Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING Borgmesterens forord 3. GENERELLE BEMÆRKNINGER Regeringsaftalen 6 Den økonomiske situation 8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING Borgmesterens forord 3. GENERELLE BEMÆRKNINGER Regeringsaftalen 6 Den økonomiske situation 8"

Transkript

1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING Borgmesterens forord 3 GENERELLE BEMÆRKNINGER Regeringsaftalen 6 Den økonomiske situation 8 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Økonomi- og Planudvalget 18 Teknik- og Miljøudvalget 26 Børne- og Ungeudvalget 35 Kultur- og Fritidsudvalget 50 Social- og Sundhedsudvalget 57 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 75 Beredskabskommissionen 84 Økonomi- og Planudvalget (Renter, Finansforskydninger og Finansiering) 87 OVERSIGTER Udgiftsregnskab Regnskabsopgørelse 96 Finansieringsoversigt 97 Overførte uforbrugte bevillinger 98 Regnskabsoversigt, drift 99 Regnskabsoversigt, anlæg 123 Regnskabsoversigt, renter, finansforskydninger og finansiering 130 Igangværende og afsluttede anlægsarbejder 136 Omkostningsregnskab Resultatopgørelse 146 Balance 147 Noter til resultatopgørelse og balance 148 Omregningstabel 151 Pengestrømsopgørelse 152 Anlægsoversigt 153 Leasing- og garantiforpligtelser 154 Øvrige oversigter Personaleoversigt 160 Udførelse af opgaver for andre myndigheder 162 Omkostningskalkulationer 163 VEJLEDNINGER Læsevejledning 167 Regnskabsprincipper 168 Forklaringer til regnskabet 170 PÅTEGNINGER Godkendelse/Revisionspåtegning 172 1

2 2

3 INDLEDNING Forord Hermed har jeg glæden ved at præsentere Greve Kommunes regnskabsresultat for var det år, hvor kommunen på linje med den øvrige del af samfundet for alvor mærkede den økonomiske krise i samfundet. Det startede i den finansielle sektor, men har som bekendt siden bredt sig til de fleste dele af samfundet. Det gælder boligmarkedet, udviklingen i det private forbrug, større ledighed osv. Greve Kommune mærker det selvfølgelig også. Måske ikke så meget i første omgang, fordi kommunens budget for 2009 blev lagt ud fra andre vilkår end der hersker i dag. Med aftalerne mellem kommunerne og regeringen om de økonomiske rammer slår krisevirkningerne igennem de næste gange, kommunen skal lægge budget. Det mærkede vi derfor i sommeren 2009, hvor vi lagde grunden til budget Og vi kommer også til at mærke det nu, hvor vi er i gang med at forberede budget Vilkårene fra starten på det regnskabsår, som vi nu lægger regnskab for, til i dag er derfor ganske meget ændret. Når det er sagt, kan vi i Greve Kommune endnu engang glæde os over et godt regnskab 2009, først og fremmest med et overskud på den ordinære drift, som er en indikator på en sund økonomistyring. Overskud var der i udgangspunktet med budget 2009, og det er der også i regnskabet. Så vi har styret stramt i en vanskelig tid. Driftsoverskuddet er samtidig basis for fortsatte investeringer og udvikling af vores kommune, selv om overskuddet ikke kan finansiere alle vore investeringer. Dette har givet et mindre underskud på det skattefinansiererede område, som sammen med finansforskydninger og afdrag på lån m.v. resulterer i et træk på kommunens kassebeholdning. For at fastholde en solid kassebeholdning, og dermed undgå en udhulning, er det fortsat vigtigt med en stam driftsøkonomi. Byrådet ser frem til fortsat at sikre en bæredygtig udvikling af Greve Kommune, med fokus på det lavest mulige omkostningsniveau, så vi fortsat kan tilbyde borgerne en tilfredsstillende service og en attraktiv kommune. Men udsigterne for 2011 peger på fortsat nødvendige tilpasninger af kommunens udgiftsniveau. Dette materiale indeholder et samlet regnskab for Greve Kommune med beretninger fra de enkelte politiske udvalgsområder. Som en udløber af centralt fastsatte krav foreligger også en anden regnskabsopgørelse, som er baseret på omkostningsprincipper. Der er således to forskellige regnskabsprincipper i anvendelse. Jeg henviser læseren til nærmere at studere gennemgangen af dem inde i regnskabet. Jeg håber, at regnskabet giver Greve Kommunes borgere og andre interesserede indsigt i de kommunale forhold. Interesserede læsere henvises i øvrigt til kommunens hjemmeside, hvor regnskabet offentliggøres. Borgmester Hans Barlach 3

4 4

5 5 GENERELLE BEMÆRKNINGER

6 GENERELLE BEMÆRKNINGER REGERINGSAFTALEN Aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2009 Den 16. juni 2008 indgik regeringen og KL aftale om kommunernes økonomi for I aftalen blev bloktilskuddet, herunder balancetilskuddet, til kommunerne, niveauet for serviceudgifter og anlægsudgifterne samt en række generelle krav til den økonomiske styring i kommunerne fastsat. I Økonomiaftalen for 2008 indgik KL og regeringen en aftale om 10 principper for god decentral styring, som skal sætte rammerne for en klarere samarbejdsmodel mellem stat og kommuner og tydeliggøre ansvarsfordelingen. Med Økonomiaftalen for 2009 har KL og regeringen understøttet det fortsatte arbejde med ti principper. Et centralt element i økonomiaftalen for 2009 var endvidere etableringen af den såkaldte Kvalitetsfond på i alt 22 mia. kr. til statslig medfinansiering af kommunale investeringer i perioden Kvalitetsfonden er etableret med henblik på at løfte de fysiske rammer for børn og unge på dagtilbuds, folkeskole- og fritidsområdet samt på ældreområdet. Det indgik i økonomiaftalen for 2009, at der udmøntes 9 mia. kr. fra Kvalitetsfonden i perioden Af hensyn til konjunktursituationen på tidspunktet for aftaleindgåelsen (forsommeren 2008) aftalte man at udmønte 1 mia. kr. i 2009 og 2 mia. kr. årligt i perioden I det følgende beskrives kort de væsentligste generelle krav til kommunerne og konsekvenserne for Greve Kommune. Servicerammen Økonomiaftalen for 2009 blev indgået på et tidspunkt, 16. juni 2008, hvor dansk økonomi befandt sig i den sidste fase af en kraftig højkonjunktur med betydeligt pres på arbejdsmarkedet, opadgående lønstigninger og øgede inflationsforventninger. Regeringen tilkendegav på den baggrund, at der var behov for tilbageholdenhed i både de offentlige drifts- og anlægsudgifter. Med dette udgangspunkt aftalte KL og regeringen et niveau for kommunernes serviceudgifter på ca. 219 mia. kr. Udgangspunktet for dette niveau var kommunernes budgetter for 2008 samt et løft af kommunernes serviceudgifter (netto) på 350 mio. kr. til service til borgerne. Greve Kommune har med regnskabet for 2009 haft serviceudgifter for ca mio. kr., hvilket er godt 6 mio. kr. mindre end serviceudgifterne i det oprindelige budget for 2009, dvs. før et eventuelt rammeløft i forbindelse med en sanktionering i forhold til kommunernes samlede serviceudgifter. Det økonomiske udgangspunkt for økonomiforhandlingerne i sommeren 2008 var også baggrunden for, at KL og regeringen aftalte, at de kommunale anlægsudgifter inkl. Kvalitetsfonden i 2009 maksimalt måtte udgøre 15 mia. kr. Grundet den stærkt ændrede konjunktursituation henover efteråret og vinteren 2008 blev dette anlægsloft dog hævet i starten af Skatteudskrivning Som led i overgangen til den nye kommunale struktur samt finansierings- og udligningsreformen var der i 2006 og 2007 loft over kommunernes skatter. For 2008 fik kommunerne igen ret til selv at fastsætte skatteudskrivningen, men i forbindelse hermed meddelte regeringen, at det overordnede skattestop for kommunerne samlet set fortsat gjaldt for 2008 og fremefter. Regeringen fik i Folketinget i juni 2008 vedtaget den såkaldte sanktionslovgivning, hvorefter bl.a. det kommunale skattestop er hjemlet. I sanktionslovgivningen vedr. skattestoppet fremgår det, at KL og regeringen har 6

7 GENERELLE BEMÆRKNINGER mulighed for, f.eks. i forbindelse med de kommunale økonomiaftaler, at aftale en skattepulje udover skattestoppet. Der vil således være mulighed for, at regeringen og KL kan aftale, at kommunerne for et bestemt år kan gennemføre en vis skatteforhøjelse, som det f.eks. var tilfældet for 2008, hvor der var aftalt en kommunal skatteforhøjelse på 750 mio. kr. I forbindelse med økonomiaftalen for 2009 blev der dog ikke aftalt en sådan pulje. Det bemærkes, at udskrivningsprocenten for Greve Kommune for 2009 blev fastholdt på 23,9 pct. i forbindelse med vedtagelsen af budget Grundskyldspromillen blev i 2009 fastholdt på 18,06. I forhold til kommunens økonomiske politik indebærer dette, at man overholder målsætningen om, at skatteprocenterne i Greve Kommune ligger under landsgennemsnittet. Endvidere betyder ovenstående resultat vedrørende servicerammen, at Greve Kommune bidrager til overholdelse af økonomiaftalen mellem KL og regeringen, hvilket også indgår som en målsætning i kommunens økonomiske politik. 7

8 GENERELLE BEMÆRKNINGER DEN ØKONOMISKE SITUATION Budget Resultatoversigten så således ud i budget 2009: Budget Budget Budget Budget mio. kr Det skattefinansierede område: Skatter og generelle tilskud 2.232, , , ,8 Driftsudgifter ekskl. forsyning, netto , , , ,4 Renter -12,2-11,9-11,0-8,2 Ordinær driftsvirksomhed i alt 33,1-11,0 3,9-38,8 Anlægsudgifter ekskl. forsyning, netto -72,8-65,6-28,7-29,5 Jordforsyning: Salg af jord, forpagtningsafgifter m.v. 40,3 37,4 63,4 70,4 Køb af jord, incl. Byggemodning 0,0-29,4-19,8-10,0 Jordforsyning i alt 40,3 8,0 43,6 60,4 Pris- og lønstigninger drift + anlæg Det skattefinansierede område i alt 0,5-68,6 18,8-7,9 Forsyningsvirksomheder: Driftsudgifter, netto 34,5 35,6 36,9 38,8 Anlægsudgifter -35,6-36,4-32,9-35,2 Forsyningsvirksomheder i alt -1,1-0,8 4,0 3,6 Resultat i alt -0,6-69,4 22,8-4,3 Tilgang af likvide aktiver: Resultat i alt -0,6-69,4 22,8-4,3 Optagne lån 10,0 10,0 10,0 10,0 Tilgang af likvide aktiver i alt 9,4-59,4 32,8 5,7 Anvendelse af likvide aktiver: Afdrag på lån -19,7-27,6-43,0-32,0 Øvrige forskydninger -2,0-2,0-2,0-2,0 Anvendelse af likvide aktiver i alt -21,7-29,6-45,0-34,0 Ændringer af likvide aktiver i alt -12,3-89,0-12,2-28,3 Som led i budgettet aftaltes en række initiativer på nærmere bestemte områder. Der henvises til budget for en nærmere beskrivelse heraf. Kommunens økonomi i årene I det følgende er vist hovedtal for regnskab 2009 i sig selv og set i forhold til de omkringliggende år. Greve Kommunes økonomi skal ses over nogle år for at give overblik over hovedtallene og deres udvikling. Oversigterne indeholder ikke afskrivninger, men er baseret på udgifter og indtægter. Oversigterne svarer til tidligere års opstilling for det udgiftsbaserede regnskab. Efterfølgende er vist hovedtallene i regnskaberne. 8

9 GENERELLE BEMÆRKNINGER Regnskab 2006 Regnskab 2007 Regnskab 2008 Regnskab 2009 Budget 2010 Ordinært driftsresultat 17 mio. kr. 24 mio. kr. 97 mio. kr. 62 mio. kr. 32 mio. kr. Investeringer -56 mio. kr mio. kr. -70 mio. kr mio. kr mio. kr. Køb/Salg af jord (netto) 45 mio. kr. 1 mio. kr. 36 mio. kr. 30 mio. kr. 14 mio. kr. Skattefinansieret område resultat 7 mio. kr mio. kr. 63 mio. kr. -17 mio. kr. -95 mio. kr. Det takstfinansierede område/erhvervsaffald - resultat 13 mio. kr. 13 mio. kr. 23 mio. kr. 0 mio. kr. 0 mio. kr. Samlet resultat 20 mio. kr. -62 mio. kr 86 mio. kr. -17 mio. kr -95 mio. kr. Finansieret således: Låneoptagelse 30 mio. kr. 77 mio. kr. 11 mio. kr. 47 mio. kr. 69 mio. kr. Afdrag på lån -17 mio. kr. -17 mio. kr. -20 mio. kr. -21 mio. kr. -16 mio. kr. Finansforskydninger 6 mio. kr. -43 mio. kr. 127 mio. kr. -75 mio. kr. 6 mio. kr. Kursregulering -1 mio. kr. -4 mio. kr. -1 mio. kr. 9 mio. kr. Kasseregulering 38 mio. kr. -49 mio. kr. 203 mio. kr. -57 mio. kr. -39 mio. kr. Kassebeholdning ultimo år - = udgifter, + = indtægter. 70 mio. kr. 21 mio. kr. 224 mio. kr. 167 mio. kr. 128 mio. kr. Den ordinære drift viser et mindre overskud set i forhold til 2008 men større i forhold til de foregående år. Der er søgt overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2009 til 2010 på i alt 51 mio. kr. Investeringerne i 2009 er større i forhold til sidste år. Kommunen har haft en nettoindtægt på køb og salg af jord alle de viste år. Ved budgetlægningen af 2009 var skønnet for jordsalg en nettoindtægt på 45 mio. kr. Netto på anlægsudgifter og indtægter er der søgt overførsel af uforbrugte midler fra 2009 til 2010 for i alt 10 mio. kr. Resultatet af det skattefinansierede område, dvs. den del af kommunens udgifter, som finansieres ved skatteudskrivningen, svinger hen over årene mellem under-/overskud. I 2009 blev det et underskud på 17 mio. kr. Et underskud betyder, investeringerne ikke har kunnet finansieres af kommunens overskud på den ordinære drift. I 2009 er det samlede resultat det samme som det skattefinansierede område, da Forsyningsvirksomheden ikke længere indgår i kommunens regnskab, og udgifterne til Erhversaffald er på 0,4 mio. kr. Det store overskud i 2008 er vendt til et mindre underskud. Det samlede resultat udtrykker resultatet af kommunens opgavevaretagelse, d.v.s. før der er taget hensyn til forskydningerne som følge af låneoptagelse og tilbagebetaling af lån samt de egentlige finansielle forskydninger. 9

10 GENERELLE BEMÆRKNINGER Greve Kommune optager lån i forhold til afholdte anlægsudgifter med låneadgang. Låneoptagelsen varierer derfor en hel del hen over årene. I 2009 er der optaget lån for 47 mio. kr. og afdraget 21 mio. kr. på lån. Finansforskydningerne varierer særdeles meget i de enkelte år. Det hidrører især fra forskydninger i kortfristede tilgodehavender og gæld omkring årsskiftet. I 2009 har udskillelsen af Forsyningsvirksomheden medført afregning af mellemværendet med Spildevand og Renovation hvilket har påvirket finansforskydningerne med en udgift på 40 mio. kr. Kommunens obligationsbeholdning reguleres hvert år til kursværdien pr I 2009 har denne regulering resulteret i en kursgevinst på 9 mio. kr. Kassereguleringen viser bevægelserne på kommunens kasse de enkelte år som et resultat af alle posterne ovenfor. Kassetrækket på de 57 mio. kr. er påvirket af en række betalinger på ca. 60 mio. kr., der var sat til betaling til ultimo december 2008, men som af systemmæssige årsager først er betalt og trukket på kassen primo januar På bundlinjen aflæses kommunens kassebeholdning ultimo det enkelte regnskabsår viser et forbrug af kassen på 57 mio. kr. og udgør ultimo mio. kr. I det følgende er givet en nærmere redegørelse for selve 2009-regnskabet. Underskud på samlet drift og anlæg for 2009 Greve Kommunes omsætning var i 2009 godt 4.462,3 mio. kr. Omsætningen er opgjort ud fra, hvad kommunen bruger på den løbende drift og de kommunale investeringer ud fra et udgiftsbaseret regnskab. En privat virksomhed måles oftest ved sin omsætning af sine varer og tjenester - og ved sin evne til at fremvise overskud/underskud. Et kommunalt regnskab har som bekendt ikke til opgave at vise et over-/underskud som en privat virksomhed. Det skal dog nævnes, at siden 2004 har kommunerne skullet opstille både et udgiftsbaseret og et omkostningsbaseret årsregnskab. De forskellige overskudsbegreber, der her er tale om, har alene til formål at vise strukturen i den kommunale økonomi. Det gælder især, hvordan kommunen finansierer sine aktiviteter - f.eks. valget mellem løbende indtægter og låneoptagelse, hvis afvikling påhviler kommunens fremtidige skatteydere. Herudover skal regnskabet vise, om de forudsætninger, Byrådet har vedtaget i budgettet, er blevet overholdt. Det overordnede billede af det udgiftsbaserede regnskab for 2009 ser således ud: Ordinært driftsresultat Investeringer og salg af jord under ét Skattefinansieret område - resultat Takstfinansieret område - resultat Samlet resultat for = udgifter, + = indtægter 62 mio. kr. -79 mio. kr. -17 mio. kr. 0 mio. kr. -17 mio. kr. Det første overskudsbegreb, ordinært driftsresultat på 62 mio. kr., udtrykker det beløb, der er tilbage af driftsindtægterne efter afholdte driftsudgifter. Overskud betyder samtidig, at der er mulighed for at finansiere andre aktiviteter med driftsindtægter. 10

11 GENERELLE BEMÆRKNINGER Den samlede drifts- og anlægsvirksomhed viser et underskud på 17 mio. kr. i år Indtægterne har ikke kunnet dække alle de udgifter, Greve Kommune har haft til drifts- og anlægsudgifter i Fra oprindeligt budget til regnskab Sammenlignes det oprindelig vedtagne budget for 2009 med regnskabsresultatet 2009 viser det, om Byrådets forventninger i oktober 2008 ved budgetvedtagelsen er blevet overholdt. Hvor forventningen til det udgiftsbaserede regnskab 2009 var et underskud på 0,6 mio. kr., blev regnskabsresultatet et underskud på 17 mio. kr. Årsagen hertil skal primært søges i: Højere indtægter på den ordinære drift ca. 29 mio. kr. Større investeringer ca mio. kr. Færre indtægter på jordforsyning ca. -13 mio. kr. Ændringerne fremkommer som et resumé af følgende sammenligning af det vedtagne budget og regnskab: Oprindeligt budget 2009 Regnskab 2009 Løbende indtægter mio. kr mio. kr. Driftsudgifter mio. kr mio. kr. Ordinært driftsresultat 33 mio. kr. 62 mio. kr. Investeringer -77 mio. kr mio. kr. Køb/Salg af jord 45 mio. kr. 32 mio. kr. Skattefinansieret område resultat 1 mio. kr. -17 mio. kr. Forsyningsvirksomhed - nettodriftsindtægt 35 mio. kr. 0 mio. kr. Forsyningsvirksomhed - nettoanlægsudgift -36 mio. kr. 0 mio. kr. Takstfinansieret område resultat -1 mio. kr. 0 mio. kr. Samlet resultat for mio. kr. -17 mio. kr. - = udgifter, + = indtægter Totalt set viser oversigten et udsving mellem oprindeligt budget og regnskab på 16 mio. kr. Det ordinære driftsresultat viser højere indtægter og fastholdte driftsudgifter, og resulterer i et forbedret driftsresultat på 29 mio. kr. i forhold til oprindelig budgetteret.. Der er investeret 34 mio. kr. mere end forventet ved budgetlægningen. Netto viser byggemodning og køb/salg af jord en mindre salgsindtægt på 13 mio. kr. Forsyningsvirksomhed udgør det brugerfinsnsierede område, der ikke er finansieret af skatteindtægter men af brugerbetalte takster. Ved budgetvedtagelsen var beslutningen om udskillelse af spildevandsanlæg og renovation til et kommunalt aktieselskab endnu ikke vedtaget, hvorfor oversigten indeholder oprindelige budgettal for spildevandsanlæg, renovation og erhvervsaffald. Regnskabsresultatet omfatter kun erhvervsaffald, hvor driftsudgifterne afrundet giver 0. 11

12 GENERELLE BEMÆRKNINGER Fra korrigeret budget til regnskab Byrådet lægger som nævnt et budget i oktober forud for årets start. Derudover kan Byrådet i årets løb give tillægsbevillinger til både drift og anlæg. Det oprindelige budget kan således ikke stå alene med hensyn til at sammenligne det planlagte med det realiserede. Det betyder, at regnskabstallene skal sammenholdes med det korrigerede budget for at give et billede af, om Byrådets beslutninger vedrørende bevillinger er gennemført. Korrigeret budget 2009 Korrigeret budget 2009 ekskl. overførsler til mio. kr mio. kr. Regnskab 2009 Løbende indtægter Driftsudgifter mio. kr mio. kr mio. kr mio. kr. Ordinær driftsresultat -4 mio. kr. 47 mio. kr. 62 mio. kr. Investeringer -109 mio. kr. -99 mio. kr mio. kr. Køb og salg af jord og bygninger 30 mio. kr. 30 mio. kr. 32 mio. kr. Skattefinansieret område - resultat -83 mio. kr mio. kr. -17 mio. kr. Forsyningsvirksomhed nettodriftsindtægt 1 mio. kr. 0 mio. kr. 0 mio. kr. Forsyningsvirksomhed - nettodriftsudgeft 0 mio. kr. 0 mio. kr. 0 mio. kr. Takstfinansieret område - resultat 1 mio. kr. 0 mio. kr. 0 mio. kr. Samlet resultat for mio. kr. -22 mio. kr. -17 mio. kr. - = udgifter, + = indtægter Samlet set viser oversigten en afvigelse på resultatet for 2009 på 66 mio. kr. Det bevilgede korrigerede budget viser et underskud på 83 mio. kr., mens regnskabsresultatet viser et underskud på 17 mio. kr. Som nævnt påvirkes det korrigerede budget af Byrådets tillægsbevillinger. Byrådet har i årets løb givet en række tillægsbevillinger, i alt 84 mio. kr. netto som forøger det korrigerede budget. De af Byrådet godkendte overførsler fra 2008 til 2009 på 68 mio. kr. er indeholdt i tillægsbevillingerne. Ved 4. budgetopfølgning 2009 gives der tilsagn om overførsler fra 2009 til Der blev givet tilsagn om at overføre uforbrugte driftsmidler for 43 mio. kr. netto. De endelige opgjorte driftsoverførsler udgør 51 mio. kr. Overførsler fra 2008 til 2009 er medtaget i det korrigerede budget, som er den økonomiske ramme, Byrådet har besluttet er til rådighed. Overførslerne fra 2008 til 2009 på driften udgør i alt netto 51,5 mio. kr., som fordeler sig med overførsler til èn pose penge på 30,1 mio. kr. i udgift, og formålsbestemte overførsler på 21,4 mio. kr. i udgift. Overførsler fra 2009 til 2010 er derimod ikke trukket ud af bevillingskolonnen. Derfor må der som udgangspunkt forventes uoverensstemmelse mellem de to kolonner på grund af overførslerne. Der er derfor tilføjet en kolonne med korrigeret budget ekskl. overførsler til Ses det ordinære driftsresultat i forhold til det korrigerede budget fratrukket overførsler til 2010 på 51 mio. kr. ville driftsresultatet være et overskud 47 mio. kr. Netto er der overført anlægsudgifter for 10 mio. kr. Det skattefinansierede området ville således være et underskud på 22.mio. kr., som ligeledes ville være det samlede resultat for 2009, når overførslerne til 2010 trækkes fra det korrigerede budget. 12

13 GENERELLE BEMÆRKNINGER Det ordinære driftsresultat Det ordinære driftsresultat viser forskellen mellem kommunens løbende udgifter og indtægter fra skatter, tilskud, udligning og nettorenter. I det oprindelige budget udgjorde de t ordinære driftsresultat et overskud på 33 mio. kr. Som følge af overførsler fra 2008 og tillægsbevillingeri 2009 er det ordinære driftsresultat i det korrigerede budget et underskud på 4 mio. kr. Det ordinære driftsresultat udgør i regnskab 2009 et overskud på 62. Mio. kr., hvor der er søgt overført 51 mio. kr. til driftsbudgettet fra 2009 til Over en årrække ser det ordinære driftsresultat således ud. Som det kan ses, har Greve kommune et driftsoverskud alle år med undtagelse af I 2009 er overskuddet mindre end sidste år, men større end alle øvrige viste år. Regnskab 2000 Regnskab 2001 Regnskab 2002 Regnskab 2003 Regnskab 2004 Regnskab 2005 Regnskab 2006 Regnskab 2007 Regnskab 2008 Regnskab 2009 Budget 2010 Det ordinære driftsresultat for 2010 er taget fra budget mio. kr. 29 mio. kr. 18 mio. kr. 12 mio. kr. 22 mio. kr. - 7 mio. kr. 17 mio. kr. 24 mio. kr. 97 mio. kr. 62 mio. kr. 32 mio. kr. Finansiering af det samlede underskud Årets forskydninger er et træk på kassebeholdningen på 57 mio. kr. som fremkommer på følgende måde: Forringelse i 2009 Det samlede resultat Afdrag på gamle lån Finansforskydninger Forøgelse i 2009 Låneoptagelse Kursregulering I alt = ændring af kassebeholdning - = udgifter, + = indtægter -17 mio. kr. -21 mio. kr. -75 mio. kr. 47 mio. kr. 9 mio. kr. -57 mio. kr. Underskud på driftsresultatet dækkes af kassetræk. Kommunen optager lån i overensstemmelse med kommunens låneramme og i henhold til lånebekendtgørelsens bestemmelser samt dispensstioner tilstedt kommunen fra Indenrigs- og Sundhedministeriet. Finansforskydninger er påvirket af betaling af udgifter fra 2008, der som følge af systemmæssige årsager først er udbetalt primo januar 2009 samt afregning af mellemværendet med spildevandsanlæg og renovation, som følge af udskillelse af områderne til et kommunalt ejet aktieselskab. 13

14 GENERELLE BEMÆRKNINGER Kommunens obligationsbeholdning skal hvert år regulers til kursværdien pr I 2009 resulterede det i en kursgevinst på 9 mio. kr. Greve Kommunes likvide kassebeholdning ved udgangen af 2009 er opgjort til 167 mio. kr., svarende til et træk på 57 mio. kr. i forhold til primobeholdningen. Det oprindelige budget forudsatte et træk på kassebeholdningen på 12 mio. kr. svarende til en forventet ultimo beholdning på 212 mio. kr. Resultatet blev derimod et træk på beholdningen med 57 mio. kr. eller et udsving på 45 mio. kr. i forhold til det forventede. Som væsentlige årsager til kassetrækket kan nævnes de 60 mio. kr. som hidrører fra 2008 udgifter, som af systemmæssige årsager ikke er betalt før primo januar 2009, og afregning af mellemværendet pr med spildevandsanlæg og renovation 18 mio. kr. netto, som først er opgjort og afregnet i Kassebeholdningen ved udgangen af året er ikke et udtryk for, hvor mange penge kommunen teknisk har at gøre med i det løbende arbejde. Kommunens løbende gennemsnitskassebeholdning har været stigende fra ca. 280 mio. kr. ultimo 2008 til ca. 325 mio. kr. ultimo Dette tal bør derfor lægges til grund for vurderingen af kommunens likviditetsmæssige situation. 14

15 GENERELLE BEMÆRKNINGER I overstående figur ses kommunes månedlige likvide aktiver opgjort efter kassekreditreglen. Kommunes likviditet er nærmere beskrevet under specifikke bemærkninger budgetområde I forbindelse med budget og regnskab vil afbalanceringen altid skulle ske med ændring i forhold til primo og ultimo likviditeten. Likviditeten ultimo året vil normalt være den laveste på hele året. 15

16 16

17 SPECIFIKKE DRIFTSBEMÆRKNINGER 17

18 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Udvalgsberetning ØKONOMI- OG PLANUDVALGET Udvalgets hovedopgaver Økonomi- og Planudvalget beskæftiger sig primært med styring af kommunens økonomi, samt administrationen og planlægningen af kommunens samlede virksomhed. Udvalget beskæftiger sig også med borgerservice og varetager derudover køb og salg af kommunens jord og bygninger. Økonomi- og Planudvalgets ansvarsområde deles op i 2 områder, en administrativ del og en finansiel del. I dette afsnit rettes fokus på den administrative del. Den finansielle del vil være omtalt under de generelle bemærkninger og under områdebeskrivelserne 9.01 Renter, 9.02 Finansforskydninger og finansiering og 9.03 Skatter og generelle tilskud. Den administrative del er delt op i 3 budgetområder: Budgetområde 1.01 Administration omfatter udgifter til kommunens administration primært placeret på Greve Rådhus. Administrationen udfører sagsbehandling for kommunens borgere og forskellige myndigheds- og lovpligtige opgaver. Derudover servicerer administrationen Byrådet, Direktionen og kommunens decentrale institutioner og bidrager til den administrative og ledelsesmæssige styring af kommunen samt effektivisering af driften af de decentrale institutioner. Derudover rummer budgetområdet indtægter fra forskellige love og udgifter til administrationsbygninger, kommunale kontingenter, driftssikring af boligbyggeri m.v. Regnskabet viser et mindreforbrug på 12,4 mio. kr. Der overføres 11,9 mio. kr. til 2010, hvilket giver en tilgang til kassen på 0,5 mio. kr. Budgetområde 1.02 Byråd, kommissioner og valg omfatter udgifter til Byrådet, udgifter til kommissioner, råd og nævn samt afholdelse af valg. Greve Kommunes styrelsesvedtægt fastslår, at Byrådet består af 21 medlemmer, som er organiseret i 6 udvalg. Byrådets medlemmer repræsenterer borgerne i Greve Kommune, og Byrådet har ansvaret for drift og udvikling af Greve Kommune, herunder servicering af kommunens borgere. Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Der overføres 0,4 mio. kr. til Budgetområde 1.03 Tværgående områder indeholder de tværgående opgaver, der dækker den kommunale administration. Det drejer sig bl.a. om forsikring, skadesdækning ved selvforsikring, risikostyring, rengøring i henhold til foretagen udlicitering, udviklingspulje, centrale lønpuljer i kommunen, barselsfond samt leasingkontrakter til ny it. Regnskabet viser et mindreforbrug på 10,9 mio. kr. Der overføres 7,2 mio. kr. til 2010, hvilket giver en tilgang til kassen på 3,6 mio. kr. Økonomi- og Planudvalgets fordeling på budgetområder ses af nedenstående figur og tekst Tværgående områder -47,7 mio.kr. 20% 1.02 Byråd, kommissioner og valg -7,7 mio.kr. 2% Nettoforbrug pr. budgetområde i mio. kr. i 2009 I alt -260,2 mio. kr Administration -204,8 mio.kr. 78% 18

19 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Udvalgsberetning Udvalgets opfølgning på strategiske udviklingsmuligheder i budget 2009 Projekterne i strategiplanen på Økonomi- og Planudvalgets område vedrører 5 hovedområder: Borgerservice, økonomisk styring og optimering, organisationsudvikling, arbejdsmiljø og trivsel samt kommunens eksterne samarbejder. På Borgerserviceområdet har fokus i 2009 været på digitalisering som et middel til at lette borgerens adgang til kommunen og lette de administrative byrder. Derfor har borgernes muligheder for digitale blanketter og hvordan Greve Kommune bedst understøtter borgernes brug af de digitale kanaler været i fokus. Arbejdet på dette område fortsætter i 2010, blandt andet med indførelsen af NemID. Et andet centralt fokusområde i 2009 har, i lyset af kommunens økonomiske situation, været den økonomiske styring og optimering. Der er blandt andet arbejdet med at optimere indkøb gennem et tværkommunalt samarbejde, som fører til en række samlede udbud, hvoraf de første afsluttes januar Der arbejdes også videre med konkurrenceudsættelse for kontinuerligt at sikre sig, at kommunen får den bedste udnyttelse af pengene. På styringssiden er der arbejdet med at forbedre økonomimedarbejdernes kendskab til økonomistyringssystemet Prismes muligheder, og der er igangsat en proces for udvikling af ledelsesinformation. Disse tiltag skal sikre, at økonomistyringen løbende forbedres, og at muligheden for hurtigere indgriben styrkes. Organisationen er blevet udviklet på en række områder med fokus på at skabe de rigtige rammer for opgaveløsningen. Blandt andet er Renovationen og Spildevandsområdet blevet selskabsdannet, og der er fremsat initiativer til reduktion af de administrative byrder. Ledernes og medarbejdernes udvikling og trivsel har stået højt på dagsorden i Blandt andet er der udarbejdet en ledelsesudviklingsstrategi, udbudt en række diplomuddannelser og igangsat en række konkrete initiativer på baggrund af personalepolitisk regnskab. Målet er at fastholde og udvikle Greve Kommune som arbejdsplads, således at det bliver nemmere at fastholde og rekruttere ledere og medarbejdere. I erkendelse af, at de regionale og internationale strømninger betyder stadigt mere for kommunens udvikling og for at fastholde en aktiv rolle i regionen, er der i 2009 sat fokus på processen omkring deltagelse i de regionale fora og i internationalt regi gennem deltagelse i et EU-forprojekt under Interreg. Projektet omhandler samarbejde i Øresundsregionen. 19

20 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Budgetområde 1.01 ØKONOMI- OG PLANUDVALGET Beskrivelse af område 1.01 Administration Budgetområde 1.01 Administration omfatter udgifter til rådhusets administration, der udfører sagsbehandling for kommunens borgere samt servicerer Byrådet, Direktionen og kommunens decentrale institutioner. Derudover rummer budgetområdet indtægter fra forskellige love og udgifter til administrationsbygninger, kommunale kontingenter, driftssikring af boligbyggeri m.v. Økonomi - så meget koster budgetområde 1.01 Oprindeligt budget 2009 Tillægsbevillinger budget 2009* Korrigeret budget 2009 Regnskab 2009 Afvigelser til korrigeret budget Afvigelser overført til 2010 Udgifter Indtægter Netto = udgifter, + = indtægter. Beløb i kr. * Tillægsbevillinger til budget 2009 inkluderer overførsler 08/09, budgetomplaceringer og tillægsbevillinger Afvigelsesbemærkninger Korrektioner i forhold til oprindeligt budget 2009 Det oprindelige budget for 2009 var på 201,2 mio. kr. I løbet af året er der givet tillægsbevillinger på 16 mio. kr. Tillægsbevillingerne er givet til dækning af forventede merudgifter som følge af reviderede skøn over aktiviteten, og dels til konkrete formål. De væsentligste tillægsbevillinger er givet til følgende formål: Urealiseret besparelse på bygningsdrift merudgift 1,1 mio. kr. Tjenestemandspensioner merudgift på 1,7 mio. kr. Kopi og print merudgift på 0,5 mio. kr. Tinglysningsafgift merudgift på 0,5 mio. kr. Årsregnskab 2009 sammenholdt med korrigeret budget 2009 Regnskabet viser et forbrug på 204,8 mio. kr. mod et korrigeret budget på 217,2 mio. kr. Det svarer til en mindreforbrug på området på 12,4 mio. kr. eller 5,7 %. Nettomindreforbruget er sammensat af nedenstående afvigelser samt overførsler til Tinglysningsafgift Mindreforbruget på 0,6 mio. kr. skyldes, at sager fra august og frem endnu ikke er tinglyst og bogført på grund af overgangen til den nye digitale tinglysning. Administrationsudgifter overført til forsyningsvirksomhederne, Renovation. Merindtægten på 0,2 mio. kr. vedrører alene en regulering fra 2008, hvor der var modregnet portoudgifter på udsendelse af opkrævninger på vandafledningsbidrag. Rådhus kantine Et notat blev primo 2009 forelagt Direktionen med henblik på at forbedre kantinens økonomi. De forskellige handlingstiltag blev iværksat. Langt de fleste tiltag er lykkedes. De forslag, som det ikke har været 20

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler:

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: 1. Overførsler vedrørende Én pose penge 2. Formålsbestemte

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Greve Kommune Center for Økonomi & It

Greve Kommune Center for Økonomi & It Greve Kommune Regnskab 2009 Greve Kommune Center for Økonomi & It INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING Borgmesterens forord 3 GENERELLE BEMÆRKNINGER Regeringsaftalen

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Greve Kommune Center for Økonomi & Analyse

Greve Kommune Center for Økonomi & Analyse Greve Kommune Regnskab 2008 Greve Kommune Center for Økonomi & Analyse INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING Borgmesterens forord 3 Godkendelse/Revisionspåtegning

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Greve Kommune Center for Økonomi & Analyse

Greve Kommune Center for Økonomi & Analyse Greve Kommune Regnskab 2008 Greve Kommune Center for Økonomi & Analyse INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING Borgmesterens forord 3 Godkendelse/Revisionspåtegning

Læs mere

Regnskabet viser et mindreforbrug på 12,4 mio. kr. Der overføres 11,9 mio. kr. til 2010, hvilket giver en tilgang til kassen på 0,5 mio. kr.

Regnskabet viser et mindreforbrug på 12,4 mio. kr. Der overføres 11,9 mio. kr. til 2010, hvilket giver en tilgang til kassen på 0,5 mio. kr. SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Udvalgsberetning ØKONOMI- OG PLANUDVALGET Udvalgets hovedopgaver Økonomi- og Planudvalget beskæftiger sig primært med styring af kommunens økonomi, samt administrationen og planlægningen

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2013

Budgetopfølgning 2/2013 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat 1. Indledning Budgetopfølgning 2 for følger retningslinjerne for styring i Greve Kommune, hvor det overordnede mål er, at det fastlagte og servicerammen

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland Likviditeten pr. 31. maj 2010 Opgørelse og prognose Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1. LIKVIDITETSOPGØRELSE... 3 Månedlig likviditetsopgørelse...3 Kassekreditreglen...3 2. SKØN FOR GENNEMSNITSLIKVIDITETEN...

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultatet for 2014 skønnes pr. 28. 2014, at blive et overskud på 77,3 mio.

Læs mere

Godkendelse af halvårsregnskab Aalborg Kommune.

Godkendelse af halvårsregnskab Aalborg Kommune. Punkt 2. Godkendelse af halvårsregnskab 2016 - Aalborg Kommune. 2016-041110 Magistraten indstiller, at byrådet godkender halvårsregnskab 2016 for Aalborg Kommune i henhold til lov. nr. 156 af 26. februar

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

Bilag 2-1 Hovedoversigt

Bilag 2-1 Hovedoversigt Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2014 for Aarhus Kommune Den 4. december 2014 Resume af Aarhus Kommunes forventede ultimo september 2014 Det forventede regnskab for 2014 pr. ultimo september

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Økonomisk Politik for Greve Kommune

Økonomisk Politik for Greve Kommune Økonomisk Politik for Greve Kommune Indledning Byrådet vedtog den 1. april 2008 Økonomisk Politik for Greve Kommune. Det er målet, at der gennem en økonomisk politik formuleres nogle pejlemærker for den

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi.

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2016 Dato: 29. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 Afsluttende tilretning af forslag til budget

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume Notat Bilag til indstillingen Forventet Regnskab og tillægsbevil- Emne: ling - BA Til: Kopi: til: Byrådet Den 21. november 2012 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Bilag til indstillingen vedrørende

Læs mere

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015.

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015. Regnskabsresultat Det skattefinansierede område 2015 har i årets begyndelse været præget af en optøning af lavkonjunkturen. Der har været en stigende interesse for at bosætte sig på Fanø, hvilket har afspejlet

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :! # $$ $ %& '() *%&%& Side 1 af 32 Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende : # $$ $ %& '() *%&%& + '$ $$*&! "!#,%&#-.%/,%+..*&0 $" 1,%2* $*3 ',45! $ 43$.,6!0! 86,%91$6,%) $*$ 0$0)$- "3.0 #$,%-) $*$ 0$0)$& "3.0 #$,%%$.4.0,&:3

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

Halvårsregnskab Aalborg Kommune..

Halvårsregnskab Aalborg Kommune.. Punkt 2. Halvårs - Aalborg Kommune.. -26964. Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender halvårs for Aalborg Kommune. Sagsbeskrivelse Med lov nr. 156 af 26. februar 2011 om ændring af lov

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2014 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald fra

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

Side 1 af 11. Sorø Kommune

Side 1 af 11. Sorø Kommune Side 1 af 11 Regnskabsopgørelsen (Minus er udtryk for et underskud) opr. budget regnskab afvigelse Resultat af ordinær driftsvirksomhed (skat og udligning, fratrukket driftsudgifter og renter) Resultat

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Budgetrevision 31.8.2014 2014 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

23.02.2014. Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017

23.02.2014. Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017 23.02.2014 Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017 Indholdsfortegnelse ØKONOMISK POLITIK FOR RINGSTED KOMMUNE FOR 2014-2017... 3 AD 1) OVERSKUD PÅ DEN ORDINÆRE DRIFT.... 3 AD 2) TEKNISK SERVICEUDGIFTSPULJE...

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017.

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017. Bilag 2 til 3. budgetopfølgning for budget 2017 Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017. Resumé 3. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...

Læs mere

GENERELLE OPLYSNINGER...

GENERELLE OPLYSNINGER... Bilag 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 TAL DEL... 4 REGNSKABSOPGØRELSE... 4 REGNSKABSOVERSIGT... 6 Halvårsregnskab

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail: Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail:  Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl. Teknik- og Miljøudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2013 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15

Læs mere

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2006 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2006 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 7. september Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet for pr. ultimo juni 1. Resume På baggrund

Læs mere

NOTAT: Overblik over budget til "budgetmappen"

NOTAT: Overblik over budget til budgetmappen Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 271288 Brevid. 2174027 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Overblik over budget 2016-2019 til "budgetmappen" 20. august 2015 Generelle forudsætninger Til

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Budgetopfølgning 30. september 2008

Budgetopfølgning 30. september 2008 Generel beskrivelse Budgettet indenfor består af følgende: Politisk administration Administration Arbejdsmarked, administration Erhverv og Fritid, administration Familie, administration Social og Sundhed,

Læs mere

Notat: De kommunale budgetter stramme driftsbudgetter, store anlægsinvesteringer og stigende nettogæld

Notat: De kommunale budgetter stramme driftsbudgetter, store anlægsinvesteringer og stigende nettogæld Notat: De kommunale budgetter 2012 stramme driftsbudgetter, store anlægsinvesteringer og stigende nettogæld Februar 2012 KREVIs nøgletal for kommunernes økonomiske styring er netop blevet opdateret på

Læs mere

Budgetbilag. Resume Via de stående udvalg foreligger nu resultatet af den 1. egentlige budgetopfølgning for regnskabsåret 2011.

Budgetbilag. Resume Via de stående udvalg foreligger nu resultatet af den 1. egentlige budgetopfølgning for regnskabsåret 2011. Til: 4-årsbudget 2012-2015 Nr. 4 ØKONOMI & PLANLÆGNING Do: 13. april 2011 Tlf. dir.: 4477 2202 Kontakt: Robert Jensen Sagsnr: 2011-3820 Dok.nr: 2011-63929 Budgetbilag Første egentlige budgetopfølgning

Læs mere

GENERELLE OPLYSNINGER...

GENERELLE OPLYSNINGER... BILAG 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 TAL DEL... 5 REGNSKABSOPGØRELSE... 5 REGNSKABSOVERSIGT... 6 Halvårsregnskab

Læs mere

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Dette bilag indeholder en kort gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede

Læs mere

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006 Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10

Læs mere

Finansielle tilskud (B1) Pantebreve (B2) Langfristede tilgodehavender (B)

Finansielle tilskud (B1) Pantebreve (B2) Langfristede tilgodehavender (B) Notat Bilag 2 Den 30. juli 2006 Nøgletalsbegreberne overskud og finansiel egenkapital Den overordnede økonomistyring i Århus Kommune er baseret på udviklingen i to centrale nøgletal: Over-/underskud på

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget

Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget Pr. 30. september Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr. budget Korr. budget Forv. regnsk. incl. over- /underskud incl.

Læs mere

Assens Kommune gælden og dens betydning

Assens Kommune gælden og dens betydning Assens Kommune gælden og dens betydning Assens Kommune Økonomi Juli 2013 1 Indledning Denne rapport omhandler Assens Kommunes gæld fra kommunesammenlægningen til i dag. Herudover indgår den nuværende afviklingsprofil

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. december 2012 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. december 2012 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. december for økonomiudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger* Korr. Budget Afvigelse** Drift 257.233 20.233-20.830 256.636-12.455 227.484

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Budgetkontrol marts 2015 Udvalget for Økonomi

Budgetkontrol marts 2015 Udvalget for Økonomi Økonomisk oversigt () Løbende priser Vedtaget budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -6,9-6,1-5,2 0,9 Renteudgifter 34,2 30,1

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 REGNSKABSBEMÆRKNINGER... 5 1 - TILSKUD OG UDLIGNING SAMT SKATTER,

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Aktuel økonomi: - regnskab 2015 - budgetlægning 2017-19 Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Regnskab 2015 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget Korr. budget regnskab Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Planlægning og Byggeri

Planlægning og Byggeri - 85 - Planlægning og Byggeri 5. Ressourcer 5.1 Resumé af regnskab sammenholdt med budget Resumé af regnskab 2011 Sektor 220 Regnskab Budget Afvigelse mellem budget og regnskab Tillægsbevillinger og omplaceringer

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Forventet regnskab pr. 31. oktober 2016

Forventet regnskab pr. 31. oktober 2016 Forventet regnskab pr. 31. oktober 2016 Bilag 1 Koncernøkonomi Natur og Udvikling Mio kr. Forventet regnskab pr. 31. juli 2016 - Overblik Fortegn: forbrug (+), indtægter/mindreforbrug (-) Resultat af ordinær

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. juni forventes driftsudgifterne, ved

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere