GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG"

Transkript

1 Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0193 Bilag 1 Offentligt Finansministeriet Beskæftigelsesministeriet Udenrigsministeriet 5. maj 2010 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens forslag til integrerede retningslinjer Kommissionens henstilling med henblik på Rådets henstilling om de overordnede retningslinjer for medlemsstaternes og Unionens økonomiske politikker (Del I i de integrerede retningslinjer for Europa 2020) Kommissionens forslag til Rådets afgørelse om retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker (Del II i de integrerede retningslinjer for Europa 2020) - KOM(2010)193 Resumé Kommissionen har den 27. april 2010 offentliggjort et forslag til nye integrerede retningslinjer knyttet til den kommende Europa 2020-reformstrategi. De integrerede retningslinjer er sammensat af dels de overordnede økonomisk-politiske retningslinjer (Broad Economic Policy Guidelines - BEPG) og dels retningslinjerne for medlemslandenes beskæftigelsespolitikker, og udgør tilsammen en ramme for koordineringen af den økonomiske politik i EU. Retningslinjerne revideres som led i, at Europa 2020-strategien fra i år afløser Lissabon-strategien. Baggrund Lissabon-strategien for vækst og beskæftigelse ventes i 2010 afløst af den såkaldte Europa 2020-strategi, der skal styrke rammen for samarbejdet om økonomiske reformer, der kan øge vækst og beskæftigelse i EU-landene. Det Europæiske Råd vedtog på forårstopmødet i marts et første sæt konklusioner om den nye strategi, og forventes at vedtage den nye strategi endeligt på topmødet i juni. Strategien ventes bl.a. at indeholde fem konkrete målsætninger for hele EU, som skal opfyldes inden 2020: Mindst 75 pct. af årige skal være i beskæftigelse Mindst 3 pct. af EU s BNP skal investeres i forskning og udvikling, og der vil i tillæg hertil skulle udvikles en outputbaseret indikator for forskning, udvikling og innovation. De såkaldte 20:20:20 klima- og energimål 1 skal være opfyldt (inkl. et skift til 30 pct. reduktion af drivhusgasser, hvis forudsætningerne er opfyldt) Uddannelsesniveauerne skal forbedres, navnlig gennem reduktion af skolefrafald og øget gennemførelse af videregående uddannelser 1 Det vil sige målsætningen om, at EU i 2020 skal reducere sin udledning af drivhusgasser med mindst 20 pct. sammenlignet med niveauet i 1990 (30 pct. hvis forudsætningerne er opfyldt), øge sin andel af vedvarende energi til 20 pct., og øge sin energieffektivitet med 20 pct.

2 2 Social inklusion skal fremmes, navnlig gennem reduktion af fattigdom. Der vil inden den endelige vedtagelse af strategien blive arbejdet videre med den nærmere definition af de to sidstnævnte målsætninger, der kan omfatte fastsættelse af kvantitative målsætninger herfor. Strategien vil skulle opfyldes dels gennem indsats på EU-niveau og dels gennem årlige nationale reformstrategier. DER s konklusioner pålægger desuden Kommissionen at udarbejde et udkast til nye integrerede retningslinjer for EU s og medlemslandenes økonomiske politik og beskæftigelsespolitik, der skal understøtte den nye reformstrategi og medlemslandenes arbejde med deres nationale reformstrategier. Kommissionen offentliggjorde den 27. april 2010 et forslag til sådanne nye integrerede retningslinjer, der som hidtil er sammensat af to separate sæt retningslinjer, der vedtages med hver sin hjemmel i traktaten - dels de overordnede økonomisk-politiske retningslinjer (BEPG), som er hjemlet i traktatens artikel 121, dels retningslinjerne for medlemslandenes beskæftigelsespolitikker, som er hjemlet i traktatens artikel 148. Efter en første orienterende drøftelse af Kommissionens forslag til de integrerede retningslinjer i ECOFIN i maj, ventes ECOFIN i juni at indstille de samlede nye integrerede retningslinjer til godkendelse på Det Europæiske Råd, sammen med EPSCO (beskæftigelses- og socialministrene), der separat skal behandle den del af de integrerede retningslinjer, der vedrører beskæftigelsespolitikken. Efter DER i juni vil der følge en formel vedtagelse af retningslinjerne i ECOFIN og EPSCO. Indhold og formål Forslaget til nye integrerede retningslinjer indeholder bl.a. retningslinjer, som modsvarer de fem konkrete EU-målsætninger, som ventes fastsat i Europa 2020 strategien. Kommissionens forslag indeholder referencer til de fem konkrete målsætninger i Europa 2020-strategien, som de oprindeligt blev foreslået af Kommissionen. De integrerede retningslinjer ventes konsekvensjusteret, når DER har fastlagt den endelige formulering af de konkrete målsætninger. Derudover indeholder forslaget retningslinjer, der vedrører håndteringen af makro-økonomiske ubalancer, som på baggrund af krisen ventes at blive et større fokus for koordineringen og samordningen af den økonomiske politik i EU. Tabel 1 giver en oversigt over forslaget til de samlede integrerede retningslinjer. De enkelte retningslinjer uddybes i det følgende. Tabel 1: Forslaget til nye integrerede retningslinjer, oversigt Overordnede økonomisk-politiske retningslinjer (BEPG) 1 Sikring af kvaliteten og holdbarheden af de offentlige finanser 2 Adressering af makro-økonomiske ubalancer 3 Reduktion af ubalancer i euro-området 4 Optimering af støtte til forskning, udvikling og innovation, styrkelse af videns-trekanten og frigørelse af den digitale økonomis potentiale

3 3 5 Forbedring af ressource-effektivitet og reduktion af drivhusgasudledninger 6 Forbedring af erhvervslivets og forbrugernes rammevilkår og modernisering af det industrielle grundlag Beskæftigelsesretningslinjer 7 Forøgelse af deltagelsen på arbejdsmarkedet og nedbringelse af strukturel arbejdsløshed 8 Udvikling af en kvalificeret arbejdsstyrke der passer til arbejdsmarkedets behov samt fremme af kvaliteten af jobs og livslang læring 9 Forbedring af afkastet af uddannelsessystemer på alle niveauer og større deltagelse i tertiær uddannelse 10 Fremme af social inklusion og fattigdomsbekæmpelse Anm.: Ikke-officiel oversættelse til dansk De overordnede økonomisk-politiske retningslinjer (BEPG) Retningslinje 1: Sikring af kvaliteten og holdbarheden af de offentlige finanser Medlemslandene bør implementere konsolideringsstrategier i overensstemmelse med Stabilitets- og Vækstpagten, herunder anbefalingerne til landene underlagt proceduren for uforholdsmæssigt store underskud. Indtil de mellemfristede mål for den offentlige saldo er nået bør den årlige konsolidering som minimum være 0,5 pct. af BNP per år strukturelt. Den finanspolitiske konsolidering bør starte senest i 2011 og i mange lande tidligere. I konsolideringen bør der fokuseres på tiltag, der ikke svækker vækst og beskæftigelse, og hvor skattestigninger er uundgåelige, bør vægten være på andre skattebaser end arbejdsindkomst (f.eks. miljøbelastning) for at understøtte tilskyndelsen til at arbejde. Medlemslandene bør særligt fokusere på at mindske den demografisk betingede forringelse af de offentlige finanser gennem en hurtig reduktion af gælden samt holdbarhedsfokuserede reformer af pensioner o.l., f.eks. gennem højere tilbagetrækningsalder, der afspejler længere levetid. Retningslinje 2: Adressering af makro-økonomiske ubalancer Medlemslandene bør undgå uholdbare makro-økonomiske ubalancer som følge af betalingsbalanceudviklingen eller udviklingen på aktivmarkederne og i husholdningernes og virksomhedernes aktiver og passiver. Medlemslande med store ubalancer på betalingsbalancen bør adressere de underliggende årsager gennem finanspolitisk konsolidering, gennem lønudviklingen og strukturreformer på arbejdsmarkedet, de finansielle markeder og andre relevante områder. I denne sammenhæng bør medlemsstaterne skabe og understøtte rammer, der understøtter en lønudvikling i overensstemmelse med produktivitets- og prisudviklingen, og som tager højde for uddannelsesmæssige og regionale forskelle. Retningslinje 3: Reduktion af ubalancer i euro-området Euro-landene bør i særdeleshed betragte store og vedvarende ubalancer i makroøkonomiske variable som en fælles bekymring og derfor arbejde målrettet på at adressere disse om nødvendigt. Euro-lande med store betalingsunderskud som følge af negativ udvikling i konkurrenceevnen bør arbejde for at skabe betydelige

4 4 forbedringer heri og at reducere enhedslønomkostningerne. Euro-lande med store betalingsbalanceoverskud bør arbejde for at fjerne strukturelle barrierer for det private forbrug. Ligeledes bør euro-lande modarbejde andre makroøkonomiske ubalancer som overdreven privat gældsætning eller forskelle i inflationsudviklingen. Makro-økonomiske ubalancer bør overvåges regelmæssigt inden for euroområdet, med henblik på at foreslå konkrete løsningstiltag. Retningslinje 4: Optimering af støtte til forskning, udvikling og innovation, styrkelse af videns-trekanten og frigørelse af den digitale økonomis potentiale Medlemslandene bør gennemgå politikkerne for forskning, udvikling og innovation og sikre sig, at de offentlige investeringer er tilstrækkelige, effektive og orienterede mod højere vækst og samtidig adresserer store udfordringer som klimaforandringer, aldring osv. Reformer bør understøtte høj kvalitet og specialisering, herunder gennem nationale og internationale netværk, offentlig-private samarbejder, forbedring af universiteters og forskningsinstitutioners styring samt fremme af forskermobilitet o.l. Politikkerne for forskning, udvikling og innovation bør tænkes ind i en EU-kontekst for at realisere skalafordele og undgå spild. Medlemslande bør forbedre rammebetingelserne for erhvervslivets forskning, udvikling og innovation, bl.a. gennem økonomiske incitamenter og gennem at lette adgangen til finansiering (inkl. risikovillig kapital), og sikre effektiv og kosteffektiv beskyttelse af immaterielle rettigheder. Der henvises desuden til retningslinjer 8 og 9 i forhold til at forbedre uddannelse og fremme kvalificeret arbejdskraft. Medlemslandene bør desuden fremme adgangen til højhastighedsinternet for at understøtte vidensamfundet og etablere passende rammebetingelser for en hurtig udvikling af et digitalt indre marked, som giver bred adgang til indhold og tjenesteydelser online. Retningslinje 5: Forbedring af ressource-effektivitet og reduktion af drivhusgasudledninger Medlemslandene bør arbejde for, at økonomisk vækst afkobles fra større ressourceforbrug, at vende klimaudfordringerne til et vækstområde samt gøre brug af deres naturressourcer på en efficient måde. Medlemslande bør gøre brug af markedsorienterede værktøjer, herunder beskatning, for bl.a. at understøtte grøn vækst og jobs, tilskynde til brugen af vedvarende energi og fremme af energibesparelser. Medlemslandene bør anvende reguleringsmæssige, ikke-regulatoriske og fiskale værktøjer, herunder energistandarder for produkter og bygninger, subsidier, præferentielle lån og grønne udbud til at tilskynde til omkostningseffektive omlægninger af produktions- og forbrugsmønstre, understøtte overgangen til en miljø- og klimavenlig økonomi og arbejde i retning af, at transporterhvervet og energiproduktionen afkobles fossile brændsler. Medlemslandene bør opgradere og fremme transport- og energiinfrastrukturer, der hænger sammen på tværs af grænserne, herunder gennem aktivering af EU-midler. Retningslinje 6: Forbedring af erhvervslivets og forbrugernes rammevilkår og modernisering af det industrielle grundlag Medlemslandene bør sikre et velfungerende indre marked for både borgere og forbrugere ved at sikre et frit og konkurrencedygtigt marked for varer og serviceydelser, særligt ved at fremme integration i det indre marked og effektiv imple-

5 5 mentering og håndhævelse af de fælles regler samt udvikling af den nødvendige infrastruktur. Medlemslandene bør fortsætte forbedringen af erhvervslivets rammebetingelser bl.a. gennem modernisering af den offentlige administration, reduktion af de administrative byrder, og ved at fjerne skattebarrierer, understøtte små og mellemstore virksomheder og iværksættere, samt sikre stabile og integrerede finansielle markeder. Medlemslande bør understøtte en moderne, diversificeret, konkurrencedygtig og ressource- og energieffektiv erhvervsstruktur og industri, bl.a. gennem at understøtte den nødvendige omstilling og omstrukturering af virksomheder og brancher i overensstemmelse med statsstøttereglerne, konkurrencereglerne osv. Medlemsstaterne opfordres endvidere til tæt samarbejde med industri og interessenter med henblik på at styrke konkurrenceevne og bæredygtig udvikling, særligt ved at fremme virksomhedernes sociale ansvar mv. Retningslinjerne for medlemslandenes beskæftigelsespolitik Retningslinje 7: Forøgelse af deltagelsen på arbejdsmarkedet og nedbringelse af strukturel arbejdsløshed Medlemslandene skal integrere og anvende de fælles principper for flexicurity, som godkendt af Det Europæiske Råd, i deres arbejdsmarkedspolitik for at øge erhvervsdeltagelsen, reducere strukturledigheden og bekæmpe segmentering og inaktivitet. Medlemslandene bør øge dialogen med arbejdsmarkedets parter og bekæmpe segmentering på arbejdsmarkedet ved at adressere midlertidig beskæftigelse, underbeskæftigelse og sort arbejde. Kvaliteten af job og arbejdsforhold bør adresseres ved at bekæmpe lave lønninger, sikre tilstrækkelig dækning af det sociale sikkerhedssystem og sikre at arbejdsmarkedssystemet er målrettet og åbent for alle. For at øge konkurrenceevnen og beskæftigelsen, særligt for de lavest uddannede, bør medlemslandene gennemgå skatte- og overførselssystemerne m.v. for at fremme højere tilbagetrækningsalder, ligestilling og integration af unge, handikappede, legale immigranter og andre udsatte grupper på arbejdsmarkedet. Der bør arbejdes med ordninger, der skaber balance mellem arbejde og fritid, og som derfor kan hæve beskæftigelsen særligt blandt yngre, ældre og kvinder, herunder tiltag der kan få højtuddannede kvinder til at blive på arbejdsmarkedet. Medlemslandene bør også fjerne barrierer for jobskabelse inden for f.eks. plejesektoren og grønne industrier. Retningslinje 8: Udvikling af en kvalificeret arbejdsstyrke der passer til arbejdsmarkedets behov samt fremme af kvaliteten af jobs og livslang læring Medlemslandene skal fremme arbejdskraftens produktivitet og beskæftigelsesduelighed gennem gode grunduddannelser samt efteruddannelsesmuligheder tilpasset arbejdsmarkedets behov samt øget erhvervsmæssig og geografisk mobilitet. I samarbejde med arbejdsmarkedets parter og erhvervslivet bør adgangen til efteruddannelse og karrierevejledning forbedres kombineret med bedre information om ledige stillinger og promovering af opstart af egen virksomhed. Oprustningen af uddannelser bør finansieres i samarbejde mellem EU, medlemsstater, individer og arbejdsgivere. Der bør særligt arbejdes for at hjælpe unge uden for arbejde eller uddannelse gennem ordninger, der hjælper nyuddannede i job eller videre uddan-

6 6 nelse, og gribe hurtigt ind, når unge bliver arbejdsløse. Uddannelsessystemets evne til at reagere på arbejdsmarkedet behov bør understøttes gennem regelmæssig opfølning. Retningslinje 9: Forbedring af afkastet af uddannelsessystemer på alle niveauer og større deltagelse i tertiær uddannelse For at sikre adgang til uddannelser af høj kvalitet bør medlemslandene investere effektivt i uddannelsessystemerne for at højne det generelle niveau af arbejdsstyrkens kvalitet. Tiltag bør dække alle uddannelsesniveauer, herunder grundskole, universiteter og videreuddannelse. Reformer bør tage udgangspunkt i de kvalifikationer, der er nødvendige i et vidensamfund. Medlemslande bør udvikle fleksible indlæringsmetoder og fremme samarbejde mellem uddannelsesinstitutionerne og arbejdsmarkedet. Medlemslande bør ydermere arbejde for at styrke undervisningserhvervet, øge mobiliteten af undervisere og unge under uddannelse og sætte ind for at mindske andelen af unge, der hverken er i arbejde eller uddannelse. Retningslinje 10: Fremme af social inklusion og fattigdomsbekæmpelse Medlemslandenes tiltag for at reducere fattigdom bør sigte efter fuld deltagelse i samfundet og økonomien og udvidelse af jobmuligheder. Fokus bør også være at skabe lige muligheder og adgang til f.eks. sundhedsydelser, og bekæmpe diskriminering. Ligeledes for at bekæmpe social udstødelse, bemyndige borgere og fremme deltagelse på arbejdsmarkedet bør medlemslandene styrke social beskyttelse, livslang læring og aktive inklusionspolitikker for at sikre muligheder og skærme folk mod eksklusion. Velfærdsydelser og pensionsordninger bør moderniseres for at sikre, at de kan dække alle og sikre tilstrækkelig høj indkomst og adgang til sundhedsydelser, og på samme tid være holdbart finansieret. Støtte fra det offentlige bør sikre indkomstsikkerhed i overgangsperioder og at reducere fattigdom særligt for grupper med størst risiko for social udstødelse. Medlemslandene bør også aktivt fremme en social økonomi og social innovation til støtte for de svageste. Hjemmelsgrundlag De integrerede retningslinjer er formelt sammensat af to sæt retningslinjer. Dels de overordnede økonomisk-politiske retningslinjer, der er hjemlet i Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmådes artikel 121, stk. 2. Dels retningslinjerne for medlemslandenes beskæftigelsespolitikker, der er hjemlet i traktatens artikel 148, stk. 2. Det er i traktaten angivet eksplicit, at beskæftigelsesretningslinjerne skal være i overensstemmelse med de overordnede økonomisk-politiske retningslinjer (BEPG). Rådet træffer beslutning om de integrerede retningslinjer på baggrund af Det Europæiske Råds konklusioner herom, jf. proceduren i de nævnte artikler. For så vidt angår retningslinjerne for beskæftigelsespolitikken, skal Rådet forinden høre Europa-Parlamentet. Europa-Parlamentet skal ikke høres vedr. de overordnede økonomisk-politiske retningslinjer. Nærhedsprincippet Medlemslandene har selv ansvaret for deres økonomiske politik, herunder beskæftigelsespolitikken og de mikro- og makroøkonomiske aspekter af den økonomiske politik. Ifølge traktaten er den økonomiske politik dog at betragte som forhold af fælles interesse, som skal samordnes i Rådet gennem de overordnede økonomisk

7 7 politiske retningslinjer. Da retningslinjerne er eksplicit hjemlet i traktaten, finder regeringen at sagen er i overensstemmelse med nærhedsprincippet. Europa-Parlamentets udtalelser Europa-Parlamentet skal høres vedr. beskæftigelsesretningslinjerne, men ikke de overordnede økonomisk politiske retningslinjer. Europa-Parlamentet har ikke udtalt sig om udkastet til de integrerede retningslinjer (eller de deri indeholdte retningslinjer for beskæftigelsespolitikken), som er til drøftelse på ECOFIN den 18. maj Gældende dansk ret og forslagets konsekvenser herfor De integrerede retningslinjer har ikke i sig selv lovgivningsmæssige konsekvenser. Statsfinansielle konsekvenser De integrerede retningslinjer har ikke i sig selv statsfinansielle konsekvenser. Samfundsøkonomiske konsekvenser De integrerede retningslinjer ventes ikke i sig selv at have samfundsøkonomiske konsekvenser. En bedre koordinering af den økonomiske politik i EU forventes at have positive samfundsøkonomiske konsekvenser. Høring Kommissionens forslag til de integrerede retningslinjer har ikke været i ekstern høring. Tidligere forelæggelse for Folketingets Europaudvalg Kommissionens forslag til de integrerede retningslinjer har ikke tidligere været forelagt Folketingets Europaudvalg. Det bemærkes, at forslaget vil blive forelagt udvalget til orientering d. 12. maj 2010 som led i finansministerens forelæggelse af dagsordenen for ECOFIN-mødet d. 18. maj 2010, hvor der ventes at være en orienteringsdebat om Kommissionens forslag til integrerede retningslinjer. Det bemærkes, at Europa 2020-strategien har været forelagt for udvalget til orientering, senest forud for ECOFIN-mødet og mødet i Det Europæiske Råd i marts samt forud for mødet i det generelle råd i april. Regeringens foreløbige generelle holdning Regeringen støtter generelt de foreslåede integrerede retningslinjer med forbehold for den endelige formulering af Europa 2020-strategiens fem konkrete målsætninger, som endnu udestår, og tilpasningen af de integrerede retningslinjer i lyset heraf. Regeringen lægger vægt på, at de integrerede retningslinjer bidrager til vækst, beskæftigelse og finanspolitisk holdbarhed, jf. regeringens høringssvar til Kommissionen i februar 2010 vedr. Europa 2020-strategien, samt understøtter en effektiv koordinering af den økonomiske politik i EU med dette formål, herunder ved at bidrage til en effektiv økonomisk reformstrategi. I forlængelse heraf støttes det, at de integrerede retningslinjer er færre og mere målrettede end de forrige integrerede retningslinjer.

8 8 Regeringen lægger navnlig vægt på, at retningslinje 10 vedr. social inklusion udformes således, at den ikke vanskeliggør udsatte gruppers adgang til arbejdsmarkedet, og er forenelig med det i Danmark planlagte arbejde med at bekæmpe social eksklusion baseret på en bred definition af social eksklusion og fattigdom og ikke alene relative indkomstmål, jf. regeringens Danmark Generelle forventninger til andre landes holdning Der ventes generel opbakning til forslaget til nye integrerede retningslinjer.

2. Adressering af makro-økonomiske ubalancer: Medlemslandene bør undgå uholdbare makro-økonomiske ubalancer som følge af betalingsbalanceudviklingen

2. Adressering af makro-økonomiske ubalancer: Medlemslandene bør undgå uholdbare makro-økonomiske ubalancer som følge af betalingsbalanceudviklingen N O T A T Ti integrerede retningslinjer for Europa 2020 strategien De overordnede økonomisk-politiske retningslinjer (BEPG) 1. Sikring af kvaliteten og holdbarheden af de offentlige finanser: Medlemslandene

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0405 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0405 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0405 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.6.2014 COM(2014) 405 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2014

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Maltas nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Maltas nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 267 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Maltas nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Maltas stabilitetsprogram

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 2020 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 2020 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 2020 Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET 17. marts 2010 Center for Europa Grundnotat til Folketingets Europaudvalg Kommissionens meddelelse Europa 2020 en strategi for

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 11.1.2005 ARBEJDSDOKUMENT om Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggenders bidrag til Lissabonstrategien Udvalget

Læs mere

9195/16 ams/aan/ipj 1 DG B 3A - DG G 1A

9195/16 ams/aan/ipj 1 DG B 3A - DG G 1A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. juni 2016 (OR. en) 9195/16 ECOFIN 447 UEM 194 SOC 311 EMPL 207 COMPET 281 ENV 326 EDUC 181 RECH 173 ENER 189 JAI 435 NOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.:

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 339 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 339 Offentligt Finansudvalget 2013-14 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 339 Offentligt Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestagers talepapir Det talte ord gælder Anledning: Fælles samråd ( nationalt semester

Læs mere

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 8 Offentligt 1. oktober 2007 Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Foreløbig oversigt over Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 1. Implementering

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 255 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Danmarks konvergensprogram

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0193 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0193 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0193 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.4.2010 KOM(2010) 193 endelig 2010/0115 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Sveriges nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Sveriges nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 276 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Sveriges nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Sveriges konvergensprogram

Læs mere

Samlenotat til ECOFIN 20. juni 2014

Samlenotat til ECOFIN 20. juni 2014 Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3324 - Økofin Bilag 3 Offentligt Enhed International Økonomi Samlenotat til ECOFIN 20. juni 2014 Sagsbehandler DEPTLK Koordineret med 1. Udkast til EU s budget for 2014 - Præsentation

Læs mere

EPSCO rådsmøde den 21. oktober 2010 - beskæftigelses-

EPSCO rådsmøde den 21. oktober 2010 - beskæftigelses- Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3039 - Beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt S A M L E N O T A T B e s k æ f t i g e l s e s m i n i s t e r i e t S o c i a l m i n i s t e r i e t EPSCO rådsmøde den 21.

Læs mere

Kommissionens meddelelse Smart Regulation in the European Union, COM(2010) 543

Kommissionens meddelelse Smart Regulation in the European Union, COM(2010) 543 Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0543 Bilag 1 Offentligt NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens meddelelse Smart Regulation in the European Union, COM(2010) 543 Resumé Kommissionen

Læs mere

Viden og uddannelse i EU 2020 strategien

Viden og uddannelse i EU 2020 strategien 09-1411 - ersc - 21.04.2010 Kontakt: - ersc@ftf.dk@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Viden og uddannelse i EU 2020 strategien Uddannelse, videnudvikling og innovation spiller en afgørende rolle i Kommissionens

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 22 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 22 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 22 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note Til: Dato: EU-note F Udvalgenes medlemmer 16. april 2015 Det Europæiske

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3331 - alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3331 - alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3331 - alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa og Nordamerika Den 10. juli 2014 Rådsmøde (almindelige anliggender) den 23.

Læs mere

EN PAGT FOR EUROEN STÆRKERE KOORDINERING AF DEN ØKONOMISKE POLITIK MED HENBLIK PÅ KONKURRENCEEVNE OG KONVERGENS

EN PAGT FOR EUROEN STÆRKERE KOORDINERING AF DEN ØKONOMISKE POLITIK MED HENBLIK PÅ KONKURRENCEEVNE OG KONVERGENS EN PAGT FOR EUROEN STÆRKERE KOORDINERING AF DEN ØKONOMISKE POLITIK MED HENBLIK PÅ KONKURRENCEEVNE OG KONVERGENS Euroområdets stats- og regeringschefer har besluttet at vedtage en pagt for euroen for at

Læs mere

SAMLENOTAT Rådsmøde(almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 23. -24. februar 2009

SAMLENOTAT Rådsmøde(almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 23. -24. februar 2009 Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0038 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2.1. Kontoret for europapolitik og internationale relationer Den 11. februar 2009 FVM 634 SAMLENOTAT

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 246 Offentligt

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 246 Offentligt Det Udenrigspolitiske Nævn 2015-16 UPN Alm.del Bilag 246 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EKN, sagsnr: 2016-131 Center for Europa og Nordamerika Den 7. juni 2016 Rådsmøde (almindelige anliggender) den 24.

Læs mere

Europaudvalget, Finansudvalget Økofin Bilag 2, FIU Alm.del Bilag 6 Offentligt

Europaudvalget, Finansudvalget Økofin Bilag 2, FIU Alm.del Bilag 6 Offentligt Europaudvalget, Finansudvalget 2005 2638 - Økofin Bilag 2, FIU Alm.del Bilag 6 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 7.

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.4.2005 KOM(2005) 154 endelig 2005/0064 (SYN) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1466/97 om styrkelse af

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Styrket koordination i

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0256 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0256 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0256 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 256 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Tysklands nationale reformprogram for 2015

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3027 - økofin Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3027 - økofin Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3027 - økofin Bilag 4 Offentligt 8. februar 2015 Supplerende samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 13. juli 2010 1. Den europæiske finansielle tilsynspakke a) (evt.)

Læs mere

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 4. december 2012

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 4. december 2012 Europaudvalget 2012 Rådsmøde 3205 - økofin Bilag 4 Offentligt Enhed International Økonomi Sagsbehandler [INI] Koordineret med [INI] Sagsnr. Doknr. Dato Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 4. december

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0268 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0268 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0268 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 268 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Nederlandenes nationale reformprogram for

Læs mere

1. Kvalitet af de offentlige finanser: Effektivitet i de offentlige udgifter til sociale overførsler og uddannelse - Rådskonklusioner

1. Kvalitet af de offentlige finanser: Effektivitet i de offentlige udgifter til sociale overførsler og uddannelse - Rådskonklusioner 30. april 2008 Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 14. maj 2008 Foreløbig oversigt over rådsmødet (ECOFIN) den 14. maj 2008 1. Kvalitet af de offentlige finanser: Effektivitet i de offentlige udgifter

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 22. oktober 2011

Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 22. oktober 2011 Europaudvalget 2011 Ekstraordinært økofin Bilag 1 Offentligt 18. oktober 2011 Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 22. oktober 2011 1) Forberedelse af Det Europæiske Råd den 23. oktober 2011 -

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 23. januar 2009 (29.01) (OR. en) 5492/09 JEUN 6 EDUC 9 SOC 19

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 23. januar 2009 (29.01) (OR. en) 5492/09 JEUN 6 EDUC 9 SOC 19 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 23. januar 2009 (29.01) (OR. en) 5492/09 JEUN 6 EDUC 9 SOC 19 RAPPORT fra: Generalsekretariatet for Rådet til: De Faste Repræsentanters Komité (1. afdeling)/rådet

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0312 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0312 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0312 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.5.2012 COM(2012) 312 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Finlands nationale reformprogram for 2012

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 223 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 223 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 223 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa og Nordamerika Den 5. marts 2014 Rådsmøde (almindelige anliggender) den 18.

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0311 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0311 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0311 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.5.2012 COM(2012) 311 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Estlands nationale reformprogram for 2012

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0048 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0048 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0048 Bilag 2 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Folketingets Europaudvalg Kopi: Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Til orientering fremsendes

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0527 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0527 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0527 Bilag 2 Offentligt 31. marts 2011 Notat vedr. indikatorer og scoreboard om overvågningen af makroøkonomiske ubalancer Resumé Som led i drøftelserne af den igangværende

Læs mere

Forslag til RÅDETS UDTALELSE. om det økonomiske partnerskabsprogram for SLOVENIEN

Forslag til RÅDETS UDTALELSE. om det økonomiske partnerskabsprogram for SLOVENIEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.11.2013 COM(2013) 911 final 2013/0396 (NLE) Forslag til RÅDETS UDTALELSE om det økonomiske partnerskabsprogram for SLOVENIEN DA DA 2013/0396 (NLE) Forslag til RÅDETS

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Spaniens nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Spaniens nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 259 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Spaniens nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Spaniens stabilitetsprogram

Læs mere

2. Garanti for tilstrækkelige pensioner i et aldrende samfund

2. Garanti for tilstrækkelige pensioner i et aldrende samfund Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del Bilag 48 Offentligt N O T A T 20. september 2015 Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 5. oktober 2015 Sagsnr. CAIJ/Isy 1. Erfaringer fra Det Europæiske

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt 13. august 2015 Samlenotat til Folketingets Europaudvalg: Nyt brofinansieringslån til Grækenland fra den europæiske mekanisme for finansiel

Læs mere

Meddelelsen har i sig selv ikke lovgivningsmæssige, statsfinansielle, samfundsøkonomiske

Meddelelsen har i sig selv ikke lovgivningsmæssige, statsfinansielle, samfundsøkonomiske Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 371 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Dato: 16. september 2013 Meddelelse fra Kommissionen om digitalisering

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål. MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE nr. 20/2005

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål. MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE nr. 20/2005 EUROPA-PARLAMENTET (Ekstern oversættelse) 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE nr. 20/2005 Om: Bidrag fra repræsentanternes hus i Cypern Vedlagt bidrag

Læs mere

Grønbogen om pensioner

Grønbogen om pensioner MEMO/10/302 Bruxelles, den 7. juli 2010 Grønbogen om pensioner Hvorfor offentliggør Kommissionen grønbogen nu? Befolkningens aldring lægger pres på pensionssystemerne i Europa som følge af den øgede levealder

Læs mere

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN RESUMÉ DANMARK STYRKET UD AF KRISEN September 2009 REGERINGEN Resumé af Danmark styrket ud af krisen Danmark og resten af verden er blevet ramt af den kraftigste og mest synkrone lavkonjunktur i mange

Læs mere

Grund- og Nærhedsnotat om

Grund- og Nærhedsnotat om Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0381 Bilag 1 Offentligt Notat Skatteministeriets Koncerncenter Jura og Samfundsøkonomi Skatteadministration 1. september 2010 1. september 2010 J.nr. 2010-221-0032 Grund-

Læs mere

9262/15 tm/kb/ef 1 DG B 3A - DG G 1A

9262/15 tm/kb/ef 1 DG B 3A - DG G 1A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 15. juni 2015 (OR. en) 9262/15 UEM 197 ECOFIN 403 SOC 365 COMPET 277 ENV 360 EDUC 183 RECH 174 ENER 217 JAI 379 EMPL 238 NOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.:

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0339 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0339 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0339 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2016 COM(2016) 339 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Nederlandenes nationale reformprogram for

Læs mere

Grundnotat til Folketingets Europaudvalg om: Kommissionens Grønbog: Sikre, tilstrækkelige og bæredygtige pensionssystemer

Grundnotat til Folketingets Europaudvalg om: Kommissionens Grønbog: Sikre, tilstrækkelige og bæredygtige pensionssystemer Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0365 Bilag 1 Offentligt N O T A T 2. september 2010 Folketingets Europaudvalg Kopi til Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg J.nr. 2010-0012198 Grundnotat til Folketingets Europaudvalg

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat en europæisk søjle af sociale rettigheder

Grund- og nærhedsnotat en europæisk søjle af sociale rettigheder Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del Bilag 236 Offentligt N O T A T 24-05-2017 Grund- og nærhedsnotat en europæisk søjle af sociale rettigheder J.nr. 2017-3348 CAIJ Europæisk søjle af sociale rettigheder

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 92 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 92 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 EFK Alm.del Bilag 92 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Dato 20. december 2016 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Indenrigs- og Socialministeriet International J.nr. 2009-5121 akj 28. oktober 2009 Samlenotat om EU-Komissionens forslag om et europæisk

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0294 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0294 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0294 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.7.2016 COM(2016) 294 final Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE om konstatering af, at Spanien ikke har truffet

Læs mere

Rådsmødet (ECOFIN) den 10. marts 2009

Rådsmødet (ECOFIN) den 10. marts 2009 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 158 Offentligt 23. februar 2009 Rådsmødet (ECOFIN) den 10. marts 2009 Dagsorden, 1. udgave 1. Implementering af Stabilitets- og Vækstpagten a) Stabilitets- og konvergensprogrammerne

Læs mere

Europaudvalget 2016 Rådsmøde Alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 Rådsmøde Alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 Rådsmøde 3484 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EKN, sagsnr: 2016-22379 Center for Europa og Nordamerika Den 9. september 2016 Rådsmøde (almindelige anliggender) den

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0202 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0202 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0202 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens forslag til forordning om ændring af forordning (EU) nr. 258/2014 om oprettelse

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 29.11.2012 2012/0000(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om uddannelses- og erhvervsrelateret mobilitet for kvinder i EU 2012/0000 (INI))

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16. marts 2012 Grønbog på vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger

Læs mere

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt 28. september 2007 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Dagsordenspunkt 8b: Finansiel stabilitet i EU (Kriseberedskab)

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3296 - Uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3296 - Uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3296 - Uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt Undervisningsministeriet 10. februar 2014 Samlenotat for Rådsmødet (uddannelse) den 24. februar 2014 Uddannelse Punkt 1: Effektiv

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0520 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0520 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0520 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet vedrørende energieffektivitet og

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0455 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0455 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0455 Bilag 1 Offentligt Social- og Integrationsministeriet Jura og International J.nr. 2011-5794 lec 1. november 2011 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.4.2005 KOM(2005) 155 endelig 2005/0061 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1467/97 om fremskyndelse og afklaring

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. juli 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. juli 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. juli 2016 (OR. en) 10793/16 ECOFIN 675 UEM 261 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS AFGØRELSE om konstatering af, at Spanien

Læs mere

RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER RÅDETS AFGØRELSE om retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker

RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER RÅDETS AFGØRELSE om retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 12. oktober 2010 (OR. en) 14338/10 Interinstitutionel sag: 2010/0115 (NLE) SOC 599 ECOFIN 577 EDUC 156 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS AFGØRELSE

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 28-294

ÆNDRINGSFORSLAG 28-294 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 2010/0115(NLE) 8.6.2010 ÆNDRINGSFORSLAG 28-294 Udkast til betænkning Csaba Őry (PE441.223v01-00) om forslag til Rådets afgørelse

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0338 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0338 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0338 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2016 COM(2016) 338 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Maltas nationale reformprogram for 2016

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0763 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0763 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0763 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Dato 20. december 2016 Kommissionens meddelelse om en fælles strategi for at fremme innovation

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 52 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 52 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 52 Offentligt Europaudvalget, Socialudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 4. august 2010 Grønbog

Læs mere

NYE FINANSPOLITISKE RAMMER

NYE FINANSPOLITISKE RAMMER NYE FINANSPOLITISKE RAMMER Den statsgældskrise, der truer stabiliteten i Den Økonomiske og Monetære Union, fremhæver det presserende behov for væsentlige forbedringer af den finanspolitiske ramme. En omfattende

Læs mere

KOM (2009) 614 endelig grønbog sammenkobling af selskabsregistre

KOM (2009) 614 endelig grønbog sammenkobling af selskabsregistre Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 99 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 17. december 2009 2009-0020853 /mtg KOM (2009) 614 endelig grønbog sammenkobling af selskabsregistre Resumé

Læs mere

DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG (ØSU): DE OVERORDNEDE ØKONOMISKE RETNINGSLINJER. 24. februar 2003. Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24

DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG (ØSU): DE OVERORDNEDE ØKONOMISKE RETNINGSLINJER. 24. februar 2003. Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 24. februar 2003 Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG (ØSU): Resumé: DE OVERORDNEDE ØKONOMISKE RETNINGSLINJER I en ny strømlining af de forskellige økonomiske processer

Læs mere

EU'S FINANSPOLITISKE RAMME

EU'S FINANSPOLITISKE RAMME EU'S FINANSPOLITISKE RAMME For at sikre stabilitet i Den Økonomiske og Monetære Union er det nødvendigt, at rammen for at undgå uholdbare offentlige finanser er robust. En reform (som led i sixpack), der

Læs mere

(FISCUS) (KOM(2011)706).

(FISCUS) (KOM(2011)706). Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0706 Bilag 1 Offentligt Notat 9. januar 2012 J.nr. 2011-221-0039 Grund- og nærhedsnotat om Forslag til Europa- Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af et handlings-program

Læs mere

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet Regeringen 20. marts 2006 Landsorganisationen i Danmark Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd Akademikernes Centralorganisation Ledernes Hovedorganisation Dansk Arbejdsgiverforening Sammenslutning

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 19.3.2012 2012/2003(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om en social investeringspagt - som svar på krisen (2012/2003(INI)) Udvalget

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.7.2016 COM(2016) 519 final Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om at pålægge Portugal en bod for ikke at have truffet virkningsfulde foranstaltninger

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2013 SWD(2013) 252 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0402 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0402 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0402 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Teknologi og Udvikling Europa-Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Flygtninge sætter de offentlige finanser under pres

Flygtninge sætter de offentlige finanser under pres Formandskabet PRESSEMEDDELELSE Forårets rapport fra Det Økonomiske Råd formandskab indeholder følgende emner: Kapitel I indeholder en fremskrivning af dansk økonomi til 2025 samt kommentarer til forskellige

Læs mere

Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse

Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse Regeringen 24. maj 2012 Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse Danmark har været hårdt ramt af det internationale økonomiske tilbageslag

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 15.4.2015 2014/2236(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om socialt iværksætteri og social innovation til bekæmpelse af arbejdsløshed

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 224 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 224 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 224 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Dato 14. marts 2016 Forslag til afgørelse om indførelse af en mekanisme

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 24. september 2010 Forslag til revision af regler for tilsyn med finansielle enheder i et finansielt konglomerat

Læs mere

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt 22. maj 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 3. juni 2008 Dagsordenspunkt 6a: Moms på finansielle tjenesteydelser og forsikringstjenesteydelser

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE. om ophævelse af afgørelse 2010/401/EU om et uforholdsmæssigt stort underskud i Cypern

Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE. om ophævelse af afgørelse 2010/401/EU om et uforholdsmæssigt stort underskud i Cypern EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2016 COM(2016) 295 final Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE om ophævelse af afgørelse 2010/401/EU om et uforholdsmæssigt stort underskud i Cypern DA DA

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg

Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0452 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat 2. september 2016 J.nr. 16-0830820 Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Proces og Administration ABL Forslag

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 67 Offentligt

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 67 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 67 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om det europæiske

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3074 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3074 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3074 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Samlenotat Konkurrenceevnerådsmøde den 9.-10. marts 2011 (forskningsdelen) Punkt 1: Punkt 2: Punkt 3: Det Europæiske Semester: Årlig

Læs mere

DANMARK I ARBEJDE - Udfordringer for dansk økonomi mod 2020

DANMARK I ARBEJDE - Udfordringer for dansk økonomi mod 2020 DANMARK I ARBEJDE - Udfordringer for dansk økonomi mod 22 Maj 212 Danmark blev ramt hårdt af den internationale økonomiske krise BNP er faldet mere end i andre lande Indeks (25=1) Indeks (25=1) 11 15 11

Læs mere

EU s mekanisme for finansiel stabilisering (EFSM) ventes at bidrage til programmet med 22,5 mia. euro.

EU s mekanisme for finansiel stabilisering (EFSM) ventes at bidrage til programmet med 22,5 mia. euro. Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del Bilag 107 Offentligt Notat 28. november 2010 Låneprogram til Irland ydelsen af et EU-lånebidrag gennem den europæiske mekanisme for finansiel stabilisering

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. maj 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. maj 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. maj 2017 (OR. en) 9650/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne ECOFIN 459 UEM 176 SOC 436 EMPL 340 Vedr.: Det

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0088 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0088 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0088 Bilag 3 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. juni 2005 Til underretning for Folketingets

Læs mere

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER De små virksomheder er rygraden i Europas økonomi. Det er her, jobbene skabes, og her forretningsidéerne udklækkes. Europas bestræbelser på at indføre den nye økonomi

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3088 - økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3088 - økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3088 - økofin Bilag 2 Offentligt 6. maj 2011 Supplerende samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 17. maj 2011 1) Forslag til forordning vedr. short selling mv. - Generel

Læs mere

GRUNDNOT AT 27. februar 2009 J.nr. 2504/1224-0002 Ref. MPE/ANN

GRUNDNOT AT 27. februar 2009 J.nr. 2504/1224-0002 Ref. MPE/ANN Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 210 Offentligt GRUNDNOT AT 27. februar 2009 J.nr. 2504/1224-0002 Ref. MPE/ANN Side 1/6 Grundnotat om forslag fra EU-kommissionen om forordning der implementerer

Læs mere

Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 8. Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om flerårig finansiering

Læs mere

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat om

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat om Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0381 Bilag 2 Offentligt Notat Skatteministeriets Koncerncenter Jura og Samfundsøkonomi Skatteadministration 6. oktober 2010 6. oktober 2010 J.nr. 2010-221-0032 Supplerende

Læs mere

Socialudvalg. Grundnotatet sendes endvidere til Folketingets Erhvervsudvalg og Folketingets

Socialudvalg. Grundnotatet sendes endvidere til Folketingets Erhvervsudvalg og Folketingets Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 168 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 9. januar 2009 Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om passagerers rettigheder

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere