Københavns Kommune Uddannelses og Ungdomsforvaltningen. Center for Undervisningsmidler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Københavns Kommune Uddannelses og Ungdomsforvaltningen. Center for Undervisningsmidler"

Transkript

1 Københavns Kommune Uddannelses og Ungdomsforvaltningen Center for Undervisningsmidler Rapport om Mål og resultatstyring Maj 2004

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1. 1 Baggrund Rapportens formål Disponering Projektgruppens sammensætning Anvendt baggrundsmateriale Sammenfatning og konklusion Beskrivelse og analyse af CU Lovgrundlag og opgaver CU s brugere Organisationsplan Organisationsdiagram Budget CU s identitet og faglighed CU s fire hovedområder Undervisningsmidler en kerneopgave Budget til undervisningsmidler; skolebiblioteker og CU Udlånsvirksomhed Center for Undervisningsmidler Pædagogiske centre Perspektiver Vejledende og rådgivende opgaver Læreres brug af CU s samlinger Skolernes indkøb af materialer De pædagogiske centres materialevalg Implementering af nye læremidler Perspektiver Formidling informationsvirksomhed Kurser og workshops Hjemmesiden Erfaringsbank/vidensgenerator Brugerkonferencer Lærernes Magasin og nyhedsbrev til gymnasier Perspektiver Pædagogiske centre Perspektiver Tværgående opgaver Bibliotekssystemer Bibliotekstekniske opgaver Budget og regnskab for skolebibliotekerne Depot og distribution Mål- og resultatstyring, side 2

3 Personalepolitik Perspektiver Mål 5. 1 CU s formål og mål Mål- og resultatstyring Mål- og resultatstyring, side 3

4 1. Indledning og baggrund 1. 1 Baggrund I forbindelse med vedtagelsen af budget 2002 ønskede Borgerrepræsentationen stærkere styring og sammenkobling af kommunens aktiviteter og ressourceforbrug. Der blev derfor truffet beslutning om at der i samtlige forvaltninger indføres mål- og resultatstyring for at forbedre det politiske og strategiske niveaus beslutningsgrundlag. Som et led i dette arbejde har Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen iværksat en proces med et todelt formål: dels at få en opgørelse over institutioners opgaver og ressourceforbrug og dels at arbejdet med mål- og resultatstyringsrapporter skal udvikle arbejds- og evalueringsmetoder i den enkelte institution med fokus på aktiviteter og ressourceforbrug Rapportens formål Det generelle formål med mål- og resultatstyringsrapporten er på overordnet niveau at beskrive Center for Undervisningsmidlers, CU s, opgaver, opgavefordeling og ressourceforbrug. Beskrivelsen skal tjene til at skabe større gennemsigtighed, for såvel en intern som en ekstern iagttager med hensyn til fordeling af budget samt prioritering og kvalitet af opgaver og ydelser. Rapporten beskriver sammenhængen mellem bevillinger og aktiviteter på fem væsentlige områder. Disse områder vil i de kommende år blive gjort til genstand for en mere intens udvikling i overensstemmelse med de politiske og forvaltningsmæssige reaktioner på rapporten, og i overensstemmelse med de metoder der er opnået kendskab til gennem arbejdet med mål- og resultatstyringsrapporten Disponering Rapporten er opdelt i fem afsnit, hvoraf det indledende afsnit beskriver baggrunden for rapporten, dens formål samt disponering m.v. Afsnit to indeholder en kort sammenfatning og konklusion af rapportens indhold. I tredje afsnit beskrives CU s lov- og styringsgrundlag, budget samt organisation af arbejdsopgaver og ledelsesstruktur. CU s hoved- og delopgaver omtales i afsnit fire. Beskrivelsen er tværgående med udgangspunkt i hovedopgaver. Beskrivelsen af hver hovedopgave afsluttes med en perspektivering af vedkommende område med det formål at opstille udviklingstendenser og muligheder som baggrund for at opstille mål og delmål. Valget af denne form for disponering sikrer en sammenhængende fremstilling med udgangspunkt i brugeres eller læseres synsvinkel; men medfører enkelte gentagelser i teksten. Som oplæg til formulering af mål sammenfatter afsnit fem hovedområderne i form af en status. I afsnit fem opstilles tre repræsentative mål, som CU har valgt at arbejde med og blive vurderet på i overensstemmelse med de principper der er fastlagt for arbejdet med mål- og resultatstyring. Mål- og resultatstyring, side 4

5 Dokumentation økonomi, udlånsstatistik, ressourceforbrug m.v. indgår i teksten i relevant sammenhæng frem for at blive bragt som bilag Projektgruppens sammensætning Mål- og resultatstyringsrapporten er udarbejdet af en arbejdsgruppe sammensat af medarbejdere på CU: afdelingsleder Ingrid Skovgård Andersen, kontorfunktionær Poul Borre, kontorfunktionær Lene Malmberg, pædagogisk konsulent Dorte Olsen, fuldmægtig Ilse Rasmussen og skolebiblioteksinspektør Hans Krebs Ovesen. Rapporten er fremlagt til orientering og kommentering for lokalsamarbejdsudvalget den 14. maj 2004 inden bestyrelsen for CU, efter aftale på møde d. 19. maj 2004, har fået den forelagt til godkendelse Anvendt baggrundsmateriale Ved udarbejdelsen af rapporten er følgende datamateriale blevet anvendt: Lov om folkeskolen Lov om centre for undervisningsmidler m.v. Lov nr. 471 af Bekendtgørelse om skolebiblioteker i folkeskolen U&U plan 2003 Vedtægt for Center for Undervisningsmidler, 2001 Vedtægt for bestyrelsen for Center for Undervisningsmidler, 1998 Virksomhedsplan for Center for Undervisningsmidler 2002 Debatoplæg om amtscentre. Amtsrådsforeningen, maj 2003 Skolebiblioteksårbogen Statistik for skolebiblioteker, Undervisningsministeriet 2002 Statistik for Amtscentre for Undervisning 2002 Regeringens oplæg Det ny Danmark en offentlig sektor tæt på borgerne april Sammenfatning og konklusion I mål- og resultatstyringsrapporten beskrives CU s lovbestemte opgaver, som er koncentreret om udlån af og rådgivning om undervisningsmaterialer. Disse opgaver er på landsplan defineret som amtskommunale opgaver selv om de overvejende er målrettet grundskoleniveau. Ifølge de vedtægter Borgerrepræsentationen har fastsat for centrets virksomhed, løser CU endvidere en række opgaver vedrørende de pædagogiske centres virksomhed, som hører under primærkommunale ydelser. CU s opgaveportefølje er specifik, idet ingen andre institutioner løser de lov- og vedtægtsbundne skal-opgaver i Københavns Kommune. Mål- og resultatstyring, side 5

6 Med udgangspunkt i CU s ekspertise på læremiddelområdet er dets virksomhed koncentreret om: Udlån af undervisningsmidler Vejledende og rådgivende opgaver Formidling informationsvirksomhed De pædagogiske centres virksomhed Andre, tværgående opgaver, f. eks: o indkøb og klargøring af undervisningsmidler til skolebibliotekerne o support og systemadministration af skolernes bibliotekssystemer o budget og regnskab for skolebibliotekerne o depot og distribution for forvaltningen I rapporten er der formuleret følgende formål og mål for CU s virksomhed: CU s overordnede formål: CU skal gennem udbud af undervisningsmidler øge kvaliteten af læring og leg i de københavnske undervisnings- og fritidsinstitutioner CU s mål: CU skal bidrage til at øge kvaliteten af undervisningen ved at sikre et stort udbud af aktuelle, varierede og relevante undervisningsmidler CU skal gennem målrettet vejledning og formidling opkvalificere anvendelsen af undervisningsmidler Der arbejdes med flere mål på CU. For at tilgodese en bred kvalitativ udvikling af CU s opgaver, er der valgt delmål ud som tilgodeser såvel ydelsernes indhold som de tilknyttede administrative og tekniske opgaver. Mål 1. Udlånsfrekvensen af materialer fra Sætsamlingen skal øges Mål 2. Brugervenligheden af it-baserede bibliotekssystemer skal højnes Mål 3. Centrale udviklingsprogrammer støttes ved afvikling af en række workshops med særlig fokus på læremidler Der er opstillet resultatmål på kort sigt, mellemlangt og langt sigt for de enkelte mål. Det skal bemærkes, at der udover de udvalgte målområder sideløbende arbejdes med andre aktiviteter, som tilsammen understøtter opfyldelsen af CU s visioner og målsætninger. Mål- og resultatstyring, side 6

7 3. Beskrivelse og analyse af CU Lovgrundlag og opgaver CU virker på grundlag af Lov om centre for undervisningsmidler m.v. (lov nr. 471 af 10. juni 1997 samt vedtægt for Center for Undervisningsmidler, sidst revideret og vedtaget af Borgerrepræsentationen d. 24. oktober Centret arbejder endvidere efter Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 171 af 13. marts 1995 om skolebiblioteker i folkeskolen. Ifølge lovgivning og vedtægt har Borgerrepræsentationen det overordnede ansvar for CU. Til at varetage ledelsen af centret er der oprettet en bestyrelse, der består af seks medlemmer udpeget af og blandt Borgerrepræsentationens medlemmer samt en repræsentant for medarbejderne ved centret udpeget af og blandt centrets medarbejdere. Foruden de opgaver der er beskrevet i Lov om centre for undervisningsmidler varetager CU endvidere rådgivende og vejledende opgaver vedrørende skolebibliotekernes de pædagogiske centres virksomhed. Denne virksomhed er fastsat i Borgerrepræsentationens vedtægt for centret. Skolebibliotekernes lovgrundlag er beskrevet i folkeskoleloven af 30. juni 1993, hvor det af 19, stk. 2 fremgår: Ved hver selvstændig skole oprettes et skolebibliotek som et pædagogisk servicecenter. Skolebiblioteket er en del af skolens virksomhed og samarbejder med folkebiblioteket. Skolebiblioteket stiller undervisningsmidler til rådighed for skolens undervisning, herunder også bøger til elevernes fritidslæsning, og yder vejledning i brugen heraf. Deres virksomhed og styrelse m.v. er fastlagt i Bekendtgørelse om skolebiblioteker fra marts Oversigt over styring og kompetencer: Lovgrundlag Lov om centre for undervisningsmidler m.v. Lov om folkeskolen Bekendtgørelse om skolebiblioteker i folkeskolen Vedtægt for Center for Undervisningsmidler CU s struktur, overordnede målsætning og økonomiske rammer Ordningen af skolebiblioteker. Herunder den overordnede administration af skolebiblioteksvirksomheden Kompetence Folketinget Undervisningsministeriet Borgerrepræsentationen Mål- og resultatstyring, side 7

8 Vedtægt for bestyrelsen for Center for Undervisningsmidler Uddannelses- og Ungdomsudvalget Principper og retningslinier for CU indenfor de mål og rammer Borgerrepræsentationen fastsætter Forretningsorden for bestyrelsen Godkendelse af budget Indstilling til borgmesteren for Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen om ansættelse og afskedigelse af lederen ved CU Godkendelse af de undervisningsmidler, der indgår i skolebiblioteket Fastsættelse af principper for skolens undervisningsmidler Fastsættelse af principper for skolebibliotekets virksomhed Bestyrelsen for Center for Undervisningsmidler Skolebestyrelser CU`s opgaveportefølje er præget af Københavns Kommunes særlige status med varetagelsen af såvel primær- som amtskommunale opgaver. Centret er således ifølge lovgrundlag tillagt amtskommunale opgaver, og på baggrund af kommunale vedtægter løser CU endvidere en række primærkommunale opgaver. CU s amtskommunale opgaver omfatter således: Udlån af undervisningsmidler til undervisnings- og fritidsinstitutioner i Københavns Kommune Information om samt rådgivning og vejledning til lærere, pædagoger m. fl. i kommunen om undervisningsmidler og deres anvendelse CU s kommunale opgaver omfatter bl.a.: Rådgivning og vejledning om skolebibliotekernes virksomhed Implementering og support vedrørende skolers og gymnasiers praktiske anvendelse af elektroniske bibliotekssystemer Skolebibliotekernes indkøbsordninger, herunder biblioteksteknisk klargøring af undervisningsmidler Budget og regnskab for skolebibliotekerne Depot-, kørsel og distributionsvirksomhed for den samlede Uddannelsesog Ungdomsforvaltning Center for Undervisningsmidler står til rådighed for undervisere, pædagoger m. fl. på såvel offentlige som private undervisnings- og fritidsinstitutioner. Hermed Mål- og resultatstyring, side 8

9 betjener centret målgrupper fra førskolealderen indtil universitetsniveau. Centrets ydelser står gratis til rådighed for brugerne CU s brugere : Nedenstående tabel viser udviklingen i CU s brugerkreds siden etableringen som Center for Undervisningsmidler i 1998: Kommuneskoler Gymnasier og HF Specialundervisning Kolonier Hospitalsafdelinger Ungdomsskolen KVUC/VPC PPR Institutioner i Forvaltningen Privatskoler Københavns Biblioteker Uddannelsesinstitutioner Øvrige Fritidsinstitutioner og klubber I alt På grundlag af lovgivning og brugergrupper skønnes cirka 85% af CU s samlede indsats at være rettet mod grundskole- og fritidsområdet Organisationsplan CU er organiseret i fem afdelinger med hver sine arbejdsopgaver og faglige ekspertise: Udlån Formidler udlån fra CU s samlinger direkte til centrets brugergrupper. Afdelingen yder rådgivning om materialesøgning i form af personlig eller telefonisk betjening og inspirerer brugere til brug af undervisningsmidler ved udstillingsvirksomhed, udarbejdelse af kataloger, emnelister, vejledninger til elektronisk søgning m.v. Sekretariat Varetager budget og regnskab for skolebibliotekerne og CU. Afdelingen udfører endvidere dokumentations- og kommunikationsopgaver for hele området samt koordinerende opgaver omkring møde- og kursusvirksomhed. Mål- og resultatstyring, side 9

10 Teknisk Afdeling Varetager systemadministration af IT-bibliotekssystemer samt indkøb og klargøring af undervisningsmidler til CU s samlinger og skolebibliotekerne. Afdelingen kopierer endvidere undervisningsrelevante tv-programmer med henblik på udlån samt yder intern edb-support. Ekspedition, depot og kørsel Varetager kørsels- og depotopgaver for Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen herunder kontrol, materialepleje og lagerstyring af Sætsamlingens materialer. Pædagogiske konsulenter - gymnasiemedarbejder Rådgiver og vejleder om undervisningsmidler og deres anvendelse herunder skolebibliotekernes materialevalg. Konsulenter og gymnasiemedarbejder deltager endvidere, som CU s repræsentanter, i relevante opgaver omkring generelle, centrale udviklingsopgaver Organisationsdiagram Leder Ekspeditionsafdeling Pædagogiske konsulenter Sekretariat Teknisk Afdeling Udlån Depotforvalter Viceskolebiblioteksinspektør (stedfortræder for leder) Fuldmægtig Fuldmægtig Afdelingsleder Ansatte/normering 4 / 4,00 Ansatte/normering 4 / 2,90 Ansatte/normering 4 / 4,00 Ansatte/normering 8 / 7,82 Ansatte/normering 8 / 7,51 Stedfortræderfunk.: Aftale om kørsel Distribution Stedfortræderfunk.: Principper for materiale valg i forhold til skolerne Tjenstlige forhold, skolebibl. Opslag, skolebibl. Stedfortræderfunk.: Lønforhold NL Opslag, ansættelse Kommunikation Høringer, besvarelser Statistik Økonomi, budget og regnskab Stedfortræderfunk.: Bibliotekssystemer Leverandører Stedfortræderfunk.: Samlinger Formidling Principper for mat.valg. til centrale samlinger Mål- og resultatstyring, side 10

11 Budget I CU s budget indgår midler til indkøb af materialer til såvel CU s centrale samlinger som til de pædagogiske centres basissamlinger. Til disposition for skolernes indkøb udmelder CU beløbsrammer til samtlige institutioner med pædagogiske centre. CU har ikke indtægter i form af indtægtsdækket virksomhed, da centrets ydelser, ifølge lovgivning, står gratis til rådighed for brugerne. Herunder ses CU s driftsbudget. Hele budgettet er ikke udmeldt på områder fordi der er sat midler til side til drift og implementering af it-systemer. Budget, CU Bøger m.v Ekstrabevilling Av-materialer Vedligeholdelse Administration I alt Løn I alt inkl. løn CU s identitet og faglighed Institutionens identitet bygger på: at opgaverne løses med stor nærhed til brugerne og med fokus på deres praksis at opgaverne løses på baggrund af centrale københavnske strategier for skolernes og institutionernes udvikling at opgaverne koordineres og løses i samarbejde med andre pædagogiske institutioner i forvaltningen at de rådgivende opgaver omkring de pædagogiske centres udvikling og drift er tæt knyttet til CU s øvrige virksomhed Institutionens faglighed: er koncentreret omkring et alsidigt og aktuelt udbud af undervisningsmidler - vel at mærke defineret meget bredt - som en væsentlig forudsætning for kvaliteten af læringsforløb på skoler og institutioner. Mål- og resultatstyring, side 11

12 kommer til udtryk i formidling og rådgivning om undervisningsmidler og deres anvendelse. Denne faglighed er efterspurgt idet lærere har få steder at henvende sig om støtte til den fag-faglighed der fra mange sider søges styrket. En faglighed, hvortil rådgivende ressourcer er nedprioriteret fra såvel ministeriel som forvaltningsside i forbindelse med opprioritering af udviklingsarbejder og udviklingsprojekter CU s fem hovedområder Undervisningsmidler en kerneopgave Center for Undervisningsmidlers aktiviteter er koncentreret om undervisningsmidler og deres anvendelse, derfor skal der her kort gøres rede for de seneste års udvikling på området. Med 1993-loven, de efterfølgende justeringer, samt de kommunalt vedtagne principper er krav og forventninger til folkeskolen øget betydeligt. Der ønskes en folkeskole med et udfordrende og inspirerende læringsmiljø, der både rummer såvel høj faglighed såvel som udvikling af elevernes alsidige personlige udvikling. Det stiller nye og andre krav til undervisningsmidlerne, og dermed CU s tilbud til brugerne. CU s hovedaktiviteter vil efterfølgende blive beskrevet i fem tværgående temaer: 1. Udlånsvirksomhed Center for Undervisningsmidler og de pædagogiske centre 2. Vejledende og rådgivende opgaver 3. Formidling - informationsvirksomhed 4. Pædagogiske centre 5. Andre, tværgående opgaver Budget til undervisningsmidler; skolebiblioteker og CU Oversigt over CU s budget til undervisningsmidler i 2003 og Undervisningsmidler: skolebiblioteker, CU Område Tekst Budget 2003 Budget Sætsamlingen , Sætsamlingen, indbinding 1703 Sætsamlingen, av , Informationssamlingen , Informationssamlingen, gennemsyn , Informationssamlingen, av , Klargøring, CU , Kataloger m.v , Mål- og resultatstyring, side 12

13 Udlånsvirksomhed Center for Undervisningsmidler Lærere kan låne materialer til støtte for deres undervisning ad flere veje. Lån kan dels ske fra centrale samlinger på CU, dels fra skolebibliotekernes basissamlinger på den enkelte skole. De centrale samlinger: Sætsamlingen giver undervisere mulighed for at låne materialer til deres undervisning som supplement til institutionens egne undervisningsmidler eller beskæftigelsesmaterialer Informationssamlingen bygger på Amtsrådsforeningens og Københavns Kommunes aftale med producenter af undervisningsmidler og sikrer brugerne information om relevante medier, som anvendes i undervisningen: bøger, spil, videoprogrammer, cd, bånd mv. Pædagogisk-psykologisk samling indeholder faglitteratur og udlånes til lederes, læreres, pædagogers og administrative medarbejderes forberedelse, kursusvirksomhed og efteruddannelse Indkøb af materialer til centrale samlinger sker løbende og i en dialog med brugere med særlig fokus på københavnske, politisk vedtagne udviklingsområder. Overordnet tages der endvidere hensyn til at centrets brugere kan hente inspiration og materialer til understøttelse af lokale og i særdeles grad centrale, politisk vedtagen, udviklingsområder. Materialerne i samlingerne giver lærere mulighed for at differentiere og variere undervisningen med hensyn til såvel indhold som organisation, hvilket åbner nye muligheder for udvikling af undervisningen. Centret har gennem de seneste seks år modtaget en række ekstrabevillinger til indkøb af materialer. Til belysning af centrets indkøbspolitik er der, i forbindelse med frigivelse af bevillinger, fremlagt en række forslag til centrets bestyrelse, som skal godkende anvendelsen af ekstrabevillinger. Hovedområder for fordeling af ekstrabevillinger har i perioden været: udskiftning af nedslidte, uaktuelle undervisningsmidler, og anskaffelse af nye i overensstemmelse med gældende lovgivning og aktuelle behov på folkeskole- og gymnasieniveau aktuel skøn- og faglitteratur med henblik på at styrke læseprocessen indkøb af undervisningsmidler til styrkelse af kommunalt vedtagne indsatsområder indkøb af og støtte til udvikling af undervisningsmidler til tosprogede elever i overensstemmelse med københavnske handlingsplaner på området. praktisk musiske dimension. gymnasier og Hf-kurser. kulturelle og pædagogiske tilbud til undervisningen flygtige materialer laborativt udstyr iagttagelsesmaterialer m. m. Mål- og resultatstyring, side 13

14 informationsteknologi digitale medier. indkøb af kommunale fælles it-licenser for alle kommunale skoler afprøvning og udvikling af læremidler der modsvarer elevers forskellige måder at lære på Fordeling af ekstrabevilling 2003 Forbrug i alt: kr., fordelt procentuelt: 1. Uv-midler 73% 2. Klargøring 1% 3. Kataloger 4% 4. IKT 1% 5. Kursus 1% 6. Adm. 9% 7. Kørsel 0,3% 8. Andet 0% 9. Løn 11% EB % 60% 40% 20% 0% Fordeling af ekstrabevilling 2003 på aktivitetsområder Efter beslutning i CU s bestyrelse er ekstrabevilling for 2003 anvendt til at understøtte følgende aktivitetsområder: 1 Læsning på alle klassetrin kr. 2 Vedtagne indsatsområder kr. 3 Undervisning af tosprogede elever kr. 4 Praktisk musisk dimension kr. 5 Gymnasier og Hf-kurser kr. 6 Kulturelle og pæd. tilbud i undervisn kr. 7 Laborativt udstyr m.v kr. 8 Informationsteknologi digitale medier kr. 9 Formidling kr EB 2003, uv-midler Mål- og resultatstyring, side 14

15 CU s samlinger giver mulighed for: adgang til et tidssvarende og mangfoldigt udbud af materialer at differentiere og variere undervisningen med hensyn til såvel indhold som organisering afprøve nye og anderledes læremidler uden økonomisk eller pædagogisk risiko for den enkelte skole at tilbyde et målrettet og bredt udbud af læremidler, der understøtter kommunens pædagogiske udviklingsstrategier og projekter at få vejledning og indsigt til anskaffelser af læremidler på skolen at få inspiration til og viden om anvendelse af læremidler Pædagogiske centre De pædagogiske centres lokale materialesamlinger giver elever og lærere mulighed for at benytte supplerende materialer til fx individuelle undervisningsforløb, projektarbejder eller elevernes fritidslæsning. Basissamlingen indeholder alsidige materialer som, ifølge lovgivningen, stilles til rådighed for elevernes undervisning og fritidslæsning. Materialevalget foretages af skolebibliotekarerne på grundlag af CU s vejledende virksomhed omkring skolernes materialeindkøb. Skolebibliotekernes indkøb af materialer sker gennem Center for Undervisningsmidler som, via centrale indkøbsaftaler, varetager budget og regnskab til skolebibliotekernes basissamlinger. Ved at benytte denne centrale indkøbskanal er skolerne sikret effektive administrative rutiner samt en høj standard med hensyn til materialekendskab, biblioteksteknisk klargøring væsentlige elementer i at sikre det biblioteksfaglige niveau og edb-support i forbindelse med skolernes og gymnasiernes anvendelse af edb-systemer. Oversigt over skolebibliotekernes materialebestand, udlånsfrekvens samt timetal. Skolebiblioteker Boglige mat. Bestand pr. elev Boglige mat. Udlån pr. elev Bruttotimer pr. elev København 29,6 25,1 2,25 Århus *45,2 *40,6 *4,68 Odense 50 40,4 3,27 Ålborg 57,1 43,3 4,45 Esbjerg *72,4 *43,2 *2,96 Randers 81,9 73 3,98 Gennemsnit 52,9 42,1 3,94 hele landet Kilde: Skolebiblioteksårbog * Tal i Århus og Esbjerg fra 2001 Mål- og resultatstyring, side 15

16 Bemærkninger: Generelt har skolebibliotekerne i Københavns Kommune i en længere årrække haft en mindre materialebestand pr. elev end hvad der har været gennemsnittet for hele landet. Det skønnes at de københavnske skolebibliotekers samlinger efter indførelse af fælles, centralt, bibliotekssystem med forudgående kassation indeholder moderne, aktuelle og relevante læremidler. Skolebiblioteker Budget Skolebiblioteker, uv-midler Skolebiblioteker, indbinding Ekstrabevilling I alt , Den store forskel på skolebibliotekernes budget i 2003 og 2004 skyldes ekstrabevilling i 2003 samt at skolerne i 2004 har været medfinansierende på skolernes bibliotekssystem Perspektiver CU s udlån til skoler og institutioner udvikles i retning af et stadig mere alsidigt og fleksibelt udbud af materialer til støtte for skoleudviklingen generelt. En centralt opbygget samling af materialer sikrer skolerne en løbende adgang til nye relevante materialer og medvirker til en høj grad af aktualitet og kvalitet såvel fagligt som pædagogisk. Der foregår således en løbende dialog mellem centrets brugere, pædagogiske konsulenter og øvrige medarbejdere på CU om anskaffelse af materialer. Sideløbende med udviklingen af CU s udbud skal skolebibliotekarernes materialekendskab til stadighed udvikles, så de på skolernes bliver nøglefigurer med henblik på at formidle de bedst egnede læremidler til kollegerne i forbindelse med deres planlægning og afvikling af undervisningen. Mål- og resultatstyring, side 16

17 Vejledende og rådgivende opgaver Med hjemmel i lov om Amtscentre i Danmark opfylder CU en række vejledende og rådgivende opgaver i forhold til: læreres brug af CU s samlinger skolernes egne materialeinvesteringer skolebibliotekarer og samlingerne på skolernes pædagogiske centre implementering af nye læremidler, der modsvarer den faglige og pædagogiske udvikling Læreres brug af CU s samlinger CU`s samling af materialer bliver mere og mere efterspurgt i takt med at skolerne udvikler sig. Bogsystemer afløses af fleksible, differentierede og tværfaglige materialer, der både kan bruges til den faglige fordybelse, tværfaglige projekter og tage udgangspunkt i den enkelte elev. For at orientere lærerne om de mange muligheder udsendes Lærernes Magasin to gange om året til samtlige folkeskoler. På gymnasieområdet udsendes ligeledes to årlige nyhedsbreve. Via CU s hjemmeside kan lærere hente inspiration til deres undervisning ved at orientere sig om de nyeste materialer, downloade litteraturlister m.m. Endelig vejleder centrets pædagogiske konsulenter og øvrige medarbejdere lærere om de muligheder, der gives i CU s samlinger Skolernes indkøb af materialer Den generelle skoleudvikling og decentralisering har givet skolerne nye udfordringer på læremiddelområdet. For at målrette skolernes indkøb af læremidler og sikre, at de har et aktuelt og relevant udbud af materialer, kan CU støtte skolerne med vejledning og viden om materialer. I den forbindelse har CU afholdt temamøder om, hvordan skolerne bedst organiserer og anvender ressourcer til nye materialer. Konkret kan lærerne, inden de køber nye materialer, orienterer sig i CU s informationssamling samt få vejledning af CU s konsulenter. Mål- og resultatstyring, side 17

18 Fakta om bibliotekssystemer CU og skolerne anvender følgende bibliotekssystemer: Axiell Book-IT Er et netbaseret bibliotekssystem som anvendes af skoler og gymnasier til registrering, søgning og udlånsstyring af undervisningsmidler i lokale samlinger. Via netadgang har elever, lærere, forældre og andre interesserede mulighed for at få et overblik over tilgængelige materialeressourcer på de københavnske skoler. Aleph Anvendes til at søge og bestille materialer i CU s samlinger. Via internetadgang og ved hjælp af bruger-login kan undervisere og pædagoger søge og bestille undervisningsmidler fra CU til brug for deres daglige undervisning eller aktiviteter. Mathilda Benyttes til skolebibliotekarernes materialevalg. Her kan de læse alsidige vurderinger af materialerne og herefter bestille dem via CU. CU er systemadministrator på samtlige systemer. Oversigt over udgifter til bibliotekssystemer: Aleph og BOOK-IT kr kr De pædagogiske centres materialevalg CU yder rådgivning til skolebibliotekarerne i forhold til indkøb og udvikling af pædagogisk centers materialesamling. Materialevalget for skolebibliotekarerne foregår on-line via bibliotekssystemet Matilda i kombination med at de pædagogiske konsulenter på CU formidler materialerne i Matilda. Skolebibliotekarerne kan i bibliotekssystemet læse kommentarerne, orientere sig i lektørudtalelser, anmeldelser fra diverse dagblade og tidsskrifter og herefter bestille materiale i systemet via eller på fax eller brev. Yderligere udstilles alle relevante, nye materialer løbende på CU til gennemsyn for skolebibliotekarerne i fem til seks uger. Samtlige skoler har fra februar 2004 online-adgang til Mathilda -systemet. Det har været tilfredsstillende for brugerne at alle kommentarer og anmeldelser samles et sted samt at bestillingen kan foretages elektronisk Derudover anvender flere og flere skoler systemets mange muligheder for lokalt at skabe overblik over skolens indkøb fordelt på fag og emner til tværfaglige formål og projektarbejdet. Mål- og resultatstyring, side 18

19 Implementering af nye læremidler, der modsvarer den faglige og pædagogiske udvikling Til at understøtte og fremme implementeringen af nye læremidler, der modsvarer den vedtagne skoleudvikling, afholder CU en række kurser og workshops, der kan inspirere og efteruddanne lærere. Desuden afholder CU s pædagogiske konsulenter og ledere vejledningsmøder for skolernes fagudvalg eller lærerteam med henblik på at fremme anvendelsen af de nyeste og mest relevante læremidler til støtte for skolernes undervisning Perspektiver CU kan konstatere at nye læremidler virker fornyende og inspirerende for underviseres og pædagogers arbejde med børn og unge. Da det samtidig kan være vanskeligt at skaffe sig overblik over tilgængelige ressourcer, og der kan være usikkerhed om hvorledes de anvendes, er det ikke alene en opgave for CU at formidle sine ressourcer effektivt; men også at der ydes rådgivning om læremidlers anvendelse så at sige hvilke læremidler der har kvalitet, og hvilke aktiviteter de egner sig til Formidling informationsvirksomhed Formidlingen af materialer og pædagogisk relaterede aktiviteter er en kerneopgave for Center for Undervisningsmidler. Målgruppen for formidlingen er undervisnings- og fritidsinstitutioner i Københavns Kommune. Formidlingen udformes forskelligt efter målgruppe og udmøntes på mange forskellige måder afhængig af målgruppe, aktivitet og opgavens art. Fagudvalg, lærerteam, centerteam og andre samarbejdsgrupper vælger at lægge deres arbejde med årsplanlægning, materialevalg til fag og til pædagogisk center på CU. Arbejdsmåden giver CU mulighed for en meget målrettet formidling, rådgivning og vejledning. Den personlige kontakt giver bl.a. mulighed for at vise spændvidden i CU s materialeudbud og giver en klar pejling af, hvad der rører sig i den pædagogiske debat, hvad der efterspørges, og hvor CU kan sætte ind. Der kan søges, bestilles og bookes, materialer fra CU på tre måder: 1. Onlinebooking via Internettet Siden adgangen til søgning og online-booking af materialer fra CU s samlinger blev åbnet i 1998, har stadig flere brugere anvendt denne mulighed. Systemet Aleph s bibliotekssystem - har haft en vanskelig og meget lang introduktion hvor hverken CU s eller brugernes forventninger til funktionalitet og effektivitet er blevet indfriet. Systemet har været og opfattes stadig af nogle brugere som vanskeligt at håndtere. For at hjælpe brugerne på vej har CU afholdt workshops og kurser i systemet samt tilbudt rekvirerede kurser i søgning og booking. Tilbagemeldingerne på kurserne har været meget positive og viser, at vi skal fortsætte med dem og umiddelbart kan CU mærke effekten i et øget Mål- og resultatstyring, side 19

20 antal bookinger via nettet. Det har således været muligt at indskrænke telefontiden for bookinghenvendelse og overføre medarbejderressourcer til andre, mere relevante publikumskrævende opgaver. 2. Telefonisk henvendelse CU giver fortsat brugerne mulighed for at bestille materialer ved telefonisk henvendelse. Det har været en klar fordel at fastholde denne service sammen med online-muligheden. En del brugere er stadig usikre med hensyn til netbestillinger, andre ønsker en personlige samtale i forbindelse med lån af materialer. Medarbejdernes viden og erfaringer om materialerne bliver udnyttet fuldt ud, når der kan anvises et bredt udvalg af muligheder i forhold til brugeren og herved sætte nye materialer i cirkulation. 3. Personligt fremmøde. En del brugere ønsker stadig at orientere sig i samlingerne. Med materialerne i hånden og i en dialog med centrets medarbejdere har de i åbningstiden attraktive arbejdsforhold ved planlægningen af deres undervisning Kurser og Workshop De seneste års ændringer i underviseres og pædagogers efter- og videreuddannelse med mange aktører, f. eks. CVU, faglige foreninger, amtscentre og forlag medfører at opgaveafgrænsningen ikke altid er afklaret. Med udgangspunkt i undervisningsmidler og de pædagogiske centres opgaver udbyder CU kurser i relation til kommunens indsatsområder. Formidlingen sker gennem UUF s kursusavis rettet mod lærere og pædagoger. Kurser for gymnasielærere er arrangeret i samarbejde med Frederiksberg Kommune og Amtscentret i Københavns Amt. De gennemførte kurser har været velbesøgte og deltagertilfredsheden har været stor. Endvidere udbyder CU faglige og materialerelaterede workshops med fokus på aktuelle temaer. Med deres nære relation til den daglige undervisning giver CU lærere mulighed for at hente ny inspiration og viden. CU forestår endvidere den praktiske afvikling af kurser og møder for eksterne arrangører. CU knytter meget gerne an til disse arrangementer i form af blandt andet materialepakker og deltager så vidt muligt hvor der ønskes en orientering om CU, der således får mulighed for at udvikle nye tilbud og ramme nye målgrupper. Det kan konstateres at kursus- og workshopaktiviteter resulterer i et øget antal målrettede henvendelser og udlån Hjemmesiden I efteråret 2002 etablerede CU en ny hjemmeside - med det overordnede mål at den skulle være CU s primære informationskilde. Alle nyheder, materialer, links til pædagogiske hjemmesider, adgang til bibliotekssy Mål- og resultatstyring, side 20

Skolebiblioteket skaber i samarbejde med ledelse og lærere forudsætninger for undervisning og læring.

Skolebiblioteket skaber i samarbejde med ledelse og lærere forudsætninger for undervisning og læring. Internt notatark Børne- og Uddannelsesforvaltningen Pædagogisk Central Dato 07. april 2009 Sagsbehandler Hans Radsted Direkte telefon 919 60 E-mail hara@kolding.dk Emne: Funktionsbeskrivelse læringscenter

Læs mere

Aftale om akkord vedr. arbejdstid på pædagogisk servicecenter ved skolerne i Ikast-Brande Kommune

Aftale om akkord vedr. arbejdstid på pædagogisk servicecenter ved skolerne i Ikast-Brande Kommune Denne aftale er en minimumsaftale. Der kan mellem skoleleder og tillidsrepræsentant aftales, at der afsættes yderligere tid til pædagogisk servicecenter. Der afsættes tid til pædagogisk servicecenter efter

Læs mere

Vurderingskriterier i forbindelse med valg af læremidler til distributionssamlingerne på Centre for undervisningsmidler

Vurderingskriterier i forbindelse med valg af læremidler til distributionssamlingerne på Centre for undervisningsmidler Vurderingskriterier i forbindelse med valg af læremidler til distributionssamlingerne på Centre for undervisningsmidler AF: ELSEBETH SØRENSEN, UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, CENTER FOR UNDERVISNINGSMIDLER

Læs mere

Funktionsbeskrivelse for det pædagogiske læringscenter på Havdrup Skole

Funktionsbeskrivelse for det pædagogiske læringscenter på Havdrup Skole Funktionsbeskrivelse for det pædagogiske læringscenter på Havdrup Skole Udarbejdet af Lone Sander, Benedicte Aufeldt og Hanne Petersen Indledning: Da der i 2014 kom en ny bekendtgørelse for de pædagogiske

Læs mere

De følgende sider er i redigeret og tilpasset udgave - venligst stillet til rådig for anvendelse af København Kommune.

De følgende sider er i redigeret og tilpasset udgave - venligst stillet til rådig for anvendelse af København Kommune. PLC - Analyseredskab De følgende sider er i redigeret og tilpasset udgave - venligst stillet til rådig for anvendelse af København Kommune. Analyseværktøjet er en del af et dokument, som beskriver vision

Læs mere

Læringscentre i Faxe kommune

Læringscentre i Faxe kommune Læringscentre i Faxe kommune Forord Faxe Kommune er på vej. Gennem de seneste 10-15 år har udviklingen i læremidler ændret sig markant, fra kun at bestå af stort set analoge til at omfatte mange digitale.

Læs mere

Indstilling. Forslag om etablering af Skolernes Læringscenter, Fællessamlingen. Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge

Indstilling. Forslag om etablering af Skolernes Læringscenter, Fællessamlingen. Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 1. februar 2007 Århus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge Forslag om etablering af Skolernes Læringscenter, Fællessamlingen i Børn

Læs mere

Handleplan for PUC. De fire indsatsområder

Handleplan for PUC. De fire indsatsområder BAUNGÅRDSVJ B R G N T V D A LL GNTOFT KOMMUNS SKOLVÆSN GNTOFT SKOL BAUNGÅRDSVJ 33 TLF.: + 45 39 65 02 28 DK 2820 GNTOFT FAX: + 45 39 65 13 19 HJMMSID: www.gentofte-skole.dk MAIL: gentofte.skole@gentofte.dk

Læs mere

Undervisningsministeriet. Mindre sektoranalyse vedr. undervisningsmiddelcentre

Undervisningsministeriet. Mindre sektoranalyse vedr. undervisningsmiddelcentre STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet Dato: J. nr.: Fil-navn: Undervisningsministeriet. Mindre sektoranalyse vedr. undervisningsmiddelcentre 1. De nuværende undervisningsmiddelcentres varetagelse af opgaven

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN FOR DET PÆDAGOGISKE SERVICECENTER VED VEJGAARD ØSTRE SKOLE INDHOLDSFORTEGNELSE

VIRKSOMHEDSPLAN FOR DET PÆDAGOGISKE SERVICECENTER VED VEJGAARD ØSTRE SKOLE INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSPLAN FOR DET PÆDAGOGISKE SERVICECENTER VED VEJGAARD ØSTRE SKOLE INDHOLDSFORTEGNELSE OVERORDNEDE MÅL...2 MÅL FOR DET PÆDAGOGISKE SERVICECENTER PÅ VØS...2 Læringsmiljøet omkring PSC...2 PSC og

Læs mere

Godkendelse af kommissorium for Samarbejde mellem folkebibliotekerne og Pædagogisk Læringscenter på skolerne

Godkendelse af kommissorium for Samarbejde mellem folkebibliotekerne og Pædagogisk Læringscenter på skolerne Punkt 8. Godkendelse af kommissorium for Samarbejde mellem folkebibliotekerne og Pædagogisk Læringscenter på skolerne 2015-058535 Skoleforvaltningen og Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget

Læs mere

Kollegavejledning er en sparrings- og læringsproces Af Ole Christensen, lektor og Bjarne Thostrup, projektleder

Kollegavejledning er en sparrings- og læringsproces Af Ole Christensen, lektor og Bjarne Thostrup, projektleder Kollegavejledning er en sparrings- og læringsproces Af Ole Christensen, lektor og Bjarne Thostrup, projektleder I det følgende er fokus rettet mod et udviklingsprojekt i Frederiksberg kommune, hvor der

Læs mere

Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune

Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune - på et dialogbaseret grundlag Folkeskolen er en kommunal opgave, og det er således kommunalbestyrelsens opgave at sikre, at kvaliteten af det samlede

Læs mere

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 Indhold: Indledning side 3 Tiltag - og handleplaner side 4 Evaluering side 8 Arbejdsgruppen: Vagn F. Hansen, Pædagogisk

Læs mere

19-05-2015. Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr. 2015-0081310. Dokumentnr. 2015-0081310-2. Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen

19-05-2015. Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr. 2015-0081310. Dokumentnr. 2015-0081310-2. Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen Baggrund Regeringen og KL blev i Økonomiaftalen

Læs mere

Ad. 1: Din profil. 1a. Hvilket lokalt CFU tilhører din skole?

Ad. 1: Din profil. 1a. Hvilket lokalt CFU tilhører din skole? Resultater af CFU ernes kendskabs- og tilfredshedsundersøgelse 2012 - for CFU i UCL Undersøgelsen er delt ind i fire hovedområder, hvorunder der spørges ind til CFU ernes forskellige ydelser. Områdernes

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

Dragør Bibliotekerne. Resultataftale

Dragør Bibliotekerne. Resultataftale Dragør Bibliotekerne Resultataftale 2014-2015 Organisationsudvikling Dragør Bibliotekerne Bibliotekernes kerneområder og -opgaver har ændret sig over tid. Der stilles nye krav til kompetencer, roller,

Læs mere

FUNKTIONS- BESKRIVELSE. Pædagogisk LæringsCenter

FUNKTIONS- BESKRIVELSE. Pædagogisk LæringsCenter FUNKTIONS- BESKRIVELSE Pædagogisk LæringsCenter FORORD Læringscenteret har altid formidlet viden om læremidler, kulturtilbud, konkurrencer og kampagner til elever og lærere. Men med den nye bekendtgørelse

Læs mere

Skolebiblioteket. Et kvalitetsløft i folkeskolen

Skolebiblioteket. Et kvalitetsløft i folkeskolen Skolebiblioteket Et kvalitetsløft i folkeskolen Kommunernes Skolebiblioteksforening 2011 Skolebiblioteket er en del af folkeskoleloven, og i Bekendtgørelse om skolebiblioteker i folkeskolen hedder det:

Læs mere

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner Indledning Mellem kommunerne Ringsted, Sorø og Slagelse er indgået aftale om drift af et fælles center for Ungdommens Uddannelsesvejledning kaldet Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland (UU Vestsjælland).

Læs mere

FUNKTIONS- BESKRIVELSE. Pædagogisk LæringsCenter

FUNKTIONS- BESKRIVELSE. Pædagogisk LæringsCenter FUNKTIONS- BESKRIVELSE Pædagogisk LæringsCenter FORORD Læringscenteret har altid formidlet viden om læremidler, kulturtilbud, konkurrencer og kampagner til elever og lærere. Men med den nye bekendtgørelse

Læs mere

Mus for medarbejdere 2004/2005 i Uddannelses- og Ungdomsforvaltningens Centralforvaltning og serviceinstitutioner (CI, CV, SPC, PPR og CU)

Mus for medarbejdere 2004/2005 i Uddannelses- og Ungdomsforvaltningens Centralforvaltning og serviceinstitutioner (CI, CV, SPC, PPR og CU) Mus for medarbejdere 2004/2005 i Uddannelses- og Ungdomsforvaltningens Centralforvaltning og serviceinstitutioner (CI, CV, SPC, PPR og CU) Københavns Kommune Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen Intern

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Ad. 1: Din profil. 1a. Hvilket lokalt CFU tilhører din skole?

Ad. 1: Din profil. 1a. Hvilket lokalt CFU tilhører din skole? Resultater af CFU ernes kendskabs- og tilfredshedsundersøgelse 2012 - for CFU i VIA UC Undersøgelsen er delt ind i fire hovedområder, hvorunder der spørges ind til CFU ernes forskellige ydelser. Områdernes

Læs mere

Den nuværende sprogindsats i de københavnske vuggestuer og børnehaver lægger vægt på:

Den nuværende sprogindsats i de københavnske vuggestuer og børnehaver lægger vægt på: KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETNOTAT Bilag 8 En styrket og udvidet sprogindsats Baggrund I juni 2011 blev der i forbindelse med Integrationspakken iværksat en række tiltag på sprogområdet

Læs mere

Kompetencestrategi Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Kompetencestrategi Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Kompetencestrategi Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Med denne beskrivelse af skolens kompetencestrategi vil vi skabe et fælles grundlag for kompetenceudviklingen af skolens medarbejdere. Vi vil bruge

Læs mere

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud 1. Baggrund Stort set alle børn i Danmark går i dag i dagtilbud. Kommunerne har derfor en unik mulighed for at investere i vores børns

Læs mere

Pædagogisk Plan. Vejledning til udarbejdelse af Pædagogisk Plan

Pædagogisk Plan. Vejledning til udarbejdelse af Pædagogisk Plan Pædagogisk Plan Vejledning til udarbejdelse af Pædagogisk Plan BRØNDERSLEV KOMMUNE Dagpasningsområdet 2009 Indholdsfortegnelse Forord 1. Hvad?...4 2. Hvorfor?...4 3. Hvordan... 5-7 3.1. Hvem er vi... 5

Læs mere

Terndrup Skole og SFO

Terndrup Skole og SFO Kontrakt 2013-14 Terndrup Skole og SFO Terndrup Halvej 1 9575 Terndrup Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild Kommune.

Læs mere

Folke. Oplysnings politik

Folke. Oplysnings politik Folke Oplysnings politik 1 Indhold Forord 3 Folkeoplysningens udfordringer og styrker 4 Visioner og målsætninger 6 Tema 1 Rammer for folkeoplysning 8 Tema 2 Samspil med selvorganiserede grupper 10 Tema

Læs mere

Vejen Kommunes Biblioteker

Vejen Kommunes Biblioteker Vejen Kommunes Biblioteker Drifts- og Afdelingschef Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Borgmester Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler i Vejen Kommune Aftalestyring er en central

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

Samarbejde mellem skole og fritidsinstitution/fritidscenter

Samarbejde mellem skole og fritidsinstitution/fritidscenter Børne- og Ungdomsforvaltningen FAKTA fra Børne- og Ungdomsforvaltningen 2016 Samarbejde mellem skole og fritidsinstitution/fritidscenter I Københavns Kommunes fritidsinstitutioner og -centre og skoler

Læs mere

MIT MI BA T B RNS LÆR LÆRING

MIT MI BA T B RNS LÆR LÆRING MIT BARNS LÆRING hvordan kan jeg via skolebestyrelsen sikre god læring?? og Svar Kommunernes Skolebiblioteksforening 2005 Velkommen i skolebestyrelsen Skolebestyrelsesmedlemmerne har et stort og vigtigt

Læs mere

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk 1. Baggrund og formål Det blev den 7. april 2014 politisk besluttet, at skolevæsenet i Frederikssund Kommune skal have en fælles kvalitetsramme for centrale fag

Læs mere

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Introduktion Social- og Sundhedsskolen Esbjergs Pædagogiske IT-strategi er gældende for perioden 2014 til 2018. Strategien indeholder: Introduktion

Læs mere

Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014

Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014 Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014 Indholdsfortegnelse Mål:.. 4 Fælles aktiviteter på alle skoler 5 Dansk som andetsprog som dimension i undervisningen. 5 Udvikling af tosprogede

Læs mere

Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del Bilag 99 Offentligt

Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del Bilag 99 Offentligt Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del Bilag 99 Offentligt 15. december 2010 forbindelse Som Skolebiblioteksforening bidrag med til arbejdet Skive Kommunes med dette at oplæg, fremme handleplan som læsning

Læs mere

Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek. April 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg

Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek. April 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek April 2014 Hovedbiblioteket Falkoner Plads 3 2000 Frederiksberg Biblioteket Godthåbsvej Godthåbsvej 85A 2000 Frederiksberg Biblioteket Danasvej Danasvej 30B

Læs mere

Strategi for Folkeskole

Strategi for Folkeskole Strategi for Folkeskole 2014 Forfatter: Skole og dagtilbud Revideret den 5. februar 2015 Dokument nr. [xx] Sags nr. 480-2014-97805 I Indhold Forord... 1 Indledning... 2 Kerneopgaven:... 2 Visionen... 3

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

Kort og godt. om implementeringen af OK13 OK13

Kort og godt. om implementeringen af OK13 OK13 Kort og godt om implementeringen af OK13 OK13 1 2 Indledning OK13 er et markant paradigmeskifte. Det er formentlig den største kulturændring på de erhvervsrettede uddannelser, siden taxameteret blev indført

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Skoleafdelingens ramme og procesplan for udviklingen af pædagogiske lærings- og udviklingscentre (PLUC) på de fire nye skoler samt 10 ende

Skoleafdelingens ramme og procesplan for udviklingen af pædagogiske lærings- og udviklingscentre (PLUC) på de fire nye skoler samt 10 ende Ny skolestruktur Udviklingsspor: Fredericia PLUC 17.aug. 2012 Ny skolestruktur Udviklingsspor: PLUC Skoleafdelingens ramme og procesplan for udviklingen af pædagogiske lærings- og udviklingscentre (PLUC)

Læs mere

IT-Strategi 2012-15, revision 28. maj 2013

IT-Strategi 2012-15, revision 28. maj 2013 Indsatsområde: IT-udvikling opfølgning og tilføjelser med rødt, den 29.juni 2013 It er en naturlig og IT og læring får høj prioritet i det effektiv del af det udviklingsarbejde 2012-15 arbejde således

Læs mere

Ledelse af læsning. - hvordan ledes et læseprojekt, så viden og visioner bliver omsat til konkret handling?

Ledelse af læsning. - hvordan ledes et læseprojekt, så viden og visioner bliver omsat til konkret handling? Ledelse af læsning - hvordan ledes et læseprojekt, så viden og visioner bliver omsat til konkret handling? Flemming Olsen Børne- og Kulturdirektør i Herlev Kommune Formand for Børne- og Kulturchefforeningen

Læs mere

Handlingsplan 2009-2012. Job og uddannelse for borgere med varige funktionsnedsættelser

Handlingsplan 2009-2012. Job og uddannelse for borgere med varige funktionsnedsættelser Handlingsplan 2009-2012 Job og uddannelse for borgere med varige funktionsnedsættelser 1. december 2008 1 1. FORMÅL Handicapstrategien på beskæftigelsesområdet supplerer Københavns Kommunes overordnede

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Forord. Læsevejledning

Forord. Læsevejledning Forord Folkeskolen er en kommunal kerneopgave og Middelfart Kommune har ambitioner for sit skolevæsen. Middelfart Kommunes skolepolitik bygger på et ønske om en folkeskole, der har en fælles retning og

Læs mere

IT i undervisning & læring Brugerportalinitiativet Bibliotekssystem

IT i undervisning & læring Brugerportalinitiativet Bibliotekssystem IT i undervisning & læring Brugerportalinitiativet Bibliotekssystem KL initiativet Over et halvt år vil 15 kommuner blive inspireret til og få ny viden om, hvordan kommunerne skal organisere og koordinere

Læs mere

Center for Undervisningsmidler

Center for Undervisningsmidler Til dig, der er lærerstuderende Kender du Center for Undervisningsmidler - for dig og din undervisning Kære lærerstuderende ved VIA Læreruddannelsen i Nr. Nissum, Silkeborg, Skive og Århus Kender du VIA

Læs mere

PPR s udviklingsstrategi - kommissorium

PPR s udviklingsstrategi - kommissorium PPR s udviklings - kommissorium Baggrund Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) er en tværfagligt sammensat organisation bestående af psykologer, talepædagoger, konsulenter, fysio-/ergoterapeuter, socialrådgivere

Læs mere

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Dato 07.05.14 Dok.nr. 46908-14 v2 Sagsnr. 14-3053 Ref. lcor Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Titel Baggrund Faglært til fremtiden Varde Kommune (der kan findes et nyt navn) I marts måned 2014

Læs mere

Bilag 6 Strategi og plan for it-understøttelse af folkeskolereformen

Bilag 6 Strategi og plan for it-understøttelse af folkeskolereformen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk IT NOTAT 20-05-2014 Sagsnr. 2014-0080885 Bilag 6 Strategi og plan for it-understøttelse af folkeskolereformen It i undervisningen skal bidrage

Læs mere

Resultatkontrakt for RASMUS RASK-SKOLEN

Resultatkontrakt for RASMUS RASK-SKOLEN Resultatkontrakt 2010-11 for RASMUS RASK-SKOLEN Odense Kommune - Forvaltning dato 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Rasmus Rask-skolen er indgået mellem Jørgen Schaldemose

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Fremtidens læringscenter i Faaborg-Midtfyn. Vision

Fremtidens læringscenter i Faaborg-Midtfyn. Vision Fremtidens læringscenter i Faaborg-Midtfyn Vision Læringscentret skal være løftestang for skolens faglige, pædagogiske og didaktiske udvikling. Læringscentret skal være med til at skabe passende forstyrrelser,

Læs mere

-det handler om, hvad vi gør

-det handler om, hvad vi gør selvevaluering af PÆDAGOGISK KONSULENTORDNING FORMÅLET ER - at bidrage til skolernes og lærernes overvejelser og kvalificering af deres kerneydelser overfor eleverne, kollegerne, forældrene og den omgivende

Læs mere

Notat LHP /- Se materialeplatform.emu.dk

Notat LHP /- Se materialeplatform.emu.dk Notat 21.2.07 LHP /- Vedrørende: National materialeplatform - status 2006 Fordeling: Offentlig Skrevet af: Leo Højsholt-Poulsen m.fl. Version nr.: 1 National materialeplatform en samlet indgang til danske

Læs mere

Strategi for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2014 2017. Alle elever skal lære mere og trives bedre

Strategi for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2014 2017. Alle elever skal lære mere og trives bedre Strategi for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2017 Alle elever skal lære mere og trives bedre Mål, formål og oprindelse Målet er implementering af Folkeskolereformen over en treårig periode med udgangspunkt

Læs mere

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Læsning sprog leg læring Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Indledning Københavns Kommune har med det brede forlig Faglighed for Alle skabt grundlag for en styrket indsats på blandt andet læseområdet.

Læs mere

Centerstrategi Center for Børn med Handicap

Centerstrategi Center for Børn med Handicap CBH kompetenceudviklingsstrategi Med udgangspunkt i CBH vision og strategi 2013-2014, har centeret følgende kompetenceudviklingsstrategi for perioden. Hensigten er at fokusere kompetenceudviklingen i centret,

Læs mere

Esbjerg Kommune Biblioteker

Esbjerg Kommune Biblioteker 1 Esbjerg Kommune Biblioteker Virksomhedsplan 2016 Virksomhedsplanen omfatter ekstraordinære tiltag. Almindelig hverdagsopgaver med åbningstid, udlånsvagter, brugerkurser m.v. er naturligvis fundamentet

Læs mere

Side 1 af 6. Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret

Side 1 af 6. Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret 2015-2016 Denne resultatlønskontrakt følger Undervisningsministeriets retningslinjer (bemyndigelsesskrivelse) for anvendelse af resultatløn

Læs mere

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 PÆDAGOGIK PÅ EUD Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 ZBC Ringsted Ahorn Allé 3-5 4100 Ringsted Tlf. 5768 2500 ZBC Næstved Handelsskolevej

Læs mere

Sammenfatning af Høring vedr. fremtidig organisering af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Sammenfatning af Høring vedr. fremtidig organisering af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Sammenfatning af Høring vedr. fremtidig organisering af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Høringen er udsendt til: KLF, BUPL, FOA, Socialrådgiverforeningen, Psykolog Foreningen, institutioner, skoler,

Læs mere

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen Mange veje mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen NR. 3 OKTOBER 08 Katja Munch Thorsen Områdechef, Danmarks evalueringsinstitut (EVA). En systematisk og stærk evalueringskultur i folkeskolen er blevet

Læs mere

Læringsmiljøer i folkeskolen. resultater og redskaber fra evalueringen

Læringsmiljøer i folkeskolen. resultater og redskaber fra evalueringen Læringsmiljøer i folkeskolen resultater og redskaber fra evalueringen Kort om evalueringen L Æ R I N G S S Y N E T D E F Y S I S K E R A M M E R E V A L U E R I N G S K U LT U R E N U N D E R V I S N I

Læs mere

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011 Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Frivilligrådet og Center for frivilligt socialt arbejde

Læs mere

2. Fødevareministeriet er en koncern

2. Fødevareministeriet er en koncern Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi 1. Indledning 2. udgave af Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi er udarbejdet i 2007. Effektiviseringsstrategien

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform.

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Blandt de 26 indkomne høringssvar er der en generel positiv indstilling over høringsmaterialet. Der bliver i høringssvarene også stillet spørgsmål,

Læs mere

Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen

Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen Formålet med dette notat er formuleringen af formål, mål og succeskriterier for udviklingsprojektet Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen.

Læs mere

Handlingsplan for 2015-2017

Handlingsplan for 2015-2017 Handlingsplan for 2015-2017 H andlingsplanen tager udgangspunkt i bibliotekspolitikkens værdigrundlag. Det handler om at omsætte disse til hverdag og kunne se værdierne leve sig ud i hverdagen på Brønderslev

Læs mere

Redegørelse for spørgsmål fra Ungdomsskolens bestyrelsesmøde

Redegørelse for spørgsmål fra Ungdomsskolens bestyrelsesmøde Børne- og Ungdomsforvaltningen Ledelsessekretariatet NOTAT 10. marts 2006 Redegørelse for spørgsmål fra Ungdomsskolens bestyrelsesmøde den 9. december 2005 vedrørende Den selvstændige skole Grupperne 1.

Læs mere

Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011

Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011 Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011 1. Mål for grundskoleindsatsen i 2011: 97 % af eleverne fra grundskolen eller 10 klasse bliver tilmeldt og påbegynder en ungdomsuddannelse

Læs mere

Kompetenceudviklingsstrategi

Kompetenceudviklingsstrategi Kompetenceudviklingsstrategi Indledning Kompetenceudviklingsstrategien er forbundet med skolens udviklingsstrategi og øvrige planer: Indsatser 2017 Udviklingsstrategi 2016-20: Udvikling af nye, effektive

Læs mere

Resultatkontrakt for Næsby Skole

Resultatkontrakt for Næsby Skole Resultatkontrakt 2011-12 for Næsby Skole Odense Kommune - BUF - Skoleafdelingen 17.05.2011 dato 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Næsby - skole er indgået mellem Skoleafdelingen

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers)

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i

Læs mere

STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER

STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING 2017 2020 - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER 2 STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING 3 Baggrund og formål Forandring er i dag et grundvilkår: Borgerne og

Læs mere

Rådhus 2015. Direktionen. Udviklings- og effektiviseringsstrategi for administrationen

Rådhus 2015. Direktionen. Udviklings- og effektiviseringsstrategi for administrationen Udviklings- og effektiviseringsstrategi for administrationen Rådhus 2015 Projektbeskrivelse Direktionens udviklings- og effektiviseringsstrategi har til formål at effektivisere den administrative drift

Læs mere

INFORMATIONSAFTALEN. Aftalens parter

INFORMATIONSAFTALEN. Aftalens parter INFORMATIONSAFTALEN Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Professionshøjskolerne i Danmark ved Centre for Undervisningsmidler Danmark og Forlæggerforeningen og Brancheforeningen for Undervisningsmidler.

Læs mere

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Odsherred Kommune Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Godkendt i Byrådet 30. oktober 2012 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 4 3 VISION 5 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 7 4.1

Læs mere

Handlingsplan for læseindsats 2016

Handlingsplan for læseindsats 2016 Handlingsplan for læseindsats 2016 Erhvervsuddannelser og AMU Jordbrugets UddannelsesCenter Århus Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Evaluering af læseindsatsen i 2015... 3 3. Overordnet beskrivelse

Læs mere

Opbygning af Skole-Kirke-Samarbejdet i Aarhus

Opbygning af Skole-Kirke-Samarbejdet i Aarhus Opbygning af Skole-Kirke-Samarbejdet i Aarhus REPRÆSENTANTSKAB ( 1 gang årligt i begyndelsen af oktober) (Vælger bestyrelse, vedtægtsændringer). Alle kirker og skoler, der aktivt har tilmeldt sig har én

Læs mere

03.22.02 Serviceforanstaltninger (Drift af kolonier, Pædagogisk Center)

03.22.02 Serviceforanstaltninger (Drift af kolonier, Pædagogisk Center) REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.32. Øvrig folkeskolevirksomhed Udvalgets sammenfatning og vurdering Da pædagogisk Center servicerer folkeskolerammen (ramme 30.30) og gruppeordningerne

Læs mere

Virksomhedsplan 2005-2006 Strandskolen. At forældre, elever og ansatte er bevidste om, at deres handlinger. med værdigrundlaget

Virksomhedsplan 2005-2006 Strandskolen. At forældre, elever og ansatte er bevidste om, at deres handlinger. med værdigrundlaget Virksomhedsplan 2005-2006 Strandskolen Område Status Endeligt mål Mål 2005-2006 Handlinger Skolen overordnet: Værdier Intranettet Trivselsundersøgelsen Kompetenceudvikling Værdigrundlag for Strandskolen

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016 Formål Digitaliseringsstrategiens formål er at beskrive sammenhængen mellem teknik og læring, mellem digitale læremidler og læringsformer

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Fælles Skoleudvikling. Pædagogisk udviklingsarbejde på Aalborg Kommunes skoler

Fælles Skoleudvikling. Pædagogisk udviklingsarbejde på Aalborg Kommunes skoler Fælles Skoleudvikling Pædagogisk udviklingsarbejde på Aalborg Kommunes skoler Forord Mange spændende udviklingsprojekter er blevet udtænkt, gennemført og om sat i praksis på skolerne, siden Aalborg Kommunale

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne-

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

University College Sjællands Biblioteker. Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ

University College Sjællands Biblioteker. Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ University College Sjællands Biblioteker Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ 1 UCSJ Bibliotekernes formålsparagraf: Bibliotekernes primære formål er at betjene studerende, kursister og medarbejdere

Læs mere

Fra klasserum til projektrum med IKT /maj 02/1 Hvad vi vil præsentere

Fra klasserum til projektrum med IKT /maj 02/1 Hvad vi vil præsentere Fra klasserum til projektrum med IKT /maj 02/1 Hvad vi vil præsentere Lidt om baggrunden Vores udgangspunkt og model Rapporten om det virtuelle gymnasium Vores bud på handling En lille demonstration Problemer

Læs mere

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Dato 28.02.13 Dok.nr. 27463-13 Sagsnr. 13/1996 Ref. lcor Projektplan Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Titel Baggrund Formål Mål Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Byrådet

Læs mere

Den pædagogiske konsulentordning. indtægtsdækket virksomhed Informationssamling. Opgaver med brugerbetaling opgaver

Den pædagogiske konsulentordning. indtægtsdækket virksomhed Informationssamling. Opgaver med brugerbetaling opgaver Opsamling af CFU ernes selvevalueringer af Distributionssamlingen - 2010 Den pædagogiske konsulentordning indtægtsdækket virksomhed Informationssamling CFU erne i Danmark Opgaver med brugerbetaling landsdækkende

Læs mere

Pædagogisk udviklingsarbejde - Fælles Skoleudvikling og DUS-puljen.

Pædagogisk udviklingsarbejde - Fælles Skoleudvikling og DUS-puljen. Punkt 9. Pædagogisk udviklingsarbejde - Fælles Skoleudvikling og DUS-puljen. 2014-12345. Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalget, orientering om de centrale udviklingspuljer Fælles Skoleudvikling

Læs mere