Metroselskabet knytter særlige bemærkninger til forholdet mellem rettelse og hjemvisning i afsnit 6 nedenfor.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Metroselskabet knytter særlige bemærkninger til forholdet mellem rettelse og hjemvisning i afsnit 6 nedenfor."

Transkript

1 Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej København NV Att.: Hanne Marie Motzfeldt Påstandsdokument "Ved brev af 20. september 2013 afgav Metroselskabet sine bemærkninger i anledning af klagen over Københavns Kommunes påbud vedrørende byggepladsen ved Marmorkirken. Metroselskabet har ligeledes den 5. september 2013 afgivet en udtalelse om sagen til Københavns Kommune, som kommunen har videresendt til Natur- og Miljøklagenævnet den 6. september Metroselskabet I/S Metrovej 5 DK-2300 København S m.dk T E Natur- og Miljøklagenævnet har imidlertid ved brev af 30. september 2013 bedt om at modtage et påstandsdokument fra hver af sagens parter inden 3. oktober Metroselskabets påstandsdokument nedenfor indeholder dels det, som allerede er anført i Metroselskabets partsindlæg, og dels selskabets stillingtagen til de anbringender, der fremgår af klagernes replik af 22. september Påstandsdokumentet er ikke forsynet med de allerede fremsendte bilag. 1. METROSELSKABETS PÅSTANDE Principalt: Stadfæstelse. Subsidiært: Rettelse. Metroselskabet knytter særlige bemærkninger til forholdet mellem rettelse og hjemvisning i afsnit 6 nedenfor. Hvis Natur- og Miljøklagenævnet måtte vurdere, at klagesagen ikke kan afgøres endeligt, inden Transportministeriet har behandlet VVM-spørgsmålet, beder Metroselskabet om, at nævnet genoptager afgørelsen om opsættende virkning, og at nævnet træffer afgørelse om, at klagen ikke har opsættende virkning, indtil den endelige afgørelse kan træffes. 2. SAMMENFATNING AF METROSELSKABETS SYNSPUNKTER Metroselskabets ansøgning om udvidet arbejdstid har været underkastet en grundig og saglig myndighedsbehandling i Københavns Kommune. Der er ikke grundlag for at antage, at der ved kommunens afgørelse er udeladt lovlige og relevante kriterier, at der er inddraget usaglige hensyn eller, at kommunen ikke har tilvejebragt et tilstrækkeligt oplysningsgrundlag forud for kommunens beslutning. 1/16

2 Kommunen har på baggrund af denne sagsbehandling vurderet, at der kunne meddeles påbud som giver mulighed for, at der for visse aktiviteter og under visse betingelser kan gennemføres døgnarbejde ved byggepladsen ved Marmorkirken. Denne vurdering er efter Metroselskabets opfattelse både lovlig, rimelig og rigtig. De af Københavns Kommune meddelte påbud giver kun Metroselskabet netop de arbejdstider og støjgrænser, der må betragtes som absolut nødvendige, hvis ikke der skal være en overhængende risiko for en meget væsentlig forsinkelse og fordyrelse af metroprojektet. Metroselskabet ønsker i videst muligt omfang at tage hensyn til sine naboer og har taget alle tænkelige og mulige skridt for at nedbringe støjen. Metroselskabet har herunder anvendt teknik, der ligger langt ud over, hvad der må betragtes som bedste tilgængelige teknik (BAT) for bygge- og anlægssektoren. Hvis de udvidede arbejdstider og støjgrænser, som Københavns Kommunes påbud af 15. juli 2013 giver mulighed for, bringes tilbage til rammerne før påbuddet, vil dette betyde, at væsentlige forudsætninger for anlægsprojektets virkeliggørelse samlet set skrider. I bedste fald betyder det en senere åbning af metroen og en omtænkning af projektet. En forsinkelse vil medføre, at de samlede gener ved byggeriet vil stå på i væsentligt længere tid. 3. MILJØBESKYTTELSESLOVENS 42, ANVENDELSE AF BAT MV. 3.1 Indledning og retsgrundlaget Klagerne gør gældende, at der ikke ved Københavns Kommunes afgørelse er foretaget den nødvendige afvejning af hensynet til naboerne over for hensynet til Metrobyggeprojektet, herunder foretaget en vurdering af de anvendte teknikker og teknologier til nedbringelse af forureningen mest muligt. På den baggrund er det klagernes opfattelse, at der ikke er hjemmel til kommunens påbud af 15. juli 2013 (og samtidig ophævelse af det tidligere gældende påbud af 12. november 2012). Af miljøbeskyttelseslovens 42 fremgår, at hvis offentlige bygge- og anlægsarbejder medfører uhygiejniske forhold eller væsentlig forurening, herunder affaldsfrembringelse, kan tilsynsmyndigheden give påbud om, at forureningen skal nedbringes, herunder påbud om gennemførelse af bestemte foranstaltninger. Ved overvejelserne af, om der skal meddeles et påbud for en given aktivitet, må der i første række tages udgangspunkt i, om de vejledende støjgrænser for bygge- og anlægsvirksomhed kan overholdes, jf. herved også VVM-redegørelsen for Cityringen (maj 2008) og i miljøstrategierne fra oktober Dette har også været Metroselskabets udgangspunkt for anlægsprojektet frem til foråret Hvis de vejledende støjgrænser skal fraviges - som det er tilfældet på udvalgte punkter i Københavns Kommunes påbud vedrørende Marmorkirken - må det bero på en grundlæggende afvejning af to hensyn: Om der er et presserende behov for at fravige støjgrænserne set over for, hvilke konsekvenser en fravigelse af støjgrænserne vil have for de berørte omkringboende. 2/16

3 Hvis en fravigelse af de vejledende grænseværdier skal komme på tale, må støjen fra anlægsaktiviteterne endvidere være nedbragt mest muligt ved anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT). Metroselskabet opfatter følgende punkter som centrale i afvejningen: 1) nødvendigheden af overholdelse af tidsplanen og konsekvenserne af, at dette ikke sker, 2) udvidet arbejdstid var nødvendigt for at overholde tidsplanen, 3) Metroselskabet har forsøgt at begrænse og reducere støjen mest muligt under anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT) og 4) overvejelser om konsekvenserne for naboerne. Der redegøres for disse punkter nedenfor. Klagernes hovedanbringende må forstås således, at de mener, at Københavns Kommune ikke har oplyst sagen tilstrækkeligt og foretaget de nødvendige vurderinger. Det er Metroselskabets opfattelse, at Københavns Kommune og Metroselskabet inddrog alle de relevante hensyn i deres overvejelser, om og - i givet fald - hvordan en udvidet arbejdstid kunne tillades. Herunder opkvalificerede Metroselskabet kommunens beslutningsgrundlag ganske væsentligt set i lyset af Natur- og Miljøklagenævnets udkast til afgørelse i sagen om Nørrebroparken bl.a. med de konkrete støjdæmpende foranstaltninger, der var mulige. De oplysninger, som kommunen blev pålagt at indhente i sagen om Nørrebroparken ifølge nævnets udkast, blev således alle fremskaffet til kommunen forud for eller i forbindelse med den konkrete ansøgning vedrørende byggepladsen ved Marmorkirken. Der knyttes særskilte bemærkninger til klagernes anbringender i afsnit 4 (VVM) og 5 (øvrige anbringender) nedenfor. 3.2 Tidsplanen Det er for så vidt korrekt - som anført flere steder af klagerne, jf. f.eks. replikken, side 3 - at nødvendigheden af udvidelsen af arbejdstiderne ved Marmorkirken bygger på den grundlæggende præmis, at Metroselskabet skal sørge for, at metrobyggeprojektet overholder den tidsplan, der på forhånd er stipuleret af hhv. lovgiver og projektets primære interessenter, dvs. staten, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune. Anlægsprojektet Cityringen hviler på lov nr. 552 af 6. juni 2007 om en Cityring, der blev vedtaget af et bredt flertal i Folketinget bestående af alle partier, undtagen Enhedslisten. Af forarbejderne til loven fremgår, at Cityringen forventes etableret ca. 11 år efter lovforslagets vedtagelse, dvs. i 2018, jf. de almindelige bemærkninger til forslag (L 159) af 21. februar 2007 til lov om en Cityring. Af regeringens, Frederiksberg Kommunes og Københavns Kommunes principaftale af 2. december 2005 om anlæg af en Cityring i København og på Frederiksberg fremgår, at Cityringen skal kunne tages i brug omkring år Varigheden af anlægsprojektet var et meget centralt emne for de politiske partier bag loven og for aftaleparterne, og det skyldtes ikke kun behovet for at få realiseret de trafikpolitiske målsætninger bag Cityringen. Metrobyggeriet medfører en lang række gener i form af støj, trafikspærring, vibrationer mv. i stort set hele København og i dele af Frederiksberg. Aftaleparterne bag Cityringen lagde derfor stor vægt på, at disse gener kun skulle stå på i så kort tid, som det var absolut nødvendigt for at bygge metroen. 3/16

4 Projektets varighed har stor betydning for, hvor længe gener fra byggeriet - dvs. støj, vibrationer og trafikale ulemper - skal tåles, og hvor mange naboer generne påvirker over tid. Det samlede støjbidrag kan være større, hvis et arbejde skal stå på i en længere periode, end hvis arbejdet færdiggøres hurtigt. På den anden side er påvirkningen af naboerne selvsagt forskellig afhængigt af, om byggeriet sker om dagen eller om natten. Metrobyggeriets tilrettelæggelse kan derfor i høj grad ses som udtryk for en balance, hvor intensiteten af generne lokalt skal holdes op mod den generelle belastning af og gene for Københavns borgere. Der er generelt intet usagligt i forhold til miljøbeskyttelseslovens 42 i at inddrage bygherrens (og omgivelserne) interesse i en så hurtig afvikling af et byggeprojekt som muligt i afvejningen efter miljøbeskyttelseslovens 42. Men i netop nærværende sag knytter der sig herudover betydelige almene samfundsmæssige interesser til en rettidig afslutning af et af de mest omfattende infrastrukturprojekter i København og til etablering af et af de største infrastrukturprojekter i nyere tid - Cityringen. Endelig har tidsplanen økonomisk betydning. En forsinkelse på 1 år vil betyde en fordyrelse af projektet på i størrelsesordenen 1,2-1,5 mia. kr. Ved længere forsinkelse er der en risiko for, at det nuværende projekt ikke er bæredygtigt. 3.3 Udvidet arbejdstid var - og er - afgørende, hvis tidsplanen skal overholdes For at kunne sikre at tidsplanen overholdes, var det uomgængeligt nødvendigt at ansøge om udvidet arbejdstid og fravigelser af støjgrænserne. Byggeprojektet er samlet set afhængigt af, at de enkelte byggepladser færdiggøres planmæssigt, fordi en station skal være klar til at "modtage" tunnelboremaskinerne, når disse kommer frem til stationen, og til at "sende" boremaskinerne videre på næste etape. Samtidig skal boringerne udføres i flere retninger fra visse stationer. Det betyder, at hvis ikke stationerne er klar, må tunnelboringen afvente, at stationsbyggeriet er klar til at modtage boremaskinen, og hele projektet forsinkes. Der er samtidig en naturlig grænse for, hvilke ressourcer i form af mandskab og materiel der kan arbejde simultant på det enkelte arbejdssted på grund af de givne fysiske rammer på hvert sted. Metrobyggeriet foregår i hjertet af København, hvor pladsen er trang. Metrobyggeriet kan derfor udtrykkes ved, at der planlægningsmæssigt går en "kritisk vej" igennem projektplanen, som udtrykker den indbyrdes afhængighed mellem de forskellige byggepladser. Erfaringsmæssigt er der altid risiko for uforudsete forhold, når der skal gennemføres boringer og byggeri til store infrastrukturprojekter, som kan forsinke den enkelte projektkomponent. Hvis en projektplan laves, så hver enkelt af de kritiske komponenter kun lige akkurat afløser den næste, vil risikoen for forsinkelser være tæt på 100 pct. En byggeplan er derfor nødt til at operere med tidsbuffere i de enkelte aktiviteter på den kritiske vej. Vedlagte tekniske bilag (fremlagt som bilag 1 med partsindlægget) illustrerer Metroselskabets prognoser for byggetiden, hvis den hidtidige fremdrift blev 4/16

5 fremskrevet. Som det fremgår af bilaget, valgte Metroselskabet at foretage en række sikkerhedsmæssige forbedringer ved Marmorkirken, inden selve byggeriet kom i gang, og der kunne efterfølgende ikke opretholdes en tilstrækkelig fremdrift selv med tilførsel af yderligere maskineri. Af bilaget fremgår endvidere, at selv med døgnarbejde vil "overskudstiden" (tidsbufferen) i forhold til, at Marmorkirken kan modtage tunnelboremaskinen, være få dage. Metroselskabet overvejede flere forskellige andre muligheder end udvidet arbejdstid og døgnarbejde. Der var ikke grundlag for at antage, at der ville ske produktionsforøgelse "af sig selv" på byggepladsen. Byggepladsen ved Marmorkirken er særligt smal og forudsætter derfor en koncentreret og meget koordineret byggeindsats. Byggepladsen har nået den maksimale kapacitetsudnyttelse under de givne fysiske rammer, og det er derfor ikke muligt at tilføre pladsen flere ressourcer. Det tredje alternativ var at foretage en designmæssig ændring, der kunne fremskynde byggeriet, men selv udtænkning og implementering af en sådan ændring ville allerede i sig selv forsinke projektet ganske væsentligt - uden at der nødvendigvis var udsigt til en egentlig forbedring. Som det fremgår af vedlagte tekniske bilag, var der heller ikke udsigt til, at en forsinkelse ved Marmorkirken kunne (eller kan) indhentes senere i projektet. Marmorkirken ligger sidst på boreruten og den forsinkelse, der fremkommer ved Frederiksberg Kommunes begrænsninger i dispensationerne i forhold til Metroselskabets ansøgninger vedrørende stationerne på Frederiksberg, ændrer ikke ved den selvstændige forsinkelse af hele projektet, der fremkommer som følge af en forsinkelse af Marmorkirken. Forsinkelsen, som følge af begrænsningerne på Frederiksberg, er af mindre omfang (1 måned) i forhold til en forsinkelse ved Marmorkirken (13 måneder), og Metroselskabet har løbende en dialog med entreprenøren om mulighederne for at indhente forsinkelsen. Metroselskabet kan dog ikke afvise, at forsinkelsen på Frederiksberg til sidst vil slå igennem på det samlede projekt. Metroselskabet havde derfor ikke andre muligheder end at foreslå døgnarbejde på byggepladsen ved Marmorkirken, hvis ikke det samlede projekt skulle forsinkes med min. 1 år. 3.4 Metroselskabet anvender BAT til at reducere støjen mest muligt I Metroselskabets udtalelse til Københavns Kommune af 5. september 2013 findes en nærmere gennemgang af de forskellige teknikker, som anvendes til at begrænse støjen mest muligt fra byggepladsen ved Marmorkirken. Det er Metroselskabets opfattelse, at der anvendes alle de teknikker, der overhovedet er realistiske og praktisable for at nedbringe støjen. Som nævnt i Metroselskabets anmodning om genoptagelse af afgørelsen om opsættende virkning, var det et led i selskabets forslag om udvidet arbejdstid, at der blev gennemført en række yderligere støjdæmpende tiltag ved Marmorkirken, der forventes at kunne nedbringe det samlede støjbidrag fra byggepladsen med ca. 5 db(a) og i perioder muligvis mere. Disse tiltag vil indebære, at antallet af boliger, der berøres af støj over 60 db (A), reduceres til boliger fra /16

6 Der henvises til redegørelsen til Københavns Kommune og til Metroselskabets BAToversigt (fremlagt som bilag 2 til partsindlægget). Det er intet belæg for at hævde, at Metroselskabet ikke har overvejet og redegjort for teknologivalget, og at der ikke anvendes BAT på byggepladsen ved Marmorkirken. Det er således ikke korrekt, når klagerne anfører (replikken, side 2), at der kun er medtaget støjdæmpende foranstaltninger, som tidsplanen tillod. Metroselskabet har inkluderet alle de støjdæmpende tiltag, der var teknisk og operationelt muligt på byggepladsen uden hensyn til tidsplan og/eller økonomien. Klagerne nævner f.eks. (replikken, side 4-5) etablering af forsatsvinduer hos naboerne. Den primære grund til fravalg heraf er, at etableringen af forsatsvinduerne i sig selv er en ganske tidskrævende proces. Med den erstatning, som naboerne tilbydes via ekspropriationskommissionens beslutning, kan naboerne ud fra en individuel betragtning beslutte at etablere forsatsvinduer, vælge en aflastningsbolig eller anden afhjælpning. Tilsvarende betragtninger gælder facadeinddækning (cfr. replikken, side 5). Klagerne gør (replikken, side 4) gældende, at Københavns Kommune ikke har overvejet de økonomiske konsekvenser af påbuddet af 15. juli 2013 eller de fravalgte alternativer. Klager gør gældende, at dette i sig selv bør føre til, at påbuddet ophæves og sagen hjemvises. Metroselskabet er uenig i begge dele. For det første var der - forinden påbuddene blev udstedt - et stort skriftligt ansøgningsmateriale og en dialog mellem kommunen og Metroselskabet om de støjreducerende foranstaltninger. For det andet er der tale om et uvæsentligt forhold i forhold til påbuddets endelige udformning, hvis ikke overvejelserne kunne have ført kommunen til et andet resultat. Klagerne gør endvidere (replikken, side 3 og 5) en del ud af muligheden for et højere byggepladshegn og citerer i den forbindelse forskellige udsnit af Metroselskabets korrespondance med Københavns Kommune. Denne korrespondance er imidlertid taget ud af den rette kontekst. Metroselskabet har ved flere lejligheder redegjort for, at en yderligere forhøjelse af byggepladshegnet ikke er teknisk mulig. Det skyldes, at fundamenterne til støjhegnene er dimensioneret til et 2,5 meter højt hegn, som siden er blevet forhøjet til 4 meter. Yderligere forhøjelse er ikke mulig uden grundlæggende ændringer af byggepladsens design. Ekspropriationskommissionen vurderede, at en yderligere forhøjelse af det allerede etablerede byggepladshegn ikke ville bidrage til at afhjælpe støjgenerne for naboerne. Dertil kommer, at højere byggepladshegn medfører andre gener, såsom forringet lysindfald. Vurderingen bygger således på tiltagets sundhedsmæssige og miljømæssige virkning. Klagerne har i replikken, side 11, hæftet sig ved et telefonnotat, som er udarbejdet af en medarbejder i nævnets sekretariat på baggrund af en samtale med en medarbejder fra Metroselskabet. Samtalen angår den aktivitet, der hedder kapning af pæletoppe, som Københavns Kommune ved byggepladsen ved Marmorkirken har stillet vilkår om skal kunne bringes ned til et støjniveau på 78 db (A). 6/16

7 I samtalen oplyser medarbejderen fra Metroselskabet, at han konkret ikke - på det pågældende tidspunkt - var bekendt med, hvordan støjen fra pæletoppene skulle nedbringes til 78 db (A). Metroselskabet vil naturligvis overholde det meddelte påbud, også selvom det på dette punkt muligvis vil få indflydelse på tidsplanen. Natur- og Miljøklagenævnet har endelig særskilt bedt om, at Københavns Kommune og Metroselskabet forholder sig til et bestemt udsagn i et dokument fra Metroselskabets entreprenør, der var vedlagt Metroselskabets ansøgning om udvidet arbejdstid for Marmorkirken. Også klagerne hæfter sig meget ved dette dokument i replikken af 22. september 2013, side 2. Metroselskabet henviser i den forbindelse til selskabets redegørelse herom (bilag 3 til partsindlægget), hvoraf fremgår, at dokumentet repræsenterer entreprenørens foreløbige skøn, hvilket var alt for optimistisk i forhold til de senere grundigt validerede støjberegninger. De fremsendte støjkort i Grontmij A/S' Teknisk Notat (N ) og den eftersendte danske version af notatet om støjreducerende foranstaltninger i forbindelse med udvidet arbejdstid ved Marmorkirken er det korrekte grundlag for vurdering af støjbelastningen af naboerne. Grontmijs tekniske notat med støjmodel inddrager effekten af alle de støjdæmpninger, som Metroselskabet ville bringe i anvendelse, og modellen er brugt til at beregne de til notatet vedlagte støjkort. Støjberegningerne viser, at maksimal støj ved nærmeste nabo - med alle støjdæmpninger - vil være op til 78 db i worst case, der dog kun vil være aktuel i kortere perioder for den enkelte nabo, eftersom maskinerne rykker rundt på pladsen, jf. mere herom nedenfor. Spørgsmålet i Natur- og Miljøklagenævnets høringsbrev af 4. september 2013 kan således efter Metroselskabets opfattelse sammenfattende besvares med et "ja": De konkrete støj-grænser i kommunens påbud af 15. juli 2013 er fastsat på en sådan måde, at effekten af alle foreslåede støjdæmpende tiltag er indregnet ved fastsættelsen af støjgrænserne. 3.5 Hensynet til og konsekvenserne for naboerne De foreliggende undersøgelser af støj - herunder de undersøgelser fra WHO, som klagerne henviser til - peger på, at det er individuelt, hvor meget støj det enkelte menneske kan tåle. Metroselskabets målsætning er, at naboerne til byggepladserne ikke under nogen omstændigheder skal udsættes for potentielt sundhedsfarlig støjpåvirkning, uden at de i hvert fald får mulighed for at komme væk eller gøre noget ved problemet, dvs. få en erstatningsbolig, søge aflastning e.l., i den periode hvor støjen står på. Hvis den enkelte har behov for aflastning eller erstatningsbolig i en periode, skal der derfor være mulighed for det. Metroselskabet gik derfor til Ekspropriationskommissionen for at få en vurdering af mulighederne for erstatning til de berørte naboer. Kommissionen traf en principbeslutning den 10. juli 2013, hvor kommissionen vurderede, at den naboretlige tålegrænse ville være overskredet for en større kreds af beboere i de to kommuner, og at beboerne vil være berettigede til erstatning i forbindelse med udvidelse af arbejdstiden. Metroselskabet accepterede fuldt ud 7/16

8 Ekspropriationskommissionens beslutning, herunder principperne for fastsættelse af den økonomiske kompensation, hvoraf følger, at naboerne i de boliger, som er berettigede til erstatning, skal tilbydes et skattefrit beløb om måneden på mellem kr ,- og kr ,-, afhængigt af støjniveau og antal værelser i lejligheden. Naboer, som accepterer tilbuddet, kan frit vælge, om de vil anvende beløbet til støjdæmpende tiltag, fraflytning eller andet. Denne løsning giver naboerne den maksimale fleksibilitet. Det er en mulighed for dem, der bliver hårdest ramt, at søge erstatningsbolig eller aflastning eller få etableret støjafskærmning, i den periode støjen er værst. I den forbindelse bemærkes, at de foreliggende støjkort, som var bilagt Metroselskabets ansøgning til Københavns Kommune vedrørende udvidet arbejdstid ved Marmorkirken, tager udgangspunkt i worst case, dvs. hvor støjaktiviteterne er på sit højeste. Den periode, hvor de mest støjende aktiviteter står på, er for den enkelte nabo højst nogle få uger, hvorefter aktiviteterne flytter sig til et andet sted på byggepladsen. Det er dog ikke anlægsteknisk muligt at lægge en meget specifik plan for flytningen af de mest støjende aktiviteter. Metroselskabet erkender, at der vil være tale om væsentlig støj, men der vil samtidig være tale om varieret støj. Støjkortene er endvidere beregnet ud fra de relevante referencetidsrum, hvilket betyder, at der er betydelig forskel på peaks i dagtimerne sammenholdt med aften- og nattetimerne, hvor referencetidsrummet er betydeligt kortere. I den uddybende klage af 2. august 2013, side 5, anfører klagerne, at det ved overvejelserne af, om der skal meddeles et påbud efter miljøbeskyttelseslovens 42, ikke kan inddrages, om de midlertidigt påvirkede naboer får mulighed for at undgå støjpåvirkningen i den periode den står på. Metroselskabet er ikke enig i dette synspunkt. Sådanne hensyn er saglige, og Metroselskabet fik netop afklaret erstatningsspørgsmålet, inden Københavns Kommune traf afgørelse ved påbud af 15. juli Som det fremgår af kommunens udtalelse af 6. september 2013, henviser kommunen i denne forbindelse i øvrigt til, at hensynene naturligvis ikke kan stå alene, hvilket netop er baggrunden for, at kommunen i påbuddet har fastsat præcise aktivitets- og støjvilkår for byggepladsen ved Marmorkirken. Endelig skal Metroselskabet nævne, at der samlet set ved Marmorkirken vil være et væsentligt lavere støjbidrag til omgivelserne ud fra selskabets ansøgning om arbejdstid i forhold til at fastholde den hidtidige arbejdstidsmodel. Det skyldes, at de støjende aktiviteter kommer til at foregå i en langt kortere periode, end de ville have gjort under de eksisterende arbejdstider. I forhold til metrobyggepladsen ved Marmorkirken indebærer forslaget om udvidet arbejdstid, at anlægsperioden for etablering af stationsboksen, som er den mest støjende anlægsaktivitet, forkortes fra ca. 39 måneder til ca. 18 måneder. Den udvidede arbejdstid giver endvidere mulighed for at undlade en række (støjende) operationer på byggepladserne. Som det bedste eksempel kan nævnes, at der ved nogle stationer skal bores huller og betonstøbes til sekantpæle. Boringsprocessen ved sekantpæle tager ofte mere end 11 timer (af og til op til 22 timer), og under de begrænsede arbejdstider var det derfor ved arbejdstids udløb ofte sådan, at pælene endnu ikke var støbeklare. Det er derfor sikkerhedsmæssigt 8/16

9 nødvendigt at trække sekantpæleboret op hver aften og genfylde det hul, der netop er boret, for at sikre, at det (halvfærdige) borehul ikke skrider sammen. Dagen efter skal det tilbagefyldte materiale derfor først bores op igen, før man er tilbage til tilstanden den foregående dag ved arbejdstids udløb. 4. VVM Klagerne har gjort gældende, at det er en mangel ved Københavns Kommunes påbud af 15. juli 2013, at påbuddet er meddelt uden forudgående VVM-screening. Klagerne anfører i den forbindelse, at der med påbuddet er tilladt ændringer af det oprindelige anlægsprojekt, som omfattes af VVM-direktivets bilag II, pkt. 14. Hertil bemærker Metroselskabet, at de myndigheder, som efter Cityring-loven har kompetencen til at tilvejebringe VVM-redegørelsen og meddele VVM-tilladelse til anlægsprojektet, har taget stilling til, om den ansøgte ændring af arbejdstiden på Cityringens byggepladser ligger inden for rammerne af den eksisterende VVM. Udfaldet af de kompetente myndigheders vurdering var, at den udvidede arbejdstid kan rummes inden for den godkendte VVM-redegørelse. Denne vurdering er lagt til grund af Københavns Kommune ved meddelelsen af bl.a. påbuddet af 15. juli 2013 vedrørende byggepladsen ved Marmorkirken, og kommunen har således ikke tilsidesat VVM-reglernes, herunder VVM-direktivets, krav til fremgangsmåde i forbindelse med dette påbud. Metroselskabet vil i denne sammenhæng nærmere fremhæve følgende: Anlægsprojektet for Cityringen, herunder støjpåvirkninger fra anlægsarbejder, er vurderet i VVM-redegørelsen for Cityringen, maj 2008, som blev godkendt af transportministeren den 27. marts Tilvejebringelsen og vedtagelsen af VVM-redegørelsen om anlæg og drift af Cityringen skete i henhold til Cityring-loven, jf. navnlig lovens 3, stk. 3-5, og 4. VVM-redegørelsen blev udarbejdet af Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune i fællesskab, jf. 3, stk. 3. Transportministerens godkendelse af VVMredegørelsen, jf. Cityring-lovens 4, stk. 2, trådte i henhold til 4, stk. 3, i stedet for en VVM-tilladelse efter planloven. I anledning af Metroselskabets anmodning af 29. april 2013 om udmøntning af ejernes beslutning om udvidet arbejdstid på Cityringens byggepladser foretog Transportministeriet, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune i fællesskab en vurdering af forslaget om udvidet arbejdstid i forhold til VVMredegørelsen og ministerens godkendelse. Denne vurdering er således foretaget af den statslige VVM-godkendelsesmyndighed efter Cityring-loven under inddragelse af de to kommuner, som i henhold til loven har udarbejdet VVM-redegørelsen. Transportministeriet og de to kommuners fælles vurdering fremgår af notat af 15. maj 2013, "VVM-notat om udvidet arbejdstid på Cityringen". Konklusionen i notatet er, at Metroselskabets forslag om ændret arbejdstid kan rummes inden for den af transportministeren i marts 2009 godkendte VVM-redegørelse, hvilket Transportministeriet meddelte Metroselskabet i brev af 22. maj /16

10 VVM-notatet er efter Metroselskabets opfattelse en forudgående vurdering af den foreslåede ændring af det VVM-godkendte anlægsprojekt ( før-screening ). Vurderingen er udtryk for, at den ansøgte ændring ikke omfattes af VVM-direktivets bilag II, pkt. 14, (VVM-bekendtgørelsens bilag 2, pkt. 14). Bilag II, pkt. 14, gælder alene for ændringer eller udvidelser, der kan være til skade for miljøet. Det forudsættes dermed, at der foretages en forudgående vurdering af, om dette kriterium er opfyldt, jf. bl.a. Helle Tegner Anker, Planloven med kommentarer (2013), side 308. Metroselskabet anser det for at være helt i overensstemmelse med og en nødvendig konsekvens af - vurderingen i VVM-notatet, at der ikke efterfølgende er truffet en screeningsafgørelse i tilknytning til kommunens påbud: Vurderingen af VVM-spørgsmålet i notatet af 15. maj 2013 blev således lagt til grund ved Borgerrepræsentations beslutning af 19. juni 2013 om "Udmøntning af politisk beslutning om udvidet arbejdstid på Cityringens byggepladser". Forvaltningernes indstilling til Borgerrepræsentationen indeholder i afsnittet "VVMvurdering" en gengivelse af den af Transportministeriet og de to kommuner foretagne vurdering og derudover en henvisning til selve VVM-notatet, som var bilag 3 til indstillingen. Borgerrepræsentationens beslutning af 19. juni 2013 fastlagde rammerne for Teknik- og Miljøforvaltningens efterfølgende behandling af Metroselskabets konkrete ansøgninger og således også påbuddet af 15. juli 2013 vedrørende byggepladsen ved Marmorkirken, jf. dette påbud, side 4. Det kan således også konstateres, at vurderingen i VVM-notatet af 15. maj 2013 er den egentlige genstand for den del af klagen, som Natur- og Miljøklagenævnet ved afgørelsen af 23. august 2013 har afvist at behandle. Natur- og Miljøklagenævnet har i afgørelsen fastslået, at nævnet ikke har kompetence til at behandle VVMspørgsmål i forbindelse med Københavns Kommunes påbud. Klagerne anfægter konklusionen i VVM-notatet, men på baggrund af det, der er anført ovenfor, er det i denne sammenhæng tilstrækkeligt at fastslå, at VVMmyndigheden efter Cityring-loven har foretaget en vurdering af VVM-spørgsmålet, og at en klage over denne vurdering ikke kan behandles af Natur- og Miljøklagenævnet. Nævnet skal således alene tage stilling til klagernes synspunkter om, at nævnet enten skal stille klagesagen i bero på en afgørelse af klagen over VVM-spørgsmålet eller foretage en foreløbig efterprøvelse af VVM-spørgsmålet (replikken, side 6-7). Det er Metroselskabets standpunkt, at der ikke er grundlag for, at nævnet stiller sin del af klagesagen i bero, og at der herved også må henses til de mulige tidsmæssige og økonomiske konsekvenser for Cityringprojektet af en berostillelse, jf. afsnittene ovenfor om konsekvenserne af en forsinkelse af tidsplanen. Som det fremgår vil en forsinkelse på f.eks. et 1 år vil betyde en fordyrelse af projektet på i størrelsesordenen 1,2-1,5 mia. kr. 10/16

11 Og Metroselskabet bestrider, at VVM-reglerne skulle forpligte Natur- og Miljøklagenævnet til at afvente klagesagsbehandlingen af VVM-spørgsmålet eller selv træffe ("foreløbig") afgørelse herom i nævnets klagesag. I forhold til klagernes anbringender om disse spørgsmål bemærkes herudover følgende: Der findes ingen processuelle regler i VVM-direktivet for så vidt angår prøvelse af, om direktivet er overholdt, og kompetencefordelingen i Cityring-loven er derfor i overensstemmelse med princippet om, at det tilkommer hver enkelt medlemsstat at fastsætte processuelle regler til sikring af EU-rettens overholdelse, når der ikke er udstedt fællesskabsbestemmelser på området, jf. eksempelvis EU-Domstolen dom i sag C-201/02, Wells, præmis 67, som også vedrører VVM-direktivet. Når den kompetente myndighed, som i denne sag, har foretaget en vurdering af VVM-spørgsmålet, som imidlertid er påklaget, følger det hverken af EU-retten eller af dansk ret, at en klageinstans er forpligtet til at afgøre dette klagepunkt før eller i sammenhæng med eventuelle andre påklagede faktiske eller retlige spørgsmål. Der kan herved også henvises til planlovens 60, stk. 5, jf. 58, stk. 1, nr. 3 og 4, hvorefter klager over VVM-spørgsmål som udgangspunkt ikke har opsættende virkning. Klagerne har med henvisning til EU-Domstolens dom i sag C-416/10, Krizan m.fl. (MAD ), hævdet, at Natur- og Miljøklagenævnet efter EU-retten er afskåret fra at stadfæste en afgørelse, som klagenævnet må anse for at være besluttet "i klar modstrid med VVM-direktivet". Den nævnte dom giver ikke belæg for klagernes synspunkt, og klagerne har da heller ikke henvist til, hvilken præmis i dommen, de støtter sig til. Metroselskabet kan konstatere, at ingen af de af EU- Domstolen givne svar på de præjudicielle spørgsmål i sagen synes at have betydning for nærværende sag. Højesterets dom om en gylletank opstillet uden nødvendig landzonetilladelse (UfR H), påberåbt af klagerne i den uddybende klage, side 7-8, angår kredsen af relevante hensyn i lovliggørelsessager. Dommen drejer sig hverken om VVMspørgsmål eller nævnets kompetence, og giver heller ikke i øvrigt belæg for klagernes synspunkt. Endelig har klagerne i af 26. september 2013 gjort gældende, at en pligt for nævnet til at stille klagesagen i bero på afgørelsen af VVM-spørgsmålet skulle følge af Miljøklagenævnets "praksis i dambrugssager" og "på alle andre områder". Synspunktet og den angivelige praksis er ikke nærmere konkretiseret. Det må efter Metroselskabets opfattelse være klart, at en sådan praksis ikke vil kunne udstrækkes til at omfatte en situation, som den foreliggende, hvor der er gennemført VVM af det omhandlede anlægsprojekt, hvor ansøgningen alene drejer sig om - i sammenhængen mindre - ændringer i anlægsfasen, og hvor de efter lovgivningen kompetente myndigheder allerede har vurderet, at ændringen ikke kræver VVM-screening. Under alle omstændigheder er der efter Metroselskabets opfattelse ikke i denne sag truffet en beslutning "i klar modstrid med VVM-direktivet". Metroselskabet er 11/16

12 af den opfattelse, at de ændrede rammer i påbuddet fra Københavns Kommune lå i forlængelse af og inden for rammerne af de procedurer, arbejdsformer og miljøpåvirkninger, der er beskrevet i VVM-redegørelsen fra maj Der må i den forbindelse også tages hensyn til, at VVM-redegørelsen dækker hele Cityringprojektet og til dette projekts samlede omfang og miljømæssige kompleksitet. Se hertil Naturklagenævnets afgørelse i sagen om metroens 3. etape, som blev opretholdt af Østre Landsret (MAD 2008, side 109). 5. METROSELSKABETS BEMÆRKNINGER TIL KLAGERNES SYNSPUNKTER 5.1 Sagsoplysningen var tilstrækkelig og det er ikke inddraget usaglige hensyn Klagerne gør bl.a. gældende, at Københavns Kommune ikke har foretaget den nødvendige afvejning, og at kommunen ikke har oplyst sagen godt nok. Med det grundlag, der dels er fremkommet med kommunens udtalelse til nævnet af 6. september 2013, Metroselskabets udtalelse til kommunen af 5. september 2013 og Metroselskabets anmodning om genoptagelse til nævnet, mener Metroselskabet, at det er godtgjort, at Københavns Kommune og Metroselskabet gjorde en betydelig indsats for at belyse alternativer og konsekvenser, inden beslutningen om udvidet arbejdstid blev truffet. I Københavns Kommunes udtalelse af 6. september 2013 har kommunen redegjort nøje for sin sagsbehandling, som bl.a. indebar en tilbundsgående prøvelse af samtlige af de fra Metroselskabet modtagne oplysninger sammenholdt med kommunens omfattende kendskab til og viden om støj og støjdæmpning både generelt og konkret for så vidt angår metrobyggeriet. Der henvises endvidere til afsnittet ovenfor og det tekniske bilag vedlagt Metroselskabets partsindlæg. Der er hverken i det indklagede påbud eller i øvrigt grundlag for klagernes påstand om, at afgørelsen "alene [er] styret af hensynet til kommunens økonomiske interesser som medejer af Metroselskabet i at begrænse udgifterne ved Cityring byggeriet". Som beskrevet i de forudgående afsnit har Metroselskabets anmodning om udvidet arbejdstid på bl.a. byggepladsen ved Marmorkirken i høj grad også baggrund i den væsentlige samfundsmæssige interesse i at fastholde den tidsmæssige ramme for færdiggørelsen af Cityringen, samt i samlede overvejelser om varigheden og karakteren af de miljømæssige gener for naboer og andre. Det er Metroselskabets opfattelse, at kommunens påbud af 15. juli 2013 også hviler på disse hensyn. Det er ikke usagligt eller udtryk for magtfordrejning at inddrage hensynet til at fastholde de oprindelige rammer, herunder økonomiske, for byggeriet af Cityringen, når kommunen i henhold til miljøbeskyttelseslovens 42 træffer afgørelse om miljøregulering af anlægsaktiviteterne. 5.2 Der var ikke pligt for kommunen til at indhente eksterne vurderinger Klagerne har gjort gældende, at Københavns Kommune var forpligtet til at indhente eksterne sagkyndige vurderinger af støjen. 12/16

13 Efter Metroselskabets opfattelse var Kommunen ikke forpligtet til at indhente yderligere eksterne sagkyndige erklæringer, ligesom kommunen ikke var forpligtet til at påbyde Metroselskabet at foretage yderligere undersøgelser af muligheden for at nedbringe støjen, jf. miljøbeskyttelseslovens 72. Som det fremgår ovenfor, fik Metroselskabet udarbejdet målinger og beregninger af det anerkendte rådgivningsfirma Grontmij A/S, ligesom Københavns Kommunes eksperter foretog en selvstændig vurdering. Klagerne har til støtte for sit synspunkt henvist til Århus-konventionens artikel 6, stk. 6. Som beskrevet nedenfor i afsnit 5.3. er den ændring af rammerne for byggepladsen ved Marmorkirken, som Københavns Kommunes påbud indebar, imidlertid ikke omfattet af bestemmelsen. Der henvises i øvrigt til bemærkningerne ovenfor i afsnittet om miljøbeskyttelseslovens 42, anvendelse af BAT mv. 5.3 Høring Klagerne gør i sin uddybende klage af 2. august 2013 gældende, at påbuddet af 15. juli 2013 er ugyldigt, fordi fristen for partshøring kun var 2 uger, og fordi parterne blev inddraget for sent i beslutningsprocessen. Klager påberåber sig Århuskonventionens artikel 6 til støtte for sine synspunkter. Københavns Kommunes påbud af 15. juli 2013 er udstedt i medfør af miljøbeskyttelseslovens 42, stk. 1, og Århus-konventionens artikel 6 omfatter ikke i sig selv udstedelsen af et sådant påbud. Metroselskabet er dog enig i, at tilladelsen til byggeriet af Cityringen, jf. Cityringlovens 4, stk. 3, er omfattet af konventionens artikel 6, jf. herved pkt. 20 i konventionens bilag 1. Påbuddet om udvidelse af arbejdstiden på byggepladsen ved Marmorkirken er en ændring af rammerne for metrobyggeriet. Det tilladte som følge af påbuddet (udvidelsen af arbejdstiden) opfylder ikke i sig selv de kriterier/grænseværdier, der er opstillet i Århus-konventionens bilag 1. Artikel 6, stk. 1, litra b, overlader det til konventionens parter at regulere, i hvilke tilfælde aktiviteter, herunder ændringer, jf. bilag 1, pkt. 22, kan have så væsentlig indvirkning på miljøet, at konventionens artikel 6 skal finde anvendelse. Som det fremgår af de almindelige bemærkninger til forslag til lov om ændring af visse miljølove (Implementering af Århus-konventionen m.v.) (LFF ) under punkt 2.1, vurderes konventionens regel om at sikre forudgående offentlighed i forbindelse med afgørelser vedrørende andre aktiviteter med væsentlig indvirkning på miljøet at være opfyldt i Danmark via VVM-reglerne. Københavns Kommunes påbud er kun omfattet af Århus-konventionens artikel 6, i det omfang VVM-reglerne kræver en VVM-procedure som led i beslutningen. Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune og Transportministeriet har i et notat af 22. maj 2013 vurderet, at forslaget om ændret arbejdstid kan rummes inden for den godkendte VVM-redegørelse. Klagen vedrørende overholdelse af VVM-reglerne henhører, som fastslået ved nævnets delafgørelse af 23. august 2013, under Transportministeriet. Metroselskabet lægger til grund, at ændringen ikke udløser fornyet VVM, hvorfor den heller ikke er omfattet af Århus-konventionens artikel 6. 13/16

14 Under alle omstændigheder har klagerne ikke godtgjort, at høringsfristen på 18 dage, heraf 12 hverdage, ville være i strid med Århus-konventionens artikel 6. Klagerne henviser til udtalelsen MAD CC. I udtalelsen fandt Compliance Committe imidlertid, at "the complexity of the plan or programme" skal indgå ved vurderingen af høringsfristens længde. Sagen vedrørte en høringsfrist på 2 uger over en irsk national handlingsplan for vedvarende energi, som var væsentligt mere kompliceret og omfattende end påbuddet vedrørende udvidet arbejdstid på byggepladsen ved Marmorkirken. I en anden udtalelse på området (MAD CC) fandt Compliance Commitee, at en høringsfrist på 10 hverdage var for kort. Sagen vedrørte imidlertid en høring over VVM-redegørelsen for et affaldsdeponeringsanlæg uden for Vilnius, hvilken var væsentligt mere kompliceret og omfattende end det foreliggende påbud om støj på en nærmere angiven lokalitet i København. Vurderingen af, hvorvidt høringen af naboerne har været for kort, skal således ske på baggrund af de almindelige forvaltningsretlige regler om partshøring, jf. forvaltningslovens 19. Forvarslet blev sendt i høring den 21. juni 2013 med frist for høringssvar den 8. juli Fristen var altså som nævnt 18 dage, heraf 12 hverdage. Denne frist var ikke for kort. Der henvises nærmere til, at naboerne allerede i forbindelse med høringerne efter VVM-reglerne havde haft rig mulighed for at sætte sig ind i de grundlæggende oplysninger vedrørende metrobyggeriet, at spørgsmålet om støj i den forbindelse allerede var blevet grundigt behandlet, at høringen vedrørte en påtænkt lempelse af et allerede givet påbud vedrørende arbejdstid, at der var tale om en forholdsvis begrænset mængde data, og at oplysningerne, om end de i et vist omfang havde teknisk karakter, ikke var komplicerede. Det understreges, at kommunen først ved påbuddets udstedelse den 15. juli 2013 traf afgørelse i den konkrete sag om udvidet arbejdstid på byggepladsen ved Marmorkirken, og at partshøringen derfor blev iværksat, inden kommunen havde truffet afgørelse. 6. NÆVNETS REAKTION Metroselskabet mener på ovenstående baggrund, at Natur- og Miljøklagenævnet har grundlag for at stadfæste de meddelte påbud. Hvis Natur- og Miljøklagenævnet imidlertid måtte finde, at Københavns Kommunes påbud af 15. juli 2013 er behæftet med mangler på et eller flere punkter, skal nævnet tage stilling til, hvilken reaktion dette skal medføre. Metroselskabet skal i den forbindelse bede om, at nævnet i givet fald stadfæster påbuddet med de rettelser, som nævnet finder nødvendige. Efter Metroselskabets opfattelse er der hverken grundlag for eller hensyn eller hensigtsmæssighedsbetragtninger, der taler for, at nævnet skal hjemvise sagen til fornyet behandling hos Københavns Kommune. Metroselskabet har noteret sig, at det fremgår af 12 b i lov om Natur- og Miljøklagenævnet og forarbejderne hertil fremgår, at nævnet kun undtagelsesvist 14/16

15 bør hjemvise en sag. Ved vurderingen af, om en sag skal hjemvises, kan nævnet ifølge de almindelige bemærkninger til lovforslaget (LFF ) pkt. 3.3, lægge vægt på, om sagen i nævnet i væsentlig henseende har ændret karakter i forhold til den påklagede sag, ligesom der kan lægges vægt på den konkrete ressourceanvendelse ved at færdigbehandle sagen i nævnet i forhold til den samlede ressourceanvendelse i nævnet og førsteinstansen ved en hjemvisning. Adgangen til hjemvisning skal ifølge forarbejderne benyttes restriktivt, og klagesager skal så vidt muligt færdigbehandles i Natur- og Miljøklagenævnet. Af almindelige forvaltningsretlige principper følger ligeledes efter Metroselskabets opfattelse, at en rekursmyndighed, i forbindelse med vurderingen af hvilken reaktionsmulighed den skal vælge, må bl.a. lægge vægt på, om de pågældende mangler ved sagsbehandlingen rimeligvis kan repareres inden for klagesagens rammer, om hjemvisning vil medføre en unødig og for parten indgribende forhaling af sagen og om rekursinstansens afgørelse kan være af betydning for lignende sager som principiel afklaring. Intet i nærværende sag taler for, at Natur- og Miljøklagenævnet undtagelsesvist skal hjemvise sagen. I det omfang nævnet finder, at sagen ikke var tilstrækkeligt oplyst ved meddelelsen af påbuddet af 15. juli 2013 eller hvis nævnet på baggrund af klagesagsbehandlingen finder anledning til at påbuddet ikke er fuldt hjemlet i miljøbeskyttelseslovens 42, gøres det gældende, at Natur- og Miljøklagenævnet på baggrund af den sagsbehandling, der er sket for nævnet, må være kommet i besiddelse af tilstrækkelige oplysninger til at kunne træffe en endelig afgørelse, herunder ændre påbuddet. De oplysninger, der er fremkommet under klagesagen, har ikke på nogen måde i væsentlig henseende ændret sagens karakter i nævnet på en sådan måde, at en ændret afgørelse i nævnet i realiteten vil være en ren førsteinstansafgørelse. Der er alt i det væsentlige tale om bedømmelse af samme faktiske og retlige grundlag, som har foreligget for Københavns Kommune. En hjemvisning vil medføre en yderligere forhaling af sagen, hvilket har omfattende økonomiske konsekvenser for Metroselskabet. Som nævnt ovenfor vil en forsinkelse på 1 år betyde en fordyrelse af projektet i størrelsesordenen 1,2-1,5 mia. kr. Beløbet er skalerbart, således at f.eks. 6 måneder vil betyde en meromkostning på ca mio.kr. Endelig vil Natur- og Miljøklagenævnet i forbindelse med en ændring have mulighed for at udstikke nogle mere generelle retningslinjer, som også kan have betydning for de øvrige sager om udvidet arbejdstid på visse af metrobyggeriets byggepladser. Klagerne gør gældende, at Natur- og Miljøklagenævnets ændring af påbuddet i sig selv vil udgøre en sådan projektændring, at en VVM-behandling må indledes. Hertil bemærkes, at det er fastslået af Transportministeriet, som er kompetent myndighed i relation til VVM-spørgsmålet efter Cityring-loven, at Københavns Kommunes påbud af 15. juli 2013, der indebærer døgnarbejde, ikke indebærer en sådan ændring af rammerne for metrobyggeriet, at der er krav om at indlede en VVM-screening, jf. afsnit 4. 15/16

16 Det er relativt åbenbart, at mindre ændringer eller justeringer i påbuddet derfor heller ikke vil kræve fornyet VVM-behandling. 7. SAMMENFATNING Det er et afgørende ønske for aktørerne bag metroen - dvs. staten, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune - at Cityringen kan tages i brug på det forudsatte tidspunkt i Hvis det skal ske, kræver det efter alle tilgængelige prognoser og erfaringer, at produktiviteten på byggepladsen ved Marmorkirken øges ganske væsentligt. Den eneste mulighed for at færdiggøre stationen til tunnelboreudstyret kommer frem, er ved at øge arbejdstiden til døgnarbejde. Der er ingen realistiske alternativer. Metroselskabet fremsatte derfor et forslag til ændrede arbejdstider, som repræsenterede den mest skånsomme løsning for naboerne som overhovedet muligt, hvis tidsplanen skal overholdes. Da Metroselskabet var klar over, at støj i nattetimerne er ekstra generende, tog selskabet initiativ til ekstra støjreducerende tiltag. Metroselskabet anvender alle realistiske teknikker til begrænsning af støjen fra byggepladsen. Metroselskabet ønsker ikke, at naboerne til byggepladsen udsættes for sundhedsfarlige påvirkninger. Naboerne blev derfor tilbudt en økonomisk kompensation, og ordningen giver de mest berørte mulighed for støjdæmpende tiltag eller erstatningsbolig for at undgå den værste påvirkning. Metroselskabet lægger stor vægt på, at byggeriet tager et rimeligt hensyn til naboerne ved at begrænse generne mest muligt inden for de rammer, selskabet har fået til at udføre sin opgave. Metroselskabet mener, at dets forslag om ændrede arbejdstider med yderligere støjbegrænsende tiltag og med mulighed for økonomisk kompensation, eventuelt erstatningsbolig mv. repræsenterer en samlet afbalanceret løsning, som ikke lader enkelte naboer betale en urimelig pris på fællesskabets vegne. Det kan ikke understreges nok, at hvis påbuddet, der imødekommer forslaget om øget arbejdstid, omgøres på væsentlige punkter eller hjemvises af Natur- og Miljøklagenævnet, vil det ud fra alle de foreliggende scenarier betyde, at projektet bliver væsentligt forsinket og fordyret, hvilket i sidste ende betyder, at hovedstadens kollektive trafik mangler de mange gevinster, der er ved Cityringen, til gavn for alle i hovedstaden, fra det tidspunkt hvor metroen er færdig. Med venlig hilsen Peter Byskov Wang Dalgaard 16/16

Afgørelse om ikke-opsættende virkning af påbud til regulering af. af støj for metrobyggepladsen ved Københavns Hovedbanegård

Afgørelse om ikke-opsættende virkning af påbud til regulering af. af støj for metrobyggepladsen ved Københavns Hovedbanegård KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljøbeskyttelse COPENHAGEN METRO TEAM I/S Metrovej 11 2300 KØBENHAVN S Afgørelse om ikke-opsættende virkning af påbud til regulering af støj

Læs mere

Professor dr. Jur. Peter Pagh

Professor dr. Jur. Peter Pagh Professor dr. Jur. Peter Pagh Degnehusene 70, 2620 Albertslund tlf.: 21820038/35323127 email: peter.pagh@jur.ku.dk Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV 2. oktober 2013 Ref.: Vedr.:

Læs mere

Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S

Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S Dispensation til udvidet arbejdstid i forbindelse med udgravning af stationsboks under topplade, samt etablering af jordankre og tværbjælker på Frederiksberg

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 3. 1

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 3. 1 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. august 2013 J.nr.: NMK-34-00281 og NMK-34-00272 Ref.: Hanne Marie Motzfeldt, HAMMO-NMKN AFVISNING af klage over Københavns

Læs mere

Metroselskabet I/S Metrovej København S

Metroselskabet I/S Metrovej København S Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S Påbud i henhold til miljøbeskyttelseslovens 42 vedr. støjende aktiviteter på byggepladsen, Frederiksberg Allé Station, fase 3 og 4. I forbindelse med etablering

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 3. 1

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 3. 1 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. august 2013 J.nr.: NMK-34-00280 Ref.: Hanne Marie Motzfeldt, HAMMO-NMKN AFVISNING af klage over Københavns Kommunes

Læs mere

Sortedamgruppens forslag til myndighedskrav til udvidede arbejdstider for støjende arbejder i forbindelse med etablering af metroens cityring

Sortedamgruppens forslag til myndighedskrav til udvidede arbejdstider for støjende arbejder i forbindelse med etablering af metroens cityring SORTEDAMGRUPPEN www.sortedamgruppen.dk Formand : Christian Alsted Øster Søgade 100 2.tv 2100 København Ø cvalsted@mail.dk Sortedamgruppens forslag til myndighedskrav til udvidede arbejdstider for støjende

Læs mere

Metroselskabet I/S Metrovej København S

Metroselskabet I/S Metrovej København S Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S UDKAST TIL Påbud efter miljølovens 42 til højere støjgrænser i aftentimerne, i forbindelse med fase 6 armering og støbning af vægge i stationsskakten, Aksel

Læs mere

Metroselskabet I/S Metrovej København S

Metroselskabet I/S Metrovej København S Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 42 til højere støjgrænse i aftentimerne, i forbindelse med fase 5 og 6 armering og støbning af bundplade samt armering

Læs mere

Spørgsmål D: Hvorfor mener ministeren jf. lovforslagets bemærkninger at naboerne kun har krav på 35%, henholdsvis 55% af

Spørgsmål D: Hvorfor mener ministeren jf. lovforslagets bemærkninger at naboerne kun har krav på 35%, henholdsvis 55% af Transportudvalget 2013-14 L 177 Bilag 7 Offentligt TALEMANUSKRIPT Talepapir til samrådsspørgsmål A, B, C og D Side 1 af 25 Tak for ordet Tak for ordet. Med udvalgets tilladelse vil jeg først besvare spørgsmålene

Læs mere

AFGØRELSE i sagen om manglende miljøvurdering af beslutning i Københavns Borgerrepræsentation (NMK-10-00670)

AFGØRELSE i sagen om manglende miljøvurdering af beslutning i Københavns Borgerrepræsentation (NMK-10-00670) Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 5. februar 2014 J.nr.: NMK-10-00707 Ref.: MACNI-NMKN AFGØRELSE i sagen om manglende miljøvurdering af beslutning i Københavns

Læs mere

Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 138 Offentligt

Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 138 Offentligt Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 138 Offentligt Memo Subject: Notat om udvidet arbejdstid og udbetaling af erstatning til naboer ved Marmorkirken From: Date: 2014-01-22 Politiken bragte lørdag

Læs mere

Teknisk bilag vedrørende byggepladsen ved Marmorkirken - redegørelse for behovet for og konsekvenserne af døgnarbejde

Teknisk bilag vedrørende byggepladsen ved Marmorkirken - redegørelse for behovet for og konsekvenserne af døgnarbejde 20/09/13 Teknisk bilag vedrørende byggepladsen ved Marmorkirken - redegørelse for behovet for og konsekvenserne af døgnarbejde Indledning I forbindelse med klagesagen over døgnarbejdet på Marmorkirken

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet delafgørelse efter Miljøbeskyttelseslovens 95, stk. 2.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet delafgørelse efter Miljøbeskyttelseslovens 95, stk. 2. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 4. juni 2014 J.nr.: NMK-10-00778 Ref.: FLEKB-NMKN DELAFGØRELSE om delvis opsættende virkning af klage over Københavns Kommunes

Læs mere

Kravet om tilladelse eller godkendelse kan omfatte hele anlægget eller afgrænsede dele, hvilket har betydning for udstrækningen af VVM-kravet.

Kravet om tilladelse eller godkendelse kan omfatte hele anlægget eller afgrænsede dele, hvilket har betydning for udstrækningen af VVM-kravet. Notits Landområdet BLST-100-00054 ANMMA 22. oktober 2007 VVM af eksisterende anlæg I en række nyere domme har EF-domstolen præciseret, hvornår der efter VVM-direktivet stilles krav om VVM-vurdering før

Læs mere

HASTER J.nr. NMK anmodning om genoptagelse af delafgørelse af 31. juli 2013

HASTER J.nr. NMK anmodning om genoptagelse af delafgørelse af 31. juli 2013 Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV HASTER J.nr. NMK-10-00682 - anmodning om genoptagelse af delafgørelse af 31. juli 2013 Metroselskabet I/S ("Metroselskabet") anmoder hermed

Læs mere

AFVISNING af klage over tilblivelse af beslutning i Københavns Kommunes Borgerrepræsentation

AFVISNING af klage over tilblivelse af beslutning i Københavns Kommunes Borgerrepræsentation Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. august 2013 J.nr.: NMK-10-00670 Ref.: Hanne Marie Motzfeldt, HAMMO-NMKN AFVISNING af klage over tilblivelse af beslutning

Læs mere

NOTAT. Indholdet af nabopakken (ændring af cityringsloven) 1 Indledning

NOTAT. Indholdet af nabopakken (ændring af cityringsloven) 1 Indledning NOTAT Dato J. nr. 20. februar 2014 2014-795 Indholdet af nabopakken (ændring af cityringsloven) 1 Indledning Efter naboretlige regler skal naboer til fast ejendom have erstatning, hvis de udsættes for

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

Beslutningen af Cityring-projektet to ledet proces:

Beslutningen af Cityring-projektet to ledet proces: Klagesager ved byggeriet af Cityringen - klagerperspektiv v/ Peter Pagh Beslutningen af Cityring-projektet to ledet proces: Lov nr. 552 af 6. juni 2007 om Cityringen er ikke omfattet af undtagelsen for

Læs mere

Advokatfirmaet Qvortrup Sortedam Dossering 43 2200 København N Att.: Advokat Jens Anker Hansen

Advokatfirmaet Qvortrup Sortedam Dossering 43 2200 København N Att.: Advokat Jens Anker Hansen Advokatfirmaet Qvortrup Sortedam Dossering 43 2200 København N Att.: Advokat Jens Anker Hansen Vedr. E/F Godthåbshave etablering af Metro Aksel Møllers Have. Arbejdstidsudvidelse på visse nærmere vilkår

Læs mere

Bilag 2 Rammer for udmøntning af BR-beslutning om fremskyndelse af anlægsarbejderne i Cityringen

Bilag 2 Rammer for udmøntning af BR-beslutning om fremskyndelse af anlægsarbejderne i Cityringen KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT 15-05-2013 Sagsnr. 2013-80972 Bilag 2 Rammer for udmøntning af BR-beslutning om fremskyndelse af anlægsarbejderne i Cityringen Dokumentnr.

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 11 g og 58, stk. 1,nr. 4 i planloven 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 11 g og 58, stk. 1,nr. 4 i planloven 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 15. august 2014 J.nr.: NMK-34-00277 og NMK-33-01941 Ref.: KBP AFGØRELSE i sag om Faxe Kommunes VVM-screening af vejprojekt

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011 Sag 285/2008 (1. afdeling) Søren Theill Jensen og Anne Margrethe Heidner (advokat Preben Kønig, beskikket for begge) mod Miljøstyrelsen (kammeradvokaten

Læs mere

Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K. Udkast til Høringssvar over forslag til lov om ændring af lov om en Cityring.

Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K. Udkast til Høringssvar over forslag til lov om ændring af lov om en Cityring. Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Udkast til Høringssvar over forslag til lov om ændring af lov om en Cityring. Transportministeriet har 27. februar 2014 sendt forslag om

Læs mere

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016 2016-6 Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument En borger klagede til ombudsmanden over, at Natur- og Miljøklagenævnet havde givet afslag på aktindsigt i et internt dokument. Afgørelsen var truffet

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 2015-71331 Statsforvaltningens brev til Region Syddanmark Dato: 31-10-2016 Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 Statsforvaltningen har den 13. juli 2016 anmodet Region

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016 Sag 90/2016 L (advokat Karoly Laszlo Nemeth, beskikket) mod Anders Aage Schau Danneskiold Lassen (advokat Lotte Eskesen) I tidligere instanser er

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 Sag 110/2017 A (advokat Charlotte Castenschiold, beskikket) mod B I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten i Svendborg den 14. november 2016

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en Cityring og ligningsloven

Forslag. Lov om ændring af lov om en Cityring og ligningsloven 2013/1 LSF 177 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2014-795 Fremsat den 9. april 2014 af transportministeren (Magnus Heunicke)

Læs mere

Afgørelse af klage over påbud om at istandsætte vejareal og fjerne genstande ud for Kjærstrupvej

Afgørelse af klage over påbud om at istandsætte vejareal og fjerne genstande ud for Kjærstrupvej Dato 28. maj 2015 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon 7244 3065 Dokument 15/07286-9 Side 1/6 Afgørelse af klage over påbud om at istandsætte vejareal og fjerne genstande ud for Kjærstrupvej

Læs mere

Jeres klage er ikke uddybet, og I har anmodet Vejdirektoratet om at indhente sagens akter fra Københavns

Jeres klage er ikke uddybet, og I har anmodet Vejdirektoratet om at indhente sagens akter fra Københavns Dato 4. april 2017 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon +45 7244 3119 Dokument 16/13516-19 Side 1/6 Afslag på ansøgning om stadeplads på Amagerbrogade/Blekingegade Vejdirektoratet

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om status på byggeriet af Cityringen. November 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om status på byggeriet af Cityringen. November 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om status på byggeriet af Cityringen November 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 18/2013 om status på byggeriet

Læs mere

16 Pålæg - Overholdelse af gældende støjgrænser, og fremsendelse af redegørelse for byggepladsen Kongens Nytorv

16 Pålæg - Overholdelse af gældende støjgrænser, og fremsendelse af redegørelse for byggepladsen Kongens Nytorv COPENHAGEN METRO TEAM I/S Metrovej 11 2300 KØBENHAVN S 16 Pålæg - Overholdelse af gældende støjgrænser, og fremsendelse af redegørelse for byggepladsen Kongens Nytorv 22-03-2016 Sagsnr. 2016-0002562 Dokumentnr.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015 Sag 201/2015 LIP Regnskab & Consult ved Lisbeth Irene Vedel Pedersen, Advokat Lisbeth Pedersen ApS og Lipsen Holding ApS (advokat Lisbeth Pedersen

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Miljøcenter Århus afslag på aktindsigt - AarhusKarlshamn A/S Denmark

AFGØRELSE i sag om Miljøcenter Århus afslag på aktindsigt - AarhusKarlshamn A/S Denmark Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 18. december 2012 J.nr.: NMK-810-00029 (tidl. MKN-400-00045) Ref.: Flemming Krog Bjerre, FLEKB-NMKN AFGØRELSE i sag om Miljøcenter

Læs mere

Entreprise 2: Renovering af Albanibroen i tidsrummet 18. maj september 2015.

Entreprise 2: Renovering af Albanibroen i tidsrummet 18. maj september 2015. Odense Kommune, Odense Slot, Nørregade 36-38, Postboks 740, 5000 Odense C Odense Letbane Thomas B. Thriges Gade 32 5000 Odense C Att.: Lars Scheuer By- og Kulturforvaltningen Erhverv og Bæredygtighed Industri

Læs mere

I din e-mail af 27. april 2011 har du klaget over Kommunens afslag af 31. marts 2011 på dispensation fra vejbyggelinje.

I din e-mail af 27. april 2011 har du klaget over Kommunens afslag af 31. marts 2011 på dispensation fra vejbyggelinje. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. oktober 2012 11/07286 AFSLAG PÅ DISPENSATION FRA VEJBYGGELINJE I din e-mail af 27. april 2011 har du klaget over Kommunens afslag af 31. marts 2011 på dispensation

Læs mere

Bilag 2 Klager over afgørelser efter offentlighedsloven eller forvaltningsloven, herunder særligt om aktindsigt

Bilag 2 Klager over afgørelser efter offentlighedsloven eller forvaltningsloven, herunder særligt om aktindsigt 1. Indledning 2 2. Indledende sagsbehandling 3 1.1. Hvornår er der tale om en klage 3 2.2. Hvem er klageberettiget 4 2.2. Ubegrundede eller foreløbige klager 4 2.3. Kvittering for klagen 5 3. Særligt om

Læs mere

ISTANDSÆTTELSE AF PRIVAT FÆLLESVEJ.

ISTANDSÆTTELSE AF PRIVAT FÆLLESVEJ. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 7. september 2011 10/13150 ISTANDSÆTTELSE AF PRIVAT FÆLLESVEJ. Principperne for udgiftsfordelingen var begrundet i saglige hensyn. Kommunen kunne antage at en låge

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 Sag 306/2012 (1. afdeling) A (advokat Gunnar Homann) mod Justitsministeriet (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) Biintervenient til støtte for appellanten:

Læs mere

Afgørelse. efter 33 i miljøbeskyttelsesloven (lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010).

Afgørelse. efter 33 i miljøbeskyttelsesloven (lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010). MILJØKLAGENÆVNET Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 11 00 Telefax: 72 54 11 01 mkn@mkn.dk www.mkn.dk Den 28. september 2010 J.nr. MKN-100-00726 Afgørelse efter 33 i miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Naturstyrelsens afgørelse om ikke VVM-pligt ved udvidelse af tilslutningsanlæg 36 ved Ulse

AFGØRELSE i sag om Naturstyrelsens afgørelse om ikke VVM-pligt ved udvidelse af tilslutningsanlæg 36 ved Ulse Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 26. september 2016 J.nr.: NMK-34-00558 KlageID: 91761 Ref.: EVAJP-NMKN AFGØRELSE i sag om Naturstyrelsens afgørelse om ikke

Læs mere

akkrediteret støjmåling i lejlighed, Haraldsgade 26, den akkrediteret støjmåling i lejlighed, Hermodsgade 33, den

akkrediteret støjmåling i lejlighed, Haraldsgade 26, den akkrediteret støjmåling i lejlighed, Hermodsgade 33, den KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Copenhagen Metro Team I/S Metrovej 11 2300 København S Påbud om nedbringelse af støjgene fra arbejdstog i tunnelstrækningen Nørrebrpparken

Læs mere

En klage over Metroselskabet I/S faldt uden for kerneområdet for ombudsmandens virksomhed. 22. oktober 2014

En klage over Metroselskabet I/S faldt uden for kerneområdet for ombudsmandens virksomhed. 22. oktober 2014 2014-30 En klage over Metroselskabet I/S faldt uden for kerneområdet for ombudsmandens virksomhed En advokat bad på vegne af en klient en underentreprenør på metrobyggeriet ombudsmanden om at iværksætte

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Omkostningsgodtgørelse udgifter til sagkyndig bistand ydet efter, at der er truffet afgørelse i klageinstansen Højesterets dom af 10/10 2013, jf. nr. 350/2011, jf. tidligere SKM2011.827.ØLR Af advokat

Læs mere

DELAFGØRELSE om opsættende virkning af klage over Københavns Kommunes strakspåbud af 3. april 2013

DELAFGØRELSE om opsættende virkning af klage over Københavns Kommunes strakspåbud af 3. april 2013 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 11. april 2014 J.nr.: NMK-10-00774 Ref.: ULSJE/FLEKB-NMKN DELAFGØRELSE om opsættende virkning af klage over Københavns Kommunes

Læs mere

Påbud om lovliggørelse af spildevandsforhold

Påbud om lovliggørelse af spildevandsforhold Påbud om lovliggørelse af spildevandsforhold Udtalt over for miljøstyrelsen, at der i mangel af udtrykkelige regler om adgangen til at kræve lovliggørelse af spildevandsforhold alene kunne stilles krav

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 4. november 2009 til en borger

Statsforvaltningens brev af 4. november 2009 til en borger Statsforvaltningens brev af 4. november 2009 til en borger 04-11- 2009 Du har på vegne en række sommerhusejere i Kettingskov i brev af 12. oktober 2008 klaget over, at Sønderborg Kommune ikke har sørget

Læs mere

KENDELSE. mod. Konkurrenceankenævnet har stadfæstet Forsyningssekretariatets afgørelse af 27. oktober 2010 af de af sekretariatet nævnte grunde.

KENDELSE. mod. Konkurrenceankenævnet har stadfæstet Forsyningssekretariatets afgørelse af 27. oktober 2010 af de af sekretariatet nævnte grunde. KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 27/6 2013 i sag nr. 2010-0023426 Ringkøbing-Skjern Vand A/S mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Ringkøbing-Skjern Vand A/S har ved brev af 26.

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. januar / x x x

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. januar / x x x DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. januar 2014 13/14833-12 x x x AFGØRELSE I SAGEN OM NEDLÆGGELSE AF DELE AF VEJ Vejdirektoratet har behandlet Os klage af den 15. juli 2013 over, at kommunen

Læs mere

Ejerforeningen Godthåbs Have

Ejerforeningen Godthåbs Have Ejerforeningen Godthåbs Have Aksel Møllers Have 2-30, Godthåbsvej 35-41 www.godthaabshave.dk E-mail:ghh@live.dk Frederiksberg, 8.6. 2013 Til Miljøudvalget i Frederiksberg Kommune Sag: Metroarbejdsplads

Læs mere

Til Teknik og Miljøudvalget, Københavns Kommune, Købehavns Rådhus. Byggeriet på Provstevej 5, København NV

Til Teknik og Miljøudvalget, Københavns Kommune, Købehavns Rådhus. Byggeriet på Provstevej 5, København NV Til Teknik og Miljøudvalget, Københavns Kommune, Købehavns Rådhus Byggeriet på Provstevej 5, København NV side 1 / 4 Bispebjerg Lokaludvalg har fulgt sagen nøje fra start. Vi har også tilkendegivet vores

Læs mere

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne.

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne. 2014-188910 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-07-2016 Henvendelse vedrørende aktindsigt Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

Afgørelse Klage over Energistyrelsens afgørelse af 22. februar 2013 om afslag på aktindsigt

Afgørelse Klage over Energistyrelsens afgørelse af 22. februar 2013 om afslag på aktindsigt [XXX] Afgørelsen er fremsendt pr. e-mail til adressen: [XXX] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Principiel tilladelse til opfyldning i Fordgraven, Københavns

Principiel tilladelse til opfyldning i Fordgraven, Københavns Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 Københavns S Sendt elektronisk til arj@m.dk Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 julf@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Principiel tilladelse

Læs mere

AFGØRELSE i sag om støj fra metrobyggeplads ved Marmorkirken i København

AFGØRELSE i sag om støj fra metrobyggeplads ved Marmorkirken i København Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. juni 2014 J.nr.: NMK-10-00774 og NMK-10-00778 Ref.: FLEKB AFGØRELSE i sag om støj fra metrobyggeplads ved Marmorkirken

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016 Sag 248/2015 A kærer landsrettens afvisning af at behandle en kæresag om afslag på fri proces i en sag om forældremyndighed mv. (advokat Henrik Ehlers)

Læs mere

Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet af 22. december 2008 Prisen på varme fra Holeby Halmvarmeværk A.m.b.a.

Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet af 22. december 2008 Prisen på varme fra Holeby Halmvarmeværk A.m.b.a. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet

Læs mere

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft.

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft. Vejledning Februar 2012 Vejledning om tilsyn, rimelige anmodninger og alternativ tvistbillæggelse i forhold til den sektorspecifikke konkurrenceregulering på teleområdet 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Du har på vegne af dine klienter S og L, klaget over Kommunens afgørelse af 19. juni 2014, om istandsættelse af den private fællesvej N vej 96-98.

Du har på vegne af dine klienter S og L, klaget over Kommunens afgørelse af 19. juni 2014, om istandsættelse af den private fællesvej N vej 96-98. Dato 11. september 2014 Dokument 14/10156 Side Klage over Kommunens afgørelse af 19. juni 2014 om istandsættelse Du har på vegne af dine klienter S og L, klaget over Kommunens afgørelse af 19. juni 2014,

Læs mere

Styrelsen skriver blandt andet, at Danmark i henhold til EU s luftkvalitetsdirektiv (2008/50/EF) er forpligtet til at overvåge luftkvaliteten

Styrelsen skriver blandt andet, at Danmark i henhold til EU s luftkvalitetsdirektiv (2008/50/EF) er forpligtet til at overvåge luftkvaliteten Dato 30. marts 2016 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon +45 7244 3119 Dokument 16/00153-11 Side 1/5 Afslag på ansøgning om flytning af luftmålestation, H.C. Andersens Boulevard

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har enstemmigt truffet afgørelse efter miljøbeskyttelseslovens 42, stk. 1 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har enstemmigt truffet afgørelse efter miljøbeskyttelseslovens 42, stk. 1 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk dato J.nr.: NMK-10-00682 Ref.: HAMMO UDKAST til afgørelse i sag om støj fra byggeri i Københavns Kommune Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads Brønderslev om Brønderslev Kommunes behandling af sager om gensidig forsørgelsespligt,

Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads Brønderslev om Brønderslev Kommunes behandling af sager om gensidig forsørgelsespligt, Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Herning Kommunes påbud om støjundersøgelse til Alpi Danmark A/S, Vejlevej 5, 7400 Herning

AFGØRELSE i sag om Herning Kommunes påbud om støjundersøgelse til Alpi Danmark A/S, Vejlevej 5, 7400 Herning Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 30. marts 2012 J.nr.: NMK-10-00460 Ref.: LJE/SMA AFGØRELSE i sag om Herning Kommunes påbud om støjundersøgelse til Alpi

Læs mere

Erstatningen afhænger desuden af antallet af værelser i den enkelte lejlighed.

Erstatningen afhænger desuden af antallet af værelser i den enkelte lejlighed. Vejledning Hvorfor modtager du dette brev? Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune imødekom henholdsvis den 19. juni 2013 og den 3. juni 2013 Metroselskabets anmodning om en udvidelse af arbejdstiden

Læs mere

Klage over Vesthimmerland Kommunes afgørelse af 5. maj 2010 om fritagelse fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [XXX]

Klage over Vesthimmerland Kommunes afgørelse af 5. maj 2010 om fritagelse fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [XXX] Hvalpsund Kraftvarmeværk A.m.b.A. Hestbækvej 21 9640 Farsø Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf

Læs mere

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet Ankestyrelsens brev til en borger Dato: 12-06-2017 Henvendelse vedrørende aktindsigt Slagelse Kommune har den 1. juli 2016 fremsendt en klage af 20. juni 2016

Læs mere

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte 2015-39 Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte En borger klagede til ombudsmanden over afgørelser fra Udbetaling Danmark og Ankestyrelsen om tilbagebetaling

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 8. februar 2013 12/06019 AFSLAG PÅ AFMÆRKNING PÅ PRIVAT FÆLLESVEJ I e-mail af 10. juni 2012 har Grundejerforeningen klaget over Kommunens afslag af 7. juni 2012

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger FOB 05.591 Kommunes svar på spørgsmål fra borger Ombudsmanden henstillede til en kommune at genoptage behandlingen af en sag hvor kommunen havde undladt at svare på tre breve fra en borger. Kommunen genoptog

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM DET SÅKALDTE IDENTITSKRAV I GRUNDLOVENS 41, STK. 2, I FORHOLD TIL ET AF MINISTEREN STILLET ÆNDRINGSFORSLAG TIL

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt 2015-15464 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 0 8-10- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har den 19. februar 2015 og 14. august 2015 oplyst til Københavns Kommune, at

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. december 2012 12/06063 AFSPÆRRING AF PRIVAT FÆLLESVEJ Vejdirektoratet har behandlet din klage af 11. juli 2012, hvor du på vegne af klager klager over kommunens

Læs mere

Vi har den 19. november 2013 sendt udkast til afgørelse i sagen, som vi har modtaget følgende bemærkninger til:

Vi har den 19. november 2013 sendt udkast til afgørelse i sagen, som vi har modtaget følgende bemærkninger til: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20. december 2013 13/21459-11 x x x AFSLAG PÅ DELVIS NEDLÆGGELSE AF PRIVAT FÆLLESVEJ Vejdirektoratet har behandlet din klage af 30. oktober 2013 over Kommunens

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 11. februar 2011 10/07895 NEDLÆGGELSE AF VEJAREAL Vejdirektoratet har behandlet din klage af 21. juni 2010 på vegne af klagerne, N vej 6, over Kommunens afgørelse

Læs mere

Dansk Flygtningehjælp har modtaget ovennævnte udkast til lovforslag i høring den 22. august 2013 med frist for bemærkninger den 19. september 2013.

Dansk Flygtningehjælp har modtaget ovennævnte udkast til lovforslag i høring den 22. august 2013 med frist for bemærkninger den 19. september 2013. Justitsministeriet Asyl- og Visumkontoret asyl.visumkontoret@jm.dk 19.09.2013 Høring vedr. udkast til forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Gennemførelse af Dublin IIIforordningen) Dansk Flygtningehjælp

Læs mere

Manglende høring og aktindsigt under behandling af klagesag

Manglende høring og aktindsigt under behandling af klagesag Manglende høring og aktindsigt under behandling af klagesag Miljøstyrelsen stadfæstede en kommunes påbud om en ejendoms tilslutning til et vandværk, men med rettelse af hjemmelsgrundlaget. Udtalt, at jeg

Læs mere

Sagsbehandlingsregler for ENLI

Sagsbehandlingsregler for ENLI Sagsbehandlingsregler for ENLI Generelle regler 1 Habilitet Forvaltningslovens regler om habilitet finder anvendelse i sager, der behandles i såvel Granskningsmandspanelet som i Ankenævnet. 2 Definition

Læs mere

Transportministeriet. Frederiksholms Kanal 27 F. 1220 København K. Nørrebro, den 27. marts 2014

Transportministeriet. Frederiksholms Kanal 27 F. 1220 København K. Nørrebro, den 27. marts 2014 Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Nørrebro, den 27. marts 2014 Høringssvar til lov om ændring af Lov om en Cityring fra Søren Sandahl, Nordbanegade 22, 4. th, 2200 København

Læs mere

(TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej Hørning 11. juni 20142

(TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej Hørning 11. juni 20142 (TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej 9 8362 Hørning 11. juni 20142 Sags nr.: 14/015815 Sagsbeh.: Hans Kunnerup KS: Jens Tikær Andersen Tillæg til

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

Advokaten mener, at hans klients partsrettigheder gentagne gange er blevet alvorligt overtrådt, og at afgørelsen derfor er ulovlig.

Advokaten mener, at hans klients partsrettigheder gentagne gange er blevet alvorligt overtrådt, og at afgørelsen derfor er ulovlig. Dato 6. oktober 2015 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon +45 7244 3065 Dokument 15/13707-4 Side 1/6 Afgørelse af klage over tildeling af vejret mv. til Hybenrosevej Vejdirektoratet

Læs mere

Fri proces under anke til højesteret

Fri proces under anke til højesteret Fri proces under anke til højesteret Henstillet til justitsministeriet at meddele fri proces under anke til højesteret af en sag om den fremgangsmåde, der var fulgt ved overførsel af lokalplanlægningen

Læs mere

Som varslet med brev af 7. oktober 2015 påbydes HKScan Denmark A/S, Skovsgård hermed at efterleve nyt vilkår om grænseværdier for støj.

Som varslet med brev af 7. oktober 2015 påbydes HKScan Denmark A/S, Skovsgård hermed at efterleve nyt vilkår om grænseværdier for støj. HKScan Denmark A/S Elmegårdsvej 4 9460 Brovst Att.: Per Nielsen Virksomheder J.nr. MST-1271-00164 Ref. metho/tasme Den 6. november 2015 Påbud om ændring af grænseværdier for støj Som varslet med brev af

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget for Andragender 28.2.2015 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 0921/2012 af Sorin Stelian Torop, rumænsk statsborger, for fagforeningen for tjenestemænd ved

Læs mere

HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED MILJØGODKENDELSE

HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED MILJØGODKENDELSE KØBENHAVN. AARHUS. LONDON. BRUXELLES ADVOKATFIRMA RÅDHUSPLADSEN 3 DK-8000 AARHUS C TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 14 11 HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 Sag 37/2014 (2. afdeling) FTF som mandatar for BUPL som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Henrik

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 19. marts 2007 til Danmarks Naturfredningsforening:

Statsforvaltningens brev af 19. marts 2007 til Danmarks Naturfredningsforening: Statsforvaltningens brev af 19. marts 2007 til Danmarks Naturfredningsforening: 19-03- 2007 TILSYNET Danmarks Naturfredningsforening har i skrivelse af 20. maj 2005 rettet henvendelse til Statsamtet Vestsjælland,

Læs mere

Påstandenes betydning for omkostningsgodtgørelse hjemvisning Landsskatterettens kendelse af 28/ , jr. nr

Påstandenes betydning for omkostningsgodtgørelse hjemvisning Landsskatterettens kendelse af 28/ , jr. nr - 1 Påstandenes betydning for omkostningsgodtgørelse hjemvisning Landsskatterettens kendelse af 28/11 2013, jr. nr. 12-0192110 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten har ved en

Læs mere

Vedlagt følger vores klage over Tillæg til Miljøgodkendelse Tivoli Friheden af 13. april 2011.

Vedlagt følger vores klage over Tillæg til Miljøgodkendelse Tivoli Friheden af 13. april 2011. V/ANDERS PETERSEN B I R K E T I N G E T 1 0 8000 ÅRHUS C TEL 8611 0103 OG 2635 2369 EMAIL: ANDERSKAU@GMAIL.COM 16. maj 2011 Aarhus Kommune, Natur og Miljø, Valdemarsgade 18, Postboks 79 8100 Århus C. Vedlagt

Læs mere

Gigtskolen - klage over Folkeoplysningsudvalgets afgørelse af 11. oktober 2011 og 7. maj 2012

Gigtskolen - klage over Folkeoplysningsudvalgets afgørelse af 11. oktober 2011 og 7. maj 2012 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat & Kommunikation NOTAT 05-09-2012 Gigtskolen - klage over Folkeoplysningsudvalgets afgørelse af 11. oktober 2011 og 7. maj 2012 1. Klageinstansens

Læs mere

AFGØRELSE - KLAGE OVER VEDLIGEHOLDELSE AF VEJAREAL UD FOR BJERGVEJ 13

AFGØRELSE - KLAGE OVER VEDLIGEHOLDELSE AF VEJAREAL UD FOR BJERGVEJ 13 Dato 6. november 2015 Sagsbehandler Tim Winther Christensen Mail twc@vd.dk Telefon +45 7244 3662 Dokument 15/13913-7 Side 1/5 AFGØRELSE - KLAGE OVER VEDLIGEHOLDELSE AF VEJAREAL UD FOR BJERGVEJ 13 Vejdirektoratet

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere