Bestyrelsesmøde. 22./23. maj Peter Fugmann

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsesmøde. 22./23. maj 2014. Peter Fugmann"

Transkript

1 Bestyrelsesmøde 22./23. maj 2014 Peter Fugmann

2 Perioderegnskab 31/

3 Væsentlige vurderinger Årsbudgettet er periodeopdelt på væsentligste områder ud fra historiske data. Varmeafsætningen baseret på 3 års gennemsnitlige afsætning målt i mængder. Energisalget og herunder varmeprisen Varmepriserne er opgjort og indtægten reguleret i overensstemmelse med gældende prislofter.

4 Forudsætninger Ikke periodisering af omkostningerne Udelukkende godkendte fakturaer er medtaget. Ikke medtaget forskydning i feriepengehensættelse Ikke medtaget forskydninger i pensionshensættelse Ikke medtaget forskydning i hensættelse til forpligtelser vedr. deponeringsanlæg.

5

6 Økonomirapport 31/ Realiseret Budget Afvigelse Realiseret Budget 2014 Budget jan - mar jan - mar jan - mar jan - mar jan - dec Nettoomsætning Affaldsgebyrer Refusion statsafgifter Energisalg Salg af genanvendelige materialer Genbrugspladser Diverse indtægter I alt

7 Økonomirapport 31/ Realiseret Budget Afvigelse Realiseret Budget 2014 Budget jan - mar jan - mar jan - mar jan - mar jan - dec Nettoomsætning Affaldsgebyrer Refusion statsafgifter Energisalg Salg af genanvendelige materialer Genbrugspladser Diverse indtægter I alt

8 Økonomirapport 31/ Realiseret Budget Afvigelse Realiseret Budget 2014 Budget jan - mar jan - mar jan - mar jan - mar jan - dec Energisalg Pris NÆ 86 kr./gj SL 78 kr./gj SL 70 kr./gj NÆ 110 kr./gj SL 89 kr./gj SL 87 kr./gj NÆ 100 kr./gj SL 54 kr./gj SL 50 kr./gj Mængde NÆ GJ SL GJ SL GJ NÆ GJ SL GJ SL GJ NÆ GJ SL GJ SL GJ

9 Økonomirapport 31/ Realiseret Budget Afvigelse Realiseret Budget 2014 Budget jan - mar jan - mar jan - mar jan - mar jan - dec Energisalg Prisloft Aftalt max. pris Pris NÆ 86 kr./gj SL 78 kr./gj SL 70 kr./gj NÆ 110 kr./gj SL 89 kr./gj SL 79 kr./gj SL 87 kr./gj NÆ 100 kr./gj SL 54 kr./gj SL 50 kr./gj Mængde NÆ GJ SL GJ SL GJ NÆ GJ SL GJ SL GJ NÆ GJ SL GJ SL GJ

10 Økonomirapport 31/ Realiseret Budget Afvigelse Realiseret Budget 2014 Budget jan - mar jan - mar jan - mar jan - mar jan - dec Produktionsomkostninger Personale Maskiner og materiel Affaldsbehandlingsomkostninger Øvrige produktionsomkostninger Bygninger, veje, arealer og pladser Afskrivninger og værdireguleringer I alt Bruttoresultat

11 Økonomirapport 31/ Realiseret Budget Afvigelse Realiseret Budget 2014 Budget jan - mar jan - mar jan - mar jan - mar jan - dec Produktionsomkostninger Personale Maskiner og materiel Affaldsbehandlingsomkostninger Øvrige produktionsomkostninger Bygninger, veje, arealer og pladser Afskrivninger og værdireguleringer I alt Bruttoresultat

12 Økonomirapport 31/ Realiseret Budget Afvigelse Realiseret Budget 2014 Budget jan - mar jan - mar jan - mar jan - mar jan - dec Produktionsomkostninger Personale Maskiner og materiel Affaldsbehandlingsomkostninger Øvrige produktionsomkostninger Bygninger, veje, arealer og pladser Afskrivninger og værdireguleringer I alt Bruttoresultat

13 Økonomirapport 31/ Realiseret Budget Afvigelse Realiseret Budget 2014 Budget jan - mar jan - mar jan - mar jan - mar jan - dec Bruttoresultat Fællesomkostninger Bygninger, veje, arealer og pladser Bestyrelse Konsulentbistand Administration Afskrivninger og værdiregulering I alt Driftsresultat

14 Økonomirapport 31/ Realiseret Budget Afvigelse Realiseret Budget 2014 Budget jan - mar jan - mar jan - mar jan - mar jan - dec Bruttoresultat Fællesomkostninger Bygninger, veje, arealer og pladser Bestyrelse Konsulentbistand Administration Afskrivninger og værdiregulering I alt Driftsresultat

15 Økonomirapport 31/ Realiseret Budget Afvigelse Realiseret Budget 2014 Budget jan - mar jan - mar jan - mar jan - mar jan - dec Driftsresultat Finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle udgifter I alt Periodens resultat

16 Økonomirapport 31/ Resultat Realiseret Rev. Budget Realiseret jan - mar 2014 jan - mar 2014 Forskel jan - mar 2013 Energiafdeling Deponi og kompostering Pap, papir og plast Farligt affald Genbrugspladser Kube ordninger Miljøformidling Administration mv I alt

17

18 På vej mod 2020 og Plan Status primo Maj 2014 Punkt 4 Nils Olsen

19 På vej mod 2020 og Plan Gennemført? Succes?

20 På vej mod 2020 realiseret Driften er konsolideret (effektiviseret) Dækker stor del af kapacitetsbehov på egne anlæg Høj grad af egenfinansiering over drift Eksterne leveringsaftaler for brændbart minimeret Udnyttelsen af forbrændingskapacitet er optimeret bl.a. ved import Naturgas udfases - stort set - fra oktober 2014 (røggaskondensering)

21 På vej mod realiseret Køling reduceret, men stadig udfordring med sæsonforskydning og dellast Miljøcertificering stort set gennemført Struktureret kompetenceudvikling indført Udnyttelse af ikke-komposteringsegnet i have/parkaffald til energiformål AffaldPlus driver alle genbrugspladser med harmoniseret serviceniveau samt plan for fremtidig struktur (yderligere rationalisering) men ikke kerneydelse.

22 På vej mod realiseret Sortering på GBP er og miljøanlæg optimeret (mere genanvendelse og mindre deponering) Øget produktion af biobrændsel på haveaffald AffaldPlus synlig i lokalområdet (ikke mindst via GBP) påvirker holdninger og ændrer adfærd Kommunesamarbejdet styrket Yderzonen realiseret

23 På vej mod 2020 ikke realiseret Energiproduktion på andet en affald, herunder overtagelse af biomassefyrede kraftvarmeværker Facilitet til håndtering af blandet affald og mellemlagring af brændbart sæsonforskydning - samt egentligt sorteringsanlæg (i Næstved) Fælles renovationsvæsen (men på vej mod fælles løsninger/koncept i kommunerne) Arbejdsmiljøcertificering opgivet (ingen grund hertil)

24 Plan realiseret Energiplanlægning aktiv spiller i Slagelse og Næstved kommune samt del i det regionale strategiske energiarbejde Energiforsyning fjernovervågning af decentrale KV-anlæg m.m. Måske åbning omkring mindre biomasse enhed i Slagelse Optimering af varmeforsyningen i Næstved (røggaskondensering udfasning af naturgas) Fælles affaldsplan (og fælles implementering)

25 Plan realiseret Vedtægtsændringer og ejerstrategi Konsolidering af behandlingspriser (men konkurrencedygtighed til diskussion grundet infrastruktur) Generel høj tillid til AffaldPlus og tilfredsstillende kundetilfredshed på især de kundeorienterede anlæg (GBP er) samt blandt chauffører

26 Plan (andre miljøprojekter) 9.1 Miljøcertificering af de sidste af AffaldPlus anlæg (+) 9.2 Udsortering af maling med MAL kode 0-1 på GBP er til forbrænding på NFA Etablering af genbrugsbutik på Elektrovej Reducere vandforbrug på NFA-Syd Reducere metan-udslip på FAM Mindre deponering og mere genanvendelse/nyttiggørelse på GBP erne Mindre perkolat på FAM Etablering af formidlingscenter (Yderzonen) Optimere affaldssortering i samlede bebyggelser Optimere affaldssortering i større detailforretninger Omlastning og mellemlagring på Ydernæs Fej for egen dør medarbejdernes sortering af eget affald hos AffaldPlus Grøn hverdag i administrationen miljørigtigt forbrug +

27 Plan (andre miljøprojekter) 10.1 Ydernæs Maskinstation optimering af anvendelsen af - AffaldPlus maskiner på Ydernæs 10.2 Ledelsesinformationssystem Struktureret kompetenceudvikling for hele AffaldPlus Fælles sorteringsvejledning Modtagekontrol Udvikling og styrkelse af fælles virksomheds- og medarbejderkultur +

28 Plan ikke realiseret AffaldPlus som rollemodel på energiområdet men vi er på vej (energibesparelser samt VE) og gør det allerede godt på forbrændingsanlæg og maskiner. Få helhedsorienteringen ind i energisamarbejdet i Næstvedområdet. Energiklyngecenteret har taget rollen som koordinator på tværs men for hele regionen. Triple-smart grid tanken erkendt, men ikke kommet videre.

29 Vurdering af potentialer ved samarbejde mellem 9 forsyninger 22. maj 2014 Punkt 6 Nils Olsen

30 Hvilke 9 forsyninger? Lejre, Holbæk og Roskilde (de 3 oprindelige) Sorø, Ringsted, Faxe og Slagelse (fra AffaldPlus opland) samt Køge og Stevns.

31 Hvilke typer af samarbejde/ fusion kan der blive tale om? Shared Servicecenter: Her oprettes der et selskab, der håndterer forskellige opgaver for de øvrige selskaber. Det kan for eksempel være varetagelse af opgaver inden for forskellige former for administration (f.eks. økonomi, HR, IT og kommunikation), projektering og drift. Fælles holdingselskab: Her vil kommunerne gå ind, og få et fælles ejerskab til service- og driftsselskaber. Fælles serviceselskab: Her vil medarbejderne blive ansat i det samme selskab, der løse opgaver for de enkelte kommuners driftsselskaber. I den samarbejdsform beholder de enkelte kommuner indflydelse på investeringer i deres kommune, og opnår stordriftsfordele på medarbejdersiden. En fuld fusion: Det vil medføre at de nuværende ejerkommuner afgiver en stor del af deres indflydelse på det nye selskabs beslutninger, og at der på sigt kommer ens priser for alle kunder i de nuværende selskaber.

32 Udgangspunktet Alle drifter spildevandsområdet (og har kundebetjening) og alle minus Stevns drifter vandforsyningsområdet 5 har varmeforsyning (Holbæk, Køge, Ringsted, Roskilde og Slagelse) 2 har affald (Faxe og Holbæk) Dækker ikke alle husstande

33 Hvad kan forsyningerne opnå? Antal årsværk Synergi mio. DKK I dag Fælles holdingselskab Fuld fusion Fælles serviceselskab Delt servicecenter oms. ca

34 Synergier hvorfra? Nogenlunde lige meget (ca. 1/3) fra anlægs- og driftsbesparelser samt besparelser på administration.

35 Forudsætninger 2 års implementering, hvor der ikke er besparelser Overvejelser om kommunal indflydelse bl.a. bestyrelse

36 Udfordringen Rapporten peger på, at der er en synergieffekt på mio. kr./år, hvis alle 9 forsyninger varetager affalds-, varme- og el-opgaver. Det er alene derfor væsentligt at fastholde disse virksomheder inden for en sammenlagt virksomhed

37 Trussel? I et mere strategisk perspektiv er det ligeledes relevant at kunne tiltrække yderligere aktiviteter dels indenfor de 9 ejerkommuner, men også i forhold til at udvide samarbejdet med yderligere kommuner bør kommunerne lige nu støtte op om og fastholde forsyningerne samlet (kommentar til affaldsselskabernes voksende varmedistribution)

38 Trussel for affaldsselskabet? Rapportens side 60!

39 Muligheder: Hvad gør AffaldPlus? Henvendelse til de 9 forsyninger/ kommuner? Henvendelse til AffaldPlus-kommunerne? Henvendelse til de 4 berørte AffaldPluskommuner? Ingenting? Andre muligheder? => Til drøftelse!

40 STRATEGI 2024 April 2014

41 Den fælles vision

42 Kernefortællingen AffaldPlus tager sig af affaldet på Syd- og Vestsjælland. Vi arbejder i fællesskab med vores 6 ejerkommuner på at skabe et samfund, hvor affald ses og behandles som en værdifuld ressource. Sammen med borgere og virksomheder giver vi affald nyt liv eller forvandler det til råstoffer og miljøvenlig energi. Vi er en aktiv og respekteret medspiller i lokalsamfundet, som påtager sig et samfundsmæssigt ansvar, også socialt og vores mål er, at bidrage til en fremtid, hvor økonomisk velstand og bæredygtighed ikke er hinandens modsætninger.

43 Hvordan kommer verden til at se ud? Og hvordan bliver vilkårene for et fælleskommunalt selskab i affalds- og energiverdenen?

44 Fra affald til ressourcer Fra downcycling til upcycling - affald bliver til reelle råvarer Vugge-til-vugge tankegang Leje - ikke eje Genbrug og reparation Mindre energibehov også til opvarmning

45 Forbrænding og deponering Mindre affald til forbrænding få og større anlæg Affaldssektoren leverer energi også på andet end affald Affald er en vare i hele Europa Ingen nye deponier

46 Organisering og liberalisering Geopolitisk uafhængighed russere, kinesere m.v. Øget liberalisering. Men også skærpede EUkrav til genanvendelse m.m. Kun kommunalt ansvar for husholdningsaffald.

47 Organisering og borgerinddragelse Kommuner myndighed, og fortsat ansvar for affald/energi. Selskaber har drift. Øget samarbejde for at løse opgaver Anden borgertilgang (velfærdskrav, frivillighed). Øget informationstæthed. Vi er og skal være på. Konkurrence om modtagerne. Den nye borgertilgang??!!

48 Strategi 2024

49 Strategi 2024 Det gælder om at presse affaldshåndteringen nedad i affaldshierarkiet Bortskaffelse (deponi) Anden nyttiggørelse (forbrænding) Genanvendelse Forberedelse med henblik på genbrug Forebyggelse

50 De 5 hovedspor 1. Håndtering af ressourcer og affald 2. Indsamling af affald 3. Energi 4. Lokalsamfundet og kunderne 5. Økonomi og organisering

51 Strategi Håndtering af ressourcer og affald 1.1 AffaldPlus prioriterer sit arbejde i overensstemmelse med EU s affaldshierarki 1.2 AffaldPlus tager sig af alt affald, som ejerkommunerne har ansvar for (kommunernes forsyningspligt). 1.3 AffaldPlus sikrer, at der er behandlingsmuligheder og afsætning for alle affaldstyper og materialer på egne anlæg eller hos samarbejdspartnere (offentlige eller private). 1.4 AffaldPlus etablerer egen behandlingskapacitet ift. egne mængder og markedets øvrige muligheder 1.5 AffaldPlus fremmer direkte genbrug

52 Strategi Indsamling af affald 2.1 AffaldPlus vil sammen med ejerkommunerne etablere et fælles koncept og en fælles organisation for indsamling og håndtering af affald og ressourcer, for at sikre, at de kommunale affaldsplaner efterleves og Ressourcestrategiens mål dermed nås. 2.2 AffaldPlus tilpasser genbrugspladsernes sorteringskoncept, så flest muligt ressourcer reddes, og kunderne sorterer efter, hvad der er nødvendigt i den efterfølgende affaldsbehandling. 2.3 AffaldPlus effektiviserer driften af genbrugspladserne ved at etablere få og større genbrugspladser.

53 Strategi Indsamling af affald 2.4 AffaldPlus tilbyder sig som entreprenør og samarbejdspartner ift. renholdningsopgaver i kommunerne (indsats mod henkastet affald, strandrensning, m.v.).

54 Strategi Energi 3.1 AffaldPlus arbejder for udfasning af fossile brændsler. 3.2 AffaldPlus leverer mere energi på de samme ressourcer (optimerer energiproduktionen) 3.3 AffaldPlus oplagrer og sæsonforskyder energi, herunder indgår i systemer, der transformerer energi fra en energiform til en anden (el-gasvarme/triple-smart-grid). 3.4 AffaldPlus er energiproducent og anvender også andre energikilder end affald

55 Strategi Energi 3.5 AffaldPlus er drifts- og managementpartner for lokale varmeværker og energiproducenter. AffaldPlus bestyrelse har andre kompetencer og kvaliteter!

56 Strategi Lokalsamfundet og kunderne 4.1 AffaldPlus er en aktiv og respekteret del af lokalsamfundet. 4.2 AffaldPlus kommunikerer med borgere og virksomheder for at reducere oplandets forbrug af ressourcer. 4.3 AffaldPlus er rollemodel på affalds- og energiområdet og minimere og håndtere eget affald korrekt samt udelukkende anvende vedvarende energi, hvor det er muligt. 4.4 AffaldPlus opretholder en høj faglig ekspertise om affald og ressourcer samt håndteringen og nyttiggørelsen heraf.

57 Strategi Lokalsamfundet og kunderne 4.5 AffaldPlus opretholder i samarbejde med ejerkommunerne en faglig ekspertise om klima og energispørgsmål generelt i forhold til de aktuelle behov. 4.6 AffaldPlus stiller sin viden til rådighed for selskabets ejere samt borgere og virksomheder i oplandet. 4.7 AffaldPlus indgår i samarbejde med de kommunale jobcentre og andre relevante aktører om at udnytte AffaldPlus aktiviteter til at skabe sociale arbejdspladser samt opkvalificere eller give jobmulighed for borgere, der har svært ved at fastholde eller få en position på arbejdsmarkedet.

58 Strategi Økonomi og organisering. 5.1 AffaldPlus sikrer den bedste service, kvalitet og miljøeffekt af de leverede ydelser indenfor de økonomiske rammer, som ejerkommunerne stiller til rådighed. 5.2 AffaldPlus optimerer egen behandlings- og produktionskapacitet ift. miljø, mængder, og marked, bl.a. for at have konkurrencedygtige behandlingspriser og takster 5.3 Affaldplus opretholder en miljøcertificering af alle driftsaktiviteter.

59 Strategi Økonomi og organisering. 5.4 AffaldPlus samarbejder med de kommunale forvaltningsenheder og selskaber om alle former for drift og administration med henblik på at optimere parternes ressourceanvendelse. 5.5 AffaldPlus opleves som en god og udviklende arbejdsplads, der rekrutterer og fastholder de medarbejdere, der har de bedste kompetencer. 5.6 AffaldPlus opleves som en rummelig arbejdsplads med socialt ansvar.

60 Strategi 2024

61 PlusButikker & associerede aktiviteter Afdelingschef Allan Johansen

62 Omsætning, PlusButik,

63 Økonomi, eksl. moms - Bestyrelsens grundlag Butikssalg Netsalg Omsætning i alt Udgifter Resultat

64 Økonomi, eksl. moms - Bestyrelsens grundlag Butikssalg Netsalg Omsætning i alt Udgifter Resultat Regnskab 2013 Prognose, pr. maj - omsætning Resultat Prognose, PlusMarked, Vo. 2014: kr

65 Varemængde 2013 Indbyggere Virksomheder Sommerhus GBP affald Omsætning, ton fra GBP fraktioner AVV AffaldPlus Prognose 2014 GBP affald Omsætning, ton fra GBP fraktioner AVV AffaldPlus Potentiale: ton varer - samt fra andre aktiviteter

66 Mængder og opland Genbrugsplads Mængder, ton Mgd. Fra GBP, ton Besøg på pladsen /2013 tal Næstved Slagelse Ringsted Vordingborg Rønnede Noter: Tallene er afrundet 1: Næstved, Mogenstrup, Fuglebjerg og Herlufmagle (Holme Olstrup forventes nedlagt) 2: Slagelse, Dalmose, Agersø, Omø, Korsør, Vemmelev og Skælskør 3: Ringsted, Sorø og Dianalund 4: Vordingborg, Møn og Præstø 5: Rønnede og Haslev (Faxe forventes nedlagt) Parameter Afstand mellem PlusButikker (kunder) Afstand fra en GBP til en PlusButik (varer) Målsætning Min. 20 og max. 30 minutters kørsel Max. 30 minutters kørsel

67 Udvikling af PlusButikker Under overvejelse PlusButikker PlusButikker, begrænset åbent borgere virksomheder - Alle kan køre på tværs - Ingen grænser - Fælles takst og service - Næsten tons affald - Næsten 2 mio. kunder

68 Associerede aktivitet Skabe lokale arbejdspladser Storskraldsordninger Business to Business Opkvalificering af jobsøgende PlusButikker Web Shop Netaktion Møbler El-ting Fritidsting Up-cycling (materiale adskillelse og reparationer) Tøj Nedrivning Kundefinderier Forudbestilling

69 Værdikæden - PlusButik og associerede aktiviteter Storskraldsordning Up-cycling Business to business Webshop m/ netaktion Kunde-finderier Kompetence-akademi

70 20 % kan genbruges efter lettere reparation 30 % kan genbruges direkte 25 % kan genbruges efter større reparation WRAP* om storskrald defineret som emner, man tager med sig, når man flytter (møbler, havemøbler, hvidevarer, tæpper, cykler etc.) 25 % kan slet ikke genbruges Genanvendes, forbrændes eller deponeres *) WRAP (Waste & Resources Action Programme) er en non-profit britisk organisation, etableret i..år 2000, som modtager offentlig støtte fra England, Nordirland, Skotland, Wales og EU.

71 Up-cycling & Kompetence-akademi Up-cycling Oparbejdning af tøj og tekstiler Nedrivning / adskillelse / oprydning Reparation (Møbler, el-ting) Kompetence-akademi Struktureret kompetenceudvikling & -afklaring Social økonomiske arbejdspladser Indtænke og vægte samfundsmæssigt ansvar, osse socialt

72 Tøj-oparbejdning Forvente omsætning efter 2 år: 4-5 mio ton tøj pr år

73 Business to Business Segmenter Møbler Overskudsproduktion Kasserede vare Byggevare v/ ophør af byggeprojekter

74 Levering af varer fra virksomhed Hej AffaldPlus Jeg har 4 paller "nye" varer - det drejer sig om nogle hello kitty malerbøger, pengepunge o.l. som er pakket sammen med noget slik. Slikket er udløbet og skal sorteres fra, hvorefter de kan sælge legetøjet. Hilsen Xx

75 Der findes ikke affald - kun ressourcer PlusButikker og associerede aktiviteter er én vej til at flere ressourcer og mindre affald Her kombineres flere elementer fra vision og strategi

76 Udvikling af PlusButikker Under overvejelse PlusButikker PlusButikker, begrænset åbent borgere virksomheder - Alle kan køre på tværs - Ingen grænser - Fælles takst og service - Næsten tons affald - Næsten 2 mio. kunder

77 Associerede aktivitet Skabe lokale arbejdspladser Storskraldsordninger Business to Business Opkvalificering af jobsøgende PlusButikker Web Shop Netaktion Møbler El-ting Fritidsting Up-cycling (materiale adskillelse og reparationer) Tøj Nedrivning Kundefinderier Forudbestilling

STRATEGI 2024. Der findes ikke affald - kun ressourcer

STRATEGI 2024. Der findes ikke affald - kun ressourcer STRATEGI 2024 Der findes ikke affald - kun ressourcer Juni 2014 Baggrund I perioden frem til 2024 vil der fortsat ske ændringer i samfundets udvikling, herunder i hvordan affalds- og energiopgaver defineres

Læs mere

Bestyrelsesmøde. 22. august Peter Fugmann

Bestyrelsesmøde. 22. august Peter Fugmann Bestyrelsesmøde 22. august 2014 Peter Fugmann Perioderegnskab 30/06 2014 Væsentlige vurderinger Årsbudgettet er periodeopdelt på væsentligste områder ud fra historiske data. Varmeafsætningen baseret på

Læs mere

Bestyrelsesmøde. 20. juni Peter Fugmann

Bestyrelsesmøde. 20. juni Peter Fugmann Bestyrelsesmøde 20. juni 2014 Peter Fugmann Perioderegnskab 30/04 2014 Væsentlige vurderinger Årsbudgettet er periodeopdelt på væsentligste områder ud fra historiske data. Varmeafsætningen baseret på 3

Læs mere

Bestyrelsesmøde. 24. oktober Peter Fugmann

Bestyrelsesmøde. 24. oktober Peter Fugmann Bestyrelsesmøde 24. oktober 2014 Peter Fugmann Etablering af forbehandlingsanlæg til kildesorteret organisk dagrenovation Pkt. 7 Bestyrelsesmødet, 24. oktober 2014 Haveaffaldspladser, evaluering Afdelingschef

Læs mere

Etablering af forbehandlingsanlæg til KOD lokalisering og dimensionering. 27. januar 2015 Punkt 3 Nils Olsen

Etablering af forbehandlingsanlæg til KOD lokalisering og dimensionering. 27. januar 2015 Punkt 3 Nils Olsen Etablering af forbehandlingsanlæg til KOD lokalisering og dimensionering 27. januar 2015 Punkt 3 Nils Olsen Lokalisering Sagen drejer sig om Dimensionering Grundlaget i form af kommunernes affaldsplaner

Læs mere

Bestyrelsesmøde. 24. april 2015. Peter Fugmann

Bestyrelsesmøde. 24. april 2015. Peter Fugmann Bestyrelsesmøde 24. april 2015 Peter Fugmann Årsrapport 2014 Præsentationen deles: Årsrapport Revisionsprotokol Samt it-revision og anlægsrapportering Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 Udarbejdelse iht.

Læs mere

Bestyrelsesmøde. 14. februar 2014. Peter Fugmann

Bestyrelsesmøde. 14. februar 2014. Peter Fugmann Bestyrelsesmøde 14. februar 2014 Peter Fugmann Revideret budget 2014 Forudsætninger Baseret på den i dag gældende lovgivning og kendte fortolkninger. Konsekvenser af SKATs afgiftskontrol er indregnet i

Læs mere

Lukning af enten Rønnede eller Faxe genbrugsplads. Afdelingschef Allan Johansen

Lukning af enten Rønnede eller Faxe genbrugsplads. Afdelingschef Allan Johansen Lukning af enten Rønnede eller Faxe genbrugsplads Afdelingschef Allan Johansen AffaldPlus er et 60 selskab Slagelse Kommune Vordingborg Kommune Ringsted Kommune Næstved Kommune 60 selskab Faxe Kommune

Læs mere

Fremtiden - affald er ressourcer

Fremtiden - affald er ressourcer Fremtiden - affald er ressourcer Fra opsynsmand over servicemedarbejder til værdiskaber Allan Johansen Afdelingschef, 1 Organisation, genbrugspladser - ændring pr. 1. marts 2014 Chef Allan Johansen Team-struktur

Læs mere

Affald som varer PlusButikker - vi gi`r affald nyt liv Det er cirkulær økonomi og grøn omstilling

Affald som varer PlusButikker - vi gi`r affald nyt liv Det er cirkulær økonomi og grøn omstilling Affald som varer PlusButikker - vi gi`r affald nyt liv Det er cirkulær økonomi og grøn omstilling Allan Johansen Afdelingschef, genbrugspladser Formål Bevare ressourcerne - Udsæt tidspunktet for hvornår

Læs mere

Fra affald til ressourcer

Fra affald til ressourcer Fra affald til ressourcer Oplæg til et nyt affaldssystem Mere energi Mindre CO2 Sund økonomi Affald som ressource bæredygtig Omlægning Affald er en del af løsningen i omstillingen til et bæredygtigt samfund.

Læs mere

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014.

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014. Bilag 1 Rebild Kommunes Affaldsplan 2014-24: udkast til målsætninger og handlingsplaner Affaldsplanen skal udarbejdes i henhold til reglerne i affaldsbekendtgørelsen. Affaldsplanen skal bestå af 3 dele:

Læs mere

Fra affald til ressourcer

Fra affald til ressourcer Fra affald til ressourcer Oplæg til et nyt affaldssystem bedre sortering Mindre CO2 Ren energi bæredygtig Omlægning Affald er en del af løsningen i omstillingen til et bæredygtigt samfund. Kommunerne i

Læs mere

FRA AFFALD TIL RESSOURCER OPLÆG TIL ET NYT AFFALDSSYSTEM

FRA AFFALD TIL RESSOURCER OPLÆG TIL ET NYT AFFALDSSYSTEM FRA AFFALD TIL RESSOURCER OPLÆG TIL ET NYT AFFALDSSYSTEM MERE ENERGI MINDRE CO2 SUND ØKONOMI BÆREDYGTIG OMLÆGNING Affald er en del af løsningen i omstillingen til et bæredygtigt samfund. Kommunerne i Syd-

Læs mere

Fusionsgrundlag for genbrugspladser

Fusionsgrundlag for genbrugspladser Fusionsgrundlag for genbrugspladser AffaldPlus fusion 2010 fælles takster, men for genbrugspladser 2 års frist En bunden opgave jf. fusionsgrundlaget Ens betaling for husstand/sommerhus pr. 2012 Serviceharmonisering

Læs mere

Kørsel med affald fra genbrugspladser. Tilbudsliste

Kørsel med affald fra genbrugspladser. Tilbudsliste Kørsel med affald fra genbrugspladser Tilbudsliste November 2016 1. Generelt 1.1 Vejledning Der kan gives tilbud på en eller flere af entrepriserne grupperet i følgende pakker: Hver enkelt entreprise (genbrugsplads

Læs mere

DAGSORDEN. Den 22. og 23. maj 2014 i forbindelse med bestyrelsesseminar. Slangerupgaard Hotel og Kursuscenter, Elmuevej 32, Faxe Ladeplads

DAGSORDEN. Den 22. og 23. maj 2014 i forbindelse med bestyrelsesseminar. Slangerupgaard Hotel og Kursuscenter, Elmuevej 32, Faxe Ladeplads DAGSORDEN Mødedato: Sted: Indkaldte: Den 22. og 23. maj 2014 i forbindelse med bestyrelsesseminar Slangerupgaard Hotel og Kursuscenter, Elmuevej 32, Faxe Ladeplads AffaldPlus bestyrelsesmedlemmer 15. maj

Læs mere

AffaldPlus og ejerkommunerne

AffaldPlus og ejerkommunerne AffaldPlus og ejerkommunerne udnytter affaldsressourcerne endnu bedre PlusButikken og et nyt syn på affald fra genbrugspladser Allan Johansen Afdelingschef, genbrugspladser Inspirationskilde - og forbillede

Læs mere

25. august 2014 00.01.00A10-0001/2013 Sagsnr.: 6628 Brevid: 106535 Sted: Mødelokale 1. Godkendelse af protokoludskrift fra sidste møde

25. august 2014 00.01.00A10-0001/2013 Sagsnr.: 6628 Brevid: 106535 Sted: Mødelokale 1. Godkendelse af protokoludskrift fra sidste møde REFERAT Mødedato: Fredag 22. august 2014, kl. 10.00 25. august 2014 00.01.00A10-0001/2013 Sagsnr.: 6628 Brevid: 106535 Sted: Mødelokale 1 JKU/tof Indkaldte: AffaldPlus bestyrelsesmedlemmer Afbud: Emne:

Læs mere

Budget 2013. Samt budgetoverslag 2014, 2015, 2016

Budget 2013. Samt budgetoverslag 2014, 2015, 2016 Samt budgetoverslag 2014, 2015, 2016 35906 Omslag_budget13.indd 2 21-05-2012 12:16:04 Indhold... 1 Budgetforudsætninger... 3 Resultatopgørelsen... 5 Omsætning og resultat pr. segment... 6 samt overslagsårene

Læs mere

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 204045 Brevid. 1932920 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien 12. august 2014 Den endelig

Læs mere

Budget 2016. Samt budgetoverslag 2017, 2018, 2019

Budget 2016. Samt budgetoverslag 2017, 2018, 2019 Budget 2016 Samt budgetoverslag 2017, 2018, 2019 + Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Budgetforudsætninger til budget 2016... 3 Budget 2016 Resultatopgørelsen... 5 Budget 2016 Omsætning og resultat

Læs mere

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 27. maj 2014, kl. 09.

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 27. maj 2014, kl. 09. 27. maj 2014 1825 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 27. maj 2014, kl. 09.00 Mødested: AVV-administrationen Mandøvej 4 Hjørring Fraværende: Birthe Andersen

Læs mere

NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG

NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG BESTYRELSESSEMINAR KOLLEKOLLE, VÆRLØSE ONSDAG DEN 19. MAJ 2010 Emne 1: Vestforbrænding og ressourceforvaltning Vestforbrænding forstår ressourceforvaltning som en dokumenteret

Læs mere

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Konference Fossil frie Thy d. 29. november 2012 Inge Werther, DAKOFA Dagens program Affald som ressource Organisk dagrenovation i Danmark Fremtidens energisystem

Læs mere

27. april 2015 00.01.00A10-0001/2013 Sagsnr.: 6628 Brevid: 109315 Sted: Mødelokale 1

27. april 2015 00.01.00A10-0001/2013 Sagsnr.: 6628 Brevid: 109315 Sted: Mødelokale 1 REFERAT Mødedato: Fredag 24. april 2015, kl. 10.00 27. april 2015 00.01.00A10-0001/2013 Sagsnr.: 6628 Brevid: 109315 Sted: Mødelokale 1 JKU/tof Indkaldte: AffaldPlus bestyrelsesmedlemmer Afbud: Emne: Klaus

Læs mere

Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024. Del 1- målsætning og planlægning

Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024. Del 1- målsætning og planlægning Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024 Del 1- målsætning og planlægning 1 Indledning..3 Målsætning...5 Fokusområde 1: Bedre sortering...5 Fokusområde 2: Mere effektiv og miljøvenlig indsamling

Læs mere

27. oktober 2014 00.01.00A10-0001/2013 Sagsnr.: 6628 Brevid: 107684 Sted: Ved Fjorden 20, Nederste etage

27. oktober 2014 00.01.00A10-0001/2013 Sagsnr.: 6628 Brevid: 107684 Sted: Ved Fjorden 20, Nederste etage REFERAT Mødedato: Fredag 24. oktober 2014, kl. 8.30 27. oktober 2014 00.01.00A10-0001/2013 Sagsnr.: 6628 Brevid: 107684 Sted: Ved Fjorden 20, Nederste etage JKU/tof Indkaldte: AffaldPlus bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Ressourcestrategi for. drivere, mulige mål og initiativer

Ressourcestrategi for. drivere, mulige mål og initiativer Ressourcestrategi for affaldshåndtering 2013-18/24: 18/24: drivere, mulige mål og initiativer v/morten Carlsbæk, Miljøstyrelsen Den tørre del af husholdningsaffaldet DAKOFA konference 5. februar 2013 Er

Læs mere

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK Affaldsplan 2015-2024 Udkast til høring af affaldsplan UNMK 17.2.2015 Affaldsplan 2015-2024 Affaldsbekendtgørelsen fastsætter, at kommunerne skal udarbejde en affaldsplan for håndtering af affald. Planperioden

Læs mere

Samling af kommunale driftsopgaver på affaldsområdet. Hvad tilbyder AffaldPlus?

Samling af kommunale driftsopgaver på affaldsområdet. Hvad tilbyder AffaldPlus? Samling af kommunale driftsopgaver på affaldsområdet Hvad tilbyder AffaldPlus? Fællesmøde - 28. november 2014 Hvorfor samle driftsopgaverne Den korte version I alt 422 kg - heraf 295 i henteordning Flowet

Læs mere

NOTAT (PTU) Affald i Stevns Kommune. Maj Affald i Stevns Kommune

NOTAT (PTU) Affald i Stevns Kommune. Maj Affald i Stevns Kommune NOTAT (PTU) Maj 2015 1 INDLEDNING Stevns Kommune samarbejder med KaraNoveren omkring udvikling af nye affaldsløsninger. Hvordan får vi borgerne i Stevns Kommune til at være mere bevidste omkring affald

Læs mere

sortering for KARA/NOVEREN kommunerne v / Lena Hjalholt

sortering for KARA/NOVEREN kommunerne v / Lena Hjalholt / Overvejelser vedrørende central sortering for KARA/NOVEREN kommunerne v / Lena Hjalholt DAKOFA konference 20. januar 2015 / Hvem er vi? 9 ejerkommuner 400.000 indbyggere / 20.000 virksomheder Gadstrup

Læs mere

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk !!"#$ Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400

Læs mere

Udnyttelse af ressourcerne i det organiske affald

Udnyttelse af ressourcerne i det organiske affald Udnyttelse af ressourcerne i det organiske affald v/suzanne Arup Veltzé, DAKOFA Konference Fossil frit Thy den 21. juni 2012 Disposition Ressourceeffektivt Europa Ressourceeffektivitet og organisk affald

Læs mere

Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model

Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model for ændret affaldsbehandling i Horsens I forbindelse med udarbejdelse af affaldsplan for Horsens Kommune

Læs mere

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 12. maj 2015, kl. 13.

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 12. maj 2015, kl. 13. 12. maj 2015 1912 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 12. maj 2015, kl. 13.00 Mødested: AVV-administrationen Mandøvej 4 Hjørring Fraværende: - Mødet

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2014 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald fra

Læs mere

Ressourcestrategi med. fokus på organisk affald. v/linda Bagge, Miljøstyrelsen

Ressourcestrategi med. fokus på organisk affald. v/linda Bagge, Miljøstyrelsen Ressourcestrategi med fokus på organisk affald v/linda Bagge, Miljøstyrelsen Køreplan for et ressourceeffektivt EU fra 2011 - Vision frem til 2050 I 2020 bliver affald forvaltet som en ressource. Affaldet

Læs mere

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020 Husholdninger Dagrenovation Information om sortering og om eksisterende ordninger En øget udsortering af genanvendelige materialer fra husholdningsaffald. Etablere affaldsøer i kolonihaver Optimere mulighederne

Læs mere

Bilag 6 Baggrund fordele rationaler

Bilag 6 Baggrund fordele rationaler Bilag 6 Baggrund fordele rationaler 1.1. Hvorfor en sammenlægning 1.2. Hvad gør vi Beslutningen om indgåelsen af nærværende sammenlægning af nomi, NVR og 4-S i DNS I/S (arbejdstitel for Det Nye Selskab)

Læs mere

BUDGET 2011. INTERESSENTSKABET Reno-Nord BUDGET

BUDGET 2011. INTERESSENTSKABET Reno-Nord BUDGET BUDGET 2011 INTERESSENTSKABET Reno-Nord BUDGET Koncernen Regnskab 2009 Budget 2010 Omsætning: Energianlæg... 149.665 134.000 127.700 Losseplads... 16.131 15.600 14.300 Kølemøbler og elektronikaffald...

Læs mere

Budget Samt budgetoverslag 2018, 2019, Forlev Miljøanlæg

Budget Samt budgetoverslag 2018, 2019, Forlev Miljøanlæg 2017 Samt budgetoverslag 2018, 2019, 2020 + Forlev Miljøanlæg Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 forudsætninger til budget 2017... 3 2017 Resultatopgørelsen... 5 2017 Omsætning og resultat pr.

Læs mere

Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger. I det følgende tages der udgangspunkt i følgende:

Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger. I det følgende tages der udgangspunkt i følgende: Notat Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger I forbindelse med indgåelse af aftale om etablering af nyt forbrændingsanlæg på Amagerforbrænding, skal

Læs mere

til forbrænding Hvis erhvervsaffaldet blev frit - hvordan skal forbrænding i Danmark så organiseres?

til forbrænding Hvis erhvervsaffaldet blev frit - hvordan skal forbrænding i Danmark så organiseres? DEBATOPLÆG Frit erhvervsaffald til forbrænding Hvis erhvervsaffaldet blev frit - hvordan skal forbrænding i Danmark så organiseres? Europas mest effektive affaldsbehandling RenoSam har dokumenteret, at

Læs mere

budget INTERESSENTSKABET Reno-Nord

budget INTERESSENTSKABET Reno-Nord budget INTERESSENTSKABET Reno-Nord Koncernen Regnskab 2012 Budget 2013 Omsætning: Energianlæg... 139.999 140.000 137.400 Rærup Deponi... 15.629 15.800 16.400 Elektronikaffald... 1.948 157.576 1.900 157.700

Læs mere

Affaldsplan 2014-18 (2014-24)

Affaldsplan 2014-18 (2014-24) Affaldsplan 2014-18 (2014-24) Læsevejledning Dette er et aktivt dokument, hvor du kan klikke dig frem til den ønskede side eller bilag. Du vælger enten indholdsfortegnelsen eller fanebladene øverst, og

Læs mere

Vision. Bæredygtig forretning. Sociale aspekter

Vision. Bæredygtig forretning. Sociale aspekter Vision Inspirere til bæredygtig tankegang Afskaffe brug og smid væk og indføre mere direkte genbrug Skabe lokale arbejdspladser - også sociale Hjælpe dem der har mindst Samarbejde med hjælpeorganisationerne

Læs mere

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 AFFALDSPLAN 2015 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for

Læs mere

Indholdsfortegnelse Budgetforudsætninger til revideret budget Revideret budget 2016 Resultatopgørelsen... 5

Indholdsfortegnelse Budgetforudsætninger til revideret budget Revideret budget 2016 Resultatopgørelsen... 5 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Budgetforudsætninger til revideret budget 2016... 3 Revideret budget 2016 Resultatopgørelsen... 5 Revideret budget 2016 Omsætning og resultat pr. segment...

Læs mere

1. Beskrivelse af området

1. Beskrivelse af området 1. Beskrivelse af området Miljø- og teknikudvalgets budget er fordelt på 2 bevillingsområder: det skattefinansierede og det brugerfinansierede. På det brugerfinansierede område er der udgifter for i alt

Læs mere

STRATEGI 2024 Der findes ikke affald - kun ressourcer Juni 2014 AffaldPlus - Strategi 2024 Baggrund I perioden frem til 2024 vil der fortsat ske ændringer i samfundets udvikling, herunder i hvordan affalds-

Læs mere

Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig

Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig Jette Skaarup Justesen Miljøstyrelsen Ressourcestrategien kommer! Strategi for affaldshåndtering den vil komme i høring. Vi har en god

Læs mere

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 24. juni 2014, kl. 13.

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 24. juni 2014, kl. 13. 24. juni 2014 1833 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 24. juni 2014, kl. 13.00 Mødested: AVV-administrationen Mandøvej 4 Hjørring Fraværende: - Mødet

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Affald Totale affaldsmængder Husholdningsaffald - kildesortering Farligt affald Behandling Borgertilfredshed Baggrund for data om affald November 2013. Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

Bilag 6: Planens samlede driftsomkostninger og anskaffelser

Bilag 6: Planens samlede driftsomkostninger og anskaffelser Bilag 6: Planens samlede driftsomkostninger og anskaffelser Affaldshåndteringsplanens fokusområder Alle tal er i 1.000 kr. Alle tal med * er internt forbrug indeholdt i nuværende organisation. (1) Note

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020

Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020 Forsyning Vision: Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020 Bilag 6 Visionen er at al energiforsyning skal være baseret på vedvarende energikilder og at håndtering af spildevand og affald skal

Læs mere

Budget 20 Reno-Nord INTERESSENTSKABET

Budget 20 Reno-Nord INTERESSENTSKABET Budget 20 I N T E R E S S E N T S K A B E T Reno-Nord Koncernen Regnskab 2011 Budget 2012 Omsætning: Energianlæg... 156.805 137.400 137.500 Losseplads... 18.522 16.400 16.400 Kølemøbler og elektronikaffald...

Læs mere

24. november 2014 00.01.00A10-0001/2013 Sagsnr.: 6628 Brevid: 107774 Sted: Mødelokale 1

24. november 2014 00.01.00A10-0001/2013 Sagsnr.: 6628 Brevid: 107774 Sted: Mødelokale 1 REFERAT Mødedato: Fredag 21. november 2014, kl. 10.00 24. november 2014 00.01.00A10-0001/2013 Sagsnr.: 6628 Brevid: 107774 Sted: Mødelokale 1 JKU/tof Indkaldte: AffaldPlus bestyrelsesmedlemmer Afbud: Emne:

Læs mere

16. april 2015 00.01.00A10-0001/2013 Sagsnr.: 6628 Brevid: 108787 Sted: Mødelokale 1

16. april 2015 00.01.00A10-0001/2013 Sagsnr.: 6628 Brevid: 108787 Sted: Mødelokale 1 DAGSORDEN Mødedato: Fredag 24. april 2015, kl. 10.00 16. april 2015 00.01.00A10-0001/2013 Sagsnr.: 6628 Brevid: 108787 Sted: Mødelokale 1 JKU/tof Indkaldte: AffaldPlus bestyrelsesmedlemmer Afbud: Emne:

Læs mere

Ressource- og Livscyklusperspektivet - nye rammebetingelser - nyt netværk. v/kirsten Henriksen

Ressource- og Livscyklusperspektivet - nye rammebetingelser - nyt netværk. v/kirsten Henriksen Ressource- og Livscyklusperspektivet - nye rammebetingelser - nyt netværk v/kirsten Henriksen Møde i DAKOFAs netværksgruppe vedr. Livscyklus- og ressourceforvaltning den 11. april 2011 Disposition Et hurtigt

Læs mere

Bestyrelsesmøde. 21. november 2014. Peter Fugmann

Bestyrelsesmøde. 21. november 2014. Peter Fugmann Bestyrelsesmøde 21. november 2014 Peter Fugmann Perioderegnskab 30/09 2014 Væsentlige vurderinger Årsbudgettet er periodeopdelt på væsentligste områder ud fra historiske data. Varmeafsætningen baseret

Læs mere

NOTAT TIL POLITISKE UDVALG

NOTAT TIL POLITISKE UDVALG NOTAT TIL POLITISKE UDVALG 5. november 2014 ML Ver. 7 Høring af Affaldsplan 2014 Resume I forbindelse med høring af Affaldsplan 2014 er der indkommet 15 høringssvar fra borgere, boligforeninger, interesseorganisationer

Læs mere

FO R S L A G TIL BUDGET

FO R S L A G TIL BUDGET FO R S L A G TIL BUDGET 2016 for Modtagestation Vendsyssel I/S Indhold MV-forslag til budget for 2016... 3 Generelt... 3 Farligt affald... 4 Klinisk risikoaffald... 4 Olie- og benzinudskillere... 4 Mængdeforudsætninger

Læs mere

Kilder og affaldshåndtering ved fjorden Thomas Budde Christensen Lektor, Roskilde Universitet

Kilder og affaldshåndtering ved fjorden Thomas Budde Christensen Lektor, Roskilde Universitet Kilder og affaldshåndtering ved fjorden Thomas Budde Christensen Lektor, Roskilde Universitet Affaldsforbrænding Kort over affaldsforbrændingsanlæg 29 affaldsforbrændings-anlæg i Danmark. Kapaciteten varier

Læs mere

Miljøstyrelsen Att. Christian Vind Vedr. journalnummer MST Sendt pr. mail til

Miljøstyrelsen Att. Christian Vind Vedr. journalnummer MST Sendt pr. mail til Miljøstyrelsen Att. Christian Vind Vedr. journalnummer MST-774-00081 Sendt pr. mail til mst@mst.dk Dansk Affaldsforening Vodroffsvej 59, 1 DK - 1900 Frederiksberg C Telefon +45 72 31 20 70 danskaffaldsforening.dk

Læs mere

Kortlægning af den kommunale håndtering af affald skal indeholde:

Kortlægning af den kommunale håndtering af affald skal indeholde: Forord. I henhold til affaldsbekendtgørelse nr. 1634 af 13.12.2006 skal kommunalbestyrelsen hvert 4. år udarbejde en plan for den kommunale håndtering af affald. Formålet med affaldsplanen er at skabe

Læs mere

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2013 U dvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillings område 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2013 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald

Læs mere

Strategi Strategi Favrskov Forsyning 31. marts

Strategi Strategi Favrskov Forsyning 31. marts Favrskov Forsyning 31. marts 2016 1 Indholdsfortegnelse 1 FAVRSKOV FORSYNING 3 1.1 Mission 3 1.2 Vision 3 1.3 Fortællingen bag visionen 3 2 FOKUSOMRÅDER FREM MOD 2020 4 2.1 Tværgående fokusområder Favrskov

Læs mere

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

Dato: 10. juli 2017 ABJ Emne: Storskralds- og haveaffaldsordning i Ringsted Kommune

Dato: 10. juli 2017 ABJ Emne: Storskralds- og haveaffaldsordning i Ringsted Kommune Indledning Ringsted Kommune har anmodet AffaldPlus om beskrivelse af en ordning for indsamling af storskrald og haveaffald, svarende til ordningen som Slagelse Kommune tidligere i år har besluttet indført.

Læs mere

Status 2013 for Affald

Status 2013 for Affald 2013 for Affald I 2013 har Teknik- og miljøudvalget truffet store beslutninger på affaldsområdet i Ballerup Kommune. Den ene er et forsøg med et helt nyt affaldssystem, hvor der i 2014 igangsættes forsøg

Læs mere

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV-Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S fredag 16. december 2011, kl. 10.

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV-Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S fredag 16. december 2011, kl. 10. 16. december 2011 1587 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AVV-Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S fredag 16. december 2011, kl. 10.00 Mødested: AVV-administrationen Mandøvej 4 Hjørring Fraværende: Ingen

Læs mere

/2016. Projektbeskrivelse: Gensalg.dk

/2016. Projektbeskrivelse: Gensalg.dk /2016 Projektbeskrivelse: Gensalg.dk 1 Indhold Indholdsfortegnelse.2 Kontrakt 3 Bilag 1 Projektbeskrivelse 5 Bilag 2 Budget..8 Bilag 3 Overordnet tidsplan 9 2 Kontrakt Den X-dato 2016 er der indgået en

Læs mere

Ressourcestrategien - Hvad er mulighederne for Roskilde Kommune?

Ressourcestrategien - Hvad er mulighederne for Roskilde Kommune? Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 204045 Brevid. 1876724 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Ressourcestrategien - Hvad er mulighederne for Roskilde Kommune? 24. marts 2014

Læs mere

Genbrugsbutik i regi af Reno Djurs

Genbrugsbutik i regi af Reno Djurs Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 17. september 2014 Genbrugsbutik i regi af Reno Djurs Notatets formål f Formålet med dette notat er at vurdere muligheder og konsekvenser (herunder fordele

Læs mere

Den nationale affaldsplan Hvor langt er vi og hvor skal vi hen?

Den nationale affaldsplan Hvor langt er vi og hvor skal vi hen? Den nationale affaldsplan Hvor langt er vi og hvor skal vi hen? Mette Marie Nielsen & Alan Sørensen Miljøstyrelsen De 4 tog - Input til ny affaldsplan Advisory board for CØ EU s CØpakke Evaluering af RS1

Læs mere

Notat. Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål og sammenligning med regeringens ressourcestrategi

Notat. Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål og sammenligning med regeringens ressourcestrategi Notat Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål og sammenligning med regeringens ressourcestrategi 14. oktober 2013 Dok.nr.: 2013/0000200-95 1. Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål Genanvendelsesmål

Læs mere

Fremtidens forhold mellem kommunen og affaldsselskaberne Disposition Formål med selskabsdannelsen af Odense Renovationsselskab A/S og Odense

Fremtidens forhold mellem kommunen og affaldsselskaberne Disposition Formål med selskabsdannelsen af Odense Renovationsselskab A/S og Odense Fremtidens forhold mellem kommunen og affaldsselskaberne Disposition Formål med selskabsdannelsen af Odense Renovationsselskab A/S og Odense Vandselskab as 1994 Styringsgrundlaget i 1994 og indtil nu Erfaringer

Læs mere

Ressource- og Affaldsplan Lykkesholm 19. april 2018 Enheden for Affald og Genbrug / Anna Louise H Møller

Ressource- og Affaldsplan Lykkesholm 19. april 2018 Enheden for Affald og Genbrug / Anna Louise H Møller København - Intet spild af ressourcer Ressource- og Affaldsplan 2019-2024 Lykkesholm 19. april 2018 Enheden for Affald og Genbrug / Anna Louise H Møller Kg Fakta om København 2017: Boliger i København

Læs mere

Indkomne høringsbesvarelser

Indkomne høringsbesvarelser Notat om høringsbesvarelser til forslag til Ressource- og affaldsplan 2015-2024 Byrådet vedtog på sit møde den 24. november 2014 at udsende forslag til Ressource- og affaldsplan i den lovpligtige offentlige

Læs mere

N O T A T HANDLEPLAN FOR ØGET SORTERING AF HUSHOLDNINGSAFFALD. Kommentarer og anbefalinger til det videre arbejde med planen

N O T A T HANDLEPLAN FOR ØGET SORTERING AF HUSHOLDNINGSAFFALD. Kommentarer og anbefalinger til det videre arbejde med planen N O T A T 20.11. 2015 SIDE 1 AF 6 HANDLEPLAN FOR ØGET SORTERING AF HUSHOLDNINGSAFFALD Kommentarer og anbefalinger til det videre arbejde med planen I forbindelse med den, af Allerød, Fredensborg, Hørsholm

Læs mere

Direkte genbrug Nordforbrænding

Direkte genbrug Nordforbrænding Direkte genbrug Nordforbrænding Affaldskontoret ApS maj 2014 Direkte genbrug Affaldskontoret er af Nordforbrænding blevet anmodet om at opstille en tids- og handleplan, samt tilhørende økonomi for et forsøg

Læs mere

Green Cities fælles mål, baggrund og midler

Green Cities fælles mål, baggrund og midler Green Cities fælles mål, baggrund og midler 30. marts 2012 På de følgende sider beskrives Green Cities fælles mål med tilhørende baggrund og midler. Vi er enige om, at der inden for en 3-årig periode skal

Læs mere

Studietur til Skotland

Studietur til Skotland Studietur til Skotland For direktører og formænd Den 4. til 6. april 2016 Hvorfor Skotland? I Skotland arbejder kommuner og affaldsselskaber seriøst med udrulning af et Zero Waste koncept. Deres udfordring

Læs mere

Sorø Kommunes affaldsplan

Sorø Kommunes affaldsplan Page 1 of 24 Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Hovedplanen Page 2 of 24 Page 3 of 24 1 Forord 2 Indledning 3 Affaldsplanens opbygning 4 Sorø Kommunes målsætninger for planperioden 2010-2020 5 Sorø Kommunes

Læs mere

Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger.

Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger. MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 10.26 Renovation mv. Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter konto 01.38 og vedrører indsamling, transport og

Læs mere

Velkommen til Odense Renovation!

Velkommen til Odense Renovation! Velkommen til Odense Renovation! Kort om Odense Renovation A/S Non-profit Affaldshåndtering siden ca. 1882 Kommunalt aktieselskab siden 1994 Bestyrelsen består af 9 medlemmer, 6 udpeget af kommunen og

Læs mere

Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012. resumé

Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012. resumé Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012 resumé Indhold 1. Mål og visioner for affaldsplanen... side 4 2. Indsamling af affald fra private, boligforeninger og erhverv... side 6 - nuværende og nye tiltag

Læs mere

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen.

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen. GLADSAXE KOMMUNE Forsyningsafdelingen Status på arbejdet 2013-2014 NOTAT Dato: 15. november 2014 Af: Malene Matthison-Hansen Dette dokument redegør for det arbejde, Gladsaxe Kommune har udført indenfor

Læs mere

Ressourcer Ren forbrænding Recycling

Ressourcer Ren forbrænding Recycling Ressourcer Ren forbrænding Recycling 3R NÆRVARME LOKALT FRA LOKALE ENERGIKILDER 3R Bæredygtig kollektiv varmeforsyning lokalt fra lokale energikilder 3R varmeservice er den eneste varmeforsyning som sikrer

Læs mere

Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024

Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Marts 2015 1 2 Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Denne affaldshåndteringsplan er et værktøj for Ringkøbing-Skjern

Læs mere

PRÆSENTATION AF ERFARING FRA VEJLE KOMMUNES HÅNDTERING AF ORGANISK AFFALD. Chef AffaldGenbrug

PRÆSENTATION AF ERFARING FRA VEJLE KOMMUNES HÅNDTERING AF ORGANISK AFFALD. Chef AffaldGenbrug PRÆSENTATION AF ERFARING FRA VEJLE KOMMUNES HÅNDTERING AF ORGANISK AFFALD Yvonne Thagaard Andersen Økonomiseminar 06. december 2016 Chef AffaldGenbrug GENBRUGSPLADSER OG MODTAGELSESANLÆG I VEJLE KOMMUNE

Læs mere

REVAS BUDGET 2016. Hovedoversigt - udgiftsbaseret

REVAS BUDGET 2016. Hovedoversigt - udgiftsbaseret Til godkendelse i Klima- og miljøudvalget den 18. juni 2015 1 Hovedoversigt - udgiftsbaseret Affaldscenter 2.288 2.149 2.469 2.469 2.469 2.469 Fordeling Affaldscenter -2.288-2.149-2.469-2.469-2.469-2.469

Læs mere

Genanvendelse af tagpap

Genanvendelse af tagpap «From Roof to Road» Innovative recycling of bitumen felt roofing material Genanvendelse af tagpap Karsten Rasmussen 11. maj 2012 1 Workshop genanvendelse af tagpap Indhold Historien Konceptet Udfordringerne

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning Hotel Sørup Herregaard Den 4. december 2013

Strategisk Energiplanlægning Hotel Sørup Herregaard Den 4. december 2013 Den strategisk energiplan Hvad kan den strategiske energiplanlægning gøre for energiselskaberne, og hvad kan energiselskaberne gøre for den strategiske energiplanlægning? Tyge Kjær - tk@ruc.dk Roskilde

Læs mere

Analyse af forsyningssikkerheden i affaldssektoren

Analyse af forsyningssikkerheden i affaldssektoren Analyse af forsyningssikkerheden i affaldssektoren Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K T: +45 3392 6700 E: ens@ens.dk Side 1/8 www.ens.dk Indhold 1. Indledning - Forståelse af forsyningssikkerhed

Læs mere

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune - et idékatalog Idekatalog Vi er nu nået godt halvvejs i arbejdet med den nye affaldsplan. Indtil nu er der arbejdet med at gøre status over, hvilke ordninger vi tilbyder brugerne, mængden af affald, der

Læs mere

Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager

Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager Notat Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 4. december 2012 Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager I dag indsamles glasflasker, emballageglas, plastflasker og øl- og sodavandsdåser

Læs mere