Er du tilfreds? CFU ernes kendskabs- og tilfredshedsundersøgelse, efterår 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Er du tilfreds? CFU ernes kendskabs- og tilfredshedsundersøgelse, efterår 2012"

Transkript

1 1

2 Er du tilfreds? CFU ernes kendskabs- og tilfredshedsundersøgelse, efterår 2012 I september 2012 udsendte CFU Danmark en online tilfredshedsundersøgelse blandt centrenes brugere. Dette dokument samler kort op på undersøgelsens resultater ved at fremhæve tendenser og highlighte større forskelle centrene imellem. Resultaterne kan nærstuderes i vedsendte filer: Dokument med de samlede landsdækkende resultater af undersøgelsen samt krydstabuleringer af udvalgte spørgsmål. Spørgeskemaet er i sin tomme form tilføjet som bilag Syv dokumenter med resultaterne for hvert enkelt CFU Bilag med brugernes prosakommentarer om bookingsystemet Undersøgelsens formål Undersøgelsen formål er at tegne et billede af brugernes kendskab til CFU s eksisterende ydelser og deres oplevelse af ydelsernes kvalitet både på landsplan og på det enkelte center. Denne indsigt kan være afsæt for landsdækkende indsatsområder og for refleksioner på centrene med henblik på intern udvikling og forbedring - blandt andet ved sammenligning centrene imellem. Hvor denne kvantitative undersøgelse fokuserer på kvaliteten af det eksisterende, vil en opfølgende kvalitativ undersøgelse i form af fokusinterviews i starten af 2013 fokusere på fremtidige indsatsområder. Her vil brugernes formulerede behov blive et omdrejningspunkt. Baggrund for den kvantitative undersøgelse Undersøgelsen er blevet til på baggrund af et opdrag fra CFU Danmark og er udformet som et online spørgeskema, der i september 2012 kunne tilgås på linket Den er forberedt og udarbejdet af en undergruppe af kvalitetsarbejdsgruppen, der repræsenterer seks CFU er. Gruppen har udarbejdet plakater og hjemmesidebannere/-tekst til alle centre med link til undersøgelsen. De enkelte CFU er har derudover selv formidlet linket gennem forskellige kommunikationskanaler som mails, konferencer, flyers med videre CFU-brugere har svaret. Dette antal er nationalt set et udmærket repræsentativt grundlag. Dog er CFU erne i Aabenraa og Esbjerg temmelig underrepræsenterede med henholdsvis 83 og 62 besvarelser se tabel 1a. De få besvarelser kan ikke give statistisk signifikante resultater og medfører en statistisk usikkerhed på over 10 %. Dette gælder - om end i en mindre grad - også for Vordingborg, som eksempelvis har 14 % af brugerne, men kun 6 % af besvarelserne. Det betyder, at resultaterne for disse centre må tages med forbehold, mens man heller ikke kan afvise, at det afstedkommer en lille skævvridning af de landsdækkende resultater. Under alle omstændigheder er resultaterne af en undersøgelse foretaget på denne vis aldrig entydige sandheder, men er dog utvivlsomt solide nok til at kunne vise tendenser og pejlemærker. Ønsker fra det enkelte center om uddybelse og specifikke krydstabuleringer imødekommes ved henvendelse til Helge Blom Andersen på 2

3 Udvalgte resultater og bud på tendenser Undersøgelsen er delt ind i fire hovedområder, hvorunder der spørges ind til CFU ernes forskellige ydelser. Områdernes numre svarer til spørgsmålenes/svarenes talangivelser i resultatfilerne: 1. Brugernes profil 2. Brugerens brug af CFU 3. Brugernes tilfredshed med CFU 4. Brugerens syn på CFU Det vedlagte materiale lægger op til nærstuderen på det enkelte center afhængigt af opmærksomhedsfelter og indsatsområder. Men her følger udvalgte highlightede resultater, tendenser og pejlemærker: Ad 1: Brugernes profil Det er en pointe, at samtlige besvarelser er fra CFU-brugere forstået som folk, der inden for de seneste fem år har besøgt CFU, lånt materialer, været på kursus, brugt CFU-hjemmesider og/eller haft kontakt med CFU s fagkonsulenter. Respondenter uden erfaring med CFU s ydelser er sorteret fra undervejs i spørgeskemaet personer (73 %) af de 3010 besvarende brugere opgiver lærer i grundskolen som den primære funktion, når de bruger CFU. Skolebibliotekarrollen tegner sig for den anden store kasket (15 %). Seks ud af 10 af de besvarende er mellem 35 og 55 år, mens hver fjerde er fra 55+-gruppen. Kun 15 % er under 35. Se tabel 1b og 1c. Man kan overveje, om repræsentationen af de yngre lærere er god nok, men som pejlemærke har vi sammenlignet med aldersfordelingen af aktive lærere i Danmarks Lærerforening, og her er fordelingen ikke alarmerende anderledes: CFU-undersøgelsens DLF s fraktion 1 besvarende brugere Under % 19 % år år 60 % 57,5 % Over 55 år 25 % 23,5 Aldersfordelingen blandt brugerbesvarelserne sammenlignet med aldersfordelingen blandt de aktive medlemmer af DLF Ad 2: Brugernes brug af CFU Hvad angår kontakten Brugerne anvender ikke bare én kommunikationskanal, når de søger inspiration, rådgivning eller vejledning på CFU. 85 % kigger typisk på det lokale CFU-site, mens 47 % (også) vælger at besøge os på centrene, når de søger inspiration, rådgivning eller vejledning. Billedet er faktisk ret jævnt hen over hele aldersspektret, selvom en lidt større procentdel af gruppen over 55 år vil besøge CFU end procentdelen af gruppen under 35 (henholdsvis 52 % og 46 %), og der tilsvarende er lidt flere fra den yngste gruppe, der peger på hjemmesiden end den ældste gruppe (88 % over for 83 %). Se tabel 2a (side 5) samt krydstabulering 2a x 1c (side 18). At nærheden til det lokale CFU betyder meget for mange fremgår også tydeligt af mange af prosakommentarerne. Lukningen af centre kommenteres, og den geografiske afstand problematiseres. Se spgm. 4: Andet (side 12) Vores hjemmesider kendes og bruges altså af langt de fleste, samtidig med at det fysiske center opleves relevant af næsten halvdelen af respondenterne. Mange veje fører til CFU både digitale og fysiske 3

4 Hvad angår læremidler Når det kommer til de læremidler, som brugerne låner på CFU, er følgende værd at fremhæve: - Informationssamlingerne: 83 % af brugerne låner inspirationsmaterialer mindst en gang årligt - 49 % af brugerne flere gange årligt. Se tabel 2b 1 (side 5) - Udlånssamlingerne: 84 % låner klassesæt en eller flere gange årligt - 65 % flere gange årligt. Se tabel 2b 2 (side 6) - Film og tv: Syv ud af ti af brugere streamer/låner/køber film og tv fra CFU mindst en gang årligt. Brugerandelen er størst i VIA (81 %) og mindst i UCL (60 %). På landsplan bruger 49 % denne tjeneste flere gange om året, mens kun 5 % ikke kender til muligheden. Se tabel 2b 4 (side 6) Samlingerne anvendes næsten lige meget af brugerne uanset alder. Men når det kommer til film og tv er der store udsving! Hvor 58 % af brugerne over 55 år streamer/låner/køber film og tv årligt, gør kun 40 % af brugerne under 35 år det samme. Og hvor kun 3 % af de ældste lærere ikke kender til denne ydelse, ved næsten 11 % af de yngre lærere ikke, at de har denne mulighed Se krydstabuering 2b 4 x 1c (side 19) Og kigger man på udtrækket for skolebibliotekarer alene, kan man se, at 76 % af skolebibliotekarerne streamer/låner/køber film og tv-udsendelser flere gange om året. At film og tv-servicen bruges mest af de ældre lærere og allermest af skolebibliotekarerne tyder på, at der primært ligger lån/køb af film og tv bag svaret og at streamingsmuligheden endnu ikke er slået igennem blandt brugerne. Hvad angår konsulentvirksomheden Hvad angår rådgivning og vejledning, har vi fat i mange af vores brugere. Næsten halvdelen (46 %) af brugerne anvender aldrig de pædagogiske fagkonsulenter - 5 % kender ikke til muligheden men mere end hver anden bruger (54 %) gør faktisk mindst én gang årligt brug af muligheden for direkte kontakt til en konsulent. Se tabel 2c 1 (side 6) Det er især de garvede lærere, der bruger konsulentydelsen. Hvor 62 % af gruppen over 55 år mindst en gang årligt er i kontakt med en konsulent, er kun 41 % af gruppen under 35 det. Og 11 % af den yngste gruppe kender ikke til muligheden, hvilke er næsten 9 procentpoint mere end tilsvarende tal fra den ældste gruppe. Se krydstabulering 2c 1 x 1c (side 20) Hvad angår billedet på tværs af landet, har UCN med 71 % procentuelt den største andel af brugere, der benytter de pædagogiske konsulenter, mens UCC med 42 % af deres brugere har den mindste procentandel. Hvad angår kursusvirksomhed og teammøder I forhold til kursusvirksomhed (herunder også temadage/konferencer) deltager tre ud af fire (76 %) af CFUbrugerne mindst en gang årligt i et CFU-kursus. Det er den ældre del af brugerne, der hiver tallet så højt op. Hvor 40 % af de yngste brugere aldrig er på et CFU-kursus, er det kun 16 % af den ældste gruppe, der aldrig er det. Se tabel 2c 2 (side 7) og krydstabulering 2c 2 x 1c (side 20). Blandt centrene er UCC s og VIAs andele med henholdsvis 68 % og 71 % under de øvrige centres andele, som alle har omkring 80 % af de respektive brugere på mindst et årligt kursus. Muligheden for at afholde teammøder på CFU er til gengæld sjældent benyttet. 83 % gør det aldrig og en stor del af disse kender slet ikke til muligheden. Dette billede går med små udsving igen på samtlige centre. Se tabel 2c 3 (side 20) Hvad angår de lokale hjemmesider & Dantek Fire ud af fem benytter årligt de lokale hjemmesider til inspiration og til praktiske oplysninger og 79 % af brugerne anvender bookingsystemet Dantek om end ikke med udelt begejstring. Se tabel 2d 1, 2d 2 og 2d 3 (side 7-8) samt bilaget Om bookingsystemet 4

5 Ad 3: Brugernes tilfredshed med CFU Hvad angår materialer Tilfredsheden med CFU s materialer er stor på samtlige centre. På landsplan er 90 % af brugerne enige eller meget enige i, at CFU har et bredt og varieret udvalg af materialer til udlån og gennemsyn. Og 92 % er enige eller meget enige i, at kvaliteten af de lånte materialer er stor! Se tabel 3a 1 og 3a 3 (side 8-9) At kun 86 % tilkendegiver, at de får materialerne til tiden, er til gengæld en tanke værd... Cirka hver 12. bruger - 8 % - oplever, at materialer ikke kommer rettidigt Se tabel 3a 2 (side 9) Hvad angår kurser CFU s kursusudbud opleves af næsten tre ud af fire (72 %) som bredt og dækkende. Dog svarer mere end hver femte ved ikke. Om det skyldes, at brugeren kun forholder sig til egne fag/interesser og derfor ikke kan vurdere bredden, eller om det skyldes, at de slet ikke orienterer sig kursusudbuddet, er ikke til at vide. Se tabel 3b 1 (side 9) Hvad angår kvaliteten af kurser, er syv ud af 10 enige eller meget enige i, at den er høj. Hver fjerde svarer dog ved ikke. På centerniveau er det UCN og UCL, der topper med en kursustilfredshed på henholdsvis 80 % og 79 %, og UCC, der ligger lavest med 60 %. Se tabel 3b 2 (side 10) (mangler krydstabulering for dem, der rent faktisk har været på kursuskrydset med tilfredsheden) Hvad angår konsulentvirksomheden 55 % af brugerne tilkendegiver, at de har fået god og brugbar sparring af en eller flere af CFU s konsulenter, mens 5 % er af modsatte opfattelse - men tallet forstyrres af, at 40 % har svaret ved ikke. Hvis man krydser de 55 % tilfredse brugere med de personer, der rent faktisk hár benyttet en konsulent, så er tilfredsheden med rådgivnings- og vejledningskvaliteten af en anden størrelse: Blandt de brugere, der en gang årligt benytter en konsulent, svarer 79 % enig eller meget enig til, at de har fået god og brugbar sparring, mens tilsvarende tal for de brugere, der flere gange årligt benytter en konsulent, er på 89 %. Se tabel 3c (side 10) og krydstabuleringen 3c x 2c 1 (side 24) Hvad angår de lokale hjemmesider & Dantek 78 % mener, at den lokale CFU-hjemmeside fungerer fint til praktiske oplysninger, og 73 % mener, at den fungerer fint til faglig og pædagogisk inspiration. Mere end seks ud af 10 mener endda, at hjemmesiderne inspirerer med andre materialer og metoder, end de kendte i forvejen. UCN og UC SJ har de største andele af brugere, der synes, at det lokale site fungerer fint ift. inspiration (81 % og 80 %), mens UCC med 63 % ligger lavest. Se tabel 3d 1, 3d 3 og 3d 4 (side 10-11) Booking-systemet får mange hug. Hver fjerde bruger er uenig eller meget uenig i, at bookingsystemet fungerer fint og de markant mange kommentarer om netop bookingsystemet supplerer denne oplevelse. Se tabel 3d 2 (side 11) og bilaget Kommentarer om bookingsystemet. Ad 4: Brugernes syn på CFU Tre ud af fire (74 %) på landsplan tilkendegiver, at CFU er et oplagt valg, når undervisningen og fagligheden skal suppleres og udvikles. Her ligger UCN højest blandt egne brugere med 84 %. Halvdelen af brugerne (49 %) mener, at CFU er decideret uundværligt! Dette billede varierer lokalt mellem 57 % af UCN s brugere og 40 % af UCC s brugere. Se tabel 4 (side 12) 5

6 Plads til begejstring og til forbedring Der er mange ting i resultaterne, man kan grave videre i både lokalt og på landsplan. Og langt flere af spørgsmålene kan med fordel krydstabuleres. Men ovenstående udvalg af bearbejdede resultater efterlader dog et forholdsvist klart billede af, hvordan CFU s ydelser tager sig ud i brugernes optik. Der er mange flotte og tilfredsstillende resultater i denne undersøgelse, som bekræfter, at det, vi går og gør på centrene, bliver brugt og værdsat. Men der er også plads til forbedring. God plads! Og slutteligt skal her fremhæves nogle opmærksomhedspunkter, som undersøgelsen lader stå tydeligt tilbage: De yngre lærere benytter ikke film og tv-servicen og de pædagogiske fagkonsulenter i nær så høj grad som deres ældre kolleger. En stor del af de nyere lærere kender slet ikke disse muligheder Bookingsystemet genererer rigtig mange frustrationer Oplevelsen af for megen ventetid på materialer og af, at man skal være hurtig/heldig for at låne noget hjem fra CFU, fylder meget Geografisk nærhed betyder meget for mange Og endelig kan man overveje den geografiske beliggenheds betydning for oplevelsen af et CFU. Kan man tale om et storbysfænomen, hvad angår (manglende) lyst til at udtrykke tilfredshed? Kan der i storbyerne være andre/større forventninger, og spiller den stærkere konkurrence fra andre leverandører af kurser, rådgivning og vejledning og materialer også ind? November 2012, Doris Jepsen, UC Syd, Helge Blom Andersen, UCL, Susanne Hansson, UCSJ, Simon Hempel-Jørgensen, UCL og Lotte Svane S. Petersen, VIA UC 6

7 7

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

Rapport om. Lederes læringsmiljøer

Rapport om. Lederes læringsmiljøer Rapport om Lederes læringsmiljøer Ledernes Hovedorganisation Juli 03 Indhold Forord...3 Sammenfatning...4 Fremtidens læringsformer...5 Læringsformer lederuddannelser og korte kurser i ledelse...7 Kompetencegivende

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole?

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? Vallerødvænge 23 2960 Rungsted Kyst tlf.: 33 17 96 00 fax 33 91 96 60 post@strategisk-netvaerk.dk www.strategisk-netvaerk.dk DAMUSA-undersøgelsen

Læs mere

Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din tro, min tro, og hvad vi sammen tror

Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din tro, min tro, og hvad vi sammen tror Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din tro, min tro, og hvad vi sammen tror Kirsten Grube Center for Ungdomsstudier (CUR) November 2011 1 Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din Tro, min tro,

Læs mere

Fremtidens Biblioteker

Fremtidens Biblioteker Fremtidens Biblioteker Fremtidens Biblioteker i et målgruppeperspektiv målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling Fremtidens biblioteker -målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling Udarbejdet af

Læs mere

Fremtidens Biblioteker

Fremtidens Biblioteker Fremtidens Biblioteker Fremtidens Biblioteker i et målgruppeperspektiv målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling Fremtidens biblioteker -målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling Udarbejdet af

Læs mere

Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug

Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Udgivet

Læs mere

Evaluering af MEDaftalen. - Individuel og kollektiv evaluering af MEDaftalen i Region Midtjylland. Jon Hadsund Jon.Hadsund@stab.rm.

Evaluering af MEDaftalen. - Individuel og kollektiv evaluering af MEDaftalen i Region Midtjylland. Jon Hadsund Jon.Hadsund@stab.rm. Evaluering af MEDaftalen - Individuel og kollektiv evaluering af MEDaftalen i Region Midtjylland Maj 2010 Evaluering af MEDaftalen - Individuel og kollektiv evaluering af MEDaftalen i Region Midtjylland

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

Brugerundersøgelse af universitetsbiblioteksfunktionen på Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige

Brugerundersøgelse af universitetsbiblioteksfunktionen på Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Brugerundersøgelse af universitetsbiblioteksfunktionen på Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek København 2003 Indhold Indledning...3 1. Brugerprofil...4

Læs mere

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 Resumé...3 Indledning...4 Præsentation af projekt SMS-fix...4 Evalueringens metode...4 En baggrundsrapport og en artikel...4 De to

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg

Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø i byggeri og anlæg fra projektering til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg UDARBEJDET AF: FLEMMING PEDERSEN OG STUDENTERMEDHJÆLPERE JENNY

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

Evaluering af Amnesty Interactive. - Et uddannelses- og markedsføringsperspektiv

Evaluering af Amnesty Interactive. - Et uddannelses- og markedsføringsperspektiv Evaluering af Amnesty Interactive - Et uddannelses- og markedsføringsperspektiv Resumé I forbindelse med Amnesty International's undervisningsprojekt Amnesty Interactive har det været et ønske, at få gennemført

Læs mere

Social- og sundhedsassistenter på sygehusene - en faglig ressource

Social- og sundhedsassistenter på sygehusene - en faglig ressource Social- og sundhedsassistenter på sygehusene - en faglig ressource Social- og sundhedssektoren, FOA Fag og Arbejde januar 2007 1 Social- og sundhedsassistenter kan løse flere opgaver på sygehusene Jeg

Læs mere

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 Gennemført af Gymnasieskolernes Lærerforening i samarbejde med de faglige foreninger. Undersøgelsen af de faglige foreningers kommunikation

Læs mere

En personlig afklarethed og et fokus på det almene

En personlig afklarethed og et fokus på det almene MAJ 2009 En personlig afklarethed og et fokus på det almene Filosofi og udvikling af lederskab erfaringer fra Diplomuddannelsen i Ledelse Af Lonni Hall, Michael Højlund Larsen & Thomas Ryan Jensen I det

Læs mere

Tid til at lytte og rådgive. Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning

Tid til at lytte og rådgive. Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Tid til at lytte og rådgive Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Tid til at lytte og rådgive - Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening.

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening. Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Danmarks Lærerforening Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk -

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse vedr. informationscenter

Tilfredshedsundersøgelse vedr. informationscenter Miljøministeriet Tilfredshedsundersøgelse vedr. informationscenter Tekstrapport December 2013 Projektkonsulenter Jacob Falk Ebbekær Thore Stenfeldt Asger H. Nielsen Om MEGAFON MEGAFON er dedikeret til

Læs mere

Teenagere og alkohol November 2003

Teenagere og alkohol November 2003 Teenagere og alkohol November 2003 1. FORORD... 3 2. RESUME... 4 3. TEENAGEKULTUR OG ALKOHOL... 5 AT SKABE SIN EGEN HISTORIE - IDENTITET...5 VENNER OG FORÆLDRE...5 MEDIERNES ROLLE...5 USIKKERHED...5 RAPPORTENS

Læs mere

projekt mere tid lær at leve med kronisk sygdom

projekt mere tid lær at leve med kronisk sygdom projekt mere tid lær at leve med kronisk sygdom Indhold 1 INTRODUKTION... 2 2 MATERIALE OG METODER... 4 2.1 SPØRGESKEMABESVARELSER... 5 2.2 INTERVIEWS MED INSTRUKTØRER... 6 3 UNDERSØGELSENS RESULTATER...

Læs mere

Status over det psykiske arbejdsmiljø. undersøgelse af FtF ernes psykiske arbejdsmiljø

Status over det psykiske arbejdsmiljø. undersøgelse af FtF ernes psykiske arbejdsmiljø Status over det psykiske arbejdsmiljø undersøgelse af FtF ernes psykiske arbejdsmiljø Delrapport 2 / November 26 Psykosociale faktorer i FTFernes arbejde nu og tidligere Nadia El-Salanti og Jørgen Møller

Læs mere

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Et interventionsprojekt blandt modul 4 studerende på Herlev Hospital. August 2011 Marts 2012. Institut for sygepleje Dorte Vilstrup, Anne Prip

Læs mere

Byggeudvalgenes vurdering af proces og resultat ved. ny- og ombygning af 24 skoler og fritidsinstitutioner i. Københavns Kommune

Byggeudvalgenes vurdering af proces og resultat ved. ny- og ombygning af 24 skoler og fritidsinstitutioner i. Københavns Kommune Inge Mette Kirkeby Georg Gottschalk 26. juli 2005 Byggeudvalgenes vurdering af proces og resultat ved ny- og ombygning af 24 skoler og fritidsinstitutioner i Københavns Kommune Forord Københavns Kommune

Læs mere

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER OG MULIGHEDER 13:16 ELSE CHRISTENSEN 13:16 UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER

Læs mere

Hjemmeplejen i en omstillingstid

Hjemmeplejen i en omstillingstid Delrapport 1 Hjemmeplejen i en omstillingstid Personalets syn på deres arbejde, på omstillingerne og på fremtiden - belyst ud fra en spørgeskemaundersøgelse Maj 2002 Jørgen Møller Christiansen og Sanne

Læs mere