Læse hele livet - strategi for

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Læse hele livet - strategi for 2013-2016"

Transkript

1 /Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder/ Læse hele livet - strategi for Mission Nota sikrer adgang til viden, samfundsdeltagelse og oplevelser for mennesker med syns- og læsevanskeligheder - tilpasset deres behov. Nota fungerer som nationalt viden- og kompetencecenter for biblioteker, offentlige institutioner og virksomheder. Vision Lige adgang til viden. Opgaver og mål Notas opgaver er følgende: 1. Stille et stort og bredt udvalg af materialer til rådighed. 2. Stimulere til at læse hele livet. 3. Stille viden og kompetencer om målgruppen til rådighed for biblioteker, offentlige institutioner og virksomheder. Nota er i dag et specialiseret og digitalt bibliotek for mennesker, der ikke kan læse konventionel tekst således som fastlagt i ophavsretslovens 17. Den teknologiske udvikling vil i fremtiden give Notas brugergrupper mange nye muligheder, hvis de rette tilbud fortsat kan stilles til rådighed gennem Nota. Nota forventer at skulle servicere op mod brugere i Nota har i den nuværende strategiperiode oplevet en stigning fra ca til ca brugere bestående af primært synshandicappede og ordblinde. Gruppen af ordblinde brugere er i stærk vækst, og estimeres i 2016 at udgøre omkring 70 pct. af Notas medlemmer. Den potentielle brugergruppe af mennesker med læsehandicap er flere hundredetusinde. Brugerne har taget godt imod Notas online udlån, der pt. udgør ca. 25 pct. Mulighederne for at øge denne andel er store, så i princippet alle brugere kan drage nytte af online ydelserne. Cd er vil gradvist blive udfaset i takt hermed. Nota kan ikke alene levere den viden, støtte og produktportefølje, som hele den potentielle brugergruppe har behov for. Derfor deltager Nota i internationalt samarbejde og samarbejder med forlag, teknologivirksomheder, kulturinstitutioner, uddannelsesinstitutioner, brugerorganisationer samt med folkebibliotekerne. Det er et formål, at Nota styrker rollen som nationalt viden- og kompetencecenter, som kan formidle viden til brugerne, pårørende og professionelle aktører på området. I forhold til det stærkt stigende antal unge ordblinde brugere er der især behov for at styrke samarbejdet med undervisningssektoren, så Notas tilbud bedst muligt kan understøtte denne brugergruppes adgang til at læse. 1

2 Biblioteksområdet er i disse år under hastig forandring som følge af digitalisering og nye kommercielle aktører på bog og forlagsområdet. Tilsvarende er ophavsretten under pres fra digitalisering, nye forretningsmodeller og potentielt misbrug. Dette pres rammer i stigende grad Notas biblioteksvirksomhed, hvor det er vanskeligt at indgå aftaler med rettighedshavere om adgang til kommercielt producerede materialer. Uden disse aftaler bliver Notas samling smallere, hvilket har en negativ indvirkning på flere indsatsområder. Nota følger nøje udviklingen, herunder initiativet Danskernes Digitale Bibliotek med henblik på at sikre, at Notas brugere også får adgang til nye tilbud. Nærværende strategi koncentrerer sig om videreudvikling af Notas services og tilbud til brugerne, således at Notas kerneydelser forbedres og effektiviseres. Det drejer sig især om: Produktion og anskaffelse af materialer i tilgængelige formater Formidling og distribution af Notas samling af tilgængelige materialer Udvikling og drift af netbiblioteket e17 Strategien forudsætter, at den løbende effektivisering af Nota giver mulighed for at finansiere driften af nye aktiviteter. Effektiviseringen vil især ske gennem fortsat udnyttelse af stordriftsfordele, øget udbredelse af online betjening og billiggørelse af produktion og service. Nota har herudover mulighed for at regulere antallet af nyproduktioner og nyindkøb samt lægge begrænsninger for brugernes lån. Dette vil dog utvivlsomt af brugerne opleves som en forringelse. Det er ambitionen, at der på udvalgte udviklingsområder kan skaffes yderligere midler gennem tilskud eller andre indtægter. Nota har valgt at fokusere sin udviklingsindsats i perioden med henblik på at opnå synlige effekter vedrørende de 3 opgaver: 1. Stille et stort og bredt udvalg af materialer til rådighed Der er følgende resultatmål i rammeaftalen: Forbedre og udvikle kvaliteten af nye titler Bedre balance i Notas samling i forhold til brugersammensætningen Nota betjener i dag brugere i alle aldre og livssituationer. Medlemskabet forbedrer brugernes mulighed for adgang til viden, samfundsdeltagelse og oplevelser. I perioden forventer Nota at få en betydelig vækst i brugerantallet fra ca ved udgangen af 2011 til ca ved udgangen af Som følge heraf ændres brugersammensætningen betydeligt. I 2011 var 53 pct. af brugerne ordblinde. I 2016 estimeres de ordblinde at udgøre godt 70 pct. af brugerne på Nota. Samtidig ændres aldersfordelingen markant i perioden, således at knap halvdelen af Notas brugere er under 30 år. 2

3 Alt i alt vil Notas brugergruppe ændres, så flertallet i fremtiden er ordblinde, erhvervsaktive/studerende og yngre. Det er dog værd at bemærke, at der vil komme flere brugere i alle aldersgrupper. Det betyder f.eks., at selvom de ældste brugere relativt set vil udgøre en mindre andel, vil det absolutte antal brugere over 80 år være på samme niveau i 2016 som i En ordblind dreng på 11 år har andre ønsker til Notas tilbud end en ordblind kvinde på 44 år og disse adskiller sig igen fra den svagtseende på over 80 år. Der er også fortsat betydelige forskelle i, hvilke medier og teknologier, de forskellige brugersegmenter foretrækker og kan håndtere. I brugerundersøgelsen fra 2010 svarede 77 pct. af brugerne, at de havde adgang til en PC. Denne andel er stigende, og med udvikling af nye teknologier er der potentiale for yderligere stigning i brugere med adgang til en PC. De hidtidige erfaringer med skiftet fra cd til online udlån viser et faldende udlån pr. bruger. Da en stor del af de hidtidige udlån på cd er foretaget ved abonnementsordninger, kender vi ikke den faktiske læsning. Det gør vi i højere grad ved online udlån. Der er derfor ikke et relevant sammenligningsgrundlag, hvorfor det på nuværende tidspunkt er umuligt at opstille meningsfulde mål for det samlede udlån. Nota skal derfor sikre, at der er et bredt udvalg af titler og materialetyper og at disse kan tilgås af brugerne på forskellige platforme. De seneste og kommende års store tilgang af yngre brugere gør, at behovet for at øge tilbuddene for denne gruppe er særlig markant. Målet er, at Nota - via et stort og bredt udvalg af materialer der afspejler brugergruppens sammensætning skaber de bedste rammer for adgang til læsning og viden i tilgængelige formater. Vi vil forbedre og udvikle kvaliteten af nye titler for at øge mulighederne for læsetræning, der kan føre til højere uddannelsesniveau og stærkere tilknytning til arbejdsmarkedet. Nota vil konkret arbejde med følgende ydelsesmål og metoder: 1. Mål: Bedre balance i Notas samling i forhold til brugersammensætningen Metode: Vi vil producere og anskaffe flere titler til børn og unge og færre til voksne. 2. Mål: Forbedre og udvikle kvaliteten af nye titler Metoder: Online udlån til alle. Vi vil - i takt med, at teknologien og brugernes forudsætninger udvikles - hjælpe alle til at kunne bruge nye og bedre online løsninger og dermed gradvis udfase distributionen af cd er. Vi forbedrer e17 afspilleren, og gennemfører et pilotprojekt om brug af DAISY online-afspillere. Vi vil sikre, at der opretholdes løsninger til brugere, som ikke kan anvende online løsninger. Dette vil billiggøre distributionen. Hurtigere adgang til materialer på punkt.vi vil samarbejde med Punktskriftnævnet om at udvikle egnede formater til elektronisk punkt for at sikre hurtigere adgang til materialer på punkt. Dette vil billiggøre distributionen. Øge udbud af aviser blade og faglitteratur. Vi vil anvende Notas egenudviklede nye talesyntese på alle relevante publikationer for at øge udbuddet og billiggøre produktionen. I den forbindelse vil vi nytænke udvalget af aviser og blade. Dette vil billigøre produktionen. 3. Mål: Flere lydbøger i samarbejde med forlagene. Metode: Vi vil med udgangspunkt i vores nuværende samarbejde med forlagene om produktionen af 3

4 lydbøger tilstræbe at udvide dette samarbejde i fremtiden, så flere lydbøger kan produceres i fællesskab. Vi vil også undersøge, om der kan samarbejdes på andre områder f.eks. e-bøger. Dette vil billiggøre produktionen. 4. Mål: Høj brugertilfredshed. Metode: Vi vil gennemføre brugerundersøgelse og anden brugerinddragelse og derefter med afsæt i viden om brugerne optimere Notas ydelser. 2. Stimulere til at læse hele livet. Der er følgende resultatmål i rammeaftalen: Notas tilbud passer til brugernes livssituationer Fremme muligheden for læsetræning Behovet for at læse bliver stadigt vigtigere for alle mennesker i Danmark. Der stilles stadig højere krav til de unges uddannelsesniveau. De erhvervsaktive skal i stadig større omfang efteruddannes for at kunne fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet. Endelig er læsning i dag en meget vigtig faktor i muligheden for samfundsdeltagelse og for at kunne få kulturoplevelser. Målet er, at Nota ved at stimulere målgruppen til at læse hele livet skaber grundlag for viden og samfundsdeltagelse ved at sikre at Notas tilbud passer til den enkelte brugers livsituation. Hermed understøttes inklusion og øget læsefrekvens fra grundskole til højere uddannelse. Det øger uddannelsesniveau og forstærker tilknytning til arbejdsmarkedet. Nota har sammenlignet med lignende institutioner et stort antal brugere og en høj andel af aktive brugere. Vi vil tilstræbe, at brugeraktiviteten fastholdes på et højt niveau. Da de unge generelt har et lavere aktivitetsniveau, vil det være en udfordring at fastholde aktivitetsniveauet. Nota vil konkret arbejde med følgende ydelsesmål og metoder: 1. Mål: Arbejde for at ordblinde børn tidligst muligt i skoleforløbet bliver medlem hos Nota. Metode: Vi vil tage udgangspunkt i regeringens forslag om at screene alle børn i 0. klasse for ordblindhed, som vil kunne skabe et grundlag for målrettet oplysningskampagne og samarbejde med læsevejlederne i skolerne. De unge medlemmer kan dermed gøre brug af vores services ikke bare i grundskolen, men i hele livet og dermed være sikret adgangen til at kunne læse hele livet. 2. Mål: Etablere et nationalt skolebibliotek for tilgængelige læringsmidler. Metode: Vi vil i samarbejde med Ministeriet for børn og undervisning at skabe et samlet sted, hvor lærerne let kan finde tilgængelige læremidler til grundskolen. 3. Mål: Notas tilbud passer til brugernes livssituationer. Metode: Nota vil iværksætte kampagner og segmenterede tilbud som passer til forskellige livssituationer og interesser. Disse aktiviteter vil bl.a. have form af bogklubber og arrangementer. 4. Mål: Fremme muligheden for læsetræning. Metode: Vi vil producere alle nye lydbøger så de kombinerer tekst og lyd på en sådan 4

5 måde, at de enkelte ord fremhæves, idet de oplæses. Der er dokumentation for, at denne form for særlig tilrettelagte hybride lydbøger styrker læsetræningen. 5. Mål: Stimulere til læsning. Metode: Vi vil anvende ny teknologi til at skabe nye materialetyper og dermed læseformer, hvor flere medier som video, tekst og lyd kombineres. Vi arbejder allerede med tegneserier og multimediale fagbøger. 3. Stille viden og kompetencer om målgruppen til rådighed for biblioteker, offentlige institutioner og virksomheder. Der er følgende resultatmål i rammeaftalen: Kvalificere interessenter og samarbejdspartnere med data og viden om Notas målgrupper og serviceydelser. I Nota udvikler vi vores services og ydelser gennem viden om teknologi, brugeradfærd og samfundsudvikling. Det er en forudsætning for at kunne videreudvikle Notas ydelser i en hastig foranderlig verden. Vi vil således arbejde systematisk med at opbygge og formidle viden og styrke samarbejdet om dette i strategiske partnerskaber bredt. Vi vil endvidere give vores brugere en bedre adgang til kultur og vil hermed give andre kulturinstitutioner mulighed for at formidle deres tilbud til Notas brugere. Det giver en række kulturinstitutioner mulighed for at komme i kontakt med en ny publikumsgruppe, som i dag er sjældne gæster. Endelig vil vi styrke pårørendes og andre interessenters engagement i brugernes udfordringer og muligheder, da disse spiller en betydelig rolle for brugernes adfærd. Målet er, at Nota ved at stille viden og kompetencer om målgruppen til rådighed og forbedre adgangen til kulturelle tilbud kan inkludere flere fra målgruppen i uddannelser, jobs og samfundsdeltagelse. Nota vil konkret arbejde med følgende ydelsesmål og metoder: 1. Mål: Kvalificere interessenter og samarbejdspartnere med data og viden om Notas målgrupper og serviceydelser Metode: Vi vil stille vores viden og unikke data til rådighed for andre myndigheder og forskningsinstitutioner gennem konferencer og publikationer mv. Det gør vi for at styrke andre interessenters indsats og for at kvalificere samarbejdet med disse. Vi vil endvidere træne trænerne gennem målrettet support, konferencer og netværk. 2. Mål: Give pårørende bedre muligheder for at støtte brugerne. Metode: Vi vil oprette et netværk for pårørende til brugerne kaldet Notas venner, hvor de pårørende bl.a. kan få og udveksle viden om brugerne muligheder og udfordringer. 5

6 3. Mål: Formidle kulturtilbud til Notas brugere og pårørende. Metode: Vi vil etablere Nota plus, som får til opgave at formidle tilbud om kultur til vores brugere og Notas venner f.eks. teaterforestillinger og museumsbesøg. 4. Tværgående resultatmål Dette resultatmål i rammeaftalen er tværgående i forhold til de tre produkter. Mål: Styrke videnmiljøet. Metode: Vi vil etablere tættere kontakt med forskningsinstitutioner gennem et samarbejde omkring et eller flere Ph.d. projekter. Vi vil desuden etablere et studiemiljø for speciale- og bachelorstuderende, der arbejder inden for Notas fagområder 6

2.1. Præsentation af virksomheden... 5! 2.2. Årets resultater... 6! 2.2.1. Årets faglige resultater... 6! 2.2.2. Årets økonomiske resultat... 10!

2.1. Præsentation af virksomheden... 5! 2.2. Årets resultater... 6! 2.2.1. Årets faglige resultater... 6! 2.2.2. Årets økonomiske resultat... 10! Indholdsfortegnelse Side 2! 1. Påtegning af det samlede regnskab... 4! 2. Beretning... 5! 2.1. Præsentation af virksomheden... 5! 2.2. Årets resultater... 6! 2.2.1. Årets faglige resultater... 6! 2.2.2.

Læs mere

Folkebibliotekerne i vidensamfundet

Folkebibliotekerne i vidensamfundet S T Y R E L S E N F O R BIBLIOTEK OG MEDIER Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om folkebibliotekerne i vidensamfundet Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om

Læs mere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere STRATEGI 2015-2018 #meretilflere MERE TIL FLERE Mere til flere er kernen i den vision og strategi, der bærer rammeaftalen mellem Kulturministeriet og Statsbiblioteket for 2015-2018. Meretilflere er måske

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010.

PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010. PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010. Det naturlige valg for it-professionelle Det, der startede som en finansiel krise i 2008, har nu bidt sig fast

Læs mere

Danmarks strategi for livslang læring -

Danmarks strategi for livslang læring - Udkast Danmarks strategi for livslang læring - Uddannelse og livslang opkvalificering for alle Regeringens redegørelse til EU-kommissionen Januar 2007 Redegørelsen er udarbejdet af Undervisningsministeriet

Læs mere

Brugerundersøgelse af universitetsbiblioteksfunktionen på Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige

Brugerundersøgelse af universitetsbiblioteksfunktionen på Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Brugerundersøgelse af universitetsbiblioteksfunktionen på Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek København 2003 Indhold Indledning...3 1. Brugerprofil...4

Læs mere

Handlingsplan for 2015-2017

Handlingsplan for 2015-2017 Handlingsplan for 2015-2017 H andlingsplanen tager udgangspunkt i bibliotekspolitikkens værdigrundlag. Det handler om at omsætte disse til hverdag og kunne se værdierne leve sig ud i hverdagen på Brønderslev

Læs mere

Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre

Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre Bidrag til strategi for øget videnspredning til SMV er Indhold Side 1. Indledning 2 2. Danmark som vidensamfund 3 3. Det danske videnmarked 4 4.

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

Fremtidens Biblioteker

Fremtidens Biblioteker Fremtidens Biblioteker Fremtidens Biblioteker i et målgruppeperspektiv målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling Fremtidens biblioteker -målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling Udarbejdet af

Læs mere

Fremtidens Biblioteker

Fremtidens Biblioteker Fremtidens Biblioteker Fremtidens Biblioteker i et målgruppeperspektiv målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling Fremtidens biblioteker -målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling Udarbejdet af

Læs mere

Albertslund Bibliotek. Virksomhedsplan 2014. Albertslund Bibliotek Bibliotekstorvet 2 2620 Albertslund. www.albertslundbibliotek.dk bib@albertslund.

Albertslund Bibliotek. Virksomhedsplan 2014. Albertslund Bibliotek Bibliotekstorvet 2 2620 Albertslund. www.albertslundbibliotek.dk bib@albertslund. Virksomhedsplan 2014 Albertslund Bibliotek Albertslund Bibliotek Bibliotekstorvet 2 2620 Albertslund www.albertslundbibliotek.dk bib@albertslund.dk T 43 68 70 00 F 43 68 70 68 SIDE 2 Indhold Indledning...

Læs mere

Vores fremtid - dit og mit ansvar

Vores fremtid - dit og mit ansvar Vores fremtid - dit og mit ansvar - på vej mod 2025 Indholdsfortegnelse Sikring af velstand og velfærd...2 1 Vision...4 1.1 Det vil Naalakkersuisut gennemføre... 6 1.2 Naalakkersuisuts mål... 8 2 Naalakkersuisuts

Læs mere

Handicappolitisk handlingsplan 2013 Et samfund for alle

Handicappolitisk handlingsplan 2013 Et samfund for alle Handicappolitisk handlingsplan 2013 Et samfund for alle Oktober 2013 Visioner for dansk handicappolitik 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ET SAMFUND FOR ALLE 3 VISIONER FOR DANSK HANDICAPPOLITIK 4 MERE VIDEN OG BEDRE

Læs mere

MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR

MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 WWW.KUM.DK STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 3 FORORD Kunsten og kulturen skal være en del af børns og unges liv, fra de

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 Resumé...3 Indledning...4 Præsentation af projekt SMS-fix...4 Evalueringens metode...4 En baggrundsrapport og en artikel...4 De to

Læs mere

revh 5. reæporue rah trævs dev ta esæl

revh 5. reæporue rah trævs dev ta esæl revh 5. reæporue rah trævs dev ta esæl Hver 5. europæer har svært ved at læse EU S EKSPERTGRUPPE PÅ HØJT PLAN OM LÆSE- OG SKRIVEFÆRDIGHEDER SAMMENFATNING, SEPTEMBER 2012 GØR NOGET NU EU S EKSPERTGRUPPE

Læs mere

Strategiske sigtelinjer for Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise: 2015-2020

Strategiske sigtelinjer for Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise: 2015-2020 Strategiske sigtelinjer for Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise: 2015-2020 2 Strategiske sigtelinjer for Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise: 2015-2020 Strategiske sigtelinjer for Fonden

Læs mere

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG FÆLLESOFFENTLIG STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD 2013-2020 DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER SEPTEMBER 2013 INDHOLD FORORD 3 NÅR VELFÆRDEN BLIVER DIGITAL 4 INITIATIVER I

Læs mere

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi SAMMEN MOD FATTIGDOM Mellemfolkeligt Samvirkes strategi MS vil fortsat være en afgørende stemme i den offentlige debat om udviklingspolitik og sikre folkelig opbakning til et stærkt dansk engagement i

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 1 Forord Der søges om tilskud fra Landsbyggefondens pulje til en social- og forebyggende indsats i boligområdet Tingbjerg, der omfatter

Læs mere

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE DI ANALYSE DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE Danske virksomheder samarbejder med nogle af verdens bedste erhvervsskoler. Sådan skal det også være fremover. Virksomhederne presses generelt af faldende

Læs mere