Newsletter-Nyhedsbrev Nr. 5,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Newsletter-Nyhedsbrev Nr. 5, 02.03.2011"

Transkript

1 Newsletter-Nyhedsbrev Nr. 5, Kære læsere! Det første nyhedsbrev i 2011 omhandler konkurs hos den danske arbejdsgiver, som er et hyppigt tilbagevendende emne og også gav rådgivningsinstitutionerne nok at se til i slutningen af sidste år. Desuden skildres aktuelle sager og deres videreudvikling. Liebe Leser, der erste Newsletter im Jahr 2011 geht auf das oftmals wiederkehrende Thema Konkurs des dänischen Arbeitgebers ein, welches auch die Beratungseinrichtungen Ende des vergangenen Jahres in Atem gehalten hat. Weiterhin werden aktuelle Fälle und deren Fortentwicklung geschildert. Aktuelt Ny selvangivelsespraksis i Danmark Grænsependlerne skal omstille sig På grund af ændringer i administrationen af danske selvangivelser, er der for en grænsependler, som er skattepligtig i Danmark, nyskabelser, som straks skal tages i betragtning: Dette gælder frem for alt de forskellige tidsfrister og den praktiske udfyldelse. Særlig vigtigt er det, at selvangivelsen ikke mere kan afgives i papirform. De danske skattemyndigheder SKAT vil fra den 21. februar skrive til samtlige grænsependlere, for at de, hvis de ikke allerede har det, kan bestille en Tast-Selv-kode. Man kan såvel med Tast-Selv som med NEM-ID få adgang til sin digitale skattemappe. 1. Aktuell Neue Steuererklärungspraxis in Dänemark Grenzpendler müssen sich umstellen Aufgrund von Änderungen in der Verwaltung dänischer Steuererklärungen ergeben sich für Grenzpendler, die in Dänemark steuerpflichtig sind, Neuerungen, die es ab sofort zu beachten gilt: Dies betrifft vor allem die Fristen und die praktische Vorgehensweise. Besonders wichtig ist, dass eine Abgabe der Steuererklärung in Papierform nicht mehr möglich ist. Die dänische Steuerbehörde SKAT wird ab dem 21. Februar alle Grenzpendler anschreiben, damit sie sich, falls nicht schon vorhanden, einen Tast-Selv- Kode bestellen können. Man kann sowohl mit Tast-Selv als auch mit seiner NEM-ID Zugang zur digitalen Steuermappe erhalten. En selvangivelse kan fra og med år 2010 ikke mere afgives i papirform. Eine Abgabe in Papierform ist mit diesem Jahr nicht mehr möglich.

2 Fra den 7.3. til den kan selvangivelsen tastes online i Tast-Selv systemet. Foreløbige årsopgørelser fremsendes pr. post i tiden mellem den 18.3 og den Årsopgørelsen kan derefter ændres online indtil den Den sidste frist for indtastningen er således den 30. april, og ikke som sædvanligt i de foregående år den 30. juni. Vom Kann die Steuererklärung online über das System Tast-Selv erstellt werden. Vorläufige Steuerbescheide werden zwischen dem und per Post verschickt Nun können die Steuerdaten wiederum online bis zum geändert werden. Somit ist die letzte fristgerechte Dateneingabe der und nicht wie in den Vorjahren üblich der På næsten alle foreløbige årsopgørelser vil der være en restskat at betale. Man skal altså ubetinget indtaste eller ændre sine fradrag når man vil undgå en restskat. Auf nahezu allen Steuerbescheiden wird eine Steuernachzahlung erscheinen (restskat). Man muss also seine Abzüge online geltend machen, wenn man die Nachzahlung vermeiden möchte. Rubrikkerne Løn, dagpenge und fagligt kontingent kan ikke ændres. Vil man efterfølgende anvende grænsegængerreglen, kan man også fratrække renter, underholdsbidrag, (såfremt man har sådanne) samt ægtefællefradrag. Die Rubriken Løn, dagpenge und faglig kontingent sind nicht änderbar. Möchte man im Nachhinein die Grenzgängerregel anwenden, kann man auch die Zinsen, den Ehegatten und die Unterhaltszahlungen (sofern jeweils vorhanden) online geltend machen. Lastbilchauffører i det internationale transporterhverv eller arbejdstagere på sø- og luftfartøjer må ubetinget sikre sig, at der i punkt 16 ikke er opført nogen form for indkomst, der skal beskattes i Tyskland. For disse arbejdstagere gælder, at de kan afgive deres selvangivelse i perioden mellem den og den også i papirform, hvilket kan anbefales til denne lønmodtagergruppe. LKW-Fahrer im internationalen Transport oder die Arbeitnehmer auf Seeund Luftfahrzeugen müssen sicherstellen, dass in Rubrik 16 kein in Deutschland zu versteuernde Einkommen eingetragen ist. Sie haben die Möglichkeit, ihre Steuererklärung zwischen dem und abzugeben, auch in Papierform, was dieser Personengruppe zu empfehlen ist.

3 Er der differencer også efter afleveringsdatoen, er der dog mulighed for at genoptage sagen. Bestehen nach Fristablauf Differenzen, besteht die Möglichkeit, das Verfahren wieder aufzunehmen. I det væsentligste gælder følgende kronologiske tidstabel: Im Wesentlichen gilt folgender, erwarteter chronologischer Ablauf Selvangivelsen ligger klar online Die Steuererklärung liegt online bereit bis Tast-Selv er åben for rettelser i selvangivelsen, her kan befordringsgodtgørelse, eventuelle rejseomkostninger samt ægtefællefradraget gøres gældende Tast-Selv lukkes. Årsopgørelserne bliver nu udskrevet og udsendt pr. post Udsendelsen er nu afsluttet og alle skulle have modtaget deres årsopgørelse og servicebrev bis Tast-Selv er åben igen og i dette tidsrum kan man igen ændre sin årsopgørelse Sidste mulighed for en ændring bis Tast-Selv ist offen zur Bearbeitung der Steuererklärung. Hier können die Fahrtkosten zur Arbeitsstätte, die eventuellen Reisekosten und der Ehegattenfreibetrag geltend gemacht werden Tast-Selv wird geschlossen. Die Steuerbescheide werden jetzt ausgedruckt und per Post verschickt Der Versand ist abgeschlossen, alle sollten ihre Årsopgørelse samt servicebrev erhalten haben bis Tast-Selv ist offen, in diesem Zeitraum kann man seinen Steuerbescheid wiederum online ändern Letzter Abgabetermin Sidste afleveringsfrist for arbejdstagere i det internationale transporterhverv Letzter Abgabetermin für Arbeitnehmer im internationalen Transportgewerbe

4 Årsopgørelserne i det internationale transporterhverv bliver aktuelle Die Steuerbescheide der Arbeitnehmer im internationalen Transportgewerbe werden wirksam 2. Faglige informationer 2. Fachinfos Manglende løn og feriepenge ved betalingsstandsning og konkurs - for lønmodtagere Nicht erfolgte Lohn-/Gehalts- und Urlaubsgeldzahlung bei Zahlungseinstellung und Konkurs - für Arbeitnehmer Manglende løn - generelt Udbetaler virksomheden ikke lønnen rettidigt, er det vigtigt, at medarbejderen reagerer hurtigt i form at et skriftligt påkrav om at få lønnen udbetalt med en frist på 5 dage. Samtidig skal man gøre opmærksom på, at manglende lønudbetaling er en væsentlig misligholdelse af ansættelsesforholdet, der berettiger til at hæve ansættelsesforholdet. Udebliver lønnen efter fristens udløb, og man vælger at hæve ansættelsesforholdet, er man stillet som var man blevet opsagt af arbejdsgiver med hensyn til lønkrav, fordi arbejdsgiveren har misligholdt ansættelsesaftalen. Allgemeines zu nicht gezahlten Löhnen/Gehältern Wenn ein Unternehmen Löhne/Gehälter nicht rechtzeitig zahlt, ist es wichtig, dass der Mitarbeiter schnell tätig wird, indem er dem Arbeitgeber eine schriftliche Mahnung mit der Aufforderung übermittelt, den Lohn/das Gehalt innerhalb einer Frist von fünf Tagen zu zahlen. Gleichzeitig sollte darauf hingewiesen werden, dass die nicht erfolgte Zahlung im Beschäftigungsverhältnis eine wesentliche Verletzung darstellt, die zur Auflösung des Beschäftigungsverhältnisses berechtigt. Bleibt der Lohn/das Gehalt nach Ablauf der Frist aus, und möchte der Mitarbeiter das Beschäftigungsverhältnis auflösen, ist er im Hinblick auf die Lohn-/ Gehaltsforderungen so gestellt, als wäre ihm vom Arbeitgeber gekündigt worden, weil der Arbeitgeber den Arbeitsvertrag verletzt hat. Betalingsstandsning Er den manglende løn ikke blot en fejl, der berigtiges af arbejdsgiveren inden påkravsfristens udløb, men der er tale om økonomiske vanskeligheder, Zahlungseinstellung Beruht die nicht erfolgte Lohn-/Gehaltszahlung nicht nur auf einem Fehler, der vor Ablauf der Mahnfrist vom Arbeitgeber behoben wird,

5 kan det medføre, at virksomheden går i betalings-standsning i højst 3 måneder for at finde en løsning på den dårlige økonomiske situation. Under en betalingsstandsning skal den ansatte fortsat arbejde og har krav på lønudbetaling som normalt, så det er vigtigt, at man fortsat møder på arbejde. Ansættelsesforholdet består fortsat, men man kan forlange, at der stilles sikkerhed for lønnen i form af en bankgaranti, idet man ikke er sikret en fortrinsstilling for lønkrav, hvis man accepterer hel eller delvis udeblivelse af lønnen eller lægger penge ud, så at sige låner virksomheden penge. Alternativt til en sikkerhedsstillelse har Lønmod-tagernes Garantifond (LG) mulighed for at yde arbejdsgiveren lån til de ansattes løn. Går virksomheden senere konkurs, vil løn under betalingsstandsningen oftest være dækket alligevel, medmindre lønkravet er ældre end 6 måneder. Da man ikke ved, hvilken udgang en betalingsstandsning får, er det forskelligt, om tilsynet vælger at opsige den ansatte allerede på dette tidlige tidspunkt - for at begrænse udgifterne - for eventuelt senere at annullere opsigelsen, hvis virksomheden reorganiseres med samme ejerforhold eller at de ændrede ejerforhold vælger at indtræde i ansættelseskontrakten. sondern liegen finanzielle Schwierigkeiten vor, kann es dazu kommen, dass das Unternehmen für die Dauer von höchstens drei Monaten die Zahlungen einstellt, um eine Lösung der schlechten finanziellen Lage herbeizuführen. Während einer Zahlungseinstellung muss der Mitarbeiter weiterhin arbeiten und hat Anspruch auf die übliche Lohn- /Gehaltszahlung, weshalb es wichtig ist, dass er weiterhin zum Dienst erscheint. Das Beschäftigungsverhältnis besteht somit weiter, der Mitarbeiter kann aber verlangen, dass für die Lohn-/Gehaltszahlung eine Sicherheit in Form einer Bankgarantie geleistet wird, da Lohn- /Gehaltsforderungen keinen Vorrang genießen, wenn der Mitarbeiter die Nichtzahlung des Lohnes/Gehalts - vollständig oder teilweise - akzeptiert oder Geld auslegt, dem Unternehmen sozusagen Geld leiht. Alternativ zur Sicherheitsleistung kann dem Arbeitgeber über den Konkursausfallfonds Lønmodtagernes Garantifond (LG) Kredite für die Zahlung der Löhne/Gehälter seiner Mitarbeiter gewährt werden. Falls das Unternehmen später Konkurs macht, sind während der Zahlungseinstellung entstandene Lohn-/Gehaltsforderungen in der Regel dennoch gedeckt, es sei denn, sie sind älter als sechs Monate. Da der Ausgang einer Zahlungseinstellung nicht absehbar ist, kann sich die Aufsicht dafür entscheiden, dem Mitarbeiter bereits zu diesem frühen Zeitpunkt zu kündigen - um die Kosten zu begrenzen - und die Kündigung ggfs. später wieder aufzuheben, wenn das Unternehmen mit den gleichen Eigentümern umorganisiert wird oder die veränderte Eigentümerstruktur in den Arbeitsvertrag eintreten möchte.

6 Konkurs Er virksomheden ude af stand til at betale sine forpligtelser, vil skifteretten erklære virksomheden konkurs og der udpeges en kurator (advokat) til at varetage boets interesser. Konkursboet er en anden juridisk person end virksomheden. Hvis man ikke allerede er opsagt og fritstillet inden konkursen, skal kurator skal snarest muligt og indenfor 14 dage efter konkursdekretets afgivelse give meddelelse om boet indtræder i ansættelsesaftalen. Det vil typisk forholde sig således, at medarbejderen i afklaringsfasen bliver hjemsendt, men skal stå til rådighed for virksomheden, indtil det er afklaret, om virksomheden kan videreføres eller lukkes. Det er vigtigt at holde sig for øje, at der i en sådan situation er tale om en midlertidig suspension af arbejdsforholdet og ikke en opsigelse, hvor ansættelsesforholdet afsluttes. Meddeler boet, at det indtræder, består ansættelsesforholdet og dermed forpligtelsen til at arbejde fortsat. Man skal her være opmærksom på, at lønnen skal betales af boet og ikke dækkes af LG. Derfor skal boet stille sikkerhed for lønnen i form af en bankgaranti, før man arbejder for boet. Konkurs Wenn das Unternehmen nicht mehr in der Lage ist, seinen Verbindlichkeiten nachzukommen, wird das Konkursgericht über das Vermögen des Unternehmens das Konkursverfahren eröffnen, und es wird ein Konkursverwalter (Rechtsanwalt) ernannt, der die Interessen der Konkursmasse wahrnehmen soll. Die Konkursmasse und das Unternehmen sind zwei verschiedene juristische Personen. Wenn der Mitarbeiter nicht bereits vor dem Konkurs entlassen und freigestellt wurde, hat der Konkursverwalter so bald wie möglich und binnen 14 Tagen nach Anordnung des Eröffnungsbeschlusses mitzuteilen, ob die Masse in den Arbeitsvertrag eintritt. In der Regel wird es häufig so sein, dass der Mitarbeiter während der Klärungsphase nach Hause geschickt wird, dem Unternehmen aber weiterhin zur Verfügung stehen muss, bis geklärt ist, ob das Unternehmen weitergeführt werden kann oder geschlossen werden muss. Es ist wichtig, sich vor Augen zu halten, dass es sich in diesem Fall um eine vorübergehende Unterbrechung des Beschäftigungsverhältnisses und keine Kündigung handelt, bei der das Beschäftigungsverhältnis endet. Bestätigt die Konkursmasse ihren Eintritt in den Arbeitsvertrag, bleiben das Beschäftigungsverhältnis und damit die Arbeitspflicht bestehen. Man sollte dabei jedoch darauf achten, dass der Lohn/das Gehalt von der Masse gezahlt werden soll und nicht über den Konkursausfallfonds (LG) gedeckt wird. Deshalb muss die Masse für die Lohn-/Gehaltszahlung eine Sicherheit in Form einer Bankgarantie leisten, bevor für die Masse eine

7 Bliver man opsagt eller er man opsagt, og boet ikke vil indtræde i aftalen, står opsigelsen ved magt, og man vil som regel blive hjemsendt og fritstillet. Fritstillede skal straks tilmelde sig Jobcenteret. Man er forpligtet til at begrænse tabet ved at være til rådighed for arbejdsmarkedet, søge og tage andet arbejde i opsigelsesperioden. Tätigkeit ausgeführt wird. Wird dem Mitarbeiter dann gekündigt oder war er bereits entlassen worden, und möchte die Masse nicht in den Arbeitsvertrag eintreten, bleibt die Kündigung in Kraft, und der Mitarbeiter wird in der Regel nach Hause geschickt und freigestellt. Freigestellte müssen sich sofort beim Jobcenter melden. Sie sind dazu verpflichtet, während der Kündigungsfrist dem Arbeitsmarkt zur Verfügung zu stehen, eine andere Beschäftigung zu suchen und aufzunehmen, um den Verlust zu begrenzen. Dækning til lønmodtagere fra Lønmodtagernes Garantifond ved konkurs Lønmodtagernes Garantifond (LG) er en solidarisk forsikringsfond, hvortil alle private arbejdsgivere betaler, og som sikrer, at lønmodtagere får korrekt og hurtig udbetaling af deres løntilgodehavender mv. ved arbejdsgivers konkurs, død samt ophør og insolvens. Har man som lønmodtager et krav på løn mm. mod en arbejdsgiver på grund af dennes konkurs, er det afgørende, at skal kravet opgøres og anmeldes til konkursboet samt anmeldes overfor LG inden 4 uger. Dog giver LG normalt dispensation for fristen i op til 4 måneder efter virksomhedens konkurs. Anmeldelse af krav kan foregå online via blanketter på LG s hjemmeside: atp.dk. Arbeitnehmer im Konkursfall über den Konkursausfallfonds gedeckt Lønmodtagernes Garantifond (LG) ist ein solidarischer Versicherungsfonds, in den alle privaten Arbeitgeber einzahlen, und durch den Arbeitnehmern eine korrekte und schnelle Auszahlung ihrer Lohn- /Gehaltsforderungen usw. im Falle des Konkurs, Todes, der Geschäftsaufgabe oder Insolvenz des Arbeitgebers gewährleistet wird. Wenn man als Arbeitnehmer u. a. eine Lohn-/Gehaltsforderung gegen seinen Arbeitgeber wegen dessen Konkurs hat, ist es entscheidend, die Forderung binnen vier Wochen zu ermitteln und bei der Konkursmasse sowie gegenüber dem LG anzumelden. Für die Dauer von bis zu 4 Monaten nach dem Konkurs eines Unternehmens gewährt der LG jedoch normalerweise eine Befreiung von dieser Frist. Forderungen können online über Formulare auf der Homepage des LG, angemeldet werden.

8 LG dækker tilgodehavende løn i opsigelsesperioden (op til 6 måneder), tillæg, overarbejde (men ikke afspadsering), pension og eventuelle vederlag - typisk løndele, der er skattepligtige som a-indkomst - og feriegodtgørelse, samt for funktionærer erstatning efter funktionærlovens regler. Lønkrav må ikke være ældre end 6 måneder for at opnå fortrinsstilling i konkursboet og dækningen kan ikke udgøre mere end kr. efter skat. Dertil kommer krav på feriepenge oveni. Konkursteknisk har lønmodtagernes lønkrav i kraft af det såkaldte lønprivilegium en fortrinsstilling frem for andre kreditorer i bobehandlingen og de er dermed privilegerede krav med høj prioritet i konkursordenen, når der sker udlodning af konkursboets midler. Sagsbehandlingen i LG kan tage nogen tid. Faglige organisationer kan i visse tilfælde yde lån mod transport i udbetalinger fra LG. Während der Kündigungsfrist (bis zu 6 Monate) deckt der LG Forderungen aus Lohn/Gehalt, Zulagen, Überstunden (jedoch keinen Zeitausgleich), Altersvorsorge und etwaigen Vergütungen - etwa lohnsteuerpflichtige Lohn-/Gehaltsanteile - und Urlaubsentgelt, sowie bei Angestellten eine Entschädigung nach den Regeln des dänischen Angestelltengesetzes. Um einen Vorrang in der Konkursmasse zu erzielen, darf die Lohn- /Gehaltsforderung nicht älter als sechs Monate sein, und der Deckungsumfang kann höchstens DKK nach Steuern betragen. Hinzu kommt die Urlaubsgeldforderung. Konkurstechnisch haben die Lohn-/Gehaltsforderungen der Arbeitnehmer aufgrund des sogenannten Lohnforderungsvorrechts einen Vorrang gegenüber anderen Gläubigern des Konkursverfahrens, und sie sind somit bevorrechtigte Forderungen in der Rangordnung, wenn die Mittel der Konkursmasse ausgekehrt werden. Die Sachbearbeitung beim LG kann etwas dauern. Gewerkschaften können gegen Abtretungen von Auszahlungen durch den LG in gewissen Fällen Kredite gewähren. Særligt om LG s dækning af feriepengekrav og placering af ferie i opsigelsesperioden Er man opsagt og fritstillet, gælder ferielovens varslingsregler om afholdelse og placering af ferie i opsigelsesperioden. Det antages, at ferie afholdes i videst mulige omfang, således at hovedferien, de 3 ugers sommerferie, anses for afviklet i opsigelsesperioden med 3 måneders varsel og øvrig ferie varsles med 1 måned, hvor det tidsmæssigt er muligt. Besonderes zur Deckung von Urlaubsgeldforderungen durch den LG und Urlaubslegung während der Kündigungsfrist Wurden Mitarbeiter entlassen und freigestellt, gelten die Ankündigungsregelungen des dänischen Urlaubsgesetzes bezüglich der Urlaubsnahme und -legung während der Kündigungsfrist. Es wird angenommen, dass in weitest möglichem Umfang Urlaub genommen wird, und zwar so, dass der Haupturlaub, drei Wochen Sommerferien,

9 Feriegodtgørelse for den optjente, men ikke afholdte ferie, fordi den ikke kan lægges i opsigelses-perioden, dækkes af LG sammen med feriepenge optjent for det løbende optjeningsår (kalenderår). Man skal her være opmærksom på forældelse af feriepengekrav efter ferielovens bestemmelser. Dækningen omfatter ferietillæg for lønmodtagere med løn under ferie, mindst 1% efter ferieloven, Feriefridage kan dækkes af LG efter dokumentation. Særligt for feriegodtgørelse efter udstedt feriekort gælder, at man skal henvende sig til arbejds-giverens feriegarantiordning som eventuelt dækkes via LG. während der Kündigungsfrist mit dreimonatiger Vorankündigung abgewickelt und sonstiger Urlaub mit einmonatiger Frist angekündigt wird, wenn dies zeitlich möglich ist. Das Urlaubsentgelt für den erwirtschafteten, aber noch nicht genommenen Urlaub, weil er nicht in die Kündigungsfrist gelegt werden kann, wird über den LG zusammen mit dem für das laufende Urlaubsanspruchserwerbsjahr (Kalenderjahr) erwirtschafteten Urlaubsgeld gedeckt. Man sollte hier auf die gemäß dem Urlaubsgesetz für Urlaubsgeldforderungen geltenden Verjährungsvorschriften achten. Die Deckung umfasst die Urlaubszulage bei Arbeitnehmern mit bezahltem Urlaub, mindestens 1 % gemäß dem Urlaubsgesetz. Sonderurlaubstage (feriefridage) können gegen Vorlage entsprechender Dokumentation vom LG gedeckt werden. Bezüglich des Urlaubsentgelts nach ausgestellter Urlaubskarte (feriekort) gilt, dass man sich an die Urlaubsgarantieregelung des Arbeitgebers wenden muss, die eventuell über den LG gedeckt wird. Særligt for funktionærer betaler LG også feriepenge af erstatning med fradrag for nyt arbejde, og der kan anmeldes et krav på en særlig ferietabserstatning i visse tilfælde, særligt hvor funktionæren har afholdt hovedferie og får andet arbejde i opsigelsesperioden. Man kan ikke optjene dobbelte feriepenge. Ved nyt arbejde i Bei Angestellten zahlt der LG auch Urlaubsgeld von Entschädigungen abzüglich der Bezüge aus einer neuen Beschäftigung, und in gewissen Fällen kann eine Forderung wegen einer besonderen Urlaubsverlustentschädigung angemeldet werden, insbesondere dann, wenn der Angestellte seinen Haupturlaub genommen hat und während der Kündigungsfrist eine neue Beschäftigung aufnimmt. Urlaubsgeld kann nicht doppelt erwirtschaftet werden. Bei Aufnahme

10 opsigelsesperioden optjenes ikke feriepenge hos den tidligere arbejdsgiver/lg. einer neuen Beschäftigung während der Kündigungsfrist wird beim früheren Arbeitgeber/LG kein Urlaubsgeld erwirtschaftet. Særligt om feriegarantiordninger Ferieloven fastsætter, at arbejdsgivere skal indbetale feriepenge for sine ansatte til FerieKonto, der administreres af bl.a. ATP, medmindre man er omfattet af en ferieoverenskomst om brug af feriekort, de såkaldte feriegarantiordninger. Besonderes zu Urlaubsgarantieregelungen Das Urlaubsgesetz sieht vor, dass Arbeitgeber Urlaubsgeld für ihre Beschäftigten an FerieKonto abführen müssen, das u. a. von ATP verwaltet wird, es sei denn, die Beschäftigten sind von einem Urlaubstarifvertrag mit Urlaubskartenregelung umfasst, den so genannten Urlaubsgarantieregelungen. De kollektive feriegarantiordninger I en række overenskomster på det private arbejdsmarked har arbejdsgiverorganisationer overfor sin aftalepart, det modsvarende fagforbund på lønmodtagerside, afgivet garanti for skyldige feriepenge optjent i arbejdsgiver-organisationernes medlemsvirksomheder. Feriegodtgørelsen er i de situationer sikret af arbejdsgiverens feriegarantiordning, selv om medlemsvirksomheden er gået konkurs. Mod at overdrage sit feriepengekrav til arbejdsgiverorganisationen gennem en af lønmodtageren underskrevet transporterklæring vil den ferieberettigede lønmodtager i disse tilfælde få feriegodtgørelsen betalt direkte fra arbejdsgiverorganisationen, som så indtræder i kravet mod den konkursramte virksomhed. Arbejdsgiverorganisationen overdrager så på sin Kollektive Urlaubsgarantieregelungen In vielen Tarifverträgen auf dem privaten Arbeitsmarkt haben Arbeitgeberorganisationen ihrem Vertragspartner, der entsprechenden Gewerkschaft auf Seiten der Arbeitnehmer, zugesichert, sich für schuldige Urlaubsgelder zu verbürgen, die in Mitgliedsunternehmen der Arbeitgeberorganisationen erwirtschaftet wurden. Das Urlaubsentgelt ist in diesen Fällen durch die Urlaubsgarantieregelung des Arbeitgebers abgesichert, auch wenn das Mitgliedsunternehmen Konkurs gemacht hat. Durch Übertragung der Urlaubsgeldforderung an die Arbeitgeberorganisationen, indem der Arbeitnehmer eine Abtretungserklärung unterzeichnet, wird dem urlaubsberechtigten Arbeitnehmer in diesen Fällen das Urlaubsentgelt direkt von der Arbeitgeberorganisationen ausgezahlt, die dann in die Forderung gegen

11 side kravet til LG mod at få refusion af LG ved hjælp af en ansøgning. das von dem Konkurs betroffene Unternehmen eintritt. Ihrerseits überträgt die Arbeitgeberorganisation die Forderung an den LG, und zwar gegen Rückerstattung von LG nach entsprechender Antragstellung. LG dækker således efter ansøgning om refusion beløb, som disse feriegarantiordninger har udbetalt til lønmodtagere, men skal ikke have hverken lønmodtagerens feriekort eller transporterklæring. Feriegarantiordningen indestår for, at betingelserne for dækning af feriepengene er til stede. Der henvises til oversigt på LG s hjemmeside over hvilke brancher, der er omfattet af en feriegarantiordning. Der LG deckt somit nach beantragter Rückerstattung Beträge, die diese Urlaubsgarantieregelungen an Arbeitnehmer ausgezahlt haben, dem LG muss aber weder die Urlaubskarte noch die Abtretungserklärung des Arbeitnehmers vorgelegt werden. Die Urlaubsgarantieregelung steht dafür ein, dass die Bedingungen für die Deckung des Urlaubsgeldes vorhanden sind. Hierzu wird auf der Homepage des LG auf eine Übersicht über die Branchen verwiesen, die von einer Urlaubsgarantieregelung umfasst sind. Feriepenge kan foreligge på 2 måder: Feriegodtgørelse, der udstedes i form af feriekort til en feriegarantiordning etableret mellem arbejdsmarkedets aftaleparter i forskellige brancher og f.eks. hedder Grafisk Arbejdsgiverforenings feriekortordning. Man kan også være berettiget til at afholde ferie med løn under ansættelsen, hvor man så ved ansættelsens ophør får udstedt feriekort med optjent feriegodtgørelse. Urlaubsgeld kann in zweierlei Hinsicht vorliegen: Urlaubsentgelt, das in Form einer Urlaubskarte für eine Urlaubsgarantieregelung ausgestellt wird, die von den Sozialpartnern verschiedener Branchen eingerichtet wurde und z. B. "Grafisk Arbejdsgiverforenings feriekortordning" (Urlaubskartenregelung des Graphischen Arbeitgeberverbandes) heißt. Man kann auch Anspruch auf bezahlten Urlaub während der Anstellung haben, wobei bei Beendigung der Beschäftigung eine Urlaubskarte mit dem erwirtschafteten Urlaubsentgelt ausgestellt wird. Lokale feriegarantiordninger Der kan være godkendt lokale aftaler mellem en virksomhed og en gruppe Örtliche Urlaubsgarantieregelungen Es können von der Gewerkschaft ausgehandelte, genehmigte örtliche

12 af ansatte gennem deres faglige organisation. Arbejdsgiveren skal da stille sikkerhed for den til enhver tid optjente feriegodtgørelse i form af en bankgaranti, kaution eller en spærret konto. I modsætning til hvad der gælder for de kollektive feriegarantiordninger, kan den udbetalende bank etc. ved konkurs ikke få den udbetalte feriegodtgørelse refunderet hos LG på grund af formuleringen i lov om LG 8, hvorefter overdragelse af kravet kun kan ske til en lønmodtager- eller arbejdsgiverorganisation (eller A-kasse) for at opnå dækning fra LG. Vereinbarungen zwischen einem Unternehmen und einer Gruppe von Beschäftigten vorliegen. Der Arbeitgeber hat in diesem Fall für das jeweils erwirtschaftete Urlaubsentgelt eine Sicherheit in Form einer Bankgarantie, einer Kaution oder eines gesperrten Kontos zu leisten. Im Gegensatz zu den für kollektive Urlaubsgarantieregelungen geltenden Vorschriften kann die auszahlende Bank etc. im Falle eines Konkurs das ausgezahlte Urlaubsentgelt bedingt durch die Formulierung in 8 des dänischen Gesetzes über LG nicht vom LG rückerstattet bekommen, weshalb die Forderung nur an eine Arbeitnehmer- oder Arbeitgeberorganisation (oder Arbeitslosenversicherung) übertragen werden kann, um eine Deckung über den LG zu erzielen. Viser en lokal feriegarantiordnings sikkerhed sig utilstrækkelig, vil et restkrav dog kunne anmeldes overfor LG med henblik på at søge dækning efter de almindelige regler. Erweist sich die Sicherheit einer örtlichen Urlaubsgarantieregelung als unzureichend, kann eine Restforderung jedoch im Hinblick darauf beim LG angemeldet werden, eine Deckung nach den allgemeinen Regelungen zu erwirken. Feriekonto Er arbejdsgiveren ikke omfattet af en feriekortgarantiordning, benyttes som indledningsvis omtalt FerieKonto. Her gælder ingen garantiordning, hvis arbejdsgiver ikke har indbetalt feriepenge, og man er selv henvist til at søge sit feriepengekrav gennemført ved en retssag, fagretlig behandling via fagforening mv. Er arbejdsgiveren gået konkurs, og der består et krav om feriepenge, kan man dog henvende sig til LG eller kontakte sin faglige FerieKonto Wenn der Arbeitgeber nicht von einer Urlaubskarten-Garantieregelung umfasst ist, wird wie eingangs erwähnt das FerieKonto benutzt. Hier gilt keine Garantieregelung, wenn der Arbeitgeber kein Urlaubsgeld abgeführt hat, und der Beschäftigte ist selbst darauf angewiesen, seine Urlaubsgeldforderung gerichtlich oder durch ein fachrechtliches Verfahren über die zuständige Gewerkschaft o. Ä. durchzusetzen. Wenn der

13 organisation. Arbeitgeber Konkurs gemacht hat und eine Urlaubsgeldforderung besteht, kann man sich jedoch an den LG oder die zuständige Gewerkschaft wenden. 3. Aktuelle sager 3. Aktuelle Fälle I Newsletter 3 fra november 2010 berettede vi om en sag, som Pontifex deltog i på grund af den principielle betydning. Det drejede sig om spørgsmålet hvor centeret for livsinteresser lå for en grænsependler, når denne ikke dagligt vender tilbage til bopælslandet. Udgangspunktet var at SKAT afslog en ansøgning om tilladelse til kørsel i tysk indregistreret motorkøretøj. Retstilstanden på daværende tidspunkt blev af os vurderet som utilstrækkelig og uklar. I mellemtiden har Landskatteretten på grundlag af en skrivelse fra Centralmotorregistret (CRM) nu henlagt sagen, idet man på grundlag af en ny bekendtgørelse har givet tilladelse til at benytte motorkøretøjet til kørsel i Danmark. Ændringen ved bekendtgørelse nr af betyder, at undtagelsen fra, at dobbeltdomicilerede anses for at være hjemmehørende, hvor man har den private tilknytning, hvortil man regelmæssigt vender tilbage, er begrænset til at omfatte tidsbegrænsede arbejdsopgaver og studerende. Kravet om ophold i Danmark over en tidsmæssig udstrækning på 1 år for at blive anset for at være hjemmehørende i Danmark i Im Newsletter Nr. 3 vom November 2010 wurde von einem Fall berichtet, mit dem sich Pontifex aufgrund seiner Grundsatzbedeutung beschäftigt hatte. Es ging dabei um die Frage des Lebensmittelpunktes eines Grenzpendlers, wenn dieser nicht täglich den Wohnsitzstaat aufsucht. Ausgangspunkt dieses Falls war die Ablehnung eines Antrags durch SKAT auf Genehmigung, mit einem in Deutschland zugelassenen Fahrzeug zu fahren. Wir haben die Rechtslage zum damaligen Zeitpunkt als unzureichend und unklar eingestuft. Das Oberste Finanzgericht Dänemarks hat auf der Grundlage eines Schreibens des Zentralregisters für Kraftfahrzeuge inzwischen das Verfahren eingestellt, da auf der Grundlage einer neuen Rechtsverordnung die Nutzung des Fahrzeuges in Dänemark genehmigt wurde. Die Änderung durch die Rechtsverordnung Nr vom 10. Dezember 2010 bedeutet, dass die Ausnahme, wonach Personen, die ihren Wohnsitz in zwei Staaten haben, an dem Ort als ansässig anzusehen sind, an dem sie eine private Bindung haben und den sie regelmäßig aufsuchen, sich auf zeitlich begrenzte Arbeitstätigkeiten und Studierende beschränkt. Der in 10 Abs. 5 der Verordnung vorausgesetzte Aufenthalt in Dänemark

Rekonstruktion og konkurs

Rekonstruktion og konkurs Rekonstruktion og konkurs Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 13. januar 2014 Forfatter: Byrial Bjørst, Saskia Madsen-Østerbye, Charlotte Dahm-Johansen Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte

Læs mere

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du!

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 10-141 Copyright

Læs mere

Newsletter / Nyhedsbrev nr. 2, 01.09.2010 Liebe Leser!

Newsletter / Nyhedsbrev nr. 2, 01.09.2010 Liebe Leser! Newsletter / Nyhedsbrev nr. 2, 01.09.2010 Liebe Leser! Nach dem Ende der Sommerferien in Deutschland und Dänemark möchte Nu hvor sommerferien i både Danmark og Tyskland er forbi, vil projektet das Projekt

Læs mere

Information vedrørende tysk ejendomsforbehold

Information vedrørende tysk ejendomsforbehold Information vedrørende tysk ejendomsforbehold Når I som virksomhed sælger på kredit til tyske virksomheder, skal I være opmærksom på, at det samlede udestående ofte helt må afskrives, hvis en køber går

Læs mere

Når din arbejdsgiver. sådan får du dine penge fra Lønmodtagernes Garantifond

Når din arbejdsgiver. sådan får du dine penge fra Lønmodtagernes Garantifond Når din arbejdsgiver går konkurs sådan får du dine penge fra Lønmodtagernes Garantifond Hvad sker der når din arbejds giver går konkurs? Kan du få din manglende løn og hvordan? Denne pjece guider dig gennem

Læs mere

TYSK NIVEAU: E. DATO 10. marts 2015 INDHOLD

TYSK NIVEAU: E. DATO 10. marts 2015 INDHOLD CASEEKSAMEN TYSK NIVEAU: E DATO 10. marts 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på case arbejdsdagen

Læs mere

1.8 Ordstilling i hoved- og bisætninger

1.8 Ordstilling i hoved- og bisætninger 5 1.8.4.1 Opgave A Marker hoved- og bisætninger i nedenstående tekst med HS og BS! 1. Muren mellem øst- og vestsektoren i Berlin blev bygget den 13. august 1961. 2. Vestberlinerne og vesttyskerne kunne

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

Forord Pas på med kreditkort

Forord Pas på med kreditkort På vej mod konkurs? Forord Formålet med denne pjece er at give dig svar på nogle af de væsentlige spørgsmål, som melder sig, hvis din virksomhed er under rekonstruktion eller er gået konkurs. Det er ofte

Læs mere

Mit den Steinen vorsichtig umgehen, da vor allem die Ecken und Kanten der Specksteine sehr spröde sind.

Mit den Steinen vorsichtig umgehen, da vor allem die Ecken und Kanten der Specksteine sehr spröde sind. 15.09.2011 Montageanleitung zum Einbau der Speck und Speichersteine in Scan-line 820, 830 und 80. Heta empfiehlt, die Montage des Ofens von zwei Personen vorzunehmen. Mit den Steinen vorsichtig umgehen,

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

man undlade at indbetale forskudsskat.

man undlade at indbetale forskudsskat. Liebe Leser! Nach dem Ende der Herbstferien in Deutschland und Dänemark möchte das Projekt Pontifex-Brückenbauer mit diesem Newsletter wieder von aktuellen Entwicklungen berichten und auf Neuerungen im

Læs mere

Anhänge der VO (EG) Nr. 883/04. Bilag til forordning (EF) nr. 883/04. Emneblad nr. 6 / Themenblatt Nr. 6. - Danske og tyske særbestemmelser -

Anhänge der VO (EG) Nr. 883/04. Bilag til forordning (EF) nr. 883/04. Emneblad nr. 6 / Themenblatt Nr. 6. - Danske og tyske særbestemmelser - Emneblad nr. 6 / Themenblatt Nr. 6 Padborg, 22.08.2011 Bilag til forordning (EF) nr. 883/04 - Danske og tyske særbestemmelser - Anhänge der VO (EG) Nr. 883/04 - Die dänischen und deutschen Sonderbestimmungen

Læs mere

Dette nyhedsbrev har til formål at give et overblik over de af ændringerne, der kan få særlig praktisk betydning for mange ansættelsesforhold.

Dette nyhedsbrev har til formål at give et overblik over de af ændringerne, der kan få særlig praktisk betydning for mange ansættelsesforhold. 12. maj 2011 Nyhedsbrev Arbejds- og Ansættelsesret Ændringer af ferielovens regler om lønmodtagerens retsstilling ved fritstilling i opsigelsesperioden og om forældelse af feriepengekrav Folketinget har

Læs mere

Emneblad nr. 3 / Themenblatt Nr. 3. Padborg, den 1. April 2011

Emneblad nr. 3 / Themenblatt Nr. 3. Padborg, den 1. April 2011 Emneblad nr. 3 / Themenblatt Nr. 3 Padborg, den 1. April 2011 Ægte og uægte grænsearbejdere Echte und unechte Grenzgänger Inddeling: Gliederung: I. Indledning II. Sondring mellem grænsearbejdere 1. Ægte

Læs mere

Bei Ehegatten/Lebenspartnern, die beide Arbeitslohn beziehen:wir beantragen die Steuerklassenkombination drei/fünf vier/vier fünf/drei

Bei Ehegatten/Lebenspartnern, die beide Arbeitslohn beziehen:wir beantragen die Steuerklassenkombination drei/fünf vier/vier fünf/drei Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuerpflichtiger Arbeitnehmer nach 1 Abs. 3, 1a EStG für 201_ (Anlage Grenzpendler EU/EWR zum Antrag auf Lohnsteuer-Ermäßigung) Zur Beachtung: Für Arbeitnehmer

Læs mere

Grænseoverskridende dansk-tyske projekter. Grenzüberschreitende deutsch-dänische Projekte

Grænseoverskridende dansk-tyske projekter. Grenzüberschreitende deutsch-dänische Projekte Padborg, 20.12.2012 Grænseoverskridende dansk-tyske projekter Grenzüberschreitende deutsch-dänische Projekte Studie over de særlige forhold i den sociale sikringslovgivning og skattelovgivningen i forbindelse

Læs mere

Soul Kitchen Die Bruderbeziehung

Soul Kitchen Die Bruderbeziehung Læs citatet fra scene 19 og overvej, hvordan illias i scenen er usikker og forsøger at virke overbevisende. Hvordan viser han det sprogligt? Understreg det i teksten. Illias: Yasu Malaka Zinos: Illias

Læs mere

Padborg, 27.08.2010. 1. Sozialversicherung. 1. Socialforsikring

Padborg, 27.08.2010. 1. Sozialversicherung. 1. Socialforsikring Padborg, 27.08.2010 Den dansk-tyske arbejdsgruppe til forbedring af den grænseoverskridende mobilitet fremlagde sin afsluttende rapport i 2006. Det er således på tide at gøre foreløbig status og undersøge,

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH

BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH 1 von 1 BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH Jahrgang 2008 Ausgegeben am 11. April 2008 Teil III 41. Abkommen zwischen der Republik Österreich und dem Königreich Dänemark auf dem Gebiete der Steuern

Læs mere

Grenzgänger und Minijobs. Grænsearbejdere og minijob. Probleme bei Ausübung geringfügiger Beschäftigungen bei Vorliegen eines Auslandsbezuges

Grenzgänger und Minijobs. Grænsearbejdere og minijob. Probleme bei Ausübung geringfügiger Beschäftigungen bei Vorliegen eines Auslandsbezuges Paddborg, 26.11.2014 Grænsearbejdere og minijob Problemer ved udøvelse af minijob med en tværnational dimension Grenzgänger und Minijobs Probleme bei Ausübung geringfügiger Beschäftigungen bei Vorliegen

Læs mere

0-5 måneder 1 måned 6 måneder - 2 år. 3 år - 5 år og 8 måneder 4 måneder 6 år - 8 år og 7 måneder 5 måneder 9 år - herefter 6 måneder

0-5 måneder 1 måned 6 måneder - 2 år. 3 år - 5 år og 8 måneder 4 måneder 6 år - 8 år og 7 måneder 5 måneder 9 år - herefter 6 måneder Fyret - hvad nu? Hvad gør jeg rent praktisk og hvad skal jeg vide? I opsigelsesperioden er du fortsat i arbejde og skal handle så normalt som muligt. Du har fortsat dine forpligtelser over for din arbejdsgiver,

Læs mere

Textmining Einführung und Übersicht

Textmining Einführung und Übersicht Textmining Einführung und Übersicht Dept. Informatik 8 (Künstliche Intelligenz) Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (Informatik 8) Textmining Einführung 1 / 10 Textmining Kurzfassung Gigantische

Læs mere

Dänisch. Praktisches Lehrbuch. Langenscheidt. Der Standardkurs für. Selbstlerner. orientiert sich an B1

Dänisch. Praktisches Lehrbuch. Langenscheidt. Der Standardkurs für. Selbstlerner. orientiert sich an B1 Langenscheidt Praktisches Lehrbuch Dänisch Der Standardkurs für Selbstlerner orientiert sich an B1 Inhaltsverzeichnis Wegweiser......................................................... 3 Abkürzungen.......................................................

Læs mere

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013 Netværkstræf / Netzwerktreffen Skabende kunst / Billedhuggerkunst Skabende kunst / Billedhuggerkunst Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013 Wir treffen uns.. Vi mødes.. 6. Februar

Læs mere

Naturparker & friluftsliv - et case fra Tyskland. Keld Buciek

Naturparker & friluftsliv - et case fra Tyskland. Keld Buciek Naturparker & friluftsliv - et case fra Tyskland Keld Buciek HH De tre hovedtyper tyske parker: Nationalparke sind Ruheräume der Natur und Erholungsräume für den Menschen, die letzten Landschaften Deutschlands,

Læs mere

30.09.2011. Fælggodkendelser

30.09.2011. Fælggodkendelser Fælggodkendelser TÜV godkendelse Hvad er TÜV? TÜV er en uafhængig anerkendt instans, der har hjemmel til at udstede certifikater om en given kvalitet på stort set alt, lige fra medicinsk udstyr, elektriske

Læs mere

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere, freelance, konsulenter m.fl. Side 0 ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere,

Læs mere

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge)

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) Side 1 Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) 1. Indledning Med virkning for optjeningsåret 2002, dvs. ferieåret 2003/2004, er Ferieloven ændret. Den kommunale ferieaftale er ligeledes

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Ansøgning om uhævede feriepenge Du skal kun bruge denne blanket, når du vil søge om at få udbetalt uhævede feriepenge, hvis: (optjent i 2013 for ferieåret 2014/2015) A. beløbet stammer fra den 5. ferieuge,

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Ansøgning om uhævede feriepenge (optjent i 2004 for ferieåret 2005/2006) Du skal kun bruge denne blanket, når du vil søge om at få udbetalt uhævede feriepenge, hvis A) restbeløbet er mindre end 3.000 kr.

Læs mere

TYPISCH DEUTSCH TYPISCH DÄNISCH? TYPISK DANSK TYPISK TYSK?

TYPISCH DEUTSCH TYPISCH DÄNISCH? TYPISK DANSK TYPISK TYSK? SMiK-Projekt Ergebnisse aus der SMiK-Fragebogenuntersuchung TYPISCH DEUTSCH TYPISCH DÄNISCH? TYPISK DANSK TYPISK TYSK? Resultater fra SMiK-spørgeskemaundersøgelsen Erla Hallsteinsdóttir Hrsg. von Red.

Læs mere

Fødevareoplevelser blandt tyske kystturister i Danmark Anette Therkelsen, TRU, Aalborg Universitet

Fødevareoplevelser blandt tyske kystturister i Danmark Anette Therkelsen, TRU, Aalborg Universitet Fødevareoplevelser blandt tyske kystturister i Danmark Anette Therkelsen, TRU, Aalborg Universitet 1. Introduktion 2. Undersøgelsens formål 3. Datagrundlag 4. Resultater o madoplevelsens relative betydning

Læs mere

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn Vejledning om feriepenge i forbindelse med efterløn I denne pjece giver vi en orientering om samspillet mellem ferieloven og reglerne for efterløn: Indhold 1. Udbetaling og modregning for ferie din oplysningspligt

Læs mere

Skattemæssige Mobilitetsbarrierer i / Steuerliche Mobilitätsbarrieren in der. Region Sønderjylland Schleswig

Skattemæssige Mobilitetsbarrierer i / Steuerliche Mobilitätsbarrieren in der. Region Sønderjylland Schleswig Skattemæssige Mobilitetsbarrierer i / Steuerliche Mobilitätsbarrieren in der Region Sønderjylland Schleswig Problembeskrivelser og løsninger / Problembeschreibungen und Lösungen 1 af / von 12 Padborg,

Læs mere

Mobilitetsbarrierer i Region Sønderjylland-Schleswig. Mobilitätsbarrieren in der Region Sønderjylland-Schleswig. Padborg, 17.11.

Mobilitetsbarrierer i Region Sønderjylland-Schleswig. Mobilitätsbarrieren in der Region Sønderjylland-Schleswig. Padborg, 17.11. Padborg, 17.11.2010 Mobilitetsbarrierer i Region Sønderjylland-Schleswig I 2008 offentliggjorde Infocentret under Region Sønderjylland-Schleswig to undersøgelser, som rettede fokus mod hindringer af den

Læs mere

Der, die, Deutsch. Grammatik & strategibog. Uddrag fra. Oversigter til brug ved de skriftlige prøver i tysk.

Der, die, Deutsch. Grammatik & strategibog. Uddrag fra. Oversigter til brug ved de skriftlige prøver i tysk. r r r r n r r r r r r n r r n r r n n r r r r r r n r Uddrag fra Der, die, Deutsch Grammatik & strategibog Oversigter til brug ved de skriftlige prøver i tysk. GYLDENDAL Kan downloades på: www.filer.gyldendal.dk/

Læs mere

VET QUALIFICATION SYSTEM 2 LÄNDER - 1 AUSBILDUNG. Ist eine dänisch-deutsche Verbundausbildung Maurer/-in möglich?

VET QUALIFICATION SYSTEM 2 LÄNDER - 1 AUSBILDUNG. Ist eine dänisch-deutsche Verbundausbildung Maurer/-in möglich? VET QUALIFICATION SYSTEM 2 LÄNDER - 1 AUSBILDUNG Ist eine dänisch-deutsche Verbundausbildung Maurer/-in möglich? I. Die Arbeitsgruppe Maurer/-in a) Gruppenbild der Arbeitsgruppe b) Leitfragen der Arbeitsgruppe

Læs mere

Femern Bælt Regionen Arbejde i Danmark

Femern Bælt Regionen Arbejde i Danmark Arbejde i Danmark 1 Herausgeber / Udgiver Kreis Ostholstein Fachdienst Regionale Planung Fonden Femern Bælt Forum Råhavegård Arbeiten in Arbejde i Lübecker Straße 41 D 23701 Eutin Maribovej 9 DK 4960 Holeby

Læs mere

Minigrammatik. Oversigter fra tysk.gyldendal.dk

Minigrammatik. Oversigter fra tysk.gyldendal.dk Minigrammatik Oversigter fra Artikler (kendeord) 1 Artikler danner bestemte eller ubestemte former af substantiver (navneord). De viser også, hvilket køn et substantiv har, om det er ental eller flertal,

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Orlov til børnepasning Orlov til børnepasning giver forældre til børn under 9 år mulighed for at få orlov i en periode

Læs mere

14. Forholdsord med dativ

14. Forholdsord med dativ ØVELSE 5 Lav sætninger efter følgende mønster. (Husk at aus og bei styrer dativ!) ❿ Ich - die Schweiz - ein Rechtsanwalt. Ich stamme aus der Schweiz und arbeite bei einem Rechtsanwalt. 1. Jochen - das

Læs mere

Flygtningelejren i Oksbøl 1945 1949

Flygtningelejren i Oksbøl 1945 1949 Flygtningelejren i Oksbøl 1945 1949 Mindesten fra den tyske flygtningelejr i Oksbøl. Til minde om ofrene fra 1945 1949. Tyske soldater stiger ud af bilen. Tonsvis af mad Vi har undersøgt hvor meget kost

Læs mere

Newsletter Nr. 4, 14.12.2010

Newsletter Nr. 4, 14.12.2010 Newsletter Nr. 4, 14.12.2010 Kære læsere, Året 2010 går på hæld. Mange af de fremsatte spørgsmål har allerede kunnet blive afklaret af Projekt Pontifex-Brobygger. Den vellykkede projektstart skyldes bl.a.

Læs mere

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Opsigelse 2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Selve opsigelsen 3 3. Opsigelsesvarsler 4 4. Forhold i opsigelsesperioden 5 5. Fratrædelsesgodtgørelser

Læs mere

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen 00. Program Program Ferie Ferieloven kort Ferie og fratræden Ferie og sygdom Arbejdstid Tilrettelæggelse af arbejdet arbejdsgivers ledelsesret

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

Kort om feriereglerne

Kort om feriereglerne August 2012 / side 1 af 10 / 12-2538 Kort om feriereglerne Vejledningens målgruppe er medarbejdere der er omfattet af overenskomsten mellem DFL & FA. Formålet med denne vejledning er at svare på de spørgsmål,

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

jung zusammen Landtag Schleswig-Holstein 31.7.2014 Vorschläge des Workshops Forslag fra workshoppen Aabenraa & Leck

jung zusammen Landtag Schleswig-Holstein 31.7.2014 Vorschläge des Workshops Forslag fra workshoppen Aabenraa & Leck jung zusammen Landtag Schleswig-Holstein 31.7.2014 Vorschläge des Workshops Forslag fra workshoppen Aabenraa & Leck Der blev arbejdet i 5 workshops med temaerne arbejdsmarked og uddannelse, grænseland,

Læs mere

Principperne i den europæiske sociallovgivning. Die Prinzipien des Europäischen Sozialrechts. Emneblad nr. 5 / Themenblatt Nr. 5. Padborg, 05.07.

Principperne i den europæiske sociallovgivning. Die Prinzipien des Europäischen Sozialrechts. Emneblad nr. 5 / Themenblatt Nr. 5. Padborg, 05.07. Emneblad nr. 5 / Themenblatt Nr. 5 Padborg, 05.07.2011 Principperne i den europæiske sociallovgivning Die Prinzipien des Europäischen Sozialrechts Inddeling: I. Indledning II. Principper 1. Princippet

Læs mere

Bekendtgørelse af Ferielov 1)

Bekendtgørelse af Ferielov 1) Bekendtgørelse af Ferielov 1) Herved bekendtgøres lov nr. 396 af 31. maj 2000 om ferie med de ændringer, der følger af lov nr. 133 af 20. marts 2002, lov nr. 1039 af 17. december 2002, lov nr. 1200 af

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

Nutzen Sie das Potenzial grenzübergreifender Kooperationen. Udnyt potentialet i samarbejdet på tværs af grænsen.

Nutzen Sie das Potenzial grenzübergreifender Kooperationen. Udnyt potentialet i samarbejdet på tværs af grænsen. Nutzen Sie das Potenzial grenzübergreifender Kooperationen. Udnyt potentialet i samarbejdet på tværs af grænsen. European Regional Development Fund Investing in your future Unsere Angebote 2012 auf einen

Læs mere

Sauerkraut. Sanghæfte. danske sange på tysk. Dirk-Uwe Wendrich & Eberhard von Oettingen

Sauerkraut. Sanghæfte. danske sange på tysk. Dirk-Uwe Wendrich & Eberhard von Oettingen & Sauerkraut Sanghæfte danske sange på tysk Dirk-Uwe Wendrich & Eberhard von Oettingen Forelskelsessang - Liebeslied Tekst: Jens Rosendal (1981) Musik: Per Warming (1987) Du kamst wie Du, ganz ohne Schein

Læs mere

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Arbejdsgiver Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Dansk Erhverv Børsen 1217 København K Telefon +45 3374

Læs mere

Hiermit übersende ich den von der Bundesregierung beschlossenen

Hiermit übersende ich den von der Bundesregierung beschlossenen Deutscher Bundestag 4. Wahlperiode Drucksache IV/696 Bundesrepublik Deutschland Der Bundeskanzler 8 52105 6095/62 Bonn, den 30. Oktober 1962 An den Herrn Präsidenten des Deutschen Bundestages Hiermit übersende

Læs mere

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver Kan trænere ansættes på tidsbegrænsede aftaler sæson efter sæson? Har en medhjælper ret til barselsorlov? Har en træner funktionærstatus?

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet 1)

Bekendtgørelse af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet 1) Bekendtgørelse af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet LBK nr 692 af 20/08/2002 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Forskriftens fulde

Læs mere

På dansk: At være anderledes, flugtbilist, flygtning, samvittighed Fag: Tysk Målgruppe: 9.-10. klasse

På dansk: At være anderledes, flugtbilist, flygtning, samvittighed Fag: Tysk Målgruppe: 9.-10. klasse Fahrerflucht Temaer: Anders sein, Fahrerflucht, Flüchtling, Schuld, Gewissen På dansk: At være anderledes, flugtbilist, flygtning, samvittighed Fag: Tysk Målgruppe: 9.-10. klasse Data om tv-udsendelsen:

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse tysk A 2014/2015

Undervisningsbeskrivelse tysk A 2014/2015 Undervisningsbeskrivelse tysk A 2014/2015 Termin Juni 2015 Institution Handelsgymnasiet Silkeborg Uddannelse HHX Fag og niveau Tysk A fortsættersprog Lærer(e) Hold Susanne Troensegaard Ht3tya14 Undervisningsforløb

Læs mere

Praktiske svar på spørgsmål om strejken

Praktiske svar på spørgsmål om strejken Praktiske svar på spørgsmål om strejken Afspadsering Er afspadsering påbegyndt før strejkens/lockoutens iværksættelse, afbrydes den ved konfliktens start. Medlemmer på afspadsering deltager således i konflikten

Læs mere

Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død

Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død Denne vejledning er et opslagsværk til LG's samarbejdspartnere, der ønsker viden om LG's dækning ved en arbejdsgivers konkurs, ophør eller død. Vejledningen

Læs mere

Newsletter No.2 June 2014. Am 09. April 2014 fand der dritte Workshop im Rahmen des deutsch-dänischen INTERREG IV A Projektes BeltLogistics statt.

Newsletter No.2 June 2014. Am 09. April 2014 fand der dritte Workshop im Rahmen des deutsch-dänischen INTERREG IV A Projektes BeltLogistics statt. Newsletter No.2 June 2014 3. Workshop im Rahmen des deutsch-dänischen Projektes BeltLogistics Am 09. April 2014 fand der dritte Workshop im Rahmen des deutsch-dänischen INTERREG IV A Projektes BeltLogistics

Læs mere

Emneblad nr. 8/Themenblatt Nr. 8 Padborg, 22.05.2012

Emneblad nr. 8/Themenblatt Nr. 8 Padborg, 22.05.2012 Emneblad nr. 8/Themenblatt Nr. 8 Padborg, 22.05.2012 Uddannelsespraktik i udlandet De vigtigste spørgsmål før udlandsopholdets begyndelse Ausbildungspraktika im Ausland Die wichtigsten Fragen vor Beginn

Læs mere

??? Afskediget og hvad

??? Afskediget og hvad AF Stine Søndergaard og Sys Tarrild, forhandlingskonsulent hhv. specialkonsulent Afskediget og hvad Finanskrisen har ikke sat sig sine tydelige spor på DSLs fagområder, men vi vælger alligevel at repetere,

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af slagtersvende eller delikatesseassistenter, som ikke er funktionærer.

Læs mere

Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren)

Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 1 ANSÆTTELSESKONTRAKT (lønnet træner) Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: (herefter benævnt træneren) Adresse: CPR-nr.: Ansættelsen sker på følgende vilkår: 1 Ansættelsesperiode

Læs mere

GUIDE TIL HANDYHANDERE. Sidst opdateret i januar 2014. Om guiden

GUIDE TIL HANDYHANDERE. Sidst opdateret i januar 2014. Om guiden GUIDE TIL HANDYHANDERE Sidst opdateret i januar 2014 Om guiden Med denne guide vil vi gerne give dig nogle gode råd i forbindelse med de opgaver, du udfører for dine opgavestillere. Vi har sammenfattet

Læs mere

Om Arbejde som honorarmodtager, freelancer, konsulent m.fl.

Om Arbejde som honorarmodtager, freelancer, konsulent m.fl. Om Arbejde som honorarmodtager, freelancer, konsulent m.fl. Ledernes arbejdsløshedskasse 2. udgave marts 2014 Indhold Side 1. Forord... 3 2. Skal du forsikres som selvstændig eller lønmodtager?... 4 3.

Læs mere

1. Introduktion... 2. 1.1 Forholdet mellem kunde og kandidat... 2. 1.2 Grundlæggende regler... 2

1. Introduktion... 2. 1.1 Forholdet mellem kunde og kandidat... 2. 1.2 Grundlæggende regler... 2 GUIDE TIL KANDIDATER Sidst opdateret i marts 2010 Om guiden Med denne guide vil vi gerne give dig nogle gode råd i forbindelse med de opgaver, du udfører for dine kunder. Vi har sammenfattet de vigtigste

Læs mere

Grammatiske oversigter

Grammatiske oversigter Grammatiske oversigter HJÆLPEUDSAGNSORDENE at have = haben Nutid Datid Ental 1. person ich habe hatte 2. - du hast hattest 3. - er/sie/es hat hatte 1. person wir haben hatten 2. - ihr habt hattet 3. -

Læs mere

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Wikinger, Slawen und Mittelalter 19. April 2012, Wallmuseum Oldenburg

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Wikinger, Slawen und Mittelalter 19. April 2012, Wallmuseum Oldenburg Netværkstræf / Netzwerktreffen Vikingetid og Middelalder Vikingetid og Middelalder Wikinger, Slawen und Mittelalter 19. April 2012, Wallmuseum Oldenburg Program Programm Kl. 11.30-12.00 Velkomst & Frokost

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Feriedagpenge Side 1. Indhold

Feriedagpenge Side 1. Indhold FERIEDAGPENGE - i ferieåret 1. maj 2013 til 30. april 2014 Feriedagpenge Side 1 Indhold 1. Betingelser for udbetaling... 2 2. Optjening af feriedagpenge... 3 3. Optjent ferie hos en arbejdsgiver... 3 4.

Læs mere

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Dansk Erhvervs tilknytningsaftale for vikarbureau-vikarer og tilhørende jobbekræftelse er udarbejdet med henblik på at opfylde betingelserne i Lov om arbejdsgiverens

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af funktionærer. Det der afgør, hvorvidt en medarbejder skal ansættes som funktionær eller ej er

Læs mere

DOM. HK Danmark smf. (Advokat Peter Breum) mod B A/S. (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk)

DOM. HK Danmark smf. (Advokat Peter Breum) mod B A/S. (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk) DOM Afsagt den 4. april 2014 F-6-13 HK Danmark smf A (Advokat Peter Breum) mod B A/S (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk) Indledning Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt det ved indgåelse af en ansættelseskontrakt

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

Idékatalog Ideenkatalog

Idékatalog Ideenkatalog jung zusammen 2015 Idékatalog Ideenkatalog Forslag fra workshopsne i Leck & Aabenraa // Vorschläge des Workshops Landtag Schleswig-Holstein 31-07-2015 På jung zusammen 2015 var der syv workshopgrupper,

Læs mere

Ferieregler. Senest opdateret 29. april 2013

Ferieregler. Senest opdateret 29. april 2013 Ferieregler Senest opdateret 29. april 2013 Udarbejdet af sekretariatssamarbejdet mellem Danmarks Privatskoleforening, Lilleskolerne, Foreningen af Kristne Friskoler, Deutscher Schul- und Sprachverein

Læs mere

Om at få feriedagpenge

Om at få feriedagpenge Arbejdsdirektoratet August 2009 1. Betingelser for udbetaling Feriedagpenge er en særlig form for dagpenge, som et medlem af en a-kasse under visse betingelser kan få udbetalt. For at have ret til feriedagpenge

Læs mere

Lastsikring Revideret europæisk standard - EN 12195-1

Lastsikring Revideret europæisk standard - EN 12195-1 Lastsikring Revideret europæisk standard - EN 12195-1 Er vi på vej mod ensartede regler i EU? TUR CHAUFFØRKONFERENCE 2010 Faaborg den 10. maj 2010 International Transport Danmark. Lyren 1. DK-6330 Padborg.

Læs mere

Samstag 4. Juli 2015 Sonntag 5. Juli 2015

Samstag 4. Juli 2015 Sonntag 5. Juli 2015 Mitglieds-Nr. 11-0496 Genehmigungs-Nr. SH/HH/MV 030407-2015 73. Internationale Volkswandertage Volkswandergruppe Tarp e.v. Samstag 4. Juli 2015 Sonntag 5. Juli 2015 11. Fahrradwanderung Wander-Strecken:

Læs mere

Tjekliste. - til lønadministration

Tjekliste. - til lønadministration Tjekliste - til lønadministration Januar 2015 Indholdsfortegnelse Forord Indhold Når man arbejder med løn- og personaleadministration, er der mange ting at være opmærksom på. Det kan være svært, at bevare

Læs mere

SLESVIGLAND. In dieser Ausgabe: I dette nummer: Die Geschichte der Tagelöhner Daglejernes historie. Im Tagelöhnerjob I job som daglejer

SLESVIGLAND. In dieser Ausgabe: I dette nummer: Die Geschichte der Tagelöhner Daglejernes historie. Im Tagelöhnerjob I job som daglejer SLESVIGLAND Herausgeber /Udgiver: TM Fonden/Slesvigland Redaktion: D. P. Küssner (verantwortlich/ansvarshavende). Foto & lay-out: H. Krempin Slesvigland Für unverlangt eingesandte Bilder, Manuskripte und

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

KANDIDATSPECIALE. Wiebke Annet Hudemann & Derya Ceylan

KANDIDATSPECIALE. Wiebke Annet Hudemann & Derya Ceylan KANDIDATSPECIALE Wiebke Annet Hudemann & Derya Ceylan En spørgeskemaundersøgelse: Tilfredshedsundersøgelse ved brug af høreapparater - Med henblik på psykosociale aspekter forventninger, motivation, socialt

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

Region Sønderjylland Schleswig. Infocenter. Sylvia Witte

Region Sønderjylland Schleswig. Infocenter. Sylvia Witte Region Sønderjylland Schleswig Infocenter Sylvia Witte Vereinbarung zur Errichtung der / Aftale om oprettelse af Region Sønderjylland-Schleswig 16.06.1997 Erneuerung / Fornyelse 15.11.2006 Anpassung /

Læs mere

LHN S NYHEDSMAGASIN - EN LANDBOFORENING DER RYKKER 8. Å R G A N G - N R. 3 / 10. Christiansborg flytter sig langsomt

LHN S NYHEDSMAGASIN - EN LANDBOFORENING DER RYKKER 8. Å R G A N G - N R. 3 / 10. Christiansborg flytter sig langsomt 8. Å R G A N G - N R. 3 / 10 TIL SAMTLIGE JORDBRUGERE LHN S NYHEDSMAGASIN LANDWIRTSCHAFTLICHER HAUPTVEREIN FÜR NORDSCHLESWIG - EN LANDBOFORENING DER RYKKER Christiansborg flytter sig langsomt 2 Bioafgrøder

Læs mere

Herunder kan du se de 15 punkter, der efter Industriens Overenskomst skal være med i din skriftlige ansættelsesaftale.

Herunder kan du se de 15 punkter, der efter Industriens Overenskomst skal være med i din skriftlige ansættelsesaftale. På job i udlandet Ansættelseskontrakt Herunder kan du se de 15 punkter, der efter Industriens Overenskomst skal være med i din skriftlige ansættelsesaftale. 1. Arbejdsgivers og lønmodtagers navn og adresse

Læs mere