Newsletter-Nyhedsbrev Nr. 5,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Newsletter-Nyhedsbrev Nr. 5, 02.03.2011"

Transkript

1 Newsletter-Nyhedsbrev Nr. 5, Kære læsere! Det første nyhedsbrev i 2011 omhandler konkurs hos den danske arbejdsgiver, som er et hyppigt tilbagevendende emne og også gav rådgivningsinstitutionerne nok at se til i slutningen af sidste år. Desuden skildres aktuelle sager og deres videreudvikling. Liebe Leser, der erste Newsletter im Jahr 2011 geht auf das oftmals wiederkehrende Thema Konkurs des dänischen Arbeitgebers ein, welches auch die Beratungseinrichtungen Ende des vergangenen Jahres in Atem gehalten hat. Weiterhin werden aktuelle Fälle und deren Fortentwicklung geschildert. Aktuelt Ny selvangivelsespraksis i Danmark Grænsependlerne skal omstille sig På grund af ændringer i administrationen af danske selvangivelser, er der for en grænsependler, som er skattepligtig i Danmark, nyskabelser, som straks skal tages i betragtning: Dette gælder frem for alt de forskellige tidsfrister og den praktiske udfyldelse. Særlig vigtigt er det, at selvangivelsen ikke mere kan afgives i papirform. De danske skattemyndigheder SKAT vil fra den 21. februar skrive til samtlige grænsependlere, for at de, hvis de ikke allerede har det, kan bestille en Tast-Selv-kode. Man kan såvel med Tast-Selv som med NEM-ID få adgang til sin digitale skattemappe. 1. Aktuell Neue Steuererklärungspraxis in Dänemark Grenzpendler müssen sich umstellen Aufgrund von Änderungen in der Verwaltung dänischer Steuererklärungen ergeben sich für Grenzpendler, die in Dänemark steuerpflichtig sind, Neuerungen, die es ab sofort zu beachten gilt: Dies betrifft vor allem die Fristen und die praktische Vorgehensweise. Besonders wichtig ist, dass eine Abgabe der Steuererklärung in Papierform nicht mehr möglich ist. Die dänische Steuerbehörde SKAT wird ab dem 21. Februar alle Grenzpendler anschreiben, damit sie sich, falls nicht schon vorhanden, einen Tast-Selv- Kode bestellen können. Man kann sowohl mit Tast-Selv als auch mit seiner NEM-ID Zugang zur digitalen Steuermappe erhalten. En selvangivelse kan fra og med år 2010 ikke mere afgives i papirform. Eine Abgabe in Papierform ist mit diesem Jahr nicht mehr möglich.

2 Fra den 7.3. til den kan selvangivelsen tastes online i Tast-Selv systemet. Foreløbige årsopgørelser fremsendes pr. post i tiden mellem den 18.3 og den Årsopgørelsen kan derefter ændres online indtil den Den sidste frist for indtastningen er således den 30. april, og ikke som sædvanligt i de foregående år den 30. juni. Vom Kann die Steuererklärung online über das System Tast-Selv erstellt werden. Vorläufige Steuerbescheide werden zwischen dem und per Post verschickt Nun können die Steuerdaten wiederum online bis zum geändert werden. Somit ist die letzte fristgerechte Dateneingabe der und nicht wie in den Vorjahren üblich der På næsten alle foreløbige årsopgørelser vil der være en restskat at betale. Man skal altså ubetinget indtaste eller ændre sine fradrag når man vil undgå en restskat. Auf nahezu allen Steuerbescheiden wird eine Steuernachzahlung erscheinen (restskat). Man muss also seine Abzüge online geltend machen, wenn man die Nachzahlung vermeiden möchte. Rubrikkerne Løn, dagpenge und fagligt kontingent kan ikke ændres. Vil man efterfølgende anvende grænsegængerreglen, kan man også fratrække renter, underholdsbidrag, (såfremt man har sådanne) samt ægtefællefradrag. Die Rubriken Løn, dagpenge und faglig kontingent sind nicht änderbar. Möchte man im Nachhinein die Grenzgängerregel anwenden, kann man auch die Zinsen, den Ehegatten und die Unterhaltszahlungen (sofern jeweils vorhanden) online geltend machen. Lastbilchauffører i det internationale transporterhverv eller arbejdstagere på sø- og luftfartøjer må ubetinget sikre sig, at der i punkt 16 ikke er opført nogen form for indkomst, der skal beskattes i Tyskland. For disse arbejdstagere gælder, at de kan afgive deres selvangivelse i perioden mellem den og den også i papirform, hvilket kan anbefales til denne lønmodtagergruppe. LKW-Fahrer im internationalen Transport oder die Arbeitnehmer auf Seeund Luftfahrzeugen müssen sicherstellen, dass in Rubrik 16 kein in Deutschland zu versteuernde Einkommen eingetragen ist. Sie haben die Möglichkeit, ihre Steuererklärung zwischen dem und abzugeben, auch in Papierform, was dieser Personengruppe zu empfehlen ist.

3 Er der differencer også efter afleveringsdatoen, er der dog mulighed for at genoptage sagen. Bestehen nach Fristablauf Differenzen, besteht die Möglichkeit, das Verfahren wieder aufzunehmen. I det væsentligste gælder følgende kronologiske tidstabel: Im Wesentlichen gilt folgender, erwarteter chronologischer Ablauf Selvangivelsen ligger klar online Die Steuererklärung liegt online bereit bis Tast-Selv er åben for rettelser i selvangivelsen, her kan befordringsgodtgørelse, eventuelle rejseomkostninger samt ægtefællefradraget gøres gældende Tast-Selv lukkes. Årsopgørelserne bliver nu udskrevet og udsendt pr. post Udsendelsen er nu afsluttet og alle skulle have modtaget deres årsopgørelse og servicebrev bis Tast-Selv er åben igen og i dette tidsrum kan man igen ændre sin årsopgørelse Sidste mulighed for en ændring bis Tast-Selv ist offen zur Bearbeitung der Steuererklärung. Hier können die Fahrtkosten zur Arbeitsstätte, die eventuellen Reisekosten und der Ehegattenfreibetrag geltend gemacht werden Tast-Selv wird geschlossen. Die Steuerbescheide werden jetzt ausgedruckt und per Post verschickt Der Versand ist abgeschlossen, alle sollten ihre Årsopgørelse samt servicebrev erhalten haben bis Tast-Selv ist offen, in diesem Zeitraum kann man seinen Steuerbescheid wiederum online ändern Letzter Abgabetermin Sidste afleveringsfrist for arbejdstagere i det internationale transporterhverv Letzter Abgabetermin für Arbeitnehmer im internationalen Transportgewerbe

4 Årsopgørelserne i det internationale transporterhverv bliver aktuelle Die Steuerbescheide der Arbeitnehmer im internationalen Transportgewerbe werden wirksam 2. Faglige informationer 2. Fachinfos Manglende løn og feriepenge ved betalingsstandsning og konkurs - for lønmodtagere Nicht erfolgte Lohn-/Gehalts- und Urlaubsgeldzahlung bei Zahlungseinstellung und Konkurs - für Arbeitnehmer Manglende løn - generelt Udbetaler virksomheden ikke lønnen rettidigt, er det vigtigt, at medarbejderen reagerer hurtigt i form at et skriftligt påkrav om at få lønnen udbetalt med en frist på 5 dage. Samtidig skal man gøre opmærksom på, at manglende lønudbetaling er en væsentlig misligholdelse af ansættelsesforholdet, der berettiger til at hæve ansættelsesforholdet. Udebliver lønnen efter fristens udløb, og man vælger at hæve ansættelsesforholdet, er man stillet som var man blevet opsagt af arbejdsgiver med hensyn til lønkrav, fordi arbejdsgiveren har misligholdt ansættelsesaftalen. Allgemeines zu nicht gezahlten Löhnen/Gehältern Wenn ein Unternehmen Löhne/Gehälter nicht rechtzeitig zahlt, ist es wichtig, dass der Mitarbeiter schnell tätig wird, indem er dem Arbeitgeber eine schriftliche Mahnung mit der Aufforderung übermittelt, den Lohn/das Gehalt innerhalb einer Frist von fünf Tagen zu zahlen. Gleichzeitig sollte darauf hingewiesen werden, dass die nicht erfolgte Zahlung im Beschäftigungsverhältnis eine wesentliche Verletzung darstellt, die zur Auflösung des Beschäftigungsverhältnisses berechtigt. Bleibt der Lohn/das Gehalt nach Ablauf der Frist aus, und möchte der Mitarbeiter das Beschäftigungsverhältnis auflösen, ist er im Hinblick auf die Lohn-/ Gehaltsforderungen so gestellt, als wäre ihm vom Arbeitgeber gekündigt worden, weil der Arbeitgeber den Arbeitsvertrag verletzt hat. Betalingsstandsning Er den manglende løn ikke blot en fejl, der berigtiges af arbejdsgiveren inden påkravsfristens udløb, men der er tale om økonomiske vanskeligheder, Zahlungseinstellung Beruht die nicht erfolgte Lohn-/Gehaltszahlung nicht nur auf einem Fehler, der vor Ablauf der Mahnfrist vom Arbeitgeber behoben wird,

5 kan det medføre, at virksomheden går i betalings-standsning i højst 3 måneder for at finde en løsning på den dårlige økonomiske situation. Under en betalingsstandsning skal den ansatte fortsat arbejde og har krav på lønudbetaling som normalt, så det er vigtigt, at man fortsat møder på arbejde. Ansættelsesforholdet består fortsat, men man kan forlange, at der stilles sikkerhed for lønnen i form af en bankgaranti, idet man ikke er sikret en fortrinsstilling for lønkrav, hvis man accepterer hel eller delvis udeblivelse af lønnen eller lægger penge ud, så at sige låner virksomheden penge. Alternativt til en sikkerhedsstillelse har Lønmod-tagernes Garantifond (LG) mulighed for at yde arbejdsgiveren lån til de ansattes løn. Går virksomheden senere konkurs, vil løn under betalingsstandsningen oftest være dækket alligevel, medmindre lønkravet er ældre end 6 måneder. Da man ikke ved, hvilken udgang en betalingsstandsning får, er det forskelligt, om tilsynet vælger at opsige den ansatte allerede på dette tidlige tidspunkt - for at begrænse udgifterne - for eventuelt senere at annullere opsigelsen, hvis virksomheden reorganiseres med samme ejerforhold eller at de ændrede ejerforhold vælger at indtræde i ansættelseskontrakten. sondern liegen finanzielle Schwierigkeiten vor, kann es dazu kommen, dass das Unternehmen für die Dauer von höchstens drei Monaten die Zahlungen einstellt, um eine Lösung der schlechten finanziellen Lage herbeizuführen. Während einer Zahlungseinstellung muss der Mitarbeiter weiterhin arbeiten und hat Anspruch auf die übliche Lohn- /Gehaltszahlung, weshalb es wichtig ist, dass er weiterhin zum Dienst erscheint. Das Beschäftigungsverhältnis besteht somit weiter, der Mitarbeiter kann aber verlangen, dass für die Lohn-/Gehaltszahlung eine Sicherheit in Form einer Bankgarantie geleistet wird, da Lohn- /Gehaltsforderungen keinen Vorrang genießen, wenn der Mitarbeiter die Nichtzahlung des Lohnes/Gehalts - vollständig oder teilweise - akzeptiert oder Geld auslegt, dem Unternehmen sozusagen Geld leiht. Alternativ zur Sicherheitsleistung kann dem Arbeitgeber über den Konkursausfallfonds Lønmodtagernes Garantifond (LG) Kredite für die Zahlung der Löhne/Gehälter seiner Mitarbeiter gewährt werden. Falls das Unternehmen später Konkurs macht, sind während der Zahlungseinstellung entstandene Lohn-/Gehaltsforderungen in der Regel dennoch gedeckt, es sei denn, sie sind älter als sechs Monate. Da der Ausgang einer Zahlungseinstellung nicht absehbar ist, kann sich die Aufsicht dafür entscheiden, dem Mitarbeiter bereits zu diesem frühen Zeitpunkt zu kündigen - um die Kosten zu begrenzen - und die Kündigung ggfs. später wieder aufzuheben, wenn das Unternehmen mit den gleichen Eigentümern umorganisiert wird oder die veränderte Eigentümerstruktur in den Arbeitsvertrag eintreten möchte.

6 Konkurs Er virksomheden ude af stand til at betale sine forpligtelser, vil skifteretten erklære virksomheden konkurs og der udpeges en kurator (advokat) til at varetage boets interesser. Konkursboet er en anden juridisk person end virksomheden. Hvis man ikke allerede er opsagt og fritstillet inden konkursen, skal kurator skal snarest muligt og indenfor 14 dage efter konkursdekretets afgivelse give meddelelse om boet indtræder i ansættelsesaftalen. Det vil typisk forholde sig således, at medarbejderen i afklaringsfasen bliver hjemsendt, men skal stå til rådighed for virksomheden, indtil det er afklaret, om virksomheden kan videreføres eller lukkes. Det er vigtigt at holde sig for øje, at der i en sådan situation er tale om en midlertidig suspension af arbejdsforholdet og ikke en opsigelse, hvor ansættelsesforholdet afsluttes. Meddeler boet, at det indtræder, består ansættelsesforholdet og dermed forpligtelsen til at arbejde fortsat. Man skal her være opmærksom på, at lønnen skal betales af boet og ikke dækkes af LG. Derfor skal boet stille sikkerhed for lønnen i form af en bankgaranti, før man arbejder for boet. Konkurs Wenn das Unternehmen nicht mehr in der Lage ist, seinen Verbindlichkeiten nachzukommen, wird das Konkursgericht über das Vermögen des Unternehmens das Konkursverfahren eröffnen, und es wird ein Konkursverwalter (Rechtsanwalt) ernannt, der die Interessen der Konkursmasse wahrnehmen soll. Die Konkursmasse und das Unternehmen sind zwei verschiedene juristische Personen. Wenn der Mitarbeiter nicht bereits vor dem Konkurs entlassen und freigestellt wurde, hat der Konkursverwalter so bald wie möglich und binnen 14 Tagen nach Anordnung des Eröffnungsbeschlusses mitzuteilen, ob die Masse in den Arbeitsvertrag eintritt. In der Regel wird es häufig so sein, dass der Mitarbeiter während der Klärungsphase nach Hause geschickt wird, dem Unternehmen aber weiterhin zur Verfügung stehen muss, bis geklärt ist, ob das Unternehmen weitergeführt werden kann oder geschlossen werden muss. Es ist wichtig, sich vor Augen zu halten, dass es sich in diesem Fall um eine vorübergehende Unterbrechung des Beschäftigungsverhältnisses und keine Kündigung handelt, bei der das Beschäftigungsverhältnis endet. Bestätigt die Konkursmasse ihren Eintritt in den Arbeitsvertrag, bleiben das Beschäftigungsverhältnis und damit die Arbeitspflicht bestehen. Man sollte dabei jedoch darauf achten, dass der Lohn/das Gehalt von der Masse gezahlt werden soll und nicht über den Konkursausfallfonds (LG) gedeckt wird. Deshalb muss die Masse für die Lohn-/Gehaltszahlung eine Sicherheit in Form einer Bankgarantie leisten, bevor für die Masse eine

7 Bliver man opsagt eller er man opsagt, og boet ikke vil indtræde i aftalen, står opsigelsen ved magt, og man vil som regel blive hjemsendt og fritstillet. Fritstillede skal straks tilmelde sig Jobcenteret. Man er forpligtet til at begrænse tabet ved at være til rådighed for arbejdsmarkedet, søge og tage andet arbejde i opsigelsesperioden. Tätigkeit ausgeführt wird. Wird dem Mitarbeiter dann gekündigt oder war er bereits entlassen worden, und möchte die Masse nicht in den Arbeitsvertrag eintreten, bleibt die Kündigung in Kraft, und der Mitarbeiter wird in der Regel nach Hause geschickt und freigestellt. Freigestellte müssen sich sofort beim Jobcenter melden. Sie sind dazu verpflichtet, während der Kündigungsfrist dem Arbeitsmarkt zur Verfügung zu stehen, eine andere Beschäftigung zu suchen und aufzunehmen, um den Verlust zu begrenzen. Dækning til lønmodtagere fra Lønmodtagernes Garantifond ved konkurs Lønmodtagernes Garantifond (LG) er en solidarisk forsikringsfond, hvortil alle private arbejdsgivere betaler, og som sikrer, at lønmodtagere får korrekt og hurtig udbetaling af deres løntilgodehavender mv. ved arbejdsgivers konkurs, død samt ophør og insolvens. Har man som lønmodtager et krav på løn mm. mod en arbejdsgiver på grund af dennes konkurs, er det afgørende, at skal kravet opgøres og anmeldes til konkursboet samt anmeldes overfor LG inden 4 uger. Dog giver LG normalt dispensation for fristen i op til 4 måneder efter virksomhedens konkurs. Anmeldelse af krav kan foregå online via blanketter på LG s hjemmeside: atp.dk. Arbeitnehmer im Konkursfall über den Konkursausfallfonds gedeckt Lønmodtagernes Garantifond (LG) ist ein solidarischer Versicherungsfonds, in den alle privaten Arbeitgeber einzahlen, und durch den Arbeitnehmern eine korrekte und schnelle Auszahlung ihrer Lohn- /Gehaltsforderungen usw. im Falle des Konkurs, Todes, der Geschäftsaufgabe oder Insolvenz des Arbeitgebers gewährleistet wird. Wenn man als Arbeitnehmer u. a. eine Lohn-/Gehaltsforderung gegen seinen Arbeitgeber wegen dessen Konkurs hat, ist es entscheidend, die Forderung binnen vier Wochen zu ermitteln und bei der Konkursmasse sowie gegenüber dem LG anzumelden. Für die Dauer von bis zu 4 Monaten nach dem Konkurs eines Unternehmens gewährt der LG jedoch normalerweise eine Befreiung von dieser Frist. Forderungen können online über Formulare auf der Homepage des LG, angemeldet werden.

8 LG dækker tilgodehavende løn i opsigelsesperioden (op til 6 måneder), tillæg, overarbejde (men ikke afspadsering), pension og eventuelle vederlag - typisk løndele, der er skattepligtige som a-indkomst - og feriegodtgørelse, samt for funktionærer erstatning efter funktionærlovens regler. Lønkrav må ikke være ældre end 6 måneder for at opnå fortrinsstilling i konkursboet og dækningen kan ikke udgøre mere end kr. efter skat. Dertil kommer krav på feriepenge oveni. Konkursteknisk har lønmodtagernes lønkrav i kraft af det såkaldte lønprivilegium en fortrinsstilling frem for andre kreditorer i bobehandlingen og de er dermed privilegerede krav med høj prioritet i konkursordenen, når der sker udlodning af konkursboets midler. Sagsbehandlingen i LG kan tage nogen tid. Faglige organisationer kan i visse tilfælde yde lån mod transport i udbetalinger fra LG. Während der Kündigungsfrist (bis zu 6 Monate) deckt der LG Forderungen aus Lohn/Gehalt, Zulagen, Überstunden (jedoch keinen Zeitausgleich), Altersvorsorge und etwaigen Vergütungen - etwa lohnsteuerpflichtige Lohn-/Gehaltsanteile - und Urlaubsentgelt, sowie bei Angestellten eine Entschädigung nach den Regeln des dänischen Angestelltengesetzes. Um einen Vorrang in der Konkursmasse zu erzielen, darf die Lohn- /Gehaltsforderung nicht älter als sechs Monate sein, und der Deckungsumfang kann höchstens DKK nach Steuern betragen. Hinzu kommt die Urlaubsgeldforderung. Konkurstechnisch haben die Lohn-/Gehaltsforderungen der Arbeitnehmer aufgrund des sogenannten Lohnforderungsvorrechts einen Vorrang gegenüber anderen Gläubigern des Konkursverfahrens, und sie sind somit bevorrechtigte Forderungen in der Rangordnung, wenn die Mittel der Konkursmasse ausgekehrt werden. Die Sachbearbeitung beim LG kann etwas dauern. Gewerkschaften können gegen Abtretungen von Auszahlungen durch den LG in gewissen Fällen Kredite gewähren. Særligt om LG s dækning af feriepengekrav og placering af ferie i opsigelsesperioden Er man opsagt og fritstillet, gælder ferielovens varslingsregler om afholdelse og placering af ferie i opsigelsesperioden. Det antages, at ferie afholdes i videst mulige omfang, således at hovedferien, de 3 ugers sommerferie, anses for afviklet i opsigelsesperioden med 3 måneders varsel og øvrig ferie varsles med 1 måned, hvor det tidsmæssigt er muligt. Besonderes zur Deckung von Urlaubsgeldforderungen durch den LG und Urlaubslegung während der Kündigungsfrist Wurden Mitarbeiter entlassen und freigestellt, gelten die Ankündigungsregelungen des dänischen Urlaubsgesetzes bezüglich der Urlaubsnahme und -legung während der Kündigungsfrist. Es wird angenommen, dass in weitest möglichem Umfang Urlaub genommen wird, und zwar so, dass der Haupturlaub, drei Wochen Sommerferien,

9 Feriegodtgørelse for den optjente, men ikke afholdte ferie, fordi den ikke kan lægges i opsigelses-perioden, dækkes af LG sammen med feriepenge optjent for det løbende optjeningsår (kalenderår). Man skal her være opmærksom på forældelse af feriepengekrav efter ferielovens bestemmelser. Dækningen omfatter ferietillæg for lønmodtagere med løn under ferie, mindst 1% efter ferieloven, Feriefridage kan dækkes af LG efter dokumentation. Særligt for feriegodtgørelse efter udstedt feriekort gælder, at man skal henvende sig til arbejds-giverens feriegarantiordning som eventuelt dækkes via LG. während der Kündigungsfrist mit dreimonatiger Vorankündigung abgewickelt und sonstiger Urlaub mit einmonatiger Frist angekündigt wird, wenn dies zeitlich möglich ist. Das Urlaubsentgelt für den erwirtschafteten, aber noch nicht genommenen Urlaub, weil er nicht in die Kündigungsfrist gelegt werden kann, wird über den LG zusammen mit dem für das laufende Urlaubsanspruchserwerbsjahr (Kalenderjahr) erwirtschafteten Urlaubsgeld gedeckt. Man sollte hier auf die gemäß dem Urlaubsgesetz für Urlaubsgeldforderungen geltenden Verjährungsvorschriften achten. Die Deckung umfasst die Urlaubszulage bei Arbeitnehmern mit bezahltem Urlaub, mindestens 1 % gemäß dem Urlaubsgesetz. Sonderurlaubstage (feriefridage) können gegen Vorlage entsprechender Dokumentation vom LG gedeckt werden. Bezüglich des Urlaubsentgelts nach ausgestellter Urlaubskarte (feriekort) gilt, dass man sich an die Urlaubsgarantieregelung des Arbeitgebers wenden muss, die eventuell über den LG gedeckt wird. Særligt for funktionærer betaler LG også feriepenge af erstatning med fradrag for nyt arbejde, og der kan anmeldes et krav på en særlig ferietabserstatning i visse tilfælde, særligt hvor funktionæren har afholdt hovedferie og får andet arbejde i opsigelsesperioden. Man kan ikke optjene dobbelte feriepenge. Ved nyt arbejde i Bei Angestellten zahlt der LG auch Urlaubsgeld von Entschädigungen abzüglich der Bezüge aus einer neuen Beschäftigung, und in gewissen Fällen kann eine Forderung wegen einer besonderen Urlaubsverlustentschädigung angemeldet werden, insbesondere dann, wenn der Angestellte seinen Haupturlaub genommen hat und während der Kündigungsfrist eine neue Beschäftigung aufnimmt. Urlaubsgeld kann nicht doppelt erwirtschaftet werden. Bei Aufnahme

10 opsigelsesperioden optjenes ikke feriepenge hos den tidligere arbejdsgiver/lg. einer neuen Beschäftigung während der Kündigungsfrist wird beim früheren Arbeitgeber/LG kein Urlaubsgeld erwirtschaftet. Særligt om feriegarantiordninger Ferieloven fastsætter, at arbejdsgivere skal indbetale feriepenge for sine ansatte til FerieKonto, der administreres af bl.a. ATP, medmindre man er omfattet af en ferieoverenskomst om brug af feriekort, de såkaldte feriegarantiordninger. Besonderes zu Urlaubsgarantieregelungen Das Urlaubsgesetz sieht vor, dass Arbeitgeber Urlaubsgeld für ihre Beschäftigten an FerieKonto abführen müssen, das u. a. von ATP verwaltet wird, es sei denn, die Beschäftigten sind von einem Urlaubstarifvertrag mit Urlaubskartenregelung umfasst, den so genannten Urlaubsgarantieregelungen. De kollektive feriegarantiordninger I en række overenskomster på det private arbejdsmarked har arbejdsgiverorganisationer overfor sin aftalepart, det modsvarende fagforbund på lønmodtagerside, afgivet garanti for skyldige feriepenge optjent i arbejdsgiver-organisationernes medlemsvirksomheder. Feriegodtgørelsen er i de situationer sikret af arbejdsgiverens feriegarantiordning, selv om medlemsvirksomheden er gået konkurs. Mod at overdrage sit feriepengekrav til arbejdsgiverorganisationen gennem en af lønmodtageren underskrevet transporterklæring vil den ferieberettigede lønmodtager i disse tilfælde få feriegodtgørelsen betalt direkte fra arbejdsgiverorganisationen, som så indtræder i kravet mod den konkursramte virksomhed. Arbejdsgiverorganisationen overdrager så på sin Kollektive Urlaubsgarantieregelungen In vielen Tarifverträgen auf dem privaten Arbeitsmarkt haben Arbeitgeberorganisationen ihrem Vertragspartner, der entsprechenden Gewerkschaft auf Seiten der Arbeitnehmer, zugesichert, sich für schuldige Urlaubsgelder zu verbürgen, die in Mitgliedsunternehmen der Arbeitgeberorganisationen erwirtschaftet wurden. Das Urlaubsentgelt ist in diesen Fällen durch die Urlaubsgarantieregelung des Arbeitgebers abgesichert, auch wenn das Mitgliedsunternehmen Konkurs gemacht hat. Durch Übertragung der Urlaubsgeldforderung an die Arbeitgeberorganisationen, indem der Arbeitnehmer eine Abtretungserklärung unterzeichnet, wird dem urlaubsberechtigten Arbeitnehmer in diesen Fällen das Urlaubsentgelt direkt von der Arbeitgeberorganisationen ausgezahlt, die dann in die Forderung gegen

11 side kravet til LG mod at få refusion af LG ved hjælp af en ansøgning. das von dem Konkurs betroffene Unternehmen eintritt. Ihrerseits überträgt die Arbeitgeberorganisation die Forderung an den LG, und zwar gegen Rückerstattung von LG nach entsprechender Antragstellung. LG dækker således efter ansøgning om refusion beløb, som disse feriegarantiordninger har udbetalt til lønmodtagere, men skal ikke have hverken lønmodtagerens feriekort eller transporterklæring. Feriegarantiordningen indestår for, at betingelserne for dækning af feriepengene er til stede. Der henvises til oversigt på LG s hjemmeside over hvilke brancher, der er omfattet af en feriegarantiordning. Der LG deckt somit nach beantragter Rückerstattung Beträge, die diese Urlaubsgarantieregelungen an Arbeitnehmer ausgezahlt haben, dem LG muss aber weder die Urlaubskarte noch die Abtretungserklärung des Arbeitnehmers vorgelegt werden. Die Urlaubsgarantieregelung steht dafür ein, dass die Bedingungen für die Deckung des Urlaubsgeldes vorhanden sind. Hierzu wird auf der Homepage des LG auf eine Übersicht über die Branchen verwiesen, die von einer Urlaubsgarantieregelung umfasst sind. Feriepenge kan foreligge på 2 måder: Feriegodtgørelse, der udstedes i form af feriekort til en feriegarantiordning etableret mellem arbejdsmarkedets aftaleparter i forskellige brancher og f.eks. hedder Grafisk Arbejdsgiverforenings feriekortordning. Man kan også være berettiget til at afholde ferie med løn under ansættelsen, hvor man så ved ansættelsens ophør får udstedt feriekort med optjent feriegodtgørelse. Urlaubsgeld kann in zweierlei Hinsicht vorliegen: Urlaubsentgelt, das in Form einer Urlaubskarte für eine Urlaubsgarantieregelung ausgestellt wird, die von den Sozialpartnern verschiedener Branchen eingerichtet wurde und z. B. "Grafisk Arbejdsgiverforenings feriekortordning" (Urlaubskartenregelung des Graphischen Arbeitgeberverbandes) heißt. Man kann auch Anspruch auf bezahlten Urlaub während der Anstellung haben, wobei bei Beendigung der Beschäftigung eine Urlaubskarte mit dem erwirtschafteten Urlaubsentgelt ausgestellt wird. Lokale feriegarantiordninger Der kan være godkendt lokale aftaler mellem en virksomhed og en gruppe Örtliche Urlaubsgarantieregelungen Es können von der Gewerkschaft ausgehandelte, genehmigte örtliche

12 af ansatte gennem deres faglige organisation. Arbejdsgiveren skal da stille sikkerhed for den til enhver tid optjente feriegodtgørelse i form af en bankgaranti, kaution eller en spærret konto. I modsætning til hvad der gælder for de kollektive feriegarantiordninger, kan den udbetalende bank etc. ved konkurs ikke få den udbetalte feriegodtgørelse refunderet hos LG på grund af formuleringen i lov om LG 8, hvorefter overdragelse af kravet kun kan ske til en lønmodtager- eller arbejdsgiverorganisation (eller A-kasse) for at opnå dækning fra LG. Vereinbarungen zwischen einem Unternehmen und einer Gruppe von Beschäftigten vorliegen. Der Arbeitgeber hat in diesem Fall für das jeweils erwirtschaftete Urlaubsentgelt eine Sicherheit in Form einer Bankgarantie, einer Kaution oder eines gesperrten Kontos zu leisten. Im Gegensatz zu den für kollektive Urlaubsgarantieregelungen geltenden Vorschriften kann die auszahlende Bank etc. im Falle eines Konkurs das ausgezahlte Urlaubsentgelt bedingt durch die Formulierung in 8 des dänischen Gesetzes über LG nicht vom LG rückerstattet bekommen, weshalb die Forderung nur an eine Arbeitnehmer- oder Arbeitgeberorganisation (oder Arbeitslosenversicherung) übertragen werden kann, um eine Deckung über den LG zu erzielen. Viser en lokal feriegarantiordnings sikkerhed sig utilstrækkelig, vil et restkrav dog kunne anmeldes overfor LG med henblik på at søge dækning efter de almindelige regler. Erweist sich die Sicherheit einer örtlichen Urlaubsgarantieregelung als unzureichend, kann eine Restforderung jedoch im Hinblick darauf beim LG angemeldet werden, eine Deckung nach den allgemeinen Regelungen zu erwirken. Feriekonto Er arbejdsgiveren ikke omfattet af en feriekortgarantiordning, benyttes som indledningsvis omtalt FerieKonto. Her gælder ingen garantiordning, hvis arbejdsgiver ikke har indbetalt feriepenge, og man er selv henvist til at søge sit feriepengekrav gennemført ved en retssag, fagretlig behandling via fagforening mv. Er arbejdsgiveren gået konkurs, og der består et krav om feriepenge, kan man dog henvende sig til LG eller kontakte sin faglige FerieKonto Wenn der Arbeitgeber nicht von einer Urlaubskarten-Garantieregelung umfasst ist, wird wie eingangs erwähnt das FerieKonto benutzt. Hier gilt keine Garantieregelung, wenn der Arbeitgeber kein Urlaubsgeld abgeführt hat, und der Beschäftigte ist selbst darauf angewiesen, seine Urlaubsgeldforderung gerichtlich oder durch ein fachrechtliches Verfahren über die zuständige Gewerkschaft o. Ä. durchzusetzen. Wenn der

13 organisation. Arbeitgeber Konkurs gemacht hat und eine Urlaubsgeldforderung besteht, kann man sich jedoch an den LG oder die zuständige Gewerkschaft wenden. 3. Aktuelle sager 3. Aktuelle Fälle I Newsletter 3 fra november 2010 berettede vi om en sag, som Pontifex deltog i på grund af den principielle betydning. Det drejede sig om spørgsmålet hvor centeret for livsinteresser lå for en grænsependler, når denne ikke dagligt vender tilbage til bopælslandet. Udgangspunktet var at SKAT afslog en ansøgning om tilladelse til kørsel i tysk indregistreret motorkøretøj. Retstilstanden på daværende tidspunkt blev af os vurderet som utilstrækkelig og uklar. I mellemtiden har Landskatteretten på grundlag af en skrivelse fra Centralmotorregistret (CRM) nu henlagt sagen, idet man på grundlag af en ny bekendtgørelse har givet tilladelse til at benytte motorkøretøjet til kørsel i Danmark. Ændringen ved bekendtgørelse nr af betyder, at undtagelsen fra, at dobbeltdomicilerede anses for at være hjemmehørende, hvor man har den private tilknytning, hvortil man regelmæssigt vender tilbage, er begrænset til at omfatte tidsbegrænsede arbejdsopgaver og studerende. Kravet om ophold i Danmark over en tidsmæssig udstrækning på 1 år for at blive anset for at være hjemmehørende i Danmark i Im Newsletter Nr. 3 vom November 2010 wurde von einem Fall berichtet, mit dem sich Pontifex aufgrund seiner Grundsatzbedeutung beschäftigt hatte. Es ging dabei um die Frage des Lebensmittelpunktes eines Grenzpendlers, wenn dieser nicht täglich den Wohnsitzstaat aufsucht. Ausgangspunkt dieses Falls war die Ablehnung eines Antrags durch SKAT auf Genehmigung, mit einem in Deutschland zugelassenen Fahrzeug zu fahren. Wir haben die Rechtslage zum damaligen Zeitpunkt als unzureichend und unklar eingestuft. Das Oberste Finanzgericht Dänemarks hat auf der Grundlage eines Schreibens des Zentralregisters für Kraftfahrzeuge inzwischen das Verfahren eingestellt, da auf der Grundlage einer neuen Rechtsverordnung die Nutzung des Fahrzeuges in Dänemark genehmigt wurde. Die Änderung durch die Rechtsverordnung Nr vom 10. Dezember 2010 bedeutet, dass die Ausnahme, wonach Personen, die ihren Wohnsitz in zwei Staaten haben, an dem Ort als ansässig anzusehen sind, an dem sie eine private Bindung haben und den sie regelmäßig aufsuchen, sich auf zeitlich begrenzte Arbeitstätigkeiten und Studierende beschränkt. Der in 10 Abs. 5 der Verordnung vorausgesetzte Aufenthalt in Dänemark

Anhänge der VO (EG) Nr. 883/04. Bilag til forordning (EF) nr. 883/04. Emneblad nr. 6 / Themenblatt Nr. 6. - Danske og tyske særbestemmelser -

Anhänge der VO (EG) Nr. 883/04. Bilag til forordning (EF) nr. 883/04. Emneblad nr. 6 / Themenblatt Nr. 6. - Danske og tyske særbestemmelser - Emneblad nr. 6 / Themenblatt Nr. 6 Padborg, 22.08.2011 Bilag til forordning (EF) nr. 883/04 - Danske og tyske særbestemmelser - Anhänge der VO (EG) Nr. 883/04 - Die dänischen und deutschen Sonderbestimmungen

Læs mere

Grenzgänger und Minijobs. Grænsearbejdere og minijob. Probleme bei Ausübung geringfügiger Beschäftigungen bei Vorliegen eines Auslandsbezuges

Grenzgänger und Minijobs. Grænsearbejdere og minijob. Probleme bei Ausübung geringfügiger Beschäftigungen bei Vorliegen eines Auslandsbezuges Paddborg, 26.11.2014 Grænsearbejdere og minijob Problemer ved udøvelse af minijob med en tværnational dimension Grenzgänger und Minijobs Probleme bei Ausübung geringfügiger Beschäftigungen bei Vorliegen

Læs mere

Femern Bælt Regionen Arbejde i Danmark

Femern Bælt Regionen Arbejde i Danmark Arbejde i Danmark 1 Herausgeber / Udgiver Kreis Ostholstein Fachdienst Regionale Planung Fonden Femern Bælt Forum Råhavegård Arbeiten in Arbejde i Lübecker Straße 41 D 23701 Eutin Maribovej 9 DK 4960 Holeby

Læs mere

Forord Pas på med kreditkort

Forord Pas på med kreditkort På vej mod konkurs? Forord Formålet med denne pjece er at give dig svar på nogle af de væsentlige spørgsmål, som melder sig, hvis din virksomhed er under rekonstruktion eller er gået konkurs. Det er ofte

Læs mere

Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død

Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død Denne vejledning er et opslagsværk til LG's samarbejdspartnere, der ønsker viden om LG's dækning ved en arbejdsgivers konkurs, ophør eller død. Vejledningen

Læs mere

Deutscher Bundestag Drucksache 16/12069

Deutscher Bundestag Drucksache 16/12069 Deutscher Bundestag Drucksache 16/12069 16. Wahlperiode 26. 02. 2009 Gesetzentwurf der Bundesregierung Entwurf eines Gesetzes zu dem Vertrag vom 3. September 2008 zwischen der Bundesrepublik Deutschland

Læs mere

Information vedrørende tysk ejendomsforbehold

Information vedrørende tysk ejendomsforbehold Information vedrørende tysk ejendomsforbehold Når I som virksomhed sælger på kredit til tyske virksomheder, skal I være opmærksom på, at det samlede udestående ofte helt må afskrives, hvis en køber går

Læs mere

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du!

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 10-141 Copyright

Læs mere

Deutscher Bundestag 5. Wahlperiode. Drucksache V/3435

Deutscher Bundestag 5. Wahlperiode. Drucksache V/3435 Deutscher Bundestag 5. Wahlperiode Drucksache V/3435 Bundesrepublik Deutschland Der Bundeskanzler III/5 65305 5946/68 Bonn, den 30. Oktober 1968 An den Herrn Präsidenten des Deutschen Bundestages Hiermit

Læs mere

Når din arbejdsgiver. sådan får du dine penge fra Lønmodtagernes Garantifond

Når din arbejdsgiver. sådan får du dine penge fra Lønmodtagernes Garantifond Når din arbejdsgiver går konkurs sådan får du dine penge fra Lønmodtagernes Garantifond Hvad sker der når din arbejds giver går konkurs? Kan du få din manglende løn og hvordan? Denne pjece guider dig gennem

Læs mere

Forbundet af It-professionelle. Ferieloven - en vejledning for it-folk

Forbundet af It-professionelle. Ferieloven - en vejledning for it-folk Forbundet af It-professionelle Ferieloven - en vejledning for it-folk Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk akasse-kbh@prosa.dk

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Forslag. Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område Lovforslag nr. L 108 Folketinget 2010-11 Fremsat den 12. januar 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om

Læs mere

Funktionærloven for tillidsrepræsentanter

Funktionærloven for tillidsrepræsentanter Funktionærloven for tillidsrepræsentanter Funktionærloven med kommentarer Teknisk Landsforbund Senest redigeret 30. november 2010 Forfatter/redigeret af: Byrial Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund Denne

Læs mere

Allgemeine Geschäftsbedingungen / Terms and Conditions

Allgemeine Geschäftsbedingungen / Terms and Conditions Allgemeine Geschäftsbedingungen / Terms and Conditions Allgemeine Geschäftsbedingungen der Adina Apartment Hotels in Deutschland Adina Apartment Hotel Berlin Checkpoint Charlie Adina Apartment Hotel Berlin

Læs mere

Kort om feriereglerne

Kort om feriereglerne August 2012 / side 1 af 10 / 12-2538 Kort om feriereglerne Vejledningens målgruppe er medarbejdere der er omfattet af overenskomsten mellem DFL & FA. Formålet med denne vejledning er at svare på de spørgsmål,

Læs mere

Konfliktvejledning. Konstruktørforeningen, marts 2012. Vester Voldgade 111 1552 København V DK Tel +45 3336 4150 Fax +45 3336 41 60 kf@kf.dk www.kf.

Konfliktvejledning. Konstruktørforeningen, marts 2012. Vester Voldgade 111 1552 København V DK Tel +45 3336 4150 Fax +45 3336 41 60 kf@kf.dk www.kf. Konfliktvejledning Konstruktørforeningen, marts 2012 Vester Voldgade 111 1552 København V DK Tel +45 3336 4150 Fax +45 3336 41 60 kf@kf.dk www.kf.dk Indholdsfortegnelse konfliktvejledning Konfliktvejledning...

Læs mere

Ansattes retsstilling under insolvensbehandling. Betænkning nr. 1555

Ansattes retsstilling under insolvensbehandling. Betænkning nr. 1555 Ansattes retsstilling under insolvensbehandling Betænkning nr. 1555 Kronologisk fortegnelse over betænkninger 1513 Betænkning om optagelse og protokollering af forklaringer i straffesager 1514 Betænkning

Læs mere

Ferieloven 2. maj 2002

Ferieloven 2. maj 2002 Ferieloven 2. maj 2002 Forord Ferieloven er kompliceret og kan være svær at forstå. Ledernes Hovedorganisation oplever stigende efterspørgsel på information om feriereglerne. Efterspørgslen på information

Læs mere

Idékatalog Ideenkatalog

Idékatalog Ideenkatalog jung zusammen 2015 Idékatalog Ideenkatalog Forslag fra workshopsne i Leck & Aabenraa // Vorschläge des Workshops Landtag Schleswig-Holstein 31-07-2015 På jung zusammen 2015 var der syv workshopgrupper,

Læs mere

Region Sønderjylland Schleswig. Infocenter. Sylvia Witte

Region Sønderjylland Schleswig. Infocenter. Sylvia Witte Region Sønderjylland Schleswig Infocenter Sylvia Witte Vereinbarung zur Errichtung der / Aftale om oprettelse af Region Sønderjylland-Schleswig 16.06.1997 Erneuerung / Fornyelse 15.11.2006 Anpassung /

Læs mere

KONFLIKTKATALOG. for overenskomsterne. under Fødevareforbundet NNF

KONFLIKTKATALOG. for overenskomsterne. under Fødevareforbundet NNF KONFLIKTKATALOG for overenskomsterne under Fødevareforbundet NNF 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Hvilke virksomheder og personer er omfattet af konflikten?... 4 1.1 Konflikt er begge parters redskab... 4 1.2

Læs mere

Brugs- og monteringsvejledning: TT20 + TT20Bazic + TT20R +TT20S + TT20RS + TT20SA

Brugs- og monteringsvejledning: TT20 + TT20Bazic + TT20R +TT20S + TT20RS + TT20SA Brugs- og monteringsvejledning: TT20 + TT20Bazic + TT20R +TT20S + TT20RS + TT20SA CE godkendt efter: EN13240 DIN+ og 15A (Østrig) LRV (Schweiz) Opfylder BImSchV 1+2 NS3058-1/-2 + 3059 Tillykke med Deres

Læs mere

Funktionærloven. - med kommentarer

Funktionærloven. - med kommentarer 2012 Funktionærloven - med kommentarer Denne pjece beskriver dine rettigheder og pligter som funktionær i de almindeligt forekommende situationer, men vi vil alligevel opfordre dig til at kontakte PROSA,

Læs mere

Forbundet af IT-professionelle FUNKTIONÆRLOVEN. - med kommentarer

Forbundet af IT-professionelle FUNKTIONÆRLOVEN. - med kommentarer Forbundet af IT-professionelle FUNKTIONÆRLOVEN - med kommentarer Forbundet af IT-professionelle København Hovedkontor og A-kasse Ahlefeldtsgade 16, 1359 Kbh. K. Kontortid: alle hverdage kl. 10-15 Tlf.:

Læs mere

Årsmagasin Jahresmagazin

Årsmagasin Jahresmagazin Årsmagasin Jahresmagazin Dansk-Tysk Handelskammer Deutsch-Dänische Handelskammer 2011 12 Bundesliga og øl: Hvordan vinder du en tyskers hjerte? Glaube nicht, dass du etwas Besonderes bist Dansk-tysk logistik:

Læs mere

Orientering om arbejdsløshedsforsikring

Orientering om arbejdsløshedsforsikring Orientering om arbejdsløshedsforsikring Orientering om arbejdsløshedsforsikring Vi prøver i pjecen at besvare en række af de spørgsmål, der nok melder sig hos dig som ledig. Vi har samtidig udgivet pjecen

Læs mere

OK-11 konflikt, hvad betyder det i praksis

OK-11 konflikt, hvad betyder det i praksis KTO Sekretariatet 26. januar 2011 HEB Sagsnr.: 2254.31 Vedr.: OK-11 konflikt, hvad betyder det i praksis I dette notat findes svar på nogle af de spørgsmål, der kan opstå i forbindelse med en varslet konflikt,

Læs mere

TYSK GRAMMATIK Ordklasser Udsagnsord Navneord Dansk: Tysk: Tillægsord Stedord Biord Bindeord Forholdsord Talord

TYSK GRAMMATIK Ordklasser Udsagnsord Navneord Dansk: Tysk: Tillægsord Stedord Biord Bindeord Forholdsord Talord TYSK GRAMMATIK A. ORD & ORDBOG 1. Ordklasser 1. Ordklasse & ordbog 2. Udsagnsord 1. Former 2. Tider 3. Udsagnsled, sammensat tid, hjælpeudsagnsord 4. Passiv 5. Mådesudsagnsord 6. Ordbog: navneform 7. Ordbog:

Læs mere

1. Titel des Projektes 1. Projekttitel. Destination Fehmarnbelt. 2. Projektzeitraum 2. Projektperiode 01.05.2009-30.06.2012

1. Titel des Projektes 1. Projekttitel. Destination Fehmarnbelt. 2. Projektzeitraum 2. Projektperiode 01.05.2009-30.06.2012 Schlussbericht für ein Projekt aus dem EU-Programm INTERREG IV A Fehmarnbeltregion Slutrapport til brug for et projekt under EU s INTERREG IVA Programmet Fehmarnbeltregion Der Bericht ist gleich lautend

Læs mere

I 30/55. Brugsvejledning Gebrauchsanweisung Bruksanvisning Bruksveiledning 20.12.2010 / 97-9637. www.hwam.com

I 30/55. Brugsvejledning Gebrauchsanweisung Bruksanvisning Bruksveiledning 20.12.2010 / 97-9637. www.hwam.com I 30/55 Brugsvejledning Gebrauchsanweisung Bruksanvisning Bruksveiledning 578 006 20.12.2010 / 97-9637 www.hwam.com Indholdsfortegnelse, dansk Tegninger... 4-6 Installationsvejledning... 7 Montering og

Læs mere