Københavns Kommune Uddannelses og Ungdomsforvaltningen. Center for Undervisningsmidler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Københavns Kommune Uddannelses og Ungdomsforvaltningen. Center for Undervisningsmidler"

Transkript

1 Københavns Kommune Uddannelses og Ungdomsforvaltningen Center for Undervisningsmidler Rapport om Mål og resultatstyring Maj 2004

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1. 1 Baggrund Rapportens formål Disponering Projektgruppens sammensætning Anvendt baggrundsmateriale Sammenfatning og konklusion Beskrivelse og analyse af CU Lovgrundlag og opgaver CU s brugere Organisationsplan Organisationsdiagram Budget CU s identitet og faglighed CU s fire hovedområder Undervisningsmidler en kerneopgave Budget til undervisningsmidler; skolebiblioteker og CU Udlånsvirksomhed Center for Undervisningsmidler Pædagogiske centre Perspektiver Vejledende og rådgivende opgaver Læreres brug af CU s samlinger Skolernes indkøb af materialer De pædagogiske centres materialevalg Implementering af nye læremidler Perspektiver Formidling informationsvirksomhed Kurser og workshops Hjemmesiden Erfaringsbank/vidensgenerator Brugerkonferencer Lærernes Magasin og nyhedsbrev til gymnasier Perspektiver Pædagogiske centre Perspektiver Tværgående opgaver Bibliotekssystemer Bibliotekstekniske opgaver Budget og regnskab for skolebibliotekerne Depot og distribution Mål- og resultatstyring, side 2

3 Personalepolitik Perspektiver Mål 5. 1 CU s formål og mål Mål- og resultatstyring Mål- og resultatstyring, side 3

4 1. Indledning og baggrund 1. 1 Baggrund I forbindelse med vedtagelsen af budget 2002 ønskede Borgerrepræsentationen stærkere styring og sammenkobling af kommunens aktiviteter og ressourceforbrug. Der blev derfor truffet beslutning om at der i samtlige forvaltninger indføres mål- og resultatstyring for at forbedre det politiske og strategiske niveaus beslutningsgrundlag. Som et led i dette arbejde har Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen iværksat en proces med et todelt formål: dels at få en opgørelse over institutioners opgaver og ressourceforbrug og dels at arbejdet med mål- og resultatstyringsrapporter skal udvikle arbejds- og evalueringsmetoder i den enkelte institution med fokus på aktiviteter og ressourceforbrug Rapportens formål Det generelle formål med mål- og resultatstyringsrapporten er på overordnet niveau at beskrive Center for Undervisningsmidlers, CU s, opgaver, opgavefordeling og ressourceforbrug. Beskrivelsen skal tjene til at skabe større gennemsigtighed, for såvel en intern som en ekstern iagttager med hensyn til fordeling af budget samt prioritering og kvalitet af opgaver og ydelser. Rapporten beskriver sammenhængen mellem bevillinger og aktiviteter på fem væsentlige områder. Disse områder vil i de kommende år blive gjort til genstand for en mere intens udvikling i overensstemmelse med de politiske og forvaltningsmæssige reaktioner på rapporten, og i overensstemmelse med de metoder der er opnået kendskab til gennem arbejdet med mål- og resultatstyringsrapporten Disponering Rapporten er opdelt i fem afsnit, hvoraf det indledende afsnit beskriver baggrunden for rapporten, dens formål samt disponering m.v. Afsnit to indeholder en kort sammenfatning og konklusion af rapportens indhold. I tredje afsnit beskrives CU s lov- og styringsgrundlag, budget samt organisation af arbejdsopgaver og ledelsesstruktur. CU s hoved- og delopgaver omtales i afsnit fire. Beskrivelsen er tværgående med udgangspunkt i hovedopgaver. Beskrivelsen af hver hovedopgave afsluttes med en perspektivering af vedkommende område med det formål at opstille udviklingstendenser og muligheder som baggrund for at opstille mål og delmål. Valget af denne form for disponering sikrer en sammenhængende fremstilling med udgangspunkt i brugeres eller læseres synsvinkel; men medfører enkelte gentagelser i teksten. Som oplæg til formulering af mål sammenfatter afsnit fem hovedområderne i form af en status. I afsnit fem opstilles tre repræsentative mål, som CU har valgt at arbejde med og blive vurderet på i overensstemmelse med de principper der er fastlagt for arbejdet med mål- og resultatstyring. Mål- og resultatstyring, side 4

5 Dokumentation økonomi, udlånsstatistik, ressourceforbrug m.v. indgår i teksten i relevant sammenhæng frem for at blive bragt som bilag Projektgruppens sammensætning Mål- og resultatstyringsrapporten er udarbejdet af en arbejdsgruppe sammensat af medarbejdere på CU: afdelingsleder Ingrid Skovgård Andersen, kontorfunktionær Poul Borre, kontorfunktionær Lene Malmberg, pædagogisk konsulent Dorte Olsen, fuldmægtig Ilse Rasmussen og skolebiblioteksinspektør Hans Krebs Ovesen. Rapporten er fremlagt til orientering og kommentering for lokalsamarbejdsudvalget den 14. maj 2004 inden bestyrelsen for CU, efter aftale på møde d. 19. maj 2004, har fået den forelagt til godkendelse Anvendt baggrundsmateriale Ved udarbejdelsen af rapporten er følgende datamateriale blevet anvendt: Lov om folkeskolen Lov om centre for undervisningsmidler m.v. Lov nr. 471 af Bekendtgørelse om skolebiblioteker i folkeskolen U&U plan 2003 Vedtægt for Center for Undervisningsmidler, 2001 Vedtægt for bestyrelsen for Center for Undervisningsmidler, 1998 Virksomhedsplan for Center for Undervisningsmidler 2002 Debatoplæg om amtscentre. Amtsrådsforeningen, maj 2003 Skolebiblioteksårbogen Statistik for skolebiblioteker, Undervisningsministeriet 2002 Statistik for Amtscentre for Undervisning 2002 Regeringens oplæg Det ny Danmark en offentlig sektor tæt på borgerne april Sammenfatning og konklusion I mål- og resultatstyringsrapporten beskrives CU s lovbestemte opgaver, som er koncentreret om udlån af og rådgivning om undervisningsmaterialer. Disse opgaver er på landsplan defineret som amtskommunale opgaver selv om de overvejende er målrettet grundskoleniveau. Ifølge de vedtægter Borgerrepræsentationen har fastsat for centrets virksomhed, løser CU endvidere en række opgaver vedrørende de pædagogiske centres virksomhed, som hører under primærkommunale ydelser. CU s opgaveportefølje er specifik, idet ingen andre institutioner løser de lov- og vedtægtsbundne skal-opgaver i Københavns Kommune. Mål- og resultatstyring, side 5

6 Med udgangspunkt i CU s ekspertise på læremiddelområdet er dets virksomhed koncentreret om: Udlån af undervisningsmidler Vejledende og rådgivende opgaver Formidling informationsvirksomhed De pædagogiske centres virksomhed Andre, tværgående opgaver, f. eks: o indkøb og klargøring af undervisningsmidler til skolebibliotekerne o support og systemadministration af skolernes bibliotekssystemer o budget og regnskab for skolebibliotekerne o depot og distribution for forvaltningen I rapporten er der formuleret følgende formål og mål for CU s virksomhed: CU s overordnede formål: CU skal gennem udbud af undervisningsmidler øge kvaliteten af læring og leg i de københavnske undervisnings- og fritidsinstitutioner CU s mål: CU skal bidrage til at øge kvaliteten af undervisningen ved at sikre et stort udbud af aktuelle, varierede og relevante undervisningsmidler CU skal gennem målrettet vejledning og formidling opkvalificere anvendelsen af undervisningsmidler Der arbejdes med flere mål på CU. For at tilgodese en bred kvalitativ udvikling af CU s opgaver, er der valgt delmål ud som tilgodeser såvel ydelsernes indhold som de tilknyttede administrative og tekniske opgaver. Mål 1. Udlånsfrekvensen af materialer fra Sætsamlingen skal øges Mål 2. Brugervenligheden af it-baserede bibliotekssystemer skal højnes Mål 3. Centrale udviklingsprogrammer støttes ved afvikling af en række workshops med særlig fokus på læremidler Der er opstillet resultatmål på kort sigt, mellemlangt og langt sigt for de enkelte mål. Det skal bemærkes, at der udover de udvalgte målområder sideløbende arbejdes med andre aktiviteter, som tilsammen understøtter opfyldelsen af CU s visioner og målsætninger. Mål- og resultatstyring, side 6

7 3. Beskrivelse og analyse af CU Lovgrundlag og opgaver CU virker på grundlag af Lov om centre for undervisningsmidler m.v. (lov nr. 471 af 10. juni 1997 samt vedtægt for Center for Undervisningsmidler, sidst revideret og vedtaget af Borgerrepræsentationen d. 24. oktober Centret arbejder endvidere efter Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 171 af 13. marts 1995 om skolebiblioteker i folkeskolen. Ifølge lovgivning og vedtægt har Borgerrepræsentationen det overordnede ansvar for CU. Til at varetage ledelsen af centret er der oprettet en bestyrelse, der består af seks medlemmer udpeget af og blandt Borgerrepræsentationens medlemmer samt en repræsentant for medarbejderne ved centret udpeget af og blandt centrets medarbejdere. Foruden de opgaver der er beskrevet i Lov om centre for undervisningsmidler varetager CU endvidere rådgivende og vejledende opgaver vedrørende skolebibliotekernes de pædagogiske centres virksomhed. Denne virksomhed er fastsat i Borgerrepræsentationens vedtægt for centret. Skolebibliotekernes lovgrundlag er beskrevet i folkeskoleloven af 30. juni 1993, hvor det af 19, stk. 2 fremgår: Ved hver selvstændig skole oprettes et skolebibliotek som et pædagogisk servicecenter. Skolebiblioteket er en del af skolens virksomhed og samarbejder med folkebiblioteket. Skolebiblioteket stiller undervisningsmidler til rådighed for skolens undervisning, herunder også bøger til elevernes fritidslæsning, og yder vejledning i brugen heraf. Deres virksomhed og styrelse m.v. er fastlagt i Bekendtgørelse om skolebiblioteker fra marts Oversigt over styring og kompetencer: Lovgrundlag Lov om centre for undervisningsmidler m.v. Lov om folkeskolen Bekendtgørelse om skolebiblioteker i folkeskolen Vedtægt for Center for Undervisningsmidler CU s struktur, overordnede målsætning og økonomiske rammer Ordningen af skolebiblioteker. Herunder den overordnede administration af skolebiblioteksvirksomheden Kompetence Folketinget Undervisningsministeriet Borgerrepræsentationen Mål- og resultatstyring, side 7

8 Vedtægt for bestyrelsen for Center for Undervisningsmidler Uddannelses- og Ungdomsudvalget Principper og retningslinier for CU indenfor de mål og rammer Borgerrepræsentationen fastsætter Forretningsorden for bestyrelsen Godkendelse af budget Indstilling til borgmesteren for Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen om ansættelse og afskedigelse af lederen ved CU Godkendelse af de undervisningsmidler, der indgår i skolebiblioteket Fastsættelse af principper for skolens undervisningsmidler Fastsættelse af principper for skolebibliotekets virksomhed Bestyrelsen for Center for Undervisningsmidler Skolebestyrelser CU`s opgaveportefølje er præget af Københavns Kommunes særlige status med varetagelsen af såvel primær- som amtskommunale opgaver. Centret er således ifølge lovgrundlag tillagt amtskommunale opgaver, og på baggrund af kommunale vedtægter løser CU endvidere en række primærkommunale opgaver. CU s amtskommunale opgaver omfatter således: Udlån af undervisningsmidler til undervisnings- og fritidsinstitutioner i Københavns Kommune Information om samt rådgivning og vejledning til lærere, pædagoger m. fl. i kommunen om undervisningsmidler og deres anvendelse CU s kommunale opgaver omfatter bl.a.: Rådgivning og vejledning om skolebibliotekernes virksomhed Implementering og support vedrørende skolers og gymnasiers praktiske anvendelse af elektroniske bibliotekssystemer Skolebibliotekernes indkøbsordninger, herunder biblioteksteknisk klargøring af undervisningsmidler Budget og regnskab for skolebibliotekerne Depot-, kørsel og distributionsvirksomhed for den samlede Uddannelsesog Ungdomsforvaltning Center for Undervisningsmidler står til rådighed for undervisere, pædagoger m. fl. på såvel offentlige som private undervisnings- og fritidsinstitutioner. Hermed Mål- og resultatstyring, side 8

9 betjener centret målgrupper fra førskolealderen indtil universitetsniveau. Centrets ydelser står gratis til rådighed for brugerne CU s brugere : Nedenstående tabel viser udviklingen i CU s brugerkreds siden etableringen som Center for Undervisningsmidler i 1998: Kommuneskoler Gymnasier og HF Specialundervisning Kolonier Hospitalsafdelinger Ungdomsskolen KVUC/VPC PPR Institutioner i Forvaltningen Privatskoler Københavns Biblioteker Uddannelsesinstitutioner Øvrige Fritidsinstitutioner og klubber I alt På grundlag af lovgivning og brugergrupper skønnes cirka 85% af CU s samlede indsats at være rettet mod grundskole- og fritidsområdet Organisationsplan CU er organiseret i fem afdelinger med hver sine arbejdsopgaver og faglige ekspertise: Udlån Formidler udlån fra CU s samlinger direkte til centrets brugergrupper. Afdelingen yder rådgivning om materialesøgning i form af personlig eller telefonisk betjening og inspirerer brugere til brug af undervisningsmidler ved udstillingsvirksomhed, udarbejdelse af kataloger, emnelister, vejledninger til elektronisk søgning m.v. Sekretariat Varetager budget og regnskab for skolebibliotekerne og CU. Afdelingen udfører endvidere dokumentations- og kommunikationsopgaver for hele området samt koordinerende opgaver omkring møde- og kursusvirksomhed. Mål- og resultatstyring, side 9

10 Teknisk Afdeling Varetager systemadministration af IT-bibliotekssystemer samt indkøb og klargøring af undervisningsmidler til CU s samlinger og skolebibliotekerne. Afdelingen kopierer endvidere undervisningsrelevante tv-programmer med henblik på udlån samt yder intern edb-support. Ekspedition, depot og kørsel Varetager kørsels- og depotopgaver for Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen herunder kontrol, materialepleje og lagerstyring af Sætsamlingens materialer. Pædagogiske konsulenter - gymnasiemedarbejder Rådgiver og vejleder om undervisningsmidler og deres anvendelse herunder skolebibliotekernes materialevalg. Konsulenter og gymnasiemedarbejder deltager endvidere, som CU s repræsentanter, i relevante opgaver omkring generelle, centrale udviklingsopgaver Organisationsdiagram Leder Ekspeditionsafdeling Pædagogiske konsulenter Sekretariat Teknisk Afdeling Udlån Depotforvalter Viceskolebiblioteksinspektør (stedfortræder for leder) Fuldmægtig Fuldmægtig Afdelingsleder Ansatte/normering 4 / 4,00 Ansatte/normering 4 / 2,90 Ansatte/normering 4 / 4,00 Ansatte/normering 8 / 7,82 Ansatte/normering 8 / 7,51 Stedfortræderfunk.: Aftale om kørsel Distribution Stedfortræderfunk.: Principper for materiale valg i forhold til skolerne Tjenstlige forhold, skolebibl. Opslag, skolebibl. Stedfortræderfunk.: Lønforhold NL Opslag, ansættelse Kommunikation Høringer, besvarelser Statistik Økonomi, budget og regnskab Stedfortræderfunk.: Bibliotekssystemer Leverandører Stedfortræderfunk.: Samlinger Formidling Principper for mat.valg. til centrale samlinger Mål- og resultatstyring, side 10

11 Budget I CU s budget indgår midler til indkøb af materialer til såvel CU s centrale samlinger som til de pædagogiske centres basissamlinger. Til disposition for skolernes indkøb udmelder CU beløbsrammer til samtlige institutioner med pædagogiske centre. CU har ikke indtægter i form af indtægtsdækket virksomhed, da centrets ydelser, ifølge lovgivning, står gratis til rådighed for brugerne. Herunder ses CU s driftsbudget. Hele budgettet er ikke udmeldt på områder fordi der er sat midler til side til drift og implementering af it-systemer. Budget, CU Bøger m.v Ekstrabevilling Av-materialer Vedligeholdelse Administration I alt Løn I alt inkl. løn CU s identitet og faglighed Institutionens identitet bygger på: at opgaverne løses med stor nærhed til brugerne og med fokus på deres praksis at opgaverne løses på baggrund af centrale københavnske strategier for skolernes og institutionernes udvikling at opgaverne koordineres og løses i samarbejde med andre pædagogiske institutioner i forvaltningen at de rådgivende opgaver omkring de pædagogiske centres udvikling og drift er tæt knyttet til CU s øvrige virksomhed Institutionens faglighed: er koncentreret omkring et alsidigt og aktuelt udbud af undervisningsmidler - vel at mærke defineret meget bredt - som en væsentlig forudsætning for kvaliteten af læringsforløb på skoler og institutioner. Mål- og resultatstyring, side 11

12 kommer til udtryk i formidling og rådgivning om undervisningsmidler og deres anvendelse. Denne faglighed er efterspurgt idet lærere har få steder at henvende sig om støtte til den fag-faglighed der fra mange sider søges styrket. En faglighed, hvortil rådgivende ressourcer er nedprioriteret fra såvel ministeriel som forvaltningsside i forbindelse med opprioritering af udviklingsarbejder og udviklingsprojekter CU s fem hovedområder Undervisningsmidler en kerneopgave Center for Undervisningsmidlers aktiviteter er koncentreret om undervisningsmidler og deres anvendelse, derfor skal der her kort gøres rede for de seneste års udvikling på området. Med 1993-loven, de efterfølgende justeringer, samt de kommunalt vedtagne principper er krav og forventninger til folkeskolen øget betydeligt. Der ønskes en folkeskole med et udfordrende og inspirerende læringsmiljø, der både rummer såvel høj faglighed såvel som udvikling af elevernes alsidige personlige udvikling. Det stiller nye og andre krav til undervisningsmidlerne, og dermed CU s tilbud til brugerne. CU s hovedaktiviteter vil efterfølgende blive beskrevet i fem tværgående temaer: 1. Udlånsvirksomhed Center for Undervisningsmidler og de pædagogiske centre 2. Vejledende og rådgivende opgaver 3. Formidling - informationsvirksomhed 4. Pædagogiske centre 5. Andre, tværgående opgaver Budget til undervisningsmidler; skolebiblioteker og CU Oversigt over CU s budget til undervisningsmidler i 2003 og Undervisningsmidler: skolebiblioteker, CU Område Tekst Budget 2003 Budget Sætsamlingen , Sætsamlingen, indbinding 1703 Sætsamlingen, av , Informationssamlingen , Informationssamlingen, gennemsyn , Informationssamlingen, av , Klargøring, CU , Kataloger m.v , Mål- og resultatstyring, side 12

13 Udlånsvirksomhed Center for Undervisningsmidler Lærere kan låne materialer til støtte for deres undervisning ad flere veje. Lån kan dels ske fra centrale samlinger på CU, dels fra skolebibliotekernes basissamlinger på den enkelte skole. De centrale samlinger: Sætsamlingen giver undervisere mulighed for at låne materialer til deres undervisning som supplement til institutionens egne undervisningsmidler eller beskæftigelsesmaterialer Informationssamlingen bygger på Amtsrådsforeningens og Københavns Kommunes aftale med producenter af undervisningsmidler og sikrer brugerne information om relevante medier, som anvendes i undervisningen: bøger, spil, videoprogrammer, cd, bånd mv. Pædagogisk-psykologisk samling indeholder faglitteratur og udlånes til lederes, læreres, pædagogers og administrative medarbejderes forberedelse, kursusvirksomhed og efteruddannelse Indkøb af materialer til centrale samlinger sker løbende og i en dialog med brugere med særlig fokus på københavnske, politisk vedtagne udviklingsområder. Overordnet tages der endvidere hensyn til at centrets brugere kan hente inspiration og materialer til understøttelse af lokale og i særdeles grad centrale, politisk vedtagen, udviklingsområder. Materialerne i samlingerne giver lærere mulighed for at differentiere og variere undervisningen med hensyn til såvel indhold som organisation, hvilket åbner nye muligheder for udvikling af undervisningen. Centret har gennem de seneste seks år modtaget en række ekstrabevillinger til indkøb af materialer. Til belysning af centrets indkøbspolitik er der, i forbindelse med frigivelse af bevillinger, fremlagt en række forslag til centrets bestyrelse, som skal godkende anvendelsen af ekstrabevillinger. Hovedområder for fordeling af ekstrabevillinger har i perioden været: udskiftning af nedslidte, uaktuelle undervisningsmidler, og anskaffelse af nye i overensstemmelse med gældende lovgivning og aktuelle behov på folkeskole- og gymnasieniveau aktuel skøn- og faglitteratur med henblik på at styrke læseprocessen indkøb af undervisningsmidler til styrkelse af kommunalt vedtagne indsatsområder indkøb af og støtte til udvikling af undervisningsmidler til tosprogede elever i overensstemmelse med københavnske handlingsplaner på området. praktisk musiske dimension. gymnasier og Hf-kurser. kulturelle og pædagogiske tilbud til undervisningen flygtige materialer laborativt udstyr iagttagelsesmaterialer m. m. Mål- og resultatstyring, side 13

14 informationsteknologi digitale medier. indkøb af kommunale fælles it-licenser for alle kommunale skoler afprøvning og udvikling af læremidler der modsvarer elevers forskellige måder at lære på Fordeling af ekstrabevilling 2003 Forbrug i alt: kr., fordelt procentuelt: 1. Uv-midler 73% 2. Klargøring 1% 3. Kataloger 4% 4. IKT 1% 5. Kursus 1% 6. Adm. 9% 7. Kørsel 0,3% 8. Andet 0% 9. Løn 11% EB % 60% 40% 20% 0% Fordeling af ekstrabevilling 2003 på aktivitetsområder Efter beslutning i CU s bestyrelse er ekstrabevilling for 2003 anvendt til at understøtte følgende aktivitetsområder: 1 Læsning på alle klassetrin kr. 2 Vedtagne indsatsområder kr. 3 Undervisning af tosprogede elever kr. 4 Praktisk musisk dimension kr. 5 Gymnasier og Hf-kurser kr. 6 Kulturelle og pæd. tilbud i undervisn kr. 7 Laborativt udstyr m.v kr. 8 Informationsteknologi digitale medier kr. 9 Formidling kr EB 2003, uv-midler Mål- og resultatstyring, side 14

15 CU s samlinger giver mulighed for: adgang til et tidssvarende og mangfoldigt udbud af materialer at differentiere og variere undervisningen med hensyn til såvel indhold som organisering afprøve nye og anderledes læremidler uden økonomisk eller pædagogisk risiko for den enkelte skole at tilbyde et målrettet og bredt udbud af læremidler, der understøtter kommunens pædagogiske udviklingsstrategier og projekter at få vejledning og indsigt til anskaffelser af læremidler på skolen at få inspiration til og viden om anvendelse af læremidler Pædagogiske centre De pædagogiske centres lokale materialesamlinger giver elever og lærere mulighed for at benytte supplerende materialer til fx individuelle undervisningsforløb, projektarbejder eller elevernes fritidslæsning. Basissamlingen indeholder alsidige materialer som, ifølge lovgivningen, stilles til rådighed for elevernes undervisning og fritidslæsning. Materialevalget foretages af skolebibliotekarerne på grundlag af CU s vejledende virksomhed omkring skolernes materialeindkøb. Skolebibliotekernes indkøb af materialer sker gennem Center for Undervisningsmidler som, via centrale indkøbsaftaler, varetager budget og regnskab til skolebibliotekernes basissamlinger. Ved at benytte denne centrale indkøbskanal er skolerne sikret effektive administrative rutiner samt en høj standard med hensyn til materialekendskab, biblioteksteknisk klargøring væsentlige elementer i at sikre det biblioteksfaglige niveau og edb-support i forbindelse med skolernes og gymnasiernes anvendelse af edb-systemer. Oversigt over skolebibliotekernes materialebestand, udlånsfrekvens samt timetal. Skolebiblioteker Boglige mat. Bestand pr. elev Boglige mat. Udlån pr. elev Bruttotimer pr. elev København 29,6 25,1 2,25 Århus *45,2 *40,6 *4,68 Odense 50 40,4 3,27 Ålborg 57,1 43,3 4,45 Esbjerg *72,4 *43,2 *2,96 Randers 81,9 73 3,98 Gennemsnit 52,9 42,1 3,94 hele landet Kilde: Skolebiblioteksårbog * Tal i Århus og Esbjerg fra 2001 Mål- og resultatstyring, side 15

16 Bemærkninger: Generelt har skolebibliotekerne i Københavns Kommune i en længere årrække haft en mindre materialebestand pr. elev end hvad der har været gennemsnittet for hele landet. Det skønnes at de københavnske skolebibliotekers samlinger efter indførelse af fælles, centralt, bibliotekssystem med forudgående kassation indeholder moderne, aktuelle og relevante læremidler. Skolebiblioteker Budget Skolebiblioteker, uv-midler Skolebiblioteker, indbinding Ekstrabevilling I alt , Den store forskel på skolebibliotekernes budget i 2003 og 2004 skyldes ekstrabevilling i 2003 samt at skolerne i 2004 har været medfinansierende på skolernes bibliotekssystem Perspektiver CU s udlån til skoler og institutioner udvikles i retning af et stadig mere alsidigt og fleksibelt udbud af materialer til støtte for skoleudviklingen generelt. En centralt opbygget samling af materialer sikrer skolerne en løbende adgang til nye relevante materialer og medvirker til en høj grad af aktualitet og kvalitet såvel fagligt som pædagogisk. Der foregår således en løbende dialog mellem centrets brugere, pædagogiske konsulenter og øvrige medarbejdere på CU om anskaffelse af materialer. Sideløbende med udviklingen af CU s udbud skal skolebibliotekarernes materialekendskab til stadighed udvikles, så de på skolernes bliver nøglefigurer med henblik på at formidle de bedst egnede læremidler til kollegerne i forbindelse med deres planlægning og afvikling af undervisningen. Mål- og resultatstyring, side 16

17 Vejledende og rådgivende opgaver Med hjemmel i lov om Amtscentre i Danmark opfylder CU en række vejledende og rådgivende opgaver i forhold til: læreres brug af CU s samlinger skolernes egne materialeinvesteringer skolebibliotekarer og samlingerne på skolernes pædagogiske centre implementering af nye læremidler, der modsvarer den faglige og pædagogiske udvikling Læreres brug af CU s samlinger CU`s samling af materialer bliver mere og mere efterspurgt i takt med at skolerne udvikler sig. Bogsystemer afløses af fleksible, differentierede og tværfaglige materialer, der både kan bruges til den faglige fordybelse, tværfaglige projekter og tage udgangspunkt i den enkelte elev. For at orientere lærerne om de mange muligheder udsendes Lærernes Magasin to gange om året til samtlige folkeskoler. På gymnasieområdet udsendes ligeledes to årlige nyhedsbreve. Via CU s hjemmeside kan lærere hente inspiration til deres undervisning ved at orientere sig om de nyeste materialer, downloade litteraturlister m.m. Endelig vejleder centrets pædagogiske konsulenter og øvrige medarbejdere lærere om de muligheder, der gives i CU s samlinger Skolernes indkøb af materialer Den generelle skoleudvikling og decentralisering har givet skolerne nye udfordringer på læremiddelområdet. For at målrette skolernes indkøb af læremidler og sikre, at de har et aktuelt og relevant udbud af materialer, kan CU støtte skolerne med vejledning og viden om materialer. I den forbindelse har CU afholdt temamøder om, hvordan skolerne bedst organiserer og anvender ressourcer til nye materialer. Konkret kan lærerne, inden de køber nye materialer, orienterer sig i CU s informationssamling samt få vejledning af CU s konsulenter. Mål- og resultatstyring, side 17

18 Fakta om bibliotekssystemer CU og skolerne anvender følgende bibliotekssystemer: Axiell Book-IT Er et netbaseret bibliotekssystem som anvendes af skoler og gymnasier til registrering, søgning og udlånsstyring af undervisningsmidler i lokale samlinger. Via netadgang har elever, lærere, forældre og andre interesserede mulighed for at få et overblik over tilgængelige materialeressourcer på de københavnske skoler. Aleph Anvendes til at søge og bestille materialer i CU s samlinger. Via internetadgang og ved hjælp af bruger-login kan undervisere og pædagoger søge og bestille undervisningsmidler fra CU til brug for deres daglige undervisning eller aktiviteter. Mathilda Benyttes til skolebibliotekarernes materialevalg. Her kan de læse alsidige vurderinger af materialerne og herefter bestille dem via CU. CU er systemadministrator på samtlige systemer. Oversigt over udgifter til bibliotekssystemer: Aleph og BOOK-IT kr kr De pædagogiske centres materialevalg CU yder rådgivning til skolebibliotekarerne i forhold til indkøb og udvikling af pædagogisk centers materialesamling. Materialevalget for skolebibliotekarerne foregår on-line via bibliotekssystemet Matilda i kombination med at de pædagogiske konsulenter på CU formidler materialerne i Matilda. Skolebibliotekarerne kan i bibliotekssystemet læse kommentarerne, orientere sig i lektørudtalelser, anmeldelser fra diverse dagblade og tidsskrifter og herefter bestille materiale i systemet via eller på fax eller brev. Yderligere udstilles alle relevante, nye materialer løbende på CU til gennemsyn for skolebibliotekarerne i fem til seks uger. Samtlige skoler har fra februar 2004 online-adgang til Mathilda -systemet. Det har været tilfredsstillende for brugerne at alle kommentarer og anmeldelser samles et sted samt at bestillingen kan foretages elektronisk Derudover anvender flere og flere skoler systemets mange muligheder for lokalt at skabe overblik over skolens indkøb fordelt på fag og emner til tværfaglige formål og projektarbejdet. Mål- og resultatstyring, side 18

19 Implementering af nye læremidler, der modsvarer den faglige og pædagogiske udvikling Til at understøtte og fremme implementeringen af nye læremidler, der modsvarer den vedtagne skoleudvikling, afholder CU en række kurser og workshops, der kan inspirere og efteruddanne lærere. Desuden afholder CU s pædagogiske konsulenter og ledere vejledningsmøder for skolernes fagudvalg eller lærerteam med henblik på at fremme anvendelsen af de nyeste og mest relevante læremidler til støtte for skolernes undervisning Perspektiver CU kan konstatere at nye læremidler virker fornyende og inspirerende for underviseres og pædagogers arbejde med børn og unge. Da det samtidig kan være vanskeligt at skaffe sig overblik over tilgængelige ressourcer, og der kan være usikkerhed om hvorledes de anvendes, er det ikke alene en opgave for CU at formidle sine ressourcer effektivt; men også at der ydes rådgivning om læremidlers anvendelse så at sige hvilke læremidler der har kvalitet, og hvilke aktiviteter de egner sig til Formidling informationsvirksomhed Formidlingen af materialer og pædagogisk relaterede aktiviteter er en kerneopgave for Center for Undervisningsmidler. Målgruppen for formidlingen er undervisnings- og fritidsinstitutioner i Københavns Kommune. Formidlingen udformes forskelligt efter målgruppe og udmøntes på mange forskellige måder afhængig af målgruppe, aktivitet og opgavens art. Fagudvalg, lærerteam, centerteam og andre samarbejdsgrupper vælger at lægge deres arbejde med årsplanlægning, materialevalg til fag og til pædagogisk center på CU. Arbejdsmåden giver CU mulighed for en meget målrettet formidling, rådgivning og vejledning. Den personlige kontakt giver bl.a. mulighed for at vise spændvidden i CU s materialeudbud og giver en klar pejling af, hvad der rører sig i den pædagogiske debat, hvad der efterspørges, og hvor CU kan sætte ind. Der kan søges, bestilles og bookes, materialer fra CU på tre måder: 1. Onlinebooking via Internettet Siden adgangen til søgning og online-booking af materialer fra CU s samlinger blev åbnet i 1998, har stadig flere brugere anvendt denne mulighed. Systemet Aleph s bibliotekssystem - har haft en vanskelig og meget lang introduktion hvor hverken CU s eller brugernes forventninger til funktionalitet og effektivitet er blevet indfriet. Systemet har været og opfattes stadig af nogle brugere som vanskeligt at håndtere. For at hjælpe brugerne på vej har CU afholdt workshops og kurser i systemet samt tilbudt rekvirerede kurser i søgning og booking. Tilbagemeldingerne på kurserne har været meget positive og viser, at vi skal fortsætte med dem og umiddelbart kan CU mærke effekten i et øget Mål- og resultatstyring, side 19

20 antal bookinger via nettet. Det har således været muligt at indskrænke telefontiden for bookinghenvendelse og overføre medarbejderressourcer til andre, mere relevante publikumskrævende opgaver. 2. Telefonisk henvendelse CU giver fortsat brugerne mulighed for at bestille materialer ved telefonisk henvendelse. Det har været en klar fordel at fastholde denne service sammen med online-muligheden. En del brugere er stadig usikre med hensyn til netbestillinger, andre ønsker en personlige samtale i forbindelse med lån af materialer. Medarbejdernes viden og erfaringer om materialerne bliver udnyttet fuldt ud, når der kan anvises et bredt udvalg af muligheder i forhold til brugeren og herved sætte nye materialer i cirkulation. 3. Personligt fremmøde. En del brugere ønsker stadig at orientere sig i samlingerne. Med materialerne i hånden og i en dialog med centrets medarbejdere har de i åbningstiden attraktive arbejdsforhold ved planlægningen af deres undervisning Kurser og Workshop De seneste års ændringer i underviseres og pædagogers efter- og videreuddannelse med mange aktører, f. eks. CVU, faglige foreninger, amtscentre og forlag medfører at opgaveafgrænsningen ikke altid er afklaret. Med udgangspunkt i undervisningsmidler og de pædagogiske centres opgaver udbyder CU kurser i relation til kommunens indsatsområder. Formidlingen sker gennem UUF s kursusavis rettet mod lærere og pædagoger. Kurser for gymnasielærere er arrangeret i samarbejde med Frederiksberg Kommune og Amtscentret i Københavns Amt. De gennemførte kurser har været velbesøgte og deltagertilfredsheden har været stor. Endvidere udbyder CU faglige og materialerelaterede workshops med fokus på aktuelle temaer. Med deres nære relation til den daglige undervisning giver CU lærere mulighed for at hente ny inspiration og viden. CU forestår endvidere den praktiske afvikling af kurser og møder for eksterne arrangører. CU knytter meget gerne an til disse arrangementer i form af blandt andet materialepakker og deltager så vidt muligt hvor der ønskes en orientering om CU, der således får mulighed for at udvikle nye tilbud og ramme nye målgrupper. Det kan konstateres at kursus- og workshopaktiviteter resulterer i et øget antal målrettede henvendelser og udlån Hjemmesiden I efteråret 2002 etablerede CU en ny hjemmeside - med det overordnede mål at den skulle være CU s primære informationskilde. Alle nyheder, materialer, links til pædagogiske hjemmesider, adgang til bibliotekssy Mål- og resultatstyring, side 20

Folkeskolens svar på OECD s anbefalinger

Folkeskolens svar på OECD s anbefalinger 4. oktober 2004 Folkeskolens svar på OECD s anbefalinger - Tilbagemelding til undervisningsministeren fra KL, Danmarks Lærerforening, Lederforeningen, Danmarks Skolelederforening, Skole og Samfund, Børne-

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Lovforslag nr. L 150 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. februar 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Forenkling

Læs mere

TEMA Skolebyggeri. Godt skolebyggeri. Branchevejledning

TEMA Skolebyggeri. Godt skolebyggeri. Branchevejledning TEMA Skolebyggeri Godt skolebyggeri Branchevejledning Indhold Indledning Side 5 Trin 1 Initiativfasen Beslutningsfasen Side 7 Resumé Side 7 Hvorfor bygger man skoler Side 8 Helheds- og udbygningsplaner

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole(Specialskole)

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole(Specialskole) 2010-2011 Kvalliitetsrapport Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole Specialskole 2 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Kvalitetsrapportens indhold... 4 Kvalitetsrapportens formål... 4 Kvalitetsrapportens

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Årsberetning 2011 Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Endnu et år er gået. Et år hvor tankerne omkring samarbejde og arbejdet med et fælles løft har båret frugt. NTS-centeret er ved at få solidt

Læs mere

Skoleledelse. Danmarks Lærerforening 2000

Skoleledelse. Danmarks Lærerforening 2000 Skoleledelse Danmarks Lærerforening 2000 Indholdsfortegnelse: Forord s. 3 Indledning s. 4 Ledelse i fremtidens folkeskole s. 5 - Ledelsens tolkning af loven og udfordringerne s. 5 Ledelse og skolevæsen

Læs mere

Evaluering af Arbejdsministeriets Medarbejderuddannelse

Evaluering af Arbejdsministeriets Medarbejderuddannelse Evaluering af Arbejdsministeriets Medarbejderuddannelse De strategiske beslutninger der bestemmer udviklingen Evaluering af Arbejdsministeriets Medarbejderuddannelse Redigeret af Søren Carøe og David

Læs mere

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.)

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01 Anbefalingens betegnelse: Bygningsområdet Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Forslag 2011 2012 2013 2014 Bygningsområdet

Læs mere

Idræt i folkeskolen. Et fag med bevægelse DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Idræt i folkeskolen. Et fag med bevægelse DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Idræt i folkeskolen Et fag med bevægelse 2004 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Idræt i folkeskolen 2004 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks

Læs mere

Folkebibliotekerne i vidensamfundet

Folkebibliotekerne i vidensamfundet S T Y R E L S E N F O R BIBLIOTEK OG MEDIER Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om folkebibliotekerne i vidensamfundet Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om

Læs mere

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen Undersøgelse af erfaringer og perspektiver 2009 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag KL, april 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Design: Kontrapunkt

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

Resultatkontrakt 2015

Resultatkontrakt 2015 Odense 11. december 2014 (1) Journalnr. 00.1 Resultatkontrakt 2015 1 Indledning Resultatkontrakten er en aftale mellem Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold og Center for Frivilligt

Læs mere

Ordinær generalforsamling November 2002

Ordinær generalforsamling November 2002 Ordinær generalforsamling November 2002 Indhold Forord 4 Endelig dagsorden 5 Helhed og sammenhæng 6 Den rummelige daginstitution og skole - fokus på udsatte børn og unge 6 Publikationen Hænger det sammen?

Læs mere

MODERNISERING AF DEN OFFENTLIGE SEKTOR. Praksis og perspektiver

MODERNISERING AF DEN OFFENTLIGE SEKTOR. Praksis og perspektiver MODERNISERING AF DEN OFFENTLIGE SEKTOR Praksis og perspektiver April 2003 FORORD Kvalitetsudvikling har høj prioritet blandt regeringens mål for den offentlige sektors fornyelse. En løbende kvalitetsudvikling

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Udkast af 13. juni 2006 RAPPORT FRA UDVALGET OM CENTRE FOR UNDERVISNINGSMIDLER

Udkast af 13. juni 2006 RAPPORT FRA UDVALGET OM CENTRE FOR UNDERVISNINGSMIDLER Udkast af 13. juni 2006 RAPPORT FRA UDVALGET OM CENTRE FOR UNDERVISNINGSMIDLER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kommissorium beskrivelse af opgaven og udvalgsarbejdet... 3 1.1. Udvalgets kommissorium... 3 1.2. Udvalgets

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING Til Socialministeriet Dato September 2011 RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDSRÅDGIVNING INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om evalueringen 1 1.2 Puljen

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

DEN NØDVENDIGE VIDEN. To analyser af HK ernes rolle i velfærdsproduktionen i kommuner og regioner

DEN NØDVENDIGE VIDEN. To analyser af HK ernes rolle i velfærdsproduktionen i kommuner og regioner DEN NØDVENDIGE VIDEN To analyser af HK ernes rolle i velfærdsproduktionen i kommuner og regioner Forord Danmark skal i de kommende år besvare en række spørgsmål, der får afgørende indflydelse på fremtidens

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

Handleplan for dansk som andetsprog

Handleplan for dansk som andetsprog Handleplan for dansk som andetsprog 2009-2012 Skoleområdet 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning til Dansk som andetsprog...3 1.1. Elektronisk elevjournal for tosprogede elever...4 2. Regelgrundlag - Fælles

Læs mere

Med venlig hilsen Anders Møller Direktør

Med venlig hilsen Anders Møller Direktør Forord Parkering København har gennem de seneste fem år arbejdet systematisk med udviklingen af virksomheden. Efter at være blevet etableret som kontraktstyret virksomhed og med en ny ledelse, blev der

Læs mere