Bofællesskaberne Grennessminde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bofællesskaberne Grennessminde"

Transkript

1 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Bofællesskaberne Grennessminde Anmeldt tilsyn Februar

2 Indholdsfortegnelse bemærkninger og anbefalinger grundlag Oplysninger Opfølgning på foregående tilsyn Opfølgning fra sidste tilsyn Opfølgning fra andre tilsyn Fysiske rammer Pædagogik Pædagogisk metode og referenceramme Pædagogiske planer / udviklingsplaner Hverdagsliv Hverdag og aktiviteter Sundhed, kost og motion Sprogbrug og omgangsformer Tryghed og trivsel Medicinhåndtering Magtanvendelse Organisatoriske og personalemæssige forhold Rammer for arbejdet Belægning Personalesituation, kontinuitet og stabilitet Internt samarbejde og kommunikation Samarbejde med pårørende/værge Øvrige udfordringer eller aktuelle opmærksomhedsområder Formål og metode Formål med tilsynet Metode varsling og tilrettelæggelse BDO s definitioner på bemærkninger, anbefalinger og påbud Kontaktoplysninger BDO Kommunernes Revision

3 1 BDO har på vegne af Høje-Taastrup Kommune foretaget et anmeldt tilsyn på Grennessminde. BDO er kommet frem til følgende på baggrund af analysen af det datamateriale, som er indsamlet gennem interviews og observationer. Det overordnede indtryk af Grennessminde (GM) er, at tilbuddet er velegnet til målgruppen. De unge tilbydes en pædagogiske ramme, der er godt forankret i medarbejdergruppen og hvor der med en anerkendende og ligeværdig tilgang til de unge arbejdes hen mod, at de unge på sigt kan klare sig uden pædagogisk støtte. Grennessminde har været igennem en akkrediteringsproces som har været en tidskrævende, men også en meget lærerig og udviklende proces for medarbejderne. Det er tilsynets, at pædagogikken er forankret i personalegruppen, og bemærker i den forbindelse, at medarbejderne har oplevet akkrediteringsprocessen, som meget udviklende, og har lyst til, at arbejde videre med de pædagogiske teorier. Tilsynet anbefaler, at den pædagogiske teori og tilgang til den pædagogiske praksis drøftes og beskrives, som afsæt for at opnå yderligere forankring internt og synliggørelse udadtil. Med hensyn til udviklingsplanerne er det tilsynets, at det systematiserede gode arbejde med udviklingsplanerne er godt forankret i medarbejdergruppen og hos de unge. Det er ligeledes tilsynets, at udviklingsplanen fungerer som det dynamiske redskab, som det er hensigten. Tilsynet vurderer, at de unge tilbydes en god hverdag i en struktureret ramme og konstaterer, at der er opmærksomhed på de læsesvage unge, i forhold til, at de får indflydelse på hverdagen. Tilsynet bemærker, at medarbejderne vil undersøge, om der er behov for mere visualisering af de informationer, der tilgår de unge. I forhold til sundhed, kost og motion findes der en sundhedspolitik på GM, og den er kendt og forankret hos medarbejderne og de unge. Tilsynet konstaterer, at der generelt arbejdes på, at der skal være et ordentligt sprogbrug og omgangsform i husene. De unge, som tilsynet taler med, giver udtryk for, at der er et godt sprogbrug og omgangsform i deres hus. Det er endvidere tilsynets, at GM har stor opmærksomhed på de unges tryghed og trivsel, og det er en rød tråd gennem det pædagogiske arbejde. Tilsynet konstaterer og anerkender den udførlige og systematiske procedure for medicinhåndtering på GM. I forhold til magtanvendelse kan tilsynet konstaterer, at alle medarbejdere ved ansættelsen gøres bekendte med magtanvendelsescirkulæret, og at der er en udførlig procedure for magtanvendelse på GM. I forhold til gråzonetilfælde anbefaler tilsynet at det overvejes om punktet kunne være et fast punkt på personalemøder, således at medarbejderne fremadrettet bliver opmærksomme på, og forholder sig refleksivt til fysiske og psykiske magtanvendelser. Der er et faldende antal unge til botilbuddet. Tilsynet konstaterer, at godkendelsesgrundlaget skal ændres, så det passer til efterspørgslen. Belægningen er for øjeblikket på 51, der kan bo 67. Tilsynet konstaterer, at der pga. det faldende elevtal, er sket afskedigelser, men at der i øvrigt er en stabil og samvittighedsfuld medarbejdergruppe. Tilsynet bemærker, at medarbejderne gerne vil have en mentorordning til nye medarbejdere. Det er tilsynets, at der er et velfungerende internt samarbejde, og medarbejderne oplever, at de få de informationer, de har brug fra. Desuden er der en fyldestgørende beskrivelse af alle de mødeaktiviteter, der findes på GM. I øvrigt har GM ambitioner om en mere uddybende jobbeskrivelse i relation til afdelingslederne, og generelt i forhold til deres ansættelsesprocedure. Derudover er GM i gang med en proces hvor det undersøges om strukturen i udarbejdelse af BUR skemaer og udviklingsplaner kan sammentænkes, og om strukturen i opholdsstederne bør ændres. 2

4 Tilsynet vurderer, at de fysiske rammer på Køgevej 239 og Strongvej er velegnede for målgruppen. I relation til Vesterparken, er det tilsynets, at der er sket et svigt i relation til det ledelsesmæssige tilsyn med de fysiske rammer, og at der er opstået flere utilfredsstillende situationer, som relaterer sig til de fysiske rammer. Hverken rengøringsstandarden eller vedligeholdelse af inventar er tilfredsstillende, eller tilsvarende den standard, der findes på de øvrige afdelinger/huse. De utilfredsstillende forhold skal samtidig ses i sammenhæng med, at Vesterparken er et botræningstilbud, hvor målsætningen er, at de unge skal lære at kunne klare og håndtere egen bolig. Kriteriet for et vellykket botræningsforløb må som minimum være ordentlige fysiske rammer og standarder for disse. Tilsynet anbefaler derfor, at der i relation til Vesterparken snarest igangsættes udbedring af skaderne på badeværelset på 1. sal, samt en grundig rengøring generelt i hele huset. Derudover anbefaler tilsynet, at det sikres, at alle unge på Vesterparken kan få et varmt bad, hvilket anses for et krav, men også som et grundlag for den hygiejnetræning, der indgår i botræningen. Tilsynet anbefaler endvidere, at der udarbejdes en rengøringsstandard for organisationen, samt at ledelsen fører tilsyn med, at rengøringsniveauet opfylder disse krav. Derudover anbefaler tilsynet, at den ledelsesmæssige forretningsgang og organisering i relation til opsyn med og vedligeholdelse af de fysisk rammer, revurderes. Endelig anbefaler tilsynet, at der inden 1 måned fremsendes en handleplan til Høje-Taastrup Kommune for, hvordan der bliver fulgt op på ovenstående forhold. Forstander oplyser overfor tilsynet, at der på baggrund af tilsynet, er taget initiativ til at agere på situationen. Der er således sat håndværkere til at udbedre forholdende på badeværelset på første sal, der er iværksat en undersøgelse af årsagen til vandskaden, samt iværksat en grundig rengøring af lokalerne på Vesterparken. Derudover er der ved en omorganisering tilført ekstra pædagogiske ressourcer til Vesterparken, således at KP opgaverne i relation til de 6 unge i Vesterparken fremover bliver fordelt på to medarbejdere. 3

5 1.1 bemærkninger og anbefalinger Tilsynet giver anledning til følgende bemærkningen, anbefalinger og påbud: Bemærkninger 1. Tilsynet bemærker, at medarbejderne vil undersøge, om der er behov for mere visualisering af de informationer, der tilgår de unge 2. Tilsynet bemærker, at medarbejderne gerne vil have en mentorordning til nye medarbejdere. Anbefalinger 1. Tilsynet anbefaler, at den pædagogiske teori og tilgang til den pædagogiske praksis drøftes og beskrives, som afsæt for at opnå yderligere forankring internt og synliggørelse udadtil. 2. Tilsynet anbefaler, at der indarbejdes et fast punkt på dagsordenen til personalemøderne omhandlende gråzonetilfælde i relation til magtanvendelser, således at der skabes systematik omkring refleksion over magtanvendelser. 3. Tilsynet anbefaler, at det ledelsesmæssige tilsyn med håndteringen af beboernes økonomi beskrives og indgår i den udarbejdede procedure. 4. Tilsynet anbefaler, at der i relation til Vesterparken snarest igangsættes udbedring af skaderne på badeværelset på 1. sal, samt en grundig rengøring generelt i hele huset. 5. Tilsynet anbefaler, at det sikres, at alle unge på Vesterparken kan få et varmt bad. 6. Tilsynet anbefaler at der udarbejdes en rengøringsstandard for organisationen, samt at ledelsen fører tilsyn med, at rengøringsniveauet opfylder disse krav. 7. Tilsynet anbefaler, at den ledelsesmæssige forretningsgang og organisering i relation til opsyn med og vedligeholdelse af de fysisk rammer, revurderes. 8. Tilsynet anbefaler, at der inden 1 måned fremsendes en handleplan til Høje-Taastrup Kommune for, hvordan der bliver fulgt op på ovenstående forhold. Påbud Ingen påbud 4

6 2 grundlag 2.1 Oplysninger Adresse Taastrup Hovedgade 175, 2630 Taastrup Leder Jesper Graff Tilbudstype og juridisk grundlag Det er et Fond / selvejende institution. Bo og opholdssted for unge mellem 17 år og 30 år med funktionsnedsættelser som udviklingshæmning, autismespektrum, ADHD Tilbuddets juridiske grundlag er SEL 107 Antal pladser og belægningsgrad 68 døgn pladser Takst pr. døgn Ifølge Tilbudsportalen er prisen pr. døgn kr. 882 Målgruppebeskrivelse Det er voksne i alderen år med udviklingshæmning, autismespektrumsforstyrrelser og ADHD. Antal ansatte og personalesammensætning Personalegruppen består februar 2012 af følgende ansatte: 1 Forstander 1 Daglig leder 13 Pædagogiske medarbejdere 2 Konsulenter 2 Administrative medarbejdere Dato og tidspunkt for tilsynsbesøg kl Deltagere i interviews Ledelse: Forstander Jesper Graff, advokat, ansat i 2 år. Afdelingsleder for bo-sektoren Karsten Koldegaard, socialpædagog, ansat i 9 år. Projektvejleder Gitte Vind, cand. scient. i idræt / pædagogik / psykologi, ansvarlig for akkrediteringsprocessen, ansat af flere omgange i alt 8 år. Medarbejdere: Tømmer / medhjælper, tilknyttet Køgevej 239, ansat i 2,5 år. Butiksuddannet / fritidspædagog (FP), tilknyttet Selsmosevej 20, ansat i 10 år. Lærerstuderende (om kort tid færdig uddannet), tilknyttet Vesterparken og er 5

7 kontaktpædagog (KP), ansat i 3,5 år Pædagog og PD, tilknyttet Selsmosevej 20 og er KP, ansat i 7 år. PGU og psykoterapeut (NLP), tilknyttet Køgevej 239 og KP, ansat i 19 år. Under rundvisning på Strongvej talte tilsynet med to medarbejdere. Beboere / Unge: Ung, boet på Køgevej 239 i 2,5 år (tredje årgang). Ung, boet på Køgevej 239 i 2,5 år (tredje årgang) Ung, boet på Køgevej 239 i 3 år (fjerde årgang). Under rundvisningen på Strongvej og Vesterparken talte tilsynet med en ung hvert sted. BDO blev vist rundt på stedet af forstander Jesper Graff og afdelingsleder Karsten Koldegaard. Tilsynsførende Lene Thorius (Chefkonsulent, cand.pæd., PD og socialpædagog) Marianne Grube Christiansen (Chefkonsulent, cand.pæd., PD og socialpædagog) 2.2 Opfølgning på foregående tilsyn Opfølgning fra sidste tilsyn Ved sidste tilsyn anmeldt tilsyn, d , gennemført af BDO, blev der givet følgende anbefalinger: 1. At den planlagte proces omkring beskrivelse af den pædagogiske referenceramme, som fortsat ikke er gennemført, bliver prioriteret i det kommende år. I forbindelse med akkrediteringsprocessen har Grennessminde (GM) været igennem alle de dele, der vedrører dagligdagen på GM, herunder også den pædagogiske referenceramme. Ledelsen beskriver, at de er kommet rundt i alle kroge. Processen har medført et øget fokus på det pædagogiske arbejde der udføres på GM, og har givet den enkelte medarbejder en større bevidsthed omkring pædagogik og metode, vurderer ledelsen. Ledelsen beskriver processen som konstruktiv, trods de mange ildebrande der skulle slukkes medarbejderne i mellem. Her tænkes på, at håndværkere og pædagoger har forskellige udgangspunkt, hvilket har bevirket flere kultursammenstød. Akkrediteringsprocessen har betydet, at alle medarbejdere er blevet tvunget til at italesætte og reflektere over deres forståelse og virke, i relation til det pædagogiske arbejde med de unge. Med hensyn til udarbejdelse af et skriftligt produkt, der kan synliggøre det praktisk pædagogiske arbejde, der foregår på stedet, er dette endnu ikke nået. Ledelsen pointerer, at dette vil blive prioriteret i At det prioriteres at udarbejde stillingsbeskrivelser for ledelse, som fastlægger ansvarsfordeling, da dette vil være en god metode til at underbygge den omorganisering, der er foretaget. Man kan med fordel fortsætte i disse beskrivelser og lade KF og KP indgå i relation til opgaver, ansvar og kompetencer. Ledelsen tilkendegiver, at de er begyndt på at udarbejde stillings- og 6

8 arbejdsbeskrivelser, i forhold til kontaktpædagog- og fritidspædagogrollen, og tilføjer, at de har ambitioner om en mere uddybende jobbeskrivelse i relation til afdelingslederne og generelt i forhold til deres ansættelsesprocedure. 4. At personalet i huset på Vesterparken 13, hvor der for nylig er indrettet en fælles spisestue, skal være opmærksom på at dette giver anledning til at opbygge en ny kultur omkring måltiderne. Medarbejderne bør derfor forholde sig til, hvilken kultur de ønsker at skabe evt. med sparring fra kolleger i andre huse. Afdelingslederen oplyser, at der efter ansættelse af en ny medarbejder på Vesterparken, er blevet indrettet / udsmykket i forhold til det, de unge godt kan lide, således at der er præg af hjemlig hygge. Afdelingslederen pointerer, at der skal være hjemfornemmelse i husene. Tilsynet observerer under rundvisningen forholdene på Vesterparken, hvilket vil blive beskrevet under 2.3 Fysiske rammer. 5. Tilsynet anbefaler, at det overvejes at tage en dialog om kosten og hvordan man pædagogisk arbejder med måltiderne på tværs af husene, fx i teams. Medarbejderne fra husene er blevet delt op i 3 teams, hvor de på tværs af husene, ind imellem spiser aftensmad sammen. Det har givet anledning til en dialog omkring sund kost. Endvidere har temaet, i kraft af akkrediteringen, været et prioriteret område, hvor der har været drøftelser om sundhed og kost. Det er ledelsens oplevelse, at medarbejderne prioriterer sundkost, og gør hvad de kan i forhold til den økonomiske ramme (1250 kr. pr. ung pr. måned), for at aftensmåltidet er sundt. Desuden får alle unge, der er tilknyttet dagcentret, tilbudt morgenmad og frokost fra kantinen. Ligeledes får de unge der har hjemmedag tilbudt frokost. 6. Tilsynet anbefaler, at der overvejes at foretage en mere systematisk refleksion over situationer, hvor en medarbejder oplever at stå i en gråzone med hensyn til magtanvendelse. Dette kan gøres ved at skabe en struktur for intern opfølgning også for gråzonesituationer. Der er lavet en beredskabsplan, som bl.a. omfatter procedure og retningslinjer for magtanvendelse. I forbindelse med gråzonetilfælde (tvivlstilfælde) har medarbejderne i flere situationer fulgt proceduren for magtanvendelse og nedskrevet situationen til intern drøftelse. Medarbejderne har oplevet, at det giver dem tryghed. I forbindelse med akkrediteringen er situationer, hvor medarbejderne oplever, at de bevæger sig i gråzonen vedr. magtanvendelse, blevet deltaljeret debatteret, det eksemplificeres med situationer fra morgenvækning, og når de unge spiller høj musik. På bo- og opholdsmøder (personalemøder) er der også tradition for at gråzone situationer drøftes. Det oplyses, at der ikke har været magtanvendelser de sidste 8 år, og at der i forbindelse med udarbejdelsen af APV har været drøftet magtanvendelse. 7. Tilsynet anbefaler, at der udarbejdes skriftlige retningslinjer for håndteringen af beboernes økonomi. Der bør udfærdiges en procedure, som kan sikre medarbejderne mod anklager om snyd. Der er udarbejdet skriftlig procedure for håndtering af beboernes økonomi, men det fremgår ikke tydeligt, hvilke medarbejdere der fører tilsyn med at proceduren overholdes. Det oplyses, at det er økonomichefen, der fører tilsynet, og kontaktpædagogen der fører regnskabet. 8. Tilsynet anbefaler, at der gennemføres reelle beboermøder i nr. 159 med 7

9 dagsorden og referat. Anbefalingerne er fulgt, og dagsorden og referat er nu registreret centralt elektronisk, hvor det før kun lå i husene. Tilsynet observerer, at der i flere af husene hænger dagsorden til husmødet. Temaet har endvidere været drøftet i forbindelse med akkrediteringen og været genstand for debat omkring ungeindflydelse. 9. Tilsynet anbefaler, at der i alle huse udarbejdes dagsorden og skrives referat fra husmøderne. Dette for at tydeliggøre den demokratiske proces, og for at hjælpe evt. svage beboere med at formulere deres ønsker og behov. Tilsynet observerer i flere af husene dagsorden og referat fra husmøder. 10. Tilsynet anbefaler, at det overvejes, om der er andre metoder til at give eleverne indflydelse på aktiviteterne i weekenderne, end den nuværende. Tilsynet foreslår, at weekendaktiviteter kunne være et fast punkt på dagsordenen til de ugentlige beboermøder. Der er kommet et fast punkt på dagordenen til beboermøderne vedrørende weekendaktiviteter. 11. Det forekommer tilsynet, at der ikke er en entydig sammenhæng mellem BUR (Bruger Udviklings og Ressource) skemaerne og udviklingsplanerne. Tilsynet anbefaler derfor, at man overvejer, om de to redskaber kan tænkes bedre sammen, eventuelt til ét sammenhængende redskab. GM har efterfølgende deltaljeret undersøgt om strukturen i udarbejdelse af BUR skemaer og udviklingsplaner kan sammentænkes, og i den forbindelse en af om strukturen i opholdsstederne, er rigtig. Processen er ikke afsluttet. 12. Det anbefales, at udviklingsplanerne evalueres mere systematisk på teammøderne, så man får refleksionen og kendskabet til de andre elever. Udviklingsplanerne tages ikke systematisk op på teammøderne. På teammøderne tages aktuelle problemstillinger op vedrørende eleven, men ikke en drøftelse af udviklingsplanen. Denne evaluering foretages mellem KP og eleven, og konsulenten. Ledelsen oplyser, at der ikke har været nogen klager. Det er tilsynets, at der i forhold til de fleste anbefalinger er fortaget relevante initiativer, og i den forbindelse bemærker tilsynet, at Grennessminde har ambitioner om en mere uddybende jobbeskrivelse i relation til afdelingslederne, og generelt i forhold til deres ansættelsesprocedure, samt at Grennessminde er i gang med en proces hvor det undersøges om strukturen i udarbejdelse af BUR skemaer og udviklingsplaner kan sammentænkes og om strukturen i opholdsstederne bør ændres. Tilsynet anbefaler, at det ledelsesmæssige tilsyn med håndteringen af beboernes økonomi beskrives og indgår i den udarbejdede procedure Opfølgning fra andre tilsyn Der er ingen opfølgninger fra andre tilsyn, herunder Arbejdstilsyn, Brandtilsyn, 8

10 Fødevaretilsyn. Ingen bemærkning 2.3 Fysiske rammer Tilsynet vises rundt i administrationsbygningen, samt industrikøkken og klub G. Derudover besøger tilsynet Køgevej 239, Strongvej og Vesterparken. Administrationsbygning, industrikøkken og klublokaler: Hele administrationsbygningen og industrikøkkenet er i gang med en større renovering. Der findes i administrationsbygningen lokaler til ledelsen, herunder projektvejleder og afdelingsleder for bo- og opholdsstederne, sekretær, økonomi, it, konsulenter og møder. De lokaler, der er renoveret, fremstår lyse og indbydende. Industrikøkkenet er stadig under ombygning, og forventes at være færdigt til maj. I det tidligere køkken bliver der mødelokale for bo- og opholdsstederne. Klub G. benyttes for øjeblikket af mellem 7 og 20 unge. Der er tre lokaler. Det ene lokale benyttes, for øjeblikket, til mødelokale for bo- og opholdsstederne. Derudover er der et lokale med bordfodbold og andre spil, samt et lokale med billard, fjernsyn, og udsalg af frugt, slik og sodavand. Eleverne har ved flere lejligheder benyttet klublokalerne til fester. Udendørs findes en stor bålplads og boldbane. I de lokaler, der er taget i brug, er rengøringsniveauet fint. Køgevej 239: Huset er i to etager, med plads til 7 unge. De unge har egne værelser, og derudover er der to fælles toiletter med badefaciliteter, et i stueetagen og et på første sal. Der er fælles køkken-alrum. Huset er indrettet med hjemligt præg med udsmykning på væggene, og blomster på bordet og i vinduet. Huset fremstår velholdt inde og ude, og overalt ses et fint rengøringsniveau. De unge, tilsynet taler med, giver alle udtryk for, at være glade for de fysiske rammer og tilkendegiver, at de ikke har brug for mere. De unge har hjemmedag, og har i den anledning gjort rent. De forklarer tilsynet deres arbejdsfordeling og udførelse af opgaven. Tilsynet observerer, at der hænger en liste med opgaver for hjemmedagen, samt dagsorden og referat fra husmøde. Strongvej: Huset er i to etager med plads til 9 unge (under 18 år) og med sovende nattevagt. Huset er nyistandsat, hvilket indbefatter værelser og køkken-alrum. Til huset findes to toilet- og badefaciliteter. I gangarealet observeres opslagstavle med aktivitetsplan, dagsorden og referat fra husmøde, og opslag om fælles fodbold m.m. Den unge, tilsynet taler med, er glad for, at bo på Strongvej, men tilkendegiver, at det var svært for hende i starten. Vesterparken: Huset er i to etager og med plads til 7 (der bor 6). Tilsynet observerer at trappen op til den udendørs terrasse har flere trappetrin, hvor der er slået 9

11 kanter af. I køkken-alrummet er der lagt håndklæder på noget af gangarealet. Det oplyses, at der er sivet vand ned fra første sal i løbet af natten. Nattevagten har været hidkaldt, og har beset stedet ca. kl. 01 om natten. Gryder og pander står fremme på spisebordet til opsamling af vand. Tilsynet observerer, at køkkenet generelt ikke fremstår rengjort tilfredsstillende. De unge fortæller, at de om mandagen (tilsynet afholdes onsdag) har gjort rent. I stuens badeværelse er der beskidt på gulvet, i toilettet og håndvask. Adspurgt om afdelingsleder er enig i, at standarden er under det niveau, der findes i de to øvrige huse, tilsynet har besøgt, medgiver han, at niveauet ikke er tilfredsstillende. En ung fortæller, at der ikke er varmt vand på første sal, hvilket afdelingslederen ikke er bekendt med. På første sals badeværelse har toiletmøblet været udsat for vandskade, og de to skabslåger har udvidet sig, og kan ikke lukkes. Malingen på skabslågerne er krakeleret. Der er beskidt på gulvet, og loftet har fugtskjolder. Håndvasken er tilkalket og i dårlig rengøringsstand. Afdelingslederen giver tilsynet ret i, at rengøring og hygiejne på første sals badeværelse ikke er tilfredsstillende, og at han ikke var klar over, at toiletmøblet er blevet vandskadet. I relation til det varme vand kan tilsynet observere, at afløbet er blevet undersøgt. Imens tilsynet befinder sig på 1. sals badeværelse, kommer en medarbejder til stede. Adspurgt om han finder rengørings- og vedligeholdelsesforholdene tilfredsstillende for botræningstilbuddet, meddeler medarbejderen, at en af om rengøringsniveauet er tilfredsstillende, er en subjektiv betragtning. Medarbejderen fortæller, at han er den eneste medarbejder, der er tilknyttet stedet, og at han må prioritere de pædagogiske opgaver, i forhold til, hvad der gavner de unge bedst. Med hensyn til det varme vand, oplyser medarbejderen, at det har sammenhæng med kapaciteten af varmt vand, der er i huset generelt. Det forholder sig sådan, at når begge badeværelser er i brug samtidigt, er vandet på 1. sal ikke varmt. Adspurgt, om det kunne være en mulighed, at lave en aftale med de unge omkring vandforbruget, og en tidsramme for hvor langt et bad må vare, er det medarbejderens oplevelse, at det kan han, men tilkendegiver, at han tvivler på, at det får den ønskede effekt. Medarbejderen fortæller, at han har bestilt nye låger til toiletmøblet hos deres eget produktionsværksted, og der skal være den ½ årlige store rengøringsdag den Det oplyses, at proceduren for reparation og forbedringer af fysiske rammer er, at give besked til viceværten, der igangsætter en undersøgelse af problemet, og hvis opgaven er inden for viceværtens budgetramme, udføres denne uden, at ledelsens inddrages. I de tilfælde hvor istandsættelsen overstiger viceværtens budgetramme, videregives opgaven til viceværtens leder. Afdelingsleder vurderer, at hvis dette var sket, så ville han via de jævnlige møder med den ansvarlige for de fysiske rammer, være blevet orienteret. Tilsynet vurderer, at de fysiske rammer på Køgevej 239 og Strongvej er velegnede for målgruppen. I relation til Vesterparken, er det tilsynets, at der er sket et svigt i relation til det ledelsesmæssige tilsyn med de fysiske rammer, og at der er opstået flere utilfredsstillende situationer, 10

12 som relaterer sig til de fysiske rammer. Hverken rengøringsstandarden eller vedligeholdelse af inventar er tilfredsstillende, eller tilsvarende den standard, der findes på de øvrige afdelinger/huse. De utilfredsstillende forhold skal samtidig ses i sammenhæng med, at Vesterparken er et botræningstilbud, hvor målsætningen er, at de unge skal lære at kunne klare og håndtere egen bolig. Kriteriet for et vellykket botræningsforløb må som minimum være ordentlige fysiske rammer og standarder for disse. Tilsynet anbefaler derfor, at der i relation til Vesterparken snarest igangsættes udbedring af skaderne på badeværelset på 1. sal, samt en grundig rengøring generelt i hele huset. Derudover anbefaler tilsynet, at det sikres, at alle unge på Vesterparken kan få et varmt bad, hvilket anses for et krav, men også som et grundlag for den hygiejnetræning, der indgår i botræningen. Tilsynet anbefaler endvidere, at der udarbejdes en rengøringsstandard for organisationen, samt at ledelsen fører tilsyn med, at rengøringsniveauet opfylder disse krav. Derudover anbefaler tilsynet, at den ledelsesmæssige forretningsgang og organisering i relation til opsyn med og vedligeholdelse af de fysisk rammer, revurderes. Endelig anbefaler tilsynet, at der inden 1 måned fremsendes en handleplan til Høje-Taastrup Kommune for, hvordan der bliver fulgt op på ovenstående forhold. 2.4 Pædagogik Pædagogisk metode og referenceramme På GM tager det pædagogiske fundament udgangspunkt i de værdier, de grundlæggende har, for mødet med den unge. Der er ikke en bestemt pædagogisk teori, som GM benytter sig af. I stedet plukker man delelementer ud af de teorier, som er relevante i forhold til målgruppen af unge. Den pædagogiske referenceramme kan betegnes som relationspædagogik, hvilket i denne sammenhæng betyder, at medarbejderne indgår i en form, som var de unge i mesterlære hos dem, eller sagt på en anden måde, den unge lærer ikke om praksis, men igennem praksis. Overordnet er det den anerkendende relation, der danner fundamentet i læring og udvikling med de unge. Igennem den daglige kontakt / omsorg i forskellige kontekster, opbygges relationen med den unge. På GM benytter de det udvidede læringsbegreb, og i deres forståelse betyder det, at alt samspil mellem den unge og medarbejderen er læring og udvikling. I bo- og opholdsstederne skabes der en struktureret ramme, hvor den unge får mulighed for at udvikle sociale og personlige kompetencer. Medarbejderne forklarer, at den gode dialog (en anerkendende tilgang) er omdrejningspunktet for arbejdet på bostederne. Med udgangspunkt i konkrete træningsforhold (ADL) som personlig hygiejne, rengøring af eget værelse og fællesrum m.m., skabes der en læring omkring mestring af egen tilværelse på sigt. Den pædagogiske praksis er tilrettelagt på ved forskellige modeller. Modul 1: Hvor den unges færdigheder og kompetencer afdækkes (praktisk 11

13 / socialt). Modul 2:Botræningsforløb, med udgangspunkt i de opgaver, den unge har gennemgået i modul 1.- Den unge har minimum en hjemmedag. Modul 3: Et udvidet botræningsforløb, hvor den unge får mere ansvar for de daglige gøremål. Modul 4: Et udslusningsforløb, hvor den unge får begrænset pædagogisk støtte. Varigheden på modul 1 er tre måneder. Varigheden af modul 2,3 og 4 er individuelt. Medarbejderne fortæller, at akkreditering- og re-akkrediterings fasen har været meget lærerig og udviklende. De har italesat og beskrevet deres pædagogik, hvilket har medført gode frugtbare drøftelser og refleksioner, som har gjort, at medarbejderne har tænkt ud af boksen. Sidegevinsten har endvidere været, at medarbejdergruppen er blevet mere sammentømret. Medarbejderne tilkendegiver, at selvom processen har været en tidsrøver, som har taget tid fra samvær med de unge, bliver deres pædagogiske udvikling, på sigt, til gavn for de unge. Flere af medarbejderne mener, at det kunne være en god ide, at komme et spadestik dybere ned i den pædagogiske teori, og få netop deres tilgang til denne beskrevet. Det kunne også være med til at styrke dem yderligere i en fælles daglig forståelse af den pædagogiske praksis. Det er tilsynets, at pædagogikken er forankret i personalegruppen, og bemærker i den forbindelse, at medarbejderne har oplevet akkrediteringsprocessen, som meget udviklende, og har lyst til, at arbejde videre med de pædagogiske teorier. Tilsynet anbefaler, at den pædagogiske teori og tilgang til den pædagogiske praksis drøftes og beskrives, som afsæt for at opnå yderligere forankring internt og synliggørelse udadtil Pædagogiske planer / udviklingsplaner På GM udarbejdes der udviklingsplaner for de unge. Der arbejdes med mål, indsats og opfølgning for hver ung, således at udviklingsplanen kommer til at fungere som et dynamisk redskab, der er med til, at angive retningen for den pædagogiske indsats, under hele den unges ophold. Alle unge er tilknyttet en fast kontaktpædagog (KP), der har det daglige ansvar for relationen med den unge. Derudover er der tilknyttet en fast konsulent, der varetager sagsbehandlingen / samarbejdet med forvaltningen. Når de unge flytter ind på GM, indgås der en samarbejdsaftale, så at den unge sikres, at få mest muligt ud af sit bo-ophold. Alle unge har en elektronisk mappe som konsulent, KP, FP (Fritidspædagog) og værkstedsleder har adgang til. Den unge har en fysisk mappe / personlig uddannelsesbog med alt skriftligt materiale vedrørende den unges ophold og uddannelse. Før hver opfølgning på udviklingsplanen, udarbejder den unge og KP et internt opsamlings- og BUR-skema, hvor den unges ressourcer, barrierer, støttebehov og mål beskrives. BUR-skemaet er et visualiseret skema, hvor den unges kunnen indenfor følgende temaer vurderes efter konkrete afvejningskriterier, som værende 12

14 rød, gul, grøn: Personlig hygiejne Eget værelse Orden i fællesrummet Kostfunktion Økonomi Sociale og personlige kompetencer Arbejdskompetencer, Det er målet, at den unge i løbet af opholdet, får et skema med flest mulige grønne krydser. Der vil dog være unge for hvem det handler om at opnå accept af, at der er et eller flere områder, som aldrig bliver grønne for vedkommende. Medarbejderne pointerer, at de unge ikke skal opleve det som en eksamen eller karakterblad, men mere som et støtteredskab for de unge til at skabe fælles forståelse, hvad den enkelte skal have hjælp til. Opsamlingsskemaet er en beskrivelse af undervisningsforløbet, den praktiske bo-træning, sociale og personlige kompetencer, social træning og helbredsmæssige forhold. Ud fra den unges udviklingspotentialer og overordnede mål, anføres hvilke mål og delmål, der arbejdes efter i periode, samt en angivelse af nye delmål og en handleplan til at opnå målene. Efter perioden afholdes en vejledningssamtale, hvor den unge, konsulent, KP og værkstedsmedarbejder evaluerer forløbet. På baggrund af det skriftlige materiale og vejledningsmødet udarbejder konsulenten en statusrapport. Statusrapporten sendes til de forskellige samarbejdspartnere og arkiveres i den elektroniske mappe. KP og den unge gennemgår rapporten og alle omtalte dokumenter sættes i den unge uddannelsesmappe. Herefter holdes der statusmøde med kommunale sagsbehandlere og evt. andre relevante samarbejdspartnere. Forældre til unge under 18 år inviteres med, og unge over 18 år opfordres til at invitere deres forældre med. Fra GM deltager den unge og konsulenten. På mødet bliver målene for den efterfølgende periode bekræftet og herefter udarbejder konsulenten en udviklingsplan med de beskrevne mål og aftaler, der er indgået mellem kommunen, bostedet og den unge. Medarbejderne tilkendegiver, at det er krævende at få den unge til at tage stilling ved udarbejdelse af BUR skemaet, men pointerer at det er vigtigt, at de unge inddrages, selvom det giver pædagogiske udfordringer. Medarbejderne forklarer, at de unges selvstændighedsproces med at skulle tage stilling til sit eget liv, og implicit heri opnå en selverkendelse, er en svær proces for de unge. Når medarbejderne gennemgår statusrapporten med den unge, skal der bruges energi på at oversætte og omsætte ordlyden til en forståelsesramme, hvor den unge kan genkende sig selv og aftalerne. De unge fortæller, at de deltager i udarbejdelsen af BUR-skemaet, og de kan godt lide, at de kan se deres udvikling ved hjælp af farverne. De unge fortæller, at de ikke oplever det som dårligt, hvis man har røde felter, men det er også dejligt, når man går fra gul til grøn. De unge giver udtryk for, at det var sværere i starten, når de skulle være med til at udarbejde udviklingsplanen, men nu er de bekendt med proceduren, og oplever, at de lærer noget igennem samtalerne med KP og konsulenten. Tilsynet ser en mappe og BUR-skema for en ung. Det er tilsynets, at det systematiserede gode arbejde med 13

15 udviklingsplanerne er godt forankret i medarbejdergruppen og hos de unge. Det er ligeledes tilsynets, at udviklingsplanen fungerer som det dynamiske redskab, som det er hensigten. 2.5 Hverdagsliv Hverdag og aktiviteter Hverdagen er sat ind i en struktureret ramme. De unge er typisk i skole, beskæftigelsesprojekt eller arbejdspraktik i tidsrummet 8.15 til De unge, som tilsynet taler med, er alle i arbejdspraktik, henholdsvis på gartneri, hotel /restaurant og på et plejehjem. Alle tre er begejstrede for deres praktik, og ønsker sig en uddannelse indenfor hver deres praktikfelt. Deres arbejdstid er afmålt, i forhold til, hvad de individuelt magter. Alle unge har en hjemmedag om ugen, som indledes med et formiddagsmøde, hvor dagens muligheder præsenteres. Herefter fordeles de forskellige praktiske opgaver. De unge fortæller, at de har i samarbejde har rengjort køkkenet. Adspurgt til, hvordan de fordeler arbejdsopgaverne, forklarer de, at de bare udfører de opgaver, der forventes af dem. Tilsynet observerer, at der findes en beskrivelse af opgaverne. De unge har 2 maddage om ugen, hvor de køber ind, og laver maden i samarbejde med medarbejderen. I weekenden bliver opgaverne uddelt ad hoc. Der tilbydes de unge forskellige fritidsaktiviteter, fx fodbold, svømning, musik, klub G. (der har åbent en hverdag om ugen fra til 21.30, samt ofte i weekenden). Derudover er der fælles ture, rejser og arrangementer gennem hele året. De unge sikres indflydelse på deres hverdag igennem det formelle månedlige husmøde. For at sikre, at de læsesvage unge, har kendskab til referatet, bliver det læst op som første punkt på husmødet. Adspurgt om brug af andre former for visualisering er overvejet, vurderer medarbejderne, at der måske kunne være behov for dette, og tilkendegiver, at de vil undersøge mulighederne. En medarbejder fortæller, at de har beskrevet GM s værdier som en tegneserie, og at de også understøtter invitationer til forskellige aktiviteter ved hjælp af fotos. Strongvej: Tilsynet observerer på Strongvej, at der er opslag med aktiviteter og referat og dagsorden fra et husmøde. Medarbejderen på Strongvej fortæller, at de også læser dagsorden og referat højt, for de unge, der har behovet, og at de unge der kan læse, også hjælper deres bo-kammerater. Medarbejderen fortæller, at de grundet at flere af de unge er under 18 år (på Strongvej) i højere grad end medarbejderne i de øvrige huse, hjælper de unge med praktiske opgaver, fx bank, posthus, indkøb m.m. Tilsynet vurderer, at de unge tilbydes en god hverdag i en struktureret ramme og konstaterer, at der er opmærksomhed på de læsesvage unge, i forhold til, at de får indflydelse på hverdagen. Tilsynet bemærker, at medarbejderne vil undersøge, om der er behov for mere visualisering af de informationer, der tilgår de unge. 14

16 2.5.2 Sundhed, kost og motion På GM har de en sundhedspolitik, hvor det overordnede mål er, at styrke de unges kost- og motionsvaner, så det fremadrettet gavner sundheden, og giver større velvære. Endvidere har sund kost og motion også sammenhæng med koncentration og energi til, at kunne modtage undervisning og udvikle sociale kompetencer. Der tages hensyn til forskellig opfattelse af kost og behov for motion, så den unge til enhver tid er inkluderet i det sociale fællesskab. Medarbejderne fortæller, at alle unge tilbydes morgenmad og frokost i værkstederne. Igennem den daglige ADL- træning og samtale med medarbejderne drøftes følgende fokuspunkter: At forstå hvad ernæringsrigtig mad består af At forstå nødvendigheden af daglig motion At forstå at et sundt liv er den enkeltes ansvar At tobak og alkohol er giftstoffer At euforiserende stoffer er vanedannende og ulovlige De unge fortæller, at de er begyndt at tænke over, hvad de spiser, og at de motionerer ved at deltage i de forskellige aktiviteter, der udbydes, fx fodbold og svømning. De unge fortæller, at de også går til byen, når de skal handle ind. I forhold til seksualitet, er det medarbejderen der støtter og informerer de unge efter behov. I takt med, at der er kommet flere dagselever, er det blevet en fast rutine, at der en gang om året laves et ugeskursus i sundhedspolitikken, hvor seksualitet indgår som et emne. Alle unge på GM tilbydes gratis kondomer. Tilsynet konstaterer, at der findes en sundhedspolitik på GM, og at den er kendt og forankret til medarbejderne og de unge Sprogbrug og omgangsformer Medarbejderne forklarer, at botilbuddet er et øverum for sprogbrug og omgangsformer, hvor man tilegner sig en sprogbrug og omgangsform, der respekterer og rummer de forskelligheder, der er, når mange bor sammen. Der skelnes bl.a. mellem begrebet kedelig respekt, hvor de unge igennem magt opnår respekt, og den respekt som man opnår fordi man er rar at være sammen med. Der bruges tid på husmøderne til drøftelse af de uenigheder der opstår, samt til individuelle samtaler, når der er behov for det. Det er medarbejdernes oplevelse (Køgevej 239), at de unge oftere klarer uenigheder selv, og at de generelt er gode til at acceptere hinanden, fysisk og psykisk. Medarbejderne forklarer, at mange af de unge selv har oplevet at blive mobbet, og generelt har en forståelse for, når en medbeboer føler sig udsat. For øjeblikket bruges der energi på at drøfte den digitale mobning, da digital mobning er blevet mere almindelig. De unge oplever, at det indimellem kan være svært at omgås hinanden, men at de (Køgevej 239) har det godt sammen, og taler ordentlig til hinanden. Tilsynet vurderer, at der generelt arbejdes på, at der skal være et ordentligt sprogbrug og omgangsform i husene, og at de unge, som tilsynet taler med, 15

17 oplever, at der er et godt sprogbrug og omgangsform i deres hus Tryghed og trivsel Igennem det pædagogiske arbejde med udgangspunkt i relationen og struktur i hverdagen skabes der en ramme, hvori tryghed og trivsel ligger implicit. Det er medarbejdernes oplevelse, at de unge generelt trives i husene, men at der selvfølgelig kan være unge, der ikke trives i deres rammer. Medarbejderne har stor opmærksomhed på trivsel, og på at trivselsspørgsmål drøftes på de formaliserede møder. Medarbejderne forklarer, at medbestemmelse er en vigtig del af det, at føle sig værdsat og i trivsel. Derfor bestræber man sig i GM på, at de unge har indflydelse, på alt det der vedrører deres liv. Det er medarbejdernes oplevelse, at når de unge oplever det positive ved at have medindflydelse på eget liv og at deres trivsel forbedres. To af de unge refererer til tidligere bosteder, hvor de ikke følte sig trygge. De unge føler sig trygge på Køgevej 239, og tilkendegiver, at medarbejderne er søde og gode til at hjælpe dem. Det er tilsynets, at GM har stor opmærksomhed på de unges tryghed og trivsel, og der er en rød tråd gennem det pædagogiske arbejde med henblik på at sikre de unges trivsel Medicinhåndtering Der er udarbejdet en procedure for medicinhåndtering. Dette er sket i samråd med Høje-Taastrup kommune. Endvidere har afdelingslederen deltaget i medicinhåndteringskursus. Det er altid forstanderens ansvar, at der er en ansvarlig medicinhåndtering på stedet. Som hovedregel er det de unge selv, der administrerer egen medicin. Nogle unge kan have brug for støtte til håndtering af deres medicin. I de situationer er medarbejderne bisiddere, og kan være behjælpelige ved spørgsmål om fx bivirkninger eller andet. Alle unge har et medicindokument der er udfærdiget af KP ved indskrivningen på GM. Hvis der er behov for hjælp til medicinhåndteringen, indgås der en aftale mellem KP og den unge., hvorefter dette indskrives i den unges medicindokument. Ved revidering af medicinaftalen sendes denne efterfølgende til konsulenten, der arkiverer aftalen i den unges elektroniske mappe. For de unge, der ønsker at GM opbevarer deres medicin, sker det i aflåst kontor i aflåst boks med den unges navn på. Kun medarbejderen har adgang til kontoret. Ubrugt medicin afleveres på apoteket, og medarbejderne er opmærksomme på at dette sker. Ved utilsigtede hændelser noteres hændelsen. Den mailes til afdelingslederen, og drøftes ved førstkommende personalemøde. Alle medarbejdere på GM forpligtiger sig til at forholde sig til medicin, og medicinens påvirkning på mennesket. Der sker løbende refleksion over dette på personalemødet. Afdelingslederen har ansvar for at medicinhåndtering 16

18 drøftes mindst en gang om året i medarbejdergruppen. Tilsynet konstaterer og anerkender den udførlige og systematiske procedure for medicinhåndtering på GM Magtanvendelse Alle medarbejdere er ved ansættelse blevet gjort bekendt med magtanvendelsescirkulæret, og har med deres underskrift forpligtet sig til at sætte sig ind i lovgrundlaget, samt rettidigt indberette lovlig såvel som ulovlig magtanvendelse. Der findes desuden en udførlig intern procedure for behandling af magtanvendelser. Med hensyn til gråzonetilfælde er det ledelsen og medarbejdernes oplevelse, at de generelt er gode til at vende situationer med kollegaen. Tilsynet konstaterer, at alle medarbejdere ved ansættelsen gøres bekendte med magtanvendelsescirkulæret, og at der er en udførlig procedure for magtanvendelse på GM. I forhold til gråzonetilfælde anbefaler tilsynet at det overvejes om punktet kunne være et fast punkt på personalemøder, således at medarbejderne fremadrettet bliver opmærksomme på, og forholder sig refleksivt til fysiske og psykiske magtanvendelser. 2.6 Organisatoriske og personalemæssige forhold Rammer for arbejdet Der er sket en del ændringer på GM, bl.a. har et faldende antal unge der benytter botilbuddet resulteret i en kapacitetstilpasning, hvilket har indebåret en reducering i personalegruppen. Det er forstanderens oplevelse, at de unge bliver boende hjemme, og STU tilbuddet benyttes i stedet. GM botilbud er godkendt til 68 unge, og har på nuværende tidspunkt 51 indskrevet, hvilket har betydning for budgettet. I den forbindelse peges der på, at godkendelsesgrundlaget skal ændres, så det passer til efterspørgslen. GM er en selvejende institution, der er fondsejet. Det er ejendomsfonden, der ejer husene, og det er fonden, der skal tage stilling til, hvad der skal ske med husene fremadrettet. Tilsynet konstaterer, at der er et faldende antal unge til botilbuddet, hvilket har betydning for budgettet, og har resulteret i en kapacitetstilpasning Belægning Der er plads til 68 unge. Der bor for øjeblikket 51 unge. Belægningen er faldende, og der bor for øjeblikket kun 51 unge. 17

19 2.6.3 Personalesituation, kontinuitet og stabilitet Der er i forbindelse med kapacitetstilpasningen blevet afskediget 4 medarbejdere. Bortset fra denne ændring, er der ikke sket udskiftning i personalegruppen. Der er 14 medarbejdere tilbage i botilbuddet. Sygefraværet er lavt. Forstanderen italesætter det som en meget samvittighedsfuld og stabil personalegruppe. Til nye medarbejdere er der en udførlig personalehåndbog. Derudover er der en følordning, hvor nye medarbejdere er føl den første uge. I forbindelse med reakkrediteringsprocessen er personalehåndbogen ved at blive opdateret. Medarbejderne giver udtryk for, at de gerne vil have en mentorordning for nye medarbejdere. GM står for en helhedsorienteret og kontinuerlig indsats med den unge i centrum. For at sikre det bedst muligt, bliver samarbejdsproceduren mellem KP, værkstedsleder og konsulent evalueret jævnligt. Hensigten er at optimere samarbejdet fremadrettet, og sikre en opmærksomhed på eventuelle samarbejdsvanskeligheder. Det er vigtigt, at der er transparens i opgavefordeling mellem de forskellige samarbejdspartnere. Tilsynet konstaterer, at der pga. et faldende elevtal, er sket afskedigelser. Det er tilsynets, at personalesituationen er præget af stabilitet og kontinuitet. Tilsynet bemærker, at medarbejderne gerne vil have en mentorordning til nye medarbejdere Internt samarbejde og kommunikation Det er ledelsens indtryk, at det interne samarbejde fungerer godt, og at medarbejderne gerne vil hinanden. Det er ligeledes ledelsens opfattelse, at der er plads til forskellige opfattelser af de pædagogiske udfordringer, som medarbejderne støder på. Uenigheder løses ved kompromisløsninger, og det er sjældent at ledelsen involveres. Denne opfattelse deles af medarbejderne. Ledelsen beskriver deres ledelsesstil som en forholdemåde, hvor de opfører sig, som de gerne vil have, at andre skal opføre sig i forhold til dem. Medarbejderne beskriver ledelsen, som topstyret på den gode måde, hvilket i denne forbindelse betyder, at der er gennemsigtighed i ledelsens styring. Forstanderen beskriver, at han sætter rammen og medarbejderne udfylder den qua deres faglighed. I MED-udvalget er bo-sektoren repræsenteret. Der holdes møde 4 gange årligt. S.U. bliver involveret i forbindelse med afskedigelser. Der er for nyligt lavet en ny teamstruktur, som indbefatter, at 2-3 bosteder udgør et team, som holder møde hver 14 dag. Teammødet skal være med til at sikre udveksling af information, refleksion, og fastlægge en fælles linje overfor den enkelte unge. Afdelingslederen tilstræber at deltage på alle teammøder. FK holder møde 1 gang om måneden, hvor fritidsaktiviteter organiseres. Bosektormøder holdes 10 gange om året. Formålet er, at drøfte den daglige drift, de unge og pædagogiske temaer. Der afholdes to årlige temadage. Derudover er der fælles fredagsmøde for alle medarbejdere en gang om måneden, og et udvidet fælles fredagsmøde to 18

20 gange årligt. På ledelsesplan holdes afdelingsmøder og ledelsesmøder. For øjeblikket er der en intern drøftelse omkring fordeling af opgaver mellem KP og FP, da medarbejderne oplever, at det ikke fungerer efter planen. KP føler sig presset i forhold til arbejdsopgaverne til den enkelte unge. En medarbejder oplyser, at det kan være svært, at være alene om 9 unge. Det overvejes om teamsamarbejdet kan udvides i forhold til den enkelte unge. Afdelingsleder og projektvejleder er i gang med at udarbejde en ramme for et udvidet samarbejde, og vil derefter komme med et oplæg til medarbejdergruppen. Medarbejderne oplever, at de får de informationer, de har brug for, og at ledelsen generelt er blevet bedre til at informere. Siden jul har GM haft et intranet. Det er tilsynets, at der er et velfungerende internt samarbejde, og at medarbejderne oplever, at de få de informationer, de har brug fra. Desuden er der en fyldestgørende beskrivelse af alle de møde aktiviteter, der findes Samarbejde med pårørende/værge Det er medarbejdernes opfattelse, at der er et udmærket samarbejde med pårørende, som er betinget af den enkelte unges behov. Ofte er det nødvendigt at støtte de unge med en frigørelsesproces. Det kan, til tider, være svært for forældrene at forstå, at medarbejderne ikke er til rådighed hele tiden, og at de har tavshedspligt. For at imødekomme eventuelle misopfattelser har GM indført et intromøde med nye forældre / pårørende, hvilket har haft en positiv effekt på samarbejdet. Tilsynet konstaterer, at der er indført intromøde for nye forældre / pårørende, som har vist sig at være gavnligt for det videre samarbejde. 2.7 Øvrige udfordringer eller aktuelle opmærksomhedsområder Som tidligere beskrevet, giver det faldende antal unge til botilbuddet GM nogle udfordringer. Der bliver visiteret flere unge med diagnoser, og det kræver flere ressourcer. Indimellem kan GM opleve, at kommunikationen mellem de forskellige myndigheder kan medføre frustrationer hos de unge, men anerkender, at der ikke er meget man kan gøre fra GM s side, udover at støtte den unge i kontakten med kommunen. Tilsynet konstaterer, at flere unge med diagnoser visiteres til GM. Samarbejdet imellem de forskellige myndigheder kan give de unge nogle udfordringer, og i den forbindelse er medarbejderne opmærksomme på at støtte de unge i kontakten til kommunen. 19

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Bofællesskabet Birthe Marie. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Bofællesskabet Birthe Marie. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Bofællesskabet Birthe Marie Anmeldt tilsyn Marts 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Bofællesskaberne Grennessminde

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Bofællesskaberne Grennessminde INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Bofællesskaberne Grennessminde Anmeldt tilsyn Marts 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Slotsgade 5. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Slotsgade 5. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Slotsgade 5 Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Bofællesskabet Nørresøgård. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Bofællesskabet Nørresøgård. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Bofællesskabet Nørresøgård Anmeldt tilsyn Marts 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerlands Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Bofællesskabet Solkrogen Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Regnbuehuset. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Regnbuehuset. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Regnbuehuset Anmeldt tilsyn Marts 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

Tilsynsrapport Vejen Kommune. Opholdsstedet Vesterbo APS. Anmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Vejen Kommune. Opholdsstedet Vesterbo APS. Anmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vejen Kommune Tilsynsrapport Vejen Kommune Opholdsstedet Vesterbo APS Anmeldt tilsyn August 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren på de første sider

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet 7. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud,

Læs mere

Tilsynsrapport Vejen Kommune. Botilbuddet Lille Veum. Anmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Vejen Kommune. Botilbuddet Lille Veum. Anmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vejen Kommune Uanmeldt tilsyn, Botilbuddet Lille Veum August 2013 Tilsynsrapport Vejen Kommune Botilbuddet Lille Veum Anmeldt tilsyn August 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Kastaniebo. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Kastaniebo. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tønder Kommune Tilsynsrapport Tønder Kommune Kastaniebo Uanmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for

Læs mere

Tilsynsrapport Gentofte Kommune. Østerled. Anmeldt tilsyn September 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Gentofte Kommune. Østerled. Anmeldt tilsyn September 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Østerled Anmeldt tilsyn September 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2 grundlag...

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Bøgevej Hus E. Uanmeldt tilsyn Juni 2013. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Bøgevej Hus E. Uanmeldt tilsyn Juni 2013. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerland Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune Bøgevej Hus E Uanmeldt tilsyn Juni 2013. WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Holbølls Minde

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Café Paraplyen. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Café Paraplyen. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune kopp Tilsynsrapport Varde Kommune Café Paraplyen Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Firmaet. Anmeldt tilsyn November 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Firmaet. Anmeldt tilsyn November 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ishøj kommune Tilsynsrapport Ishøj Kommune Firmaet Anmeldt tilsyn November 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2 grundlag... 3

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 10. september 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud, der

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Bo og beskæftigelse Løkkevang/Rosenvang. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Varde Kommune. Bo og beskæftigelse Løkkevang/Rosenvang. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Bo og beskæftigelse Løkkevang/Rosenvang Anmeldt tilsyn Februar 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Randers Kommune. Hjørnestenen. Uanmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Randers Kommune. Hjørnestenen. Uanmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Randers Kommune Tilsynsrapport Randers Kommune Hjørnestenen Uanmeldt tilsyn November 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 15. maj 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Fonden Soloprojekt.dk Tilbudstype og form Opholdsted henhold

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop Ud Voksentilbud. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop Ud Voksentilbud. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Drop Ud Voksentilbud Anmeldt tilsyn Marts 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Crimestop.dk. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Crimestop.dk. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Crimestop.dk Anmeldt tilsyn Marts 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Crimestop. Anmeldt tilsyn Februar 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Crimestop. Anmeldt tilsyn Februar 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Crimestop Anmeldt tilsyn Februar 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg Fredensborg den 16. januar 2012 ÅRSRAPPORT 2011. Børn og Ungecenter Hovedstaden har i året 2011 gennemført 4 tilsyn på opholdsstedet

Læs mere

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Vordingborg Kommune aflagt

Læs mere

Bo & Støtte. Rapport over tilsyn 2012. Socialcentret

Bo & Støtte. Rapport over tilsyn 2012. Socialcentret Bo & Støtte Rapport over tilsyn 2012 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 2 Navn og Adresse... 2 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte tilsynsmetoder...

Læs mere

Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012. Vadsbyvej 17 2640 Hedehusene 22 43 04 89 samt 50 50 26 40 vadsbyhoj@hotmail.dk

Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012. Vadsbyvej 17 2640 Hedehusene 22 43 04 89 samt 50 50 26 40 vadsbyhoj@hotmail.dk NOTAT Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012 Tilsynsrapport 2012 vedr. Opholdsstedet Vadsbyhøj Navn og adresse Ledelse Fysiske rammer, antal boliger og beliggenhed Målgruppe Normering Dato for tilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Løkkekrogen. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Løkkekrogen. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ishøj kommune Tilsynsrapport Ishøj Kommune Løkkekrogen Anmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2 grundlag...

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg 5 Stjernet Rengøring Aps Uanmeldt tilsyn WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 Indledning Vi har på vegne af Fredericia Kommune aflagt tilsynsbesøg på Othello. Generelt

Læs mere

Tilsynsrapport Ballerup Kommune. Vedelsbo. Uanmeldt tilsyn Oktober 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ballerup Kommune. Vedelsbo. Uanmeldt tilsyn Oktober 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ballerup Kommune Tilsynsrapport Ballerup Kommune Vedelsbo Uanmeldt tilsyn Oktober 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 for. Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus.

Tilsynsrapport 2013 for. Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus. Dato November 2013 Dok.nr. 167853-13 Sagsnr. 13-3437 Ref. Kirstin Gaasedal Tilsynsrapport 2013 for Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus. Faktuelle forhold: Det blå Hus Tørvevej 13 6852 Billum

Læs mere

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Vestervænget. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Vestervænget. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Vestervænget Anmeldt tilsyn Marts 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Tilsynsrapport Ballerup Kommune. Vedelsbo. Uanmeldt tilsyn November 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ballerup Kommune. Vedelsbo. Uanmeldt tilsyn November 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ballerup Kommune Tilsynsrapport Ballerup Kommune Vedelsbo Uanmeldt tilsyn November 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2 grundlag...

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Hellebo Hus Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte

Læs mere

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Praktiske oplysninger Gammelgårdsvej 1 B, 4000 Roskilde Tlf. 46 36 90 00 Forstander: Per Hans Viinblad Thuesen Hjemmeside: www.roskildehjemmet.dk

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport. Rudersdal Kommune. Psykiatri og Handicap. Elleslettegård. Uanmeldt tilsyn April 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport. Rudersdal Kommune. Psykiatri og Handicap. Elleslettegård. Uanmeldt tilsyn April 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Rudersdal Kommune Tilsynsrapport Rudersdal Kommune Psykiatri og Handicap Elleslettegård Uanmeldt tilsyn April 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 2 Oplysninger...

Læs mere

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Furesø Kommune Ældre, sundhed og voksen-handicap. Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Plejehjemmet Ryetbo Tilsynsbesøg den 14. december 2010 og den 16. februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund, mål

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 27.11.2012. Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 27.11.2012. Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012 Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn Storskoven Dato 27.11.2012 Udarbejdet af Birgit Hindse Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012 Mødested Storskoven, Storskovvej

Læs mere

Skarridsøhjemmet. Rapport over anmeldt tilsyn 2010. Socialcentret

Skarridsøhjemmet. Rapport over anmeldt tilsyn 2010. Socialcentret Skarridsøhjemmet Rapport over anmeldt tilsyn 2010 Socialcentret 1 Navn og Adresse Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurderingstermonologi Skarridsøhjemmet Slagelsevej 21 4450 Jyderup Ledelse

Læs mere

Eksempel på interviewguide sociale tilbud

Eksempel på interviewguide sociale tilbud Eksempel på interviewguide sociale tilbud Læsevejledning Nedenstående interviewguide er et eksempel på, hvordan interview kan konstrueres til at belyse kriterium 10 i kvalitetsmodellen vedrørende sociale

Læs mere

Anmeldt tilsyn på opholdsstedet Nielstrup d. 14. Marts 2011

Anmeldt tilsyn på opholdsstedet Nielstrup d. 14. Marts 2011 Anmeldt tilsyn på opholdsstedet Nielstrup d. 14. Marts 2011 17-01-2011 Tilstede fra opholdsstedet: Forstander Malene Ploug Tilsynsførende: Torben Jørgensen Tilsynet foregik i dialog med forstander Tilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Bofællesskabet Rose Marie

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Bofællesskabet Rose Marie INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Bofællesskabet Rose Marie Anmeldt tilsyn Maj 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Bjælken. Uanmeldt tilsyn November 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Bjælken. Uanmeldt tilsyn November 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ringsted Kommune Tilsynsrapport Ringsted Kommune Bjælken Uanmeldt tilsyn November 2014 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 3 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 5

Læs mere

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Lovgrundlag: Lundens Bofællesskab drives i henhold til 107 i Serviceloven. 107, stk. 1: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer,

Læs mere

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg:

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg: RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Torsdag den 18. december 2014 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Pædagog Karen ansat

Læs mere

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte Kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted Anmeldt tilsyn Juni 2014 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 2 bemærkninger

Læs mere

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 November 2010 Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 Om opholdsstedet / botilbudet / dagtilbudet / behandlingstilbudet Tilbuddets navn Bofællesskabet Birthe Marie Adresse

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Granbakken, tlf. 87 86 77 77 Afdeling Åbrinken Ådalsvej 5, 8961 Allingåbro.

Uanmeldt tilsyn ved Granbakken, tlf. 87 86 77 77 Afdeling Åbrinken Ådalsvej 5, 8961 Allingåbro. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Granbakken, tlf. 87 86 77 77 Afdeling Åbrinken Ådalsvej 5, 8961 Allingåbro. Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Tilsynsrapport Høje-Taastrup Kommune 85 tilsyn. Porsehaven 11 og 33 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Anmeldt tilsyn Oktober 2013 WWW.BDO.

Tilsynsrapport Høje-Taastrup Kommune 85 tilsyn. Porsehaven 11 og 33 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Anmeldt tilsyn Oktober 2013 WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje-Taastrup Kommune 85 tilsyn Porsehaven 11 og 33 Anmeldt tilsyn Oktober 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn Oktober 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn Oktober 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Faaborg-Midtfyn Kommune Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Lunden Anmeldt tilsyn Oktober 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Ib Rønn Konsulentvirksomhed for Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 17. september 2013 7. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Tilbudstype

Læs mere

Tilsynsrapport Ballerup Kommune. Bofællesskabet Sønderhaven INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ballerup Kommune. Bofællesskabet Sønderhaven INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ballerup Kommune Tilsynsrapport Ballerup Kommune Bofællesskabet Sønderhaven Uanmeldt tilsyn November2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD

ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD Den Sociale Virksomhed ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD Regionsgården Blok E stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 69 59 Web www.densocialevirksomhed.dk Ref.: jasu Dato: 31.

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Ballerup Kommune. Måløvgård. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ballerup Kommune. Måløvgård. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ballerup Kommune Tilsynsrapport Ballerup Kommune Måløvgård Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Opholdsstedets navn Dato Journalnummer Udarbejdet af Dato for Tilsynsbesøg Mødested Mødedeltagere Fra tilbuddet deltog Leder Medarbejder Andre

Opholdsstedets navn Dato Journalnummer Udarbejdet af Dato for Tilsynsbesøg Mødested Mødedeltagere Fra tilbuddet deltog Leder Medarbejder Andre Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Opholdsstedets navn Storskoven Dato 27-02-2012 Journalnummer 16.03.26-K09-61-07 Udarbejdet af Birgit Hindse og Kirsten Nørgaard Dato for

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Tilbuddets navn og målgruppe. Dato 07.12.2012. Dato for Tilsynsbesøg 03.12.

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Tilbuddets navn og målgruppe. Dato 07.12.2012. Dato for Tilsynsbesøg 03.12. Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn og målgruppe Dato 07.12.2012 Udarbejdet af Hanne Andreasen Dato for Tilsynsbesøg 03.12.2012 Mødested Huset Trappebæksvej

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Røbo 3. september 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Røbo 3. september 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger TILSYNSRAPPORT Tilbud: Røbo 3. september 2013 Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger at tilbuddets fysiske standard følger generelle normer for hygiejne og vedligeholdelse

Læs mere

Bofællesskaberne 2013-2015

Bofællesskaberne 2013-2015 En beskrivelse af målgruppe, metoder, tilgange og ydelser, der understøtter borgernes behov og udvikling i Bofællesskaberne 2013-2015 Målgruppen Bofællesskaberne består af 5 teams, Team Vesterbro, Team

Læs mere

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014 Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10 Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter...

Læs mere

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Hvidborg. Uanmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Hvidborg. Uanmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Hvidovre Kommune Tilsynsrapport Hvidovre Kommune Hvidborg Uanmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2 grundlag...

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse

Virksomhedsbeskrivelse Virksomhedsbeskrivelse Indhold 1. Virksomhedsbeskrivelse... Side 3 2. Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... Side 4 3. Institutionens grundlæggende opgaver... Side 4 - Formål - Målgruppe 4. Institutionens

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Grenen, tlf. 86 30 17 37 Afdeling Grenaa Mogensgade 1A, 8500 Grenaa.

Uanmeldt tilsyn ved Grenen, tlf. 86 30 17 37 Afdeling Grenaa Mogensgade 1A, 8500 Grenaa. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Grenen, tlf. 86 30 17 37 Afdeling Grenaa Mogensgade 1A, 8500 Grenaa. Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats.

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats. Tilsyn Uanmeldt tilsyn 29. oktober 2014 Bostøtte korpset Leder Mette Raabjerg Tilsynsførende Mia Gry Mortensen Tilsynsførende Hanne Vesterbæk Fogdal Tilsynsførende Pia Bjerring Strandbygaard Tilsynet 2014

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER VEST

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER VEST Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 16. september 2013 Sagsnummer 2013010217EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 CENTER VEST Center

Læs mere

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Taxhuset. Anmeldt tilsyn Januar 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Taxhuset. Anmeldt tilsyn Januar 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Taxhuset Anmeldt tilsyn Januar 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 24.11.2011. Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 24.11.2011. Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011 Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Opholdsstedets navn Damkjærgård Dato 24.11.2011 Journalnummer 16.03.26-K09-68-07 Udarbejdet af Birgit Hindse Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør af praktisk hjælp. Sanitern Rengøring ApS

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør af praktisk hjælp. Sanitern Rengøring ApS INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp Privat leverandør af praktisk hjælp Sanitern Rengøring ApS Uanmeldt tilsyn december 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej Hvidovre Kommune Rapport Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej september 2008 1 Læsevejledning Der redegøres i det følgende for resultatet af det uanmeldte tilsynsbesøg i bofællesskabet Holmelundsvej.

Læs mere

Uanmeldt Tilsyn. Værkstedet Kilen (Kommunal leverandør, Beskyttet beskæftigelse, SEL 103) Centerleder Betina Christensen

Uanmeldt Tilsyn. Værkstedet Kilen (Kommunal leverandør, Beskyttet beskæftigelse, SEL 103) Centerleder Betina Christensen Sundhed & Omsorg Uanmeldt Tilsyn Værkstedet Kilen (Kommunal leverandør, Beskyttet beskæftigelse, SEL 103) Vurdering Godkendt med anmærkning Tilsyns dato 12. august kl. 10.30 14.30 Tilsynskonsulent Charlotte

Læs mere

Tilsynsrapport. Rudersdal Kommune. Psykiatri og Handicap. Elleslettegård. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport. Rudersdal Kommune. Psykiatri og Handicap. Elleslettegård. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Rudersdal Kommune Tilsynsrapport Rudersdal Kommune Psykiatri og Handicap Elleslettegård Uanmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 2 Oplysninger...

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Gjeddesgaard. Anmeldt tilsyn den 20.september 2010. Gennemført af

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Gjeddesgaard. Anmeldt tilsyn den 20.september 2010. Gennemført af Plus-2 Tilsynsrapport For Opholdsstedet Gjeddesgaard Anmeldt tilsyn den 20.september 2010 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie

Læs mere

Søholm. Rapport over tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune.

Søholm. Rapport over tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. Søholm Rapport over tilsyn 2013 Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Målgruppe...

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 01 Institution: Bo og beskæftigelsescentret Vejen: Værkstedet Elmegade Dagcentret Kærhøj Nørregadehus 7 Nørregadehus 75 Vejen Støttecenter Nr. Målsætning Handleplan

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere