Københavns Kommune Uddannelses og Ungdomsforvaltningen. Center for Undervisningsmidler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Københavns Kommune Uddannelses og Ungdomsforvaltningen. Center for Undervisningsmidler"

Transkript

1 Københavns Kommune Uddannelses og Ungdomsforvaltningen Center for Undervisningsmidler Rapport om Mål og resultatstyring Maj 2004

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1. 1 Baggrund Rapportens formål Disponering Projektgruppens sammensætning Anvendt baggrundsmateriale Sammenfatning og konklusion Beskrivelse og analyse af CU Lovgrundlag og opgaver CU s brugere Organisationsplan Organisationsdiagram Budget CU s identitet og faglighed CU s fire hovedområder Undervisningsmidler en kerneopgave Budget til undervisningsmidler; skolebiblioteker og CU Udlånsvirksomhed Center for Undervisningsmidler Pædagogiske centre Perspektiver Vejledende og rådgivende opgaver Læreres brug af CU s samlinger Skolernes indkøb af materialer De pædagogiske centres materialevalg Implementering af nye læremidler Perspektiver Formidling informationsvirksomhed Kurser og workshops Hjemmesiden Erfaringsbank/vidensgenerator Brugerkonferencer Lærernes Magasin og nyhedsbrev til gymnasier Perspektiver Pædagogiske centre Perspektiver Tværgående opgaver Bibliotekssystemer Bibliotekstekniske opgaver Budget og regnskab for skolebibliotekerne Depot og distribution Mål- og resultatstyring, side 2

3 Personalepolitik Perspektiver Mål 5. 1 CU s formål og mål Mål- og resultatstyring Mål- og resultatstyring, side 3

4 1. Indledning og baggrund 1. 1 Baggrund I forbindelse med vedtagelsen af budget 2002 ønskede Borgerrepræsentationen stærkere styring og sammenkobling af kommunens aktiviteter og ressourceforbrug. Der blev derfor truffet beslutning om at der i samtlige forvaltninger indføres mål- og resultatstyring for at forbedre det politiske og strategiske niveaus beslutningsgrundlag. Som et led i dette arbejde har Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen iværksat en proces med et todelt formål: dels at få en opgørelse over institutioners opgaver og ressourceforbrug og dels at arbejdet med mål- og resultatstyringsrapporter skal udvikle arbejds- og evalueringsmetoder i den enkelte institution med fokus på aktiviteter og ressourceforbrug Rapportens formål Det generelle formål med mål- og resultatstyringsrapporten er på overordnet niveau at beskrive Center for Undervisningsmidlers, CU s, opgaver, opgavefordeling og ressourceforbrug. Beskrivelsen skal tjene til at skabe større gennemsigtighed, for såvel en intern som en ekstern iagttager med hensyn til fordeling af budget samt prioritering og kvalitet af opgaver og ydelser. Rapporten beskriver sammenhængen mellem bevillinger og aktiviteter på fem væsentlige områder. Disse områder vil i de kommende år blive gjort til genstand for en mere intens udvikling i overensstemmelse med de politiske og forvaltningsmæssige reaktioner på rapporten, og i overensstemmelse med de metoder der er opnået kendskab til gennem arbejdet med mål- og resultatstyringsrapporten Disponering Rapporten er opdelt i fem afsnit, hvoraf det indledende afsnit beskriver baggrunden for rapporten, dens formål samt disponering m.v. Afsnit to indeholder en kort sammenfatning og konklusion af rapportens indhold. I tredje afsnit beskrives CU s lov- og styringsgrundlag, budget samt organisation af arbejdsopgaver og ledelsesstruktur. CU s hoved- og delopgaver omtales i afsnit fire. Beskrivelsen er tværgående med udgangspunkt i hovedopgaver. Beskrivelsen af hver hovedopgave afsluttes med en perspektivering af vedkommende område med det formål at opstille udviklingstendenser og muligheder som baggrund for at opstille mål og delmål. Valget af denne form for disponering sikrer en sammenhængende fremstilling med udgangspunkt i brugeres eller læseres synsvinkel; men medfører enkelte gentagelser i teksten. Som oplæg til formulering af mål sammenfatter afsnit fem hovedområderne i form af en status. I afsnit fem opstilles tre repræsentative mål, som CU har valgt at arbejde med og blive vurderet på i overensstemmelse med de principper der er fastlagt for arbejdet med mål- og resultatstyring. Mål- og resultatstyring, side 4

5 Dokumentation økonomi, udlånsstatistik, ressourceforbrug m.v. indgår i teksten i relevant sammenhæng frem for at blive bragt som bilag Projektgruppens sammensætning Mål- og resultatstyringsrapporten er udarbejdet af en arbejdsgruppe sammensat af medarbejdere på CU: afdelingsleder Ingrid Skovgård Andersen, kontorfunktionær Poul Borre, kontorfunktionær Lene Malmberg, pædagogisk konsulent Dorte Olsen, fuldmægtig Ilse Rasmussen og skolebiblioteksinspektør Hans Krebs Ovesen. Rapporten er fremlagt til orientering og kommentering for lokalsamarbejdsudvalget den 14. maj 2004 inden bestyrelsen for CU, efter aftale på møde d. 19. maj 2004, har fået den forelagt til godkendelse Anvendt baggrundsmateriale Ved udarbejdelsen af rapporten er følgende datamateriale blevet anvendt: Lov om folkeskolen Lov om centre for undervisningsmidler m.v. Lov nr. 471 af Bekendtgørelse om skolebiblioteker i folkeskolen U&U plan 2003 Vedtægt for Center for Undervisningsmidler, 2001 Vedtægt for bestyrelsen for Center for Undervisningsmidler, 1998 Virksomhedsplan for Center for Undervisningsmidler 2002 Debatoplæg om amtscentre. Amtsrådsforeningen, maj 2003 Skolebiblioteksårbogen Statistik for skolebiblioteker, Undervisningsministeriet 2002 Statistik for Amtscentre for Undervisning 2002 Regeringens oplæg Det ny Danmark en offentlig sektor tæt på borgerne april Sammenfatning og konklusion I mål- og resultatstyringsrapporten beskrives CU s lovbestemte opgaver, som er koncentreret om udlån af og rådgivning om undervisningsmaterialer. Disse opgaver er på landsplan defineret som amtskommunale opgaver selv om de overvejende er målrettet grundskoleniveau. Ifølge de vedtægter Borgerrepræsentationen har fastsat for centrets virksomhed, løser CU endvidere en række opgaver vedrørende de pædagogiske centres virksomhed, som hører under primærkommunale ydelser. CU s opgaveportefølje er specifik, idet ingen andre institutioner løser de lov- og vedtægtsbundne skal-opgaver i Københavns Kommune. Mål- og resultatstyring, side 5

6 Med udgangspunkt i CU s ekspertise på læremiddelområdet er dets virksomhed koncentreret om: Udlån af undervisningsmidler Vejledende og rådgivende opgaver Formidling informationsvirksomhed De pædagogiske centres virksomhed Andre, tværgående opgaver, f. eks: o indkøb og klargøring af undervisningsmidler til skolebibliotekerne o support og systemadministration af skolernes bibliotekssystemer o budget og regnskab for skolebibliotekerne o depot og distribution for forvaltningen I rapporten er der formuleret følgende formål og mål for CU s virksomhed: CU s overordnede formål: CU skal gennem udbud af undervisningsmidler øge kvaliteten af læring og leg i de københavnske undervisnings- og fritidsinstitutioner CU s mål: CU skal bidrage til at øge kvaliteten af undervisningen ved at sikre et stort udbud af aktuelle, varierede og relevante undervisningsmidler CU skal gennem målrettet vejledning og formidling opkvalificere anvendelsen af undervisningsmidler Der arbejdes med flere mål på CU. For at tilgodese en bred kvalitativ udvikling af CU s opgaver, er der valgt delmål ud som tilgodeser såvel ydelsernes indhold som de tilknyttede administrative og tekniske opgaver. Mål 1. Udlånsfrekvensen af materialer fra Sætsamlingen skal øges Mål 2. Brugervenligheden af it-baserede bibliotekssystemer skal højnes Mål 3. Centrale udviklingsprogrammer støttes ved afvikling af en række workshops med særlig fokus på læremidler Der er opstillet resultatmål på kort sigt, mellemlangt og langt sigt for de enkelte mål. Det skal bemærkes, at der udover de udvalgte målområder sideløbende arbejdes med andre aktiviteter, som tilsammen understøtter opfyldelsen af CU s visioner og målsætninger. Mål- og resultatstyring, side 6

7 3. Beskrivelse og analyse af CU Lovgrundlag og opgaver CU virker på grundlag af Lov om centre for undervisningsmidler m.v. (lov nr. 471 af 10. juni 1997 samt vedtægt for Center for Undervisningsmidler, sidst revideret og vedtaget af Borgerrepræsentationen d. 24. oktober Centret arbejder endvidere efter Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 171 af 13. marts 1995 om skolebiblioteker i folkeskolen. Ifølge lovgivning og vedtægt har Borgerrepræsentationen det overordnede ansvar for CU. Til at varetage ledelsen af centret er der oprettet en bestyrelse, der består af seks medlemmer udpeget af og blandt Borgerrepræsentationens medlemmer samt en repræsentant for medarbejderne ved centret udpeget af og blandt centrets medarbejdere. Foruden de opgaver der er beskrevet i Lov om centre for undervisningsmidler varetager CU endvidere rådgivende og vejledende opgaver vedrørende skolebibliotekernes de pædagogiske centres virksomhed. Denne virksomhed er fastsat i Borgerrepræsentationens vedtægt for centret. Skolebibliotekernes lovgrundlag er beskrevet i folkeskoleloven af 30. juni 1993, hvor det af 19, stk. 2 fremgår: Ved hver selvstændig skole oprettes et skolebibliotek som et pædagogisk servicecenter. Skolebiblioteket er en del af skolens virksomhed og samarbejder med folkebiblioteket. Skolebiblioteket stiller undervisningsmidler til rådighed for skolens undervisning, herunder også bøger til elevernes fritidslæsning, og yder vejledning i brugen heraf. Deres virksomhed og styrelse m.v. er fastlagt i Bekendtgørelse om skolebiblioteker fra marts Oversigt over styring og kompetencer: Lovgrundlag Lov om centre for undervisningsmidler m.v. Lov om folkeskolen Bekendtgørelse om skolebiblioteker i folkeskolen Vedtægt for Center for Undervisningsmidler CU s struktur, overordnede målsætning og økonomiske rammer Ordningen af skolebiblioteker. Herunder den overordnede administration af skolebiblioteksvirksomheden Kompetence Folketinget Undervisningsministeriet Borgerrepræsentationen Mål- og resultatstyring, side 7

8 Vedtægt for bestyrelsen for Center for Undervisningsmidler Uddannelses- og Ungdomsudvalget Principper og retningslinier for CU indenfor de mål og rammer Borgerrepræsentationen fastsætter Forretningsorden for bestyrelsen Godkendelse af budget Indstilling til borgmesteren for Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen om ansættelse og afskedigelse af lederen ved CU Godkendelse af de undervisningsmidler, der indgår i skolebiblioteket Fastsættelse af principper for skolens undervisningsmidler Fastsættelse af principper for skolebibliotekets virksomhed Bestyrelsen for Center for Undervisningsmidler Skolebestyrelser CU`s opgaveportefølje er præget af Københavns Kommunes særlige status med varetagelsen af såvel primær- som amtskommunale opgaver. Centret er således ifølge lovgrundlag tillagt amtskommunale opgaver, og på baggrund af kommunale vedtægter løser CU endvidere en række primærkommunale opgaver. CU s amtskommunale opgaver omfatter således: Udlån af undervisningsmidler til undervisnings- og fritidsinstitutioner i Københavns Kommune Information om samt rådgivning og vejledning til lærere, pædagoger m. fl. i kommunen om undervisningsmidler og deres anvendelse CU s kommunale opgaver omfatter bl.a.: Rådgivning og vejledning om skolebibliotekernes virksomhed Implementering og support vedrørende skolers og gymnasiers praktiske anvendelse af elektroniske bibliotekssystemer Skolebibliotekernes indkøbsordninger, herunder biblioteksteknisk klargøring af undervisningsmidler Budget og regnskab for skolebibliotekerne Depot-, kørsel og distributionsvirksomhed for den samlede Uddannelsesog Ungdomsforvaltning Center for Undervisningsmidler står til rådighed for undervisere, pædagoger m. fl. på såvel offentlige som private undervisnings- og fritidsinstitutioner. Hermed Mål- og resultatstyring, side 8

9 betjener centret målgrupper fra førskolealderen indtil universitetsniveau. Centrets ydelser står gratis til rådighed for brugerne CU s brugere : Nedenstående tabel viser udviklingen i CU s brugerkreds siden etableringen som Center for Undervisningsmidler i 1998: Kommuneskoler Gymnasier og HF Specialundervisning Kolonier Hospitalsafdelinger Ungdomsskolen KVUC/VPC PPR Institutioner i Forvaltningen Privatskoler Københavns Biblioteker Uddannelsesinstitutioner Øvrige Fritidsinstitutioner og klubber I alt På grundlag af lovgivning og brugergrupper skønnes cirka 85% af CU s samlede indsats at være rettet mod grundskole- og fritidsområdet Organisationsplan CU er organiseret i fem afdelinger med hver sine arbejdsopgaver og faglige ekspertise: Udlån Formidler udlån fra CU s samlinger direkte til centrets brugergrupper. Afdelingen yder rådgivning om materialesøgning i form af personlig eller telefonisk betjening og inspirerer brugere til brug af undervisningsmidler ved udstillingsvirksomhed, udarbejdelse af kataloger, emnelister, vejledninger til elektronisk søgning m.v. Sekretariat Varetager budget og regnskab for skolebibliotekerne og CU. Afdelingen udfører endvidere dokumentations- og kommunikationsopgaver for hele området samt koordinerende opgaver omkring møde- og kursusvirksomhed. Mål- og resultatstyring, side 9

10 Teknisk Afdeling Varetager systemadministration af IT-bibliotekssystemer samt indkøb og klargøring af undervisningsmidler til CU s samlinger og skolebibliotekerne. Afdelingen kopierer endvidere undervisningsrelevante tv-programmer med henblik på udlån samt yder intern edb-support. Ekspedition, depot og kørsel Varetager kørsels- og depotopgaver for Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen herunder kontrol, materialepleje og lagerstyring af Sætsamlingens materialer. Pædagogiske konsulenter - gymnasiemedarbejder Rådgiver og vejleder om undervisningsmidler og deres anvendelse herunder skolebibliotekernes materialevalg. Konsulenter og gymnasiemedarbejder deltager endvidere, som CU s repræsentanter, i relevante opgaver omkring generelle, centrale udviklingsopgaver Organisationsdiagram Leder Ekspeditionsafdeling Pædagogiske konsulenter Sekretariat Teknisk Afdeling Udlån Depotforvalter Viceskolebiblioteksinspektør (stedfortræder for leder) Fuldmægtig Fuldmægtig Afdelingsleder Ansatte/normering 4 / 4,00 Ansatte/normering 4 / 2,90 Ansatte/normering 4 / 4,00 Ansatte/normering 8 / 7,82 Ansatte/normering 8 / 7,51 Stedfortræderfunk.: Aftale om kørsel Distribution Stedfortræderfunk.: Principper for materiale valg i forhold til skolerne Tjenstlige forhold, skolebibl. Opslag, skolebibl. Stedfortræderfunk.: Lønforhold NL Opslag, ansættelse Kommunikation Høringer, besvarelser Statistik Økonomi, budget og regnskab Stedfortræderfunk.: Bibliotekssystemer Leverandører Stedfortræderfunk.: Samlinger Formidling Principper for mat.valg. til centrale samlinger Mål- og resultatstyring, side 10

11 Budget I CU s budget indgår midler til indkøb af materialer til såvel CU s centrale samlinger som til de pædagogiske centres basissamlinger. Til disposition for skolernes indkøb udmelder CU beløbsrammer til samtlige institutioner med pædagogiske centre. CU har ikke indtægter i form af indtægtsdækket virksomhed, da centrets ydelser, ifølge lovgivning, står gratis til rådighed for brugerne. Herunder ses CU s driftsbudget. Hele budgettet er ikke udmeldt på områder fordi der er sat midler til side til drift og implementering af it-systemer. Budget, CU Bøger m.v Ekstrabevilling Av-materialer Vedligeholdelse Administration I alt Løn I alt inkl. løn CU s identitet og faglighed Institutionens identitet bygger på: at opgaverne løses med stor nærhed til brugerne og med fokus på deres praksis at opgaverne løses på baggrund af centrale københavnske strategier for skolernes og institutionernes udvikling at opgaverne koordineres og løses i samarbejde med andre pædagogiske institutioner i forvaltningen at de rådgivende opgaver omkring de pædagogiske centres udvikling og drift er tæt knyttet til CU s øvrige virksomhed Institutionens faglighed: er koncentreret omkring et alsidigt og aktuelt udbud af undervisningsmidler - vel at mærke defineret meget bredt - som en væsentlig forudsætning for kvaliteten af læringsforløb på skoler og institutioner. Mål- og resultatstyring, side 11

12 kommer til udtryk i formidling og rådgivning om undervisningsmidler og deres anvendelse. Denne faglighed er efterspurgt idet lærere har få steder at henvende sig om støtte til den fag-faglighed der fra mange sider søges styrket. En faglighed, hvortil rådgivende ressourcer er nedprioriteret fra såvel ministeriel som forvaltningsside i forbindelse med opprioritering af udviklingsarbejder og udviklingsprojekter CU s fem hovedområder Undervisningsmidler en kerneopgave Center for Undervisningsmidlers aktiviteter er koncentreret om undervisningsmidler og deres anvendelse, derfor skal der her kort gøres rede for de seneste års udvikling på området. Med 1993-loven, de efterfølgende justeringer, samt de kommunalt vedtagne principper er krav og forventninger til folkeskolen øget betydeligt. Der ønskes en folkeskole med et udfordrende og inspirerende læringsmiljø, der både rummer såvel høj faglighed såvel som udvikling af elevernes alsidige personlige udvikling. Det stiller nye og andre krav til undervisningsmidlerne, og dermed CU s tilbud til brugerne. CU s hovedaktiviteter vil efterfølgende blive beskrevet i fem tværgående temaer: 1. Udlånsvirksomhed Center for Undervisningsmidler og de pædagogiske centre 2. Vejledende og rådgivende opgaver 3. Formidling - informationsvirksomhed 4. Pædagogiske centre 5. Andre, tværgående opgaver Budget til undervisningsmidler; skolebiblioteker og CU Oversigt over CU s budget til undervisningsmidler i 2003 og Undervisningsmidler: skolebiblioteker, CU Område Tekst Budget 2003 Budget Sætsamlingen , Sætsamlingen, indbinding 1703 Sætsamlingen, av , Informationssamlingen , Informationssamlingen, gennemsyn , Informationssamlingen, av , Klargøring, CU , Kataloger m.v , Mål- og resultatstyring, side 12

13 Udlånsvirksomhed Center for Undervisningsmidler Lærere kan låne materialer til støtte for deres undervisning ad flere veje. Lån kan dels ske fra centrale samlinger på CU, dels fra skolebibliotekernes basissamlinger på den enkelte skole. De centrale samlinger: Sætsamlingen giver undervisere mulighed for at låne materialer til deres undervisning som supplement til institutionens egne undervisningsmidler eller beskæftigelsesmaterialer Informationssamlingen bygger på Amtsrådsforeningens og Københavns Kommunes aftale med producenter af undervisningsmidler og sikrer brugerne information om relevante medier, som anvendes i undervisningen: bøger, spil, videoprogrammer, cd, bånd mv. Pædagogisk-psykologisk samling indeholder faglitteratur og udlånes til lederes, læreres, pædagogers og administrative medarbejderes forberedelse, kursusvirksomhed og efteruddannelse Indkøb af materialer til centrale samlinger sker løbende og i en dialog med brugere med særlig fokus på københavnske, politisk vedtagne udviklingsområder. Overordnet tages der endvidere hensyn til at centrets brugere kan hente inspiration og materialer til understøttelse af lokale og i særdeles grad centrale, politisk vedtagen, udviklingsområder. Materialerne i samlingerne giver lærere mulighed for at differentiere og variere undervisningen med hensyn til såvel indhold som organisation, hvilket åbner nye muligheder for udvikling af undervisningen. Centret har gennem de seneste seks år modtaget en række ekstrabevillinger til indkøb af materialer. Til belysning af centrets indkøbspolitik er der, i forbindelse med frigivelse af bevillinger, fremlagt en række forslag til centrets bestyrelse, som skal godkende anvendelsen af ekstrabevillinger. Hovedområder for fordeling af ekstrabevillinger har i perioden været: udskiftning af nedslidte, uaktuelle undervisningsmidler, og anskaffelse af nye i overensstemmelse med gældende lovgivning og aktuelle behov på folkeskole- og gymnasieniveau aktuel skøn- og faglitteratur med henblik på at styrke læseprocessen indkøb af undervisningsmidler til styrkelse af kommunalt vedtagne indsatsområder indkøb af og støtte til udvikling af undervisningsmidler til tosprogede elever i overensstemmelse med københavnske handlingsplaner på området. praktisk musiske dimension. gymnasier og Hf-kurser. kulturelle og pædagogiske tilbud til undervisningen flygtige materialer laborativt udstyr iagttagelsesmaterialer m. m. Mål- og resultatstyring, side 13

14 informationsteknologi digitale medier. indkøb af kommunale fælles it-licenser for alle kommunale skoler afprøvning og udvikling af læremidler der modsvarer elevers forskellige måder at lære på Fordeling af ekstrabevilling 2003 Forbrug i alt: kr., fordelt procentuelt: 1. Uv-midler 73% 2. Klargøring 1% 3. Kataloger 4% 4. IKT 1% 5. Kursus 1% 6. Adm. 9% 7. Kørsel 0,3% 8. Andet 0% 9. Løn 11% EB % 60% 40% 20% 0% Fordeling af ekstrabevilling 2003 på aktivitetsområder Efter beslutning i CU s bestyrelse er ekstrabevilling for 2003 anvendt til at understøtte følgende aktivitetsområder: 1 Læsning på alle klassetrin kr. 2 Vedtagne indsatsområder kr. 3 Undervisning af tosprogede elever kr. 4 Praktisk musisk dimension kr. 5 Gymnasier og Hf-kurser kr. 6 Kulturelle og pæd. tilbud i undervisn kr. 7 Laborativt udstyr m.v kr. 8 Informationsteknologi digitale medier kr. 9 Formidling kr EB 2003, uv-midler Mål- og resultatstyring, side 14

15 CU s samlinger giver mulighed for: adgang til et tidssvarende og mangfoldigt udbud af materialer at differentiere og variere undervisningen med hensyn til såvel indhold som organisering afprøve nye og anderledes læremidler uden økonomisk eller pædagogisk risiko for den enkelte skole at tilbyde et målrettet og bredt udbud af læremidler, der understøtter kommunens pædagogiske udviklingsstrategier og projekter at få vejledning og indsigt til anskaffelser af læremidler på skolen at få inspiration til og viden om anvendelse af læremidler Pædagogiske centre De pædagogiske centres lokale materialesamlinger giver elever og lærere mulighed for at benytte supplerende materialer til fx individuelle undervisningsforløb, projektarbejder eller elevernes fritidslæsning. Basissamlingen indeholder alsidige materialer som, ifølge lovgivningen, stilles til rådighed for elevernes undervisning og fritidslæsning. Materialevalget foretages af skolebibliotekarerne på grundlag af CU s vejledende virksomhed omkring skolernes materialeindkøb. Skolebibliotekernes indkøb af materialer sker gennem Center for Undervisningsmidler som, via centrale indkøbsaftaler, varetager budget og regnskab til skolebibliotekernes basissamlinger. Ved at benytte denne centrale indkøbskanal er skolerne sikret effektive administrative rutiner samt en høj standard med hensyn til materialekendskab, biblioteksteknisk klargøring væsentlige elementer i at sikre det biblioteksfaglige niveau og edb-support i forbindelse med skolernes og gymnasiernes anvendelse af edb-systemer. Oversigt over skolebibliotekernes materialebestand, udlånsfrekvens samt timetal. Skolebiblioteker Boglige mat. Bestand pr. elev Boglige mat. Udlån pr. elev Bruttotimer pr. elev København 29,6 25,1 2,25 Århus *45,2 *40,6 *4,68 Odense 50 40,4 3,27 Ålborg 57,1 43,3 4,45 Esbjerg *72,4 *43,2 *2,96 Randers 81,9 73 3,98 Gennemsnit 52,9 42,1 3,94 hele landet Kilde: Skolebiblioteksårbog * Tal i Århus og Esbjerg fra 2001 Mål- og resultatstyring, side 15

16 Bemærkninger: Generelt har skolebibliotekerne i Københavns Kommune i en længere årrække haft en mindre materialebestand pr. elev end hvad der har været gennemsnittet for hele landet. Det skønnes at de københavnske skolebibliotekers samlinger efter indførelse af fælles, centralt, bibliotekssystem med forudgående kassation indeholder moderne, aktuelle og relevante læremidler. Skolebiblioteker Budget Skolebiblioteker, uv-midler Skolebiblioteker, indbinding Ekstrabevilling I alt , Den store forskel på skolebibliotekernes budget i 2003 og 2004 skyldes ekstrabevilling i 2003 samt at skolerne i 2004 har været medfinansierende på skolernes bibliotekssystem Perspektiver CU s udlån til skoler og institutioner udvikles i retning af et stadig mere alsidigt og fleksibelt udbud af materialer til støtte for skoleudviklingen generelt. En centralt opbygget samling af materialer sikrer skolerne en løbende adgang til nye relevante materialer og medvirker til en høj grad af aktualitet og kvalitet såvel fagligt som pædagogisk. Der foregår således en løbende dialog mellem centrets brugere, pædagogiske konsulenter og øvrige medarbejdere på CU om anskaffelse af materialer. Sideløbende med udviklingen af CU s udbud skal skolebibliotekarernes materialekendskab til stadighed udvikles, så de på skolernes bliver nøglefigurer med henblik på at formidle de bedst egnede læremidler til kollegerne i forbindelse med deres planlægning og afvikling af undervisningen. Mål- og resultatstyring, side 16

17 Vejledende og rådgivende opgaver Med hjemmel i lov om Amtscentre i Danmark opfylder CU en række vejledende og rådgivende opgaver i forhold til: læreres brug af CU s samlinger skolernes egne materialeinvesteringer skolebibliotekarer og samlingerne på skolernes pædagogiske centre implementering af nye læremidler, der modsvarer den faglige og pædagogiske udvikling Læreres brug af CU s samlinger CU`s samling af materialer bliver mere og mere efterspurgt i takt med at skolerne udvikler sig. Bogsystemer afløses af fleksible, differentierede og tværfaglige materialer, der både kan bruges til den faglige fordybelse, tværfaglige projekter og tage udgangspunkt i den enkelte elev. For at orientere lærerne om de mange muligheder udsendes Lærernes Magasin to gange om året til samtlige folkeskoler. På gymnasieområdet udsendes ligeledes to årlige nyhedsbreve. Via CU s hjemmeside kan lærere hente inspiration til deres undervisning ved at orientere sig om de nyeste materialer, downloade litteraturlister m.m. Endelig vejleder centrets pædagogiske konsulenter og øvrige medarbejdere lærere om de muligheder, der gives i CU s samlinger Skolernes indkøb af materialer Den generelle skoleudvikling og decentralisering har givet skolerne nye udfordringer på læremiddelområdet. For at målrette skolernes indkøb af læremidler og sikre, at de har et aktuelt og relevant udbud af materialer, kan CU støtte skolerne med vejledning og viden om materialer. I den forbindelse har CU afholdt temamøder om, hvordan skolerne bedst organiserer og anvender ressourcer til nye materialer. Konkret kan lærerne, inden de køber nye materialer, orienterer sig i CU s informationssamling samt få vejledning af CU s konsulenter. Mål- og resultatstyring, side 17

18 Fakta om bibliotekssystemer CU og skolerne anvender følgende bibliotekssystemer: Axiell Book-IT Er et netbaseret bibliotekssystem som anvendes af skoler og gymnasier til registrering, søgning og udlånsstyring af undervisningsmidler i lokale samlinger. Via netadgang har elever, lærere, forældre og andre interesserede mulighed for at få et overblik over tilgængelige materialeressourcer på de københavnske skoler. Aleph Anvendes til at søge og bestille materialer i CU s samlinger. Via internetadgang og ved hjælp af bruger-login kan undervisere og pædagoger søge og bestille undervisningsmidler fra CU til brug for deres daglige undervisning eller aktiviteter. Mathilda Benyttes til skolebibliotekarernes materialevalg. Her kan de læse alsidige vurderinger af materialerne og herefter bestille dem via CU. CU er systemadministrator på samtlige systemer. Oversigt over udgifter til bibliotekssystemer: Aleph og BOOK-IT kr kr De pædagogiske centres materialevalg CU yder rådgivning til skolebibliotekarerne i forhold til indkøb og udvikling af pædagogisk centers materialesamling. Materialevalget for skolebibliotekarerne foregår on-line via bibliotekssystemet Matilda i kombination med at de pædagogiske konsulenter på CU formidler materialerne i Matilda. Skolebibliotekarerne kan i bibliotekssystemet læse kommentarerne, orientere sig i lektørudtalelser, anmeldelser fra diverse dagblade og tidsskrifter og herefter bestille materiale i systemet via eller på fax eller brev. Yderligere udstilles alle relevante, nye materialer løbende på CU til gennemsyn for skolebibliotekarerne i fem til seks uger. Samtlige skoler har fra februar 2004 online-adgang til Mathilda -systemet. Det har været tilfredsstillende for brugerne at alle kommentarer og anmeldelser samles et sted samt at bestillingen kan foretages elektronisk Derudover anvender flere og flere skoler systemets mange muligheder for lokalt at skabe overblik over skolens indkøb fordelt på fag og emner til tværfaglige formål og projektarbejdet. Mål- og resultatstyring, side 18

19 Implementering af nye læremidler, der modsvarer den faglige og pædagogiske udvikling Til at understøtte og fremme implementeringen af nye læremidler, der modsvarer den vedtagne skoleudvikling, afholder CU en række kurser og workshops, der kan inspirere og efteruddanne lærere. Desuden afholder CU s pædagogiske konsulenter og ledere vejledningsmøder for skolernes fagudvalg eller lærerteam med henblik på at fremme anvendelsen af de nyeste og mest relevante læremidler til støtte for skolernes undervisning Perspektiver CU kan konstatere at nye læremidler virker fornyende og inspirerende for underviseres og pædagogers arbejde med børn og unge. Da det samtidig kan være vanskeligt at skaffe sig overblik over tilgængelige ressourcer, og der kan være usikkerhed om hvorledes de anvendes, er det ikke alene en opgave for CU at formidle sine ressourcer effektivt; men også at der ydes rådgivning om læremidlers anvendelse så at sige hvilke læremidler der har kvalitet, og hvilke aktiviteter de egner sig til Formidling informationsvirksomhed Formidlingen af materialer og pædagogisk relaterede aktiviteter er en kerneopgave for Center for Undervisningsmidler. Målgruppen for formidlingen er undervisnings- og fritidsinstitutioner i Københavns Kommune. Formidlingen udformes forskelligt efter målgruppe og udmøntes på mange forskellige måder afhængig af målgruppe, aktivitet og opgavens art. Fagudvalg, lærerteam, centerteam og andre samarbejdsgrupper vælger at lægge deres arbejde med årsplanlægning, materialevalg til fag og til pædagogisk center på CU. Arbejdsmåden giver CU mulighed for en meget målrettet formidling, rådgivning og vejledning. Den personlige kontakt giver bl.a. mulighed for at vise spændvidden i CU s materialeudbud og giver en klar pejling af, hvad der rører sig i den pædagogiske debat, hvad der efterspørges, og hvor CU kan sætte ind. Der kan søges, bestilles og bookes, materialer fra CU på tre måder: 1. Onlinebooking via Internettet Siden adgangen til søgning og online-booking af materialer fra CU s samlinger blev åbnet i 1998, har stadig flere brugere anvendt denne mulighed. Systemet Aleph s bibliotekssystem - har haft en vanskelig og meget lang introduktion hvor hverken CU s eller brugernes forventninger til funktionalitet og effektivitet er blevet indfriet. Systemet har været og opfattes stadig af nogle brugere som vanskeligt at håndtere. For at hjælpe brugerne på vej har CU afholdt workshops og kurser i systemet samt tilbudt rekvirerede kurser i søgning og booking. Tilbagemeldingerne på kurserne har været meget positive og viser, at vi skal fortsætte med dem og umiddelbart kan CU mærke effekten i et øget Mål- og resultatstyring, side 19

20 antal bookinger via nettet. Det har således været muligt at indskrænke telefontiden for bookinghenvendelse og overføre medarbejderressourcer til andre, mere relevante publikumskrævende opgaver. 2. Telefonisk henvendelse CU giver fortsat brugerne mulighed for at bestille materialer ved telefonisk henvendelse. Det har været en klar fordel at fastholde denne service sammen med online-muligheden. En del brugere er stadig usikre med hensyn til netbestillinger, andre ønsker en personlige samtale i forbindelse med lån af materialer. Medarbejdernes viden og erfaringer om materialerne bliver udnyttet fuldt ud, når der kan anvises et bredt udvalg af muligheder i forhold til brugeren og herved sætte nye materialer i cirkulation. 3. Personligt fremmøde. En del brugere ønsker stadig at orientere sig i samlingerne. Med materialerne i hånden og i en dialog med centrets medarbejdere har de i åbningstiden attraktive arbejdsforhold ved planlægningen af deres undervisning Kurser og Workshop De seneste års ændringer i underviseres og pædagogers efter- og videreuddannelse med mange aktører, f. eks. CVU, faglige foreninger, amtscentre og forlag medfører at opgaveafgrænsningen ikke altid er afklaret. Med udgangspunkt i undervisningsmidler og de pædagogiske centres opgaver udbyder CU kurser i relation til kommunens indsatsområder. Formidlingen sker gennem UUF s kursusavis rettet mod lærere og pædagoger. Kurser for gymnasielærere er arrangeret i samarbejde med Frederiksberg Kommune og Amtscentret i Københavns Amt. De gennemførte kurser har været velbesøgte og deltagertilfredsheden har været stor. Endvidere udbyder CU faglige og materialerelaterede workshops med fokus på aktuelle temaer. Med deres nære relation til den daglige undervisning giver CU lærere mulighed for at hente ny inspiration og viden. CU forestår endvidere den praktiske afvikling af kurser og møder for eksterne arrangører. CU knytter meget gerne an til disse arrangementer i form af blandt andet materialepakker og deltager så vidt muligt hvor der ønskes en orientering om CU, der således får mulighed for at udvikle nye tilbud og ramme nye målgrupper. Det kan konstateres at kursus- og workshopaktiviteter resulterer i et øget antal målrettede henvendelser og udlån Hjemmesiden I efteråret 2002 etablerede CU en ny hjemmeside - med det overordnede mål at den skulle være CU s primære informationskilde. Alle nyheder, materialer, links til pædagogiske hjemmesider, adgang til bibliotekssy Mål- og resultatstyring, side 20

Skolebiblioteket skaber i samarbejde med ledelse og lærere forudsætninger for undervisning og læring.

Skolebiblioteket skaber i samarbejde med ledelse og lærere forudsætninger for undervisning og læring. Internt notatark Børne- og Uddannelsesforvaltningen Pædagogisk Central Dato 07. april 2009 Sagsbehandler Hans Radsted Direkte telefon 919 60 E-mail hara@kolding.dk Emne: Funktionsbeskrivelse læringscenter

Læs mere

Undervisningsministeriet. Mindre sektoranalyse vedr. undervisningsmiddelcentre

Undervisningsministeriet. Mindre sektoranalyse vedr. undervisningsmiddelcentre STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet Dato: J. nr.: Fil-navn: Undervisningsministeriet. Mindre sektoranalyse vedr. undervisningsmiddelcentre 1. De nuværende undervisningsmiddelcentres varetagelse af opgaven

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek. April 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg

Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek. April 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek April 2014 Hovedbiblioteket Falkoner Plads 3 2000 Frederiksberg Biblioteket Godthåbsvej Godthåbsvej 85A 2000 Frederiksberg Biblioteket Danasvej Danasvej 30B

Læs mere

Skolebiblioteket. Et kvalitetsløft i folkeskolen

Skolebiblioteket. Et kvalitetsløft i folkeskolen Skolebiblioteket Et kvalitetsløft i folkeskolen Kommunernes Skolebiblioteksforening 2011 Skolebiblioteket er en del af folkeskoleloven, og i Bekendtgørelse om skolebiblioteker i folkeskolen hedder det:

Læs mere

VEJLEDNING TIL LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FRITIDSHJEM OG KKFO - 0. TIL 3. KLASSE

VEJLEDNING TIL LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FRITIDSHJEM OG KKFO - 0. TIL 3. KLASSE VEJLEDNING TIL LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FRITIDSHJEM OG KKFO - 0. TIL 3. KLASSE Vejledningens indhold Denne vejledning er en samlende ramme for faglig fordybelse og lektiehjælp på fritidshjem

Læs mere

Handlingsplan for 2015-2017

Handlingsplan for 2015-2017 Handlingsplan for 2015-2017 H andlingsplanen tager udgangspunkt i bibliotekspolitikkens værdigrundlag. Det handler om at omsætte disse til hverdag og kunne se værdierne leve sig ud i hverdagen på Brønderslev

Læs mere

Læse hele livet - strategi for 2013-2016

Læse hele livet - strategi for 2013-2016 /Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder/ Læse hele livet - strategi for 2013-2016 Mission Nota sikrer adgang til viden, samfundsdeltagelse og oplevelser for mennesker med syns- og

Læs mere

Digitaliseringen i praksis

Digitaliseringen i praksis Digitaliseringen i praksis Indholdsfortegnelse Digitaliseringen i praksis 3 Et bredt udviklingsbegreb 4 Involvering og synlighed 5 Projektorganisering 6-7 Dialoggruppe som et omdrejningsprojekt 8 Vurdering

Læs mere

MIT MI BA T B RNS LÆR LÆRING

MIT MI BA T B RNS LÆR LÆRING MIT BARNS LÆRING hvordan kan jeg via skolebestyrelsen sikre god læring?? og Svar Kommunernes Skolebiblioteksforening 2005 Velkommen i skolebestyrelsen Skolebestyrelsesmedlemmerne har et stort og vigtigt

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Ad. 1: Din profil. 1a. Hvilket lokalt CFU tilhører din skole?

Ad. 1: Din profil. 1a. Hvilket lokalt CFU tilhører din skole? Resultater af CFU ernes kendskabs- og tilfredshedsundersøgelse 2012 - for CFU i UCL Undersøgelsen er delt ind i fire hovedområder, hvorunder der spørges ind til CFU ernes forskellige ydelser. Områdernes

Læs mere

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner Indledning Mellem kommunerne Ringsted, Sorø og Slagelse er indgået aftale om drift af et fælles center for Ungdommens Uddannelsesvejledning kaldet Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland (UU Vestsjælland).

Læs mere

Center for Undervisningsmidler

Center for Undervisningsmidler Til dig, der er lærerstuderende Kender du Center for Undervisningsmidler - for dig og din undervisning Kære lærerstuderende ved VIA Læreruddannelsen i Nr. Nissum, Silkeborg, Skive og Århus Kender du VIA

Læs mere

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune BØRN, KULTUR OG SUNDHED 1 Indledning Vi lever i en tid, hvor samfundet i høj grad er præget af digitalisering. Digitale medier og værktøjer

Læs mere

Bilag 6 Strategi og plan for it-understøttelse af folkeskolereformen

Bilag 6 Strategi og plan for it-understøttelse af folkeskolereformen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk IT NOTAT 20-05-2014 Sagsnr. 2014-0080885 Bilag 6 Strategi og plan for it-understøttelse af folkeskolereformen It i undervisningen skal bidrage

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Indhold. 1. Formål med aftalen. 2. Politiske visioner, mål og krav. 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen. 5. Opfølgning på målene

Indhold. 1. Formål med aftalen. 2. Politiske visioner, mål og krav. 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen. 5. Opfølgning på målene Aftale mellem Byrådet og Randers Bibliotek 2008 Indhold 1. Formål med aftalen 2. Politiske visioner, mål og krav 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen 5. Opfølgning på målene 6. Økonomi

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelses politik Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelsespolitik Vi agerer i en politisk ledet organisation, og formålet med Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens

Læs mere

Virksomhedsaftale 2010

Virksomhedsaftale 2010 Virksomhedsaftale 2010 indgået mellem og Byrådet Virksomhed: Adresse: Leder: Område: Brederødvej 40, 3300 Frederiksværk Christina Helverskov Langhoff Skole og Undervisning 1. Beskrivelse af virksomheden

Læs mere

IT-Strategi 2012-15, revision 28. maj 2013

IT-Strategi 2012-15, revision 28. maj 2013 Indsatsområde: IT-udvikling opfølgning og tilføjelser med rødt, den 29.juni 2013 It er en naturlig og IT og læring får høj prioritet i det effektiv del af det udviklingsarbejde 2012-15 arbejde således

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen Projekt Projektmandat Projekttitel: Dokumentation og effektmåling Projektleder: Henriette Holmskov Projektejer: Jesper Ulm Jessen Den brændende platform: Social- og Handicapcentret har gennem flere år

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 29-01-2014 Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse Kort oprids af den nye lovgivning Det fremgår af folkeskoleloven,

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

University College Sjællands Biblioteker. Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ

University College Sjællands Biblioteker. Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ University College Sjællands Biblioteker Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ 1 UCSJ Bibliotekernes formålsparagraf: Bibliotekernes primære formål er at betjene studerende, kursister og medarbejdere

Læs mere

Ledelse i Frederikssund 2015

Ledelse i Frederikssund 2015 Ledelse i Frederikssund 2015 December 2014 Ledelse i Frederikssund Kommune Ledelse er et fag og professionel ledelse af vores institutioner og afdelinger i Frederikssund Kommune er afgørende for både kvalitet

Læs mere

INFORMATIONSAFTALEN. Aftalens parter

INFORMATIONSAFTALEN. Aftalens parter INFORMATIONSAFTALEN Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Professionshøjskolerne i Danmark ved Centre for Undervisningsmidler Danmark og Forlæggerforeningen og Brancheforeningen for Undervisningsmidler.

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Ad. 1: Din profil. 1a. Hvilket lokalt CFU tilhører din skole?

Ad. 1: Din profil. 1a. Hvilket lokalt CFU tilhører din skole? Resultater af CFU ernes kendskabs- og tilfredshedsundersøgelse 2012 - for CFU i VIA UC Undersøgelsen er delt ind i fire hovedområder, hvorunder der spørges ind til CFU ernes forskellige ydelser. Områdernes

Læs mere

Oplæg for deltagere på messen.

Oplæg for deltagere på messen. 1 Oplæg for deltagere på messen. Side 1 2 Baggrunden for skolereformen Den danske folkeskole står over for store udfordringer Det faglige niveau særligt i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt

Læs mere

Introprojekt for nyansatte præster Folkekirkens Institut for Præsteuddannelse, København

Introprojekt for nyansatte præster Folkekirkens Institut for Præsteuddannelse, København Kort beskrivelse: 1. års ansættelse som præst med uddannelse lagt ind i ansættelsen. Varighed for nyansatte præster og deltagende provstier: 1. år: Samlet projektvarighed for FIP: 2 år. Projektstart: 1.

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer 2012 2015 Børne- og skoleforvaltningen Udarbejdet januar/februar 2012 Bjørn Stålgren, Gitte Petersen og Lene Juel Petersen Vedtaget april

Læs mere

Inspirationsoplæg om områdeledelse på daginstitutions-, SFO- og klubområdet

Inspirationsoplæg om områdeledelse på daginstitutions-, SFO- og klubområdet Sekretariat: Rådmandshaven 20, 4700 Næstved, telefon: 55 78 49 13, fax: 55 78 49 48, e-mail: bkf@bkchefer..dk hjemmeside: http://www.bkchefer.dk/ BKF Notat Dato:13. juni 2003/KHN Inspirationsoplæg om områdeledelse

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af:

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af: Svendborg Kommune Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 45 10 Fax. 6325 1319 bu@svendborg.dk www.svendborg.dk Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. Materialet vil bestå

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag.

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har en naturlig sammenhæng i skolens

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

Resultatlønskontrakt 2013 2014

Resultatlønskontrakt 2013 2014 Resultatlønskontrakt 2013 2014 Formålet med resultatlønskontrakten Resultatlønskontrakten med den øverste leder skal tjene følgende overordnede formål: Den skal fungere som et styringsredskab for bestyrelsen

Læs mere

Pædagogisk IT-strategi Furesø 2013

Pædagogisk IT-strategi Furesø 2013 Pædagogisk IT-strategi Furesø 2013 Overordnet Strategi Indsatsområde: Digitale læringsmidler IT-infrastruktur Indsatsområde: Inklusion Digital ledelse Indsatsområde: Kompetenceudvikling Furesø pædagogisk

Læs mere

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen.

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen. Notat vedr. administrativ hovedstruktur i Silkeborg Kommune Indhold Den administrative hovedstruktur 1. Direktionen 2. Koncernledelsen 3. Direktører 4. Afdelings- / stabschefer Den administrative hovedstruktur

Læs mere

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Formålet med Væksthus for Ledelse - at systematisere og målrette dialogen om ledelse i kommuner og regioner, herunder at udvikle og fokusere ledelse som disciplin,

Læs mere

Strategiplan. for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014

Strategiplan. for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014 Strategiplan for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014 Holmegaardskolen er en skole, hvor der er store forventninger og krav til lærings- og udviklingsmål i undervisningen og i fritidsaktiviteterne.

Læs mere

Skolefritidsordningen har en leder (SFO-leder), og tre FPL er, heraf den ene som souschef. Disse 4 udgør SFOens ledelsesteam.

Skolefritidsordningen har en leder (SFO-leder), og tre FPL er, heraf den ene som souschef. Disse 4 udgør SFOens ledelsesteam. SFO - ledelsesteam: Det er ledelsens opgave at sikre en optimal fungerende SFO indenfor de rammer og konkrete vilkår, som bl.a. er beskrevet i folkeskoleloven, kommunens/b/u forvaltningens mål nævnt i

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Personalepolitikkens områder

Personalepolitikkens områder Personalepolitik 1 Personalepolitikkens områder 1 Ansættelse 2 Arbejdets tilrettelæggelse 3 Kompetenceudvikling 4 Lønpolitik 5 Junior og seniorpolitik 6 Stresspolitik 7 Sociale klausuler 8 Syge- og fraværspolitik

Læs mere

Brug af digitale medier

Brug af digitale medier Brug af digitale medier Tønder Kommune bruger i vid udstrækning digitale medier både i den interne og den eksterne kommunikation. I de kommende år vil digitale medier få endnu større betydning både eksternt

Læs mere

Brugerundersøgelse vedr. vejledning, materialer og udlån på CFU erne i Danmark Lærerinterview på VIA CFU

Brugerundersøgelse vedr. vejledning, materialer og udlån på CFU erne i Danmark Lærerinterview på VIA CFU Brugerundersøgelse vedr. vejledning, materialer og udlån på CFU erne i Danmark Lærerinterview på Formål: At afdække nye indsatsområder for CFU erne i forhold til lærernes behov inden for de 4 områder:

Læs mere

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart Løn og Økonomi - Team Løn Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5048 Fax +45 8888 5501 Dato 4. sep. 2013 Sagsnr.: 2013-009940-1 Mette.Jakobsen@middelfart.dk

Læs mere

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk Læremidler og undervisningsmidler Et ræsonnement om læreres behov i en uophørlig omstillingstid. Læremidler er også undervisningsmidler

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat.

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. Det betyder, at tillidsrepræsentanten er kandidat til næstformandsposten i MED-udvalget. er kandidat som

Læs mere

Opbygning af Skole-Kirke-Samarbejdet i Aarhus

Opbygning af Skole-Kirke-Samarbejdet i Aarhus Opbygning af Skole-Kirke-Samarbejdet i Aarhus REPRÆSENTANTSKAB ( 1 gang årligt i begyndelsen af oktober) (Vælger bestyrelse, vedtægtsændringer). Alle kirker og skoler, der aktivt har tilmeldt sig har én

Læs mere

Resultatrapport for Gentofte Centralbibliotek 2002

Resultatrapport for Gentofte Centralbibliotek 2002 Resultatrapport for Gentofte Centralbibliotek 2002 Beretning for Gentofte Centralbibliotek 2002. Gentofte Bibliotekernes målsætning og ambition er at udvikle centralbiblioteket som videns- og informationscenter,

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

Et godt børneliv et fælles ansvar

Et godt børneliv et fælles ansvar Et godt børneliv et fælles ansvar Programaftale Oktober 2005 Jytte Lau, Sussi Maale og Erik Hansen Programaftale for Et godt børneliv et fælles ansvar Denne programaftale er den overordnede ramme for det

Læs mere

Nordfyns Kommune Strategi for Pædagogisk IT 2013-2016

Nordfyns Kommune Strategi for Pædagogisk IT 2013-2016 Nordfyns Kommune Strategi for Pædagogisk IT 2013-2016 Godkendt i Kommunalbestyrelsen d. 27. juni 2013 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 1. Statusbillede... 4 2. Visions- og pejlemærker... 5 3. Handlingsplan...

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013)

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013) Skoler Udvalgsaftale 2014-15 Udvalgsversion (06092013) Indholdsfortegnelse Indledning...3 Området... 3 Ressourcer...3 Udviklingstendenser...5 Udviklingsmål...5 Tværgående indsatsområder og udviklingsmål...5

Læs mere

Kompetenceudviklingsaktiviteterne, som er knyttet til de politiske pakker løber typisk over flere år og flere af indsatserne er fortsat i gang.

Kompetenceudviklingsaktiviteterne, som er knyttet til de politiske pakker løber typisk over flere år og flere af indsatserne er fortsat i gang. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen HR og organisation NOTAT 06-08-2014 Til BUU Overblik over kompetenceudvikling Overblik over kompetenceudvikling I forlængelse af BUUs temadrøftelse om

Læs mere

Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud.

Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud. Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud. Grundlag. Grundlaget for visitationsproceduren er: Bekendtgørelse nr. 693 af 20/06/2014 om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk

Læs mere

Arbejdsgrundlag for BAR U&F. Mission - Vision - Værdier - Strategi

Arbejdsgrundlag for BAR U&F. Mission - Vision - Værdier - Strategi Arbejdsgrundlag for BAR U&F Mission - Vision - Værdier - Strategi Mission Gennem samarbejde medvirker BAR U&F (Branchearbejdsmiljøråd Undervisning & Forskning) til at skabe trivsel og gode arbejdspladser

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

Er du tilfreds? CFU ernes kendskabs- og tilfredshedsundersøgelse, efterår 2012

Er du tilfreds? CFU ernes kendskabs- og tilfredshedsundersøgelse, efterår 2012 1 Er du tilfreds? CFU ernes kendskabs- og tilfredshedsundersøgelse, efterår 2012 I september 2012 udsendte CFU Danmark en online tilfredshedsundersøgelse blandt centrenes brugere. Dette dokument samler

Læs mere

Proces omkring implementering af ny skolereform

Proces omkring implementering af ny skolereform Proces omkring implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Folketinget har vedtaget en ny skolereform, der træder i kraft med første fase den 1. august 2014.

Læs mere

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014 1 Strategisk styring med resultater i fokus September 2014 INDHOLD FORORD 3 RAMME FOR MÅL- OG RESULTATPLANEN 4 MÅL- OG RESULTATPLANEN 6 1. STRATEGISK MÅLBILLEDE 7 2. MÅL 8 3. OPFØLGNING 10 DEN GODE MÅL-

Læs mere

Ans Skole. Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09

Ans Skole. Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09 Kvalitetsrapport for Ans Skole, skoleåret 2008/09 : Ans Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09 Dette er Ans Skoles kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09. Her præsenteres skolens vurdering af, hvad

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Arbejdet i KVIS programmet. Af Ole Hansen, Undervisningsministeriet

Arbejdet i KVIS programmet. Af Ole Hansen, Undervisningsministeriet Arbejdet i KVIS programmet. Af Ole Hansen, Undervisningsministeriet KVIS-programmet retter fokus på den omstilling, som skal blive en følge af den ændrede opgavefordeling mellem amter og kommuner, jf.

Læs mere

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK 1. Formål Der gennemføres pr. 1. august 2014 en reform af folkeskolen, som indebærer et paradigmeskifte i forhold

Læs mere

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST It-sikkerhedspolitikken tilstræber at understøtte Odsherred Kommunes overordnede vision. It- og øvrig teknologianvendelse, er et af direktionens redskaber til at realisere kommunens

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 15. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen 1. BAGGRUND Stillingen er genopslået på baggrund af for få kvalificerede kandidater i første omgang. Lederen af vores regnskabsafdeling har valgt at

Læs mere

På baggrund af projektet " Fremtidens stabe" har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer:

På baggrund af projektet  Fremtidens stabe har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer: [Filtrering: Type=Fagsekretariat/Stab OG Aftaleholder=] Et stabsapparat På baggrund af projektet " Fremtidens stabe" har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer: 1. Samspil med organisationen og fællesskabet

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

345973.140110 Kvalitetssystem for Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler.docx 1/9

345973.140110 Kvalitetssystem for Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler.docx 1/9 Kvalitetssystem for Området for Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Området for Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler har formuleret et kvalitetssystem bestående af lokal kvalitetspolitik og

Læs mere

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, RUC/datalogi Projektet foregår i et samarbejde mellem Danmarks Radio, H:S Informatik, WMdata Consulting A/S og

Læs mere

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik formål Vision Københavns Kommune har en vision om, at foreninger gennem folkeoplysende aktiviteter, undervisning, foredrag

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Indholdsfortegnelse: 1. Retningsliniernes formål... 3 2. Organisering... 3 3. Krav til leverandører... 3 4. Brugerinvolvering... 4 5. Indkøbsprocessen... 4

Læs mere

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015.

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Sagsnr.: 2013-009827-2 Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Skolens profil STU Middelfart er Middelfart Kommunes tilbud

Læs mere

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål Målsætning - Borbjerg Skole. Forord Denne målsætning for Borbjerg Skole bygger på: 1. Folkeskoleloven af 1993. Formålsparagraffen kap. 1-1 og 2 2. Pædagogisk målsætning for Holstebro Kommunale Skolevæsen

Læs mere

Københavns Biblioteker STRATEGI 2014-2019

Københavns Biblioteker STRATEGI 2014-2019 Københavns Biblioteker STRATEGI 2014-2019 Københavns Bibliotekers Strategi 2014-2019 Indledning Kultur- og Fritidsforvaltningens tilbud medvirker direkte til at gøre København til en attraktiv by København

Læs mere

Engelsk for alle Projektansøgning 2005

Engelsk for alle Projektansøgning 2005 Engelsk for alle Projektansøgning 2005 Resumé Alle danskere har brug for et vist kendskab til engelsk, da engelsk som globaliseringens, Internettets og medieverdenens sprog, er Danmarks vigtigste fremmedsprog.

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Skovshoved Skole Maj 2015 Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Skovshoved Skole Korsgårdsvej 1 2920 Charlottenlund Telefon: 39 98 55

Læs mere

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator.

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator. Lærlingeprojektet Øget sikkerhed for elever i bygge- og anlægsbranchen Alt for mange lærlinge 1 og unge nyansatte kommer til skade i bygge- og anlægsvirksomheder og på byggepladser. Forskning om lærlinge

Læs mere

Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning

Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning Med udgangspunkt i Folkeskoleloven, Målsætning for Tårnby Kommunale Skolevæsen og Korsvejens Skoles værdigrundlag vil vi: Skabe et skolemiljø hvor selvværdet styrkes, og hvor arbejdsglæden bygger på fleksibilitet,

Læs mere

INDKØBSPOLITIK revideret den 6. september 2010

INDKØBSPOLITIK revideret den 6. september 2010 INDKØBSPOLITIK revideret den 6. september 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE HANSENBERGs indkøbspolitik...2 Indkøbspolitikkens overordnede formål...3 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning...3 Indkøbspolitikkens

Læs mere

SDU Erhverv. Kurser og konferencer. Marts 2014

SDU Erhverv. Kurser og konferencer. Marts 2014 1 SDU Erhverv Kurser og konferencer Marts 2014 2 Forskningsbaseret efteruddannelse Syddansk Universitets Efteruddannelse tilbyder kurser og konferencer opdateret med den nyeste forskningsbaserede viden.

Læs mere

03.22.02 Serviceforanstaltninger (Drift af kolonier, Pædagogisk Center)

03.22.02 Serviceforanstaltninger (Drift af kolonier, Pædagogisk Center) REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.32. Øvrig folkeskolevirksomhed Udvalgets sammenfatning og vurdering Da pædagogisk Center servicerer folkeskolerammen (ramme 30.30) og gruppeordningerne

Læs mere

INDKØBSPOLITIK HANSENBERG

INDKØBSPOLITIK HANSENBERG INDKØBSPOLITIK HANSENBERG revideret den 19. februar 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE HANSENBERGs indkøbspolitik... 3 Indkøbspolitikkens overordnede formål... 4 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning... 4 Indkøbspolitikkens

Læs mere