Styresystem IQnomic Standard

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Styresystem IQnomic Standard"

Transkript

1 Håndterminal/kontrolpanel Indstillinger Sprog/Language Luftmængdeenhed Min./maks.-indstilling Grundindstilling Styring Styring Koblingsur Startsekvens Opvarmning Varmeflade el Varmeflade vand Heating BOOST Intermitterende natdrift Morning BOOST Forvarmning af luft Kulde Styremuligheder Funktioner Temperaturregulering FRT-regulering Sommernatkøling Ønskeværdiforskydning Eksterne temperaturfølere Tilluftregulering Fraluftregulering Udekompensering All Year Comfort Fugt Affugtningsregulering...36 Eksterne driftsfunktioner Spjældstyring Udgange Indgange IQnomic Plus Luftmængde/tryk Ventilatorregulering Luftmængderegulering Behovsstyring Slavestyring Udluftning Trykregulering Årstidskompenseret luftmængde Nedregulering af luftmængde/tryk Densitetskorrigeret luftmængde Nulpunktskalibrering OPTIMIZE Clean Air Control Alarm Generelt Alarmgrænser Brandalarm Eksterne alarmer Alarmprioritet Alarmblokering Kommunikation Generelt Web-kommunikation i netværk Logning Styresystem GOLD LP Filter Generelt Filterovervågning Rotorveksler Styring Afisning Kølegenvinding Renblæsning Carry over control Rotationsvagt Efterkørsel varmeveksler Beregning af temperaturvirkningsgrad Servicefunktioner Luftregulering...40 Aflæsning...40 Manuel test

2 Håndterminal/kontrolpanel Indstillinger Sprog/Language Det ønskede sprog kan indstilles. Dette sker normalt i forbindelse med den første opstart, når spørgsmålet ÆN- DRING/CHANGE? automatisk vises i kontrolpanelet. Ændringer kan dog foretages når som helst. Luftmængdeenhed Den ønskede luftmængdeenhed kan indstilles: l/s, m 3 /s, m 3 /h. Min./maks.-indstilling Anvendes for at begrænse indstillingsområdet på brugerniveau for ønskeværdien samt min- og maks.-grænser for temperatur. Grundindstilling To grundindstillinger kan gemmes og f.eks. benyttes til en sommerindstilling og en vinterindstilling af aggregatet. Tilbagestilling til fabriksindstilling kan også foretages. De indstillede værdier for kommunikation og alarmprioritet tilbagestilles dog ikke ved fabriksindstilling. Styring Styring Normalt går aggregatet i automatisk drift og styres via indstillinger af det interne koblingsur. Det er også muligt at styre aggregatet manuelt. Derudover kan aggregatet styres eksternt via kommunikation eller via eksternt tilbehør som f.eks. personføler. Styreenheden har som standard to udgange og to indgange til eksterne driftsfunktioner (med tilbehøret IQnomic Plus-modul TBIQ kan antallet af henholdsvis ind- og udgange øges til fire). Udgangene kan f.eks. bruges til driftsindikation og indgangene f.eks. til drift via personføler. Udgangene kan f.eks. bruges til driftsindikation og indgangene f.eks. til drift via personføler. Koblingsur Aktuel dato og tid kan indstilles og justeres efter behov. Koblingsuret tager automatisk hensyn til skudår. Automatisk skift mellem sommertid/vintertid sker iht. EUstandard. Funktionen kan dog blokeres. Tider og dage indstilles til, hvornår aggregatet skal køre med højhastighed og lavhastighed eller være standset. Der kan indstilles otte forskellige tidskanaler. Ved samme driftstider alle ugens dage (mandag søndag) er det tilstrækkeligt at programmere én tidskanal. Årskanalerne giver mulighed for at indstille forskellige driftstider for forskellige dele af året, f.eks. ved længere ferier. Der kan indstilles otte forskellige årskanaler. Startsekvens GOLD LP har en startsekvens med fabriksindstillet tidsforsinkelse mellem hvert trin iht. nedenstående: 1. Spjældrelæ aktiveres og åbner lukkespjældet (hvis et sådant er installeret). 2. Tidsforsinkelse 30 sekunder. Fraluftventilator starter, og varmeveksleren styres til maks. genvinding. Varmeflade vand (hvis den er installeret) aktiveres med 40 % af maks. effekt. 3. Tidsforsinkelse 90 sekunder. Tilluftventilator starter. 4. Tidsforsinkelse 90 sekunder. Temperaturregulering begynder iht. normale indstillinger. Startsekvensen forhindrer, at fraluftventilatoren starter med lukket spjæld. Da fraluftventilatoren starter først, og varmeveksleren styres til maks. genvinding, undgår man afkøling med tilluft ved starten, når vejret er koldt. 26

3 Temperaturregulering FRT-regulering Med FRT-regulering menes fralufttemperatur-relateret tillufttemperatur-regulering. Det betyder, at tillufttemperaturen reguleres i forhold til fralufttemperaturen. Tillufttemperaturen reguleres normalt til at være nogle grader lavere end fralufttemperaturen. Dermed udnyttes rotorveksleren optimalt, hvilket resulterer i en særdeles god driftsøkonomi. FRT-regulering er velegnet, når lokalet har varmeoverskud fra f.eks. maskiner, belysning eller mennesker, og har tilluftarmaturer, der er velegnede til undertempereret luft. Reguleringssekvens Temperaturvirkningsgraden for aggregatets varmeveksler styres til maks. varmegenvinding. Derefter begynder varmefladen til eftervarmning, hvis en sådan er installeret, at levere effekt. Hvis der ikke er installeret varmeflade til efteropvarmning, eller når varmefladens effekt ikke er tilstrækkelig, nedreguleres aggregatets tilluftmængde eller både tilluft- og fraluftmængde automatisk og trinløst. Der kan indstilles en neutralzone, som giver mulighed for en lavere ønskeværdi for tillufttemperaturen, før nedreguleringen starter. Når tilluftmængden nedreguleres, får rotorveksleren overskud af varm fraluft og kan holde den ønskede tillufttemperatur. Ved denne nedregulering af tilluften opstår der undertryk, og der tages i stedet friskluft ind, f.eks. via utætheder ved døre og vinduer. Lokalets normale varmesystem dimensioneres til at opvarme denne friskluft. FRT-regulering 1 En fabriksindstillet kurve regulerer forholdet mellem tilluftog fralufttemperaturen. 1) Skillepunkt i C (går ud fra fralufttemperatur). 2) Temperaturdifference over skillepunktet vælges i trin. 3) Temperaturdifference under skillepunktet vælges i C. Se diagrammet FRT-regulering 1 til højre. FRT-regulering 1 Ønskeværdi tillufttemperatur C FL-/TL-difference Skillepunkt Trin Fralufttemperatur C Trin 2 Trin 3 Trin 4 Fabriksindstilling: Trin 1. Skillepunkt 20 C. UL/IL-difference 2 C. Indebærer: Ved en fralufttemperatur på under 20 C (skillepunkt) reguleres ønskeværdien for tillufttemperaturen automatisk til at være 2 C (UL/IL-difference) lavere. Ved en fralufttemperatur på over 20 C følger ønskeværdien for tillufttemperaturen kurven iht. trin Styresystem GOLD LP 27

4 Temperaturregulering FRT-regulering, fortsat FRT-regulering 2 Bruges, når særlige behov og forhold betyder, at den fabriksindstillede kurve i FRT-regulering 1 ikke giver det ønskede resultat. Afhængigt af hvilke indstillinger der udføres, kan installation af en eftervarmeflade være påkrævet. En individuelt tilpasset kurve regulerer forholdet mellem tilluft- og fralufttemperaturen. Se diagrammet FRT-regulering 2 til højre. FRT-regulering 2 Y = Ønskeværdi, tillufttemperatur C X = Fralufttemperatur C 2 3 Sommernatkøling Den lavere temperatur om natten udnyttes til at afkøle bygningen. Ved aktiveret funktion går aggregatet efter behov på høj hastighed uden varmegenvinding og uden at en eventuel varmeflade aktiveres. Resultatet bliver, at kølebehovet reduceres de første timer om dagen. Hvis der er køleaggregat, spares der på driften af dette. Hvis der ikke er køleaggregat, opnås der alligevel en vis kølende effekt. Fabriksindstilling af brydepunkter: X1 = 15 C. X2 = 20 C. X3 = 22 C. Y1 = 20 C. Y2 = 18 C. Y3 = 14 C. Indebærer: Ved en fralufttemperatur under 15 C (X1) er ønskeværdien for tillufttemperaturen konstant 20 C (Y1). Ved en fralufttemperatur på 20 C (X2) er ønskeværdien for tillufttemperaturen 18 C (Y2). Ved en fralufttemperatur over 22 C (X3) er ønskeværdien for tillufttemperaturen konstant 14 C (Y3). Ønskeværdiforskydning Benyttes til at ændre ønskeværdien for indblæsnings- og udsugningstemperatur. Via eksternt tidsur eller potentiometer kan man f.eks. hæve eller sænke temperaturen på visse tider af døgnet. Ønskeværdien kan påvirkes ±5 C. Eksterne temperaturfølere Det er muligt at tilslutte eksterne temperaturfølere, som kan benyttes, når aggregatets interne følere ikke giver repræsentative værdier. Ekstern rumføler måler temperaturen enten i rummet eller i kanalsystemet i stedet for i aggregatet. 28

5 Temperaturregulering Tilluftregulering Med tilluftregulering holdes en konstant tillufttemperatur uden hensyn til belastningen i lokalerne. Tilluftregulering kan benyttes, når lokalernes belastning og temperaturer er forudsigelige. Det er ofte nødvendigt, at der er installeret varmeflade til eftervarmning, evt. også køleflade. Reguleringssekvens Temperaturvirkningsgraden for aggregatets varmeveksler styres til maks. varmegenvinding. Derefter begynder varmefladen til eftervarmning, hvis en sådan er installeret, at levere effekt. Hvis der ikke er installeret varmeflade til efteropvarmning, eller når varmefladens effekt ikke er tilstrækkelig, nedreguleres aggregatets tilluftmængde eller både tilluft- og fraluftmængde automatisk og trinløst. Der kan indstilles en neutralzone, som giver mulighed for en lavere ønskeværdi for tillufttemperaturen, før nedreguleringen starter. Når tilluftmængden nedreguleres, får rotorveksleren overskud af varm fraluft og kan holde den ønskede tillufttemperatur. Ved denne nedregulering af tilluften opstår der undertryk, og der tages i stedet friskluft ind, f.eks. via utætheder ved døre og vinduer. Lokalets normale varmesystem dimensioneres til at opvarme denne friskluft. Fraluftregulering Med fraluftregulering holdes en konstant temperatur i fraluftkanalen (lokalerne) ved at regulere tillufttemperaturen. For tilluften angives den laveste og højeste tilladte tillufttemperatur, når GOLD holder fralufttemperaturen konstant. Resultatet bliver en jævn temperatur i lokalerne, uanset belastning. Fraluftregulering kræver, at der er installeret varmeflade til eftervarmning, evt. også køleflade. Fralufttemperaturen måles af GOLD-aggregatets interne temperaturføler. Hvis den interne temperaturføler ikke giver en tilstrækkelig repræsentativ fralufttemperatur, kan der installeres en ekstern føler for rumtemperatur, som sluttes til styreenheden. Reguleringssekvens Temperaturvirkningsgraden for aggregatets varmeveksler styres til maks. varmegenvinding. Derefter begynder varmefladen til eftervarmning, hvis en sådan er installeret, at levere effekt. Udekompensering Temperatur Udekompensering kan aktiveres, hvis lokalerne påvirkes usædvanlig meget af køling og varme, f.eks. via store vinduer. Hvis funktionen vælges, forskydes ønskeværdien for temperaturen i forhold til udetemperaturen iht. hhv. en sommer- og en vinterkurve. Kurvernes hældning samt start- og slutpunkt kan indstilles. Kun i forbindelse med tilluft- eller fraluftregulering. Se diagrammet Udekompensering nedenfor. Det er også muligt at indstille negativ sommerkompensering. Udekompensering Y = Temperaturforskydning C Y1 X1 X = Udetemperatur C Vinterkompensering iht. fabriksindstilling indebærer: Udetemperatur +10 C (Skillepunkt X2): Kompensering starter og sker gradvis med mellem 0 og 3 C ned til udetemperatur -20 C. Udetemperatur -20 C (Skillepunkt X1): Konstant kompensering sker med 3 C (temperaturforskydning Y1). Sommerkompensering iht. fabriksindstilling indebærer: Udetemperatur +25 C (Skillepunkt X3): Kompensering starter og sker gradvis med mellem 0 og 2 C op til udetemperatur +40 C. Udetemperatur +40 C (Skillepunkt X4): Konstant kompensering sker med 2 C (temperaturforskydning Y2). X2 X3 X4 Y2 Styresystem GOLD LP 29

6 Temperaturregulering Temperaturregulering All Year Comfort FRALUFT TILLUFT A A Facadesystem B B C Varmtvand Kølevand Klimabafler C Funktionen All Year Comfort er beregnet til at styre primærvandkredsen til køling og/eller varme til klimabafler, facadeapparatsystemer m.m. Denne funktion kræver tilbehøret apparatboks TBLZ Til dugpunktsregulering kræves også tilbehøret fugtføler TBLZ Øvrigt nødvendigt udstyr kan være ventilmotor, 3-vejsventil, cirkulationspumpe m.m. Funktionen holder hhv. køle- og varmtvandstemperaturen i det tilsluttede køle- og varmesystem konstant ved den ønskede værdi. Vandtemperaturen måles med to temperaturfølere af kontakttypen (se A på billedet ovenfor), som monteres på vandrøret efter reguleringsventilen (se B på billedet ovenfor). Se også Affugtningsregulering under Fugt. Udekompensering For at primærvandkredsens temperatur kan tilpasses bygningens konstruktion og udetemperaturen justeres fremløbstemperaturens ønskeværdi efter udetemperaturen i henhold til en kurve, der kan indstilles. Kurven kan tilpasses forskellige forhold via tre justerbare punkter. Rumkompensation Ved ekstra køle- eller varmebelastning kan fremløbstemperaturen for henholdsvis køle- og varmtvand justeres. Ønskeværdien for fremløbstemperaturen påvirkes af rumtemperaturen. Ønskeværdien for varmtvandsregulering sænkes, når rumtemperaturen overskrider den indstillede grænseværdi. Ønskeværdien for kølevandsregulering øges, når rumtemperaturen kommer under den indstillede grænseværdi. Natblokering muliggør blokering af funktionen om natten. Natkompensation Hvis lokalet ikke bruges om natten og i weekenden kan vandtemperaturen justeres for at spare energi. Børværdien for fremløbstemperaturen hhv. sænkes (varmekreds) eller hæves (kølekreds) i den indstillede periode. Via to tidskanaler er det muligt at indstille perioder til hhv. nat og weekend. Dugpunktskompensering (kun kølevand) Fraluftens fugtindhold og temperatur (se C på billedet ovenfor) måles for at sikre, at der ikke dannes kondens på kolde metalflader. Ved hjælp af målte værdier for relativt fugtindhold og temperatur beregnes det aktuelle dugpunkt (den temperatur, hvor fugten kondenserer). Når dugpunktet overskrider kølevandstemperaturen, hæves kølevandets ønskeværdi for at modvirke kondensdannelse. For at kompensere for køleeffekttab ved stigende kølevandstemperatur kan luftmængden øges for at bortlede mere overskudsvarme. Pumpe/ventil Pumpen til varmekredsen startes og standses i henhold til de indstillede udetemperaturgrænser. Pumpen til kølekredsen samkøres med GOLD-aggregatet og er standset, når der er slukket for aggregatet. Der er mulighed for at standse pumpen til kølekredsen, når temperaturen kommer under den indstillede udetemperatur. Pumperne kan alarmovervåges, og ventilerne kan overvåges via alarm ved afvigende ventilposition. For at modvirke at pumper og ventiler sætter sig fast ved længere tids stilstand, kan disse motioneres i henhold til de indstillede tidsintervaller. 30

7 Luftmængde/tryk Ventilatorregulering Reguleringsformen for henholdsvis tilluft- og fraluftventilator vælges individuelt. Luftmængderegulering Ved luftmængderegulering holder aggregatet den indstillede luftmængde konstant. Ventilatorernes omdrejningstal reguleres automatisk, så luftmængden er korrekt, selvom filtre begynder at blive tilsmudsede, armaturer at blive blokerede osv. En konstant luftmængde er en fordel, da luftmængden så altid holder det, den er indreguleret til fra starten. Behovsstyring Ved behovsstyring reguleres luftmængdebehovet via ekstern føler, f.eks. kuldioxidføler, der er sluttet til styreenheden. Ønskeværdien, der er separat for lav- og højhastighed, indstilles i procent af indgangssignalet. Slavestyring Ved slavestyring reguleres luftmængden konstant til samme værdi som den anden ventilator. Hvis den ene ventilator er tryk- eller behovsstyret, kan den anden slavestyres til samme luftmængde. Trykregulering Ved trykregulering varieres luftmængden automatisk, så kanaltrykket er konstant. Denne reguleringstype kaldes derfor også for VAV-regulering (Variable Air Volume). Trykregulering benyttes f.eks., når spjældfunktioner regulerer luftmængden i dele af ventilationssystemet. Kanaltrykket måles af en ekstern trykføler i kanal. Den ønskede værdi (separat for lavhastighed og højhastighed) indstilles i Pa. Årstidskompenseret luftmængde Udekompensering af luftmængden kan aktiveres, hvis man vil reducere luftmængden om vinteren. Årstidskompenseret luftmængde er en energibesparende funktion, der reducerer driftsomkostningerne til ventilatorer, eftervarme og bygningens normale varmesystem. Funktionen benyttes sammen med luftmængderegulering eller trykregulering. Funktionen har ingen indvirkning ved behovsstyret luftmængde. Y = Reduktion af luftmængde % 0% -10% -20% -30% -40% -50% Y1 X X = Udetemperatur C Udekompensering i henhold til fabriksindstilling indebærer; Udetemperatur +10 C (Skillepunkt X2): Kompensering starter og sker gradvist med mellem 0 30 % ned til udetemperatur -20 C. Udetemperatur -20 C (Skillepunkt X1): Konstant kompensering sker med 30 % (maks. reducering Y1). Nedregulering af luftmængde/tryk Ved øget varmebehov for FRT-regulering eller tilluftregulering er nedregulering af tilluftmængden eller både tilluftog fraluftmængden sidste trin i reguleringssekvensen. En indstillelig temperatursænkning muliggør en lavere ønskeværdi for tillufttemperaturen, før en nedregulering træder i kraft. Densitetskorrigeret luftmængde Luften har forskellig densitet ved forskellige temperaturer. Det indebærer, at en bestemt luftmængde forandres ved forskellig densitet. GOLD korrigerer automatisk for dette, så der altid opnås korrekt luftmængde. X2 Styresystem GOLD LP Nulpunktskalibrering Trykfølernes nulpunktsværdi kontrolleres, og hvis værdien ikke stemmer, sker en ny kalibrering. Dette sker automatisk, hver gang ventilatorerne er stoppet i mere end tre minutter. OPTIMIZE Funktionen OPTIMIZE optimerer GOLD-aggregatets luftmængde for tilsluttet WISE-system, se separat dokumentation for WISE. 31

8 Luftmængde/tryk Clean Air Control Funktionen Clean Air Control anvendes i anlæg, hvor man ønsker at regulere luftmængden eller indholdet af emissioner/forurening i rumluften. Funktionen kræver tilbehøret VOC-føler (TBLZ-1-60). VOC-føleren måler indeholder af emissioner/forurening i enheden i % VOC. Når der afgives CO 2 fra et menneske, skabes en proportional mængde emissioner/forurening, som kan måles af VOC-føleren. Se diagrammet for en omtrentlig omregning af % VOC til CO 2 -indhold. Når VOC-føleren måler lavere indhold af emissioner/ luftforurening end den indstillede værdi, er aggregatets tilluft- og fraluftmængde lig den indstillede minimumluftmængde. Når VOC-føleren i stedet måler et højere indhold af emissioner/luftforurening end den indstillede værdi, øges tilluft- og fraluftmængden trinløst til den indstillede værdi eller til den maksimale luftstrøm er nået. CO 2 -indhold, ppm % VOC Eksempel: 800 ppm svarer til ca. 30 % VOC. Under påvirkning fra andre emissioner/forureninger som f.eks. mados, cigaretrøg osv. øges VOC-indholdet i forhold til CO 2 -indholdet. 32

9 Filter Generelt Når filtrene tilsmudses, øges trykfaldet, og ventilatorernes omdrejningstal øges automatisk for at kompensere for tilsmudsningen. Styresystemet sammenligner kontinuerligt aktuel filterstatus med en kalibering, som udføres ved idriftsættelse og filterudskiftning. Der afgives alarm, når den indstillede alarmgrænse for de enkelte filtre overskrides. Aktuel filterstatus kan når som helst aflæses. Filterovervågning Estimeret filterovervågning Standardfunktion, hvor aktuelle værdier kontinuerligt sammenlignes med kalibrering ved nye filter, og tilsmudsningsgraden beregnes. Filterovervågning med trykføler Når der forekommer trykvariationer i anlæggets kanalsystem, f.eks. ved VAV-regulering, kan filterovervågningen suppleres med trykføler TBLZ Filtertrykfølerne måler da kontinuerligt filtrenes aktuelle trykfald og dermed sikres filterovervågningen også i denne type anlæg. Rotorveksler Styring Rotorveksleren starter, når der er behov for varme. Ved øget varmebehov regulerer styresystemet rotorvekslerens rotationshastighed og dermed varmegenvindingsgraden. Afisning I miljøer, hvor der midlertidigt kan forekomme fugt i fraluften, kan afisningsfunktionen til varmeveksler aktiveres som kontrolforanstaltning. Funktionen overvåger kontinuerligt, at varmeveksleren ikke fryser til, som følge af at kondensvand fryser inde i veksleren. Funktionen kræver, at der er tilsluttet en separat trykføler (tilbehør). Når funktionen er aktiveret, måles trykfaldet over varmeveksleren løbende. Overstiger trykfaldet den indstillede grænseværdi, udføres en afisningssekvens, hvor rotorens omdrejningstal reduceres for at lade den varme fraluft optø en eventuel isbelægning. Kølegenvinding Varmeveksleren kører ved maks. omdrejningstal for at genvinde den relative kulde, der findes i lokalet. Dette sker ved et kølebehov, og når frisklufttemperaturen er højere end fralufttemperaturen. Renblæsning Renblæsningsfunktionen forhindrer tilstopning af varmevekslerens luftkanaler. Dette sker, når aggregatet er i drift, men der intet varmebehov er, og varmeveksleren står stille. Varmeveksleren roterer 10 sekunder hvert 10. minut for renblæsning. Carry-over Control Ved lave luftmængder sænkes omdrejningstallet for rotorveksleren til et passende niveau, så rengøring ved gennemblæsning gennem varmeveksleren kan udføres korrekt. Rotationsvagt Rotationsvagtføleren overvåger løbende varmeveksleren. Ved ufrivilligt stop af varmeveksleren afgives alarm, og aggregatet stoppes ved lav udetemperatur. Efterkørsel varmeveksler Når der er beordret stop, varer det nogen tid, før ventilatorerne står helt stille. For at forhindre nedkøling af tilluften, når aggregatet stoppes, fortsætter rotorveksleren automatisk med at rotere ca. et minut. Beregning af temperaturvirkningsgrad Temperaturvirkningsgraden beregnes og kan aflæses (0 100 %). Styresystem GOLD LP 33

10 Opvarmning Varmeflade el Funktionen aktiveres automatisk, når varmeflade TBLA tilsluttes. Ved varmebehov styres el-effekten til varmefladen i sekvens med varmeveksleren. Ved lave lufthastigheder reduceres el-effekten automatisk, så el-stavene ikke overophedes. Efter at varmefladen har været i drift, kører tilluftventilatoren altid i 3 minutter til efterkøling, selv om aggregatet stoppes manuelt eller via automatiske funktioner. Varmeflade vand Funktionen aktiveres automatisk, når varmeflade TBLA tilsluttes. Ved varmebehov styres ventil og motor i sekvens med varmeveksleren. Pumpestyring Cirkulationspumpe starter, når varmebehov foreligger samt ved lav udetemperatur. Når dette ikke er tilfældet, motioneres pumpen med jævne intervaller. Frostvagt Aggregatet stoppes, når der er fare for frost i varmefladen. Frostvagtsfunktionen holder fladerne varme ved 13 C under drift samt ved 25 C, når aggregatet er stoppet. Heating BOOST Fra normal luftmængderegulering øges luftmængden til både tilluft og fraluft for at give mere varme til lokalet. Ventilatorerne kan arbejde i området mellem de aktuelle luftmængder (lavhastighed, højhastighed) og den indstillede maksimumhastighedsluftmængde. Denne funktion fungerer kun ved fraluftregulering. Forvarmning af friskluft Via forvarmning af friskluften kan kondens i aggregatets filter undgås ved kold udetemperatur og høj luftfugtighed. Forvarmning kan også være aktuel for at opvarme friskluften under ekstrem kulde. Funktionen forvarmning af friskluft kræver, at der er placeret varmeflader i friskluftkanal samt tilbehøret TBLZ-1-53-a (styring af varmeflade forvarmning). Til varmeflade vand kan ventilsættet TBVL anvendes, og hvis der kræves pumpe, anvendes pumpesættet TBPA. Der kan vælges følgende typer varmeflader: Varmeflade el pause/impuls. Varmeflade el 0-10V. Varmeflade vand med frostvagtfunktion. Varmeflade vand uden frostvagtfunktion. Reguleringsfunktion Temperaturføler i kanal holder den indstillede temperatur. Den ønskede værdi indstilles i håndterminalen. Frostvagtfunktion Indstillinger for alarmgrænse og funktionen for opretholdelse af varme er fælles for forvarmningsbatteriet og den almindelige varmeflade i tilluften. Pumpestyring Det er muligt at styre pumpedriften. Indstillingerne for motionering bliver så fælles med den almindelige varmeflade til tilluften. Varmeflade el Overophedningsvagt og efterkøling ved stoppet aggregat. Intermitterende natdrift Aggregatet starter og stopper inden for indstillede temperaturgrænser for at opvarme lokalet, når det normalt er standset af koblingsuret. Intermitterende nattevarme kræver en ekstern rumføler, og at aggregatet er forsynet med varmeflade til eftervarmning. Ved aktiveret funktion registrerer aggregatet, når rumtemperaturen synker til under den indstillede starttemperatur. Aggregatet starter med de indstillede luftmængder og ønskeværdien for tillufttemperatur. Morning BOOST Aggregatet starter ved den indstillede tid, før koblingsurets starttid, med den indstillede temperaturønskeværdi for at opvarme lokalet. 34

11 Kulde Styremuligheder Til styring af vandbaseret køling kræver IQnomic Plus, et tillægsmodul til aggregatets styresystem. Til styring af køling med direkte ekspansion kan aggregatets normale udgange anvendes. Hvis disse ikke er tilstrækkelige, anvendes IQnomic Plus. Til styring af forskellige typer kølesystemer er der følgende styremuligheder: DX-køling, 1 trin Tilslutning til fritliggende kontakt til start/stop af kølemaskinen. DX-køling, 2 trin Tilslutning til to fritliggende kontakter til styring af køling i to trin. DX-køling, 3 trin, binært Tilslutning til to fritliggende kontakter til binær styring af køling i tre trin. Trinløs regulering, 0-10 VDC Tilslutning til styresignal 0-10 VDC til trinløs styring af køleflade/kølemaskine. Også tilførsel af 24 VAC til indstillingsanordning er udført i GOLD. Trinløs regulering, 10-0 VDC Som punkt 4 ovenfor, men med inverteret styresignal. Funktioner Køling min. luftmængde Hvis aggregatets luftstrøm er under denne grænse, blokeres kølefunktionen. Genstartstid Genstartstid er den tid, der går fra kølemaskinen er standset, indtil den kan startes igen. Tidsforsinkelsen betyder, at kølemaskinen ikke starter og standser uafbrudt. Neutralzone Neutralzone mellem ønskeværdi for køling og ønskeværdi for varme kan indstilles for at forhindre, at køle- og varmeregulering arbejder for tæt på hinanden. Udetemperaturbegrænset start Når der benyttes DX-køling, er der mulighed for at udetemperaturbegrænse start af kølemaskinen. Hvert trin har separat indstilling af laveste udetemperatur for start af kølemaskinen. Reguleringshastighed Reguleringshastigheden angiver forsinkelsestiden mellem forskellige køletrin, for at nå at få køleeffekten fra f.eks. en kompressor, før der skiftes til næste trin. Cooling BOOST Cooling BOOST indebærer, at luftmængden til tilluft og fraluft forøges for at tilføre lokalet yderligere køling. Volumenforøgelsen sker mellem aktuel luftmængde og indstillet maksimumluftmængde. Startgrænser i forhold til ønskeværdien for minimumstillufttemperatur kan indstilles. Funktionen kan ikke kombineres med trykregulering. Funktionen kan vælges i fem varianter som følger: Komfort Cooling BOOST komfort indebærer, at først startes kølesystemerne ved kølebehov, og derefter øges luftmængden. Økonomi Cooling BOOST Økonomi indebærer, at først øges luftmængden ved kølebehov, og derefter startes kølesystemerne. Funktionen fungerer også, uden at kølefunktionen er aktiveret. Aktivering af funktionen kræver, at frisklufttemperaturen er mindst 2 C lavere end fralufttemperaturen. Er temperaturdifferencen for lille, aktiveres normal kølefunktion. Sekvens Cooling BOOST Sekvens benyttes, når et kølesystem er dimensioneret til en højere køleluftmængde end normal mængde. Ved behov for køling forøges luftmængden op til indstillet maksimumvolumen, før kølefunktionen aktiveres. Kølefunktionen er forsinket 1 minut efter volumenforøgelsen. Komfort + Økonomi Varianterne Komfort og Økonomi kan kombineres. Økonomi + Sekvens Varianterne Økonomi og Sekvens kan kombineres. Styresystem GOLD LP Pumpestyring Når kølefladen for koldt vand benyttes, er der mulighed for at styre pumpen. Når dette ikke er tilfældet, motioneres pumpen med jævne intervaller. 35

12 Fugt Affugtningsregulering Affugtningsreguleringen styrer, ved hjælpe af en køleflade og en eftervarmeflade, luftfugtigheden i tilluftkanalen. Funktionen kræver, at der er monteret en køleflade før varmefladen i tilluftkanalen. Fugtføler TBLZ monteres i tilluftkanalen og sluttes til GOLD-aggregatet. Der styres køling ud for at kondensere fugten i tilluften, som derefter opvarmes til den ønskede tillufttemperatur. Dette giver en sænkning af fugtindholdet i tilluften. Køleanlægget skal være dimensioneret, så tilluftens temperatur er lavere end dugpunktet, ellers sker der ingen kondensering, og ingen affugtning finder sted. Se også All Year Comfort under Temperaturregulering. 36

13 Eksterne driftsfunktioner Spjældstyring Spjæld åbner ved start af aggregat og lukker, når aggregatet stopper. Styring og 24 V-strømtilførsel sker via klemme på aggregatets styreenhed. IQnomic Plus IQnomic Plus er et tillægsmodul, som anvendes til ekstra styrefunktioner, som f.eks. ekstern overvågning og køling. Udgange Styreenheden har to relæstyrede udgange, som kan anvendes til eksterne driftsfunktioner. Valg af disse funktioner sker på kontrolpanelet/håndterminalen. Som standard kan maks. to af nedenstående funktioner kombineres. Med tilbehøret IQnomic Plus-modul TBIQ kan antallet af kombinationer øges til fire: Spjæld: Til styring af friskluft-/afkastluftspjæld. Drift: Til driftindikering. Lavhastighed: Til indikering af lavhastighedsdrift. Højhastighed: Til indikering af højhastighedsdrift. A-alarm: Til summealarm A. B-alarm: Til summealarm B. Varme: Til styring af ekstern opvarmning/cirkulationspumpe. Kulde: Til styring af ekstern køling, køleudgang 1. Kulde: Til styring af ekstern køling, køleudgang 2. Indgange Styreenheden har to digitale indgange, som kan anvendes til eksterne driftsfunktioner. Valg af disse funktioner sker på kontrolpanelet/håndterminalen. Som standard kan maks. to af nedenstående funktioner kombineres. Med tilbehøret IQnomic Plus-modul TBIQ kan antallet af kombinationer øges til fire: Eksternt stop: Til stop af aggregatet fra ekstern kilde. Ekstern lavhastighed: Til ekstern overtidsdrift fra stop til lavhastighedsdrift. Ekstern højhastighed: Til ekstern overtidsdrift fra stop eller lavhastighedsdrift til højhastighedsdrift. Ekstern alarm 1: Til tilslutning af ekstern alarm 1. Ekstern alarm 2: Til tilslutning af ekstern alarm 2. Ekstern nulstilling: Til tilslutning af trykknap for nulstilling af udløste alarmer. Ekstern brandalarm: Til udløsning af brandalarm fra eksternt brandbeskyttelsesudstyr. Styresystem GOLD LP 37

14 Alarm Generelt Temperaturer, luftmængde og komponenter overvåges løbende. Ved unormale forhold eller en eventuel funktionsfejl afgives alarm. Alarm afgives med alarmtekst og blinkende lysdiode på kontrolpanelet/håndterminalen. Komplet beskrivelse af alarmer og indstillingsmuligheder findes i drifts- og vedligeholdelsesvejledningen til GOLD LP (se Nedenfor følger en gennemgribende beskrivelse: Alarmgrænser Alarmgrænser kan indstilles for: Afvigende tillufttemperatur. Min. fralufttemperatur. Filtre. Varmeveksler. Serviceperiode. *** ALARM Nr. 52 *** TILLUFTFILTER SNAVSET RES? Eksempel på menubillede for filteralarm. Brandalarm Ekstern brandalarm Bruges til eksternt brandbeskyttelsesudstyr. Intern brandalarm Aggregatets interne temperaturfølere fungerer som brandsikringstermostater. Alarm afgives, når tillufttemperaturføleren registrerer mere end 70 C eller fralufttemperaturføleren registrerer mere end 50 C. Ventilatorer ved brand Aggregatets ventilatorer kan styres med den ønskede fart til evakuering ved brandalarm. Eksterne alarmer Ekstern alarm 1 og 2 Eksterne alarmer kan benyttes til eksterne funktioner som f.eks. motorbeskyttelse til cirkulationspumpe og servicealarm for røgdetektorer. Alarmprioritet Det er muligt for alle alarmer at vælge, om alarmen skal have prioritet A eller B, samt om den røde lysdiode på kontrolpanelet/håndterminalen skal tændes eller ej. Ved visse alarmer kan man også vælge, om alarmen skal stoppe aggregatet eller ej. Alarmblokering Nogle alarmer kan aktiveres eller blokeres, f.eks. temperatur- og luftmængdealarm. 38

15 Kommunikation Generelt Mulighed for kommunikation og overvågning er indbygget som standard i GOLD. Aggregatet er klar til at blive tilsluttet TCP/IP og EIA-485 mhp. overvågning via et eksisterende system. Følgende protokol kan i øjeblikket anvendes som standard uden ekstra kommunikationsenhed: Modbus TCP, Modbus RTU, Metasys N2 og Exoline. Kommunikation kan desuden oprettes via LON og Trend ved at bruge en kommunikationsenhed (tilbehør). Kommunikationens omfang afhænger af softwaren og programmeringen af denne. Selve GOLD-aggregatet giver mulighed for heldækkende kommunikation af værdier, indstillinger og funktioner. Opgraderet information om grænseflade, protokol og konfigurering findes på Web-kommunikation i netværk Via TCP/IP kan kommunikation foregå via et normalt internt netværk. Det eneste, man skal bruge, er en almindelig computer med en browser, f.eks. Internet Explorer. Tilslutning til netværket sker ligeså enkelt, som man f.eks. tilslutter en printer. Heldækkende kommunikation af værdier, indstillinger og funktioner er tilgængelig. Derudover findes der også en mail-funktion til videresendelse af alarmer. Logning Ved web-kommunikation kan loggede værdier for de ønskede parametre vælges. Værdierne præsenteres i form af et kurvediagram, så man kan følge forandringer bagud i tid. Logning kan også ske ved at tilslutte et MMC-kort til aggregatets styreenhed. Logfilerne kan derefter åbnes i programmet Microsoft Excel, via standard MMC-kortlæsere. Microsoft Excel kan håndtere maks logninger. Ved indstilling af 1 minuts loginterval sker logning dermed i løbet af 45 døgn. Ved indstilling af 5 minutters loginterval (fabriksindstilling) sker logning i løbet af 225 døgn logninger fylder ca. 40 Megabyte på et MMC-kort. Eksempel på flowdiagram til web-kommunikation. Styresystem GOLD LP 39

16 Servicefunktioner Luftregulering Ventilatorernes omdrejningstal kan låses i op til 72 timer til luftregulering af kanalsystem og armaturer. Aflæsning Via en særlig aflæsningsmenu er det muligt at aflæse aktuelle driftsværdier som f.eks. luftmængde, temperaturer, reguleringssekvensernes udgangsværdier, status på indog udgange, filterstatus, SFP-værdier samt alarmhistorik osv. Manuel test Via en speciel testmenu kan der foretages en manuel testkørsel af ind- og udgange, ventilatorer og varmevekslere m.m. Anvendes ved installation eller fejlfinding for at teste, at tilslutninger og funktioner fungerer korrekt. 40

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESANVISNING

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESANVISNING DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESANVISNING GOLD RX/PX/CX/SD, Generation D fra og med programversion 6.07 GOLD PX GOLD RX GOLD CX GOLD SD Dokumentets originalsprog er svensk Forbehold for ændringer www.swegon.com

Læs mere

INSTALLATIONS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING FOR COMPACT AIR & COMPACT HEAT

INSTALLATIONS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING FOR COMPACT AIR & COMPACT HEAT INSTALLATIONS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING FOR COMPACT AIR & COMPACT HEAT Fra og med programversion 3.00 COMPACT Air COMPACT Heat Dokumentets originalsprog er svensk Forbehold for ændringer. www.swegon.com

Læs mere

Axel Kiers Vej 32 8270 Højbjerg Tlf.: 8736 0414 Mobil: 2046 0414

Axel Kiers Vej 32 8270 Højbjerg Tlf.: 8736 0414 Mobil: 2046 0414 CorrigoE og ETool ETool:...2 Opdatering af regulator...2 Første gang:...2 E-Cable-USB...2 ETool Programmet...3 Kommunikations indstilling...3 Regulator søgning...5 Log On / Off...6 Downloade...7 Konfigurering

Læs mere

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA DK.ROT.050101 INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER 1. GENERELT Varmegenvinderen er en roterende varmeveksler med høj temperatur- og fugtvirkningsgrad. Varmeveksleren arbejder med en virkningsgrad på op til

Læs mere

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes Flexit Automatik for luftbehandlingsaggregater 300-700 m 3 /h Vi arbejder for din succes Energivej 3-7, 2750 Ballerup, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk NB! Vores produkter udvikles løbende,

Læs mere

Idet vi takker for Deres venlige henvendelse, fremsendes hermed specifikationer vedrørende ovenstående sag.

Idet vi takker for Deres venlige henvendelse, fremsendes hermed specifikationer vedrørende ovenstående sag. TILBUD Tilbudsnummer Vor reference 684151 Dennis Tofteby Dato Deres reference 01-07-2014 Edward Przeworski COWI A/S Parallelvej 15 2800 LYNGBY Danmark Tilbud: Aasiaat Sygehus Idet vi takker for Deres venlige

Læs mere

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat Brugervejledning - Quickguide EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65 66 12 34 Fax +45 65 66 11 10 exhausto@exhausto.dk www.exhausto.dk 1 Generelt

Læs mere

AERO m. rot. veksler Produktinformation

AERO m. rot. veksler Produktinformation INDHOLD: AERO Modulaggregater AERO m. rot. veksler Produktinformation AERO Modulaggregater Generelt Denne serie aggregater kan leveres til luftmængder op til 40.000 m3/h. Alle størrelser har horisontal

Læs mere

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING GOLD RX/PX/CX/SD, GENERATION E

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING GOLD RX/PX/CX/SD, GENERATION E DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING GOLD RX/PX/CX/SD, GENERATION E Fra og med programversion 1.17 GOLD PX GOLD RX GOLD CX GOLD SD Dokumentets originalsprog er svensk Forbehold for ændringer. www.swegon.com

Læs mere

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel HRV 501 1 Generel beskrivelse 3 2 Tekniske data 5 3 Tilbehør 7 Forbehold for ændringer og trykfejl. September 2014. Generel

Læs mere

GOLD RX/PX/CX/SD, Generation E

GOLD RX/PX/CX/SD, Generation E Drifts- og vedligeholdelsesvejledning GOLD RX/PX/CX/SD, Generation E Fra og med programversion 1.09 GOLD PX GOLD RX GOLD CX GOLD SD Dokumentets originalsprog er svensk Forbehold for ændringer. www.swegon.com

Læs mere

EX-EC ikke tilsluttet bus i FanIO stik B, Fejl i buskabel, Buskabel i EX-EC monteret i stik B i stedet for A

EX-EC ikke tilsluttet bus i FanIO stik B, Fejl i buskabel, Buskabel i EX-EC monteret i stik B i stedet for A forsink grænse stop WEB text Pop-up text 1 A 3 N/A Brand alarm Brandalarm 1 Brand alarm udløst. 2 A 3 N/A X Ekstern brandtermostat alarm Ekstern Brandtermostat 2 Ekstern brandtermostat 3 A 3 N/A X Intern

Læs mere

Luftbehandlingsaggregat Envistar. Luftmængde 360-33800 m³/h. Produktkatalog

Luftbehandlingsaggregat Envistar. Luftmængde 360-33800 m³/h. Produktkatalog Luftbehandlingsaggregat Envistar Luftmængde 360-33800 m³/h Produktkatalog IV Produkt IV Produkt udvikler, fremstiller og sælger miljøog energieffektive luftbehandlingsprodukter. Dette har vi gjort siden

Læs mere

UNIQ COMFORT LUFTbEHaNDLINGsaGGREGaTER TIL boliger, KONTORER, INsTITUTIONER OG skoler

UNIQ COMFORT LUFTbEHaNDLINGsaGGREGaTER TIL boliger, KONTORER, INsTITUTIONER OG skoler UNIQ COMFORT Luftbehandlingsaggregater TIL BOLIGER, KONTORER, INSTITUTIONER OG SKOLER Derfor skal du vælge din ventilationsløsning fra UNIQ COMFORT Garanti for kvalitet Danmarks bedste pris Effektiv energibesparelse

Læs mere

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a benyttes til at måle røggasser i ventilationskanaler.

Læs mere

VERSO-P & VERSO-R. Luftbehandlingsaggregater Installations - og betjeningsvejledning for OJ Air2. Uniq Comfort

VERSO-P & VERSO-R. Luftbehandlingsaggregater Installations - og betjeningsvejledning for OJ Air2. Uniq Comfort VERSO-P & VERSO-R Luftbehandlingsaggregater Installations - og betjeningsvejledning for OJ Air2 Uniq Comfort Juli 2011 Indholdsfortegnelse 1.0 Installationsvejledning 1.1 Samling af sektioner...3 1.2 Tilslutning

Læs mere

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual BOLIGVENTILATION CMG-400 Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning DK Instruktionsmanual www.geovent.com Indholdsfortegnelse 1.0 Monteringsanvisning 1.1 El installation 1.2 Anvendelsesområde

Læs mere

Nedenstående oversigt henviser til alle alarmtyper og -tekster der kan forekomme i under driften af AIRTS aggregatet.

Nedenstående oversigt henviser til alle alarmtyper og -tekster der kan forekomme i under driften af AIRTS aggregatet. ALARM OVERSIGT Nedenstående oversigt henviser til alle alarmtyper og -tekster der kan forekomme i under driften af AIRTS aggregatet. Den enkelte alarm har et nummer der sammen med alarmteksten registreres

Læs mere

AGGREGATER. Sikrer tilførsel af frisk luft Fjerner forurenet og dårlig luft Genvinder varmen fra den udsugede luft

AGGREGATER. Sikrer tilførsel af frisk luft Fjerner forurenet og dårlig luft Genvinder varmen fra den udsugede luft aggregater AGGREGATER Sikrer tilførsel af frisk luft Fjerner forurenet og dårlig luft Genvinder varmen fra den udsugede luft Geovent introducerer nu et komplet program af aggregater med varmegenvinding.

Læs mere

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger. TIME ec. Kompakt ventilationsaggregat

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger. TIME ec. Kompakt ventilationsaggregat Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger TIME ec Kompakt ventilationsaggregat TIME ec ventilationsaggregater TIME ec AHU N o 07.0.9 DANVENT DV 10-40,

Læs mere

NETLON NETLON 1.1 Variabel liste VSD1

NETLON NETLON 1.1 Variabel liste VSD1 1.1 Variabel liste VSD1 VSD1_1q.xif ProgramID: 90 56 53 44 31 5F 31 70 Generated at: 7. januar 2005, 12:16 No. Variable name Dir SNVT type Default Connect 0 nvioccmancmd In SNVT_occupancy (109) Start stop

Læs mere

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft)

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING Nilan VPM 120-560 Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) Nilan VPM 120-560 Erhvervsventilation med varmegenvinding og køling (luft/luft) VPM

Læs mere

TOPP med krydsveksler Produktinformation

TOPP med krydsveksler Produktinformation INDHOLD: TOPP Modulaggregater TOPP med krydsveksler Produktinformation TOPP Modulaggregater Generel TOPP-serien er komplette luftbehandlingsaggregater med krydsveksler. Aggregaterne er udstyret med indbygget

Læs mere

Corrigo E - Brugermanual Ventilation

Corrigo E - Brugermanual Ventilation Corrigo E - Brugermanual Ventilation Brugermanual Corrigo E Ventilation...3 1. Om Corrigo E...3 2. Installering og ledningsnet...5 3. Igangsætning (drift)...16 4. Funktionsbeskrivelse...17 5. Start og

Læs mere

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger DVU-HP. Integreret reversibelt varmepumpesystem

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger DVU-HP. Integreret reversibelt varmepumpesystem Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger Integreret reversibelt varmepumpesystem 2 Integreret reversibelt varmepumpesystem Beskrivelse er en komplet

Læs mere

GULVVARME GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME

GULVVARME GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME Hvis du har SPØRGSMÅL til emner, der beskrives i denne folder, så er du velkommen til at kontakte varmeværket. GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME GULVVARME MY1005 GULVVARME FORSKEL PÅ VARMEKILDER 2-3 Radiatorer

Læs mere

HRUC-E. Ventilationsaggregat med varmegenvinding. Comair er et varemærke tilhørende Ventilair Group.

HRUC-E. Ventilationsaggregat med varmegenvinding. Comair er et varemærke tilhørende Ventilair Group. HRUC-E Ventilationsaggregat med varmegenvinding Comair er et varemærke tilhørende Ventilair Group. Ventilair Group forbeholder sig retten til at ændre offentliggjorte informationer uden varsel. Besøg derfor

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Varmepumper Ventilatorer Filterbokse - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Montagevejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage... 3

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Oversigt for aggregat nr. 6, Danvent DV TIME 20

Oversigt for aggregat nr. 6, Danvent DV TIME 20 Side 1 Oversigt for aggregat nr. 6, Danvent DV TIME 20 Aggregatstørrelse 20 Aggregatbredde 1270 mm Vægt 618 kg Time aggregaterne er med komplet og fuldt integreret automatik baseret på Systemair E28 regulatoren.

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet og varmeforsyning 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter

Læs mere

DOMEKT REGO / RECU LT EN RU CZ PL DK FI NO SE FR DE

DOMEKT REGO / RECU LT EN RU CZ PL DK FI NO SE FR DE DOMEKT REGO / RECU LT EN RU CZ PL DK FI NO SE FR DE Elektros montavimo ir eksploatavimo instrukcija 3 Electrical installation and Operation Manual 14 Инструкция по электромонтажу и эксплуатации 25 Elektroinstalační

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 1200. Version: 7.00, 09-01-2012 Software-version: 2.13

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 1200. Version: 7.00, 09-01-2012 Software-version: 2.13 Brugervejledning CTS 602 by Nilan v Comfort 1200 Version: 7.00, 09-01-2012 Software-version: 2.13 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Funktioner... 4 Temperaturføleroversigt...

Læs mere

Komfortabelt indeklima uanset årstiden

Komfortabelt indeklima uanset årstiden Komfortabelt indeklima uanset årstiden VPL by nilan Varme og køl i ét anlæg med varmegenvinding Gør hjemmet til din komfort-zone Mærkbare fordele Tag et aktivt skridt mod et behageligt indeklima i hjemmet

Læs mere

Teknisk datablad Brandautomatik

Teknisk datablad Brandautomatik Teknisk datablad Brandautomatik Brandautomatik www.air2trust.com Indeks VEJLEDNINGER 4 Brugervejledning 6 Menuoversigt 7 Displayvejledning ELDIAGRAMMER 9 Eldiagram for 1-5 spjæld 10 Eldiagram for 6-20

Læs mere

Tryk Transmitter Model LV52X til trykmåling og overvågning med alarm af Lean Process Ventilation

Tryk Transmitter Model LV52X til trykmåling og overvågning med alarm af Lean Process Ventilation Tryk Transmitter Model LV52 til trykmåling og overvågning med alarm af Lean Process Ventilation Installationsvejledning for LV52 Manualen indeholder: Generel introduktion til Lean Process Ventilation Oversigt

Læs mere

Automatiksystem EKO-MKE/SKE

Automatiksystem EKO-MKE/SKE Automatiksystem EKO-MKE/SKE Beskrivelse generelt Automatiksystem EKO-MKE/SKE er beregnet til anvendelse til automatisk automatik og funktionskontrol af brand-/røgspjæld eller trykaflastningsspjæld med

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter (a d) 5. Energiråd 1. Generel info

Læs mere

INSTRUKTION KRYDSVARMEVEKSLER M/ VARMEVEKSLER FOR GASFYRING

INSTRUKTION KRYDSVARMEVEKSLER M/ VARMEVEKSLER FOR GASFYRING INSTRUKTION M/ VARMEVEKSLER FOR GASFYRING DANHEAT A/S Niels Ebbesens vej 9, DK-7500 Holstebro Tlf.:+45 97 42 30 99 Fax:+45 97 40 27 70 E-mail: danheat@danheat.dk Internet: www.danheat.dk Udgave 2009.06

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

God luftkvalitet giver God livskvalitet!

God luftkvalitet giver God livskvalitet! Energi Effektiv Ventilation Nutidens byggerier er godt isoleret og er derfor meget varmeeffektive med en minimal luftlækage. Konsekvensen af dette er, at mekanisk ventilation er særdeles vigtig at få installeret,

Læs mere

Nilan VPM 600-3200. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft)

Nilan VPM 600-3200. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) m a r k e d s f ø r e n d e e r h v e r v s v e n t i l a t i o n m e d v a r m e g e n v i n d i n g & k ø l i n g Nilan VPM 6-32 Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) Nilan VPM 6-32 Erhvervsventilation

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+-boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Modstrøms Varmevekslere

Modstrøms Varmevekslere Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

Installations- og driftsvejledning

Installations- og driftsvejledning Installations- og driftsvejledning Genvex Optima styringer til ventilationsaggregater med varmepumpe. For boliger Optima 300 AC - VP/VPC Optima 300 DC - VP/VPC Optima 300 AC - COMBI Optima 300 DC - COMBI

Læs mere

Tilslutning- og programmeringseksempler

Tilslutning- og programmeringseksempler VLT MicroDrive FC 051 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Oversigt effekt og styre kreds VLT MicroDrive... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af motorbeskyttelse... 6 Start/stop med analog

Læs mere

Princip beskrivelse. - mere end funktionel

Princip beskrivelse. - mere end funktionel Princip beskrivelse - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger til ventilationsbranchen.

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luft/vand-varmepumpe produktserierne: DVI LV Kompakt & Split Model 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Septmber 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240 Nibe Tlf. +45 98

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger til ventilationsbranchen.

Læs mere

Aggregat GOLD, størrelse 11-32

Aggregat GOLD, størrelse 11-32 Drifts- og vedligeholdelsesanvisning Aggregat GOLD, størrelse 11-32 Version A 1 Indholdsfortegnelse Afsnit Side 1. Generelt... 3 1.1 Anvendelsesområde... 3 1.2 Mekanisk konstruktion... 3 1.3 Indbygget

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Betjeningspanel For indstilling af de enkelte værdier : tryk - ESC for at komme til hovedmenu - for at

Læs mere

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort 99.50.20-A Clorius Energistyring Besparelser med optimal komfort En vejledning til hvordan du kan holde varmen og samtidig belaste miljøet og din økonomi mindst muligt! Gælder for 1-strengede anlæg. Indholdsfortegnelse

Læs mere

VENTILATION = VELVÆRE

VENTILATION = VELVÆRE VENTILATION = VELVÆRE COMFORT by nilan Sundt indeklima året rundt Ventilation med varmegenvinding Lad frisk luft fylde din bolig fordele i overflod Tag med os ind i en verden af ventilation med varmegenvinding,

Læs mere

Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling i et anlæg?

Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling i et anlæg? Nilan Calculator Passiv forvarmeveksling af luften via indbygget Heat-pipe, baseret på miljøvenligt kølemiddel Stort tilbehørs- og udvidelsesprogram Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling

Læs mere

DHP-AQ luft/vand varmepumpe Skyhøje besparelser til dine kunder. Indtjening til dig. www.varmepumper.danfoss.dk

DHP-AQ luft/vand varmepumpe Skyhøje besparelser til dine kunder. Indtjening til dig. www.varmepumper.danfoss.dk MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DHP-AQ luft/vand varmepumpe Skyhøje besparelser til dine kunder. Indtjening til dig. www.varmepumper.danfoss.dk Fejlfri ydelse er lig med penge i banken Vi introducerer DHP-AQ

Læs mere

Oversigt for aggregat nr. 1

Oversigt for aggregat nr. 1 Produktvalgsprogram SystemairCAD Version C2014-11.05.D8 28-01-2015 Oversigt for aggregat nr. 1 Danvent DV25 Tilbudsnummer 101010 Projekt Eksempel med aggregat type DV Luft-/ventilator data Tilluft Fraluft

Læs mere

Teknisk information. Ventilation

Teknisk information. Ventilation Teknisk information Ventilation Generel beskrivelse Beskrivelse af aggregater Mål og vægt Varianter Tekniske data Styring Tilbehør aggregat Tilbehør styring VENTILATION 1 Generel beskrivelse 1.01-1.01

Læs mere

Nilan Comfort NU MED INDBYGGET FUGTFØLER MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig

Nilan Comfort NU MED INDBYGGET FUGTFØLER MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING...høj ydelse til den private bolig Nilan Comfort Passiv varmegenvinding (luft/luft) NU MED INDBYGGET FUGTFØLER Nilan Comfort Boligventilation

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

Swegon CASA W100. Ventilationsaggregat med modstrømsveksler BOLIGVENTILATION

Swegon CASA W100. Ventilationsaggregat med modstrømsveksler BOLIGVENTILATION Swegon CASA W1 Ventilationsaggregat med modstrømsveksler Ventilationsaggregat med modstrømsveksler til villaer, flerfamiliehuse og ferieboliger under 2 m².også velegnet til renoveringsopgaver. Den maksimale

Læs mere

Automatiksystem EKO-KE16

Automatiksystem EKO-KE16 Automatiksystem Beskrivelse Automatiksystem er beregnet til anvendelse til automatisk automatik og funktionskontrol af op til 16 (to spjæld/gruppe) brand-/røgspjæld eller trykaflastningsspjæld med 24 V

Læs mere

4 Alarm og info. Alarm Advarsel Information Nulstil alarmer > Aktuel liste > Alarmlog liste > Slet alarm log > Ja Nej Ja Nej

4 Alarm og info. Alarm Advarsel Information Nulstil alarmer > Aktuel liste > Alarmlog liste > Slet alarm log > Ja Nej Ja Nej 6. 6.1 og info (menu 4) Bemærk Ved fejl eller uhensigtsmæssig drift med anlægget. Tjek Aktuel liste (menu 4) for alarmmeddelelse og benyt alarmliste bagerst i denne vejledning. Alarmliste Hovedmenu 4 Alarm

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100 Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100 Side 1 af 15 1.0.0 Indhold 1.0.0 Indhold... 2 2.0.0 Illustrationer... 2 3.0.0 Anlægget... 3 3.1.0 Funktionsprincip... 4 4.0.0 Tekniske specifikationer...

Læs mere

Installation vandbatteri GOLA

Installation vandbatteri GOLA Installation vandbatteri GOLA GOLD størrelse 1-3 Montering GOLA størrelse 2-3 kan tilsluttes direkte til aggregat eller monteres i kanal. GOLA størrelse 1 bør monteres i lige kanal i en afstand af mindst

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+ boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 250 Top. Comfort 300. Comfort 300 Top. Comfort 450. Comfort 600

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 250 Top. Comfort 300. Comfort 300 Top. Comfort 450. Comfort 600 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort 250 Top Comfort 300 Comfort 300 Top Comfort 450 Comfort 600 Version: 5.05, 03-07-2011 Software-version: 2.11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt...

Læs mere

MSH - Brandsikringsautomatik til brandspjæld MSH. Brandsikringsautomatik til brandspjæld

MSH - Brandsikringsautomatik til brandspjæld MSH. Brandsikringsautomatik til brandspjæld MSH Brandsikringsautomatik til brandspjæld Anvendes til spjæld med 24 V motor Kontrollerer lukke-åbnefunktionen af spjæld i tilfælde af brand (baseret på brandtermostat, røgdetektor eller signal fra ekstern

Læs mere

BAS 914S/929S Datablad

BAS 914S/929S Datablad BAS 914S/929S BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk BAS 914S/929S tilhører en familie af programmerbare kontrollere der er målrettet til mindre samt medium størrelse installationer.

Læs mere

Baggrunden bag transkritiske systemer. Eksempel

Baggrunden bag transkritiske systemer. Eksempel Høj effektivitet med CO2 varmegenvinding Køleanlæg med transkritisk CO 2 har taget markedsandele de seneste år. Siden 2007 har markedet i Danmark vendt sig fra konventionelle køleanlæg med HFC eller kaskade

Læs mere

ELFORSK PSO-F&U 2007

ELFORSK PSO-F&U 2007 ELFORSK PSO-F&U 2007 Grundvandsvarmepumper og køling med grundvandsmagasiner som sæsonlager BILAG 3 Ventilationssystemer med køling og vandbårne kølesystemer Hundsbæk & Henriksen A/S November 2008 1 Høj

Læs mere

NOTAT. Støvring Gymnasium. Notat nr.: 02. Rev.: 1 PROBLEMSTILLING

NOTAT. Støvring Gymnasium. Notat nr.: 02. Rev.: 1 PROBLEMSTILLING NOTAT Projekt: Støvring Gymnasium Aalborg, den 22.10.2012 Emne: Notat nr.: 02 CO 2 koncentration i klasselokale Projekt nr.: 5714-004 Dir. tlf.: +45 2540 0223 Reference: hda@moe.dk Rev.: 1 PROBLEMSTILLING

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Behovsstyret ventilation

Behovsstyret ventilation OVERSIGT Behovtyret ventilation Topprodukterne til behovtyret ventilation! www.wegon.com Behovtyret ventilation Behovtyret ventilation giver høj komfort og lave driftomkotninger Når rummet benytte, tyre

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC

Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Version 1.09, 22.03.2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Anlægstyper... 4

Læs mere

VENTILATIONSSYSTEM TIL SVØMMEHALLER DanX

VENTILATIONSSYSTEM TIL SVØMMEHALLER DanX VENTILATIONSSYSTEM TIL SVØMMEHALLER DanX VENTILATIONSSYSTEM TIL SVØMMEHALLER Et optimalt indeklima ved poolen En hurtig dukkert er altid dejlig. Men klimaet omkring en indendørs swimmingpool kan godt være

Læs mere

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300 VLT AutomationDrive FC300 Basis tilslutning og programmerings eksempler VLT AutomationDrive FC300 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Initialisering af frekvensomformeren... 4 Tilslutning af motorbeskyttelse...6

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Anlægstyper... 4 Temperaturføleroversigt...

Læs mere

BRUGERMANUAL Metasys N2 Open Protocol EXHAUSTO AIR 2

BRUGERMANUAL Metasys N2 Open Protocol EXHAUSTO AIR 2 Metasys N2 Open Protocol, EXHAUSTO AIR 2 BRUGERMANUAL Metasys N2 Open Protocol EXHAUSTO AIR 2 EXHAUSTO A/S Tel. +45 65 66 12 34 Odensevej 76 Fax +45 65 66 11 10 DK-5550 Langeskov exhausto@exhausto.dk www.exhausto.dk

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Formål med ventilation

Formål med ventilation Formål med ventilation Sikre frisk luft Fjerne lugtgener Fjerne fugt Fjerne partikler Bygningsopvarmning M.m. = godt indeklima Simpelt ventilationsanlæg Rigtigt ventilationsanlæg sanlægtyper (komfortanlæg)

Læs mere

Air breeze. Sæson 2010. by KC Danmark. Admiral - Nordic - varmepumpen med 8 graders vedligeholdelsesfunktion - inverter model

Air breeze. Sæson 2010. by KC Danmark. Admiral - Nordic - varmepumpen med 8 graders vedligeholdelsesfunktion - inverter model Admiral - Nordic - varmepumpen med 8 graders vedligeholdelsesfunktion - inverter model Atlantic - Nordic - varmepumpe i enkelt design - inverter model - on / off model Wave - Nordic - varmepumpen i tidløs

Læs mere

Villavent fra Systemair

Villavent fra Systemair God luftkvalitet giver god livskvalitet Villavent fra Systemair Danvent-Systemair A/S www.systemair.dk Telefon Jylland: 8738 7500 Telefon Sjælland 4772 4772 Moderne boliger har ingen naturlig udluftning.

Læs mere

gulvvarme.wavin.dk Gulvvarmestyring 2.0 Wavin AHC 9000-serien Solutions for Essentials

gulvvarme.wavin.dk Gulvvarmestyring 2.0 Wavin AHC 9000-serien Solutions for Essentials -serien gulvvarme.wavin.dk Gulvvarmestyring 2.0 -serien Solutions for Essentials Introduktion Installer fremtidens gulvvarme og gør tilfredse kunder endnu mere tilfredse er fremtidens gulvvarmestyring.

Læs mere

EXact2 Automatik Basisvejledning for VEX100

EXact2 Automatik Basisvejledning for VEX100 3004400-2014-05-20 EXact_VEX100 EXact2 Automatik Basisvejledning for VEX100 Original brugsanvisning EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65 66 12 34 Fax +45 65 66 11 10 exhausto@exhausto.dk

Læs mere

NETLON. 1.1 Variabel liste BL2_5B. BL2_5_variabelliste.doc Side 1 af 13

NETLON. 1.1 Variabel liste BL2_5B. BL2_5_variabelliste.doc Side 1 af 13 1.1 Variabel liste BL2_5B No. Variable name Dir SNVT type Default Connect 0 nvitimeset In SNVT_time_stamp (84) Indstilling af klokken 1 nviisholiday In SNVT_lev_disc (22) Signal ved ferie fra CTS-anlæg

Læs mere

Variabel liste NETLON. RS1_variabelliste Side 1 af 8

Variabel liste NETLON. RS1_variabelliste Side 1 af 8 Variabel liste No. Variable name Dir SNVT Type NV Description Default 0 nvolampvalfbl2 Out SNVT_switch (95) Aktuel lys niveau lys 2 1 nvimasterin In SNVT_state (83) Bindes til, fra slave out, ved slave/master

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

VARME RÅD. Fjernvarme

VARME RÅD. Fjernvarme VARME RÅD Fjernvarme HOLD HUS MED FJERNVARMEN Her finder du råd og vejledning om, hvordan du bedst udnytter fjernvarmen. Hvis du har god føling med dit anlæg og husstandens måde at bruge varme på, er det

Læs mere

Trådløst automatiksystem EKO-TME/TSE

Trådløst automatiksystem EKO-TME/TSE Trådløst automatiksystem EKO-TME/TSE Trådløst automatiksystem Det trådløse automatiksystem EKO-TME/TSE anvendes til automatisk overvågning og funktionskontrol af forskellige brandspjæld og trykaflastningsspjæld

Læs mere

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy Hadsten Skole Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

110673DK-08 2015-02. Spirit UNI 4. Brugervejledning Luftbehandlingsaggregat og styringsautomatik

110673DK-08 2015-02. Spirit UNI 4. Brugervejledning Luftbehandlingsaggregat og styringsautomatik 110673DK-08 2015-02 Spirit UNI 4 Brugervejledning Luftbehandlingsaggregat og styringsautomatik Brugervejledning UNI 4 Indhold 1 Funktionsbeskrivelse balanceret ventilation 4 1.1 Ventilatorer (M1, M2) 4

Læs mere

Energieffektivitet. ...på hoteller 10 I 2008. Hotelgæster kan godt lide komfort.

Energieffektivitet. ...på hoteller 10 I 2008. Hotelgæster kan godt lide komfort. Energieffektivitet Hannes Lütz Product Manager CentraLine c/o Honeywell GmbH 0 I 2008 Hotelgæster kan godt lide komfort. De betaler jo til syvende og sidst for deres værelse. Til gengæld forventer de varmt

Læs mere

Lavtemperaturfjernvarme

Lavtemperaturfjernvarme Lavtemperaturfjernvarme Om Lavtemperaturfjernvarme Hvorfor Lavtemperaturfjernvarme før klimaskærm Løsningen Resultater Målinger og test Kontakter Et forsøg i SFO Højkær i Brøndby Kommune har vist, hvordan

Læs mere

TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion. 1: Benyttes til valg af setpunkt og programmering

TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion. 1: Benyttes til valg af setpunkt og programmering Elektronisk temperaturcontroller TLZ11 Frontpanel: TLZ11 22.8. OUT AL 4 3 U P TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion og ON/ kontrol. Instrumentet er forsynet

Læs mere

111139DK-06 2015-02. Spirit K2. Brugervejledning Luftbehandlingsaggregat med køkkenemhætte

111139DK-06 2015-02. Spirit K2. Brugervejledning Luftbehandlingsaggregat med køkkenemhætte 111139DK-06 2015-02 Spirit K2 Brugervejledning Luftbehandlingsaggregat med køkkenemhætte Innhold 1 Funktionsbeskrivelse 4 1.1 Varmeflade 4 1.2 Betjening af køkkenemhætte 4 2 Rengøring/vedligeholdelse 5

Læs mere