GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG"

Transkript

1 Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0193 Bilag 1 Offentligt Finansministeriet Beskæftigelsesministeriet Udenrigsministeriet 5. maj 2010 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens forslag til integrerede retningslinjer Kommissionens henstilling med henblik på Rådets henstilling om de overordnede retningslinjer for medlemsstaternes og Unionens økonomiske politikker (Del I i de integrerede retningslinjer for Europa 2020) Kommissionens forslag til Rådets afgørelse om retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker (Del II i de integrerede retningslinjer for Europa 2020) - KOM(2010)193 Resumé Kommissionen har den 27. april 2010 offentliggjort et forslag til nye integrerede retningslinjer knyttet til den kommende Europa 2020-reformstrategi. De integrerede retningslinjer er sammensat af dels de overordnede økonomisk-politiske retningslinjer (Broad Economic Policy Guidelines - BEPG) og dels retningslinjerne for medlemslandenes beskæftigelsespolitikker, og udgør tilsammen en ramme for koordineringen af den økonomiske politik i EU. Retningslinjerne revideres som led i, at Europa 2020-strategien fra i år afløser Lissabon-strategien. Baggrund Lissabon-strategien for vækst og beskæftigelse ventes i 2010 afløst af den såkaldte Europa 2020-strategi, der skal styrke rammen for samarbejdet om økonomiske reformer, der kan øge vækst og beskæftigelse i EU-landene. Det Europæiske Råd vedtog på forårstopmødet i marts et første sæt konklusioner om den nye strategi, og forventes at vedtage den nye strategi endeligt på topmødet i juni. Strategien ventes bl.a. at indeholde fem konkrete målsætninger for hele EU, som skal opfyldes inden 2020: Mindst 75 pct. af årige skal være i beskæftigelse Mindst 3 pct. af EU s BNP skal investeres i forskning og udvikling, og der vil i tillæg hertil skulle udvikles en outputbaseret indikator for forskning, udvikling og innovation. De såkaldte 20:20:20 klima- og energimål 1 skal være opfyldt (inkl. et skift til 30 pct. reduktion af drivhusgasser, hvis forudsætningerne er opfyldt) Uddannelsesniveauerne skal forbedres, navnlig gennem reduktion af skolefrafald og øget gennemførelse af videregående uddannelser 1 Det vil sige målsætningen om, at EU i 2020 skal reducere sin udledning af drivhusgasser med mindst 20 pct. sammenlignet med niveauet i 1990 (30 pct. hvis forudsætningerne er opfyldt), øge sin andel af vedvarende energi til 20 pct., og øge sin energieffektivitet med 20 pct.

2 2 Social inklusion skal fremmes, navnlig gennem reduktion af fattigdom. Der vil inden den endelige vedtagelse af strategien blive arbejdet videre med den nærmere definition af de to sidstnævnte målsætninger, der kan omfatte fastsættelse af kvantitative målsætninger herfor. Strategien vil skulle opfyldes dels gennem indsats på EU-niveau og dels gennem årlige nationale reformstrategier. DER s konklusioner pålægger desuden Kommissionen at udarbejde et udkast til nye integrerede retningslinjer for EU s og medlemslandenes økonomiske politik og beskæftigelsespolitik, der skal understøtte den nye reformstrategi og medlemslandenes arbejde med deres nationale reformstrategier. Kommissionen offentliggjorde den 27. april 2010 et forslag til sådanne nye integrerede retningslinjer, der som hidtil er sammensat af to separate sæt retningslinjer, der vedtages med hver sin hjemmel i traktaten - dels de overordnede økonomisk-politiske retningslinjer (BEPG), som er hjemlet i traktatens artikel 121, dels retningslinjerne for medlemslandenes beskæftigelsespolitikker, som er hjemlet i traktatens artikel 148. Efter en første orienterende drøftelse af Kommissionens forslag til de integrerede retningslinjer i ECOFIN i maj, ventes ECOFIN i juni at indstille de samlede nye integrerede retningslinjer til godkendelse på Det Europæiske Råd, sammen med EPSCO (beskæftigelses- og socialministrene), der separat skal behandle den del af de integrerede retningslinjer, der vedrører beskæftigelsespolitikken. Efter DER i juni vil der følge en formel vedtagelse af retningslinjerne i ECOFIN og EPSCO. Indhold og formål Forslaget til nye integrerede retningslinjer indeholder bl.a. retningslinjer, som modsvarer de fem konkrete EU-målsætninger, som ventes fastsat i Europa 2020 strategien. Kommissionens forslag indeholder referencer til de fem konkrete målsætninger i Europa 2020-strategien, som de oprindeligt blev foreslået af Kommissionen. De integrerede retningslinjer ventes konsekvensjusteret, når DER har fastlagt den endelige formulering af de konkrete målsætninger. Derudover indeholder forslaget retningslinjer, der vedrører håndteringen af makro-økonomiske ubalancer, som på baggrund af krisen ventes at blive et større fokus for koordineringen og samordningen af den økonomiske politik i EU. Tabel 1 giver en oversigt over forslaget til de samlede integrerede retningslinjer. De enkelte retningslinjer uddybes i det følgende. Tabel 1: Forslaget til nye integrerede retningslinjer, oversigt Overordnede økonomisk-politiske retningslinjer (BEPG) 1 Sikring af kvaliteten og holdbarheden af de offentlige finanser 2 Adressering af makro-økonomiske ubalancer 3 Reduktion af ubalancer i euro-området 4 Optimering af støtte til forskning, udvikling og innovation, styrkelse af videns-trekanten og frigørelse af den digitale økonomis potentiale

3 3 5 Forbedring af ressource-effektivitet og reduktion af drivhusgasudledninger 6 Forbedring af erhvervslivets og forbrugernes rammevilkår og modernisering af det industrielle grundlag Beskæftigelsesretningslinjer 7 Forøgelse af deltagelsen på arbejdsmarkedet og nedbringelse af strukturel arbejdsløshed 8 Udvikling af en kvalificeret arbejdsstyrke der passer til arbejdsmarkedets behov samt fremme af kvaliteten af jobs og livslang læring 9 Forbedring af afkastet af uddannelsessystemer på alle niveauer og større deltagelse i tertiær uddannelse 10 Fremme af social inklusion og fattigdomsbekæmpelse Anm.: Ikke-officiel oversættelse til dansk De overordnede økonomisk-politiske retningslinjer (BEPG) Retningslinje 1: Sikring af kvaliteten og holdbarheden af de offentlige finanser Medlemslandene bør implementere konsolideringsstrategier i overensstemmelse med Stabilitets- og Vækstpagten, herunder anbefalingerne til landene underlagt proceduren for uforholdsmæssigt store underskud. Indtil de mellemfristede mål for den offentlige saldo er nået bør den årlige konsolidering som minimum være 0,5 pct. af BNP per år strukturelt. Den finanspolitiske konsolidering bør starte senest i 2011 og i mange lande tidligere. I konsolideringen bør der fokuseres på tiltag, der ikke svækker vækst og beskæftigelse, og hvor skattestigninger er uundgåelige, bør vægten være på andre skattebaser end arbejdsindkomst (f.eks. miljøbelastning) for at understøtte tilskyndelsen til at arbejde. Medlemslandene bør særligt fokusere på at mindske den demografisk betingede forringelse af de offentlige finanser gennem en hurtig reduktion af gælden samt holdbarhedsfokuserede reformer af pensioner o.l., f.eks. gennem højere tilbagetrækningsalder, der afspejler længere levetid. Retningslinje 2: Adressering af makro-økonomiske ubalancer Medlemslandene bør undgå uholdbare makro-økonomiske ubalancer som følge af betalingsbalanceudviklingen eller udviklingen på aktivmarkederne og i husholdningernes og virksomhedernes aktiver og passiver. Medlemslande med store ubalancer på betalingsbalancen bør adressere de underliggende årsager gennem finanspolitisk konsolidering, gennem lønudviklingen og strukturreformer på arbejdsmarkedet, de finansielle markeder og andre relevante områder. I denne sammenhæng bør medlemsstaterne skabe og understøtte rammer, der understøtter en lønudvikling i overensstemmelse med produktivitets- og prisudviklingen, og som tager højde for uddannelsesmæssige og regionale forskelle. Retningslinje 3: Reduktion af ubalancer i euro-området Euro-landene bør i særdeleshed betragte store og vedvarende ubalancer i makroøkonomiske variable som en fælles bekymring og derfor arbejde målrettet på at adressere disse om nødvendigt. Euro-lande med store betalingsunderskud som følge af negativ udvikling i konkurrenceevnen bør arbejde for at skabe betydelige

4 4 forbedringer heri og at reducere enhedslønomkostningerne. Euro-lande med store betalingsbalanceoverskud bør arbejde for at fjerne strukturelle barrierer for det private forbrug. Ligeledes bør euro-lande modarbejde andre makroøkonomiske ubalancer som overdreven privat gældsætning eller forskelle i inflationsudviklingen. Makro-økonomiske ubalancer bør overvåges regelmæssigt inden for euroområdet, med henblik på at foreslå konkrete løsningstiltag. Retningslinje 4: Optimering af støtte til forskning, udvikling og innovation, styrkelse af videns-trekanten og frigørelse af den digitale økonomis potentiale Medlemslandene bør gennemgå politikkerne for forskning, udvikling og innovation og sikre sig, at de offentlige investeringer er tilstrækkelige, effektive og orienterede mod højere vækst og samtidig adresserer store udfordringer som klimaforandringer, aldring osv. Reformer bør understøtte høj kvalitet og specialisering, herunder gennem nationale og internationale netværk, offentlig-private samarbejder, forbedring af universiteters og forskningsinstitutioners styring samt fremme af forskermobilitet o.l. Politikkerne for forskning, udvikling og innovation bør tænkes ind i en EU-kontekst for at realisere skalafordele og undgå spild. Medlemslande bør forbedre rammebetingelserne for erhvervslivets forskning, udvikling og innovation, bl.a. gennem økonomiske incitamenter og gennem at lette adgangen til finansiering (inkl. risikovillig kapital), og sikre effektiv og kosteffektiv beskyttelse af immaterielle rettigheder. Der henvises desuden til retningslinjer 8 og 9 i forhold til at forbedre uddannelse og fremme kvalificeret arbejdskraft. Medlemslandene bør desuden fremme adgangen til højhastighedsinternet for at understøtte vidensamfundet og etablere passende rammebetingelser for en hurtig udvikling af et digitalt indre marked, som giver bred adgang til indhold og tjenesteydelser online. Retningslinje 5: Forbedring af ressource-effektivitet og reduktion af drivhusgasudledninger Medlemslandene bør arbejde for, at økonomisk vækst afkobles fra større ressourceforbrug, at vende klimaudfordringerne til et vækstområde samt gøre brug af deres naturressourcer på en efficient måde. Medlemslande bør gøre brug af markedsorienterede værktøjer, herunder beskatning, for bl.a. at understøtte grøn vækst og jobs, tilskynde til brugen af vedvarende energi og fremme af energibesparelser. Medlemslandene bør anvende reguleringsmæssige, ikke-regulatoriske og fiskale værktøjer, herunder energistandarder for produkter og bygninger, subsidier, præferentielle lån og grønne udbud til at tilskynde til omkostningseffektive omlægninger af produktions- og forbrugsmønstre, understøtte overgangen til en miljø- og klimavenlig økonomi og arbejde i retning af, at transporterhvervet og energiproduktionen afkobles fossile brændsler. Medlemslandene bør opgradere og fremme transport- og energiinfrastrukturer, der hænger sammen på tværs af grænserne, herunder gennem aktivering af EU-midler. Retningslinje 6: Forbedring af erhvervslivets og forbrugernes rammevilkår og modernisering af det industrielle grundlag Medlemslandene bør sikre et velfungerende indre marked for både borgere og forbrugere ved at sikre et frit og konkurrencedygtigt marked for varer og serviceydelser, særligt ved at fremme integration i det indre marked og effektiv imple-

5 5 mentering og håndhævelse af de fælles regler samt udvikling af den nødvendige infrastruktur. Medlemslandene bør fortsætte forbedringen af erhvervslivets rammebetingelser bl.a. gennem modernisering af den offentlige administration, reduktion af de administrative byrder, og ved at fjerne skattebarrierer, understøtte små og mellemstore virksomheder og iværksættere, samt sikre stabile og integrerede finansielle markeder. Medlemslande bør understøtte en moderne, diversificeret, konkurrencedygtig og ressource- og energieffektiv erhvervsstruktur og industri, bl.a. gennem at understøtte den nødvendige omstilling og omstrukturering af virksomheder og brancher i overensstemmelse med statsstøttereglerne, konkurrencereglerne osv. Medlemsstaterne opfordres endvidere til tæt samarbejde med industri og interessenter med henblik på at styrke konkurrenceevne og bæredygtig udvikling, særligt ved at fremme virksomhedernes sociale ansvar mv. Retningslinjerne for medlemslandenes beskæftigelsespolitik Retningslinje 7: Forøgelse af deltagelsen på arbejdsmarkedet og nedbringelse af strukturel arbejdsløshed Medlemslandene skal integrere og anvende de fælles principper for flexicurity, som godkendt af Det Europæiske Råd, i deres arbejdsmarkedspolitik for at øge erhvervsdeltagelsen, reducere strukturledigheden og bekæmpe segmentering og inaktivitet. Medlemslandene bør øge dialogen med arbejdsmarkedets parter og bekæmpe segmentering på arbejdsmarkedet ved at adressere midlertidig beskæftigelse, underbeskæftigelse og sort arbejde. Kvaliteten af job og arbejdsforhold bør adresseres ved at bekæmpe lave lønninger, sikre tilstrækkelig dækning af det sociale sikkerhedssystem og sikre at arbejdsmarkedssystemet er målrettet og åbent for alle. For at øge konkurrenceevnen og beskæftigelsen, særligt for de lavest uddannede, bør medlemslandene gennemgå skatte- og overførselssystemerne m.v. for at fremme højere tilbagetrækningsalder, ligestilling og integration af unge, handikappede, legale immigranter og andre udsatte grupper på arbejdsmarkedet. Der bør arbejdes med ordninger, der skaber balance mellem arbejde og fritid, og som derfor kan hæve beskæftigelsen særligt blandt yngre, ældre og kvinder, herunder tiltag der kan få højtuddannede kvinder til at blive på arbejdsmarkedet. Medlemslandene bør også fjerne barrierer for jobskabelse inden for f.eks. plejesektoren og grønne industrier. Retningslinje 8: Udvikling af en kvalificeret arbejdsstyrke der passer til arbejdsmarkedets behov samt fremme af kvaliteten af jobs og livslang læring Medlemslandene skal fremme arbejdskraftens produktivitet og beskæftigelsesduelighed gennem gode grunduddannelser samt efteruddannelsesmuligheder tilpasset arbejdsmarkedets behov samt øget erhvervsmæssig og geografisk mobilitet. I samarbejde med arbejdsmarkedets parter og erhvervslivet bør adgangen til efteruddannelse og karrierevejledning forbedres kombineret med bedre information om ledige stillinger og promovering af opstart af egen virksomhed. Oprustningen af uddannelser bør finansieres i samarbejde mellem EU, medlemsstater, individer og arbejdsgivere. Der bør særligt arbejdes for at hjælpe unge uden for arbejde eller uddannelse gennem ordninger, der hjælper nyuddannede i job eller videre uddan-

6 6 nelse, og gribe hurtigt ind, når unge bliver arbejdsløse. Uddannelsessystemets evne til at reagere på arbejdsmarkedet behov bør understøttes gennem regelmæssig opfølning. Retningslinje 9: Forbedring af afkastet af uddannelsessystemer på alle niveauer og større deltagelse i tertiær uddannelse For at sikre adgang til uddannelser af høj kvalitet bør medlemslandene investere effektivt i uddannelsessystemerne for at højne det generelle niveau af arbejdsstyrkens kvalitet. Tiltag bør dække alle uddannelsesniveauer, herunder grundskole, universiteter og videreuddannelse. Reformer bør tage udgangspunkt i de kvalifikationer, der er nødvendige i et vidensamfund. Medlemslande bør udvikle fleksible indlæringsmetoder og fremme samarbejde mellem uddannelsesinstitutionerne og arbejdsmarkedet. Medlemslande bør ydermere arbejde for at styrke undervisningserhvervet, øge mobiliteten af undervisere og unge under uddannelse og sætte ind for at mindske andelen af unge, der hverken er i arbejde eller uddannelse. Retningslinje 10: Fremme af social inklusion og fattigdomsbekæmpelse Medlemslandenes tiltag for at reducere fattigdom bør sigte efter fuld deltagelse i samfundet og økonomien og udvidelse af jobmuligheder. Fokus bør også være at skabe lige muligheder og adgang til f.eks. sundhedsydelser, og bekæmpe diskriminering. Ligeledes for at bekæmpe social udstødelse, bemyndige borgere og fremme deltagelse på arbejdsmarkedet bør medlemslandene styrke social beskyttelse, livslang læring og aktive inklusionspolitikker for at sikre muligheder og skærme folk mod eksklusion. Velfærdsydelser og pensionsordninger bør moderniseres for at sikre, at de kan dække alle og sikre tilstrækkelig høj indkomst og adgang til sundhedsydelser, og på samme tid være holdbart finansieret. Støtte fra det offentlige bør sikre indkomstsikkerhed i overgangsperioder og at reducere fattigdom særligt for grupper med størst risiko for social udstødelse. Medlemslandene bør også aktivt fremme en social økonomi og social innovation til støtte for de svageste. Hjemmelsgrundlag De integrerede retningslinjer er formelt sammensat af to sæt retningslinjer. Dels de overordnede økonomisk-politiske retningslinjer, der er hjemlet i Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmådes artikel 121, stk. 2. Dels retningslinjerne for medlemslandenes beskæftigelsespolitikker, der er hjemlet i traktatens artikel 148, stk. 2. Det er i traktaten angivet eksplicit, at beskæftigelsesretningslinjerne skal være i overensstemmelse med de overordnede økonomisk-politiske retningslinjer (BEPG). Rådet træffer beslutning om de integrerede retningslinjer på baggrund af Det Europæiske Råds konklusioner herom, jf. proceduren i de nævnte artikler. For så vidt angår retningslinjerne for beskæftigelsespolitikken, skal Rådet forinden høre Europa-Parlamentet. Europa-Parlamentet skal ikke høres vedr. de overordnede økonomisk-politiske retningslinjer. Nærhedsprincippet Medlemslandene har selv ansvaret for deres økonomiske politik, herunder beskæftigelsespolitikken og de mikro- og makroøkonomiske aspekter af den økonomiske politik. Ifølge traktaten er den økonomiske politik dog at betragte som forhold af fælles interesse, som skal samordnes i Rådet gennem de overordnede økonomisk

7 7 politiske retningslinjer. Da retningslinjerne er eksplicit hjemlet i traktaten, finder regeringen at sagen er i overensstemmelse med nærhedsprincippet. Europa-Parlamentets udtalelser Europa-Parlamentet skal høres vedr. beskæftigelsesretningslinjerne, men ikke de overordnede økonomisk politiske retningslinjer. Europa-Parlamentet har ikke udtalt sig om udkastet til de integrerede retningslinjer (eller de deri indeholdte retningslinjer for beskæftigelsespolitikken), som er til drøftelse på ECOFIN den 18. maj Gældende dansk ret og forslagets konsekvenser herfor De integrerede retningslinjer har ikke i sig selv lovgivningsmæssige konsekvenser. Statsfinansielle konsekvenser De integrerede retningslinjer har ikke i sig selv statsfinansielle konsekvenser. Samfundsøkonomiske konsekvenser De integrerede retningslinjer ventes ikke i sig selv at have samfundsøkonomiske konsekvenser. En bedre koordinering af den økonomiske politik i EU forventes at have positive samfundsøkonomiske konsekvenser. Høring Kommissionens forslag til de integrerede retningslinjer har ikke været i ekstern høring. Tidligere forelæggelse for Folketingets Europaudvalg Kommissionens forslag til de integrerede retningslinjer har ikke tidligere været forelagt Folketingets Europaudvalg. Det bemærkes, at forslaget vil blive forelagt udvalget til orientering d. 12. maj 2010 som led i finansministerens forelæggelse af dagsordenen for ECOFIN-mødet d. 18. maj 2010, hvor der ventes at være en orienteringsdebat om Kommissionens forslag til integrerede retningslinjer. Det bemærkes, at Europa 2020-strategien har været forelagt for udvalget til orientering, senest forud for ECOFIN-mødet og mødet i Det Europæiske Råd i marts samt forud for mødet i det generelle råd i april. Regeringens foreløbige generelle holdning Regeringen støtter generelt de foreslåede integrerede retningslinjer med forbehold for den endelige formulering af Europa 2020-strategiens fem konkrete målsætninger, som endnu udestår, og tilpasningen af de integrerede retningslinjer i lyset heraf. Regeringen lægger vægt på, at de integrerede retningslinjer bidrager til vækst, beskæftigelse og finanspolitisk holdbarhed, jf. regeringens høringssvar til Kommissionen i februar 2010 vedr. Europa 2020-strategien, samt understøtter en effektiv koordinering af den økonomiske politik i EU med dette formål, herunder ved at bidrage til en effektiv økonomisk reformstrategi. I forlængelse heraf støttes det, at de integrerede retningslinjer er færre og mere målrettede end de forrige integrerede retningslinjer.

8 8 Regeringen lægger navnlig vægt på, at retningslinje 10 vedr. social inklusion udformes således, at den ikke vanskeliggør udsatte gruppers adgang til arbejdsmarkedet, og er forenelig med det i Danmark planlagte arbejde med at bekæmpe social eksklusion baseret på en bred definition af social eksklusion og fattigdom og ikke alene relative indkomstmål, jf. regeringens Danmark Generelle forventninger til andre landes holdning Der ventes generel opbakning til forslaget til nye integrerede retningslinjer.

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 255 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Danmarks konvergensprogram

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3027 - økofin Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3027 - økofin Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3027 - økofin Bilag 4 Offentligt 8. februar 2015 Supplerende samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 13. juli 2010 1. Den europæiske finansielle tilsynspakke a) (evt.)

Læs mere

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 4. december 2012

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 4. december 2012 Europaudvalget 2012 Rådsmøde 3205 - økofin Bilag 4 Offentligt Enhed International Økonomi Sagsbehandler [INI] Koordineret med [INI] Sagsnr. Doknr. Dato Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 4. december

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt 13. august 2015 Samlenotat til Folketingets Europaudvalg: Nyt brofinansieringslån til Grækenland fra den europæiske mekanisme for finansiel

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa og Nordamerika Den 5. marts 2014 Rådsmøde (almindelige anliggender) den 18.

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Grønbogen om pensioner

Grønbogen om pensioner MEMO/10/302 Bruxelles, den 7. juli 2010 Grønbogen om pensioner Hvorfor offentliggør Kommissionen grønbogen nu? Befolkningens aldring lægger pres på pensionssystemerne i Europa som følge af den øgede levealder

Læs mere

NYE FINANSPOLITISKE RAMMER

NYE FINANSPOLITISKE RAMMER NYE FINANSPOLITISKE RAMMER Den statsgældskrise, der truer stabiliteten i Den Økonomiske og Monetære Union, fremhæver det presserende behov for væsentlige forbedringer af den finanspolitiske ramme. En omfattende

Læs mere

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER De små virksomheder er rygraden i Europas økonomi. Det er her, jobbene skabes, og her forretningsidéerne udklækkes. Europas bestræbelser på at indføre den nye økonomi

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3296 - Uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3296 - Uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3296 - Uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt Undervisningsministeriet 10. februar 2014 Samlenotat for Rådsmødet (uddannelse) den 24. februar 2014 Uddannelse Punkt 1: Effektiv

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3088 - økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3088 - økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3088 - økofin Bilag 2 Offentligt 6. maj 2011 Supplerende samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 17. maj 2011 1) Forslag til forordning vedr. short selling mv. - Generel

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 41 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 41 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 41 Offentligt 15. juli 2015 Samlenotat til Folketingets Europaudvalg: Brofinansieringslån til Grækenland fra den europæiske mekanisme for finansiel

Læs mere

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt 28. september 2007 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Dagsordenspunkt 8b: Finansiel stabilitet i EU (Kriseberedskab)

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3054 - Økofin Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3054 - Økofin Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3054 - Økofin Bilag 4 Offentligt 30. november 2010 Supplerende kommenteret dagsorden vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 7. december 2010 1) Moms forlængelse af regel om minimumsniveau

Læs mere

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt 22. maj 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 3. juni 2008 Dagsordenspunkt 6a: Moms på finansielle tjenesteydelser og forsikringstjenesteydelser

Læs mere

Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 8. Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om flerårig finansiering

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3030 - Økofin Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3030 - Økofin Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3030 - Økofin Bilag 1 Offentligt 20. august 2010 Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 7. september 2010 1. Europæisk Semester - Politisk enighed KOM-dokument foreligger

Læs mere

Samlenotat vedr. rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender den 7. marts 2011

Samlenotat vedr. rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender den 7. marts 2011 Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3073 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt N O T A T Samlenotat vedr. rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender den 7. marts 2011 17. februar 2011 J.nr. 2011-00001078

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0083 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0083 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0083 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg om Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3020 - Økofin Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3020 - Økofin Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3020 - Økofin Bilag 1 Offentligt 27. maj 2010 Samlenotat dagsorden vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 8. juni 2010 1. (evt.) EIB s eksterne lånemandat 2007-2013 midtvejsevaluering

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16. marts 2012 Grønbog på vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget og Udenrigsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 1. december 2010 Grønbog om fremtidens udviklingspolitik

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt 12. april 2013 Samlenotat om Europa- Parlamentets og Rådets Forordning om den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligt Stillede. COM(2012)

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet,

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

Supplerende grundnotat Grønbog fra Kommissionen om momssystemets fremtid

Supplerende grundnotat Grønbog fra Kommissionen om momssystemets fremtid Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 168 Offentligt Til Folketingets Europaudvalg (Kopi til Folketingets Skatteudvalg) Notat J.nr. 2010-221-0034 Supplerende grundnotat Grønbog fra Kommissionen om

Læs mere

pengemængdemålets mest likvide komponenter, idet den årlige vækst i det snævre pengemængdemål (M1) var på 6,2 pct. i oktober.

pengemængdemålets mest likvide komponenter, idet den årlige vækst i det snævre pengemængdemål (M1) var på 6,2 pct. i oktober. LEDER På baggrund af dets regelmæssige økonomiske og monetære analyser og i overensstemmelse med dets forward guidance (vejledning om den fremtidige pengepolitik) besluttede Styrelsesrådet på mødet den

Læs mere

Samlenotat til ECOFIN 17. februar 2015

Samlenotat til ECOFIN 17. februar 2015 Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3370 - Økofin Bilag 3 Offentligt Enhed International Økonomi Sagsbehandler DEPTLK Koordineret med Sagsnr. 2015-707 Doknr. 203570 Dato 04-02-2015 Samlenotat til ECOFIN 17. februar

Læs mere

DØR s forårsrapport 2012 Formandskabet for Det Økonomiske Råd 29. maj 2012. BNP, 2007 = 100 105 Danmark Euroområdet

DØR s forårsrapport 2012 Formandskabet for Det Økonomiske Råd 29. maj 2012. BNP, 2007 = 100 105 Danmark Euroområdet DØR s forårsrapport 2012 Formandskabet for Det Økonomiske Råd 29. maj 2012 BNP, 2007 = 100 105 Danmark Euroområdet 100 USA 95 90 85 80 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 Disposition 1. Den europæiske statsgældskrise

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt 29. oktober 2009 Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. november 2009 1. (evt.) Opfølgning på G20-Finansministermøde den

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-221-01010 Den 17. februar 2012 FVM 014 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om ændring

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0442 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0442 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0442 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens meddelelse Hen imod en blomstrende datadreven økonomi, KOM (2014) 442 final 1.

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Dato: 16. september 2013 Forslag til direktiv om elektronisk fakturering i offentlige indkøb

Læs mere

DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 14. marts 2013 (OR. en)

DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 14. marts 2013 (OR. en) DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 14. marts 2013 (OR. en) EUCO 23/13 CO EUR 3 CO CL 2 FØLGESKRIVELSE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: delegationerne Vedr.: DET EUROPÆISKE RÅD 14.-15. MARTS 2013

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0472 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0472 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0472 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet,

Læs mere

FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde

FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde 07-1389 - 15.05.2008 FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde FTF er enig i at mere velfærd kræver mere arbejde, men accepterer ikke skattestop og ufinansierede

Læs mere

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 30. september 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 2008 Dagsordenspunkt 3a: Bekæmpelse af momssvig: i) Svigsbekæmpelse Resumé Der ventes en drøftelse af Kommissionens forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd (Det Økonomiske Råds løbende vurdering af

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Kommissionens forslag til Rådets afgørelse om den holdning,

Læs mere

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Status for eurozonen i 2015 europæiske økonomier i krise siden start af finanskrise i 2007-08: produktion stagnerende,

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Center for Fiskeri Sagsnr:14-7140-000017/ Den 13. juni 2014 FVM 292 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om udkast til discardplan

Læs mere

NATIONAL RAPPORT DANMARK. Standard Eurobarometer 70 MENINGSMÅLING I EU EFTERÅR 2011

NATIONAL RAPPORT DANMARK. Standard Eurobarometer 70 MENINGSMÅLING I EU EFTERÅR 2011 Standard Eurobarometer 70 MENINGSMÅLING I EU EFTERÅR 2011 NATIONAL RAPPORT DANMARK Europa-Kommissionens Repræsentation i Danmark Standard Eurobarometer 70 / Efterår 2011 TNS Opinion & Social EU s initiativer

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 5. maj 2015 Juncker: EU-budget skal mobilisere

Læs mere

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder Presseresumeer 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK 2. Lavere energiafgifter for virksomheder 3. Bedre adgang til finansiering og likviditet for virksomheder 4. Lavere selskabsskat 5. Løft af offentlige

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 27 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 27 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 27 Offentligt Europaudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Kommissionens vurdering

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommisionen til Europa-Parlamentet, Rådet

Læs mere

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt NOTAT Miljøteknologi J.nr. mst-5200-00056 Ref. Kaasm/CLF Den 16. januar 2015 Rammenotat til Folketingets Europaudvalg og Miljøudvalg vedr. Kommissionens

Læs mere

Kommentarer vedrørende EU Kommissionens meddelelse "Frem mod en indre markedspakke" fremlagt d. 27. oktober 2010.

Kommentarer vedrørende EU Kommissionens meddelelse Frem mod en indre markedspakke fremlagt d. 27. oktober 2010. Indre Markeds Center Att.: Maja Svankjær Thagaard og Susanne Bo Christensen 10. november 2010 Kommentarer vedrørende EU Kommissionens meddelelse "Frem mod en indre markedspakke" fremlagt d. 27. oktober

Læs mere

Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 7. OKTOBER 2014 KLOKKEN 11.30

Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 7. OKTOBER 2014 KLOKKEN 11.30 Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 7. OKTOBER 2014 KLOKKEN 11.30 Efterårets vismandsrapport har to kapitler: Kapitel I indeholder en konjunkturvurdering, en vurdering af overholdelsen af

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0477 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0477 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0477 Bilag 1 Offentligt Afdelingen for videregående uddannelser og internationalt samarbejde Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5302 E-mail

Læs mere

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om konjunktursituationen, finanspolitisk holdbarhed og tilbagetrækning

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om konjunktursituationen, finanspolitisk holdbarhed og tilbagetrækning Pressemeddelelse Klausuleret til tirsdag den 28. maj 2013 kl. 12 Vismandsrapport om konjunktursituationen, finanspolitisk holdbarhed og tilbagetrækning Vismændenes oplæg til mødet i Det Økonomiske Råd

Læs mere

Europaudvalget 2007 2801 - konkurrenceevne Bilag 5 Offentligt

Europaudvalget 2007 2801 - konkurrenceevne Bilag 5 Offentligt Europaudvalget 2007 2801 - konkurrenceevne Bilag 5 Offentligt Notat Samlenotat til Folketingets Europaudvalg med henblik på møde i Rådet (Konkurrenceevne industri, indre marked, forskning) den 21. 22.

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 355 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 355 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 355 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 17. september 2013

Læs mere

Europaudvalget 2005 2666 - økofin Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2005 2666 - økofin Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2005 2666 - økofin Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 27. maj 2005 Til underretning for Folketingets

Læs mere

Europa-kommissionens hvidbog om integration af EU's realkreditmarked

Europa-kommissionens hvidbog om integration af EU's realkreditmarked Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0807 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 14. februar 2008 REAL j.nr. 722-0001 klm/aba/lt Europa-kommissionens hvidbog om integration af EU's realkreditmarked

Læs mere

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0083 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0083 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0083 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 20. marts 2009 2009-0018853 /mtg Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3067 - økofin Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3067 - økofin Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3067 - økofin Bilag 1 Offentligt 3. februar 2011 Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 15. februar 2011 1) Styrket økonomisk samarbejde i EU status for arbejdet a) Stabilitets-

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3090 - uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3090 - uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3090 - uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt Internationalt sekretariat Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5547 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0462 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0462 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0462 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 20. august 2013 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om europæiske langsigtede

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 418 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Sagsnr.: 2009-20-221-00350/Dep. sagsnr. 3595 Den 7. juni 2010 FVM 773 REVIDERET

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3392 - konkurrenceevne Bilag 6 Offentligt SAMLENOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Indholdsfortegnelse. Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3392 - konkurrenceevne Bilag 6 Offentligt SAMLENOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3392 - konkurrenceevne Bilag 6 Offentligt SAMLENOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 20. april 2015 15/02055-8 Indholdsfortegnelse 9. Politik for det digitale indre marked...

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 2012/2040(INI) 4.6.2012 UDKAST TIL BETÆNKNING om "På vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger" (2012/2040(INI))

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enhed/Kontor: Plantedirektoratet/departement Sagsnr.: PD 11-2221-000001/Dep. sagsnr.: 10815 Den 29. juni 2011 FVM 903 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.10.2013 COM(2013) 680 final 2013/0327 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings-

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

SUPPLERENDE GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

SUPPLERENDE GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0348 Bilag 2 Offentligt Notat J.nr. 13-0189237 Den 7. januar 2013 Proces og Administration ABL SUPPLERENDE GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europa-Kommissionens

Læs mere

Danmark som udviklingsland

Danmark som udviklingsland (NB! De talte ord gælder klausuleret til kl. 14.00) Danmark som udviklingsland DI s formand Jesper Møllers tale ved DI's Erhvervspolitiske Topmøde 2010 Velkommen til DI's Erhvervspolitiske Topmøde 2010!

Læs mere

Går jorden under? Replik Djævlen ligger i detaljen

Går jorden under? Replik Djævlen ligger i detaljen Går jorden under? det historiske perspektiv og menneskets rolle Replik Djævlen ligger i detaljen Professor Jørgen E. Olesen De langsigtede mål for 2050 (Klimakommissionen) Uafhængige af olie, kul og gas

Læs mere

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri?

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Lars Nørby Johansen, formand for Danmarks Vækstråd Lægemiddelproduktion - en dansk styrkeposition

Læs mere

Europaudvalget 2010 Ekstraordinært konkurrenceevne 10/11-10 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 Ekstraordinært konkurrenceevne 10/11-10 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 Ekstraordinært konkurrenceevne 10/11-10 Bilag 1 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Rådets forordning om en oversættelsesordning for EU-patentet, KOM(2010) 350

Læs mere

Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt

Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 12. oktober 2011 Notat om dansk økonomi (Nationalbankens

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0379 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0379 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0379 Bilag 3 Offentligt NOTAT Dato: INM 319 Grund- og nærhedsnotat notat vedrørende forslag om betingelserne for tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold med henblik på

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Overordnede udfordringer og sigtelinjer

Overordnede udfordringer og sigtelinjer Overordnede udfordringer og sigtelinjer Anda Uldum, Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer Konference om udvikling af den offentlige sektor 4. juni 2015 Temaer De økonomiske rammer Bag om de økonomiske

Læs mere

Samlenotat til ECOFIN 10. marts 2015

Samlenotat til ECOFIN 10. marts 2015 Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3375 - økofin Bilag 2 Offentligt Enhed International Økonomi Sagsbehandler DEPTLK Koordineret med Sagsnr. 2015-1583 Doknr. 211998 Dato 04-03-2014 Samlenotat til ECOFIN 10.

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 15. november 2010 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2010-7614-0030 Dok.: OTE40148 G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T vedrørende

Læs mere

Budgetlovens nye vagthund

Budgetlovens nye vagthund Budgetlovens nye vagthund Oplæg i Finanspolitisk Netværk 3. juni 2015 Direktør John Smidt i De Økonomiske Råds sekretariat www.dors.dk Agenda 1. De finanspolitiske rammer Lidt om baggrund, herunder den

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

Forøgelse af ugentlig arbejdstid i den offentlige sektor 1

Forøgelse af ugentlig arbejdstid i den offentlige sektor 1 Forøgelse af ugentlig arbejdstid i den offentlige sektor 1 15. november 2011 Indledning I nærværende notat belyses effekten af et marginaleksperiment omhandlende forøgelse af arbejdstiden i den offentlige

Læs mere

Finanspolitisk holdbarhed Konkrete tal og grafer må ikke refereres offentligt før d. 26. maj

Finanspolitisk holdbarhed Konkrete tal og grafer må ikke refereres offentligt før d. 26. maj Finanspolitisk holdbarhed Konkrete tal og grafer må ikke refereres offentligt før d. 26. maj John Smidt De Økonomiske Råds sekretariat www.dors.dk Finanspolitisk konference, Færøerne 18. maj 2015 Agenda

Læs mere

Analyse: Rebalancering af Tyskland

Analyse: Rebalancering af Tyskland Analyse: Rebalancering af Tyskland 24. februar 2014 Udarbejdet af: Chefanalytiker Bjarne Kogut Økonomisk sekretariat bjarne.kogut@albank.dk Direkte: 38 48 45 52 Resume Analysen konkluderer, at talen om

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Supplerende samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområde, der forventes behandlet på

Læs mere

Bemærkninger til meddelelse fra Kommissionen om en ramme for EU s klima- og energipolitik i perioden 2020-2030

Bemærkninger til meddelelse fra Kommissionen om en ramme for EU s klima- og energipolitik i perioden 2020-2030 Rosenørns Allé 9, 5 DK-1970 Frederiksberg C Tel: +45 3373 0330 Bemærkninger til meddelelse fra Kommissionen om en ramme for EU s klima- og energipolitik i perioden 2020-2030 Vindmølleindustrien hilser

Læs mere

På vej mod et mere samlet og helt Grønland

På vej mod et mere samlet og helt Grønland På vej mod et mere samlet og helt Grønland Forslag til Finanslov 2014 Naalakkersuisoq for Finanser og Indenrigsanliggender Vittus Qujaukitsoq 8. August 2013 Forslag til Finanslov 2014 Behov for handling

Læs mere

Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation

Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation Bruxelles, 04 november 2014 Kommissionens efterårsprognose forudser svag økonomisk

Læs mere

Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem

Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem Carl-Johan Dalgaard JobCAMP 13 29. Oktober 2013 3 Spørgsmål 1.Hvori består det danske produktivitetsproblem? 2.Hvorfor har Danmark tabt så

Læs mere

De samfundsøkonomiske mål

De samfundsøkonomiske mål De samfundsøkonomiske mål Økonomiske vækst Fuld beskæftigelse Overskud i handlen med udlandet Stabile priser (lav inflation) Ligevægt på de offentlige finanser Rimelige sociale forhold for alle Hensyn

Læs mere

REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 6. kontor/3.1/2.1 Sagsnr.: 2009-20-221-00350/Dep. sagsnr. 11058 Den 14. oktober 2011 FVM 941 REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK,

TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK, TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND,

Læs mere

"Et ressourceeffektivt Europa" En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne

Et ressourceeffektivt Europa En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne "Et ressourceeffektivt Europa" En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne DA Disse konklusioner er baseret på notatet "Evaluering af flagskibsinitiativet Et ressourceeffektivt

Læs mere

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé Education at a Glance 2010: OECD Indicators Summary in Danish Education at a Glance 2010: OECD Indicators Dansk resumé På tværs af OECD-landene forsøger regeringer at finde løsninger, der gør uddannelse

Læs mere