Vandhandleplan Solrød Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vandhandleplan Solrød Kommune"

Transkript

1 Vandhandleplan Solrød Kommune

2 1. Planens indhold Dette dokument indeholder en beskrivelse af Solrød Kommunes planer for realiseringen af den statslige vandplans indsatsprogram. Målet for statens vandplaner er god økologisk tilstand i vandløb, søer, kystvande og grundvandsforekomster. Herudover skal det sikres, at der ikke sker forringelser af vandområdernes tilstand. Målopfyldelse skal ske ved gennemførelse af et indsatsprogram. Indsatsprogrammet er givet i Vandplanen. I Solrød Kommune er der i indsatsprogrammet udpeget 3 spærringer i vandløbene, der skal fjernes, og der er et område i den nordlige del af kommunen, hvor spildevandsrensningen skal forbedres. Indsatserne skal være udført senest 22. december Indsatserne og tidsfristen er således givet af staten, det er Solrød Kommunes opgave at prioritere rækkefølgen af indsatserne. De hovedhensyn der vil blive taget i den forbindelse er, at forbedre vandløbene fra nedstrøms retning, for hurtigst muligt at få en biologisk effekt af de tiltag der er lavet. Desuden prioriteres synergi-effekter, så tiltag i samme vandløb og tiltag tæt på hinanden prioriteres sammen. Prioriteringerne og udførelsen af indsatser afhænger af, om mulighederne for finansiering af projekter er på plads. Vandplanerne indeholder ud over indsatsprogrammet nogle retningslinjer, som er bindende for myndighedens planlægning og administration. Herudover indeholder Vandplanerne en redegørelse for de enkelte vandområder, samt en række tekniske baggrundsnotater, der beskriver baggrunden for de indsatser, der er udvalgt. Retningslinjer og redegørelser ligger således til grund for den administration af vandområdet, som Solrød Kommune vil føre. Vandplanerne kan findes på Naturstyrelsens hjemmeside: 2

3 Indholdsfortegnelse 1. Planens indhold Resumé af den statslige vandplan 2.4 Køge bugt Forord Baggrund Vandplanens indsatsprogram i Solrød Kommune Kommunens prioriteringskriterier for indsatser Indsatser Forholdet til anden relevant planlægning Bilag

4 2. Resumé af den statslige vandplan 2.4 Køge bugt Solrød Kommune er omfattet af vandplanen for Køge Bugt (nr. 2.4). I vandplanerne har staten udarbejdet meget konkrete indsatsprogrammer for de enkelte vandområder. Herudover indeholder vandplanerne retningslinjer, der har bindende virkning overfor myndighedernes fysiske planlægning og administration herunder i relation til konkrete sager. Ligeledes indeholder de en redegørelse for de enkelte vandområder, og de tilhørende tekniske baggrundsnotater beskriver de krævede handlinger. Vandplanen for Køge Bugt dækker et areal på ca. 990 km 2, og strækker sig fra Amager i nord til Stevns i syd. Se figur 1: Figur 1: Oversigtskort over vandplanområde Køge Bugt. Vandplanen fastsætter mål for vandforekomsterne, og som hovedregel er miljømålet god økologisk tilstand. Fristen for målopfyldelse af målene er udgangen af 2015, men der er dog tidsfristforlængelse på flere indsatser. Det indsatsprogram, der er beskrevet i Vandplanen for Køge Bugt indeholder generelle indsatser overfor påvirkning fra næringsstoffer og pesticider. Disse indsatser er implementeret direkte i lovgivningen. De genereller virkemidler består af: Randzoner op til 10 m langs vandløb og søer Efterafgrøder i stedet for vintergrønne marker Forbud mod pløjning af fodergræsmarker i visse perioder Forbud mod visse former for jordbearbejdning i efteråret Ændring af normsystemet Herudover er der mere specifikke indsatser. På næringsstoffer er dette blandt andet etablering af ådale til fosfor-fjernelse og vådområder til fjernelse af nitrat. Ådale og vådområder er dog ikke blandt de indsatser, der ses i Solrød Kommune. De specifikke indsatser retter sig desuden mod punktkilder og overfladevand. Vandplanen for Køge Bugt indeholder således blandt andet krav om forbedret spildevandsrensning og 4

5 vandløbsrestaureringer m.fl. På grundvandssiden er der krav til graden af påvirkning af overfladevand, der er dog tidsfristudsættelse på indsatserne til en af de følgende planperioder. Vandplanen for Køge Bugt kan findes i sin fulde længde på Naturstyrelsens hjemmeside: 5

6 3. Forord I denne handleplan redegøres der nærmere for, hvordan vandplanen for vandområde 2.4 Køge Bugt og dens indsatsprogram vil blive realiseret indenfor Solrød Kommunes geografiske område på land og for den kystnære del af vanddistriktet. Solrød Kommune skal, i lighed med landets øvrige 97 kommuner, udfærdige en handleplan på baggrund af statens vandplaner. Danmark er inddelt i 23 vandoplande, og staten har udarbejdet en vandplan for hver af dem. Vandplanerne har en seksårig planperiode ( , og ). De statslige vandplaner erstatter regionplanernes retningslinjer på vandområdet. Denne første kommunale handleplan vil være gældende frem til næste planperiode, der efter miljømålsloven skal indledes senest den 22. december Vandoplandene går på tværs af kommunegrænser, og Solrød Kommune har derfor tilrettelagt indsatsprogrammet og prioriteringerne i samarbejde med nabokommunerne Greve, Køge og Roskilde Kommuner samt GreveSolrød Forsyning A/S, således, at indsatserne i grænseområderne prioriteres på samme tidspunkt. Handleplanen er udarbejdet med hjemmel i bekendtgørelse nr af 15. december 2011 om kommunalbestyrelsens vandhandleplaner, som er udarbejdet i medfør af 31 a stk. 3 i miljømålsloven. Ifølge bekendtgørelsen om kommunalbestyrelsens vandhandleplaner, skal handleplanen indeholde: 1. Oplysning om kommunens indsats i vandplanperioden, herunder realiseringsrækkefølge og tidspunkt samt prioritering af den forventede indsats (Bekendtgørelsens 4 og 5) 2. Redegørelse for forholdet til anden relevant planlægning (Bekendtgørelsens 3) 3. Kortbilag med de foranstaltninger kommunalbestyrelsen igangsætter (Bekendtgørelsens 4. stk. 2) Handleplanen må ikke stride imod vandplanen. Forslaget til den kommunale vandhandleplan skal senest 6 måneder efter vandplanens offentliggørelse sendes i offentlig høring med en høringsperiode på mindst 8 uger. Kommunen tager derefter stilling til de indkomne høringssvar og vurderer, om handleplanen skal ændres inden den vedtages senest et år efter vandplanernes vedtagelse. Figur 2: Tidslinje fra de statslige vandplaners vedtagelse til vedtagelse af den kommunale vandhandleplan. I Solrød Kommune er udkastet til kommunens vandhandleplan vedtaget til høring d. 20. april Udkastet er offentliggjort og sendt i høring den 24. april Høringen blev afsluttet den 1. juli

7 For samtlige statslige vandplaner er der foretaget en strategisk miljøvurdering. Efter loven om miljøvurdering af planer og programmer 3, stk. 2, gælder, at hvis planer og programmer alene indeholder mindre ændringer, skal der kun gennemføres en miljøvurdering, hvis planen på grundlag af kriterierne i lovens bilag 2 må antages at kunne få en væsentlig påvirkning på miljøet. Hvis handleplanen alene gengiver den statslige vandplans foranstaltninger, er der ikke tale om en ny plan. Er der imidlertid tale om ændringer eller præciseringer i handleplanen i forhold til den statslige vandplan, er planen omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer. Den giver kommunen mulighed for at træffe afgørelse om undtagelser - jf. lovens 3, stk. 2, og kan finde anvendelse, hvis betingelserne herfor er opfyldt. Idet Solrød Kommune anvender de virkemidler, der er angivet i virkemiddelkataloget, er det Solrød Kommunes vurdering, at handleplanen ikke skal miljøvurderes i henhold til lovbekendtgørelse nr. 939 af 3. juli 2013 om miljøvurdering af planer og programmer. Offentlighedsfase og aktiviteter Kommunerne er i sin administration af lovgivningen bundet af de statslige vandplaner. Det følger af miljømålslovens 3, stk. 2. Kommunens råderum er begrænset i forhold til udarbejdelsen af handleplanen, og kommunalbestyrelsen lægger derfor vægt på, at inddragelsen af kommunens borgere, i drøftelsen af alle betydende spørgsmål, sker med dette for øje. F.eks. er prioriteringen af indsatsen og tidsplanen til debat, men vandplanen fastslår, at indsatsen skal gennemføres. Solrød Kommune vil lægge stor vægt på den lokale dialog og inddragelse af lodsejere m.fl., i forbindelse med gennemførelse af planlægningstiltag og i forbindelse med gennemførelsen af de konkrete initiativer, der følger op på den kommunale handleplan. Forslag til vandhandleplanen for Solrød Kommune er vedtaget af Økonomi- teknik- og miljøudvalget. Udvalgets udkast til vandhandleplan har været i offentlig høring fra 24. april til 1. juli Kolofon Udarbejdet af Solrød Kommune i samarbejde med Greve, Roskilde og Køge Kommuner samt med GreveSolrød Forsyning A/S. Handleplanens virkemidler er de samme som i statens vandplaner. Kortmaterialet er hentet fra NST miljøgis på Naturstyrelsens hjemmeside

8 4. Baggrund Den 22. december 2000 trådte EU s vandrammedirektiv i kraft, og direktivet har som sit overordnede mål, at alt vand skal have god tilstand i Derfor skal alle EU-landene gennemføre en målrettet vandplanlægning (vandplaner) for grundvand, vandløb, søer og den kystnære del af havet. Tanken bag vandrammedirektivet er, at alt vand skal forvaltes med en sammenhængende indsats. Implementeringen af vandrammedirektivet i dansk lov er sket i december 2003 med miljømålsloven. Før den kommunale reform i 2007 var mål for vandforekomster fastlagt som retningslinjer i de daværende amters regionplaner (regionplanens vandressourceplanlægning og recipientkvalitetsplanlægning). I forbindelse med kommunalreformen fik disse målsætninger, jf. planlovens 3 stk. 1, retsvirkning som et landsplandirektiv, der var gældende indtil den 22. december 2011, hvor der blev vedtaget nye miljømål med vandplanerne efter miljømålsloven. Den 6. december 2012 blev vandplanen kendt ugyldig af Natur- og miljøklagenævnet. Vandplanen blev revideret og genudsendt den 31. oktober Til forskel fra regionplanernes retningslinjer indeholder vandplanerne bindende tidsfrister for gennemførelse af vandplanens indsatsprogram. For at formålet med vandrammedirektivet opnås, skal staten udarbejde vandplaner for alle vandområder i Danmark. Fra vandplanernes vedtagelse fungerer de som det overordnede administrative grundlag for dansk vandforvaltning, sammen med sektorlovgivningen for hvert fagområde. Alle vandplaner er bygget op over samme disposition og fastsætter konkrete mål for de enkelte forekomster af overfladevand samt grundvand, og der stilles krav til indsatsen. De 23 statslige vandplaner og deres tilhørende indsatsprogrammer beskriver de indsatser, der skal gennemføres for at nå de fastsatte miljømål i vandplanerne. Forud for vandplanerne udarbejdede amterne basisanalyser for kvaliteten af vandområderne og vandressourcerne samt påvirkninger som resultat af menneskelige aktiviteter. Basisanalysen blev i Danmark delt i to, hvoraf den første del er rapporteret til EUkommissionen i 2005, mens den anden del blev rapporteret juli Naturstyrelsen har vurderet, hvilket miljømål det enkelte vandområde skal have og har opsat et indsatsprogram for at opnå målet, hvis ikke det allerede er opfyldt. Vandplanerne skal følges op af kommunale handleplaner, og disse skal beskrive, hvordan kommunen vil gennemføre den indsats, som fremgår af de statslige vandplaner. Efter miljømålslovens kapitel 11 skal kommunerne udarbejde vandhandleplaner, hvori der nærmere redegøres for, hvorledes den statslige vandplan og dens indsatsprogram vil blive realiseret inden for kommunernes geografiske områder, så målsætningerne i vandplanen derved opfyldes. Det overordnede mål med den nye vandplanlægning i Danmark er, at alt vand - grundvand, vandløb, søer og den kystnære del af havet - skal have mindst god tilstand eller godt potentiale i år

9 Afvigelser i forhold til uforstyrret tilstand. Naturlige vandområder Økologisk kvalitetsklasse Kunstige eller stærkt modificerede vandområder Ingen eller kun ubetydelig afvigelse Høj økologisk tilstand Højt økologisk potentiale Svag afvigelse God økologisk tilstand Godt økologisk potentiale Moderat økologisk Mindre afvigelse Moderat økologisk tilstand potentiale Større afvigelse Ringe økologisk tilstand Ringe økologisk potentiale Alvorlig afvigelse Dårlig økologisk tilstand Dårligt økologisk potentiale Figur 3: Målsætningsdiagram på baggrund af et økologisk kvalitetsindeks (Ecological Quality Ratio, EQR). Den afvigelse, der skal være for vandområdet i forhold til en uforstyrret tilstand skal højst være en svag afvigelse, jf. figur 3. Kommunernes indsatser skal som minimum bringe vandløb til at opnå god økologisk tilstand eller godt økologisk potentiale, svarende til nedenstående faunaklasser (Dansk Vandløbsfaunaindeks) jf. figur 4. Miljømål Vandløb Mål for Økologisk faunaklasse tilstand Normale Høj tilstand 7 God tilstand 6 5 Blødbund God tilstand Stærkt modificerede Godt potentiale 5 Kunstige Godt potentiale Figur 4: Inddeling i økologiske kvalitetsklasser på baggrund af DVFI. Søernes indhold af klorofyl a (mål for algemængde i søvand) skal være på et niveau, der sikrer målopfyldelse for den pågældende søtype. For kystvandene skal ålegræssets dybdeudbredelse opfylde det mål, der er sat for det pågældende vandområde. En god tilstand i forhold til grundvand sikres ved, at grundvandet overholder miljømål for grundvand, som fastsat i vandrammedirektivet og udbygget i grundvandsdirektivet, jf. bekendtgørelse om fastsættelse af miljømål for vandløb, søer, kystvande, overgangsvande og grundvand. Mht. grundvandets kvantitative tilstand betyder dette bl.a., at menneskeskabte ændringer i grundvandsstanden kan medføre, at tilknyttede vand- og naturområder ikke kan opnå god tilstand. Vandplanerne indeholder retningslinjer til brug for vurderingen af grundvandsforekomsternes tilstand, f.eks. mht. indikatorer for bæredygtig vandindvinding. En af disse retningslinjer er f.eks. retningslinje 38, der siger, at udbygning og drift af vandforsyning ikke må være til hinder for opfyldelse af vandplanens målsætninger i vandløb, søer, grundvandsforekomster, kystvande og terrestriske naturtyper. 9

10 Som udgangspunkt bør indvindingen ikke medføre en reduktion af vandløbenes vandføring på over 5 % og % af det oprindelige medianminimum, hvor miljømålene for vandløbet er hhv. høj økologisk tilstand og god økologisk tilstand. Den nærmere fastsættelse af den tilladelige reduktion indenfor sidstnævnte interval vurderes i forhold til vandløbstypen og vandløbets sårbarhed i øvrigt. I områder der er påvirket af almene vandforsyninger kan der for vandløb, hvor miljømålene er enten høj eller god økologisk tilstand, fastsættes kravværdier for medianminimumsvandføringen, der accepterer en større %-reduktion end ovenfor angivet, hvis det ud fra et konkret kendskab til de hydromorfologiske og fysisk-kemiske forhold vurderes, at miljømålene kan opnås. Tilsvarende indeholder vandplanerne mål og kriterier for vurdering af grundvandets kemiske, dvs. forureningsmæssige, tilstand. Ud fra de opstillede mål, er der i vandplanerne bestemt et indsatskrav og angivet statens virkemiddel efter virkemiddelkataloget 1. Virkemiddelkataloget består af statsligt anbefalede virkemidler, hvor der er udarbejdet cost-benefit-analyser for hvert enkelt virkemiddel. For hvert enkelt virkemiddel gennemgår kataloget en beskrivelse af virkemidlet, forudsætninger, effekt, økonomi samt gennemførelse. Kommunernes muligheder for at bruge andre virkemidler end dem, der er anbefalet i virkemiddelkataloget, varierer fra indsatsområde til indsatsområde. Vådområder kan ikke erstattes af andre virkemidler, og også på vandløbsområdet ligger virkemidlerne i de fleste tilfælde fast. Kun i relation til spærringer kan kommunen selv vælge, hvordan man vil løse det konkrete problem med manglende passage i vandløbet. For så vidt angår spildevandsindsatsen, indsatsen overfor drikkevandsindvinding og sørestaurering har kommunerne en vis frihed ved valg af løsninger. Kommunen skal dog dokumentere, at det alternative virkemiddel har samme miljøeffektivitet som de virkemidler, de skal erstatte. Kommunernes forslag til vandhandleplaner skal være udarbejdet senest 6 måneder efter, at vandplanerne er offentliggjort og senest 1 år efter, skal de vedtages. Vandhandleplanerne ligger over kommuneplanen i det danske plan- og reguleringshierarki. Vand- og naturplanerne har en planperiode på 6 år, mens kommuneplanen har en 4-årig planperiode. Første vandplanperiode udløber 22. december Virkemiddelkatalog. Til brug for vandplanens indsatsprogrammer. December Naturstyrelsen - Miljøministeriet. 10

11 5. Vandplanens indsatsprogram i Solrød Kommune Handleplanens indsatser fastsættes med udgangspunkt indsatsprogrammet i vandplanen for Køge Bugt. Statens indsatsprogram er bindende overfor kommunerne og skal effektueres i 1. planperiode. Vandplanens indsatsprogram i Solrød Kommune er følgende: Fjernelse af 2 spærringer i Karlstrup Møllebæk Fjernelse af en spærring i Vildmoseløbet Forbedret spildevandsrensning for 3 ejendomme i den nordlige del af kommunen Placering af indsatserne kan ses på figur 5, samt i større format i bilag 1: Figur 5: Oversigtskort over indsatser i Solrød Kommune. Ud over de 3 ejendomme i den geografiske afgrænsning, er der udpeget 9 ejendomme fordelt i kommunen, som skal leve op til forbedret spildevandsrensning. Disse 9 ejendomme er en del af baseline, som er den indsats, der ligger forud for vandplanen. 11

12 6. Kommunens prioriteringskriterier for indsatser I dette afsnit beskrives den prioritering af indsatser, der er valgt for at opfylde vandplanens mål. Solrød kommune har prioriteret indsatsen ud fra følgende retningslinjer: Tiltag længst nedstrøms i vandløbene prioriteres først Tiltag hvor der er synergi med andre tiltag prioriteres sammen eller i umiddelbar forlængelse af hinanden. Det prioriteres, at arbejde med et vandløbssystem ad gangen Indsatser, der er hurtigt realiserbare, kan opprioriteres Prioriteringen resulterer i følgende realiseringsrækkefølge for vandløb: Vandløb Indsats Igangsættelse Karlstrup Møllebæk st. Fjernelse af spærring 2015 Karlstrup Møllebæk st. Fjernelse af spærring 2015 Vildmoseløbet st. Fjernelse af spærring 2015 Prioriteringen har følgende realisering for spildevandsindsatsen: Område Indsats Igangsættelse Nord for Karlstrup (Vendalsbakke) Forbedret spildevandsrensning 2015 I vandplanen er der i området for forbedret spildevandsrensning udpeget 12 ejendomme til forbedret spildevandsrensning. Solrød Kommune mener dog kun, at der inden for afgrænsningen findes 3 ejendomme. Dette skyldes sandsynligvis usikkerheder i BBRregisteret, samt at der er medtalt ejendomme som er en del af baselineindsatsen, dvs. den indsats der allerede var planlagt før vandplanen. Solrød Kommune forpligter sig til at gennemføre indsatsen inden for det geografiske område samt baselineindsatsen. Baselineindsatsen vil være udført med udgangen af Solrød Kommune vil realisere ovenstående indsatser i den givne rækkefølge. Vandløbsindsatserne er dog betinget af, at den statslige finansiering er på plads. Den endelige realisering og tidspunktet for indsatsen er således betinget af, at der er opnået statsligt tilsagn om finansiering. Det er Solrød Kommunes ønske at igangsætte indsatserne, så snart den statslige administrationsmodel gør det muligt at få tiltagene finansieret. 12

13 7. Indsatser Følgende afsnit fungerer som en uddybning af kapitel 5 og 6 og indeholder en detaljeret forklaring af, hvordan Solrød Kommune vil leve op til indsatsprogrammet. Ligeledes er det beskrevet, hvilke afgørelser der på baggrund af indsatserne skal træffes i forhold til lovgivningen, samt hvornår offentligheden inddrages i den forbindelse. Kapitlet vil indeholde et kort beskrivende afsnit pr. indsatsområde. Planlægningen er sket i samarbejde med Roskilde, Greve og Køge Kommuner. Handleplanens virkemidler er de samme som i statens vandplaner. Vandløb I statens vandplaner, er der fastsat mål for km vandløb, og indsatsen omfatter restaurering eller genåbning af ca. 600 km vandløb samt fjernelse af ca spærringer. Vandløb omfattet af naturbeskyttelseslovens 3 er udpegede. Beskyttelsen af udpegede 3- vandløb indebærer, at der ikke uden dispensation fra Naturbeskyttelsesloven må foretages ændringer i tilstanden af disse ud over sædvanlig vedligeholdelse. I Solrød Kommune er der ca. 40 km offentlige vandløb. I denne planperiode har staten valgt følgende virkemidler i Solrød Kommune til opnåelse af miljømålene i de målsatte vandløb: Fjernelse af spærring/sikring af kontinuitet Den indsats, der skal gennemføres i Solrød Kommune i denne planperiode (inden 2015), er: Fjernelse af tre faunaspærringer i offentlige vandløb. En spærring i Vildmoseløbet og to spærringer i Møllebækken. Denne indsats er nødvendig, for at sikre kontinuitet i vandløbene. Indsatsen fjernelse af spærringer vil medvirke til forbedring af mulighederne for spredning af flora og fauna i vandløbene. Den geografiske placering af de tre spærringer i henholdsvis Vildmoseløbet og Møllebækken ses på figur 6: 13

14 Figur 6: Placering af de spærringer, der skal fjernes i Vildmoseløbet og Møllebækken. Placeringen af faunaspærringer kan desuden findes i bilag 2. Gennemførelse af indsatsen sker via statslig finansiering. Inden Solrød Kommune kan gennemføre indsatserne skal det sikres, at denne finansiering er til stede. Dette sikres ved ansøgning til staten i overensstemmelse med den administrationsmodel staten vedtager. Fjernelse af spærringer For spærringen i Vildmoseløbet samt den ene spærring i Møllebækken gælder, at de er placeret i den del af vandløbene som er grænsevandløb til Greve Kommune. Både Greve Kommune og Solrød Kommune er dermed vandløbsmyndighed og fjernelse af de to spærringer vil blive gennemført i et koordineret samarbejde mellem Greve og Solrød Kommuner. Den sidste spærring i Møllebækken ligger i Solrød Kommune. Gennemførelsen af denne indsats skal ske via statslig finansiering. Inden Solrød Kommune kan gennemføre indsatserne skal det sikres, at denne finansiering er til stede. Dette sikres ved ansøgning til staten i overensstemmelse med den administrationsmodel staten har vedtaget. Nedenfor er skitseret de hovedelementer, der indgår i en administrationsmodel forud for igangsættelse af denne indsats: 1. Ansøgning fra kommunen om igangsættelse af forundersøgelse 2. Tilsagn til forundersøgelser 3. Udarbejdelse af forundersøgelser ved kommunen 4. Godkendelse fra staten af at indsatsen kan gennemføres 5. Igangsættelse af indsatsen 14

15 En endelig realisering af og tidspunkt for indsatsen vandløbsrestaurering afhænger således af, at der opnås statsligt tilsagn om finansiering, i henhold til Miljøministeriets administrationsmodel og tilskudsordning for det virkemiddel. Gennemførelse af vandplanens indsatser behandling i henhold til anden lovgivning. Reguleringer og ændring af fysiske forhold generelt herunder fjernelse af spærringer, skal godkendes i forhold til vandløbsloven. Som led i disse processer, har der været en høring med inddragelse af relevante interessenter. Vandrammedirektivet forpligter medlemsstaterne til at forbedre vandforekomsters tilstand, hvor miljømålet ikke er opfyldt. For indsatser, der skal forbedre de fysiske forhold i vandløb, kan det ikke udelukkes, at vandløbenes vandføringsevne forringes. Effekterne heraf vil blive vurderet på baggrund af konkrete konsekvensvurderinger. Kravet om fjernelse af spærringer kræver ligeledes tilladelse efter vandløbsloven og efter bekendtgørelse om vandløbsregulering- og restaurering. Der kræves også en dispensation fra 3 i naturbeskyttelsesloven. Som led i disse processer, skal der være en høring med inddragelse af relevante interessenter. Offentlighedens inddragelse vil ske efter bestemmelser i disse love. Solrød Kommune har i samarbejde med Greve Kommune gennemført og fået forundersøgelsen godkendt. Ligesom myndighedsbehandlingen i forhold til gennemførsel af indsatsen er foretaget i begge kommuner. Pkt. 4 i modellen -ansøgning om godkendelse fra staten af at indsatsen gennemføres- er sendt afsted. Kommunen forventer derfor at påbegynde arbejdet straks når finansieringen er til rådighed. Solrød Kommune vil administrere vandløbsområdet, herunder meddele afgørelser og godkendelser af vandløbsprojekter samt udarbejde vandløbsregulativer i henhold til vandløbslovgivningen og efter retningslinjerne i vandplanerne. Solrød Kommune vil vedligeholde offentlige vandløb i henhold til regulativet, efter retningslinjerne i vandplanerne. Søer I vandplanen er der i Solrød Kommune 1 sø, nemlig Karlstrup Kalkgrav med målsætning høj tilstand. I Karlstrup Kalkgrav er der ikke angivet indsatser, da søen lever op til høj tilstand. Solrød Kommune har således ikke nogen konkret indsats på sø-området i denne planperiode. Alle søer over 100 m 2 er omfattet af naturbeskyttelseslovens 3 om beskyttet natur. Derfor må der ikke ske tilstandsændringer i disse søer uden dispensation fra kommunen. De fleste søer er desuden omfattet af vandløbsloven. Spildevand Vandplanindsatsen i Solrød Kommune begrænser sig til forbedret rensning af spildevand i et mindre område i den nordlige del af kommunen. Ifølge Vandplanen er det 12 ejendomme, der berøres, Solrød Kommune mener dog kun, at der er 3 ejendomme i området. Disse 3 ejendomme er alle blevet kloakeret med pumpestationer og tryksatte systemer i perioden Det geografiske område, der er udpeget i vandplanen, kan ses i bilag 3 samt på figur 9. Ligeledes vil Solrød Kommune forbedre spildevandsrensningen på de ejendomme, der er udpeget i baseline. Ifølge kommunens nyligt reviderede spildevandsplan fra oktober 2014 er 15

16 der tre ejendomme i baselineområdet (i den tidligere Regionplan kaldet 1. prioritetsområder), som i dag ikke opfylder rensekravet. Disse ejendomme vil få krav om forbedret spildevandsrensning jf. Solrød Kommunes spildevandsplan. Figur 9: Område med indsatskrav om forbedret spildevandsrensning samt område udpeget i baseline. Solrød Kommunes valg af virkemidler på spildevandsområdet i denne planperiode er i overensstemmelse med virkemidlerne fra statens Vandplan. Det virkemiddel der er valgt er: Forbedret spildevandsrensning fra ukloakerede enkeltejendomme. Solrød Kommune forventer at løse opgaven ved tilslutning af ejendommene til det kommunale renseanlæg. Solrød Kommune vil administrere spildevandsområdet efter Miljøbeskyttelsesloven, spildevandsbekendtgørelsen, efter retningslinjerne i Vandplanen samt som beskrevet i spildevandsplanen. Grundvand I vandplanen er der beskrevet 2 grundvandsforekomster i Solrød Kommune den terrænnære forekomst Køge Sand og den regionale Køge Kalk. Vurderingen af forekomsterne er, at tilstanden er ringe både med hensyn til kvantitet og vandets kvalitet. I Vandplanen er det beskrevet, at forekomsterne påvirkes af vandindvinding samt af pesticider og klorerede opløsningsmidler. Der er dog ikke angivet indsatser i denne planperiode, da der er behov for en nøjere beskrivelse af kontakten mellem grundvand og søer, kystvande samt terrestriske naturtyper. Ifølge Vandplanen forventes en afklaring af dette i den kommende planperiode. Målet for grundvandsforekomsterne er god tilstand. Vandindvinding De virkemidler der kan anvendes på grundvandsområdet er: Reduktion/flytning af kildepladser Kompensationsudpumpning til vandløb 16

17 En arbejdsgruppe har i forbindelse med udarbejdelsen af vandplanerne kigget på vandindvindingen i Hovedstadsområdet, ligeledes har en arbejdsgruppe drøftet balancen mellem vandforekomster og indvinding af vand til markvanding. Grupperne er kommet frem med nogle præmisser for fastsættelse af kravværdier med behov for reduktion af grundvandspåvirkningen af vandløb. Ligeledes anbefales det, at virkemidlet Flytning af kildepladser ikke anvendes inden for et afgrænset område i nærheden af hovedstaden. Dette skyldes risikoen for oversvømmelser af kældre mv. Området kan ifølge vandplanen for Køge Bugt ses i det tekniske baggrundsnotat, Naturstyrelsen udgiver i forbindelse med vandplanarbejdet. Ifølge vandplanen er grundvandsforekomsterne overudnyttede pga. vandindvinding. Indsatserne er dog udskudt på grund af manglende viden. Der forventes ikke målopfyldelse ved udgangen af Fornyelse af vandindvindingstilladelser I Solrød Kommune udløber langt de fleste vandindvindingstilladelser i 2016, hvorfor kommunen forventer at skulle tage stilling til fornyelse af tilladelserne. Idet indsatserne på vandindvinding er udskudt, stilles ikke krav fra staten til, hvordan overudnyttelsesproblemet løses. Til gengæld er det i Vandplanen beskrevet Det er afgørende, at der ved meddelelse af indvindingstilladelser sikres, at de anvendte virkemidler medfører opfyldelse af kravene til vandføringen. I vandplanens retningslinje 39 er der opstillet en prioritering af vandressourcen i de områder, hvor der ikke er nok vand til at tilgodese alle behov. Her har almen vandforsyning og vandindvinding med krav om drikkevandskvalitet første prioritet. I henhold til Vandforsyningsloven er tilladelser til almen vandindvinding som udgangspunkt 30- årige. Dette betyder, at tilladelserne kan komme til at række ud over den tidsramme, der er for de kommende vandplaner. Idet Solrød Kommune ikke ved om der kommer nye krav i de kommende vandplaner, er målet at opnå de krav der på nuværende tidspunkt er kendte, nemlig de krav der allerede er beskrevet i Vandplanen i denne planperiode. Ved udarbejdelse af indvindingstilladelser vil der blive udarbejdet en vurdering af indvindingens påvirkning af vandmiljøet. I de tilfælde hvor påvirkningen er stor, og hvor det vurderes, at der er mulighed for, at kravene til indvindingen kan ændres i kommende vandplanperioder, kan der blive tale om, at forkorte indvindingstilladelsens varighed. En forkortelse af løbetiden for tilladelserne vil blive sammenholdt med de deraf følgende økonomiske konsekvenser for vandforsyningen. Solrød Kommune ønsker at være i dialog med vandindvinderne i kommunen for at løse eventuelt kommende problemer med at leve op til krav i de næste generationer af vandplanerne. Der vil i forbindelse med udarbejdelse af nye indvindingstilladelse blive stillet krav om at dokumentere indvindingens påvirkning af overfladevand. Solrød Kommune har opstillet en grundvandsmodel. Modellen kan blandt andet anvendes til at beskrive vandindvindingsoplande. Ligeledes kan den anvendes ved beregning af beskyttelsesområder til indvindingsboringer (BNBO). Ved udarbejdelse og fornyelse af vandindvindingstilladelser vil der blive taget udgangspunkt i de enhedsforbrug der er beskrevet i bilag 4. Indsatsplanlægning Drikkevandskvalitet er omfattet af de kommunale indsatsplaner. Til sikring af fremtidens drikkevandsinteresser skal kommunen udarbejde indsatsplaner som i detaljer skal beskrive, hvad der skal gøres for at sikre gode ressourcer af drikkevand. Jf. bekendtgørelse om 17

18 indsatsplaner. Vandplanerne er udarbejdet under forudsætning af, at drikkevandet beskyttes under den eksisterende indsatsplanlægning som en grundlæggende foranstaltning. Solrød Kommune dækkes af 3 indsatsplaner: Solrød indsatsplan fra 2005, Havdrup Indsatsplan fra 2006 og Lyngen-Skensved Indsatsplan, som er under udarbejdelse. Det er kommunens hensigt at revidere planerne ca. hvert år, for at kunne følge med i vandkvalitetens udvikling, så indsatserne løbende kan optimeres. Indsatsplaner skal behandles i kommunens grundvandsråd og godkendes politisk i kommunen. Inden den politiske godkendelse skal indsatsplanerne dog ud i offentlig høring i 12 uger. Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) På nuværende tidspunkt er der ikke udpeget BNBO i Solrød Kommune. Tidligere blev beskyttelsen af boringerne varetaget af kildepladszoner. Solrød Kommune vil arbejde for, at der beregnes BNBO til boringer til almene vandværker. Herefter vil det blive besluttet, hvorvidt BNBO erne skal udlægges. Vandsamarbejder mellem vandselskaber og kommuner I Solrød Kommune har 6 vandværker dannet Vandrådet for vandværkerne i Solrød Kommune. Vandrådet varetager vandværkernes interesser, og samarbejder blandt andet om udførelse af nødforsyningsledninger og forbindelsesledninger mellem kommunens vandværker. Solrød Kommune har igen kommunale vandværker. Københavns Energi har en kildeplads i kommunen, men deltager ikke i Vandrådet. Kystvande Der er i denne planperiode ingen indsatser specifikt på kystvand i vandplanen for Køge Bugt. Der er dog indsatser på f.eks. næringsstoffer som bidrager til den endelige målopfyldelse. Miljømålet er god økologisk tilstand. Der forventes ikke målopfyldelse i denne planperiode. Øvrige indsatser i kommunen Retningsliner for klimatilpasning Solrød Byråd fastsatte i forbindelse med godkendelse af Kommuneplan en række retningslinjer for klimatilpasning af regnvandssystemet i kommunen. Retningslinjerne udgør samlet set Solrød Kommunes klimatilpasningsplan. Klimatilpasningsplanen redegør for risikoen for oversvømmelser af kommunens regnvandssystem i forbindelse med kraftigere og hyppigere nedbør, samt for at regnvandssystemet skal dimensioneres til at håndtere en 10 års regnhændelse. Miljøfremmede stoffer Der er ikke påtænkt generelle og landsdækkende indsatser i forhold til miljøfremmede stoffer i første planperiode. I første planperiode vil der blive indsamlet viden om emnet. I tilfælde af, at der i den statslige vandplan er nævnt behov for konkret indsats foreslås det, at kommunen tager kontakt til den lokale enhed af Naturstyrelsen med henblik på at afklare forholdene nærmere. Badevandsprofiler Kommunerne har i 2011 udarbejdet badevandsprofiler som en del af implementeringen af badevandsdirektivet. Profilerne kan ses på kommunens hjemmeside: De beskriver blandt andet forholdene på stranden, samt muligheder for forurening af badevandet. Profilerne opdateres hvert år. 18

19 Landdistriktsprogrammet Det nye Landdistriktsprogram løber fra Flere af de indsatser, der skal udføres i Vandplanen finansieres gennem Landdistriktsprogrammet. Hvis tilskudsmulighederne ændres, kan det påvirke gennemførelsen af indsatserne. Husdyrgodkendelser De endeligt vedtagne vandplaner ændrer ikke kommunens administrationsgrundlag for afgørelser efter husdyrgodkendelsesloven. Det vil sige, at vandplanerne ikke i sig selv skærper, slækker eller ændrer lovens beskyttelsesniveauer for udvaskning af nitrat eller for tilladt fosforoverskud. Da beskyttelsesniveauerne endvidere er lagt til grund ved fastsættelse af indsatsbehovet i vandplanerne, vil vandplanerne ikke i sig selv kunne lægges til grund for at ændre beskyttelsesniveauerne, herunder heller ikke de kommunale handlingsplaner, der nu skal udarbejdes som følge af vandplanerne. Biogasanlæg Solrød kommune er i færd med at etablere et biogasanlæg, der kan levere grøn energi i form af varme og el. Biomassen er tang fra Køge bugt, gylle fra landbrug, pektinaffald fra CPKelco, og rester af mælkesyrebakterier fra Chr. Hansen. Foruden en betydelig reduktion af drivhusgasudledningen, forventes fjernelsen af tang fra stranden at medføre en årlig reduktion på 62 tons kvælstof og 9 tons fosfor fra Køge Bugt, og dermed give et væsentligt bidrag til opfyldelse af reduktionskravene for netop kvælstof og fosfor i vandplanen for Køge Bugt. Biogasprojektet forventes klar til drift i slutningen af Naturpark Tykmosen ved Solrød Bæk For at imødegå de voldsomme regnhændelser, der har været i den senere tid, har Solrød Kommune i samarbejde med Gefion, Københavns Energi, GreveSolrød Forsyning A/S, private lodsejere og GEUS ansøgt om EU-midler til at lave forundersøgelser på en naturpark ved Solrød Bæk i Tykmosen tæt på Havdrup. Projektet ønskes at tilgodese natur- og dyreliv, rekreative forhold og afledningen af regnvand fra området. Forundersøgelserne er udført og detailprojekteringen forventes gennemført i

20 8. Forholdet til anden relevant planlægning I det følgende beskrives handleplanens forhold til kommuneplanen, råstofplanen, vandforsynings-planen, spildevandsplanen, de kommunale Natura 2000-handleplaner og Natura 2000-skovhandleplaner. Efter planlovens 11, stk. 4, nr. 4 og 6, er følgende sektorplaner bindende for kommuneplanen: Vandplanen, Natura 2000-planer, og handleplaner herfor. Derudover er den kommunale risikostyringsplan (styring af oversvømmelsesrisiko) samt råstofplanen bindende for kommuneplanens indhold, jf. planlovens 11, stk. 4, nr. 5 og 7. Det er regionsrådene, der har ansvaret for at udarbejde en regional råstofplan for indvinding af og forsyning med råstoffer. Figur 10: Plansystemet efter strukturreformen anno 2007 (kilde: Planloven i Praksis) Kommuneplanen Kommunerne udarbejder kommuneplaner, der dels indeholder en beskrivelse af kommunens over-ordnede udvikling, dels tematisk opdelte retningslinjer for arealanvendelsen samt rammer for lokalplanlægningen. Kommuneplanen er med til at sikre, at vand- og naturindsatsen kommer til at ske i samspil med andre interesser i det åbne land. Kommuneplanens retningslinjer er bindende for både kommunen og for borgerne, mens rammebestemmelserne fortsat kun er bindende for kommunen, indtil en lokalplanlægning har fundet sted. Der kan foretages ændringer i kommuneplantemaerne og/eller i rammer for lokalplanlægning, som fremmer målene i vandplanerne. Ved fremtidig beregning af beskyttelsesområder til vandindvindingsboringer (BNBO) vil områderne skulle optages i Kommuneplanen. Vandplanen for Køge Bugt (nr. 2.4) og denne vandhandleplan skal inddrages i forbindelse med revision af den næste kommuneplan ( ) på de områder, der vedrører vand. Overordnede udvikling i kommuneplanen 20

21 Kommuneplanen må ikke stride mod: en vandplan, en Natura 2000-plan, handleplaner for realiseringen af disse planer, jf. lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder (miljømålsloven), eller regler udstedt i medfør af samme lovs 36, stk.3 (planlovens 11 stk. 4, nr. 4). Vand- og naturplanlægningen får indflydelse på stort set alle emner i kommuneplanen, dog primært nedenstående punkter i planlovens 11a: 2) beliggenheden af områder til forskellige byformål, f.eks. boligformål, erhvervsformål, blandede byfunktioner, beliggenheden af offentlige institutioner, serviceformål, byomdannelsesområder m.v., 10) varetagelsen af de jordbrugsmæssige interesser, herunder udpegningen og sikringen af særlig værdifulde landbrugsområder, 11) beliggenheden af arealer til lokalisering af driftsbygninger og driftsanlæg på store husdyrbrug, 12) beliggenheden af skovrejsningsområder og områder, hvor skovtilplantning er uønsket 13) lavbundsarealer, herunder beliggenheden af lavbundsarealer, der kan genoprettes som vådområder, Rammerne for lokalplaner Der kan foretages ændringer i rammer for lokalplanlægning som fremmer målene i vandplanerne herunder primært nedenstående punkter i planlovens 15: 3) ejendommes størrelse og afgrænsning, 6) bebyggelsers beliggenhed på grundene, herunder om den terrænhøjde, hvori en bebyggelse skal opføres, 11) tilvejebringelse af eller tilslutning til fællesanlæg i eller uden for det af planen omfattede område som betingelse for ibrugtagen af ny bebyggelse, 15) friholdelse af et område for ny bebyggelse, når en bebyggelse kan blive udsat for sammenstyrtning, oversvømmelse eller anden skade, der kan medføre fare for brugernes liv, helbred eller ejendom, 25) installation af anlæg til opsamling af regnvand fra tage til brug for wc-skyl og tøjvask i maskine som betingelse for ibrugtagning af ny bebyggelse Lokalplaner skal være i overensstemmelse med vandplanen, Natura 2000-planer, og handleplaner herfor. Kommer en eksisterende lokalplan i konflikt med vandplanens indhold, vil kommunen tage stilling til, hvordan problemet løses i den konkrete sag. Afhængig af omstændighederne vil Solrød Kommune evt. kunne give dispensation, såfremt betingelserne i planlovens 19 er opfyldt. Ligeledes vil det være muligt, at overtage en ejendom på grundlag af planlovens 48 og 49, ændre lokalplanen efter planlovens bestemmelser herom og foretage ekspropriation med henblik på opfyldelse af lokalplanens formål efter planlovens 47. Råstofplanen Regionen har til opgave at gennemføre en kortlægning af råstoffer og etablere den overordnede planlægning for den fremtidige råstofindvinding. Dette sker gennem råstofplanen. Den regionale råstofplan er en sektorplan, som kommunen er bundet af i den kommunale planlægning. Kommuneplanen kan kun indeholde retningslinjer for råstofområderne, som ikke er i strid med råstofplanlægningen. Regionsrådet skal hvert fjerde år tage stilling til, om der er behov for justeringer eller revision af råstofplanen. I den nuværende Råstofplan for Region Sjælland er der ikke angivet råstofområder i Solrød Kommune. Vandplanen og vandhandleplanen for Solrød Kommune giver derfor ikke anledning til ændringer i planen. Vandforsyningsplanen og spildevandsplanen 21

22 Spildevandsplaner og vandforsyningsplaner er ikke bindende for borgere og erhverv, men er udtryk for kommunens strategi for en længerevarende periode indenfor vandområdet. Med vandforsyningsplanen udstikker kommunalbestyrelsen rammerne, inden for hvilke den fremtidige vandforsyningsstruktur kan udvikle sig i planperioden. Spildevandsplanen er kommunens administrationsgrundlag på spildevandsområdet. Vandforsyningsplanen Af vandforsyningslovens 14 fremgår det, at kommunalbestyrelsen gennem planer tilrettelægger vandforsyningen, dvs. hvilke anlæg forsyningen skal bygge på, og hvilke forsyningsområder de enkelte anlæg skal have. Formålet er at sikre borgerne i kommunen adgang til rent drikkevand i tilstrækkelige mængder. Vandforsyningsplanen skal endvidere sikre, at indvindingen af drikkevand planlægges således, at indvindingen ikke påvirker vandløb, søer og naturområder negativt i områder, hvor planteog dyrelivet er afhængig af grundvand. Dette gøres bl.a. ved at beskrive, hvordan vandforsyningen skal tilrettelægges, hvilke anlæg forsyningen skal bygge på, og hvilke forsyningsområder de enkelte vandforsyningsanlæg skal have. Ressourceopgørelsen for Køge Bugt området viser, at der sker en overudnyttelse af grundvandsressourcen. Der skal tages højde for denne overudnyttelse ved udarbejdelse af nye indvindingstilladelser. De indsatser, der stilles krav om i forbindelse med nye indvindingstilladelser, kan få indflydelse på vandforsyningsplanen. Den nuværende plan udløber i Det forventes at løse problemet ved en revision af den eksisterende plan. Revision af vandforsyningsplanen forventes afsluttet i Spildevandsplanen Ifølge miljøbeskyttelseslovens 32 skal kommunen udarbejde og ajourføre en plan for bortskaffelse af spildevand inden for kommunen. Solrød Kommune skal i spildevandsplanen gennemføre vandplanens indsatsprogrammer og hermed den angivne indsats for den spredte bebyggelse, regnvandsbetingede udledninger og renseanlæg, herunder angive tidsplanen for gennemførelsen af indsatsen. Byrådet har i oktober 2014 vedtaget en ny spildevandsplan for Solrød Kommune. Spildevandsplanen strækker sig over 12 år fra med en revision af planen hvert 4. år. Spildevandsplanen er således både langsigtet med mål, der rækker frem til 2026, og kortsigtet med en række indsatser, som skal gennemføres i perioden fra Planen er kommunens bud på en langsigtet og bæredygtig plan for håndteringen og bortskaffelsen af spildevandet, således at det ikke forurener vores vandmiljø eller giver gener for borgere og virksomheder som følge af oversvømmelser. Status på spildevandsområdet opgjort i forbindelse med udarbejdelsen af denne spildevandsplan viser, at der generelt sker en rimelig effektiv og miljømæssig fornuftig afledning af spildevand i kommunen. På nogle områder er der dog plads til forbedringer dels på grund af manglende systematik og opfølgning på udfordringer og dels af hensyn til de krav, der forventes at komme til fremtidens vandmiljø samt ikke mindst i forhold til de stigende nedbørsmængder. Ved at opfylde en række indsatser frem til 2018 på disse områder vil Solrød Kommune i mødekomme de fremtidige krav og tage et vigtigt skridt til at indfri spildevandsplanens tre overordnede mål for spildevandsområdet i 2026: Et kloaksystem, der er på forkant med udviklingen. 22

23 Alt spildevand, der tilføres vandløb, søer og hav, er så rent at det ikke indeholder mængder af stoffer, der kan være til skade for vandmiljøet. Oversvømmelser af regnvandssystemet er beregnet til max én gang hvert 10. år. Indsatser, mål og retningslinjer fra Vandplanen for Køge Bugt er indarbejdet i spildevandsplanen, og Vandplanen giver således ikke anledning til at Solrød Kommune skal ændre spildevandsplanen for eksempelvis at imødekomme behovet for forbedret spildevandsrensning. Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Indsatsplaner til beskyttelse af drikkevandsressourcen er en grundlæggende foranstaltning. Det betyder, at vandplanernes indsatsprogram ikke berører kommunernes opgaver i medfør af vandforsyningsloven mht. udarbejdelse af indsatsplaner til sikring af drikkevandsinteresser. Kommunen skal for de områder i vandplanen, som er udpeget som indsatsområder, vedtage en indsatsplan, jf. 13 og 13 a i vandforsyningsloven, og 2 i bekendtgørelse nr fra 2006 om indsatsplaner. Det omfatter alle områder med særlig drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for OSD. Kommunalbestyrelsen skal følge den prioritering, som er fastlagt i statens kortlægning, og indsatsplanerne skal udarbejdes på baggrund af en nærmere kortlægning af arealanvendelse, forureningstrusler og naturlig beskyttelse af de pågældende vandressourcer. En indsatsplan for grundvandsbeskyttelse fastlægger således det nødvendige indsatsbehov for at beskytte såvel den nuværende som den fremtidige vandindvinding, og ikke nødvendigvis hvilket virkemiddel der skal benyttes i det enkelte tilfælde. Kommunen kan dog pege på f.eks. skovrejsning som et middel, hvis kommunen anser dette for den eneste/bedste løsning. Hvis kommunen ønsker etablering af skovrejsning som virkemiddel til grundvandsbeskyttelse, skal rollefordelingen mellem kommune, vandselskab og evt. tredjepart afklares i en skriftlig aftale. I Solrød Kommune er der udarbejdet indsatsplaner for Solrød- og Havdrupområdet. Begge planer forventes at skulle revideres i den kommende tid. Desuden vil den endnu ikke færdiggjorte indsatsplan for Lyngen-Skensved området blive færdiggjort. Relation til Natura 2000-handleplan Der er i mindre omfang behov for at koordinere vandhandleplanerne med Natura handleplanerne. Dette fremgår af bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens vandhandleplaner nr af 15. december Af afsnittet Forholdet til de kommunale Natura handleplaner fremgår: 6. Den kommunale vandhandleplan skal koordinere indsatsen med de kommunale Natura handleplaner og Natura 2000-skovhandleplaner med indsatsen for vådområder omfattet af den statslige vandplan for så vidt angår vandbehov for de naturtyper, der er direkte afhængig af et vandøkosystem. Det lovhjemlede krav til koordinering med Natura 2000-handleplaner vedrører således alene snitfladen ml. Natura 2000-handleplanernes vandafhængige naturtyper og de statslige vandplaners indsats for vådområder. De kommunale Natura 2000-handleplaner skal i samspil med vandhandleplanerne realisere Natura 2000-planen, med hensyn til vandbehov for de naturtyper, der er direkte afhængige af et vandøkosystem. I Solrød Kommune er der udarbejdet to Natura 2000-handleplaner, en for Gl. Havdrup Mose og en for Ølsemagle Strand og Staunings Ø. I Natura 2000 planerne er angivet samspil med vandplanen omkring forbedring af nærringsstofforholdene og forbedring af gennemstrømning. Der er ikke i Vandplanen angivet specifikke indsatser, der måles på disse parametre i Natura 23

24 2000- områderne. Vandplanen for Køge Bugt giver derfor ikke anledning til yderligere koordinering af indsatser i denne planperiode. 24

25 9. Bilag 25

26 Bilag 1: Oversigt over Vandplanens indsatser i Solrød Kommune 26

27 Bilag 2: Oversigtkort over faunaspærringer, der skal fjernes 27

28 Bilag 3: Oversigt over område med forbedret spildevandsrensning 28

29 Bilag 4: Enhedsforbrug til vandindvinding Boliger Sommerhuse Kolonihaver Institutioner Byerhverv Landbrug Svind/filterskylning mv. 45 m 3 / person/år 45 m 3 / hus/år 25 m 3 / person/år 55 m 3 / ansat/år 20 m 3 / ansat/år 24 m 3 / ækv. Stk. hornkvæg/år Max. 8 % af det totale forbrug Mark- og gartnerivanding (mm/år) Afgrøde Leret sandjord Sandet lerjord Kartofler Frøafgrøder 50 0 Græs uden for omdrift 25 0 Græs og grøntfoder Specialafgrøder Bær- og frugtavl 100 Containerkulturer 800 Væksthuse Vanding af golfbaner (mm/år) Teesteder 100 Greens 275 Forgreens (max. 1,5 gange arealet på greenen) 125 Øvrige baner 0 29

Vandhandleplan 2015 for. Glostrup Kommune

Vandhandleplan 2015 for. Glostrup Kommune Vandhandleplan 2015 for Glostrup Kommune Glostrup Kommune, 9.september 2015 Udarbejdet af Center af Miljø og Teknik Kortmaterialet er hentet fra MiljøGIS på Naturstyrelsens hjemmeside. Forsidefoto: Sammenløb

Læs mere

Holbæk Kommunes Vandhandleplan

Holbæk Kommunes Vandhandleplan Holbæk Kommunes Vandhandleplan 2012 2015 (PDF print af Holbæk Kommunes Vandhandleplan 2012 2015 ) Teknik og Miljø, Holbæk Kommune, oktober 2012 Forord Offentlighedsfase De statslige vandplaner Statens

Læs mere

Vandhandleplan for Ærø Kommune - 2015

Vandhandleplan for Ærø Kommune - 2015 Vandhandleplan for Ærø Kommune - 2015 1 Vandhandleplan for Ærø Kommune - 2015 Vandplan 2010-2015 Lillebælt/Fyn Hovedvandopland 1.12 Det Sydfynske Øhav Hovedvandopland 1.15 Vanddistrikt Jylland og Fyn 2

Læs mere

Frederikssund Kommunes vandhandleplan for Hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord, 1. generation vandplaner

Frederikssund Kommunes vandhandleplan for Hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord, 1. generation vandplaner Frederikssund Kommunes vandhandleplan for Hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord, 1. generation vandplaner Januar 2015 Indholdsfortegnelse Planens indhold...3 Resumé af de statslige vandplaner...4

Læs mere

Forslag til Vandhandleplan for Nordfyns Kommune

Forslag til Vandhandleplan for Nordfyns Kommune Forslag til Vandhandleplan for Nordfyns Kommune 22. juni 2012 1. Planens indhold Dette dokument indeholder en beskrivelse af Nordfyns Kommunes planer for realiseringen af de statslige vandplaners indsatsprogrammer.

Læs mere

VANDHANDLEPLAN 2010-2015

VANDHANDLEPLAN 2010-2015 VANDHANDLEPLAN 2010-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Vandhandleplanens indhold... 3 2. Resumé af den statslige vandplan for hovedvandopland nr. 2.3 Øresund.... 4 3. Forord... 5 4. Baggrund... 8 5. Spildevand...

Læs mere

Bilag til: Vandhandleplan, 2014-2016 Frederiksberg Kommune

Bilag til: Vandhandleplan, 2014-2016 Frederiksberg Kommune Bilag til: Vandhandleplan, 2014-2016 Frederiksberg Kommune BILAG TIL VANDHANDLEPLAN FOR FREDERIKSBERG KOMMUNE 2014-2016 Dato 2014-11-14 Udarbejdet April-maj 2012 og november 2014 Udarbejdet af Frederiksberg

Læs mere

Kommunal vandhandleplan

Kommunal vandhandleplan Kommunal vandhandleplan 2015-2016 August 2015 Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Resumé af vandplanen for Øresund hovedopland 2.3 vanddistrikt Sjælland... 4 3. Baggrund... 4 4.

Læs mere

Indhold Forord Baggrund Vandplanernes indsatsprogram Indsatser i Ringsted Kommune Forholdet til anden relevant planlægning.

Indhold Forord Baggrund Vandplanernes indsatsprogram Indsatser i Ringsted Kommune Forholdet til anden relevant planlægning. 0 Indhold 1. Forord... 3 Offentlighedsfase og aktiviteter... 5 Kolofon... 5 2. Baggrund... 7 3. Vandplanernes indsatsprogram... 10 4. Indsatser i Ringsted Kommune... 12 Vandløb... 12 Søer... 15 Fosforvådområder...

Læs mere

Miljøvurdering af kommunale handleplaner

Miljøvurdering af kommunale handleplaner Miljøvurdering af kommunale handleplaner -hvad kan vi lære af vandplanerne? Henrik Skovgaard, COWI A/S 1 Vandplanlægning efter Miljømålsloven (nr. 932 af 24/09 2009) Der fastlægges ensartede operationelle

Læs mere

NATUR OG MILJØ Aarhus Kommune. Forslag til. Vandhandleplan 2013 2015

NATUR OG MILJØ Aarhus Kommune. Forslag til. Vandhandleplan 2013 2015 NATUR OG MILJØ Aarhus Kommune Forslag til Vandhandleplan 2013 2015 Maj 2012 2 2 Indholdsfortegnelse 1. Planens indhold... 3 2. Forord... 4 2.1 Offentlighedsfase og aktiviteter... 6 3. Baggrund... 7 3.1

Læs mere

Vandhandleplan for Bornholms Regionskommune

Vandhandleplan for Bornholms Regionskommune Vandhandleplan for Bornholms Regionskommune Planperiode 2009-2015 Indholdsfortegnelse 1 Planens indhold... 3 2 Resumé af den statslige vandplan 2009-2015 for Bornholm... 4 3 Forord... 7 4 Baggrund... 9

Læs mere

Møde i Det Grønne Råd, Ærø Kommune den 26. februar 2015

Møde i Det Grønne Råd, Ærø Kommune den 26. februar 2015 Møde i Det Grønne Råd, Ærø Kommune den 26. februar 2015 Punkt 4: Vandhandleplan 2015 Punkt 5: Vandområdeplaner 2015-2021 Af: Terkel Broe Christensen, Svendborg Kommune Vandhandleplan 2015 Ærø Kommune Møde

Læs mere

Vandhandleplan 2010-2015

Vandhandleplan 2010-2015 Vandhandleplan 2010-2015 Indholdsfortegnelse 1. Planens indhold 2 2. Resumé af den statslige vandplan 4 3. Prioritering og tidsplan for indsatser 5 4. Forord 6 5. Baggrund 9 6. Vandløb 14 7. Søer 20 8.

Læs mere

Forslag til vandhandleplan Lyngby-Taarbæk Kommune. Forslag til: Kommunal vandhandleplan Juni Lyngby Taarbæk Kommune

Forslag til vandhandleplan Lyngby-Taarbæk Kommune. Forslag til: Kommunal vandhandleplan Juni Lyngby Taarbæk Kommune Forslag til vandhandleplan Lyngby-Taarbæk Kommune Forslag til: Kommunal vandhandleplan 2010-2015 Juni 2012 Lyngby Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Resumé af vandplanen for Øresund

Læs mere

Kolofon. Titel Vandhandleplan Langeland Kommune

Kolofon. Titel Vandhandleplan Langeland Kommune LAG FORS t i høring lag 015 Frem xxx 2 x x. x f ra x 015 xx x 2 til xx. Kolofon Titel Vandhandleplan 2010 2015. Langeland Kommune Høring Forslag til Vandhandleplan 2010 2015 har været i offentlig høring

Læs mere

Forslag til: Vandhandleplan 2010-2015

Forslag til: Vandhandleplan 2010-2015 Forslag til: Vandhandleplan 2010-2015 Kolofon Udarbejdet af: Fredensborg Kommune Plan og Miljø Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf. 72 56 50 00 E-mail: fredensborg@fredensborg.dk Web: www.fredensborg.dk Rapportens

Læs mere

Vandhandleplan for Rebild Kommune

Vandhandleplan for Rebild Kommune Vandhandleplan for Rebild Kommune Omfattende flg. vandplaner: 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak 1.2 Limfjorden 1.3 Mariager Fjord Den 17. september 2015 Side 1 af 26 Planens indhold Dette dokument indeholder

Læs mere

Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen

Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen ATV-møde den 29. januar 2013 1 Krav til bæredygtighed Krav om begrænset påvirkning af vandindvindingen på omgivelser:

Læs mere

Forslag til. Middelfart Kommunes handleplan for hovedvandopland 1.12 Lillebælt/Fyn

Forslag til. Middelfart Kommunes handleplan for hovedvandopland 1.12 Lillebælt/Fyn Forslag til Middelfart Kommunes handleplan for hovedvandopland 1.12 Lillebælt/Fyn Februar 2015 Kolofon Udarbejdet af: Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby Tlf. nr.: 88885500 E-mail: Web: teknik@middelfart.dk

Læs mere

Forslag til Vandhandleplan for Aalborg Kommune. Omfattende Vandplanerne 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerak samt 1.2 Limfjorden

Forslag til Vandhandleplan for Aalborg Kommune. Omfattende Vandplanerne 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerak samt 1.2 Limfjorden Forslag til Vandhandleplan for Aalborg Kommune Omfattende Vandplanerne 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerak samt 1.2 Limfjorden Den 27. marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Vandplanernes indhold... 3 2 Forord...

Læs mere

Forslag til Vandhandleplan 2010-2015

Forslag til Vandhandleplan 2010-2015 Forslag til Vandhandleplan 2010-2015 Indholdsfortegnelse 1. Planens indhold 2 2. Resumé af den statslige vandplan 4 3. Prioritering og tidsplan for indsatser 5 4. Forord 6 5. Baggrund 9 6. Vandløb 13 7.

Læs mere

BilagØU_121210_pkt.16_01 VANDHANDLEPLAN 2012-2016 HVIDOVRE KOMMUNE

BilagØU_121210_pkt.16_01 VANDHANDLEPLAN 2012-2016 HVIDOVRE KOMMUNE VANDHANDLEPLAN 2012-2016 HVIDOVRE KOMMUNE VANDHANDLEPLAN 2012-2016 HVIDOVRE KOMMUNE Dato 2012-11-05 Udarbejdet Maj til juni 2012 Udarbejdet af Hvidovre Kommune Beskrivelse Vandhandleplan for Hvidovre Kommune.

Læs mere

Vandhandleplan 2013 2015 for Herning Kommune

Vandhandleplan 2013 2015 for Herning Kommune Vandhandleplan 2013 2015 for Herning Kommune Vanddistrikt Jylland og Fyn 1 Indholdsfortegnelse 1. Planens indhold... 3 2. Resumé af de statslige vandplaner... 4 3. Forord... 5 4. Baggrund... 8 4.1 Målsætninger...

Læs mere

Faxe Kommune. Vandhandleplan 2012-2015

Faxe Kommune. Vandhandleplan 2012-2015 Faxe Kommune Vandhandleplan 2012-2015 September 2015 1. Planens indhold Dette dokument indeholder en beskrivelse af Faxe Kommunes planer for realiseringen af de statslige vandplaners indsatsprogrammer.

Læs mere

Forslag til: Vandhandleplan 2010-2015

Forslag til: Vandhandleplan 2010-2015 Forslag til: Vandhandleplan 2010-2015 1 1. Planens indhold Denne vandhandleplan indeholder en beskrivelse af Høje-Taastrup Kommunes planer for realiseringen af de statslige vandplaners indsatsprogrammer.

Læs mere

Spildevandsindsatsen i vandplanerne. Mogens Kaasgaard, Naturstyrelsen. Disposition

Spildevandsindsatsen i vandplanerne. Mogens Kaasgaard, Naturstyrelsen. Disposition Spildevandsindsatsen i vandplanerne Mogens Kaasgaard, Naturstyrelsen Disposition 1. Grundlag for fastlæggelse af spildevandsindsatsen 2. Vandplanernes krav til spildevandsrensning 3. Nye udpegninger 4.

Læs mere

FORSLAG. Vandhandleplan 2010-2015. Hovedvandopland 1.2 Limfjorden. www.skive.dk

FORSLAG. Vandhandleplan 2010-2015. Hovedvandopland 1.2 Limfjorden. www.skive.dk FORSLAG Vandhandleplan 2010-2015 Hovedvandopland 1.2 Limfjorden www.skive.dk 1. Planens indhold Dette dokument indeholder en beskrivelse af Skive Kommunes planer for realiseringen af den statslige vandplans

Læs mere

Kolofon. Titel: Forslag til Vandhandleplan for Haderslev Kommune.

Kolofon. Titel: Forslag til Vandhandleplan for Haderslev Kommune. Forslag til Vandhandleplan for Haderslev Kommune Juni 2012 Kolofon Titel: Forslag til Vandhandleplan for Haderslev Kommune. Udgiver: Udarbejdet af Haderslev Kommune, Erhvervs- og Borgerservice. Offentliggjort

Læs mere

Vandhandleplan for Lemvig Kommune omfattende følgende vandplaner (2010-2015):

Vandhandleplan for Lemvig Kommune omfattende følgende vandplaner (2010-2015): Vandhandleplan for Lemvig Kommune omfattende følgende vandplaner (2010-2015): 1.2 Hovedvandopland Limfjorden 1.4 Hovedvandopland Nissum Fjord Kolofon Titel: Vandhandleplan for Lemvig Kommune omfatter følgende

Læs mere

Forslag til Vandhandleplan frem til 2015 Ikast-Brande Kommune

Forslag til Vandhandleplan frem til 2015 Ikast-Brande Kommune Forslag til Vandhandleplan frem til 2015 Ikast-Brande Kommune Indholdsfortegnelse 1. Vandhandleplanens indhold... 3 2. Forord... 4 3. Baggrund... 7 4. Handleplanens indsatser... 11 5. Ikast-Brande Kommunes

Læs mere

Natura 2000-handleplan. 2. planperiode. Skørsø. Natura 2000-område nr. 60 Habitatområde H53. Udkast til politisk 1. behandling

Natura 2000-handleplan. 2. planperiode. Skørsø. Natura 2000-område nr. 60 Habitatområde H53. Udkast til politisk 1. behandling Natura 2000-handleplan 2016 2021 2. planperiode Udkast til politisk 1. behandling Skørsø Natura 2000-område nr. 60 Habitatområde H53 Kolofon Titel: Natura 2000-handleplan 2016-2021 Udgiver: Holstebro Kommune

Læs mere

Forslag til Kommunal Vandhandleplan

Forslag til Kommunal Vandhandleplan Forslag til Kommunal Vandhandleplan Vandhandleplan 2 Offentlighedsfase og aktiviteter Forslag til Gentofte Kommunes vandhandleplan er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 29. maj 2012. Forslaget fremlægges

Læs mere

Vandplaner og vandindvinding

Vandplaner og vandindvinding Vandplaner og vandindvinding 26. Januar 2011 Jens Rasmussen Københavns Energi, Vand og Afløb Vandplaner hvad er det? Vandplanerne udspringer af Vandrammedirektivet (EU), som er implementeret i dansk lov

Læs mere

Vandhandleplan Odder Byråd 7. september Dokumentnr.: side 1

Vandhandleplan Odder Byråd 7. september Dokumentnr.: side 1 Vandhandleplan 2013-2015 Odder Byråd 7. september 2015 Dokumentnr.: 727-2015-115618 side 1 Forside: Præstholm Grøft efter udlægning af gydegrus Dokumentnr.: 727-2015-115618 side 2 Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kort: Hedensted Kommune. Forsidefoto: Rohden Å s udløb i Vejle Fjord. Jan Nielsen, Vejle Amt.

Indholdsfortegnelse. Kort: Hedensted Kommune. Forsidefoto: Rohden Å s udløb i Vejle Fjord. Jan Nielsen, Vejle Amt. Hedensted Kommune Forslag til Vandhandleplan 2009-2015 2. udgave 2015 1 Indholdsfortegnelse Forord...3 1. Indledning...4 2. Handleplanens mål...6 3. Det samlede indsatsprogram for Hedensted Kommune...7

Læs mere

Ny vandplanlægning i Danmark

Ny vandplanlægning i Danmark Amterne i Danmark Ny vandplanlægning i Danmark Arbejdsprogram, tidsplan og høringsproces 2 Ny vandplanlægning i Danmark Udgivet af Miljøministeriet og Amterne i Danmark ISBN 87-7279-756-8 Hæftet findes

Læs mere

Samsø Kommune. Forslag til Vandhandleplan 2013-2015. Kolofon Udgivet af Samsø Kommune Vedtaget af Samsø Kommunalbestyrelse xx.

Samsø Kommune. Forslag til Vandhandleplan 2013-2015. Kolofon Udgivet af Samsø Kommune Vedtaget af Samsø Kommunalbestyrelse xx. Samsø Kommune Forslag til Vandhandleplan 2013-2015 Luftfoto der viser Dallebækken nord for Kolby Kås Kolofon Udgivet af Samsø Kommune Vedtaget af Samsø Kommunalbestyrelse xx. juni 2012 Kortmaterialet er

Læs mere

Vandområdeplaner for anden planperiode

Vandområdeplaner for anden planperiode Vandområdeplaner for anden planperiode Vandområdeplanernes indsatsprogrammer Møde i Ingeniørforeningen 14. november 2016 Mette Lise Jensen Funktionsleder, Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning Gennemgang

Læs mere

Vandhandleplan Hovedopland 2.3 Øresund

Vandhandleplan Hovedopland 2.3 Øresund Vandhandleplan 2009-2015 Hovedopland 2.3 Øresund 1 Kolofon Titel: Vandhandleplan 2009-2015 for Fredensborg Kommune. Hovedvandopland 2.3 Vanddistrikt Sjælland. Udarbejdet af: Fredensborg Kommune Egevangen

Læs mere

Vandhandleplan for Lemvig Kommune omfattende følgende vandplaner:

Vandhandleplan for Lemvig Kommune omfattende følgende vandplaner: Vandhandleplan for Lemvig Kommune omfattende følgende vandplaner: Limfjorden, Hovedvandopland 1.2 Nissum Fjord, Hovedvandopland 1.4 Kolofon Titel: Vandhandleplan for Lemvig Kommune omfattende følgende

Læs mere

BILAG 2. Høringssvar og kommunens bemærkninger til udkast til vandhandleplan for Ringsted kommune

BILAG 2. Høringssvar og kommunens bemærkninger til udkast til vandhandleplan for Ringsted kommune BILAG 2 Høringssvar og kommunens bemærkninger til udkast til vandhandleplan for Ringsted kommune ( De enkelte høringssvar ligger i acadre på jr.nr. 12/16094 ) Fra Hovedindhold Kommunens bemærkninger Patriotisk

Læs mere

Vandplaner i Danmark. Grundvandets rolle. Lærke Thorling

Vandplaner i Danmark. Grundvandets rolle. Lærke Thorling Vandplaner i Danmark. Grundvandets rolle., GEUS Vandrammedirektivet og Bæredygtig vandforvaltning Integrering af vandforvaltningsmæssige opgaver Miljømålsintegrering Integrering af alle vandressourcer

Læs mere

FØRSTE GENERATIONS VANDPLANER HVIDOVRE KOMMUNES VANDHANDLEPLAN

FØRSTE GENERATIONS VANDPLANER HVIDOVRE KOMMUNES VANDHANDLEPLAN FØRSTE GENERATIONS VANDPLANER 2009-2015 HVIDOVRE KOMMUNES VANDHANDLEPLAN HVIDOVRE KOMMUNES VANDHANDLEPLAN Dato 2015-20-03 Udarbejdet Maj til juni 2012 og revideret i januar 2015 Udarbejdet af Hvidovre

Læs mere

Vandhandleplan for Albertslund Kommune

Vandhandleplan for Albertslund Kommune Vandhandleplan 2010-2015 for Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk mtf@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 2 3

Læs mere

Gribskov Kommunes vandhandleplan for Hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord og Hovedvandopland 2.3 Øresund, 1. generation vandplaner

Gribskov Kommunes vandhandleplan for Hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord og Hovedvandopland 2.3 Øresund, 1. generation vandplaner Gribskov Kommunes vandhandleplan for Hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord og Hovedvandopland 2.3 Øresund, 1. generation vandplaner Juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Planens

Læs mere

Kommunal vandhandleplan 2010 2015 for Ringkøbing-Skjern Kommune

Kommunal vandhandleplan 2010 2015 for Ringkøbing-Skjern Kommune R A P P O R T Kommunal vandhandleplan 2010 2015 for Ringkøbing-Skjern Kommune K o m m u n a l v a n d h a n d l e p l a n 2 0 1 0-2 0 1 5 S i d e 2 Indhold 1. Planens indhold... 3 2. Resumé af de statslige

Læs mere

Planer for vand og natur. Hans Chr. Karsten, Skov- og Naturstyrelsen

Planer for vand og natur. Hans Chr. Karsten, Skov- og Naturstyrelsen Planer for vand og natur Hans Chr. Karsten, Skov- og Naturstyrelsen Planlovens 14 stk. 4 Kommuneplanen må ikke stride mod En vandplan, en Natura 2000-plan, handleplaner for realiseringen af disse planer,

Læs mere

Vandhandleplan for Haderslev Kommune

Vandhandleplan for Haderslev Kommune våd Vandhandleplan 2009-2015 for Haderslev Kommune Oktober 2015 Kolofon Titel: Vandhandleplan 2009-2015 for Haderslev Kommune. Udgiver: Udarbejdet af Haderslev Kommune, Erhvervs- og Borgerservice. Vandhandleplanen

Læs mere

Vandhandleplan 2012-2015

Vandhandleplan 2012-2015 Vandhandleplan 2012-2015 Odder Byråd 19. november, 2012 Indholdsfortegnelse 1 Planens indhold... 3 2 Forord... 3 2.1 Offentlighedsfase og aktiviteter... 5 2.2 Kolofon... 6 3 Baggrund... 6 4 Handleplanens

Læs mere

Status for vandplanerne naturplaner

Status for vandplanerne naturplaner Status for vandplanerne naturplaner Den kommunale vand- og naturindsats 2010-2015 Ved Gyrite Brandt gbr@kl.dk, tlf. 33703302 Vandråd temamøde den 7. september 2011 Mange emner Vand- og naturplanerne -

Læs mere

Grundvand og statslige vandområdeplaner

Grundvand og statslige vandområdeplaner Grundvand og statslige vandområdeplaner Kolding / Natur- og Miljø 2017 Dirk-Ingmar Müller-Wohlfeil Disposition Den juridiske ramme Andre dokumenter Målsætning og (kvantitativ) tilstandsvurdering EU samarbejde

Læs mere

Vandhandleplan. Syddjurs Kommune

Vandhandleplan. Syddjurs Kommune Vandhandleplan Syddjurs Kommune Januar 2015 Vandhandleplan 2015 for Syddjurs Kommune Grundlag, Vandplan 2009-2015 for: Randers Fjord - Hovedvandopland 1.5 Djursland Hovedopland 1.6 Aarhus Bugt Hovedvandopland

Læs mere

Hvordan læses en vandplan?

Hvordan læses en vandplan? Hvordan læses en vandplan? Den overordnede enhed for vandplanlægningen er de 23 hovedvandoplande. Der findes en vandplan for hvert hovedvandopland. I det følgende beskrives hvordan de 23 vandplaner skal

Læs mere

Vandhandleplan for Haderslev Kommune

Vandhandleplan for Haderslev Kommune Vandhandleplan for Haderslev Kommune December 2012 Kolofon Titel: Vandhandleplan for Haderslev Kommune. Udgiver: Udarbejdet af Haderslev Kommune, Erhvervs- og Borgerservice. Vandhandleplanen er vedtaget

Læs mere

Kommunal vandhandleplan for Stevns Kommune

Kommunal vandhandleplan for Stevns Kommune Kommunal vandhandleplan for Stevns Kommune Januar 2015 1 Planens indhold Dette dokument indeholder en beskrivelse af Stevns Kommunens planer for realiseringen af den statslige vandplans indsatsprogram.

Læs mere

Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark. - Tidsplan og høringsproces

Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark. - Tidsplan og høringsproces Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark - Tidsplan og høringsproces 2 Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark Udgivet af Miljøministeriet Hæftet findes i PDF-udgave på www.skovognatur.dk

Læs mere

Status for vandplanerne naturplaner

Status for vandplanerne naturplaner Status for vandplanerne naturplaner Den kommunale vand- og naturindsats 2010-2015 Ved Gyrite Brandt gbr@kl.dk, tlf. 33703302 Rørcenterdagene 8. juni 2011 Mange emner Vand- og naturplanerne - Vandhandleplaner

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 15-03-2011 Dato: 17-02-2011 Sag nr.: KB 36 Sagsbehandler: Lars Kyhnau Hansen Kompetence: Fagudvalg [ ] Økonomiudvalget

Læs mere

Status for vedtagelse af forslag til vandplaner for første planperiode

Status for vedtagelse af forslag til vandplaner for første planperiode Status for vedtagelse af forslag til vandplaner for første planperiode Blåt Fremdriftsforum August 2014 Sara Westengaard Guldagger, Naturstyrelsen, Vandplaner og Havmiljø Forslag til vandplaner for første

Læs mere

"Holbæk Kommunes Vandhandleplan"

Holbæk Kommunes Vandhandleplan "Holbæk Kommunes Vandhandleplan" (PDF - print af forslag til "Holbæk Kommunes Vandhandleplan"). Vækst og bæredygtighed, Holbæk Kommune, april 2015 Forord Vedtagelse Miljøvurdering Offentlighedsfase Spørgsmål

Læs mere

Tillæg til Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Aalborg Sydøst

Tillæg til Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Aalborg Sydøst Tillæg til Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Aalborg Sydøst Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne, marts 2008 Forord Dette tillæg til delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Aalborg Sydøst

Læs mere

Vandhandleplan 2010-2015. Aabenraa Kommune November 2012

Vandhandleplan 2010-2015. Aabenraa Kommune November 2012 Vandhandleplan 2010-2015 Aabenraa Kommune November 2012 KOLOFON Denne vandhandleplan for Aabenraa Kommune er udarbejdet i 2012 af Aabenraa Kommunes medarbejdere i samarbejde med Orbicon A/S. Vandhandleplanens

Læs mere

Regionale temaer for indvindingsoplande og regionerne indsat mod grundvandstruende jordforureninger. Eksempler fra hovedstadsområdet

Regionale temaer for indvindingsoplande og regionerne indsat mod grundvandstruende jordforureninger. Eksempler fra hovedstadsområdet Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Regionale temaer for indvindingsoplande og regionerne indsat mod grundvandstruende jordforureninger Eksempler fra hovedstadsområdet Møde den 1. november

Læs mere

Forslag til Vandhandleplan for Aalborg Kommune. Omfattende Vandplanerne 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak samt 1.2 Limfjorden

Forslag til Vandhandleplan for Aalborg Kommune. Omfattende Vandplanerne 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak samt 1.2 Limfjorden Forslag til Vandhandleplan for Aalborg Kommune Omfattende Vandplanerne 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak samt 1.2 Limfjorden Den 28. september 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Vandplanernes indhold... 3 2

Læs mere

Notat om indsats og målsætninger i høringsudgaven af de statslige vandplaner. Rudersdal Kommune

Notat om indsats og målsætninger i høringsudgaven af de statslige vandplaner. Rudersdal Kommune Notat om indsats og målsætninger i høringsudgaven af de statslige vandplaner Rudersdal Kommune 2011 2015 Udarbejdet af Natur og Miljø, februar 2011 Indholdsfortegnelse 1.0 INDLEDNING...3 2.0 SØER...3 2.1

Læs mere

Vandhandleplanen bliver sendt i offentlig høring fra den 20. april 2015 til den 15. juni 2015.

Vandhandleplanen bliver sendt i offentlig høring fra den 20. april 2015 til den 15. juni 2015. Egedal Kommune - forslag til vandhandleplan 2010-2015 1 Kolofon Titel: Egedal Kommune forslag til vandhandleplan 2010-2015. Udgiver: Egedal Kommune. Udgivelsesår: 2015 Copyright: Gengivelse tilladt med

Læs mere

Vandhandleplan for Bornholms Regionskommune

Vandhandleplan for Bornholms Regionskommune Vandhandleplan for Bornholms Regionskommune Planperiode 2010-2015 Indholdsfortegnelse 1 Planens indhold...3 2 Resumé af den statslige vandplan 2010-2015 for Bornholm...4 3 Forord...7 4 Baggrund...9 5 Statens

Læs mere

Indstilling. Ny høring af statens vandplaner. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 29. oktober Aarhus Kommune

Indstilling. Ny høring af statens vandplaner. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 29. oktober Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 29. oktober 2013 Ny høring af statens vandplaner Aarhus Kommune Natur og Miljø Teknik og Miljø Forslag til Aarhus Kommunes høringssvar til statens vandplaner,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilvejebringelse af Natura 2000-skovplanlægning 1)

Bekendtgørelse om tilvejebringelse af Natura 2000-skovplanlægning 1) BEK nr 76 af 21/01/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 28. november 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-200-00007 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vandhandleplan for Furesø Kommune

Vandhandleplan for Furesø Kommune Vandhandleplan for Furesø Kommune 2009-2015 INTRODUKTION Furesø Kommune skal, i lighed med landets øvrige 97 kommuner, udarbejde en vandhandleplan på baggrund af statens vandplaner. Danmark er inddelt

Læs mere

Notat. Ivan Hrubenja. Skema over modtagne høringssvar til forslag til Greve Kommunes vandhandleplan 2010-2015

Notat. Ivan Hrubenja. Skema over modtagne høringssvar til forslag til Greve Kommunes vandhandleplan 2010-2015 Notat Emne Forslag til besvarelse af modtagne høringssvar til forslag til Greve Kommunes vandhandleplan 2010-2015 Sagsnr 2012-21791 Dokumentnr 2012-97949 Dato 01-11-2012 Administrativ enhed Center for

Læs mere

Forslag til Vandhandleplan Aabenraa Kommune Februar 2015

Forslag til Vandhandleplan Aabenraa Kommune Februar 2015 Forslag til Vandhandleplan 2009-2015 Aabenraa Kommune Februar 2015 KOLOFON Dette forslag til vandhandleplan for Aabenraa Kommune er udarbejdet i 2015 af Aabenraa Kommune. Vandhandleplanens virkemidler

Læs mere

Præsentation af en vandplan

Præsentation af en vandplan Præsentation af en vandplan med udgangspunkt i vandplanen for Randers Fjord Peter Kaarup Specialkonsulent, Miljøcenter Århus 23 udkast til vandplaner Hovedoplande I, 1 I, 4 I, 8 M iljø cen terg ræ nser.sh

Læs mere

Natura 2000-handleplan Kimmelkær Landkanal Udkast. Natura 2000-område nr. 71. Habitatområde H178

Natura 2000-handleplan Kimmelkær Landkanal Udkast. Natura 2000-område nr. 71. Habitatområde H178 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Kimmelkær Landkanal Udkast Natura 2000-område nr. 71 Habitatområde H178 Titel: Natura 2000-handleplan Kimmelkær Landkanal Udgiver: Ringkøbing-Skjern Kommune År: 2016 -

Læs mere

Høring af Statens Vand- og Natura 2000 planer. Om fosfor-ådale og lidt mere. Af Irene Paulsen Skanderborg kommune

Høring af Statens Vand- og Natura 2000 planer. Om fosfor-ådale og lidt mere. Af Irene Paulsen Skanderborg kommune Høring af Statens Vand- og Natura 2000 planer Om fosfor-ådale og lidt mere Af Irene Paulsen Skanderborg kommune Høring af Statens Vand- og Natura 2000 planer Udkast til Vand og Natura 2000 planer er udsendt

Læs mere

Forslag til Vandhandleplan for Svendborg Kommune

Forslag til Vandhandleplan for Svendborg Kommune Forslag til Vandhandleplan for Svendborg Kommune 1 Forslag til Vandhandleplan for Svendborg Kommune Vandplan 2010-2015 Odense Fjord Hovedvandopland 1.13 Det Sydfynske Øhav Hovedvandopland 1.15 Vanddistrikt

Læs mere

Hvordan kommer Vandhandleplanerne til at se ud?

Hvordan kommer Vandhandleplanerne til at se ud? Hvordan kommer Vandhandleplanerne til at se ud? Sort tekst på hvid baggrund. Opgaven og rammerne for løsningen af den. Mit udgangspunkt er at: Vandplanerne er nødvendige Vandplanerne er som udgangspunkt

Læs mere

Har Danmark forstået vandrammedirektivets vandplaner?

Har Danmark forstået vandrammedirektivets vandplaner? Har Danmark forstået vandrammedirektivets vandplaner? Lasse Baaner lb@foi.ku.dk Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi KU / Science Vandrammedirektivets vandområdeplaner Formål: Give overblik over

Læs mere

FREDERIKSBERG KOMMUNE SAMMENFATNING AF VANDPLANERNES KON- SEKVENSER

FREDERIKSBERG KOMMUNE SAMMENFATNING AF VANDPLANERNES KON- SEKVENSER FREDERIKSBERG KOMMUNE SAMMENFATNING AF VANDPLANERNES KON- SEKVENSER FREDERIKSBERG KOMMUNE SAMMENFATNING AF VANDPLANERNES KONSEKVENSER Revision 1 Dato 2011-02-28 Udarbejdet af LSC Kontrolleret af MBMJ Godkendt

Læs mere

Vandhandleplan, 1. planperiode, Langeland Kommune.

Vandhandleplan, 1. planperiode, Langeland Kommune. Vandhandleplan, 1. planperiode, Langeland Kommune. Vandplan 2010-2015 Storebælt Hovedvandopland 1.14 Det Sydfynske Øhav Hovedvandopland 1.15 Kolofon Titel Vandhandleplan 2010 2015. Langeland Kommune Høring

Læs mere

Vandhandleplan for Sorø Kommune. Gældende for 1. planperiode

Vandhandleplan for Sorø Kommune. Gældende for 1. planperiode Vandhandleplan for Sorø Kommune Gældende for 1. planperiode 2009-2015 2015 1 2 Sorø Kommune Vandhandleplan 2009-15 Indholdsfortegnelse 1.0 Planens indhold... 4 2.0 Resumé af de statslige vandplaner...

Læs mere

Teknik og Miljø. Vandhandleplan

Teknik og Miljø. Vandhandleplan Teknik og Miljø Vandhandleplan 2014-2015 -2 Vandhandleplan 2015 for Slagelse Kommune Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Miljøvurdering... 4 Offentlighedsfase og aktiviteter...

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 2. Indhold. Vandområders kvalitet. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 2. Indhold. Vandområders kvalitet. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 2 Vandområders kvalitet Indhold 1 Oversigt over vandområder... 2 2 Vandplanernes målsætninger og krav... 2 2.1 Miljømål for vandløb... 3 2.2 Miljømål

Læs mere

Holstebro Kommunes Vandhandleplan 2015. Limfjorden, Hovedvandopland 1.2 Nissum Fjord, Hovedvandopland 1.4 Ringkøbing Fjord, Hovedvandopland 1.

Holstebro Kommunes Vandhandleplan 2015. Limfjorden, Hovedvandopland 1.2 Nissum Fjord, Hovedvandopland 1.4 Ringkøbing Fjord, Hovedvandopland 1. Holstebro Kommunes Vandhandleplan 2015 Limfjorden, Hovedvandopland 1.2 Nissum Fjord, Hovedvandopland 1.4 Ringkøbing Fjord, Hovedvandopland 1.8 Kolofon Titel: Holstebro Kommunes Vandhandleplan 2015 Limfjorden,

Læs mere

Bekendtgørelse om indsatsprogrammer

Bekendtgørelse om indsatsprogrammer NOTAT Vandplaner og havmiljø J.nr. NST-4200-00035 Ref. maric/bho/spe Den 18. december 2014 Udkast til Bekendtgørelse om indsatsprogrammer Bilag 5 Grundlæggende foranstaltninger Indsatsprogrammernes grundlæggende

Læs mere

Natura 2000-handleplan Stadil Fjord og Vest Stadil Fjord. Natura 2000-område nr. 66. Habitatområde H59 Fuglebeskyttelsesområde F41

Natura 2000-handleplan Stadil Fjord og Vest Stadil Fjord. Natura 2000-område nr. 66. Habitatområde H59 Fuglebeskyttelsesområde F41 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Stadil Fjord og Vest Stadil Fjord Natura 2000-område nr. 66 Habitatområde H59 Fuglebeskyttelsesområde F41 Titel: Natura 2000-handleplan 2016-2021. Stadil Fjord og Vest

Læs mere

FORSLAG til Vandhandleplan for Assens Kommune

FORSLAG til Vandhandleplan for Assens Kommune Maj 2012 FORSLAG til vandhandleplan for Assens Kommune FORSLAG til Vandhandleplan for Assens Kommune Hovedvandopland 1.12 Lillebælt/Fyn og 1.13 Odense Fjord Vandplanperiode 2010 2015 Vanddistrikt Jylland

Læs mere

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. juni 2015 Forslag til - til offentlig høring Forslag til rent drikkevand til en kommune i vækst beskriver, hvor drikkevandet indvindes,

Læs mere

Vandhandleplan 2010-2015 Nyborg Kommune Storebælt / Det Sydfynske Øhav / Odense Fjord

Vandhandleplan 2010-2015 Nyborg Kommune Storebælt / Det Sydfynske Øhav / Odense Fjord FORSLAG Vandhandleplan 2010-2015 Nyborg Kommune Storebælt / Det Sydfynske Øhav / Odense Fjord 0 Forslag til vandhandleplan for Nyborg Kommune Hovedvandoplandene Storebælt / Det sydfynske Øhav / Odense

Læs mere

Natura 2000-handleplan

Natura 2000-handleplan Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Vadehavet Skallingen og Langli Natura 2000-område nr. 89 Fuglebeskyttelsesområde F55 Titel: Forslag til Natura 2000-handleplan 2016-2021 Vadehavet Skallingen

Læs mere

Handleplan for vandområderne i København 2012-2020. Sammendrag

Handleplan for vandområderne i København 2012-2020. Sammendrag Handleplan for vandområderne i København 2012-2020 Sammendrag 1 Indledning EU's vandrammedirektiv kræver, at alle EU-lande skal sikre, at de har et godt vandmiljø. Derfor har den danske stat lavet vandplaner

Læs mere

Vandhandleplan for Herning Kommune

Vandhandleplan for Herning Kommune Vandhandleplan 2013 2015 for Herning Kommune Vanddistrikt Jylland og Fyn 1 Indholdsfortegnelse 1. Planens indhold... 3 2. Resumé af de statslige vandplaner... 4 3. Forord... 5 4. Baggrund... 8 4.1 Målsætninger...

Læs mere

"Holbæk Kommunes Vandhandleplan"

Holbæk Kommunes Vandhandleplan "Holbæk Kommunes Vandhandleplan" (Link til digital version af "Holbæk Kommunes Vandhandleplan"). Vækst og bæredygtighed, Holbæk Kommune, november 2015 Forord Vedtagelse Vedtagelse Annoncering Klagevejledning

Læs mere

Natura 2000-handleplan Lønborg Hede. Natura 2000-område nr. 73. Habitatområde H196

Natura 2000-handleplan Lønborg Hede. Natura 2000-område nr. 73. Habitatområde H196 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Lønborg Hede Natura 2000-område nr. 73 Habitatområde H196 Titel: Natura 2000-handleplan 2016-2021, Lønborg Hede Udgiver: Ringkøbing-Skjern Kommune År: 2016 Forsidefoto:

Læs mere

Høringssvar til statens vandområdeplaner

Høringssvar til statens vandområdeplaner Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra MTM Dato 30. april 2015 2015-2021 Aarhus Byråd skal fremsende høringssvar til statens forslag til for perioden 2015-2021. Planerne blev sendt i 6 måneders

Læs mere

Vand- og Natura 2000-planer - status efter forhøringerne. Helle Pilsgaard, vicedirektør By- og Landskabsstyrelsen

Vand- og Natura 2000-planer - status efter forhøringerne. Helle Pilsgaard, vicedirektør By- og Landskabsstyrelsen Vand- og Natura 2000-planer - status efter forhøringerne Helle Pilsgaard, vicedirektør By- og Landskabsstyrelsen Vand- og Natura 2000-planlægning Stat -kommuner -regioner Statens Vandplaner (4 vanddistrikter,

Læs mere

NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan for N36 Nipgård Sø

NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan for N36 Nipgård Sø NOTAT Naturstyrelsen Søhøjlandet J.nr. NST-422-01157 Ref. lawer Februar 2016 NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 for N36 Nipgård Sø Forslag til Natura 2000-plan for

Læs mere

Forslag til Horsens Kommunes vandhandleplan for 1. planperiode - frem til udgangen af 2015

Forslag til Horsens Kommunes vandhandleplan for 1. planperiode - frem til udgangen af 2015 Forslag til Horsens Kommunes vandhandleplan for 1. planperiode - frem til udgangen af 2015 Den oprindelige Gudenå ved Vestbirk 1 1. Vandhandleplanens indhold Dette dokument indeholder en beskrivelse af

Læs mere

Bekendtgørelse og vejledning om krav til kommunernes fysiske planlægning

Bekendtgørelse og vejledning om krav til kommunernes fysiske planlægning Bekendtgørelse og vejledning om krav til kommunernes fysiske planlægning EnviNa - Temadag om indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse, Middelfart 8. februar 2017 Helga Ejskjær, Vandforsyning 1. Baggrund

Læs mere