Uddannelse til job Trin for trin i trappemodellen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelse til job Trin for trin i trappemodellen"

Transkript

1 Jobpakker i praksis Fælles behov for borgere og virksomheder En En aktiv aktiv medinddragelse af af arbejdsmarkedets parter --virksomhederne, lederne og og medarbejderne --er er afgørende for, for, at at integration på påarbejdspladsen kan kan lykkes. Det Det er er afgørende for for indvandrere og og efterkommeres muligheder for for at at komme ud ud på på arbejdsmarkedet, at at virksomhederne såvel såvel offentlige som som private er er parate til til at at tage tage ledige ind ind i i jobrettede forløb, så såden enkelte derigennem kan kan opbygge sine sine kompetencer og og efterfølgende forbedre sine sine muligheder for for at at opnå opnåordinær beskæftigelse. (Firepartsaftalen, december 2006). 1) 1)

2 Jobpakker i praksis Fælles behov for borgere og virksomheder Piloterfaringer via Projekt Virksomhedsrettet Integration 2 Knap 200 jobpakker iværksat i i 5 metodekommuner 2) 2)

3 Velkendte elementer i ny forklædning Uddannelse til job Trin for trin i trappemodellen Løntilskud evt. med mentor Ordinært job evt med sprog Virksomhedspraktik med mentor Delmål Afklaring, vejledning og opkvalificering Delmål Delmål Klar progressionsplan for både borgere, virksomheder og andre aktører 3) 3) Klare delmål trin for trin

4 Uddannelse i skræddersyet tilsnit 12 jobpakker som skabelon Industri- og og produktionsmedarbejder Lagerarbejder i i medicinalindustri Postarbejder Slagteriarbejder Lastbilchauffør Rutebilchauffør Lagerarbejder Kabel og og Ledning Rengøringsmedarbejder Køkkenmedhjælper Butiksmedhjælper Serviceassistent i i staten 4) 4)

5 Jobpakker i pagt med lokale behov Faglig toning efter mange forskellige jobtyper De De første jobpakker er er en en skabelon og og en en metodik, der der ka ka tones tones fagligt efter efter lokale behov. Bred Bred faglig faglig toning ud ud fra fra den den lokale erhvervsstruktur og og aktuelle jobåbninger og og flaskehalse. Bred Bred faglig faglig toning ud ud fra fra borgernes forudsætninger og og behov. Jobpakkerne etableres i i et et skæringspunkt mellem: Jobkonsulenternes indsigt i i den den lokale/ regionale arbejdsmarkedsstruktur og og efterspørgselsmønstret. Jobkonsulenternes indsigt i i den den enkelte borgers forudsætninger og og behov, afdækket via via den den individuelle kompetenceafklaring gerne som som et et samarbejde mellem konsulent, borger og og virksomhed. 5) 5)

6 Jobpakke med faglig efter forudsætninger og efterspørgsel Lagermedarbejdere generelt Automekaniker Fødevareindustrien Mejerimedarbejder Renovation og og genbrug Elektriker Laborant Det Det pædagogiske område Sosu og og sundhedsbranchen bredere Forskellige håndværk m.fl. m.fl. 6) 6)

7 Jobpakken Kendte led i en sammenhængende kæde Afklaring, vejledning og opkvalificering Virksomhedspraktik Ansættelse med løntilskud eller på særlige vilkår Ordinær ansættelse Vejlednings- eller jobbaseret kompetenceafklaring og opkvalificerende kurser evt kompetencekort Praktik kombineret med faguddannelse, fx AMU-kurser og evt med mentor Ansættelse med løntilskud eller på særlige vilkår og evt med mentor Ansættelse på lige vilkår evt nye fleksible ansættelsesforhold Offentlig forsørgelse / selvforsørgelse Offentlig forsørgelse / selvforsørgelse Overenskomstmæssig løn med tilskud eller løn på særlige vilkår Overenskomstmæssig løn 7) 7) Danskuddannelse på minimum niveau 1 Danskuddannelse eventuelt iht nye muligheder for danskundervisning til målrettet støtte for AMU-fagkurser Danskuddannelse eventuelt iht nye muligheder for danskundervisning til målrettet støtte for AMU-fagkurser Danskuddannelse eventuelt iht ny pulje til mere dansk på jobbet 70 timers grundkursus til arbejdsmarkedsdansk

8 Jobpakke-konceptet Kvalificering fra samlesæt til sammenhængende struktur efter masterplan De De traditionelle kombinationsforløb har har været været samlesæt, der der bygges bygges op op lidt lidt efter efter lidt lidt uden uden en en indledende masterplan. Jobpakkerne er er sammenhængende og og mere mere organiske forløb. forløb. Jobpakkerne har har fra fra starten starten en en masterplan, hvor hvor de de enkelte enkelte elementer er er føjet føjet sammen sammen i i en en nøje nøje progression. En En jobpakke har har udgangspunkt i i arbejdsmarkedets behov behov og og lokale lokale flaskehalsområder En En jobpakke har har klare klare mål mål og og delmål, delmål, som som løbende løbende evalueres. En En jobpakke har har fokus fokus på påprogressionen ud ud fra fra borgerens læringsforudsætninger En En jobpakke er er kendt kendt i i alle alle led led af af både både borger, borger, virksomhed, uddannelsesaktører og og system. system. En En jobpakke er er kendetegnet ved, ved, at at virksomhederne som som hovedregel er er med med for forstarten. En En jobpakke er er ikke ikke en en jobgaranti, men men virksomhedernes aktive aktive rolle rolle styrker styrker beskæftigelsesudsigterne. 8) 8)

9 Jobpakke-konceptet Synlige mål styrker motivationen Det Det er er lettere at at acceptere en en praktik, når når man man tydeligt ser, ser, hvordan den den indgår i i en en samlet plan Ud fra fra et et borgersynspunkt synes jeg jeg at at se, se, at at det det at at målet er er så såtydeligt for for ham ham eller eller hende og og at at det det er er noget, han han eller eller hun hun er er motiveret for for altså altsåogså målretningen af af undervisningen. Jeg Jeg tror tror også, at at det det er er med med til til at at fastholde personen i i forløbet, fordi fordi det det netop er er så sågodt beskrevet. Man Man ved, ved, at at det, det, du du nu nu er er i i gang gang med, med, er er en en forudsætning for for de de næste trin. trin. Du Du kan kan næsten sætte dato dato på påtrinene (Jobkonsulent). 9) 9)

10 Jobpakke med betinget jobgaranti Ali s case Ali Ali ha ha et et ønske ønske om om at at blive blive buschauffør, men men som som udgangspunkt har har han han ikke ikke noget noget branchekendskab og og ingen ingen indsigt indsigt i i de de krav, krav, der der knytter knyttersig sig til til jobudførelsen. Derfor Derfor bliver bliver der der i i samråd samråd med med et et busselskab konstrueret et et jobpakkeforløb, hvor hvor første første trin trin består består i i en en snusepraktik. Praktikken giver giver Ali Ali mere mere blod blod på påtanden, og og han han fortsætter i i det det planlagte AMUforløbforløb. AMU- Da Da Ali Ali står står med med sit sit nyerhvervede buskørekort i i hånden, hånden, starter starter han han ifølge ifølge jobpakken i i det det samme samme busselskab i i et et 33 måneders løntilskudsjob. Der Der tilknyttes en en mentor, mentor, som som følger følger Ali Ali tæt tæt i i den den fulde fulde arbejdstid i i 66 uger. uger. Mentorfunktionen er er tilrettelagt således, således, at at der der er er en en uddannet, rutineret rutineret chauffør chauffør ved ved Alis Alis side side på påalle ture, ture, så såhan ikke ikke kører kører alene alene i i de de første første 66 uger. uger. Efter Efter løntilskudsperioden vinker vinker der der et et fast fast job job i i horisonten. På Pådenne måde måde har har der der i i praksis praksis været været knyttet knyttet en en jobgaranti til til jobpakken, selv selv om om den den endelige endelige ansættelse har har været været betinget betinget af, af, at at Ali Ali klarede klarede alle alle skærene. 10) 10)

11 Jobpakken En fælles gave til borger og virksomhed Et Et samarbejde og og en en aftale aftalemellem jobcentret, den den ledige ledige og og en en virksomhed om om den den indledende kompetenceafklaring, med med brug brug af af kompetencekortet eller eller med med brug brug af af lignende afklaringsværktøjer. Et Et samarbejde og og en en aftale aftalemellem jobcentret, den den ledige ledige og og en en virksomhed om om den den videre videre planlægning af af et et opkvalificeringsforløb, der der målrettet opkvalificerer den den ledige ledige ift ift virksomhedens aktuelle aktuelle medarbejderbehov og og tilhørende kompetencekrav. Et Et samarbejde og og en en aftale aftalemellem jobcentret, den den ledige, ledige, virksomheden og og relevante uddannelsesaktører om om en en planlægning af af opkvalificeringsforløbet. Et Et samarbejde og og en en aftale aftalemellem jobcentret, den den ledige, ledige, virksomheden og og eventuelt uddannelsesaktøren om om et et sammenhængende forløb forløb med med en en klar klar progression i i brugen brugen af af de de arbejdsmarkedspolitiske værktøjer, dvs dvsi i samspillet mellem mellem praktikperioder, uddannelsesperioder, brug brug af af mentorordning, løntilskud mv. mv. 11) 11)

12 Jobpakker sætter virksomhedernes behov i højsædet Virksomhedernes Virksomhedernes udvikling udvikling er er stærkt stærkt begrænset begrænset af af manglen manglen på på arbejdskraft arbejdskraft og og vil vil være være det det fremover, fremover, hvis hvis ikke ikke vi vi får får udvidet udvidet arbejdsstyrken arbejdsstyrken (Jørn (Jørn Neergaard Neergaard Larsen, Larsen, direktør, direktør, DA). DA). Arbejdsstyrken udvides udvides gennem gennem rekrutteringen af af nye nye arbejdsmarkedsgrupper som som etniske etniske minoriteter mv. mv. grupper Arbejdsstyrken udvides udvides også ogsågennem gennem uddannelsesplanlægning og og kvalificering af af både både ledige ledige og og ansatte. ansatte. Jobpakkerne integrerer og og effektiviserer jobcentrenes samlede samlede indsats indsats over over for for udbudssiden og og efterspørgselssiden Virksomhederne udviser udviser socialt socialt engagement og og samfundsansvar ift ift nydanske borgere borgere og og andre andre udsatte udsatte målgrupper ved ved at at medvirke i i jobpakker. Men Men virksomhederne gavner gavner samtidig bundlinien ved ved at at deltage deltage i i planlægningen af af en en opkvalificering, der der er er målrettet deres deres egne egne medarbejder- og og kompetencebehov. 12) 12)

13 Jobpakken En fælles gave til borger og virksomhed Vi Vi har har været meget toneangivende over over for for det det offentlige. Vi Vi har har tidligt tidligt sagt: sagt: her her er er medarbejdere, der der skal skal lære lære at at gå gåpå påarbejde. Kan Kan de de komme dage dage hos hos os os og og resten af af dagene på påsprogskole. Så Sådu du fik fik en en rigtig rigtig arbejdspladskontakt. Vi Vi har har stillet stillet op op for for nogle, som som ikke ikke kunne ét ét ord ord dansk, men men i i dag dag er er de de velfungerende medarbejdere her her hos hos os. os. Vi Vi har har tilpasset deres deres kvalifikationer, men men vi vi har har haft haft den den nære nære kontakt med med en en kommunal medarbejder. Så Såsatte vi vi os os rundt rundt om om bordet og og snakkede om om den den enkeltes behov. Det Det har har fungeret godt. godt. For For eksempel: vi vi havde én én gående et et halvt halvt års års tid, tid, men men så så kunne vi vi se, se, at at hans hans sproglige udvikling ligeså stille stille begyndte at at stå ståstille. stille. Derfor aftalte vi, vi, at at han han skulle skulle mere mere intensivt på påsprogskole et et års års tid, tid, hvor hvor han han sideløbende skulle skulle erhverve kørekort. Derefter skulle skulle han han atter atter starte starte hos hos os, os, og og i i dag dag kører kører han han helt helt selvstændigt for for selskabet. Det Det er er virkelig noget, der der tilfredsstiller. Dét, Dét, at at vi vi var var med med til til at at lægge en en langsigtet plan plan for for ham (Interview (Interview med med virksomhed virksomhed i en i en metodekommune). metodekommune). 13) 13)

14 Jobpakke med betinget jobgaranti Amirs case Amir Amirkom til til jobcenteret med med et et konkret konkret ønske ønske om om at at lære lære at at svejse. svejse. Hans Hans ønske ønske matchede umiddelbart et et flaskehalsbehov, da da der der aktuelt aktuelt var var en en akut akut efterspørgsel på påen en af af området området store store smedevirksomheder. Virksomheden blev blev kontaktet, og og der der blev blev lagt lagt en en plan plan for for et et jobpakkeforløb. Første Første skridt skridt på påvejen var var en en dages dages praktik, praktik, hvor hvor Amir Amirfor for første første gang gang skulle skulle stifte stifte praktisk praktisk bekendtskab med med svejsefaget. Praktikken bekræftede både både Amir Amirog og arbejdsgiveren i, i, at at det det lå lålige lige for for at at fortsætte. Derfor Derfor blev blev jobpakkens næste næste fase fase sat sat i i værk, værk, nemlig nemlig et et AMU-kursus, der der har har givet givet Amir Amirden den formelle formelle erhvervskompetence inden inden for for faget. faget. Efter Efter endt endt uddannelsesforløb er er Amir Amirtilbage på påvirksomheden for for at at gennemføre et et mentorforløb, inden inden han han overgår overgår endeligt endeligt til til en en ordinær ordinær ansættelse. På Påvirksomheden er er der der fuld fuld gang gang i i hjulene, hjulene, så så der der er er ikke ikke kapacitet kapacitet til til at at afse afse en en rutineret rutineret medarbejder til til en en sidemandsoplæring. Derfor Derfor har har virksomheden udviklet udviklet en en mentormodel, hvor hvor en en AMU-lærer fra fra svejseuddannelsen er er fulgt fulgt med med Amir Amir tilbage tilbage til til virksomheden for for at at fungere fungere som som en en forlagt forlagt mentor. mentor. AMU-læreren har har gennem gennem mange mange år år uddannet medarbejdere til til virksomheden, så såhan kan kan færdes færdes hjemmevant på påværkstedet, selv selv om om han han ikke ikke hører hører til til medarbejderstaben. 14) 14)

15 Jobpakker Fra piloterfaringer til almen praksis i kommunerne Har Har I I erfaring erfaring med med at at etablere etablere jobpakker i i lokalområdet? Kan Kan virksom.nu netværket danne danne ramme ramme om om et et samarbejde mellem mellem jobcenter, virksomheder og og uddannelsesaktører om om jobpakker og og behovsrettet opkvalificering // efteruddannelse? Er Er der der i i øjeblikket grundlag grundlag for for at at kombinere jobpakker med med jobrotation, hvor hvor både både ledige ledige og og beskæftigede opkvalificeres?j Hvilke Hvilke barrierer barrierer kan kan der der være? være? Hvad Hvad skal skal der der til til for for at at komme komme i i gang? gang? Hvem Hvem skal skal tage tage teten? teten? 15) 15)

Den 13. december 2006 indgik regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner denne aftale, der supplerer firepartsaftalen fra 2002.

Den 13. december 2006 indgik regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner denne aftale, der supplerer firepartsaftalen fra 2002. Firepartsaftale 2006 mellem regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner Som følge af Velfærdsaftalen af 20. juni 2006 har regeringen indbudt arbejdsmarkedets parter til drøftelser

Læs mere

Integration på Virksomhederne

Integration på Virksomhederne SÅDAN Integration på Virksomhederne DI service Redskaber og muligheder Integration på virksomhederne Redskaber og muligheder Februar 2007 Forord Fuld Styrke er betegnelsen for DI s samlede indsats, der

Læs mere

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel?

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Virksomhedscenter Virksomhedspraktik Samarbejdsaftale Løntilskud Mentor Hvad er et virksomhedscenter? Et virksomhedscenter er et samarbejde mellem en virksomhed

Læs mere

Indsatsen for ægtefælleforsørgede. anbefalinger og erfaringer fra Projekt Futura

Indsatsen for ægtefælleforsørgede. anbefalinger og erfaringer fra Projekt Futura Indsatsen for ægtefælleforsørgede anbefalinger og erfaringer fra Projekt Futura Indsatsen for ægtefælleforsørgede anbefalinger og erfaringer fra Projekt Futura KL 2014 Pjecen er udarbejdet af KL Design:

Læs mere

Kompetencer i fokus. Inspiration og vejledning om kompetenceafklaring i praksis. Januar 2011

Kompetencer i fokus. Inspiration og vejledning om kompetenceafklaring i praksis. Januar 2011 Kompetencer i fokus Inspiration og vejledning om kompetenceafklaring i praksis Januar 2011 Kompetencer i fokus Inspiration og vejledning om kompetenceafklaring i praksis Udgiver: Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Virksomhedens sociale engagement Afklaring og integration af udsatte grupper

Virksomhedens sociale engagement Afklaring og integration af udsatte grupper Virksomhedens sociale engagement Afklaring og integration af udsatte grupper Beskrivelse og evaluering af eksisterende praksis på Virksomhedens sociale engagement: Afklaring og integration af udsatte grupper

Læs mere

Jobrotation. Brug jobrotation. - få efteruddannet medarbejdere og brug ledige som vikarer. Faktaark - oversigt. Kontakt os

Jobrotation. Brug jobrotation. - få efteruddannet medarbejdere og brug ledige som vikarer. Faktaark - oversigt. Kontakt os 1 Jobrotation Brug jobrotation - få efteruddannet medarbejdere og brug ledige som vikarer Hvem har ikke brug for efteruddannelse? Prøv en gang at se på jeres virksomhed i et uddannelsesperspektiv. Hvornår

Læs mere

HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG

HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG Læring fra udviklingsprojekter om BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND Design og layout: Wanek & Myrner December

Læs mere

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler 1 Guide til en rummelig arbejdsplads Rummelige redskaber Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler Guide til en rummelig arbejdsplads / Rummelige redskaber er udgivet

Læs mere

Nydanskere i energisektoren

Nydanskere i energisektoren Nydanskere i energisektoren Beskrivelse af projektet Nydanskere i Energisektoren. Projektet er gennemført i et samarbejde mellem Energi E2, Hovedstadsregionens Naturgas, Frederiksberg Forsyning, Miljø-

Læs mere

Startpakker i AMU. En håndbog om kursusforløb for nye medarbejde uden transportfaglige kvalifikationer.

Startpakker i AMU. En håndbog om kursusforløb for nye medarbejde uden transportfaglige kvalifikationer. Startpakker i AMU En håndbog om kursusforløb for nye medarbejde uden transportfaglige kvalifikationer. Udarbejdet af TUR i samarbejde med TEC, Holstebro tekniske Skole, AMU Syd, AMU Vest, Selandia og AMU

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER Projekt Jobrotationsanalyse i Jobcenter Næstved Kunde Næstved Kommune Dato 2011-12-15 Indledning Følgende oversigt er et resultat af en screening af jobrotationsprojekter

Læs mere

Gå tværfagligt og koordineret til sagen! Casebaseret håndbog i tværfagligt og koordineret samarbejde om beskæftigelse til udsatte ledige

Gå tværfagligt og koordineret til sagen! Casebaseret håndbog i tværfagligt og koordineret samarbejde om beskæftigelse til udsatte ledige Håndbog til kommunale ledere og praktikere Gå tværfagligt og koordineret til sagen! Casebaseret håndbog i tværfagligt og koordineret samarbejde om beskæftigelse til udsatte ledige Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Indhold 4 Forord...6 1 Resumé... 8 1.1 Projektets aktiviteter og erfaringer...8 1.2 Projektets anbefalinger...11 2 Projektets formål,

Læs mere

Socialt engagement i mindre virksomheder

Socialt engagement i mindre virksomheder Socialt engagement i mindre virksomheder Værktøjer om 1 Lederskab og socialt engagement... 3 2 Sygefravær... 12 3 Rekruttering... 19 4 Senioraftaler... 28 5 Den svære samtale... 36 2 Forord Forandring

Læs mere

LÆRINGSKATALOG. Hvordan understøttes uddannelsespålæg. Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse

LÆRINGSKATALOG. Hvordan understøttes uddannelsespålæg. Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse Oktober 2013 LÆRINGSKATALOG Hvordan understøttes uddannelsespålæg Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse PROJEKTRESULTATERNE - KORT FORTALT Vejen til at

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Tre nye reformer. samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen

Tre nye reformer. samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen 2015 Tre nye reformer samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen Indhold Sammenhængen mellem de tre reformer... side 4 Hovedelementerne i de tre reformer... side 6

Læs mere

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. "På vej mod en ny integrationspolitik"

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. På vej mod en ny integrationspolitik 23. maj 2002 Fælles konklusionspapir fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil "På vej mod en ny integrationspolitik" Indholdsfortegnelse s. 2/28 I. Indledning 3 II. Mål og udfordringer

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

Forord. God læselyst. Mette Frederiksen

Forord. God læselyst. Mette Frederiksen Forord Alt for mange borgere modtager kontanthjælp i årevis uden at få den rette indsats og hjælp til at komme videre og i arbejde eller uddannelse. For dem er kontanthjælp næsten blevet et livsvilkår.

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

Københavns Kommunes Integrationsenhed & mhtconsult. Projektrapport 2004-2005 Fra chauffør til AC er

Københavns Kommunes Integrationsenhed & mhtconsult. Projektrapport 2004-2005 Fra chauffør til AC er Københavns Kommunes Integrationsenhed & mhtconsult Projektrapport 2004-2005 Fra chauffør til AC er 8 af 15 udlændinge med længerevarende uddannelser, fik kompetencesvarende job i forlængelse af praktik-

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk. - vejledende retningslinjer til puljeansøgere

Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk. - vejledende retningslinjer til puljeansøgere Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk - vejledende retningslinjer til puljeansøgere Ministeriet for Børn og Undervisning Marts 2012 Indhold 1. Projektbeskrivelse... 3 Formål og indhold...3 Målgruppe...4 Indkredsning

Læs mere

FRA UDSAT TIL ANSAT KOM GODT I GANG MED REKRUTTERING OG INTEGRATION

FRA UDSAT TIL ANSAT KOM GODT I GANG MED REKRUTTERING OG INTEGRATION KURSUSHÆFTE FRA UDSAT TIL ANSAT KOM GODT I GANG MED REKRUTTERING OG INTEGRATION Fra Udsat Til Ansat KOM GODT IGANG MED REKRUTTERING OG INTEGRATION - plads til rummelighed Udgivet af CABI og projekt Fra

Læs mere