Newsletter-Nyhedsbrev Nr. 5,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Newsletter-Nyhedsbrev Nr. 5, 02.03.2011"

Transkript

1 Newsletter-Nyhedsbrev Nr. 5, Kære læsere! Det første nyhedsbrev i 2011 omhandler konkurs hos den danske arbejdsgiver, som er et hyppigt tilbagevendende emne og også gav rådgivningsinstitutionerne nok at se til i slutningen af sidste år. Desuden skildres aktuelle sager og deres videreudvikling. Liebe Leser, der erste Newsletter im Jahr 2011 geht auf das oftmals wiederkehrende Thema Konkurs des dänischen Arbeitgebers ein, welches auch die Beratungseinrichtungen Ende des vergangenen Jahres in Atem gehalten hat. Weiterhin werden aktuelle Fälle und deren Fortentwicklung geschildert. Aktuelt Ny selvangivelsespraksis i Danmark Grænsependlerne skal omstille sig På grund af ændringer i administrationen af danske selvangivelser, er der for en grænsependler, som er skattepligtig i Danmark, nyskabelser, som straks skal tages i betragtning: Dette gælder frem for alt de forskellige tidsfrister og den praktiske udfyldelse. Særlig vigtigt er det, at selvangivelsen ikke mere kan afgives i papirform. De danske skattemyndigheder SKAT vil fra den 21. februar skrive til samtlige grænsependlere, for at de, hvis de ikke allerede har det, kan bestille en Tast-Selv-kode. Man kan såvel med Tast-Selv som med NEM-ID få adgang til sin digitale skattemappe. 1. Aktuell Neue Steuererklärungspraxis in Dänemark Grenzpendler müssen sich umstellen Aufgrund von Änderungen in der Verwaltung dänischer Steuererklärungen ergeben sich für Grenzpendler, die in Dänemark steuerpflichtig sind, Neuerungen, die es ab sofort zu beachten gilt: Dies betrifft vor allem die Fristen und die praktische Vorgehensweise. Besonders wichtig ist, dass eine Abgabe der Steuererklärung in Papierform nicht mehr möglich ist. Die dänische Steuerbehörde SKAT wird ab dem 21. Februar alle Grenzpendler anschreiben, damit sie sich, falls nicht schon vorhanden, einen Tast-Selv- Kode bestellen können. Man kann sowohl mit Tast-Selv als auch mit seiner NEM-ID Zugang zur digitalen Steuermappe erhalten. En selvangivelse kan fra og med år 2010 ikke mere afgives i papirform. Eine Abgabe in Papierform ist mit diesem Jahr nicht mehr möglich.

2 Fra den 7.3. til den kan selvangivelsen tastes online i Tast-Selv systemet. Foreløbige årsopgørelser fremsendes pr. post i tiden mellem den 18.3 og den Årsopgørelsen kan derefter ændres online indtil den Den sidste frist for indtastningen er således den 30. april, og ikke som sædvanligt i de foregående år den 30. juni. Vom Kann die Steuererklärung online über das System Tast-Selv erstellt werden. Vorläufige Steuerbescheide werden zwischen dem und per Post verschickt Nun können die Steuerdaten wiederum online bis zum geändert werden. Somit ist die letzte fristgerechte Dateneingabe der und nicht wie in den Vorjahren üblich der På næsten alle foreløbige årsopgørelser vil der være en restskat at betale. Man skal altså ubetinget indtaste eller ændre sine fradrag når man vil undgå en restskat. Auf nahezu allen Steuerbescheiden wird eine Steuernachzahlung erscheinen (restskat). Man muss also seine Abzüge online geltend machen, wenn man die Nachzahlung vermeiden möchte. Rubrikkerne Løn, dagpenge und fagligt kontingent kan ikke ændres. Vil man efterfølgende anvende grænsegængerreglen, kan man også fratrække renter, underholdsbidrag, (såfremt man har sådanne) samt ægtefællefradrag. Die Rubriken Løn, dagpenge und faglig kontingent sind nicht änderbar. Möchte man im Nachhinein die Grenzgängerregel anwenden, kann man auch die Zinsen, den Ehegatten und die Unterhaltszahlungen (sofern jeweils vorhanden) online geltend machen. Lastbilchauffører i det internationale transporterhverv eller arbejdstagere på sø- og luftfartøjer må ubetinget sikre sig, at der i punkt 16 ikke er opført nogen form for indkomst, der skal beskattes i Tyskland. For disse arbejdstagere gælder, at de kan afgive deres selvangivelse i perioden mellem den og den også i papirform, hvilket kan anbefales til denne lønmodtagergruppe. LKW-Fahrer im internationalen Transport oder die Arbeitnehmer auf Seeund Luftfahrzeugen müssen sicherstellen, dass in Rubrik 16 kein in Deutschland zu versteuernde Einkommen eingetragen ist. Sie haben die Möglichkeit, ihre Steuererklärung zwischen dem und abzugeben, auch in Papierform, was dieser Personengruppe zu empfehlen ist.

3 Er der differencer også efter afleveringsdatoen, er der dog mulighed for at genoptage sagen. Bestehen nach Fristablauf Differenzen, besteht die Möglichkeit, das Verfahren wieder aufzunehmen. I det væsentligste gælder følgende kronologiske tidstabel: Im Wesentlichen gilt folgender, erwarteter chronologischer Ablauf Selvangivelsen ligger klar online Die Steuererklärung liegt online bereit bis Tast-Selv er åben for rettelser i selvangivelsen, her kan befordringsgodtgørelse, eventuelle rejseomkostninger samt ægtefællefradraget gøres gældende Tast-Selv lukkes. Årsopgørelserne bliver nu udskrevet og udsendt pr. post Udsendelsen er nu afsluttet og alle skulle have modtaget deres årsopgørelse og servicebrev bis Tast-Selv er åben igen og i dette tidsrum kan man igen ændre sin årsopgørelse Sidste mulighed for en ændring bis Tast-Selv ist offen zur Bearbeitung der Steuererklärung. Hier können die Fahrtkosten zur Arbeitsstätte, die eventuellen Reisekosten und der Ehegattenfreibetrag geltend gemacht werden Tast-Selv wird geschlossen. Die Steuerbescheide werden jetzt ausgedruckt und per Post verschickt Der Versand ist abgeschlossen, alle sollten ihre Årsopgørelse samt servicebrev erhalten haben bis Tast-Selv ist offen, in diesem Zeitraum kann man seinen Steuerbescheid wiederum online ändern Letzter Abgabetermin Sidste afleveringsfrist for arbejdstagere i det internationale transporterhverv Letzter Abgabetermin für Arbeitnehmer im internationalen Transportgewerbe

4 Årsopgørelserne i det internationale transporterhverv bliver aktuelle Die Steuerbescheide der Arbeitnehmer im internationalen Transportgewerbe werden wirksam 2. Faglige informationer 2. Fachinfos Manglende løn og feriepenge ved betalingsstandsning og konkurs - for lønmodtagere Nicht erfolgte Lohn-/Gehalts- und Urlaubsgeldzahlung bei Zahlungseinstellung und Konkurs - für Arbeitnehmer Manglende løn - generelt Udbetaler virksomheden ikke lønnen rettidigt, er det vigtigt, at medarbejderen reagerer hurtigt i form at et skriftligt påkrav om at få lønnen udbetalt med en frist på 5 dage. Samtidig skal man gøre opmærksom på, at manglende lønudbetaling er en væsentlig misligholdelse af ansættelsesforholdet, der berettiger til at hæve ansættelsesforholdet. Udebliver lønnen efter fristens udløb, og man vælger at hæve ansættelsesforholdet, er man stillet som var man blevet opsagt af arbejdsgiver med hensyn til lønkrav, fordi arbejdsgiveren har misligholdt ansættelsesaftalen. Allgemeines zu nicht gezahlten Löhnen/Gehältern Wenn ein Unternehmen Löhne/Gehälter nicht rechtzeitig zahlt, ist es wichtig, dass der Mitarbeiter schnell tätig wird, indem er dem Arbeitgeber eine schriftliche Mahnung mit der Aufforderung übermittelt, den Lohn/das Gehalt innerhalb einer Frist von fünf Tagen zu zahlen. Gleichzeitig sollte darauf hingewiesen werden, dass die nicht erfolgte Zahlung im Beschäftigungsverhältnis eine wesentliche Verletzung darstellt, die zur Auflösung des Beschäftigungsverhältnisses berechtigt. Bleibt der Lohn/das Gehalt nach Ablauf der Frist aus, und möchte der Mitarbeiter das Beschäftigungsverhältnis auflösen, ist er im Hinblick auf die Lohn-/ Gehaltsforderungen so gestellt, als wäre ihm vom Arbeitgeber gekündigt worden, weil der Arbeitgeber den Arbeitsvertrag verletzt hat. Betalingsstandsning Er den manglende løn ikke blot en fejl, der berigtiges af arbejdsgiveren inden påkravsfristens udløb, men der er tale om økonomiske vanskeligheder, Zahlungseinstellung Beruht die nicht erfolgte Lohn-/Gehaltszahlung nicht nur auf einem Fehler, der vor Ablauf der Mahnfrist vom Arbeitgeber behoben wird,

5 kan det medføre, at virksomheden går i betalings-standsning i højst 3 måneder for at finde en løsning på den dårlige økonomiske situation. Under en betalingsstandsning skal den ansatte fortsat arbejde og har krav på lønudbetaling som normalt, så det er vigtigt, at man fortsat møder på arbejde. Ansættelsesforholdet består fortsat, men man kan forlange, at der stilles sikkerhed for lønnen i form af en bankgaranti, idet man ikke er sikret en fortrinsstilling for lønkrav, hvis man accepterer hel eller delvis udeblivelse af lønnen eller lægger penge ud, så at sige låner virksomheden penge. Alternativt til en sikkerhedsstillelse har Lønmod-tagernes Garantifond (LG) mulighed for at yde arbejdsgiveren lån til de ansattes løn. Går virksomheden senere konkurs, vil løn under betalingsstandsningen oftest være dækket alligevel, medmindre lønkravet er ældre end 6 måneder. Da man ikke ved, hvilken udgang en betalingsstandsning får, er det forskelligt, om tilsynet vælger at opsige den ansatte allerede på dette tidlige tidspunkt - for at begrænse udgifterne - for eventuelt senere at annullere opsigelsen, hvis virksomheden reorganiseres med samme ejerforhold eller at de ændrede ejerforhold vælger at indtræde i ansættelseskontrakten. sondern liegen finanzielle Schwierigkeiten vor, kann es dazu kommen, dass das Unternehmen für die Dauer von höchstens drei Monaten die Zahlungen einstellt, um eine Lösung der schlechten finanziellen Lage herbeizuführen. Während einer Zahlungseinstellung muss der Mitarbeiter weiterhin arbeiten und hat Anspruch auf die übliche Lohn- /Gehaltszahlung, weshalb es wichtig ist, dass er weiterhin zum Dienst erscheint. Das Beschäftigungsverhältnis besteht somit weiter, der Mitarbeiter kann aber verlangen, dass für die Lohn-/Gehaltszahlung eine Sicherheit in Form einer Bankgarantie geleistet wird, da Lohn- /Gehaltsforderungen keinen Vorrang genießen, wenn der Mitarbeiter die Nichtzahlung des Lohnes/Gehalts - vollständig oder teilweise - akzeptiert oder Geld auslegt, dem Unternehmen sozusagen Geld leiht. Alternativ zur Sicherheitsleistung kann dem Arbeitgeber über den Konkursausfallfonds Lønmodtagernes Garantifond (LG) Kredite für die Zahlung der Löhne/Gehälter seiner Mitarbeiter gewährt werden. Falls das Unternehmen später Konkurs macht, sind während der Zahlungseinstellung entstandene Lohn-/Gehaltsforderungen in der Regel dennoch gedeckt, es sei denn, sie sind älter als sechs Monate. Da der Ausgang einer Zahlungseinstellung nicht absehbar ist, kann sich die Aufsicht dafür entscheiden, dem Mitarbeiter bereits zu diesem frühen Zeitpunkt zu kündigen - um die Kosten zu begrenzen - und die Kündigung ggfs. später wieder aufzuheben, wenn das Unternehmen mit den gleichen Eigentümern umorganisiert wird oder die veränderte Eigentümerstruktur in den Arbeitsvertrag eintreten möchte.

6 Konkurs Er virksomheden ude af stand til at betale sine forpligtelser, vil skifteretten erklære virksomheden konkurs og der udpeges en kurator (advokat) til at varetage boets interesser. Konkursboet er en anden juridisk person end virksomheden. Hvis man ikke allerede er opsagt og fritstillet inden konkursen, skal kurator skal snarest muligt og indenfor 14 dage efter konkursdekretets afgivelse give meddelelse om boet indtræder i ansættelsesaftalen. Det vil typisk forholde sig således, at medarbejderen i afklaringsfasen bliver hjemsendt, men skal stå til rådighed for virksomheden, indtil det er afklaret, om virksomheden kan videreføres eller lukkes. Det er vigtigt at holde sig for øje, at der i en sådan situation er tale om en midlertidig suspension af arbejdsforholdet og ikke en opsigelse, hvor ansættelsesforholdet afsluttes. Meddeler boet, at det indtræder, består ansættelsesforholdet og dermed forpligtelsen til at arbejde fortsat. Man skal her være opmærksom på, at lønnen skal betales af boet og ikke dækkes af LG. Derfor skal boet stille sikkerhed for lønnen i form af en bankgaranti, før man arbejder for boet. Konkurs Wenn das Unternehmen nicht mehr in der Lage ist, seinen Verbindlichkeiten nachzukommen, wird das Konkursgericht über das Vermögen des Unternehmens das Konkursverfahren eröffnen, und es wird ein Konkursverwalter (Rechtsanwalt) ernannt, der die Interessen der Konkursmasse wahrnehmen soll. Die Konkursmasse und das Unternehmen sind zwei verschiedene juristische Personen. Wenn der Mitarbeiter nicht bereits vor dem Konkurs entlassen und freigestellt wurde, hat der Konkursverwalter so bald wie möglich und binnen 14 Tagen nach Anordnung des Eröffnungsbeschlusses mitzuteilen, ob die Masse in den Arbeitsvertrag eintritt. In der Regel wird es häufig so sein, dass der Mitarbeiter während der Klärungsphase nach Hause geschickt wird, dem Unternehmen aber weiterhin zur Verfügung stehen muss, bis geklärt ist, ob das Unternehmen weitergeführt werden kann oder geschlossen werden muss. Es ist wichtig, sich vor Augen zu halten, dass es sich in diesem Fall um eine vorübergehende Unterbrechung des Beschäftigungsverhältnisses und keine Kündigung handelt, bei der das Beschäftigungsverhältnis endet. Bestätigt die Konkursmasse ihren Eintritt in den Arbeitsvertrag, bleiben das Beschäftigungsverhältnis und damit die Arbeitspflicht bestehen. Man sollte dabei jedoch darauf achten, dass der Lohn/das Gehalt von der Masse gezahlt werden soll und nicht über den Konkursausfallfonds (LG) gedeckt wird. Deshalb muss die Masse für die Lohn-/Gehaltszahlung eine Sicherheit in Form einer Bankgarantie leisten, bevor für die Masse eine

7 Bliver man opsagt eller er man opsagt, og boet ikke vil indtræde i aftalen, står opsigelsen ved magt, og man vil som regel blive hjemsendt og fritstillet. Fritstillede skal straks tilmelde sig Jobcenteret. Man er forpligtet til at begrænse tabet ved at være til rådighed for arbejdsmarkedet, søge og tage andet arbejde i opsigelsesperioden. Tätigkeit ausgeführt wird. Wird dem Mitarbeiter dann gekündigt oder war er bereits entlassen worden, und möchte die Masse nicht in den Arbeitsvertrag eintreten, bleibt die Kündigung in Kraft, und der Mitarbeiter wird in der Regel nach Hause geschickt und freigestellt. Freigestellte müssen sich sofort beim Jobcenter melden. Sie sind dazu verpflichtet, während der Kündigungsfrist dem Arbeitsmarkt zur Verfügung zu stehen, eine andere Beschäftigung zu suchen und aufzunehmen, um den Verlust zu begrenzen. Dækning til lønmodtagere fra Lønmodtagernes Garantifond ved konkurs Lønmodtagernes Garantifond (LG) er en solidarisk forsikringsfond, hvortil alle private arbejdsgivere betaler, og som sikrer, at lønmodtagere får korrekt og hurtig udbetaling af deres løntilgodehavender mv. ved arbejdsgivers konkurs, død samt ophør og insolvens. Har man som lønmodtager et krav på løn mm. mod en arbejdsgiver på grund af dennes konkurs, er det afgørende, at skal kravet opgøres og anmeldes til konkursboet samt anmeldes overfor LG inden 4 uger. Dog giver LG normalt dispensation for fristen i op til 4 måneder efter virksomhedens konkurs. Anmeldelse af krav kan foregå online via blanketter på LG s hjemmeside: atp.dk. Arbeitnehmer im Konkursfall über den Konkursausfallfonds gedeckt Lønmodtagernes Garantifond (LG) ist ein solidarischer Versicherungsfonds, in den alle privaten Arbeitgeber einzahlen, und durch den Arbeitnehmern eine korrekte und schnelle Auszahlung ihrer Lohn- /Gehaltsforderungen usw. im Falle des Konkurs, Todes, der Geschäftsaufgabe oder Insolvenz des Arbeitgebers gewährleistet wird. Wenn man als Arbeitnehmer u. a. eine Lohn-/Gehaltsforderung gegen seinen Arbeitgeber wegen dessen Konkurs hat, ist es entscheidend, die Forderung binnen vier Wochen zu ermitteln und bei der Konkursmasse sowie gegenüber dem LG anzumelden. Für die Dauer von bis zu 4 Monaten nach dem Konkurs eines Unternehmens gewährt der LG jedoch normalerweise eine Befreiung von dieser Frist. Forderungen können online über Formulare auf der Homepage des LG, angemeldet werden.

8 LG dækker tilgodehavende løn i opsigelsesperioden (op til 6 måneder), tillæg, overarbejde (men ikke afspadsering), pension og eventuelle vederlag - typisk løndele, der er skattepligtige som a-indkomst - og feriegodtgørelse, samt for funktionærer erstatning efter funktionærlovens regler. Lønkrav må ikke være ældre end 6 måneder for at opnå fortrinsstilling i konkursboet og dækningen kan ikke udgøre mere end kr. efter skat. Dertil kommer krav på feriepenge oveni. Konkursteknisk har lønmodtagernes lønkrav i kraft af det såkaldte lønprivilegium en fortrinsstilling frem for andre kreditorer i bobehandlingen og de er dermed privilegerede krav med høj prioritet i konkursordenen, når der sker udlodning af konkursboets midler. Sagsbehandlingen i LG kan tage nogen tid. Faglige organisationer kan i visse tilfælde yde lån mod transport i udbetalinger fra LG. Während der Kündigungsfrist (bis zu 6 Monate) deckt der LG Forderungen aus Lohn/Gehalt, Zulagen, Überstunden (jedoch keinen Zeitausgleich), Altersvorsorge und etwaigen Vergütungen - etwa lohnsteuerpflichtige Lohn-/Gehaltsanteile - und Urlaubsentgelt, sowie bei Angestellten eine Entschädigung nach den Regeln des dänischen Angestelltengesetzes. Um einen Vorrang in der Konkursmasse zu erzielen, darf die Lohn- /Gehaltsforderung nicht älter als sechs Monate sein, und der Deckungsumfang kann höchstens DKK nach Steuern betragen. Hinzu kommt die Urlaubsgeldforderung. Konkurstechnisch haben die Lohn-/Gehaltsforderungen der Arbeitnehmer aufgrund des sogenannten Lohnforderungsvorrechts einen Vorrang gegenüber anderen Gläubigern des Konkursverfahrens, und sie sind somit bevorrechtigte Forderungen in der Rangordnung, wenn die Mittel der Konkursmasse ausgekehrt werden. Die Sachbearbeitung beim LG kann etwas dauern. Gewerkschaften können gegen Abtretungen von Auszahlungen durch den LG in gewissen Fällen Kredite gewähren. Særligt om LG s dækning af feriepengekrav og placering af ferie i opsigelsesperioden Er man opsagt og fritstillet, gælder ferielovens varslingsregler om afholdelse og placering af ferie i opsigelsesperioden. Det antages, at ferie afholdes i videst mulige omfang, således at hovedferien, de 3 ugers sommerferie, anses for afviklet i opsigelsesperioden med 3 måneders varsel og øvrig ferie varsles med 1 måned, hvor det tidsmæssigt er muligt. Besonderes zur Deckung von Urlaubsgeldforderungen durch den LG und Urlaubslegung während der Kündigungsfrist Wurden Mitarbeiter entlassen und freigestellt, gelten die Ankündigungsregelungen des dänischen Urlaubsgesetzes bezüglich der Urlaubsnahme und -legung während der Kündigungsfrist. Es wird angenommen, dass in weitest möglichem Umfang Urlaub genommen wird, und zwar so, dass der Haupturlaub, drei Wochen Sommerferien,

9 Feriegodtgørelse for den optjente, men ikke afholdte ferie, fordi den ikke kan lægges i opsigelses-perioden, dækkes af LG sammen med feriepenge optjent for det løbende optjeningsår (kalenderår). Man skal her være opmærksom på forældelse af feriepengekrav efter ferielovens bestemmelser. Dækningen omfatter ferietillæg for lønmodtagere med løn under ferie, mindst 1% efter ferieloven, Feriefridage kan dækkes af LG efter dokumentation. Særligt for feriegodtgørelse efter udstedt feriekort gælder, at man skal henvende sig til arbejds-giverens feriegarantiordning som eventuelt dækkes via LG. während der Kündigungsfrist mit dreimonatiger Vorankündigung abgewickelt und sonstiger Urlaub mit einmonatiger Frist angekündigt wird, wenn dies zeitlich möglich ist. Das Urlaubsentgelt für den erwirtschafteten, aber noch nicht genommenen Urlaub, weil er nicht in die Kündigungsfrist gelegt werden kann, wird über den LG zusammen mit dem für das laufende Urlaubsanspruchserwerbsjahr (Kalenderjahr) erwirtschafteten Urlaubsgeld gedeckt. Man sollte hier auf die gemäß dem Urlaubsgesetz für Urlaubsgeldforderungen geltenden Verjährungsvorschriften achten. Die Deckung umfasst die Urlaubszulage bei Arbeitnehmern mit bezahltem Urlaub, mindestens 1 % gemäß dem Urlaubsgesetz. Sonderurlaubstage (feriefridage) können gegen Vorlage entsprechender Dokumentation vom LG gedeckt werden. Bezüglich des Urlaubsentgelts nach ausgestellter Urlaubskarte (feriekort) gilt, dass man sich an die Urlaubsgarantieregelung des Arbeitgebers wenden muss, die eventuell über den LG gedeckt wird. Særligt for funktionærer betaler LG også feriepenge af erstatning med fradrag for nyt arbejde, og der kan anmeldes et krav på en særlig ferietabserstatning i visse tilfælde, særligt hvor funktionæren har afholdt hovedferie og får andet arbejde i opsigelsesperioden. Man kan ikke optjene dobbelte feriepenge. Ved nyt arbejde i Bei Angestellten zahlt der LG auch Urlaubsgeld von Entschädigungen abzüglich der Bezüge aus einer neuen Beschäftigung, und in gewissen Fällen kann eine Forderung wegen einer besonderen Urlaubsverlustentschädigung angemeldet werden, insbesondere dann, wenn der Angestellte seinen Haupturlaub genommen hat und während der Kündigungsfrist eine neue Beschäftigung aufnimmt. Urlaubsgeld kann nicht doppelt erwirtschaftet werden. Bei Aufnahme

10 opsigelsesperioden optjenes ikke feriepenge hos den tidligere arbejdsgiver/lg. einer neuen Beschäftigung während der Kündigungsfrist wird beim früheren Arbeitgeber/LG kein Urlaubsgeld erwirtschaftet. Særligt om feriegarantiordninger Ferieloven fastsætter, at arbejdsgivere skal indbetale feriepenge for sine ansatte til FerieKonto, der administreres af bl.a. ATP, medmindre man er omfattet af en ferieoverenskomst om brug af feriekort, de såkaldte feriegarantiordninger. Besonderes zu Urlaubsgarantieregelungen Das Urlaubsgesetz sieht vor, dass Arbeitgeber Urlaubsgeld für ihre Beschäftigten an FerieKonto abführen müssen, das u. a. von ATP verwaltet wird, es sei denn, die Beschäftigten sind von einem Urlaubstarifvertrag mit Urlaubskartenregelung umfasst, den so genannten Urlaubsgarantieregelungen. De kollektive feriegarantiordninger I en række overenskomster på det private arbejdsmarked har arbejdsgiverorganisationer overfor sin aftalepart, det modsvarende fagforbund på lønmodtagerside, afgivet garanti for skyldige feriepenge optjent i arbejdsgiver-organisationernes medlemsvirksomheder. Feriegodtgørelsen er i de situationer sikret af arbejdsgiverens feriegarantiordning, selv om medlemsvirksomheden er gået konkurs. Mod at overdrage sit feriepengekrav til arbejdsgiverorganisationen gennem en af lønmodtageren underskrevet transporterklæring vil den ferieberettigede lønmodtager i disse tilfælde få feriegodtgørelsen betalt direkte fra arbejdsgiverorganisationen, som så indtræder i kravet mod den konkursramte virksomhed. Arbejdsgiverorganisationen overdrager så på sin Kollektive Urlaubsgarantieregelungen In vielen Tarifverträgen auf dem privaten Arbeitsmarkt haben Arbeitgeberorganisationen ihrem Vertragspartner, der entsprechenden Gewerkschaft auf Seiten der Arbeitnehmer, zugesichert, sich für schuldige Urlaubsgelder zu verbürgen, die in Mitgliedsunternehmen der Arbeitgeberorganisationen erwirtschaftet wurden. Das Urlaubsentgelt ist in diesen Fällen durch die Urlaubsgarantieregelung des Arbeitgebers abgesichert, auch wenn das Mitgliedsunternehmen Konkurs gemacht hat. Durch Übertragung der Urlaubsgeldforderung an die Arbeitgeberorganisationen, indem der Arbeitnehmer eine Abtretungserklärung unterzeichnet, wird dem urlaubsberechtigten Arbeitnehmer in diesen Fällen das Urlaubsentgelt direkt von der Arbeitgeberorganisationen ausgezahlt, die dann in die Forderung gegen

11 side kravet til LG mod at få refusion af LG ved hjælp af en ansøgning. das von dem Konkurs betroffene Unternehmen eintritt. Ihrerseits überträgt die Arbeitgeberorganisation die Forderung an den LG, und zwar gegen Rückerstattung von LG nach entsprechender Antragstellung. LG dækker således efter ansøgning om refusion beløb, som disse feriegarantiordninger har udbetalt til lønmodtagere, men skal ikke have hverken lønmodtagerens feriekort eller transporterklæring. Feriegarantiordningen indestår for, at betingelserne for dækning af feriepengene er til stede. Der henvises til oversigt på LG s hjemmeside over hvilke brancher, der er omfattet af en feriegarantiordning. Der LG deckt somit nach beantragter Rückerstattung Beträge, die diese Urlaubsgarantieregelungen an Arbeitnehmer ausgezahlt haben, dem LG muss aber weder die Urlaubskarte noch die Abtretungserklärung des Arbeitnehmers vorgelegt werden. Die Urlaubsgarantieregelung steht dafür ein, dass die Bedingungen für die Deckung des Urlaubsgeldes vorhanden sind. Hierzu wird auf der Homepage des LG auf eine Übersicht über die Branchen verwiesen, die von einer Urlaubsgarantieregelung umfasst sind. Feriepenge kan foreligge på 2 måder: Feriegodtgørelse, der udstedes i form af feriekort til en feriegarantiordning etableret mellem arbejdsmarkedets aftaleparter i forskellige brancher og f.eks. hedder Grafisk Arbejdsgiverforenings feriekortordning. Man kan også være berettiget til at afholde ferie med løn under ansættelsen, hvor man så ved ansættelsens ophør får udstedt feriekort med optjent feriegodtgørelse. Urlaubsgeld kann in zweierlei Hinsicht vorliegen: Urlaubsentgelt, das in Form einer Urlaubskarte für eine Urlaubsgarantieregelung ausgestellt wird, die von den Sozialpartnern verschiedener Branchen eingerichtet wurde und z. B. "Grafisk Arbejdsgiverforenings feriekortordning" (Urlaubskartenregelung des Graphischen Arbeitgeberverbandes) heißt. Man kann auch Anspruch auf bezahlten Urlaub während der Anstellung haben, wobei bei Beendigung der Beschäftigung eine Urlaubskarte mit dem erwirtschafteten Urlaubsentgelt ausgestellt wird. Lokale feriegarantiordninger Der kan være godkendt lokale aftaler mellem en virksomhed og en gruppe Örtliche Urlaubsgarantieregelungen Es können von der Gewerkschaft ausgehandelte, genehmigte örtliche

12 af ansatte gennem deres faglige organisation. Arbejdsgiveren skal da stille sikkerhed for den til enhver tid optjente feriegodtgørelse i form af en bankgaranti, kaution eller en spærret konto. I modsætning til hvad der gælder for de kollektive feriegarantiordninger, kan den udbetalende bank etc. ved konkurs ikke få den udbetalte feriegodtgørelse refunderet hos LG på grund af formuleringen i lov om LG 8, hvorefter overdragelse af kravet kun kan ske til en lønmodtager- eller arbejdsgiverorganisation (eller A-kasse) for at opnå dækning fra LG. Vereinbarungen zwischen einem Unternehmen und einer Gruppe von Beschäftigten vorliegen. Der Arbeitgeber hat in diesem Fall für das jeweils erwirtschaftete Urlaubsentgelt eine Sicherheit in Form einer Bankgarantie, einer Kaution oder eines gesperrten Kontos zu leisten. Im Gegensatz zu den für kollektive Urlaubsgarantieregelungen geltenden Vorschriften kann die auszahlende Bank etc. im Falle eines Konkurs das ausgezahlte Urlaubsentgelt bedingt durch die Formulierung in 8 des dänischen Gesetzes über LG nicht vom LG rückerstattet bekommen, weshalb die Forderung nur an eine Arbeitnehmer- oder Arbeitgeberorganisation (oder Arbeitslosenversicherung) übertragen werden kann, um eine Deckung über den LG zu erzielen. Viser en lokal feriegarantiordnings sikkerhed sig utilstrækkelig, vil et restkrav dog kunne anmeldes overfor LG med henblik på at søge dækning efter de almindelige regler. Erweist sich die Sicherheit einer örtlichen Urlaubsgarantieregelung als unzureichend, kann eine Restforderung jedoch im Hinblick darauf beim LG angemeldet werden, eine Deckung nach den allgemeinen Regelungen zu erwirken. Feriekonto Er arbejdsgiveren ikke omfattet af en feriekortgarantiordning, benyttes som indledningsvis omtalt FerieKonto. Her gælder ingen garantiordning, hvis arbejdsgiver ikke har indbetalt feriepenge, og man er selv henvist til at søge sit feriepengekrav gennemført ved en retssag, fagretlig behandling via fagforening mv. Er arbejdsgiveren gået konkurs, og der består et krav om feriepenge, kan man dog henvende sig til LG eller kontakte sin faglige FerieKonto Wenn der Arbeitgeber nicht von einer Urlaubskarten-Garantieregelung umfasst ist, wird wie eingangs erwähnt das FerieKonto benutzt. Hier gilt keine Garantieregelung, wenn der Arbeitgeber kein Urlaubsgeld abgeführt hat, und der Beschäftigte ist selbst darauf angewiesen, seine Urlaubsgeldforderung gerichtlich oder durch ein fachrechtliches Verfahren über die zuständige Gewerkschaft o. Ä. durchzusetzen. Wenn der

13 organisation. Arbeitgeber Konkurs gemacht hat und eine Urlaubsgeldforderung besteht, kann man sich jedoch an den LG oder die zuständige Gewerkschaft wenden. 3. Aktuelle sager 3. Aktuelle Fälle I Newsletter 3 fra november 2010 berettede vi om en sag, som Pontifex deltog i på grund af den principielle betydning. Det drejede sig om spørgsmålet hvor centeret for livsinteresser lå for en grænsependler, når denne ikke dagligt vender tilbage til bopælslandet. Udgangspunktet var at SKAT afslog en ansøgning om tilladelse til kørsel i tysk indregistreret motorkøretøj. Retstilstanden på daværende tidspunkt blev af os vurderet som utilstrækkelig og uklar. I mellemtiden har Landskatteretten på grundlag af en skrivelse fra Centralmotorregistret (CRM) nu henlagt sagen, idet man på grundlag af en ny bekendtgørelse har givet tilladelse til at benytte motorkøretøjet til kørsel i Danmark. Ændringen ved bekendtgørelse nr af betyder, at undtagelsen fra, at dobbeltdomicilerede anses for at være hjemmehørende, hvor man har den private tilknytning, hvortil man regelmæssigt vender tilbage, er begrænset til at omfatte tidsbegrænsede arbejdsopgaver og studerende. Kravet om ophold i Danmark over en tidsmæssig udstrækning på 1 år for at blive anset for at være hjemmehørende i Danmark i Im Newsletter Nr. 3 vom November 2010 wurde von einem Fall berichtet, mit dem sich Pontifex aufgrund seiner Grundsatzbedeutung beschäftigt hatte. Es ging dabei um die Frage des Lebensmittelpunktes eines Grenzpendlers, wenn dieser nicht täglich den Wohnsitzstaat aufsucht. Ausgangspunkt dieses Falls war die Ablehnung eines Antrags durch SKAT auf Genehmigung, mit einem in Deutschland zugelassenen Fahrzeug zu fahren. Wir haben die Rechtslage zum damaligen Zeitpunkt als unzureichend und unklar eingestuft. Das Oberste Finanzgericht Dänemarks hat auf der Grundlage eines Schreibens des Zentralregisters für Kraftfahrzeuge inzwischen das Verfahren eingestellt, da auf der Grundlage einer neuen Rechtsverordnung die Nutzung des Fahrzeuges in Dänemark genehmigt wurde. Die Änderung durch die Rechtsverordnung Nr vom 10. Dezember 2010 bedeutet, dass die Ausnahme, wonach Personen, die ihren Wohnsitz in zwei Staaten haben, an dem Ort als ansässig anzusehen sind, an dem sie eine private Bindung haben und den sie regelmäßig aufsuchen, sich auf zeitlich begrenzte Arbeitstätigkeiten und Studierende beschränkt. Der in 10 Abs. 5 der Verordnung vorausgesetzte Aufenthalt in Dänemark

Rekonstruktion og konkurs

Rekonstruktion og konkurs Rekonstruktion og konkurs Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 13. januar 2014 Forfatter: Byrial Bjørst, Saskia Madsen-Østerbye, Charlotte Dahm-Johansen Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte

Læs mere

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du!

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 10-141 Copyright

Læs mere

1 Kann ein in Dänemark arbeitender Grenzpendler mit Wohnsitz in Deutschland in Deutschland uneingeschränkt die Leistungen seiner Krankenversicherung in Anspruch nehmen, auch wenn der dänische Arbeitgeber

Læs mere

En tysk ansættelseskontrakt fra A-Z. En tysk ansættelseskontrakt fra A-Z Dr. Philip Rödiger Rechtsanwalt / LL.M.oec. København 10./11.

En tysk ansættelseskontrakt fra A-Z. En tysk ansættelseskontrakt fra A-Z Dr. Philip Rödiger Rechtsanwalt / LL.M.oec. København 10./11. En tysk ansættelseskontrakt fra A-Z En tysk ansættelseskontrakt fra A-Z Dr. Philip Rödiger Rechtsanwalt / LL.M.oec. København 10./11. November 2014 RECHTSANWÄLTE l STEUERBERATER l WIRTSCHAFTSPRÜFER SNP

Læs mere

Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuer-

Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuer- Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuer- Zur Beachtung: Für Arbeitnehmer mit Staatsangehörigkeit zu einem EU/EWR-Mitgliedstaat, die in der Bundesrepublik Deutschland weder einen Wohnsitz

Læs mere

Når din arbejdsgiver. sådan får du dine penge fra Lønmodtagernes Garantifond

Når din arbejdsgiver. sådan får du dine penge fra Lønmodtagernes Garantifond Når din arbejdsgiver går konkurs sådan får du dine penge fra Lønmodtagernes Garantifond Hvad sker der når din arbejds giver går konkurs? Kan du få din manglende løn og hvordan? Denne pjece guider dig gennem

Læs mere

LGVT Lesegeschwindigkeits und -verständnistest 10.Klasse

LGVT Lesegeschwindigkeits und -verständnistest 10.Klasse LGVT Lesegeschwindigkeits und -verständnistest 10.Klasse Der LGVT dient der Ermittlung des Leseverständnisses und der Lesegeschwindigkeit. Die Schüler lesen nach Bearbeiten des Übungsbeispiels einen Fließtext

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Tysk Dansk Sehr geehrter Herr Präsident, Kære Hr. Direktør, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Sehr geehrter Herr, Formel, mandelig modtager,

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Dansk Tysk Kære Hr. Direktør, Sehr geehrter Herr Präsident, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Kære Hr., Formel, mandelig modtager, navn

Læs mere

TYSK NIVEAU: E. DATO: 7. januar 2015 INDHOLD

TYSK NIVEAU: E. DATO: 7. januar 2015 INDHOLD CASEEKSAMEN TYSK NIVEAU: E DATO: 7. januar 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på case arbejdsdagen

Læs mere

Eine dänische Lohnabrechnung / En dansk lønseddel

Eine dänische Lohnabrechnung / En dansk lønseddel Eine dänische Lohnabrechnung / En dansk lønseddel DE / DA Regionskontor & Infocenter Lyren 1 DK-6330 Padborg Tel.: +45 74 67 05 01 Fax: +45 74 67 05 21 E-mail: infocenter@region.dk www.region.dk / www.region.de

Læs mere

Alis Kais Saaed. ABC Allgemeine Geschäftsbedingungen. 1. Allgemeines

Alis Kais Saaed. ABC Allgemeine Geschäftsbedingungen. 1. Allgemeines ABC Allgemeine Geschäftsbedingungen 1. Allgemeines 1.1 Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für den Verkauf von Stahl ab unserem Lager in Dänemark, es sei denn Anderes ist ausdrücklich vereinbart

Læs mere

Newsletter / Nyhedsbrev nr. 2, 01.09.2010 Liebe Leser!

Newsletter / Nyhedsbrev nr. 2, 01.09.2010 Liebe Leser! Newsletter / Nyhedsbrev nr. 2, 01.09.2010 Liebe Leser! Nach dem Ende der Sommerferien in Deutschland und Dänemark möchte Nu hvor sommerferien i både Danmark og Tyskland er forbi, vil projektet das Projekt

Læs mere

Bydelsmødre Et projekt på vej fra Berlin til Danmark

Bydelsmødre Et projekt på vej fra Berlin til Danmark Bydelsmødre Et projekt på vej fra Berlin til Danmark Jan-Christoph Napierski Den Danske Ambassade i Berlin * * * Foredrag i Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration 23. oktober 2007 Berlin-

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

TYSK NIVEAU: E. DATO 10. marts 2015 INDHOLD

TYSK NIVEAU: E. DATO 10. marts 2015 INDHOLD CASEEKSAMEN TYSK NIVEAU: E DATO 10. marts 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på case arbejdsdagen

Læs mere

16748-1. A x 1 B x 2. C1 x 1 C3 x 1. E1 x 2. E2 x 4. D1 x 1. D2 x 1 F x 1 H2 X 90 II X 4 I2 X 12. H1 X 8 50 x 50. G x 14. C2 x 1.

16748-1. A x 1 B x 2. C1 x 1 C3 x 1. E1 x 2. E2 x 4. D1 x 1. D2 x 1 F x 1 H2 X 90 II X 4 I2 X 12. H1 X 8 50 x 50. G x 14. C2 x 1. 16748-1 AKKU xxv A x 1 B x 2 C2 x 1 C1 x 1 C3 x 1 E1 x 2 D1 x 1 E2 x 4 D2 x 1 F x 1 Senest revideret: Letzte Änderung: 10-2014 G x 14 Ø4 x 80 X 8 50 x 50 H2 X 90 II X 4 I2 X 12 Ø4 x 40 Ø125 Ø8 x 80 Læs

Læs mere

Mindehøjtidelighed Søgaard Lejren i anledning af 75 året for Danmarks besættelse. 9. april 2015.

Mindehøjtidelighed Søgaard Lejren i anledning af 75 året for Danmarks besættelse. 9. april 2015. Mindehøjtidelighed Søgaard Lejren i anledning af 75 året for Danmarks besættelse 9. april 2015. Nimbus Jahrgang 36 machte bei Kronprinzessin Eindruck Kann das Motorrad denn noch fahren?, fragte Kronprinzessin

Læs mere

Forord Pas på med kreditkort

Forord Pas på med kreditkort På vej mod konkurs? Forord Formålet med denne pjece er at give dig svar på nogle af de væsentlige spørgsmål, som melder sig, hvis din virksomhed er under rekonstruktion eller er gået konkurs. Det er ofte

Læs mere

Information vedrørende tysk ejendomsforbehold

Information vedrørende tysk ejendomsforbehold Information vedrørende tysk ejendomsforbehold Når I som virksomhed sælger på kredit til tyske virksomheder, skal I være opmærksom på, at det samlede udestående ofte helt må afskrives, hvis en køber går

Læs mere

1.8 Ordstilling i hoved- og bisætninger

1.8 Ordstilling i hoved- og bisætninger 5 1.8.4.1 Opgave A Marker hoved- og bisætninger i nedenstående tekst med HS og BS! 1. Muren mellem øst- og vestsektoren i Berlin blev bygget den 13. august 1961. 2. Vestberlinerne og vesttyskerne kunne

Læs mere

Das lyrische Ich des Liedes hat an Berlin also schöne Erinnerungen und möchte ja, es muβ - deshalb schon bald wieder dorthin fahren.

Das lyrische Ich des Liedes hat an Berlin also schöne Erinnerungen und möchte ja, es muβ - deshalb schon bald wieder dorthin fahren. Ernst-Ullrich Pinkert Dänen in Berlin Ein berühmter deutscher Schlager aus dem Jahr 1951 hat den Titel Ich hab noch einen Koffer in Berlin. Thema des Liedes ist die Sehnsucht nach Berlin, die besonders

Læs mere

Mit den Steinen vorsichtig umgehen, da vor allem die Ecken und Kanten der Specksteine sehr spröde sind.

Mit den Steinen vorsichtig umgehen, da vor allem die Ecken und Kanten der Specksteine sehr spröde sind. 15.09.2011 Montageanleitung zum Einbau der Speck und Speichersteine in Scan-line 820, 830 und 80. Heta empfiehlt, die Montage des Ofens von zwei Personen vorzunehmen. Mit den Steinen vorsichtig umgehen,

Læs mere

Hold da helt ferie. - i ferieåret

Hold da helt ferie. - i ferieåret Hold da helt ferie - i ferieåret 2003 2004 Arbejdsdirektoratet September 2003 Alle lønmodtagere har ret til ferie og feriepenge Alle lønmodtagere i Danmark optjener ret til ferie og feriepenge. Hvor meget

Læs mere

Antrag auf Fördermittel für ein kultkit-mikroprojekt/ Ansøgning omtilskud til et kultkit mikroprojekt

Antrag auf Fördermittel für ein kultkit-mikroprojekt/ Ansøgning omtilskud til et kultkit mikroprojekt Antrag auf Fördermittel für ein kultkit-mikroprojekt/ Ansøgning omtilskud til et kultkit mikroprojekt 1. Titel des Projekts / Projekttitel 2a) Verantwortlicher Partner in Deutschland/ Ansvarlig partner

Læs mere

KABELPARK - 1 ½ Stunden Wasserski-Intro Montag-Mittwoch: Jeder kann auf Wasserskiern stehen! Falls Sie es nicht können, werden Sie es lernen!

KABELPARK - 1 ½ Stunden Wasserski-Intro Montag-Mittwoch: Jeder kann auf Wasserskiern stehen! Falls Sie es nicht können, werden Sie es lernen! Buchungsinformation KABELPARK - 1 ½ Stunden Wasserski-Intro Montag-Mittwoch: Jeder kann auf Wasserskiern stehen! Falls Sie es nicht können, werden Sie es lernen! Nach dem Aufwärmen und einer kurzen Einführung

Læs mere

Bilag , stk. 11 og 6a, stk. 1 i ferieaftalen svarer til ferielovens 34 a

Bilag , stk. 11 og 6a, stk. 1 i ferieaftalen svarer til ferielovens 34 a Bilag 1. Lovbestemmelser, jf. Ferielov nr. 396 af 31. maj 2000 samt lov nr. 1200 af 27. december 2003 om ændring af ferieloven og bestemmelser i bekendtgørelse om ferie, nr. 1034 af 20. november 2000 samt

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

Bei Ehegatten, die beide Arbeitslohn beziehen: Wir beantragen die Steuerklassenkombination drei/fünf vier/vier fünf/drei

Bei Ehegatten, die beide Arbeitslohn beziehen: Wir beantragen die Steuerklassenkombination drei/fünf vier/vier fünf/drei Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuerpflichtiger Arbeitnehmer nach 1 Abs. 3, 1a EStG (Anlage Grenzpendler EU/EWR zum Antrag auf Lohnsteuer-Ermäßigung 201_) Zur Beachtung: Für Arbeitnehmer

Læs mere

Hold da helt ferie Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen 1 Februar 2000

Hold da helt ferie Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen 1 Februar 2000 Hold da helt ferie Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen Februar 1 2000 Alle lønmodtagere har ret til ferie og feriepenge Alle lønmodtagere i Danmark optjener ret til ferie og feriepenge. Hvor meget

Læs mere

- Vedlæg venligst kopi. - a. Industrielle og kommercielle ejendomsrettigheder inklusive erfaringer og viden (f.eks.

- Vedlæg venligst kopi. - a. Industrielle og kommercielle ejendomsrettigheder inklusive erfaringer og viden (f.eks. 1. eksemplar - til ansøgerens skattemyndighed / Kenn-Nummer Henvisning iht. den tyske lov om databeskyttelse: De rekvirerede data indsamles på grundlag af 149ff. i den tyske afgiftslov. Anmodning iht.

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

Dette nyhedsbrev har til formål at give et overblik over de af ændringerne, der kan få særlig praktisk betydning for mange ansættelsesforhold.

Dette nyhedsbrev har til formål at give et overblik over de af ændringerne, der kan få særlig praktisk betydning for mange ansættelsesforhold. 12. maj 2011 Nyhedsbrev Arbejds- og Ansættelsesret Ændringer af ferielovens regler om lønmodtagerens retsstilling ved fritstilling i opsigelsesperioden og om forældelse af feriepengekrav Folketinget har

Læs mere

Agentgodtgørelse og andre fælder juridiske basics ved opstart i Tyskland

Agentgodtgørelse og andre fælder juridiske basics ved opstart i Tyskland Agentgodtgørelse og andre fælder juridiske basics ved opstart i Tyskland Michael Haas og Lars Kjellsson Ericusspitze 4 20457 Hamburg T +49 (0) 40 30 10 07 0 Kurfürstendamm 186 10707 Berlin T +49 (0) 30

Læs mere

Ansøgning om bistand i henhold til den østrigske lov om ofre for forbrydelser (VOG)

Ansøgning om bistand i henhold til den østrigske lov om ofre for forbrydelser (VOG) An das Bundessozialamt Babenbergerstraße 5 A-1010 Wien mail: bundessozialamt@basb.gv.at Antrag auf Gewährung von Hilfeleistungen nach dem österreichischen Verbrechensopfergesetz (VOG) Die Angaben sind

Læs mere

Slægtsforskning i Tyskland

Slægtsforskning i Tyskland Slægtsforskning i Tyskland Hvis man ikke har fødselssted og dato fra folketællinger, kan de måske findes i pasprotokoller. Når man har fødselsstedet og fødselsdatoen man søge i: http://www.familysearch.org/eng/default.asp

Læs mere

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder:

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: KONTRAKT Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Ansætter hermed: som medarbejder Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: Ansættelsesforholdet indgås på følgende vilkår (alle paragraffer skal

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Ansøgning om uhævede feriepenge (optjent i 2002 for ferieåret 2003/2004) FE1 at læse vejledningen på side 3-5, før du udfylder blanketten. 1. Personoplysninger Navn CPR nr. E-mail Post nr. Land 2. Oplysninger

Læs mere

Der goldene Westen ÜBERSETZUNG AUFGABEN

Der goldene Westen ÜBERSETZUNG AUFGABEN Der goldene Westen ÜBERSETZUNG For de fleste borgere i DDR var Vesttyskland»Der goldene Westen«. Man kunne jo købe alt når man havde penge. Man kendte især Vesten fra fjernsynet, og dér så man i reglen

Læs mere

man undlade at indbetale forskudsskat.

man undlade at indbetale forskudsskat. Liebe Leser! Nach dem Ende der Herbstferien in Deutschland und Dänemark möchte das Projekt Pontifex-Brückenbauer mit diesem Newsletter wieder von aktuellen Entwicklungen berichten und auf Neuerungen im

Læs mere

TALE PÅ HIROSHIMADAGEN (årsdag for atombombardementet på Hiroshima), afholdt torsdag d. 6. august 2015 kl. 19 på Stehansplatz i Wien

TALE PÅ HIROSHIMADAGEN (årsdag for atombombardementet på Hiroshima), afholdt torsdag d. 6. august 2015 kl. 19 på Stehansplatz i Wien TALE PÅ HIROSHIMADAGEN (årsdag for atombombardementet på Hiroshima), afholdt torsdag d. 6. august 2015 kl. 19 på Stehansplatz i Wien Hvad er vel tallet 70 Hvad vægt har det? Det er en øvelse Du må bare

Læs mere

Ansøgning Reference Brev

Ansøgning Reference Brev - Åbning Kære Hr., Formel, mandelig modtager, navn ukendt Kære Fru., Formel, kvindelig modtager, navn ukendt Kære Hr./Fru., Formel, modtager navn og køn ukendt Sehr geehrter Herr, Sehr geehrte Frau, Sehr

Læs mere

Selbsterklärung des Prüfers über Qualifizierung und Zulassung durch Interreg-Administration

Selbsterklärung des Prüfers über Qualifizierung und Zulassung durch Interreg-Administration Selbsterklärung des Prüfers über Qualifizierung und Zulassung durch Interreg-Administratin im Rahmen der 1st-Level-Kntrlle für Begünstigte (Prjektpartner und Leadpartner) - siehe Merkblatt Anfrderungen

Læs mere

Anhänge der VO (EG) Nr. 883/04. Bilag til forordning (EF) nr. 883/04. Emneblad nr. 6 / Themenblatt Nr. 6. - Danske og tyske særbestemmelser -

Anhänge der VO (EG) Nr. 883/04. Bilag til forordning (EF) nr. 883/04. Emneblad nr. 6 / Themenblatt Nr. 6. - Danske og tyske særbestemmelser - Emneblad nr. 6 / Themenblatt Nr. 6 Padborg, 22.08.2011 Bilag til forordning (EF) nr. 883/04 - Danske og tyske særbestemmelser - Anhänge der VO (EG) Nr. 883/04 - Die dänischen und deutschen Sonderbestimmungen

Læs mere

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens Retten i Hillerød Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 8. november 2016 i sag nr. BS 49-179/2016: Frie Funktionærer Overgade 24 Postboks 925 5100 Odense C og som mandatar for Berit Pedersen Brørupvej 22

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie

Bekendtgørelse om ferie Bekendtgørelse om ferie I medfør af 11, 22, 33, stk. 3-6, 34 c, 41, 42, stk. 2, 43, stk. 3, og 47, stk. 4, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 202 af 22. februar 2013 fastsættes: Kapitel 1 Definitioner

Læs mere

Danske vejrudsigter i modtagervind

Danske vejrudsigter i modtagervind Danske vejrudsigter i modtagervind Global kommunikation i lokalt perspektiv: Når vi ikke taler samme sprog 10. juni 2013 Mette Skovgaard Andersen, lektor, CBS Om undersøgelsen Undersøgelse forløbig Sprogparret:

Læs mere

INTERREG arrangement om kommunikation og PR. INTERREG Veranstaltung zur Presseund Öffentlichkeitsarbeit

INTERREG arrangement om kommunikation og PR. INTERREG Veranstaltung zur Presseund Öffentlichkeitsarbeit INTERREG arrangement om kommunikation og PR INTERREG Veranstaltung zur Presseund Öffentlichkeitsarbeit 08.09.2010 INTERREG-Sekretariatet / Das INTERREG-Sekretariat Hans-Ulrich Bühring, hubuehring@eanord.de

Læs mere

Rapporten. Note: 45 eksterne deltagere 50 ialt incl. projektmedarbejdere, tolke og hjælper

Rapporten. Note: 45 eksterne deltagere 50 ialt incl. projektmedarbejdere, tolke og hjælper Rapporten Note: 45 eksterne deltagere 50 ialt incl. projektmedarbejdere, tolke og hjælper Spørgsmål til det afsluttende gruppearbejde. 1. Hvorledes skabes der et samlet overblik over de tyske og danske

Læs mere

Når reduktioner og lukninger er nødvendige

Når reduktioner og lukninger er nødvendige Når reduktioner og lukninger er nødvendige Introduktion af dagens emne v/jens Paulsen Når ledelsesretten bliver ledelsespligt Afværgemanøvrer arbejdsfordelinger vilkårsændringer i øvrigt individuelle opsigelser

Læs mere

5.2 Optjening af ferie og beregning af feriepenge

5.2 Optjening af ferie og beregning af feriepenge HR Jura Forlaget Andersen 5.2 Optjening af ferie og beregning af feriepenge Af Advokat Sofie Høeg Madsen, MAQS Law Firm shm@dk.maqs.com Indhold Denne artikel - angående optjening af ferie - har følgende

Læs mere

Præsentation af opgaven Tysk fortsættera hhx

Præsentation af opgaven Tysk fortsættera hhx Præsentation af opgaven Tysk fortsættera hhx Konference om ny digital skriftlig prøve med adgang til internettet Fredericia den 14.1.2016 Ny eksamensopgave Form 5 timer til at løse opgaven Sammenfatning

Læs mere

LOLA RENNT. Et undervisningsforløb til film og bog. Lærervejledning

LOLA RENNT. Et undervisningsforløb til film og bog. Lærervejledning LOLA RENNT Et undervisningsforløb til film og bog Lærervejledning LOLA RENNT handler om Lola, der løber for livet, nærmere bestemt kæresten Mannis liv. Han skal bruge en masse penge meget hurtigt, ellers

Læs mere

Mr. Adam Smith Smith Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ

Mr. Adam Smith Smith Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ - Adresse Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Amerikansk adresse format: Vejnummer + Vejnavn Bynavn + forkortelse af staten + Postnummer Mr. Adam Smith

Læs mere

Padborg, den

Padborg, den Padborg, den 13.11.2017 Dato: Torsdag den 2. november 2017 kl. 15.30 Referat: Arbejdsmarkedsudvalg Referent: Andrea Graw-Teebken Sted: Regionskontor & Infocenter, Lyren 1, DK-6330 Padborg Bilag: TOP 2

Læs mere

GRÆNSELØBET 2010. Samstag, den 18. September 2010 um 14.00 Uhr 5,4 km & 12 km GRÆNSELØBET 2010

GRÆNSELØBET 2010. Samstag, den 18. September 2010 um 14.00 Uhr 5,4 km & 12 km GRÆNSELØBET 2010 Samstag, den 18. September 2010 um 14.00 Uhr 5,4 km & 12 km ATLETIK & MOTION ANMELDUNG UND INFORMATION: www.grenzlauf.dk VORTRAINING JEDEN MONTAG um 18.00 Uhr bei den Grænsehallerne WILLKOMMEN ZUM GRENZLAUF

Læs mere

Padborg, Fortolkning af 183-dages reglen i den dansk-tyske dobbeltbeskatningsoverenskomst af 22. november 1995

Padborg, Fortolkning af 183-dages reglen i den dansk-tyske dobbeltbeskatningsoverenskomst af 22. november 1995 Padborg, 17.11.2011 Fortolkning af 183-dages reglen i den dansk-tyske dobbeltbeskatningsoverenskomst af 22. november 1995 Auslegung der 183-Tage-Regel im Deutsch-Dänischen Doppelbesteuerungsabkommen vom

Læs mere

Service und Zuvorkommenheit

Service und Zuvorkommenheit Service und Zuvorkommenheit Wertbox : Die Zimmer Nr. 52 59, 101 119, 201 214 haben eine Wertbox im Schrank. Den Code bekommen Sie am Empfang gegen eine Gebühr von DKK 25,-. Spielplatz : Der Spielplatz

Læs mere

Newsletter Nr. 12, 08.08.2012

Newsletter Nr. 12, 08.08.2012 Newsletter Nr. 12, 08.08.2012 Kære læsere! For at I også kan holde jer ajour her i sommerpausen, informerer vi i dette nye nyhedsbrev om den aktuelle udvikling inden for arbejdskraftens fri bevægelighed

Læs mere

Vejledning om FerieKonto

Vejledning om FerieKonto Vejledning om FerieKonto I bekendtgørelse nr. 1280 af 15. december 2011 er der fastsat nærmere regler om FerieKonto. I denne vejledning er nogle af bekendtgørelsens regler uddybet med nærmere retningslinjer.

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Gesetzentwurf. Deutscher Bundestag 11. Wahlperiode. Drucksache 11/357. der Bundesregierung

Gesetzentwurf. Deutscher Bundestag 11. Wahlperiode. Drucksache 11/357. der Bundesregierung Deutscher Bundestag 11. Wahlperiode Drucksache 11/357 25.05.87 Sachgebiet 102 Gesetzentwurf der Bundesregierung Entwurf eines Gesetzes zu dem Abkommen vom 10. Oktober 1985 zwischen der Bundesrepublik Deutschland

Læs mere

Emneblad nr. 3 / Themenblatt Nr. 3. Padborg, den 1. April 2011

Emneblad nr. 3 / Themenblatt Nr. 3. Padborg, den 1. April 2011 Emneblad nr. 3 / Themenblatt Nr. 3 Padborg, den 1. April 2011 Ægte og uægte grænsearbejdere Echte und unechte Grenzgänger Inddeling: Gliederung: I. Indledning II. Sondring mellem grænsearbejdere 1. Ægte

Læs mere

Vedtægter Satzung. Vedtægter Satzung. for Dansk-Tysk Selskab der Dänisch-Deutschen Gesellschaft. der Dänisch-Deutschen Gesellschaft

Vedtægter Satzung. Vedtægter Satzung. for Dansk-Tysk Selskab der Dänisch-Deutschen Gesellschaft. der Dänisch-Deutschen Gesellschaft Vedtægter Satzung Vedtægter Satzung for Dansk-Tysk Selskab der Dänisch-Deutschen Gesellschaft for Dansk-Tysk Selskab der Dänisch-Deutschen Gesellschaft 1 Navn og Hjemsted 1 Selskabets navn er Dansk-Tysk

Læs mere

1 Wie sind Ehepartner und Familie eines in Dänemark berufstätigen Deutschen versorgt, wenn dieser stirbt? Aufgrund der unterschiedlichen Sozialsysteme und kulturellen Entwicklungen gibt es in Dänemark

Læs mere

Bei Ehegatten/Lebenspartnern, die beide Arbeitslohn beziehen:wir beantragen die Steuerklassenkombination drei/fünf vier/vier fünf/drei

Bei Ehegatten/Lebenspartnern, die beide Arbeitslohn beziehen:wir beantragen die Steuerklassenkombination drei/fünf vier/vier fünf/drei Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuerpflichtiger Arbeitnehmer nach 1 Abs. 3, 1a EStG für 201_ (Anlage Grenzpendler EU/EWR zum Antrag auf Lohnsteuer-Ermäßigung) Zur Beachtung: Für Arbeitnehmer

Læs mere

BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH

BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH 1 von 1 BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH Jahrgang 2008 Ausgegeben am 11. April 2008 Teil III 41. Abkommen zwischen der Republik Österreich und dem Königreich Dänemark auf dem Gebiete der Steuern

Læs mere

Familieplejeres ferieretlige stilling

Familieplejeres ferieretlige stilling FAMILIEPLEJERES FERIERETLIGE STILLING Familieplejeres ferieretlige stilling Den 27. september 2005 1. Retsgrundlaget I de senere år har familieplejeres ferieretlige stilling været genstand for megen diskussion

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

Bilag III / Anlage III

Bilag III / Anlage III Bilag III / Anlage III 29.6.2012 MÅL FOR KULTURREGION SØNDERJYLLAND-SCHLESWIG ZIELE FÜR DIE KULTURREGION SØNDERJYLLAND-SCHLESWIG Udvalget for kultur, kontakt og samarbejde har prioriteret nedenstående

Læs mere

1. sein i nutid (præsens)

1. sein i nutid (præsens) Nutid: 1. sein i nutid (præsens) Datid: Ich e - (ingen) Du st st Er/sie/es t - (ingen) Wir en en Ihr t t sie/sie en en Førnutid: er hat ge + stamme + en Ich bin, du bist... 1. Er in der Schule. 2. Wir

Læs mere

Ansøgning Motiverende Omslags Brev

Ansøgning Motiverende Omslags Brev - Åbning Kære Hr., Formel, mandelig modtager, navn ukendt Kære Fru., Formel, kvindelig modtager, navn ukendt Kære Hr./Fru., Formel, modtager navn og køn ukendt Sehr geehrter Herr, Sehr geehrte Frau, Sehr

Læs mere

Jeg skal have en kop kaffe. Erläuterungen

Jeg skal have en kop kaffe. Erläuterungen Jeg skal have en kop kaffe. Erläuterungen KB 1 5 Die unbestimmten Artikel Im Dänischen gibt es zwei unbestimmte Artikel: en und et. Welchen Artikel man verwendet, hängt vom Geschlecht des jeweiligen Substantivs.

Læs mere

ARM TROTZ ARBEIT. Tyske arbejdsmarked v/jakob Lykke, 3F Esbjerg Transport den 17. november 2014.

ARM TROTZ ARBEIT. Tyske arbejdsmarked v/jakob Lykke, 3F Esbjerg Transport den 17. november 2014. ARM TROTZ ARBEIT Tyske arbejdsmarked 2000-2014 v/jakob Lykke, 3F Esbjerg Transport den 17. november 2014. Alt andet end Working Poor. Ethvert menneske har ret til et anstændigt arbejde. En ret til et arbejde,

Læs mere

Soul Kitchen Die Bruderbeziehung

Soul Kitchen Die Bruderbeziehung Læs citatet fra scene 19 og overvej, hvordan illias i scenen er usikker og forsøger at virke overbevisende. Hvordan viser han det sprogligt? Understreg det i teksten. Illias: Yasu Malaka Zinos: Illias

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Ansøgning om uhævede feriepenge (optjent i 2004 for ferieåret 2005/2006) Du skal kun bruge denne blanket, når du vil søge om at få udbetalt uhævede feriepenge, hvis A) restbeløbet er mindre end 3.000 kr.

Læs mere

Sprogtilegnelse: Være bevidste om lyttestrategier, herunder lytte efter hovedindhold eller lytte efter væsentlige detaljer

Sprogtilegnelse: Være bevidste om lyttestrategier, herunder lytte efter hovedindhold eller lytte efter væsentlige detaljer Fag: Målgruppe: Tysk 9.-10- klasse ARD, 2011 år, 90 min. Billederne i vejledningens bilag er fra tv-udsendelsen. Filmen omhandler den unge Liz, som pga. uoverensstemmelser med sin mor er bosat på en kostskole.

Læs mere

Wallstickers Wandsticker

Wallstickers Wandsticker Wallstickers Wandsticker Færdige motiver eller design selv Dette er et lille udvalg af vore mest solgte Wallstickers. Men vi har mange flere motiver og forslag i vores online katalog. Alle Wallstickers

Læs mere

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere, freelance, konsulenter m.fl. Side 0 ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere,

Læs mere

Neonweiß. Kopiark 28. Die Jahreszeiten

Neonweiß. Kopiark 28. Die Jahreszeiten Kopiark 28 Neonweiß Lyt til sangen og syng med. Skriv, hvilken årstid sangen foregår. Skriv, hvilke ord der bruges til at beskrive årstiden: Neonweiß gießt sich die Sonne übers Eis. Schattenlos eiskalte

Læs mere

Weinachten - jul Deutsch anfänger - tysk begynder

Weinachten - jul Deutsch anfänger - tysk begynder Weinachten - jul Deutsch anfänger - tysk begynder MÅL: At styrke mit ordforråd i tysk At kunne lave en quiz om jul på tysk At kunne skrive og indtale en samtale om jul på tysk INDHOLD: Indhold 4 Find juleord

Læs mere

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge)

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) Side 1 Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) 1. Indledning Med virkning for optjeningsåret 2002, dvs. ferieåret 2003/2004, er Ferieloven ændret. Den kommunale ferieaftale er ligeledes

Læs mere

Lov om ændring af ferieloven

Lov om ændring af ferieloven Lov om ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) LOV nr. 1200 af 27/12/2003 (Gældende) Lov om ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

Grænseoverskridende dansk-tyske projekter. Grenzüberschreitende deutsch-dänische Projekte

Grænseoverskridende dansk-tyske projekter. Grenzüberschreitende deutsch-dänische Projekte Padborg, 20.12.2012 Grænseoverskridende dansk-tyske projekter Grenzüberschreitende deutsch-dänische Projekte Studie over de særlige forhold i den sociale sikringslovgivning og skattelovgivningen i forbindelse

Læs mere

Screening i tysk. Navn: Kasus Maskulinum Femininum Neutrum Pluralis. das Kind. einem Kind. - dem Mann. dem Kind

Screening i tysk. Navn: Kasus Maskulinum Femininum Neutrum Pluralis. das Kind. einem Kind. - dem Mann. dem Kind Screening i tysk Navn: Vejledning Start med at læse teksten på side 1. Lav herefter de efterfølgende opgaver. Du skal lave alle opgaver. Du har 75 minutter til at lave screeningen. Tilladte hjælpemidler

Læs mere

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn Vejledning om feriepenge i forbindelse med efterløn I denne pjece giver vi en orientering om samspillet mellem ferieloven og reglerne for efterløn: Indhold 1. Udbetaling og modregning for ferie din oplysningspligt

Læs mere

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013 Netværkstræf / Netzwerktreffen Skabende kunst / Billedhuggerkunst Skabende kunst / Billedhuggerkunst Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013 Wir treffen uns.. Vi mødes.. 6. Februar

Læs mere

Lübecker Weihnachtsmarkt

Lübecker Weihnachtsmarkt Lübecker Weihnachtsmarkt Was? Lübecker Weihnachtsmarkt Wann? 3. Dezember 2015 von 7.30 Uhr bis 21.00 Uhr Wo? Treffpunkt: Skolen på la Cours vej Læringsmål 1. At få et indblik i den tyske julekultur og

Læs mere

collection 2007 2008 fredericia.com søren holst Erik Ole Jørgensen

collection 2007 2008 fredericia.com søren holst Erik Ole Jørgensen collection 2007 2008 søren holst Erik Ole Jørgensen fredericia.com collection 2007 2008 collection 2007 2008 collection 2007 2008 Børge mogensen hans j. wegner rud thygesen & johnny sørensen nanna Ditzel

Læs mere

Padborg, 27.08.2010. 1. Sozialversicherung. 1. Socialforsikring

Padborg, 27.08.2010. 1. Sozialversicherung. 1. Socialforsikring Padborg, 27.08.2010 Den dansk-tyske arbejdsgruppe til forbedring af den grænseoverskridende mobilitet fremlagde sin afsluttende rapport i 2006. Det er således på tide at gøre foreløbig status og undersøge,

Læs mere

Landsholdet. 27. december kl. 14.30 Idrætshallen fri éntre. Med: SdU-landsholdet,

Landsholdet. 27. december kl. 14.30 Idrætshallen fri éntre. Med: SdU-landsholdet, Landsholdet 27. december kl. 14.30 Idrætshallen fri éntre Med: SdU-landsholdet, FC Angeln 02 (Schleswig-Holstein-Liga) TSB Flensburg - ETSV Weiche Flensburg II - IF Tønning - IF Stjernen Flensborg (Verbandsliga)

Læs mere

FERIEREGULATIV AF 22. JANUAR 2002 MED SENERE ÆNDRINGER. Indgået mellem

FERIEREGULATIV AF 22. JANUAR 2002 MED SENERE ÆNDRINGER. Indgået mellem FERIEREGULATIV AF 22. JANUAR 2002 MED SENERE ÆNDRINGER 2010 2012 Indgået mellem og 3F 2010 2012 Ferieregulativ af 22. januar 2002 - med senere ændringer mellem og 3F nr. 794662 Idet bekendtgørelse af lov

Læs mere

NORDMUS AUSSCHREIBUNG / UDBUDSMATERIALE. Nykøbing, Sehr geehrte Damen und Herren Til rette vedkommende

NORDMUS AUSSCHREIBUNG / UDBUDSMATERIALE. Nykøbing, Sehr geehrte Damen und Herren Til rette vedkommende AUSSCHREIBUNG / UDBUDSMATERIALE Nykøbing, 13.10.2017 Sehr geehrte Damen und Herren Til rette vedkommende Anbei sende ich Ihnen eine Ausschreibung für die Gestaltung eines Corporate Designs und einer Homepage

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere i landbruget. (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven)

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere i landbruget. (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven) Ansættelseskontrakt for medarbejdere i landbruget (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven) Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug

Læs mere

Mr. Adam Smith Smith Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ

Mr. Adam Smith Smith Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ - Adresse Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Amerikansk adresse format: Vejnummer + Vejnavn Bynavn + forkortelse af staten + Postnummer Mr. Adam Smith

Læs mere

Mr. Adam Smith Smith's Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ

Mr. Adam Smith Smith's Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ - Adresse Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Amerikansk adresse format: Vejnummer + Vejnavn Bynavn + forkortelse af staten + Postnummer Mr. Adam Smith

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Ansøgning om uhævede feriepenge Du skal kun bruge denne blanket, når du vil søge om at få udbetalt uhævede feriepenge, hvis: (optjent i 2013 for ferieåret 2014/2015) A. beløbet stammer fra den 5. ferieuge,

Læs mere