Xuri Cell Expansion System W5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Xuri Cell Expansion System W5"

Transkript

1 Xuri Cell Expansion System W5 Betjeningsvejledning Oversat fra engelsk

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning Om denne manual Vigtig brugerinformation Forskriftsmæssige oplysninger... 2 Sikkerhedsinstruktioner Sikkerhedsforanstaltninger Mærkater Nødprocedurer Genanvendelsesprocedurer... 3 Betegnelse Oversigt beskrivelse Funktionel beskrivelse Cellbag-bioreaktor Valgfrit perfusionsmodul Valgfri CO 2 -/luftkontrolenhed... 4 Installation Krav til installationsstedet Installation af Xuri Cell Expansion System W Installation af det valgfrie perfusionsmodul Installation af valgfri CO 2 -/luftkontrolenhed Transport... 5 Betjening Gode råd til driften Opstart Betjeningsknapper: Fyldning af Cellbag-bioreaktoren Indstilling af temperaturkontrollen Podning af Cellbag-bioreaktoren Prøvetagning og høst af dyrkningen Fjernelse af Cellbag-bioreaktoren Betjening af de valgfrie CO 2 -/luftkontrolenhed... 6 Vedligeholdelse Generelle oplysninger Vedligeholdelsesprogram Eftersyn af sikkerhedskontakt Udskiftning af sikring Rengøring af instrumentet Xuri Cell Expansion System W5 Betjeningsvejledning AC

3 Indholdsfortegnelse 7 Fejlfinding Generelle problemer... 8 Tekniske specifikationer... Indeks Xuri Cell Expansion System W5 Betjeningsvejledning AC 3

4 1 Indledning 1 Indledning Om dette kapitel Dette kapitel indeholder vigtig brugerinformation, beskrivelse af sikkerhedsbemærkninger, forskriftsmæssige oplysninger, tilsigtet brug af Xuri Cell Expansion System W5 og oplysninger om supplerende dokumentation. I dette kapitel Dette kapitel omfatter de følgende afsnit: Afsnit 1.1 Om denne manual 1.2 Vigtig brugerinformation 1.3 Forskriftsmæssige oplysninger Se side Xuri Cell Expansion System W5 Betjeningsvejledning AC

5 1 Indledning 1.1 Om denne manual 1.1 Om denne manual Formålet med denne betjeningsvejledning Betjeningsvejledningen indeholder de anvisninger, der er nødvendige for at installere, betjene og vedligeholde produktet på sikker vis. Typografiske konventioner Ting, der har med softwaren at gøre, er letgenkendelige i teksten, da de er fremhævet med fed kursiv tekst. Der anvendes kolon til at adskille menuniveauer: File:Open refererer således til Open kommandoen i File-menuen. Ting, der relaterer til hardwaren, er letgenkendelige i teksten, da de er fremhævet med fed tekst (fx Power). Xuri Cell Expansion System W5 Betjeningsvejledning AC 5

6 1 Indledning 1.2 Vigtig brugerinformation 1.2 Vigtig brugerinformation Læs dette, før du begynder at bruge produktet Alle brugere skal læse hele betjeningsvejledningen, før produktet installeres, tages i brug eller vedligeholdes. Sørg for altid at have betjeningsvejledningen ved hånden under betjening af produktet. Produktet må kun betjenes, som foreskrevet i betjeningsvejledningen. I modsat fald kan det føre til potentielt farlige situationer, der kan resultere i personskade eller beskadigelse af udstyret. Tilsigtet brug af Xuri Cell Expansion System W5 Xuri Cell Expansion System W5 er beregnet til at blive brugt som forsknings-, udviklingsog produktionsudstyr til ekspansion af celler. Forudsætninger For at betjene Xuri Cell Expansion System W5 til den tiltænkte brug på sikker vis, er det vigtigt, at: Du skal have kendskab til brugen af almindeligt laboratorieudstyr og til håndteringen af biologiske materialer. Brugeren skal læse og forstå kapitlet Sikkerhedsinstruktioner i betjeningsvejledningen Systemet skal installeres iht. instruktionerne i betjeningsvejledningen. 6 Xuri Cell Expansion System W5 Betjeningsvejledning AC

7 1 Indledning 1.2 Vigtig brugerinformation Sikkerhedsbemærkninger Denne brugerdokumentation indeholder sikkerhedsanvisningerne (ADVARSEL, FORSIGTIG og NOTE), der alle vedrører sikker brug af produktet. Se nedenstående definitioner. ADVARSEL ADVARSEL angiver en farlig situation, som, hvis ikke undgået, kan resultere i død eller alvorlig skade. Det er essentielt ikke at fortsætte, indtil samtlige nævnte betingelser er opfyldt og forstået. FORSIGTIG FORSIGTIG angiver en farlig situation, som, hvis den ikke undgås, kan resultere i mindre eller moderat skade. Det er essentielt ikke at fortsætte, indtil samtlige nævnte betingelser er opfyldt og forstået. NOTE NOTE - giver brugeren instrukser, der skal følges med henblik på at undgå at beskadige produktet eller andet udstyr. Bemærkninger og tips Bemærk: Tip: Bemærkninger benyttes til at videregive vigtig information, der bidrager til at gøre brugen af produktet problemfri og optimal. Tips indeholder nyttige oplysninger, der kan hjælpe dig med at forbedre eller optimere dine procedurer. Xuri Cell Expansion System W5 Betjeningsvejledning AC 7

8 1 Indledning 1.3 Forskriftsmæssige oplysninger 1.3 Forskriftsmæssige oplysninger Dette afsnit beskriver de direktiver og standarder, som Xuri Cell Expansion System W5 overholder. Produktionsoplysninger Nedenstående tabel angiver de påkrævede produktionsoplysninger. Se EU-overensstemmelseserklæringen for at få yderligere oplysninger. Krav Producentens navn og adresse Indhold GE Healthcare Bio-Sciences AB, Björkgatan 30, SE Uppsala, Sweden Overensstemmelse med EU-direktiver Dette produkt opfylder de europæiske direktiver, der er angivet i skemaet, ved at opfylde de tilsvarende harmoniserede standarder. Direktiv 2006/42/EØF 2004/108/EØF 2006/95/EØF Navn Maskindirektivet (MD) Direktivet vedrørende elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Lavspændingsdirektivet (LVD) CE-mærke CE-mærkningen og den tilsvarende EU-overensstemmelseserklæring gælder for instrumentet, når det: anvendes som en enkeltstående enhed, eller er tilsluttet til andre produkter, der er anbefalet eller beskrevet i brugerdokumentationen, og anvendes i samme stand, som det blev leveret fra GE, bortset fra ændringer, der er beskrevet i brugerdokumentationen. 8 Xuri Cell Expansion System W5 Betjeningsvejledning AC

9 1 Indledning 1.3 Forskriftsmæssige oplysninger Internationale standarder Standardkravene, som dette produkt opfylder, opsummeres i nedenstående tabel: Standard EN/IEC EN/IEC (Emission i henhold til CISPR 11, Group 1, class A) EN ISO Betegnelse Sikkerhedskrav til elektrisk udstyr, der anvendes til måling, kontrol og i laboratorier. Elektrisk udstyr, der anvendes til måling, kontrol og laboratoriebrug - EMC-krav. Maskiners sikkerhed. Generelle principper for design. Risikovurdering og risikoreduktion. Bemærkninger EN standard harmoniseret med EUdirektivet 2006/95/EF EN standard harmoniseret med EUdirektivet 2004/108/EF EN ISO standard er harmoniseret med EU-direktiv 2006/42/EF FCC-erklæring Dette udstyr overholder del 15 i FCC-reglerne. Udstyret betjenes i henhold til følgende to betingelser: (1) Udstyret må ikke skabe skadelig interferens, og (2) udstyret skal acceptere modtaget interferens, herunder interferens, som kan forårsage, at udstyret ikke kan betjenes som ønsket. Bemærk: Brugeren er advaret om, at enhver ændring, der ikke er udtrykkeligt godkendt af GE, kan ugyldiggøre brugerens myndighed til at betjene udstyret. Udstyret er testet og overholder grænserne for en digital enhed af klasse A i henhold til del 15 i FCC-reglerne. Grænserne er designet til at yde en rimelig grad af beskyttelse mod skadelig interferens, når udstyret betjenes i kommercielle omgivelser. Udstyret genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi og kan give skadelig interferens i forhold til radiokommunikation, hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med instruktionsmanualen. Ved betjening af udstyret i et boligområde kan det potentielt forårsage skadelig interferens, i hvilket tilfælde brugeren skal afhjælpe interferensen for egen regning. Xuri Cell Expansion System W5 Betjeningsvejledning AC 9

10 1 Indledning 1.3 Forskriftsmæssige oplysninger Tilsluttet udstyrs overholdelse af lovkrav Alt udstyr, der tilsluttes Xuri Cell Expansion System W5 skal overholde sikkerhedskravene i EN /IEC eller relevante harmoniserede standarder. I EU skal tilsluttet udstyr være CE-mærket. Alle computere, der bruges sammen med udstyret, skal overholde IEC og være installeret og anvendes i henhold til producentens anvisninger. Miljøoverensstemmelse Dette produkt overholder følgende miljøbestemmelser. Krav 2011/65/EU 2012/19/EU ACPEIP Bestemmelse (EF) Nr. 1907/2006 Navn RoHS-direktivet om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr WEEE-direktivet om affald af elektrisk og elektronisk udstyr Administration on the Control of Pollution Caused by Electronic Information Products, Det kinesiske direktiv, China Restriction of Hazardous Substances (RoHS) Registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) 10 Xuri Cell Expansion System W5 Betjeningsvejledning AC

11 2 Sikkerhedsinstruktioner 2 Sikkerhedsinstruktioner Om dette kapitel Dette kapitel beskriver opfyldelse af sikkerhedsregler, sikkerhedsmærkater, generelle sikkerhedsforanstaltninger, nødprocedurer, strømsvigt og genanvendelse af Xuri Cell Expansion System W5-instrumenterne. I dette kapitel Dette kapitel omfatter de følgende afsnit: Afsnit 2.1 Sikkerhedsforanstaltninger 2.2 Mærkater 2.3 Nødprocedurer 2.4 Genanvendelsesprocedurer Se side Xuri Cell Expansion System W5 Betjeningsvejledning AC 11

12 2 Sikkerhedsinstruktioner 2.1 Sikkerhedsforanstaltninger 2.1 Sikkerhedsforanstaltninger Indledning Brugeren skal kende de farer, der er beskrevet i denne vejledning, inden systemet monteres, betjenes eller vedligeholdes. Følg anvisningerne for at undgå personskade og beskadigelse af udstyret. Sikkerhedsforskrifterne i afsnittet er inddelt i følgende kategorier: Generelle forholdsregler Personlig beskyttelse Installation og flytning af instrumentet Betjening af systemet Vedligeholdelse Generelle forholdsregler ADVARSEL Xuri Cell Expansion System W5 må ikke betjenes på anden måde end beskrevet i dette dokument. ADVARSEL Betjening og brugervedligeholdelse af Xuri Cell Expansion System W5 bør kun udføres af medarbejdere med den korrekte uddannelse. ADVARSEL Kontrollér, at spændingsvælgeren på instrumentets bagside er korrekt indstillet til spændingen, inden du tilslutter til ledningsnettet. ADVARSEL Anvend ikke tilbehør, der ikke leveres eller anbefales af GE. 12 Xuri Cell Expansion System W5 Betjeningsvejledning AC

13 2 Sikkerhedsinstruktioner 2.1 Sikkerhedsforanstaltninger ADVARSEL Sikkerheden for ethvert system, som er integreret i Xuri Cell Expansion System W5, påhviler systemets installationspersonale. ADVARSEL Kun Cellbag-bioreaktorer godkendt af GE Healthcare til Xuri Cell Expansion System W5 må benyttes med udstyret. Anvendelse af brændbare væsker ADVARSEL Xuri Cell Expansion System W5 er ikke beregnet til at håndtere brandfarlige væsker. Xuri Cell Expansion System W5 er ikke godkendt til drift i potentielt eksplosionsfarlige atmosfærer. Personlig beskyttelse ADVARSEL Anvend altid relevant personligt beskyttelsesudstyr ved betjening og vedligeholdelse af Xuri Cell Expansion System W5. ADVARSEL Farlige substanser. Når der arbejdes med farlige kemikalier og biologiske agenser, skal operatøren anlægge relevant beskyttelsesudstyr, f.eks. beskyttelsesbriller og handsker, der er resistente over for de anvendte substanser. Lokale og/eller nationale bestemmelser for sikker drift og vedligeholdelse af systemet skal overholdes. Xuri Cell Expansion System W5 Betjeningsvejledning AC 13

14 2 Sikkerhedsinstruktioner 2.1 Sikkerhedsforanstaltninger ADVARSEL Spredning af biologiske stoffer. Operatøren skal tage alle nødvendige forholdsregler for at undgå spredning af farlige biologiske agenser til området i nærheden af instrumentets udstyr. Institutionen skal overholde nationale bestemmelser for biosikkerhed. Installation og flytning af instrumentet ADVARSEL Nødstop. Placér Xuri Cell Expansion System W5, således, at der er let adgang til at afbryde strømmen på tænd-/slukknappen. Tænd- /slukknappen er placeret på instrumentets bagside. ADVARSEL Beskyttende jordforbindelse. Xuri Cell Expansion System W5-instrumenterne skal altid sluttes til en stikkontakt med jordforbindelse. FORSIGTIG Fjern Cellbag, og frakobl alle rør, slanger og kabler, inden du flytter Xuri Cell Expansion System W5-instrumentet. FORSIGTIG Sørg for, at alle rør, slanger og kabler er placeret korrekt, så risikoen for snubleulykker minimeres. FORSIGTIG Sørg for, at der er tilstrækkelig plads til instrumentets vippebevægelser omkring instrumentet. 14 Xuri Cell Expansion System W5 Betjeningsvejledning AC

15 2 Sikkerhedsinstruktioner 2.1 Sikkerhedsforanstaltninger FORSIGTIG Xuri Cell Expansion System W5-instrumentets sikkerhedsafbrydere skal funktionsafprøves efter installationen af udstyret eller efter, at instrumentet er blevet transporteret og hver 6. måned derefter. FORSIGTIG Benyt ikke varmeenheden i mere end få minutter uden en fyldt Cellbag-bioreaktor på vippebakken, for at undgå overopvarmning. Betjening af systemet ADVARSEL Biologisk fare.kontrollér, at Cellbag-bioreaktoren er forseglet før og under dyrkningsprocessen. ADVARSEL Fare for elektrisk stød ved spild.hvis der er risiko for, at store mængder spildt væske kan trænge ind igennem Xuri Cell Expansion System W5-instrumentets kabinet, skal instrumentet straks slukkes, netledningen fjernes, og en autoriseret servicetekniker tilkaldes. ADVARSEL Sluk altid for CO 2 -forsyningen, når den ikke benyttes, for at forebygge gaslækager fra det enkeltstående instrument CO2MIX20. Under dyrkning med CO2MIX20 skal det sikres, at lokalet er godt ventileret. ADVARSEL Kontrollér, at det maksimale tryk ikke er overskredet for gastilslutningerne. Trykoverskridelse kan medføre, at gasslangerne løsnes med farlig lækage som resultat. Overskrid ikke det maksimale tryk, som er angivet i denne manual. Xuri Cell Expansion System W5 Betjeningsvejledning AC 15

16 2 Sikkerhedsinstruktioner 2.1 Sikkerhedsforanstaltninger ADVARSEL Trykket på AIR IN-porten må ikke overstige 70 mbar (1 psi). Hvis denne grænse overskrides, kan det føre til, at der opstår brud på Cellbag-bioreaktoren. Sørg for at have en egnet sikkerhedsanordning til udløsning af trykket. ADVARSEL Cellbag-bioreaktoren må ikke fyldes med luft ved hjælp af andre anordninger end den indbyggede luftpumpe. Nævnte pumpe har en funktion til automatisk nedlukning ved overtryk, som vil forhindre overtryk. Direkte tilslutning til en gaskilde eller brug af en anden pumpe kan føre til, at Cellbag-bioreaktoren revner. FORSIGTIG Fare for klemning Hold afstand til alle bevægelige dele under betjeningen. Stands vippebevægelsen før arbejde på Cellbag-bioreaktoren eller vippebakken. FORSIGTIG Betjening af instrumentet uden en Cellbag eller med for lidt væske i Cellbag kan medføre overopvarmning. Rør ikke ved en mulig overophedet vippebakke. FORSIGTIG Risiko for lækage af biologiske substanser. Før brug skal alle slanger altid kontrolleres for tegn på revnedannelse. Ingen af luftslangerne bør indeholde nogen form for væske. FORSIGTIG Fjern straks spildt materiale fra gulvet for at mindske risikoen for snubleulykker. 16 Xuri Cell Expansion System W5 Betjeningsvejledning AC

17 2 Sikkerhedsinstruktioner 2.1 Sikkerhedsforanstaltninger FORSIGTIG Brug kun kemikalier, der har vist sig ikke at være skadelige for Cellbag-bioreaktoren og systemet. FORSIGTIG Ved tilslutning af gas til udstyret, skal det sikres, at den korrekte gas, gaskvalitet og det korrekte gastryk benyttes for at undgå farer eller uønskede påvirkninger af dyrkningen. FORSIGTIG Hvis instrumentet er indstillet til AUTOSTART, begynder vippebakken at vippe, når der tændes for strømmen. Hold hænder og fingre på afstand af vippebakken. FORSIGTIG Risiko for klemning ved brug af PERFCONT2E. Betjen ikke fødningsog høstpumpen, imens døren er åben NOTE Kontrollér, at der ikke er hindringer for slanger, samt at gasser og væsker kan passere frit igennem slangerne. Vedligeholdelse ADVARSEL Fare for elektrisk stød. Alle former for reparationer bør udføres af serviceteknikere, der er autoriseret af GE. Undlad at åbne afdækninger eller udskifte dele, medmindre det er specifikt angivet i brugerdokumentationen. Xuri Cell Expansion System W5 Betjeningsvejledning AC 17

18 2 Sikkerhedsinstruktioner 2.1 Sikkerhedsforanstaltninger ADVARSEL Sluk for strømmen. Afbryd altid for strømmen til instrumentet, før der udføres nogen form for arbejde eller vedligeholdelse på instrumentet. ADVARSEL Rengør altid udstyret på et område med god udluftning. Ingen af instrumentets dele må skylles eller nedsænkes i væske af nogen art. Hvis udstyret skal rengøres, må der kun bruges vand og alkohol. Sørg altid for, at instrumentet er helt tørt, før det strømføres. Sørg for at følge alle miljømæssige, sundhedsmæssige, og sikkerhedsmæssige retningslinjer, der gælder de materialer der anvendes. ADVARSEL Der må kun anvendes reservedele, der er godkendt eller leveret af GE, til vedligeholdelse og serviceeftersyn af systemet. FORSIGTIG Der bør ikke sprøjtes væske direkte på instrumentet. 18 Xuri Cell Expansion System W5 Betjeningsvejledning AC

19 2 Sikkerhedsinstruktioner 2.2 Mærkater 2.2 Mærkater I dette afsnit beskrives de sikkerhedsmærkater og mærkater vedrørende farlige substanser, som er knyttet til Xuri Cell Expansion System W5-instrumenterne. Produktmærkater Billederne herunder viser eksempler på de identifikationsmærkater, som findes på Xuri Cell Expansion System W5-systemerne. Xuri Cell Expansion System W5-instrumentets mærkat Instrumentmærkatet er placeret på instrumentets bagside. Xuri W5 Tray KIT-mærkat Xuri W5 Tray KIT Xuri Cell Expansion System W5 Betjeningsvejledning AC 19

20 2 Sikkerhedsinstruktioner 2.2 Mærkater Mærkatsymboler Symbol Betegnelse Advarsel! Læs brugerdokumentationen, inden du anvender systemet. Åbn aldrig dæksler eller udskift dele, medmindre det udtrykkeligt er nævnt i brugerdokumentationen. Dette symbol indikerer, at elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes som usorteret husholdningsaffald og skal indsamles separat. Kontakt venligst en af producenten autoriseret repræsentant for oplysninger om bortskaffelse af udstyret efter endt drift. Dette symbol indikerer, at produktet indeholder farlige materialer, som overstiger grænserne i den kinesiske standard SJ/T Requirements for Concentration Limits for Certain Hazardous Substances in Electronics. Systemet overholder gældende EU-direktiver. Systemet opfylder gældende krav for Australien og New Zealand. Dette symbol angiver, at Xuri Cell Expansion System W5 er certificeret af et nationalt anerkendt testlaboratorium (NRTL). NRTL betyder en organisation, som er anerkendt af den amerikanske sikkerhedsog sundhedsstyrelse, OSHA, som værende i overensstemmelse med lovkravene i afsnit 29 i de føderale regler (29 CFR), del Xuri Cell Expansion System W5 Betjeningsvejledning AC

21 2 Sikkerhedsinstruktioner 2.2 Mærkater Sikkerhedsmærkater Følgende mærkater findes på Xuri W5 Tray KIT: Mærkat Betegnelse ADVARSEL! Angiver en varm overflade, samt at der skal udvises forsigtighed, for at undgå personskade. Xuri Cell Expansion System W5 Betjeningsvejledning AC 21

22 2 Sikkerhedsinstruktioner 2.3 Nødprocedurer 2.3 Nødprocedurer Indledning I dette afsnit beskrives, hvordan man udfører en nødnedlukning af Xuri Cell Expansion System W5-instrumentet. I dette afsnit beskrives endvidere det resultat, man får i forbindelse med et strømsvigt. Nødprocedurer Følg nedenstående trin til at stoppe en kørsel i en nødsituation: Trin 1 2 Handling Sluk for strømmen til instrumentet ved at trykke tænd-/slukknappen hen på O-positionen. Tag om nødvendigt strømkablet ud af stikkontakten. Strømsvigt Ved et strømsvigt afbrydes kørslen øjeblikkeligt. Hvis AUTOSTART-funktionen indstilles til ON, genstartes kørslen automatisk, når der tændes, se OPSÆTNINGS-parametre, på side Xuri Cell Expansion System W5 Betjeningsvejledning AC

23 2 Sikkerhedsinstruktioner 2.4 Genanvendelsesprocedurer 2.4 Genanvendelsesprocedurer Indledning Dette afsnit indeholder oplysninger om, hvordan Xuri Cell Expansion System W5 tages ud af drift. Dekontaminering Produktet skal dekontamineres, inden det tages ud af drift. Alle lokale regler skal overholdes ved skrotning af udstyret. Bortskaffelse af produktet Når produktet tages ud af drift, skal de forskellige materialer adskilles og bortskaffes i henhold til national og lokal miljølovgivning. Genanvendelse af farlige substanser Produktet indeholder farlige stoffer. Kontakt din GE-repræsentant for at få detaljerede oplysninger. Bortskaffelse af elektriske komponenter Elektrisk og elektronisk affald må ikke bortskaffes via den kommunale dagrenovation, men skal indsamles og bortskaffes separat. Kontakt venligst en af producenten autoriseret repræsentant for information om bortskaffelse af udstyret efter endt drift. Xuri Cell Expansion System W5 Betjeningsvejledning AC 23

24 3 Betegnelse 3 Betegnelse Om dette kapitel Dette kapitel beskriver funktionerne i Xuri Cell Expansion System W5. I dette kapitel Dette kapitel omfatter de følgende afsnit: Afsnit 3.1 Oversigt beskrivelse 3.2 Funktionel beskrivelse 3.3 Cellbag-bioreaktor 3.4 Valgfrit perfusionsmodul 3.5 Valgfri CO 2 -/luftkontrolenhed Se side Xuri Cell Expansion System W5 Betjeningsvejledning AC

25 3 Betegnelse 3.1 Oversigt beskrivelse 3.1 Oversigt beskrivelse Indledning Xuri Cell Expansion System-familien er designet til celleekspansion og muliggør opskalering fra 0,1 L til over 25 L dyrkningsrumfang vha. et bioreaktorkammer til engangsbrug. Xuri Cell Expansion System W5 dækker dyrkningsvolumener på 0,3 L til 5 L. Bioreaktorsystemerne består af to hovedkomponenter: 1 Vippeenhed 2 Cellbag -bioreaktorkammer til engangsbrug Gennemluftning og blanding af dyrkningsmedie i Cellbag-bioreaktoren opnås ved en bølgebevægelse, der igangsættes af en kontrolleret vippebevægelse. Invasiv blanding eller eftergydning med gas er ikke påkrævet, hvilket muliggør design af præsteriliserede bioreaktorkamre til engangsbrug. Bioreaktorsystemer er velegnede til dyrkning af pattedyrs-, insekt- og planteceller. Oversigt over systemet Et komplet Xuri Cell Expansion System W5-system består af: Xuri W5 Vippeenhed Xuri W5 Tray KIT Gammabestrålet til engangsbrug Cellbag-bioreaktor (bestilles særskilt) Perfusionskontrol (valgfri) Xuri Cell Expansion System W5-funktioner Bioreaktorkammer til engangsbrug Celler, som vokser i Cellbag-bioreaktoren til engangsbrug kommer kun i kontakt med det interne plastlag. Det høje niveau af indkapsling i Cellbag-bioreaktoren sikrer, at der ikke er nogen risiko for krydskontaminering. Cellbag-bioreaktorer leveres klar til brug og har ikke behov for rensning, sterilisering eller andre valideringsprocedurer. Skalerbar Xuri Cell Expansion System W5 kan anvendes med Cellbag-2L eller Cellbag-10L bioreaktorkamre til engangsbrug. Driftsvolumenet er fra 0,3 til 5 L afhængigt af den anvendte Cellbag-bioreaktor. Xuri Cell Expansion System W5 Betjeningsvejledning AC 25

26 3 Betegnelse 3.1 Oversigt beskrivelse Helt lukket system Xuri Cell Expansion System W5 er ideel til human T-celleekspansion, virus- eller vaccineproduktion, anvendelser med høj indkapsling og GMP-drift. Der kræves ikke noget biosikkert skab, heller ikke for tilføjelser og prøvetagning, når der anvendes slangesamlingsudstyr. Ingen rensning eller sterilisering Bioreaktorkamre er fremstillet af USP klasse VI plast, der typisk anvendes til biologisk væskehåndtering. De leveres gammabestrålede, steriliserede og bortskaffes efter enkelt brug. Cellbag-bioreaktorer har integrale indgangs- og udgangsfiltre og påfyldnings- /prøvefittings. Bordplade- eller inkubatordrift Instrumentet har indbygget temperaturkontrol til bordpladedrift. Det kan alternativt placeres indvendigt i en inkubator. Perfusionsfunktion Et perfusionsmodul (PERFCONT2E) er tilgængelig for Xuri Cell Expansion System W5. Det giver vægtbaseret føde- og høstkontrol. Det er designet til brug med perfusionsfilterudstyrede Cellbag-bioreaktorer. Nem at betjene Xuri Cell Expansion System W5 har ikke noget komplekst rørsystem eller steriliseringssekvenser. Bioreaktorkammeret er præsteriliseret og klar til brug. Du skal blot placere en celledyrkningspose til engangsbrug på vippeenheden, fylde den med medie og tilføje cellerne. Systemkonfiguration I tabellen nedenfor vises nogle eksempler på Xuri Cell Expansion System W5-systemkonfigurationer. Systemkonfiguration Kontrolparametre Baseenhed Eksternt modul Perfusion Vippebevægelse Temp. CO 2 konc. Xuri W5 Basis + + Xuri W5 Basis CO2MIX Xuri W5 Basis PERFCONT2E Xuri Cell Expansion System W5 Betjeningsvejledning AC

27 3 Betegnelse 3.1 Oversigt beskrivelse Xuri Cell Expansion System W5 set forfra Billedet herunder viser forsiden af Xuri Cell Expansion System W5-instrumentet med en vippebakke monteret Del Funktion Vippeplatform med bakke AIR OUT-port AIR IN-port Frontpanel med kontrolelementer Skærm Xuri Cell Expansion System W5 Betjeningsvejledning AC 27

28 3 Betegnelse 3.1 Oversigt beskrivelse Xuri Cell Expansion System W5 bagpanel Del Betegnelse Strømafbryder Sikringsholder Strømstik Spænding vælger HEATER stik SCALE stik TEMP stik FILTER HEATER -stik ALARM stik MODBUS -stik Funktion Tænder/slukker for strømmen til instrumentet. Holder sikringerne, Anvendes til at tilslutte en netledning til netspændingsforsyningen. Anvendes til at vælge en driftsspænding på enten 115 VAC ( VAC) eller 230 VAC ( VAC). Anvendes til at tilslutte strøm til varmelegemet i Xuri W5 Tray KIT øverst på instrumentet. Anvendes til at tilslutte til det valgfrie perfusionsmodul til kontrol- og overvågningsformål. Anvendes til at tilslutte til en temperatursensor, monteret i Xuri W5 Tray KIT. Anvendes til at tilslutte til en aftræksfiltervarmeenhed for at reducere kondensation på aftrækslinjen. Giver et sæt kontakter til eksterne alarmer. Fungerer med enhver alarm, som opstår i enheden. To MODBUS-stik, som anvendes til at tilslutte til andre enheder på en daisy chain måde. 28 Xuri Cell Expansion System W5 Betjeningsvejledning AC

29 3 Betegnelse 3.2 Funktionel beskrivelse 3.2 Funktionel beskrivelse Driftsprincip Cellbag er placeret på Xuri Cell Expansion System W5-vippeenheden og oppustet med luft eller gas. Den er delvist fyldt med dyrkningsmedium og derefter podet med celler. Vippeenheden igangsætter en bevægelse i det dyrkningsmedium, som er indeholdt i Cellbag bioreaktoren. Bølgebevægelsen blander væsken i Cellbag-bioreaktoren, hvilket resulterer i opslæmning af celler og partikler som mikrobærere uden behov for en invasiv, mekanisk blander eller enhed til eftergydning med gas. Bølgebevægelsen genererer også en fri overflade, som aktiverer effektiv overførsel af oxygen fra bioreaktorens hovedrum. Luft passerer kontinuerligt gennem bioreaktorens hovedrum for at levere oxygen og fjerne metaboliske spildgasser. En intern luftpumpe og massestrømningskontrolenhed sørger for gennemluftning. Alternativt kan man anvende en valgfri gasblander. Kontrolparametre Kontrol af vipning, temperatur og gennemluftning er alle tilgængelige som standard. Andre kontrolparametre afhænger af systemkonfigurationen. Vippekontrol Blandingsgraden og oxygenoverførsel kan kontrolleres ved at justere vippehastigheden og -vinklen. Temperaturstyring Temperaturen kontrolleres af en varmeplade og en ikke-invasiv overfladetemperatursensor i vippebakken, som er placeret på vippeplatformen. Varmekablet og sensorkablet sættes i jackstik, som er placeret på bagpanelet. Celledyrkningsposen placeres senere på vippebakken. Gennemluftning Der trækkes luft ind af interne pumper, som er placeret i Xuri Cell Expansion System W5. Luften pumpes ind i Cellbag-bioreaktorens hovedrum. Perfusionskontrol Perfusion kan udføres og kontrolleres ved hjælp af en vægtplatform samt føde- og høstpumper. Det kræver, at det eksterne instrumentmodul, PERFCONT2E er installeret. Under perfusionen tilføres periodevist friskt dyrkningsmedie, og cellefrit dyrkningsmedie fjernes. Xuri Cell Expansion System W5 Betjeningsvejledning AC 29

30 3 Betegnelse 3.2 Funktionel beskrivelse Frontpanelets kontrolenheder Xuri Cell Expansion System W5 kontrolleres fra tastaturet på frontpanelet. Del Betegnelse LCD-skærm SETUP MENU/ESC-knap SETUP op- og ned-pileknapper SETUP Enter-knap ROCK, AIR og TEMP op- og ned-pileknapper ROCK-knap AIR-knap TEMP-knap PERF-knap (perfusion) ROCK, AIR, TEMP og PERF-indikatorer ALM-knap (alarm) PAGE-knap 30 Xuri Cell Expansion System W5 Betjeningsvejledning AC

31 3 Betegnelse 3.2 Funktionel beskrivelse LCD-hovedskærm Under normal drift viser LCD hovedskærmen, som vises nedenfor. Del #101 rpm lpm degc PV SP ALARM! Funktion Kommunikationsadresse Vippehastighed (vipninger pr. minut) Luftstrømning (liter pr. minut) Temperatur ( C) Procesværdier (aktuelle) I dette eksempel 21 (rpm), 0,20 (lpm) og 32,0 (degc). Referencepunktværdier I dette eksempel 21/6º (rpm/vippevinkel), 0,20 (lpm) og 32,0 (degc) Blinkende tekst angiver en ny alarm, som endnu ikke er kvitteret. Stabil tekst angiver en alarm, som er kvitteret, men endnu ikke fast. Ingen vist tekst angiver, at der ikke er nogen aktuel alarm. Xuri Cell Expansion System W5 Betjeningsvejledning AC 31

32 3 Betegnelse 3.3 Cellbag-bioreaktor 3.3 Cellbag-bioreaktor Indledning Celledyrkning udføres i Cellbag-bioreaktoren. Cellbag-bioreaktoren leveres gammabestrålet og er klar til brug. Den er beregnet til éngangsbrug og skal bortskaffes efter brug. Betegnelse Selve Cellbag-bioreaktoren består af en film med flere lag fremstillet til at give styrke, fleksibilitet, samt udgøre en enestående gasbarriere og forhindre produktkontakt. Væskekontaktlaget er fremstillet af vinylacetat (EVA) og det ydre lag består af lineært polyethylen med lav tæthed (LLDPE). Proprietære bestanddele giver styrke og lav gaspermeabilitet. Alle væskekontaktdele opfylder specifikationerne i USP-klasse VI, og alle Cellbag-bioreaktorerne er batchafprøvet for endotoksin. Maksimalt driftstryk er 0,1 bar (1,5 psi), anbefalet driftstryk er 5 til 7,5 mbar. Cellbag-bioreaktorstørrelser Følgende størrelser af Cellbag-bioreaktorer er tilgængelige for Xuri Cell Expansion System W5: Til celledyrkningsrumfang 0,3-1 L 0,5-5 L Benyt Cellbag i størrelsen 2 L 10 L 32 Xuri Cell Expansion System W5 Betjeningsvejledning AC

WAVE Bioreactor 2/10- og 20/50-systemerne

WAVE Bioreactor 2/10- og 20/50-systemerne GE Healthcare WAVE Bioreactor 2/10- og 20/50-systemerne Betjeningsvejledning Oversat fra engelsk Indhold 1 Introduktion... 5 1.1 Vigtig brugerinformation...6 1.2 Oplysninger om regulering...7 1.3 WAVE-systemets

Læs mere

FLA Image Eraser. Betjeningsvejledning. Oversat fra engelsk

FLA Image Eraser. Betjeningsvejledning. Oversat fra engelsk FLA Image Eraser Betjeningsvejledning Oversat fra engelsk Den side er bevidst efterladt blank Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1.1 Vigtig brugerinformation... 1.2 Forskriftsmæssige

Læs mere

WAVE Bioreactor 200 og WAVE Bioreactor 500/1000

WAVE Bioreactor 200 og WAVE Bioreactor 500/1000 WAVE Bioreactor 200 og WAVE Bioreactor 500/1000 Betjeningsvejledning Oversat fra engelsk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1.1 Vigtig brugerinformation... 1.2 Forskriftsmæssige oplysninger...

Læs mere

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom.

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom. Betjeningsvejledning til Breas HA 01-luftbefugter 1 Indledning Læs denne vejledning grundigt igennem, inden du bruger HA 01- luftbefugteren, så du er fortrolig med udstyrets brug og vedligeholdelse og

Læs mere

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem Brugervejledning AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem . Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Sikkerhedsoplysninger 1.1. Indledning Dette kapitel indeholder oplysninger om sikkerhed.

Læs mere

Xuri Cell Expansion System W25

Xuri Cell Expansion System W25 Xuri Cell Expansion System W25 Betjeningsvejledning Oversat fra engelsk Den side er bevidst efterladt blank Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1.1 Om denne manual... 1.2 Vigtig brugerinformation...

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

MINI SANDBLÆSER 4100-405

MINI SANDBLÆSER 4100-405 MINI SANDBLÆSER 4100-405 BRUGERMANUAL Beskrivelse 4100-450 Mini-blæsekabinet er designet til at rense, polere og overfladebehandle mindre dele, KUN ved brug af tørt blæsemiddel. Teknisk data: Kapacitet,

Læs mere

WAVE Bioreactor 20/50 og WAVEPOD II

WAVE Bioreactor 20/50 og WAVEPOD II GE Healthcare Life Sciences WAVE Bioreactor 20/50 og WAVEPD II Betjeningsvejledning versat fra engelsk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1.1 Vigtig brugerinformation... 1.2 Forskriftsmæssige

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Hukommelsesmoduler. Brugervejledning

Hukommelsesmoduler. Brugervejledning Hukommelsesmoduler Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Generelle sikkerhedsforanstaltninger Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation

Læs mere

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300210 EAN nr 5709133300333 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

BRUGERMANUAL. BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat

BRUGERMANUAL. BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat BRUGERMANUAL BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 USA 800-638-8663 BENEX Limited Bay K 1a/d,

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Dansk 1 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation er skrevet på engelsk. Alle andre sprog er oversættelser. De forholdsregler, der er beskrevet i dette

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800 MOBIL STØVSUGER Monty GOBI ME1300 og ME2800 Indhold Sikkerhed... 3 Oversigt over den mobile støvsuger... 4 Produkt Beskrivelse... 5 Teknisk Data... 6 Tilsigtet brug... 7 ADVARSEL... 8 Vedligeholdelse og

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

DYKPUMPE 250 W eller 550 W

DYKPUMPE 250 W eller 550 W DYKPUMPE 250 W eller 550 W INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 76500250 = 250 W EAN nr 5709133760113 Art nr 76500550 = 550 W EAN nr 5709133760120 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af dykpumpen

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

BeoLab 4 PC. Vejledning

BeoLab 4 PC. Vejledning BeoLab 4 PC Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN FORSIGTIG! For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Brugeren bør ikke selv servicere interne dele

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

Bruger manual For 2-vejs digital manifold

Bruger manual For 2-vejs digital manifold Bruger manual For 2-vejs digital manifold Vigtigt! Denne manual bør læses grundigt inden REFCO DIGIMON digital manifold tages i brug, for at kende instrumentets specifikationer og operation. Disse instruktioner

Læs mere

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Kosan Gas varenr.: 28150 Læs monteringsvejledningen før produktet tages i brug Advarsel 1. Følg altid de grundlæggende forholdsregler, når du bruger dette produkt.

Læs mere

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug.

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Manual Transportabel energistation Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Dette elektriske produkt må kun anvendes til de formål der er i overensstemmelse med disse

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

FW1204 BRUGSANVISNING

FW1204 BRUGSANVISNING Varmetæppe Model: FW1204 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette varmetæppe fra Fitzone Wellness For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at varmetæppet holder i mange år, bedes

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

AFFUGTER BRUGERMANUAL

AFFUGTER BRUGERMANUAL AFFUGTER BRUGERMANUAL MODEL: 350505 Ean nr: 5709133350338 SIKKERHEDS INFORMATION 1. Læs venligst brugermanualen omhyggeligt igennem inden brug af affugteren og gem derefter manualen. 2. Nedsænk aldrig

Læs mere

Brændesav m/hårdmetalklinge

Brændesav m/hårdmetalklinge MODEL: LOG SAW 400 Art.: 75107625 Brændesav m/hårdmetalklinge LÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN MASKINEN ANVENDES 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsinstruktioner...2 3. Saven i

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

ReadyToProcess WAVE 25

ReadyToProcess WAVE 25 ReadyToProcess WAVE 25 Betjeningsvejledning Oversat fra engelsk Den side er bevidst efterladt blank Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1.1 Om denne manual... 1.2 Vigtig brugerinformation...

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE BRUGSANVISNING Version 1.0 FRITUREGRYDE Tak fordi du valgte at købe dette Nordic Cooking kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Dansk Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Alarmenhed og Sensorplaster Dansk version 2008 Redsense Medical AB Box 287 SE-301 07 Halmstad Sverige www.redsensemedical.com RM-1-RM028

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

WAVE Bioreactor 200 - og 500/1000-systemerne

WAVE Bioreactor 200 - og 500/1000-systemerne GE Healthcare WAVE Bioreactor 200 - og 500/1000-systemerne Betjeningsvejledning Oversat fra engelsk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 5 1.1 Vigtig brugerinformation... 6 1.2 Oplysninger

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

Samle og betjeningsvejledning

Samle og betjeningsvejledning Samle og betjeningsvejledning Moreland A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S Denmark Ver. 11.2 Tel. +45 7022 7292 - www.moreland.dk - post@moreland.dk Tillykke med din nye terrassevarmer Vi anbefaler at

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger.....1 Nødvendigt værktøj...1 Montering af garageportåbneren...2-6 Montering af skinnerne..7-8 Stramning af

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING Denne maskine opfylder følgende direktiver og retningslinier: EMC 92/31/EEG & RoHs 2002/95/EEG FOOD 1935/2004/EEG 93/68/EEG WEEE 2002/96/EEG LVD 73/23/EEG. 2007 Animo Alle rettigheder

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 Instruktion Installation 7340041 IMP Pumper erklære at disse produkter er i overensstemmelse med følgende EU-direktiver: CE Overensstemmelseserklæring

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning 4P359542-2S Trådløs LAN-adapter Installationsvejledning Installationsvejledning Trådløs LAN-adapter Hjemmeside: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com Yderligere oplysninger

Læs mere

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA BX09 DA BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 2 Tekniske data...

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

GE Healthcare Life Sciences. ÄKTApilot. Betjeningsvejledning. Oversat fra engelsk

GE Healthcare Life Sciences. ÄKTApilot. Betjeningsvejledning. Oversat fra engelsk GE Healthcare Life Sciences ÄKTApilot Betjeningsvejledning Oversat fra engelsk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1.1 Om denne manual... 1.2 Vigtig brugerinformation... 1.3 Forskriftsmæssige

Læs mere

STARLYF CYCLONIC VAC

STARLYF CYCLONIC VAC STARLYF CYCLONIC VAC Tak for købet af en Starlyf Cyclonic Vac. Læs disse sikkerhedsvejledninger omhyggeligt før brug af støvsugeren, da de er udarbejdet for at gøre det lettere for dig at bruge din Starlyf

Læs mere

Betjeningsvejledning. LivingBike 369

Betjeningsvejledning. LivingBike 369 DK Betjeningsvejledning LivingBike 369 Moreland A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 14.1 Tel. +45 7022 7292 - www.moreland.dk - post@moreland.dk Identifikation af dele (ID) Illustrationer

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse Manual KA/KAI HC DK 1. Sikkerhedsregler 2. Beskrivelse 3. Tekniske data Indholdsfortegnelse 4. Opstilling 5. Anvendelse 6. Vedligeholdelse 7. Fejlfinding 1. Sikkerhedsregler LÆS DENNE BRUGSANVIS- NING

Læs mere

Varmekanon 55H Diesel

Varmekanon 55H Diesel Brugsanvisning Varenr.: 9044864 Varmekanon 55H Diesel Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Varmekanon Varenummer: 9044864 Beskrivelse: Transportabel, oliefyret

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Brugsanvisning emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at

Læs mere

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller.

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. Brugsanvisning EMHÆTTE Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. AH SF 1 IX/HA Montering 2 Montering 3 Montering 4 Installation

Læs mere

minipocket Brugsanvisning Høresystemer

minipocket Brugsanvisning Høresystemer minipocket Brugsanvisning Høresystemer Indhold Din fjernbetjening 4 Komponenter 5 Tastaturlås 6 Sådan parres høreapparaterne 7 Funktionsoversigt 11 Yderligere oplysninger 13 Rengøring 13 Udskiftning af

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9027882 Dykpumpe Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Dykpumpe - Varenr. 9027882 Beskrivelse: Dykpumpe 230 V. Med plastvinge. Leveres

Læs mere

1. Generelle sikkerhedsanvisninger

1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng DK UWTes1762,UWKes1752 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer

Læs mere

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005 Manual Jasopels Flåtårn Tlf. 98420566 Flåtårn Da_Manual 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Symbol forklaring... 3 3.1 Symboler

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION SLIMLINE S3200 http://da.yourpdfguides.com/dref/851548

Din brugermanual HP PAVILION SLIMLINE S3200 http://da.yourpdfguides.com/dref/851548 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION SLIMLINE S3200 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE Brugsanvisning emhætte KD 9570.0 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at sikre maksimal ydeevne

Læs mere

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation WMT 10 INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation Beskrivelse WMT 10 termostaten er et styringspanel for fan coils til vægmontering. Styring af driftsfunktioner på

Læs mere