Kommentarer til forslag til ekstraordinær generalforsamling 11/

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommentarer til forslag til ekstraordinær generalforsamling 11/12 2008"

Transkript

1 Kommentarer til forslag til ekstraordinær generalforsamling 11/ Vedtægtsændringer Vedtægtsændringer træder først i kraft, når de er besluttet af to på hinanden følgende generalforsamlinger. 2. Lidt baggrund for forslaget om fremlejedispensation - Foreningen har i øjeblikket 32 lejligheder, der er sat til salg. - Ved sidste salgsdag var der kun en enkelt køber, der kort efter gjorde brug af fortrydelsesretten dvs. der blev ikke solgt nogen lejligheder. - Mere end 80 andelshavere var pr. 6/ i restance med andet end boligafgiften for december. - Kontoret bliver dagligt spurgt om mulighed for fremleje/udlejning, såvel af andelshavere som af eventuelle interesserede lejere. Idéen med forslaget er, at foreningens vedtægter forbliver som de er, men at der med dispensationsmulighederne alligevel tages højde for den aktuelle økonomiske krise. Bliver forslaget således besluttet, kan man sige, at de beskrevne situationer i princippet stadig er vedtægtsstridige, men ikke vil blive påtalt af foreningen, idet der er givet dispensation. Da dispensationsmulighederne er meget omfangsrige, mener bestyrelsen, at de skal besluttes af en generalforsamling og ikke af bestyrelsen alene. Viser det sig at krisen om fem år er ovre, er vi tilbage ved status quo. Er krisen ikke ovre, eller har det generelle økonomiske billede ændret sig markant, vil der til den tid være mulighed for permanente vedtægtsændringer, der så kan gennemtænkes nøje og besluttes af en ny generalforsamling. Bestyrelsen har valgt den omtalte vej med dispensation, idet vi vurderer at der er brug for hurtig handling. For det første, vil vi gerne undgå den situation, at vi er nødt til at ekskludere mange andelshavere, for så at stå med lejligheder, der efterfølgende ikke kan sælges og heller ikke må udlejes. For det andet, bliver foreningens likviditet hårdt belastet af de mange restancer, hvorfor det ligger implicit i forslaget, at rykkerproceduren vil blive strammet endnu mere op, og at der ikke vil være nogen som helst mulighed for henstand, for sen betaling og lign. uden at det får konsekvenser. Foreningen kan ikke være kassekredit for den enkelte andelshaver. Hvis man kommer i den situation, at man ikke kan betale, er det nyttesløst at rette henvendelse til kontoret om afdragsordning eller lign., idet kontoret ikke må bevillige det. Forslaget åbner for muligheden at sikre sine betalinger igennem udlejning (fremleje) af lejligheden, således at man kan undgå eksklusion.

2 4. Afgiftsstigning Til dette afsnit vil vi bruge en del af de spørgsmål, der er stillet til bestyrelsen siden indkaldelsen til GF er sendt ud. Hvad er der sket, siden at bestyrelsen kommer med boligafgiftsstigninger? - Den internationale finanskrise har desværre også indvirkning på A/B Jægers økonomi igennem rentestigninger og især mangel på likviditet i alle banker. Jeg har set, at A/B Jæger har fast forrentede BRF lån. Hvorfor så foreslå en boligafgiftsstigning? - A/B Jæger har omkring 200 mio. kr. i fastforrentede BRF lån. Disse lån er ved det ekstraordinære indskud videregivet til andelshavere, ligeledes med knap 6 % fast rente. Resten af foreningens belåning ligger variabelt forrentet i Max Bank, og den variable rente er blevet forhøjet. Bestyrelsen havde planlagt at omlægge denne del af belåningen styk for styk til realkreditbelåning, men med den finansielle krise har dette ikke været muligt. BRF kredit har på nuværende tidspunkt ikke været i stand til at forhøje foreningens engagement. Min rentestigning i FI og denne boligafgiftsforhøjelse er mere end renten er steget i Nationalbanken. Hvorfor? - Max Bank har over for A/B Jæger ikke kun forhøjet renten i henhold til Nationalbankens forhøjelser, men ligeledes forhøjet sin marginal til 2,5 % over Cibor og der kan forventes en forhøjelse til 3 % over Cibor. Denne forhøjelse betyder, at A/B Jægers udgift stiger betydelig mere end renten af Nationalbanken er forhøjet. - En forhøjelse af bankens marginal med 2 % betyder i helt runde tal kr. 5 mio. pr. år. Hvorfor har Max Bank gjort dette? - Bestyrelsen kan ikke udtale sig på Max Banks vegne, derfor har vi inviteret en af bankens chefer til generalforsamlingen. Vi kan dog se i pressen, at alle banker er presset meget hårdt, og at den nye brandslukningsfond koster mange penge for alle banker; penge der kun kan hentes et sted hos kunden. Er Max Banks marginalforhøjelse årsagen til min boligafgiftsstigning? - Ja og nej. Meeeeeen, marginalforhøjelsen alene ville foreningens økonomi sandsynligvis kunne klare, hvis ikke der samtidig var kommet rentestigninger. Boligafgiftsstigningen giver kun kr. 3 mio. mere pr. år, forhøjelsen af marginalen alene (uden rentestigninger) koster 2. mio mere. Bestyrelsen har fået gode forklaringer fra Max Bank, hvorfor forhøjelsen ikke kunne undgås, men vi vælger

3 at Max Bank selv skal oplyse over for generalforsamlingen, hvordan banken ser på situationen. Hvis Max Banks marginalforhøjelse er ca. 5 mio. kr., hvorfor skal vi så kun stige med 3 mio. kr. i boligafgift? - Reelt er foreningens udgift med renteforhøjelser og marginalforhøjelsen steget med omkring 12 mio. kr. årlig. Dog er der flere årsager til at bestyrelsen har valgt, at boligafgiften ikke skal stige med det samme beløb som rentestigninger og marginalforhøjelsen. i. Foreningens bestyrelse regner med at renten i samfundet falder yderligere, således at vi inden for kort tid kommer tilbage til en rente, der svarer til det tidligere betalte. ii. iii. iv. Foreningens bestyrelse regner med at der snart er mulighed for nedkonverteringen af realkreditgælden. Den sidste opkonvertering betød at vi skar over 10 mio. kr. af restgælden, mod at betale rundt 1 mio. kr. mere om året. Ved en nedkonvertering vil restgælden stort set forblive den samme, men ydelsen vil falde igen. Ikke al gæld i Max Bank forrentes af foreningen, idet omkring kr. 70 mio. er videreudlånt til variabel rente, og her er det den enkelte låntager, der betaler forhøjelsen. A/B Jæger betaler således kun renteforhøjelsen for lidt under 190 mio. kr. Bestyrelsen regner med at en del af gælden i det nye år vil kunne omlægges til realkreditbelåning med en (som markedet ser ud i dag) deraf følgende betydelig lavere forrentning. Kommer der flere boligafgiftsstigninger? - Ja, helt sikkert; spørgsmålet er bare, hvornår? Den plan, som Kenneth har udarbejdet, og som ligger på nettet, gælder den værste tænkelige situation. Hvis de ovenfor nævnte forudsætninger holder, bliver situationen en helt anden. Hvis ikke vi gennemfører alle de arbejder, der er nævnt i regnearket, koster det ligeledes mindre, og hvis der er likviditet i markedet igen, bliver situationen ligeledes en anden. Stemmer vi om boligafgiftsforhøjelser 6 år frem i tiden? - Nej. Beregningerne, der var lagt på hjemmesiden viser den yderste konsekvens for foreningen. Boligafgiften besluttes iht. vedtægterne af generalforsamlingen, hvoraf der skal holdes mindst én pr. år. - Hvert år fastlægges boligafgiften på ny af den ordinære generalforsamling, vi stemmer dermed kun om den øjeblikkelige situation.

4 Kan boligafgiften falde igen? - Dette er ligeledes en generalforsamlingsbeslutning. Skal vi skifte bank? Er andre banker billigere end Max Bank? - Måske. Det er ingen hemmelighed at bestyrelsen taler med flere andre pengeinstitutter. Dog skifter en forening af denne økonomiske størrelse ikke bank fra dag til dag. Bestyrelsen har den opfattelse, at Max Bank ikke vil være ked af, hvis vi fandt et andet pengeinstitut, idet den finansielle verden har ændret sig uventet og markant, siden vi indgik et samarbejde. Max Bank er informeret om at bestyrelsen undersøger alternativer, alligevel er samarbejdet den dag i dag intakt og fungerer fint. - Likviditet er en knap vare i dagens Danmark. Derfor er det heller ikke sikkert, at vi kan få en anden bank til at stille op uden videre. Hele banksektoren er alvorlig ramt af en krise, der ikke nogen sinde før er set i dette omfang og i denne dybde. Samtidigt skal man regne med at A/B Jæger rangerer under begrebet fast ejendom i bankverdenen, og lige præcis denne kategori har fået mange tærsk således er det ikke så nemt som det var for et år siden, at få en bank til at stille op. I denne sammenhæng er det ligegyldigt om A/B Jæger er en god eller en dårlig kunde i statistikken rangerer A/B Jæger under fy-kategorien ejendom. Bestyrelsen har ved beslutningen af det ekstraordinære indskud garanteret, at der ikke kommer huslejestigninger. Har I glemt det? - Der blev udstedt en garanti for boligafgiften i 2 år på generalforsamlingen i november 2006, således at boligafgiften ville være uændret i 2007 og Trods sammenbruddene i den finansielle verden lykkedes det for bestyrelsen at holde løftet. Nej, garantien blev ikke glemt, men overholdt. Hvornår havde A/B Jæger sidste gang en stigning i den reelle boligafgift? - Aldrig. Boligafgiften er i princippet uændret siden foreningens stiftelse i Der har været to forhøjelser, der dog udelukkende betalte for forbedringer besluttet af generalforsamlingen; nemlig fjernvarme og termovinduer. Med gennemførelsen af beslutningen om ekstraordinært indskud blev boligafgiften reduceret med den teoretiske nettoudgift for et eventuel lån dermed forblev den de facto uændret, selv om den på papiret blev reduceret med ¾ del. Nettoudgiften er iht. denne model i dag den samme; kr. 400,- pr. m2 pr. år.

5 Med hvor mange % og hvor mange kr. stiger boligafgiften, hvis vi vedtager forslaget? - Formelt med 100 %, går man ud fra de 400 kr., som beskrevet ovenfor, stiger den med 20 %. Ser man dette i sammenhæng med startboligafgiften i 1993, så er det et fald, sammenlignet med nettoprisindekset. - En lejlighed på 50 m2 vil stige med kr. 417,- om måneden. Kommer der andre stigninger fra AB Jæger? - Ja. TV, Internet og telefon stiger til kr. 220,- pr. måned (80 kr. stigning) fra den 1/ (eksterne stigninger, der er påført alle). Kommer der stigninger eller fald i låneudgifterne? - Hvis du har et gammelt (dvs. før 2007) FBI lån typisk et dørlån vil der en af dagene komme en stigning, da renten endnu ikke fuldt ud er tilpasset markedsrente-stigningen. Disse lån er typisk på omkring kr., og stigningen vil derfor ikke være særlig stor i kr. beløbet. - Der er aktuelt ingen viden om stigninger i variable FI lån, men det kan ikke udelukkes, ligesom et rentefald heller ikke kan udelukkes. - Vi kan selvsagt ikke udtale os på vegne af andre banker, men vi har fået at vide at mange andelshavere, der har variabelt forrentede lån i andre banker, er blevet ramt meget hårdt. Her kan man kun henvise til en samtale med banken. - Bemærk dog at Nationalbanken har sænket renten, og man må håbe at dette slår igennem på markederne. Skyldes boligafgiftsstigninger det ekstraordinære indskud? Var det en dårlig idé? - Nej, konstruktionen med det ekstraordinære indskud er på ingen måde årsag til boligafgiftsstigninger, tværtimod. Det ekstraordinære indskud har betydet, at vi kunne holde boligafgiften lav og stadig kan holde den så lavt. Uden denne konstruktion ville boligafgiften i dag være på omkring kr. 900,- pr. år. Skyldes boligafgiftsstigningen, at der er kørt alt for mange byggesager? - Spørgsmålet om alt for mange indikerer, at man godt kunne have nøjedes med færre byggesager. Bestyrelsen har den modsatte opfattelse. Vi har endnu ikke gennemført alt nødvendigt byggeri. Fugtsikring er en del af de opgaver, der skal afsluttes, og vi har stadig kravet fra realkredit om at kunne forsikre ejendommen uden forbehold mod svamp. Dette er ikke opnået endnu, men vi er kommet meget langt, idet over 60 % af lejlighederne i dag har en forsikring uden forbehold. Der må dog påregnes løbende vedligeholdelse i fremtiden samt enkelte byggesager, der skal afsluttes, for at foreningens ejendomme er i fremtidssikker stand.

6 Fugtsikringen er ikke færdig og alligevel skal vi betale mere. Hvorfor? - Boligafgiftsstigningen hænger ikke sammen med fugtsikringen, men skyldes de oven for forklarede forhold med finanskrisen. Hvad sker der så med fugtsikringen? - Tirsdag den 9/12. kl. 14 er vi klogere, idet der holdes et afgørende møde med administrator. Bevillingen fra kommunen på kr. 30,8 mio. skal anvendes til at opnå mest mulig fugtsikring, men det er ikke sikkert at beløbet er tilstrækkelig stort. Først når der er holdt licitation, kan dette spørgsmål besvares. Falder eller stiger andelskronen? Iht. beregningsmodellen vi har set på nettet, stiger den hvert år? - Nej, andelskronen stiger ikke pr. automatik. Andelskronen fastlægges af generalforsamlingen til et maksimalt beløb man kan handle for. Man må gerne sælge billigere. - Det maksimale beløb udregnes i A/B Jæger på baggrund af valuarvurderingen af ejendommens værdi. Den maksimale andelskrone, besluttet af generalforsamlingen, må ikke overstige den pris, der beregnes ud fra vurderingen. Generalforsamlingen har lagt den maksimale pris på de nuværende kr. langt under den pr. den 31/ mulige pris. - Udlejningsejendomme er faldet med op til 50 % i værdi siden finanskrisens tog fat. Et generelt fald vil ligeledes påvirke A/B Jægers valuarvurdering, som igen vil blive udfærdiget pr. 31/ Krisen vil helt sikkert medføre, at vurderingens værdi af andelsboligforeningen falder markant, hvilket også kan medføre at andelskronen falder men vi kan ikke udtale os om dette endnu, idet vurderingen ikke foreligger, og idet eventuelle renteændringer indtil den dato vil have indflydelse på værdien. Er A/B Jæger i en alvorlig krise? - Nej, ikke på nuværende tidspunkt, men hvis ikke vi agerer aktivt nu f. eks med de foreslåede beslutninger, eventuel bankskifte, eventuel gældsomlægning, besparelser, inddrivelse af gæld osv. kan en alvorlig krise opstå. Derfor har bestyrelsen indkaldt til denne generalforsamling, idet vi vil opfatte det som uansvarligt ikke at gribe de forholdsregler, der efter vores opfattelse er nødvendige. - Viser det sig, at disse beslutninger ikke er tilstrækkelige til at afdæmpe finanskrisens indvirkning på A/B Jæger, vil vi igen indkalde til generalforsamling med nye informationer og tiltag. Vi benytter os løbende af rådgivning og foreningens kontaktnet for at have en bred indfaldsvinkel til alle de problemer, der for tiden opstår og måtte opstå.

7 - Alle andelshavere, der har konstruktive bidrag til at foreningen kan komme bedre gennem krisen, er velkomne til at deltage i arbejdet.

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 1. Dirigent. Bestyrelsen foreslår Karin Kilde som dirigent, enstemmig valgt. Karin Kilde (KK): Generalforsamlingen er ikke indkaldt til tiden skulle

Læs mere

Andelsboliglovens maksimalprisregler... 12 Andelskronen... 13 Beregning af max værdi... 13 Værdifastsættelse... 14

Andelsboliglovens maksimalprisregler... 12 Andelskronen... 13 Beregning af max værdi... 13 Værdifastsættelse... 14 Indholdsfortegnelse Problemformulering:...3 Problemstilling:...4 Metode...5 Definitionenpåenandelsboligforening...7 Andelsboligmarkedet...8 Bestemmelsesforholdienandelsboligforening... 10 Typerafandelsboliger...

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Andelsboligforeningen Standard A

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Andelsboligforeningen Standard A 7. november 2013 NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Andelsboligforeningen Standard A U D K A S T Skemaet skal bruges af mulige købere i deres overvejelser om køb af andelsbolig. Derfor er det

Læs mere

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S 201009118 Variabelt forrentet lån. Swapaftale. Klageren er en andelsboligforening, som havde et F1-lån og et F10-lån hos det indklagede realkreditinstitut. F1-lånet blev i december 2006 rentetilpasset

Læs mere

Andelsbasen.dk. Guide til Andelsboligkøbere Version 2.0. Udgivet: 2013-01-10. Andelsbasen.dk. St. Kongensgade 40 H, 2.

Andelsbasen.dk. Guide til Andelsboligkøbere Version 2.0. Udgivet: 2013-01-10. Andelsbasen.dk. St. Kongensgade 40 H, 2. Andelsbasen.dk Guide til Andelsboligkøbere Version 2.0 Udgivet: 2013-01-10 Andelsbasen.dk St. Kongensgade 40 H, 2. 1264 København K 2012, Andelsbasen.dk http://www.andelsbasen.dk Et hurtigt kik i boligannoncerne

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet

Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet 19. februar 2009 Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet Lavere renter til andelshaverne og dermed lavere boligomkostninger. Det lyder tillokkende og kan også blive til virkelighed for danske

Læs mere

Strategi for lån A/B Lindstrand. Præsenteret på generalforsamlingen 2013 Senest opdateret efter refinansiering april 2013

Strategi for lån A/B Lindstrand. Præsenteret på generalforsamlingen 2013 Senest opdateret efter refinansiering april 2013 Strategi for lån A/B Lindstrand Præsenteret på generalforsamlingen 2013 Senest opdateret efter refinansiering april 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål... 3 Foreningens lån i hovedtræk... 3

Læs mere

Nyt fra Nykredit. Magasin for andelsboligforeninger, efterår 2005. Økonomisk status ved cheføkonom John Madsen side 2

Nyt fra Nykredit. Magasin for andelsboligforeninger, efterår 2005. Økonomisk status ved cheføkonom John Madsen side 2 Magasin for andelsboligforeninger, efterår 2005 Økonomisk status ved cheføkonom John Madsen side 2 Andelskronen følger markedsværdien side 4 Stop for salg af private andelsboligejendomme side 6 Rentetilpasningen

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Når en større udlejningsejendom sættes til salg, skal lejerne tilbydes at købe ejendommen med henblik på at etablere en

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN AdvokatL AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2015, den 13. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte,

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte, RETTEN I VIBORG Udskrift af dombogen DOM afsagt den 12. februar 2014 i sag nr. BS 1-967/2012: A/B Engskoven Engskovvænget 92 8541 Skødstrup mod Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Sagens baggrund

Læs mere

Boligadministratorerne informerer

Boligadministratorerne informerer Boligadministratorerne informerer Hermed følger Boligadministratorernes nyhedsbrev nr. 5 i 2012. Hvis der er spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, er I velkomne til at henvende jer til jeres kontaktperson

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

Guide. Sådan vælger du det bedste boliglån. 3 guider som kan hjælpe dig godt på vej til at finde det bedste boliglån samt meget mere

Guide. Sådan vælger du det bedste boliglån. 3 guider som kan hjælpe dig godt på vej til at finde det bedste boliglån samt meget mere Foto: Scanpix Guide Februar 2014 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan vælger du det bedste boliglån 3 guider som kan hjælpe dig godt på vej til at finde det bedste boliglån samt meget mere

Læs mere

6. møde. Torsdag den 27. oktober 2011 (D) 1

6. møde. Torsdag den 27. oktober 2011 (D) 1 Torsdag den 27. oktober 2011 (D) 1 6. møde Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortrædere for medlemmer af Folketinget Karen J.

Læs mere

Andelshaver i A/B Jæger

Andelshaver i A/B Jæger Andelshaver i A/B Jæger Forkortet udgave maj 2010 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Dette hæftes formål... 3 2 Gadens og foreningens historie... 3 3 Byggesager i gaden... 4 4 Organisation og kommunikation...

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

Status på diverse ting...

Status på diverse ting... Status på diverse ting... AB Jægers generalforsamling 2010 Nedenfor er et kort resume af status på divserse ting, som AB Jæger er involveret i. Papiret her er ikke tænkt, som udtømmende information om

Læs mere

www.sallingbank.dk Hovedkontor Frederiksgade 6 7800 Skive Tlf. 97 52 33 66 Egeris afdeling Kirke Allé 98 Fjernkundeafdeling

www.sallingbank.dk Hovedkontor Frederiksgade 6 7800 Skive Tlf. 97 52 33 66 Egeris afdeling Kirke Allé 98 Fjernkundeafdeling Egeris afdeling Kirke Allé 98 7800 Skive Tlf.: 96 70 33 66 Fjernkundeafdeling Frederiksgade 6 7800 Skive Tlf.: 96 44 61 63 Højslev afdeling Viborgvej 221 7840 Højslev Tlf.: 97 53 59 22 Roslev afdeling

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

Uigennemsigtighed!på!andelsboligmarkedet!

Uigennemsigtighed!på!andelsboligmarkedet! HD-studiet i Finansiel rådgivning Afgangsprojekt forår 2013 Uigennemsigtighedpåandelsboligmarkedet Udarbejdet af: Ina Nørlund Pedersen Vejleder: Karsten Jørgensen Copenhagen Business School 1 HDAfgangsprojekt2013,uigennemsigtighedpåandelsboligmarkedet,InaNørlundPedersen

Læs mere

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Hvidbog fra Dansk Ejendomsmæglerforening Marts 2012 Dansk Ejendomsmæglerforening har med stigende bekymring set på andelsboligmarkedet

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 89 stemmeberettigede andele inkl. fuldmagter.

Læs mere

Prissætning af Andelsboliger

Prissætning af Andelsboliger HD 2. del Finansiel Rådgivning Efteråret 2012 Prissætning af Andelsboliger Projekt udarbejdet af Bettina Schultz og Jørn Roed Vejleder Karsten P. Jørgensen 1 Indholdsfortegnelse 1. Anviste forkortelser...

Læs mere

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ekstraordinær

Læs mere

Køb af andelslejlighed i A/B Jæger spørgsmål og svar

Køb af andelslejlighed i A/B Jæger spørgsmål og svar Køb af andelslejlighed i A/B Jæger Spørgsmål og svar Sidst redigeret: maj 2012, version 2.0 Her har vi samlet en lang række spørgsmål, som vi ofte får stillet af kommende andelshavere i A/B Jæger. Svarene

Læs mere

NR. 1 FEBRUAR 2015 NYT MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE ANDELSLIV BAG DØRENE TEMA FOKUS. Energirenovering BANKRENTEN

NR. 1 FEBRUAR 2015 NYT MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE ANDELSLIV BAG DØRENE TEMA FOKUS. Energirenovering BANKRENTEN NR. 1 FEBRUAR 2015 NYT MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE ANDELSLIV BAG DØRENE TEMA Energirenovering FOKUS BANKRENTEN leder Nødvendige renoveringer I en medlemsundersøgelse fra 2013 svarede 35% af foreningerne,

Læs mere