Ishøj Seniorråd Oplæg til Seniorpolitik i Ishøj Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ishøj Seniorråd Oplæg til Seniorpolitik i Ishøj Kommune 2014 2017"

Transkript

1 Oplæg til Seniorpolitik i Ishøj Kommune Seniorrådets oplæg til Seniorpolitik udarbejdet 25. april 2013 Side 1

2 Forord: Ishøj Kommunes Byråd har besluttet, at kommunens seniorpolitik skal revideres og herefter være gældende fra Seniorpolitikken defineres som: Seniorpolitikken skal udgøre den overordnede politiske ramme for den kommunale virksomhed på ældreområdet i forhold til Service-, Bolig- og Sundhedslovens regler om tilbud til ældre, skabt i samspil med borgeren, hvor dialog, medansvar, respekt, frihed og livskvalitet skal være i fokus. Derfor er det besluttet ved udarbejdelsen af den nye Seniorpolitik, at starte hos borgerne, i stedet for den normale praksis, hvor administrationen udarbejder et forslag, der efterfølgende sendes til høring hos borgerne og Seniorrådet. Seniorrådet er udpeget til at være forbindelsesled til de ældre borgere (tovholder) for den kommende Seniorpolitik og skal i samarbejde med administrationen udarbejde forslag til den kommende Seniorpolitik. Nærværende oplæg til den kommende Seniorpolitik er udarbejdet af Seniorrådet med start i begyndelsen af Ishøj kommune havde på forhånd udmeldt 5 fokuspunkter som er: Rehabilitering. Demens. Medborgerskab. Teknologisk udvikling og digitalisering. Det nære sundhedsvæsen. Allerede i begyndelsen af januar 2012 havde Seniorrådet indkaldt vores samarbejdspartnere til et SU møde som blev afholdt i seniorlokalerne. Her drøftede vi bl.a. de af kommunens udmeldte fokuspunkter. De fremmødte havde en grundig debat om fokuspunkterne. Endvidere blev der givet udtryk for, at Seniorpolitikken fik et yderligere fokuspunkt, der hedder: Ældreboliger og tilgængelighed. Seniorrådets oplæg til Seniorpolitik udarbejdet 25. april 2013 Side 2

3 Dette har Seniorrådet taget a notam, og indstiller at dette emne medtages i Seniorpolitikken. Seniorrådet har besluttet at dele fokuspunkterne mellem Rådets medlemmer. Oplæggene blev efterfølgende sendt til medlemmerne, hvorefter der så er blevet indlæg til fokuspunkterne. Den 3. april 2012 fremlagde Seniorrådet oplæggene til den kommende Seniorpolitik på et borgermøde med ca. 25 fremmødte borgere i Ishøj kultur Café. Herefter er oplæggene til fokuspunkterne blevet revideret og sammenskrevet af formanden Leif Christoffersen og næstformanden Bjarne Gosvig, som det fremgår efterfølgende. Oplæggene omhandler forslag til Seniorpolitikken. Alle oplæg slutter med forslag til handleplan for det pågældende emne. For at få mere sammenhæng i fokuspunkterne har Seniorrådet byttet om på rækkefølgen. Det skal bemærkes, at alle focuspunkter er aktuelle for alle aldersgrupper, men i nærværende oplæg er fokuspunktets opmærksomhed først og fremmest rettet mod de ældre medborgere. Seniorrådet skal påpege, at det er vigtigt at Seniorpolitikken når den er vedtaget bliver evalueret en gang årligt i tæt samarbejde med Seniorrådet. Endvidere finder Seniorrådet det nødvendigt at bemærke, at vi synes det har været en god proces, at man denne gang ved en iværksættelse af den kommende politik er startet hos brugerne og at Seniorrådet er udpeget til tovholder i processen. Det har hidtil været en interessant og spændende forløb, selvom Seniorrådets medlemmer også har lagt rigtige mange arbejdstimer i forløbet. Seniorrådet skal derfor kraftig henstille til, at vi får mulighed for at deltage i resten af processen og at det endelige forslag udarbejdes i tæt samarbejde med Seniorrådet, ligesom vi har en forventning om, at Seniorrådets oplæg bliver anvendt i størst mulig udstrækning, så vi ender med en rigtig positiv oplevelse af dette arbejde, og at Seniorrådets inddragelse i processen ikke bare har været på skrømt. Seniorrådets oplæg til Seniorpolitik udarbejdet 25. april 2013 Side 3

4 Det nære sundhedsvæsen. v/ Bjarne Gosvig Definition: Sundhedstilbud tæt på borgerne gennem omsorg, åben dialog, ligeværdighed, troværdighed, respekt, anerkendelse samt mest mulig egen indflydelse i samarbejde med det sociale netværk i kommunen, de praktiserende læger og sundhedsvæsnet i øvrigt. Der bliver flere ældre i de kommende år. Derfor skal sundhedsvæsnet indrettes, så man får mest mulig sundhed for pengene. Det er en kendsgerning at ældre mennesker bliver ramt af sygdomme, såvel akutte sygdomme som influenza, lungebetændelse, maveproblemer, men også af kroniske sygdomme. Hospitalerne nedlægger sengepladser, og i spidsbelastnings situationer oplever vi gang på gang, at der ikke er plads til patienterne på stuerne, og patienterne derfor bliver placeret på gangene i vaskerum og andre nødløsninger. Dette er uværdigt. De fleste mennesker bryder sig ikke om at ligge på hospital og vil hellere behandles i eget hjem eller i egen kommune. Derfor skal der fremover satse på en forebyggelsesfilosofi frem for en indlæggelsesfilosofi, og der er brug for en integreret sundhed i ældreplejen med mere borgerrettet forebyggelse med nære sundhedstilbud til dem, der bliver syge. Det giver ikke mening at indlægge alle på specialiserede og fjerntliggende sygehuse, med lang transport for de pårørende, og oftest er det ikke nødvendigt. Borgerne skal i videst muligt omfang behandles i deres nærområde/egen kommune. Sygdomme skal konstateres hurtigst muligt, af borgeren selv eller via kommunens hjemmepleje og praktiserende læger. Jo hurtigere en sygdom diagnosticeres, jo hurtige bliver borgeren helbredt, og jo billigere bliver det for samfundet. I et samarbejde med Hovedstadsregionen og almen praksis skal de nære sundhedsindsatser styrkes for at sikre et sammenhængende patientforløb, og reducere indlæggelser og Seniorrådets oplæg til Seniorpolitik udarbejdet 25. april 2013 Side 4

5 genindlæggelser for kommunens borgere. Kommunens forebyggende og rehabiliterende indsatser rettet mod de ældre borgere samt ældre med kroniske sygdomme og livstilssygdomme er af væsentlig betydning. Det samme er udskrivningsindsatsen fra hospitalerne. Der skal være sammenhæng mellem patientforløbet og indlæggelserne på hospitalerne, behandlingen hos den praktiserende læge og kommunens tilbud, når borgeren udskrives fra hospitalet. Kommunens akutindsats, herunder akutpladser, såvel før egentlig hospitalsindlæggelse som ved udskrivelse fra hospitalerne skal styrkes. Alarmtelefoner til borgeren skal udvides for at undgå unødige opkald til 112 og efterfølgende indlæggelse. Der skal være mulighed for midlertidig udvidelse af pleje til borgeren på mange nødvendige niveauer. På den måde kan mange indlæggelser undgås og ressourcerne anvendes bedre. Der skal mere fokus på den rehabiliterende og patientrettede forebyggelse, og de mange genindlæggelser af de ældre borgere skal undgås, fordi de bliver sendt for tidligt hjem fra hospitalerne uden den nødvendige opfølgning i kommunen. Der skal ydes en forbedret indsats for, at flere kan hjælpes i eget hjem eller i kommunen. Mange ældre borgere kan behandles i eget hjem, og dette vil ofte være et bedre tilbud for dem, da de så undgår transport til læger, hospitaler o.l. samt også indlæggelser. Dette kan ske via specialiserede sygeplejefunktioner, rehabilitering og egenomsorg gennem eksempelvis telemedicin, og bedre samarbejde mellem den praktiserende læge, hospitalerne eller anden lægefaglig kompetence. Ældre borgere med kroniske sygdomme, såsom hjerte-kar sygdomme, kol, diabetes, kan hjælpes til at håndtere disse sygdomme, når de er udredt og sat i behandling i eget hjem eller kommunen. Også akutte sygdomme, som blodpropper, hjerneblødning vil kunne opspores meget tidligere end det sker i dag. Dette kan bl.a. gøres ved løbende helbredskontroller af eksempelvis blodtryk, halvårlige helbredstjek. Det er vigtigt, at få fat i en begyndende sygdom inden den bliver hospitalskrævende. Dette vil forholdsvis let kunne konstateres og iværksættes hos kommunens ældre, der får hjælp fra kommunen i form af sygepleje eller hjemmehjælp. Den store udfordring er hos de ældre, som ikke er kendt i kommunens behandlersystem. Disse ældre kontakter egen læge eller familie, der foranlediger, at den ældre bliver indlagt på hospitalet. Dette kræver nytænkning hos de praktiserende læger og hospitalerne gennem et bedre og udvidet samarbejde. Seniorrådets oplæg til Seniorpolitik udarbejdet 25. april 2013 Side 5

6 Samarbejdet mellem kommunerne og almen praksis er i dag ikke effektivt nok i forhold til løsningen af patienternes sygeforløb. Der vil fremover blive tale om at samarbejdet mellem kommunen, den praktiserende læge, hospitalerne skal formaliseres i faste rammer - og knyttes direkte til den enkelte patient. Det vil blandt andet betyde, at kommunens personale lettere og hurtigere kan få en lægelig vurdering af et problem, og råd om den rette behandling. På samme måde kan en Call-centerfunktion på sygehuset sikre kommunernes medarbejdere en kvalificeret hotline, hvis de er i tvivl om en patients behandling. Kommunen skal have akutpladser til ældre, der eksempelvis får en voldsom influenza, lungebetændelse eller lignende symptomer på en sygdom, der normalt medfører indlæggelse, hvis den ældre er alene og ikke kan klare sig selv. Dette kan kræve en udvidelse af plejepersonalet, men vil alt andet være billigere end indlæggelse og den ældre vil foretrække hjælp i nærområdet, og vil formentligt også blive hurtigere rask. Der skal også være tilstrækkelige behandlingspladser til de patienter, der udskrives fra hospitalerne, fordi de ikke længere er hospitalskrævende, men samtidig ikke er raske nok til at kunne klare sig selv i eget hjem, heller ikke med udvidet sygebesøg i hjemmet. For hver dag en patient ligger på hospitalet, efter at hospitalet har besluttet, at det ikke er nødvendigt, koster det mange penge for kommunen for hver dag patienten skal blive på hospitalet. Mange ældre døjer med balancen, der kan medføre faldulykker med alvorlige skader, såsom brud på hofter, ben og arme og andre skader, der kan kræve hospitalsindlæggelse af korte og længere varighed. Her er rehabilitering vigtig, så man forebygger faldulykkerne. Man ved, at hver 3. ældre over 65 år falder mindst 1 gang årligt. Hver 2. over 80 år falder ligeledes mindst 1 gang årligt. Knapt 20 % af disse faldulykker resulterer i en behandlingskrævende skade og ca. 10 % af de behandlingskrævende skader medfører fraktur. Faldulykker defineres som: En hændelse, hvorved en person uden selv at ville det, lander på underlaget. Balance defineres som: Evnen til at holde kroppens tyngdepunkt indenfor understøttelsesfladen. Seniorrådets oplæg til Seniorpolitik udarbejdet 25. april 2013 Side 6

7 Årsag til faldulykker er oftest: Svækkelse af muskelfunktion. Lunge- og nyrefunktion. Syn og hørelse. Huden. Hjerte- og hjernefunktion. Nedsat tempo og usikker gang. Selvfølgelige opgaver trætter. Det er uhyre vigtig at man er opmærksom på, at der oftest ligger sygdom bag faldulykker. En forebyggende indsats omkring faldulykker vil kunne forhindre mange hospitalsindlæggelser og lægebehandling i øvrigt. Skader efter faldulykker er tit ret langvarige og oftest kræver faldulykker lang genoptræning. Ved at minimere faldulykker, vil samfundet kunne spare rigtig mange penge. Forebyggelse af de ældres helbred er også i væsentlig grad sund levevis, kaldet "K R A M", der står for: Kost (sund og tilstrækkelig indtagelse af væske), Rygning, Alkohol (misbrug herunder også narkomisbrug) og Motion. Det er alle punkter, der er svære at ændre. Samfundet skal passe på, at samfundet ikke bliver et formyndersamfund. De ældre skal have frihed til at bestemme over eget liv, ud fra den betragtning, at der også skal være plads til de ting, som den ældre opfatter som værende med til, at man har et godt liv. Skal alt kun dreje om det sunde liv, kan det i virkeligheden give den ældre et dårligere liv med diverse sygdomme til følge. Forebyggelse af ensomhed ved eksempelvis besøgsvenner, spisevenner o.l. kan også forebygge sygdomme hos den ældre borger. Det nære sundhedsvæsen: Drejer sig om alle kommunale sundhedsopgaver samt opgaver indenfor praksissektoren. Seniorrådets oplæg til Seniorpolitik udarbejdet 25. april 2013 Side 7

8 Hospitalernes opgaver i det nære sundhedsvæsen, der dels er lokale ambulante hospitalstilbud for borgere med en vis afstand til akuthospital (akutklinikker, sundhedshuse). Hospitalsbehandling, som foregår udenfor hospitalet eksempelvis i borgerens eget hjem eller forskellige klinikker. Hospitalerne har en væsentlig rolle i at understøtte det primære sundhedsvæsen med henblik på at sikre den bedst mulige ressourceudnyttelse af det samlede sundhedsvæsen. Kerneopgaverne i det nære sundhedsvæsen er bl.a. borgerens egenomsorg, rehabilitering, forebyggelse og sundhedsfremme, tidlig opsporing af sygdomme, håndtering af en lang række behandlinger samt opgaver indenfor pleje og omsorg. Hospitaler, kommuner og praktiserende læger skal samarbejde om løsninger, der mindsker behovet for indlæggelser samt reducerer antallet af genindlæggelser. Ligesom forløb og sagsgange udvikles og optimeres, så borgeren oplever en helhedsorienteret indsats på rette tid og på rette sted. Patientrettet indsats har til formål at forebygge, at en sygdom udvikler sig yderligere og at begrænse eller udskyde eventuelle komplikationer. Dette forudsætter, at den enkelte patient har kompetencer, viden og færdigheder til at tage vare på eget helbred og udøve den gode omsorg og understøttelse gennem rehabilitering, patientuddannelse og genoptræning. Telemedicin defineres som: Digitalt understøttet sundhedsfaglig ydelse over afstand. Det handler dels om telemedicinske løsninger mellem patient og sundhedsfagligt personale, dels om telemedicinske løsninger mellem forskellige sundhedsfaglige aktører - også på tværs af sektorer. Der er allerede gode erfaringer med en række telemedicinske initiativer, såsom videokonference, billedudveksling og hjemmemonitorering, og er områder med et særligt potentiale. Telemedicinen vil fremover medføre færre hospitalsindlæggelser ikke mindst for de ældre borgere, idet man ved hjælp af forskelligt teknisk udstyr kan behandle borgeren i eget hjem via hospital eller kommunens hjemmepleje. Ældre patienter vil kunne fortsætte med en al- Seniorrådets oplæg til Seniorpolitik udarbejdet 25. april 2013 Side 8

9 mindelig hverdag i hjemmet frem for talrige hospitalsbesøg. Der vil kunne skiftes mange kontrolbesøg på hospitalet ud med registreringer i hjemmet. Et eksempel herpå kan være hjertesvigtspatienten, der selv måler sit blodtryk, puls og vægt, hvorefter måleapparatet sender resultatet til ambulatoriet. Det kan også være app en, som hjælper den depressionsramte med at holde styr på hverdagen, humør, stress og medicinering. Den ældre medicinske patient er typisk karakteriseret ved høj alder, og et eller flere af nedenstående faktorer: Svær sygdom. Flere samtidige sygdomme. Kroniske sygdomme. Nedsat fysisk funktionsniveau. Begrænset egenomsorgskapacitet. Seniorrådets oplæg til Seniorpolitik udarbejdet 25. april 2013 Side 9

10 Fremover skal der satses på: Handleplan: Det nære Sundhedsvæsen. At et flertal af sunde borgere og at så få borgere som muligt bliver syge fremover. At der sker hurtig forebyggelse og tidlig opsporing. At behandling og samarbejde sker i eget hjem eller i kommunen. At der skabes de bedste rammer for, at borgere med kronisk sygdom lever godt med deres sygdom. At der arbejdes målrettet på at reducere antallet af forebyggelige indlæggelser. At borgeren kan anvende egenomsorg og mestring af sin sygdom. At der fremadrettet er opmærksomhed på etniske minoriteter, så denne gruppe også tilgodeses med mest mulig støtte. At udnytte teknologien samt anvende telemedicin. At benytte tværsektorielle data. At sætte ind der, hvor man møder borgerne, såsom på de kommunale institutioner, på vej rundt i kommunen og i de forskellige sociale og indkøbsmæssige knudepunkter. At tænke utraditionelt og man er parat til at gå nye veje i forhold til teknologi og i et eventuelt samarbejdet med nye samarbejdspartnere, herunder erhvervslivet og civilsamfundet. At kommunikere gennem personlige samtaler, brochurer, TV spots, lokalaviser m.v. At der sker kompetenceudvikling af personale. At kvaliteten af sundhedsindsatsen øges i kommunen. Seniorrådets oplæg til Seniorpolitik udarbejdet 25. april 2013 Side 10

11 At have fokus på, at kommunens sundhedsindsats hele tiden skal foregå i samarbejde med borgerne og deres pårørende, det frivillige netværk og ildsjæle, samt gennem lokale aktiviteter, der kan understøtte en bred kommunal indsats. Seniorrådets oplæg til Seniorpolitik udarbejdet 25. april 2013 Side 11

12 Demens. v/ Leif Christoffersen Definition: Demens er en overordnet betegnelse for en række sygdomme i hjernen, hvor der på grund af en nedbrydning af nervecellerne sker en dybgående svækkelse af personens funktionsevner. Symptomer og sygdomsforløb varierer meget og er afhængig af hvor i hjernen sygdommen manifesterer sig. Den almindeligste demens-sygdom er Alzheimers sygdom, (50 60%). Dernæst kommer blodpropper og frontallaps-demens. Demens er en fællesbetegnelse for omkring 200 sygdomme, der svækker hjernens tankefunktioner. Alzheimer er den mest udbredte demensform og er skyld i over halvdelen af tilfældene. Alzheimer-ramte mister langsomt kontakten med omverden. Demenssygdommen er en langsom fremadskridende sygdom, der er invaliderende og resulterer i stigende problemer med at udføre simple dagligdags handlinger, orientere sig og forstå hverdagens sammenhæng. Der kan opstå problemer med at styre følelserne og indgå i sociale relationer. Demens er en sygdom, der rammer bredt og som har store konsekvenser for både den ældre og de pårørende. I begyndelsen af marts 2013, kunne man læse i BT, at Sundhedsstyrelsen, slår alarm. Alle kinder til hukommelsessvigt. Man glemmer at slukke for ovnen, kan ikke finde sine nøgler eller pung eller fjernbetjeningen til fjernsynet, man leder efter det rigtige ord, eller også har man svedt en aftale fuldstændig ud. Men for danskere er det langt mere alvorligt end bare en simpel forglemmelse. De lider nemlig af Demens. En sygdom, der får koncentration - hukommelse og sprogfærdigheder til langsomt at forsvinde og som kan være alt opslidende for både den syge og for de pårørende. Manglende sygdomsindsigt indebærer ofte, at borgeren ikke selv erkender behovet for hjælp. Hvis det omgivende miljø tilpasses de tilbageværende ressourcer, giver det perso- Seniorrådets oplæg til Seniorpolitik udarbejdet 25. april 2013 Side 12

13 nen med Demens mulighed for at fastholde sin identitet, vedligeholde og eventuelt genvinde færdigheder. I de kommende år vil sygdommen sprede sig yderligere. I år 2040 forventes det, at omkring danskere vil være ramt af Demens, viser beregninger fra National Videncenter for Demens. Dette sker bl.a. med baggrund i at vi lever længere og dermed også bliver flere ældre. I Ishøj mener man, at der er omkring 200 borgere, som er ramt af Demens og at dette tal forventes at vil stige til omkring 300 borgere i National Videncenter for Demens, mener, at Demens fortsat er et tabubelagt emne. Men vi skal ikke acceptere, at det er i orden at glemme, bare fordi man er blevet ældre. Det er et problem, som man skal kunne tale åbent om i samfundet. Og det gør man da heldigvis i Ishøj kommune. Men vi skal heller ikke glemme de pårørende som rammes hårdt, når sygdommen viser sig hos en i vores nærmeste familie. National Videncenter for Demens mener, at der i øjeblikket er omkring pårørende til et Demens ramt familiemedlem i Danmark. Demente borgere bliver oftest i første fase, passet og plejet i eget hjem af ægtefælle. Men i næste fase af sygdommen bliver det væsentlig sværere. Den demente glemmer f.eks. at spise og drikke, bytter om på kendsgerninger og ting. Det tærer helt naturligt på den raske pårørende. Slutfasen i forløbet vil oftest være anbringelse på plejehjem, da de nærmeste pårørende ikke længere magter at give den demente pasning og pleje. Her er det nødvendigt, at personale har de nyeste elektroniske hjælpemidler rådighed, såsom GPS, der fortæller, hvor den demente befinder sig, alarmer der alarmerer personalet, hvis den dementes værelse eller plejehjemmet forlades. Det kan i nogle tilfælde blive nødvendigt, at bruge fornødent magt over for den demente for at sikre dennes egen sikkerhed. Reglerne om magtanvendelse omfatter følgende muligheder: Alarm og pejlesystemer. Fastholdelse for at forhindre personen i at forlade boligen. Fastspænding med stofseler til kørestol eller andet hjælpemiddel for at forhindre fald. Flytning af borger til anden bolig mod dennes, at have sin ægtefælle vilje. Seniorrådets oplæg til Seniorpolitik udarbejdet 25. april 2013 Side 13

14 Det er hårdt arbejde for de nærmeste pårørende, at have en dement ægtefælle. National Videncenter for Demens mener, at pårørende i gennemsnit bruger omkring 6 timer om dagen på omsorg og pleje. Og læg mærke til, at det er et gennemsnits tal. Altså er der også nogen der bruger mere tid. Tænk så på hvad det betyder, hvis den pårørende samtidig skal passe et arbejde. Med hensyn til hvornår Ishøj kommunes Demenskoordinatorer får kontakt til en familie kan variere meget, selv om der i dag er mere opmærksomhed på Demens, hvilket oftest betyder, at man får/har kontakten inden situationen bliver for uholdbar. Det er vigtigt med en tidlig indsats, for at sikre, at både de ældre og pårørende får den rette støtte, så hurtigt som muligt. Samtidig er det vigtigt hele tiden, at udvikle Demensindsatsen, på baggrund af den nyeste viden på området, så kvaliteten i den støtte Ishøj kommune kan tilbyder, er den højst tænkelige. Er der f.eks. brug for støtteforanstaltninger eller hjælpemidler kan det være en god ide, at blive introduceret om dette i den tidlige del af Demens forløbet. I Ishøj kommune har vi et godt Demens team, som bl.a. har oprettet en Demens-Café i Senirlokalerne på Vejlebrovej 105. Her kan Demente og deres pårørende mødes en gang om måneden og udveksle erfaringer og få hjælp, vejledning og støtte. I Ishøj kommune har Demenskoordinatorerne udarbejdet en glimrende lille pjece Demens når hukommelsen svigter. Denne indeholder de 10 mest almindelige tegn, som man skal være opmærksomme på. Det er dog vigtigt at bemærke, at selv om man har lagt mærke til at de 10 velkendte tegn hos sig selv, eller sin ægtefælde, så er det ikke ensbetydende med, at man er ved at blive Dement. Flere af tingene kan være ganske normalt men optræder de hyppigere end de plejer, eller bliver tydeligvis forværret, er det en god ide at bestille tid hos lægen eller kontakte kommunens Dementkoordinatorer. I dag er der til Demente i Ishøj kommune 8 plejehjemspladser samt 1 aflastningsplads på Torsbo. Disse pladser er målrettet borgere med særlige behov. Herudover rummer både Kærbo og Torsbo borgere med Demens, bredt på alle afdelinger og er dermed blandet med de øvrige plejebeboere. Af de borgere der bor i vores plejeboliger har ca % en Demensproblematik. Seniorrådets oplæg til Seniorpolitik udarbejdet 25. april 2013 Side 14

15 Fremover skal der satses på: Handleplan. Demens. At der er et stigende behov for pladser til Demente (og psykiske) beboere som har en adfærd som kan være voldelige eller udadreagerende. Disse er svære at rumme på almindelige plejehjemspladser. At der arbejdes på, at sikre en tidlig indsats, ved at oplyse om mulighed for kontakt til kommunens dementkoordinator og kommunens tilbud. At den enkelte borger kan blive i egen bolig, så længe det er muligt og med tidelig indsats i hjemmet af kvalificeret personale, og når behovet for en anden bolig opstår, skal kommunen stille en sådan til rådighed inden for et kortere tidsrum. At mest mulig behandling bør foregå i borgerens eget hjem og nødvendige indlæggelser skal være af kortere varighed. At der sker en fortsat udbygning af Netværksgrupper, såsom Demens-café, pårørende grupper og undervisningstilbud. At elektroniske hjælpemidler skal anvendes for at sikre den demente. At borgerene fortsat kan tilbydes aktivitetsmuligheder i daghjem, og pårørendes mulighed for aflastning. At der sker en målrettet individuel tilrettelæggelse af pleje, aktivitet og en socialpædagogisk praksis uanset boform, der medvirker til at kompensere for funktionsnedsættelsen, og genskabe størst mulig evne til at mestre livet for den enkelte borger med demens og sikre størst mulig selvhjulpenhed og livskvalitet for den enkelte. At den enkelte borger med demens sikres samvær og beskæftigelse, tilpasset den enkeltes ressourcer og behov. Seniorrådets oplæg til Seniorpolitik udarbejdet 25. april 2013 Side 15

16 At der sættes fokus på indsatsen for demente borgeres adfærds forstyrrelser. At borgeren tilbydes en bred vifte af forskellige muligheder for aflastning, afløsning, støtte og hjælp, der medvirker til, at den omsorgsydende pårørende får mulighed for at fortsætte samlivet så længe som muligt. At kommunen hjælper borgere med demens med at oprette pleje-testamente i henhold til lovgivning, hvori de kan tilkendegive ønsker for fremtiden med hensyn til bolig, pleje og omsorg og dette skal så vidt mulig respekteres. At der fremadrettet er opmærksomhed på etniske minoriteter, så denne gruppe også tilgodeses med mest mulig støtte. At medarbejderne indenfor ældreområdet oprustes specielt til at kunne varetage pleje- og omsorgsindsatsen. At der er indgås samarbejdsaftaler med de praktiserende læger og kommunen om arbejdsfordelingen ved gennemførelsen af en hurtig udredning og opfølgning. At nødvendige magtanvendelses indgreb aldrig må erstatte omsorg, pleje og socialpædagogisk bistand. At der er opmærksomhed på at være med på seneste nyt indenfor demens området. Seniorrådets oplæg til Seniorpolitik udarbejdet 25. april 2013 Side 16

17 Rehabilitering. v/ Ingelise Jensen Definition: Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejds-proces mellem en borger, pårørende og fagfolk. Formålet er, at borgeren, som har eller er i risiko for at få begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, skal tilstræbes at genvinde funktionsevnen og at opnå en så høj grad af selvhjulpenhed og egen omsorgsevne som muligt for igen at opnå et selvstændigt og meningsfuldt liv. Rehabilitering baseres på borgerens hele livssituation og beslutninger, og består af en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret indsats oftest mellem flere instanser og kommunen. 'Mange mener at rehabilitering først og fremmest er processen med at vende tilbage til arbejdsmarkedet eller tidligere liv efter et uheld eller sygdomsforløb. Rehabilitering er ikke kun revalidering eller genoptræning, men kan rumme begge dele. At modtage genoptræning eller behandling er ikke ensbetydende med en helhedsorienteret, koordineret og sammenhængende proces. Rehabilitering sigter imod, at borgeren kan udføre sine personlige aktiviteter og deltage i samfundslivet. Forskellige behandlings- og genoptræningsformer kan indgå i en rehabiliteringsproces. Det kan være en kortere eller længerevarende proces, som er med til at bevare eller fremme en borgers livskvalitet. Herunder borgerens muligheder for at kan klare sig så meget som han/hun selv ønsker at udfolde sig personligt eller deltage i samfundslivet på trods af sygdom eller handicap. Altså hjælpe til med at nå egne mål Borgere med behov for rehabilitering vil typisk være mennesker, der som følge af sygdom, ulykke eller medfødte funktionsnedsættelser oplever betydelige begrænsninger i livsudfoldelsen. Der kan være behov for rehabilitering med fokus på både arbejdsliv, familierelationer, eller fritid og sociale liv. Seniorrådets oplæg til Seniorpolitik udarbejdet 25. april 2013 Side 17

18 Det er ikke de professionelle, der skal rehabilitere borgeren. De professionelle skal assistere borgeren, så denne kan nå de mål, vedkommende har sat sig. Det er deres liv, det handler om, og derfor er det også borgerens egne mål, der er genstand for rehabiliteringsprocessen. Og skal derfor foregå med borgeren i centrum. Borgeren har ret til selvbestemmelse og trods eventuel vedvarende funktionsnedsættelser at kunne deltage i samfundet på egne præmisser. Derfor er det også afgørende, at det er borgerens egen mening der gælder Borgere med behov for rehabilitering skal opleve, at de krav og udfordringer, som de stilles over for, er værd at investere i og har betydning for dem. De skal opleve, at det, de selv gør, giver mening og at de kan påvirke udfaldet. Formålet er at borgeren, som har eller er i risiko for at få begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv. Rehabilitering baseres på borgerens hele livssituation og beslutninger og består af et koordineret, sammenhængende og indsats. Efter en hjerneskade, der kan gå ud over både det fysiske og det psykiske vil der være en tid med revalidering og genoptræning, men på et tidspunkt må man se på, hvor langt man kan komme tilbage til sit normale liv - og så er det rehabilitering man må fokusere på. Der kan være besvær med at bruge sine arme, ben eller fingre. Også langtids- og korttidshukommelsen kan være skadet. Er det så muligt at genoptræne hukommelsen eller må man acceptere, at det er nu man skal til at skrive de små sedler. Borgere med medfødte handicap er en anden persongruppe, der vil kunne rehabiliteres, måske er der tidligere bare konstateret at vedkommende har et handicap og derfor skal have hjælp. Men i mange tilfælde er det ikke det, som borgeren ønsker - tværtimod vil personen hellere gøre mange ting selv bl.a. den personlige hygiejne. En tidligere aktiv idrætsmand/kvinde kan have svært ved at affinde sig med inaktivitet. Derfor er det en stor hjælp, hvis man kan hjælpe vedkommende til at dyrke en idrætsgren, der er handicapvenlig. En plan for rehabiliteringen er meget vigtig, men borgeren skal kunne se et formål med at træne for at blive selvhjulpen. Denne plan bør jævnligt tages op til diskussion for at se på udviklingen, samt for at konstatere om målet stadig er det samme Rehabilitering skal ses som en investering i fremtiden. Men det er borgeren, der sætter dagsordenen for hvor meget der skal ydes personligt. Der er personer, der ikke ønsker Seniorrådets oplæg til Seniorpolitik udarbejdet 25. april 2013 Side 18

19 rehabilitering. Det kan være personer, der er så gamle, at de føler det er meningsløst. De vil bare have fred og ro og hjælp til det de ikke kan klare i dagligdagen. Skal vi så tvinge dem til rehabilitering eller blot prøve ihærdigt at motivere dem? Hvis det er muligt med forskellige rehabiliteringsforløb bør man diskutere alle og påpege hvilken der er bedst, uden først at tage stilling til hvilken der er billigst, for det er altid billigst i det lange løb at borgeren er tilfreds og føler, at vedkommende selv har indflydelse på sin situation. Inden rehabilitering iværksættes er det vigtigt, at diskutere handlingsforløbet med borgeren og evt. en bisidder. Det kan være en pårørende eller en kontaktperson. Her må man ikke glemme dem, der ikke har nogle pårørende. Her kunne det være en frivillig der kunne følge processen. Det er vigtigt at inddrage pårørende eller anden kontaktperson, som en del af rehabiliteringsforløbet bl.a. fordi de kan have den nære kontakt til borgeren. Dog må det ikke blive sådan, at ansvaret overdrages til den eller de pårørende. Disse skal være på sidelinjen for at følge at afviklingen foregår korrekt. I programmet Danmark direkte på P4 den 2. februar 2013, udtalte formanden for Ældresagen, Bjarne Hastrup, at man skal sørge for en hurtig rehabilitering, da samfundet derved kan spare milliarder af kroner. Der er både fysisk og psykisk rehabilitering. Psykiske begrænsninger, kan ikke altid ses, og derfor er det meget vigtigt at borgeren ikke står alene, så her er det ekstra vigtigt med en pårørende eller anden ansvarlig person der kan hjælpe den pågældende. Det er også vigtigt at fastholde kontakten til borgeren, det være sig elektronisk, telefonisk eller ved personlig henvendelse, da det ellers kan være svært at holde motivationen oppe, hvis forløbet trækker i langdrag. Og det man mindst ønsker er at borgeren giver op. Målet er det, som borgeren selv ser som et værdigt og meningsfuldt liv. For tiden søger Socialstyrelsen kommuner, der vil være med i et projekt, så man kan få lavet en håndbog, der skal indeholde temaer, anbefalinger, metoder og redskaber, som kan danne grundlag for ældre borgeres rehabiliteringsforløb. Seniorrådets oplæg til Seniorpolitik udarbejdet 25. april 2013 Side 19

20 Seniorrådets oplæg til Seniorpolitik udarbejdet 25. april 2013 Side 20

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre Bogen er udgivet i 2008: Tekster: Ankestyrelsen og Identitet & Design A/S Foto: Velfærdsministeriet, Identitet & Design A/S, DKbilleder, Schutterstock, Gettyimages,

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Trænings- og Plejeafdelingen Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp December 2013 J. nr. 00.01.00A26 1 Indhold

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006.

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Lov om social service... 4 Struer Kommunes grundholdning

Læs mere

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud Ny strategi for visitation til sociale tilbud Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse 2014 Indholdsfortegnelse: Rammer for ny strategi for visitation til sociale tilbud side 3 Bilag 1. Målgruppeafgrænsning

Læs mere

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 0 Indhold Indledning... 2 Hvorfor satse på patientinddragelse?... 2 Hvorfor øget inddragelse af patienter og pårørende?... 5 Inddragelse

Læs mere

Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012

Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012 Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012 1 Forord Frederikshavn Kommune har den store glæde at præsentere en samlet sundhedspolitik for kommunens borgere og medarbejdere. Sundhedspolitikken skal

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune TEMAPLAN for sundhed - samt deltemaplaner for kost og rusmidler Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune 2008 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Udarbejdelse:

Læs mere

Udfordringer til rehabilitering i Danmark

Udfordringer til rehabilitering i Danmark Udfordringer til rehabilitering i Danmark Bjarne Rose Hjortbak, Jette Bangshaab Jan Sau Johansen, Hans Lund Rehabiliteringsforum Danmark Hjortbak, BR, Bangshaab J, Johansen JS, Lund H (2011): Udfordringer

Læs mere

ÆLDREIDRÆT. fra idé til handling. livsglæde samvær motion

ÆLDREIDRÆT. fra idé til handling. livsglæde samvær motion ÆLDREIDRÆT fra idé til handling livsglæde samvær motion Forord Uge 17 i foråret 2005 blev der gennemført en landsdækkende kampagne "Gang i ældre". Kampagnens formål var at få flere ældre over 60 år til

Læs mere

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016.

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Større indsats mod demens Flere faste læger på plejehjem og bosteder Styrket indsats mod ensomhed

Læs mere

Genoptræning. - fra problem til princip

Genoptræning. - fra problem til princip Genoptræning - fra problem til princip Genoptræning - fra problem til princip Udgivet af Mandag Morgen Copyright Huset Mandag Morgen A/S, 2004 Tryk: Ekspressen Tryk- og Kopicenter Aps Layout: Qvist & CO

Læs mere

HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE?

HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE? 1 HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE? I Holbæk Kommune byder vi frivillige velkomne. Vi tror på, at et samarbejde med frivillige kan I Holbæk Kommune byder vi frivillige velkomne. Vi

Læs mere

BEDRE PLEJE OG BEHANDLING I EGET HJEM

BEDRE PLEJE OG BEHANDLING I EGET HJEM BEDRE PLEJE OG BEHANDLING I EGET HJEM Kommuner og kronikere - bedre pleje og behandling i eget hjem Kommuner og kronikere - bedre pleje og behandling i eget hjem Copyright 2011 Mandag Morgen ISBN: 978-87-90275-74-7

Læs mere

DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS VELFÆRD

DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS VELFÆRD DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS VELFÆRD DEN FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011-2015 REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER AUGUST 2011 INDHOLD SLUT MED PAPIRBLANKETTER OG BREVPOST Fokusområde 1 EFFEKTIV

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 201 1 Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Hjælp til selvhjælp. Social Fokus. med en rehabiliterende indsats. Han vil nå sine mål. Det taler vi ikke om. Jens Erik træner både ude og hjemme

Hjælp til selvhjælp. Social Fokus. med en rehabiliterende indsats. Han vil nå sine mål. Det taler vi ikke om. Jens Erik træner både ude og hjemme Social Fokus ældre april 2011 Han vil nå sine mål Jens Erik træner både ude og hjemme Det taler vi ikke om Ældre har også en seksualitet Hjælp til selvhjælp med en rehabiliterende indsats fra min stol

Læs mere

ANBEFALINGER TIL SUNDHEDS- PERSONERS MØDE MED PÅRØ- RENDE TIL ALVORLIGT SYGE

ANBEFALINGER TIL SUNDHEDS- PERSONERS MØDE MED PÅRØ- RENDE TIL ALVORLIGT SYGE ANBEFALINGER TIL SUNDHEDS- PERSONERS MØDE MED PÅRØ- RENDE TIL ALVORLIGT SYGE 2012 Nationale anbefalinger for sundhedspersoners møde med pårørende til alvorligt syge Sundhedsstyrelsen, 2012 Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Selvhjulpenhed, recovery og aktiv deltagelse understøttet af velfærdsteknologi

Selvhjulpenhed, recovery og aktiv deltagelse understøttet af velfærdsteknologi Selvhjulpenhed, recovery og aktiv deltagelse understøttet af velfærdsteknologi Plan 2016-2019 på det voksenspecialiserede socialområde 2. årlige udgave, april 2015 Indhold 1 Formålet med planen...2 1.1

Læs mere

Udkast til. Kvalitetsstandarder på ældreområdet 2015

Udkast til. Kvalitetsstandarder på ældreområdet 2015 Udkast til Kvalitetsstandarder på ældreområdet 2015 Indhold Indledning...4 Ældrepolitiske pejlemærker...4 Kvalitetsstandarder...5 Sundhed og forebyggelse...7 Demensvejledning...7 Forebyggende hjemmebesøg

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 1 1 20 HØRINGSUDKAST Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet. Rehabilitering i Danmark

Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet. Rehabilitering i Danmark Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet Rehabilitering i Danmark Forord I denne hvidbog præsenteres en generel dansk definition og beskrivelse af rehabiliteringsbegrebet. Endvidere opstilles nogle udfordringer

Læs mere