Del II - Uddybning af de enkelte paragraffer (SEL ) samt beskrivelse af klageadgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Del II - Uddybning af de enkelte paragraffer (SEL 125-128) samt beskrivelse af klageadgang"

Transkript

1 Marts 2013 Bilag 2 Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Del II - Uddybning af de enkelte paragraffer (SEL ) samt beskrivelse af klageadgang

2 Indhold Personlige alarm- og pejlesystemer 125, stk Særlige døråbnere 125, stk Akut fastholdelse eller føren Fastholdelse i forbindelse med personlig hygiejne 126 a Tilbageholdelse i tilbuddet Brug af stofseler Straffeloven nødværge og nødret Klageadgang /34

3 Personlige alarm- og pejlesystemer 125, stk. 1 Servicelovens 125 stk. 1. Kommunen kan træffe afgørelse om at anvende personlige alarmeller pejlesystemer for en person i en afgrænset periode, når der er risiko for, at denne ved at forlade tilbuddet udsætter sig selv eller andre for at lide personskade og forholdene i det enkelte tilfælde gør det påkrævet for at afværge denne risiko Alarm- eller pejlesystemer kan udelukkende anvendes, når der er risiko for, at brugeren udsætter sig selv eller andre for at lide personskade. For at opnå tilladelse til at anvende alarm- eller pejlesystem, skal det være sandsynliggjort, at brugeren ikke vil være i stand til at overskue at færdes uden for tilbuddet på egen hånd, fx på grund af manglende forståelse for trafikale eller geografiske forhold. De lokale fysiske rammer spiller en afgørende rolle ved afgørelsen af, om det er tilladt at anvende alarm- eller pejlesystemer. Der skal være tale om personlige systemer, og der skal altid foretages en konkret afvejning af hensyn til brugerens selvbestemmelse, sociale tryghed og værdighed. Der er intet, der forbyder aflåsning inde fra af hoved- og gadedøre, i det omfang man normalt holder disse døre låst i almindelige beboelse for at forhindre tyveri mv. Det afgørende er, at brugeren kan komme ud eller få hjælp til at komme ud, når han eller hun ønsker det. Der er forskellige former for alarm- og pejlesystemer. Et alarmsystem gør personalet opmærksom på, at brugeren forlader tilbuddet. Et pejlesystem gør det muligt at lokalisere brugeren, når denne har forladt tilbuddet. Et alarm- og pejlesystem skal være personligt og må ikke anvendes som en generel overvågning af brugeren eller en gruppe af brugere. Der skal søges om tilladelse til alarm- eller pejlesystem, og godkendelse skal foreligge inden iværksættelse. Efter tilladelse til alarm- eller pejlesystem er givet, skal der ske registrering hver gang alarm- eller pejlesystemet benyttes, eller placeres, mod brugerens vilje. Betingelser som skal være opfyldt 1. De generelle betingelser skal være opfyldt, se ovenfor. 2. Der skal være dokumenteret risiko for personskade. Det kan eksempelvis være i form af kendskab til den enkelte og dennes livshistorie, hvor man med overvejende sandsynlighed kan forudsige, at den pågældende ikke ville kunne overskue at forlade tilbuddet på egen hånd. a. Med hensyn til personskade kan der for eksempel være tale om følgerne efter påkørsel af bil, tog, busser eller cykler eller det kan være følger efter vejrlig som for eksempel forfrysninger. 3. Forholdene i det enkelte tilfælde gør det påkrævet at anvende alarm- eller pejlesystemer for at afværge risikoen. 4. Det skal sikres, at grundlaget for afgørelsen om anvendelse af alarm- eller pejlesystem, indeholder: a. den nødvendige faglige dokumentation for den nedsatte funktionsevne b. oplysninger om den socialpædagogiske hjælp og støtte, der har været forsøgt iværksat før den påtænkte ansøgning om iværksættelse af foranstaltningerne c. oplysninger om den forventede periode, i hvilken foranstaltningerne vil være nødvendige d. pårørendes og en eventuel værges bemærkninger til de påtænkte foranstaltninger 5. Det er en forudsætning, at der er personale, der kan reagere på alarm- eller pejlesystemet. 6. Brugeren skal være vedholdende i sit ønske om at forlade tilbuddet, hvilket fx gælder brugere, der er dørsøgende. 3/34

4 Hensynet til den fysiske sikkerhed indgår altså i vurderingen af ansøgningen. Desuden indgår hensynet til, om foranstaltningen giver personen større udfoldelsesmulighed og livskvalitet, end hvis alarm- og pejlesystem ikke blev etableret. Eksempel På et botilbud for psykisk syge har en bruger gentagne gange forladt matriklen, for på egen hånd at begive sig ud i byen. Boligen ligger tæt på en befærdet vej, og brugeren er ikke i stand til at tage vare på sig selv i trafikken. Trods forskellige pædagogiske indsatser har det fx ikke været muligt at lære brugeren at gå sikkert over vejen i det nærliggende lyskryds. Man ønsker derfor nu at benytte et alarm-system, sådan at brugeren ikke risikerer at komme til skade i trafikken. I dette tilfælde, hvor man har konkret viden om, at en bruger ofte forlader sin bolig og bevæger sig mod en stærkt trafikeret vej, vil man kunne ansøge om brug af fx alarmsystem Hvis brugeren derimod bevæger sig ad en sikker rute, vil det normalt ikke være muligt at benytte et alarmsystem Vær desuden opmærksom på følgende: Hvis risikoen kan afværges på andre måder, som er mindre indgribende, kan foranstaltningen ikke betragtes som påkrævet. Alarmsystemet må kun anvendes, når brugeren forlader tilbuddet. En beslutning om alarm- og pejlesystem giver ikke samtidig tilladelse til at tilbageholde brugeren, når denne vil forlade tilbuddet. Tilladelse hertil kan kun ske ved en beslutning om tilbageholdelse i tilbuddet efter 127, se afsnittet herom. Der må aldrig ske aflåsning af udgangsdøre med henblik på at tilbageholde brugeren i tilbuddet, da dette er frihedsberøvelse. Der er dog ikke tale om et generelt forbud mod at aflåse hoved- og gadedøre, fx for at forhindre uvedkommende i at komme ind i boligen om natten. Det afgørende er, at brugeren kan komme ud, når han/hun ønsker det. Procedure hvad gør I som tilbudsleder/ personale? Hvis betingelserne er opfyldt og du/i vurderer, at en foranstaltning, i form af et alarm- eller pejlesystem, er påkrævet, kan jeres handlemuligheder og de nødvendige procedurer illustreres i nedenstående figur: 4/34

5 Tilbudsleder og personale vurderer, at det er nødvendigt at foretage magtanvendelse over for en bruger, i form af anvendelse af alarm- eller pejlesystem Brugeren har givet gyldigt samtykke til foranstaltningen Der er ikke opnået gyldigt samtykke, idet brugeren modsætter sig foranstaltningen eller er passiv Foranstaltningen er ikke omfattet af reglerne om magtanvendelse og er dermed tilladt Brugerens handlekommune behandler ansøgningen Foranstaltningen er i udgangspunktet ikke tilladt, og der skal ansøges om anvendelse af alarm- eller pejlesystem. Ansøgningsskema findes her Ansøgning godkendes ikke og foranstaltningen er derfor ikke tilladt I tidsrummet, der går mens ansøgningen behandles og indtil den evt. imødekommes, betragtes foranstaltningen (endnu) ikke som tilladt Ansøgning godkendes og foranstaltningen kan iværksættes I tilfælde af brug af alarm- eller pejlesystem uden forudgående godkendelse, skal hver eneste anvendelse registreres på skema 2, straks og senest dagen efter. Desuden skal tilbudsleder straks og senest på 3. dagen indberette magtanvendelsen til Tilsynsenheden. Tilbudslederen har desuden ansvaret for, at der udarbejdes en pædagogisk handleplan med henblik på, at magtanvendelsen fremover kan undgås eller minimeres I situationer, hvor brugeren modsætter sig tilstedeværelsen eller anbringelse af alarmen, skal der ske registrering af dette på skema 1, straks og senest dagen efter. 1 x månedligt skal tilbudsleder indsende de registrerede skemaer til Tilsynsenheden Tilsynsenheden har ansvaret for at følge op på både indberetninger og handleplaner Tilbudsleder har ansvaret for at sikre, at behovet for alarm- eller pejlesystem løbende vurderes samt at der udarbejdes en pædagogisk handleplan med henblik på, at magtanvendelsen fremover kan undgås eller minimeres 5/34

6 De enkelte elementer i processen uddybes herunder: Gyldigt samtykke Hvis du/i har gyldigt samtykke fra brugeren til foranstaltningen, er indgrebet ikke omfattet af reglerne om magtanvendelse. Hvis brugeren forholder sig passivt eller modsætter sig Hvis brugeren forholder sig passivt eller modsætter sig foranstaltningen, er den i udgangspunktet ikke tilladt. Hvis du/i er i tvivl om, hvorvidt brugeren har givet et gyldigt samtykke, se afsnittet om samtykke i Retningslinjer for magtanvendelse I, side 9. Ansøgning og iværksættelse - ved ikke gyldigt samtykke Hvis brugeren ikke har givet gyldigt samtykke til foranstaltningen, har tilbudsleder ansvaret for, at der ansøges om anvendelse af personligt alarm- eller pejlesystem på skemaet Ansøgning om iværksættelse af magtanvendelse. Skemaet kan hentes her. Ansøgningen sendes til Tilsynsenheden, vedlagt pædagogisk handleplan. Det er således konsulenterne i Tilsynsenheden, der vurderer ansøgningen og træffer afgørelse. Hvis borgeren har en anden handlekommune end Frederikssund, videreformidler Tilsynsenheden ansøgningen til handlekommunen, som træffer afgørelse. Handlekommunen sender afgørelsen til brugeren og tilbudslederen. Hvis foranstaltningen godkendes, kan den nu iværksættes. Registrering og indberetning når der er givet tilladelse Når der har fundet magtanvendelse sted, har medarbejder og tilbudsleder pligt til at registrere dette i form af at udfylde et registreringsskema. Når en ansøgning om brug af alarm- eller pejlesystem er godkendt, skal der dog kun ske registrering af anvendelsen første gang alarm- eller pejlesystemet tages i brug i tilfælde hvor brugeren modsætter sig at få anbragt alarmen eller modsætter sig tilstedeværelsen af alarmen enten på gulvet, i tøjet eller i hjælpemidlet (fx kørestol, gangstativ mv.). Registrering finder sted på skema 1, som kan hentes på Socialstyrelsens hjemmeside Registreringen på skema 1 skal ske straks (og senest dagen efter), at magtanvendelsen har fundet sted. Tilbudsleder har pligt til at sende alle registrerede skema 1 til Tilsynsenheden 1 gang om måneden. Registrering og indberetning når der ikke er givet tilladelse I tilfælde af brug af alarm- eller pejlesystem uden tilladelse, dvs. i tilfælde, hvor man endnu ikke har søgt om godkendelse eller ansøgningen (endnu) ikke er i mødekommet, har tilbudslederansvaret for at hver eneste anvendelse af alarm- og pejlesystemer registreres (straks eller senest dagen efter) på skema 2 at registreringerne indberettes straks og senest på 3. dagen til Tilsynsenheden Skema 2 kan hentes på Socialstyrelsens hjemmeside 6/34

7 Tilbudsleder er medunderskriver sammen med medarbejderen, der har iværksat magtanvendelsen. Beskrivelsen af forløbet danner grundlag for Tilsynsenhedens vurdering af, om der er tale om en tilladt eller ikke tilladt magtanvendelse. Tilbudsleder er ansvarlig for at informere brugeren og evt. dennes repræsentant om magtanvendelsen samt at give klagevejledning. Pædagogisk handleplan og løbende vurdering Da behovet for brug af alarm- eller pejlesystem kan ændre sig, skal tilbuddet løbende vurdere, om en mindre indgribende foranstaltning kan anvendes. Det gælder fx hvis en brugers helbredstilstand ændres, eller hvis en ny bruger af et dagtilbud eller nyindflyttet bruger i et botilbud, efterhånden er blevet mere fortrolig med de nye omgivelser. Det er tilbudsleders ansvar At der foregår opfølgning og refleksion i forbindelse med en magtanvendelse At der udarbejdes en pædagogisk handleplan med henblik på fremover at forhindre eller begrænse magtanvendelse i form af brug af alarm- eller pejlesystemer (dette gælder uanset evt. godkendelse) At den pædagogiske handleplan opdateres Ovenstående punkter skal betragtes som en løbende proces på tilbuddet. Ansvaret for den løbende vurdering af behovet for en foranstaltning ligger hos tilbudsleder. Hvis der er behov for fortsættelse af foranstaltningen udover de 8 mdr., skal der indsendes en ny ansøgning. Herefter revurderer brugerens handlekommune behovet og træffer afgørelse om en evt. fortsættelse af foranstaltningen. Hvis brugerens handlekommune er Frederikssund Kommune, er det konsulenterne i Tilsynsenheden, der revurderer og træffer afgørelse. Herunder sikrer Tilsynsenheden, at der foreligger en fyldestgørende pædagogisk handleplan. Særligt vedr. brugere med erhvervet mental svækkelse, fx demens For brugere med en erhvervet mentalt svækkelse, som fx demens, kan personlige alarm- eller pejlesystemer dog, pga. sygdommens fremadskridende karakter, anvendes uden forudgående myndighedsafgørelse. Det er dog en forudsætning, at brugeren ikke direkte modsætter sig dette. Hvis brugeren modsætter sig anvendelsen, skal der ansøges. Tilsynsenhedens afgørelse om foranstaltningen kan evt. træffes uden tidsbegrænsning. Tilbudsleder skal dog løbende sikre, at betingelserne for at opretholde beslutningen er til stede, og brugen af alarm- eller pejlesystemer må aldrig erstatte den socialpædagogiske indsats. 7/34

8 Særlige døråbnere 125, stk. 3 Jf. Servicelovens 125 stk. 3. kan kommunen kan træffe afgørelse om at anvende særlige døråbnere ved yderdøre for en eller flere personer i en afgrænset periode, når der er nærliggende risiko for, at en eller flere personer ved at forlade bo- eller dagtilbuddet udsætter sig selv eller andre for at lide væsentlig personskade og forholdene i det enkelte tilfælde gør det absolut påkrævet for at afværge denne risiko og lovens øvrige muligheder forgæves har været anvendt Stk. 4. Hvis foranstaltninger efter stk. 3 iværksættes, skal der af hensyn til beboernes frie færden opsættes en døralarm, som sikrer, at beboere, der ikke selv kan betjene den særlige døråbner, får den nødvendige hjælp hertil. Beboere, der er omfattet af foranstaltningen efter stk, 3, vil således alene kunne tilbageholdes, hvis bestemmelsen i 127 samtidig hermed finder anvendelse. Der kan anvendes særlige døråbnere, hvis det er absolut påkrævet i forhold til at afværge, at en eller flere brugere udsætter sig selv eller andre for at komme væsentligt til skade. Der må ikke anvendes egentlige aflåsningssystemer. Alle, der ikke kan betjene de særlige døråbnere, skal have den nødvendige hjælp til det, medmindre der er tale om en borger, hvor myndigheden har truffet beslutning om tilbageholdelse i boligen, jf Særlige døråbnere har alene til formål at virke forsinkende, så personalets opmærksomhed henledes på, at en person går ud. Særlige døråbnere er fx dobbelte dørgreb, dobbelttryk for døråbning og lignende. Særlige døråbnere må ikke have karakter af en egentlig aflåsningsmekanisme, men må alene virke forsinkende i forhold til den pågældendes frie færden, så personalets opmærksomhed henledes på, at pågældende går ud. Der må som nævnt ikke anvendes aflåsningssystemer for at holde brugerne inde. At låse en person inde er ensbetydende med frihedsberøvelse, jf. grundlovens 71. Men der er intet, der forbyder aflåsning af hovedog gadedøre i det omfang, man normalt holder disse døre låst for at forhindre tyveri eller for at holde uvedkommende ude. Det afgørende i den forbindelse vil være, om en person kan komme ud, når han/hun ønsker det. Beslutning om særlig døråbner skal begrundes i og iværksættes i forhold til en konkret bruger. Der må altså ikke være tale om en foranstaltning rettet mod alle brugerne i tilbuddet. Ved installering af særlig døråbner skal der derfor - af hensyn til brugernes frie færden - opsættes en døralarm/dørklokke mv., som sikrer, at brugere, der ikke selv kan betjene den særlige døråbner, får den nødvendige hjælp hertil. Det gælder også den bruger, der er omfattet af foranstaltningen. Betingelser som skal være opfyldt 1. De generelle betingelser skal være opfyldt, se ovenfor. 2. Der skal være dokumenteret risiko for personskade. Det kan eksempelvis være i form af kendskab til den enkelte og dennes livshistorie, hvor man med overvejende sandsynlighed kan forudsige, at den pågældende ikke ville kunne overskue at forlade tilbuddet på egen hånd. 3. Forholdene i det enkelte tilfælde gør det påkrævet at anvende særlige døråbnere for at afværge risikoen. 4. Lovens øvrige muligheder skal have været forsøgt forgæves, også alarm- og pejlesystemer. 8/34

9 5. Det skal sikres, at grundlaget for afgørelsen om anvendelse af særlig døråbner indeholder a. den nødvendige faglige dokumentation for den nedsatte funktionsevne, b. oplysninger om den socialpædagogiske hjælp og støtte, der har været iværksat før den påtænkte afgørelse om iværksættelse af foranstaltningerne, c. oplysninger om den forventede periode, i hvilken foranstaltningerne vil være nødvendige, og d. pårørendes og en eventuel værges bemærkninger til de påtænkte foranstaltninger Vær opmærksom på, at en beslutning om særlige døråbnere ikke samtidig giver tilladelse til at tilbageholde brugeren, når denne vil forlade tilbuddet. Tilladelse hertil kan kun ske ved en beslutning om tilbageholdelse i tilbuddet efter 127 (se det pågældende afsnit). Eksempel En psykisk udviklingshæmmet mand, som er flyttet i bofællesskab, går sig gerne en tur på egen hånd i et nærliggende naturområde, hvor der er en stor skov. Han kan dog have svært ved at orientere sig, og medarbejderne er bekymrede for, om han vil kunne finde hjem igen på egen hånd. På botilbuddet kunne man derfor godt tænke sig at installere et dobbelt-dørgreb på yderdøren. Afhængigt af dokumentationen for brugerens manglende evner til at klare sig selv, samt efter en vurdering af, hvorvidt han er i risiko for at lide væsentlig personskade, vil der kunne ansøges om og godkendes (midlertidig) installering af dobbelt dørgreb. Procedure hvad gør I som tilbudsleder/ personale? Hvis betingelserne er opfyldt og du/i vurderer, at en foranstaltning, i form af særlige døråbnere, er påkrævet, kan jeres handlemuligheder og de nødvendige procedurer illustreres i nedenstående figur: 9/34

10 Tilbudsleder og personale vurderer, at det er nødvendigt at foretage magtanvendelse over for en bruger, i form af anvendelse af særlig døråbner Brugeren har givet gyldigt samtykke til foranstaltningen Der er ikke opnået gyldigt samtykke, idet brugeren modsætter sig foranstaltningen eller er passiv Foranstaltningen er ikke omfattet af reglerne om magtanvendelse og er dermed tilladt Brugerens handlekommune behandler ansøgningen Foranstaltningen er i udgangspunktet ikke tilladt, og der skal ansøges om anvendelse af særlig døråbner. Ansøgningsskema findes her I tidsrummet, der går mens ansøgningen behandles og indtil den evt. imødekommes, betragtes foranstaltningen (endnu) ikke som tilladt Ansøgning godkendes ikke og foranstaltningen er derfor ikke tilladt Ansøgning godkendes og foranstaltningen kan iværksættes I tilfælde af brug af særlig døråbner uden forudgående godkendelse, skal anvendelse registreres på skema 2, straks og senest dagen efter. Desuden skal tilbudsleder straks og senest på 3. dagen indberette magtanvendelsen til Tilsynsenheden. Tilbudslederen har desuden ansvaret for, at der udarbejdes en pædagogisk handleplan med henblik på, at magtanvendelsen fremover kan undgås eller minimeres I situationer, der ender med at brugeren tilbageholdes i tilbuddet, skal der ske registrering af dette på skema 1, straks og senest dagen efter. 1 x månedligt skal tilbudsleder indsende de registrerede skemaer til Tilsynsenheden Tilsynsenheden har ansvaret for at følge op på både indberetninger og handleplaner Tilbudsleder har ansvaret for at sikre, at behovet for en særlig døråbner løbende vurderes, samt at der udarbejdes en pædagogisk handleplan med henblik på, at magtanvendelsen fremover kan undgås eller minimeres 10/34

11 De enkelte elementer i processen uddybes herunder: Gyldigt samtykke Hvis du/i har gyldigt samtykke fra brugeren til foranstaltningen, er indgrebet ikke omfattet af reglerne om magtanvendelse. Hvis brugeren forholder sig passivt eller modsætter sig Hvis brugeren forholder sig passivt eller modsætter sig foranstaltningen, er den i udgangspunktet ikke tilladt. Hvis du/i er i tvivl om, hvorvidt brugeren har givet et gyldigt samtykke, se afsnittet om samtykke side 9 i Retningslinjer vedrørende magtanvendelser del II Ansøgning og iværksættelse - ved ikke gyldigt samtykke Hvis brugeren ikke har givet gyldigt samtykke til foranstaltningen, har tilbudsleder ansvaret for, at der ansøges om anvendelse af særlig døråbner på skemaet Ansøgning om iværksættelse af magtanvendelse. Skemaet kan hentes her. Ansøgningen sendes til Tilsynsenheden, vedlagt pædagogisk handleplan. Det er således konsulenterne i Tilsynsenheden, der vurderer ansøgningen og træffer afgørelse. Hvis borgeren har en anden handlekommune end Frederikssund, videreformidler Tilsynsenheden ansøgningen til handlekommunen, som træffer afgørelse. Handlekommunen sender afgørelsen til brugeren og tilbudslederen. Hvis foranstaltningen godkendes, kan den nu iværksættes. Registrering og indberetning når der er givet tilladelse Når der har fundet magtanvendelse sted, har medarbejder og tilbudsleder pligt til at registrere dette på Socialstyrelsens skema 1. Når en ansøgning om brug af særlig døråbner er godkendt, skal der dog kun ske registrering af anvendelsen Første gang godkendelsen tages i brug I situationer, der ender med, at brugeren tilbageholdes i tilbuddet mod sin vilje (jf. 127) Skema 1 kan hentes på Socialstyrelsens hjemmeside Registreringen på skema 1 skal ske straks (og senest dagen efter), at magtanvendelsen har fundet sted. Tilbudsleder har pligt til at sende registrerede skema 1 til Tilsynsenheden 1 gang om måneden. Registrering og indberetning når der ikke er givet tilladelse I tilfælde af brug af særlig døråbner uden tilladelse, dvs. i tilfælde, hvor man endnu ikke har søgt om godkendelse eller ansøgningen (endnu) ikke er i mødekommet, har tilbudslederansvaret for At hver eneste anvendelse af særlig døråbner 1 registreres (straks eller senest dagen efter) på skema 2. At registreringerne indberettes straks og senest på 3. dagen til Tilsynsenheden Skema 2 kan hentes på Socialstyrelsens hjemmeside Tilbudsleder er medunderskriver sammen med medarbejderen, der har iværksat magtanvendelsen. Beskrivelsen af forløbet danner grundlag for Tilsynsenhedens vurdering af, om der er tale om en tilladt eller ikke tilladt magtanvendelse. 1 Dvs. hver gang borgeren forsøger at forlade tilbuddet og bliver forhindret eller forsinket i dette pga. den (ikke tilladte) særlige døråbner. 11/34

12 Tilbudsleder er ansvarlig for at informere brugeren og evt. dennes repræsentant om magtanvendelsen samt at give klagevejledning. Pædagogisk handleplan og løbende vurdering Da behovet for brug af særlig døråbner kan ændre sig, skal tilbuddet løbende vurdere, om en mindre indgribende foranstaltning kan anvendes. Det gælder fx hvis en brugers helbredstilstand ændres, eller hvis en ny bruger af et dagtilbud eller nyindflyttet bruger i et botilbud, efterhånden er blevet mere fortrolig med de nye omgivelser. Det er tilbudsleders ansvar at der foregår opfølgning og refleksion i forbindelse med en magtanvendelse at der udarbejdes en pædagogisk handleplan for fremover at forhindre eller begrænse magtanvendelse i form af brug af særlig døråbner (dette gælder uanset evt. godkendelse) at den pædagogiske handleplan opdateres Ovenstående punkter skal betragtes som en løbende proces på tilbuddet. Ansvaret for den løbende vurdering af behovet for en foranstaltning ligger hos tilbudsleder. Hvis der er behov for fortsættelse af foranstaltningen udover de 8 mdr., skal der indsendes en ny ansøgning. Herefter revurderer brugerens handlekommune behovet og træffer afgørelse om en evt. fortsættelse af foranstaltningen. Hvis brugerens handlekommune er Frederikssund Kommune, er det konsulenterne i Tilsynsenheden, der revurderer og træffer afgørelse. Herunder sikrer Tilsynsenheden, at der foreligger en fyldestgørende pædagogisk handleplan. 12/34

13 Akut fastholdelse eller føren 126 Jf. Servicelovens 126 kan der træffes afgørelse om at anvende fysisk magt i form af at fastholde en person eller føre denne til et andet opholdsrum, når der er nærliggende risiko for, at personen udsætter sig selv eller andre for at lide væsentlig personskade og forholdene i det enkelte tilfælde gør det absolut påkrævet Bestemmelsen giver adgang til akut at anvende magt i form af at fastholde en person eller føre denne person til et andet lokale, når dette er nødvendigt for at undgå, at pågældende skader sig selv, eller når der fx i konfliktsituationer er risiko for, at pågældende skader andre. Der skal være nærliggende risiko for væsentlig personskade, før fastholdelse eller føren er tilladt. Det kan dreje sig om situationer, hvor brugeren er vred, ked af det, eller ikke kan forstå eller blive forstået og derved reagerer med vold mod sig selv, andre eller kaster med ting til fare for andre. Et lovligt indgreb i form af fastholdelse af brugeren omfatter aldrig vold, såsom førergreb, slag eller spark. Bestemmelsen giver heller ikke hjemmel til at føre en person til et lokale med aflåst dør, da dette vil være ensbetydende med frihedsberøvelse, som ikke er tilladt. Anvender du/i magt i form af at fastholde eller føre brugeren til et andet lokale, skal det altid kombineres med forsøg på at gøre bruger tryg. I situationen skal man altid vælge den mindst indgribende handling, der er tilstrækkelig til at opnå formålet. Du/I skal derfor først vurdere, om situationen kan løses uden at fastholde eller føre brugeren til et andet lokale, og kun i de tilfælde hvor medarbejderen vurderer, at det ikke er tilfældet, vil det være lovligt at fastholde eller føre. Det er også en forudsætning, at brugeren ikke viser tegn på at ville ændre adfærd. Fysisk støtte i forbindelse med kramper, spasticitet etc., eller fysisk støtte, som har til formål at berolige, bliver ikke betragtet som magtanvendelse. Betingelser som skal være opfyldt 1. De generelle betingelser skal være opfyldt, se ovenfor. 2. Der skal være nærliggende risiko for væsentlig personskade (brækkede lemmer, hjernerystelser, kraniebrud, tabte eller løse tænder, snitsår, forgiftning, forbrændinger, bid o.lign.) Det vil bl.a. sige ikke materiel skade). 3. Forholdene gør det absolut påkrævet at gribe ind. 4. Andre, mindre indgribende metoder skal være afprøvet først Forholdene i det enkelte tilfælde skal således gøre det absolut påkrævet at gribe fysisk ind ved at fastholde eller føre til et andet rum for at undgå væsentlig personskade. Inden der gribes til magtanvendelse, skal faren forsøges afværget på anden måde (fx beroligende tale, afledende tale mv.). Kun hvis andre og mindre indgribende metoder har vist sig nyttesløse, er magtanvendelse absolut påkrævet. Ved nærliggende risiko forstås, at der er mere end en formodning om, at situationen kan føre til personskade. Der skal således i den konkrete situation være en reel og begrundet risiko og ikke blot en adfærd, hvor pågældende skubber eller tjatter til andre eller fremsætter verbale trusler. Har pågældende derimod for kort tid siden været voldelig og er pågældende stadig stærkt ophidset, kan der efter en konkret vurdering være nærliggende risiko. Vær særligt opmærksom på følgende: Magtanvendelse i form af at fastholde eller at føre til et andet opholdsrum, skal altid kombineres med tryghedsskabende tiltag 13/34

14 Beslutning om at anvende fastholdelse vil altid ske i en akut opstået situation. I praksis vil det derfor altid være personalet, der er til stede i situationen, der træffer konkret beslutning om fastholdelse eller føren Eksempel 1 En bruger er i færd med at træde ud i voldsom trafik I denne situation vil medarbejderne kunne anvende magt i form af fastholdelse for at hindre væsentlig personskade. Eksempel 2 En bruger har sat sig ned midt på en stille villavej. Der er ingen trafik. I denne situation, hvor der ikke kan siges at være nærliggende risiko for væsentlig personskade, er det ikke tilladt fysisk at tvinge brugeren op at stå og føre hende væk Eksempel 3 En bruger skal på arbejde, men hun vil ikke ind i bussen Her vil det ikke være tilladt vha. fysisk tvang, at trække/skubbe brugeren ind i bussen. Hvis medarbejderen tager hende i hånden og hun følger med, uden at gøre modstand, er der ikke tale om magtanvendelse Eksempel 4 En bruger er ved at falde ned af en trappe I dette tilfælde vil medarbejderne kunne hindre faldet ved at anvende fastholdelse. Denne magtanvendelse vil være tilladt. Eksempel 5 En bruger banker vedholdende hovedet ind i væggen og holder ikke op, selvom personalet forsøger at tale til, berolige, motivere eller aflede vedkommendes opmærksomhed Her kan det være nødvendigt at fastholde fx hoved eller arme. Magtanvendelse vil i dette tilfælde være tilladt, hvis situationen er så voldsom, at der er risiko for væsentlig personskade Eksempel 6 En bruger er aggressiv og har slået og væltet en anden, fysisk svag, bruger omkuld, sådan at vedkommende har slået hovedet. Brugeren slår ud efter en anden bruger og er fortsat aggressiv, trods medarbejderes forsøg på at berolige ham. Brugeren viser ikke tegn på at ville ændre adfærd. Medarbejderne vurderer, at der er nærliggende risiko for, at andre brugere lider alvorlig personskade og føler det derfor absolut påkrævet at føre brugeren væk fra situationen. Magtanvendelse i form af fastholdelse eller føren, vil derfor være tilladt i dette tilfælde. Eksempel 7 Fysisk støtte som har til formål at modvirke spasticitet eller rykvise kramper eller som har til formål at berolige anses ikke for magtanvendelse. 14/34

15 Procedure ved akut fastholden eller føren hvad gør I som tilbudsleder/personale? I en situation, hvor I som personale har udøvet magtanvendelse, i form af fastholdelse eller føren af en bruger, kan de nødvendige procedurer illustreres i nedenstående figur: Personalet har i en akut situation udøvet magtanvendelse, i form af, at en bruger er blevet fastholdt eller ført til et andet rum Magtanvendelse i form af akut fastholdelse eller føren skal altid registreres på skema 2, straks og senest dagen efter. Der skal udfyldes et nyt skema efter hver eneste episode af fastholdelse eller føren. Tilbudsleder skal inden for 1 måned indberette magtanvendelsen til Tilsynsenheden i Frederikssund Kommune via Hvis borgeren har en anden handlekommunen end Frederikssund, videreformidler konsulenterne i Tilsynsenheden indberetningen til handlekommunen. Tilbudslederen har ansvaret for, at der udarbejdes en pædagogisk handleplan med henblik på, at magtanvendelsen fremover kan undgås eller minimeres Tilsynsenheden har ansvaret for at følge op på både indberetninger og handleplaner De enkelte elementer i processen uddybes herunder: Registrering og indberetning I tilfælde af akut fastholdelse eller føren til andet sted, har tilbudsleder ansvaret for, at hver eneste magtanvendelse registreres på skema 2 straks eller senest dagen efter episoden har fundet sted. Tilbudsleder er desuden ansvarlig for, at registreringerne indberettes 1 gang månedligt til Tilsynsenheden. Skema 2 kan hentes på Socialstyrelsens hjemmeside Tilbudsleder er medunderskriver sammen med medarbejderen/medarbejderne, der har foretaget magtanvendelsen. Beskrivelsen af forløbet danner grundlag for Tilsynsenhedens vurdering af, om der er tale om en tilladt eller ikke tilladt magtanvendelse. 15/34

16 Tilbudsleder er ansvarlig for at informere brugeren og evt. dennes repræsentant samt at give klagevejledning. Pædagogisk handleplan Det er tilbudsleders ansvar At der foregår opfølgning og refleksion i forbindelse med en magtanvendelse At der udarbejdes en pædagogisk handleplan for fremover at forhindre og begrænse magtanvendelse i form af fastholdelse eller føren At handleplanen opdateres Ovenstående punkter skal betragtes som en løbende proces på tilbuddet. Tilsynsenheden sikrer, at der foreligger en fyldestgørende pædagogisk handleplan. 16/34

17 Fastholdelse i forbindelse med personlig hygiejne 126 a Jf. Servicelovens 126 a kan der undtagelsesvis for en afgrænset periode træffe afgørelse om at anvende fysisk magt i form af at fastholde en person, hvis dette må anses for en absolut nødvendighed for at varetage omsorgspligten, jf. 82, stk. 1, i personlig hygiejne-situationer. Det skal samtidig gennem handlingsplanen, jf. 136, stk. 2, søges sikret, at magtanvendelse i personlig hygiejne-situationer i fremtiden kan undgås. Udgangspunktet er, at det er frivilligt for brugeren, om vedkommende ønsker hjælp til personlige hygiejne. Undtagelsesvis og i en afgrænset periode kan det tillades at fastholde brugeren i forbindelse med personlig hygiejne for at sikre overholdelse af omsorgspligten. Der kan kun gives tilladelse til magtanvendelse, hvis det er absolut nødvendigt i forhold til opfyldelse af omsorgspligten herunder fx brugerens værdighed, sociale relationer og sundhedstilstand. I hygiejnesituationer skal man sørge for at varetage brugerens grundlæggende behov for respekt for og hensyn til brugerens selvværd og livsførelse. Ud fra værdighedsbetragtninger samt sundhedsmæssige hensyn kan der helt undtagelsesvist og kun i en begrænset periode anvendes fysisk magt i hygiejnesituationer, når det er absolut nødvendigt for at udøve omsorgspligten. Alt andet skal forgæves være forsøgt først. Magtanvendelse i form af fastholdelse kan tillades ved: - Tandbørstning - Barbering - Hårvask, badning og tøjskift - Klipning af hår og negle - Skiftning af bleer og bind - Pleje af hud - Fjernelse madrester i kindpose og mundhule Når tilbuddet har ansøgt og hvis handlekommunen har imødekommet ansøgningen, og dermed givet tilladelse, må du/i holde brugeren fast, så eksempelvis tandbørstning kan ske. Der må ikke bruges hjælpemidler til fastholdelsen, og fastholdelsens må ikke være et fysisk overgreb. Det kan fx betyde, at der ikke skal foretages bad eller tandbørstning på et bestemt klokkeslæt, men at der i stedet tages hensyn til brugerens behov. Muligheden for at opfylde omsorgspligten med magt i hygiejnesituationer kræver, at der foreligger en tilladelse. Betingelser der skal være opfyldt 1. De generelle betingelser skal være opfyldt, se ovenfor. 2. Det skal være absolut nødvendigt for at udøve omsorgspligten i den personlige hygiejnesituation. 3. Der skal være tale undtagelsestilfælde. 4. Det skal sikres, at grundlaget for afgørelsen om mulighed for fastholdelse i en konkret personlig hygiejne-situation indeholder: - den nødvendige faglige dokumentation for den nedsatte funktionsevne, - oplysninger om den socialpædagogiske hjælp og støtte der har været iværksat før den påtænkte afgørelse om iværksættelse af foranstaltningerne - oplysninger om den forventede periode, i hvilken foranstaltningerne vil være nødvendige - pårørendes og en eventuel værges bemærkninger til de påtænkte foranstaltninger 5. Lovens øvrige muligheder skal forgæves have været forsøgt. 17/34

18 Eksempel En bruger i et bofællesskab for psykisk syge er kommet til skade og har i den forbindelse et sår på armen, som ikke heler, som det skal. Brugeren har fået lagt en bandage omkring såret, og sygeplejersken er kommet for at skifte bandagen. Brugeren er imidlertid ikke indstillet på at få bandagen skiftet, men ud fra et sundhedsfagligt hensyn vurderer man, at der er risiko for yderligere infektion i såret, hvis ikke bandagen jævnligt skiftes. Derfor mener man, at det vil være nødvendigt at fastholde brugeren, hvis han ikke vil lade sygeplejersken skifte bandagen. Vil man i dette tilfælde, for at sikre overholdelse af omsorgspligten, kunne foretage en magtanvendelse i form af en kortvarig fastholdelse af brugeren, mens bandagen skiftes? Hvis der er mistanke om en alvorlig og livstruende infektion i såret, vil man, i henhold til omsorgspligten, kunne foretage en akut magtanvendelse Hvis der ikke er tale om en akut, handlingspåkrævende situation, men det samtidig skønnes absolut nødvendigt at pleje såret, af hensyn til omsorgspligten, vil man kunne ansøge om tilladelse til jævnligt at skifte bandagen, - det vil altså ikke være tilladt at skifte bandagen uden tilladelse. Hvis det ikke skønnes absolut nødvendigt at pleje såret, hvis det fx kan sandsynliggøres, at det vil heles af sig selv, og der ikke af hensyn til brugerens sundhedstilstand, værdighed eller sociale relationer, kan være hjemmel for magtanvendelsen, vil det ikke være tilladt at skifte bandagen uden tilladelse og uden brugerens gyldige samtykke. I alle tilfælde vil man dog skulle udarbejde en handleplan med det formål at sikre, at magtanvendelse i situationen og lignende situationer fremover kan undgås Det vil ikke være tilladt at fastholde brugeren og skifte bandagen, uden at der foreligger en tilladelse. Procedure hvad gør I som tilbudsleder/ personale? Hvis betingelserne er opfyldt og du/i vurderer, at fastholdelse i forbindelse med en konkret hygiejnesituation, er påkrævet, kan jeres handlemuligheder og de nødvendige procedurer illustreres i nedenstående figur: 18/34

19 Tilbudsleder og personale vurderer, at det er nødvendigt at foretage magtanvendelse over for en bruger, i form af fastholdelse i en konkret hygiejnesituation Brugeren har givet gyldigt samtykke til foranstaltningen Der er ikke opnået gyldigt samtykke, idet brugeren modsætter sig foranstaltningen eller er passiv Foranstaltningen er ikke omfattet af reglerne om magtanvendelse og er dermed tilladt Ansøgning godkendes ikke og foranstaltningen er derfor ikke tilladt Brugerens handlekommune behandler ansøgningen Foranstaltningen er i udgangspunktet ikke tilladt, og der skal ansøges om fastholdelse i den givne hygiejnesituation. Ansøgningsskema kan findes her I tidsrummet indtil ansøgningen behandles og evt. imødekommes, betragtes foranstaltningen (endnu) ikke som tilladt Ansøgning godkendes og foranstaltningen kan iværksættes nedenstående figur: I tilfælde af fastholdelse i forbindelse med hygiejnesituationer uden forudgående godkendelse, skal hver eneste fastholdelse registreres, straks og senest dagen efter. Ved flere episoder samme dag over for samme bruger, skal der udfyldes et nyt skema efter hver enkelt episode. Desuden skal tilbudsleder straks og senest på 3. dagen indberette magtanvendelsen til Tilsynsenheden. Tilbudslederen har desuden ansvaret for, at der udarbejdes en pædagogisk handleplan med henblik på, at magtanvendelsen fremover kan undgås eller minimeres I situationer, hvor brugeren modsætter sig fx at få børstet tænder, skal der ske registrering af dette, straks og senest dagen efter. Ved flere episoder samme dag over for samme bruger registreres disse i ét skema. 1 x månedligt skal tilbudsleder indsende de registrerede skemaer til Tilsynsenheden Tilsynsenheden har ansvaret for at følge op på både indberetninger og handleplaner Tilbudsleder har ansvaret for at sikre, at behovet for fastholdelse i den givne hygiejnesituation løbende vurderes samt at der udarbejdes en pædagogisk handleplan med henblik på, at magtanvendelsen fremover kan undgås eller minimeres 19/34

20 De enkelte elementer i processen uddybes herunder: Gyldigt samtykke Hvis du/i har gyldigt samtykke fra brugeren til foranstaltningen, er indgrebet ikke omfattet af reglerne om magtanvendelse. Hvis brugeren forholder sig passivt eller modsætter sig Hvis brugeren forholder sig passivt eller modsætter sig magtanvendelsen, er den i udgangspunktet ikke tilladt. Hvis du/i er i tvivl om, hvorvidt brugeren har givet et gyldigt samtykke, se afsnittet om samtykke, side 9 i Retningslinjer vedrørende magtanvendelser del I. Ansøgning om magtanvendelse - ved ikke gyldigt samtykke Hvis brugeren ikke har givet gyldigt samtykke til fastholdelsen, har tilbudsleder ansvaret for, at der ansøges om fastholdelse i hygiejnesituationen på skemaet Ansøgning om iværksættelse af magtanvendelse. Skemaet kan hentes her. Ansøgningen skal indeholde en præcis afgrænsning af, hvad omsorgspligten vedrører (eksempelvis tandbørstning). Ansøgningen sendes til Tilsynsenheden, vedlagt pædagogisk handleplan. Det er således konsulenterne i Tilsynsenheden, der vurderer ansøgningen og træffer afgørelse. Hvis borgeren har en anden handlekommune end Frederikssund, videreformidler Tilsynsenheden ansøgningen til handlekommunen, som træffer afgørelse. Handlekommunen sender afgørelsen til brugeren og tilbudslederen Hvis foranstaltningen godkendes, kan den nu iværksættes. Registrering og indberetning når der er givet tilladelse Når der har fundet magtanvendelse sted, har medarbejder og tilbudsleder generelt pligt til at registrere dette på Socialstyrelsens skema 1. Når en ansøgning om fastholdelse i en hygiejnesituation er godkendt, skal der dog kun ske registrering af fastholdelsen første gang tilladelsen tages i brug i tilfælde hvor brugeren modsætter sig fastholdelse Registrering finder sted på skema 1, som kan hentes på Socialstyrelsens hjemmeside Registreringen på skema 1 skal ske straks, og senest dagen efter, at magtanvendelsen har fundet sted. Tilbudsleder har desuden pligt til at sende registrerede skema 1 til Tilsynsenheden 1 gang om måneden. Registrering og indberetning når der ikke er givet tilladelse I tilfælde af fastholdelse i hygiejnesituationer uden tilladelse, dvs. i tilfælde, hvor man endnu ikke har søgt om godkendelse, eller ansøgningen (endnu) ikke er i mødekommet, har tilbudsleder ansvaret for At hver eneste fastholdelse registreres straks eller senest dagen efter, på skema 2 At registreringerne indberettes straks og senest på 3. dagen til tilsynsmyndigheden Skema 2 kan hentes på Socialstyrelsens hjemmeside Tilbudsleder er medunderskriver sammen med medarbejderen/medarbejderne, der har foretaget magtanvendelsen. Beskrivelsen af forløbet danner grundlag for Tilsynsenhedens vurdering af, om der er tale om en tilladt eller ikke tilladt magtanvendelse. Tilbudsleder er ansvarlig for at informere brugeren og evt. dennes repræsentant samt at give klagevejledning. Pædagogisk handleplan og løbende vurdering 20/34

Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne

Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne Lov om social service 124-129 Juli 2014 Sagsnr. 12-7795 Dok.nr. 952226-12 1/20 Indholdsfortegnelse INDLEDNING: MAGTANVENDELSE SIDSTE LØSNING....

Læs mere

Procedure. Emne: Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne.

Procedure. Emne: Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. Procedure Emne: Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. Indholdsfortegnelse: side 1. Generelle forholdsregler Serviceloven 124-129... 2 2. Alarmsystemer Serviceloven 125...

Læs mere

Magtanvendelse voksne med nedsat psykisk funktionsevne

Magtanvendelse voksne med nedsat psykisk funktionsevne Vejledning Magtanvendelse Dokumenttype: Regional vejledning Anvendelsesområde: Alle sociale tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri. Målgruppe: Ledelse og medarbejdere på sociale tilbud i Region Hovedstadens

Læs mere

Udkast, 7. nov. 2013

Udkast, 7. nov. 2013 Udkast, 7. nov. 2013 Bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter serviceloven

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Vejen Byråd vedr. foranstaltninger om og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens 25-29 204 Social

Læs mere

Instruks vedrørende magtanvendelse i ældreområdet.

Instruks vedrørende magtanvendelse i ældreområdet. Instruks vedrørende magtanvendelse i ældreområdet. C:\Documents and Settings\bilar\Skrivebord\SÆS 301111\Instruks for magtanvendelse 2011 DOK934156.DOCbilarSide 1 21-1 Indholdsfortegnelse Indledning side

Læs mere

Notat. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. 1. Lov, bekendtgørelse og vejledning

Notat. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. 1. Lov, bekendtgørelse og vejledning Notat 16 juni 2014 Sags id: Håntering af magt Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. Veldfærsstaben Kontaktperson: Elsebeth Gedde E-mail: elged@assens.dk Dir. tlf.: 64747133

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Vejen Byråd vedr. foranstaltninger om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens

Læs mere

Procedurebeskrivelse for magtanvendelse

Procedurebeskrivelse for magtanvendelse Procedurebeskrivelse for magtanvendelse 2014 Udarbejdet af: Daniella Andersen Wellejus, Ulla Rosager Dokkedahl og Michael Graff Dato: 28.02.14 Sagsid.: dawel Version nr.: 4 Kvalitetsstandard for magtanvendelse

Læs mere

Vejledning om magtanvendelse i Pleje & Omsorg i Skive Kommune

Vejledning om magtanvendelse i Pleje & Omsorg i Skive Kommune Vejledning om magtanvendelse i Pleje & Omsorg i Skive Kommune Der findes altid en løsning problemet er at finde den (Poul Erik Larsen, 2001: Magt og afmagt en bog om det pædagogiske arbejde uden at anvende

Læs mere

Instruks for alarm- og pejlesystemer (SEL 125 stk. 1 og 2)

Instruks for alarm- og pejlesystemer (SEL 125 stk. 1 og 2) Instruks for alarm- og pejlesystemer (SEL 125 stk. 1 og 2) Udstedt: 12. februar 2015 Godkendt af: Myndighedschef Ove G. Jensen 1.0 Opbygning Magtinstruksen er rent teknisk opdelt i en generel instruks,

Læs mere

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse.

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Det generelle lovgrundlag. Reglerne om magtanvendelse fremgår af Lov om Social Service kap. 24. Samt Bekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006.

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse... 2 Indledning.... 3 Formålet med loven... 3 Principper for magtanvendelse... 4 Personkreds, som er omfattet af loven... 4 Forudsætninger for at iværksætte indgreb...5

Læs mere

Vejledning om Magtanvendelse

Vejledning om Magtanvendelse Vejledning om Magtanvendelse Demenskoordinatorerne Svendborg Kommune Februar 2009 Indholdsfortegnelse Forord Generelt om magtanvendelse: Formål...... side 4 Målgruppe...... side 4 Principper...... side

Læs mere

Typer af magtanvendelse: 125 Personlige alarm- og pejlesystemer

Typer af magtanvendelse: 125 Personlige alarm- og pejlesystemer Magtanvendelse psykiatri og handicap 2013 Dato: 26. maj 2014 1. Lovhjemmel I Serviceloven pålægges kommunerne at yde hjælp til borgere med betydelig nedsat psykisk funktionsevne, der ikke kan tage vare

Læs mere

ÆLDRESERVICE VEJLEDNING

ÆLDRESERVICE VEJLEDNING ÆLDRESERVICE VEJLEDNING Om magtanvendelse At arbejde uden at anvende magt, må aldrig betyde, at man undlader at handle. Men opgaven anses først for løst, når man har fundet frem til en handlemåde, hvori

Læs mere

OMSORG OG MAGT OM MAGTANVENDELSE OG ANDRE INDGREB I SELVBESTEMMELSESRETTEN

OMSORG OG MAGT OM MAGTANVENDELSE OG ANDRE INDGREB I SELVBESTEMMELSESRETTEN OMSORG OG MAGT OM MAGTANVENDELSE OG ANDRE INDGREB I SELVBESTEMMELSESRETTEN Informationspjece til personale, der arbejder med voksne med et svært psykisk handicap Omsorg og magt Om magtanvendelse og andre

Læs mere

Årsrapport 2014 Magtanvendelser Voksenområdet

Årsrapport 2014 Magtanvendelser Voksenområdet Årsrapport 2014 Magtanvendelser Voksenområdet - Sundhed og Ældre - Handicap og psykiatri Tilsynsenheden Afdelingsleder Pia Strandbygaard Tilsynsførende Mia Mortensen Tilsynsførende Joan Dahl Nørgaard Sags

Læs mere

VEJLEDNING. om brug af magtanvendelse på. ældreområdet

VEJLEDNING. om brug af magtanvendelse på. ældreområdet VEJLEDNING om brug af magtanvendelse på ældreområdet Indholdsfortegnelse 1..Præsentation og fortolkning af loven...2 2. Forudsætning for anvendelse af tvang...4 3. Hvilken tvang må anvendes? Og hvornår?...5

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. Udkast

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. Udkast Socialudvalget 2009-10 SOU alm. del Bilag 83 Offentligt Fremsat den xx. Januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om social service. (Magtanvendelse

Læs mere

Socialpædagogisk metode og magtanvendelse

Socialpædagogisk metode og magtanvendelse Socialpædagogisk metode og magtanvendelse Instruks for håndtering og indberetning på voksen- og ældreområdet. Socialcenter og Sundheds- og omsorgscenter, Ringsted Kommune mab feb. 2014 Indhold Indledning...

Læs mere

NOTAT Specialiserede tilbud

NOTAT Specialiserede tilbud ORIENTERING OM MAGTANVENDELSER NOTAT Specialiserede tilbud Orientering til Børne- og undervisningsudvalget vedrørende magtanvendelser og tilsynet hermed Afdelingen for specialiserede tilbud (SPT) varetager

Læs mere

Vejledning om magtanvendelse

Vejledning om magtanvendelse Vejledning om magtanvendelse Udarbejdet af: Lillian Aakjær Hassinggaard Gerda Møller Ulla Riber Mortensen Tovholder for magtanvendelse: Ulla Riber Mortensen Dato: 30.05.2009 Revideret: September 2010 Hold

Læs mere

4) pårørendes og en eventuel værges bemærkninger til de påtænkte foranstaltninger.«

4) pårørendes og en eventuel værges bemærkninger til de påtænkte foranstaltninger.« Lovforslag nr. L 113 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af Karen Ellemann Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Magtanvendelse over for voksne) 1 I lov om social service, jf.

Læs mere

Omsorgspligt og magtanvendelse. Demensrådets temadag d. 31.10. 2013. Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss

Omsorgspligt og magtanvendelse. Demensrådets temadag d. 31.10. 2013. Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss Omsorgspligt og magtanvendelse Demensrådets temadag d. 31.10. 2013 Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss Selvbestemmelse Økonomiske forhold Personlige forhold Medmindre en lov siger noget andet Eller personen

Læs mere

O M S O R G O G M A G T O M M A G T A N V E N D E L S E O G A N D R E I N D G R E B I S E L V B E S T E M M E L S E S R E T T E N

O M S O R G O G M A G T O M M A G T A N V E N D E L S E O G A N D R E I N D G R E B I S E L V B E S T E M M E L S E S R E T T E N OMSORG OG MAGT OM MAGTANVENDELSE OG ANDRE INDGREB I SELVBESTEMMELSESRETTEN Informationspjece til personale, der arbejder med mennesker med svær demens Omsorg og magt Om magtanvendelse og andre indgreb

Læs mere

Plejeafdelingen Norddjurs Kommune. Årsrapport indberetninger magtanvendelse

Plejeafdelingen Norddjurs Kommune. Årsrapport indberetninger magtanvendelse Plejeafdelingen Norddjurs Kommune Årsrapport indberetninger magtanvendelse 2009 1 Indholdsfortegnelse 1. OVERORDNET FORMÅL MED SERVICELOVENS MAGTANVENDELSESREGLER... 3 2. FORMÅL MED INDBERETNINGSSYSTEMET...

Læs mere

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 Indholdsfortegnelse Overordnet formål med servicelovens magtanvendelsesregler... 2 Formål med indberetningssystemet... 2 Redegørelsens

Læs mere

ÅRSRAPPORT MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG

ÅRSRAPPORT MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERORDNET FORMÅL MED SERVICELOVENS MAGTANVENDELSESREGLER.3 2. FORMÅL MED INDBERETNINGSSYSTEMET...3

Læs mere

Retningslinjerne er oprindeligt udarbejdet i dagene 18. - 19. Januar 2000 af:

Retningslinjerne er oprindeligt udarbejdet i dagene 18. - 19. Januar 2000 af: 1 Københavns Amt Psykiatri- og Socialforvaltningen Socialpædagogernes Landsforbund Kreds Københavns Amt Retningslinjer i forbindelse med anvendelse magt og andre indgreb i selvbestemmelsesretten for voksne

Læs mere

Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne. Til borgere og pårørende

Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne. Til borgere og pårørende Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne Til borgere og pårørende Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf.: 72

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at der skal foreligge dokumentation for, at borgeren er omfattet af personkredsen, jf. servicelovens 124 a.

Der gøres opmærksom på, at der skal foreligge dokumentation for, at borgeren er omfattet af personkredsen, jf. servicelovens 124 a. SKEMA 2 Registrering og indberetning af magtanvendelse efter servicelovens 126 og andre tilfælde af magtanvendelse, som der ikke er givet tilladelse til. Skema 2 anvendes i følgende tilfælde: Akut fastholdelse

Læs mere

Beretning for 2007 over magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne, jfr. Servicelovens kapitel 24

Beretning for 2007 over magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne, jfr. Servicelovens kapitel 24 Sct. Knuds Allè 7, 6740 Bramming Dato 29. februar 2008 Journal nr. Notat Login bvr Sagsbehandler Birte Vester Rasmussen Telefon direkte 76 16 92 77 E-mail bvr@esbjergkommune.dk Beretning for 2007 over

Læs mere

Magtanvendelse overfor børn og unge over 18 år, der er anbragt udenfor hjemmet.

Magtanvendelse overfor børn og unge over 18 år, der er anbragt udenfor hjemmet. Magtanvendelse overfor børn og unge under 18 år, der er anbragt udenfor hjemmet Pixi-manual 2012 E-mail: tilsynsenheden@herning.dk Sikker mail: opb.sec@herning.dk www.herning.dk/tilsynsenheden Magtanvendelse

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator August 2012 Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Retssikkerhed Tavshedspligt Tilsynet skal påse at tilbuddet 1 er bekendt

Læs mere

HÅNDBOG. Handicap- og Psykiatri. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. - sådan håndterer og administrerer du reglerne

HÅNDBOG. Handicap- og Psykiatri. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. - sådan håndterer og administrerer du reglerne Job & Familie og Ældre & Pleje Januar 2011 HÅNDBOG Handicap- og Psykiatri Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten - sådan håndterer og administrerer du reglerne INDHOLDSFORTEGNELSE FANE

Læs mere

LOVGIVNING, RELEVANT FOR OLIGOFRENIPSYKIATRIOMRÅDET 1 1 UDDRAG FRA SUNDHEDSLOVEN 2 2 UDDRAG FRA SERVICELOVEN 6

LOVGIVNING, RELEVANT FOR OLIGOFRENIPSYKIATRIOMRÅDET 1 1 UDDRAG FRA SUNDHEDSLOVEN 2 2 UDDRAG FRA SERVICELOVEN 6 Lovgivning, relevant for oligofrenipsykiatriområdet (Det følgende oplister uddrag af den nævnte lovgivning) LOVGIVNING, RELEVANT FOR OLIGOFRENIPSYKIATRIOMRÅDET 1 1 UDDRAG FRA SUNDHEDSLOVEN 2 1.1 Patienters

Læs mere

Demenskonference Ikast-Brande Kommune den 29. september 2014

Demenskonference Ikast-Brande Kommune den 29. september 2014 Demenskonference Ikast-Brande Kommune den 29. september 2014 Hvordan kan man med en demenssygdom længst muligt have indflydelse og selvbestemmelse på eget liv? 2 hovedspørgsmål: Hvad kan man selv gøre

Læs mere

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - juridiske og praktiske udfordringer DemensKoordinatorer i DanmarK Årskursus 2015 Flytningen til et passende botilbud skal medføre en klar

Læs mere

Indstilling om optagelse i særligt botilbud uden samtykke efter servicelovens 129, stk. 1

Indstilling om optagelse i særligt botilbud uden samtykke efter servicelovens 129, stk. 1 Indstilling om optagelse i særligt botilbud uden samtykke efter servicelovens 129, stk. 1 Kommunens kontaktoplysninger Kontaktperson, herunder afdeling Kontaktpersonens direkte tlf.nr. og evt. træffetid

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af beboernes udsagn, oplysninger fra plejepersonalet og gruppeleder, samt tilsynets egne observationer. Under konklusionen

Læs mere

Social og Sundhed Varde Kommune Indsatsområde

Social og Sundhed Varde Kommune Indsatsområde Social og Sundhed Varde Kommune Indsatsområde Indsatsområde Alarm og pejlesystemer - fx chips i sko, gps, døralarm, rumføler, særlig døråbner, trædemåtte Lovgrundlag: Servicelovens 82, 87 +124-127 Funktionsniveau

Læs mere

Magtanvendelse retningslinjer for personalets brug af fysisk magt Indhold

Magtanvendelse retningslinjer for personalets brug af fysisk magt Indhold 1 Magtanvendelse retningslinjer for personalets brug af fysisk magt Indhold 1. Hvorfor retningslinjer om magtanvendelse?...3 2. Det grundlæggende...3 3. Hvad må du?...4 3.1 Den korte version...4 3.2 Den

Læs mere

Støt demente og pårørende Giv et bidrag på www.alzheimer.dk

Støt demente og pårørende Giv et bidrag på www.alzheimer.dk 1 Budskab: Velfærdsteknologi løser ikke problemet det gør behandling, pleje og omsorg! 2 Mareridtet: Politi efterlyser dement mand Fyns Politi efterlyser den 58 årige Svend Erik Præstekjær, som i aftes

Læs mere

Februar 2012 Bilag 1. Retningslinier vedrørende magtanvendelser over for anbragte børn og unge

Februar 2012 Bilag 1. Retningslinier vedrørende magtanvendelser over for anbragte børn og unge Februar 2012 Bilag 1 Retningslinier vedrørende magtanvendelser over for anbragte børn og unge Lovgrundlag Tilsynsenheden, Frederikssund Kommune har til opgave at administrere bestemmelserne i Servicelovens

Læs mere

Retssikkerhed for den udsatte borger. Rammeaftalen / socialområdet

Retssikkerhed for den udsatte borger. Rammeaftalen / socialområdet Retssikkerhed for den udsatte borger Rammeaftalen / socialområdet Hvad er retssikkerhed? Mange forsøg på definition et par eksempler Samfundsforholdenes regulering sker ved retsregler, der er klare og

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 5 Sociale Personsager. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 5 Sociale Personsager. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Dragør Kommune Tårnby Kommune Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 5 Sociale Personsager Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser indgik i december 2004

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

Redegørelse for magtanvendelser i 2014 ved Socialforvaltningens

Redegørelse for magtanvendelser i 2014 ved Socialforvaltningens Orientering Til Aarhus Byråd, Socialudvalget og Thomas Medom Fra Magistraten for Sociale forhold og Beskæftigelse Dato 20. maj 2015 Redegørelse for magtanvendelser i 2014 ved Socialforvaltningens tilbud

Læs mere

VEJLEDNING TIL INDBERETNING AF FYSISK MAGTANVENDELSE

VEJLEDNING TIL INDBERETNING AF FYSISK MAGTANVENDELSE VEJLEDNING TIL INDBERETNING AF FYSISK MAGTANVENDELSE FORORD Skoleafdelingen har vedtaget fælles retningslinjer for, hvad ledere og medarbejdere i skoler, SFOer, fritidshjem og klubber skal gøre, hvis

Læs mere

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg:

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg: RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Torsdag den 18. december 2014 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Pædagog Karen ansat

Læs mere

Lokal undervisning for pædagogisk personale Efteruddannelsesforløb

Lokal undervisning for pædagogisk personale Efteruddannelsesforløb Lokal undervisning for pædagogisk personale Efteruddannelsesforløb ifbm. øget mulighed for magtanvendelse overfor børn og unge med ophold på åbne døgninstitutioner og opholdssteder Baggrund for lovændring

Læs mere

Den røde mappe skal opbevares i gruppen. Vedlagte skemaer kan printes fra Intranettet: Nyt fra Sikkerhed

Den røde mappe skal opbevares i gruppen. Vedlagte skemaer kan printes fra Intranettet: Nyt fra Sikkerhed Kære kollegaer! Brøndagerskolens Arbejdsmiljøgruppe har udarbejdet denne mappe Den Røde Mappe for at sikre sig, at alle ansatte har eller får kendskab til, hvordan man handler, når man har været udsat

Læs mere

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af formand og næstformand for Sundhedsuvalget 2 Åben - Meddelelser til udvalgets

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé

Læs mere

Beretning 2010 om magtanvendelse og andre indgreb i voksnes selvbestemmelsesret i henhold til servicelovens bestemmelser.

Beretning 2010 om magtanvendelse og andre indgreb i voksnes selvbestemmelsesret i henhold til servicelovens bestemmelser. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Administrationscentret, Juridisk Afd. Bilag 1 28. marts 211 Sagsnr. 211-36164 Dokumentnr. 211-194376 Miriam Wilmont Beretning 21 om magtanvendelse og

Læs mere

Solhave-sagen. Magtanvendelse i institutioner for børn og unge - den juridiske ramme. Debatten for ti år siden. Tape-sagen. Hillerød-sagen.

Solhave-sagen. Magtanvendelse i institutioner for børn og unge - den juridiske ramme. Debatten for ti år siden. Tape-sagen. Hillerød-sagen. Magtanvendelse i institutioner for børn og unge - den juridiske ramme professor i strafferet Det Juridiske Fakultet Solhave-sagen Retten i Aalborg 28.01.2015 tidligere forstander og 11 andre tidligere

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD

ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD Den Sociale Virksomhed ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD Regionsgården Blok E stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 69 59 Web www.densocialevirksomhed.dk Ref.: jasu Dato: 31.

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 18. februar 2014 kl. 15.30 mødelokale A, Ullasvej 23, Rønne REFERAT

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 18. februar 2014 kl. 15.30 mødelokale A, Ullasvej 23, Rønne REFERAT REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 18. februar 2014 Indholdsfortegnelse 1.Orientering om ny organisation... 2 2. Ændring af maksimaltakster for taxikørsel 2014... 2 3. Redegørelse om magtanvendelser

Læs mere

Vold og trusler om vold

Vold og trusler om vold Janesvej 2, 8220 Brabrand, tlf. 87 13 90 50, fax. 87 13 90 48, e-mail tov@aaks.aarhus.dk Vold og trusler om vold Konflikter i hverdagen Instruks for den situation, at en ansat udsættes for en ubehagelig

Læs mere

Orientering om Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelse af 3. november 2014 om 3 strakspåbud på botilbuddet Ringbo

Orientering om Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelse af 3. november 2014 om 3 strakspåbud på botilbuddet Ringbo KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Til Socialudvalget Orientering om Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelse af 3. november 2014 om 3 strakspåbud på botilbuddet Ringbo 06-11-2014

Læs mere

Demenspolitik Lejre Kommune.

Demenspolitik Lejre Kommune. Demenspolitik 2014 Demenspolitik Lejre Kommune. Forord Mellem 80-100.000 danskere er ramt af demens -- og tallet er stigende. Den samme udvikling ser vi i Lejre Kommune, hvor vi forventer en stigning af

Læs mere

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Titel Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Socialpædagogisk

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

Tvang og patientrådgiver

Tvang og patientrådgiver Tvang og patientrådgiver Undervisningsbilag nr. 1 til temaet Loven, dine rettigheder og din e-journal Se også: http://sum.dk/aktuelt/publikationer/publikationer/tvang_i_psykiatrien/2tilpatienter.aspx Til

Læs mere

Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning

Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning Via dette skema kan du som borger ansøge om et rehabiliteringsophold eller forløb ved kommunens rehabiliteringscenter (jf. bestemmelserne i Serviceloven

Læs mere

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til borgere med autisme og andre udviklingsforstyrrelser

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til borgere med autisme og andre udviklingsforstyrrelser Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til borgere med autisme og andre udviklingsforstyrrelser Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Serviceramme Støtte i eget hjem Titel

Læs mere

Definition på voldsudøvelse:

Definition på voldsudøvelse: VOLDS-og BEREDSSKABSPLAN. Indhold: Begrebs afklaring/definition Forståelsesramme Målsætning Overordnet Handleplan Om magtanvendelse Beredskabsplan Når vold er en kendsgerning Beredskabsplan. Når du har

Læs mere

Forældreindflydelse ift. børn med psykiatriske vanskeligheder

Forældreindflydelse ift. børn med psykiatriske vanskeligheder Forældreindflydelse ift. børn med psykiatriske vanskeligheder Holmstrupgård 30. april 2014 Barnet og dets forældre Barnet er underlagt forældremyndighed, men har en vis grundlæggende selvbestemmelse og

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

1. Om magtanvendelser

1. Om magtanvendelser Socialforvaltningen NOTAT 08-05- Statistik for magtanvendelser marts 1. Om magtanvendelser De tilbud og institutioner, som Socialforvaltningen fører tilsyn med, skal løbende registrere og indberette magtanvendelser,

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Xclass [VOLDSPOLITIK] Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse

Xclass [VOLDSPOLITIK] Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse Xclass Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse [VOLDSPOLITIK] Xclass værdier i forhold til vold, definition af vold, målsætning, handleplaner og psykisk førstehjælp samt liste over kontaktpersoner i tilfælde af

Læs mere

Botilbuddet Malthesminde

Botilbuddet Malthesminde Botilbuddet Malthesminde RAPPORT OVER TILSYN 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF TILBUDDET: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt for tilsynet...

Læs mere

COK Magtanvendelse over for børn. Holbæk Kommune Den 12. august 2015

COK Magtanvendelse over for børn. Holbæk Kommune Den 12. august 2015 COK Magtanvendelse over for børn Holbæk Kommune Den 12. august 2015 Dagsorden Hvem bestemmer over barnet Barnet og barnets rettigheder Forældremyndigheden rettigheder og pligter Institutionens overtagelse

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Københavns Kommune Socialforvaltningen Hvornår får jeg svar? Denne pjece informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang tid der normalt må gå, inden der

Læs mere

Tilsyn med kvalitetsmåling, læring og udvikling Startdato 01.01.2012 Slutdato 01.01.2015

Tilsyn med kvalitetsmåling, læring og udvikling Startdato 01.01.2012 Slutdato 01.01.2015 Frikommune Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson Dato for ansøgning 29. juni 2011 Vejle Tilsyn med kvalitetsmåling, læring og udvikling Startdato 01.01.2012 Slutdato 01.01.2015

Læs mere

Personalepolitik om forebyggelse af vold og trusler

Personalepolitik om forebyggelse af vold og trusler Personalepolitik om forebyggelse af vold og trusler Kriminalforsorgen i Grønland marts 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Typer af vold... 3 3. Definition af vold... 3 4. Forekomst... 4 5. Hvem har ansvaret?...

Læs mere

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på

Læs mere

VOLDSPOLITIK. Det er uacceptabelt, at en medabejder udsættes for vold og trusler om vold.

VOLDSPOLITIK. Det er uacceptabelt, at en medabejder udsættes for vold og trusler om vold. Vedtaget: LMU: 24/04-02 Revideret: 03/02-04 VOLDSPOLITIK En voldspolitik på arbejdspladsen skal skabe synlighed og ensartethed i arbejdet med at forebygge vold og trusler om vold. Vold og trusler om vold

Læs mere

Konflikthåndtering og Magtanvendelsespolitik Vedtaget i AfdelingsMED Juni 2013 Revideret april 2014

Konflikthåndtering og Magtanvendelsespolitik Vedtaget i AfdelingsMED Juni 2013 Revideret april 2014 Konflikthåndtering og Magtanvendelsespolitik Vedtaget i AfdelingsMED Juni 2013 Revideret april 2014 Indhold Indledning... 2 Bekendtgørelsen om magtanvendelser over for børn og unge, der er anbragt uden

Læs mere

Socialpædagogik. & Demens. Mette Borresen Helle Krogh Hansen Lis-Emma Trangbæk. - det vanskelige omsorgsarbejde

Socialpædagogik. & Demens. Mette Borresen Helle Krogh Hansen Lis-Emma Trangbæk. - det vanskelige omsorgsarbejde Socialpædagogik & Demens Mette Borresen Helle Krogh Hansen Lis-Emma Trangbæk - det vanskelige omsorgsarbejde Socialpædagogik & Demens - det vanskelige omsorgsarbejde Socialpædagogik Demens & Mette Borresen

Læs mere

Hjælpemidler - i det intelligente velfærdshjem. Inger Kirk Jordansen, Hjælpemiddelinstituttet, 3.12.2010

Hjælpemidler - i det intelligente velfærdshjem. Inger Kirk Jordansen, Hjælpemiddelinstituttet, 3.12.2010 Hjælpemidler - i det intelligente velfærdshjem Inger Kirk Jordansen, Hjælpemiddelinstituttet, 3.12.2010 Hvad er et hjælpemiddel? Hvem vil betale? Identitet Livskvalitet Kontrol Trivsel Tryghed Værdighed

Læs mere

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Helhedsbetragtning Helhedsvurdering Helhedssyn Helhedsvisitation Hvad siger juraen? krav og udfordringer?

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Social- og integrationsministeriet Sendt med e-mail til: jub@sm.dk samt caw@sm.dk Den 18. januar 2013 D.nr. 1171-126 Sagsbeh. Thomas Gruber Vedr.: Høringssvar vedr. forslag til lov om kriminalpræventive

Læs mere

Odder Kommune Bilag 1.4 i sag vedr. Frit Leverandørvalg Doc.nr: 583690. Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004

Odder Kommune Bilag 1.4 i sag vedr. Frit Leverandørvalg Doc.nr: 583690. Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004 Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004 Kvalitetsstandard for personlig pleje 1.Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvilket behov dækker ydelsen? 3.Hvad er formålet med 71 lov om social service

Læs mere

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE ER REGLER KEDELIGE? NEJ! men de kan være svære at læse! Hvis du har interesse for samfundet, og indretningen

Læs mere

Strue ru r Kommun u e n Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den. 6. oktober 2009

Strue ru r Kommun u e n Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den. 6. oktober 2009 Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den. 6. oktober 2009 Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Lov om social service... 4 Struer Kommunes grundholdning på

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006.

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Lov om social service... 4 Struer Kommunes grundholdning

Læs mere

Politik om vold, trusler og chikane

Politik om vold, trusler og chikane Politik om vold, trusler og chikane Lions Park Søllerød skal være en sikker arbejdsplads! Vold, trusler om vold og chikane mod de ansatte tolereres ikke! Det betyder: At trusler mod den enkelte ses som

Læs mere

Hvem kan modtage ydelsen?

Hvem kan modtage ydelsen? 85 Social pædagogisk støtte. Lovgrundlag 85 i Lov om Social Service. Tilbud om hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer i eget hjem, der har behov herfor

Læs mere

Skemaerne er tænkt som et let tilgængeligt redskab til at registrere mindre overgreb eller episoder, der ikke anmeldes som arbejdsskader.

Skemaerne er tænkt som et let tilgængeligt redskab til at registrere mindre overgreb eller episoder, der ikke anmeldes som arbejdsskader. September 2010 Til sikkerhedsgruppen Rive/kradse skemaer Skemaerne er tænkt som et let tilgængeligt redskab til at registrere mindre overgreb eller episoder, der ikke anmeldes som arbejdsskader. Skemaerne

Læs mere

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar.

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar. Voldspolitik Indledning En voldspolitik på arbejdspladsen kan være med til at skabe synlighed, ensartethed og kontinuitet i arbejdet med at forebygge vold og trusler om vold. Voldspolitikken, og den tilhørende

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

TILSYN JONSTRUPVANG 2013

TILSYN JONSTRUPVANG 2013 Den Sociale Virksomhed TILSYN JONSTRUPVANG 2013 Regionsgården Blok E stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 69 59 Web www.densocialevirksomhed.dk Ref.: jasu Dato: 27. juni

Læs mere

STANDARDKONTRAKT PÅ BØRNEOMRÅDET

STANDARDKONTRAKT PÅ BØRNEOMRÅDET STANDARDKONTRAKT PÅ BØRNEOMRÅDET Barnet/den unge Familieforhold/Værgemål [navn] [cpr.nr.] [Folkeregisteradresse] Moderen: Navn: Adresse: Telefon: E-mail: Faderen: Navn: Adresse: Telefon: E-mail: Angiv

Læs mere