilsynets adgang til indsigt i den kommunale administration Officialmaksimen Kommunalbestyrelsens pligt til at afgive oplysninger til kommunaltilsynet Pligtens indhold Selvinkriminering Regelgrundlaget Overvejelser om, hvorvidt princippet finder anvendelse i tilfælde, hvor kommunaltilsynet anmoder kommunalbestyrelsen om oplysninger Inhabilitet Regelgrundlaget Overvejelser om, hvorvidt inhabilitet må antages at foreligge, når kommunaltilsynet anmoder om oplysninger...96 G. Opgavefordeling mellem revision, kommunaltilsyn og ministerium på det økonomiske område Indledning Revisionens rolle Finansiel revision Forvaltningsrevision Opdeling af revisionens bemærkninger Kommunaltilsynets rolle Legalitetstilsyn Særligt om erstatningsansvar Kommunaltilsynets reaktionsmuligheder på baggrund af revisionens bemærkninger Kommunaltilsynets pligt til selvstændig vurdering af revisionens bemærkninger Indenrigs- og Sundhedsministeriets rolle som ressortmyndighed Kapitel IV Ekspertgruppens overvejelser og anbefalinger A. Indledning

7 B. Ekspertgruppens overvejelser om rammerne for Ekspertgruppens arbejde Generelt Afgrænsning i forhold til Klagereformudvalget Afgrænsning i forhold til Budget- og regnskabsudvalget Revisionens uafhængighed C. Ekspertgruppens overvejelser om de enkelte problemstillinger Ad 1. Giver reguleringen af kommuner og amtskommuners økonomiske forhold det enkelte kommunalbestyrelsesmedlem, revisionen, kommunaltilsynet og Indenrigs- og Sundhedsministeriet som ressortmyndighed et tilstrækkelig grundlag for at kunne vurdere en kommunes reelle økonomiske situation og udvikling? Manglende oversigt over kommunernes værdier Formkrav for præsentationen af årsregnskabet i en egentlig årsrapport Vurdering af aktiver og passiver samt registrering af finansiel leasing Udsendelse af løbende likviditetsopgørelse til kommunalbestyrelsen Udsendelse af revisionens beretninger til kommunalbestyrelsen Indholdet af kasse- og regnskabsregulativet Kommunalbestyrelsens godkendelse af andre økonomiske dispositioner end lån og påtagelse af garantiforpligtelser Ad 2. Er regelgrundlaget vedrørende og kravene til den kommunale revision i styrelsesloven tilstrækkelige? Regler for revisionens indhold og omfang Revisionens ret til at mødes med kommunalbestyrelsen Ad 3. Har kommunalbestyrelsens medlemmer efter styrelsesloven de fornødne redskaber til at få indsigt i den kommunale forvaltning, således at medlemmerne kan reagere, såfremt de har grund til at antage, at kommunen handler ulovligt? Adgang til at få tilvejebragt nye oplysninger og materiale Øget adgang til at gennemse sagsmateriale i forvaltningen

8 3.3. Adgang til at overvære møder i udvalg, kommunalbestyrelsesmedlemmet ikke er medlem af Øget adgang til at tilkalde andre end udvalgsmedlemmer til at overvære udvalgsmøder (bisidderordning) Initiativret for udvalgsmedlemmer Adgang til at fastsætte tid og sted for afholdelse af ekstraordinære kommunalbestyrelsesmøder Borgmesterens pligt til at orientere kommunalbestyrelsen om afgørelser truffet på kommunalbestyrelsens vegne Ad 4. Har kommunaltilsynet - og Indenrigs- og Sundhedsministeriet som ressortmyndighed - efter styrelsesloven de fornødne redskaber til at få indsigt i og reagere over for den kommunale administration? Tilrettelæggelsen af det økonomiske tilsyn med kommuner og amtskommuner Økonomisk genopretning Tilsynsmyndighedens faglige ekspertise Kommunalbestyrelsens forpligtelse til at give tilsynsmyndigheden præcise/fyldestgørende svar Kommunaltilsynets adgang til at foretage ransagning og beslaglæggelse Kommunaltilsynets mulighed for at aftvinge de enkelte kommunalbestyrelsesmedlemmer, kommunalt ansatte og udenforstående (borgere og private virksomheder) svar, herunder mulighed for at foranstalte afhøringer af relevante personer under vidneansvar Kommunaltilsynets mulighed for at pålægge kommunen at gennemføre en ekstern undersøgelse af kommunens forhold Kommunaltilsynets sanktionsanvendelse Formaliseret samspil mellem revisionen og tilsynsmyndigheden Styrket løbende information om kommunernes likviditet til ministeriet som ressortmyndighed Bilag I Forløbet i Farumsagen Bilag II Kommuner under administration

9 Kapitel I Indledning A. Ekspertgruppens nedsættelse og kommissorium Den 3. maj 2002 nedsatte indenrigs- og sundhedsministeren en ekspertgruppe om kommunalbestyrelsens, revisionens, kommunaltilsynets og Indenrigs- og Sundhedsministeriets indsigt i den kommunale administration navnlig på det økonomiske område (Ekspertgruppen). Ekspertgruppen fik følgende kommissorium: I. Baggrund for nedsættelsen af Ekspertgruppen De påståede uregelmæssigheder i den kommunale administration i Farum Kommune (den såkaldte Farum-sag) gør det aktuelt at overveje, om de redskaber, den kommunale styrelseslovgivning giver kommunalbestyrelsen, den kommunale revision, tilsynet og Indenrigs- og Sundhedsministeriet er tilstrækkelige. Dette gælder navnlig for så vidt angår den kommunale økonomi. De forslag til ændringer af den kommunale styrelseslovs regler for tilsynets opgaver og struktur, som er indeholdt i Klagereformudvalgets betænkning nr. 1395/2000 om Statens tilsyn med kommunerne, der blev afgivet ved årsskiftet 2000/2001, indeholder på en række punkter forslag til en styrkelse af tilsynets funktion, men indeholder ikke forslag specifikt vedrørende kommunaltilsynets funktion på det økonomiske område. II. Ekspertgruppens opgaver Det er Ekspertgruppens opgave i forlængelse af Klagereformudvalgets betænkning at vurdere, om de redskaber, den kommunale styrelseslovgivning giver kommunalbestyrelsen, den kommunale revisi- 7

10 on, tilsynet og Indenrigs- og Sundhedsministeriet bl.a. med henblik på at få indsigt i den kommunale administration, er utilstrækkelige, og i givet fald at stille forslag til ændringer af den kommunale styrelseslovgivnings regler herom. Navnlig følgende områder ønskes kortlagt og analyseret med henblik på overvejelser om behovet for eventuelle nye lovgivningsinitiativer: Har kommunalbestyrelsesmedlemmerne redskaber nok til at være rustet til deres ansvar for kommunens økonomi? Er der en tilstrækkelig klar kompetencefordeling mellem den kommunale revisions opgaver, den kommunale tilsynsmyndigheds opgaver og Indenrigs- og Sundhedsministeriets beføjelser i forhold til kommunernes økonomi? Har den kommunale revision, den kommunale tilsynsmyndighed og Indenrigs- og Sundhedsministeriet ved udøvelsen af ministeriets kommunaløkonomiske funktion redskaber nok til at sikre kommunernes overholdelse af lovgivningen på det kommunaløkonomiske område? Herudover ønskes en vurdering af, om den kommunale tilsynsmyndighed i øvrigt har tilstrækkelige redskaber til at få indsigt i den kommunale administration. III. Ekspertgruppens sammensætning: Ekspertgruppens formand bliver professor, dr.jur. Jens Peter Christensen. Ekspertgruppens øvrige medlemmer vil - ud over embedsmænd fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet - blive udpeget efter indstilling fra KL, Amtsrådsforeningen, Københavns og Frederiksberg Kommuner, Kommunernes Revision, Foreningen af Statsautoriserede Revisorer, Foreningen af Statsamtmænd samt Justitsministeriet og Finansministeriet. Endvidere vil Ekspertgruppen kunne bestå af andre eksperter. Ekspertgruppen har mulighed for at igangsætte undersøgelser af praksis m.v. inden for de emneområder, gruppen skal kortlægge og analysere, og kan både udbede sig skriftligt materiale samt anmode 8

11 andre myndigheder, eksperter m.fl. om at bidrage til gruppens kortlægnings- og analysearbejde. Sekretariatsbetjeningen forestås af Indenrigs- og Sundhedsministeriet. IV. Tidsplan: Ekspertgruppen skal færdiggøre sit arbejde inden udgangen af 2002 med henblik på, at lovforslag kan fremsættes i næste samling. 9

12 B. Ekspertgruppens sammensætning Ekspertgruppen har haft følgende medlemmer: Formand: Professor, dr. jur. Jens Peter Christensen. Medlemmer: Kontorchef Hans Otto Jørgensen, indstillet af KL. Juridisk konsulent Birgitte Sørensen, indstillet af Amtsrådsforeningen. Chefkonsulent Vibeke Iversen, indstillet af Københavns og Frederiksberg Kommuner. Viceadministrerende direktør Steen Andersen, indstillet af Kommunernes Revision. Statsautoriseret revisor Peter Meisner Sørensen, indstillet af Foreningen af Statsautoriserede Revisorer. Statsamtmand Bente Flindt Sørensen, indstillet af Foreningen af Statsamtmænd. Kontorchef Jørgen Steen Sørensen, indstillet af Justitsministeriet. Afløst i september 2002 af kontorchef Ole Hasselgaard. Kontorchef Kristian Wendelboe, indstillet af Finansministeriet. Afdelingschef Thorkil Juul og afdelingschef Hans B. Thomsen, indstillet af Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Sekretariatsbetjeningen af Ekspertgruppen har været varetaget af fire kontorer i Indenrigs- og Sundhedsministeriet 1. økonomiske kontor, 1. kommunekontor, 2. økonomiske kontor og 2. kommunekontor. 2. kommunekontor har koordineret sekretariatsbetjeningen. 10

13 Ekspertgruppens sekretariat har bestået af kontorchef Pernille Christensen, kontorchef Christian Schønau, kontorchef Niels Jørgen Mau, kontorchef Paul Schüder (indtil oktober 2002 ), specialkonsulent Christina Ekmann (sekretær), specialkonsulent Sanne Nielsen, chefkonsulent Bjarne Simonsen og fuldmægtig Karsten Stentoft. C. Ekspertgruppens arbejde Ekspertgruppen har i perioden fra den 22. maj 2002 holdt i alt 6 møder. Jens Peter Christensen (formand) København, den 11. december 2002 Steen Andersen Vibeke Iversen Hans Otto Jørgensen Peter Meisner Sørensen Hans B. Thomsen Ole Hasselgaard Thorkil Juul Bente Flindt Sørensen Birgitte Sørensen Kristian Wendelboe Pernille Christensen 11

14 12

15 Kapitel II Sammenfatning af Ekspertgruppens overvejelser og anbefalinger Som det fremgår af kommissoriet, har de påståede uregelmæssigheder i den kommunale administration i Farum Kommune (Farumsagen) gjort det aktuelt at nedsætte Ekspertgruppen med henblik på at overveje, om de redskaber, den kommunale styrelseslovgivning giver kommunalbestyrelsen, den kommunale revision, tilsynet og Indenrigsog Sundhedsministeriet, med henblik på at få indsigt i den kommunale administration, herunder navnlig den kommunale økonomi, er tilstrækkelige, eller om der er behov for lovgivningsinitiativer m.v. En del af baggrunden for Ekspertgruppens overvejelser er således Farumsagen, men Ekspertgruppens overvejelser er ikke begrænset heraf, idet Ekspertgruppen ikke gennemgår og vurderer de enkelte sager i sagskomplekset vedrørende Farum Kommune. Overvejelserne er således af generel karakter og kan ikke punkt for punkt henføres til forhold i Farum Kommune. Ekspertgruppen har fundet følgende problemstillinger centrale for sine overvejelser: 1. Giver reguleringen af kommuner og amtskommuners økonomiske forhold det enkelte kommunalbestyrelsesmedlem, revisionen, kommunaltilsynet og Indenrigs- og Sundhedsministeriet som ressortmyndighed et tilstrækkelig grundlag for at kunne vurdere en kommunes reelle økonomiske situation og udvikling? 2. Er regelgrundlaget vedrørende og kravene til den kommunale revision i styrelsesloven tilstrækkelige? 3. Har kommunalbestyrelsens medlemmer efter styrelsesloven de fornødne redskaber til at få indsigt i den kommunale forvaltning, således at medlemmerne kan reagere, såfremt de har grund til at antage, at kommunen handler ulovligt? 13

16 4. Har kommunaltilsynet og Indenrigs- og Sundhedsministeriet som ressortmyndighed efter styrelsesloven de fornødne redskaber til at få indsigt i og reagere over for den kommunale administration? Ekspertgruppens anbefalinger om ændringer af gældende lovgivning m.v. kan i skemaform sammenfattes som følger: Forslag Forslaget skal sikre Hvordan gennemføres forslaget Formkravene for indholdet af kommunernes årsregnskab skal konkretiseres. Se pkt. b. Ekspertgruppen anbefaler, at de nærmere regler herfor udarbejdes af Budget- og regnskabsudvalget. Det bør overvejes, om der i kommunerne bør benyttes samme vurderingsprincip ved opgørelsen af finansielle aktiver og passiver som i den private sektor. Se pkt. c. Det gøres obligatorisk regelmæssigt at udarbejde likviditetsoversigter efter kassekreditreglen til kommunalbestyrelsen. Se pkt. d. At præsentationen af årsregnskabet bygger på generelt anerkendte - og for en bred kreds af interessenter bekendte - principper for præsentation af årsregnskaber. At forudsigelige værditab og gevinster indregnes tidligere. Herved vil eventuelle risici i forhold til eksterne parter i højere grad fremgå af regnskabet. At forbedre kommunalbestyrelsens indseende med og kontrol af kommunens økonomiske forvaltning. Ekspertgruppen henstiller, at der udarbejdes regler herfor af Budget- og regnskabsudvalget. Ændring af lov om kommunernes styrelse. Ekspertgruppen henstiller, at Budget- og regnskabsudvalget udarbejder en beskrivelse i budget- og regnskabssystemet af, præcist hvorledes disse oversigter skal se ud, og i hvilket omfang oversigten skal være ledsaget af forklarende bemærkninger. 14

17 Forslag Forslaget skal sikre Hvordan gennemføres forslaget Revisionens beretninger og delberetninger skal udleveres af kommunen til samtlige kommunalbestyrelsesmedlemmer, f.eks. senest en uge efter modtagelsen. Se pkt. e. At der ikke forløber en lang periode, inden det enkelte medlem er sikker på at blive gjort bekendt med beretningernes indhold. Ændring af lov om kommunernes styrelse. Kommunernes kasseog regnskabsvæsen skal bestyres i overensstemmelse med god bogføringsskik. Se pkt. f. Større leje- og leasingaftaler skal godkendes af kommunalbestyrelsen. Se pkt. g. Revisionen gives ret til at mødes med kommunalbestyrelsen i særlige tilfælde i forbindelse med revisionens afgivelse af kritiske beretninger og delberetninger med henblik på en mundtlig forelæggelse af disse. Se pkt. i. Kommunalbestyrelsens medlemmer gives med visse begrænsninger ret til sagsindsigt i en ubestemt flerhed af sager. Se pkt. k. En fastsættelse af regler herom skal sikre, at god bogføringsskik følges i kommunerne. At sådanne dispositioner, der kan være et alternativ til lånoptagelse og indebærer de samme forpligtelser mange år frem, behandles ligesom lånoptagelse. At kommunalbestyrelsen forud for sin behandling af en kritisk beretning eller delberetning får de oplysninger og den indsigt, der er nødvendig for medlemmernes varetagelse af deres hverv. At et kommunalbestyrelsesmedlem har mulighed for at få generel indsigt i en bestemt type sager i en angiven periode. Ekspertgruppen henstiller, at Budget- og regnskabsudvalget udarbejder regler herom. Ændring af lov om kommunernes styrelse. Ekspertgruppen henstiller, at afgrænsningen af hvilke større leje- og leasingaftaler, der skal forelægges, fortages af Budget- og regnskabsudvalget. Ændring af lov om kommunernes styrelse. Ændring af lov om kommunernes styrelse. 15

18 Interne kommunale forskrifter, der er hjemlet eller foreskrevet i lovgivningen, bør omfattes af det kommunale tilsyn. Se pkt. q. Det skal fastslås i lovgivningen, at kommunaltilsynet kan pålægge kommunalbestyrelsen at tilvejebringe oplysninger m.v., ligesom det bør overvejes at fastslå adgangen til at fastsætte en frist herfor. Se pkt. t. Kommunaltilsynet skal i særlige tilfælde kunne foranstalte afhøringer under vidneansvar Forslag Forslaget skal sikre Hvordan gennemføres forslaget Borgmesteren gives pligt til at orientere kommunalbestyrelsen om afgørelser truffet på kommunalbestyrelsens vegne. Se pkt. p. At kommunalbestyrelsen bliver orienteret om de meget vidtrækkende beslutninger, som borgmesteren kan træffe efter 31, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse i sager, som ikke tåler opsættelse eller ikke giver anled- Ændring af lov om kommunernes styrelse. ning til tvivl. At bl.a. kommunernes overholdelse af kasseog regnskabsregulativet bliver omfattet af det kommunale tilsyn. At kommunaltilsynets adgang til indsigt udtrykkeligt sikres. At kommunaltilsynet får mulighed for at tilvejebringe oplysninger, hvor kommunaltilsynets (indenretslige afhøringer). almindelige oplys- Se pkt. v. ningsskridt ikke er til- strækkelige. Ændring af lov om kommunernes styrelse. Ændring af lov om kommunernes styrelse. Ændring af lov om kommunernes styrelse. 16

19 Forslag Forslaget skal sikre Hvordan gennemføres forslaget Kommunaltilsynet skal kunne anvende sanktioner direkte over for borgmesteren i visse tilfælde, hvor borgmesteren i lovgivningen er tillagt selvstændig kompetence. Se pkt. x. At borgmesterens undladelse af at indkalde til ordinære og ekstraordinære møder kan sanktioneres. En overvejelse af, hvorvidt muligheden for at sanktionere borgmesterens beslutninger efter 31, stk. 1, i sager, som ikke tåler opsættelse eller ikke giver anledning til tvivl, bør fremgå direkte Ændring af lov om kommunernes styrelse. Ophævelse af bestemmelsen i 61 c, stk. 2, i lov om kommunernes styrelse, hvorefter strafferetlig påtale for kommunalbestyrelsesmedlemmers grove pligtforsømmelse kun kan ske efter tilsynsmyndighedens begæring. Se pkt. x. Tilsynsmyndigheden skal på kommunens regning have mulighed for i særlige tilfælde at pålægge kommunalbestyrelsen at bede revisionen om bemærkninger vedrørende et forhold, der er omfattet af revisionens beretninger. Se pkt. y. af lovteksten. At opnå større klarhed om kommunalbestyrelsesmedlemmernes rettigheder set i sammenhæng med princippet om forbud mod selvinkriminering og større klarhed i kompetencefordelingen mellem tilsynsmyndighed og anklagemyndighed. Endvidere at undgå forsinkende led i sagsbehandlingen. At det undgås, at en kommunes utilstrækkelige opfølgning på revisionens bemærkninger fører til, at kommunen lider et væsentlig økonomisk tab, eller at kommunen fortsætter en ulovlig praksis. Ændring af lov om kommunernes styrelse. Ændring af lov om kommunernes styrelse. 17

20 Forslag Forslaget skal sikre Hvordan gennemføres forslaget Revisionen skal orientere tilsynsmyndigheden om, at revisionen har afgivet en delberetning. Se pkt. y. At tilsynsmyndigheden bliver bekendt med, at der er afgivet en delberetning, og har mulighed for at reagere, hvis delberetningen ikke fremsendes til tilsynsmyndigheden i overensstemmelse med de Ændring af lov om kommunernes styrelse. Kommunernes likviditetsopgørelser efter kassekreditreglen videresendes til Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Se pkt. z. gældende regler. At ministeriet modtager bedre information om kommunernes likviditet opgjort efter kassekreditreglen. Ministeriet vil sørge for, at opgørelserne videresendes til ministeriet via Danmarks Statistik. Ekspertgruppens overvejelser, herunder forslag og anbefalinger vedrørende de ovenfor nævnte fire problemstillinger kan sammenfattes som følger: Ad 1. Giver reguleringen af kommuner og amtskommuners økonomiske forhold det enkelte kommunalbestyrelsesmedlem, revisionen, kommunaltilsynet og Indenrigs- og Sundhedsministeriet som ressortmyndighed et tilstrækkelig grundlag for at kunne vurdere en kommunes reelle økonomiske situation og udvikling? a) Ekspertgruppen har overvejet behovet for udarbejdelsen af oversigter over kommunernes værdier og reelle ressourceforbrug (jf. pkt i kap. IV. C). Ekspertgruppen kan konstatere, at der i det under Indenrigs- og Sundhedsministeriet nedsatte Budget- og regnskabsudvalg er taget en række initiativer til at tilpasse de kommunale regnskabsregler til reglerne, som anvendes i den private sektor, herunder vedrørende opgørelse af kommunernes værdier og reelle ressourceforbrug. Ekspertgruppen tager dette til efterretning. 18

21 b) Ekspertgruppen har overvejet behovet for formkrav for præsentationen af kommunernes årsregnskab i en egentlig årsrapport (jf. pkt i kap. IV. C). Ekspertgruppen erfarer, at en lang række kommuner allerede i dag frivilligt udarbejder årsrapporter, der er inspireret af de overordnede formkrav til elementerne i en årsrapport, som kendes fra årsregnskabsloven, hvilket indebærer at regnskabet præsenteres på en informativ og tilgængelig måde. Ekspertgruppen er enig om, at reglerne for kommunernes præsentation af årsregnskabet bør bygge på generelt anerkendte og for en bred kreds af interessenter bekendte principper for præsentation af årsregnskaber. Ekspertgruppen anbefaler i den forbindelse, at Budget- og regnskabsudvalgets kommissorium udvides til også at omfatte et arbejde med henblik på at konkretisere formkravene for indholdet af kommunernes årsregnskab. c) Ekspertgruppen har overvejet behovet for, at kommunernes regnskab i større udstrækning afdækker kommunernes aktiver og passiver samt registrerer finansiel leasing (jf. pkt i kap. IV. C). Ekspertgruppen mener, at der som udgangspunkt bør være en regnskabsmæssig sidestilling af kommuner, der henholdsvis vælger at gøre brug af finansiel leasing eller vælger at anskaffe aktiver. På den baggrund bør finansiel leasing fremover optages i regnskabet som såvel et aktiv som en forpligtelse i lighed med reglerne i den private sektor. Ekspertgruppen erfarer, at der som led i Budget- og regnskabsudvalgets arbejde med oprettelsen af en samlet statusbalance, jf. a), er taget initiativ til at udarbejde regler for indregning af finansiel leasing i lighed med reglerne for den private sektor. Ekspertgruppen tager til efterretning, at der i statusbalancen hermed vil være en regnskabsmæssig sidestilling af kommuner, der henholdsvis vælger at gøre brug af finansiel leasing eller vælger at anskaffe aktiver. Det er derudover Ekspertgruppens opfattelse, at det bør overvejes, om der i kommunerne bør benyttes samme vurderingsprincip ved opgørelsen af finansielle aktiver og passiver som i den private sektor. Således bør forudsigelige værditab og gevinster indregnes og ikke 19

22 nødvendigvis afvente en udmøntning i betalingsstrømme. Herved vil eventuelle risici i forhold til eksterne parter i højere grad fremgå af regnskabet. Ekspertgruppen henstiller, at der udarbejdes regler herfor af Budget- og regnskabsudvalget. d) Ekspertgruppen har overvejet behovet for obligatorisk udsendelse til kommunalbestyrelsen af løbende likviditetsopgørelser for dermed at forbedre kommunalbestyrelsens indseende og kontrol med kommunens økonomiske forvaltning (jf. pkt i kap. IV. C). Ekspertgruppen kan anbefale, at det gøres obligatorisk regelmæssigt at udarbejde likviditetsoversigter efter kassekreditreglen til kommunalbestyrelsen, f.eks. mindst en gang i kvartalet. Ekspertgruppen henstiller, at Budget- og regnskabsudvalget udarbejder en beskrivelse i budget- og regnskabssystemet af, præcist hvorledes disse oversigter skal se ud og i hvilket omfang oversigten skal være ledsaget af forklarende bemærkninger, og anbefaler, at der i den kommunale styrelseslov indsættes den fornødne hjemmel hertil. e) Ekspertgruppen har overvejet, om det er hensigtsmæssigt, at der kan forløbe en så relativt lang periode fra kommunen modtager en revisionsberetning, til det enkelte medlem af kommunalbestyrelsen i forbindelse med kommunalbestyrelsens behandling af sagen er sikker på at blive gjort bekendt med beretningens indhold (jf. pkt i kap. IV. C). Revisionens beretninger er et centralt redskab for kommunalbestyrelsens medlemmer, da de afspejler revisionens kritiske gennemgang af kommunens regnskab og de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen og revisionens vurdering af, om udførelsen af kommunalbestyrelsens og udvalgenes beslutninger og den øvrige forvaltning af kommunens anliggender er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde. Ekspertgruppen kan derfor anbefale, at det gøres obligatorisk, at revisionens beretninger og delberetninger udleveres til samtlige medlemmer af kommunalbestyrelsen, f.eks. senest en uge efter modtagelsen. 20

23 f) Ekspertgruppen har overvejet behovet for nærmere regler om indholdet af kommunernes kasse- og regnskabsregulativ, herunder om god bogføringsskik, samt behovet for, at kasse- og regnskabsregulativet skal godkendes af den kommunale revision eller tilsynsmyndigheden (jf. pkt i kap. IV. C.) Ekspertgruppen finder, at formålene med kasse- og regnskabsregulativet understøttes bedst muligt, ved at regulativet udarbejdes under hensyntagen til de særlige forhold, som gælder for de enkelte kommuner, herunder kommunens organisation. Ekspertgruppen mener endvidere, at en fastsættelse af krav om indholdet af kasse- og regnskabsregulativet kan indebære en utilsigtet fokusering på regulativets obligatoriske indhold, hvorved andre elementer i regulativet kan blive nedprioriteret. På den baggrund finder Ekspertgruppen ikke, at der skal fastsættes krav til indholdet af kasse- og regnskabsregulativet. Det er Ekspertgruppens opfattelse, at det fulde ansvar for udformningen af kasse- og regnskabsregulativet fortsat skal ligge hos kommunalbestyrelsen. Ekspertgruppen har her lagt til grund, at såfremt regulativet skulle godkendes af revisionen, ville ansvaret for regulativet i et vist omfang kunne tillægges revisionen. Tilsvarende ville et krav om tilsynsmyndighedens godkendelse af kasse- og regnskabsregulativet påvirke kommunalbestyrelsens ellers entydige ansvar for kasse- og regnskabsregulativet. Ekspertgruppen mener derfor ikke, at kasse- og regnskabsregulativet skal godkendes af den kommunale revision eller tilsynsmyndighederne. Ekspertgruppen mener derimod og henstiller på den baggrund, at der i Budget- og regnskabsudvalget med hjemmel i den bemyndigelse, ministeren efter styrelseslovens 46 har til at fastsætte regler for bestyrelsen af kommunens kasse- og regnskabsvæsen, udarbejdes regler for, at kommunernes kasse- og regnskabsvæsen bestyres i overensstemmelse med god bogføringsskik, og at der i den forbindelse inddrages overvejelser i forhold til begrebet god bogføringsskik, jf. bogføringslovens 6, stk. 1. g) Ekspertgruppen har overvejet behovet for krav om kommunalbestyrelsens godkendelse af andre økonomiske dispositioner end lån og optagelse af garantiforpligtelser (jf. pkt kap. IV. C). 21

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S INDHOLD 1. Bestyrelsens valg og sammensætning 1 2. Konstitution 1 3. Bestyrelsesmøder 1 4. Beslutningsprotokol 2 5. Bestyrelsens forpligtelser 2

Læs mere

Orientering om 30. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 30. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Samtlige kommunalbestyrelser Orientering om 30. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Sagsnr. 2013-11322 Doknr. 180108 Dato 12-12-2013 Hermed orienteres om ændringer af Budget-

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune.

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune. Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en kommune. 30-10- 2008 TILSYNET Vedrørende godkendelse af ændrede vedtægter for det kommunale fællesskab Fælleskøkkenet Elbo I/S. Fredericia Kommune har

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Forretningsorden for Revisionsudvalg Topdanmark Forsikring A/S

Forretningsorden for Revisionsudvalg Topdanmark Forsikring A/S Forretningsorden for Revisionsudvalg Topdanmark Forsikring A/S Nedsat af bestyrelsen i Topdanmark Forsikring A/S ( Selskabet ) 1. Formål Revisionsudvalget er et bestyrelsesudvalg, der skal overvåge selskabets

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18.

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. februar 2013) 1 Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i den offentlige

Læs mere

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=124591

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=124591 Side 1 af 19 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel I Almindelige bestemmelser Kapitel II Kommunalbestyrelsen Kapitel III Udvalg m.v. LBK nr 581 af 24/06/2009 Gældende (Kommunestyrelsesloven) Offentliggørelsesdato:

Læs mere

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse REVISIONSREGULATIV 1. Den sagkyndige revision og revisionens virksomhed I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse antaget Deloitte & Touche Statsautoriseret

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget

Kommissorium for revisionsudvalget Kommissorium for revisionsudvalget Vestas Wind Systems A/S Kommissorium for revisionsudvalget 1 Indholdsfortegnelse Rolle 3 Formål 3 Medlemmer Ansvarsområder 3 4 Møder 6 Beslutningsdygtighed Vederlag til

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010 Forretningsorden Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening Godkendt den 02. september 2010 C:\Users\sb\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\WD98V9XV\2010 09 06 Bestyrelsens

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET SAMARBEJDSAFTALE SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET GYMNASIEFÆLLESSKABET Skolegade 3 4000 Roskilde Telefon 4633 2040 www.gymnasiefaellesskabet.dk

Læs mere

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen.

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Statsforvaltningens afvisning af henvendelse fra 8 tidligere medlemmer af Frederiksborg Amtsråd

Læs mere

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter:

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter: Frederiksberg, den 26. marts 2012 Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes på foreningens adresse Falkoner Allé 53, 3., 2000 Frederiksberg,

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as Forretningsorden for bestyrelsen i AquaDjurs as Tiltrådt 17. juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Forretningsordenens hjemmel... 3 2. Aktiebesiddelse... 3 3. Tiltrædelse af forretningsorden... 3 4. Bestyrelsens

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Introduktion Valg til organisationsbestyrelsen sker hvert år på boligorganisationens repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst

Læs mere

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 TORSDAG DEN 5. JANUAR 2006, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, RÅDSSALEN Sammenlægningsudvalget 5. januar 2006 Side: 8 Fraværende: Tessa Gjødesen,

Læs mere

Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28

Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 1 Anvendelsesområde og formål 1.1 I dette kommissorium fastsættes Danske Banks Revisionsudvalgs opgaver og beføjelser. 1.2 Revisionsudvalget

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

A f t a le om et fælles redning s- b e r e d s k a b m e l lem Holbæk, K a l undborg, Lejre, Odsherred, S l a gelse og Sorø Kommuner

A f t a le om et fælles redning s- b e r e d s k a b m e l lem Holbæk, K a l undborg, Lejre, Odsherred, S l a gelse og Sorø Kommuner A f t a le om et fælles redning s- b e r e d s k a b m e l lem Holbæk, K a l undborg, Lejre, Odsherred, S l a gelse og Sorø Kommuner K o m m u n a l b e s t y r e l s e r n e i d e n æ v n t e k o m m

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole Forretningsorden for bestyrelsen på Waldemarsbo Efterskole 1. BESTYRELSENS OPGAVER Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af skolen, herunder: Ansætter og afskediger den daglige ledelse af skolen

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER GEOGRAFISK HAVE I KOLDING

VEDTÆGTER GEOGRAFISK HAVE I KOLDING VEDTÆGTER GEOGRAFISK HAVE I KOLDING / INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. NAVN OG HJEMSTED... 3 2. FORMÅL... 3 3. FORMUE, DRIFT OG HÆFTELSE... 4 4. BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING OG VALGMÅDE... 4 5. BESTYRELSENS

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand

Læs mere

Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning 1 Aftalens deltagere Faxe, Næstved, Ringsted og Vordingborg kommuner indgår med virkning fra den 1. april 2015 aftale om nedsættelse af

Læs mere

Vedtægter. Side 1 af 7

Vedtægter. Side 1 af 7 Vedtægter Side 1 af 7 1 Navn og juridisk status Landsdelsforeningens navn er DGI Nordjylland Stk. 2. DGI Nordjylland er en forening og en selvstændig juridisk enhed. Stk. 3. Landsdelsforeningen er en sammenslutning

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Regulativet er udarbejdet i henhold til Styrelseslovens 42, stk. 7. Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE FORVALTNINGSBESTEMMELSER... 3 1.1 Indledning... 3

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Beretning om Kommunernes Revision A/S tiltrædelse pr. 1. januar 2007. Pag. 1-11 400.000 Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Opgaver og ansvar................................................

Læs mere

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning.

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Kommunale Park- og Naturforvaltere (Municipal Park and Nature Managers). Foreningens hjemsted er foreningens sekretariatsadresse, der er placeret hos formanden.

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S Marts 2008 ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1 Interessentskabets navn er Feltengård i/s. Interessentskabets hjemsted er Favrskov Kommune. Dog kan særlige forhold berettige til hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds 1. Kredsens navn og stiftelse 1. Kredsens navn er Roskilde Haveselskab. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Roskilde kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave)

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave) VEDTÆGTER for Codan A/S CVR-nr. 56 77 12 12 (2015-udgave) CODAN A/S 1 I. Almindelige bestemmelser 1. Selskabets navn er Codan A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet Codan Limited A/S.

Læs mere

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde 1 Forretningsordenens hjemmel og formål Forretningsordenen er fastsat af bestyrelsen, og er kun gældende

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Revisionsudvalg. Kommissorium. Skjern Bank

Revisionsudvalg. Kommissorium. Skjern Bank Revisionsudvalg Kommissorium i Skjern Bank 1 Indledning 1.1 Udvalgets arbejde, ansvar og kompetencer fastlægges i nærværende kommissorium. 1.2 Dette kommissorium gennemgås, ajourføres og godkendes årligt

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden

Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden I medfør af 10, 11, stk. 1, nr. 5-6, 12, 15, stk. 1, 17, stk. 2, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 560 af 17. juni

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Andersen & Martini A/S

Andersen & Martini A/S Udkast til kommissorium for revisionsudvalget 1. Formål Revisionsudvalget udpeges af bestyrelsen til at bistå denne i udførelsen af bestyrelsens tilsynsopgaver. Revisionsudvalget overvåger: Effektiviteten

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalg

Kommissorium for revisionsudvalg Kommissorium for revisionsudvalg Bestyrelsen i Jeudan A/S har nedsat et revisionsudvalg bestående af Hans Munk Nielsen (formand), Stefan Ingildsen og Tommy Pedersen. Revisionsudvalget gennemgår regnskabs-,

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

Stk. 1. Gødvad Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution.

Stk. 1. Gødvad Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Vedtægter for den selvejende institution Gødvad Efterskole 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Gødvad Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Skolen er oprettet i 1981 og har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR. Genanvendelse Syd I/S

4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR. Genanvendelse Syd I/S 4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR Genanvendelse Syd I/S Vedtaget på stiftelsesmøde den xx.xx.2010 1 1. Navn, hjemsted og deltagere 1.2 Selskabets navn er Genanvendelse

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Middelfart Produktionsskole

Vedtægter for den selvejende institution Middelfart Produktionsskole Vedtægter for den selvejende institution Middelfart Produktionsskole Produktionsskolen i Middelfart er en uafhængig selvejende institution i henhold til lov om produktionsskoler. Skolens vedtægter er godkendt

Læs mere

Vedtægter FAKS. Fyns Affalds Koordineringsselskab A.m.b.A

Vedtægter FAKS. Fyns Affalds Koordineringsselskab A.m.b.A Vedtægter FAKS Fyns Affalds Koordineringsselskab A.m.b.A Version 18. feb. 2014 1 Indhold 1. Navn og hjemsted... 3 2. Andelshaver... 3 3. Formål... 3 4. Ejerandele og hæftelse... 3 5. Økonomi finansiering...

Læs mere

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3. Byrådet

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3. Byrådet FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3 Byrådet Bind 3 Byrådet Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside (www.jm.dk) eller hos Rosendahls - Schultz Grafisk Distribution Herstedvang 10 2620 Albertslund

Læs mere

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel]

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel] Eksempel på Forretningsorden for løsningsforslag no. 1. Eksemplet på Forretningsorden kræver ikke ændringer i det udarbejdede DNS I/S aftalesæt. Løsningsforslag fremlagt på borgmestermødet den 28. august

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Klubbens navn og formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Generalforsamling

Læs mere

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne.

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne. Vedtægter Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er "", og dens hjemsted er Albertslund kommune. Foreningens vedtægter skal godkendes af kommunalbestyrelsen for Albertslund kommune, ligesom senere

Læs mere

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i Finansministeren Den 12. december 2006 Statsrevisoratet Christiansborg Beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand Jeg vil nedenfor give mine kommentarer til beretning 2/06 om statens køb af juridisk

Læs mere

BOLIGFORENINGEN. Forretningsorden for organisationsbestyrelsen for Sobo. Sundsmarkvej 14 6400 Sønderborg

BOLIGFORENINGEN. Forretningsorden for organisationsbestyrelsen for Sobo. Sundsmarkvej 14 6400 Sønderborg BOLIGFORENINGEN Sundsmarkvej 14 6400 Sønderborg Telefon: 74 43 05 60 Internet: www.soebo.dk Forretningsorden for organisationsbestyrelsen for Sobo Kap. i Organisationsbestyrelsens beføjelser i Organisationsbestyrelsens

Læs mere

Vedtægter for Sorø Gymnastikefterskole.

Vedtægter for Sorø Gymnastikefterskole. Vedtægter for Sorø Gymnastikefterskole. 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Institutionen Sorø Gymnastikefterskole er en uafhængig selvejende institution, som er hjemmehørende på adressen Topshøjvej

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO Boligselskabet Baldersbo Præstevænget 46 Postboks 124 2750 Ballerup Tel.: 44 97 08 86 bbb@baldersbo.dk baldersbo.dk Januar 2014 VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO KAPITEL I NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ. Beskrivelse af Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsvæsen

Kasse- og Regnskabsregulativ. Beskrivelse af Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsvæsen Kasse- og Regnskabsregulativ Beskrivelse af Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsvæsen Økonomiafdelingen, den 6. oktober 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Hjemmel... 3 2 Formål... 3 3 Gyldighedsområde... 3 4

Læs mere

VEDTÆGTER 20. DECEMBER 2013

VEDTÆGTER 20. DECEMBER 2013 VEDTÆGTER 20. DECEMBER 2013 01 INDHOLD NAVN, HJEMSTED, FORMÅL 1 SIDE 02 FORMÅL OG VIRKSOMHED 2 SIDE 02 MEDLEMMER 3-5 SIDE 02 KAPITALFORHOLD 6-7 SIDE 03 LEDELSE 8 SIDE 03 BESTYRELSEN 9 SIDE 04 BESTYRELSESVALG

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri Maj 2015 Vedtægter for Gulvsektionen under Dansk Byggeri 1 / 8 Indhold 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Medlemmets forpligtelser 6 Eksklusion 7 Generalforsamling 8 Bestyrelsen 9 Regnskab

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune Vedtægter VEDTÆGTER for Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune,

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Cama-kollegierne Svendborg. Stk. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 6 i oplysningsforpligtelser for

Læs mere

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud VEDTÆGTER Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. stk. 2. Organisationen har hjemsted i Århus Kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere.

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. Udkast Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. I medfør af 143 og 144, stk. 4 og 5 i lov om social service,

Læs mere

VEDTÆGTER 2012. for. det kommunale fællesskab. KARA/Noveren I/S. ("Fællesskabet") CVR: 13507406

VEDTÆGTER 2012. for. det kommunale fællesskab. KARA/Noveren I/S. (Fællesskabet) CVR: 13507406 VEDTÆGTER 2012 for det kommunale fællesskab KARA/Noveren I/S ("Fællesskabet") CVR: 13507406 1. Navn og hjemsted 1.1 Fællesskabets navn er KARA/Noveren I/S. 1.2 Fællesskabets hjemsted bestemmes af Fællesskabets

Læs mere

Sammenlægningsudvalget Nyborg, Ørbæk & Ullerslev Kommune. Årsberetning 2006

Sammenlægningsudvalget Nyborg, Ørbæk & Ullerslev Kommune. Årsberetning 2006 Sammenlægningsudvalget Nyborg, Ørbæk & Ullerslev Kommune Årsberetning 2006 Økonomiafdelingen, den 24. april 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. LEDELSENS FORORD... 3 2. REVISISIONSPÅTEGNING... 4 3. SAMMENLÆGNINGSUDVALGETS

Læs mere

Den færøske revisionsordning

Den færøske revisionsordning LANDSGRANNSKOÐANIN Den færøske revisionsordning Mai 2005 Traðagøta 43 Postrúm 2053 FO-165 Argir (298) 35 51 00 (298) 35 51 01 gralands@post.olivant.fo LANDSGRANNSKOÐANIN 2 Indholdsfortegnelse 1 REVISION

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje Til lovforslag nr. L 185 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2014 Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (Indgreb i meddelelseshemmeligheden,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab.

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab. 1. Indledning, formål, medlemskab. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse. Nærværende vedtægt, som er tinglyst på samtlige ejendomme i udstykningen Frede Juels Vej, Sønderby, Hedensted kommune, regulerer

Læs mere

Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse

Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse Indholdsfortegnelse Formål med forretningsordenen... 1 Konstituering af bestyrelsen... 1 Formands- og næstformandsposten... 1 Kassereren... 2 Sekretæren... 2 Øvrige

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds.

Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds. ODENSE KREDS Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds. 1. Kredsens navn og stiftelse. 1.1. Kredsens navn er Kolonihaveforbundet, Odense Kreds. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Odense

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune 03-03- 2011 Statsforvaltningen Syddanmark udtalte den 27. november 2009, at Varde Kommune ikke varetager en kommunal interesse ved at give de

Læs mere

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Vojens Andels-Boligforening Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet.

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. 2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. Resumé: Udtalt, at et byrådsmedlem var berettiget til at fremsætte og få behandlet ændringsforslag ved 2. behandlingen af budgettet.

Læs mere

Nye vedtægter for Dansk Svømmeunion

Nye vedtægter for Dansk Svømmeunion Nye vedtægter for Dansk Svømmeunion 1. Unionens navn og hjemsted 1.1. Unionens navn er Dansk Svømmeunion (SVØM). 1.2. Unionen har hjemsted i Furesø Kommune. 1.3. Unionen er tilsluttet Danmarks Idræts-Forbund,

Læs mere

www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse erstatning for tabt arbejdsfortjeneste Februar 2015 pwc

www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse erstatning for tabt arbejdsfortjeneste Februar 2015 pwc www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse af udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer Februar 2015 pwc I Indholdsfortegnelse 1. Indledning i 2. Formål

Læs mere

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Middelfart Kommune, i daglig tale Konservative i Middelfart. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Vedtægter for SALUS. Boligadministration A.m.b.a.

Vedtægter for SALUS. Boligadministration A.m.b.a. Vedtægter for SALUS Boligadministration A.m.b.a. Juni 2013 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er SALUS Boligadministration A.m.b.a. Stk. 2. Selskabet er et alment andelsselskab med begrænset

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS (CVR-NR. 32 44 71 04)

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS (CVR-NR. 32 44 71 04) Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 159489 VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS (CVR-NR. 32 44 71 04) J:\TOJ - GBS\bestyrelsesmøder\28052013\Vedtægter

Læs mere

Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision.

Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision. Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision. Vedtægt for Vejle idrætsråd 1. Idrætsrådets navn og hjemsted Idrætsrådets

Læs mere

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S VEDTÆGTER for ENERGIMIDT NET A/S CVR-nr. 28 33 18 78 18. juni 2015 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL Selskabets navn er EnergiMidt Net A/S. 1 Selskabets binavne er EnergiMidt Net Vest A/S, ELRO Net A/S og ELRO

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 Notat til statsrevisorerne om Lønmodtagernes Dyrtidsfonds engagement i Sevryba International Shipping Ltd. (SISL) I. Indledning 1. Statsrevisorerne

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere